JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT

)

Kumpulan 1: Pengetahuan Kandungan & Pedagogi : Apa dan Mengapa? 1. Apakah dimaksudkan dengan PCK 2. Bagaimanakah pengetahuan itu dibina 3. Apakah Kepenting an kepada Prestasi Guru 4. Adakah guru-guru di negara ini telah memiliki pengetahuan ini.

Apakah yang dimaksudkan dengan Pedagogical Content Knowledge (PCK)
Pengetahuan Pedagogi Kandungan (PCK) merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Lee Shulman (1986). Menurut beliau, kemahiran asas pedagogi yang terdapat pada seseorang guru tidak memadai dalam meningkatkan kandungan guru dalam yang lebih menekankan kepada pengetahuan kandungan sahaja. Seseorang pendidik merupakan insan yang memberi ilmu tentang sesuatu pengajaran yang akan membawa perubahan kepada anak murid. Perubahan - perubahan dari aspek sahsiah dan ilmu bergantung kepada sejauhmana para pendidik mempunyai ilmu tentang kandungan subjek dan kandungan pedagogi. Guru akan menggunakan kaedah dan pendekatan pedagogi yang sesuai dalam usaha memberi satu impak dalam pembelajaran dan pengajaran sesuatu subjek. Pengetahuan tentang kandungan subjek bukan merupakan kayu pengukur dalam menentukan pemahaman murid tentang subjek. Walaupun guru sangat mahir dalam kandungan subjek (subject knowledge), tanpa pendekatan pedagogi yang sesuai, para guru gagal dalam usaha mencapai objektif proses pengajaran dan pembelajaran. Mengikut Shulman (1986) pengetahuan kandungan tidak hanya memadai kepada seseorang guru dalam menyampaikan matlamat/objektif pelajaran. Mereka harus mempunyai pengetahuan pedagogi iaitu cara pengajaran berkesan yang mampu mengubah daya pemikiran murid. Gabungan pengetahuan kandungan dan pengetahuan pedagogi telah membentuk pengetahuan pedagogi dan kandungan (PCK). PCK ini dapat membezakan dengan seorang guru dengan pakar dalam sesuatu bidang pengetahuan isi kandungan yang tidak melibatkan pengajaran. Dalam PCK menyatakan bagaimana seseorang guru dalam menyampaikan kandungan dengan lebih berkesan. Guru tidak harus mementingkan kepada pengetahuan kandungan semata-mata. teknik pengajaran yang Mereka harus mempunyai efektif dan harus mengetahui tentang pengetahuan kandungan,

pengetahuan pedagogi, pengetahuan kurikulum, PCK, pengetahuan tentang sifat murid, pengetahuan tentang nilai dan pengetahuan tentang kontex.
1

95% menunjukkan guru-guru perlu menguasai sama ada pengetahuan mata pelajaran atau aras pengetahuan am Beliau telah melihat unsur pengetahuan kandungan pelajaran. Sementara itu. Shulman (1987) mengemukakan ‘Model of Pedagogical Reasoning and Action’ dan ‘Cycle of Pedagogical Reasoning and Action’ yang melibatkan fasa-fasa kefahaman. PCK adalah lebih spesifik kepada sesuatu domain atau bidang yang merangkumi ilmu pengetahuan guru tentang minat dan memotivasi pelajar untuk belajar sesuatu topic dalam sesuatu disiplin serta kefahaman tentang konsepsi sedia ada pelajar yang boleh mengganggu atau menyekat pembelajaran dan didik semula isi kandungannya bagi menyampaikan kepada pelajar dengan cara yang mudah difahami (Frenstermacher. PCK digunakan untuk menjelaskan bidang pengetahuan guru mengenai isi kandungan dan pedagogi.’ Dalam menganalisis pengajaran yang berjaya dan berbeza. PCK merupakan entiti yang berinteraksi di antara pedagogi dan pengetahuan kandungan. Kenyataan ini turut disokong oleh Gudmundsdottir (1995) yang menyatakan bahawa PCK sebagai ‘it comes about when teachers have to transform their knowing into telling. pengetahuan kes dan pengetahuan strategik. pengajaran. PCK dan pengetahuan kurikulum untuk menilai persediaan guru baru dan mempertimbangkan kajian dalam memberi fokus kepada pengetahuan tentang permasalahan. transformasi. Pembentukan PCK ini adalah rentetan daripada kajian yang dibuat oleh beliau tentang tahap pengetahuan guru. 1994).JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Mengikut Tamir (1987). Manakala pengetahuan strategik bermaksud berkebolehan untuk menyelesaikan konflik dengan mengetahui fakta dan kes. pengetahuan kes merujuk kepada bagaimana guru-guru ini mengetahui sifatsifat pelajar yang mempunyai pelbagai ragam dan emosi dalam bilik darjah. refleksi dan kefahaman baru. guru yang mengajar subjek matematik kepada murid. Contoh. penilaian. Bagaimana penngetahuan ini dibina? Shulman merupakan orang yang bertanggungjawab dalam penyebaran fahaman PCK di kalangan penyelidik yang cuba mencari jawapan tentang pengetahuan kandungan pedagogi dan pengetahuan kandungan. Permasalahan tentang pengetahuan berkaitan tentang isi kandungan atau pedagogi. Beliau telah mereka bentuk satu teori kerangka dalam membuktikan kajian beliau tentang korelasi di antara pengetahuan kandungan dan pengetahuan pedagogi(Shulman L: 1986). guru telah menggunakan tatacara pedagogi yang tertentu contoh kaedah 2 . Hasil kajian beliau mendapati 90% . Dalam pengajaran subjek ini.

Apakah Kepentingan kepada Prestasi Guru Untuk mengajar pelajar pada standard dewasa ini. mengkaitkan satu idea kepada idea yang lain dan menyatakan konsep yang salah. Daripada contoh ini. termasuk bentuk yang paling berkesan dalam penyampaian dan komunikasi kandungan dan bagaimana pelajar belajar paling berkesan belajar konsep dan topik subjek tersebut. p. mendapati bahawa guru berusaha membahagikan kandungan material dengan pendekatan pedagogi yang sesuai. PCK sangat berhubungkait dengan pengajaran dan pembelajaran kurikulum dan pedagogi yang digunakan para guru.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) kolaboratif yang melibatkan hubungan sesama murid.teorinya. 1986) telah memperkenalkan pengetahuan kandungan dan pedagogi dan telah menimbulkan banyak kajian akademik berkaitan dengan pengetahuan guru tentang subjek mereka dan juga kepentingan pengetahuan tersebut bagi pengajaran yang berkesan.1992) panggil "struktur pengetahuan". 1987). seperti dalam Ornstein. Murid akan menjawab persoalan yang dikemukakan dengan membuat perbincangan sesama murid tentang topik yang diajar. Guru perlu lihat bagaimana idea berkait antara bidang dan kehidupan seharian. dan konsep sesuatu disiplin. (Shulman. Thomas. mereka perlu bergusti serentak antara isu-isu pedagogi kandungan (atau pengetahuan) dan juga pedagogi umum (atau prinsipal pengajaran umum)"(Grossman. Justeru itu. prinsipal.juga dikenali sebagai pengetahuan yang dalam berkenaan subjek itu. Pemahaman seperti ini memberikan asas kepada pengetahuan kandungan dan pedagogi yang membolehkan guru supaya membuatkan idea-idea di dapatkan oleh orang lain (Shulman. guru perlu memahami subjek secara mendalam dan fleksibel supaya mereka boleh membantu pelajar membuat peta kognitif yang berguna. guru perlu memahami dua jenis pengetahuan (a) kandungan. Pengetahuan kandungan merupakan apa yang Bruner (seperti dalam Shulman. 508). & Lasley. 2000. Yang juga penting ialah pengetahuan kandungan yang berkait dengan proses pengajaran. dan (b) pengetahuan tentang pembangunan kurikular. "Jika guru ingin berjaya. Bagi rangka teori Shulman. 3 .

termasuk proses interpretasi kritikal. Bagi membantu pelajar membina pemahaman yang lebih luas terhadap informasi baru. Persediaan (material teks). 1992) Perubahan: Kunci kepada mengenalpasti asas pengetahuan pengajaran berada pada antara kandungan dan pedagogi dalam kebolehan guru untuk mengubah pengetahuan kandungan kepada bentuk yang kuat secara pedagogi dan juga mudah diaplikasikan kepada pelajarpelajar yang pelbagai kebolehan dan latar belakang. Bagi membantu pelajar bina skil dan nilai yang mereka perlu untuk berfungsi dalam masyarakat yang bebas dan adil (Shulman. penilaian.) 3. Pemahaman tujuan adalah penting. Guru mengajar bagi mencapai tujuan pendidikan berikut: • • • • • • • Membantu pelajar mendapat literasi. struktur subjek dan idea-idea dalam dan luar disiplin tersebut. Bagi mengajar pelajar untuk mempercayai dan menghormati orang lain dan memberi balik kepada kesejahteraan masyarakat. 2. Bagi memberi pelajar peluang belajar bagaimana untuk mendapatkan dan menemui informasi yang baru. 4 . Bagi menambahkan rasa tanggungjawab pelajar bagi menjadi manusia yang bertimbang rasa. 5.Mengubahsuai adaptasi kepada pelajar spesifik di dalam bilik darjah. pemahaman. 1987.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Shulman (1986. 1992) telah membina Model of Pedagogical Reasoning. bukan sahaja apa yang guru perlu buat. Membolehkan pelajar guna dan berasa seronok dengan pengalaman belajar mereka. termasuk cara bercakap tentang pengajaran. yang terdiri daripada beberapa kitaran aktiviti-aktiviti yang guru perlu selesaikan bagi pengajaran yang baik. Guru perlu faham apa yang mereka ajar dan apabila boleh. pertamanya perlu faham tujuan. Pemahaman: Untuk mengajar. 1990]. Idea-idea yang difahami mesti diubah supaya boleh diajar. refleksi dan pemahaman baru. fahaminya dalam beberapa cara. juga penyampaian material menggunakan bahasa figuratif dan metafor [Glatthorn. instruksi. Adaptasi bahan dan aktiviti bagi pelajar yang reflek kepada karakteristik stail pelajar. Seleksi instruksional daripada pelbagai metod dan model pengajaran. Perubahan memerlukan gabungan atau aturan proses-proses berikut: 1. 4. Penyampaian semula idea kepada bentuk analogi dan metafor yang baru (pengetahuan guru. perubahan.

. guru telah mencapai pemahaman semula tentang tujuan pendidikan. bahasa. pengetahuan sedia ada dan skil pelajar yang akan memberi kesan kepada respon mereka kepada pelbagai jenis penyampaian dan penyampaian semula. Lucas (seperti dalam Ornstein et al. penyampaian. Pelajar merupakan elemen yang penting bagi guru untuk difikirkan semasa menggunakan model pedagogi. 2000) menyatakan refleksi penting dalam pembangunanan profesional.. disiplin. Melalui refleksi. motivasi. Guru yang mempunyai skil akan tahu apa yang pelajar tahu dan percaya 5 . Melalui latihan refleksi dalam kumpulan. guru fokus kepada yang mana diperlukan dan memahami cara pengajaran mereka dengan lebih baik dan membantu diri atau rakan sekerja untuk menjadi guru yang lebih baik. interaksi. Guru perlu mengambil kira aspek yang releven seperti kebolehan. Proses penilaian termasuk melihat pada pemahaman atau pemahaman yang salah semasa pengajaran interaktif dan juga menguji pemahaman pelajar di akhir pengajaran atau topik. Semua guru perlu belajar untuk melihat kepada kesan dan mengenalpasti sebab kejayaan atau kegagalan. guru belajar untuk mendengar dengan lebih kepada satu sama lain. Pemahaman semula: Melalui cara pengajaran yang telah difahami dan berpatutan. pelajar dan proses pedagogi (Brodkey.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Glutton (1990) telah menyatakan ini sebagai proses menyesuaikan bahan yang disampaikan kepada karakteristik pelajar. yang memberikan mereka pandangan kepada pekerjaan mereka sendiri (Ornstein et al. 1986). subjek yang diajar. instruksi juga termasuk banyak aspek penting pedagogi: pengurusan.konstruk semula dan menganalisa secara kritikal kebolehan diri guru mengajar dan kemudiannya mengumpulkan penjelasan yang direfleksi kepada bukti untuk perubahan yang perlu dibuat supaya menjadi guru yang lebih baik. Penilaian: Guru perlu berfikir tentang pengujian dan penilaian sebagai penyambungan daripada instruksi. Instruksi: Terdiri daripada pelbagai cara pengajaran. budaya. bukannya terpisah daripada proses instruksional. pertanyaan dan instruksi inkuri. 2000). Ia juga termasuk menilai guru dan menyesuaikan mengikut keadaan berbeza. Refleksi: Proses ini termasuk menilai semula. kerja kumpulan. jantina.

