Mofem Morfem merupakan unsur yang membentuk kata.

Ianya tidak dapat berdiri sendiri sebagai ayat minimal. Tidak semua morfem merupakan kata. Terdapat dua jenis morfem iaitu morfem terikat dan morfem bebas. Morfem terikat bukan kata manakala morfem bebas adalah kata.

Kata Kata merupakan unsur yang membentuk frasa, klausa dan ayat. Kata dapat berdiri sendiri sebagai ayat minimal Semua kata adalah merupakan morfem

Perbezaan antara Morfem Terikat Terbahagi dan Morfem Terikat Kompleks Morfem Terikat Terbahagi Terdiri daripada imbuhan apitan. Cth : “ke-cantik-an” Imbuhan apitan “ke-…-an” Morfem Terikat Kompleks Terdiri daripada gabungan dua morfem terikat atau lebih. Cth: “di-per-buat-kan” Gabungan morfem terikat “di-“, “per-“ dan “-kan”.