INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH, 31150 HULU KINTA PERAK DARUL RIDZUAN

Nama : Divyaa A/P Krishnan Ramana Devi A/P Ananthan Rajiv Rao A/L Mohan Raw Subashiny A/P Subramaniam

Unit

: J13 PISMP PT/PJ/SN

TAJUK : TUTORIAL 2 (Senaraikan bidang2 pentaksiran yang ada perlu dalam Sains Sekolah Rendah)

Empat bidang utama dalam sains. Pengetahuan Nilai murni Bidang2 Kemahiran Sikap .

Bidang PENGETAHUAN .

 MP Sains untuk sek.  Sains berkaitan dengan pembinaan pengetahuan yang muncul dari usaha manusia untuk hidup.  Manusia mencari pengetahuan baru sejajar dengan dalam kehidupan.rendah direka bentuk dengan memberi penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari sains bagi peringkat yang lebih tinggi.Bidang PENGETAHUAN dalam sains. berfokuskan kepentinganya .  Fikiran ini dibentuk berasaskan kepada pemikiran kritis.

kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan.• Usaha membina pengetahuan sains terbina daripada kaedah yang digunakan oleh guru semasa P&P ataupun alat pentaksiran yang digunakan pada akhir P&P tersebut. Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperolehi pengetahuan . . • Seseorang guru dapat memastikan tahap penguasaan pengetahuan seseorang murid tentang tema/kandungan yang dipelajarinya dengan terlibat dalam proses mentafsir prestasi muridnya. • Secara umumnya.

• Seseorang murid dapat ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif ataupun sumatif. . kemahiran dan nilai P.Sumatif Untuk menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran.Formatif Untuk mengukur prestasi murid semasa p&p yang mengambil kira aspek pengetahuan. P.

. Apakah yang diuji? Bagaimanakah ia boleh diuji? Kpentingan menguji bidang tersebut.SEKARANG SOALANYA ADALAH….

.Apakah yang telah diuji?  Murid telah diuji sama ada mereka telah menguasai pengetahuan secara keseluruhan tentang konsep yang telah diajar.

 Tahun  Tema  Objektif : SAINS 4 : Menyiasat alam kehidupan : Memahami manusia. 2. haiwan dan tumbuhan. haiwan dan tumbuhan adalah kehidupan. 3. . Membuat pengelasan pelbagai hidupan kepada manusia. Menyenaraikan pelbagai kehidupan yang terdapat dalam alam. Memerhati dan membincangkan ciri kehidupan dan bukan hidupan.  Cadangan : 1.

 HASIL PEMBELAJARAN :  Murid dapat mengenal pasti hidupan dan bukan hidupan  Murid dapat mencirikan hidupan dan bukan hidupan. .  Murid dapat mengenal pasti pelbagai kehidupan dan bukan kehidupan.  Murid dapat mengelaskan pelbagai hidupan kepada manusia. haiwan dan tumbuhan.  Murid dapat mengenal pasti pelbagai kehidupan yang terdapat dalam alam.

 Guru telah mengadakan perbincangan dengan para murid tentang maklumat yang telah dikumpulkan semasa aktiviti luar bilik darjah.Bagaimanakah telah diuji?   Perbincangan Para murid telah membuat pemerhatian dan menyenaraikan pelbagai kehidupan di sekiling mereka. (guru telah membincangkan ciri kehidupan dan bukan kehidupan). Murid telah menyatakan pelbagai pendapat mereka tentang maklumat yang telah dikumpulkan . .  Guru telah memberikan beberapa jenis gambar dan menyuruh murid untuk mengelaskan gambar-gambar tersebut mengikut ciri-cirinya.

• • Murid dapat menyenaraikan benda-benda hidup mengikut ciri-ciri. Murid dapat menamakan benda kehidupan yang terdapat di sekitar mereka. • Murid dapat mengenal pasti dan menyatakan pelbagai kehidupan yang terdapat di alam serta membanding bezakan ciri-ciri yang terdapat terhadap kehidupan tersebut. • • Murid dapat memberikan dan menjelaskan dengan pelbagai jenis contoh tentang pelbagai kehiidupan. • Murid dapat mengenal pasti benda-benda yang hidup di sekitar mereka. . Murid dapat membuat laporan dengan menggunakan maklumat yang dikumpulkan.Kepentingan diuji.

Sumber Rujukan • Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (HSP) Sains. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2002). . Pusat Perkembangan Kuirkulum . Tahun 4 .

TERIMA KASIH .