6 . Pembelajaran seperti ini tidak boleh didapati daripada kelas di kolej yang mempunyai pisahan daripada praktis atau daripada kelas di sekolah yang mempunyai pisahan daripada pengetahuan tentang bagaimana untuk interpretasi praktis. bagi mencuba dan menguji. dan bagaimana untuk berkerja dengan ibu bapa untuk tahu lebih tentang anak mereka dan bagi membentuk pengalaman yang menyokong di sekolah dan di rumah (Shulman. 1996). mendapatkan dan mensintesis informasi.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) terhadap sesuatu topik dan bagaimana pelajar akan lebih mudah menerima idea baru. Guru perlu membina asas pengetahuan pedagogi pelajar (Grimmet & Mackinnon. Guru perlu boleh mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pelajar-pelajar yang berbeza dan perlu mempunyai pengetahuan untuk bekerja dengan pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran yang spesifik atau keperluan. bagi bercakap tentang dan menguji hasil daripada pengajaran dan pembelajaran. melihat dengan dekat pelajar dan kerja pelajar dan dengan berkongsi apa yang mereka dapat lihat. Memperolehi pengetahuan yang sofiskated ini dan membentuk praktis yang berbeza daripada apa yang diterima oleh guru itu sendiri ketika mereka belajar.memberikan banyak peluang untuk kajian dan inkuiri.bagaimana untuk menstruktur interaksi antara pelajar supaya pembelajaran yang lebih berkesan dapat terjadi. Guru perlu tahu mengenai sumber kurikulum dan teknologi yang menghubungkan pelajar dengan sumber informasi dan pengetahuan yang membolehkan mereka untuk menjelajah idea. dan merangka dan menyelesaikan permasalahan. pengalaman keluarga. 1992). kepandaian yang telah terbentuk dan cara pembelajaran pelajar. Kombinasi teori dan praktis (Miller & Silvernail. Guru belajar dengan lebih baik dengan melakukan dan merefleksi. Guru perlu fikir apa yang dimaksudkan bagi belajar pelbagai jenis material bagi tujuan-tujuan berbeza dan bagaimana untuk memilih apa jenis pengajaran yang diperlukan dalam konteks-konteks yang berbeza. guru perlu beberapa jenis pengetahuan tentang pembelajaran. Mengajar dalam cara yang berhubung dengan pelajar memerlukan pemahaman guru tentang perbezaan yang mungkin berlaku daripada budaya. 1994). Persekitaran yang bagus untuk pembelajaran guru di kolej dan sekolah. 1992). memerlukan peluang pembelajaran untuk guru yang lebih hebat daripada hanya membaca dan bercakap tentang idea pedagogi yang baru (Ball & Cohen. bagaimana untuk kolaborasi dengan guru lain. Guru juga perlu tahu tentang kolaborasi. Bagi membantu pelajar untuk belajar. berkolaborasi dengan guru lain.

untuk keperluan kepada disiplin-disiplin. Terdapat perhubungan antara pengetahuan kandungan dan pengetahuan pedagogikal dalam pengajaran matapelajaran sains. telah mengkonstruk pengetahuan kandungan dan pedagogi sebagai respon kepada permasalahan yang dihadapi semasa pengajaran dan pengajian seseorang guru. Kebanyakan pengetahuan kandungan guru sains datang daripada lapangan disiplin. Penambahan penting ini yang berkenaan tentang berfikir untuk mengajar telah di terima dalam bahagian kandungan Standard NSTA. Contohnya standard pedagogi menganjurkan supaya guru tahu berkenaan “organisasi pengalaman bilik darjah” (National Science Teachers Association. guru sains perlu mempunya persediaan dari segi kandungan. 1998). yang mana merupakan implisit dalam penyataan-penyataan standard NSTA. untuk mereka organisasi tersebut. Kajian telah menunjukkan yang guru sains menyelesaikan permasalahan saintifik secara berbeza berbanding dengan para saintis kerana pemahaman mereka terhadap implikasi pedagogi 7 . Pengarang telah menyatakan: Terdapat “ penyesuaian yang lemah antara keperluan pelajar dan metodologi pengajaran”. Standard NSTA secara tepat telah mengenalpasti masalah besar yang dihadapi.mengukuhkan suatu model disiplin saintifik yang tidak sama daripada model pengajaran dan pembelajaran sains. Pembelajaran kandungan sebegini memberikan masalah kepada guru sedia ada dan pendidik guru sains. telah menunjukkan permasalahan yang telah dinyatakan di atas. dan “ pembahagian pengetahuan. Walaubagaimanapun. manakala pemahaman tentang pengajaran datang daripada lapangan pendidikan. Lee Shulman (1987). “ kebanyakan pengajaran secara tradisional menekankan pembelajaran maklumat yang besar pada kelajuan yang cepat”.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) berlaku dengan sangat produktif apabila soalan timbul dalam konteks pelajar sebenar dan kerja yang dalam proses dan di mana kajian dan inkuiri yang berdisiplin juga ditangani. Pengetahuan kandungan dan pedagogi adalah bahagian yang penting bagi pengajian seseorang guru.lapangan dan sub lapangan” yang “ mungkin mengandungi penyambungan antara konsep-konsep antara lapangan” (National Science Teachers Association. memerlukan pemahaman yang dalam berkaitan kandungan. . yang biasanya berlaku luar daripada kolej perguruan. 1998). Namun ia hanya digunakan untuk menjelaskan yang standard kandungan akan hanya melihat daripada aspek kandungan spesifik konstruk ini. Ini yang dikatakan oleh Shulman (1987) apabila beliau menyatakan “ kunci kepada pembezaan asas pengetahuan pengajaran terletak pada antara kandungan dan pedagogi. Dalam kes sebegini. Pembahagian ini.

Pengetahuan kandungan dan pedagogi memberikan suatu kanta yang berguna bagi guru supaya membantu pelajar dalam melihat tekaan sains. & lain-lain. van Driel. Kajian-kajian ini mengkaji hasil yang didapati setelah cuba mengajar prinsipal ini kepada bakal guru. D. ini memerlukan lebih daripada pengetahuan kandungan dan bagaimana untuk mengajar. 1996.. J. 1998). 8 . terutamanya pengajaran subjek sains. Kajian ini dan kajian-kajian lain ( Gee. dan de Vos (1998) menyatakan terdapat perubahan pada guru-guru hasil daripada pembangunan pengetahuan kandungan dan pedagogi. N. Pelajar sains perlu memahami nilai implisit yang saintis letak kepada pengetahuan sebegini. 1991. Sowdre. Guru boleh membantu pelajar melihat nilai bukti dalam membuat penyataan saintifik. & Chang. Ia memerlukan pemahaman tentang bagaimana mahu mengajar kandungan. iaitu pengetahuan kandungan dan pedagogi atau PCK. Guru sains perlu bersedia untuk membantu pelajar bagi mengeluarkan teks tersembunyi bagi idea-idea saintifik. 1996. & Neale. Kajian oleh van Driel.C. Sebagai contoh: Kebanyakan pengetahuan saintifik dibina melalui bukti. Lederman. Melalui kajian emperikal mereka telah menjumpai yang mungkin terdapat hasil yang baik apabila bakal guru belajar kandungan subjek daripada perspektif seorang guru.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) pembelajaran sains (Borko & Putnam. Beberapa kajian telah mengkaji keperaktikalan pengetahuan kandungan dan pedagogi kepada pengajaran sains. 1989) telah juga menunjukkan kepentingan pengetahuan kandungan dan pedagogi di dalam pengajaran. 1994. J & others. 1992. H..C. Walaubagaimanapun. & de Vos. Guru perlu berfikir dengan berhatihati tentang idea dan konsep saintifik yang mahu dipelajari oleh pelajar. Smith D. Kita perlu mencari jalan untuk mengemukakan pemahaman dan yang dikongsi oleh komuniti saintifik. Glick. Tambahan lagi pelajar perlu boleh memahami kesan daripada idea-idea dan kepercayaan ini.. Pembahagian seperti ini menyebabkan bakal guru menghadapi perbezaan pemahaman bagi pengajian sains. & others. C. Verloop. Verloop.

(1994. A. J. & MacKinnon. Will 21st-century schools really be different? The Education Digest. Diperolehi Jun 15. Craft knowledge and the education of teachers.no/ped/sigrun/publikasjonar/PCKNARR. New York: Teachers College Press. Thomas. 15 (2).56-80). In D. Gudmundsdottir. 4-8. Unpublished doctoral dissertation.. dissertations.). (1986). A. A. Brodkey. (1994). J. 59-74 Washington. pp. D. L. Darling-Hammond (Ed. 673-708). Educational Researcher. Glatthorn. 6-8. September). CASE draft standards for the preparation of teachers of science.). Shulman. (1995). L. Calfee (Eds.. (1986). DC: AERA. In L. New York: McGraw-Hill. 2005 daripada http://www. Those who understand: Knowledge growth in teaching. & Cohen. Grant (Ed. & Putnam. P. In G. (1990). Ornstein. A. C.. Learning to teach. (1996).. S. D. 25(9). R. L. J. C. Borko. D. Frenstermacher.. Unpublished PhD. L. 4-14.html/ Miller. New York: Simon & Schuster Macmillan.JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Rujukan: Ball. (1996). H. Professional development schools: Schools for developing a profession (pp. K. & Lasley. The narrative of pedagogical content knowledge. 60. & Silvernail. L. I. Strategies for effective teaching. National Science Teachers Association.. (1998). Supervisory leadership. Reform by the book: What is--or might be--the role of curriculum materials in teacher learning and instructional reform? Educational Researcher.). (1992). 9 .ntnu. Learning while teaching. Handbook of Educational Psychology (pp. Stanford University. New York: Harper Collins. Grimmet. Berliner & R. Review of research in education 18. Georgia: Georgia State University. Wells Junior High School: Evolution of a professional development school.svt. Darling-Hammond. (1994). (2000). A Case study a college physics professor’s pedagogical content knowledge. C. T.

JAYA KUMAR VEERASAMY M20111000386 UPSI SARJANA PENDIDIKAN TMK (ICT) Shulman. Glynn. 43-63). Harvard Educational Review. L. 393396. N. E. Developing science teachers' pedagogical content knowledge. (1992. Journal of research in Science Teaching. A conceptual change model of learning science. 35(6). Smith. Shulman. & de Vos. ways of learning about teaching. Psychology of learning science (pp.). L. J. 57 (1). van Driel. Journal of Curriculum Studies. W. L. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. 28. & B. Verloop. H. September-October). (1990). (1998).Yeany. 1-22. ways of teaching. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. 10 . (1987). Ways of seeing. 673695... In S. Britton (Eds. R. ways of knowing.