5/19/2013

MyMASTER@UPSI

1

BAB 1: Pengenalan
2

PROPOSAL KAJIAN

Latar belakang kajian Permasalahan kajian ¨ Objektif kajian ¨ Persoalan kajian (opt) ¨ Hipotesis (opt) ¨ Skop/Limitasi ¨ Signifikan kajian ¨ Definisi operasi
¨ ¨
MyMASTER@UPSI

GRU6014 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

Latar belakang
3 4

Permasalahan Kajian
¨

Boleh ditulis dengan panjang lebar ¨ Merangkumi banyak aspek ¨ Ada data, perangkaan, maklumat yang berdokumentasi ¨ Ada sumber rujukan yang lengkap ¨ Boleh masukkan unsur ekonomi, sosio, politik, dasar ¨ Daripada umum kepada menjurus ¨ Mewujudkan persoalan, jurang, isu atau masalah yang perlu dikaji [Tiga muka surat atau empat]
¨
MyMASTER@UPSI

¨

¨

Merupakan rumusan kepada masalah yang ditimbulkan dalam latar belakang Nyatakan pernyataan masalah dengan menyatakan apakah masalahnya dan serta mengapa masalah tersebut perlu dikaji. Dalam dua pertiga muka surat

MyMASTER@UPSI

1

Konteks . masa. kerjasama tidak perlu dimasukkan dalam skop ¨ Batasan dari segi: . menilai) Dibina dariapada objektif kajian. Apakah tahap Adakat terdapat Sejauh mana Apakah faktor MyMASTER@UPSI MyMASTER@UPSI Hipotesis Kajian 7 8 Skop/Limitasi kajian Hendaklah dapat membezakan antara skop/limitasi kajian dengan halangan kajian.Subjek/Sampel .5/19/2013 Okjektif Kajian 5 6 Persoalan Kajian ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perkara-perkara yang hendak dicapai atau dilaksanakan dalam suatu kajian. ¨ Halangan seperti kos. menganggar.Konstruk ¨ MyMASTER@UPSI Maksud Suatu saranan awal sementara tentang hubungan antara dua pemboleh ubah (atau lebih) yang didapati daripada deduksi. Contoh: Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara… Adakah terdapat terdapat perbezaan min pendapatan yang signifikan antara…. Adakah terdapat pengaruh yang signifikan ¨ MyMASTER@UPSI 2 . ¨ Nyatakan objektif umum (nyatakan keseluruhan objektif kajian yang hendak dicapai) ¨ Objektif khusus (menggunakan kata kerja seperti mengenal pasti.

ibu bapa.5/19/2013 Kepentingan/Signifikan Kajian 9 10 Definisi Operasi ¨ ¨ ¨ ¨ Nyatakan kumpulan sasaran yang akan mendapat faedah daripada kajian ini seperti guru. kementerian. masa. sekolah. pembuat dasar ada lainlain Metod baru Nilai tambah kepada literatur ¨ Definisi bagi setiap pemboleh ubah atau konsep yang digunakan dalam kajian anda Boleh masukkan definisi istilah tetapi definisi operasi lebih penting MyMASTER@UPSI MyMASTER@UPSI Tinjauan Literatur Bab Dua: Tinjauan Literatur Kajian-kajian lalu yang berkaitan ¨ Ruang lingkup kajian ¨ Membentuk/pilih pembolehubah ¨ Latar teori/pendekatan kajian yang digunakan ¨ Justifikasi pemilihan kerangka konsep kajian ¨ Literatur yang ditinjau dan dibincangkan itu perlu disusun mengikut urutan yang lebih sesuai dan mudah difaham eg. ¨ Perbincangan teori berkaitan – boleh dibincangkan mengikut sub-topik atau tema-tema tertentu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji – perlu dikaitkan dengan kajian yang telah dijalankan ¨ Tinjauan literatur seharusnya berbentuk kritikan. pembolehubah. tema. perbincangan dan ulasan BUKAN nya berbentuk senarai atau listing. ¨ Rumusan .merumuskan perkara-perkara yang telah dibincangkan ¨ 12 MyMASTER@UPSI 11 MyMASTER@UPSI 3 .

¨ Perbincangan teori berkaitan – boleh dibincangkan mengikut sub-topik atau tema-tema tertentu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji – perlu dikaitkan dengan kajian yang telah dijalankan ¨ Tinjauan literatur seharusnya berbentuk kritikan. tema. masa.5/19/2013 Tinjauan Literatur Literatur yang ditinjau dan dibincangkan itu perlu disusun mengikut urutan yang lebih sesuai dan mudah difaham eg. pembolehubah. model dalam ekonomi)/Unit analisis Kajian rintis – kebolehpercayaan dan kesahan instrumen Analisis Data .teknik/program Penutup MyMASTER@UPSI 16 15 MyMASTER@UPSI 4 .merumuskan perkara-perkara yang telah dibincangkan ¨ 14 Tinjauan Literatur Kajian hampir serupa di negara lain Kajian hampir serupa lokasi lain Kajian hampir serupa Tajuk anda Khusus dan sempit Lokasi sama Kajian bidang yang lain lokasi sama 13 MyMASTER@UPSI MyMASTER@UPSI Bab Tiga: Metodologi Kajian ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Populasi dan Persampelan Populasi dan sampel Nyatakan teknik persampelan yang akan digunakan ¨ Pemilihan subjek kajian (responden) – justifikasi pemilihan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pengenalan Rekabentuk kajian Kerangka teori Kerangka konsep atau model Populasi dan Persampelan atau bagaimana data sekunder diperolehi Instrumentasi/model Pengumpulan data/Prosedur Kajian Metod analisis data (Quan dan Qual) dan interpretasi (eg. ¨ Rumusan . perbincangan dan ulasan BUKAN nya berbentuk senarai atau listing.

Contoh: mengkaji kepuasan kerja pensyarah di sebuah universiti. Jika mengkaji gaya pembelajaran tahun pertama di Universiti Sri Wijaya. Unsur atau unit asas: setiap anggota dalam populasi tersebut dalam populasi. MyMASTER@UPSI ¨ ¨ Sekumpulan kecil unsur yang telah diambil/dicabut daripada populasi dengan menggunakan rangka persampelan. benda. objek yang menjadi subjek kajian. maka setiap orang dalam isirimah/anggota isirumah adalah populasi kajian. maka semua pelajar tahun satu adalah populasi kajian.5/19/2013 Populasi 17 18 Sampel ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Populasi atau sejagat ialah sekumpulan entiti. unsur. individu. Rangka persampelan ialah senarai unsur (objek. jika unsur dalam populasi ialah isirumah. Sampel adalah subset sesuatu populasi. Dalam konteks ini isirumah ialah “unit asas” dalam kajian. anasir. dan sebagainya) yang boleh digunakan oleh penyelidik sebagai “tabung” untuk memilih sampel kajian MyMASTER@UPSI Jenis persampelan 19 20 Persampelan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Persampelan rawak mudah Persampelan rawak berlapis Persampelan rawak Persampelan berkelompok Persampelan sistematik Nyatakan teknik persampelan yang akan digunakan ¨ Populasi dan sampel ¨ Pemilihan subjek kajian (responden) – justifikasi pemilihan ¨ MyMASTER@UPSI MyMASTER@UPSI 5 . Contoh. maka populasi ialah semua pensyarah di universiti tersebut.

MyMASTER@UPSI Department of Economics Faculty of Business & Economics UPSI PENGENALAN 23 24 Pengenalan Faedah menggunakan soal selidik yang seragam/sekata ialah: Setiap responden disoal dengan soalan yang sama mengikut urutan. MyMASTER@UPSI ¨ ¨ ¨ Instrumen ialah satu cara mendapatkan matlamat/mengumpul data bagi mencapai sesuatu objektif yang hendak diselidiki Instrumen/soal selidik mestilah seragam Satu rentetan soalan yang dibentuk/digubal supaya dapat membantu responden merasa selesa. ujian dsb ¨ Apa jenis data yang diperlukan (data primer/sekunderKUANTITATIF) ¨ Apa instrumen untuk mengumpul data? ¨ INSTRUMENTASI Ramlee Ismail. PhD. soalselidik. dan boleh mengingat kembali perkara-perkara yang telah berlaku ¨ ¨ ¨ MyMASTER@UPSI 6 . analisis dokumen berkaitan. Mudah diproses dengan menggunakan program komputer.5/19/2013 Pengumpulan data 21 MyMASTER@UPSI 22 Jelaskan metod. Ini akan membolehkan penyelidik membuat perbandingan. Mempercepatkan kerja mengumpul data dan memastikan mutu data yang dikumpul. teknik dan alat pengumpulan data serta justifikasi pemilihan metod yang sesuai ¨ Teknik yang biasa digunakan adalah pemerhatian (tanpa turut serta atau turut serta). temubual (berstruktur atau tidak berstruktur).

Mereka tidak merasakan bahawa jawapan yang dinyatakan boleh mengganggu tugas. Jika tema soalan ditukar dengan tiba-tiba kepada persoalan atau tema yang lain. atau mengumpul responden untuk mendapat data. temuramah. Biasanya pada permulaan soal selidik. Agak sukar untuk menentukan apakah jenis soalan yang akan menarik minat tetapi soalan yang berkaitan dengan tugas. pekerja am. Arahan bagi setiap bahagian mesti dinyatakan dengan jelas tetapi ringkas. pos. dan pendapat akan menarik minat responden. Seboleh-bolehnya dinyatakan dalam bentuk yang sangat baik bagi membolehkan responden senang hati untuk menjawab soalan. masa depan. guru dan sebagainya. penyelidik mesti mengenal pasti sasaran: sama ada pelajar. dan lain-lain) Soalan-soalan yang seterusnya hendaklah menarik minat responden. atau memberi kesan kepada pekerjaan. MyMASTER@UPSI ¨ ¨ Soalan permulaan pendek dan mudah dijawab Biasanya soalan permulaan ialah maklumat latar.5/19/2013 Mengenal pasti sasaran 25 26 Panduan Membentuk Soal Selidik ¨ ¨ ¨ ¨ Sebelum membentuk instrumen/soal selidik. pengalaman. Etika kerahsiaan perlu dinyatakan dengan jelas. didahulukan dan sebaliknya). Soalan yang mengikut tema/urutan memudahkan responden untuk mengingat kembali maklumat yang diminta. responden akan keliru dan membosankan mereka. Ini akan menjimatkan masa MyMASTER@UPSI Panduan Membentuk Soal Selidik 27 28 Panduan Membentuk Soal Selidik ¨ ¨ ¨ ¨ Soalan mestilah mengikut tertib/susunan/urutan yang logik (yang patut didahulu. MyMASTER@UPSI Sediakan ruang/tempat yang cukup untuk jawapan kepada soalan yang berbentuk terbuka. Ia amat penting kerana responden akan menentukan bentuk dan bahasa yang akan digunakan Apabila sasaran/responden dikenalpasti. Masukkan beberapa soalan ‘semak silang’ untuk mengesan sebarang jawapan yang tidak tekal/konsisten untuk mengesan sebarang jawapan/kelakuan yang tidak jujur daripada pembanci/responden. ras. Sebaiknya dihadkan soalan berbentuk terbuka kerana sukar diproses. suri rumah. kaedah untuk mengumpul data perlu ditentukan sama ada melalui telefon. hubungan dengan rakan atau pegawai/pengurusan atasan dalam apa-apa bentuk sekalipun ¨ ¨ MyMASTER@UPSI 7 . seperti pemboleh ubah demografi (umur. Soalan hendaklah dikarang/ditulis dengan baik dan terang supaya mudah difahami oleh responden (dan pembanci). jantina.

Kemungkinan besar anda akan mendapat jawapan adalah lebih tinggi kerana responden sudah mula biasa dengan anda/pembanci menjadikan soalan tersebut kurang sensitivinya. jika Ya. ¨ Maklumat yang lengkap boleh dikutip Kelemahan Soalan Terbuka ¨ Sukar memproses data ¨ Enumerator/pembanci mungkin meringkas/menambah ¨ Format jawapan yang berlainan/tidak seragam Adakah perlu masukkan soalan terbuka? MyMASTER@UPSI 8 . Soalan Terbuka Responden bebas menulis/menjawab soalan dan panjang jawapan adalah bebas “Apakah masalah anda semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kursus anda dalam semester ini?” “Terangkan pandangan terhadap peraturan baru yang akan dilaksanakan di fakulti?” MyMASTER@UPSI MyMASTER@UPSI Jenis-jenis Soalan 31 32 Jenis-jenis Soalan Kenapa soalan ini digunakan? ¨ Ingin mendapatkan motif responden dalam sesuatu tindakan dan penyelidik tidak mahu meneka. Membuat pengiraan matematik atau lain-lain yang sangat susah. “Mengapa anda hendak menjadi guru?” ¨ Ingin mendapat sesuatu pendapat. pandangan. sikap atau persepsi terhadap sesuatu isu (tidak mahu membuat andaian/tekaan). Tidak = 2]. MyMASTER@UPSI Kebaikan Soalan Terbuka ¨ Responden boleh menjawab dengan bebas. sekurang-kurangnya penyelidik sudah mendapat sebahagian besar maklumat/data yang dikehendaki. Jika responden tidak mahu menjawab soalan ini. Jika anda memerlukan jawapan bagi soalan yang sensitif dan ia sangat penting.5/19/2013 Panduan Membentuk Soal Selidik 29 30 Jenis-jenis Soalan ¨ Perkara yang perlu dielakkan: ¨ ¨ ¨ Soalan yang memerlukan masa yang panjang untuk menjawab. Soalan yang sensitif. apakah nama pertubuhan itu? _______________________. ¨ Ingin menyemak jawapan kepada soalan-soalan yang telah dimasukkan (semak silang/cross check) Contoh: Adakah anda menjadi ahli pertubuhan akademik? [Ya = 1. maka lebih baik soalan ini dimasukkan di bahagian akhir soal selidik.

Contoh: “Apakah aktiviti yang anda gemari/suka buat pada masa lapang?” [Tandakan /] ¨ Hanya mempunyai dua (2) pilihan jawapan.5/19/2013 Soalan Pilihan – 2 pilihan 33 34 Soalan Pilihan – Aneka pilihan Soalan bentuk ini menyediakan beberapa jawapan yang dipilih oleh responden. Tidak = 2] ¨ Hanya ada dua pilihan sahaja. Contoh: “Adakah anda menghadiri kelas Analisis Data?” [Ya = 1. ¨ Soalan ini dikenali sebagai soalan dikotomi (Dichotomy) Kelemahan ¨ Seolah-olah memaksa responden memilih satu jawapan sahaja ¨ Membaca buku Membeli-belah Berkebun Memasak Tidur MyMASTER@UPSI MyMASTER@UPSI 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful