Membina Rumah Tangga Dan Memelihara Nilai

MEMBINA RUMAH TANGGA DAN MEMELIHARA NILAI-NILAI PERNIKAHAN SESUAI BIMBINGAN AGAMA ISLAM

OLEH : H. MAS‟OED ABIDIN

. PERNIKAHAN WARISAN INDAH SUNNAH RASULULLAH

.

Sabda Rasulullah SAW, “an- nikahu sunnati, man raghiba „an sunnati falaisa minni”, artinya “nikah itu sunnahku, dan yang tidak mau mengikuti sunnahku, tidaklah termasuk umatku” (al Hadist). Dengan menikah, dua orang yang sebelumnya masih asing, mengikat diri dalam satu aqad atau perjanjian nikah dan ijab-kabul dihadapan wali, saksi dan qadhi (penghulu), untuk saling perhatian, kasih sayang, kepedulian, simpati, ketulusan, dan cinta (mahabbah). KRITERIA MEMILIH ISTERI a. Beragama Islam dan shalehah (QS. Al-Nisâ‟/4: 34) Rasul Allâh SAW bersabda, “Perempuan dinikahi karena empat faktor: Pertama, karena harta; Kedua, karena kecantikan; Ketiga, kedudukan; dan Keempat, karena agamanya. Maka hendaklah engkau pilih yang taat beragama, engkau pasti bahagia.” (HR. Bukhâriy dan Muslim). b. Berasal dari keturunan yang baik-baik Rasul Allâh SAW bersabda, “Jauhilah oleh kamu sicantik yang beracun!, lalu sahabat bertanya: “Wahai Rasul Allâh, siapakah perempuan yang beracun itu? jawab Rasul Allâh,”Perempuan yang cantik tapi berada dalam lingkungan yang jahat.” (HR. Dâr alQuthniy). c. Masih perawan Diriwayatkan dari Jabir, Rasul Allâh SAW bersabda, “Sesungguhnya Rasul Allâh telah berkata kepadanya : “Hai Jabir, apakah engkau kawin dengan perawan atau dengan janda?” Jawab Jabir: “Saya kawin dengan janda”. Kata beliau kepada Jabir; “Mengapa engkau tidak menikahi perawan agar engkau bersenda gurau dengannya dan ia bisa bersenda gurau denganmu”. Dalam riwayat lain disebutkan; “Engkau bisa menjadikan dia tertawa dan dia bisa membuat engkau tertawa”. (HR. Jama‟ah). d. Carilah perempuan yang Sehat atau tidak Mandul Rasul Allâh SAW bersabda, “Dari Mu‟qil bin Yasar, katanya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Kata laki-laki itu, “Saya telah mendapat seorang perempuan yang bangsawan dan cantik tapi hanya dia tidak beranak (mandul). Baikkah saya kawin dengan dia

untuk mencapai tujuan perkawinan. kesukaan atau hobi. e. Al-Nûr/24: 3 dan 26). Kebiasaan masing-masing. (HR. dan yang relevan dengan ketentuan yang dibenarkan syari`at. . Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya dan begitu pula isteri. Laki-laki yang beragama Islam dan shaleh (QS. KRITERIA MEMILIH LAKI-LAKI CALON SUAMI a. Beraklak mulia. Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. b). “Jangan”. c). Karakter/sikap pribadi secara proporsional (baik dari masing-masing. Cerdas dan Sehat (layak untuk berumah tangga. Abu Dâud dan Al-Nasâ‟i). Berakhlak mulia. baik jasmani dan rohani) … d. Seorang suami atau isteri hendaklah mengetahui hal-hal sebagai berikut : a). Saling Mengerti antara Suami-isteri Seorang suami atau isteri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing. d). f). Dan dari sinilah seorang suami atau isteri tidak akan memaksakan egonya. b.?”. kemudian laki-laki itu datang untuk kedua kalinya dan Nabi tetap melarangnya. Adat istiadat daerah masing-masing (jika suami isteri berbeda suku dan atau daerah). sopan santun. e. Ada berapa resep untuk mewujudkan keluarga sakinah dan bahagia. KELUARGA SAKINAH SESUDAH NIKAH Setelah akad nikah dilaksanakan. sopan santun. bertutur kata baik dan pandai bergaul di tengah keluarga. teman ataupun saudaranya. Nabi bersabda: “Kawinlah dengan yang dikasihi dan berkembang menghasilkan keturunan (subur)”. e). yang disebutkan dengan “Rumahku adalah syorgaku”. Selera. bertutur kata baik. Pendidikan. Cakap Hukum (Baligh). Perjalanan hidup masing-masing. Banyak keluarga hancur. Kemudian pada kali ketiga laki-laki itu datang lagi. seperti orang tua. Jawab Nabi SAW. Mempunyai kemampuan membiayai kehidupan Rumah Tangga (sesuai dengan hadits Mutafaqq `alaihi – “yâ ma`syar al-syabâb”). maupun dari orang-orang terdekatnya. membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam aturan syari‟at Islam. suami isteri mempunyai hak dan kewajiban. Di antaranya : 1. c. disebabkan oleh sifat egoisme.

yakni bersih lahir baathin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Menghargai keluarga masing-masing. kepedulian karena pengalaman dalam perjalanan waktu dalam wadah ketenteraman (sakinah). jika warna merah dicampur dengan warna putih. Keduaduanya berarti cinta. maka kemerdekaan dan kemajuan meningkat. Perkataan dan perasaan masing-masing b. selengkap Firman Allah. Mawaddah artinya cinta dan ghairah ketika masih usia awal dan saling ketertarikan antara keduanya. 5. 3. dan rahmah.ar-Rum : 21). Tidak salah kiranya suami suka warna merah. serta hal ini merupakan amanah Allâh. dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. dan perasaan (batin) masing-masing akan selalu tenteram. si isteri suka warna putih. Saling Menghargai Seorang suami atau isteri hendaklah saling menghargai: a. tentang hubungan suami-isteri. Suami isteri itu ibarat satu tubuh dua nyawa. selalu menunjukkan perhatian. supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. kasih dan sayang. Dengan keredhaan dan saling pengertian. Al-Baqarah/2: 187). maka akan terlihat keindahannya. Bakat dan keinginan masing-masing c. Rahmah adalah cinta.” (QS. tenteram. (QS. dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Suami atau isteri harus selalu merawat dan memupuk lima saling di atas untuk mencapai keluarga bahagia dan kekal beradasarkan Syari‟at Islam. Rasa damai dan tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai. 4. Tidak ada kata lebih indah. Sikap saling menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami-isteri. Ayat ini memakai dua kosa kata secara berurutan. “Mereka itu adalah pakaian bagimu. damai dan penuh hiasan ibadah. lemah lembut dalam bicara. Saling Menerima Suami isteri harus saling menerima satu sama lain. . kasih sayang. yakni mawaddah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.2. tidak mudah tersinggung. Saling Mencintai Suami isteri saling mencintai akan memunculkan beberapa hal seperti. tidak perlu ada penolakan. Saling Memercayai Jika suami isteri saling mempercayai. bijaksana dalam pergaulan. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus.

dan daripadanya Allah menciptakan isterinya. bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Maka hendaklah ia takut kepada Allâh pada separoh yang tinggal” (HR. : .” DORONGAN SEGERA MENIKAH Menikah itu separoh dari agama. kendaraan yang nyaman. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. rumah yang luas. dapat wujud jika memiliki rasa thaat dan kesadaran mempertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Hadist ini menjelaskan bahwa perempuan yang shalehah itu adalah perempuan yang patuh pada ajaran agama. .Cinta kasih yang tulus. Ahmad dan Ibnu Hibban). Kehidupan di dunia menjadi indah dan bahagia karena dihiasi empat hal. setia pada suaminya.”. dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. seperti yang dialami di dunia ini. “Tidak ada gurauan dalam keempat hal itu. “Apabila telah nikah seseorang. pandai menjaga hati suaminya. Di akhirat tidak lagi penyempurnaan. Kebahagiaan akan sirna ketika yang menjadi tetangga adalah orang jahat. melalui “proses penyempurnaan” ke arah pencapaiannya. ( ). isteri yang jahat. pandai menjaga kehormatan dan martabat serta keluarganya. : . Nikah dan Nadzar. maka ia benar-benar telah menyempurnakan seruan agama. . “Dunia tempat beramal. Bimbingan agama menyebutkan.” Maka. “Empat hal yang dibolehkan jika keempat hal itu diucapkan. Mempunyai risiko hukum. Surat an-Nisa‟ ayat 1 sudah cukup sebagai pegangan. demikian Ali bin Abi Thalib RA dalam riwayat Umar RA. dan akhirat adalah tempat menerima ganjarannya”. Baihaqiy). tetangga yang baik. “Empat hal yang merupakan kebahagiaan. Pernikahan adalah ibadah yang sakral. Maka. kendaraan yang buruk dan tempat tinggal yang sempit.” (HR. yaitu: tetangga yang jahat. yaitu: perempuan shalehah. dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. sesuai hadits Rasulullah SAW. Empat hal yang merupakan penderitaan. sebagaimana sabda Rasul Allâh SAW. yaitu : “Thalaq. . “Hai sekalian manusia. Hal yang terpenting dalam kehidupan di dunia ini adalah kebahagiaan. Memerdekakan (hamba sahaya).

halaman 8 ini mendorong segera menikah sebab pernikahan menjaga kehormatan diri. memelihara kehormatan. maka kawinlah. Pernikahan akan merekat tali persaudaraan semakin luas. ) ) “Yang paling banyak menjerumuskan manusia kedalam neraka adalah mulut dan kemaluannya. Juz 7.” (HR. . “Kesulitan dalam pelaksanaan nikah.” (HR. dan siapa yang belum mampu untuk berkeluarga. Kandungan hadits Bukhâriy.” (HR. Allâh SWT amat meridhai pernikahan. kikir yang melampaui batas dan mengagumi diri sendiri („ujub). Umar bin Khaththab menganjurkan. … . “Aghribu wa lâ tadhawwu” (carilah yang jauh/asing dan jangan kamu menjadi lemah). dan Allâh Maha luas (pemberian-Nya). Jilid 3. Suami-isteri atau zaujan. : : ). “Ada tiga faktor yang membinasakan manusia yaitu mengikuti hawa nafsu. Nabi Muhammad SAW (570-632 H) . mendorong muda-mudi yang telah mampu. dan menjanjikan mudah jalan untuk melaksanakannya. berarti dua orang yang serupa dan seirama. ) “Rasul Allâh SAW bersabda : “Wahai para pemuda. Memilih calon isteri atau suami. dianjurkan baginya untuk berpuasa. al-Tirmidziy). SUAMI ISTERI SEIRAMA MEMBINA KELUARGA Suami dalam bahasa Alquran disebut zauj. sebagai dipaparkan Rasul Allâh SAW. Mutafaqq `alaihi). jika kamu miskin Allâh akan memampukan kamu dengan karunia (rezki-Nya).dan hidup didampingi isteri yang tidak setia. berasal dari kata izdiwaj artinya: isytibah wat tawazun (serupa dan seirama). tidak mesti dari keluarga terdekat. : . Sesungguhnya hal yang demikian lebih memelihara pandangan mata. Pernikahan menjamin keseimbangan dalam kehidupan. Sabda Rasul Allâh SAW mengingatkan. tidak bertolak belakang secara hukum syar‟i ataupun secara ukuran manusiawi biasa. sebagaimana firman Allâh: Yakinlah. Buchariy). Al-Tirmidziy dan dia berkata hadits ini shahih). karena hal itu akan menjadi pelindung dari segala perbuatan memperturutkan syahwat. untuk melangsungkan pernikahan.” (HR. siapa saja di antara kamu sudah mampu (lahir dan bathin) untuk berkeluarga. dengan adaya pasangan suami-isteri. Menunda pernikahan akan mengundang bahaya.

!” (HR. perlu ada keyakinan bahwa hanya Allâh satu-satunya pembimbing keluarga. duduk akan dibawa berunding”. agar terjauh dari pornoaksi.laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). dan tidak melupakan perintah Allâh. . mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu).” (QS. JAUHILAH BAHAYA ZINA Yang dimaksud perempuan zina ialah perempuan-perempuan nakal yang pekerjaannya berzina (pelacur). Ayat ini memberi tahu kita agar menjauhi fitnah. Dalam kehidupan ini. an-Nur: 26). “Pasti akan ada dari umatku suatu kaum yang (berusaha) menghalalkan zina. Al-Bukhâriy). Dan laki-laki pezina adalah kelompok pelaku dan pendukung zina.24. saling amanah (memercayai). dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki. “ wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. cinta sejati dan kasih-sayang. itulah tugas semenda di Minangkabau. seirama. tegak akan dibawa beriya. Rasa bahagia akan tercipta dengan kuatnya rasa saling pengertian antara kedua keluarga di dalam mencapai tujuan pernikahan. dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). Rumah Tangga Sakinah itu sarat dengan nilai-nilai religius. Tidak dapat serasi. bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). Di akhir zaman.Di dalam tatanan adat Minangkabau seorang suami adalah “Yang akan dibawa menjadi kawan seiring. manusia mulai mengaggap enteng soal zina bahkan cenderung menghalalkan Zina atau mentolerir perbuatan zina sebagaimana peringatan Rasul Allâh SAW. Hadist Rasul Allâh SAW ini mengingatkan umat Islam membatasi diri dengan lain jenis. dua insan yang bertolak belakang perangainya. khamar (segala yang dapat merusak akal)….

terlarang dengan seorang lelaki pezina …. “ Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera.” (HR. . Abu Daud. Ketetapan Allah ini agar manusia tetap terjaga kebersihan jiwa dan badannya. Rasul SAW membacakan ayat ini dan berkata: “Jangan kamu kawin dengan dia. menjauhi yang haram. dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. menegakkan sendi kehidupan peribadi muslim. yakni “dera” sebagai hukuman jasmani dan larangan mengawininya adalah hukuman moral. an-Nur: 3).24. dan terpelihara hubungan dengan Sang Khaliq (hablun minallah). Imam Ahmad mengatakan. perlindungan hak-hak. Dalam riwayat (asbabun Nuzul) diceriterakan seorang minta izin kepada Nabi untuk kawin dengan pelacur yang perhubungannya telah dimulai sejak masa jahiliah. dan hari akhirat. jika kamu beriman kepada Allah.”. Hadist Nabi SAW ini menjadi panduan agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Dan perempuan mukminah dengan lelaki muhshan. Nasa‟i dan Tarmizi). supaya tidak terjatuh ke lembah zina.” (HR.“Janganlah sekali-kali (di antara kalian) berduaan dengan perempuan. kecuali dengan mahramnya. dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah. “Aku tidak tahu ada dosa yang lebih besar setelah membunuh jiwa daripada zina”. atau perempuan yang musyrik. 24. an-Nur: 2). serta memberikan batasan syari`at (ketentuan agama Islam). Pelaku zina mendapat hukuman fisik. Allah SWT mengizinkan lelaki mukmin kawin dengan perempuan mu‟minah yang muhshanah atau yang bersih dan terpelihara. (QS. namanya: Anaq.“ (QS. dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. Al-Bukhâriy dan Muslim). Nabi tidak menjawabnya sehingga turunlah ayat yang berbunyi: “ laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.

3. permusuhan dan hilangnya reputasi dan harta benda pelakunya. 1. Sasaran pernikahan adalah mendapatkan kedamaian. “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian . Kaum perempuan memiliki kemuliaan khas dengan intensif menjaga auratnya. Kata perhiasan bermakna barang yang kemas dan terjaga dengan baik.” (QS. dan juga tidak konsisten dengan self-respect atau respek pada manusia lain. “ Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya. an Nur : 31) Diminta kepada kaum perempuan tidak menampakkan perhiasan atau aurat mereka kecuali kepada orang-orang yang rapat atau muhrim. Zina membuka jalan pada banyak perbuatan jahat yang lain. 6. kecuali yang (biasa) nampak dari padanya …. Allâh SWT telah menjamin rizkinya. Zina secara permanen melepaskan ikatan hubungan keluarga dan masyarakat. Zina menghancurkan fondasi dasar keluarga. Zina adalah perilaku yang sangat memalukan. 4. serta takut kepada iqab Allah. Jika terjadi hamil. baik lelaki dan wanita. maka hal itu bertentangan dengan maslahat anak yang lahir atau yang akan lahir dari hubungan zina itu. dan kemaluannya. dan suatu jalan (menuju banyak) kejahatan yang buruk lainnya. Zina dapat menyebabkan penyakit. “ dan janganlah kamu mendekati zina.. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. di segala waktu – sebelum menikah atau selama berumah tangga. Ketika manusia dalam keadaan miskin sekalipun tidak terhalang baginya untuk melangsungkan pernikahan. 5. Perhiasan perempuan adalah bahagian anggota tubuh yang amat menarik (seperti yang ada di dada) supaya ditutup dengan sempurna. Kesopanan lelaki dan perempuan di masa berinteraksi diperintah mengawal pandangan dan menjaga faraj mereka. secara eksplisit menyatakan. dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Surah Al Isra ayat 32.Zina dalam Islam termasuk satu dosa besar yang harus dijauhi oleh semua individu yang mengklaim dirinya muslim. kenyamanan dan ketenangan. Perzinaan tidak akan berkembang bila kesopanan dijaga dengan baik. NASEHAT PERNIKAHAN Mengucapkan Ijab Kabul artinya ikrar timbang terima tanggung jawab dari ayah bunda isteri kepada seorang lelaki yang akan menjadi suami atau yang akan menjadi menantu-nya. 2. Alquran.24. Maknanya agama Islam memerintah perlunya kesucian diri.” Berapa tafsir Alquran menyebut larangan keras atas perbuatan zina karena beberapa faktor. pembunuhan.

Sabda Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. artinya pergaulilah isterimu dengan dengan ma‟ruf. kecuali ada alasan biologis. terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. “Rasa malu dan iman itu sebenarnya berpadu menjadi satu. Agama Islam sangat mengecam pola hidup membujang atau hidup tanpa ada ikatan perkawinan yang sah sepanjang usia.– yakni. lemah lembut. wa „a-syiruu-hunna bil ma‟ruf.” (QS. tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa.” (QS. dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka. “ … dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma‟ruf. an-Nisa‟:34). Di sini tugas dan kehormatan laki-laki yang diberikan Allah SWT. hendaklah laki-laki yang belum kawin atau perempuanperempuan yang tidak bersuami.” Lelaki berkewajiban melindungi perempuan. dan “menggauli isterinya dengan baik” (QS. dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki. “Hai orang-orang yang beriman.an-Nisa‟:19). (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Hak-hak hidup lelaki dan perempuan tidak ada berbeda. dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (Hadits Qudsi). dan bergaullah dengan mereka secara patut. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. seperti impoten. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.4. PERAN SUAMI ISTERI Allah SWT perintahkan setiap suami. Tanggung-jawab suami menurut Alquran sangat berat. yang di ikrarkan dalam sighat thalaq ta‟lik. . menyebutkan. Al-Nûr/24: 32). dibantu agar mereka dapat kawin –. Juga Firman Allah. bilamana lenyap salah satunya hilang pulalah yang lain. Lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan … (QS. An-Nisa‟ : 19). di antara kamu.

Keduanya wajib di jaga. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Betapa agung Allah. “sebaik-baik kamu adalah yang paling baik pada keluarganya. Menyelesai mana yang kusut. Nilai martabat terletak pada akhlak. Membaharui mana yang usang. Lemah lembut dalam sesuatu (urusan) menyebabkan indahnya sesuatu dan jika lemah lembut itu telah dicabut dari sesuatu. Inilah peran suami. (Diriwayatkan oleh Dhia dari Anas). (HR. Rumah tangga wajib di bina.al-Baqarah:228). . Menjinaki mana yang liar. Mencari kata mufakat. menyambung mana yang putus. niscaya yang akan tersisa adalah keburukan. Merapatkan mana yang renggang. Thabarany dan Abu Nu‟aim). Betapa bijaksana Allah. Ketahuilah bahwa suami adalah pemimpin di tengah rumah tangganya. memberikan tanggung jawab kepada lelaki memikul tugas menyeluruh membina rumah tangga. yang mewajibkan suami musyawarah dengan isteri. “Sebaik-baik mukmin seseorang adalah yang paling sempurna akhlaknya”.” Sebab sabda Nabi SAW. serta menggauli isteri lemah lembut setiap waktu.”Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Rasulullah SAW bersabda. Melantai mana yang lapuk. Masyarakat keliling mesti di tenggang. “Tidaklah pernah memuliakan seorang isteri kecuali suami yang mulia pula”. menambah mana yang kurang.” (QS. mengulas mana yang senteng.

dan memasakkan makanan untukku. ramah lembut. Hindari sifat tertutup dan saling curiga. Hendak pandai rajin belajar (kesungguhan). Enggang dan Kekek cari makan. Isteriku. orang yang paling setia mendampingiku di saat senang dan susah. Sesungguhnya. ramahtamah dalam berilmu. betapa berat tugas ibu. Isteriku yang membantu. menjadi pelindung terhadap perempuan. Maka suami dituntut berpendirian teguh. termasuk budi pekerti orang beriman ialah. makanya sampai yang dicitanya. setiap hari mencuci pakaianku. Selain itu …. ”Hendak kaya berdikit-dikit (hemat). Mungkin banyak hak-haknya yang belum sempat aku penuhi.” Kiat Umar ini mesti ditiru. Karena itu. menjaga. Hadapi masalah bersama. . Hendak beroleh kuat mencari (rajin). Saya tahu betul. “Isteriku. selalu berbuat baik. lembut hati. Hendak nama tinggalkan jasa. kuat memegang agama. membatasi diri dari keinginan nafsu . Hendak lurus rentangkan tali (jujur). mampu bersahaja dikala miskin. beriman dengan keyakinan. Kebahagiaan rumah tangga bisa di perdapat dengan saling pengertian dan musyawarah. membantu dengan kasih sayang. Isteriku adalah ibu dari anak-anakku. dan anak-anakku. Panjang dan singkat perulaskan. tegas bersikap. berusaha di jalan yang halal. Hendak mulia tepati janji..Kewajiban suami. memelihara diri dari tamak. Hindari sifat menang sendiri dan memaksakan kehendak. Kaedah hidup mengadatkan. memelihara rumah dan hartaku. Isteriku tanpa mengenal lelah. Terbang ke pantai kaduanya. melahirkan. aku selalu memaafkannya. merebut ilmu pengetahuan. Umar bin Khattab RA. benteng bagiku dari api neraka. dan menjaga anak-anak. penyabar. sederhana di waktu kaya. mengandung. menceritakan tentang bakti isterinya. Bina rumah tangga dengan kasih sayang. dan melaksanakan suruhan Allah. Hendak tuah bertabur urai (pemurah). menyusukan. rajin menjalankan pimpinan yang benar.

Agama Islam dengan hadist Nabi Muhammad SAW telah meletakkan penghormatan kepada posisi kaum perempuan (ibu) tiga berbanding satu dengan kaum lelaki (ayah). Suami yang berakhlak mulia akan mampu membentuk rumah tangga ideal (baiti jannati) : Empat kebahagiaan dalam hidup manusia: isterinya perempuan yang saleh. Perempuan adalah ibu yang mendidik pertama dari generasi yang dilahirkannya. sesuai kehendak Maha Pencipta. pasti mendapatkan dua pahala. Inilah profil suami ideal itu. bila dibimbing oleh nilai-nilai ajaran agama yang luhur (Dinul Islam). yaitu: Wangi-wangian. PERAN KAUM PEREMPUAN SEBAGAI ISTERI Islam sangat menghormati kedudukan perempuan. dan ketenangan saat shalat. Selain itu. satu pahala ibadah dan satu pahala sedekah. karena harta isteri adalah hak isteri. “Ada tiga hal yang sangat aku senangi di dunia ini. 75). dan rezekinya diperoleh di negerinya. . teman sepergaulannya orang-orang yang saleh.” (Imam Nawawi. anak-anaknya orang baik-baik. rusak perempuan maka rusaklah negeri ». Kaum perempuan wajib mempersiapkan diri jadi isteri shalehah. (Diriwayatkan oleh Dailami dari „Ali). sesuai sabda Rasul Allâh SAW.dan kasih sayang terhadap orang yang berkekurangan. Perempuan mempunyai kelebihan dan memiliki pula keterbatasan-keterbatasan. yang menganggap kedudukan perempuan sangat rendah. hal. « perempuan adalah tiang negeri. artinya bahwa “Keridhaan Allâh terletak pada keridhaan kedua orang tua (ayah dan ibu). Kaum perempuan semestinya tidak berpaling dari kodrat sebagai perempuan. Kaum perempuan yang menjadi isteri shalehah dan amanah dalam kekayaannya. “Sorga ditelapak kaki Ibu”. Agama Islam telah mengembalikan fitrah kaum perempuan dari rongrongan kebiasaan jahiliyah yang telah mengingkari kesucian kaum perempuan. . Isteri shalehah. Kaum perempuan dapat menghidupkan suasana hidup yang indah dan bahagia. 2005.

. Wahyu Alquran menempatkan perempuan dengan hak dan kewajiban seimbang. sumber sakinah (bahagia) dengan merajut kasih dan rahmah. lisan yang selalu berzikir. Muslim). “Hendaknya ada diantara kamu hati yang selalu bersyukur.Umar bin al-Khatthab RA. b. Isteri yang menshadaqahkan mahar/maskawinnya kepada suaminya. dengan saling memerlukan. Sikap demikian ini akan dapat merasakan indahnya kehidupan berkeluarga. dan isteri yang beriman yang membantu melakukan urusan akhirat” (HR. Citra perempuan Minangkabau sangat sempurna diperankan pada posisi sentral IBU = Ikutan Bagi Ummat. sebagai kekuatan dalam berbagai persoalan hidup. . Baihaqiy).” Agama Islam mengajar umatnya. Orang fakir yang menanggung nafkah keluarganya. saling menjaga keutuhan rumah tangga. “Dunia adalah perhiasan. c. berkata. dan e. Anak yang kedua orang tuanya ridha kepada dirinya. Perempuan. Rasul Allâh shall Allâhu `alaihi wa sallam bersabda. sesuai perkembangan zaman. untuk selalu bersikap ridha dan syukur atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allâh. Demikian juga sabda Rasul Allâh shall Allâhu `alaihi wa sallam. . saling memberi kemudahan. Orang yang bertobat dari kesalahannya. yaitu: a. tentulah aku mau bersaksi bahwa kelima golongan manusia ini adalah termasuk ahli surga. Tenteram. dengan mawaddah kasih sayang. (HR. “Sekiranya tidak takut dituduh mengetahui yang ghaib. Ibu adalah inti keluarga. d. Perempuan adalah “tiang negeri” (al Hadist). perempuan yang suaminya ridha kepadanya. namun sebaik-baik perhiasan adalah isteri yang shalehah”. dengan menjadikan “rumahku adalah surgaku”.

adalah penudung atau khumur yang artinya juga adalah “pakaian luar. Hancurnya sebuah rumah tangga ideal akibat sikap isteri terlalu maskulin. dan mendorong seksualitas menjadi spiritualitas. Jangan lupa berbenah diri ketika suami pulang ke rumah. anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. “Seorang isteri yang taat melakukan shalat 5 waktu. di saat suami tidak di rumah. Katakanlah kepada isteri-isterimu. Jangan berhias berlebih-lebihan untuk dilihat orang lain. ISTERI MESTI MENJAGA DIRI DAN MURUAH 1. Alangkah mulia dan tingginya penghargaan Allah SWT bagi seorang isteri. Jangan berpuasa sunat tanpa seizin suami (kecuali puasa yang wajib). penderitaan dan kegagalan”. dan sumber cahaya Ilahi.” (QS. Tidak berkata keras. Pesan Rasulullah SAW. al Ahzab : 59). sehingga memiliki daya tahan terhadap kesakitan. – dia akan di masukkan ke dalam sorga dari pintu mana saja yang dia ingini”. setia kepada suaminya. Jangan meninggalkan rumah tanpa seizin suami. berpuasa di bulan Ramadhan. 4. Bila ia mau mengamalkannya. atau mantel yang menutupi leher dan payudara” . suami isteri adalah ibarat pakaian yang saling melindungi. Jangan menolak panggilan suami kepada yang baik. kelembutan. gaun panjang yang menutupi seluruh badan. menjaga diri (kehormatan faraj-nya). Sifat feminim yang merupakan sumber kasih sayang. Simpan rahasia rumah tangga dengan baik. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal.33. mempunyai potensi untuk menyerap dan mengubah kekuatan kasar menjadi sensitivitas. 3.Kaum perempuan wajib menjaga marwah (muruah) dengan menjaga “aurat”. keindahan. Jangan menerima tamu laki-laki yang bukan muhrim. Jilbab (33:59). mengubah rasionalitas menjadi intuisi. Pakaiannya menutup aurat. 2. Karena. “ Hai Nabi. Mempunyai malu dan sopan. . karena itu mereka tidak di ganggu. apalagi bersikap kasar sombong. sebagai ujud ciri-ciri feminim. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. yang diarahkan kepada suami junjungan diri.

dan selalu hati-hati melangkah. TIPE PEREMPUAN. Seorang ibu di rumah tangga. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah. “ Dan Allah membuat isteri Fir‟aun. berakhir keneraka. yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing). bagi orang-orang kafir. Selalu menghindar dari kezaliman dan kemusyrikan. Sejak awal. ketika ia berkata: “Ya Rabbku. “Baiti jannati”.Dengan bekal syariat Islam dan adat istiadat yang baik dapat dibina rumah tangga sakinah. Senantiasa berharap sorga. menjadi cerai berai kembali. dalam firdaus.at Tahrim :10).” (QS. perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Perempuan kufur dan khianat kepada suami. di antara hamba-hamba kami. seperti isteri Nuh dan Luth. diperhitungkan apa mudharat dan manfaat dari suatu. (QS. Keduanya. 2. TIDAK BOLEH DITIRU 1. “ Dan janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan. berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh. dituntut bersifat kreatif. Firman Allah. bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu. dan selamatkanlah aku dari Fir‟aun dan perbuatannya.66. dan dikatakan (kepada keduanya): “Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk ( ke dalam jahannam itu)”. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)-mu sebagai alat penipu di antaramu…. TIPE PEREMPUAN YANG PERLU DITIRU 1. Perempuan yang suka meninggalkan bengkalai dan merusak rajutan …. tidak dapat membela isteri-isterinya atas azab Allah. sabar dan mampu menghidangkan keindahan. an-Nahl :92). . apabila mereka menentang ajaran agama. Sia-sia hutang tumbuh. ulet. Arif melahirkan kewaspadaan dalam bertindak dan berperangai. seperti Asiyah isteri Fir‟aun . “ Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan. yakni Rumah Tangga Sorga. tabah. Nabi-nabi sekalipun. kurang awas nagari kalah.16.

aku telah menamai dia Maryam. Maryam. Maka. Sekalipun isteri seorang kafir. Mulut manis.3. dan dia adalah termasuk orang-orang (perempuan) yang taat. Tahrim : 12). mulia dan bermartabat. anak yang dalam kandunganku ini. . dengan (pemeliharaan) Engkau (ya Allah). Doa ibu muda ini makbul. sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. menjadi Nabi dan Rasul Allah untuk Bani Israil. Memakai rasa dan periksa. dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. “ Dan (ingatlah).” (QS. serta anak-anak keturunannya. Selalu berupaya agar generasi yang dilahirkannya menjadi zurriyat yang memegang teguh amanah Allah. PEREMPUAN DI MINANGKABAU ”Adapun yang disebut perempuan. menjadi hamba yang saleh. 2. dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). bila menganut ajaran Allah dengan taat.66. tatkala isteri „Imran melahirkan anaknya. Selalu memelihara faraj. sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim. daripada syaitan yang terkutuk. Mamakai baso jo basi. maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami. Memakai tertib dengan sopan. anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. “ Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. pandai bergaul sama besar.66 at-Tahrim : 11). melahirkan anak laki-laki yang sangat baik. Tahu ereng dan gendeng. Kata baik kucindan mudah. ketika isteri „Imran berkata: “Ya Tuhanku. dan aku mohon perlindungan untuknya. akhirnya masuk dalam jannah. Sesungguhnya. dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-kitabNya. memakai malu dan sopan.” (QS. dan (padahal). yakni Maryam itu sendiri. 3. sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau. tutur bahasa disenangi.” (QS. diapun berkata: “Ya Tuhanku. Ali Imran : 35-36). Menjauhi sumbang dan salah. yaitu Isa ibni Maryam.

” Inilah. PERLU DI INGAT ! 1. pandai. dan bersifat malu. bayang-bayang sepanjang badan. Anak orang Koto Hilalang. Meleleh boleh dipalit. padu isi dengan lima sifat utama. Malu dan sopan kalau dah hilang. JANGAN CEPAT BERPUTUS ASA. benar. sekepal dapat digunungkan. . habislah rasa dan periksa. Malu di paham akan tergadai. Tahu tinggi dan rendah. oleh orang se nagari. Tahu manyuri mangulindan. Hendak lalu ke Pekan Baso. Riak dan gelombang adalah permainan laut. patuh kepada suami. Perempuan Minang disebut “padusi”. Jangan cepat berputus asa. Takut kepada Allah. Tahu dengan Korong dan kampung. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Setitik dapat dilautkan. mulia dan bermartabat. Al hayak nisful iman = malu adalah paruhan dari Iman. fasih terdidik. menetes dapat ditampung. Tahu di mungkin dengan patut. Boleh ditiru diteladani. mengikut perintah sunnah Rasulullah. jujur. Bergisir sampan dan pendayung adalah hal biasa.Hormat kapada ibu bapa. Kan suri teladan kain. harkat perempuan di Ranah Bundo. kan cupak teladan betung. Khidmat kepada orang tua. Takut budi akan terjual. Mengenal rumah tangga.

“ sinarilah rumah tangga kalian berdua. 2. “Bila perlu perlindungan minta perlindungan kepada Allah. http://bundokanduang. dengan shalat dan bacaan Alquran.” 3. Shalat yang lima waktu jangan dilalaikan apalagi di tinggalkan. Bila engkau memerlukan pertolongan minta pertolongan dari Allah. 5.com/2010/01/31/membina-rumah-tangga-dan-memelihara-nilainilai-pernikahan-sesuai-bimbingan-agama-islam/ . Minta selalu pertolongan dari Allah.” DOA PENUTUP .akan binasa jadinya rumah tangga. ujungnya doa tidak akan dikabulkan Allah. Jangan meminta kepada yang dikeramat-keramatkan. Pesan Rasulullah SAW. Ingat pesan Rasulullah SAW.wordpress. Doamu dinilai dari sini !!!. . 4. Akibatnya bisa terseret kepada mensyarikatkan Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful