Implikasi Falsafah Pendidikan Islam, Timur dan Barat Terhadap Perkembangan Pendidikan di Malaysia

1.0 Pengenalan
Kerja Kursus bagi subjek Falsafah Pendidikan di Malaysia Edu 3101 bagi Ambilan Januari 2013 merupakan kerja kursus yang memfokuskan mengenai Implikasi Falsafah Pendidikan Islam, Timur dan Barat terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Falsafah merupakan salah satu cabang pendidikan yang tidak asing lagi. Namun sedalam manakah pengetahuan kita mengenai bidang falsafah? Kamus Pelajar Edisi Kedua daripada Pusat Rujukan Persuratan Melayu mendefinisikan falsafah sebagai pengetahuan dan penyelidikan tentang sebab-sebab kewujudan sesuatu ataupun mengenai kebenaran dan ertinya wujud sesuatu. Umumnya, falsafah merupakan satu sistem cambahan idea-idea yang mendalam mengenai fitrah manusia dan makna realiti bergantung kepada tempat, keadaan sosial dan ekonomi. Pendidikan pula dapat diterjemah sebagai proses memperkembang kebolehan manusia kepada pencapaian maksimum. Hal ini dipersetujui oleh John dewey (1859-1952) dalam Choong Lean Keow (2008) yang menyatakan bahawa pendidikan merupan satu proses yang bertujuan mempertingkatkan lagi kedudukan manusia. Dengan ini, gabung jalin kedua-dua perkataan falsafah dan pendidikan ini melahirkan satu maksud baru yakni satu bidang ilmu yang mengkaji mengenai penyatuan ilmu pengetahuan bagi memperkembang potensi manusia yang bertujuan proses sosiolisasi, pembentukan budaya dan penempatan sosial. Falsafah pendidikan telah menjadi salah satu perbincangan hebat dari dahulu sehingga sekarang oleh para ilmuan. Disebabkan itu, wujudnya pelbagai falsafah pendidikan yang diguna pakai dahulu sehinggalah sekarang seperti Falsafah Pendidikan Islam, Timur, dan Barat. Secara tidak langsung, Malaysia sebagai negara membangun telah mencedok pelbagai falsafah pendidikan dari ketiga-tiga falsafah pendidikan tersebut

2.0 Implikasi Falsafah Pendidikan Islam, Perkembangan Pendidikan di Malaysia 2.1 Falsafah Pendidikan Islam

Timur

dan

Barat

Terhadap

Pendidikan daripada perspektif Islam membawa maksud proses berterusan untuk memupuk potensi manusia dari segi intelek, jasmani, emosi dan rohani ke arah keseimbangan untuk menjadi insan soleh yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Falsafah Pendidikan Islam pula amat menekankan pendidikan mengenai mengenali Allah Yang Esa kerana semua perkara asanya bermula daripada Pencipta itu sendiri. Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang bertanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1997). Bidang pendidikan Islam pula sangat luas kerana pendidikan Islam terbahagi kepada tujuh cabang utama iaitu :

Kurikulum pengajaran pula berdasarkan pada kurikulum Masjidil Haram di Mekah. Al-Imaniyah Al-Khuluqiyah Al-Jismiyah Al-Aqiliyah Al-Nafsiyah Al-Ijlimaiyah Al-Jinisiyah ( Pendidikan iman ) ( Pendidikan akhlak ) ( Pendidikan jasmani ) ( Pendidikan mental ) ( Pendidikan jiwa ) ( Pendidikan sosial ) ( Pendidikan Seks ) a) Institusi pendidikan Sifat menyeluruh dan terperinci dalam pendidikan Islam membuatkan para ilmuan di Tanah Melayu dahulu menerima baik pendidikan Islam dan menyebar luas pendidikan ini. Di luar sistem pendidikan yang ditadbir kerajaan. terdapat sekolah-sekolah rendah berbahasa Melayu setakat darjah lima di bawah pentadbiran Jabatan Pelajaran. Rahim Abd Rasyid (2003). surau dan madrasah dan akhirnya berpusatkan di sekolah pondok. Fiqh. terdapat sekolah persendirian . Hadith. Akta ini menjadikan pendidikan Islam kewajipan bagi Kerajaan Pusat. Secara tidak langsung. Bahasa arab dan Tulisan Jawi. kepada Tengah meluas pondok Zaman penjajahan Portugis menyaksikan kemerosotan penyebaran Pendidikan Islam memandangkan pendidikan berasaskan agama Kristian mazhab Roman Katolik diperkenalkan. pondok dan madrasah yang dikendalikan oleh komuniti Muslim setempat atau di Bandar-bandar. Tasawuf dan Akhlaq. Namun begitu. Menurut Hikayat Abdullah dalam Choong Lean Keow (2008). Selepas tamat pembelajaran bersama tok guru tersebut. 7. Akta ini dikuatkuasakan selama 25 tahun dalam kurikulum di sekolah rendah dan menengah. sekolah-sekolah agama. terdapat akta yang menekankan mengenai pendidikan Islam iaitu Akta Pelajaran 1961. perkara ini menunjukkan perkembangan pendidikan Islam itu sendiri di mana hasilnya dapat dilihat kini iaitu rakyat yang terdidik dengan penghayatan agama Islam lebih ramai. Terdapat banyak matapelajaran yang disampaikan antaranya ialah ilmu Tauhid. menurut Abd. Begitu juga ketika British mengambil alih tampuk pemerintahan di Tanah Melayu kena sistem Pendidikan Sekolah Inggeris diwujudkan menyebabkan perkembangan pendidikan Islam terhenti. Hal ini menunjukkan perkembangan pendidikan Islam dalam kalangan penduduk Muslim tempatan pada ketika itu. seorang murid Islam mesti diberikan pendidikan Islam sepanjang ia berada di sekolah rendah dan menengah. Nahu.1. Hal ini menunjukkan pendidikan Islam berkembang memandangkan pendidikan individu bukan sahaja terhad sehingga ke peringkat sekolah malah sehingga ke peringkat universiti. 6. 5. 2. kemudian berpindah ke masjid. Sufi. 4. Implikasi daripada akta pelajaran 1961 ialah wujudnya Pengetahuan Agama Islam dalam kurikulum pendidikan sekolah. pendidikan Islam pada mulanya diajar di rumah-rumah guru. “Selain sekolah berbahasa pengantar Inggeris..” Setelah Tanah Melayu merdeka dan membentuk negara Malaysia.. Sebagai contoh. para murid berkhidmat penduduk di kampong sebagai guru ataupun melanjutkan pelajaran ke universiti di Timur seperti Universiti Al-Azhar. Al-Quran. a) Kurikulum Hasil penekanan terhadap pendidikan Islam dalam kurikulum menyaksikan pelbagai perkembangan pendidikan Islam kini iaitu subjek pendidikan Islam yang diwajibkan dalam Kurikulum . 3. Sejak zaman sebelum penjajahan British lagi Tanah Melayu sudah menerima pendidikan berteraskan agama Islam selepas berkembangnya agama Islam di Melaka.

2. kurikulum di Malaysia juga menekankan aspek nilai-nilai murni diterapkan dalam . para ulama’ mula mengajar di masjid. Penubuhan sekolah-sekolah agama iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama pula menjadi tempat penghayatan nilai Islam bagi murid-murid Islam dan mereka didedahkan lebih banyak ilmu-ilmu berkaitan agama Islam berbanding sekolah menengah lain. menggubal undang-undang serta mencapai kehendak ekonomi dan sosial. surau dan madrasah. Kebanyakan tenaga pengajar bagi subjek pendidikan Islam ini menimba ilmu dengan cara melanjutkan pelajaran ke timur Tengah atau berguru dengan ustaz-ustaz.2 Falsafah Pendidikan Timur Ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek yang dipandang tinggi oleh ahli falsafah Timur kerana mereka sentiasa beranggapan bahawa ilmu akan membolehkan seseorang mencapai kebijaksanaan. terdapat 57 buah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di seluruh Malaysia di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Tujuan kursus ini didedahkan ialah untuk memperkenalkan falsafah pendidikan Islam kepada pelajar-pelajar. Sistem ini juga menampakkan keberhasilannya dengan lahirnya ramai tokoh ulama di negara ini. Kebijaksanaan 8. Hormat orang yang lebih tua 3. Sehingga kini. Malaysia tidak terkecuali daripada negara yang mencedok sedikit sebanyak falsafah pendidikan Confucius. Selain itu. Confucius membawa ajaran yang diikuti oleh penganutnya selama beribu tahun lamanya. terdapat beberapa ahli alsafah yang tampil membuat ajaran untuk dijadikan panduan untuk pengikut mereka. mengekalkan struktur kekeluargaan. Kesetiaan 5. setelah institusi agama iaitu sekolah pondok ditubuhkan. Demi kecintaan terhadap ilmu. Kemudian. Disebabkan itulah. a) Kurikulum Falsafah pendidikan Confucius amat menekankan pengajaran pendidikan Moral. Tolak ansur 7. pengajar di institusi ini ialah Tok Guru. Sebagai contoh ialah Kung Fu Tze yang terkenal dengan Confucius. Menghormati ibu bapa 2. Ketekunan 4. kursus Tamadun Islam ( kini Tamadun Islam Tamadun Asia) telah diperkenalkan di Institusi Pengajian Tinggi dan Maktab Perguruan ( kini Institut Pendidikan Guru ) sejak 1983 sehingga sekarang. Jimat cermat 6.Bersepadu Sekolah Rendah (kini Kurikulum Standard Sekolah Rendah) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. maka secara tidak langsung falsafah pendidikan Islam yang mahu melahirkan insan berilmu dan beragama dapat dicapai. Keberanian Nila-nilai ini amat penting dalam kehidupan seharian memandangkan seorang manusia yang mampu mengamalkan nilai-nilai murni akan mendapat rasa dihormati dalam kalangan penduduk setempat. Banyak nila-nilai yang ditekankan dalam aspek moral seperti : 1. Dengan wujudnya golongan muda yang mendalami agama. b) Pendidik Pendidikan Islam yang diperkenalkan kepada rakyat tempatan sebelum zaman kolonialisme British diajar oleh guru-guru yang dikenali sebagai ulama’ di rumah-rumah mereka. Apabila bilangan pelajar bertambah.

perlaksanaan Falsafah Pendidikan Moden Barat mempunyai implikasi yang banyak di Malaysia berbanding Falsafah Pendidikan Tradisional Barat. tetapi mereka mahu melahirkan individu yang berakhlak mulia dan berbudi bahasa. Umumnya.3. Guru mestilah membimbing murid dan menganalisis kebolehan murid.1 Progresivisme a) Kurikulum Mazhab progresivisme menekankan pembelajaran yang berbentuk induktif dimana pembelajaran tersebut memerlukan penerangan yang diberikan oleh guru sendiri tanpa memerlukan teori. suci dan mulia. pendidik dan kaedah mengajar. guru bergerak sebagai fasilitator dan menyampaikan ilmu dengan kemahiran yang mereka perolehi. Seawal dari darjah satu lagi. Hal ini amat jelas bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia bukan sekadar mahu melahirkan ilmuan yang bijak pandai sahaja. ilmu pengetahuan adalah aset penting dalam kehidupan bagi orang-orang barat. Tunjang keterampilan diri dalam KSSR juga menekankan murid terdidik dan dibimbing untuk mempunyai daya kempimpinan dan sahsiah yang tinggi melalui kurikulum dan aktiviti kokurikulum supaya modal insan kelas pertama dapat dilahirkan. nilai murni mengenai kemasyarakatan ditekankan supaya murid-murid mempunyai penghayatan terhadap ilmu akademik dan ilmu kemasyarakatan. murid-murid diperkenalkan dengan pendidikan Moral bagi murid-murid bukan Islam dan pendidikan Agama Islam bagi murid-murid beragama Islam. falsafah pendidikan Barat dibahagikan kepada dua kategori iaitu Falsafah Pendidikan Tradisional Barat dan Falsafah Pendidikan Moden Barat. apakah implikasi Falsafah Pendidikan Moden Barat ini terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia ini? Tiga aspek yang dilihat dalam falsafah ini ialah aspek kurikulum.proses pengajaran dan pembelajara. Sama seperti Falsafah Pendidikan Islam dan Timur. Guru akan sentiasa komited terhadap tanggungjawab serta mesti mengenali dan memahami setiap muridnya supaya potensi para murid dapat digilap dan dimanfaatkan sepenuhnya. b) Pendidik Dalam falsafah pendidikan Confucius. Jadi. Sesuai dengan tunjang kemanusiaan yang ditekankan dalam KSSR. Kurikulum KBSM (kini KSSM) Malaysia melaksanakan perkara ini kepada pelajarpelajar Tingkatan Satu di sekolah menengah dengan memberi kebebasan memilih elektif . Jika diteliti semula. 2. Friedrich dalam Choong Lean Keow (2008) berpendapat bahawa pendidikan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lurus.3 Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Barat mempunyai pengaruh besar dalam sistem pendidikan di Malaysia selepas Tanah Melayu dijajah oleh British. Kurikulum mazhab ini memberi kebebasan kepada murid-murid untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. 2. Selari dengan pendidikan di Malaysia juga dimana guru bertindak sebagai mentor di dalam kelas dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Hal ini kerana kaedah pengajaran bagi Falsafah Pendidikan Moden Barat lebih bersifat praktikal di Malaysia untuk melahirkan individu yang kreatif dan kritis dalam pemikiran. Terdapat banyak pembahagian mazhab di bawah kedua-kedua falsafah pendidikan barat ini namun hanya beberapa mazhab sahaja yang dikaji untuk melihat kesan idea falsafah tersebut ke atas Jadual di bawah merupakan pembahagian mazhab bagi kedua-dua falsafah ini.

Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk menghidupkan suasana pembelajaran yang selesa serta merangsang pemikiran anak muridnya supaya pelbagai idea yang kreatif dapat dicambah. Sikap dan Nilai menekankan mengenai pendidikan sosial untuk . jadi murid diberi peluang untuk mencari keterangan bagi setiap soalan yag dicetuskan oleh guru untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap sesuatu pembelajaran. b) Pendidik Dalam mazhab progresivisme. Guru juga dibekalkan dengan buku panduan kreativiti untuk membantu guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Isu-isu antarabangsa Dapat dilihat di sini bahawa terdapat persamaan antara kurikulum daripada mazhab ini dalam pendidikan di Malaysia. Terdapat beberapa bidang dalam kurikulum mazhab rekonstruktivisme iaitu : 1. Hal ini secara tidak langsung melahirkan murid-murid yang aktif dalam kelas. Isu-isu tempatan 3. Selain itu. Menyelesaikan masalah berdasarkan kaedah saintifik dan pendekatan induktif 2. Hal ini jelas dilihat dalam perlaksanaan KSSR dimana tunjang kurikulum Kemanusiaan dan Kerohanian. perlaksanaan kurikulum ini juga diterapkan kepada pelajar-pelajar Tingkatan Empat dengan memberi pilihan beberapa aliran seperti aliran sains tulen agama. Dengan ini. c) Kaedah Mengajar Disebabkan kaedah induktif digunakan dalam proses mengajar. sastera dan vokasional. Sosial (Contoh : Kajian Sosial) 2. Pengalaman langsung dengan penglibatan murid Ketiga-tiga kaedah ini mampu mewujudkan budaya belajar yang kondusif dan kompetetif kerana para pelajar akan bersaing untuk memberi respons terhadap soalan-soalan guru. Hal ini sudah pun dipraktikkan oleh guru-guru di sekolah yang melaksanakan KSSR di mana guru-guru bertindak sebagai pencetus kreativiti di dalam kelas untuk merangsang pemikiran murid dengan berbekalkan pendekatan didik hibur dan elemen nilai tambah merentas kurikulum. makmal mahupun pembelajaran berdasarkan pengalaman langsung di luar kelas. guru berfungsi sebagai pembimbing dan pengurus untuk membantu murid-murid menyelesaikan masalah dalam kelas. Terdapat beberapa kaedah mengajar yang disyorkan bagi mazhab progresivisme ini iaitu : 1.pengkhususan dalam subjek Kemahiran Hidup dengan empat pilihan iaitu ekonomi rumah tangga. 2. Aplikasi daripada mazhab progresivisme dapat dilihat dalam salah satu tunjang KSSR yang menekankan mengenai Sains dan Teknologi dimana guru-guru perlu mendedahkan murid terhadap asas disiplin ilmu Sains melalui pembelajaran dalam kelas.2 Rekonstruktivisme a) Kurikulum Mazhab rekonstruktivisme mempercayai yang hasil ciptaan dan rekaan manusia dan relatif bergantung kepada kepercayaan. Kurikulum pendidikan dalam mazhab ini mengasaskan corak budaya baharu dan menghapuskan gejala sosial. pendidikan kepada masyarakat haruslah memberi penekanan terhadap pembentukan masyarakat itu sendiri. Mazhab ini juga berpegang bahawa pengalaman manusia akan menimbulkan nilai-nilai asas yang membentuk pegangan kepada diri. Melakukan eksperimen untuk meneroka alam sekeliling 3. pertanian dan kemahiran teknikal. Perkara sebegini memberi peluang sepenuhnya kepada pelajar untuk memilih bidang kemahiran sesuai dengan minat mereka. perdagangan. masa dan tempat.3.

4. Ahli-ahli eksistentialisme bepegang bahawa realiti merupakan sesuatu yang bersifat subjektif serta hanya bergantung kepadaa individuindividu berkenaan untuk ditafsirkan. Dengan cara ini. b) Pendidik Guru berfungsi sebagai agen pembaharuan dan perubahan yang perlu bersifat kreatif dan inovatif. Tidak ada kurikulum khusus bagi subjek ini kerana mereka percaya bahawa murid-murid bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pendidikan diri sendiri.memantapkan sahsiah dan moral pelajar. pelajar juga diberi peluang untuk memilih aliran yang mereka minati di Tingkatan Empat namun. pelajar akan mendapat kesedaran untuk memberi sumbangan kepada negara dan menjadi golongan yang mewujudkan masyarakat yang memaksimumkan potensi diri ke arah kebaikan. Kaedah ini juga dapat dilihat dalam silibus kurikulum Malaysia yang mahukan aktiviti kurikulum yang dijalankan dalam kelas bukan sahaja berpusatkan guru malah mesti berpusatkan pelajar sekali kerana pelajar sebagai penerima ilmu tidak boleh bersifat statik dalam mencerna ilmu malah perlu bersikap lebih terbuka untuk memperluas skop sesuatu ilmu itu. Oleh yang demikian. pilihan itu terhad memandangkan negara kita tidak mampu melayan setiap kehendak pelajar yang berbeza antara satu sama lain. terdapat beberapa matapelajaran yang dianggap relevan seperti pendidikan seni.3 Eksistentialisme a) Kurikulum Mazhab ini lebih menumpukan kepada fitrah kewujudan manusia. Hal ini sejajar dengan kurikulum persekolahan KSSR yang memenuhi keperluan dan tuntutan semasa bagi menyediakan generasi yang mampu menghadapi cabaran abad ke-21. isu tempatan dan antarabangsa. fungsi guru juga mempunyai peranan sama seperti guru yang membawa mazhab rekonstruktivisme ini. 2. Tunjang ini amat penting dalam usaha melahirkan manusia yang seimbang dan harmonis dalam aspek sosial. 2. kesusasteraan dan drama. Perkara ini jelas dilihat dalam kelas di mana guru sebagai bertindak mengawal kelas dalam suasana pembelajaran yang terancang dan muris-murid berusaha mencari maklumat yang berkaitan isu semasa untuk kefahaman pengetahuan am. Pengetahuan yang luas amat diperlukan oleh guru seiring dengan matlamat yang mahu mengasaskan corak budaya baharu dan pembentukan semula masyarakat. b) Pendidik 1. Isu-isu yang berkaitan dengan nasionaliti dan patriotisme pula akan mewujudkan semangat cinta akan negara dalam kalangan pelajar. Namun begitu. 3. Dari aspek pendidikan di Malaysia.3. pelajar akan belajar menegnai perkembangan isu tempatan dan antarabangsa. Di Malaysia. . dalam kelas guru yang mengajar matapelajaran Sivik dan Kewarganegaraan akan menggalakkan para pelajar untuk mencari artikel berkenaan isu semasa dan isu global di luar dan dalam negara. Sebagai contoh. c) Kaedah mengajar Kaedah mengajar bagi mazhab ini ialah berpusatkan murid di mana murid-murid diberi penekanan mengenai kemahiran menyelesaikan masalah melalui beberapa kaedah sepeti : Aktiviti Sumbangsaran Main peranan Simulasi Kaedah-kaedah ini mempunyai fungsi utamanya dengan murid sebagai penggerak utama. Hal ini disebabkan guru memainkan peranan penting untuk memberi satu gambaran jelas kepada pelajar mengenai penekanan kurikulum yang mementingkan isu sosial.

. Menurut Choong Lean Keow (2008) .Guru merupakan individu yang penting yang menjadi pemangkin pelajar untuk menyediakan peluang pendidikan bagi para pelajar mereka mengekspresikan perasaan dan emosi dalam pembelajaran. c) Kaedah mengajar Disebabkan tiada kurikulum khusus bagi para pelajar dalam mazhab ini. kaedah mengajar yang digunakan ialah berpusatkan aktiviti dan pelajar . main peranan serta simulasi banyak digunakan bagi membolehkan murid-murid meluahkan perasaan dan pemikiran mereka secara mendalam. Dengan ini. para pelajar dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif. sesuai dengan kecenderungan terhadap pilihan pembelajaran mereka. Hal ini kerana. pembelajaran yang diikuti dengan minat daripada pelajar dan memenuhi kehendak pelajar akan memberikan mereka satu kepuasan belajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful