JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT

)

Kumpulan 1: Pengetahuan Kandungan & Pedagogi : Apa dan Mengapa? 1. Apakah dimaksudkan dengan PCK 2. Bagaimanakah pengetahuan itu dibina 3. Apakah Kepenting an kepada Prestasi Guru 4. Adakah guru-guru di negara ini telah memiliki pengetahuan ini.

Apakah yang dimaksudkan dengan Pedagogical Content Knowledge (PCK)
Pengetahuan Pedagogi Kandungan (PCK) merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Lee Shulman (1986). Menurut beliau, kemahiran asas pedagogi yang terdapat pada seseorang guru tidak memadai dalam meningkatkan kandungan guru dalam yang lebih menekankan kepada pengetahuan kandungan sahaja. Seseorang pendidik merupakan insan yang memberi ilmu tentang sesuatu pengajaran yang akan membawa perubahan kepada anak murid. Perubahan - perubahan dari aspek sahsiah dan ilmu bergantung kepada sejauhmana para pendidik mempunyai ilmu tentang kandungan subjek dan kandungan pedagogi. Guru akan menggunakan kaedah dan pendekatan pedagogi yang sesuai dalam usaha memberi satu impak dalam pembelajaran dan pengajaran sesuatu subjek. Pengetahuan tentang kandungan subjek bukan merupakan kayu pengukur dalam menentukan pemahaman murid tentang subjek. Walaupun guru sangat mahir dalam kandungan subjek (subject knowledge), tanpa pendekatan pedagogi yang sesuai, para guru gagal dalam usaha mencapai objektif proses pengajaran dan pembelajaran. Mengikut Shulman (1986) pengetahuan kandungan tidak hanya memadai kepada seseorang guru dalam menyampaikan matlamat/objektif pelajaran. Mereka harus mempunyai pengetahuan pedagogi iaitu cara pengajaran berkesan yang mampu mengubah daya pemikiran murid. Gabungan pengetahuan kandungan dan pengetahuan pedagogi telah membentuk pengetahuan pedagogi dan kandungan (PCK). PCK ini dapat membezakan dengan seorang guru dengan pakar dalam sesuatu bidang pengetahuan isi kandungan yang tidak melibatkan pengajaran. Dalam PCK menyatakan bagaimana seseorang guru dalam menyampaikan kandungan dengan lebih berkesan. Guru tidak harus mementingkan kepada pengetahuan kandungan semata-mata. teknik pengajaran yang Mereka harus mempunyai efektif dan harus mengetahui tentang pengetahuan kandungan,

pengetahuan pedagogi, pengetahuan kurikulum, PCK, pengetahuan tentang sifat murid, pengetahuan tentang nilai dan pengetahuan tentang kontex.
1

Permasalahan tentang pengetahuan berkaitan tentang isi kandungan atau pedagogi. penilaian. pengajaran. transformasi. 1994). guru yang mengajar subjek matematik kepada murid.’ Dalam menganalisis pengajaran yang berjaya dan berbeza. pengetahuan kes dan pengetahuan strategik. guru telah menggunakan tatacara pedagogi yang tertentu contoh kaedah 2 . PCK digunakan untuk menjelaskan bidang pengetahuan guru mengenai isi kandungan dan pedagogi. Bagaimana penngetahuan ini dibina? Shulman merupakan orang yang bertanggungjawab dalam penyebaran fahaman PCK di kalangan penyelidik yang cuba mencari jawapan tentang pengetahuan kandungan pedagogi dan pengetahuan kandungan. Dalam pengajaran subjek ini. Shulman (1987) mengemukakan ‘Model of Pedagogical Reasoning and Action’ dan ‘Cycle of Pedagogical Reasoning and Action’ yang melibatkan fasa-fasa kefahaman. PCK adalah lebih spesifik kepada sesuatu domain atau bidang yang merangkumi ilmu pengetahuan guru tentang minat dan memotivasi pelajar untuk belajar sesuatu topic dalam sesuatu disiplin serta kefahaman tentang konsepsi sedia ada pelajar yang boleh mengganggu atau menyekat pembelajaran dan didik semula isi kandungannya bagi menyampaikan kepada pelajar dengan cara yang mudah difahami (Frenstermacher. pengetahuan kes merujuk kepada bagaimana guru-guru ini mengetahui sifatsifat pelajar yang mempunyai pelbagai ragam dan emosi dalam bilik darjah. Hasil kajian beliau mendapati 90% .JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Mengikut Tamir (1987).95% menunjukkan guru-guru perlu menguasai sama ada pengetahuan mata pelajaran atau aras pengetahuan am Beliau telah melihat unsur pengetahuan kandungan pelajaran. Beliau telah mereka bentuk satu teori kerangka dalam membuktikan kajian beliau tentang korelasi di antara pengetahuan kandungan dan pengetahuan pedagogi(Shulman L: 1986). Kenyataan ini turut disokong oleh Gudmundsdottir (1995) yang menyatakan bahawa PCK sebagai ‘it comes about when teachers have to transform their knowing into telling. refleksi dan kefahaman baru. PCK merupakan entiti yang berinteraksi di antara pedagogi dan pengetahuan kandungan. Sementara itu. Contoh. Manakala pengetahuan strategik bermaksud berkebolehan untuk menyelesaikan konflik dengan mengetahui fakta dan kes. Pembentukan PCK ini adalah rentetan daripada kajian yang dibuat oleh beliau tentang tahap pengetahuan guru. PCK dan pengetahuan kurikulum untuk menilai persediaan guru baru dan mempertimbangkan kajian dalam memberi fokus kepada pengetahuan tentang permasalahan.

juga dikenali sebagai pengetahuan yang dalam berkenaan subjek itu. Yang juga penting ialah pengetahuan kandungan yang berkait dengan proses pengajaran. 508). dan konsep sesuatu disiplin. dan (b) pengetahuan tentang pembangunan kurikular. mengkaitkan satu idea kepada idea yang lain dan menyatakan konsep yang salah. 3 . 1986) telah memperkenalkan pengetahuan kandungan dan pedagogi dan telah menimbulkan banyak kajian akademik berkaitan dengan pengetahuan guru tentang subjek mereka dan juga kepentingan pengetahuan tersebut bagi pengajaran yang berkesan. guru perlu memahami dua jenis pengetahuan (a) kandungan. (Shulman. "Jika guru ingin berjaya. 1987). Justeru itu. Guru perlu lihat bagaimana idea berkait antara bidang dan kehidupan seharian. mendapati bahawa guru berusaha membahagikan kandungan material dengan pendekatan pedagogi yang sesuai.1992) panggil "struktur pengetahuan". Pengetahuan kandungan merupakan apa yang Bruner (seperti dalam Shulman. p.teorinya. & Lasley. prinsipal. termasuk bentuk yang paling berkesan dalam penyampaian dan komunikasi kandungan dan bagaimana pelajar belajar paling berkesan belajar konsep dan topik subjek tersebut. Apakah Kepentingan kepada Prestasi Guru Untuk mengajar pelajar pada standard dewasa ini.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) kolaboratif yang melibatkan hubungan sesama murid. mereka perlu bergusti serentak antara isu-isu pedagogi kandungan (atau pengetahuan) dan juga pedagogi umum (atau prinsipal pengajaran umum)"(Grossman. guru perlu memahami subjek secara mendalam dan fleksibel supaya mereka boleh membantu pelajar membuat peta kognitif yang berguna. Daripada contoh ini. seperti dalam Ornstein. Bagi rangka teori Shulman. Murid akan menjawab persoalan yang dikemukakan dengan membuat perbincangan sesama murid tentang topik yang diajar. Pemahaman seperti ini memberikan asas kepada pengetahuan kandungan dan pedagogi yang membolehkan guru supaya membuatkan idea-idea di dapatkan oleh orang lain (Shulman. PCK sangat berhubungkait dengan pengajaran dan pembelajaran kurikulum dan pedagogi yang digunakan para guru. Thomas. 2000.

1987. 4. Membolehkan pelajar guna dan berasa seronok dengan pengalaman belajar mereka. termasuk proses interpretasi kritikal. 1992) Perubahan: Kunci kepada mengenalpasti asas pengetahuan pengajaran berada pada antara kandungan dan pedagogi dalam kebolehan guru untuk mengubah pengetahuan kandungan kepada bentuk yang kuat secara pedagogi dan juga mudah diaplikasikan kepada pelajarpelajar yang pelbagai kebolehan dan latar belakang. bukan sahaja apa yang guru perlu buat. 2. Bagi mengajar pelajar untuk mempercayai dan menghormati orang lain dan memberi balik kepada kesejahteraan masyarakat. 5. Bagi membantu pelajar bina skil dan nilai yang mereka perlu untuk berfungsi dalam masyarakat yang bebas dan adil (Shulman. Idea-idea yang difahami mesti diubah supaya boleh diajar. pemahaman. yang terdiri daripada beberapa kitaran aktiviti-aktiviti yang guru perlu selesaikan bagi pengajaran yang baik.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Shulman (1986. perubahan. Pemahaman: Untuk mengajar. Bagi menambahkan rasa tanggungjawab pelajar bagi menjadi manusia yang bertimbang rasa. Bagi membantu pelajar membina pemahaman yang lebih luas terhadap informasi baru. 1990]. Guru mengajar bagi mencapai tujuan pendidikan berikut: • • • • • • • Membantu pelajar mendapat literasi.Mengubahsuai adaptasi kepada pelajar spesifik di dalam bilik darjah. termasuk cara bercakap tentang pengajaran. Bagi memberi pelajar peluang belajar bagaimana untuk mendapatkan dan menemui informasi yang baru. penilaian.) 3. juga penyampaian material menggunakan bahasa figuratif dan metafor [Glatthorn. Adaptasi bahan dan aktiviti bagi pelajar yang reflek kepada karakteristik stail pelajar. Penyampaian semula idea kepada bentuk analogi dan metafor yang baru (pengetahuan guru. pertamanya perlu faham tujuan. Guru perlu faham apa yang mereka ajar dan apabila boleh. instruksi. Pemahaman tujuan adalah penting. Perubahan memerlukan gabungan atau aturan proses-proses berikut: 1. Persediaan (material teks). 4 . Seleksi instruksional daripada pelbagai metod dan model pengajaran. 1992) telah membina Model of Pedagogical Reasoning. struktur subjek dan idea-idea dalam dan luar disiplin tersebut. fahaminya dalam beberapa cara. refleksi dan pemahaman baru.

Instruksi: Terdiri daripada pelbagai cara pengajaran. 2000) menyatakan refleksi penting dalam pembangunanan profesional. guru belajar untuk mendengar dengan lebih kepada satu sama lain. bukannya terpisah daripada proses instruksional. instruksi juga termasuk banyak aspek penting pedagogi: pengurusan. pelajar dan proses pedagogi (Brodkey.. kerja kumpulan. 2000). jantina. Semua guru perlu belajar untuk melihat kepada kesan dan mengenalpasti sebab kejayaan atau kegagalan. pengetahuan sedia ada dan skil pelajar yang akan memberi kesan kepada respon mereka kepada pelbagai jenis penyampaian dan penyampaian semula. penyampaian. yang memberikan mereka pandangan kepada pekerjaan mereka sendiri (Ornstein et al. budaya. guru fokus kepada yang mana diperlukan dan memahami cara pengajaran mereka dengan lebih baik dan membantu diri atau rakan sekerja untuk menjadi guru yang lebih baik. Refleksi: Proses ini termasuk menilai semula. subjek yang diajar. interaksi. pertanyaan dan instruksi inkuri. bahasa. Pelajar merupakan elemen yang penting bagi guru untuk difikirkan semasa menggunakan model pedagogi. Lucas (seperti dalam Ornstein et al. Pemahaman semula: Melalui cara pengajaran yang telah difahami dan berpatutan. Melalui latihan refleksi dalam kumpulan.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Glutton (1990) telah menyatakan ini sebagai proses menyesuaikan bahan yang disampaikan kepada karakteristik pelajar. disiplin. Melalui refleksi.konstruk semula dan menganalisa secara kritikal kebolehan diri guru mengajar dan kemudiannya mengumpulkan penjelasan yang direfleksi kepada bukti untuk perubahan yang perlu dibuat supaya menjadi guru yang lebih baik. Penilaian: Guru perlu berfikir tentang pengujian dan penilaian sebagai penyambungan daripada instruksi. Guru perlu mengambil kira aspek yang releven seperti kebolehan. motivasi. guru telah mencapai pemahaman semula tentang tujuan pendidikan. Proses penilaian termasuk melihat pada pemahaman atau pemahaman yang salah semasa pengajaran interaktif dan juga menguji pemahaman pelajar di akhir pengajaran atau topik. Ia juga termasuk menilai guru dan menyesuaikan mengikut keadaan berbeza. Guru yang mempunyai skil akan tahu apa yang pelajar tahu dan percaya 5 .. 1986).

Guru belajar dengan lebih baik dengan melakukan dan merefleksi. berkolaborasi dengan guru lain. 1992). bagaimana untuk kolaborasi dengan guru lain. Mengajar dalam cara yang berhubung dengan pelajar memerlukan pemahaman guru tentang perbezaan yang mungkin berlaku daripada budaya. Guru juga perlu tahu tentang kolaborasi. 1994). 6 . memerlukan peluang pembelajaran untuk guru yang lebih hebat daripada hanya membaca dan bercakap tentang idea pedagogi yang baru (Ball & Cohen. Kombinasi teori dan praktis (Miller & Silvernail. Guru perlu fikir apa yang dimaksudkan bagi belajar pelbagai jenis material bagi tujuan-tujuan berbeza dan bagaimana untuk memilih apa jenis pengajaran yang diperlukan dalam konteks-konteks yang berbeza. dan bagaimana untuk berkerja dengan ibu bapa untuk tahu lebih tentang anak mereka dan bagi membentuk pengalaman yang menyokong di sekolah dan di rumah (Shulman. Bagi membantu pelajar untuk belajar.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) terhadap sesuatu topik dan bagaimana pelajar akan lebih mudah menerima idea baru. Persekitaran yang bagus untuk pembelajaran guru di kolej dan sekolah. Guru perlu boleh mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pelajar-pelajar yang berbeza dan perlu mempunyai pengetahuan untuk bekerja dengan pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran yang spesifik atau keperluan. mendapatkan dan mensintesis informasi. kepandaian yang telah terbentuk dan cara pembelajaran pelajar. guru perlu beberapa jenis pengetahuan tentang pembelajaran. Pembelajaran seperti ini tidak boleh didapati daripada kelas di kolej yang mempunyai pisahan daripada praktis atau daripada kelas di sekolah yang mempunyai pisahan daripada pengetahuan tentang bagaimana untuk interpretasi praktis. melihat dengan dekat pelajar dan kerja pelajar dan dengan berkongsi apa yang mereka dapat lihat. dan merangka dan menyelesaikan permasalahan. 1996). bagi bercakap tentang dan menguji hasil daripada pengajaran dan pembelajaran. pengalaman keluarga.bagaimana untuk menstruktur interaksi antara pelajar supaya pembelajaran yang lebih berkesan dapat terjadi. Memperolehi pengetahuan yang sofiskated ini dan membentuk praktis yang berbeza daripada apa yang diterima oleh guru itu sendiri ketika mereka belajar. bagi mencuba dan menguji.memberikan banyak peluang untuk kajian dan inkuiri. 1992). Guru perlu membina asas pengetahuan pedagogi pelajar (Grimmet & Mackinnon. Guru perlu tahu mengenai sumber kurikulum dan teknologi yang menghubungkan pelajar dengan sumber informasi dan pengetahuan yang membolehkan mereka untuk menjelajah idea.

yang biasanya berlaku luar daripada kolej perguruan. 1998).JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) berlaku dengan sangat produktif apabila soalan timbul dalam konteks pelajar sebenar dan kerja yang dalam proses dan di mana kajian dan inkuiri yang berdisiplin juga ditangani. memerlukan pemahaman yang dalam berkaitan kandungan. yang mana merupakan implisit dalam penyataan-penyataan standard NSTA. Dalam kes sebegini. Pengetahuan kandungan dan pedagogi adalah bahagian yang penting bagi pengajian seseorang guru. dan “ pembahagian pengetahuan. 1998). Kajian telah menunjukkan yang guru sains menyelesaikan permasalahan saintifik secara berbeza berbanding dengan para saintis kerana pemahaman mereka terhadap implikasi pedagogi 7 . untuk keperluan kepada disiplin-disiplin. Penambahan penting ini yang berkenaan tentang berfikir untuk mengajar telah di terima dalam bahagian kandungan Standard NSTA. Pembahagian ini. Standard NSTA secara tepat telah mengenalpasti masalah besar yang dihadapi. telah menunjukkan permasalahan yang telah dinyatakan di atas. Lee Shulman (1987). Terdapat perhubungan antara pengetahuan kandungan dan pengetahuan pedagogikal dalam pengajaran matapelajaran sains. Pengarang telah menyatakan: Terdapat “ penyesuaian yang lemah antara keperluan pelajar dan metodologi pengajaran”. Walaubagaimanapun. guru sains perlu mempunya persediaan dari segi kandungan. telah mengkonstruk pengetahuan kandungan dan pedagogi sebagai respon kepada permasalahan yang dihadapi semasa pengajaran dan pengajian seseorang guru. Ini yang dikatakan oleh Shulman (1987) apabila beliau menyatakan “ kunci kepada pembezaan asas pengetahuan pengajaran terletak pada antara kandungan dan pedagogi.lapangan dan sub lapangan” yang “ mungkin mengandungi penyambungan antara konsep-konsep antara lapangan” (National Science Teachers Association. untuk mereka organisasi tersebut. Namun ia hanya digunakan untuk menjelaskan yang standard kandungan akan hanya melihat daripada aspek kandungan spesifik konstruk ini. . Pembelajaran kandungan sebegini memberikan masalah kepada guru sedia ada dan pendidik guru sains. Contohnya standard pedagogi menganjurkan supaya guru tahu berkenaan “organisasi pengalaman bilik darjah” (National Science Teachers Association.mengukuhkan suatu model disiplin saintifik yang tidak sama daripada model pengajaran dan pembelajaran sains. manakala pemahaman tentang pengajaran datang daripada lapangan pendidikan. Kebanyakan pengetahuan kandungan guru sains datang daripada lapangan disiplin. “ kebanyakan pengajaran secara tradisional menekankan pembelajaran maklumat yang besar pada kelajuan yang cepat”.

Verloop. Lederman. Guru boleh membantu pelajar melihat nilai bukti dalam membuat penyataan saintifik. 1991. & lain-lain. 1996. Kajian ini dan kajian-kajian lain ( Gee. C. Ia memerlukan pemahaman tentang bagaimana mahu mengajar kandungan. D. & Chang. Verloop. Guru perlu berfikir dengan berhatihati tentang idea dan konsep saintifik yang mahu dipelajari oleh pelajar. N. Glick. Sowdre.C. H. 1994. Kita perlu mencari jalan untuk mengemukakan pemahaman dan yang dikongsi oleh komuniti saintifik. dan de Vos (1998) menyatakan terdapat perubahan pada guru-guru hasil daripada pembangunan pengetahuan kandungan dan pedagogi. Melalui kajian emperikal mereka telah menjumpai yang mungkin terdapat hasil yang baik apabila bakal guru belajar kandungan subjek daripada perspektif seorang guru. 1996. Kajian oleh van Driel. Tambahan lagi pelajar perlu boleh memahami kesan daripada idea-idea dan kepercayaan ini. J. Pembahagian seperti ini menyebabkan bakal guru menghadapi perbezaan pemahaman bagi pengajian sains. J & others. 1998). 1992. Kajian-kajian ini mengkaji hasil yang didapati setelah cuba mengajar prinsipal ini kepada bakal guru.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) pembelajaran sains (Borko & Putnam. 8 .C. ini memerlukan lebih daripada pengetahuan kandungan dan bagaimana untuk mengajar.. & others.. Sebagai contoh: Kebanyakan pengetahuan saintifik dibina melalui bukti. Beberapa kajian telah mengkaji keperaktikalan pengetahuan kandungan dan pedagogi kepada pengajaran sains. terutamanya pengajaran subjek sains. 1989) telah juga menunjukkan kepentingan pengetahuan kandungan dan pedagogi di dalam pengajaran. Pelajar sains perlu memahami nilai implisit yang saintis letak kepada pengetahuan sebegini. & Neale. Walaubagaimanapun. & de Vos.. Pengetahuan kandungan dan pedagogi memberikan suatu kanta yang berguna bagi guru supaya membantu pelajar dalam melihat tekaan sains. Smith D. iaitu pengetahuan kandungan dan pedagogi atau PCK. Guru sains perlu bersedia untuk membantu pelajar bagi mengeluarkan teks tersembunyi bagi idea-idea saintifik. van Driel.

In G. New York: Simon & Schuster Macmillan. (1994). 2005 daripada http://www. A. R. Educational Researcher. A. 60. DC: AERA. Unpublished PhD.ntnu. Georgia: Georgia State University. Will 21st-century schools really be different? The Education Digest.. S. Review of research in education 18. Gudmundsdottir. dissertations. 15 (2). Thomas. In L. C. Diperolehi Jun 15. New York: Teachers College Press. pp. Reform by the book: What is--or might be--the role of curriculum materials in teacher learning and instructional reform? Educational Researcher. A. L.no/ped/sigrun/publikasjonar/PCKNARR. Craft knowledge and the education of teachers. P. J. (1986). 6-8. September)..html/ Miller.svt.. 4-8. (1986). Darling-Hammond (Ed. Darling-Hammond. (1998). & Lasley. D.). & MacKinnon. 25(9). Borko.). (1995). (1996).56-80). H..JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Rujukan: Ball. Ornstein. 4-14. Grimmet. National Science Teachers Association. J. & Putnam. (1994. Strategies for effective teaching. Brodkey. J. (1992). & Cohen. 9 . C. Supervisory leadership. D. (2000). 673-708). L. A. 59-74 Washington.). D. Unpublished doctoral dissertation. CASE draft standards for the preparation of teachers of science. (1994). Shulman. & Silvernail. Glatthorn. Those who understand: Knowledge growth in teaching. Berliner & R. Stanford University. Learning while teaching. Wells Junior High School: Evolution of a professional development school. Grant (Ed. Learning to teach. T.. Handbook of Educational Psychology (pp. Professional development schools: Schools for developing a profession (pp. I. (1990). C. New York: McGraw-Hill.. K. L. (1996). L. Frenstermacher. In D. Calfee (Eds. L. The narrative of pedagogical content knowledge. New York: Harper Collins. A Case study a college physics professor’s pedagogical content knowledge.

. 28. L. Developing science teachers' pedagogical content knowledge. J. (1998). 10 . & de Vos. Harvard Educational Review. In S. A conceptual change model of learning science. 57 (1). 393396.). (1990). ways of teaching. Journal of research in Science Teaching. & B.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Shulman. September-October). H. L. 1-22. N. (1987). ways of learning about teaching. R. (1992. 35(6). Smith. Britton (Eds.. L. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. van Driel. Psychology of learning science (pp. W. Glynn. 673695.Yeany. Journal of Curriculum Studies. Verloop. ways of knowing. E. Ways of seeing. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. Shulman. 43-63).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful