Teori Perkembangan Jean Piaget.doc

Piaget menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka sendiri, informasi dari lingkungan

tidak begitu saja dituangkan ke dalam pikiran-pikiran mereka. Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif memberikan batasan kembali tentang kecerdasan, pengetahuan dan hubungan anak didik dengan lingkungannya. Kecerdasan merupakan proses yang berkesinambungan yang membentuk struktur yang diperlukan dalam interaksi terus menerus dengan lingkungan. Struktur yang dibentuk oleh kecerdasan, pengetahuan sangat subjektif waktu masih bayi dan masa kanak–kanak awal dan menjadi objektif dalam masa dewasa awal. Jean Piaget (1896-1980), pakar psikologi dari Swiss, mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Dalam pandangan Piaget, terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu, yaitu pengorganisasian dan penyesuaian (adaptasi). Kecenderungan organisasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk mengintegasi proses-proses sendiri menjadi sistem-sistem yang koheren. Adaptasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk memyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan sosial. Teori Perkembangan Kognitif Piaget Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai empat aspek, iaitu 1) kematangan, sebagai hasil perkembangan susunan saraf; 2) pengalaman, iaitu hubungan timbal balik antara orgnisme dengan dunianya; 3) interaksi sosial, iaitu pengaruh-pengaruh yang diperolehi dalam hubungannya dengan persekitaran sosial, dan 4) ekuilibrasi, iaitu adanya kemampuan atau sistem menetapkan dalam diri organisma agar dia selalu mempau mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap persekitaran. a. Kematangan Kematangan sistem saraf menjadi penting kerana membolehkan anak memperoleh manfaat secara maksimum pengalaman fizikal. Kematangan membuka kemungkinan untuk perkembangan sedangkan kalau kurang hal itu akan menyekat secara meluas prestasi secara kognitif. Perkembangan berlangsung dengan kelajuan yang berlainan bergantung pada sifat kenalan dengan persekitaran dan aktiviti belajar sendiri. b. Pengalaman Interaksi antara individu dan dunia luar merupakan sumber pengetahuan baru, tetapi kenalan dengan dunia fizikal itu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan kecuali jika intelegensi individu dapat memanfaatkan pengalaman tersebut. c. Interaksi Sosial Lingkungan sosial termasuk peranan bahasa dan pendidikan, pengalaman fizikal dapat memacu atau menghalang perkembangan struktur kognitif d. Ekuilibrasi Proses tatacara diri dan pengoreksi diri (ekuilibrasi), mengatur interaksi khusus dari individu dengan persekitaran maupun pengalaman fizikal, pengalaman sosial dan perkembangan jasmani yang menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara bersepadu dan tersusun baik. Dalam pandangan Piaget, anak-anak secara aktif membina dunia kognitif mereka dengan menggunakan skim untuk menjelaskan hal-hal yang mereka alami. Skema adalah struktur kognitif yang digunakan oleh manusia untuk menyesuaikan diri terhadap persekitaran dan menata persekitaran ini secara intelektual. Piaget (1952) mengatakan bahawa ada dua proses yang bertanggung jawab atas seseorang menggunakan dan menyesuaikan skema mereka:

1. Asimilasi adalah proses menambah maklumat baru ke dalam skim yang sedia ada. Proses ini bersifat subjektif, kerana seseorang akan cenderung mengubah pengalaman atau maklumat yang diperolehnya agar boleh masuk ke dalam skim yang sudah ada sebelumnya. 2. Penginapan adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan atau penggantian skema akibat adanya maklumat baru yang tidak sesuai dengan skema yang sedia ada. Dalam proses ini dapat pula terjadi pemunculan skim yang baru sama sekali. Piaget membahagikan perkembangan kognitif kanak-kanak ke dalam 4 tempoh utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia: 1. Tempoh sensorimotor (usia 0-2 tahun) Bagi kanak-kanak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui fizikal (gerakan anggota tubuh) dan sensori (koordinasi alat indra). Pada mulanya pengalaman itu bersatu dengan dirinya, ini bererti bahawa suatu objek itu ada bila ada pada penglihatannya. Perkembangan selanjutnya ia mulai berusaha untuk mencari objek yang asalnya kelihatan kemudian menghiang dari pandangannya, asal perpindahanya terlihat. Akhir dari tahap ini ia mula mencari objek yang hilang bila benda tersebut tidak kelihatan perpindahannya. Objek mulai terpisah dari dirinya dan bersamaan dengan itu konsep objek dalam struktur kognitifnya pun mulai dikatakan matang. Ia mulai mampu untuk melambungkan objek fizikal ke dalam simbol-simbol, misalnya mulai bisa berbicara meniru suara kenderaan, suara binatang, dll. 2. Tempoh praoperasional (usia 2-7 tahun) Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkrit. Pada tahap ini pemikiran kanak-kanak lebih banyak berdasarkan pengalaman konkrit daripada pemikiran logik, sehingga jika ia melihat objek-ojek yang kelihatannya berbeza, maka ia mengatakanya berbeza pula. Pada tahap ini kanak-kanak masih berada pada tahap pra operasi belum memahami konsep kekekalan (conservation), iaitu kekal panjang, kekal materi, luas, dll. Selain dari itu, ciri-ciri anak pada tahap ini belum memahami dan tidak dapat memikirkan dua aspek atau lebih secara serentak. 3. Tempoh operasi konkrit (usia 7-11 tahun) pada umumnya anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logik dengan bantuan benda benda konkrit. Kemampuan ini wujud dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeza secara objektif. Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logik, tetapi hanya objek fizikal yang ada saat ini (kerana itu disebut tahap operasi konkrit). Namun, tanpa objek fizikal di hadapan mereka, anak-anak pada tahap ini masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logik. 4. Tempoh operasi formal (usia 11 tahun hingga dewasa) Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak dan menggunakan logik. Penggunaan benda-benda konkrit tidak diperlukan lagi. Anak mampu bernalar tanpa perlu berhadapan dengan dengan objek atau peristiwa berlangsung. Penalaran terjadi dalam struktur kognitifnya telah mampu hanya dengan menggunakan simbol-simbol, idea-idea, astraksi dan generalisasi. Ia telah mempunyai kemampuan-kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang menyatakan hubungan di antara hubunganhubungan, memahami konsep promosi

Teori Perkembangan Jean Piaget
Teori Perkembangan Jean Piaget

Kanak-kanak berubah daripada organisma yang reflek kepada organisma yang berfikir menggunakan bahasa. maka guru harus dapat mengerti cara berfikir anak. Dengan adanya kawasan baru ini individu akan mengadakan usaha untuk dapat menampung. kerana ia tak dapat belajar dari apa yang telah diketahuinya saja. guru tidak meninggalkan anak-anak belajar sendiri. Beliau telah membahagikan empat peringkat perkembangan kognitif ia itu : Peringkat Deria Motor ( 0-2 tahun ). Secara terperinci dibawah ini adalah penerapan teori Piaget terhadap pendidikan di kelas: 1. Peringkat Operasi Formal ( 11-15 tahun ) Mula berfikiran abstrak. tetapi mereka memberi tugas khusus yang direka untuk membimbing para pelajar mencari dan menyelesaikan . Anak belajar paling baik dengan mencari (discovery). bukan sebaliknya anak yang menyesuaikan diri dengan guru. 2. Kerana cara berfikir kanak-kanak itu berbeza-beza dan kurang logik di banding dengan orang dewasa. Situasi atau kawasan itulah yang akan mempermudah pertumbuhan kognitif.Berupaya memahami konsep dan hipotesis yang mudah. Ia tak dapat menggantungkan diri pada asimilasi. Kanak-kanak bersifat egosentrik. membezakan objek-objek dengan diri dan membuat klasifikasi. Berupaya melakukan dan menyelaraskan maklumat yang diterima. Peringkat Operasi Konkrit ( 7-11 tahun ) Membentuk pemikiran logik tetapi terhad. IMPLIKASI PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DI KELAS Pengaplikasiannya di dalam belajar: perkembangan kognitif bergantung pada penginapan. Berupaya menyelesaikan masalah yang konkrit dan abstrak. Kepada individu diberikan suatu kawasan yang belum diketahui agar ia dapat belajar.Piaget ialah ahli psikologi perkembangan yang mengkaji tentang perkembangan kognitif. Peringkat Pra Operasi ( 2-7 tahun ) Pembelajaran bahasa berlaku dengan pesat dapat menamakan benda-benda. Arrtinya disini adalah agar pembelajaran yang berpusat pada anak berlangsung berkesan.

iaitu structure. McGarrigle dan Donalson (1974) menyatakan bahawa kanak-kanak sudah mampu memahami pemuliharaan (conservation) dalam usia yang lebih muda daripada usia yang diyakini oleh Piaget. 4. Jadi. masing-masing. yang menyatakan bahawa Piaget terlalu meremehkan kemampuan anak-anak kecil dan terlalu menilai tinggi kemampuan anak-anak yang lebih tua . . Namun. mempunyai struktur psikologi khusus yang menentukan kecekapan pikir anak. content dan function. E. dan diuji dengan berbagai-bagai tugas operasi formal mengikut tugastugas yang dipakai Piaget.masalah sendiri. Pendidikan disini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak. dan diberi pengertian tentang kebenarannya atau mengambil langkah-langkah yang tepat untuk untuk menanggulanginya. BALAS TERHADAP TEORI PIAGET Kebanyakan ahli-ahli psikologi sepenuhnya menerima prinsip-prinsip am Piaget bahawa pemikiran anak-anak pada dasarnya berbeza dengan pemikiran orang dewasa. 104 kanak-kanak diamati mereka sehingga mereka berusia 18 tahun. struktur dan kandungan intelektualnya berubah / berkembang. Maka Piaget mengartikan intelegensi adalah sejumlah struktur psikologi yang ada pada peringkat perkembangan khusus. 3.Pada sebuah kajian klasik. Oleh sebab itu guru penting sekali agar tidak menghukum anak-anak untuk jawapan yang salah. Balillargeon dan De Vos (1991). Fungsi dan adaptasi akan tersusun sehingga melahirkan suatu rangkaian perkembangan. penalaran merekalah yang lebih penting daripada jawapannya. Bradmetz (1999) menguji kenyataan Piaget bahawa . . tetapi sebaliknya menanyakan bagaimana anak itu memberi jawapan yang salah. ada juga penyelidik yang meributkan detail-detail penemuan Piaget. dan jenis logik anak-anak itu berubah seiring dengan bertambahnya usia.Dan belum lama ini. Anak yang sedang mengalami perkembangan. artinya ketika anak-anak cuba menyelesaikan masalah. Guru dapat mencari mencari dan menetapkan tujun pembelajaran materi pelajaran atau subjek pengajaran tertentu. termasuk ujian hipotesis.Kajian lain yang mengkritik teori Piaget iaitu bahawa anak-anak baru mencapai pemahaman tentang objek permanence pada usia di atas 6 bulan. terutama mengenai usia ketika anak mampu menyelesaikan tugas-tugas khusus. secara ringkas dapat dikatakan bahawa pertumbuhan intelektual anak mengandung tiga aspek. Hal ini sesuai dengan kajiankajian McGarrigle dan Donaldson serta Baillargeon dan Devos. Majoriti anak-anak itu memang belum mencapai tahap operasi formal.

dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa. LEV VYGOTSKY Lev Vygotsky (1896-1934) berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Menurut Vygotsky. . Namun. sistem matematika. Vygotsky adalah pengagum Piaget. anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. Walaupun setuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda. dan alat-alat ingatan. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian.Inilah yang menjadi pertentangan dan kritikan di antara para ahli psikologi. Ia juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidang-bidang tersebut. berfikir dan menyelesaikan masalah. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa.majoriti anak mencapai formal pada akhir masa kanak-kanak. perhatian. Piaget memandang anak-anak sebagai pembelajaran lewat penemuan individual. Lev Vygotsky (1896-1934) menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. Menurut Vygotsky. berfikir dan menyelesaikan masalah. tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. dan alat-alat ingatan. anakanak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. perhatian. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. sedangkan Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. Namun. . anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. sistem matematika.

dan spontan. logis. Anak harus menggunakan bahasa untuk . Lebih jauh Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa unuk merencanakan. Dalam dialog. fungsi-fungsi mental memiliki koneksikoneksi sosial. 2. 3. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu. anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial. membimbing. Batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur. dan memonitor perilaku mereka. Batas bawah dari ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri. Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka. Zona Perkembangan Proksimal merupakan celah antara actual development dan potensial development. logis dan rasional. Konsep Scaffolding Scaffolding ialah perubahan tingkat dukungan. Konsep Zona Perkembangan Proksimal (ZPD) Zona Perkembangan Proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri tetapi dapat diipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Menurut teori Vygotsky. dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. acak. tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. 1. dimana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. konsep-konsep tersebut dapat dipertemukan dengan bimbingan yang sistematis. Maksud dari ZPD adalah menitikberatkan ZPD pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak.Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky Seperti Piaget.Dialog adalah alat yang penting dalam ZPD. dimana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. Akan tetapi menurut Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis. Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran. Vygotsky memandang anak-anak kaya konsep tetapi tidak sistematis. Bahasa dan Pemikiran Menurut Vygotsky.

zone proximal development anak semakin meningkat. Dengan demikian. 3. Dengan demikian peranan guru lebih bergeser lebih menjadi fasilitator pembinaan pelajar. Kerana faktanya memang bahasa teman sebaya lebih mudah untuk difahami dalam interaksinya. Inti penekanan teori Vygotsky adalah bahawa interaksi sosial dengan sesuatu di luar dirinya yang membuat kognitif kanak-kanak berkembang.berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiranpikiran mereka sendiri. Dengan penyesuaian terus menerus. Teori Vygotsky tentang bahasa sebagai alat untuk seseorang dalam mengembangkan kognitif mengalami keselarasan dengan pandangan dalam psikologi pendidikan. 2. Analisis Psikologi Pendidikan Analisis awal adalah langsung membandingkan inti teori Vygotsky. Dalam falsafah pendidikan pun beranggapan bahawa manusia memerlukan pendidikan untuk berlangsung. Manusia memerlukan bahasa untuk mampu mendapatkan pengetahuan atau ia mempelajari bahasa yang berfungsi sebagai alat transformasi pengetahuan tersebut. Menggunakan zone of proximal development. Aplikasi dan Implikasi Teori dalam Pendidikan Agar pembahasan tentang teori Vygotsky langsung terasa bagi usaha pembangunan kognitif. Mengedepankan suatu proses belajar dimana pelajar lebih berperanan aktif. banyak usaha konkrit yang dapat dilakukan dalam mengaplikasikan teori tersebut. misalnya: 1. Anak juga harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka membuat transisi dari kemampuan bicara ekternal menjadi internal. Teori Vygotsky menuntut pada penekanan interaksi antara peserta didik dan tugas-tugas belajar. Lebih dalam bahawa proses pemindahan ilmu mampu terjadi dengan menggunakan bahasa . Ertinya bahawa memang bukan hanya orang dewasa yang mampu membantu seorang kanak-kanak dalam perkembangan kognitifnya. Banyak menggunakan rakan sebaya sebagai guru. Hal pertama yang menjadi sorotan kita adalah tentang hujah bahawa interaksi sosial dan budaya lebih berperanan dalam pembangunan kognitif kanak-kanak.

Agen-agen perubahan dalam psikologi pendidikan adalah keluarga dan negara. Teori Erikson (1902 . sistematik. Kemudian dalam teori Vygotsky terdapat pula beberapa unsur yang menjadi agen perubahan. sistematik dan logik. dan logik.sebagai sarananya. Agen-agen perubahan seolah-olah menjadi tombak dalam usaha mengembangkan kognitif atau intelektual. Dalam teori Erikson. Ertinya seorang kanak-kanak perlu mendapat bimbingan dari orang lain yang mempunyai pengetahuan yang lebih dari dirinya. Konsep Diri. Dalam psikologi pendidikan kita dapat mencari beberapa konsep tentang agen-agen perubahan untuk membantu anak mengembangkan kognitifnya. Pengetahuan anak yang awalnya masih dalam bentuk spontan.1994) mengatakan bahawa kita berkembang dalam tahaptahap psikososial. 8 tahap perkembangan terbentang ketika kita melampaui kitaran kehidupan. Perkembangan Personal. Masing-masing tahap terdiri dari tugas perkembangan yang khas yang menghadapkan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi. TEORI ERIKSON Teori Erikson: Integrasi. Peranan mereka sangat penting dalam membantu anak mengolah pengetahuan spontan mereka menjadi pengetahuan yang lebih tersusun. Emosional dan Sosial. Teori Vygotsky di atas juga mengalami keselarasan dengan teori dalam psikologi pendidikan. . Proses pendampingan secara dialektik membantu meningkatkan perkembangan kognitif kanak-kanak. berubah menjadi semakin tersusun. Implikasinya dalam Proses Pembelajaran. Erikson menekankan perubahan perkembangan sepanjang kitaran kehidupan manusia.

Suatu rasa percaya menuntut perasaan selesa secara fizikal dan sejumlah kecil ketakutan serta kekuatiran akan masa depan. individu yang mempunyai rasa percaya cenderung untuk memiliki rasa aman dan mempunyai rasa percaya diri untuk menjelajah persekitaran yang baru. serta implikasinya dalam proses pembelajaran. Hebat orang tua sangat diperlukan untuk tanggap dan peka kerana pada tahap ini. 1. tetapi suatu titik balik peningkatan kerentanan & peningkatan potensi. Termasuk integrasi perkembangan personal. emosional dan sosial.krisis ini bukanlah suatu bencana. individu mulai mendapati bahawa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri.Ciri-ciri: Ialah tahap Psikososial pertama menurut Erikson yang dialami dalam tahun pertama kehidupan. akan semakin sihat perkembangan mereka.Tempoh Perkembangan: masa bayi (tahun kedua) . Otonomi dibina atas perkembangan kemampuan mental & motor (otonomi = kemandirian). Tahap Erikson: Autonomy vs Shame and Doubt (Otonomi vs Rasa Malu dan Ragu-ragu) . menyedari kemahuan mereka. .Tempoh Perkembangan: masa bayi (tahun pertama) . 2. Semakin berjaya individu mengatasi krisis. Tahap Erikson: Basic Trust vs Basic mistrust (Kepercayaan vs Ketidakpercayaan) .Ciri-ciri: Setelah memperoleh kepercayaan diri pengasuh / ibu bapa mereka. Anak-anak yang memasuki sekolah dengan rasa tidak percaya dapat mempercayai guru tertentu yang meluangkan banyak masa untuk membuat dirinya sebagai orang yang dapat dipercayai.

maka orang tua yang terus berusaha memperbaiki anak yang sedang belajar ngomong. Dengan kebebasan ini. Beberapa hal dapat dicapai dalam tempoh ini. maka cenderung mengembangkan rasa malu dan ragu-ragu. 3. (Istilah yg digunakan Erikson adalah Will. gajah. lari dan berkelana tanpa dibantu orang dewasa lagi. tapi istilah Will ini bersimpang siur interpretasinya sebab Erikson menggunakan Will ini sebagai identiti Diri. Bagaimana sebaiknya orang tua bersikap pada tempoh ini? Orang tua harus sering bercakap dengan kanak-kanak. Warna gajah ini puuuu . Pada usia ini. Bila Keadaan yang tercipta setelah krisis pertama terlewati adalah timbulnya Harapan. mengarahkan dengan tidak langsung. Problem yang boleh berlaku. mencipta suasana yang berwarna warni. Pada saat ini yang dia pelajari bukanlah mengikat tali dengan betul dan bahawa dia dihargai kerana punya inisiatif untuk melakukan sesuatu yang baru. Kerana pada usia ini kanak-kanak mula belajar bahasa. On Her / His Own.. Tahap Erikson: Initiative vs Guilt (Prakarsa vs Rasa Bersalah) . bukan Kemahuan). anak masuk dalam tempoh menjelajah / eksplorasi. adalah rasa malu kerana mereka merasa tidak mampu "be on their own". Orang tua perlu terus menerus menggugah rasa percaya anak bahawa mereka boleh dan boleh menentukan hidup mereka sendiri. Pokoknya pada waktu ini. maka keadaan setelah krisis kedua ini berlalu adalah "citra diri" atau "Sense of Identity". Selanjutnya mereka dapat belajar mengendalikan kemampuan psikomotorik dan dorongan keinginan mereka sendiri. kemampuan kanak-kanak untuk percaya diri dibangunkan. cenderung menjadi terlalu patuh dan penurut. pujilah. Ini akan berlaku apabila orang tua terlalu banyak ikut campur misalnya membantu atau mengkoreksi kekeliruan mereka. Bila tahap ini terlalu banyak terhad / dihukum terlalu keras.Tempoh Perkembangan: masa awal anak-anak (tahun pertama pra-sekolah 3-5 tahun) ..Penting bagi ibu bapa untuk mengenal motivasi anak untuk melakukan apa yang dapat mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka. ("Ini adalah seekor .. akan mengakibatkan anak menjadi penakut / pemalu dalam berkomunikasi.. Anak-anak yg tidak mengembangkan citra diri mereka ini. menurut Erikson. tih. dan jangan dibikin betul dengan tujuan menunjukkan kesalahannya. Apa yg akan terjadi ketika serigala menghembus rumah babi kedua?") Kalau anak berusaha mengikat tali kasut. kecenderungan untuk menentukan arah sendiri. anak cuba untuk mandiri yg secara fizikal mungkin oleh kemampuan mereka untuk berjalan. seperti keberanian untuk menjelajah. menanyakan pendapat anak.

Rata-rata binatang beberapa saat setelah lahir sudah boleh berdikari. masa kanak-kanak sangat lama. berfikir sesaat.. Anak-anak belajar berbuat terhadap lingkungannya sebelum ia mampu berfikir mengenai apa yang sedang ia lakukan / intelegensi dasar dimiliki anak tersebut kelak. Dalam fasa inilah anak-anak belajar berfantasi. Bayi reptilia begitu menetas sudah boleh berenang dan berlari-lari.Ciri-ciri: Ketika anak-anak sekolah menghadapi dunia sosial yang lebih luas. Bagi Erikson. menerkam dan memburu makanannya sehingga masa bermainnyapun lebih lama daripada makhluk lain. Muncul pula gejala insight learning (melihat situasi problematik. rasa bersalah dengan cepat digantikan oleh rasa berjaya. Semua bayi ini. Atas inisiatif mereka sendiri. Pengatur utama inisiatif adalah suara hati. spontan memperoleh pemahaman) dan perilaku-perilaku ranah cipta / kognitif. ini adalah fasa bermain. belajar mentertawakan diri. Konon. Pada fasa ini terletak asas kanak-kanak untuk menjadi kreatif yang akan menjadi sangat penting pada fasa ini. mereka lebih tertantang dan perlu mengembangkan perilaku yang bertujuan untuk mengatasi cabaran-cabaran ini. Perasaan bersalah jika anak-anak tidak diberi tanggung-jawab dan dibuat terlalu cemas. dan ini disebabkan kerana keahlian yang harus mereka kembangkan kelak juga jauh lebih rumit daripada sekadar mencari. Untuk manusia. kanak-kanak perlu . motor. kognitif dan kemampuan bahasa yang mereka miliki untuk melakukan sesuatu. masa bermain ini merupakan masa mereka berlatih. anak-anak pada tahap ini beralih ke dunia sosial yang lebih luas. masa usia 3 hingga 6 tahun. inisiatif dan semangat mereka boleh menyebabkan mereka menerima hadiah / hukuman. Sebuah tayangan di TV seekor bayi jerapah yg kira-kira 4 jam selepas lahir sudah berusaha berdiri dan lari dengan ibunya. kalau pada fasa sebelumnya. Pada masa yang sama. mula belajar bahawa ada peribadi lain selain dirinya. biarpun sudah boleh lari tetapi mereka tetap bermain-main. Katanya supaya tidak jadi korban makanan harimau. Pada tahap ini anak-anak belajar secara praktikal dengan kemahiran-kemahiran perseptual. menguatkan tulang dan belajar kemahiran yg mereka perlukan untuk masa dewasa mereka kelak ketika mereka harus berdikari.

Anak menjadi tidak terganggu dengan perasaan bersalah. mereka mengarahkan tenaga mereka .Ciri-ciri: Masa awal anak-anak yang penuh imaginasi. seringkali sebenarnya lebih banyak cita-cita membuat anak pinter ini adalah untuk gengsi ortu yang disamarkan dengan mengharapkan masa depan anak yg baik. terutama berkaitan dengan jantina mereka. abjad dan menulis bagus supaya lebih pandai dari yg lain. Anak boleh menentukan sama ada mereka mahu menjadi seperti ayah / ibu (biasanya ya) tanpa perasaan bersalah dan anak tidak akan mengalami banyak kegelisahan kerana merasa tidak difahami. Apa hasil dari fasa ini bila dilewati dengan berjaya? "A sense of Purpose" kata Erik Erikson. 4. malah kalau anak dimarahi boleh-boleh menjadi "Guilty". Yang terjadi sesungguhnya adalah mengambil masa "fun" dari anak-anak sehingga emosi. Kalau boleh jujur. Seperti mang Jeha bilang. Anak-anak kecil menjadi sayang guru TKnya. Anak mulai didisiplinkan untuk menghafal nombor.Tempoh Perkembangan: masa pertengahan dan akhir kanak-kanak-kanak (tahun-tahun sekolah. Apa yang boleh dilakukan ortu untuk merosakkan fasa ini? Banyak dan contohnya adalah dengan merompak masa bermain anak dengan menyuruh mereka belajar lebih dulu dari teman-teman seumur. Tahap Erikson: Industry vs Inferiority (Tekun vs Rasa Rendah Diri) . kesenangan dan pelayaran yang hanya tumbuh pada masa bermain ini tidak pernah tumbuh matang. Orang tua tidak perlu bimbang dengan hal ini kerana hal ini memang normal. Fasa inilah konon yg berperanan besar dalam menentukan identiti ini kerana pengaruh kelamin mulai dirasakan secara psikologi: Anak lelaki menjadi lebih sayang pada ibu dan tidak begitu senang pada bapak sementara anak perempuan menjadi dekat bapa dan merasa disaingi ibu. 6 tahun . anak belajar menjadi lelaki atau perempuan bukan hanya dari alat kelamin tetapi juga dari perlakuan sekeliling pada mereka. ketika anak-anak / individu memasuki tahun-tahun sekolah dasar. merasa bersalah akan identiti kelaminnya. maka pada fasa ini yang harus diciptakan adalah identiti diri macam apa.akil baligh) .mencipta sense of identity sebagai seorang manusia dan kepercayaan untuk melakukan eksplorasi sendiri.

dan sangat sukar untuk berdiam diri. tetangga. maka pada saatnya mereka mulai pergi ke alam untuk mengenalnya secara instingtif. Tertarik pada bagaimana sesuatu diciptakan & bagaimana sesuatu itu bekerja. terutama yang berkaitan dengan fizikal seperti sukan. Sekolah menjadi sangat penting kerana guru yang peka & bertanggung-jawab dapat menjana semula rasa tekun pelajar didik. Apabila sampai sekitar 6 tahun anak-anak masih melakukan eksplorasi tentang diri sendiri. Pada masa-masa ini tidak ada hal relatif. Kumpulan saya adalah kelompok lelaki dan kami benci / tidak menerima perempuan (dan sebaliknya). System of Operations / 1 langkah berfikir -> dasar terbentuknya intelegensi intuitif. suatu keyakinan bahawa mereka mampu menguasai masalah yg mereka hadapi. Semua penjahat berbaju hitam dan berwajah kotor. untuk mendorong bangkitnya rasa tekun anak / pelajar. Manusia mudapun demikian. sesudah merasa tenteram dekat mama-papa. Mereka belajar segala sesuatu. kanak-kanak mulai ke dunia di luar rumah seperti. terutama kerana pada saat inilah mereka baru benar-benar mulai mampu berkomunikasi dengan anak lain sehingga mereka mula boleh membentuk kumpulan. Sama seperti binatang muda. Pada usia ini anak-anak juga sangat tertarik untuk belajar. Orang tua / guru memberikan keghairahan pada daya tarik anak / pelajar pada kegiatan-kegiatannya. Yang berbahaya pada tahap ini adalah perasaan tidak cekap dan tidak produktif. yang ada hanyalah kemutlakan. guru secara lembut tetapi tegas memaksa anak-anak / individu ke dalam pencarian untuk mencari bahawa seseorang boleh belajar mencapai sesuatu yang tidak ia fikirkan sendiri (perkembangan kognitif dilihat dari sudut karakteristiknya sudah sama dengan kemampuan kognitif orang dewasa). anak-anak berimajinasi memperoleh kemampuan 1 langkah berfikir menyelaraskan pemikiran & ideanya dengan peristiwa tertentu ke dalam sistem pemikirannya sendiri.pada penguasaan pengetahuan & kemahiran intelektual. sekolah. Syaratnya adalah bahawa orang-orang . dan bajunya terang. Dunia luar menjadi tempat untuk tumbuh. Anak-anak yang melalui fasa ini dengan baik akhirnya akan memperoleh ganjaran dengan mendapatkan sense of mastery. Erikson yakin guru mempunyai tanggung-jawab khusus bagi perkembangan ketekunan anak-anak. Pada usia 6 tahun. berenang. Pahlawan berwajah bersih. mengumpulkan segala sesuatu dan mengembara sampai ke batas yang diluluskan. maka selewat usia itu anak secara instingtif mula melihat ke luar dan perkembangannya mulai berkaitan dengan dunia luar. orang dewasa selalu benar dan guru tahu segalanya. berlari. Tempoh ini individu / anak berfikir intuisif / berfikir bergantung ilham.

Tahap Erikson: Ego-Identity vs Role Confusion (Identiti Diri vs Kekacauan Hebat) .Ciri-ciri: Pada tahap ini remaja / individu dihadapkan pada penemuan siapa mereka? Bagaimana mereka nantinya? Kemana tujuan mereka? Menuju dalam kehidupannya => penjajakan pilihan-pilihan alternatif terhadap peranan kerjaya merupakan hal penting. Pada anak ini. 1. Orang tua yg terlalu lelah kerana bekerja dan ingin anaknya diam. Kapasiti menggunakan hipotesis.18/20 tahun. Anak-anak yang penuh rendah diri ini lebih sukar merasakan adanya kemampuan mereka untuk membangunkan kompetensi dalam bidang yang penting. Kesulitan bagi kanak-kanak terjadi ketika ortu tidak mahu repot dan cenderung melarang anak kemanamana sehingga tidak terlalu merepotkannya. sopan dan tenang.dewasa yg mereka hormati seperti orang tua harus menyokong kegiatan yang banyak ini kerana dari dalam setiap anak memang ada keinginan untuk memahami dan menguasai persekitaran mereka. Untuk orang tua seperti ini. Orng tua yg sangat takut akan persekitaran yang tidak selamat sering mengurung kanakkanak di rumah. maka anak-anak ini kehilangan peluang untuk mengembangkan kompetensi mereka. 2. bukan hanya kerana bangunan dan kemudahan tetapi juga harus melihat guru yg akan sangat mempengaruhi kompetensi yg tercipta. Hal ini sangat sayang kerana pada usia inilah anak yang paling bersedia untuk belajar secara aktif.Tempoh Perkembangan: masa remaja 12 . logik dan idealisitk (berfikir . sense of mastery diganti oleh rasa rendah diri (inferiority) yang sangat memberi kesan pada masa-masa yang akan datang. 5. . sebaiknya membincangkan hal ini dengan guru anaknya kerana sebenarnya pengaruh guru sangat besar pada masa-masa ini. Pada tahap ini remaja mempunyai kemampuan menyelaraskan baik secara serentak / berturut-turut 2 ragam kemampuan kognitif. juga merugikan pertumbuhan anaknya. Kerana itu pula pilihan sekolah dasar sangat penting. Bila ini terjadi cukup lama sehingga anak memperoleh kebiasaan untuk nonton tv daripada mempelajari hal-hal di persekitaran mereka. dan memberikan TV. Kapasiti menggunakan prinsip-prinsip abstrak. atau Play Station-Sega.

Sekolah sebagai latihan-latihan intelektual. Terjadi proses asimilasi (info baru digabung dalam pengetahuan yang ada) => pergolakan kognitif yang tajam. Kegagalan kita akan mencipta kerancuan identiti / peranan. dalam perkembangan fizikal. Apakah Identiti-diri ini? Tak lain adalah mengenal siapa diri kita sesungguhnya dan bagaimana diri ini melebur dengan masyarakat di sekeliling kita. iaitu puncak dari semua yang selama ini sudah kita lalui dan yang akan kita gunakan untuk "mengharungi bahtera hidup" yakni mencipta Identiti Diri bagi kita. Tugas kita pada tempoh ini mungkin adalah yang terpenting. kognitif dan sosial orang tua dan guru harus terus memantau agar meningkatkan kemandirian remaja tertantang secaara intelektual oleh tugas akademik dan mencipta persekitaran yang positif bagi perkembangan sosial dan emosional sebagai sesuatu yang secara intrinsik penting dalam sekolah bagi remaja. seperti rumah tinggal. dan menggabungkan semuanya menjadi suatu citradiri yang berguna bagi masyarakat. seyogyanya ditata sebaik-baiknya agar memberi kesan positif terhadap perkembangan intelegensi anak. Fasa ini sebenarnya adalah sumber utama Erikson sehingga dia tertarik untuk mengembangkan teori Perkembangan psikososisalnya. Apakah faktor terpenting supaya tercipta Identiti Diri yang sihat dan berguna bagi masyarakat ini? Salah satu faktor penting yang akan menentukan Identiti Diri ini adalah hadirnya Role Model di dalam masyarakat di mana kita hidup. Guru & orang tua mengetahui bahawa kecerdasan itu melibatkan interaksi aktif antara pelajar dengan dunia sekitarnya. Menciptakan Identiti Diri yang benar adalah mengumpulkan semua pengetahuan yang kita kumpulkan sampai saat itu. mempunyai perhatian ke masa depan. . yakni seseorang yang boleh dijadikan contoh. dsb. Kurang orientasi dan tidak boleh mengawal emosi -> kenakalan remaja / pergaulan. etika ideal.tentang pemikiran itu sendiri). Anggapan dasar seorang remaja akan berfikir hipotesis => berfikir mengenai sesuatu khususnya dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan dasar yang relevan dengan persekitaran yang ia respon. Oleh kerana persekitaran pelajar. mempertahankan orientasiorientasinya pada hal yang menyeluruh yang direka untuk melatih remaja secara intelektual seperti vokasional & sosial.

Faktor penting yang lain adalah adanya kejelasan bagaimana kita melangkah meninggalkan masa anak-anak menuju kedewasaan. Yang paling sering difanatikkan adalah faktor agama atau ethnik tertentu. walaupun manfaatnya bagi wanita kurang jelas. Sebaliknya. Remaja wanita di Afrikapun disunat. bercerai. bingung menghadapi perubahan budaya dan cara . iaitu suatu kelegaan kerana kita mengenal siapa diri kita. mereka yang gagal mempunyai suatu Identiti Diri akan gelisah kerana tidak jelasnya identiti mereka. istilah moden adalah Female Genital Mutilation. Di suku-suku Afrika. Remaja fanatik tidak dibenarkan melihat pilihan-pilihan lain dan identiti dirinya dibanjiri oleh dominasi faktor ini. menjadi sangat penting. Identiti Diri boleh menjadi ekstrim bila para orang dewasa yang mengelilingi kita menekankan bahawa tidak ada kompromi untuk suatu hal. atau guru yang hebat.Kehadiran orang tua. Orang-orang ini boleh menjadi "drifter". Kelik mengikut agama dan etnik adalah yang paling kuat kerana diumumkan pada awam melalui siering bahasa dan penampilan fizikal antara anggota. atau si penolak (mereka boleh menolak untuk punya identiti. Intinya. sunat adalah tanda bagi remaja lelaki yang sudah dianggap dewasa dan ternyata memang berguna secara fizikal kerana lebih "bersih". Ini sangat berkaitan rapat dengan tulisan mang Jeha tentang kelik. Mereka yang berjaya memperoleh Identiti Diri yang sihat mencapai suatu keadaan yang dinamakan Fidelity oleh erikson. Lagi-lagi. si pengembara. ekor kerbau atau tengkorak hyena. yang penting ada suatu upacara yang dengan jelas menunjukkan pada umum bahawa anak sudah bukan anak lagi tetapi sudah menjadi dewasa dan dia dituntut untuk berlaku dewasa. menolak definisi masyarakat tentang anggota masyarakat dll) dan mereka hidup sendiri bahkan ketika ada di tengah-tengah masyarakat. Harus kita ingat bahawa remaja baru saja meninggalkan stage ke 4 di mana mereka tidak melihat adanya relatifitas. dan kita berakhir dengan menjadi fanatik. Orang dewasa yang berjaya mempengaruhi anak-anak pada usia rawan ini akan berjaya mendapatkan pengikut yang sangat setia dan membabi buta. kanak-kanak dianggap dewasa setelah dia berjaya pergi ke padang rumput dan membawa pulang bulu helang. tempat kita dalam masyarakat dan sumbangan macam apa yang kita boleh sumbangkan untuk masyarakat. Di suku Indian tertentu. yang ada hanya kemutlakan. dunia moden di mana orang tua sering bekerja larut malam.

Sehubungan dengan perkembangan dunia moden ini. jika keintiman tidak berkembang individu mengalami "isolasi" yang membentuk persahabatan yang sihat dan ketidakmampuan melakukan hubungan sosial individu => frustasi => introspeksi diri untuk mencari kesalahan. individu termotivasi untuk berjaya melalui perkembangan sosial. atau bahkan berkaitan badan dengan ahli-ahli lama yang berlainan sex. Pada proses belajar individu membentuk keintiman dalam proses pembentukan identiti yang tetap dan berjaya. Tidak ada role model mahupun upacara meninggalkan masa kanak-kanaknya bagi remaja-remaja ini. Mereka boleh diminta membuktikan status setelah berjaya merokok atau meminum minuman keras. 6. Inilah bahaya besar dari kaum remaja yang gagal melewati masa ini dengan jayanya. Tahap Erikson: Intimacy vs Isolation (Keintiman vs Pengasingan) . Untuk anggota gang. Akhirnya. merupakan tempat subur bagi pertumbuhan remaja gelisah. Pada tempoh ini. Introspeksi diri mengakibatkan kemurungan dan isolasi => menghalang keinginan untuk bertindak atas inisiatif sendiri.hidup global. Parahnya adalah seringkali identiti kelik ini akan berlangsung sampai kita tua kerana citra diri dibina berdasarkan definisi yang dibentuk oleh kelik. tapi bagi mereka itu tidak apa daripada hidup tanpa suatu identiti. kita boleh meramal bahawa akan makin banyak kelik dan kumpulan-kumpulan yang muncul.Ciri-ciri: Individu menghadapi tugas perkembangan pembentukan hubungan yang akrab dengan orang lain. . beberapa di antara mereka mencari identiti diri dengan menyertai gang-gang dan dengan kagum melihat pemimpin gang sebagai Role Model. upacara yang ditentukan oleh gang menjadi upacara yang menentukan status mereka dan mencipta identiti.30 tahun) . Kegiatan mereka menjadi merosakkan dan mengkacaukan masyarakat.Tempoh Perkembangan: masa awal dewasa (18/19 . Erikson menggambarkan keakraban sebagai penemuan diri sendiri. tanpa kehilangan diri sendiri pada orang lain. Oran tua / guru mempunyai implikasi penting pada kematangan mereka (kemandirian & kebebasan).

Akibatnya. seringkali tidak mengizinkan kita untuk menjalani masa pembentukan intimacy ini dengan baik. terhadap sesama manusia. dan menerima perbezaan itu lewat usaha untuk terus berintim-intim antara pihak yang berkaitan (boleh suami / isteri. Tugas kita pada tempoh ini adalah mengenal dan mengizinkan diri kita untuk mengenal orang lain secara sangat dekat. Tidak hairan bahawa perceraian dan "break up" terjadi di bandar moden jauh lebih banyak daripada di bandar kecil di mana para penghuninya cukup masa untuk mengembangkan hubungan yang dalam. Kehidupan moden yang mewarnai bandar-bandar besar. kita sudah bukan lagi anak-anak atau remaja. timbul rasa keterasingan. Akibat dari rasa aman ini adalah mengizinkan orang lain untuk berkongsi dengan kita melalui hari-hari dan malam-malam kita. cenderung menjadi orang-orang terasing setelah orang tua mereka meninggal. Mobiliti seperti sekolah ke luar negeri dari satu kota ke kota lain. pada asasnya Intimacy adalah hubungan dua orang yang sudah matang dan mengenal diri masing-masing dan menciptakan suatu kesatuan yang menghasilkan karyakarya yang lebih besar. didasari bukan keinginan untuk menyatu dan mencipta suatu hubungan yang sihat tapi hanya untuk menghilangkan kesepian. sebagai ganti dari intimacy adalah hubungan yang sangat superficial.Perkembangan emosional. Jadi. yang seringkali diiringi dengan amarah dan sinis terhadap roman. mengenal kelebihan dan kekurangan kita. Keintiman boleh berlaku kerana kita telah mengenal diri kita dan merasa cukup selamat dengan identiti diri yang kita miliki. Love baginya bukan Eros / Amor saja. Kita sudah dianggap dewasa dan kita dituntut untuk bertanggungjawab penuh atas segala kejayaan dan kegagalan kita. Bagi kita yang tidak berjaya melalui tempoh ini dengan baik. atau masuk ke hubungan yang intim sedang kegagalan kita akan membuat kita terpencil atau mengasingkan diri dari sekeliling kita. Orang-orang yang dibesarkan oleh orang tua yang sangat dominan / authoritarian dan mengurung mereka. intelektual dan sosial. Pemuda / pemudi yang sering ganti pacar tanpa merasakan kehilangan adalah korban dari kehidupan moden. timbul kemampuan / kekuatan yang dinamakan Love oleh Erikson. atau . penugasan dari pejabat ke daerah-daerah dan perpindahan yang kita lakukan kerana janji kerjaya yang lebih baik. tetapi pemuda atau pemudi. Bagi kita yang berjaya dengan baik. Pada usia ini. terhadap ungkapan kasih. adalah hal-hal yang menyulitkan kita dalam mencari orang yang tepat bagi kita untuk berintimacy. didasar penuh kepercayaan dan bertahan lama. tapi lebih pada kesediaan untuk menyedari adanya perbezaan.

7.Tempoh Perkembangan: masa pertengahan dewasa (antara pertengahan 20-an tahun hingga 50-an) . Sebaliknya. terutama generasi selanjutnya. Kalau Erikson benar. sebahagian besar dari para orang tua tidak keberatan untuk menderita atau meninggal demi keturunannya. walau pengecualian pasti ada. masa dan tenaga. Word Vision. individu generatif adalah seseorang yang mempelajari kemahiran. Generativity adalah rasa peduli yang sudah lebih dewasa dan luas daripada intimacy kerana rasa kasih ini telah men "generalize" ke kumpulan lain. Misalnya saja. Begitu pula dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan sukarela di Salvation Army. Palang Merah. Bila dengan intimacy kita terlibat dalam hubungan di mana kita mengharapkan suatu timbal balik dari partner kita. stagnasi / mandeg => ketika individu tidak melakukan apa-apa untuk generasi seterusnya.teman). Green Peace dan NGO (Non-Governmental Organization) boleh dikatakan termasuk mereka yang mempunyai Generativity ini. Memberikan asuhan. Banyak psikologi melakukan penyelidikan mengapa orang melakukan karya altruistik (berderma atau menolong sesama) yang seringkali tidak menghasilkan apa-apa bagi mereka kecuali kerugian materi. bimbingan pada anak-anak. Tahap Erikson: Generativity vs stagnation (Peluasan vs Stagnasi) .Ciri-ciri: Termasuk rencana-rencana orang dewasa atas apa yang mereka harap untuk membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupan yang berguna melalui generativitas / bangkit. maka kita melakukan hal yang altruistik bukan kerana kita menginginkan balasan tapi kerana pertumbuhan psikologi kita . mengembangkan warisan diri yang positif dan membimbing orang yang lebih muda. maka dengan generativity kita tidak mengharapkan balasan. Tugas kita dalam fasa ini adalah mengembangkan keseimbangan antara generativity dan berkembang. Sampai kini para psikologi ini belum menemui jawapan yang pasti dan diterima semua orang.

apa yang telah mereka lakukan dan apakah hidup mereka ada ertinya. Berita baiknya adalah bahawa makin banyak anak-anak muda yang melakukan hal ini.menimbulkan kasih pada sesama. Begitu pula para sukarelawan yang setelah membaca tentang Alzeimer atau Ambon akan mencari tahu apa yang mereka dapat lakukan. Stagnasi adalah lawan dari generativity yakni terbatasnya kepedulian kita pada diri kita. Kita tahu banyak contoh orang yang setelah berusia setengah baya mulai bertanya ke mana impian mereka yang lalu. dan mengorbankan penghasilannya yang luar biasa. Inilah mereka yang tidak berjaya melihat peranan mereka dengan lebih luas. bukan kerana ada keluarga yang terkena tetapi kerana ada orang yg menderita. Apakah yang diperoleh mereka yang berjaya menjalani fasa ini dengan berjaya? Kapasiti yang luas untuk peduli. Orang-orang yang mengalami stagnasi tidak lagi produktif untuk masyarakat kerana mereka tidak boleh melihat hal lain selain apakah hal itu menguntungkan diri mereka seketika. Kita mungkin melakukan hal-hal yang altruistik kerana kita mengharapkan dunia yang lebih baik di masa depan yang akan menjadi masa depan anak-anak kita. Salah seorang ahli psikologi yang mengkhususkan diri dalam konsultasi dalam bidang spiritual akan pergi ke Afrika setelah membaca tentang Aids. dan kebanyakan dari negara yang sudah maju.Tempoh Perkembangan: masa akhir dewasa (60 tahunan) . Tahap Erikson: Integrity vs Despair (Integriti dan Kekecewaan) . Dia adalah contoh langsung bagi saya tentang orang-orang dengan kapasiti Caring ini. melainkan hanya melihat apakah hidup ini bermanfaat bagi mereka peribadi. 8.Ciri-ciri: . pada saat-saat ini berusaha untuk merengkuh masa-masa yang bagi mereka terlewat sia-sia. maka untuk hubungan yang lebih luas disebutnya Caring. Apabila kapasiti untuk peduli dengan partner di panggil Love oleh Erikson. mencari isteri baru dan keluarga baru untuk membina hidup baru. Kita tentu pernah mendengar mereka yang meninggalkan isteri dan anakanaknya yang kebingungan dan kekurangan. Beberapa orang yang merasa gagal dan tidak lagi punya harapan untuk mencapai impian mereka. tidak ada rasa peduli pada orang lain.

masa ini mungkin masa yang paling penting kerana ini adalah masa terakhir di mana kita harus bersiap untuk meninggalkan dunia ini. menyemak semula dan memperluaskan pemahaman. Intinya. ada yang meninggal.Masa untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. maka bagi Erikson. suatu rasa harga diri untuk tidak takut mati kerana telah melalui hidup dengan "OK". Masa ini bermula sekitar usia 60. terhadap kegagalan mereka. Kehidupan baik -> merasa puas / integriti. Namun juga marah dan iri pada yang berjaya. Lawan dari rasa integriti diri ini adalah Despair atau rasa putus asa. menganggap itu hasil kebodohan Orang-orang itu sendiri. Orang-orang ini seringkali penuh amarah pada mereka yang juga gagal. Fizikal yang makin lemah membuat banyak orang lanjut usia makin bergantung pada orang lain. Pada tahap ini. sebahagian besar Orang-orang ini putus asa dan memandang hidup dengan negatif. Memaknai yang terjadi. Orang-orang yang putus asa pada masa usia lanjut ini ditandai dengan meluapnya rasa jijik pada diri mereka sendiri. Sangat berbeza dengan rata-rata orang yang ketakutan dengan datangnya usia tua. Integriti Diri. ada yang pindah diboyong keluarganya ke tempat lain dan ada yang levelnya sudah ganti (jadi jauh lebih kaya atau jauh lebih miskin) sehingga menjadi sukar berkaitan lagi. ketika seseorang mulai meninggalkan masamasa aktif di masyarakat dan bersiap untuk hidup lebih menyendiri. ini adalah masa yang sama pentingnya dengan fasa-fasa sebelumnya. Lelaki yang hidup dari respek orang sekeliling sebagai pencari wang kini hilang kemampuan cari wangnya padahal keinginan direspek makin besar dan menggebu-gebu. Wanita mengalami hal khusus dengan datangnya menopause. rakan-rakan dan saudara mulai menghilang. Malangnya kebergantungan ini dibarengi oleh berkurangnya kemampuan cari wang dan menurunnya manfaat bagi orang lain. Kenapa putus asa? Sebab masa-masa ini memang penuh dengan hal-hal yang membuat kita boleh sengsara secara emosional. Masa lalu negatif -> putus asa. dan banyak yg melihat datangnya meno ini sebagai masa pintu gerbang menuju masa tua yang dipenuhi oleh penyakitpenyakit seperti kanser payudara. . cara mereka mensiasiakan hidup. harapan positif. kanser rahim dan osteoporosis. Tugas kita saat ini adalah mengembangkan "ego integrity". Lalu. emosional dan terpencil. Bahkan. mempunyai 3 makna biologi.

maka mereka yang putus asa ini menginginkan keluarganya berjaya supaya tidak seperti dia. Mereka yang berjaya membangunkan Ego Integrity. Tetapi caranya agak cenderung memaksa. . adalah memory dan regret. memarahi dan menyesali sehingga membuat orang-orang di sisinya kebingungan melayaninya kerana melakukan kesalahan terus. tidak berteman dengan si A. masa di mana mereka seharusnya melakukan hal yang seharusnya. Rata-rata mereka berharap melakukan hal-hal yang kini akhirnya memberi kesan buruk seperti bersekolah lebih giat. Kalau mereka yang "Despair" atau putus asa ini mempunyai rasa "Disdain" atau jijik pada hidup. Dan mereka ini siap apabila harus meninggal. Sangat jarang ada orang tua yang tidak menyesali masa lalunya.Yang paling berat. masih mempunyai penyesalan tetapi mereka telah berdamai dengan masa lalu. dilihat dari konteks saat itu. lebih sayang pada anak atau menantunya. menerima bahawa ada hal yang boleh mereka lakukan dengan lebih baik. dll. Yang dahsyat dari kenangan ini adalah bahawa mereka tidak punya kesempatan untuk memperbaiki sehingga ada penyesalan tapi tidak ada rawatan. dan ada hal yang mereka telah lakukan sebaik mungkin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful