Piaget menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka sendiri, informasi dari lingkungan

tidak begitu saja dituangkan ke dalam pikiran-pikiran mereka. Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif memberikan batasan kembali tentang kecerdasan, pengetahuan dan hubungan anak didik dengan lingkungannya. Kecerdasan merupakan proses yang berkesinambungan yang membentuk struktur yang diperlukan dalam interaksi terus menerus dengan lingkungan. Struktur yang dibentuk oleh kecerdasan, pengetahuan sangat subjektif waktu masih bayi dan masa kanak–kanak awal dan menjadi objektif dalam masa dewasa awal. Jean Piaget (1896-1980), pakar psikologi dari Swiss, mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Dalam pandangan Piaget, terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu, yaitu pengorganisasian dan penyesuaian (adaptasi). Kecenderungan organisasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk mengintegasi proses-proses sendiri menjadi sistem-sistem yang koheren. Adaptasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk memyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan sosial. Teori Perkembangan Kognitif Piaget Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai empat aspek, iaitu 1) kematangan, sebagai hasil perkembangan susunan saraf; 2) pengalaman, iaitu hubungan timbal balik antara orgnisme dengan dunianya; 3) interaksi sosial, iaitu pengaruh-pengaruh yang diperolehi dalam hubungannya dengan persekitaran sosial, dan 4) ekuilibrasi, iaitu adanya kemampuan atau sistem menetapkan dalam diri organisma agar dia selalu mempau mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap persekitaran. a. Kematangan Kematangan sistem saraf menjadi penting kerana membolehkan anak memperoleh manfaat secara maksimum pengalaman fizikal. Kematangan membuka kemungkinan untuk perkembangan sedangkan kalau kurang hal itu akan menyekat secara meluas prestasi secara kognitif. Perkembangan berlangsung dengan kelajuan yang berlainan bergantung pada sifat kenalan dengan persekitaran dan aktiviti belajar sendiri. b. Pengalaman Interaksi antara individu dan dunia luar merupakan sumber pengetahuan baru, tetapi kenalan dengan dunia fizikal itu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan kecuali jika intelegensi individu dapat memanfaatkan pengalaman tersebut. c. Interaksi Sosial Lingkungan sosial termasuk peranan bahasa dan pendidikan, pengalaman fizikal dapat memacu atau menghalang perkembangan struktur kognitif d. Ekuilibrasi Proses tatacara diri dan pengoreksi diri (ekuilibrasi), mengatur interaksi khusus dari individu dengan persekitaran maupun pengalaman fizikal, pengalaman sosial dan perkembangan jasmani yang menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara bersepadu dan tersusun baik. Dalam pandangan Piaget, anak-anak secara aktif membina dunia kognitif mereka dengan menggunakan skim untuk menjelaskan hal-hal yang mereka alami. Skema adalah struktur kognitif yang digunakan oleh manusia untuk menyesuaikan diri terhadap persekitaran dan menata persekitaran ini secara intelektual. Piaget (1952) mengatakan bahawa ada dua proses yang bertanggung jawab atas seseorang menggunakan dan menyesuaikan skema mereka:

1. Asimilasi adalah proses menambah maklumat baru ke dalam skim yang sedia ada. Proses ini bersifat subjektif, kerana seseorang akan cenderung mengubah pengalaman atau maklumat yang diperolehnya agar boleh masuk ke dalam skim yang sudah ada sebelumnya. 2. Penginapan adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan atau penggantian skema akibat adanya maklumat baru yang tidak sesuai dengan skema yang sedia ada. Dalam proses ini dapat pula terjadi pemunculan skim yang baru sama sekali. Piaget membahagikan perkembangan kognitif kanak-kanak ke dalam 4 tempoh utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia: 1. Tempoh sensorimotor (usia 0-2 tahun) Bagi kanak-kanak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui fizikal (gerakan anggota tubuh) dan sensori (koordinasi alat indra). Pada mulanya pengalaman itu bersatu dengan dirinya, ini bererti bahawa suatu objek itu ada bila ada pada penglihatannya. Perkembangan selanjutnya ia mulai berusaha untuk mencari objek yang asalnya kelihatan kemudian menghiang dari pandangannya, asal perpindahanya terlihat. Akhir dari tahap ini ia mula mencari objek yang hilang bila benda tersebut tidak kelihatan perpindahannya. Objek mulai terpisah dari dirinya dan bersamaan dengan itu konsep objek dalam struktur kognitifnya pun mulai dikatakan matang. Ia mulai mampu untuk melambungkan objek fizikal ke dalam simbol-simbol, misalnya mulai bisa berbicara meniru suara kenderaan, suara binatang, dll. 2. Tempoh praoperasional (usia 2-7 tahun) Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkrit. Pada tahap ini pemikiran kanak-kanak lebih banyak berdasarkan pengalaman konkrit daripada pemikiran logik, sehingga jika ia melihat objek-ojek yang kelihatannya berbeza, maka ia mengatakanya berbeza pula. Pada tahap ini kanak-kanak masih berada pada tahap pra operasi belum memahami konsep kekekalan (conservation), iaitu kekal panjang, kekal materi, luas, dll. Selain dari itu, ciri-ciri anak pada tahap ini belum memahami dan tidak dapat memikirkan dua aspek atau lebih secara serentak. 3. Tempoh operasi konkrit (usia 7-11 tahun) pada umumnya anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logik dengan bantuan benda benda konkrit. Kemampuan ini wujud dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeza secara objektif. Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logik, tetapi hanya objek fizikal yang ada saat ini (kerana itu disebut tahap operasi konkrit). Namun, tanpa objek fizikal di hadapan mereka, anak-anak pada tahap ini masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logik. 4. Tempoh operasi formal (usia 11 tahun hingga dewasa) Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak dan menggunakan logik. Penggunaan benda-benda konkrit tidak diperlukan lagi. Anak mampu bernalar tanpa perlu berhadapan dengan dengan objek atau peristiwa berlangsung. Penalaran terjadi dalam struktur kognitifnya telah mampu hanya dengan menggunakan simbol-simbol, idea-idea, astraksi dan generalisasi. Ia telah mempunyai kemampuan-kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang menyatakan hubungan di antara hubunganhubungan, memahami konsep promosi

Teori Perkembangan Jean Piaget
Teori Perkembangan Jean Piaget

Kanak-kanak berubah daripada organisma yang reflek kepada organisma yang berfikir menggunakan bahasa. Kepada individu diberikan suatu kawasan yang belum diketahui agar ia dapat belajar. Situasi atau kawasan itulah yang akan mempermudah pertumbuhan kognitif. 2. IMPLIKASI PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DI KELAS Pengaplikasiannya di dalam belajar: perkembangan kognitif bergantung pada penginapan. Kerana cara berfikir kanak-kanak itu berbeza-beza dan kurang logik di banding dengan orang dewasa. Anak belajar paling baik dengan mencari (discovery). membezakan objek-objek dengan diri dan membuat klasifikasi. Peringkat Operasi Formal ( 11-15 tahun ) Mula berfikiran abstrak. bukan sebaliknya anak yang menyesuaikan diri dengan guru. Kanak-kanak bersifat egosentrik. Berupaya menyelesaikan masalah yang konkrit dan abstrak. Dengan adanya kawasan baru ini individu akan mengadakan usaha untuk dapat menampung. Peringkat Pra Operasi ( 2-7 tahun ) Pembelajaran bahasa berlaku dengan pesat dapat menamakan benda-benda. guru tidak meninggalkan anak-anak belajar sendiri. maka guru harus dapat mengerti cara berfikir anak. tetapi mereka memberi tugas khusus yang direka untuk membimbing para pelajar mencari dan menyelesaikan . Arrtinya disini adalah agar pembelajaran yang berpusat pada anak berlangsung berkesan. Secara terperinci dibawah ini adalah penerapan teori Piaget terhadap pendidikan di kelas: 1. Berupaya melakukan dan menyelaraskan maklumat yang diterima. Beliau telah membahagikan empat peringkat perkembangan kognitif ia itu : Peringkat Deria Motor ( 0-2 tahun ). Peringkat Operasi Konkrit ( 7-11 tahun ) Membentuk pemikiran logik tetapi terhad.Berupaya memahami konsep dan hipotesis yang mudah. Ia tak dapat menggantungkan diri pada asimilasi.Piaget ialah ahli psikologi perkembangan yang mengkaji tentang perkembangan kognitif. kerana ia tak dapat belajar dari apa yang telah diketahuinya saja.

content dan function. E. . masing-masing. Hal ini sesuai dengan kajiankajian McGarrigle dan Donaldson serta Baillargeon dan Devos. tetapi sebaliknya menanyakan bagaimana anak itu memberi jawapan yang salah. dan jenis logik anak-anak itu berubah seiring dengan bertambahnya usia. Pendidikan disini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak. Fungsi dan adaptasi akan tersusun sehingga melahirkan suatu rangkaian perkembangan. 3.Dan belum lama ini. terutama mengenai usia ketika anak mampu menyelesaikan tugas-tugas khusus. termasuk ujian hipotesis. 104 kanak-kanak diamati mereka sehingga mereka berusia 18 tahun. Majoriti anak-anak itu memang belum mencapai tahap operasi formal. secara ringkas dapat dikatakan bahawa pertumbuhan intelektual anak mengandung tiga aspek. Guru dapat mencari mencari dan menetapkan tujun pembelajaran materi pelajaran atau subjek pengajaran tertentu. mempunyai struktur psikologi khusus yang menentukan kecekapan pikir anak. Jadi. . yang menyatakan bahawa Piaget terlalu meremehkan kemampuan anak-anak kecil dan terlalu menilai tinggi kemampuan anak-anak yang lebih tua . penalaran merekalah yang lebih penting daripada jawapannya. dan diuji dengan berbagai-bagai tugas operasi formal mengikut tugastugas yang dipakai Piaget. 4. Balillargeon dan De Vos (1991). struktur dan kandungan intelektualnya berubah / berkembang. dan diberi pengertian tentang kebenarannya atau mengambil langkah-langkah yang tepat untuk untuk menanggulanginya.masalah sendiri. ada juga penyelidik yang meributkan detail-detail penemuan Piaget. BALAS TERHADAP TEORI PIAGET Kebanyakan ahli-ahli psikologi sepenuhnya menerima prinsip-prinsip am Piaget bahawa pemikiran anak-anak pada dasarnya berbeza dengan pemikiran orang dewasa. Anak yang sedang mengalami perkembangan.Kajian lain yang mengkritik teori Piaget iaitu bahawa anak-anak baru mencapai pemahaman tentang objek permanence pada usia di atas 6 bulan. artinya ketika anak-anak cuba menyelesaikan masalah. Namun. McGarrigle dan Donalson (1974) menyatakan bahawa kanak-kanak sudah mampu memahami pemuliharaan (conservation) dalam usia yang lebih muda daripada usia yang diyakini oleh Piaget. Oleh sebab itu guru penting sekali agar tidak menghukum anak-anak untuk jawapan yang salah.Pada sebuah kajian klasik. Bradmetz (1999) menguji kenyataan Piaget bahawa . Maka Piaget mengartikan intelegensi adalah sejumlah struktur psikologi yang ada pada peringkat perkembangan khusus. iaitu structure.

berfikir dan menyelesaikan masalah. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. . dan alat-alat ingatan. Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Menurut Vygotsky. sedangkan Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. Lev Vygotsky (1896-1934) menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. perhatian. Namun. anakanak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian.majoriti anak mencapai formal pada akhir masa kanak-kanak. sistem matematika.Inilah yang menjadi pertentangan dan kritikan di antara para ahli psikologi. LEV VYGOTSKY Lev Vygotsky (1896-1934) berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. . Walaupun setuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda. Vygotsky adalah pengagum Piaget. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. dan alat-alat ingatan. tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa. Piaget memandang anak-anak sebagai pembelajaran lewat penemuan individual. Namun. Ia juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidang-bidang tersebut. anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. berfikir dan menyelesaikan masalah. perhatian. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. sistem matematika. Menurut Vygotsky.

membimbing. Dalam dialog. anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial. acak. Akan tetapi menurut Vygotsky. 1. 2. logis dan rasional. dan spontan. dimana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Konsep Scaffolding Scaffolding ialah perubahan tingkat dukungan. Batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur. Batas bawah dari ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri. Vygotsky memandang anak-anak kaya konsep tetapi tidak sistematis. logis. Anak harus menggunakan bahasa untuk . Bahasa dan Pemikiran Menurut Vygotsky. Menurut teori Vygotsky. fungsi-fungsi mental memiliki koneksikoneksi sosial. Zona Perkembangan Proksimal merupakan celah antara actual development dan potensial development. Maksud dari ZPD adalah menitikberatkan ZPD pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak.Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky Seperti Piaget. dimana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. 3. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu. dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. Konsep Zona Perkembangan Proksimal (ZPD) Zona Perkembangan Proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri tetapi dapat diipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. dan memonitor perilaku mereka. konsep-konsep tersebut dapat dipertemukan dengan bimbingan yang sistematis. Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka. Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran. Lebih jauh Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa unuk merencanakan.Dialog adalah alat yang penting dalam ZPD.

banyak usaha konkrit yang dapat dilakukan dalam mengaplikasikan teori tersebut. Ertinya bahawa memang bukan hanya orang dewasa yang mampu membantu seorang kanak-kanak dalam perkembangan kognitifnya. Inti penekanan teori Vygotsky adalah bahawa interaksi sosial dengan sesuatu di luar dirinya yang membuat kognitif kanak-kanak berkembang. Hal pertama yang menjadi sorotan kita adalah tentang hujah bahawa interaksi sosial dan budaya lebih berperanan dalam pembangunan kognitif kanak-kanak. Kerana faktanya memang bahasa teman sebaya lebih mudah untuk difahami dalam interaksinya. Dengan penyesuaian terus menerus.berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiranpikiran mereka sendiri. Anak juga harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka membuat transisi dari kemampuan bicara ekternal menjadi internal. Aplikasi dan Implikasi Teori dalam Pendidikan Agar pembahasan tentang teori Vygotsky langsung terasa bagi usaha pembangunan kognitif. Teori Vygotsky menuntut pada penekanan interaksi antara peserta didik dan tugas-tugas belajar. zone proximal development anak semakin meningkat. Lebih dalam bahawa proses pemindahan ilmu mampu terjadi dengan menggunakan bahasa . Menggunakan zone of proximal development. Banyak menggunakan rakan sebaya sebagai guru. Dengan demikian. Mengedepankan suatu proses belajar dimana pelajar lebih berperanan aktif. misalnya: 1. Dengan demikian peranan guru lebih bergeser lebih menjadi fasilitator pembinaan pelajar. Manusia memerlukan bahasa untuk mampu mendapatkan pengetahuan atau ia mempelajari bahasa yang berfungsi sebagai alat transformasi pengetahuan tersebut. 2. Dalam falsafah pendidikan pun beranggapan bahawa manusia memerlukan pendidikan untuk berlangsung. Teori Vygotsky tentang bahasa sebagai alat untuk seseorang dalam mengembangkan kognitif mengalami keselarasan dengan pandangan dalam psikologi pendidikan. Analisis Psikologi Pendidikan Analisis awal adalah langsung membandingkan inti teori Vygotsky. 3.

. Agen-agen perubahan seolah-olah menjadi tombak dalam usaha mengembangkan kognitif atau intelektual. Emosional dan Sosial. Konsep Diri. Pengetahuan anak yang awalnya masih dalam bentuk spontan.sebagai sarananya.1994) mengatakan bahawa kita berkembang dalam tahaptahap psikososial. Ertinya seorang kanak-kanak perlu mendapat bimbingan dari orang lain yang mempunyai pengetahuan yang lebih dari dirinya. Masing-masing tahap terdiri dari tugas perkembangan yang khas yang menghadapkan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi. Dalam psikologi pendidikan kita dapat mencari beberapa konsep tentang agen-agen perubahan untuk membantu anak mengembangkan kognitifnya. Proses pendampingan secara dialektik membantu meningkatkan perkembangan kognitif kanak-kanak. Dalam teori Erikson. sistematik. Teori Erikson (1902 . sistematik dan logik. Erikson menekankan perubahan perkembangan sepanjang kitaran kehidupan manusia. dan logik. berubah menjadi semakin tersusun. Agen-agen perubahan dalam psikologi pendidikan adalah keluarga dan negara. Perkembangan Personal. Implikasinya dalam Proses Pembelajaran. 8 tahap perkembangan terbentang ketika kita melampaui kitaran kehidupan. Peranan mereka sangat penting dalam membantu anak mengolah pengetahuan spontan mereka menjadi pengetahuan yang lebih tersusun. TEORI ERIKSON Teori Erikson: Integrasi. Teori Vygotsky di atas juga mengalami keselarasan dengan teori dalam psikologi pendidikan. Kemudian dalam teori Vygotsky terdapat pula beberapa unsur yang menjadi agen perubahan.

Tahap Erikson: Basic Trust vs Basic mistrust (Kepercayaan vs Ketidakpercayaan) .Ciri-ciri: Setelah memperoleh kepercayaan diri pengasuh / ibu bapa mereka. Tahap Erikson: Autonomy vs Shame and Doubt (Otonomi vs Rasa Malu dan Ragu-ragu) . 2.Tempoh Perkembangan: masa bayi (tahun pertama) . menyedari kemahuan mereka. individu mulai mendapati bahawa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri.Ciri-ciri: Ialah tahap Psikososial pertama menurut Erikson yang dialami dalam tahun pertama kehidupan. serta implikasinya dalam proses pembelajaran. 1. Anak-anak yang memasuki sekolah dengan rasa tidak percaya dapat mempercayai guru tertentu yang meluangkan banyak masa untuk membuat dirinya sebagai orang yang dapat dipercayai. Termasuk integrasi perkembangan personal.krisis ini bukanlah suatu bencana. emosional dan sosial. Otonomi dibina atas perkembangan kemampuan mental & motor (otonomi = kemandirian). individu yang mempunyai rasa percaya cenderung untuk memiliki rasa aman dan mempunyai rasa percaya diri untuk menjelajah persekitaran yang baru. Semakin berjaya individu mengatasi krisis. Hebat orang tua sangat diperlukan untuk tanggap dan peka kerana pada tahap ini. tetapi suatu titik balik peningkatan kerentanan & peningkatan potensi. .Tempoh Perkembangan: masa bayi (tahun kedua) . akan semakin sihat perkembangan mereka. Suatu rasa percaya menuntut perasaan selesa secara fizikal dan sejumlah kecil ketakutan serta kekuatiran akan masa depan.

Orang tua perlu terus menerus menggugah rasa percaya anak bahawa mereka boleh dan boleh menentukan hidup mereka sendiri. seperti keberanian untuk menjelajah. akan mengakibatkan anak menjadi penakut / pemalu dalam berkomunikasi. lari dan berkelana tanpa dibantu orang dewasa lagi.. menurut Erikson. (Istilah yg digunakan Erikson adalah Will.. Anak-anak yg tidak mengembangkan citra diri mereka ini.. kemampuan kanak-kanak untuk percaya diri dibangunkan. On Her / His Own. Bila Keadaan yang tercipta setelah krisis pertama terlewati adalah timbulnya Harapan. Bila tahap ini terlalu banyak terhad / dihukum terlalu keras. menanyakan pendapat anak. dan jangan dibikin betul dengan tujuan menunjukkan kesalahannya. kecenderungan untuk menentukan arah sendiri. maka cenderung mengembangkan rasa malu dan ragu-ragu. mencipta suasana yang berwarna warni. pujilah. maka orang tua yang terus berusaha memperbaiki anak yang sedang belajar ngomong.. gajah. tapi istilah Will ini bersimpang siur interpretasinya sebab Erikson menggunakan Will ini sebagai identiti Diri. Pokoknya pada waktu ini. Problem yang boleh berlaku. Pada usia ini.Tempoh Perkembangan: masa awal anak-anak (tahun pertama pra-sekolah 3-5 tahun) . Apa yg akan terjadi ketika serigala menghembus rumah babi kedua?") Kalau anak berusaha mengikat tali kasut. tih. bukan Kemahuan). Pada saat ini yang dia pelajari bukanlah mengikat tali dengan betul dan bahawa dia dihargai kerana punya inisiatif untuk melakukan sesuatu yang baru. adalah rasa malu kerana mereka merasa tidak mampu "be on their own". anak masuk dalam tempoh menjelajah / eksplorasi. Bagaimana sebaiknya orang tua bersikap pada tempoh ini? Orang tua harus sering bercakap dengan kanak-kanak. Warna gajah ini puuuu . mengarahkan dengan tidak langsung.Penting bagi ibu bapa untuk mengenal motivasi anak untuk melakukan apa yang dapat mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka. cenderung menjadi terlalu patuh dan penurut. anak cuba untuk mandiri yg secara fizikal mungkin oleh kemampuan mereka untuk berjalan. Tahap Erikson: Initiative vs Guilt (Prakarsa vs Rasa Bersalah) . Beberapa hal dapat dicapai dalam tempoh ini. Ini akan berlaku apabila orang tua terlalu banyak ikut campur misalnya membantu atau mengkoreksi kekeliruan mereka. Kerana pada usia ini kanak-kanak mula belajar bahasa. Selanjutnya mereka dapat belajar mengendalikan kemampuan psikomotorik dan dorongan keinginan mereka sendiri. maka keadaan setelah krisis kedua ini berlalu adalah "citra diri" atau "Sense of Identity". ("Ini adalah seekor . 3. Dengan kebebasan ini.

biarpun sudah boleh lari tetapi mereka tetap bermain-main. masa kanak-kanak sangat lama. Bayi reptilia begitu menetas sudah boleh berenang dan berlari-lari. menguatkan tulang dan belajar kemahiran yg mereka perlukan untuk masa dewasa mereka kelak ketika mereka harus berdikari. Perasaan bersalah jika anak-anak tidak diberi tanggung-jawab dan dibuat terlalu cemas. Pada tahap ini anak-anak belajar secara praktikal dengan kemahiran-kemahiran perseptual. ini adalah fasa bermain. inisiatif dan semangat mereka boleh menyebabkan mereka menerima hadiah / hukuman. motor. Untuk manusia. Bagi Erikson. Dalam fasa inilah anak-anak belajar berfantasi. spontan memperoleh pemahaman) dan perilaku-perilaku ranah cipta / kognitif. berfikir sesaat. Sebuah tayangan di TV seekor bayi jerapah yg kira-kira 4 jam selepas lahir sudah berusaha berdiri dan lari dengan ibunya. Semua bayi ini. Rata-rata binatang beberapa saat setelah lahir sudah boleh berdikari. rasa bersalah dengan cepat digantikan oleh rasa berjaya. Anak-anak belajar berbuat terhadap lingkungannya sebelum ia mampu berfikir mengenai apa yang sedang ia lakukan / intelegensi dasar dimiliki anak tersebut kelak. Atas inisiatif mereka sendiri. anak-anak pada tahap ini beralih ke dunia sosial yang lebih luas. mula belajar bahawa ada peribadi lain selain dirinya. Konon. dan ini disebabkan kerana keahlian yang harus mereka kembangkan kelak juga jauh lebih rumit daripada sekadar mencari. menerkam dan memburu makanannya sehingga masa bermainnyapun lebih lama daripada makhluk lain. Pada fasa ini terletak asas kanak-kanak untuk menjadi kreatif yang akan menjadi sangat penting pada fasa ini. belajar mentertawakan diri. Katanya supaya tidak jadi korban makanan harimau.Ciri-ciri: Ketika anak-anak sekolah menghadapi dunia sosial yang lebih luas. kalau pada fasa sebelumnya. Pada masa yang sama. kanak-kanak perlu . masa bermain ini merupakan masa mereka berlatih. Muncul pula gejala insight learning (melihat situasi problematik. kognitif dan kemampuan bahasa yang mereka miliki untuk melakukan sesuatu. masa usia 3 hingga 6 tahun.. Pengatur utama inisiatif adalah suara hati. mereka lebih tertantang dan perlu mengembangkan perilaku yang bertujuan untuk mengatasi cabaran-cabaran ini.

kesenangan dan pelayaran yang hanya tumbuh pada masa bermain ini tidak pernah tumbuh matang. Anak boleh menentukan sama ada mereka mahu menjadi seperti ayah / ibu (biasanya ya) tanpa perasaan bersalah dan anak tidak akan mengalami banyak kegelisahan kerana merasa tidak difahami. seringkali sebenarnya lebih banyak cita-cita membuat anak pinter ini adalah untuk gengsi ortu yang disamarkan dengan mengharapkan masa depan anak yg baik. 6 tahun . mereka mengarahkan tenaga mereka . abjad dan menulis bagus supaya lebih pandai dari yg lain. Anak-anak kecil menjadi sayang guru TKnya. Fasa inilah konon yg berperanan besar dalam menentukan identiti ini kerana pengaruh kelamin mulai dirasakan secara psikologi: Anak lelaki menjadi lebih sayang pada ibu dan tidak begitu senang pada bapak sementara anak perempuan menjadi dekat bapa dan merasa disaingi ibu. terutama berkaitan dengan jantina mereka. ketika anak-anak / individu memasuki tahun-tahun sekolah dasar. Apa hasil dari fasa ini bila dilewati dengan berjaya? "A sense of Purpose" kata Erik Erikson. maka pada fasa ini yang harus diciptakan adalah identiti diri macam apa. Anak menjadi tidak terganggu dengan perasaan bersalah. malah kalau anak dimarahi boleh-boleh menjadi "Guilty". Yang terjadi sesungguhnya adalah mengambil masa "fun" dari anak-anak sehingga emosi.Tempoh Perkembangan: masa pertengahan dan akhir kanak-kanak-kanak (tahun-tahun sekolah.mencipta sense of identity sebagai seorang manusia dan kepercayaan untuk melakukan eksplorasi sendiri. Seperti mang Jeha bilang.akil baligh) . Kalau boleh jujur. Orang tua tidak perlu bimbang dengan hal ini kerana hal ini memang normal. merasa bersalah akan identiti kelaminnya. anak belajar menjadi lelaki atau perempuan bukan hanya dari alat kelamin tetapi juga dari perlakuan sekeliling pada mereka. Anak mulai didisiplinkan untuk menghafal nombor. Tahap Erikson: Industry vs Inferiority (Tekun vs Rasa Rendah Diri) . 4.Ciri-ciri: Masa awal anak-anak yang penuh imaginasi. Apa yang boleh dilakukan ortu untuk merosakkan fasa ini? Banyak dan contohnya adalah dengan merompak masa bermain anak dengan menyuruh mereka belajar lebih dulu dari teman-teman seumur.

Kumpulan saya adalah kelompok lelaki dan kami benci / tidak menerima perempuan (dan sebaliknya). Semua penjahat berbaju hitam dan berwajah kotor. berlari. Sama seperti binatang muda. orang dewasa selalu benar dan guru tahu segalanya. System of Operations / 1 langkah berfikir -> dasar terbentuknya intelegensi intuitif. terutama kerana pada saat inilah mereka baru benar-benar mulai mampu berkomunikasi dengan anak lain sehingga mereka mula boleh membentuk kumpulan.pada penguasaan pengetahuan & kemahiran intelektual. Apabila sampai sekitar 6 tahun anak-anak masih melakukan eksplorasi tentang diri sendiri. Pada usia 6 tahun. untuk mendorong bangkitnya rasa tekun anak / pelajar. yang ada hanyalah kemutlakan. maka selewat usia itu anak secara instingtif mula melihat ke luar dan perkembangannya mulai berkaitan dengan dunia luar. Pada masa-masa ini tidak ada hal relatif. Yang berbahaya pada tahap ini adalah perasaan tidak cekap dan tidak produktif. Sekolah menjadi sangat penting kerana guru yang peka & bertanggung-jawab dapat menjana semula rasa tekun pelajar didik. maka pada saatnya mereka mulai pergi ke alam untuk mengenalnya secara instingtif. Tempoh ini individu / anak berfikir intuisif / berfikir bergantung ilham. guru secara lembut tetapi tegas memaksa anak-anak / individu ke dalam pencarian untuk mencari bahawa seseorang boleh belajar mencapai sesuatu yang tidak ia fikirkan sendiri (perkembangan kognitif dilihat dari sudut karakteristiknya sudah sama dengan kemampuan kognitif orang dewasa). sekolah. berenang. Anak-anak yang melalui fasa ini dengan baik akhirnya akan memperoleh ganjaran dengan mendapatkan sense of mastery. Pahlawan berwajah bersih. mengumpulkan segala sesuatu dan mengembara sampai ke batas yang diluluskan. Pada usia ini anak-anak juga sangat tertarik untuk belajar. anak-anak berimajinasi memperoleh kemampuan 1 langkah berfikir menyelaraskan pemikiran & ideanya dengan peristiwa tertentu ke dalam sistem pemikirannya sendiri. Erikson yakin guru mempunyai tanggung-jawab khusus bagi perkembangan ketekunan anak-anak. suatu keyakinan bahawa mereka mampu menguasai masalah yg mereka hadapi. Dunia luar menjadi tempat untuk tumbuh. sesudah merasa tenteram dekat mama-papa. terutama yang berkaitan dengan fizikal seperti sukan. Orang tua / guru memberikan keghairahan pada daya tarik anak / pelajar pada kegiatan-kegiatannya. Mereka belajar segala sesuatu. dan sangat sukar untuk berdiam diri. Syaratnya adalah bahawa orang-orang . kanak-kanak mulai ke dunia di luar rumah seperti. dan bajunya terang. Manusia mudapun demikian. tetangga. Tertarik pada bagaimana sesuatu diciptakan & bagaimana sesuatu itu bekerja.

dewasa yg mereka hormati seperti orang tua harus menyokong kegiatan yang banyak ini kerana dari dalam setiap anak memang ada keinginan untuk memahami dan menguasai persekitaran mereka. Orang tua yg terlalu lelah kerana bekerja dan ingin anaknya diam. sopan dan tenang.18/20 tahun. sebaiknya membincangkan hal ini dengan guru anaknya kerana sebenarnya pengaruh guru sangat besar pada masa-masa ini. . 1. Bila ini terjadi cukup lama sehingga anak memperoleh kebiasaan untuk nonton tv daripada mempelajari hal-hal di persekitaran mereka. logik dan idealisitk (berfikir . Untuk orang tua seperti ini. Anak-anak yang penuh rendah diri ini lebih sukar merasakan adanya kemampuan mereka untuk membangunkan kompetensi dalam bidang yang penting.Tempoh Perkembangan: masa remaja 12 . Kerana itu pula pilihan sekolah dasar sangat penting. bukan hanya kerana bangunan dan kemudahan tetapi juga harus melihat guru yg akan sangat mempengaruhi kompetensi yg tercipta. Orng tua yg sangat takut akan persekitaran yang tidak selamat sering mengurung kanakkanak di rumah. Pada anak ini. 2. Kapasiti menggunakan prinsip-prinsip abstrak. dan memberikan TV. Tahap Erikson: Ego-Identity vs Role Confusion (Identiti Diri vs Kekacauan Hebat) . Pada tahap ini remaja mempunyai kemampuan menyelaraskan baik secara serentak / berturut-turut 2 ragam kemampuan kognitif. 5. Hal ini sangat sayang kerana pada usia inilah anak yang paling bersedia untuk belajar secara aktif.Ciri-ciri: Pada tahap ini remaja / individu dihadapkan pada penemuan siapa mereka? Bagaimana mereka nantinya? Kemana tujuan mereka? Menuju dalam kehidupannya => penjajakan pilihan-pilihan alternatif terhadap peranan kerjaya merupakan hal penting. atau Play Station-Sega. Kapasiti menggunakan hipotesis. Kesulitan bagi kanak-kanak terjadi ketika ortu tidak mahu repot dan cenderung melarang anak kemanamana sehingga tidak terlalu merepotkannya. juga merugikan pertumbuhan anaknya. sense of mastery diganti oleh rasa rendah diri (inferiority) yang sangat memberi kesan pada masa-masa yang akan datang. maka anak-anak ini kehilangan peluang untuk mengembangkan kompetensi mereka.

Fasa ini sebenarnya adalah sumber utama Erikson sehingga dia tertarik untuk mengembangkan teori Perkembangan psikososisalnya. Kurang orientasi dan tidak boleh mengawal emosi -> kenakalan remaja / pergaulan. mempertahankan orientasiorientasinya pada hal yang menyeluruh yang direka untuk melatih remaja secara intelektual seperti vokasional & sosial. . kognitif dan sosial orang tua dan guru harus terus memantau agar meningkatkan kemandirian remaja tertantang secaara intelektual oleh tugas akademik dan mencipta persekitaran yang positif bagi perkembangan sosial dan emosional sebagai sesuatu yang secara intrinsik penting dalam sekolah bagi remaja. seyogyanya ditata sebaik-baiknya agar memberi kesan positif terhadap perkembangan intelegensi anak. etika ideal. seperti rumah tinggal. Apakah faktor terpenting supaya tercipta Identiti Diri yang sihat dan berguna bagi masyarakat ini? Salah satu faktor penting yang akan menentukan Identiti Diri ini adalah hadirnya Role Model di dalam masyarakat di mana kita hidup. Oleh kerana persekitaran pelajar. Terjadi proses asimilasi (info baru digabung dalam pengetahuan yang ada) => pergolakan kognitif yang tajam. Tugas kita pada tempoh ini mungkin adalah yang terpenting. iaitu puncak dari semua yang selama ini sudah kita lalui dan yang akan kita gunakan untuk "mengharungi bahtera hidup" yakni mencipta Identiti Diri bagi kita. dan menggabungkan semuanya menjadi suatu citradiri yang berguna bagi masyarakat. mempunyai perhatian ke masa depan. Menciptakan Identiti Diri yang benar adalah mengumpulkan semua pengetahuan yang kita kumpulkan sampai saat itu. yakni seseorang yang boleh dijadikan contoh.tentang pemikiran itu sendiri). dalam perkembangan fizikal. Apakah Identiti-diri ini? Tak lain adalah mengenal siapa diri kita sesungguhnya dan bagaimana diri ini melebur dengan masyarakat di sekeliling kita. Guru & orang tua mengetahui bahawa kecerdasan itu melibatkan interaksi aktif antara pelajar dengan dunia sekitarnya. Sekolah sebagai latihan-latihan intelektual. Anggapan dasar seorang remaja akan berfikir hipotesis => berfikir mengenai sesuatu khususnya dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan dasar yang relevan dengan persekitaran yang ia respon. Kegagalan kita akan mencipta kerancuan identiti / peranan. dsb.

iaitu suatu kelegaan kerana kita mengenal siapa diri kita. yang ada hanya kemutlakan. bingung menghadapi perubahan budaya dan cara . dunia moden di mana orang tua sering bekerja larut malam. menjadi sangat penting. Orang-orang ini boleh menjadi "drifter". Remaja wanita di Afrikapun disunat. Di suku Indian tertentu. sunat adalah tanda bagi remaja lelaki yang sudah dianggap dewasa dan ternyata memang berguna secara fizikal kerana lebih "bersih". Faktor penting yang lain adalah adanya kejelasan bagaimana kita melangkah meninggalkan masa anak-anak menuju kedewasaan. Harus kita ingat bahawa remaja baru saja meninggalkan stage ke 4 di mana mereka tidak melihat adanya relatifitas. bercerai. Identiti Diri boleh menjadi ekstrim bila para orang dewasa yang mengelilingi kita menekankan bahawa tidak ada kompromi untuk suatu hal. tempat kita dalam masyarakat dan sumbangan macam apa yang kita boleh sumbangkan untuk masyarakat. Ini sangat berkaitan rapat dengan tulisan mang Jeha tentang kelik. Orang dewasa yang berjaya mempengaruhi anak-anak pada usia rawan ini akan berjaya mendapatkan pengikut yang sangat setia dan membabi buta. walaupun manfaatnya bagi wanita kurang jelas. Mereka yang berjaya memperoleh Identiti Diri yang sihat mencapai suatu keadaan yang dinamakan Fidelity oleh erikson. atau guru yang hebat. Di suku-suku Afrika. Yang paling sering difanatikkan adalah faktor agama atau ethnik tertentu. Lagi-lagi. istilah moden adalah Female Genital Mutilation. Kelik mengikut agama dan etnik adalah yang paling kuat kerana diumumkan pada awam melalui siering bahasa dan penampilan fizikal antara anggota.Kehadiran orang tua. Sebaliknya. ekor kerbau atau tengkorak hyena. atau si penolak (mereka boleh menolak untuk punya identiti. yang penting ada suatu upacara yang dengan jelas menunjukkan pada umum bahawa anak sudah bukan anak lagi tetapi sudah menjadi dewasa dan dia dituntut untuk berlaku dewasa. kanak-kanak dianggap dewasa setelah dia berjaya pergi ke padang rumput dan membawa pulang bulu helang. dan kita berakhir dengan menjadi fanatik. Remaja fanatik tidak dibenarkan melihat pilihan-pilihan lain dan identiti dirinya dibanjiri oleh dominasi faktor ini. Intinya. si pengembara. mereka yang gagal mempunyai suatu Identiti Diri akan gelisah kerana tidak jelasnya identiti mereka. menolak definisi masyarakat tentang anggota masyarakat dll) dan mereka hidup sendiri bahkan ketika ada di tengah-tengah masyarakat.

beberapa di antara mereka mencari identiti diri dengan menyertai gang-gang dan dengan kagum melihat pemimpin gang sebagai Role Model.30 tahun) . Inilah bahaya besar dari kaum remaja yang gagal melewati masa ini dengan jayanya. Parahnya adalah seringkali identiti kelik ini akan berlangsung sampai kita tua kerana citra diri dibina berdasarkan definisi yang dibentuk oleh kelik.Tempoh Perkembangan: masa awal dewasa (18/19 . Akhirnya.hidup global. tanpa kehilangan diri sendiri pada orang lain. Pada proses belajar individu membentuk keintiman dalam proses pembentukan identiti yang tetap dan berjaya. merupakan tempat subur bagi pertumbuhan remaja gelisah.Ciri-ciri: Individu menghadapi tugas perkembangan pembentukan hubungan yang akrab dengan orang lain. tapi bagi mereka itu tidak apa daripada hidup tanpa suatu identiti. . jika keintiman tidak berkembang individu mengalami "isolasi" yang membentuk persahabatan yang sihat dan ketidakmampuan melakukan hubungan sosial individu => frustasi => introspeksi diri untuk mencari kesalahan. kita boleh meramal bahawa akan makin banyak kelik dan kumpulan-kumpulan yang muncul. 6. Mereka boleh diminta membuktikan status setelah berjaya merokok atau meminum minuman keras. Kegiatan mereka menjadi merosakkan dan mengkacaukan masyarakat. Introspeksi diri mengakibatkan kemurungan dan isolasi => menghalang keinginan untuk bertindak atas inisiatif sendiri. individu termotivasi untuk berjaya melalui perkembangan sosial. upacara yang ditentukan oleh gang menjadi upacara yang menentukan status mereka dan mencipta identiti. Erikson menggambarkan keakraban sebagai penemuan diri sendiri. Pada tempoh ini. Tahap Erikson: Intimacy vs Isolation (Keintiman vs Pengasingan) . Tidak ada role model mahupun upacara meninggalkan masa kanak-kanaknya bagi remaja-remaja ini. Sehubungan dengan perkembangan dunia moden ini. Untuk anggota gang. Oran tua / guru mempunyai implikasi penting pada kematangan mereka (kemandirian & kebebasan). atau bahkan berkaitan badan dengan ahli-ahli lama yang berlainan sex.

atau . Akibatnya. didasar penuh kepercayaan dan bertahan lama. atau masuk ke hubungan yang intim sedang kegagalan kita akan membuat kita terpencil atau mengasingkan diri dari sekeliling kita. Kita sudah dianggap dewasa dan kita dituntut untuk bertanggungjawab penuh atas segala kejayaan dan kegagalan kita. adalah hal-hal yang menyulitkan kita dalam mencari orang yang tepat bagi kita untuk berintimacy. kita sudah bukan lagi anak-anak atau remaja. terhadap sesama manusia. pada asasnya Intimacy adalah hubungan dua orang yang sudah matang dan mengenal diri masing-masing dan menciptakan suatu kesatuan yang menghasilkan karyakarya yang lebih besar. Mobiliti seperti sekolah ke luar negeri dari satu kota ke kota lain. Bagi kita yang tidak berjaya melalui tempoh ini dengan baik. Akibat dari rasa aman ini adalah mengizinkan orang lain untuk berkongsi dengan kita melalui hari-hari dan malam-malam kita. tetapi pemuda atau pemudi. Bagi kita yang berjaya dengan baik. yang seringkali diiringi dengan amarah dan sinis terhadap roman. tapi lebih pada kesediaan untuk menyedari adanya perbezaan. sebagai ganti dari intimacy adalah hubungan yang sangat superficial. dan menerima perbezaan itu lewat usaha untuk terus berintim-intim antara pihak yang berkaitan (boleh suami / isteri.Perkembangan emosional. Love baginya bukan Eros / Amor saja. mengenal kelebihan dan kekurangan kita. timbul rasa keterasingan. Pada usia ini. Kehidupan moden yang mewarnai bandar-bandar besar. Keintiman boleh berlaku kerana kita telah mengenal diri kita dan merasa cukup selamat dengan identiti diri yang kita miliki. Orang-orang yang dibesarkan oleh orang tua yang sangat dominan / authoritarian dan mengurung mereka. penugasan dari pejabat ke daerah-daerah dan perpindahan yang kita lakukan kerana janji kerjaya yang lebih baik. seringkali tidak mengizinkan kita untuk menjalani masa pembentukan intimacy ini dengan baik. intelektual dan sosial. Tidak hairan bahawa perceraian dan "break up" terjadi di bandar moden jauh lebih banyak daripada di bandar kecil di mana para penghuninya cukup masa untuk mengembangkan hubungan yang dalam. cenderung menjadi orang-orang terasing setelah orang tua mereka meninggal. terhadap ungkapan kasih. Pemuda / pemudi yang sering ganti pacar tanpa merasakan kehilangan adalah korban dari kehidupan moden. Jadi. Tugas kita pada tempoh ini adalah mengenal dan mengizinkan diri kita untuk mengenal orang lain secara sangat dekat. timbul kemampuan / kekuatan yang dinamakan Love oleh Erikson. didasari bukan keinginan untuk menyatu dan mencipta suatu hubungan yang sihat tapi hanya untuk menghilangkan kesepian.

Memberikan asuhan. Kalau Erikson benar.teman). 7. Word Vision. individu generatif adalah seseorang yang mempelajari kemahiran. Tahap Erikson: Generativity vs stagnation (Peluasan vs Stagnasi) . Palang Merah. Sampai kini para psikologi ini belum menemui jawapan yang pasti dan diterima semua orang. Misalnya saja. Begitu pula dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan sukarela di Salvation Army. Green Peace dan NGO (Non-Governmental Organization) boleh dikatakan termasuk mereka yang mempunyai Generativity ini. terutama generasi selanjutnya. Generativity adalah rasa peduli yang sudah lebih dewasa dan luas daripada intimacy kerana rasa kasih ini telah men "generalize" ke kumpulan lain. maka kita melakukan hal yang altruistik bukan kerana kita menginginkan balasan tapi kerana pertumbuhan psikologi kita .Ciri-ciri: Termasuk rencana-rencana orang dewasa atas apa yang mereka harap untuk membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupan yang berguna melalui generativitas / bangkit. stagnasi / mandeg => ketika individu tidak melakukan apa-apa untuk generasi seterusnya. Bila dengan intimacy kita terlibat dalam hubungan di mana kita mengharapkan suatu timbal balik dari partner kita. masa dan tenaga. mengembangkan warisan diri yang positif dan membimbing orang yang lebih muda. Banyak psikologi melakukan penyelidikan mengapa orang melakukan karya altruistik (berderma atau menolong sesama) yang seringkali tidak menghasilkan apa-apa bagi mereka kecuali kerugian materi.Tempoh Perkembangan: masa pertengahan dewasa (antara pertengahan 20-an tahun hingga 50-an) . Sebaliknya. maka dengan generativity kita tidak mengharapkan balasan. bimbingan pada anak-anak. sebahagian besar dari para orang tua tidak keberatan untuk menderita atau meninggal demi keturunannya. walau pengecualian pasti ada. Tugas kita dalam fasa ini adalah mengembangkan keseimbangan antara generativity dan berkembang.

bukan kerana ada keluarga yang terkena tetapi kerana ada orang yg menderita. Salah seorang ahli psikologi yang mengkhususkan diri dalam konsultasi dalam bidang spiritual akan pergi ke Afrika setelah membaca tentang Aids. Berita baiknya adalah bahawa makin banyak anak-anak muda yang melakukan hal ini.menimbulkan kasih pada sesama. Begitu pula para sukarelawan yang setelah membaca tentang Alzeimer atau Ambon akan mencari tahu apa yang mereka dapat lakukan. apa yang telah mereka lakukan dan apakah hidup mereka ada ertinya. Stagnasi adalah lawan dari generativity yakni terbatasnya kepedulian kita pada diri kita. Apabila kapasiti untuk peduli dengan partner di panggil Love oleh Erikson. Kita mungkin melakukan hal-hal yang altruistik kerana kita mengharapkan dunia yang lebih baik di masa depan yang akan menjadi masa depan anak-anak kita. mencari isteri baru dan keluarga baru untuk membina hidup baru. tidak ada rasa peduli pada orang lain. melainkan hanya melihat apakah hidup ini bermanfaat bagi mereka peribadi. Apakah yang diperoleh mereka yang berjaya menjalani fasa ini dengan berjaya? Kapasiti yang luas untuk peduli.Tempoh Perkembangan: masa akhir dewasa (60 tahunan) . Dia adalah contoh langsung bagi saya tentang orang-orang dengan kapasiti Caring ini. 8. maka untuk hubungan yang lebih luas disebutnya Caring. dan kebanyakan dari negara yang sudah maju.Ciri-ciri: . pada saat-saat ini berusaha untuk merengkuh masa-masa yang bagi mereka terlewat sia-sia. Kita tahu banyak contoh orang yang setelah berusia setengah baya mulai bertanya ke mana impian mereka yang lalu. Orang-orang yang mengalami stagnasi tidak lagi produktif untuk masyarakat kerana mereka tidak boleh melihat hal lain selain apakah hal itu menguntungkan diri mereka seketika. Kita tentu pernah mendengar mereka yang meninggalkan isteri dan anakanaknya yang kebingungan dan kekurangan. Beberapa orang yang merasa gagal dan tidak lagi punya harapan untuk mencapai impian mereka. Tahap Erikson: Integrity vs Despair (Integriti dan Kekecewaan) . Inilah mereka yang tidak berjaya melihat peranan mereka dengan lebih luas. dan mengorbankan penghasilannya yang luar biasa.

dan banyak yg melihat datangnya meno ini sebagai masa pintu gerbang menuju masa tua yang dipenuhi oleh penyakitpenyakit seperti kanser payudara. Fizikal yang makin lemah membuat banyak orang lanjut usia makin bergantung pada orang lain. suatu rasa harga diri untuk tidak takut mati kerana telah melalui hidup dengan "OK". Orang-orang ini seringkali penuh amarah pada mereka yang juga gagal. Pada tahap ini. ada yang meninggal. Masa lalu negatif -> putus asa. ketika seseorang mulai meninggalkan masamasa aktif di masyarakat dan bersiap untuk hidup lebih menyendiri. Kehidupan baik -> merasa puas / integriti. ini adalah masa yang sama pentingnya dengan fasa-fasa sebelumnya. kanser rahim dan osteoporosis. menyemak semula dan memperluaskan pemahaman. sebahagian besar Orang-orang ini putus asa dan memandang hidup dengan negatif. Memaknai yang terjadi. rakan-rakan dan saudara mulai menghilang. Wanita mengalami hal khusus dengan datangnya menopause. harapan positif. Lalu. Integriti Diri. Masa ini bermula sekitar usia 60. masa ini mungkin masa yang paling penting kerana ini adalah masa terakhir di mana kita harus bersiap untuk meninggalkan dunia ini. Lawan dari rasa integriti diri ini adalah Despair atau rasa putus asa. cara mereka mensiasiakan hidup. Tugas kita saat ini adalah mengembangkan "ego integrity". Bahkan. Malangnya kebergantungan ini dibarengi oleh berkurangnya kemampuan cari wang dan menurunnya manfaat bagi orang lain. . maka bagi Erikson. Sangat berbeza dengan rata-rata orang yang ketakutan dengan datangnya usia tua. terhadap kegagalan mereka. Orang-orang yang putus asa pada masa usia lanjut ini ditandai dengan meluapnya rasa jijik pada diri mereka sendiri.Masa untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun juga marah dan iri pada yang berjaya. Lelaki yang hidup dari respek orang sekeliling sebagai pencari wang kini hilang kemampuan cari wangnya padahal keinginan direspek makin besar dan menggebu-gebu. emosional dan terpencil. mempunyai 3 makna biologi. Intinya. Kenapa putus asa? Sebab masa-masa ini memang penuh dengan hal-hal yang membuat kita boleh sengsara secara emosional. menganggap itu hasil kebodohan Orang-orang itu sendiri. ada yang pindah diboyong keluarganya ke tempat lain dan ada yang levelnya sudah ganti (jadi jauh lebih kaya atau jauh lebih miskin) sehingga menjadi sukar berkaitan lagi.

lebih sayang pada anak atau menantunya. Tetapi caranya agak cenderung memaksa. menerima bahawa ada hal yang boleh mereka lakukan dengan lebih baik. Kalau mereka yang "Despair" atau putus asa ini mempunyai rasa "Disdain" atau jijik pada hidup. memarahi dan menyesali sehingga membuat orang-orang di sisinya kebingungan melayaninya kerana melakukan kesalahan terus. masa di mana mereka seharusnya melakukan hal yang seharusnya. Rata-rata mereka berharap melakukan hal-hal yang kini akhirnya memberi kesan buruk seperti bersekolah lebih giat. dll. Dan mereka ini siap apabila harus meninggal. dan ada hal yang mereka telah lakukan sebaik mungkin. . Yang dahsyat dari kenangan ini adalah bahawa mereka tidak punya kesempatan untuk memperbaiki sehingga ada penyesalan tapi tidak ada rawatan. Mereka yang berjaya membangunkan Ego Integrity.Yang paling berat. maka mereka yang putus asa ini menginginkan keluarganya berjaya supaya tidak seperti dia. adalah memory dan regret. Sangat jarang ada orang tua yang tidak menyesali masa lalunya. dilihat dari konteks saat itu. masih mempunyai penyesalan tetapi mereka telah berdamai dengan masa lalu. tidak berteman dengan si A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful