INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH, 31150 HULU KINTA PERAK DARUL RIDZUAN

Nama : Divyaa A/P Krishnan Ramana Devi A/P Ananthan Rajiv Rao A/L Mohan Raw Subashiny A/P Subramaniam

Unit

: J13 PISMP PT/PJ/SN

TAJUK : TUTORIAL 2 (Senaraikan bidang2 pentaksiran yang ada perlu dalam Sains Sekolah Rendah)

Empat bidang utama dalam sains. Pengetahuan Nilai murni Bidang2 Kemahiran Sikap .

Bidang PENGETAHUAN .

 Fikiran ini dibentuk berasaskan kepada pemikiran kritis.  Manusia mencari pengetahuan baru sejajar dengan dalam kehidupan.rendah direka bentuk dengan memberi penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari sains bagi peringkat yang lebih tinggi.  MP Sains untuk sek.Bidang PENGETAHUAN dalam sains.  Sains berkaitan dengan pembinaan pengetahuan yang muncul dari usaha manusia untuk hidup. berfokuskan kepentinganya .

• Usaha membina pengetahuan sains terbina daripada kaedah yang digunakan oleh guru semasa P&P ataupun alat pentaksiran yang digunakan pada akhir P&P tersebut. Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperolehi pengetahuan . • Secara umumnya. • Seseorang guru dapat memastikan tahap penguasaan pengetahuan seseorang murid tentang tema/kandungan yang dipelajarinya dengan terlibat dalam proses mentafsir prestasi muridnya. . kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan.

P.Formatif Untuk mengukur prestasi murid semasa p&p yang mengambil kira aspek pengetahuan.• Seseorang murid dapat ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif ataupun sumatif.Sumatif Untuk menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran. . kemahiran dan nilai P.

SEKARANG SOALANYA ADALAH…. Apakah yang diuji? Bagaimanakah ia boleh diuji? Kpentingan menguji bidang tersebut. .

.Apakah yang telah diuji?  Murid telah diuji sama ada mereka telah menguasai pengetahuan secara keseluruhan tentang konsep yang telah diajar.

 Tahun  Tema  Objektif : SAINS 4 : Menyiasat alam kehidupan : Memahami manusia. Membuat pengelasan pelbagai hidupan kepada manusia. haiwan dan tumbuhan. 2. haiwan dan tumbuhan adalah kehidupan.  Cadangan : 1. Menyenaraikan pelbagai kehidupan yang terdapat dalam alam. 3. . Memerhati dan membincangkan ciri kehidupan dan bukan hidupan.

 HASIL PEMBELAJARAN :  Murid dapat mengenal pasti hidupan dan bukan hidupan  Murid dapat mencirikan hidupan dan bukan hidupan.  Murid dapat mengenal pasti pelbagai kehidupan yang terdapat dalam alam.  Murid dapat mengenal pasti pelbagai kehidupan dan bukan kehidupan. . haiwan dan tumbuhan.  Murid dapat mengelaskan pelbagai hidupan kepada manusia.

Murid telah menyatakan pelbagai pendapat mereka tentang maklumat yang telah dikumpulkan .Bagaimanakah telah diuji?   Perbincangan Para murid telah membuat pemerhatian dan menyenaraikan pelbagai kehidupan di sekiling mereka.  Guru telah mengadakan perbincangan dengan para murid tentang maklumat yang telah dikumpulkan semasa aktiviti luar bilik darjah. (guru telah membincangkan ciri kehidupan dan bukan kehidupan).  Guru telah memberikan beberapa jenis gambar dan menyuruh murid untuk mengelaskan gambar-gambar tersebut mengikut ciri-cirinya. .

• Murid dapat mengenal pasti dan menyatakan pelbagai kehidupan yang terdapat di alam serta membanding bezakan ciri-ciri yang terdapat terhadap kehidupan tersebut. • Murid dapat mengenal pasti benda-benda yang hidup di sekitar mereka. • • Murid dapat memberikan dan menjelaskan dengan pelbagai jenis contoh tentang pelbagai kehiidupan. Murid dapat membuat laporan dengan menggunakan maklumat yang dikumpulkan. .Kepentingan diuji. Murid dapat menamakan benda kehidupan yang terdapat di sekitar mereka. • • Murid dapat menyenaraikan benda-benda hidup mengikut ciri-ciri.

(2002). Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kuirkulum .Sumber Rujukan • Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (HSP) Sains. Tahun 4 . .

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful