INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH, 31150 HULU KINTA PERAK DARUL RIDZUAN

Nama : Divyaa A/P Krishnan Ramana Devi A/P Ananthan Rajiv Rao A/L Mohan Raw Subashiny A/P Subramaniam

Unit

: J13 PISMP PT/PJ/SN

TAJUK : TUTORIAL 2 (Senaraikan bidang2 pentaksiran yang ada perlu dalam Sains Sekolah Rendah)

Pengetahuan Nilai murni Bidang2 Kemahiran Sikap .Empat bidang utama dalam sains.

Bidang PENGETAHUAN .

Bidang PENGETAHUAN dalam sains.  Manusia mencari pengetahuan baru sejajar dengan dalam kehidupan.rendah direka bentuk dengan memberi penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari sains bagi peringkat yang lebih tinggi.  MP Sains untuk sek.  Fikiran ini dibentuk berasaskan kepada pemikiran kritis. berfokuskan kepentinganya .  Sains berkaitan dengan pembinaan pengetahuan yang muncul dari usaha manusia untuk hidup.

• Secara umumnya. Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperolehi pengetahuan .• Usaha membina pengetahuan sains terbina daripada kaedah yang digunakan oleh guru semasa P&P ataupun alat pentaksiran yang digunakan pada akhir P&P tersebut. kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. . • Seseorang guru dapat memastikan tahap penguasaan pengetahuan seseorang murid tentang tema/kandungan yang dipelajarinya dengan terlibat dalam proses mentafsir prestasi muridnya.

• Seseorang murid dapat ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif ataupun sumatif. .Formatif Untuk mengukur prestasi murid semasa p&p yang mengambil kira aspek pengetahuan.Sumatif Untuk menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran. P. kemahiran dan nilai P.

SEKARANG SOALANYA ADALAH…. . Apakah yang diuji? Bagaimanakah ia boleh diuji? Kpentingan menguji bidang tersebut.

Apakah yang telah diuji?  Murid telah diuji sama ada mereka telah menguasai pengetahuan secara keseluruhan tentang konsep yang telah diajar. .

3. haiwan dan tumbuhan. 2. Memerhati dan membincangkan ciri kehidupan dan bukan hidupan. haiwan dan tumbuhan adalah kehidupan. Membuat pengelasan pelbagai hidupan kepada manusia.  Cadangan : 1. Menyenaraikan pelbagai kehidupan yang terdapat dalam alam. Tahun  Tema  Objektif : SAINS 4 : Menyiasat alam kehidupan : Memahami manusia. .

 HASIL PEMBELAJARAN :  Murid dapat mengenal pasti hidupan dan bukan hidupan  Murid dapat mencirikan hidupan dan bukan hidupan.  Murid dapat mengenal pasti pelbagai kehidupan dan bukan kehidupan.  Murid dapat mengelaskan pelbagai hidupan kepada manusia.  Murid dapat mengenal pasti pelbagai kehidupan yang terdapat dalam alam. haiwan dan tumbuhan. .

Murid telah menyatakan pelbagai pendapat mereka tentang maklumat yang telah dikumpulkan . .Bagaimanakah telah diuji?   Perbincangan Para murid telah membuat pemerhatian dan menyenaraikan pelbagai kehidupan di sekiling mereka.  Guru telah mengadakan perbincangan dengan para murid tentang maklumat yang telah dikumpulkan semasa aktiviti luar bilik darjah.  Guru telah memberikan beberapa jenis gambar dan menyuruh murid untuk mengelaskan gambar-gambar tersebut mengikut ciri-cirinya. (guru telah membincangkan ciri kehidupan dan bukan kehidupan).

• • Murid dapat memberikan dan menjelaskan dengan pelbagai jenis contoh tentang pelbagai kehiidupan. • • Murid dapat menyenaraikan benda-benda hidup mengikut ciri-ciri. . • Murid dapat mengenal pasti dan menyatakan pelbagai kehidupan yang terdapat di alam serta membanding bezakan ciri-ciri yang terdapat terhadap kehidupan tersebut. • Murid dapat mengenal pasti benda-benda yang hidup di sekitar mereka. Murid dapat menamakan benda kehidupan yang terdapat di sekitar mereka. Murid dapat membuat laporan dengan menggunakan maklumat yang dikumpulkan.Kepentingan diuji.

Sumber Rujukan • Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (HSP) Sains. . (2002). Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kuirkulum . Tahun 4 .

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful