JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT

)

Kumpulan 1: Pengetahuan Kandungan & Pedagogi : Apa dan Mengapa? 1. Apakah dimaksudkan dengan PCK 2. Bagaimanakah pengetahuan itu dibina 3. Apakah Kepenting an kepada Prestasi Guru 4. Adakah guru-guru di negara ini telah memiliki pengetahuan ini.

Apakah yang dimaksudkan dengan Pedagogical Content Knowledge (PCK)
Pengetahuan Pedagogi Kandungan (PCK) merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Lee Shulman (1986). Menurut beliau, kemahiran asas pedagogi yang terdapat pada seseorang guru tidak memadai dalam meningkatkan kandungan guru dalam yang lebih menekankan kepada pengetahuan kandungan sahaja. Seseorang pendidik merupakan insan yang memberi ilmu tentang sesuatu pengajaran yang akan membawa perubahan kepada anak murid. Perubahan - perubahan dari aspek sahsiah dan ilmu bergantung kepada sejauhmana para pendidik mempunyai ilmu tentang kandungan subjek dan kandungan pedagogi. Guru akan menggunakan kaedah dan pendekatan pedagogi yang sesuai dalam usaha memberi satu impak dalam pembelajaran dan pengajaran sesuatu subjek. Pengetahuan tentang kandungan subjek bukan merupakan kayu pengukur dalam menentukan pemahaman murid tentang subjek. Walaupun guru sangat mahir dalam kandungan subjek (subject knowledge), tanpa pendekatan pedagogi yang sesuai, para guru gagal dalam usaha mencapai objektif proses pengajaran dan pembelajaran. Mengikut Shulman (1986) pengetahuan kandungan tidak hanya memadai kepada seseorang guru dalam menyampaikan matlamat/objektif pelajaran. Mereka harus mempunyai pengetahuan pedagogi iaitu cara pengajaran berkesan yang mampu mengubah daya pemikiran murid. Gabungan pengetahuan kandungan dan pengetahuan pedagogi telah membentuk pengetahuan pedagogi dan kandungan (PCK). PCK ini dapat membezakan dengan seorang guru dengan pakar dalam sesuatu bidang pengetahuan isi kandungan yang tidak melibatkan pengajaran. Dalam PCK menyatakan bagaimana seseorang guru dalam menyampaikan kandungan dengan lebih berkesan. Guru tidak harus mementingkan kepada pengetahuan kandungan semata-mata. teknik pengajaran yang Mereka harus mempunyai efektif dan harus mengetahui tentang pengetahuan kandungan,

pengetahuan pedagogi, pengetahuan kurikulum, PCK, pengetahuan tentang sifat murid, pengetahuan tentang nilai dan pengetahuan tentang kontex.
1

transformasi. Shulman (1987) mengemukakan ‘Model of Pedagogical Reasoning and Action’ dan ‘Cycle of Pedagogical Reasoning and Action’ yang melibatkan fasa-fasa kefahaman. Pembentukan PCK ini adalah rentetan daripada kajian yang dibuat oleh beliau tentang tahap pengetahuan guru. Beliau telah mereka bentuk satu teori kerangka dalam membuktikan kajian beliau tentang korelasi di antara pengetahuan kandungan dan pengetahuan pedagogi(Shulman L: 1986). Manakala pengetahuan strategik bermaksud berkebolehan untuk menyelesaikan konflik dengan mengetahui fakta dan kes. 1994).JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Mengikut Tamir (1987). Permasalahan tentang pengetahuan berkaitan tentang isi kandungan atau pedagogi. PCK merupakan entiti yang berinteraksi di antara pedagogi dan pengetahuan kandungan. Hasil kajian beliau mendapati 90% . Kenyataan ini turut disokong oleh Gudmundsdottir (1995) yang menyatakan bahawa PCK sebagai ‘it comes about when teachers have to transform their knowing into telling. penilaian. pengajaran. PCK digunakan untuk menjelaskan bidang pengetahuan guru mengenai isi kandungan dan pedagogi.95% menunjukkan guru-guru perlu menguasai sama ada pengetahuan mata pelajaran atau aras pengetahuan am Beliau telah melihat unsur pengetahuan kandungan pelajaran. PCK dan pengetahuan kurikulum untuk menilai persediaan guru baru dan mempertimbangkan kajian dalam memberi fokus kepada pengetahuan tentang permasalahan. Sementara itu. guru telah menggunakan tatacara pedagogi yang tertentu contoh kaedah 2 . PCK adalah lebih spesifik kepada sesuatu domain atau bidang yang merangkumi ilmu pengetahuan guru tentang minat dan memotivasi pelajar untuk belajar sesuatu topic dalam sesuatu disiplin serta kefahaman tentang konsepsi sedia ada pelajar yang boleh mengganggu atau menyekat pembelajaran dan didik semula isi kandungannya bagi menyampaikan kepada pelajar dengan cara yang mudah difahami (Frenstermacher.’ Dalam menganalisis pengajaran yang berjaya dan berbeza. pengetahuan kes merujuk kepada bagaimana guru-guru ini mengetahui sifatsifat pelajar yang mempunyai pelbagai ragam dan emosi dalam bilik darjah. Contoh. Dalam pengajaran subjek ini. guru yang mengajar subjek matematik kepada murid. Bagaimana penngetahuan ini dibina? Shulman merupakan orang yang bertanggungjawab dalam penyebaran fahaman PCK di kalangan penyelidik yang cuba mencari jawapan tentang pengetahuan kandungan pedagogi dan pengetahuan kandungan. pengetahuan kes dan pengetahuan strategik. refleksi dan kefahaman baru.

Daripada contoh ini. "Jika guru ingin berjaya. Apakah Kepentingan kepada Prestasi Guru Untuk mengajar pelajar pada standard dewasa ini. Pemahaman seperti ini memberikan asas kepada pengetahuan kandungan dan pedagogi yang membolehkan guru supaya membuatkan idea-idea di dapatkan oleh orang lain (Shulman. Guru perlu lihat bagaimana idea berkait antara bidang dan kehidupan seharian. Thomas. mendapati bahawa guru berusaha membahagikan kandungan material dengan pendekatan pedagogi yang sesuai. Pengetahuan kandungan merupakan apa yang Bruner (seperti dalam Shulman. 2000. termasuk bentuk yang paling berkesan dalam penyampaian dan komunikasi kandungan dan bagaimana pelajar belajar paling berkesan belajar konsep dan topik subjek tersebut. guru perlu memahami subjek secara mendalam dan fleksibel supaya mereka boleh membantu pelajar membuat peta kognitif yang berguna. p.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) kolaboratif yang melibatkan hubungan sesama murid. Murid akan menjawab persoalan yang dikemukakan dengan membuat perbincangan sesama murid tentang topik yang diajar.teorinya. guru perlu memahami dua jenis pengetahuan (a) kandungan. dan konsep sesuatu disiplin.juga dikenali sebagai pengetahuan yang dalam berkenaan subjek itu. 1986) telah memperkenalkan pengetahuan kandungan dan pedagogi dan telah menimbulkan banyak kajian akademik berkaitan dengan pengetahuan guru tentang subjek mereka dan juga kepentingan pengetahuan tersebut bagi pengajaran yang berkesan. dan (b) pengetahuan tentang pembangunan kurikular. seperti dalam Ornstein. 1987). PCK sangat berhubungkait dengan pengajaran dan pembelajaran kurikulum dan pedagogi yang digunakan para guru. (Shulman. Bagi rangka teori Shulman. & Lasley.1992) panggil "struktur pengetahuan". prinsipal. mengkaitkan satu idea kepada idea yang lain dan menyatakan konsep yang salah. Justeru itu. 3 . Yang juga penting ialah pengetahuan kandungan yang berkait dengan proses pengajaran. mereka perlu bergusti serentak antara isu-isu pedagogi kandungan (atau pengetahuan) dan juga pedagogi umum (atau prinsipal pengajaran umum)"(Grossman. 508).

JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Shulman (1986. juga penyampaian material menggunakan bahasa figuratif dan metafor [Glatthorn. 2. 1990]. Bagi membantu pelajar bina skil dan nilai yang mereka perlu untuk berfungsi dalam masyarakat yang bebas dan adil (Shulman. struktur subjek dan idea-idea dalam dan luar disiplin tersebut. Pemahaman: Untuk mengajar. Bagi mengajar pelajar untuk mempercayai dan menghormati orang lain dan memberi balik kepada kesejahteraan masyarakat. Guru mengajar bagi mencapai tujuan pendidikan berikut: • • • • • • • Membantu pelajar mendapat literasi. Bagi menambahkan rasa tanggungjawab pelajar bagi menjadi manusia yang bertimbang rasa. 5. Pemahaman tujuan adalah penting. Idea-idea yang difahami mesti diubah supaya boleh diajar. instruksi. Perubahan memerlukan gabungan atau aturan proses-proses berikut: 1. pemahaman. Persediaan (material teks).) 3. Bagi membantu pelajar membina pemahaman yang lebih luas terhadap informasi baru. fahaminya dalam beberapa cara. Membolehkan pelajar guna dan berasa seronok dengan pengalaman belajar mereka. refleksi dan pemahaman baru. 1992) telah membina Model of Pedagogical Reasoning. Seleksi instruksional daripada pelbagai metod dan model pengajaran. Bagi memberi pelajar peluang belajar bagaimana untuk mendapatkan dan menemui informasi yang baru. 1992) Perubahan: Kunci kepada mengenalpasti asas pengetahuan pengajaran berada pada antara kandungan dan pedagogi dalam kebolehan guru untuk mengubah pengetahuan kandungan kepada bentuk yang kuat secara pedagogi dan juga mudah diaplikasikan kepada pelajarpelajar yang pelbagai kebolehan dan latar belakang. bukan sahaja apa yang guru perlu buat. penilaian. termasuk cara bercakap tentang pengajaran. termasuk proses interpretasi kritikal. Adaptasi bahan dan aktiviti bagi pelajar yang reflek kepada karakteristik stail pelajar. perubahan. 4 .Mengubahsuai adaptasi kepada pelajar spesifik di dalam bilik darjah. Penyampaian semula idea kepada bentuk analogi dan metafor yang baru (pengetahuan guru. Guru perlu faham apa yang mereka ajar dan apabila boleh. 1987. yang terdiri daripada beberapa kitaran aktiviti-aktiviti yang guru perlu selesaikan bagi pengajaran yang baik. 4. pertamanya perlu faham tujuan.

Melalui latihan refleksi dalam kumpulan. jantina. budaya. Proses penilaian termasuk melihat pada pemahaman atau pemahaman yang salah semasa pengajaran interaktif dan juga menguji pemahaman pelajar di akhir pengajaran atau topik. Refleksi: Proses ini termasuk menilai semula. instruksi juga termasuk banyak aspek penting pedagogi: pengurusan. Pemahaman semula: Melalui cara pengajaran yang telah difahami dan berpatutan. penyampaian. Semua guru perlu belajar untuk melihat kepada kesan dan mengenalpasti sebab kejayaan atau kegagalan. Guru perlu mengambil kira aspek yang releven seperti kebolehan.konstruk semula dan menganalisa secara kritikal kebolehan diri guru mengajar dan kemudiannya mengumpulkan penjelasan yang direfleksi kepada bukti untuk perubahan yang perlu dibuat supaya menjadi guru yang lebih baik. 2000) menyatakan refleksi penting dalam pembangunanan profesional. bahasa. Guru yang mempunyai skil akan tahu apa yang pelajar tahu dan percaya 5 . subjek yang diajar.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Glutton (1990) telah menyatakan ini sebagai proses menyesuaikan bahan yang disampaikan kepada karakteristik pelajar. 2000). Instruksi: Terdiri daripada pelbagai cara pengajaran. Ia juga termasuk menilai guru dan menyesuaikan mengikut keadaan berbeza. disiplin. Penilaian: Guru perlu berfikir tentang pengujian dan penilaian sebagai penyambungan daripada instruksi. guru belajar untuk mendengar dengan lebih kepada satu sama lain. guru fokus kepada yang mana diperlukan dan memahami cara pengajaran mereka dengan lebih baik dan membantu diri atau rakan sekerja untuk menjadi guru yang lebih baik. 1986). guru telah mencapai pemahaman semula tentang tujuan pendidikan. Melalui refleksi. kerja kumpulan.. Pelajar merupakan elemen yang penting bagi guru untuk difikirkan semasa menggunakan model pedagogi. pengetahuan sedia ada dan skil pelajar yang akan memberi kesan kepada respon mereka kepada pelbagai jenis penyampaian dan penyampaian semula. yang memberikan mereka pandangan kepada pekerjaan mereka sendiri (Ornstein et al. Lucas (seperti dalam Ornstein et al. bukannya terpisah daripada proses instruksional. pelajar dan proses pedagogi (Brodkey. interaksi.. pertanyaan dan instruksi inkuri. motivasi.

Guru juga perlu tahu tentang kolaborasi. Guru perlu membina asas pengetahuan pedagogi pelajar (Grimmet & Mackinnon. memerlukan peluang pembelajaran untuk guru yang lebih hebat daripada hanya membaca dan bercakap tentang idea pedagogi yang baru (Ball & Cohen.memberikan banyak peluang untuk kajian dan inkuiri. Pembelajaran seperti ini tidak boleh didapati daripada kelas di kolej yang mempunyai pisahan daripada praktis atau daripada kelas di sekolah yang mempunyai pisahan daripada pengetahuan tentang bagaimana untuk interpretasi praktis. Guru perlu fikir apa yang dimaksudkan bagi belajar pelbagai jenis material bagi tujuan-tujuan berbeza dan bagaimana untuk memilih apa jenis pengajaran yang diperlukan dalam konteks-konteks yang berbeza. bagi bercakap tentang dan menguji hasil daripada pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran yang bagus untuk pembelajaran guru di kolej dan sekolah. mendapatkan dan mensintesis informasi. 1992). 1996). Guru belajar dengan lebih baik dengan melakukan dan merefleksi. berkolaborasi dengan guru lain. kepandaian yang telah terbentuk dan cara pembelajaran pelajar. Memperolehi pengetahuan yang sofiskated ini dan membentuk praktis yang berbeza daripada apa yang diterima oleh guru itu sendiri ketika mereka belajar. 1992).bagaimana untuk menstruktur interaksi antara pelajar supaya pembelajaran yang lebih berkesan dapat terjadi. 1994). bagi mencuba dan menguji. 6 . Kombinasi teori dan praktis (Miller & Silvernail. dan merangka dan menyelesaikan permasalahan. Mengajar dalam cara yang berhubung dengan pelajar memerlukan pemahaman guru tentang perbezaan yang mungkin berlaku daripada budaya. Guru perlu boleh mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pelajar-pelajar yang berbeza dan perlu mempunyai pengetahuan untuk bekerja dengan pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran yang spesifik atau keperluan. dan bagaimana untuk berkerja dengan ibu bapa untuk tahu lebih tentang anak mereka dan bagi membentuk pengalaman yang menyokong di sekolah dan di rumah (Shulman. Bagi membantu pelajar untuk belajar. pengalaman keluarga. melihat dengan dekat pelajar dan kerja pelajar dan dengan berkongsi apa yang mereka dapat lihat. guru perlu beberapa jenis pengetahuan tentang pembelajaran. Guru perlu tahu mengenai sumber kurikulum dan teknologi yang menghubungkan pelajar dengan sumber informasi dan pengetahuan yang membolehkan mereka untuk menjelajah idea.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) terhadap sesuatu topik dan bagaimana pelajar akan lebih mudah menerima idea baru. bagaimana untuk kolaborasi dengan guru lain.

Namun ia hanya digunakan untuk menjelaskan yang standard kandungan akan hanya melihat daripada aspek kandungan spesifik konstruk ini. memerlukan pemahaman yang dalam berkaitan kandungan. guru sains perlu mempunya persediaan dari segi kandungan. Terdapat perhubungan antara pengetahuan kandungan dan pengetahuan pedagogikal dalam pengajaran matapelajaran sains. Lee Shulman (1987). 1998).JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) berlaku dengan sangat produktif apabila soalan timbul dalam konteks pelajar sebenar dan kerja yang dalam proses dan di mana kajian dan inkuiri yang berdisiplin juga ditangani. manakala pemahaman tentang pengajaran datang daripada lapangan pendidikan. Kajian telah menunjukkan yang guru sains menyelesaikan permasalahan saintifik secara berbeza berbanding dengan para saintis kerana pemahaman mereka terhadap implikasi pedagogi 7 . Dalam kes sebegini. Penambahan penting ini yang berkenaan tentang berfikir untuk mengajar telah di terima dalam bahagian kandungan Standard NSTA. Ini yang dikatakan oleh Shulman (1987) apabila beliau menyatakan “ kunci kepada pembezaan asas pengetahuan pengajaran terletak pada antara kandungan dan pedagogi. yang mana merupakan implisit dalam penyataan-penyataan standard NSTA. . telah mengkonstruk pengetahuan kandungan dan pedagogi sebagai respon kepada permasalahan yang dihadapi semasa pengajaran dan pengajian seseorang guru. untuk keperluan kepada disiplin-disiplin. Pengarang telah menyatakan: Terdapat “ penyesuaian yang lemah antara keperluan pelajar dan metodologi pengajaran”. 1998). untuk mereka organisasi tersebut.mengukuhkan suatu model disiplin saintifik yang tidak sama daripada model pengajaran dan pembelajaran sains.lapangan dan sub lapangan” yang “ mungkin mengandungi penyambungan antara konsep-konsep antara lapangan” (National Science Teachers Association. Pengetahuan kandungan dan pedagogi adalah bahagian yang penting bagi pengajian seseorang guru. Pembelajaran kandungan sebegini memberikan masalah kepada guru sedia ada dan pendidik guru sains. “ kebanyakan pengajaran secara tradisional menekankan pembelajaran maklumat yang besar pada kelajuan yang cepat”. Pembahagian ini. Contohnya standard pedagogi menganjurkan supaya guru tahu berkenaan “organisasi pengalaman bilik darjah” (National Science Teachers Association. telah menunjukkan permasalahan yang telah dinyatakan di atas. Kebanyakan pengetahuan kandungan guru sains datang daripada lapangan disiplin. yang biasanya berlaku luar daripada kolej perguruan. Standard NSTA secara tepat telah mengenalpasti masalah besar yang dihadapi. dan “ pembahagian pengetahuan. Walaubagaimanapun.

1989) telah juga menunjukkan kepentingan pengetahuan kandungan dan pedagogi di dalam pengajaran. iaitu pengetahuan kandungan dan pedagogi atau PCK. Guru boleh membantu pelajar melihat nilai bukti dalam membuat penyataan saintifik. Walaubagaimanapun. dan de Vos (1998) menyatakan terdapat perubahan pada guru-guru hasil daripada pembangunan pengetahuan kandungan dan pedagogi. Guru sains perlu bersedia untuk membantu pelajar bagi mengeluarkan teks tersembunyi bagi idea-idea saintifik. Smith D. 8 . & Chang. & others. 1994.. 1998).C.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) pembelajaran sains (Borko & Putnam. J & others. Kajian ini dan kajian-kajian lain ( Gee.C. Pengetahuan kandungan dan pedagogi memberikan suatu kanta yang berguna bagi guru supaya membantu pelajar dalam melihat tekaan sains. Pembahagian seperti ini menyebabkan bakal guru menghadapi perbezaan pemahaman bagi pengajian sains. N. Kajian-kajian ini mengkaji hasil yang didapati setelah cuba mengajar prinsipal ini kepada bakal guru. Pelajar sains perlu memahami nilai implisit yang saintis letak kepada pengetahuan sebegini. Guru perlu berfikir dengan berhatihati tentang idea dan konsep saintifik yang mahu dipelajari oleh pelajar. Sebagai contoh: Kebanyakan pengetahuan saintifik dibina melalui bukti. C. Tambahan lagi pelajar perlu boleh memahami kesan daripada idea-idea dan kepercayaan ini. Glick. D. Ia memerlukan pemahaman tentang bagaimana mahu mengajar kandungan. Kita perlu mencari jalan untuk mengemukakan pemahaman dan yang dikongsi oleh komuniti saintifik. 1992. & Neale. 1996. Verloop. Melalui kajian emperikal mereka telah menjumpai yang mungkin terdapat hasil yang baik apabila bakal guru belajar kandungan subjek daripada perspektif seorang guru. Lederman.. terutamanya pengajaran subjek sains. Beberapa kajian telah mengkaji keperaktikalan pengetahuan kandungan dan pedagogi kepada pengajaran sains. & lain-lain. 1991. van Driel. 1996. J. Kajian oleh van Driel. ini memerlukan lebih daripada pengetahuan kandungan dan bagaimana untuk mengajar. H. & de Vos. Verloop. Sowdre..

In G. L. A.. & Putnam. C.html/ Miller. (1994). Unpublished PhD. Darling-Hammond (Ed. Strategies for effective teaching. Unpublished doctoral dissertation. Glatthorn. K. H. 2005 daripada http://www. & Lasley. In D. R. P. L. & Silvernail.. & Cohen.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Rujukan: Ball. Darling-Hammond. (1996). L. Those who understand: Knowledge growth in teaching. Georgia: Georgia State University. I. Diperolehi Jun 15. Handbook of Educational Psychology (pp. In L.. New York: McGraw-Hill. The narrative of pedagogical content knowledge. Grant (Ed. Frenstermacher. Berliner & R. 673-708). National Science Teachers Association. A.). D. Thomas. Shulman. (1996). Professional development schools: Schools for developing a profession (pp. & MacKinnon.ntnu. T. Reform by the book: What is--or might be--the role of curriculum materials in teacher learning and instructional reform? Educational Researcher. Review of research in education 18. A. Learning while teaching. New York: Simon & Schuster Macmillan. (1994). Grimmet. (1994. September). 4-8. (1998). New York: Teachers College Press. Supervisory leadership.. Ornstein.no/ped/sigrun/publikasjonar/PCKNARR. Borko. dissertations. 15 (2). 9 . (1990). pp. Stanford University.. D. 60. J. Will 21st-century schools really be different? The Education Digest.svt. 59-74 Washington. (1992). CASE draft standards for the preparation of teachers of science. Educational Researcher. Craft knowledge and the education of teachers. C. New York: Harper Collins. 6-8. (1986). (1995).). A.. Gudmundsdottir. Calfee (Eds. Wells Junior High School: Evolution of a professional development school. L. C. J. 4-14. (1986).). A Case study a college physics professor’s pedagogical content knowledge. L. Learning to teach. J. (2000). Brodkey. S.56-80). DC: AERA. 25(9). D.

Journal of Curriculum Studies. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. L. R. Verloop. H. A conceptual change model of learning science. ways of knowing. Britton (Eds. Shulman. 393396. 43-63). ways of teaching. 35(6). 10 . (1998). September-October). 28.). In S. 673695. J. 57 (1). Journal of research in Science Teaching. L. Developing science teachers' pedagogical content knowledge.Yeany. & B. W. (1992.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Shulman. Harvard Educational Review. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. (1987). van Driel.. ways of learning about teaching. Psychology of learning science (pp. Smith. N. Ways of seeing. E.. (1990). L. 1-22. & de Vos. Glynn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful