AGAMA DAN AGAMA ISLAM

1. Pengertian Agama dan Agama Islam Pengertian Agama Secara etimologi, kata agama berasal dari bahasa Sangsekerta, yang berasal dari akar kata gam artinya pergi. Kemudian akar kata gam tersebut mendapat awalan a dan akhiran a, maka terbentuklah kata agama artinya jalan. Maksudnya, jalan untuk mencapai kebahagiaan. Di samping itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa kata agama berasal dari bahasa Sangsekerta yang akar katanya adalah a dan gama. A artinya tidak dan gama artinya kacau. Jadi, agama artinya tidak kacau atau teratur. Maksudnya, agama adalah peraturan yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan yang dihadapi dalam hidupnya, bahkan menjelang matinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata „agama‟ berarti suatu sistem, prinsip kepercayaan terhadap Tuhan (Dewa dsb) dengan ajaran kebaktian dan kewajibankewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Didunia barat terdapat suatu istilah umum untuk pengertian agama ini, yaitu : religi, religie, religion, yang berarti melakukan suatu perbuatan dengan penuh penderitaan atau mati-matian, perbuatan ini berupa usaha atau sejenis peribadatan yang dilakukan berulang-ulang. Istilah lain bagi agama ini yang berasal dari bahasa arab, yaitu addiin yang berarti : hukum, perhitungan, kerajaan, kekuasaan, tuntutan, keputusan, dan pembalasan. Kesemuanya itu memberikan gambaran bahwa “addiin” merupakan pengabdian dan penyerahan, mutlak dari seorang hamba kepada Tuhan penciptanya dengan upacara dan tingkah laku tertentu, sebagai manifestasi ketaatan tersebut (Moh. Syafaat, 1965). Dari sudut sosiologi, agama adalah tindakan-tindakan pada suatu sistem sosial dalam diri orang-orang yang percaya pada suatu kekuatan tertentu (yang supra natural) dan berfungsi agar dirinya dan masyarakat keselamatan. Agama merupakan suatu sistem sosial yang dipraktekkan masyarakat; sistem sosial yang dibuat manusia [pendiri atau pengajar utama agama] untuk berbhakti dan menyembah Ilahi. Sistem sosial tersebut
1

dipercayai merupakan perintah, hukum, kata-kata yang langsung datang dari Ilahi agar manusia mentaatinya. Perintah dan kata-kata tersebut mempunyai kekuatan Ilahi sehingga dapat difungsikan untuk mencapai atau memperoleh keselamatan (dalam arti seluas-luasnya)secara pribadi dan masyarakat. Dari sudut kebudayaan, agama adalah salah satu hasil budaya. Artinya, manusia membentuk atau menciptakan agama karena kemajuan dan perkembangan budaya serta peradabannya. Dengan itu, semua bentuk-bentuk penyembahan kepada Ilahi [misalnya nyanyian, pujian, tarian, mantra, dan lain-lain] merupakan unsur-unsur kebudayaan. Dengan demikian, jika manusia mengalami kemajuan, perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan kebudayaan, maka agama pun mengalami hal yang sama. Sehingga halhal yang berhubungan dengan ritus, nyanyian, cara penyembahan [bahkan ajaran-ajaran] dalam agama-agama perlu diadaptasi sesuai dengan sikon dan perubahan sosio-kultural masyarakat. Sedangkan kaum agamawan berpendapat bahwa agama diturunkan TUHAN Allah kepada manusia. Artinya, agama berasal dari Allah; Ia menurunkan agama agar manusia menyembah-Nya dengan baik dan benar; ada juga yang berpendapat bahwa agama adalah tindakan manusia untuk menyembah TUHAN Allah yang telah mengasihinya. Dan masih banyak lagi pandangan tentang agama, misalnya, 1. Agama ialah [sikon manusia yang] percaya adanya TUHAN, dewa, Ilahi; dan manusia yang percaya tersebut, menyembah serta berbhakti kepada-Nya, serta melaksanakan berbagai macam atau bentuk kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut 2. Agama adalah cara-cara penyembahan yang dilakukan manusia terhadap sesuatu Yang Dipercayai berkuasa terhadap hidup dan kehidupan serta alam semesta; cara-cara tersebut bervariasi sesuai dengan sikon hidup dan kehidupan masyarakat yang menganutnya atau penganutnya 3. Agama ialah percaya adanya TUHAN Yang Maha Esa dan hukum-hukum-Nya. Hukum-hukum TUHAN tersebut diwahyukan kepada manusia melalui utusanutusan-Nya; utusan-utusan itu adalah orang-orang yang dipilih secara khusus oleh TUHAN sebagai pembawa agama. Agama dan semua peraturan serta hukum-

2

yaitu sisi kebahasaan dan sisi peristilahan. o Percaya dengan adanya hubungan antara Tuhan dengan manusia. sumber lain mengatakan bahwa Islam berasal dari bahasa Arab. Oleh sebab itu. o Percaya dengan hubungan ini dapat mempengaruhi hidupnya sehari-hari o Percaya bahwa dengan matinya seseorang. Orang yang demikian berarti telah menyatakan dirinya taat. menundukkan. Orang tersebut selanjutnya akan dijamin keselamatannya di dunia dan akhirat. hidup rohnya tidak berakhir.hukum keagamaan diturunkan TUHAN [kepada manusia] untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat Sedangkan menurut M. dan damai. menyerahkan diri. patuh. yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat. Dari segi kebahasaan Islam berasal dari bahasa Arab. patuh. dan taat. dan kebiasaan. patuh. Pengertian Islam 3 . kata Islam dekat dengan arti kata agama yang berarti menguasai. Natsir agama merupakan suatu kepercayaan dan cara hidup yang mengandung faktor-faktor antara lain : o Percaya kepada Tuhan sebagai sumber dari segala hukum dan nilai-nilai hidup. orang yang berserah diri. hutang. dan patuh kepada Allah Swt. o Percaya kepada keridhoan Tuhan sebagai tujuan hidup di dunia ini. sentosa. Kedua sisi pengertian tentang ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari asal kata itu dibentuk kata aslama yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa dan berarti pula menyerahkan diri. Kata aslama itulah yang menjadi kata Islam yang mengandung arti segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya. o Percaya kepada wahyu Tuhan yang disampaikan kepada rosulnya. balasan. tunduk. o Percaya dengan ibadat sebagai cara mengadakan hubungan dengan Tuhan. terambil dari kata salima yang berarti selamat sentosa.  Pengertian agama islam Ada dua sisi yang dapat kita gunakan untuk memahami pengertian agama Islam. Senada dengan pendapat di atas. Dari pengertian kebahasaan ini. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. dan taat disebut sebagai orang Muslim.

Hai orang-orang yang beriman.demikian itu. Hal demikian dilakukan atas kcsadaran dan kemauan diri sendiri. kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh. Keadaan ini membawa pada timbulnya pemahaman terhadap orang yang tidak patuh dan tunduk sebagai wujud dari penolakan terhadap fitrah dirinya sendiri. melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah menyatakan patuh dan tunduk kepada Tuhan. sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad Saw. bukan paksaan atau berpura-pura. dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Demikianlah pengertian Islam dari segi kebahasaan sepanjang yang dapat kita pahami dari berbagai sumber yang dikemukakan para ahli. Sementara itu Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa Islam ada¬lah agama perdamaian. yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata. maka kata Islam menurut istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Swt. Dengan demikian. Islam bukan saja dikatakan sebagai agama seluruh nabi Allah. sebagaimana tersebut pada beberapa ayat kitab suci Al-quran. masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Harun Nasution misalnya mengatakan bahwa Islam menurut istilah (Islam sebagai agama). Posisi nabi dalam 4 . Dari uraian di atas. dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup. bukan berasal dari manusia. yang kita saksikan pada alam semesta. Berdasarkan pada keterangan tersebut. baik di dunia maupun di akhirat. tunduk. tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. menurut Maulana Muhammad Ali dapat dihami dari firman Allah yang terdapat pada ayat 202 surat AI-Baqarah yang artinya. dan dua ajaran pokoknya. taat. sebagai Rasul. melainkan pula pada segala sesuatu yang secara tak sadar tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah. Adapun pengertian Islam dari segi istilah akan kita dapati rumusan yang berbeda-beda. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi. dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad Saw. bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya. perkataan Islam sudah menggambarkan kodrat manusia sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada "I'uhan”.

dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu…” (Al Maidah 3) “Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. dan contoh praktiknya. Hal demikian dapat dipahami dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Alquran yang menegaskan bahwa para nabi tersebut termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Oleh karena itu tidak ada lain yang patut diterima. Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim. pada bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok manusia. Islam adalah agama sepan¬jang sejarah manusia. selain Islam. uraian. Allah menyempurnakan kenikmatan-Nya dan meridhai Islam sebagai dienNya. Nama Islam demikian itu memiliki perbedaan yang luar biasa dengan nama agama lainnya. Dengan demikian.agama Islam diakui sebagai yang ditugasi oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut kepada umat manusia. secara istilah Islam adalah nama bagi suatu agama yang berasal dari Allah Swt. dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku. Agama dari seluruh Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah Swt. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang tertentu atau dari golongan manusia atau dari suatu negeri. Ali Imron : 19) Demikian dapat dipahami dari petunjuk ayat-ayat Alquran yang diturunkan oleh Allah Swt. tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi…” (Al Ahzab 19) “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu. Dengan Islam Allah mengakhiri serta menyempurnakan agama-agama lain untuk para hamba-Nya. nabi terlibat dalam memberi keterangan. Dengan Islam pula. Nabi Daud. Namun keterlibatan ini masih dalam batas-batas yang dibolehkan Tuhan.” (Al Imran 19) 5 . Artinya : “Sesungguhnya agama yang di ridhoi Allah di sisinya adalah agama islam” (QS. Islam itulah agama bagi Adam as. Nabi Musa. Sebagaimana firman Allah . Kata Islam adalah nama yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Selanjutnya. penjelasan. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad n. yang artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Allah berfirman. dan Nabi Isa as. Nabi Ya'kub. Dalam proses penyebaran agama Islam. dilihat dari segi misi ajarannya.

dan umat. “Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya. yaitu relevan untuk setiap masa. sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab 6 yang lain itu…” (Al Maidah 48) .” (HR. membenarkan apa yang sebelumnya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itulah Abu Thalib (paman Nabi) dikatakan bukan orang yang mengimani Nabi.“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam. Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia. Islam mempunyai keistimewaan. Yang menghidupkan dan mematikan. Allah berfirman kepada Rasul-Nya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur‟an dengan membawa kebenaran. kemudian mati tidak mengimani sesuatu yang aku diutus karenanya kecuali dia termasuk penghuni Neraka. walaupun ia membenarkan apa yang dibawa oleh keponakannya itu dan dia juga mengakui bahwa Islam adalah agama terbaik. tidak seorang pun dari umat ini. Yahudi maupun Nasrani. Agama Islam mencakup seluruh kemaslahatan yang dikandung oleh agama-agama terdahulu. Muslim) Mengimani Nabi SAW artinya. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. membenarkan dengan penuh penerimaan dan kepatuhan terhadap segala yang dibawanya. yang mendengar tentang aku.” (Al A‟raf 158) Dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah bersabda: .” (Al Imran 85) Allah telah mewajibkan seluruh umat manusia agar memeluk agama Islam karena Allah. tempat. supaya kamu mendapat petunjuk. Hal ini sebagaimana telah difirmankan-Nya kepada Rasul-Nya: “Katakanlah: Hai manusia. bukan hanya membenarkan semata. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji itu). Memerintahkan bersikap jujur dan melarang berbuat bohong/dusta. Menyamakan hal-hal yang berbeda merupakan kelaliman yang tidak dianjurkan oleh Islam. maksudnya adalah bahwa berpegang teguh pada Islam tidak akan menghilangkan kemaslahatan umat di setiap waktu dan tempat.Islam dikatakan relevan untuk setiap masa. Mereka tetap menyembahKu dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. 3. dan pelakunya pun tidak terpuji. tempat dan umat. walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. yang artinya: “Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al Qur‟an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama. Catatan: Adil artinya menyamakan yang sama dan membedakan yang berbeda. bukan persamaan secara mutlak seperti yang dikatakan sebagian orang yang mengatakan bahwa Islam adalah agama persamaan yang mutlak. seperti yang dikehendaki sebagian orang. 2. Memerintahkan berbuat adil dan melarang perbuatan lalim. Memerintahkan bertauhid dan melarang syirik. umat akan menjadi baik. karena: 1. Islam adalah agama yang sempurna dalam aqidah dan syariat.” (An Nuur 55) Agama Islam merupakan aqidah dan syariat. Agama Islam adalah agama yang benar. Hal ini dikatakan-Nya dalam firman-Nya. tempat dan umat. 7 .” (At Taubah 33) “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amalan-amalan yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Allah menjamin kemenangan kepada orang yang memegangnya dengan baik. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Bahkan dengan Islam. Tetapi bukan berarti Islam tunduk pada waktu. sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa.

keikhlasan. harapan menjadi pencinta dan dicintai. 6. Memerintahkan berbakti kepada ibu-bapak serta melarang menyakitinya. Memerintahkan untuk menepati janji dan melarang ingkar janji. Manusia menyaksikan maut merenggut ayahnya. ibunya. Pada setiap keadaan dan perbuatan keagamaan. AGAMA DAN MANUSIA Agama merupakan kebutuhan (fitrah) manusia.Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. serta melarang memutuskannya. dan Allah melarang dari perbuatan keji.4. 8. dan melarang perbuatan yang buruk. memberi kepada kaum kerabat. Berbagai pendapat mengenai kefitrian agama ini dapat dikaji pada beberapa pemikiran. semua itu membentuk dalam diri sendiri dasar kejiwaan untuk menerima keimanan kepada Tuhan. Secara umum Islam memerintahkan agar bermoral baik dan melarang bermoral buruk. Memerintahkan bersilaturahmi/menyambung hubungan dengan kerabat dekat. Jadi harapan akan adanya sesuatu yang dapat memberi petunjuk dan pengarahan. keramahan. kita selalu dapat melihat berbagai bentuk sifat seperti ketulusan. sehingga manusia merasa kesepian dikala dunia telah kosong. Memerintahkan berbuat baik dengan tetangga melarang berbuat jahat kepada mereka. Misalnya Einstein menyatakan bahwa sifat sosial manusialah yang pada gilirannya merupakan salah satu faktor pendorong terwujudnya agama. kemungkaran dan permusuhan. kerabatnya serta para pemimpin besar. kecintaan dan pengorbanan.” (An Nahl 90) 2. 7. 5. Islam juga memerintahkan setiap perbuatan baik. Memerintahkan untuk bersikap amanat dan melarang khianat. Direnggutnya mereka satu persatu. Gejala-gejala kejiwaan yang bersifat keagamaan memiliki berbagai kepribadian dan karekteristik yang tidak selaras dengan semua gejala umum kejiawaan manusia. dan kerinduan. keinginan bersandar pada orang lain dan terlepas dari perasaan putus asa . 8 .

’’ Agama sebagai fitrah manusia melahirkan keyakinan bahwa agama adalah satu-satunya cara pemenuhan semua kebutuhan. Ingatlah. hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Satu-satunya cara untuk memenuhi perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan itu dalam bentuknya yang sempurna dan memuaskan adalah perasaan dan keyakinan agama. Kekecewaan dan kegelisahan bathin senantiasa menyertai perkembangan kesejahteraan manusia . seperti diungkapkan dalam firman Allah surat Ar Ra‟du (13)ayat 28. 9 . Artinya :’’ Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. kebutuhan akan agama semakin mendesak berkenaan dengan kebahagiaan sebagai suatu yang abstrak yang ingin digapai manusia.’’ Bahkan bentuk kebahagiaan abadi yang merupakan arah yang hendak dicapai manusia dalam kehidupannya adalah perwujudan ketentraman dalam dirinya. Manusia tidak mungkin dapat melepaskan keterbatasan dan ikatan tersebut kecuali berhubungan dengan sumber wujud.seperti difirmankan Allah dalam surat Al Fajr (89) ayat 27-30. Artinya :’’ Wahai jiwa yang tenang. Melepaskan diri untuk mencapai sumber wujud ini adalah ketenangan dan ketentraman. Posisi ini semakin tampak dan tidak mungkin digantikan dengan yang lain. Semula orang mempercayai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kebutuhan akan agama akan mengecil bahkan hilang sama sekali. Maka masuklah ke dalam jama’ah hambahambaKu.Dari beberapa pendapat itu dapat dipahami bahwa manusia terutama orang dewasa memiliki perasaan dan keinginan untuk melepaskan diri dari wujud terbatas mereka dan mencapai inti wujud. Ilmu dan teknologi serta kemajuan peradapan manusia melahirkan jiwa yang kering dan haus akan sesuatu yang bersifat rohaniah. tetapi kenyataan yang ditampilkan sekarang ini menampakkan dengan jelas bahwa semakin tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai manusia.dan masuklah ke dalam surgaKu. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.

Akibatnya. Pencarian informasi tentang Tuhan melalui pikiran manusia. Informasi tentang Tuhan yang datang dari Tuhan sendiri adalah suatu kebenaran mutlak. Artinya :’’ Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkataa : Mengapa Allah tidak langsung berbicara kepada kami atau datang tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada kami ?. sebab pikiran-pikran itu tidak pernah terlepas dari subyektifitas pengalaman-pengalaman pribadi manusia yang mempengaruhi pikiran-pikran itu. sehingga dengan demikian informasi itu akan dapat diyakinkan kebenarannya.yaitu kepercayaan akan roh-roh halus melalui perantaraan benda-benda yang mempunyai kekuatan magis. karena logika akan terus mencari jawaban Tuhan yang sebenarnya ?.seperti difirmankan-Nya dalam surat Asy Syura (42) ayat 51. Mencari kebenaran tentang Tuhan ternyata tidak dapat diperoleh manusia melalui pikiran semata-mata. ternyata tidak ditemukan jawaban yang dapat melahirkan keyakinan terhadap Tuhan yang dianggap sebagai keyakinan yang benar. Artinya informasi tentang Tuhan dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Akan tetapi cara mengetahuinmya tidak dapat diberikan Tuhan kepada setiap orang. sehingga dengan demikian Tuhan senantiasa digambarkan sesuai dengan pikiran yang ada dalam diri manusia yang memikirkannya. walaupun manusia menghendakinya alngsung dari Allah. atau dengan kata lain. yang dikenal dengan kepercayaan animisme dan dinamisme.Perasaan ketuhanan pada dasarnya telah dimulai sejak manusia berada dalam peradaban kuno. timbullah beragam informasi dan gambaran tentang Tuhan yang justru menambah kegelisahan manusia. Artinya :’’ Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah barkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus 10 .’’Informasi itu hanya diberikan kepada orang yang dipilih Tuhan sendiri. Hal ini dilukiskan dalam firman Allah surat al Baqarah (2) ayat 118. hati mereka serupa. karena datang dari Tuhan sendiri. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum yang yakin. informasi tentang Tuhan diberitahukan sendiri bukan dipikirkan oleh manusia. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. kecuali diperoleh dari Tuhan sendiri.

Hal ini terjadi karena manusia didaptakan Tuhan dengan dibekali rasa ingin tahu. kebutuhan biologisnya terpenuhi.seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. minum. apakah ia telah mendapatkan ke-sempurnaan dalam hidup? Dalam terminologi Islam.’’ Seperti makhluk-makhluk yang lain. 11 . minum. hartapun ia miliki. secara naluriah manusia selalu mencari apa yang diperlukannya. Manusia merasa berhak untuk mengetahui apa-apa yang ada disekitarnya. ia juga memiliki sisi agung yang dapat menghantarkannya menjadi khalifah Allah di muka bumi. harta. Dari sisi rohani ini. Dari sini kita katakan bahwa dalam kehidupannya manusia memiliki sederet kebutuhan yang harus dipenuhinya. atau tidak? Seseorang yang perutnya kenyang. layaknya hewan-hewan lain. Jika seekor singa mencari mangsanya di saat lapar. wanita dan semisalnya. kebutuhan manusia adalah ilmu pengetahuan. Saat mendengar suara ketukan pintu rumahnya atau saat mendengar suara teriakan orang yang meminta pertolongan ia merasa berhak untuk mengetahui siapa yang berada di balik pintu dan apa yang terjadi pada orang yang berteriak tadi. Sisi kedua manusia ini disebut sebagai sisi rohani. Perasaan inilah yang mendorongnya untuk mengetahui realitas yang ada di sekitarnya dan melakukan banyak eksperlmen demi menyingkap tabir misteri yang menyelimuti alam secara umum. tetapi ia bodoh sama sekali. manusia juga mencari sesuatu yang dapat mengusir rasa laparnya. seperti makan. manusia diyakini sebagai makhluk yang selain memiliki sisi hewani yang sarat dengan kebutuhan-kebutuhan hewani seperti makan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhasil dicapai oleh umat manusia adalah berkat rasa keingintahuannya ini. Namun apakah kebutuhan manusia hanya terbatas pada sisi lahiriyahnya saja. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. berarti ia telah hidup dengan sempurna. kesenangan jasmani dan semisalnya. la merasa bahwa itu merupakan haknya yang tidak akan pernah ia berikan kepada siapapun dengan harga berapapun juga. sehingga dengan memiliki hal-hal tersebut. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.

ciri-ciri sesuatu yang bersifat fitri adalah tidak dipelajari. sudah sewajarnya jika rasa ingin tahu manusia terhadap dirinya lebih besar dari rasa ingin tahunya pada alam sekitar. karena ia muncui dari fitrah manusia. ada pada semua manusia. perlu dicatat bahwa kadang-kala kesenangan duniawi. Dalam diri setiap insan. Namun dari sekian banyaknya pertanyaan itu. Salah satu contohnya adalah Fir'aun. manusia yang demikian ini apakah merasa cukup dengan mengetahui alam sekitarnya untuk kemudian lalai pada hakikat dirinya sendiri. ke manakah aku akan pergi?" Pertanyaan-pertanyaan ini ada di lubuk setiap insan. Pertanyaan itu sama dengan pertanyaan pertama yang dilontarkan seseorang kala mendapatkan dirinya di sebuah ruangan yang berwarna serba putih. ia akan bertanya. harta. setelah sebelumnya pingsan karena sebuah kecelakaan. seperti yang ditegaskan oleh para ahli. ada beberapa pertanyaan yang paling penting yang menuntut untuk segera dijawab. Jika seseorang berhasil mendapatkan jawaban yang memuaskan. Tetapi.Namun. kesombongan dan apa- 12 . "Untuk apa ia di sini" dan pertanyaan semisalnya. Manusia yang telah mengetahui ia berada di alam ini bertanya. dan semisalnya bisa menutupi fitrah manusia. Karena itu. tidak terkurung oleh batas-batas teritorial dan masa. kesombongan. manusia adalah makhluk yang sarat dengan misteri. Setelah membuka matanya untuk pertama kali. di mana kekuasaan. yakni dirinya sendiri. banyak pertanyaan tentang dirinya sendiri yang selalu menghantui pikiran dan perasaannya. maka tak ubahnya ia seperti orang yang telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup. kekuasaan. "Di manakah ia berada". padahal ia termasuk bagian dari alam dan bahkan bagian yang paling dekat dengan "diri"nya? Di satu sisi. Para ahli teologi Islam mengatakan bahwa fitrah adalah satu hal yang dibekalkan Allah kepada setiap manusia. sehingga ia tidak terpanggil untuk menjawab pertanyaan-perta-nyaan seperti di atas. "Dari manakah aku berasa!?" "Untuk apakah aku berada di dunia?" dan "Setelah alam ini. dan tidak akan pernah hilang. dan jika tidak. Karenanya. maka ia akan merasa tenang karena telah menemukan jatidirinya.

Namun. Banyaknya bukti yang menunjukkan kepenciptaan Allah SWT membuat klaim mereka yang mengingkarinya bagai sebuah lelucon atau cerita penghantar tidur. saat itulah segala tabir yang menutui fitrahnya sirna dan dengan suara yang menge-naskan ia berseru. dan aku termasuk orang yang berserah diri". "Aku beriman bahwa tidak Tuhan selain Tuhan Bani Israil. Singkatnya pertanyaan pertama berkenaan dengan konsep ketuhanan. Singkatnya pertanyaan ini berkenaan dengan konsep kenabian.apa yang ia miliki telah menutupi fitrahnya. yang mengandung banyak perintah dan larangan demi kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. orang melangkah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan "Untuk apa aku berada di dunia?" Dari pertanyaan ini timbul pula pertanyaan "Apa yang harus aku perbuat di dunia ini?" 3awaban dari "Untuk apa berada di dunia" ada pada tujuan mengapa Tuhan yang Mahabijaksana mendptakan manusia. Pertanyaan ini berhubungan pula dengan pertanyaan: apakah yang kita lakukan di dunia bisa memberi kita kebahagiaan atau malah kesengsaraan abadi? Dengan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi.) Sedangkan pertanyaan "Apa yang harus aku perbuat di dunia?" adalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah melalui para duta-Nya yaitu para nabi dalam bentuk sebuah agama samawi (langit). Dengan mendapatkan pertanyaan pertama. Sedangkan pertanyaan tentang ke mana kita akan pergi setelah meninggalkan dunia ini berhubungan dengan masalah alam akhirat dan apa yang akan kita alami di sa-na. berarti seseorang telah mengetahui bahwa ia diciptakan oleh Allah SWT demi sebuah tujuan agung yang menyangkut kebahagiaan 13 . di saat balatentara yang setia kepadanya dan kekuasaan yang ia banggakan tidak dapat menyelamatkan dirinya dari siksa Allah. (Hal ini telah dibahas dengan panjang lebar oleh para ahli tafsir saat mereka menafsirkan ayat 56 surah AI-Dzariyat. (Q. Dialah Tuhan pencipta segala sesuatu. pertanyaan pertama jika dijawab dengan benar akan menghasilkan jawaban bahwa manusia berasal dari ketiadaan dan ada setelah diciptakan oleh Allah SWT.S. rujuk tafsir AI-Mizan dan tafsir lainnya. Yunus : 90) Kembali kepada pertanyaan-pertanyaan di atas.

