Piaget menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka sendiri, informasi dari lingkungan

tidak begitu saja dituangkan ke dalam pikiran-pikiran mereka. Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif memberikan batasan kembali tentang kecerdasan, pengetahuan dan hubungan anak didik dengan lingkungannya. Kecerdasan merupakan proses yang berkesinambungan yang membentuk struktur yang diperlukan dalam interaksi terus menerus dengan lingkungan. Struktur yang dibentuk oleh kecerdasan, pengetahuan sangat subjektif waktu masih bayi dan masa kanak–kanak awal dan menjadi objektif dalam masa dewasa awal. Jean Piaget (1896-1980), pakar psikologi dari Swiss, mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Dalam pandangan Piaget, terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu, yaitu pengorganisasian dan penyesuaian (adaptasi). Kecenderungan organisasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk mengintegasi proses-proses sendiri menjadi sistem-sistem yang koheren. Adaptasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk memyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan sosial. Teori Perkembangan Kognitif Piaget Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai empat aspek, iaitu 1) kematangan, sebagai hasil perkembangan susunan saraf; 2) pengalaman, iaitu hubungan timbal balik antara orgnisme dengan dunianya; 3) interaksi sosial, iaitu pengaruh-pengaruh yang diperolehi dalam hubungannya dengan persekitaran sosial, dan 4) ekuilibrasi, iaitu adanya kemampuan atau sistem menetapkan dalam diri organisma agar dia selalu mempau mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap persekitaran. a. Kematangan Kematangan sistem saraf menjadi penting kerana membolehkan anak memperoleh manfaat secara maksimum pengalaman fizikal. Kematangan membuka kemungkinan untuk perkembangan sedangkan kalau kurang hal itu akan menyekat secara meluas prestasi secara kognitif. Perkembangan berlangsung dengan kelajuan yang berlainan bergantung pada sifat kenalan dengan persekitaran dan aktiviti belajar sendiri. b. Pengalaman Interaksi antara individu dan dunia luar merupakan sumber pengetahuan baru, tetapi kenalan dengan dunia fizikal itu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan kecuali jika intelegensi individu dapat memanfaatkan pengalaman tersebut. c. Interaksi Sosial Lingkungan sosial termasuk peranan bahasa dan pendidikan, pengalaman fizikal dapat memacu atau menghalang perkembangan struktur kognitif d. Ekuilibrasi Proses tatacara diri dan pengoreksi diri (ekuilibrasi), mengatur interaksi khusus dari individu dengan persekitaran maupun pengalaman fizikal, pengalaman sosial dan perkembangan jasmani yang menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara bersepadu dan tersusun baik. Dalam pandangan Piaget, anak-anak secara aktif membina dunia kognitif mereka dengan menggunakan skim untuk menjelaskan hal-hal yang mereka alami. Skema adalah struktur kognitif yang digunakan oleh manusia untuk menyesuaikan diri terhadap persekitaran dan menata persekitaran ini secara intelektual. Piaget (1952) mengatakan bahawa ada dua proses yang bertanggung jawab atas seseorang menggunakan dan menyesuaikan skema mereka:

1. Asimilasi adalah proses menambah maklumat baru ke dalam skim yang sedia ada. Proses ini bersifat subjektif, kerana seseorang akan cenderung mengubah pengalaman atau maklumat yang diperolehnya agar boleh masuk ke dalam skim yang sudah ada sebelumnya. 2. Penginapan adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan atau penggantian skema akibat adanya maklumat baru yang tidak sesuai dengan skema yang sedia ada. Dalam proses ini dapat pula terjadi pemunculan skim yang baru sama sekali. Piaget membahagikan perkembangan kognitif kanak-kanak ke dalam 4 tempoh utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia: 1. Tempoh sensorimotor (usia 0-2 tahun) Bagi kanak-kanak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui fizikal (gerakan anggota tubuh) dan sensori (koordinasi alat indra). Pada mulanya pengalaman itu bersatu dengan dirinya, ini bererti bahawa suatu objek itu ada bila ada pada penglihatannya. Perkembangan selanjutnya ia mulai berusaha untuk mencari objek yang asalnya kelihatan kemudian menghiang dari pandangannya, asal perpindahanya terlihat. Akhir dari tahap ini ia mula mencari objek yang hilang bila benda tersebut tidak kelihatan perpindahannya. Objek mulai terpisah dari dirinya dan bersamaan dengan itu konsep objek dalam struktur kognitifnya pun mulai dikatakan matang. Ia mulai mampu untuk melambungkan objek fizikal ke dalam simbol-simbol, misalnya mulai bisa berbicara meniru suara kenderaan, suara binatang, dll. 2. Tempoh praoperasional (usia 2-7 tahun) Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkrit. Pada tahap ini pemikiran kanak-kanak lebih banyak berdasarkan pengalaman konkrit daripada pemikiran logik, sehingga jika ia melihat objek-ojek yang kelihatannya berbeza, maka ia mengatakanya berbeza pula. Pada tahap ini kanak-kanak masih berada pada tahap pra operasi belum memahami konsep kekekalan (conservation), iaitu kekal panjang, kekal materi, luas, dll. Selain dari itu, ciri-ciri anak pada tahap ini belum memahami dan tidak dapat memikirkan dua aspek atau lebih secara serentak. 3. Tempoh operasi konkrit (usia 7-11 tahun) pada umumnya anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logik dengan bantuan benda benda konkrit. Kemampuan ini wujud dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeza secara objektif. Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logik, tetapi hanya objek fizikal yang ada saat ini (kerana itu disebut tahap operasi konkrit). Namun, tanpa objek fizikal di hadapan mereka, anak-anak pada tahap ini masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logik. 4. Tempoh operasi formal (usia 11 tahun hingga dewasa) Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak dan menggunakan logik. Penggunaan benda-benda konkrit tidak diperlukan lagi. Anak mampu bernalar tanpa perlu berhadapan dengan dengan objek atau peristiwa berlangsung. Penalaran terjadi dalam struktur kognitifnya telah mampu hanya dengan menggunakan simbol-simbol, idea-idea, astraksi dan generalisasi. Ia telah mempunyai kemampuan-kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang menyatakan hubungan di antara hubunganhubungan, memahami konsep promosi

Teori Perkembangan Jean Piaget
Teori Perkembangan Jean Piaget

Beliau telah membahagikan empat peringkat perkembangan kognitif ia itu : Peringkat Deria Motor ( 0-2 tahun ). Kanak-kanak bersifat egosentrik. Kerana cara berfikir kanak-kanak itu berbeza-beza dan kurang logik di banding dengan orang dewasa. Kanak-kanak berubah daripada organisma yang reflek kepada organisma yang berfikir menggunakan bahasa.Berupaya memahami konsep dan hipotesis yang mudah. kerana ia tak dapat belajar dari apa yang telah diketahuinya saja. Ia tak dapat menggantungkan diri pada asimilasi. Peringkat Pra Operasi ( 2-7 tahun ) Pembelajaran bahasa berlaku dengan pesat dapat menamakan benda-benda. tetapi mereka memberi tugas khusus yang direka untuk membimbing para pelajar mencari dan menyelesaikan . Peringkat Operasi Formal ( 11-15 tahun ) Mula berfikiran abstrak. Dengan adanya kawasan baru ini individu akan mengadakan usaha untuk dapat menampung. Berupaya melakukan dan menyelaraskan maklumat yang diterima.Piaget ialah ahli psikologi perkembangan yang mengkaji tentang perkembangan kognitif. IMPLIKASI PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DI KELAS Pengaplikasiannya di dalam belajar: perkembangan kognitif bergantung pada penginapan. Berupaya menyelesaikan masalah yang konkrit dan abstrak. Arrtinya disini adalah agar pembelajaran yang berpusat pada anak berlangsung berkesan. Peringkat Operasi Konkrit ( 7-11 tahun ) Membentuk pemikiran logik tetapi terhad. Kepada individu diberikan suatu kawasan yang belum diketahui agar ia dapat belajar. guru tidak meninggalkan anak-anak belajar sendiri. 2. membezakan objek-objek dengan diri dan membuat klasifikasi. Secara terperinci dibawah ini adalah penerapan teori Piaget terhadap pendidikan di kelas: 1. Situasi atau kawasan itulah yang akan mempermudah pertumbuhan kognitif. maka guru harus dapat mengerti cara berfikir anak. bukan sebaliknya anak yang menyesuaikan diri dengan guru. Anak belajar paling baik dengan mencari (discovery).

dan diberi pengertian tentang kebenarannya atau mengambil langkah-langkah yang tepat untuk untuk menanggulanginya. 4. termasuk ujian hipotesis. artinya ketika anak-anak cuba menyelesaikan masalah.Dan belum lama ini. struktur dan kandungan intelektualnya berubah / berkembang. McGarrigle dan Donalson (1974) menyatakan bahawa kanak-kanak sudah mampu memahami pemuliharaan (conservation) dalam usia yang lebih muda daripada usia yang diyakini oleh Piaget. Fungsi dan adaptasi akan tersusun sehingga melahirkan suatu rangkaian perkembangan. Namun. BALAS TERHADAP TEORI PIAGET Kebanyakan ahli-ahli psikologi sepenuhnya menerima prinsip-prinsip am Piaget bahawa pemikiran anak-anak pada dasarnya berbeza dengan pemikiran orang dewasa. Pendidikan disini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak. masing-masing. Guru dapat mencari mencari dan menetapkan tujun pembelajaran materi pelajaran atau subjek pengajaran tertentu. E. Maka Piaget mengartikan intelegensi adalah sejumlah struktur psikologi yang ada pada peringkat perkembangan khusus. secara ringkas dapat dikatakan bahawa pertumbuhan intelektual anak mengandung tiga aspek. 104 kanak-kanak diamati mereka sehingga mereka berusia 18 tahun. mempunyai struktur psikologi khusus yang menentukan kecekapan pikir anak. . dan diuji dengan berbagai-bagai tugas operasi formal mengikut tugastugas yang dipakai Piaget. . terutama mengenai usia ketika anak mampu menyelesaikan tugas-tugas khusus. Jadi. Majoriti anak-anak itu memang belum mencapai tahap operasi formal. Hal ini sesuai dengan kajiankajian McGarrigle dan Donaldson serta Baillargeon dan Devos. Anak yang sedang mengalami perkembangan. content dan function. Bradmetz (1999) menguji kenyataan Piaget bahawa . ada juga penyelidik yang meributkan detail-detail penemuan Piaget.masalah sendiri. 3. Balillargeon dan De Vos (1991). Oleh sebab itu guru penting sekali agar tidak menghukum anak-anak untuk jawapan yang salah. dan jenis logik anak-anak itu berubah seiring dengan bertambahnya usia. penalaran merekalah yang lebih penting daripada jawapannya.Kajian lain yang mengkritik teori Piaget iaitu bahawa anak-anak baru mencapai pemahaman tentang objek permanence pada usia di atas 6 bulan. iaitu structure.Pada sebuah kajian klasik. yang menyatakan bahawa Piaget terlalu meremehkan kemampuan anak-anak kecil dan terlalu menilai tinggi kemampuan anak-anak yang lebih tua . tetapi sebaliknya menanyakan bagaimana anak itu memberi jawapan yang salah.

Menurut Vygotsky. sedangkan Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. perhatian. tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. anakanak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Menurut Vygotsky. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa. Piaget memandang anak-anak sebagai pembelajaran lewat penemuan individual. Vygotsky adalah pengagum Piaget. Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. berfikir dan menyelesaikan masalah. sistem matematika. anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. perhatian. berfikir dan menyelesaikan masalah. anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. sistem matematika. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. dan alat-alat ingatan. . Lev Vygotsky (1896-1934) menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. Namun. Namun.Inilah yang menjadi pertentangan dan kritikan di antara para ahli psikologi. . Walaupun setuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa.majoriti anak mencapai formal pada akhir masa kanak-kanak. Ia juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidang-bidang tersebut. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. dan alat-alat ingatan. LEV VYGOTSKY Lev Vygotsky (1896-1934) berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa.

Bahasa dan Pemikiran Menurut Vygotsky. Batas bawah dari ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri. Maksud dari ZPD adalah menitikberatkan ZPD pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak. Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran. Konsep Scaffolding Scaffolding ialah perubahan tingkat dukungan. dimana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. Batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur. Zona Perkembangan Proksimal merupakan celah antara actual development dan potensial development. dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. Lebih jauh Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa unuk merencanakan. acak. Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka. Vygotsky memandang anak-anak kaya konsep tetapi tidak sistematis. logis dan rasional. logis. membimbing. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu. konsep-konsep tersebut dapat dipertemukan dengan bimbingan yang sistematis. 2. fungsi-fungsi mental memiliki koneksikoneksi sosial. 1. Menurut teori Vygotsky. anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial. Akan tetapi menurut Vygotsky. dimana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Anak harus menggunakan bahasa untuk . Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis. dan memonitor perilaku mereka.Dialog adalah alat yang penting dalam ZPD. Konsep Zona Perkembangan Proksimal (ZPD) Zona Perkembangan Proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri tetapi dapat diipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. 3. Dalam dialog. dan spontan.Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky Seperti Piaget.

Teori Vygotsky menuntut pada penekanan interaksi antara peserta didik dan tugas-tugas belajar. Dengan demikian. Dengan demikian peranan guru lebih bergeser lebih menjadi fasilitator pembinaan pelajar. Inti penekanan teori Vygotsky adalah bahawa interaksi sosial dengan sesuatu di luar dirinya yang membuat kognitif kanak-kanak berkembang. Teori Vygotsky tentang bahasa sebagai alat untuk seseorang dalam mengembangkan kognitif mengalami keselarasan dengan pandangan dalam psikologi pendidikan. Ertinya bahawa memang bukan hanya orang dewasa yang mampu membantu seorang kanak-kanak dalam perkembangan kognitifnya. 3. Mengedepankan suatu proses belajar dimana pelajar lebih berperanan aktif. Hal pertama yang menjadi sorotan kita adalah tentang hujah bahawa interaksi sosial dan budaya lebih berperanan dalam pembangunan kognitif kanak-kanak. misalnya: 1.berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiranpikiran mereka sendiri. zone proximal development anak semakin meningkat. Analisis Psikologi Pendidikan Analisis awal adalah langsung membandingkan inti teori Vygotsky. Kerana faktanya memang bahasa teman sebaya lebih mudah untuk difahami dalam interaksinya. Dengan penyesuaian terus menerus. Menggunakan zone of proximal development. banyak usaha konkrit yang dapat dilakukan dalam mengaplikasikan teori tersebut. Anak juga harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka membuat transisi dari kemampuan bicara ekternal menjadi internal. Aplikasi dan Implikasi Teori dalam Pendidikan Agar pembahasan tentang teori Vygotsky langsung terasa bagi usaha pembangunan kognitif. Lebih dalam bahawa proses pemindahan ilmu mampu terjadi dengan menggunakan bahasa . 2. Banyak menggunakan rakan sebaya sebagai guru. Manusia memerlukan bahasa untuk mampu mendapatkan pengetahuan atau ia mempelajari bahasa yang berfungsi sebagai alat transformasi pengetahuan tersebut. Dalam falsafah pendidikan pun beranggapan bahawa manusia memerlukan pendidikan untuk berlangsung.

Konsep Diri. Peranan mereka sangat penting dalam membantu anak mengolah pengetahuan spontan mereka menjadi pengetahuan yang lebih tersusun. Teori Vygotsky di atas juga mengalami keselarasan dengan teori dalam psikologi pendidikan. Pengetahuan anak yang awalnya masih dalam bentuk spontan. . Perkembangan Personal. TEORI ERIKSON Teori Erikson: Integrasi. 8 tahap perkembangan terbentang ketika kita melampaui kitaran kehidupan. sistematik. Dalam psikologi pendidikan kita dapat mencari beberapa konsep tentang agen-agen perubahan untuk membantu anak mengembangkan kognitifnya. Agen-agen perubahan dalam psikologi pendidikan adalah keluarga dan negara.1994) mengatakan bahawa kita berkembang dalam tahaptahap psikososial. Ertinya seorang kanak-kanak perlu mendapat bimbingan dari orang lain yang mempunyai pengetahuan yang lebih dari dirinya. Implikasinya dalam Proses Pembelajaran. Teori Erikson (1902 . Agen-agen perubahan seolah-olah menjadi tombak dalam usaha mengembangkan kognitif atau intelektual. Erikson menekankan perubahan perkembangan sepanjang kitaran kehidupan manusia. sistematik dan logik. Proses pendampingan secara dialektik membantu meningkatkan perkembangan kognitif kanak-kanak. dan logik. Emosional dan Sosial. Dalam teori Erikson. berubah menjadi semakin tersusun. Masing-masing tahap terdiri dari tugas perkembangan yang khas yang menghadapkan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi. Kemudian dalam teori Vygotsky terdapat pula beberapa unsur yang menjadi agen perubahan.sebagai sarananya.

serta implikasinya dalam proses pembelajaran. emosional dan sosial. Tahap Erikson: Autonomy vs Shame and Doubt (Otonomi vs Rasa Malu dan Ragu-ragu) . Tahap Erikson: Basic Trust vs Basic mistrust (Kepercayaan vs Ketidakpercayaan) . Termasuk integrasi perkembangan personal. Otonomi dibina atas perkembangan kemampuan mental & motor (otonomi = kemandirian).Tempoh Perkembangan: masa bayi (tahun kedua) . Hebat orang tua sangat diperlukan untuk tanggap dan peka kerana pada tahap ini. Suatu rasa percaya menuntut perasaan selesa secara fizikal dan sejumlah kecil ketakutan serta kekuatiran akan masa depan. Anak-anak yang memasuki sekolah dengan rasa tidak percaya dapat mempercayai guru tertentu yang meluangkan banyak masa untuk membuat dirinya sebagai orang yang dapat dipercayai. individu yang mempunyai rasa percaya cenderung untuk memiliki rasa aman dan mempunyai rasa percaya diri untuk menjelajah persekitaran yang baru. menyedari kemahuan mereka.Ciri-ciri: Setelah memperoleh kepercayaan diri pengasuh / ibu bapa mereka. Semakin berjaya individu mengatasi krisis.Ciri-ciri: Ialah tahap Psikososial pertama menurut Erikson yang dialami dalam tahun pertama kehidupan. 1.krisis ini bukanlah suatu bencana. . 2.Tempoh Perkembangan: masa bayi (tahun pertama) . akan semakin sihat perkembangan mereka. individu mulai mendapati bahawa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. tetapi suatu titik balik peningkatan kerentanan & peningkatan potensi.

Tempoh Perkembangan: masa awal anak-anak (tahun pertama pra-sekolah 3-5 tahun) . Selanjutnya mereka dapat belajar mengendalikan kemampuan psikomotorik dan dorongan keinginan mereka sendiri. On Her / His Own. Kerana pada usia ini kanak-kanak mula belajar bahasa. menanyakan pendapat anak. Dengan kebebasan ini. Problem yang boleh berlaku. kecenderungan untuk menentukan arah sendiri. tih. Pokoknya pada waktu ini.. (Istilah yg digunakan Erikson adalah Will. Pada saat ini yang dia pelajari bukanlah mengikat tali dengan betul dan bahawa dia dihargai kerana punya inisiatif untuk melakukan sesuatu yang baru. pujilah. Beberapa hal dapat dicapai dalam tempoh ini. menurut Erikson. Anak-anak yg tidak mengembangkan citra diri mereka ini. Ini akan berlaku apabila orang tua terlalu banyak ikut campur misalnya membantu atau mengkoreksi kekeliruan mereka. Tahap Erikson: Initiative vs Guilt (Prakarsa vs Rasa Bersalah) . adalah rasa malu kerana mereka merasa tidak mampu "be on their own".. dan jangan dibikin betul dengan tujuan menunjukkan kesalahannya. cenderung menjadi terlalu patuh dan penurut. Pada usia ini. Warna gajah ini puuuu . tapi istilah Will ini bersimpang siur interpretasinya sebab Erikson menggunakan Will ini sebagai identiti Diri. maka cenderung mengembangkan rasa malu dan ragu-ragu. seperti keberanian untuk menjelajah.. Bila Keadaan yang tercipta setelah krisis pertama terlewati adalah timbulnya Harapan. ("Ini adalah seekor . Orang tua perlu terus menerus menggugah rasa percaya anak bahawa mereka boleh dan boleh menentukan hidup mereka sendiri. mencipta suasana yang berwarna warni. anak cuba untuk mandiri yg secara fizikal mungkin oleh kemampuan mereka untuk berjalan. mengarahkan dengan tidak langsung. kemampuan kanak-kanak untuk percaya diri dibangunkan. Bagaimana sebaiknya orang tua bersikap pada tempoh ini? Orang tua harus sering bercakap dengan kanak-kanak. akan mengakibatkan anak menjadi penakut / pemalu dalam berkomunikasi. bukan Kemahuan). gajah. Bila tahap ini terlalu banyak terhad / dihukum terlalu keras. anak masuk dalam tempoh menjelajah / eksplorasi. maka keadaan setelah krisis kedua ini berlalu adalah "citra diri" atau "Sense of Identity". Apa yg akan terjadi ketika serigala menghembus rumah babi kedua?") Kalau anak berusaha mengikat tali kasut. 3.Penting bagi ibu bapa untuk mengenal motivasi anak untuk melakukan apa yang dapat mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka. lari dan berkelana tanpa dibantu orang dewasa lagi.. maka orang tua yang terus berusaha memperbaiki anak yang sedang belajar ngomong.

Bayi reptilia begitu menetas sudah boleh berenang dan berlari-lari. masa bermain ini merupakan masa mereka berlatih.Ciri-ciri: Ketika anak-anak sekolah menghadapi dunia sosial yang lebih luas. Pada tahap ini anak-anak belajar secara praktikal dengan kemahiran-kemahiran perseptual.. Katanya supaya tidak jadi korban makanan harimau. menerkam dan memburu makanannya sehingga masa bermainnyapun lebih lama daripada makhluk lain. Muncul pula gejala insight learning (melihat situasi problematik. Dalam fasa inilah anak-anak belajar berfantasi. Perasaan bersalah jika anak-anak tidak diberi tanggung-jawab dan dibuat terlalu cemas. kalau pada fasa sebelumnya. masa kanak-kanak sangat lama. ini adalah fasa bermain. Konon. Semua bayi ini. mula belajar bahawa ada peribadi lain selain dirinya. biarpun sudah boleh lari tetapi mereka tetap bermain-main. dan ini disebabkan kerana keahlian yang harus mereka kembangkan kelak juga jauh lebih rumit daripada sekadar mencari. Pada fasa ini terletak asas kanak-kanak untuk menjadi kreatif yang akan menjadi sangat penting pada fasa ini. belajar mentertawakan diri. rasa bersalah dengan cepat digantikan oleh rasa berjaya. masa usia 3 hingga 6 tahun. menguatkan tulang dan belajar kemahiran yg mereka perlukan untuk masa dewasa mereka kelak ketika mereka harus berdikari. Bagi Erikson. kognitif dan kemampuan bahasa yang mereka miliki untuk melakukan sesuatu. Untuk manusia. Pengatur utama inisiatif adalah suara hati. anak-anak pada tahap ini beralih ke dunia sosial yang lebih luas. mereka lebih tertantang dan perlu mengembangkan perilaku yang bertujuan untuk mengatasi cabaran-cabaran ini. kanak-kanak perlu . Sebuah tayangan di TV seekor bayi jerapah yg kira-kira 4 jam selepas lahir sudah berusaha berdiri dan lari dengan ibunya. Rata-rata binatang beberapa saat setelah lahir sudah boleh berdikari. Pada masa yang sama. motor. Atas inisiatif mereka sendiri. spontan memperoleh pemahaman) dan perilaku-perilaku ranah cipta / kognitif. inisiatif dan semangat mereka boleh menyebabkan mereka menerima hadiah / hukuman. Anak-anak belajar berbuat terhadap lingkungannya sebelum ia mampu berfikir mengenai apa yang sedang ia lakukan / intelegensi dasar dimiliki anak tersebut kelak. berfikir sesaat.

Yang terjadi sesungguhnya adalah mengambil masa "fun" dari anak-anak sehingga emosi. Kalau boleh jujur. malah kalau anak dimarahi boleh-boleh menjadi "Guilty". terutama berkaitan dengan jantina mereka. abjad dan menulis bagus supaya lebih pandai dari yg lain. Tahap Erikson: Industry vs Inferiority (Tekun vs Rasa Rendah Diri) .akil baligh) . anak belajar menjadi lelaki atau perempuan bukan hanya dari alat kelamin tetapi juga dari perlakuan sekeliling pada mereka. merasa bersalah akan identiti kelaminnya. seringkali sebenarnya lebih banyak cita-cita membuat anak pinter ini adalah untuk gengsi ortu yang disamarkan dengan mengharapkan masa depan anak yg baik. Fasa inilah konon yg berperanan besar dalam menentukan identiti ini kerana pengaruh kelamin mulai dirasakan secara psikologi: Anak lelaki menjadi lebih sayang pada ibu dan tidak begitu senang pada bapak sementara anak perempuan menjadi dekat bapa dan merasa disaingi ibu. 6 tahun . Seperti mang Jeha bilang. 4. mereka mengarahkan tenaga mereka . Apa hasil dari fasa ini bila dilewati dengan berjaya? "A sense of Purpose" kata Erik Erikson. Anak-anak kecil menjadi sayang guru TKnya. Anak mulai didisiplinkan untuk menghafal nombor. ketika anak-anak / individu memasuki tahun-tahun sekolah dasar. Anak boleh menentukan sama ada mereka mahu menjadi seperti ayah / ibu (biasanya ya) tanpa perasaan bersalah dan anak tidak akan mengalami banyak kegelisahan kerana merasa tidak difahami.mencipta sense of identity sebagai seorang manusia dan kepercayaan untuk melakukan eksplorasi sendiri. Anak menjadi tidak terganggu dengan perasaan bersalah. Apa yang boleh dilakukan ortu untuk merosakkan fasa ini? Banyak dan contohnya adalah dengan merompak masa bermain anak dengan menyuruh mereka belajar lebih dulu dari teman-teman seumur. kesenangan dan pelayaran yang hanya tumbuh pada masa bermain ini tidak pernah tumbuh matang.Tempoh Perkembangan: masa pertengahan dan akhir kanak-kanak-kanak (tahun-tahun sekolah. maka pada fasa ini yang harus diciptakan adalah identiti diri macam apa.Ciri-ciri: Masa awal anak-anak yang penuh imaginasi. Orang tua tidak perlu bimbang dengan hal ini kerana hal ini memang normal.

maka selewat usia itu anak secara instingtif mula melihat ke luar dan perkembangannya mulai berkaitan dengan dunia luar. berenang. dan sangat sukar untuk berdiam diri. mengumpulkan segala sesuatu dan mengembara sampai ke batas yang diluluskan. berlari. dan bajunya terang. sekolah. Dunia luar menjadi tempat untuk tumbuh. Kumpulan saya adalah kelompok lelaki dan kami benci / tidak menerima perempuan (dan sebaliknya). Tempoh ini individu / anak berfikir intuisif / berfikir bergantung ilham. suatu keyakinan bahawa mereka mampu menguasai masalah yg mereka hadapi. sesudah merasa tenteram dekat mama-papa. terutama yang berkaitan dengan fizikal seperti sukan. yang ada hanyalah kemutlakan. Pahlawan berwajah bersih. System of Operations / 1 langkah berfikir -> dasar terbentuknya intelegensi intuitif. Sama seperti binatang muda. kanak-kanak mulai ke dunia di luar rumah seperti. maka pada saatnya mereka mulai pergi ke alam untuk mengenalnya secara instingtif. Pada usia ini anak-anak juga sangat tertarik untuk belajar. Pada usia 6 tahun. orang dewasa selalu benar dan guru tahu segalanya. untuk mendorong bangkitnya rasa tekun anak / pelajar. Yang berbahaya pada tahap ini adalah perasaan tidak cekap dan tidak produktif. Anak-anak yang melalui fasa ini dengan baik akhirnya akan memperoleh ganjaran dengan mendapatkan sense of mastery. anak-anak berimajinasi memperoleh kemampuan 1 langkah berfikir menyelaraskan pemikiran & ideanya dengan peristiwa tertentu ke dalam sistem pemikirannya sendiri. Pada masa-masa ini tidak ada hal relatif. tetangga. Syaratnya adalah bahawa orang-orang . Sekolah menjadi sangat penting kerana guru yang peka & bertanggung-jawab dapat menjana semula rasa tekun pelajar didik. guru secara lembut tetapi tegas memaksa anak-anak / individu ke dalam pencarian untuk mencari bahawa seseorang boleh belajar mencapai sesuatu yang tidak ia fikirkan sendiri (perkembangan kognitif dilihat dari sudut karakteristiknya sudah sama dengan kemampuan kognitif orang dewasa). Tertarik pada bagaimana sesuatu diciptakan & bagaimana sesuatu itu bekerja. Semua penjahat berbaju hitam dan berwajah kotor. Mereka belajar segala sesuatu. Apabila sampai sekitar 6 tahun anak-anak masih melakukan eksplorasi tentang diri sendiri.pada penguasaan pengetahuan & kemahiran intelektual. Manusia mudapun demikian. terutama kerana pada saat inilah mereka baru benar-benar mulai mampu berkomunikasi dengan anak lain sehingga mereka mula boleh membentuk kumpulan. Orang tua / guru memberikan keghairahan pada daya tarik anak / pelajar pada kegiatan-kegiatannya. Erikson yakin guru mempunyai tanggung-jawab khusus bagi perkembangan ketekunan anak-anak.

Pada anak ini. sense of mastery diganti oleh rasa rendah diri (inferiority) yang sangat memberi kesan pada masa-masa yang akan datang. sopan dan tenang.Tempoh Perkembangan: masa remaja 12 . 5. . juga merugikan pertumbuhan anaknya. Pada tahap ini remaja mempunyai kemampuan menyelaraskan baik secara serentak / berturut-turut 2 ragam kemampuan kognitif. Kerana itu pula pilihan sekolah dasar sangat penting. dan memberikan TV. Orng tua yg sangat takut akan persekitaran yang tidak selamat sering mengurung kanakkanak di rumah. Orang tua yg terlalu lelah kerana bekerja dan ingin anaknya diam. Kapasiti menggunakan hipotesis. Tahap Erikson: Ego-Identity vs Role Confusion (Identiti Diri vs Kekacauan Hebat) . Kesulitan bagi kanak-kanak terjadi ketika ortu tidak mahu repot dan cenderung melarang anak kemanamana sehingga tidak terlalu merepotkannya. logik dan idealisitk (berfikir .18/20 tahun. maka anak-anak ini kehilangan peluang untuk mengembangkan kompetensi mereka. 2. Anak-anak yang penuh rendah diri ini lebih sukar merasakan adanya kemampuan mereka untuk membangunkan kompetensi dalam bidang yang penting. 1. sebaiknya membincangkan hal ini dengan guru anaknya kerana sebenarnya pengaruh guru sangat besar pada masa-masa ini. Kapasiti menggunakan prinsip-prinsip abstrak. atau Play Station-Sega. bukan hanya kerana bangunan dan kemudahan tetapi juga harus melihat guru yg akan sangat mempengaruhi kompetensi yg tercipta.Ciri-ciri: Pada tahap ini remaja / individu dihadapkan pada penemuan siapa mereka? Bagaimana mereka nantinya? Kemana tujuan mereka? Menuju dalam kehidupannya => penjajakan pilihan-pilihan alternatif terhadap peranan kerjaya merupakan hal penting. Untuk orang tua seperti ini.dewasa yg mereka hormati seperti orang tua harus menyokong kegiatan yang banyak ini kerana dari dalam setiap anak memang ada keinginan untuk memahami dan menguasai persekitaran mereka. Hal ini sangat sayang kerana pada usia inilah anak yang paling bersedia untuk belajar secara aktif. Bila ini terjadi cukup lama sehingga anak memperoleh kebiasaan untuk nonton tv daripada mempelajari hal-hal di persekitaran mereka.

Menciptakan Identiti Diri yang benar adalah mengumpulkan semua pengetahuan yang kita kumpulkan sampai saat itu. Kegagalan kita akan mencipta kerancuan identiti / peranan. Apakah faktor terpenting supaya tercipta Identiti Diri yang sihat dan berguna bagi masyarakat ini? Salah satu faktor penting yang akan menentukan Identiti Diri ini adalah hadirnya Role Model di dalam masyarakat di mana kita hidup. Terjadi proses asimilasi (info baru digabung dalam pengetahuan yang ada) => pergolakan kognitif yang tajam. seperti rumah tinggal. iaitu puncak dari semua yang selama ini sudah kita lalui dan yang akan kita gunakan untuk "mengharungi bahtera hidup" yakni mencipta Identiti Diri bagi kita. Apakah Identiti-diri ini? Tak lain adalah mengenal siapa diri kita sesungguhnya dan bagaimana diri ini melebur dengan masyarakat di sekeliling kita. Tugas kita pada tempoh ini mungkin adalah yang terpenting. dan menggabungkan semuanya menjadi suatu citradiri yang berguna bagi masyarakat. Guru & orang tua mengetahui bahawa kecerdasan itu melibatkan interaksi aktif antara pelajar dengan dunia sekitarnya. Oleh kerana persekitaran pelajar. dalam perkembangan fizikal. dsb. Kurang orientasi dan tidak boleh mengawal emosi -> kenakalan remaja / pergaulan. . yakni seseorang yang boleh dijadikan contoh. Fasa ini sebenarnya adalah sumber utama Erikson sehingga dia tertarik untuk mengembangkan teori Perkembangan psikososisalnya.tentang pemikiran itu sendiri). mempunyai perhatian ke masa depan. mempertahankan orientasiorientasinya pada hal yang menyeluruh yang direka untuk melatih remaja secara intelektual seperti vokasional & sosial. etika ideal. kognitif dan sosial orang tua dan guru harus terus memantau agar meningkatkan kemandirian remaja tertantang secaara intelektual oleh tugas akademik dan mencipta persekitaran yang positif bagi perkembangan sosial dan emosional sebagai sesuatu yang secara intrinsik penting dalam sekolah bagi remaja. Anggapan dasar seorang remaja akan berfikir hipotesis => berfikir mengenai sesuatu khususnya dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan dasar yang relevan dengan persekitaran yang ia respon. Sekolah sebagai latihan-latihan intelektual. seyogyanya ditata sebaik-baiknya agar memberi kesan positif terhadap perkembangan intelegensi anak.

Mereka yang berjaya memperoleh Identiti Diri yang sihat mencapai suatu keadaan yang dinamakan Fidelity oleh erikson. Harus kita ingat bahawa remaja baru saja meninggalkan stage ke 4 di mana mereka tidak melihat adanya relatifitas. menolak definisi masyarakat tentang anggota masyarakat dll) dan mereka hidup sendiri bahkan ketika ada di tengah-tengah masyarakat. bingung menghadapi perubahan budaya dan cara .Kehadiran orang tua. Remaja wanita di Afrikapun disunat. yang ada hanya kemutlakan. Lagi-lagi. ekor kerbau atau tengkorak hyena. Ini sangat berkaitan rapat dengan tulisan mang Jeha tentang kelik. Intinya. menjadi sangat penting. bercerai. kanak-kanak dianggap dewasa setelah dia berjaya pergi ke padang rumput dan membawa pulang bulu helang. yang penting ada suatu upacara yang dengan jelas menunjukkan pada umum bahawa anak sudah bukan anak lagi tetapi sudah menjadi dewasa dan dia dituntut untuk berlaku dewasa. Yang paling sering difanatikkan adalah faktor agama atau ethnik tertentu. iaitu suatu kelegaan kerana kita mengenal siapa diri kita. Di suku Indian tertentu. dunia moden di mana orang tua sering bekerja larut malam. mereka yang gagal mempunyai suatu Identiti Diri akan gelisah kerana tidak jelasnya identiti mereka. Orang-orang ini boleh menjadi "drifter". Faktor penting yang lain adalah adanya kejelasan bagaimana kita melangkah meninggalkan masa anak-anak menuju kedewasaan. Orang dewasa yang berjaya mempengaruhi anak-anak pada usia rawan ini akan berjaya mendapatkan pengikut yang sangat setia dan membabi buta. sunat adalah tanda bagi remaja lelaki yang sudah dianggap dewasa dan ternyata memang berguna secara fizikal kerana lebih "bersih". atau guru yang hebat. Identiti Diri boleh menjadi ekstrim bila para orang dewasa yang mengelilingi kita menekankan bahawa tidak ada kompromi untuk suatu hal. dan kita berakhir dengan menjadi fanatik. istilah moden adalah Female Genital Mutilation. walaupun manfaatnya bagi wanita kurang jelas. Di suku-suku Afrika. tempat kita dalam masyarakat dan sumbangan macam apa yang kita boleh sumbangkan untuk masyarakat. Sebaliknya. Remaja fanatik tidak dibenarkan melihat pilihan-pilihan lain dan identiti dirinya dibanjiri oleh dominasi faktor ini. si pengembara. Kelik mengikut agama dan etnik adalah yang paling kuat kerana diumumkan pada awam melalui siering bahasa dan penampilan fizikal antara anggota. atau si penolak (mereka boleh menolak untuk punya identiti.

Introspeksi diri mengakibatkan kemurungan dan isolasi => menghalang keinginan untuk bertindak atas inisiatif sendiri. Inilah bahaya besar dari kaum remaja yang gagal melewati masa ini dengan jayanya. jika keintiman tidak berkembang individu mengalami "isolasi" yang membentuk persahabatan yang sihat dan ketidakmampuan melakukan hubungan sosial individu => frustasi => introspeksi diri untuk mencari kesalahan. Tidak ada role model mahupun upacara meninggalkan masa kanak-kanaknya bagi remaja-remaja ini.Tempoh Perkembangan: masa awal dewasa (18/19 . Oran tua / guru mempunyai implikasi penting pada kematangan mereka (kemandirian & kebebasan). 6. Sehubungan dengan perkembangan dunia moden ini. individu termotivasi untuk berjaya melalui perkembangan sosial. beberapa di antara mereka mencari identiti diri dengan menyertai gang-gang dan dengan kagum melihat pemimpin gang sebagai Role Model. Kegiatan mereka menjadi merosakkan dan mengkacaukan masyarakat. tanpa kehilangan diri sendiri pada orang lain. Pada tempoh ini.Ciri-ciri: Individu menghadapi tugas perkembangan pembentukan hubungan yang akrab dengan orang lain. . merupakan tempat subur bagi pertumbuhan remaja gelisah. upacara yang ditentukan oleh gang menjadi upacara yang menentukan status mereka dan mencipta identiti. tapi bagi mereka itu tidak apa daripada hidup tanpa suatu identiti. Erikson menggambarkan keakraban sebagai penemuan diri sendiri. Tahap Erikson: Intimacy vs Isolation (Keintiman vs Pengasingan) . Mereka boleh diminta membuktikan status setelah berjaya merokok atau meminum minuman keras. Akhirnya. kita boleh meramal bahawa akan makin banyak kelik dan kumpulan-kumpulan yang muncul. Untuk anggota gang. Parahnya adalah seringkali identiti kelik ini akan berlangsung sampai kita tua kerana citra diri dibina berdasarkan definisi yang dibentuk oleh kelik. Pada proses belajar individu membentuk keintiman dalam proses pembentukan identiti yang tetap dan berjaya.hidup global. atau bahkan berkaitan badan dengan ahli-ahli lama yang berlainan sex.30 tahun) .

Akibat dari rasa aman ini adalah mengizinkan orang lain untuk berkongsi dengan kita melalui hari-hari dan malam-malam kita. atau masuk ke hubungan yang intim sedang kegagalan kita akan membuat kita terpencil atau mengasingkan diri dari sekeliling kita. Kehidupan moden yang mewarnai bandar-bandar besar. intelektual dan sosial. Love baginya bukan Eros / Amor saja. Bagi kita yang berjaya dengan baik. sebagai ganti dari intimacy adalah hubungan yang sangat superficial. yang seringkali diiringi dengan amarah dan sinis terhadap roman. Tugas kita pada tempoh ini adalah mengenal dan mengizinkan diri kita untuk mengenal orang lain secara sangat dekat. penugasan dari pejabat ke daerah-daerah dan perpindahan yang kita lakukan kerana janji kerjaya yang lebih baik. Jadi. Tidak hairan bahawa perceraian dan "break up" terjadi di bandar moden jauh lebih banyak daripada di bandar kecil di mana para penghuninya cukup masa untuk mengembangkan hubungan yang dalam. atau . cenderung menjadi orang-orang terasing setelah orang tua mereka meninggal. timbul kemampuan / kekuatan yang dinamakan Love oleh Erikson. seringkali tidak mengizinkan kita untuk menjalani masa pembentukan intimacy ini dengan baik. timbul rasa keterasingan. Kita sudah dianggap dewasa dan kita dituntut untuk bertanggungjawab penuh atas segala kejayaan dan kegagalan kita. Bagi kita yang tidak berjaya melalui tempoh ini dengan baik. Keintiman boleh berlaku kerana kita telah mengenal diri kita dan merasa cukup selamat dengan identiti diri yang kita miliki. kita sudah bukan lagi anak-anak atau remaja. Pemuda / pemudi yang sering ganti pacar tanpa merasakan kehilangan adalah korban dari kehidupan moden. Mobiliti seperti sekolah ke luar negeri dari satu kota ke kota lain. terhadap sesama manusia. tetapi pemuda atau pemudi. tapi lebih pada kesediaan untuk menyedari adanya perbezaan. Akibatnya. mengenal kelebihan dan kekurangan kita. Orang-orang yang dibesarkan oleh orang tua yang sangat dominan / authoritarian dan mengurung mereka. terhadap ungkapan kasih. pada asasnya Intimacy adalah hubungan dua orang yang sudah matang dan mengenal diri masing-masing dan menciptakan suatu kesatuan yang menghasilkan karyakarya yang lebih besar. adalah hal-hal yang menyulitkan kita dalam mencari orang yang tepat bagi kita untuk berintimacy.Perkembangan emosional. didasari bukan keinginan untuk menyatu dan mencipta suatu hubungan yang sihat tapi hanya untuk menghilangkan kesepian. Pada usia ini. dan menerima perbezaan itu lewat usaha untuk terus berintim-intim antara pihak yang berkaitan (boleh suami / isteri. didasar penuh kepercayaan dan bertahan lama.

stagnasi / mandeg => ketika individu tidak melakukan apa-apa untuk generasi seterusnya. individu generatif adalah seseorang yang mempelajari kemahiran. Tugas kita dalam fasa ini adalah mengembangkan keseimbangan antara generativity dan berkembang. Word Vision. bimbingan pada anak-anak. masa dan tenaga. maka dengan generativity kita tidak mengharapkan balasan. Kalau Erikson benar. Green Peace dan NGO (Non-Governmental Organization) boleh dikatakan termasuk mereka yang mempunyai Generativity ini. Begitu pula dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan sukarela di Salvation Army. Sebaliknya. Palang Merah. Memberikan asuhan. Banyak psikologi melakukan penyelidikan mengapa orang melakukan karya altruistik (berderma atau menolong sesama) yang seringkali tidak menghasilkan apa-apa bagi mereka kecuali kerugian materi. Sampai kini para psikologi ini belum menemui jawapan yang pasti dan diterima semua orang. terutama generasi selanjutnya. sebahagian besar dari para orang tua tidak keberatan untuk menderita atau meninggal demi keturunannya. Generativity adalah rasa peduli yang sudah lebih dewasa dan luas daripada intimacy kerana rasa kasih ini telah men "generalize" ke kumpulan lain. maka kita melakukan hal yang altruistik bukan kerana kita menginginkan balasan tapi kerana pertumbuhan psikologi kita . Bila dengan intimacy kita terlibat dalam hubungan di mana kita mengharapkan suatu timbal balik dari partner kita. Tahap Erikson: Generativity vs stagnation (Peluasan vs Stagnasi) . mengembangkan warisan diri yang positif dan membimbing orang yang lebih muda. 7. walau pengecualian pasti ada.Ciri-ciri: Termasuk rencana-rencana orang dewasa atas apa yang mereka harap untuk membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupan yang berguna melalui generativitas / bangkit. Misalnya saja.teman).Tempoh Perkembangan: masa pertengahan dewasa (antara pertengahan 20-an tahun hingga 50-an) .

pada saat-saat ini berusaha untuk merengkuh masa-masa yang bagi mereka terlewat sia-sia. Kita tentu pernah mendengar mereka yang meninggalkan isteri dan anakanaknya yang kebingungan dan kekurangan. dan mengorbankan penghasilannya yang luar biasa. Kita tahu banyak contoh orang yang setelah berusia setengah baya mulai bertanya ke mana impian mereka yang lalu. 8. apa yang telah mereka lakukan dan apakah hidup mereka ada ertinya. mencari isteri baru dan keluarga baru untuk membina hidup baru. Inilah mereka yang tidak berjaya melihat peranan mereka dengan lebih luas. Orang-orang yang mengalami stagnasi tidak lagi produktif untuk masyarakat kerana mereka tidak boleh melihat hal lain selain apakah hal itu menguntungkan diri mereka seketika. dan kebanyakan dari negara yang sudah maju.menimbulkan kasih pada sesama. Tahap Erikson: Integrity vs Despair (Integriti dan Kekecewaan) . Kita mungkin melakukan hal-hal yang altruistik kerana kita mengharapkan dunia yang lebih baik di masa depan yang akan menjadi masa depan anak-anak kita. Apakah yang diperoleh mereka yang berjaya menjalani fasa ini dengan berjaya? Kapasiti yang luas untuk peduli. melainkan hanya melihat apakah hidup ini bermanfaat bagi mereka peribadi. Beberapa orang yang merasa gagal dan tidak lagi punya harapan untuk mencapai impian mereka. Dia adalah contoh langsung bagi saya tentang orang-orang dengan kapasiti Caring ini. Apabila kapasiti untuk peduli dengan partner di panggil Love oleh Erikson. Begitu pula para sukarelawan yang setelah membaca tentang Alzeimer atau Ambon akan mencari tahu apa yang mereka dapat lakukan. Salah seorang ahli psikologi yang mengkhususkan diri dalam konsultasi dalam bidang spiritual akan pergi ke Afrika setelah membaca tentang Aids.Ciri-ciri: . tidak ada rasa peduli pada orang lain.Tempoh Perkembangan: masa akhir dewasa (60 tahunan) . bukan kerana ada keluarga yang terkena tetapi kerana ada orang yg menderita. Berita baiknya adalah bahawa makin banyak anak-anak muda yang melakukan hal ini. maka untuk hubungan yang lebih luas disebutnya Caring. Stagnasi adalah lawan dari generativity yakni terbatasnya kepedulian kita pada diri kita.

Intinya. Kehidupan baik -> merasa puas / integriti. sebahagian besar Orang-orang ini putus asa dan memandang hidup dengan negatif. Bahkan. Namun juga marah dan iri pada yang berjaya. dan banyak yg melihat datangnya meno ini sebagai masa pintu gerbang menuju masa tua yang dipenuhi oleh penyakitpenyakit seperti kanser payudara. harapan positif. Memaknai yang terjadi. Lalu. ketika seseorang mulai meninggalkan masamasa aktif di masyarakat dan bersiap untuk hidup lebih menyendiri. maka bagi Erikson. Orang-orang ini seringkali penuh amarah pada mereka yang juga gagal. Malangnya kebergantungan ini dibarengi oleh berkurangnya kemampuan cari wang dan menurunnya manfaat bagi orang lain. ada yang pindah diboyong keluarganya ke tempat lain dan ada yang levelnya sudah ganti (jadi jauh lebih kaya atau jauh lebih miskin) sehingga menjadi sukar berkaitan lagi. rakan-rakan dan saudara mulai menghilang. terhadap kegagalan mereka. Masa lalu negatif -> putus asa. Fizikal yang makin lemah membuat banyak orang lanjut usia makin bergantung pada orang lain. Kenapa putus asa? Sebab masa-masa ini memang penuh dengan hal-hal yang membuat kita boleh sengsara secara emosional. Integriti Diri. cara mereka mensiasiakan hidup. ada yang meninggal. Lawan dari rasa integriti diri ini adalah Despair atau rasa putus asa. masa ini mungkin masa yang paling penting kerana ini adalah masa terakhir di mana kita harus bersiap untuk meninggalkan dunia ini. menyemak semula dan memperluaskan pemahaman. mempunyai 3 makna biologi. . Orang-orang yang putus asa pada masa usia lanjut ini ditandai dengan meluapnya rasa jijik pada diri mereka sendiri.Masa untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Masa ini bermula sekitar usia 60. Pada tahap ini. ini adalah masa yang sama pentingnya dengan fasa-fasa sebelumnya. emosional dan terpencil. Tugas kita saat ini adalah mengembangkan "ego integrity". Sangat berbeza dengan rata-rata orang yang ketakutan dengan datangnya usia tua. menganggap itu hasil kebodohan Orang-orang itu sendiri. kanser rahim dan osteoporosis. Wanita mengalami hal khusus dengan datangnya menopause. suatu rasa harga diri untuk tidak takut mati kerana telah melalui hidup dengan "OK". Lelaki yang hidup dari respek orang sekeliling sebagai pencari wang kini hilang kemampuan cari wangnya padahal keinginan direspek makin besar dan menggebu-gebu.

menerima bahawa ada hal yang boleh mereka lakukan dengan lebih baik. lebih sayang pada anak atau menantunya. Sangat jarang ada orang tua yang tidak menyesali masa lalunya. dilihat dari konteks saat itu. maka mereka yang putus asa ini menginginkan keluarganya berjaya supaya tidak seperti dia. masih mempunyai penyesalan tetapi mereka telah berdamai dengan masa lalu. . memarahi dan menyesali sehingga membuat orang-orang di sisinya kebingungan melayaninya kerana melakukan kesalahan terus. dan ada hal yang mereka telah lakukan sebaik mungkin. tidak berteman dengan si A. Tetapi caranya agak cenderung memaksa. masa di mana mereka seharusnya melakukan hal yang seharusnya. Kalau mereka yang "Despair" atau putus asa ini mempunyai rasa "Disdain" atau jijik pada hidup. adalah memory dan regret. Yang dahsyat dari kenangan ini adalah bahawa mereka tidak punya kesempatan untuk memperbaiki sehingga ada penyesalan tapi tidak ada rawatan.Yang paling berat. Dan mereka ini siap apabila harus meninggal. Rata-rata mereka berharap melakukan hal-hal yang kini akhirnya memberi kesan buruk seperti bersekolah lebih giat. dll. Mereka yang berjaya membangunkan Ego Integrity.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful