KOMPOSISI

:
Komposisi dalam seni visual adalah usaha untuk mengatur/menyusun unsurunsur sehingga menjadi harmonis (selaras dan seimbang). Untuk membangun/merancang sebuah karya seni agar terkomposisi dengan harmonis, maka perlu memahami dan menguasai UNSUR SENI & PRINSIP REKAAN

Susunan atau satu organisasi elemen rekaan Seni Visual seperti garisan, rupa,dan warna, dengan mengambil kira aspek-aspek prinsip rekaan seperti imbangan untuk menghasilkan karya seni yang menarik.

Melalui organisasi dan perhubungan antara elemen dan prinsip rekaan yang dimanupulasikan, sesuatu kandungan dan konteks rekaan itu dapat dinyatakan dengan jelas sebagai satu komunikasi visual.
Dalam menghasilkan sesuatu karya, bukan semua elemen dan prinsip rekaan diaplikasikan.

Langkah utama dalam membuat komposisi ialah dengan menentukan rupa bentuk, saiz dan imbangan yang berkaitan dengan dimensi ruang paparan.  Ruang mungkin dalam bulatan empat segi , dan diorientasikan secara menegak atau melintang

 

Prinsip Komposisi. Untuk menghasilkan tarikan visual, satu titik tumpuan (focal point) perlu dinyatakan.

dan  bebas atau informal.  asimetri.  .Pola komposisi  Terdapat 3 pola komposisi simetri.

. berperaturan dan statik. Jika ada dua fokus dalam komposisi simetri. Memberikan kesan bagian kiri dan bagian kanan sama kuat. Komposisi yang berpola simetri meletakkan fokusnya di tengah. Komposisi berpola simetri memberikan kesan formal. Pola simetri    Pola simetri menggambarkan dua bagian yang sama dalam sebuah susunan.1. kanan. dan meletakkan unsur-unsurnya di bahagian kiri sama dengan bah. maka letaknya di kiri dan di kanan. ibarat pinang di belah dua.

 . dan paduan unsur-unsur di bagian kiri tidak sama dengan yang di bahagian kanan.2.tidak formal serta lebih dinamis.  Kompisisi asimetri memberikan kesan teraturyang bervariasi . Pola asimetri Komposisi asimetri meletakkan fokusnya tidak di tengah-tengah. tetapi tetap memancarkan keseimbangan.

tetapi tetap memelihara keseimbangan. Dibandingkan dengan pola simetri. . Meskipun demikian.3. kecermatan dan ketelitian dalam membentuk irama dan keseimbangannya menjadikan komposisi berpola bebas ini tampak dan terasa lebih hidup serta semakin menarik. pada pola bebas ini kesan keteraturan dan kesan formal sama sekali tidak kelihatan. Pola bebas    Komposisi pola bebas meletakkan fokus dan unsur-unsurnya secara bebas.

Hasil seni tradisi seperti ukiran juga mementingkan asas rekaanya sendiri . imbangan. Karya seni yang tidak menggunakan asas seni reka dianggap kurang bermutu. Aspek ini juga dikenali sebagai sebahagian daripada bentuk atau form dalam bahasa seni tampak. kontra dan sebagainya. Asas-asas ini mendukung kewujudan produk seni visual itu. Produk seni seperti catan umpamanya perlu dihasilkan mengikut peraturan seni reka contohnya ada aturan ruang.Asas Seni Reka       Asas seni reka merangkumi aspek elemen dan prinsip rekaan dalam seni tampak.

 Elemen dan prinsip ini perlu diadun dengan baik oleh seseorang pelukis  .Asas seni reka ada dua komponen utama iaitu ELEMEN/UNSUR dan PRINSIP. bentuk. kepelbagaian. rupa. pergerakan/irama/rentak/pengulangan. jalinan. kesatuan dan ekonomi. penegasan. Elemen rekaan termasuklah garisan. dan warna. kontra. imbangan.  Prinsip rekaan pula meliputi harmoni. ruang.

. bukan menekankan aspek kegunaannya. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan.  Menurut Syed Ahmad Jamal estetika berkaitan dengan deria pengamatan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan.  Menurut Herbert Read. keseronokan dan kesenangan estetik.  Kesenangan estetik adalah kesenangan dan keceriaan kepada pihak yang menerima mesej.Estetika  Seni visual juga difahami sebagai sesuatu yang mempunyai nilai estetik.

Mereka menyusun elemen-elemen seperti garisan. Sebuah kerusi mungkin dilihat sebagai satu bentuk atau satu kumpulan garisan. kita mengambil bahagian dalam membentuk atau menyusun visual. Satu objek adalah dipecahkan kepada elemenelemen. bentuk dan kandungan. subjek. Komponen ini bertukar hanya dalam penekanan yang diberi.Bentuk & Susunan seni visual        Karya seni yang lengkap mempunyai 3 komponen. Apabila kita melihat imej-imej. . Artis adalah pembentuk visual dengan satu perancangan.

 . pergerakan dan ekonomi. kawalan.  Perancangan artis selalunya berdasarkan gabungan gerak hati dan kebijaksanaan. kepelbagaian. imbangan.Elemen-elemen yang digunakan perlu dikawal dan disatukan. ukuran.  Artis mengurus perkara ini melalui gabungan dasar organisasi: harmoni.

Ini bagaimana pun bercanggah dengan dengan pemahaman tentang bentuk yang yang biasa difahami sebagai elemen yang diguna di dalam mencipta karya. subjek boleh dirujuk sebagai rupa bentuk tertentu berdasarkan elemen seni. bentuk dan kandungan adalah 3 bahagian asas bagi hasil kerja seni. benda dan tema. . Merujuk kepada pemahaman secara tradisi subjek adalah berkenaan orang. Bagaimana pun di dalam karya abstrak.KANDUNGAN SENI VISUAL Subjek.

Kandungan didefinasikan sebagai mesej yang hendak diperkembangkan di dalam karya oleh artis dan di interpretasi oleh pemerhati seni.  Pengalaman ini amat peribadi di mana ada kalanya sukar untuk pemerhati memahami melainkan mereka mempunyai pengalaman yang sama seperti artis.  .  Ada masanya kandungan karya berasal daripada pengalaman peribadi artis.

1. subjeknya adalah idea yang membentuk karya tersebut dan ia berkomunikasi hanya dengan mereka yang dapat memahami bahasa rupabentuk itu. Orang atau benda dapat dilihat dengan jelas tetapi tidak bagi idea. Cara sesebuah karya dipersembahkan atau rupa bentuk yang memberi ekspresi adalah paling penting untuk diambil kira.  Tetapi di dalam karya ‘nonobjective’. .Subjek  Subjek terdiri daripada orang.  Di dalam karya abstrak atau separuh abstrak. subjeknya mungkin boleh dimengertikan. benda atau idea.  Subjek adalah sebagai ‘starting point’ untuk motivasi artis.

keseluruhan fizikal bagi karya seni. anda boleh menyebut bentuk ukiran. figura individu yang . maksudnya jelas.  Bentuk di dalam ‘sculpture’ ini adalah pada satu bahagian utama.Bentuk  Merujuk kepada objek seni maksud bentuk digunakan dalam berbagai cara.  Bentuk juga bermaksud berkenaan dengan akhirnya (latter).  Bagi sebuah ukiran atau ‘sculpture’.2.

pernyataan.3. . ekspresi atau mood yang dibaca oleh pemerhati – dengan harapan seirama (synchronized) dengan tujuan artis itu.Kandungan  Mesej yang beremosi dan bijaksana di dalam karya seni adalah kandungan.

Tetapi artis ini telah memperkembangkan kandungan melalui cara dia mengawal situasi. Maksud kandungan yang lebih bermakna dan luas tidak hanya dilihat berdasarkan imej tetapi diteguhkan oleh rupabentuk yang dicipta oleh artis. . Kandungan seperti ini terdapat di dalam karya abstrak dan yang lebih realistik.     Bagi kebanyakan orang kandungan terhad kepada gabungan ciri-ciri yang diketahui. biasanya oleh perasaan yang dibangkitkan oleh objek dan idea yang diketahui. Faktor emosi di dalam kandungan bagi fotograf ini adalah jelas.

Harmoni adalah kandungan kesatuan.  Pengulangan elemen seperti warna. nilai dan sebagainya memberi penyesuaian kepada pertentangan yang wujud.  Irama yang stabil wujud apabila unit-unit visual yang teratur diulang-ulang. Harmoni Harmoni boleh dianggap sebagai faktor kepada pertalian yang teratur – berkaitan dengan bahagian-bahagian di dalam gambar.PRINSIP DAN ELEMEN PENDIDIKAN SENI  1. . jalinan.

      Pengulangan bermaksud perkara tertentu yang diulang-ulang.Konsep motif hampir berkaitan dengan corak. Pengulangan yang biasa pada corak boleh digunakan untuk mencipta harmoni dan irama. Pengulangan dirujuk kepada kemampuannya menghasilkan irama. Perbezaannya apabila satu unit dasar atau corak yang asli diberi pengulangan. Pengulangan tidak semestinya memerlukan aspek yang sama tatapi boleh juga yang seiras atau hampir sama. . Konsep pada corak boleh dianggap sebagai pengulangan. ia dirujuk sebagai satu motif.

Minat merujuk kepada kemampuan membangkitkan perasaan ingin tahu dan mengekalkan perhatian pemerhati. Kepelbagaian diperolehi dengan penggunaan kontras dan perincian.2. Dengan kepelbagaian pula artis mencapai aspek individuliti dan minat. . Hal yang membangkitkan minat kepada visual adalah hasil penambahan kepelbagaian kepada komponen bergambar. Kepelbagaian      Kepelbagaian adalah mengimbangi harmoni. Sedang artis menghasilkan penyatuan kepada harmoni.

beberapa garisan lebar di dalam kawasan yang sempit.  Ia boleh dianggap sebagai penambahan detail atau hiasan di sesuatu bahagian.  Perincian adalah cara lain kepelbagaian atau ketidaksamaan diwujudkan ke bahagian yang ketiadaan menarik di dalam visual.  .Kontras berlaku apabila elemen diulang2 dengan cara menjadikan ia nampak tiada kaitan.

. Contohnya. Bola yang diletakkan di bawah atau di atas garis dasar menghasilkan keadaan tenang. memberi aggapan bahawa graviti akan menyebabkan bola itu jatuh. Tiada tindakan berlaku oleh graviti. Imbangan bagi kandungan visual diperolehi secara menyeimbangkan tarikan ke bawah graviti komponen tersebut. bola yang yang diletakkan di bahagian atas kawasan gambar menghasilkan keadaan tegang. Kebanyakan karya seni dipandang di dalam orientasi menegak iaitu berhubung dengan pandangan atas. Imbangan      Di dalam seni kita berhadapan dengan imbangan bagi perkara yang berkaitan dengan tarikan graviti. tepi dan bawah.3.

kadar. dan arah yang digabungkan dalam elemen. menghasilkan imbangan di dalam karya seni. karya itu akan kelihatan tidak seimbang pada bahagian kanan. Berbagai faktor seperti posisi. sifat.   Artis menyeimbangkan keadaan mendatar. menegak dan jejarian dalam semua arah dan posisi. saiz. Sekiranya dua rupa yang sama diletakkan bersebelahan di bahagian kiri gambar. .

badan.  Dengan meletakkan tubuh lelaki di dalam rajah bulatan dan segi empat sama.4. perhubungan bahagianbahagian tubuh manusia adalah sukar untuk di ukur dengan tepat kerana kadarbanding adalah penilaian peribadi. .  Bahagian-bahagian dalam kadarbanding ini dianggap berkaitan mengenai keseluruhan dan apabila digabungkan bahagian-bahagian tersebut menghasilkan harmoni dan imbangan. Leonardo Da Vinci menyiasat tentang perhubungan kadarbanding bagi kepala. tangan dan kaki.Kadarbanding  Kadarbanding adalah berkenaan nisbah bahagianbahagian tubuh individu atau objek.  Di dalam karya seni visual.

Seniman harus menggabungkan bahagian-bahagian ini dengan darjah kepentingan yang berbagai. Seniman menggunakan kaedah yang berbeza untuk memperolehi dominan. Biasanya. seniman menggunakan aspek kontra untuk menarik perhatian bagi sesuatu bahagian yang bermakna.5. Seterusnya kepada pergerakan berirama dan imbangan karya seni. warna dan aktiviti mereka. . Ini membuatkannya dominan.Dominan       Sebarang karya seni visual yang menarik mesti mempamerkan kelainan yang menekankan kepada darjah kepentingan bagi berbagai-bagai bahagian. Seniman atau artis harus melihat bahawa setiap bahagian mempunyai darjah kepentingan yang diperlukan. Kelainan ini dihasilkan daripada pertimbangan perantaraan dan kandungan. Figura manusia menjadi fokus tumpuan atau unit-unit yang penting pada karya di atas kerana saiz.

 Bulatan yang seakan berbuai dan seperti melambung menjana pergerakan persis pendulum. kita seperti membuat satu pengembaraan.  Garisan dan rupabentuk (kebiasaannya yang panjang) dan rupabentuk berkontour kebiasaanya memberi penegasan ke arah yang sama.6.Pergerakan  Tatkala memerhatikan karya seni visual.  Seniman adalah pengarah yang membuatkan mata pemerhati begerak dengan selesa dan memperolehi maklumat. .  Arca kinetik atau bergerak wujud tetapi kebanyakan arca dan permukaan gambar adalah statik.

dan mengaitkan perkara tertentu kepada keseluruhan. menghapuskan penerangan detail. .7. Abstrak adalah berkaitan dengan proses pengurangan kepada keperluan yang penting.  Ekonomi selalunya berkaitan dengan aspek ‘abstrak’.  Kadangkala artis hanya melibatkan sesuatu yang penting.Ekonomi  Artis akan mendapati bahawa jawapan kepada masalah visual yang pelbagai adalah wujudnya kerumitan yang tidak penting. berdasarkan stail ekspresi artis.

Watercolour .5’’ x 14.5’’ 1953 . 10.Fishing boat.

5’’ x 14.Watercolour .Beach hut.75’’ 1953 . 10.

 Walaupun dilatih dalam formal lukisan berus Cina dan kaligrafi di Kwangtung. Beliau menukar namanya kepada Yong Mun Sen pada tahun 1922. sebagai seorang artis. Sarawak.  . dia tertarik dengan cat air dan minyak kemudian.Yong Mun Sen (1896 .  Beliau dikenali sebagai Bapa Lukisan Malaysia. China.1962). Born Yong Yen Lang di Kuching.

Yong Mun Sen terkenal dengan lukisan landskap cat air yang diperbadankan pengaruh dari seni Cina  Menghasilkan komposisi yang lebih lapang dan umum bukannya dalam gambaran yang lebih terperinci atau fakta.  Pengaruh seni Cina menyebabkan komposisi beliau yang lebih lapang dan umum  .  Karyanya mencerminkan usaha bersungguhsungguh untuk menggabungkan semangat seni Cina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful