Piaget menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka sendiri, informasi dari lingkungan

tidak begitu saja dituangkan ke dalam pikiran-pikiran mereka. Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif memberikan batasan kembali tentang kecerdasan, pengetahuan dan hubungan anak didik dengan lingkungannya. Kecerdasan merupakan proses yang berkesinambungan yang membentuk struktur yang diperlukan dalam interaksi terus menerus dengan lingkungan. Struktur yang dibentuk oleh kecerdasan, pengetahuan sangat subjektif waktu masih bayi dan masa kanak–kanak awal dan menjadi objektif dalam masa dewasa awal. Jean Piaget (1896-1980), pakar psikologi dari Swiss, mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Dalam pandangan Piaget, terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu, yaitu pengorganisasian dan penyesuaian (adaptasi). Kecenderungan organisasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk mengintegasi proses-proses sendiri menjadi sistem-sistem yang koheren. Adaptasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk memyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan sosial. Teori Perkembangan Kognitif Piaget Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai empat aspek, iaitu 1) kematangan, sebagai hasil perkembangan susunan saraf; 2) pengalaman, iaitu hubungan timbal balik antara orgnisme dengan dunianya; 3) interaksi sosial, iaitu pengaruh-pengaruh yang diperolehi dalam hubungannya dengan persekitaran sosial, dan 4) ekuilibrasi, iaitu adanya kemampuan atau sistem menetapkan dalam diri organisma agar dia selalu mempau mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap persekitaran. a. Kematangan Kematangan sistem saraf menjadi penting kerana membolehkan anak memperoleh manfaat secara maksimum pengalaman fizikal. Kematangan membuka kemungkinan untuk perkembangan sedangkan kalau kurang hal itu akan menyekat secara meluas prestasi secara kognitif. Perkembangan berlangsung dengan kelajuan yang berlainan bergantung pada sifat kenalan dengan persekitaran dan aktiviti belajar sendiri. b. Pengalaman Interaksi antara individu dan dunia luar merupakan sumber pengetahuan baru, tetapi kenalan dengan dunia fizikal itu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan kecuali jika intelegensi individu dapat memanfaatkan pengalaman tersebut. c. Interaksi Sosial Lingkungan sosial termasuk peranan bahasa dan pendidikan, pengalaman fizikal dapat memacu atau menghalang perkembangan struktur kognitif d. Ekuilibrasi Proses tatacara diri dan pengoreksi diri (ekuilibrasi), mengatur interaksi khusus dari individu dengan persekitaran maupun pengalaman fizikal, pengalaman sosial dan perkembangan jasmani yang menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara bersepadu dan tersusun baik. Dalam pandangan Piaget, anak-anak secara aktif membina dunia kognitif mereka dengan menggunakan skim untuk menjelaskan hal-hal yang mereka alami. Skema adalah struktur kognitif yang digunakan oleh manusia untuk menyesuaikan diri terhadap persekitaran dan menata persekitaran ini secara intelektual. Piaget (1952) mengatakan bahawa ada dua proses yang bertanggung jawab atas seseorang menggunakan dan menyesuaikan skema mereka:

1. Asimilasi adalah proses menambah maklumat baru ke dalam skim yang sedia ada. Proses ini bersifat subjektif, kerana seseorang akan cenderung mengubah pengalaman atau maklumat yang diperolehnya agar boleh masuk ke dalam skim yang sudah ada sebelumnya. 2. Penginapan adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan atau penggantian skema akibat adanya maklumat baru yang tidak sesuai dengan skema yang sedia ada. Dalam proses ini dapat pula terjadi pemunculan skim yang baru sama sekali. Piaget membahagikan perkembangan kognitif kanak-kanak ke dalam 4 tempoh utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia: 1. Tempoh sensorimotor (usia 0-2 tahun) Bagi kanak-kanak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui fizikal (gerakan anggota tubuh) dan sensori (koordinasi alat indra). Pada mulanya pengalaman itu bersatu dengan dirinya, ini bererti bahawa suatu objek itu ada bila ada pada penglihatannya. Perkembangan selanjutnya ia mulai berusaha untuk mencari objek yang asalnya kelihatan kemudian menghiang dari pandangannya, asal perpindahanya terlihat. Akhir dari tahap ini ia mula mencari objek yang hilang bila benda tersebut tidak kelihatan perpindahannya. Objek mulai terpisah dari dirinya dan bersamaan dengan itu konsep objek dalam struktur kognitifnya pun mulai dikatakan matang. Ia mulai mampu untuk melambungkan objek fizikal ke dalam simbol-simbol, misalnya mulai bisa berbicara meniru suara kenderaan, suara binatang, dll. 2. Tempoh praoperasional (usia 2-7 tahun) Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkrit. Pada tahap ini pemikiran kanak-kanak lebih banyak berdasarkan pengalaman konkrit daripada pemikiran logik, sehingga jika ia melihat objek-ojek yang kelihatannya berbeza, maka ia mengatakanya berbeza pula. Pada tahap ini kanak-kanak masih berada pada tahap pra operasi belum memahami konsep kekekalan (conservation), iaitu kekal panjang, kekal materi, luas, dll. Selain dari itu, ciri-ciri anak pada tahap ini belum memahami dan tidak dapat memikirkan dua aspek atau lebih secara serentak. 3. Tempoh operasi konkrit (usia 7-11 tahun) pada umumnya anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logik dengan bantuan benda benda konkrit. Kemampuan ini wujud dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeza secara objektif. Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logik, tetapi hanya objek fizikal yang ada saat ini (kerana itu disebut tahap operasi konkrit). Namun, tanpa objek fizikal di hadapan mereka, anak-anak pada tahap ini masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logik. 4. Tempoh operasi formal (usia 11 tahun hingga dewasa) Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak dan menggunakan logik. Penggunaan benda-benda konkrit tidak diperlukan lagi. Anak mampu bernalar tanpa perlu berhadapan dengan dengan objek atau peristiwa berlangsung. Penalaran terjadi dalam struktur kognitifnya telah mampu hanya dengan menggunakan simbol-simbol, idea-idea, astraksi dan generalisasi. Ia telah mempunyai kemampuan-kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang menyatakan hubungan di antara hubunganhubungan, memahami konsep promosi

Teori Perkembangan Jean Piaget
Teori Perkembangan Jean Piaget

Peringkat Pra Operasi ( 2-7 tahun ) Pembelajaran bahasa berlaku dengan pesat dapat menamakan benda-benda. Kepada individu diberikan suatu kawasan yang belum diketahui agar ia dapat belajar. kerana ia tak dapat belajar dari apa yang telah diketahuinya saja. guru tidak meninggalkan anak-anak belajar sendiri. Ia tak dapat menggantungkan diri pada asimilasi. Peringkat Operasi Formal ( 11-15 tahun ) Mula berfikiran abstrak. Anak belajar paling baik dengan mencari (discovery). Beliau telah membahagikan empat peringkat perkembangan kognitif ia itu : Peringkat Deria Motor ( 0-2 tahun ). Kanak-kanak bersifat egosentrik. bukan sebaliknya anak yang menyesuaikan diri dengan guru. 2. IMPLIKASI PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DI KELAS Pengaplikasiannya di dalam belajar: perkembangan kognitif bergantung pada penginapan. maka guru harus dapat mengerti cara berfikir anak. Situasi atau kawasan itulah yang akan mempermudah pertumbuhan kognitif.Berupaya memahami konsep dan hipotesis yang mudah.Piaget ialah ahli psikologi perkembangan yang mengkaji tentang perkembangan kognitif. tetapi mereka memberi tugas khusus yang direka untuk membimbing para pelajar mencari dan menyelesaikan . Arrtinya disini adalah agar pembelajaran yang berpusat pada anak berlangsung berkesan. Kerana cara berfikir kanak-kanak itu berbeza-beza dan kurang logik di banding dengan orang dewasa. membezakan objek-objek dengan diri dan membuat klasifikasi. Berupaya melakukan dan menyelaraskan maklumat yang diterima. Berupaya menyelesaikan masalah yang konkrit dan abstrak. Secara terperinci dibawah ini adalah penerapan teori Piaget terhadap pendidikan di kelas: 1. Dengan adanya kawasan baru ini individu akan mengadakan usaha untuk dapat menampung. Peringkat Operasi Konkrit ( 7-11 tahun ) Membentuk pemikiran logik tetapi terhad. Kanak-kanak berubah daripada organisma yang reflek kepada organisma yang berfikir menggunakan bahasa.

Oleh sebab itu guru penting sekali agar tidak menghukum anak-anak untuk jawapan yang salah.Dan belum lama ini. Majoriti anak-anak itu memang belum mencapai tahap operasi formal. BALAS TERHADAP TEORI PIAGET Kebanyakan ahli-ahli psikologi sepenuhnya menerima prinsip-prinsip am Piaget bahawa pemikiran anak-anak pada dasarnya berbeza dengan pemikiran orang dewasa. ada juga penyelidik yang meributkan detail-detail penemuan Piaget. . content dan function. 3. terutama mengenai usia ketika anak mampu menyelesaikan tugas-tugas khusus. Jadi. Namun. artinya ketika anak-anak cuba menyelesaikan masalah. Guru dapat mencari mencari dan menetapkan tujun pembelajaran materi pelajaran atau subjek pengajaran tertentu. dan jenis logik anak-anak itu berubah seiring dengan bertambahnya usia. yang menyatakan bahawa Piaget terlalu meremehkan kemampuan anak-anak kecil dan terlalu menilai tinggi kemampuan anak-anak yang lebih tua . McGarrigle dan Donalson (1974) menyatakan bahawa kanak-kanak sudah mampu memahami pemuliharaan (conservation) dalam usia yang lebih muda daripada usia yang diyakini oleh Piaget. masing-masing. 104 kanak-kanak diamati mereka sehingga mereka berusia 18 tahun. dan diuji dengan berbagai-bagai tugas operasi formal mengikut tugastugas yang dipakai Piaget. . struktur dan kandungan intelektualnya berubah / berkembang. secara ringkas dapat dikatakan bahawa pertumbuhan intelektual anak mengandung tiga aspek. 4. termasuk ujian hipotesis. mempunyai struktur psikologi khusus yang menentukan kecekapan pikir anak.Pada sebuah kajian klasik. Pendidikan disini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak. E.masalah sendiri. Fungsi dan adaptasi akan tersusun sehingga melahirkan suatu rangkaian perkembangan. Anak yang sedang mengalami perkembangan. Hal ini sesuai dengan kajiankajian McGarrigle dan Donaldson serta Baillargeon dan Devos. iaitu structure. Bradmetz (1999) menguji kenyataan Piaget bahawa . Maka Piaget mengartikan intelegensi adalah sejumlah struktur psikologi yang ada pada peringkat perkembangan khusus. tetapi sebaliknya menanyakan bagaimana anak itu memberi jawapan yang salah. Balillargeon dan De Vos (1991).Kajian lain yang mengkritik teori Piaget iaitu bahawa anak-anak baru mencapai pemahaman tentang objek permanence pada usia di atas 6 bulan. penalaran merekalah yang lebih penting daripada jawapannya. dan diberi pengertian tentang kebenarannya atau mengambil langkah-langkah yang tepat untuk untuk menanggulanginya.

anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa. Walaupun setuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda. Menurut Vygotsky. berfikir dan menyelesaikan masalah. perhatian. Lev Vygotsky (1896-1934) menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. Menurut Vygotsky. . Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. anakanak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Vygotsky adalah pengagum Piaget. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. Namun. .Inilah yang menjadi pertentangan dan kritikan di antara para ahli psikologi.majoriti anak mencapai formal pada akhir masa kanak-kanak. anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. perhatian. Namun. sedangkan Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. sistem matematika. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa. dan alat-alat ingatan. Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. sistem matematika. anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Piaget memandang anak-anak sebagai pembelajaran lewat penemuan individual. LEV VYGOTSKY Lev Vygotsky (1896-1934) berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. dan alat-alat ingatan. Ia juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidang-bidang tersebut. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. berfikir dan menyelesaikan masalah.

Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu. 3. Akan tetapi menurut Vygotsky. dimana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. logis. membimbing. 2. Dalam dialog. Anak harus menggunakan bahasa untuk . Lebih jauh Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa unuk merencanakan. tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Batas bawah dari ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri. Maksud dari ZPD adalah menitikberatkan ZPD pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak. 1. Menurut teori Vygotsky. dan spontan. konsep-konsep tersebut dapat dipertemukan dengan bimbingan yang sistematis. fungsi-fungsi mental memiliki koneksikoneksi sosial. Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran. Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka. anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis. Zona Perkembangan Proksimal merupakan celah antara actual development dan potensial development. Konsep Zona Perkembangan Proksimal (ZPD) Zona Perkembangan Proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri tetapi dapat diipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Vygotsky memandang anak-anak kaya konsep tetapi tidak sistematis. Bahasa dan Pemikiran Menurut Vygotsky. Konsep Scaffolding Scaffolding ialah perubahan tingkat dukungan. acak. dimana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur. dan memonitor perilaku mereka. logis dan rasional.Dialog adalah alat yang penting dalam ZPD.Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky Seperti Piaget. dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli.

Mengedepankan suatu proses belajar dimana pelajar lebih berperanan aktif. Kerana faktanya memang bahasa teman sebaya lebih mudah untuk difahami dalam interaksinya. Aplikasi dan Implikasi Teori dalam Pendidikan Agar pembahasan tentang teori Vygotsky langsung terasa bagi usaha pembangunan kognitif.berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiranpikiran mereka sendiri. Teori Vygotsky menuntut pada penekanan interaksi antara peserta didik dan tugas-tugas belajar. misalnya: 1. Manusia memerlukan bahasa untuk mampu mendapatkan pengetahuan atau ia mempelajari bahasa yang berfungsi sebagai alat transformasi pengetahuan tersebut. Dengan demikian peranan guru lebih bergeser lebih menjadi fasilitator pembinaan pelajar. Lebih dalam bahawa proses pemindahan ilmu mampu terjadi dengan menggunakan bahasa . Anak juga harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka membuat transisi dari kemampuan bicara ekternal menjadi internal. Menggunakan zone of proximal development. Teori Vygotsky tentang bahasa sebagai alat untuk seseorang dalam mengembangkan kognitif mengalami keselarasan dengan pandangan dalam psikologi pendidikan. Inti penekanan teori Vygotsky adalah bahawa interaksi sosial dengan sesuatu di luar dirinya yang membuat kognitif kanak-kanak berkembang. zone proximal development anak semakin meningkat. Analisis Psikologi Pendidikan Analisis awal adalah langsung membandingkan inti teori Vygotsky. Dengan demikian. Dengan penyesuaian terus menerus. 3. Banyak menggunakan rakan sebaya sebagai guru. banyak usaha konkrit yang dapat dilakukan dalam mengaplikasikan teori tersebut. Dalam falsafah pendidikan pun beranggapan bahawa manusia memerlukan pendidikan untuk berlangsung. Ertinya bahawa memang bukan hanya orang dewasa yang mampu membantu seorang kanak-kanak dalam perkembangan kognitifnya. Hal pertama yang menjadi sorotan kita adalah tentang hujah bahawa interaksi sosial dan budaya lebih berperanan dalam pembangunan kognitif kanak-kanak. 2.

Kemudian dalam teori Vygotsky terdapat pula beberapa unsur yang menjadi agen perubahan.1994) mengatakan bahawa kita berkembang dalam tahaptahap psikososial. Perkembangan Personal. Agen-agen perubahan dalam psikologi pendidikan adalah keluarga dan negara. Erikson menekankan perubahan perkembangan sepanjang kitaran kehidupan manusia. Dalam psikologi pendidikan kita dapat mencari beberapa konsep tentang agen-agen perubahan untuk membantu anak mengembangkan kognitifnya. sistematik dan logik. Proses pendampingan secara dialektik membantu meningkatkan perkembangan kognitif kanak-kanak. 8 tahap perkembangan terbentang ketika kita melampaui kitaran kehidupan. Pengetahuan anak yang awalnya masih dalam bentuk spontan. Teori Erikson (1902 . Peranan mereka sangat penting dalam membantu anak mengolah pengetahuan spontan mereka menjadi pengetahuan yang lebih tersusun. Agen-agen perubahan seolah-olah menjadi tombak dalam usaha mengembangkan kognitif atau intelektual. Ertinya seorang kanak-kanak perlu mendapat bimbingan dari orang lain yang mempunyai pengetahuan yang lebih dari dirinya. . TEORI ERIKSON Teori Erikson: Integrasi. Konsep Diri. dan logik. sistematik. Dalam teori Erikson. Emosional dan Sosial. berubah menjadi semakin tersusun.sebagai sarananya. Implikasinya dalam Proses Pembelajaran. Teori Vygotsky di atas juga mengalami keselarasan dengan teori dalam psikologi pendidikan. Masing-masing tahap terdiri dari tugas perkembangan yang khas yang menghadapkan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi.

individu yang mempunyai rasa percaya cenderung untuk memiliki rasa aman dan mempunyai rasa percaya diri untuk menjelajah persekitaran yang baru. 2. emosional dan sosial. . akan semakin sihat perkembangan mereka. individu mulai mendapati bahawa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. Otonomi dibina atas perkembangan kemampuan mental & motor (otonomi = kemandirian). 1. Tahap Erikson: Basic Trust vs Basic mistrust (Kepercayaan vs Ketidakpercayaan) .Tempoh Perkembangan: masa bayi (tahun pertama) . Termasuk integrasi perkembangan personal. Suatu rasa percaya menuntut perasaan selesa secara fizikal dan sejumlah kecil ketakutan serta kekuatiran akan masa depan.Tempoh Perkembangan: masa bayi (tahun kedua) . Anak-anak yang memasuki sekolah dengan rasa tidak percaya dapat mempercayai guru tertentu yang meluangkan banyak masa untuk membuat dirinya sebagai orang yang dapat dipercayai. menyedari kemahuan mereka. tetapi suatu titik balik peningkatan kerentanan & peningkatan potensi. Hebat orang tua sangat diperlukan untuk tanggap dan peka kerana pada tahap ini.Ciri-ciri: Setelah memperoleh kepercayaan diri pengasuh / ibu bapa mereka. serta implikasinya dalam proses pembelajaran.krisis ini bukanlah suatu bencana.Ciri-ciri: Ialah tahap Psikososial pertama menurut Erikson yang dialami dalam tahun pertama kehidupan. Semakin berjaya individu mengatasi krisis. Tahap Erikson: Autonomy vs Shame and Doubt (Otonomi vs Rasa Malu dan Ragu-ragu) .

maka keadaan setelah krisis kedua ini berlalu adalah "citra diri" atau "Sense of Identity". (Istilah yg digunakan Erikson adalah Will. 3. tih. Pokoknya pada waktu ini. Anak-anak yg tidak mengembangkan citra diri mereka ini. Warna gajah ini puuuu . Ini akan berlaku apabila orang tua terlalu banyak ikut campur misalnya membantu atau mengkoreksi kekeliruan mereka. cenderung menjadi terlalu patuh dan penurut. menanyakan pendapat anak. maka cenderung mengembangkan rasa malu dan ragu-ragu. Problem yang boleh berlaku. gajah. lari dan berkelana tanpa dibantu orang dewasa lagi. adalah rasa malu kerana mereka merasa tidak mampu "be on their own".Penting bagi ibu bapa untuk mengenal motivasi anak untuk melakukan apa yang dapat mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka. Orang tua perlu terus menerus menggugah rasa percaya anak bahawa mereka boleh dan boleh menentukan hidup mereka sendiri. kemampuan kanak-kanak untuk percaya diri dibangunkan. Dengan kebebasan ini. maka orang tua yang terus berusaha memperbaiki anak yang sedang belajar ngomong. anak masuk dalam tempoh menjelajah / eksplorasi. mencipta suasana yang berwarna warni. menurut Erikson. Selanjutnya mereka dapat belajar mengendalikan kemampuan psikomotorik dan dorongan keinginan mereka sendiri. Pada saat ini yang dia pelajari bukanlah mengikat tali dengan betul dan bahawa dia dihargai kerana punya inisiatif untuk melakukan sesuatu yang baru. seperti keberanian untuk menjelajah.Tempoh Perkembangan: masa awal anak-anak (tahun pertama pra-sekolah 3-5 tahun) .. dan jangan dibikin betul dengan tujuan menunjukkan kesalahannya. bukan Kemahuan). tapi istilah Will ini bersimpang siur interpretasinya sebab Erikson menggunakan Will ini sebagai identiti Diri. ("Ini adalah seekor . Beberapa hal dapat dicapai dalam tempoh ini. Pada usia ini.. anak cuba untuk mandiri yg secara fizikal mungkin oleh kemampuan mereka untuk berjalan. Tahap Erikson: Initiative vs Guilt (Prakarsa vs Rasa Bersalah) .. Bagaimana sebaiknya orang tua bersikap pada tempoh ini? Orang tua harus sering bercakap dengan kanak-kanak. Bila tahap ini terlalu banyak terhad / dihukum terlalu keras. On Her / His Own. Kerana pada usia ini kanak-kanak mula belajar bahasa. mengarahkan dengan tidak langsung. akan mengakibatkan anak menjadi penakut / pemalu dalam berkomunikasi. Apa yg akan terjadi ketika serigala menghembus rumah babi kedua?") Kalau anak berusaha mengikat tali kasut. pujilah. kecenderungan untuk menentukan arah sendiri. Bila Keadaan yang tercipta setelah krisis pertama terlewati adalah timbulnya Harapan..

biarpun sudah boleh lari tetapi mereka tetap bermain-main. kalau pada fasa sebelumnya. rasa bersalah dengan cepat digantikan oleh rasa berjaya. Bayi reptilia begitu menetas sudah boleh berenang dan berlari-lari. Perasaan bersalah jika anak-anak tidak diberi tanggung-jawab dan dibuat terlalu cemas. Anak-anak belajar berbuat terhadap lingkungannya sebelum ia mampu berfikir mengenai apa yang sedang ia lakukan / intelegensi dasar dimiliki anak tersebut kelak. Pada fasa ini terletak asas kanak-kanak untuk menjadi kreatif yang akan menjadi sangat penting pada fasa ini. masa usia 3 hingga 6 tahun. kanak-kanak perlu . Sebuah tayangan di TV seekor bayi jerapah yg kira-kira 4 jam selepas lahir sudah berusaha berdiri dan lari dengan ibunya. anak-anak pada tahap ini beralih ke dunia sosial yang lebih luas. belajar mentertawakan diri. Muncul pula gejala insight learning (melihat situasi problematik. Rata-rata binatang beberapa saat setelah lahir sudah boleh berdikari. Konon. mula belajar bahawa ada peribadi lain selain dirinya. Semua bayi ini. Pengatur utama inisiatif adalah suara hati. kognitif dan kemampuan bahasa yang mereka miliki untuk melakukan sesuatu. masa bermain ini merupakan masa mereka berlatih. Dalam fasa inilah anak-anak belajar berfantasi. berfikir sesaat. motor.Ciri-ciri: Ketika anak-anak sekolah menghadapi dunia sosial yang lebih luas. Pada tahap ini anak-anak belajar secara praktikal dengan kemahiran-kemahiran perseptual. Pada masa yang sama. spontan memperoleh pemahaman) dan perilaku-perilaku ranah cipta / kognitif.. menerkam dan memburu makanannya sehingga masa bermainnyapun lebih lama daripada makhluk lain. menguatkan tulang dan belajar kemahiran yg mereka perlukan untuk masa dewasa mereka kelak ketika mereka harus berdikari. Bagi Erikson. mereka lebih tertantang dan perlu mengembangkan perilaku yang bertujuan untuk mengatasi cabaran-cabaran ini. dan ini disebabkan kerana keahlian yang harus mereka kembangkan kelak juga jauh lebih rumit daripada sekadar mencari. inisiatif dan semangat mereka boleh menyebabkan mereka menerima hadiah / hukuman. Untuk manusia. Katanya supaya tidak jadi korban makanan harimau. masa kanak-kanak sangat lama. Atas inisiatif mereka sendiri. ini adalah fasa bermain.

4. Orang tua tidak perlu bimbang dengan hal ini kerana hal ini memang normal. 6 tahun . Fasa inilah konon yg berperanan besar dalam menentukan identiti ini kerana pengaruh kelamin mulai dirasakan secara psikologi: Anak lelaki menjadi lebih sayang pada ibu dan tidak begitu senang pada bapak sementara anak perempuan menjadi dekat bapa dan merasa disaingi ibu. anak belajar menjadi lelaki atau perempuan bukan hanya dari alat kelamin tetapi juga dari perlakuan sekeliling pada mereka. Anak menjadi tidak terganggu dengan perasaan bersalah.Ciri-ciri: Masa awal anak-anak yang penuh imaginasi. Anak-anak kecil menjadi sayang guru TKnya. Kalau boleh jujur.Tempoh Perkembangan: masa pertengahan dan akhir kanak-kanak-kanak (tahun-tahun sekolah. Apa yang boleh dilakukan ortu untuk merosakkan fasa ini? Banyak dan contohnya adalah dengan merompak masa bermain anak dengan menyuruh mereka belajar lebih dulu dari teman-teman seumur. maka pada fasa ini yang harus diciptakan adalah identiti diri macam apa.mencipta sense of identity sebagai seorang manusia dan kepercayaan untuk melakukan eksplorasi sendiri. ketika anak-anak / individu memasuki tahun-tahun sekolah dasar. mereka mengarahkan tenaga mereka . Anak boleh menentukan sama ada mereka mahu menjadi seperti ayah / ibu (biasanya ya) tanpa perasaan bersalah dan anak tidak akan mengalami banyak kegelisahan kerana merasa tidak difahami. Seperti mang Jeha bilang. Tahap Erikson: Industry vs Inferiority (Tekun vs Rasa Rendah Diri) . Apa hasil dari fasa ini bila dilewati dengan berjaya? "A sense of Purpose" kata Erik Erikson. terutama berkaitan dengan jantina mereka. seringkali sebenarnya lebih banyak cita-cita membuat anak pinter ini adalah untuk gengsi ortu yang disamarkan dengan mengharapkan masa depan anak yg baik. merasa bersalah akan identiti kelaminnya.akil baligh) . Anak mulai didisiplinkan untuk menghafal nombor. malah kalau anak dimarahi boleh-boleh menjadi "Guilty". kesenangan dan pelayaran yang hanya tumbuh pada masa bermain ini tidak pernah tumbuh matang. Yang terjadi sesungguhnya adalah mengambil masa "fun" dari anak-anak sehingga emosi. abjad dan menulis bagus supaya lebih pandai dari yg lain.

berlari. Tertarik pada bagaimana sesuatu diciptakan & bagaimana sesuatu itu bekerja. Yang berbahaya pada tahap ini adalah perasaan tidak cekap dan tidak produktif. Pada masa-masa ini tidak ada hal relatif. Orang tua / guru memberikan keghairahan pada daya tarik anak / pelajar pada kegiatan-kegiatannya. Syaratnya adalah bahawa orang-orang . System of Operations / 1 langkah berfikir -> dasar terbentuknya intelegensi intuitif. Manusia mudapun demikian. Sekolah menjadi sangat penting kerana guru yang peka & bertanggung-jawab dapat menjana semula rasa tekun pelajar didik. Pahlawan berwajah bersih. terutama yang berkaitan dengan fizikal seperti sukan. yang ada hanyalah kemutlakan. Kumpulan saya adalah kelompok lelaki dan kami benci / tidak menerima perempuan (dan sebaliknya). sesudah merasa tenteram dekat mama-papa. guru secara lembut tetapi tegas memaksa anak-anak / individu ke dalam pencarian untuk mencari bahawa seseorang boleh belajar mencapai sesuatu yang tidak ia fikirkan sendiri (perkembangan kognitif dilihat dari sudut karakteristiknya sudah sama dengan kemampuan kognitif orang dewasa). Erikson yakin guru mempunyai tanggung-jawab khusus bagi perkembangan ketekunan anak-anak. Pada usia ini anak-anak juga sangat tertarik untuk belajar. Sama seperti binatang muda. suatu keyakinan bahawa mereka mampu menguasai masalah yg mereka hadapi. tetangga. Pada usia 6 tahun. Anak-anak yang melalui fasa ini dengan baik akhirnya akan memperoleh ganjaran dengan mendapatkan sense of mastery. dan bajunya terang. Semua penjahat berbaju hitam dan berwajah kotor. kanak-kanak mulai ke dunia di luar rumah seperti. Dunia luar menjadi tempat untuk tumbuh. sekolah. orang dewasa selalu benar dan guru tahu segalanya. berenang.pada penguasaan pengetahuan & kemahiran intelektual. anak-anak berimajinasi memperoleh kemampuan 1 langkah berfikir menyelaraskan pemikiran & ideanya dengan peristiwa tertentu ke dalam sistem pemikirannya sendiri. terutama kerana pada saat inilah mereka baru benar-benar mulai mampu berkomunikasi dengan anak lain sehingga mereka mula boleh membentuk kumpulan. dan sangat sukar untuk berdiam diri. untuk mendorong bangkitnya rasa tekun anak / pelajar. Apabila sampai sekitar 6 tahun anak-anak masih melakukan eksplorasi tentang diri sendiri. Mereka belajar segala sesuatu. maka selewat usia itu anak secara instingtif mula melihat ke luar dan perkembangannya mulai berkaitan dengan dunia luar. maka pada saatnya mereka mulai pergi ke alam untuk mengenalnya secara instingtif. Tempoh ini individu / anak berfikir intuisif / berfikir bergantung ilham. mengumpulkan segala sesuatu dan mengembara sampai ke batas yang diluluskan.

sopan dan tenang. Orng tua yg sangat takut akan persekitaran yang tidak selamat sering mengurung kanakkanak di rumah. Bila ini terjadi cukup lama sehingga anak memperoleh kebiasaan untuk nonton tv daripada mempelajari hal-hal di persekitaran mereka. bukan hanya kerana bangunan dan kemudahan tetapi juga harus melihat guru yg akan sangat mempengaruhi kompetensi yg tercipta. Anak-anak yang penuh rendah diri ini lebih sukar merasakan adanya kemampuan mereka untuk membangunkan kompetensi dalam bidang yang penting. Orang tua yg terlalu lelah kerana bekerja dan ingin anaknya diam. Kesulitan bagi kanak-kanak terjadi ketika ortu tidak mahu repot dan cenderung melarang anak kemanamana sehingga tidak terlalu merepotkannya. 2. Kapasiti menggunakan hipotesis. Kerana itu pula pilihan sekolah dasar sangat penting. juga merugikan pertumbuhan anaknya.Ciri-ciri: Pada tahap ini remaja / individu dihadapkan pada penemuan siapa mereka? Bagaimana mereka nantinya? Kemana tujuan mereka? Menuju dalam kehidupannya => penjajakan pilihan-pilihan alternatif terhadap peranan kerjaya merupakan hal penting. Untuk orang tua seperti ini. dan memberikan TV. Tahap Erikson: Ego-Identity vs Role Confusion (Identiti Diri vs Kekacauan Hebat) .dewasa yg mereka hormati seperti orang tua harus menyokong kegiatan yang banyak ini kerana dari dalam setiap anak memang ada keinginan untuk memahami dan menguasai persekitaran mereka. 1. Pada anak ini. atau Play Station-Sega. sebaiknya membincangkan hal ini dengan guru anaknya kerana sebenarnya pengaruh guru sangat besar pada masa-masa ini. maka anak-anak ini kehilangan peluang untuk mengembangkan kompetensi mereka. .Tempoh Perkembangan: masa remaja 12 . Kapasiti menggunakan prinsip-prinsip abstrak.18/20 tahun. 5. logik dan idealisitk (berfikir . sense of mastery diganti oleh rasa rendah diri (inferiority) yang sangat memberi kesan pada masa-masa yang akan datang. Pada tahap ini remaja mempunyai kemampuan menyelaraskan baik secara serentak / berturut-turut 2 ragam kemampuan kognitif. Hal ini sangat sayang kerana pada usia inilah anak yang paling bersedia untuk belajar secara aktif.

Oleh kerana persekitaran pelajar. mempertahankan orientasiorientasinya pada hal yang menyeluruh yang direka untuk melatih remaja secara intelektual seperti vokasional & sosial. iaitu puncak dari semua yang selama ini sudah kita lalui dan yang akan kita gunakan untuk "mengharungi bahtera hidup" yakni mencipta Identiti Diri bagi kita. . Anggapan dasar seorang remaja akan berfikir hipotesis => berfikir mengenai sesuatu khususnya dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan dasar yang relevan dengan persekitaran yang ia respon. Fasa ini sebenarnya adalah sumber utama Erikson sehingga dia tertarik untuk mengembangkan teori Perkembangan psikososisalnya. Guru & orang tua mengetahui bahawa kecerdasan itu melibatkan interaksi aktif antara pelajar dengan dunia sekitarnya. Menciptakan Identiti Diri yang benar adalah mengumpulkan semua pengetahuan yang kita kumpulkan sampai saat itu. dalam perkembangan fizikal. yakni seseorang yang boleh dijadikan contoh.tentang pemikiran itu sendiri). mempunyai perhatian ke masa depan. dsb. Terjadi proses asimilasi (info baru digabung dalam pengetahuan yang ada) => pergolakan kognitif yang tajam. kognitif dan sosial orang tua dan guru harus terus memantau agar meningkatkan kemandirian remaja tertantang secaara intelektual oleh tugas akademik dan mencipta persekitaran yang positif bagi perkembangan sosial dan emosional sebagai sesuatu yang secara intrinsik penting dalam sekolah bagi remaja. seperti rumah tinggal. Kurang orientasi dan tidak boleh mengawal emosi -> kenakalan remaja / pergaulan. dan menggabungkan semuanya menjadi suatu citradiri yang berguna bagi masyarakat. Apakah faktor terpenting supaya tercipta Identiti Diri yang sihat dan berguna bagi masyarakat ini? Salah satu faktor penting yang akan menentukan Identiti Diri ini adalah hadirnya Role Model di dalam masyarakat di mana kita hidup. Apakah Identiti-diri ini? Tak lain adalah mengenal siapa diri kita sesungguhnya dan bagaimana diri ini melebur dengan masyarakat di sekeliling kita. seyogyanya ditata sebaik-baiknya agar memberi kesan positif terhadap perkembangan intelegensi anak. etika ideal. Sekolah sebagai latihan-latihan intelektual. Kegagalan kita akan mencipta kerancuan identiti / peranan. Tugas kita pada tempoh ini mungkin adalah yang terpenting.

Lagi-lagi. Remaja wanita di Afrikapun disunat. istilah moden adalah Female Genital Mutilation. dan kita berakhir dengan menjadi fanatik. sunat adalah tanda bagi remaja lelaki yang sudah dianggap dewasa dan ternyata memang berguna secara fizikal kerana lebih "bersih". Remaja fanatik tidak dibenarkan melihat pilihan-pilihan lain dan identiti dirinya dibanjiri oleh dominasi faktor ini. Di suku-suku Afrika. kanak-kanak dianggap dewasa setelah dia berjaya pergi ke padang rumput dan membawa pulang bulu helang. dunia moden di mana orang tua sering bekerja larut malam. menjadi sangat penting.Kehadiran orang tua. yang ada hanya kemutlakan. tempat kita dalam masyarakat dan sumbangan macam apa yang kita boleh sumbangkan untuk masyarakat. Mereka yang berjaya memperoleh Identiti Diri yang sihat mencapai suatu keadaan yang dinamakan Fidelity oleh erikson. Identiti Diri boleh menjadi ekstrim bila para orang dewasa yang mengelilingi kita menekankan bahawa tidak ada kompromi untuk suatu hal. Kelik mengikut agama dan etnik adalah yang paling kuat kerana diumumkan pada awam melalui siering bahasa dan penampilan fizikal antara anggota. Di suku Indian tertentu. Sebaliknya. Yang paling sering difanatikkan adalah faktor agama atau ethnik tertentu. Faktor penting yang lain adalah adanya kejelasan bagaimana kita melangkah meninggalkan masa anak-anak menuju kedewasaan. yang penting ada suatu upacara yang dengan jelas menunjukkan pada umum bahawa anak sudah bukan anak lagi tetapi sudah menjadi dewasa dan dia dituntut untuk berlaku dewasa. Orang-orang ini boleh menjadi "drifter". Harus kita ingat bahawa remaja baru saja meninggalkan stage ke 4 di mana mereka tidak melihat adanya relatifitas. bercerai. walaupun manfaatnya bagi wanita kurang jelas. si pengembara. mereka yang gagal mempunyai suatu Identiti Diri akan gelisah kerana tidak jelasnya identiti mereka. bingung menghadapi perubahan budaya dan cara . menolak definisi masyarakat tentang anggota masyarakat dll) dan mereka hidup sendiri bahkan ketika ada di tengah-tengah masyarakat. atau si penolak (mereka boleh menolak untuk punya identiti. Orang dewasa yang berjaya mempengaruhi anak-anak pada usia rawan ini akan berjaya mendapatkan pengikut yang sangat setia dan membabi buta. Intinya. ekor kerbau atau tengkorak hyena. Ini sangat berkaitan rapat dengan tulisan mang Jeha tentang kelik. atau guru yang hebat. iaitu suatu kelegaan kerana kita mengenal siapa diri kita.

tanpa kehilangan diri sendiri pada orang lain. individu termotivasi untuk berjaya melalui perkembangan sosial. Untuk anggota gang. Erikson menggambarkan keakraban sebagai penemuan diri sendiri.hidup global. atau bahkan berkaitan badan dengan ahli-ahli lama yang berlainan sex.Ciri-ciri: Individu menghadapi tugas perkembangan pembentukan hubungan yang akrab dengan orang lain. Inilah bahaya besar dari kaum remaja yang gagal melewati masa ini dengan jayanya. upacara yang ditentukan oleh gang menjadi upacara yang menentukan status mereka dan mencipta identiti.Tempoh Perkembangan: masa awal dewasa (18/19 . Akhirnya. merupakan tempat subur bagi pertumbuhan remaja gelisah. 6. Pada proses belajar individu membentuk keintiman dalam proses pembentukan identiti yang tetap dan berjaya.30 tahun) . Tahap Erikson: Intimacy vs Isolation (Keintiman vs Pengasingan) . Mereka boleh diminta membuktikan status setelah berjaya merokok atau meminum minuman keras. Pada tempoh ini. Tidak ada role model mahupun upacara meninggalkan masa kanak-kanaknya bagi remaja-remaja ini. tapi bagi mereka itu tidak apa daripada hidup tanpa suatu identiti. beberapa di antara mereka mencari identiti diri dengan menyertai gang-gang dan dengan kagum melihat pemimpin gang sebagai Role Model. Sehubungan dengan perkembangan dunia moden ini. Introspeksi diri mengakibatkan kemurungan dan isolasi => menghalang keinginan untuk bertindak atas inisiatif sendiri. kita boleh meramal bahawa akan makin banyak kelik dan kumpulan-kumpulan yang muncul. . Oran tua / guru mempunyai implikasi penting pada kematangan mereka (kemandirian & kebebasan). jika keintiman tidak berkembang individu mengalami "isolasi" yang membentuk persahabatan yang sihat dan ketidakmampuan melakukan hubungan sosial individu => frustasi => introspeksi diri untuk mencari kesalahan. Parahnya adalah seringkali identiti kelik ini akan berlangsung sampai kita tua kerana citra diri dibina berdasarkan definisi yang dibentuk oleh kelik. Kegiatan mereka menjadi merosakkan dan mengkacaukan masyarakat.

pada asasnya Intimacy adalah hubungan dua orang yang sudah matang dan mengenal diri masing-masing dan menciptakan suatu kesatuan yang menghasilkan karyakarya yang lebih besar. timbul rasa keterasingan. didasari bukan keinginan untuk menyatu dan mencipta suatu hubungan yang sihat tapi hanya untuk menghilangkan kesepian. yang seringkali diiringi dengan amarah dan sinis terhadap roman. Tidak hairan bahawa perceraian dan "break up" terjadi di bandar moden jauh lebih banyak daripada di bandar kecil di mana para penghuninya cukup masa untuk mengembangkan hubungan yang dalam. sebagai ganti dari intimacy adalah hubungan yang sangat superficial. Bagi kita yang berjaya dengan baik. Keintiman boleh berlaku kerana kita telah mengenal diri kita dan merasa cukup selamat dengan identiti diri yang kita miliki. mengenal kelebihan dan kekurangan kita. Kita sudah dianggap dewasa dan kita dituntut untuk bertanggungjawab penuh atas segala kejayaan dan kegagalan kita. Akibatnya. Pemuda / pemudi yang sering ganti pacar tanpa merasakan kehilangan adalah korban dari kehidupan moden. timbul kemampuan / kekuatan yang dinamakan Love oleh Erikson. tetapi pemuda atau pemudi. kita sudah bukan lagi anak-anak atau remaja. adalah hal-hal yang menyulitkan kita dalam mencari orang yang tepat bagi kita untuk berintimacy. tapi lebih pada kesediaan untuk menyedari adanya perbezaan. didasar penuh kepercayaan dan bertahan lama. atau . Jadi. Pada usia ini. Orang-orang yang dibesarkan oleh orang tua yang sangat dominan / authoritarian dan mengurung mereka. Mobiliti seperti sekolah ke luar negeri dari satu kota ke kota lain. Love baginya bukan Eros / Amor saja. atau masuk ke hubungan yang intim sedang kegagalan kita akan membuat kita terpencil atau mengasingkan diri dari sekeliling kita. Kehidupan moden yang mewarnai bandar-bandar besar. Akibat dari rasa aman ini adalah mengizinkan orang lain untuk berkongsi dengan kita melalui hari-hari dan malam-malam kita. Tugas kita pada tempoh ini adalah mengenal dan mengizinkan diri kita untuk mengenal orang lain secara sangat dekat. penugasan dari pejabat ke daerah-daerah dan perpindahan yang kita lakukan kerana janji kerjaya yang lebih baik. cenderung menjadi orang-orang terasing setelah orang tua mereka meninggal. terhadap sesama manusia. terhadap ungkapan kasih. Bagi kita yang tidak berjaya melalui tempoh ini dengan baik. seringkali tidak mengizinkan kita untuk menjalani masa pembentukan intimacy ini dengan baik. dan menerima perbezaan itu lewat usaha untuk terus berintim-intim antara pihak yang berkaitan (boleh suami / isteri.Perkembangan emosional. intelektual dan sosial.

Kalau Erikson benar. Banyak psikologi melakukan penyelidikan mengapa orang melakukan karya altruistik (berderma atau menolong sesama) yang seringkali tidak menghasilkan apa-apa bagi mereka kecuali kerugian materi. bimbingan pada anak-anak. individu generatif adalah seseorang yang mempelajari kemahiran. sebahagian besar dari para orang tua tidak keberatan untuk menderita atau meninggal demi keturunannya. Tahap Erikson: Generativity vs stagnation (Peluasan vs Stagnasi) . stagnasi / mandeg => ketika individu tidak melakukan apa-apa untuk generasi seterusnya. walau pengecualian pasti ada. Memberikan asuhan. Tugas kita dalam fasa ini adalah mengembangkan keseimbangan antara generativity dan berkembang. Sebaliknya.teman). Begitu pula dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan sukarela di Salvation Army. Generativity adalah rasa peduli yang sudah lebih dewasa dan luas daripada intimacy kerana rasa kasih ini telah men "generalize" ke kumpulan lain. maka kita melakukan hal yang altruistik bukan kerana kita menginginkan balasan tapi kerana pertumbuhan psikologi kita . Palang Merah. terutama generasi selanjutnya. Bila dengan intimacy kita terlibat dalam hubungan di mana kita mengharapkan suatu timbal balik dari partner kita. maka dengan generativity kita tidak mengharapkan balasan. Sampai kini para psikologi ini belum menemui jawapan yang pasti dan diterima semua orang.Tempoh Perkembangan: masa pertengahan dewasa (antara pertengahan 20-an tahun hingga 50-an) . Word Vision. mengembangkan warisan diri yang positif dan membimbing orang yang lebih muda. Green Peace dan NGO (Non-Governmental Organization) boleh dikatakan termasuk mereka yang mempunyai Generativity ini. Misalnya saja. masa dan tenaga. 7.Ciri-ciri: Termasuk rencana-rencana orang dewasa atas apa yang mereka harap untuk membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupan yang berguna melalui generativitas / bangkit.

pada saat-saat ini berusaha untuk merengkuh masa-masa yang bagi mereka terlewat sia-sia. Stagnasi adalah lawan dari generativity yakni terbatasnya kepedulian kita pada diri kita. Berita baiknya adalah bahawa makin banyak anak-anak muda yang melakukan hal ini. apa yang telah mereka lakukan dan apakah hidup mereka ada ertinya. Tahap Erikson: Integrity vs Despair (Integriti dan Kekecewaan) .Ciri-ciri: . Kita mungkin melakukan hal-hal yang altruistik kerana kita mengharapkan dunia yang lebih baik di masa depan yang akan menjadi masa depan anak-anak kita. Salah seorang ahli psikologi yang mengkhususkan diri dalam konsultasi dalam bidang spiritual akan pergi ke Afrika setelah membaca tentang Aids. Kita tahu banyak contoh orang yang setelah berusia setengah baya mulai bertanya ke mana impian mereka yang lalu. bukan kerana ada keluarga yang terkena tetapi kerana ada orang yg menderita. Apakah yang diperoleh mereka yang berjaya menjalani fasa ini dengan berjaya? Kapasiti yang luas untuk peduli. Apabila kapasiti untuk peduli dengan partner di panggil Love oleh Erikson. Dia adalah contoh langsung bagi saya tentang orang-orang dengan kapasiti Caring ini. Kita tentu pernah mendengar mereka yang meninggalkan isteri dan anakanaknya yang kebingungan dan kekurangan. Begitu pula para sukarelawan yang setelah membaca tentang Alzeimer atau Ambon akan mencari tahu apa yang mereka dapat lakukan. dan kebanyakan dari negara yang sudah maju. mencari isteri baru dan keluarga baru untuk membina hidup baru. Inilah mereka yang tidak berjaya melihat peranan mereka dengan lebih luas. 8. maka untuk hubungan yang lebih luas disebutnya Caring. tidak ada rasa peduli pada orang lain. Orang-orang yang mengalami stagnasi tidak lagi produktif untuk masyarakat kerana mereka tidak boleh melihat hal lain selain apakah hal itu menguntungkan diri mereka seketika.Tempoh Perkembangan: masa akhir dewasa (60 tahunan) .menimbulkan kasih pada sesama. melainkan hanya melihat apakah hidup ini bermanfaat bagi mereka peribadi. dan mengorbankan penghasilannya yang luar biasa. Beberapa orang yang merasa gagal dan tidak lagi punya harapan untuk mencapai impian mereka.

cara mereka mensiasiakan hidup. Orang-orang yang putus asa pada masa usia lanjut ini ditandai dengan meluapnya rasa jijik pada diri mereka sendiri. rakan-rakan dan saudara mulai menghilang. Tugas kita saat ini adalah mengembangkan "ego integrity". Fizikal yang makin lemah membuat banyak orang lanjut usia makin bergantung pada orang lain. masa ini mungkin masa yang paling penting kerana ini adalah masa terakhir di mana kita harus bersiap untuk meninggalkan dunia ini. Masa lalu negatif -> putus asa. Malangnya kebergantungan ini dibarengi oleh berkurangnya kemampuan cari wang dan menurunnya manfaat bagi orang lain. Sangat berbeza dengan rata-rata orang yang ketakutan dengan datangnya usia tua. terhadap kegagalan mereka. Lelaki yang hidup dari respek orang sekeliling sebagai pencari wang kini hilang kemampuan cari wangnya padahal keinginan direspek makin besar dan menggebu-gebu. Namun juga marah dan iri pada yang berjaya. menganggap itu hasil kebodohan Orang-orang itu sendiri. kanser rahim dan osteoporosis. Lawan dari rasa integriti diri ini adalah Despair atau rasa putus asa. sebahagian besar Orang-orang ini putus asa dan memandang hidup dengan negatif. harapan positif. Masa ini bermula sekitar usia 60. menyemak semula dan memperluaskan pemahaman. . Bahkan. Orang-orang ini seringkali penuh amarah pada mereka yang juga gagal. ada yang pindah diboyong keluarganya ke tempat lain dan ada yang levelnya sudah ganti (jadi jauh lebih kaya atau jauh lebih miskin) sehingga menjadi sukar berkaitan lagi. Lalu. suatu rasa harga diri untuk tidak takut mati kerana telah melalui hidup dengan "OK". Integriti Diri. maka bagi Erikson.Masa untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. ketika seseorang mulai meninggalkan masamasa aktif di masyarakat dan bersiap untuk hidup lebih menyendiri. Wanita mengalami hal khusus dengan datangnya menopause. Intinya. mempunyai 3 makna biologi. emosional dan terpencil. Pada tahap ini. ada yang meninggal. ini adalah masa yang sama pentingnya dengan fasa-fasa sebelumnya. Kehidupan baik -> merasa puas / integriti. Kenapa putus asa? Sebab masa-masa ini memang penuh dengan hal-hal yang membuat kita boleh sengsara secara emosional. Memaknai yang terjadi. dan banyak yg melihat datangnya meno ini sebagai masa pintu gerbang menuju masa tua yang dipenuhi oleh penyakitpenyakit seperti kanser payudara.

masa di mana mereka seharusnya melakukan hal yang seharusnya.Yang paling berat. adalah memory dan regret. menerima bahawa ada hal yang boleh mereka lakukan dengan lebih baik. Rata-rata mereka berharap melakukan hal-hal yang kini akhirnya memberi kesan buruk seperti bersekolah lebih giat. Kalau mereka yang "Despair" atau putus asa ini mempunyai rasa "Disdain" atau jijik pada hidup. maka mereka yang putus asa ini menginginkan keluarganya berjaya supaya tidak seperti dia. Sangat jarang ada orang tua yang tidak menyesali masa lalunya. masih mempunyai penyesalan tetapi mereka telah berdamai dengan masa lalu. Yang dahsyat dari kenangan ini adalah bahawa mereka tidak punya kesempatan untuk memperbaiki sehingga ada penyesalan tapi tidak ada rawatan. tidak berteman dengan si A. lebih sayang pada anak atau menantunya. dan ada hal yang mereka telah lakukan sebaik mungkin. dilihat dari konteks saat itu. Dan mereka ini siap apabila harus meninggal. . dll. memarahi dan menyesali sehingga membuat orang-orang di sisinya kebingungan melayaninya kerana melakukan kesalahan terus. Mereka yang berjaya membangunkan Ego Integrity. Tetapi caranya agak cenderung memaksa.