Peranan Panitia Mata Pelajaran Pendidikan Moral

Pendidikan Moral bertujuan melahirkan insan yang bermoral dan mempunyai nilai-nilai murni. Menyedari hakikat ini, maka adalah wajar bagi guru-guru mata pelajaran Pendidikan Moral mengembelengkan tenaga menyelaraskan aktivitiaktiviti dan tugastugas mengajar dengan baik dan tersusun. Guru-guru Pendidikan Moral juga harus bekerjasama, saling bantu-membantu dan berkongsi fikiran, pengalaman untuk memperbaiki dan mempertingkatkan lagi kecekapan dan keberkesanan mutu pengajaran masing-masing dari masa ke semasa. Oleh yang demikian guru-guru Pendidikan Moral berpeluang untuk menyelaraskan usaha dengan lebih terkelola dan bersepadu. Dengan wujudnya Panitia Pendidikan Moral guruguru yang menganggotainya berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masalahmasalah bukan sahaja dalam bidang pengajaran, bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar. (a) Struktur dan Organisasi (i) Panitia Pendidikan Moral adalah sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Moral dan guru-guru Moral. (ii) Badan ini dipimpin dan dikendalikan oleh seorang guru kanan yang dipilih dan dilantik sebagai Ketua Panitia oleh Guru Besar. (iii) Ketua Panitia Pendidikan Moral secara automatik akan menjadi ahli-ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah dan akan mewakili panitia di dalam jawatan kuasa tersebut sebagai penghubung diantara ahli panitia dengan Guru Besar. (iv) Keputusan-keputusan yang diambil oleh panitia dalam perjumpaan berhubung dengan isu-isu atau masalah-masalah kurikulum dan pengajaran perlu dibawa oleh Ketua Panitia kepada Guru Besar atau Penolong Kanan untuk mendapat penyelesaian atau untuk makluman. (b) Tujuan Panitia Berikut adalah di antara beberapa tujuan yang dikenal pasti untuk Panitia Pendidikan Moral bagi pencapaian matlamatnya: (i) Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. (ii) Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar yang inovatif supaya boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran. (iii) Memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan berpandukan kepada sasaran pencapaian yang ditetapkan dalam rancangan akademik sekolah.

. (a) Senarai Tugasan           (i) Ketua Panitia Memahami kandungan Huraian Sukatan Pendidikan Moral (HSP) setiap tahun. Memastikan perancangan dan pelaksanan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan HSP. Menganalisa keputusan selepas peperiksaan. (iii) Bendahari Panitia     Mengendalikan kewangan panitia. Menyediakan takwim panitia dan melaksanakan perancangannya. Membuat sasaran peratusan kelulusan.(iv) Mewujudkan semangat bekerja sama di antara Panitia Pendidikan Moral dengan persatuan-persatuan yang lain. (ii) Setiausaha Panitia    Menyediakan surat panggilan mesyuarat. Melaksanakan projek-projek yang bersesuaian untuk meningkatkan penghayatan pelajarpelajar serta prestasi panitia. surat menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan. Menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada semua ahli dalam panitia sebaik selepas mesyuarat atau sebelum mesyuarat.  Menyelenggarakan fail-fail panitia.  Menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran yang telah diselaraskan oleh Panitia. Melaporkan kedudukan kewangan semasa mesyuarat atau bila diperlukan. Mempengerusikan mesyuarat panitia. perjumpaan atau perbincangan yang dikendalikan oleh panitia. Mencatatkan minit semasa mesyuarat dijalankan.  Melibatkan diri dengan aktif dalam semua aktiviti yang dirancangkan oleh panitia dan Persatuan Moral. Membuat pemantauan dari masa ke semasa atau bila diperlukan. Merekodkan dan mengemaskinikan pendapatan dan perbelanjaan panitia. Menyemak draf soalan ujian dan peperiksaan untuk memastikan ujian dan penilaian adalah berkualiti sebelum penyediaan kertas soalan dijalankan.  Mengetahui perubahan dalam Huraian Sukatan Pelajaran dari masa ke semasa. Mengetuai perbincangan dalam penyelesaian masalah pengajaran dan pembelajaran. (iv) Ahli-ahli Panitia (Guru Pendidikan Moral)  Menghadiri semua mesyuarat. Menyediakan penyata kewangan tahunan di akhir tahun.  Menghadiri mesyuarat bersama ketua panitia atau mewakili ketua panitia Moral bila diperlukan.

(viii) Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara formal atau tidak formal) untuk memikirkan dan membincangkan masalah-masalah atau isu-isu yang berkaitan seperti masalah-masalah yang berhubung dengan kaedah mengajar serta mencari jalan penyelesaian kepada masalah atau isu-isu tersebut. buku kerja murid dengan teliti dan berhati-hati. ujian pertengahan semester dan peperiksaan. (vi) Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan murid-murid dan mengambil langkah langkah untuk mengatasi kelemahankelemahan pengajaran dan pembelajaran.  Memberikan markah peperiksaan kepada guru darjah sebaik sahaja selepas peperiksaan dijalankan. (b) Peranan Panitia Pendidikan Moral Berikut adalah di antara perkara yang dianggap perlu dilaksanakan oleh panitia sejajar dengan peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas: (i) Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan ahli-ahli panitia.  Merekodkan merkah-markah ujian bulanan. sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan perjumpaan-perjumpaan secara `ad hoc' bila diperlukan. (vii) Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala.  Menghadiri kursus-kursus yang dikelolakan di semua peringkat (sekolah. daerah. pengalaman dan kepakaran dengan panitiapanitia di sekolah-sekolah berhampiran atau sekawasan.  Mengadakan ujian bulanan mengikut kesesuaian masing-masing. (iii) Memilih dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku kerja untuk digunakan oleh murid-murid berdasarkan kepada kesesuaian buku itu dari segi kehendak Huraian Sukatan Pelajaran dan tahap kebolehan mereka. (x) Bekerja sama dan bertukar-tukar fikiran. . (iv) Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahan-bahan bacaan tambahan yang sesuai dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran para guru dan murid untuk dibekalkan i Pusat Sumber Sekolah. bahagian atau negeri) bila diwajibkan. (v) Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan bagi tiap-tiap tahun serta menubuhkan Bank Soalan.  Memeriksa buku rampaian. mingguan dan harian setiap tahun. Menyediakan draf soalan ujian atau peperiksaan untuk disemak oleh Ketua Panitia sebelum menyediakan kertas soalan. (ix) Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan persatuan dan menjalinkan hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran. (ii) Menyelaraskan penyediaan rancangan tahunan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful