Piaget menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka sendiri, informasi dari lingkungan

tidak begitu saja dituangkan ke dalam pikiran-pikiran mereka. Teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif memberikan batasan kembali tentang kecerdasan, pengetahuan dan hubungan anak didik dengan lingkungannya. Kecerdasan merupakan proses yang berkesinambungan yang membentuk struktur yang diperlukan dalam interaksi terus menerus dengan lingkungan. Struktur yang dibentuk oleh kecerdasan, pengetahuan sangat subjektif waktu masih bayi dan masa kanak–kanak awal dan menjadi objektif dalam masa dewasa awal. Jean Piaget (1896-1980), pakar psikologi dari Swiss, mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Dalam pandangan Piaget, terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu, yaitu pengorganisasian dan penyesuaian (adaptasi). Kecenderungan organisasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk mengintegasi proses-proses sendiri menjadi sistem-sistem yang koheren. Adaptasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk memyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan sosial. Teori Perkembangan Kognitif Piaget Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai empat aspek, iaitu 1) kematangan, sebagai hasil perkembangan susunan saraf; 2) pengalaman, iaitu hubungan timbal balik antara orgnisme dengan dunianya; 3) interaksi sosial, iaitu pengaruh-pengaruh yang diperolehi dalam hubungannya dengan persekitaran sosial, dan 4) ekuilibrasi, iaitu adanya kemampuan atau sistem menetapkan dalam diri organisma agar dia selalu mempau mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap persekitaran. a. Kematangan Kematangan sistem saraf menjadi penting kerana membolehkan anak memperoleh manfaat secara maksimum pengalaman fizikal. Kematangan membuka kemungkinan untuk perkembangan sedangkan kalau kurang hal itu akan menyekat secara meluas prestasi secara kognitif. Perkembangan berlangsung dengan kelajuan yang berlainan bergantung pada sifat kenalan dengan persekitaran dan aktiviti belajar sendiri. b. Pengalaman Interaksi antara individu dan dunia luar merupakan sumber pengetahuan baru, tetapi kenalan dengan dunia fizikal itu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan kecuali jika intelegensi individu dapat memanfaatkan pengalaman tersebut. c. Interaksi Sosial Lingkungan sosial termasuk peranan bahasa dan pendidikan, pengalaman fizikal dapat memacu atau menghalang perkembangan struktur kognitif d. Ekuilibrasi Proses tatacara diri dan pengoreksi diri (ekuilibrasi), mengatur interaksi khusus dari individu dengan persekitaran maupun pengalaman fizikal, pengalaman sosial dan perkembangan jasmani yang menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara bersepadu dan tersusun baik. Dalam pandangan Piaget, anak-anak secara aktif membina dunia kognitif mereka dengan menggunakan skim untuk menjelaskan hal-hal yang mereka alami. Skema adalah struktur kognitif yang digunakan oleh manusia untuk menyesuaikan diri terhadap persekitaran dan menata persekitaran ini secara intelektual. Piaget (1952) mengatakan bahawa ada dua proses yang bertanggung jawab atas seseorang menggunakan dan menyesuaikan skema mereka:

1. Asimilasi adalah proses menambah maklumat baru ke dalam skim yang sedia ada. Proses ini bersifat subjektif, kerana seseorang akan cenderung mengubah pengalaman atau maklumat yang diperolehnya agar boleh masuk ke dalam skim yang sudah ada sebelumnya. 2. Penginapan adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan atau penggantian skema akibat adanya maklumat baru yang tidak sesuai dengan skema yang sedia ada. Dalam proses ini dapat pula terjadi pemunculan skim yang baru sama sekali. Piaget membahagikan perkembangan kognitif kanak-kanak ke dalam 4 tempoh utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia: 1. Tempoh sensorimotor (usia 0-2 tahun) Bagi kanak-kanak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui fizikal (gerakan anggota tubuh) dan sensori (koordinasi alat indra). Pada mulanya pengalaman itu bersatu dengan dirinya, ini bererti bahawa suatu objek itu ada bila ada pada penglihatannya. Perkembangan selanjutnya ia mulai berusaha untuk mencari objek yang asalnya kelihatan kemudian menghiang dari pandangannya, asal perpindahanya terlihat. Akhir dari tahap ini ia mula mencari objek yang hilang bila benda tersebut tidak kelihatan perpindahannya. Objek mulai terpisah dari dirinya dan bersamaan dengan itu konsep objek dalam struktur kognitifnya pun mulai dikatakan matang. Ia mulai mampu untuk melambungkan objek fizikal ke dalam simbol-simbol, misalnya mulai bisa berbicara meniru suara kenderaan, suara binatang, dll. 2. Tempoh praoperasional (usia 2-7 tahun) Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkrit. Pada tahap ini pemikiran kanak-kanak lebih banyak berdasarkan pengalaman konkrit daripada pemikiran logik, sehingga jika ia melihat objek-ojek yang kelihatannya berbeza, maka ia mengatakanya berbeza pula. Pada tahap ini kanak-kanak masih berada pada tahap pra operasi belum memahami konsep kekekalan (conservation), iaitu kekal panjang, kekal materi, luas, dll. Selain dari itu, ciri-ciri anak pada tahap ini belum memahami dan tidak dapat memikirkan dua aspek atau lebih secara serentak. 3. Tempoh operasi konkrit (usia 7-11 tahun) pada umumnya anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logik dengan bantuan benda benda konkrit. Kemampuan ini wujud dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeza secara objektif. Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logik, tetapi hanya objek fizikal yang ada saat ini (kerana itu disebut tahap operasi konkrit). Namun, tanpa objek fizikal di hadapan mereka, anak-anak pada tahap ini masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logik. 4. Tempoh operasi formal (usia 11 tahun hingga dewasa) Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak dan menggunakan logik. Penggunaan benda-benda konkrit tidak diperlukan lagi. Anak mampu bernalar tanpa perlu berhadapan dengan dengan objek atau peristiwa berlangsung. Penalaran terjadi dalam struktur kognitifnya telah mampu hanya dengan menggunakan simbol-simbol, idea-idea, astraksi dan generalisasi. Ia telah mempunyai kemampuan-kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang menyatakan hubungan di antara hubunganhubungan, memahami konsep promosi

Teori Perkembangan Jean Piaget
Teori Perkembangan Jean Piaget

guru tidak meninggalkan anak-anak belajar sendiri.Piaget ialah ahli psikologi perkembangan yang mengkaji tentang perkembangan kognitif. Anak belajar paling baik dengan mencari (discovery). membezakan objek-objek dengan diri dan membuat klasifikasi. Kanak-kanak bersifat egosentrik. Situasi atau kawasan itulah yang akan mempermudah pertumbuhan kognitif. Kerana cara berfikir kanak-kanak itu berbeza-beza dan kurang logik di banding dengan orang dewasa. Peringkat Operasi Formal ( 11-15 tahun ) Mula berfikiran abstrak. Beliau telah membahagikan empat peringkat perkembangan kognitif ia itu : Peringkat Deria Motor ( 0-2 tahun ). Berupaya melakukan dan menyelaraskan maklumat yang diterima. Berupaya menyelesaikan masalah yang konkrit dan abstrak. Secara terperinci dibawah ini adalah penerapan teori Piaget terhadap pendidikan di kelas: 1.Berupaya memahami konsep dan hipotesis yang mudah. 2. bukan sebaliknya anak yang menyesuaikan diri dengan guru. IMPLIKASI PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DI KELAS Pengaplikasiannya di dalam belajar: perkembangan kognitif bergantung pada penginapan. tetapi mereka memberi tugas khusus yang direka untuk membimbing para pelajar mencari dan menyelesaikan . Kepada individu diberikan suatu kawasan yang belum diketahui agar ia dapat belajar. Arrtinya disini adalah agar pembelajaran yang berpusat pada anak berlangsung berkesan. Peringkat Pra Operasi ( 2-7 tahun ) Pembelajaran bahasa berlaku dengan pesat dapat menamakan benda-benda. Ia tak dapat menggantungkan diri pada asimilasi. Dengan adanya kawasan baru ini individu akan mengadakan usaha untuk dapat menampung. maka guru harus dapat mengerti cara berfikir anak. kerana ia tak dapat belajar dari apa yang telah diketahuinya saja. Peringkat Operasi Konkrit ( 7-11 tahun ) Membentuk pemikiran logik tetapi terhad. Kanak-kanak berubah daripada organisma yang reflek kepada organisma yang berfikir menggunakan bahasa.

. Anak yang sedang mengalami perkembangan. ada juga penyelidik yang meributkan detail-detail penemuan Piaget. Bradmetz (1999) menguji kenyataan Piaget bahawa . BALAS TERHADAP TEORI PIAGET Kebanyakan ahli-ahli psikologi sepenuhnya menerima prinsip-prinsip am Piaget bahawa pemikiran anak-anak pada dasarnya berbeza dengan pemikiran orang dewasa. dan jenis logik anak-anak itu berubah seiring dengan bertambahnya usia. penalaran merekalah yang lebih penting daripada jawapannya. 4. Oleh sebab itu guru penting sekali agar tidak menghukum anak-anak untuk jawapan yang salah. Majoriti anak-anak itu memang belum mencapai tahap operasi formal. yang menyatakan bahawa Piaget terlalu meremehkan kemampuan anak-anak kecil dan terlalu menilai tinggi kemampuan anak-anak yang lebih tua . Jadi. McGarrigle dan Donalson (1974) menyatakan bahawa kanak-kanak sudah mampu memahami pemuliharaan (conservation) dalam usia yang lebih muda daripada usia yang diyakini oleh Piaget. Balillargeon dan De Vos (1991). content dan function.masalah sendiri. dan diuji dengan berbagai-bagai tugas operasi formal mengikut tugastugas yang dipakai Piaget. iaitu structure. secara ringkas dapat dikatakan bahawa pertumbuhan intelektual anak mengandung tiga aspek. mempunyai struktur psikologi khusus yang menentukan kecekapan pikir anak. dan diberi pengertian tentang kebenarannya atau mengambil langkah-langkah yang tepat untuk untuk menanggulanginya. artinya ketika anak-anak cuba menyelesaikan masalah. Maka Piaget mengartikan intelegensi adalah sejumlah struktur psikologi yang ada pada peringkat perkembangan khusus.Kajian lain yang mengkritik teori Piaget iaitu bahawa anak-anak baru mencapai pemahaman tentang objek permanence pada usia di atas 6 bulan. . terutama mengenai usia ketika anak mampu menyelesaikan tugas-tugas khusus. Hal ini sesuai dengan kajiankajian McGarrigle dan Donaldson serta Baillargeon dan Devos. Pendidikan disini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak. masing-masing. struktur dan kandungan intelektualnya berubah / berkembang. tetapi sebaliknya menanyakan bagaimana anak itu memberi jawapan yang salah. Fungsi dan adaptasi akan tersusun sehingga melahirkan suatu rangkaian perkembangan. 3. termasuk ujian hipotesis.Dan belum lama ini. 104 kanak-kanak diamati mereka sehingga mereka berusia 18 tahun. Guru dapat mencari mencari dan menetapkan tujun pembelajaran materi pelajaran atau subjek pengajaran tertentu. Namun.Pada sebuah kajian klasik. E.

perhatian. dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa. sedangkan Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan.Inilah yang menjadi pertentangan dan kritikan di antara para ahli psikologi. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. dan alat-alat ingatan. Lev Vygotsky (1896-1934) menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan. sistem matematika. tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendiri dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. Namun.majoriti anak mencapai formal pada akhir masa kanak-kanak. anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. anakanak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. berfikir dan menyelesaikan masalah. Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Walaupun setuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda. berfikir dan menyelesaikan masalah. Ia juga menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidang-bidang tersebut. LEV VYGOTSKY Lev Vygotsky (1896-1934) berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Piaget memandang anak-anak sebagai pembelajaran lewat penemuan individual. anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan. Menurut Vygotsky. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Piaget tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian. Menurut Vygotsky. sistem matematika. Vygotsky adalah pengagum Piaget. dan alat-alat ingatan. . dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa. Namun. . perhatian.

Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka. Menurut teori Vygotsky. tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Zona Perkembangan Proksimal merupakan celah antara actual development dan potensial development. Bahasa dan Pemikiran Menurut Vygotsky. Akan tetapi menurut Vygotsky. anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial. konsep-konsep tersebut dapat dipertemukan dengan bimbingan yang sistematis. 1. acak. Vygotsky memandang anak-anak kaya konsep tetapi tidak sistematis. dimana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Anak harus menggunakan bahasa untuk . dimana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. Konsep Scaffolding Scaffolding ialah perubahan tingkat dukungan. Konsep Zona Perkembangan Proksimal (ZPD) Zona Perkembangan Proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri tetapi dapat diipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Lebih jauh Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa unuk merencanakan. Maksud dari ZPD adalah menitikberatkan ZPD pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak. dan spontan. logis dan rasional.Dialog adalah alat yang penting dalam ZPD. Dalam dialog.Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky Seperti Piaget. fungsi-fungsi mental memiliki koneksikoneksi sosial. logis. Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran. membimbing. dan memonitor perilaku mereka. Batas bawah dari ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis. 2. Batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu. dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. 3.

berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiranpikiran mereka sendiri. Lebih dalam bahawa proses pemindahan ilmu mampu terjadi dengan menggunakan bahasa . Teori Vygotsky tentang bahasa sebagai alat untuk seseorang dalam mengembangkan kognitif mengalami keselarasan dengan pandangan dalam psikologi pendidikan. Ertinya bahawa memang bukan hanya orang dewasa yang mampu membantu seorang kanak-kanak dalam perkembangan kognitifnya. banyak usaha konkrit yang dapat dilakukan dalam mengaplikasikan teori tersebut. Inti penekanan teori Vygotsky adalah bahawa interaksi sosial dengan sesuatu di luar dirinya yang membuat kognitif kanak-kanak berkembang. Dalam falsafah pendidikan pun beranggapan bahawa manusia memerlukan pendidikan untuk berlangsung. zone proximal development anak semakin meningkat. 2. misalnya: 1. Teori Vygotsky menuntut pada penekanan interaksi antara peserta didik dan tugas-tugas belajar. Mengedepankan suatu proses belajar dimana pelajar lebih berperanan aktif. Analisis Psikologi Pendidikan Analisis awal adalah langsung membandingkan inti teori Vygotsky. Aplikasi dan Implikasi Teori dalam Pendidikan Agar pembahasan tentang teori Vygotsky langsung terasa bagi usaha pembangunan kognitif. Anak juga harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka membuat transisi dari kemampuan bicara ekternal menjadi internal. Manusia memerlukan bahasa untuk mampu mendapatkan pengetahuan atau ia mempelajari bahasa yang berfungsi sebagai alat transformasi pengetahuan tersebut. Dengan demikian. Banyak menggunakan rakan sebaya sebagai guru. Kerana faktanya memang bahasa teman sebaya lebih mudah untuk difahami dalam interaksinya. Menggunakan zone of proximal development. Dengan demikian peranan guru lebih bergeser lebih menjadi fasilitator pembinaan pelajar. Dengan penyesuaian terus menerus. 3. Hal pertama yang menjadi sorotan kita adalah tentang hujah bahawa interaksi sosial dan budaya lebih berperanan dalam pembangunan kognitif kanak-kanak.

1994) mengatakan bahawa kita berkembang dalam tahaptahap psikososial. Agen-agen perubahan seolah-olah menjadi tombak dalam usaha mengembangkan kognitif atau intelektual. Kemudian dalam teori Vygotsky terdapat pula beberapa unsur yang menjadi agen perubahan. Pengetahuan anak yang awalnya masih dalam bentuk spontan. 8 tahap perkembangan terbentang ketika kita melampaui kitaran kehidupan.sebagai sarananya. Erikson menekankan perubahan perkembangan sepanjang kitaran kehidupan manusia. Implikasinya dalam Proses Pembelajaran. sistematik dan logik. Emosional dan Sosial. Perkembangan Personal. berubah menjadi semakin tersusun. dan logik. Dalam teori Erikson. Agen-agen perubahan dalam psikologi pendidikan adalah keluarga dan negara. Dalam psikologi pendidikan kita dapat mencari beberapa konsep tentang agen-agen perubahan untuk membantu anak mengembangkan kognitifnya. TEORI ERIKSON Teori Erikson: Integrasi. sistematik. Teori Vygotsky di atas juga mengalami keselarasan dengan teori dalam psikologi pendidikan. Konsep Diri. Proses pendampingan secara dialektik membantu meningkatkan perkembangan kognitif kanak-kanak. . Teori Erikson (1902 . Ertinya seorang kanak-kanak perlu mendapat bimbingan dari orang lain yang mempunyai pengetahuan yang lebih dari dirinya. Masing-masing tahap terdiri dari tugas perkembangan yang khas yang menghadapkan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi. Peranan mereka sangat penting dalam membantu anak mengolah pengetahuan spontan mereka menjadi pengetahuan yang lebih tersusun.

Semakin berjaya individu mengatasi krisis. . emosional dan sosial. Tahap Erikson: Autonomy vs Shame and Doubt (Otonomi vs Rasa Malu dan Ragu-ragu) .Ciri-ciri: Setelah memperoleh kepercayaan diri pengasuh / ibu bapa mereka. Anak-anak yang memasuki sekolah dengan rasa tidak percaya dapat mempercayai guru tertentu yang meluangkan banyak masa untuk membuat dirinya sebagai orang yang dapat dipercayai. Otonomi dibina atas perkembangan kemampuan mental & motor (otonomi = kemandirian).Tempoh Perkembangan: masa bayi (tahun pertama) . tetapi suatu titik balik peningkatan kerentanan & peningkatan potensi.Tempoh Perkembangan: masa bayi (tahun kedua) . Termasuk integrasi perkembangan personal. akan semakin sihat perkembangan mereka. Tahap Erikson: Basic Trust vs Basic mistrust (Kepercayaan vs Ketidakpercayaan) . individu yang mempunyai rasa percaya cenderung untuk memiliki rasa aman dan mempunyai rasa percaya diri untuk menjelajah persekitaran yang baru.krisis ini bukanlah suatu bencana. Suatu rasa percaya menuntut perasaan selesa secara fizikal dan sejumlah kecil ketakutan serta kekuatiran akan masa depan. serta implikasinya dalam proses pembelajaran.Ciri-ciri: Ialah tahap Psikososial pertama menurut Erikson yang dialami dalam tahun pertama kehidupan. 2. menyedari kemahuan mereka. individu mulai mendapati bahawa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. Hebat orang tua sangat diperlukan untuk tanggap dan peka kerana pada tahap ini. 1.

tapi istilah Will ini bersimpang siur interpretasinya sebab Erikson menggunakan Will ini sebagai identiti Diri. Anak-anak yg tidak mengembangkan citra diri mereka ini. Dengan kebebasan ini. maka orang tua yang terus berusaha memperbaiki anak yang sedang belajar ngomong. mencipta suasana yang berwarna warni. Kerana pada usia ini kanak-kanak mula belajar bahasa. gajah. Tahap Erikson: Initiative vs Guilt (Prakarsa vs Rasa Bersalah) . dan jangan dibikin betul dengan tujuan menunjukkan kesalahannya. pujilah. anak masuk dalam tempoh menjelajah / eksplorasi. cenderung menjadi terlalu patuh dan penurut. Problem yang boleh berlaku.. mengarahkan dengan tidak langsung.. Bila Keadaan yang tercipta setelah krisis pertama terlewati adalah timbulnya Harapan. Beberapa hal dapat dicapai dalam tempoh ini. adalah rasa malu kerana mereka merasa tidak mampu "be on their own". menanyakan pendapat anak. Ini akan berlaku apabila orang tua terlalu banyak ikut campur misalnya membantu atau mengkoreksi kekeliruan mereka. lari dan berkelana tanpa dibantu orang dewasa lagi. Pada saat ini yang dia pelajari bukanlah mengikat tali dengan betul dan bahawa dia dihargai kerana punya inisiatif untuk melakukan sesuatu yang baru... maka keadaan setelah krisis kedua ini berlalu adalah "citra diri" atau "Sense of Identity". ("Ini adalah seekor . kecenderungan untuk menentukan arah sendiri. seperti keberanian untuk menjelajah. Apa yg akan terjadi ketika serigala menghembus rumah babi kedua?") Kalau anak berusaha mengikat tali kasut. Bagaimana sebaiknya orang tua bersikap pada tempoh ini? Orang tua harus sering bercakap dengan kanak-kanak. Bila tahap ini terlalu banyak terhad / dihukum terlalu keras. On Her / His Own. Orang tua perlu terus menerus menggugah rasa percaya anak bahawa mereka boleh dan boleh menentukan hidup mereka sendiri. Pokoknya pada waktu ini. 3.Tempoh Perkembangan: masa awal anak-anak (tahun pertama pra-sekolah 3-5 tahun) . Selanjutnya mereka dapat belajar mengendalikan kemampuan psikomotorik dan dorongan keinginan mereka sendiri. (Istilah yg digunakan Erikson adalah Will. menurut Erikson. maka cenderung mengembangkan rasa malu dan ragu-ragu. kemampuan kanak-kanak untuk percaya diri dibangunkan. tih. bukan Kemahuan).Penting bagi ibu bapa untuk mengenal motivasi anak untuk melakukan apa yang dapat mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka. anak cuba untuk mandiri yg secara fizikal mungkin oleh kemampuan mereka untuk berjalan. Warna gajah ini puuuu . akan mengakibatkan anak menjadi penakut / pemalu dalam berkomunikasi. Pada usia ini.

kognitif dan kemampuan bahasa yang mereka miliki untuk melakukan sesuatu. menerkam dan memburu makanannya sehingga masa bermainnyapun lebih lama daripada makhluk lain. Pada masa yang sama. Semua bayi ini. Rata-rata binatang beberapa saat setelah lahir sudah boleh berdikari. Bagi Erikson. inisiatif dan semangat mereka boleh menyebabkan mereka menerima hadiah / hukuman. anak-anak pada tahap ini beralih ke dunia sosial yang lebih luas. Muncul pula gejala insight learning (melihat situasi problematik. dan ini disebabkan kerana keahlian yang harus mereka kembangkan kelak juga jauh lebih rumit daripada sekadar mencari. masa bermain ini merupakan masa mereka berlatih.. Sebuah tayangan di TV seekor bayi jerapah yg kira-kira 4 jam selepas lahir sudah berusaha berdiri dan lari dengan ibunya. rasa bersalah dengan cepat digantikan oleh rasa berjaya. mula belajar bahawa ada peribadi lain selain dirinya. masa kanak-kanak sangat lama. menguatkan tulang dan belajar kemahiran yg mereka perlukan untuk masa dewasa mereka kelak ketika mereka harus berdikari. Anak-anak belajar berbuat terhadap lingkungannya sebelum ia mampu berfikir mengenai apa yang sedang ia lakukan / intelegensi dasar dimiliki anak tersebut kelak. masa usia 3 hingga 6 tahun. Pada tahap ini anak-anak belajar secara praktikal dengan kemahiran-kemahiran perseptual. kalau pada fasa sebelumnya.Ciri-ciri: Ketika anak-anak sekolah menghadapi dunia sosial yang lebih luas. biarpun sudah boleh lari tetapi mereka tetap bermain-main. Bayi reptilia begitu menetas sudah boleh berenang dan berlari-lari. Pada fasa ini terletak asas kanak-kanak untuk menjadi kreatif yang akan menjadi sangat penting pada fasa ini. Untuk manusia. Atas inisiatif mereka sendiri. berfikir sesaat. Katanya supaya tidak jadi korban makanan harimau. spontan memperoleh pemahaman) dan perilaku-perilaku ranah cipta / kognitif. kanak-kanak perlu . Perasaan bersalah jika anak-anak tidak diberi tanggung-jawab dan dibuat terlalu cemas. ini adalah fasa bermain. mereka lebih tertantang dan perlu mengembangkan perilaku yang bertujuan untuk mengatasi cabaran-cabaran ini. belajar mentertawakan diri. motor. Dalam fasa inilah anak-anak belajar berfantasi. Konon. Pengatur utama inisiatif adalah suara hati.

ketika anak-anak / individu memasuki tahun-tahun sekolah dasar. merasa bersalah akan identiti kelaminnya. Anak boleh menentukan sama ada mereka mahu menjadi seperti ayah / ibu (biasanya ya) tanpa perasaan bersalah dan anak tidak akan mengalami banyak kegelisahan kerana merasa tidak difahami. Apa yang boleh dilakukan ortu untuk merosakkan fasa ini? Banyak dan contohnya adalah dengan merompak masa bermain anak dengan menyuruh mereka belajar lebih dulu dari teman-teman seumur. Seperti mang Jeha bilang. Kalau boleh jujur.Tempoh Perkembangan: masa pertengahan dan akhir kanak-kanak-kanak (tahun-tahun sekolah. kesenangan dan pelayaran yang hanya tumbuh pada masa bermain ini tidak pernah tumbuh matang. 4. malah kalau anak dimarahi boleh-boleh menjadi "Guilty". anak belajar menjadi lelaki atau perempuan bukan hanya dari alat kelamin tetapi juga dari perlakuan sekeliling pada mereka. 6 tahun . seringkali sebenarnya lebih banyak cita-cita membuat anak pinter ini adalah untuk gengsi ortu yang disamarkan dengan mengharapkan masa depan anak yg baik. Fasa inilah konon yg berperanan besar dalam menentukan identiti ini kerana pengaruh kelamin mulai dirasakan secara psikologi: Anak lelaki menjadi lebih sayang pada ibu dan tidak begitu senang pada bapak sementara anak perempuan menjadi dekat bapa dan merasa disaingi ibu.akil baligh) . mereka mengarahkan tenaga mereka .Ciri-ciri: Masa awal anak-anak yang penuh imaginasi.mencipta sense of identity sebagai seorang manusia dan kepercayaan untuk melakukan eksplorasi sendiri. maka pada fasa ini yang harus diciptakan adalah identiti diri macam apa. Tahap Erikson: Industry vs Inferiority (Tekun vs Rasa Rendah Diri) . Apa hasil dari fasa ini bila dilewati dengan berjaya? "A sense of Purpose" kata Erik Erikson. Anak mulai didisiplinkan untuk menghafal nombor. Anak menjadi tidak terganggu dengan perasaan bersalah. Anak-anak kecil menjadi sayang guru TKnya. abjad dan menulis bagus supaya lebih pandai dari yg lain. Orang tua tidak perlu bimbang dengan hal ini kerana hal ini memang normal. Yang terjadi sesungguhnya adalah mengambil masa "fun" dari anak-anak sehingga emosi. terutama berkaitan dengan jantina mereka.

untuk mendorong bangkitnya rasa tekun anak / pelajar. maka selewat usia itu anak secara instingtif mula melihat ke luar dan perkembangannya mulai berkaitan dengan dunia luar. Anak-anak yang melalui fasa ini dengan baik akhirnya akan memperoleh ganjaran dengan mendapatkan sense of mastery. guru secara lembut tetapi tegas memaksa anak-anak / individu ke dalam pencarian untuk mencari bahawa seseorang boleh belajar mencapai sesuatu yang tidak ia fikirkan sendiri (perkembangan kognitif dilihat dari sudut karakteristiknya sudah sama dengan kemampuan kognitif orang dewasa). Pada masa-masa ini tidak ada hal relatif. sesudah merasa tenteram dekat mama-papa. Tempoh ini individu / anak berfikir intuisif / berfikir bergantung ilham. Semua penjahat berbaju hitam dan berwajah kotor. yang ada hanyalah kemutlakan. dan sangat sukar untuk berdiam diri. Apabila sampai sekitar 6 tahun anak-anak masih melakukan eksplorasi tentang diri sendiri. terutama yang berkaitan dengan fizikal seperti sukan. Pahlawan berwajah bersih. Erikson yakin guru mempunyai tanggung-jawab khusus bagi perkembangan ketekunan anak-anak. terutama kerana pada saat inilah mereka baru benar-benar mulai mampu berkomunikasi dengan anak lain sehingga mereka mula boleh membentuk kumpulan. Dunia luar menjadi tempat untuk tumbuh. Manusia mudapun demikian. Pada usia 6 tahun. suatu keyakinan bahawa mereka mampu menguasai masalah yg mereka hadapi. Kumpulan saya adalah kelompok lelaki dan kami benci / tidak menerima perempuan (dan sebaliknya). maka pada saatnya mereka mulai pergi ke alam untuk mengenalnya secara instingtif. dan bajunya terang. berlari. System of Operations / 1 langkah berfikir -> dasar terbentuknya intelegensi intuitif. berenang. Mereka belajar segala sesuatu. anak-anak berimajinasi memperoleh kemampuan 1 langkah berfikir menyelaraskan pemikiran & ideanya dengan peristiwa tertentu ke dalam sistem pemikirannya sendiri. Pada usia ini anak-anak juga sangat tertarik untuk belajar. Sama seperti binatang muda. kanak-kanak mulai ke dunia di luar rumah seperti.pada penguasaan pengetahuan & kemahiran intelektual. Yang berbahaya pada tahap ini adalah perasaan tidak cekap dan tidak produktif. sekolah. tetangga. orang dewasa selalu benar dan guru tahu segalanya. mengumpulkan segala sesuatu dan mengembara sampai ke batas yang diluluskan. Tertarik pada bagaimana sesuatu diciptakan & bagaimana sesuatu itu bekerja. Orang tua / guru memberikan keghairahan pada daya tarik anak / pelajar pada kegiatan-kegiatannya. Syaratnya adalah bahawa orang-orang . Sekolah menjadi sangat penting kerana guru yang peka & bertanggung-jawab dapat menjana semula rasa tekun pelajar didik.

Anak-anak yang penuh rendah diri ini lebih sukar merasakan adanya kemampuan mereka untuk membangunkan kompetensi dalam bidang yang penting.Tempoh Perkembangan: masa remaja 12 . sebaiknya membincangkan hal ini dengan guru anaknya kerana sebenarnya pengaruh guru sangat besar pada masa-masa ini. Pada tahap ini remaja mempunyai kemampuan menyelaraskan baik secara serentak / berturut-turut 2 ragam kemampuan kognitif. 5. Untuk orang tua seperti ini.dewasa yg mereka hormati seperti orang tua harus menyokong kegiatan yang banyak ini kerana dari dalam setiap anak memang ada keinginan untuk memahami dan menguasai persekitaran mereka. Orng tua yg sangat takut akan persekitaran yang tidak selamat sering mengurung kanakkanak di rumah. . Tahap Erikson: Ego-Identity vs Role Confusion (Identiti Diri vs Kekacauan Hebat) . 1. Kerana itu pula pilihan sekolah dasar sangat penting. sense of mastery diganti oleh rasa rendah diri (inferiority) yang sangat memberi kesan pada masa-masa yang akan datang. Kapasiti menggunakan prinsip-prinsip abstrak. bukan hanya kerana bangunan dan kemudahan tetapi juga harus melihat guru yg akan sangat mempengaruhi kompetensi yg tercipta. sopan dan tenang. Pada anak ini. maka anak-anak ini kehilangan peluang untuk mengembangkan kompetensi mereka. juga merugikan pertumbuhan anaknya. Hal ini sangat sayang kerana pada usia inilah anak yang paling bersedia untuk belajar secara aktif. Kesulitan bagi kanak-kanak terjadi ketika ortu tidak mahu repot dan cenderung melarang anak kemanamana sehingga tidak terlalu merepotkannya. Orang tua yg terlalu lelah kerana bekerja dan ingin anaknya diam. 2.18/20 tahun. dan memberikan TV. logik dan idealisitk (berfikir . Kapasiti menggunakan hipotesis. atau Play Station-Sega.Ciri-ciri: Pada tahap ini remaja / individu dihadapkan pada penemuan siapa mereka? Bagaimana mereka nantinya? Kemana tujuan mereka? Menuju dalam kehidupannya => penjajakan pilihan-pilihan alternatif terhadap peranan kerjaya merupakan hal penting. Bila ini terjadi cukup lama sehingga anak memperoleh kebiasaan untuk nonton tv daripada mempelajari hal-hal di persekitaran mereka.

. dalam perkembangan fizikal. yakni seseorang yang boleh dijadikan contoh. mempertahankan orientasiorientasinya pada hal yang menyeluruh yang direka untuk melatih remaja secara intelektual seperti vokasional & sosial. iaitu puncak dari semua yang selama ini sudah kita lalui dan yang akan kita gunakan untuk "mengharungi bahtera hidup" yakni mencipta Identiti Diri bagi kita. mempunyai perhatian ke masa depan. Sekolah sebagai latihan-latihan intelektual. Oleh kerana persekitaran pelajar. Fasa ini sebenarnya adalah sumber utama Erikson sehingga dia tertarik untuk mengembangkan teori Perkembangan psikososisalnya. dsb. Anggapan dasar seorang remaja akan berfikir hipotesis => berfikir mengenai sesuatu khususnya dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan dasar yang relevan dengan persekitaran yang ia respon. seperti rumah tinggal. Guru & orang tua mengetahui bahawa kecerdasan itu melibatkan interaksi aktif antara pelajar dengan dunia sekitarnya. Apakah faktor terpenting supaya tercipta Identiti Diri yang sihat dan berguna bagi masyarakat ini? Salah satu faktor penting yang akan menentukan Identiti Diri ini adalah hadirnya Role Model di dalam masyarakat di mana kita hidup. Terjadi proses asimilasi (info baru digabung dalam pengetahuan yang ada) => pergolakan kognitif yang tajam. kognitif dan sosial orang tua dan guru harus terus memantau agar meningkatkan kemandirian remaja tertantang secaara intelektual oleh tugas akademik dan mencipta persekitaran yang positif bagi perkembangan sosial dan emosional sebagai sesuatu yang secara intrinsik penting dalam sekolah bagi remaja. Kurang orientasi dan tidak boleh mengawal emosi -> kenakalan remaja / pergaulan. Kegagalan kita akan mencipta kerancuan identiti / peranan.tentang pemikiran itu sendiri). seyogyanya ditata sebaik-baiknya agar memberi kesan positif terhadap perkembangan intelegensi anak. etika ideal. Menciptakan Identiti Diri yang benar adalah mengumpulkan semua pengetahuan yang kita kumpulkan sampai saat itu. Apakah Identiti-diri ini? Tak lain adalah mengenal siapa diri kita sesungguhnya dan bagaimana diri ini melebur dengan masyarakat di sekeliling kita. dan menggabungkan semuanya menjadi suatu citradiri yang berguna bagi masyarakat. Tugas kita pada tempoh ini mungkin adalah yang terpenting.

iaitu suatu kelegaan kerana kita mengenal siapa diri kita. Di suku-suku Afrika. menolak definisi masyarakat tentang anggota masyarakat dll) dan mereka hidup sendiri bahkan ketika ada di tengah-tengah masyarakat. Orang dewasa yang berjaya mempengaruhi anak-anak pada usia rawan ini akan berjaya mendapatkan pengikut yang sangat setia dan membabi buta. bingung menghadapi perubahan budaya dan cara . Identiti Diri boleh menjadi ekstrim bila para orang dewasa yang mengelilingi kita menekankan bahawa tidak ada kompromi untuk suatu hal. si pengembara.Kehadiran orang tua. Remaja wanita di Afrikapun disunat. yang ada hanya kemutlakan. bercerai. istilah moden adalah Female Genital Mutilation. dan kita berakhir dengan menjadi fanatik. Mereka yang berjaya memperoleh Identiti Diri yang sihat mencapai suatu keadaan yang dinamakan Fidelity oleh erikson. mereka yang gagal mempunyai suatu Identiti Diri akan gelisah kerana tidak jelasnya identiti mereka. Remaja fanatik tidak dibenarkan melihat pilihan-pilihan lain dan identiti dirinya dibanjiri oleh dominasi faktor ini. atau si penolak (mereka boleh menolak untuk punya identiti. sunat adalah tanda bagi remaja lelaki yang sudah dianggap dewasa dan ternyata memang berguna secara fizikal kerana lebih "bersih". Orang-orang ini boleh menjadi "drifter". kanak-kanak dianggap dewasa setelah dia berjaya pergi ke padang rumput dan membawa pulang bulu helang. walaupun manfaatnya bagi wanita kurang jelas. Faktor penting yang lain adalah adanya kejelasan bagaimana kita melangkah meninggalkan masa anak-anak menuju kedewasaan. Di suku Indian tertentu. tempat kita dalam masyarakat dan sumbangan macam apa yang kita boleh sumbangkan untuk masyarakat. atau guru yang hebat. Harus kita ingat bahawa remaja baru saja meninggalkan stage ke 4 di mana mereka tidak melihat adanya relatifitas. Yang paling sering difanatikkan adalah faktor agama atau ethnik tertentu. Intinya. Kelik mengikut agama dan etnik adalah yang paling kuat kerana diumumkan pada awam melalui siering bahasa dan penampilan fizikal antara anggota. yang penting ada suatu upacara yang dengan jelas menunjukkan pada umum bahawa anak sudah bukan anak lagi tetapi sudah menjadi dewasa dan dia dituntut untuk berlaku dewasa. ekor kerbau atau tengkorak hyena. Sebaliknya. dunia moden di mana orang tua sering bekerja larut malam. Lagi-lagi. menjadi sangat penting. Ini sangat berkaitan rapat dengan tulisan mang Jeha tentang kelik.

beberapa di antara mereka mencari identiti diri dengan menyertai gang-gang dan dengan kagum melihat pemimpin gang sebagai Role Model. Tidak ada role model mahupun upacara meninggalkan masa kanak-kanaknya bagi remaja-remaja ini. atau bahkan berkaitan badan dengan ahli-ahli lama yang berlainan sex.Tempoh Perkembangan: masa awal dewasa (18/19 .hidup global. 6. Pada proses belajar individu membentuk keintiman dalam proses pembentukan identiti yang tetap dan berjaya. Oran tua / guru mempunyai implikasi penting pada kematangan mereka (kemandirian & kebebasan). tapi bagi mereka itu tidak apa daripada hidup tanpa suatu identiti.Ciri-ciri: Individu menghadapi tugas perkembangan pembentukan hubungan yang akrab dengan orang lain. individu termotivasi untuk berjaya melalui perkembangan sosial. tanpa kehilangan diri sendiri pada orang lain. Sehubungan dengan perkembangan dunia moden ini. jika keintiman tidak berkembang individu mengalami "isolasi" yang membentuk persahabatan yang sihat dan ketidakmampuan melakukan hubungan sosial individu => frustasi => introspeksi diri untuk mencari kesalahan. Introspeksi diri mengakibatkan kemurungan dan isolasi => menghalang keinginan untuk bertindak atas inisiatif sendiri. Erikson menggambarkan keakraban sebagai penemuan diri sendiri. Untuk anggota gang.30 tahun) . Pada tempoh ini. upacara yang ditentukan oleh gang menjadi upacara yang menentukan status mereka dan mencipta identiti. . Tahap Erikson: Intimacy vs Isolation (Keintiman vs Pengasingan) . Kegiatan mereka menjadi merosakkan dan mengkacaukan masyarakat. Inilah bahaya besar dari kaum remaja yang gagal melewati masa ini dengan jayanya. Akhirnya. kita boleh meramal bahawa akan makin banyak kelik dan kumpulan-kumpulan yang muncul. Parahnya adalah seringkali identiti kelik ini akan berlangsung sampai kita tua kerana citra diri dibina berdasarkan definisi yang dibentuk oleh kelik. Mereka boleh diminta membuktikan status setelah berjaya merokok atau meminum minuman keras. merupakan tempat subur bagi pertumbuhan remaja gelisah.

Bagi kita yang tidak berjaya melalui tempoh ini dengan baik. yang seringkali diiringi dengan amarah dan sinis terhadap roman. Kita sudah dianggap dewasa dan kita dituntut untuk bertanggungjawab penuh atas segala kejayaan dan kegagalan kita. tapi lebih pada kesediaan untuk menyedari adanya perbezaan. Love baginya bukan Eros / Amor saja. kita sudah bukan lagi anak-anak atau remaja. mengenal kelebihan dan kekurangan kita. tetapi pemuda atau pemudi. pada asasnya Intimacy adalah hubungan dua orang yang sudah matang dan mengenal diri masing-masing dan menciptakan suatu kesatuan yang menghasilkan karyakarya yang lebih besar. Orang-orang yang dibesarkan oleh orang tua yang sangat dominan / authoritarian dan mengurung mereka. Keintiman boleh berlaku kerana kita telah mengenal diri kita dan merasa cukup selamat dengan identiti diri yang kita miliki. sebagai ganti dari intimacy adalah hubungan yang sangat superficial. terhadap ungkapan kasih. penugasan dari pejabat ke daerah-daerah dan perpindahan yang kita lakukan kerana janji kerjaya yang lebih baik. Tugas kita pada tempoh ini adalah mengenal dan mengizinkan diri kita untuk mengenal orang lain secara sangat dekat. atau . atau masuk ke hubungan yang intim sedang kegagalan kita akan membuat kita terpencil atau mengasingkan diri dari sekeliling kita. dan menerima perbezaan itu lewat usaha untuk terus berintim-intim antara pihak yang berkaitan (boleh suami / isteri. adalah hal-hal yang menyulitkan kita dalam mencari orang yang tepat bagi kita untuk berintimacy. Tidak hairan bahawa perceraian dan "break up" terjadi di bandar moden jauh lebih banyak daripada di bandar kecil di mana para penghuninya cukup masa untuk mengembangkan hubungan yang dalam. Kehidupan moden yang mewarnai bandar-bandar besar. timbul kemampuan / kekuatan yang dinamakan Love oleh Erikson. Bagi kita yang berjaya dengan baik. timbul rasa keterasingan. didasari bukan keinginan untuk menyatu dan mencipta suatu hubungan yang sihat tapi hanya untuk menghilangkan kesepian.Perkembangan emosional. Jadi. didasar penuh kepercayaan dan bertahan lama. Pada usia ini. intelektual dan sosial. Mobiliti seperti sekolah ke luar negeri dari satu kota ke kota lain. cenderung menjadi orang-orang terasing setelah orang tua mereka meninggal. Akibat dari rasa aman ini adalah mengizinkan orang lain untuk berkongsi dengan kita melalui hari-hari dan malam-malam kita. seringkali tidak mengizinkan kita untuk menjalani masa pembentukan intimacy ini dengan baik. terhadap sesama manusia. Akibatnya. Pemuda / pemudi yang sering ganti pacar tanpa merasakan kehilangan adalah korban dari kehidupan moden.

Sebaliknya. Tahap Erikson: Generativity vs stagnation (Peluasan vs Stagnasi) . individu generatif adalah seseorang yang mempelajari kemahiran. Green Peace dan NGO (Non-Governmental Organization) boleh dikatakan termasuk mereka yang mempunyai Generativity ini. Tugas kita dalam fasa ini adalah mengembangkan keseimbangan antara generativity dan berkembang. Sampai kini para psikologi ini belum menemui jawapan yang pasti dan diterima semua orang. Memberikan asuhan. mengembangkan warisan diri yang positif dan membimbing orang yang lebih muda. Begitu pula dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan sukarela di Salvation Army.Ciri-ciri: Termasuk rencana-rencana orang dewasa atas apa yang mereka harap untuk membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupan yang berguna melalui generativitas / bangkit. stagnasi / mandeg => ketika individu tidak melakukan apa-apa untuk generasi seterusnya. maka dengan generativity kita tidak mengharapkan balasan.Tempoh Perkembangan: masa pertengahan dewasa (antara pertengahan 20-an tahun hingga 50-an) . Banyak psikologi melakukan penyelidikan mengapa orang melakukan karya altruistik (berderma atau menolong sesama) yang seringkali tidak menghasilkan apa-apa bagi mereka kecuali kerugian materi. maka kita melakukan hal yang altruistik bukan kerana kita menginginkan balasan tapi kerana pertumbuhan psikologi kita . walau pengecualian pasti ada. Word Vision. sebahagian besar dari para orang tua tidak keberatan untuk menderita atau meninggal demi keturunannya.teman). 7. Misalnya saja. Generativity adalah rasa peduli yang sudah lebih dewasa dan luas daripada intimacy kerana rasa kasih ini telah men "generalize" ke kumpulan lain. terutama generasi selanjutnya. Bila dengan intimacy kita terlibat dalam hubungan di mana kita mengharapkan suatu timbal balik dari partner kita. masa dan tenaga. Palang Merah. bimbingan pada anak-anak. Kalau Erikson benar.

