JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT

)

Kumpulan 1: Pengetahuan Kandungan & Pedagogi : Apa dan Mengapa? 1. Apakah dimaksudkan dengan PCK 2. Bagaimanakah pengetahuan itu dibina 3. Apakah Kepenting an kepada Prestasi Guru 4. Adakah guru-guru di negara ini telah memiliki pengetahuan ini.

Apakah yang dimaksudkan dengan Pedagogical Content Knowledge (PCK)
Pengetahuan Pedagogi Kandungan (PCK) merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Lee Shulman (1986). Menurut beliau, kemahiran asas pedagogi yang terdapat pada seseorang guru tidak memadai dalam meningkatkan kandungan guru dalam yang lebih menekankan kepada pengetahuan kandungan sahaja. Seseorang pendidik merupakan insan yang memberi ilmu tentang sesuatu pengajaran yang akan membawa perubahan kepada anak murid. Perubahan - perubahan dari aspek sahsiah dan ilmu bergantung kepada sejauhmana para pendidik mempunyai ilmu tentang kandungan subjek dan kandungan pedagogi. Guru akan menggunakan kaedah dan pendekatan pedagogi yang sesuai dalam usaha memberi satu impak dalam pembelajaran dan pengajaran sesuatu subjek. Pengetahuan tentang kandungan subjek bukan merupakan kayu pengukur dalam menentukan pemahaman murid tentang subjek. Walaupun guru sangat mahir dalam kandungan subjek (subject knowledge), tanpa pendekatan pedagogi yang sesuai, para guru gagal dalam usaha mencapai objektif proses pengajaran dan pembelajaran. Mengikut Shulman (1986) pengetahuan kandungan tidak hanya memadai kepada seseorang guru dalam menyampaikan matlamat/objektif pelajaran. Mereka harus mempunyai pengetahuan pedagogi iaitu cara pengajaran berkesan yang mampu mengubah daya pemikiran murid. Gabungan pengetahuan kandungan dan pengetahuan pedagogi telah membentuk pengetahuan pedagogi dan kandungan (PCK). PCK ini dapat membezakan dengan seorang guru dengan pakar dalam sesuatu bidang pengetahuan isi kandungan yang tidak melibatkan pengajaran. Dalam PCK menyatakan bagaimana seseorang guru dalam menyampaikan kandungan dengan lebih berkesan. Guru tidak harus mementingkan kepada pengetahuan kandungan semata-mata. teknik pengajaran yang Mereka harus mempunyai efektif dan harus mengetahui tentang pengetahuan kandungan,

pengetahuan pedagogi, pengetahuan kurikulum, PCK, pengetahuan tentang sifat murid, pengetahuan tentang nilai dan pengetahuan tentang kontex.
1

Contoh. Pembentukan PCK ini adalah rentetan daripada kajian yang dibuat oleh beliau tentang tahap pengetahuan guru. pengajaran. guru telah menggunakan tatacara pedagogi yang tertentu contoh kaedah 2 .JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Mengikut Tamir (1987). Permasalahan tentang pengetahuan berkaitan tentang isi kandungan atau pedagogi.’ Dalam menganalisis pengajaran yang berjaya dan berbeza. penilaian. pengetahuan kes dan pengetahuan strategik. Dalam pengajaran subjek ini. Kenyataan ini turut disokong oleh Gudmundsdottir (1995) yang menyatakan bahawa PCK sebagai ‘it comes about when teachers have to transform their knowing into telling. transformasi. PCK digunakan untuk menjelaskan bidang pengetahuan guru mengenai isi kandungan dan pedagogi. Manakala pengetahuan strategik bermaksud berkebolehan untuk menyelesaikan konflik dengan mengetahui fakta dan kes. 1994). refleksi dan kefahaman baru. Shulman (1987) mengemukakan ‘Model of Pedagogical Reasoning and Action’ dan ‘Cycle of Pedagogical Reasoning and Action’ yang melibatkan fasa-fasa kefahaman. PCK merupakan entiti yang berinteraksi di antara pedagogi dan pengetahuan kandungan. PCK dan pengetahuan kurikulum untuk menilai persediaan guru baru dan mempertimbangkan kajian dalam memberi fokus kepada pengetahuan tentang permasalahan. PCK adalah lebih spesifik kepada sesuatu domain atau bidang yang merangkumi ilmu pengetahuan guru tentang minat dan memotivasi pelajar untuk belajar sesuatu topic dalam sesuatu disiplin serta kefahaman tentang konsepsi sedia ada pelajar yang boleh mengganggu atau menyekat pembelajaran dan didik semula isi kandungannya bagi menyampaikan kepada pelajar dengan cara yang mudah difahami (Frenstermacher. pengetahuan kes merujuk kepada bagaimana guru-guru ini mengetahui sifatsifat pelajar yang mempunyai pelbagai ragam dan emosi dalam bilik darjah. Bagaimana penngetahuan ini dibina? Shulman merupakan orang yang bertanggungjawab dalam penyebaran fahaman PCK di kalangan penyelidik yang cuba mencari jawapan tentang pengetahuan kandungan pedagogi dan pengetahuan kandungan.95% menunjukkan guru-guru perlu menguasai sama ada pengetahuan mata pelajaran atau aras pengetahuan am Beliau telah melihat unsur pengetahuan kandungan pelajaran. guru yang mengajar subjek matematik kepada murid. Beliau telah mereka bentuk satu teori kerangka dalam membuktikan kajian beliau tentang korelasi di antara pengetahuan kandungan dan pengetahuan pedagogi(Shulman L: 1986). Sementara itu. Hasil kajian beliau mendapati 90% .

termasuk bentuk yang paling berkesan dalam penyampaian dan komunikasi kandungan dan bagaimana pelajar belajar paling berkesan belajar konsep dan topik subjek tersebut. & Lasley. Bagi rangka teori Shulman. mendapati bahawa guru berusaha membahagikan kandungan material dengan pendekatan pedagogi yang sesuai. Thomas. mengkaitkan satu idea kepada idea yang lain dan menyatakan konsep yang salah. p.teorinya. Daripada contoh ini. dan (b) pengetahuan tentang pembangunan kurikular. 508). Murid akan menjawab persoalan yang dikemukakan dengan membuat perbincangan sesama murid tentang topik yang diajar. Pengetahuan kandungan merupakan apa yang Bruner (seperti dalam Shulman. prinsipal. 1987).1992) panggil "struktur pengetahuan". guru perlu memahami dua jenis pengetahuan (a) kandungan. 1986) telah memperkenalkan pengetahuan kandungan dan pedagogi dan telah menimbulkan banyak kajian akademik berkaitan dengan pengetahuan guru tentang subjek mereka dan juga kepentingan pengetahuan tersebut bagi pengajaran yang berkesan. 3 . PCK sangat berhubungkait dengan pengajaran dan pembelajaran kurikulum dan pedagogi yang digunakan para guru. "Jika guru ingin berjaya. guru perlu memahami subjek secara mendalam dan fleksibel supaya mereka boleh membantu pelajar membuat peta kognitif yang berguna. 2000. Guru perlu lihat bagaimana idea berkait antara bidang dan kehidupan seharian.juga dikenali sebagai pengetahuan yang dalam berkenaan subjek itu. mereka perlu bergusti serentak antara isu-isu pedagogi kandungan (atau pengetahuan) dan juga pedagogi umum (atau prinsipal pengajaran umum)"(Grossman. Apakah Kepentingan kepada Prestasi Guru Untuk mengajar pelajar pada standard dewasa ini. (Shulman. seperti dalam Ornstein. Yang juga penting ialah pengetahuan kandungan yang berkait dengan proses pengajaran. Justeru itu. dan konsep sesuatu disiplin. Pemahaman seperti ini memberikan asas kepada pengetahuan kandungan dan pedagogi yang membolehkan guru supaya membuatkan idea-idea di dapatkan oleh orang lain (Shulman.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) kolaboratif yang melibatkan hubungan sesama murid.

Bagi membantu pelajar membina pemahaman yang lebih luas terhadap informasi baru. termasuk cara bercakap tentang pengajaran. 2. Bagi memberi pelajar peluang belajar bagaimana untuk mendapatkan dan menemui informasi yang baru. Perubahan memerlukan gabungan atau aturan proses-proses berikut: 1. pertamanya perlu faham tujuan. Adaptasi bahan dan aktiviti bagi pelajar yang reflek kepada karakteristik stail pelajar. struktur subjek dan idea-idea dalam dan luar disiplin tersebut. pemahaman. refleksi dan pemahaman baru. yang terdiri daripada beberapa kitaran aktiviti-aktiviti yang guru perlu selesaikan bagi pengajaran yang baik. Pemahaman: Untuk mengajar. bukan sahaja apa yang guru perlu buat.) 3. Membolehkan pelajar guna dan berasa seronok dengan pengalaman belajar mereka. Guru mengajar bagi mencapai tujuan pendidikan berikut: • • • • • • • Membantu pelajar mendapat literasi. instruksi. Idea-idea yang difahami mesti diubah supaya boleh diajar. Guru perlu faham apa yang mereka ajar dan apabila boleh. Persediaan (material teks). 1992) telah membina Model of Pedagogical Reasoning. 4. Seleksi instruksional daripada pelbagai metod dan model pengajaran. Penyampaian semula idea kepada bentuk analogi dan metafor yang baru (pengetahuan guru. termasuk proses interpretasi kritikal. 1990]. juga penyampaian material menggunakan bahasa figuratif dan metafor [Glatthorn. Pemahaman tujuan adalah penting.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Shulman (1986. fahaminya dalam beberapa cara. Bagi mengajar pelajar untuk mempercayai dan menghormati orang lain dan memberi balik kepada kesejahteraan masyarakat. 4 . 1987.Mengubahsuai adaptasi kepada pelajar spesifik di dalam bilik darjah. perubahan. Bagi menambahkan rasa tanggungjawab pelajar bagi menjadi manusia yang bertimbang rasa. penilaian. 1992) Perubahan: Kunci kepada mengenalpasti asas pengetahuan pengajaran berada pada antara kandungan dan pedagogi dalam kebolehan guru untuk mengubah pengetahuan kandungan kepada bentuk yang kuat secara pedagogi dan juga mudah diaplikasikan kepada pelajarpelajar yang pelbagai kebolehan dan latar belakang. 5. Bagi membantu pelajar bina skil dan nilai yang mereka perlu untuk berfungsi dalam masyarakat yang bebas dan adil (Shulman.

Melalui refleksi. subjek yang diajar. Proses penilaian termasuk melihat pada pemahaman atau pemahaman yang salah semasa pengajaran interaktif dan juga menguji pemahaman pelajar di akhir pengajaran atau topik. disiplin. pengetahuan sedia ada dan skil pelajar yang akan memberi kesan kepada respon mereka kepada pelbagai jenis penyampaian dan penyampaian semula. budaya. guru belajar untuk mendengar dengan lebih kepada satu sama lain. jantina. Pemahaman semula: Melalui cara pengajaran yang telah difahami dan berpatutan. Guru perlu mengambil kira aspek yang releven seperti kebolehan. pertanyaan dan instruksi inkuri. Refleksi: Proses ini termasuk menilai semula. Ia juga termasuk menilai guru dan menyesuaikan mengikut keadaan berbeza.. Guru yang mempunyai skil akan tahu apa yang pelajar tahu dan percaya 5 . 2000) menyatakan refleksi penting dalam pembangunanan profesional. bukannya terpisah daripada proses instruksional. 2000). yang memberikan mereka pandangan kepada pekerjaan mereka sendiri (Ornstein et al. bahasa. Melalui latihan refleksi dalam kumpulan. kerja kumpulan. Instruksi: Terdiri daripada pelbagai cara pengajaran. guru telah mencapai pemahaman semula tentang tujuan pendidikan. Semua guru perlu belajar untuk melihat kepada kesan dan mengenalpasti sebab kejayaan atau kegagalan. penyampaian. Pelajar merupakan elemen yang penting bagi guru untuk difikirkan semasa menggunakan model pedagogi.. guru fokus kepada yang mana diperlukan dan memahami cara pengajaran mereka dengan lebih baik dan membantu diri atau rakan sekerja untuk menjadi guru yang lebih baik.konstruk semula dan menganalisa secara kritikal kebolehan diri guru mengajar dan kemudiannya mengumpulkan penjelasan yang direfleksi kepada bukti untuk perubahan yang perlu dibuat supaya menjadi guru yang lebih baik. Lucas (seperti dalam Ornstein et al. 1986).JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Glutton (1990) telah menyatakan ini sebagai proses menyesuaikan bahan yang disampaikan kepada karakteristik pelajar. pelajar dan proses pedagogi (Brodkey. instruksi juga termasuk banyak aspek penting pedagogi: pengurusan. motivasi. interaksi. Penilaian: Guru perlu berfikir tentang pengujian dan penilaian sebagai penyambungan daripada instruksi.

guru perlu beberapa jenis pengetahuan tentang pembelajaran. 1996). mendapatkan dan mensintesis informasi. Persekitaran yang bagus untuk pembelajaran guru di kolej dan sekolah.memberikan banyak peluang untuk kajian dan inkuiri. 1994). dan bagaimana untuk berkerja dengan ibu bapa untuk tahu lebih tentang anak mereka dan bagi membentuk pengalaman yang menyokong di sekolah dan di rumah (Shulman. bagi mencuba dan menguji. 1992). melihat dengan dekat pelajar dan kerja pelajar dan dengan berkongsi apa yang mereka dapat lihat.bagaimana untuk menstruktur interaksi antara pelajar supaya pembelajaran yang lebih berkesan dapat terjadi. bagi bercakap tentang dan menguji hasil daripada pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu fikir apa yang dimaksudkan bagi belajar pelbagai jenis material bagi tujuan-tujuan berbeza dan bagaimana untuk memilih apa jenis pengajaran yang diperlukan dalam konteks-konteks yang berbeza. Guru perlu tahu mengenai sumber kurikulum dan teknologi yang menghubungkan pelajar dengan sumber informasi dan pengetahuan yang membolehkan mereka untuk menjelajah idea. Bagi membantu pelajar untuk belajar. pengalaman keluarga. Guru perlu membina asas pengetahuan pedagogi pelajar (Grimmet & Mackinnon. 1992). berkolaborasi dengan guru lain. memerlukan peluang pembelajaran untuk guru yang lebih hebat daripada hanya membaca dan bercakap tentang idea pedagogi yang baru (Ball & Cohen. dan merangka dan menyelesaikan permasalahan. Guru perlu boleh mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pelajar-pelajar yang berbeza dan perlu mempunyai pengetahuan untuk bekerja dengan pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran yang spesifik atau keperluan. Guru juga perlu tahu tentang kolaborasi. Kombinasi teori dan praktis (Miller & Silvernail. Guru belajar dengan lebih baik dengan melakukan dan merefleksi. Pembelajaran seperti ini tidak boleh didapati daripada kelas di kolej yang mempunyai pisahan daripada praktis atau daripada kelas di sekolah yang mempunyai pisahan daripada pengetahuan tentang bagaimana untuk interpretasi praktis. 6 .JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) terhadap sesuatu topik dan bagaimana pelajar akan lebih mudah menerima idea baru. Mengajar dalam cara yang berhubung dengan pelajar memerlukan pemahaman guru tentang perbezaan yang mungkin berlaku daripada budaya. Memperolehi pengetahuan yang sofiskated ini dan membentuk praktis yang berbeza daripada apa yang diterima oleh guru itu sendiri ketika mereka belajar. kepandaian yang telah terbentuk dan cara pembelajaran pelajar. bagaimana untuk kolaborasi dengan guru lain.

mengukuhkan suatu model disiplin saintifik yang tidak sama daripada model pengajaran dan pembelajaran sains.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) berlaku dengan sangat produktif apabila soalan timbul dalam konteks pelajar sebenar dan kerja yang dalam proses dan di mana kajian dan inkuiri yang berdisiplin juga ditangani.lapangan dan sub lapangan” yang “ mungkin mengandungi penyambungan antara konsep-konsep antara lapangan” (National Science Teachers Association. guru sains perlu mempunya persediaan dari segi kandungan. Pengarang telah menyatakan: Terdapat “ penyesuaian yang lemah antara keperluan pelajar dan metodologi pengajaran”. telah menunjukkan permasalahan yang telah dinyatakan di atas. Dalam kes sebegini. Kajian telah menunjukkan yang guru sains menyelesaikan permasalahan saintifik secara berbeza berbanding dengan para saintis kerana pemahaman mereka terhadap implikasi pedagogi 7 . Standard NSTA secara tepat telah mengenalpasti masalah besar yang dihadapi. Penambahan penting ini yang berkenaan tentang berfikir untuk mengajar telah di terima dalam bahagian kandungan Standard NSTA. . untuk keperluan kepada disiplin-disiplin. yang biasanya berlaku luar daripada kolej perguruan. Pembelajaran kandungan sebegini memberikan masalah kepada guru sedia ada dan pendidik guru sains. telah mengkonstruk pengetahuan kandungan dan pedagogi sebagai respon kepada permasalahan yang dihadapi semasa pengajaran dan pengajian seseorang guru. untuk mereka organisasi tersebut. Walaubagaimanapun. “ kebanyakan pengajaran secara tradisional menekankan pembelajaran maklumat yang besar pada kelajuan yang cepat”. yang mana merupakan implisit dalam penyataan-penyataan standard NSTA. Lee Shulman (1987). 1998). Kebanyakan pengetahuan kandungan guru sains datang daripada lapangan disiplin. Ini yang dikatakan oleh Shulman (1987) apabila beliau menyatakan “ kunci kepada pembezaan asas pengetahuan pengajaran terletak pada antara kandungan dan pedagogi. Pengetahuan kandungan dan pedagogi adalah bahagian yang penting bagi pengajian seseorang guru. Namun ia hanya digunakan untuk menjelaskan yang standard kandungan akan hanya melihat daripada aspek kandungan spesifik konstruk ini. dan “ pembahagian pengetahuan. manakala pemahaman tentang pengajaran datang daripada lapangan pendidikan. Terdapat perhubungan antara pengetahuan kandungan dan pengetahuan pedagogikal dalam pengajaran matapelajaran sains. memerlukan pemahaman yang dalam berkaitan kandungan. Contohnya standard pedagogi menganjurkan supaya guru tahu berkenaan “organisasi pengalaman bilik darjah” (National Science Teachers Association. Pembahagian ini. 1998).

1992. Guru boleh membantu pelajar melihat nilai bukti dalam membuat penyataan saintifik. Guru perlu berfikir dengan berhatihati tentang idea dan konsep saintifik yang mahu dipelajari oleh pelajar.. ini memerlukan lebih daripada pengetahuan kandungan dan bagaimana untuk mengajar. Pembahagian seperti ini menyebabkan bakal guru menghadapi perbezaan pemahaman bagi pengajian sains. Glick. iaitu pengetahuan kandungan dan pedagogi atau PCK. D. Kajian oleh van Driel. & Neale. N. Kajian ini dan kajian-kajian lain ( Gee. Kita perlu mencari jalan untuk mengemukakan pemahaman dan yang dikongsi oleh komuniti saintifik.C. Melalui kajian emperikal mereka telah menjumpai yang mungkin terdapat hasil yang baik apabila bakal guru belajar kandungan subjek daripada perspektif seorang guru. 1994. van Driel. Kajian-kajian ini mengkaji hasil yang didapati setelah cuba mengajar prinsipal ini kepada bakal guru. Pelajar sains perlu memahami nilai implisit yang saintis letak kepada pengetahuan sebegini. C. Sowdre. Sebagai contoh: Kebanyakan pengetahuan saintifik dibina melalui bukti. Verloop.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) pembelajaran sains (Borko & Putnam. 1996. 1996. 1998). 1989) telah juga menunjukkan kepentingan pengetahuan kandungan dan pedagogi di dalam pengajaran. & others. & lain-lain. Tambahan lagi pelajar perlu boleh memahami kesan daripada idea-idea dan kepercayaan ini. Walaubagaimanapun. & de Vos. Smith D. dan de Vos (1998) menyatakan terdapat perubahan pada guru-guru hasil daripada pembangunan pengetahuan kandungan dan pedagogi. J. 8 ... J & others. Ia memerlukan pemahaman tentang bagaimana mahu mengajar kandungan. Lederman. Verloop. Guru sains perlu bersedia untuk membantu pelajar bagi mengeluarkan teks tersembunyi bagi idea-idea saintifik. Beberapa kajian telah mengkaji keperaktikalan pengetahuan kandungan dan pedagogi kepada pengajaran sains. 1991.C. Pengetahuan kandungan dan pedagogi memberikan suatu kanta yang berguna bagi guru supaya membantu pelajar dalam melihat tekaan sains. H. & Chang. terutamanya pengajaran subjek sains.

L. A. D.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Rujukan: Ball. K.).no/ped/sigrun/publikasjonar/PCKNARR. J.. A. September). C. (1994). D. S. L. Strategies for effective teaching. 4-14. Grant (Ed. C. Thomas. Berliner & R. 15 (2). P. J. Wells Junior High School: Evolution of a professional development school. New York: Teachers College Press. Handbook of Educational Psychology (pp. 673-708). Diperolehi Jun 15. A Case study a college physics professor’s pedagogical content knowledge. & Lasley. Learning to teach.. & Cohen.). The narrative of pedagogical content knowledge. Borko. (1986). 9 . Gudmundsdottir. Learning while teaching. & Silvernail. CASE draft standards for the preparation of teachers of science. In D. (1994.. T. Unpublished doctoral dissertation. (1992). Craft knowledge and the education of teachers.html/ Miller. (1996). New York: Simon & Schuster Macmillan. National Science Teachers Association.ntnu. L. L. (1994).56-80).). Professional development schools: Schools for developing a profession (pp. Supervisory leadership. 60. 4-8. In L. Brodkey. & MacKinnon. I. (2000). & Putnam. R. Grimmet. H. L. Reform by the book: What is--or might be--the role of curriculum materials in teacher learning and instructional reform? Educational Researcher. (1996). Frenstermacher. New York: McGraw-Hill.. 59-74 Washington. Shulman. Darling-Hammond (Ed. Georgia: Georgia State University. Glatthorn. Calfee (Eds. 25(9). Educational Researcher. Those who understand: Knowledge growth in teaching. DC: AERA. 2005 daripada http://www. A. In G. A. Review of research in education 18.svt. pp. (1990). (1986). Stanford University. (1995). (1998). dissertations. J. Ornstein. C. Darling-Hammond. Will 21st-century schools really be different? The Education Digest. 6-8... D. New York: Harper Collins. Unpublished PhD.

Journal of Curriculum Studies. (1998). Shulman. September-October).). & de Vos. 393396. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Glynn. R. Journal of research in Science Teaching. 1-22. Smith. W. E. (1990). 43-63). ways of learning about teaching. Ways of seeing. L. H. Harvard Educational Review.Yeany. 28. N. 57 (1). (1987). (1992. 673695. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. 35(6). ways of knowing. A conceptual change model of learning science. Britton (Eds. L. ways of teaching.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Shulman. J. van Driel. 10 . Developing science teachers' pedagogical content knowledge... In S. Verloop. Psychology of learning science (pp. L. & B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful