NAMA : ___________________________________________

KELAS : _______________

TARIKH: _____________

BAB 1 (Teras): Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

Nyatakan TIGA jenis bahan pembinaan projek seperti dalam rajah di bawah berserta sifatnya.
Jenis bahan

______________________

Kelebihan
(i) _____________________________________
(ii) _____________________________________

______________________

(i) _____________________________________
(ii) _____________________________________

______________________

(i) _____________________________________
(ii) _____________________________________
(KOD EVIDENS – B1D1E1, B2D1E1)

Nyatakan TIGA cara mencantum bahagian projek.

(KOD EVIDENS – B1D1E2)

Dilaksanakan oleh,

………………………………….
(
)