INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH, 31150 HULU KINTA PERAK DARUL RIDZUAN

Nama : Divyaa A/P Krishnan Ramana Devi A/P Ananthan Rajiv Rao A/L Mohan Raw Subashiny A/P Subramaniam

Unit

: J13 PISMP PT/PJ/SN

TAJUK : TUTORIAL 2 (Senaraikan bidang2 pentaksiran yang ada perlu dalam Sains Sekolah Rendah)

Pengetahuan Nilai murni Bidang2 Kemahiran Sikap .Empat bidang utama dalam sains.

Bidang PENGETAHUAN .

berfokuskan kepentinganya .  Fikiran ini dibentuk berasaskan kepada pemikiran kritis.rendah direka bentuk dengan memberi penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari sains bagi peringkat yang lebih tinggi.Bidang PENGETAHUAN dalam sains.  MP Sains untuk sek.  Manusia mencari pengetahuan baru sejajar dengan dalam kehidupan.  Sains berkaitan dengan pembinaan pengetahuan yang muncul dari usaha manusia untuk hidup.

. • Seseorang guru dapat memastikan tahap penguasaan pengetahuan seseorang murid tentang tema/kandungan yang dipelajarinya dengan terlibat dalam proses mentafsir prestasi muridnya. kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperolehi pengetahuan .• Usaha membina pengetahuan sains terbina daripada kaedah yang digunakan oleh guru semasa P&P ataupun alat pentaksiran yang digunakan pada akhir P&P tersebut. • Secara umumnya.

.Sumatif Untuk menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran.• Seseorang murid dapat ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif ataupun sumatif. kemahiran dan nilai P. P.Formatif Untuk mengukur prestasi murid semasa p&p yang mengambil kira aspek pengetahuan.

SEKARANG SOALANYA ADALAH…. Apakah yang diuji? Bagaimanakah ia boleh diuji? Kpentingan menguji bidang tersebut. .

.Apakah yang telah diuji?  Murid telah diuji sama ada mereka telah menguasai pengetahuan secara keseluruhan tentang konsep yang telah diajar.

Memerhati dan membincangkan ciri kehidupan dan bukan hidupan. Menyenaraikan pelbagai kehidupan yang terdapat dalam alam. Tahun  Tema  Objektif : SAINS 4 : Menyiasat alam kehidupan : Memahami manusia. Membuat pengelasan pelbagai hidupan kepada manusia. haiwan dan tumbuhan. 2. .  Cadangan : 1. haiwan dan tumbuhan adalah kehidupan. 3.

haiwan dan tumbuhan.  Murid dapat mengelaskan pelbagai hidupan kepada manusia.  Murid dapat mengenal pasti pelbagai kehidupan dan bukan kehidupan. .  Murid dapat mengenal pasti pelbagai kehidupan yang terdapat dalam alam. HASIL PEMBELAJARAN :  Murid dapat mengenal pasti hidupan dan bukan hidupan  Murid dapat mencirikan hidupan dan bukan hidupan.

Murid telah menyatakan pelbagai pendapat mereka tentang maklumat yang telah dikumpulkan .  Guru telah mengadakan perbincangan dengan para murid tentang maklumat yang telah dikumpulkan semasa aktiviti luar bilik darjah. (guru telah membincangkan ciri kehidupan dan bukan kehidupan).  Guru telah memberikan beberapa jenis gambar dan menyuruh murid untuk mengelaskan gambar-gambar tersebut mengikut ciri-cirinya. .Bagaimanakah telah diuji?   Perbincangan Para murid telah membuat pemerhatian dan menyenaraikan pelbagai kehidupan di sekiling mereka.

• Murid dapat mengenal pasti dan menyatakan pelbagai kehidupan yang terdapat di alam serta membanding bezakan ciri-ciri yang terdapat terhadap kehidupan tersebut. Murid dapat menamakan benda kehidupan yang terdapat di sekitar mereka. • • Murid dapat menyenaraikan benda-benda hidup mengikut ciri-ciri. • • Murid dapat memberikan dan menjelaskan dengan pelbagai jenis contoh tentang pelbagai kehiidupan. .Kepentingan diuji. Murid dapat membuat laporan dengan menggunakan maklumat yang dikumpulkan. • Murid dapat mengenal pasti benda-benda yang hidup di sekitar mereka.

Sumber Rujukan • Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (HSP) Sains. (2002). Pusat Perkembangan Kuirkulum . Tahun 4 . Kementerian Pendidikan Malaysia. .

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful