KOMPOSISI

:
Komposisi dalam seni visual adalah usaha untuk mengatur/menyusun unsurunsur sehingga menjadi harmonis (selaras dan seimbang). Untuk membangun/merancang sebuah karya seni agar terkomposisi dengan harmonis, maka perlu memahami dan menguasai UNSUR SENI & PRINSIP REKAAN

Susunan atau satu organisasi elemen rekaan Seni Visual seperti garisan, rupa,dan warna, dengan mengambil kira aspek-aspek prinsip rekaan seperti imbangan untuk menghasilkan karya seni yang menarik.

Melalui organisasi dan perhubungan antara elemen dan prinsip rekaan yang dimanupulasikan, sesuatu kandungan dan konteks rekaan itu dapat dinyatakan dengan jelas sebagai satu komunikasi visual.
Dalam menghasilkan sesuatu karya, bukan semua elemen dan prinsip rekaan diaplikasikan.

Langkah utama dalam membuat komposisi ialah dengan menentukan rupa bentuk, saiz dan imbangan yang berkaitan dengan dimensi ruang paparan.  Ruang mungkin dalam bulatan empat segi , dan diorientasikan secara menegak atau melintang

 

Prinsip Komposisi. Untuk menghasilkan tarikan visual, satu titik tumpuan (focal point) perlu dinyatakan.

 .Pola komposisi  Terdapat 3 pola komposisi simetri.  asimetri. dan  bebas atau informal.

berperaturan dan statik.1. ibarat pinang di belah dua. Memberikan kesan bagian kiri dan bagian kanan sama kuat. kanan. dan meletakkan unsur-unsurnya di bahagian kiri sama dengan bah. . maka letaknya di kiri dan di kanan. Komposisi berpola simetri memberikan kesan formal. Jika ada dua fokus dalam komposisi simetri. Komposisi yang berpola simetri meletakkan fokusnya di tengah. Pola simetri    Pola simetri menggambarkan dua bagian yang sama dalam sebuah susunan.

 .tidak formal serta lebih dinamis. Pola asimetri Komposisi asimetri meletakkan fokusnya tidak di tengah-tengah. dan paduan unsur-unsur di bagian kiri tidak sama dengan yang di bahagian kanan.  Kompisisi asimetri memberikan kesan teraturyang bervariasi .2. tetapi tetap memancarkan keseimbangan.

pada pola bebas ini kesan keteraturan dan kesan formal sama sekali tidak kelihatan. Meskipun demikian. Pola bebas    Komposisi pola bebas meletakkan fokus dan unsur-unsurnya secara bebas. . Dibandingkan dengan pola simetri. tetapi tetap memelihara keseimbangan. kecermatan dan ketelitian dalam membentuk irama dan keseimbangannya menjadikan komposisi berpola bebas ini tampak dan terasa lebih hidup serta semakin menarik.3.

Hasil seni tradisi seperti ukiran juga mementingkan asas rekaanya sendiri .Asas Seni Reka       Asas seni reka merangkumi aspek elemen dan prinsip rekaan dalam seni tampak. kontra dan sebagainya. imbangan. Asas-asas ini mendukung kewujudan produk seni visual itu. Aspek ini juga dikenali sebagai sebahagian daripada bentuk atau form dalam bahasa seni tampak. Produk seni seperti catan umpamanya perlu dihasilkan mengikut peraturan seni reka contohnya ada aturan ruang. Karya seni yang tidak menggunakan asas seni reka dianggap kurang bermutu.

bentuk. kesatuan dan ekonomi.Asas seni reka ada dua komponen utama iaitu ELEMEN/UNSUR dan PRINSIP. Elemen rekaan termasuklah garisan. imbangan. ruang. kontra. pergerakan/irama/rentak/pengulangan. jalinan. penegasan. dan warna. rupa.  Elemen dan prinsip ini perlu diadun dengan baik oleh seseorang pelukis  .  Prinsip rekaan pula meliputi harmoni. kepelbagaian.

keseronokan dan kesenangan estetik. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan.  Menurut Syed Ahmad Jamal estetika berkaitan dengan deria pengamatan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan. . bukan menekankan aspek kegunaannya.  Kesenangan estetik adalah kesenangan dan keceriaan kepada pihak yang menerima mesej.  Menurut Herbert Read.Estetika  Seni visual juga difahami sebagai sesuatu yang mempunyai nilai estetik.

Artis adalah pembentuk visual dengan satu perancangan. subjek. Satu objek adalah dipecahkan kepada elemenelemen. kita mengambil bahagian dalam membentuk atau menyusun visual. Komponen ini bertukar hanya dalam penekanan yang diberi. bentuk dan kandungan. Apabila kita melihat imej-imej. .Bentuk & Susunan seni visual        Karya seni yang lengkap mempunyai 3 komponen. Sebuah kerusi mungkin dilihat sebagai satu bentuk atau satu kumpulan garisan. Mereka menyusun elemen-elemen seperti garisan.

 .Elemen-elemen yang digunakan perlu dikawal dan disatukan. kepelbagaian. ukuran.  Artis mengurus perkara ini melalui gabungan dasar organisasi: harmoni. imbangan. pergerakan dan ekonomi. kawalan.  Perancangan artis selalunya berdasarkan gabungan gerak hati dan kebijaksanaan.

benda dan tema. . bentuk dan kandungan adalah 3 bahagian asas bagi hasil kerja seni. Ini bagaimana pun bercanggah dengan dengan pemahaman tentang bentuk yang yang biasa difahami sebagai elemen yang diguna di dalam mencipta karya.KANDUNGAN SENI VISUAL Subjek. Bagaimana pun di dalam karya abstrak. subjek boleh dirujuk sebagai rupa bentuk tertentu berdasarkan elemen seni. Merujuk kepada pemahaman secara tradisi subjek adalah berkenaan orang.

 .  Pengalaman ini amat peribadi di mana ada kalanya sukar untuk pemerhati memahami melainkan mereka mempunyai pengalaman yang sama seperti artis.  Ada masanya kandungan karya berasal daripada pengalaman peribadi artis.Kandungan didefinasikan sebagai mesej yang hendak diperkembangkan di dalam karya oleh artis dan di interpretasi oleh pemerhati seni.

Subjek  Subjek terdiri daripada orang. benda atau idea. subjeknya mungkin boleh dimengertikan.1.  Tetapi di dalam karya ‘nonobjective’.  Subjek adalah sebagai ‘starting point’ untuk motivasi artis. subjeknya adalah idea yang membentuk karya tersebut dan ia berkomunikasi hanya dengan mereka yang dapat memahami bahasa rupabentuk itu. Cara sesebuah karya dipersembahkan atau rupa bentuk yang memberi ekspresi adalah paling penting untuk diambil kira. . Orang atau benda dapat dilihat dengan jelas tetapi tidak bagi idea.  Di dalam karya abstrak atau separuh abstrak.

 Bagi sebuah ukiran atau ‘sculpture’.2.Bentuk  Merujuk kepada objek seni maksud bentuk digunakan dalam berbagai cara. maksudnya jelas.  Bentuk juga bermaksud berkenaan dengan akhirnya (latter). anda boleh menyebut bentuk ukiran.  Bentuk di dalam ‘sculpture’ ini adalah pada satu bahagian utama. figura individu yang . keseluruhan fizikal bagi karya seni.

.3. pernyataan.Kandungan  Mesej yang beremosi dan bijaksana di dalam karya seni adalah kandungan. ekspresi atau mood yang dibaca oleh pemerhati – dengan harapan seirama (synchronized) dengan tujuan artis itu.

Maksud kandungan yang lebih bermakna dan luas tidak hanya dilihat berdasarkan imej tetapi diteguhkan oleh rupabentuk yang dicipta oleh artis. . biasanya oleh perasaan yang dibangkitkan oleh objek dan idea yang diketahui. Faktor emosi di dalam kandungan bagi fotograf ini adalah jelas. Kandungan seperti ini terdapat di dalam karya abstrak dan yang lebih realistik.     Bagi kebanyakan orang kandungan terhad kepada gabungan ciri-ciri yang diketahui. Tetapi artis ini telah memperkembangkan kandungan melalui cara dia mengawal situasi.

jalinan. Harmoni adalah kandungan kesatuan. nilai dan sebagainya memberi penyesuaian kepada pertentangan yang wujud.PRINSIP DAN ELEMEN PENDIDIKAN SENI  1. Harmoni Harmoni boleh dianggap sebagai faktor kepada pertalian yang teratur – berkaitan dengan bahagian-bahagian di dalam gambar.  Pengulangan elemen seperti warna.  Irama yang stabil wujud apabila unit-unit visual yang teratur diulang-ulang. .

Konsep pada corak boleh dianggap sebagai pengulangan. ia dirujuk sebagai satu motif. .      Pengulangan bermaksud perkara tertentu yang diulang-ulang. Pengulangan yang biasa pada corak boleh digunakan untuk mencipta harmoni dan irama.Konsep motif hampir berkaitan dengan corak. Pengulangan tidak semestinya memerlukan aspek yang sama tatapi boleh juga yang seiras atau hampir sama. Pengulangan dirujuk kepada kemampuannya menghasilkan irama. Perbezaannya apabila satu unit dasar atau corak yang asli diberi pengulangan.

Minat merujuk kepada kemampuan membangkitkan perasaan ingin tahu dan mengekalkan perhatian pemerhati. . Hal yang membangkitkan minat kepada visual adalah hasil penambahan kepelbagaian kepada komponen bergambar.2. Kepelbagaian      Kepelbagaian adalah mengimbangi harmoni. Kepelbagaian diperolehi dengan penggunaan kontras dan perincian. Dengan kepelbagaian pula artis mencapai aspek individuliti dan minat. Sedang artis menghasilkan penyatuan kepada harmoni.

 . beberapa garisan lebar di dalam kawasan yang sempit.Kontras berlaku apabila elemen diulang2 dengan cara menjadikan ia nampak tiada kaitan.  Perincian adalah cara lain kepelbagaian atau ketidaksamaan diwujudkan ke bahagian yang ketiadaan menarik di dalam visual.  Ia boleh dianggap sebagai penambahan detail atau hiasan di sesuatu bahagian.

Imbangan      Di dalam seni kita berhadapan dengan imbangan bagi perkara yang berkaitan dengan tarikan graviti. memberi aggapan bahawa graviti akan menyebabkan bola itu jatuh. Kebanyakan karya seni dipandang di dalam orientasi menegak iaitu berhubung dengan pandangan atas. Tiada tindakan berlaku oleh graviti. tepi dan bawah. bola yang yang diletakkan di bahagian atas kawasan gambar menghasilkan keadaan tegang. Imbangan bagi kandungan visual diperolehi secara menyeimbangkan tarikan ke bawah graviti komponen tersebut.3. Contohnya. . Bola yang diletakkan di bawah atau di atas garis dasar menghasilkan keadaan tenang.

Berbagai faktor seperti posisi. Sekiranya dua rupa yang sama diletakkan bersebelahan di bahagian kiri gambar. menegak dan jejarian dalam semua arah dan posisi. kadar. sifat. karya itu akan kelihatan tidak seimbang pada bahagian kanan. menghasilkan imbangan di dalam karya seni. saiz. . dan arah yang digabungkan dalam elemen.   Artis menyeimbangkan keadaan mendatar.

 Bahagian-bahagian dalam kadarbanding ini dianggap berkaitan mengenai keseluruhan dan apabila digabungkan bahagian-bahagian tersebut menghasilkan harmoni dan imbangan. badan. Leonardo Da Vinci menyiasat tentang perhubungan kadarbanding bagi kepala. perhubungan bahagianbahagian tubuh manusia adalah sukar untuk di ukur dengan tepat kerana kadarbanding adalah penilaian peribadi. .  Di dalam karya seni visual.Kadarbanding  Kadarbanding adalah berkenaan nisbah bahagianbahagian tubuh individu atau objek. tangan dan kaki.  Dengan meletakkan tubuh lelaki di dalam rajah bulatan dan segi empat sama.4.

Dominan       Sebarang karya seni visual yang menarik mesti mempamerkan kelainan yang menekankan kepada darjah kepentingan bagi berbagai-bagai bahagian. warna dan aktiviti mereka. Figura manusia menjadi fokus tumpuan atau unit-unit yang penting pada karya di atas kerana saiz. seniman menggunakan aspek kontra untuk menarik perhatian bagi sesuatu bahagian yang bermakna. Seniman atau artis harus melihat bahawa setiap bahagian mempunyai darjah kepentingan yang diperlukan. . Seterusnya kepada pergerakan berirama dan imbangan karya seni. Biasanya. Kelainan ini dihasilkan daripada pertimbangan perantaraan dan kandungan. Seniman harus menggabungkan bahagian-bahagian ini dengan darjah kepentingan yang berbagai. Seniman menggunakan kaedah yang berbeza untuk memperolehi dominan. Ini membuatkannya dominan.5.

6.  Arca kinetik atau bergerak wujud tetapi kebanyakan arca dan permukaan gambar adalah statik.  Seniman adalah pengarah yang membuatkan mata pemerhati begerak dengan selesa dan memperolehi maklumat.  Bulatan yang seakan berbuai dan seperti melambung menjana pergerakan persis pendulum. kita seperti membuat satu pengembaraan.  Garisan dan rupabentuk (kebiasaannya yang panjang) dan rupabentuk berkontour kebiasaanya memberi penegasan ke arah yang sama. .Pergerakan  Tatkala memerhatikan karya seni visual.

Abstrak adalah berkaitan dengan proses pengurangan kepada keperluan yang penting.7. menghapuskan penerangan detail.  Kadangkala artis hanya melibatkan sesuatu yang penting. . dan mengaitkan perkara tertentu kepada keseluruhan. berdasarkan stail ekspresi artis.  Ekonomi selalunya berkaitan dengan aspek ‘abstrak’.Ekonomi  Artis akan mendapati bahawa jawapan kepada masalah visual yang pelbagai adalah wujudnya kerumitan yang tidak penting.

5’’ x 14.Watercolour .5’’ 1953 .Fishing boat. 10.

75’’ 1953 .Beach hut.5’’ x 14. 10.Watercolour .

1962). China.  . Beliau menukar namanya kepada Yong Mun Sen pada tahun 1922. Born Yong Yen Lang di Kuching.  Beliau dikenali sebagai Bapa Lukisan Malaysia. dia tertarik dengan cat air dan minyak kemudian. Sarawak. sebagai seorang artis.Yong Mun Sen (1896 .  Walaupun dilatih dalam formal lukisan berus Cina dan kaligrafi di Kwangtung.

Yong Mun Sen terkenal dengan lukisan landskap cat air yang diperbadankan pengaruh dari seni Cina  Menghasilkan komposisi yang lebih lapang dan umum bukannya dalam gambaran yang lebih terperinci atau fakta.  Pengaruh seni Cina menyebabkan komposisi beliau yang lebih lapang dan umum  .  Karyanya mencerminkan usaha bersungguhsungguh untuk menggabungkan semangat seni Cina.