Rasa takut akan ketidaktahuan". angin. di saat ia akrab dengan alam materi. Jika kita terima pen-dapat ini dan kita katakan bahwa Russel memiliki bukti akurat yang menguatkan klaimnya. Sama seperti rasa sakit perut yang dirasakan oleh seseorang. petuhanan matahari. mungkin ia akan mencari sesuatu benda materi dan menyebutnya sebagai tuhan atau perwujudan dari Tuhan yang ia rasakan dalam hatinya. Herannya. dikaitkan oleh sebagian orang dengan rasa takut mereka.atau kesengsaraannya di dunia dan alam akhirat. seperti di atas. Hanya saja. dan hal ini tidak berarti bahwa masalah ketuhanan bukan sebuah masalah fitri. Sebagian ahli teologi mengatakan bahwa ketertarikan manusia kepada agama dan masalah ketuhanan adalah bersumber dari fitrahnya sendiri. ia bisa salah dalam mendiagnosa rasa sakitnya. Sebab. dan semisalnya. setiap manusia dengan merujuk pada dirinya dan mendengarkan suara dari lubuk hatinya yang paling dalam akan menemukan Tuhan. apakah itu berarti bahwa agama yang didasari oleh takut tidak nyata dan hanya dongeng dan khayalan belaka? Apakah semua yang didasari oleh rasa takut tidak berharga dan tidak nyata? Bukankah ilmu kedokteran yang berhasil digali oleh manusia didasari oleh rasa takut mereka akan penyakit dan kematian? Apakah dengan demikian berarti ilmu kedokteran tidak nyata dan hanya khayalan? Siapkah Russel menerima kesimpulan ini? 14 . api. seperti penyembahan berhala. padahal mungkin sesungguhnya usus buntu atau penyakit perut lainnya. Jadi. tapi dari manusia itu sendiri yang salah dalam menerapkan sifat ketuhanan pada selain Tuhan yang sebenarnya. Rasa sakit itu bisa jadi ia anggap maag. kesalahan tadi tidak bersumber dari fitrah. Bertrand Russel mengatakan. Kelemahan pertama klaim Russel di atas adalah bahwa pendapat ini tidak memiliki argumen sama sekali. "Saya berpendapat bahwa agama berdiri di atas pondasi rasa takut. Rasa sakit tersebut adalah benar karena ia merasakannya sendiri. Dari sinilah muncul berbagai agama sesat. Hanya saja. Kebahagiaannya itu bisa ia dapatkan dengan melakukan apa yang Dia perintahkan dan me-ninggaikan apa yang Dia larang. kepercayaan umat manusia akan agama secara umum dan Tuhan secara khusus.

tidak kita pungkiri bahwa agama Kristen di abad pertengahan telah dijadikan oleh para penguasa (baca: gereja) sebagai alat penindasan. Binatang buas yang ada disekitar mereka. tanpa melihat sisi lain kehidupan mereka? Jika pendapat Russel ini diterima. goncangan gempa. berarti akal dan logika para pemikir tersebut tidak bernilai sama sekali. Bukankah untuk masuk ke dalam sebuah lingkungan yang tidak beragama atau salah dalam beragama. logiskah kiranya dengan hanya melihat fenomena yang demikian ini lalu kita memberlakukannya pada semua aspek kehidupan umat manusia dari awal hingga akhir generasi anak Adam ini. Namun. diperlukan keberanian yang luar biasa? Bukankah ketegaran mereka dalam beragama hingga berani mempertaruhkan jiwanya menunjukkan keberanian mereka yang hebat? Pertanyaan kita yang terakhir.Memang.didasari oleh rasa takut mereka akan bencana alam? Jika pendapat Russel benar. Dalam sejarah Islam juga kita saksikan bahwa para penguasa Bani 15 . Dan sangatlah wajar jika mereka yang merasa takut karena merasa keselamatannya terancam. dan sederet bencana alam lainnya. Memang. manusia di zaman purbakala hidup dengan dikelilingi oleh beribu-ribu macam bahaya yang siap mengancam jiwanya. hukum rimba yang berlaku di antara sesama. adalah bahaya-bahaya yang mengancam keselamatan umat manusia di zaman itu. berarti orang yang paling beragama dan paling berinnan adalah orang yang paling penakut. bukankah banyak pemikir yang beragama dan bahkan taat beragama? Apakah kepercayaan mereka akan agama --setelah melakukan banyak penelitian ilmiah-. dan tentunya kesimpulan seperti ini ditolak oleh semua orang yang masih memiliki sedikit kemampuan untuk berpikir. yang oleh Russel disebut dengan agama. fakta menunjukkan bahwa para pendakwah agama umumnya adalah orangorang yang pemberani. Siapkah kita menerima kesimpulan ini? Sebagian lagi berpendapat bahwa agama adalah alat yang dipergunakan oleh para penguasa untuk memperbudak rakyatnya dan mengajarkan mereka untuk me-nerima kesengsaraan dengan senang hati. Selain itu. mencari sesuatu yang dapat memberinya ketenangan. tiupan angin topan.

la merasa berhak untuk mengetahui dari mana ia berasal. manusia memiliki fitrah yang selalu mengajak ia untuk beriman kepada Tuhan Yang Mahaagung. termasuk dirinya sendiri. apa yang mesti ia lakukan demi kebahagiannya di dunia dan alam akhirat nanti. bukankah para pendakwah agama yang sejati dengan para nabi sebagai contoh teladan. PENTINGNYA AGAMA BAGI MANUSIA Ada beberapa alasan tentang mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia. bahkan sampai akhir nanti 3.S. Singkatnya harus dibedakan antara agama dan penyalahgunaan agama. Namun. kita simpulkan bahwa agama merupakan fenomena yang tidak mungkin terpisahkan dari manusia. sangatlah logis jika agama selalu mewarnai sejarah manusia dari dahulukala hingga kini. Sebab. adalah orang-orang yang selalu berjuang melawan kezaliman? Bukankah mereka adalah orang-orang yang meyayangi rakyat kecil dan berada di pihak mereka? Logiskah kiranya jika kita katakan bahwa agama yang mereka bawa adalah alat untuk memperbudak orang-orang kecil dan untuk menzalimi mereka padahal para pendakwah agama itu selalu menyayangi rakyat kecil dan selalu berjuang melawan kezaliman? Dari uraian di atas. antara lain adalah : 16 . yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas dan itu adalah agama. Karenanya. Bukankah dalam ajaran agama Islam.Umayyah dan Bani Abbasiyyah juga melakukan hai yang sama. selain diperintahkan untuk menerima kenyataan yang ada. manusia juga selalu butuh untuk mengetahui apa-apa yang ada di sekitarnya. kita juga dipe-rintahkan untuk melakukan perombakan demi perbalkan keadaan kita? "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri" (Q. Agama adalah sebuah wadah tempat manusia menjadikan kehidupannya penuh arti. Agamalah yang mendorong manusia membangun kepribadiannya. Al-Ra'd: 11) Di lain pihak. Selain itu. itu tidak berarti bahwa agama memang diadakan untuk itu. untuk apa dia berada di dunia.

maupun di kala duka.  Godaan dan rayuan yang berusaha memperdayakan manusia kepada kejahatan. Fungsi Agama Kepada Manusia Dari segi pragmatisme. serta tidak mengetahui apa-apa sebagaimana firman Allah dalam Q. agama itu berfungsi untuk menjaga kebahagiaan hidup.    Karena agama merupakan sumber moral Karena agama merupakan petunjuk kebenaran Karena agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika. yang menurut istilah Al-Gazali dalam bukunya ihya ulumuddin disebut dengan malak Al-hidayah yaitu kekuatan-kekuatan yang berusaha menarik manusia kepada hidayah ataukebaikan. Dia menjadikan untukmu pendengaran. S. Godaan dan rayuan daridalam diri manusia dibagi menjadi dua bagian. Dalam keadaan yang demikian itu. 17 . Bagi kebanyakan orang. maupun dari luar dirinya. tetapi sedikit di antara mereka yang mensyukurinya. Manusia sejak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan lemah dan tidak berdaya.yang menurut istilah Al-Gazali dinamakan malak al-ghiwayah. al-Nahl (16) : 78 Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. yaitu  Godaan dan rayuan yang berysaha menarik manusia ke dalam lingkungan kebaikan. baik dari dalam. yaitu membimbing manusia kejalan yang baik dan menghindarkan manusia dari kejahatan atau kemungkaran. manusia senantiasa dipengaruhi oleh berbagai macam godaan dan rayuan. yakni kekuatan-kekuatan yang berusaha menarik manusia kepada kejahatan Disinilah letak fungsi agama dalam kehidupan manusia. seseorang itu menganut sesuatu agama adalah disebabkan oleh fungsinya. Karena agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia baik di kala suka. penglihatan dan hati.

Penerangan bagi pekara ini sebenarnya sukar dicapai melalui inderia manusia. malah tingkah laku. Kebanyakan agama di dunia adalah menyaran kepada kebaikan.Memberi rasa kekitaan kepada sesuatu kelompok manusia.Tetapi dari segi sains sosial. Dalam ajaran agama sendiri sebenarnya telah menggariskan kod etika yang wajib dilakukan oleh penganutnya. Maka ini dikatakan agama memainkan fungsi kawanan social  Mendidik manusia supaya mempunyai pendirian yang tentu dan terang . Contohnya soalan kehidupan selepas mati. manusia harus mempunyai sikap positif dan tepat. Agama merupakan satu faktor dalam pembentukkan kelompok manusia. Maka. . melainkan sedikit penerangan daripada falsafah. pandangan dunia dan nilai yang sama. Sesetangah soalan yang sentiasa ditanya oleh manusia merupakan soalan yang tidak terjawab oleh akal manusia sendiri. Agama dikatankan memberi pandangan dunia kepada manusia kerana ia sentiasanya memberi penerangan mengenai dunia(sebagai satu keseluruhan). matlamat menarik dan untuk menjawabnya adalah perlu.  Memainkan fungsi kawanan sosial. dan juga kedudukan manusia di dalam dunia. Ini adalah kerana sistem agama menimbulkan keseragaman bukan sahaja kepercayaan yang sama. agama Islam menerangkan kepada umatnya bahawa dunia adalah ciptaan Allah SWTdan setiap manusia harus menaati Allah SWT  Menjawab pelbagai soalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. 18 . fungsi agama mempunyai dimensi yang lain seperti apa yang dihuraikan di bawah:  Memberi pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia. Contohnya. agama itulah berfungsi untuk menjawab soalan-soalan ini.

kita mengerti kalau kebenaran sudah tegak. hormat menghormati dsb. Agama adalah petunjuk kebenaran. sopan santun.  Agama Petunjuk Kebenaran Sekarang bagaimana manusia mesti mencapai kebenaran? Sebagai jawaban atas pertanyaan ini Allah SWT telah mengutus para Nabi dan Rasul di berbagai masa dan tempat. serta karena adanya perintah dan larangan dalam agama. congkak. Wahyu atau agama inilah agama Islam. karena agama mengajarkan iman kepada Tuhan dan kehidupan akhirat. yaitu kebenaran yang mutlak dan universal. Bahkan agama itulah kebenaran. lebih-lebih ketika mereka ditimpa kesusahan dan kesulitan. disanalah manusia akan mendapatkan kebahagiaan duni dan akhirat  Agama banyak memberikan sugesti kepada manusia agar dalam jiwa mereka tumbuh sipat-sipat utama. Dapat disimpulkan. ternyata apa yang dicarinya itu terdapat dalam agama. Itulah agama islam  Agama Sumber Informasi Metafisika 19 . Agama melarang melarang orang bersipat sombong. seperti rendah hati. dan ini pula sesungguhnya kebenaran yang dicari-cari oleh manusia sejak dulu kala. merasa tinggi dan sebagainya  Agama Sumber moral Dapat disimpulkan. Para nabi dan Rasul ini diberi wahyu atau agama untuk disampaikan kepada manusia. orang yang beragama dapat merasakan bagaimana besarnya pertolongan agama bagi mereka . sejak Nabi pertama yaitu Adam sampai dengan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW.Agama mendidik manusia supaya tahu mencari . memiliki ketentraman jiwa. yaitu kebenaran yang mutlak dan universal. padahal moral bersumber dari agama. Agama menjadi sumber moral. bahwa agama sangat penting dalam kehidupan karena kebenaran yang gagal dicari-carioleh manusia sejak dulu kala dengan ilmu dan filsafatnya.  Agama adalah suatu alat yang membebaskan manusia dari perbudakan materi Agama mendidik manusia supaya berani menegakan kebenaran dan takut untuk melakuakn kesalahan. bahwa pentingnya agama dalam kehidupan disebabkan oleh sangat diperlukannya moral oleh manusia.

Bersyukur di kala sukadan sabar di kala duka inilah sikap mental yang hendaknya selalu dimiliki oleh orang beriman. Yaitu penyakit karena gelisah risau yang terus-menerus. “Setiap orang yang betul-betul menjalankan agama. surga dan neraka. hendaknya orang beriman bersyukur kepada Allah pada waktu memperoleh sesuatu yang menggembirakan dan tabah atau sabar pada waktu ditimpa sesuatu yang menyedihkan. Dengan begitu hidup orang beriman selalu stabil. orang beriman tabah atau sabar di kala duka. kata Allah sendiri berjanji (Ibrahim ayat 7).R Bukhari dan Muslim). karena manusia dengan akal. Dan Allah Yang Maha Mengetahui perkara yang gaib ini dalam batas-batas yang dianggap perlu telah menerangkan perkara yang gaib tersebut melalui wahyu atau agama-Nya. padahal “ Jika engkau bersyukur akan Aku tambahi” . Dr. alam akhirat. Hal itu hanya dapat diketahui dengan agama.R Bukhari). Dapat disimpulkan bahwa agama sangat penting bagi manusia (dan karena itu sangat dibutuhkan). seperti pengampunan dari dosadosanya(H. sebab agama adalah sumber informasi tentang metafisika. Dengan demikian agama adalah sumber infromasi tentang metafisika. dan hanya Allah saja yang mengetahuinya. dan sebagainya. tidak bisa terkena penyakit syaraf. 20 . Sebaliknya.A. dan karena itu pula hanya dengan agama manusia dapat mengetahui persoalan metafisika. padahal dengan tabah di kala duka ia memperoleh berbagai keutamaan. Brill. dan hal-hal gaib lainnya. dengan ilmu atau filsafatnya tidak sanggup menyingkap rahasia metafisika. A.  Agama pembimbing rohani bagi manusia Dengan sabdanya ini Nabi mengajarkan. Bagaiman tidak serba baik. Tuhan dan sifat-sifatNya. kalau di kala suka orang beriman itu bersyukur. inilah hal yang menakjubkan dari orang beriman seperti yang dikatakan oleh Nabi.Sesungguhnya persoalan metafisika sudah masuk wilayah agama tau iman. Bahkan ada pula keuntungan lain sebagai akibat dari kepatuhan menjalankan agama. Dengan agamalah dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan alam barzah. Keadaan hidup seluruhnya serba baik. atau bahkan mendapat surga (H. bahkan tenteram dan bahagia. tidak ada goncangan-goncangan. seperti yang dikatakan oleh seorang psikiater.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful