Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laras Bahasa Umum Laras Bahasa Teknikal Laras Bahasa Undang-undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Himbauan Laras Bahasa Klasik Laras Bahasa Kreatif Laras Bahasa Kanak-kanak Laras Bahasa Iklan

1

Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah. Tidak banyak menggunakan kata pinjaman.). peta. Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. 3. Laras Bahasa Teknikal Ciri-cirinya: 1. jadual.Laras Bahasa Umum Ciri-cirinya: 1. dll. 2. Menggunakan ayat yang berstruktur mudah. Tidak mengandungi istilah teknikal. 2 . graf. Mengandungi ilustrasi (gambar rajah. 3. 2. Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat. 4.

termasuk boleh dipotong gaji. 1 Julai 2005) 3 . (Berita Harian. Ketua Setiausaha Negara. Sehubungan itu. Tan Sri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak.Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar) Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib.

gambar rajah. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa. 3. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang. Laras Bahasa Undang-undang Ciri-cirinya: 1. Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara.5. jadual. 4 . graf. dan sebagainya. 2. Tidak mengandungi gambar. dan diakhiri dengan keputusan undang-undang. diikuti oleh syarat. 6. Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain.

Pada tahun 1978. jumlah guru dan murid bagi Semenanjung.709 orang murid. terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan. 1982. Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus. dan Sabah. Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan.Contoh Laras Bahasa Teknikal Di peringkat menengah atas. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Sarawak. 5 . hlm. di samping terdapat sekolah akademik. vokasional dan teknik. 50. terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37. vokasional dan teknik.

6 . Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut: Nama dan Mula Berkuatkuasa: 1. Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat.Contoh Laras Bahasa Undang-Undang PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980.

2. 7 2. kias. . terutama pada kosa katanya. kes atau cerita yang selaras dengan tajuk.Laras Bahasa Agama Ciri-cirinya: 1. Laras Bahasa Himbauan Ciri-cirinya: 1. Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan. Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah. 3. Banyak mengandungi bentuk cerita. dan ibarat. Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama. 3. Terdapat unsur bahasa klasik . Banyak menggunakan contoh.

lalu sebahagian hasilnya dimakan burung. katanya: Rasulullah s.a.w. atau binatang.. bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman . maka orang yang menanam itu mendapat pahala 8 . manusia.a.Contoh Laras Bahasa Agama Dari Anas r.

Ismail Kamus (1988) Doa Selepas Sembahyang. ninda-ninda kami. 29. hlm. Allah. Ya. datuk-datuk kami. Allah.Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa) Ya. sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama. dunia dan seterusnya di akhirat nanti. bapa-bapa kami. guruguru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat. 9 . dengan rahmat-Mu jua. ibuibu kami. Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati. ampunilah dosa-dosa kami. wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

kalakian. hatta. Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan. dll. Banyak menggunakan struktur ayat pasif. 3. dan tiada berperenggan. Mengandungi kosa kata bahasa istana. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi. 5. 4.4. 10 . seperti arakian. Tidak menggunakan tanda bacaan. 5. Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal. 6. Laras Bahasa Klasik Ciri-cirinya: 1. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat. Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini. 2.

1977. terus ke belakang. Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu. Sejarah Melayu Edisi Shellabear. “Todak menyerang kita. Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini. 51. terus ke sebelah.Contoh Laras Bahasa Klasik Kata sahibul hikayat. berlompatan lalu ke darat. 11 . jika kena leher dan pinggang. Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”. dilompati oleh todak itu. hlm. semuanya menyatakan . Jika kena dada. ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura. dan segala orang di pantai itu banyak mati. lagi banyak mati.

6. menggunakan bunga bahasa. 8. Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi. Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan. 4. 12 2. 7. misalnya menggunakan unsur imejan. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan. 3. 5. Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama.Laras Bahasa Kreatif Ciri-cirinya: 1. . Bersifat kreatif imaginatif. Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif. morfologi atau sintaksis. dan bahasa hiasan.

Kalau tak putus wau tentu terkoyak. Tiba-tiba tali putus. Sorak cucu-cucu jadi senyap.Contoh Laras Bahasa Kreatif Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh. Cucu-cucu pun bersorak lagi. Abdullah 13 . Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangkut. Tapi lekatnya cukup kuat. Mereka mau wau itu jatuh. Cucu-cucu memandang muka Pak. Carik boleh ditampung. Tali mesti ditarik. Cerpen „Wau Kepala Burung‟ oleh Azizi Hj. Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga. Kemudian Pak ambil keputusan. Kalau tarik kuat tentu tali putus. Pak memandang muka cucu-cucu.

kata nama konkrit. 5.14 14 2. kata kerja. Kosa katanya terdiri daripada kata akar. dan kata adjektif. Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa. Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad.Laras Bahasa Kanak-kanak Ciri-cirinya: 1. malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini. Bahasa perlambangan tidak digunakan. 3. begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal. . 4.

16. Che An Abd. “Cerita apa. nenek menghidangkan susu panas. hlm. “Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula. “kata nenek Kiti. “Kamu berdua mahu dengar cerita tak? Nenek ada suatu cerita bagus.Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak Sebelum tidur. “Tidak pernah.” jawab Kiti dan Bani. 15 . nenek? tanya Kiti.Ghani (1994) Cerita Kiti dan Bani Pulang Kampung.

16 3. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal. Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan. 6. Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandangdengar. doa. 4. seperti kaedah umpan. dsbnya. Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak. Menggunakan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna. 5.Laras Bahasa Iklan Ciri-cirinya: 1. Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan. gesaan. 7. khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar. 2. . Menggunakan ungkapan dan istilah yang „stylish‟.

gaya sporty Kediaman ekslusif gaya hidup moden 17 .Contoh Laras Bahasa Iklan Sephia canggih.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.