Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laras Bahasa Umum Laras Bahasa Teknikal Laras Bahasa Undang-undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Himbauan Laras Bahasa Klasik Laras Bahasa Kreatif Laras Bahasa Kanak-kanak Laras Bahasa Iklan

1

Laras Bahasa Umum Ciri-cirinya: 1. graf. peta. Tidak banyak menggunakan kata pinjaman. 2 . 2. Menggunakan ayat yang berstruktur mudah. Laras Bahasa Teknikal Ciri-cirinya: 1. Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah. 4. 3.). Mengandungi ilustrasi (gambar rajah. 2. 3. Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. Tidak mengandungi istilah teknikal. dll. jadual. Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat.

1 Julai 2005) 3 . Ketua Setiausaha Negara. termasuk boleh dipotong gaji. Sehubungan itu. (Berita Harian.Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar) Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib. Tan Sri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak.

2. 4 . Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa. jadual.5. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang. Laras Bahasa Undang-undang Ciri-cirinya: 1. 3. Tidak mengandungi gambar. Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain. gambar rajah. dan diakhiri dengan keputusan undang-undang. diikuti oleh syarat. graf. 6. dan sebagainya.

Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan. jumlah guru dan murid bagi Semenanjung. dan Sabah.709 orang murid. terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37. hlm. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran.Contoh Laras Bahasa Teknikal Di peringkat menengah atas. Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus. 5 . Sarawak. Pada tahun 1978. vokasional dan teknik. 50. 1982. di samping terdapat sekolah akademik. terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan. vokasional dan teknik.

Contoh Laras Bahasa Undang-Undang PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980. Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat. 6 . Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut: Nama dan Mula Berkuatkuasa: 1.

. dan ibarat. Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan. Laras Bahasa Himbauan Ciri-cirinya: 1. Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama. Terdapat unsur bahasa klasik . 7 2. kes atau cerita yang selaras dengan tajuk. Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah. 3.Laras Bahasa Agama Ciri-cirinya: 1. kias. 3. terutama pada kosa katanya. 2. Banyak mengandungi bentuk cerita. Banyak menggunakan contoh.

atau binatang.a. bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman . katanya: Rasulullah s. manusia.a. lalu sebahagian hasilnya dimakan burung..w.Contoh Laras Bahasa Agama Dari Anas r. maka orang yang menanam itu mendapat pahala 8 .

Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa) Ya. Ya. ninda-ninda kami. 9 . guruguru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat. wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. datuk-datuk kami. bapa-bapa kami. sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama. 29. Ismail Kamus (1988) Doa Selepas Sembahyang. ibuibu kami. Allah. ampunilah dosa-dosa kami. dengan rahmat-Mu jua. hlm. Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati. Allah. dunia dan seterusnya di akhirat nanti.

6. Tidak menggunakan tanda bacaan. Banyak menggunakan struktur ayat pasif. Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini. Mengandungi kosa kata bahasa istana. seperti arakian. kalakian. 5.4. Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal. 3. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat. 2. 10 . 5. hatta. 4. dan tiada berperenggan. Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan. dll. Laras Bahasa Klasik Ciri-cirinya: 1.

51. hlm. semuanya menyatakan . dan segala orang di pantai itu banyak mati. Jika kena dada. jika kena leher dan pinggang. 11 . Sejarah Melayu Edisi Shellabear. lagi banyak mati. Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini. berlompatan lalu ke darat. ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura. Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”. “Todak menyerang kita.Contoh Laras Bahasa Klasik Kata sahibul hikayat. terus ke sebelah. 1977. terus ke belakang. dilompati oleh todak itu. Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu.

. 8. 4. 3. 5. 12 2. menggunakan bunga bahasa. Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi. dan bahasa hiasan. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif.Laras Bahasa Kreatif Ciri-cirinya: 1. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat. 6. Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi. 7. Bersifat kreatif imaginatif. misalnya menggunakan unsur imejan. Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama. morfologi atau sintaksis. Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan.

Cerpen „Wau Kepala Burung‟ oleh Azizi Hj.Contoh Laras Bahasa Kreatif Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh. Tapi lekatnya cukup kuat. Cucu-cucu memandang muka Pak. Tiba-tiba tali putus. Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangkut. Tali mesti ditarik. Mereka mau wau itu jatuh. Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga. Cucu-cucu pun bersorak lagi. Kalau tarik kuat tentu tali putus. Pak memandang muka cucu-cucu. Abdullah 13 . Kemudian Pak ambil keputusan. Carik boleh ditampung. Kalau tak putus wau tentu terkoyak. Sorak cucu-cucu jadi senyap.

dan kata adjektif.Laras Bahasa Kanak-kanak Ciri-cirinya: 1. 5. 3. malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini. Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad. 4. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal. . begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa. Kosa katanya terdiri daripada kata akar. kata nama konkrit. Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa.14 14 2. Bahasa perlambangan tidak digunakan. kata kerja.

“Cerita apa. hlm. 15 . Che An Abd.Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak Sebelum tidur. 16. “Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula. nenek menghidangkan susu panas.Ghani (1994) Cerita Kiti dan Bani Pulang Kampung. “Tidak pernah.” jawab Kiti dan Bani. “kata nenek Kiti. nenek? tanya Kiti. “Kamu berdua mahu dengar cerita tak? Nenek ada suatu cerita bagus.

16 3. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal. 5. doa. 7. gesaan. 4. dsbnya. Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan. khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar.Laras Bahasa Iklan Ciri-cirinya: 1. 2. 6. Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandangdengar. seperti kaedah umpan. Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak. . Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan. Menggunakan ungkapan dan istilah yang „stylish‟. Menggunakan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna.

gaya sporty Kediaman ekslusif gaya hidup moden 17 .Contoh Laras Bahasa Iklan Sephia canggih.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.