tidak ada rasa peduli pada orang lain. Salah seorang ahli psikologi yang mengkhususkan diri dalam konsultasi dalam bidang spiritual akan pergi ke Afrika setelah membaca tentang Aids. melainkan hanya melihat apakah hidup ini bermanfaat bagi mereka peribadi. Dia adalah contoh langsung bagi saya tentang orang-orang dengan kapasiti Caring ini. Apabila kapasiti untuk peduli dengan partner di panggil Love oleh Erikson. Inilah mereka yang tidak berjaya melihat peranan mereka dengan lebih luas. Begitu pula para sukarelawan yang setelah membaca tentang Alzeimer atau Ambon akan mencari tahu apa yang mereka dapat lakukan.Ciri-ciri: . Orang-orang yang mengalami stagnasi tidak lagi produktif untuk masyarakat kerana mereka tidak boleh melihat hal lain selain apakah hal itu menguntungkan diri mereka seketika. dan kebanyakan dari negara yang sudah maju. Berita baiknya adalah bahawa makin banyak anak-anak muda yang melakukan hal ini. dan mengorbankan penghasilannya yang luar biasa. Stagnasi adalah lawan dari generativity yakni terbatasnya kepedulian kita pada diri kita.Tempoh Perkembangan: masa akhir dewasa (60 tahunan) . 8. Tahap Erikson: Integrity vs Despair (Integriti dan Kekecewaan) . Kita mungkin melakukan hal-hal yang altruistik kerana kita mengharapkan dunia yang lebih baik di masa depan yang akan menjadi masa depan anak-anak kita. apa yang telah mereka lakukan dan apakah hidup mereka ada ertinya. Kita tahu banyak contoh orang yang setelah berusia setengah baya mulai bertanya ke mana impian mereka yang lalu. maka untuk hubungan yang lebih luas disebutnya Caring.menimbulkan kasih pada sesama. Kita tentu pernah mendengar mereka yang meninggalkan isteri dan anakanaknya yang kebingungan dan kekurangan. mencari isteri baru dan keluarga baru untuk membina hidup baru. Apakah yang diperoleh mereka yang berjaya menjalani fasa ini dengan berjaya? Kapasiti yang luas untuk peduli. Beberapa orang yang merasa gagal dan tidak lagi punya harapan untuk mencapai impian mereka. bukan kerana ada keluarga yang terkena tetapi kerana ada orang yg menderita. pada saat-saat ini berusaha untuk merengkuh masa-masa yang bagi mereka terlewat sia-sia.

rakan-rakan dan saudara mulai menghilang. Integriti Diri. cara mereka mensiasiakan hidup. suatu rasa harga diri untuk tidak takut mati kerana telah melalui hidup dengan "OK". menyemak semula dan memperluaskan pemahaman. ada yang meninggal. kanser rahim dan osteoporosis. Wanita mengalami hal khusus dengan datangnya menopause. Memaknai yang terjadi. Kenapa putus asa? Sebab masa-masa ini memang penuh dengan hal-hal yang membuat kita boleh sengsara secara emosional. ini adalah masa yang sama pentingnya dengan fasa-fasa sebelumnya. menganggap itu hasil kebodohan Orang-orang itu sendiri. emosional dan terpencil. maka bagi Erikson. Sangat berbeza dengan rata-rata orang yang ketakutan dengan datangnya usia tua. harapan positif. Fizikal yang makin lemah membuat banyak orang lanjut usia makin bergantung pada orang lain. Lelaki yang hidup dari respek orang sekeliling sebagai pencari wang kini hilang kemampuan cari wangnya padahal keinginan direspek makin besar dan menggebu-gebu. Lawan dari rasa integriti diri ini adalah Despair atau rasa putus asa. Orang-orang yang putus asa pada masa usia lanjut ini ditandai dengan meluapnya rasa jijik pada diri mereka sendiri. Namun juga marah dan iri pada yang berjaya. Intinya. Malangnya kebergantungan ini dibarengi oleh berkurangnya kemampuan cari wang dan menurunnya manfaat bagi orang lain.Masa untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. ketika seseorang mulai meninggalkan masamasa aktif di masyarakat dan bersiap untuk hidup lebih menyendiri. Masa ini bermula sekitar usia 60. Lalu. mempunyai 3 makna biologi. sebahagian besar Orang-orang ini putus asa dan memandang hidup dengan negatif. . Tugas kita saat ini adalah mengembangkan "ego integrity". Orang-orang ini seringkali penuh amarah pada mereka yang juga gagal. masa ini mungkin masa yang paling penting kerana ini adalah masa terakhir di mana kita harus bersiap untuk meninggalkan dunia ini. Kehidupan baik -> merasa puas / integriti. Pada tahap ini. dan banyak yg melihat datangnya meno ini sebagai masa pintu gerbang menuju masa tua yang dipenuhi oleh penyakitpenyakit seperti kanser payudara. Masa lalu negatif -> putus asa. terhadap kegagalan mereka. ada yang pindah diboyong keluarganya ke tempat lain dan ada yang levelnya sudah ganti (jadi jauh lebih kaya atau jauh lebih miskin) sehingga menjadi sukar berkaitan lagi. Bahkan.

memarahi dan menyesali sehingga membuat orang-orang di sisinya kebingungan melayaninya kerana melakukan kesalahan terus. adalah memory dan regret. Rata-rata mereka berharap melakukan hal-hal yang kini akhirnya memberi kesan buruk seperti bersekolah lebih giat.Yang paling berat. . Kalau mereka yang "Despair" atau putus asa ini mempunyai rasa "Disdain" atau jijik pada hidup. masih mempunyai penyesalan tetapi mereka telah berdamai dengan masa lalu. Mereka yang berjaya membangunkan Ego Integrity. menerima bahawa ada hal yang boleh mereka lakukan dengan lebih baik. Yang dahsyat dari kenangan ini adalah bahawa mereka tidak punya kesempatan untuk memperbaiki sehingga ada penyesalan tapi tidak ada rawatan. maka mereka yang putus asa ini menginginkan keluarganya berjaya supaya tidak seperti dia. Tetapi caranya agak cenderung memaksa. Sangat jarang ada orang tua yang tidak menyesali masa lalunya. tidak berteman dengan si A. masa di mana mereka seharusnya melakukan hal yang seharusnya. Dan mereka ini siap apabila harus meninggal. dilihat dari konteks saat itu. dll. lebih sayang pada anak atau menantunya. dan ada hal yang mereka telah lakukan sebaik mungkin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful