JABATAN PELAJARAN SARAWAK

SEKOLAH KEBANGSAAN LICHOK

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2013
TAHUN SATU

PENDIDIKAN SENI VISUAL
Satu Jam ( 1 jam )
MEI 2013

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.

Jawab satu soalan

2.

Jawab dengan membaca dahulu arahan yang diberi

NAMA

: ______________________________________________

TAHUN

: ______________________________________________

NAMA SEK : ______________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 2 halaman bercetak
[ Lihat sebelah ]