SEJARAH KEDATANGAN ISLAM KE TANAH MELAYU Sebelum kedatangan Islam, masyrakat Melayu menganut fahaman animisme.

Keadaan ini berubah selepas kedatanagan Islam yang membawa konsep tauhid dengan menafikan kewujudan Tuhan yang banyak. Bermula dengan konsep keesaan Tuhan dan ibadat yang luas Islam telah berjaya menarik minat masyarakat tempatan. Sejak kedatangan Islam, kehidupan harian masyarakat Melayu dan adat istiadat tertentu yang didapati bertentangan dengan akidah ditinggalkan secara beransur-ansur (Ruslan Zainuddin, 2004: 91-92). Kedatangan Islam ke Tanah Melayu dipercayai bermula pada abad ke-7 masihi. Pandangan ini berdasarkan kemungkinan agama Islam disebarkan oleh para pedagang dan pendakwah dari Asia Barat ke Negara China. Seterusnya Islam semakin berkembang pesat berikutan dengan kemunculan beberapa buah kerajaan Islam di Pasai dan Perlak di persekitaran Selat Melaka pada abad ke-13 Masihi. Mengikut cacatan Marco Polo, agama Islam telah tersebar di Tanah Melayu sebelum abad ke-15. Pada tahun 1292, semasa Marco Polo dalam perjalanan pulang dari China, beliau telah melawat Sumatera. Perlak ialah pelabuhan pertama yang disinggahinya. Beliau menyatakan pada masa itu telah wujud usaha-usaha untuk mengislamkan penduduk tempatan oleh para pedagang Arab di Nusantara. Menurut beliau lagi, itulah satu-satunya negeri Islam di Kepulauan Melayu pada masa itu (Hall dlm Ruslan Zainuddin). Manakala Ibn Battutah, pengembara Arab yang singgah sebanyak dua kali di Samudera semasa dalam perjalanan pergi dan balik dari Negara China antara tahun 1345 hingga 1346, menyatakan bahawa raja Samudera ketika itu telah memeluk Islam dan mengamalkan Mazhab Shafie. Menurut beliau lagi, negeri-negeri lain di sekelilingnya masih belum mmeluk Islam. Sepanjang tempoh abad ke-13 dan ke-16 Masihi, agama Islam telah tersebar dengan meluas hampir ke seluruh Kepulauan Melayu dan mengurangkan pengaruh agama Hindu-Buddha yang bertapak berabad-abad lamanya di Tanah Melayu. Sejak itu, Islam telah berkembang pesat sehingga menjadi agama yang dianuti oleh sebahagian besar penduduk di Kepulauan Melayu (Ruslan Zainuddin, 2004: 91). Dari sudut sejarahnya selepas kedatangan Islam dan pembentukan Kerajaan Melaka yang bercorak keislaman, kita dapati proses Islamisasi di bidang undang-undang, sosio-budaya dan politik berterusan berlaku. Dalam bidang undang-undang dimulai dengan undang-undang Kanun Melaka & Kanun Laut Melaka, diikuti pula dengan Kanun Pahang dan seterusnya Kanun Kota Setar dan lain-lain. Demikian juga dengan Perlembagaan Terengganu & Perlembagaan Negeri Johor. Perubahan dalam bidang sosio-budaya juga berlaku di mana orang Melayu telah menghayati nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan yang terangkum dalam adab-adab kehidupan mereka seperti adab berpakaian, adab berbahasa, adab berjiran dan sebagainya. Dalam bidang politik, pemerintah dianggap sebagai pemerintah di mana

adapun di bidang jenayah membunuh & mencederakan sebahagian daripada prinsip dan hukumnya tidak banyak beza . Berasaskan perikatan ini didapati pensyarikatan kuasa politik berlaku antara etnik China. UMNO cuba menunjukkan kekuatannya kepada pihak berkuasa British dengan menggabungkan parti China (MCA) dan parti India (MIC) dalam gagasan “Perikatan”. ekonomi dan sosial cuma yang agak tersekat dalam proses Islamisasi ialah bidang undang-undang yang disegi kenyataannya untuk dibuat perubahan secara menyeluruh terhalang disebabkan beberapa peruntukan yang ditinggalkan oleh penjajah dalam perlembagaan. tetapi walau bagaimanapun UMNO masih merupakan kuasa politik dominan dalam pemerintahan. tetapi tidak banyak terjejas di zaman Portugis dan Belanda. Sejak daripada tercapainya kemerdekaan. PENGHAYATAN ISLAM BERTERUSAN DI ZAMAN PENJAJAHAN Proses Islamisasi Undang-undang & Sosio-Budaya dan Politik tergugat dengan kedatangan penjajah British. perhatian kepada pembangunan masyarakat Islam terus berlaku dalam bidang pendidikan. Sejak daripada tahun 1957 sehingga kini kedominan parti UMNO dapat dipertahankan dalam menguasai pemerintahan negara. seperti pendidikan agama. Sungguhpun UMNO sebuah parti sekular. iaitu hanya untuk orang-orang Islam dan bidangnya hanya bidang undang-undang diri dan kekeluargaan. Sesungguhnya begitu. pendukung-pendukungnya adalah dari golongan Melayu Muslim yang masih sensitif kepada Islam kerana adanya sensitif ini didapati kedudukan Islam dan orang Melayu Islam ada keistimewaan-keistimewaan tertentu dan begitu juga intitusi-intitusi Islam di peringkat negeri dan pusat masih diberi kedudukannya yang tersendiri (JAKIM). yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman.kekuasaan politik itu merupakan satu amanah Allah dan para pemimpin diminta bertindak mengikut lunas-lunas yang digariskan oleh Islam. Undang-undang yang agak ketara percanggahannya adalah di bidang jenayah hudud. Di zaman penjajahan British peranan Undang-undang Islam diperkecilkan bidang perlaksanaannya & golongan yang terlibat dengan Undang-undang Islam. India dan Melayu. kita dapati dalam bidang-bidang yang lain. Undang-undang Federal dan Pusat. PENGHAYATAN ISLAM DI ZAMAN KEMERDEKAAN Kemerdekaan Malaysia yang dicapai pada 31 Ogos 1957 adalah usaha daripada UMNO. dengan mengekalkan identiti parti masing-masing dalam perkaraperkara tertentu (JAKIM). kehidupan keagamaan dan kehidupan individu dan keluarga serta masyarakat masih diberi ruang untuk dihayati dan tidak diganggu-gugat. Justeru itulah kita dapati perkembangan Islam dan penghayatannya masih dapat dipertahankan (JAKIM).

bukan meluaskan jurang (JAKIM). maka dirasakan ini lebih bermanfaat untuk kekuatan masa depan politik orang Islam. Cuma yang perlu diusahakan ialah bahagian-bahagian tertentu dalam Undangundang Federal. tetapi dalam bahagian yang lain tidak banyak percanggahannya. Kalau diambil asas yang masakini iaitu kuasa politik Melayu Muslim masih ada sebagai titik tolak untuk menyatukan Kelompok Islam. dengan mengambil kira Islam sebagai asas dalam penyelesaian kuasa politik dan cuba menjauhkan titik-titik perbezaan serta mencari titik-titik persamaan yang membina. Dilihat dari sudut Islam sistem demokrasi ini dapat diterima dari satu sudut iaitu memberi suara kepada rakyat memilih pemimpin mereka secara bebas dan terbuka tetapi yang tidak cocok dengan Islam ialah ia membelah umat berterusan kepada dua kelompok. Oleh itu bagi memudahkan proses penyatuan umat di masa depan kita perlu menerima sebagai suatu kenyataan bahawa negara ini ialah sebuah negara Islam. Kalau tidak kita berterusan menjadi alat idea penjajah “divide & rule” yang kita sendiri memecahkan kelompok kita dengan tangan kita sendiri. Falsafah Pendidikan Negara. Dalam bidang kekeluargaan didapati sepenuhnya undang-undang Islam dilaksanakan. Dalam sistem berparti ini terdapat peruntukan untuk parti pemerintah & parti pembakang. Dengan menerima negara ini sebagai sebuah negara . Akta Koperasi dan sebagainya. Akta Universiti Antarabangsa. Melihat kepada perkembangan ini ternyata proses Islamisasi berterusan berjalan dengan adanya ruang peruntukan dalam Undang-undang Negeri & Persekutuan. Selain daripada itu dalam muamalat hanya unsur riba yang ketara bercanggah dengan Islam. Walau bagaimanapun kenyataan ini wujud di hadapan kita dan kita terpaksa menerima sistem ini dengan dibuat perhitungan bahawa sistem ini bukan suatu kebenaran mutlak dan ia adalah tajaan penjajah yang masih meneruskan polisinya “divide & rule”. Untuk melaksanakan sistem demokrasi dalam pemerintahan maka parti politik ditubuhkan.dengan Islam. Dalam proses meneruskan Islamisasi di bidang undang-undang didapati peruntukanperuntukan khas diwujudkan untuk kepentingan Islam dan masyarakat Islam seperti Akta Bank Islam. Akta Takaful. SISTEM DEMOKRASI & PENGHAYATAN ISLAM Selepas merdeka kita didedahkan dengan sistem demokrasi berparlimen. kelompok pemerintah dan kelompok pembangkang yang menentang pemerintah dalam ruang terbatas. Perlembagaan dan undang-undang Negeri yang menghalang perlaksanaan Islam yang menyeluruh perlu dipinda (JAKIM). kecuali negeri yang masih berpegang. kepada adat perpatih (JAKIM). yang ditaja oleh penjajah British sebelum Malaysia diberi kemerdekaan. demikian juga dalam hukum ta’zirkesalahan-kesalahan maksiat. Sedangkan dalam Islam mengajak kepada kesatuan umat dan mendekatkan jurang pemisahan di antara kelompok.

KESIMPULAN Tidak ada kesepakatan dikalangan ulama tentang kriteria negara Islam kerana tidak terdapat nas Qat’i yang menentukannya. Ada yang mencirikan bilangan majoriti Muslim sebagai penentu dan ada mencirikan perlaksanaan syari’ah sebagai penentu. adil. kecuali beberapa syarat sahaja seperti keupayaan jasmani. sama juga seorang Muslim yang diakui sebagai Muslim selepas mengucap dua kalimah syahadah bukan bermakna Muslimnya sudah sempurna. kesempurnaan Islamnya bergantung kepada proses peningkatan ilmu & penghayatan Islam pada dirinya (JAKIM). Dalam pengalaman sejarah politik Islam tidak terdapat penentuan cara yang tetap dalam pemilihan pemimpin negara. Kerakyatan negara Islam sama ada Muslim atau bukan Muslim adalah sama disegi hak dan kewajipan kecuali perkara-perkara khusus yang dikecualikan. PENUTUP Dengan penerimaan negara ini sebagai sebuah negara Islam menimbulkan beberapa implikasi dalam kehidupan Muslim. kerana tidak dirasakan ada sesuatu yang bercanggah yang patut dielakkan dalam kehidupannya. Ulama juga tidak sepakat pendapat tentang syarat-syarat yang ditetapkan bagi ketua negara. kelayakan undang-undang. Muslim berhak menuntut pemerintah melaksanakan Islam sepenuhnya kerana itu adalah tanggungjawabnya sebagai pemerintah Islam. Malaysia adalah sebuah negara Islam berdasarkan kepada majoriti penduduk Islam. . 5. Membina sikap positif dan membuat kritikan yang membina untuk kepentingan Islam. 1. Ada secara pemilihan terbuka dan ada secara warisan. Justeru itu ulama berbeza pandangan dalam ijtihadnya dalam menentukan ciri-cirinya. perlaksanaan undang-undang Islam sebahagian besarnya dan kepimpinan negara dikuasai oleh orang Melayu Muslim (JAKIM). peperangan dan pentadbiran. 2. kerana terdapat sikap baik sangka antara satu dengan yang lain. kelayakan ilmu siasah. Kesempurnaannya perlu kepada pengisian daripada kita. Menimbulkan tanggungjawab yang lebih kepada Muslim untuk melaksanakan Islam di mana saja dia berada. tetapi semua bentuk pemimpin yang ditentukan itu diterima sah oleh ulama yang membincangkan teori politik Islam. Muslim dapat hidup dengan harmoni dan dapat berusaha meningkatan produktiviti untuk kepentingan Islam. Setiap individu Muslim merasa berkewajipan untuk membangun negara dan umatnya dalam keupayaan masing-masing. 4. serta berpatisipasi dalam memenuhi tuntutan Islam di mana saja ada kekurangan. 3. keamanan yang dinikmati.Islam bukan bermakna ianya telah selesai segala tuntutannya. Mereka dikira sebahagian daripada umat Islam (ummatun min alMuslimin).

Brunei dan Utara Borneo. Ruslan Zainuddin. batu nisan di Gresik. (1998). (2004). ensiklopedia bebas. Sejarah Malaysia (edisi ke-2). Bhd. bahagian utara Pulau Jawa. Ayadurai. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Islam sudah mengukuhkan kedudukan di Tanah Melayu. Jawa bertarikh akhir abad ke-11M dan Batu Bersurat Terengganu bertarikh 1303. antara bukti kedatangan Islam di Tanah Melayu. Bhd. Bhd. Shah Alam: Penerbit Fajar Sdn. Tamadun Dunia. Bukti awal kedatangan dan penyebaran Islam di Nusantara bergantung kepada batu nisan dan buktibukti lain yang bertaburan di rantau ini. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn.RUJUKAN Afifah Abu Yazid. Batu Bersurat Terengganu. Contoh penting termasuk batu nisan yang ditemui di Champa sekitar awal abad ke 11M. Bakti Kedatangan dan Penyebaran Islam di Nusantara Daripada Wikipedia. Isi kandungan [sorokkan] . Sumatera. Bentong: PTS Publications & Distributor Sdn. rekod penempatan orang Islam di Majapahit dan kumpulan pedagang Islam di utara Tanah Melayu. Pengajian Tamadun Asia. serta pengislaman raja Pasai pada tahun 1282. Islam juga menembusi Maluku dan Sulu. Mahyuddin Yahya. (2003). Pada akhir abad ke-15. (1999). Bhd. Tamadun Islam.

Walau bagaimanapun. apabila kerajaan umat Islam di Arab menguasai bahagian barat dan timur India. Hasl perkahwinan mubaligh Quraish dengan puteri raja tersebut.2 Teori Kedatangan Islam Melalui India 1. sebuah angkatan laut Islam yang terdiri dari 35 buah kapal berlayar dari Tanah Arab menuju keChina. [sunting]Teori Kedatangan Islam Melalui India Hubungan India dengan beberapa negara di Nusantara telah lama terjalin. [sunting]Teori Kedatangan Islam Secara Langsung Dari Tanah Arab Berdasarkan catatan sejarah Cina yang menyebut bahawa pada abad ke-7 Masihi. Terdapat juga dalam satu catatan Barat menyebut bahawa pada tahun 1717 Masihi.Allah kurniakan mereka seorang putera lalu diberi nama Syed Abdul Aziz yang kemudian menjadi Sultan Perlak. Dalam perjalanan ke China. orang-orang Arab telah sampai ke Tanah Jawa. dengan berpandukan beberapa penemuan batu bersurat dan catatan sejarah yang dibaca. mereka menjadikan Gujerat sebagai pangkalan penting bukan sahaja sebagai pelabuhan.1 Teori Kedatangan Islam Secara Langsung Dari Tanah Arab 1.kapa-kapal itu telah berhenti sebentar di Ceyloon di Sri Lanka. 1 Teori Kedatangan Islam di Nusantara o o o  1.Pada tahun 684. Srivijaya dan Palembang. Apabila mereka sampai di Perlak. pada zaman pemerintahan khalifah Al-Makmun bin Harun Ar-Rashid.3 Teori Kedatangan Islam Melalui China 2 Penyebaran Islam sebelum kebangkitan Melaka [sunting]Teori Kedatangan Islam di Nusantara Tidak ada jawapan yang tepat bagi memastikan siapakah yang pertama sekali menyebarkan Islam di Nusantara kerana tiada bukti sahih yang ditemui bagi memastikan bilakahtarikh kedatangan mereka dan golongan manakah yang terlebih dahulu menyebarkan Islam. seorang nakhoda telah memimpin seramai 100 orang mubaligh dengan 1 orang dari kalangan mereka berketurunan Quraish belayar menuju ke Nusantara untuk menyebarkan Islam. mereka telah berdakwah dan menyebarkan agama Islam di situ. Menurut satu catatan lagi. Acheh dan berjaya mengislamkan baginda. mereka mengadap Raja Perlak. mereka telah mendirikan sebuah perkampungan di pantai barat Pulau Sumatera.Ketika mereka berhenti . bahkan sebagai pusat perhubungan antara timur dengan barat. .Baginda Raja Perlak mengahwinkan puterinya itu denagan mubaligh Quraish itu tadi sementara mubaligh lain berkahwin dengan wanita biasa. ahli-ahli sejarawan tempatan telah membuat pelbagai teori kedatangan Islam ke Nusantara .Pada abad ke-13 Masihi. Berikut adalah teori yang dikatakan ahli sejarawan tempatan.

lalu ramai Muslim berhijrah ke Asia Tenggara. Pada suatu masa. Ketua pasukan tentera tersebut telah menghadapraja China dan berunding dengannya.sesetengah seni bina masjid lama di Kelantan dan Demak. Bengal jatuh ke tangan umat Islam pada abad ke-13 Masihi lalu dijadikan pusat pengajian dan penyebaran ajaran Islam terulung di India. Sesetengah ahli sejarawan tempatan berpendapat kedatangan Islam ke Nusantara melalui China telah berlaku pada akhir abad ke-10 dengan awal abad ke-11. India bukan Gujerat. dan hubungan dagang yang lama antara kawasan ini ada dengan pedagang-pedagang India yang telah memeluk Islam. [sunting]Teori Kedatangan Islam Melalui China Islam telah sampai ke Tanah Besar China sejak zaman Khalifah Uthman bin Affan lagi. Ramai pelajar yang lulus di pusat pengajian tersebut merantau ke Nusantara untuk mengembangkan ajaran Islam bermazhab Syafie. Islam terbatas di pelabuhan-pelabuhan di Sumatera. Khalifah Al-Walid telah menghantar pasukan tenteranya ke sempadan Negeri China.Oleh sebab itulah. pada abad ke-9. TITAS -Teori tentang kedatangan Islam ke Alam Melayu.Kemboja dan ada juga yang menetap di Negeri Pantai Timur Tanah Melayu.Indonesia mempunyai senibina Cina. Pada zaman pemerintahan Bani Umaiyyah.Ramai daripada mereka berkahwin dengan wanita tempatan lalu menjadikan rumah mereka sebagai tempat mengaji Quran dan fardhu ain. ramai penduduk di sebelah selatan negara China khususnya Yunan. Penduduk di sekitar pelabuhan-pelabuhan ini adalah antara yang paling awal dalam Asia Tenggara memeluk Islam. Menurut catatan Cina. Bukti kehadiran Islam di kawasan pelabuhan-pelabuhan ini termasuk catatan pada 1292 olehMarco Polo mengenai negeri-negeri Pasai dan Perlak yang mempunyai pemerintah-pemerintah Islam. Baginda telah menghantar bapa saudara Rasulullah SAW yang bernama Saad bin Abi Waqas ke sana untuk menyebarkan agama Islam di negara China yang luas itu. [sunting]Penyebaran Islam sebelum kebangkitan Melaka Sebelum kebangkitan Melaka. Sebab pemelukan Islam awal ini termasuk jarak kawasan ini yang jauh daripada pengaruh kerajaan Hindu Majapahit.China telah memeluk Islam. Antara mereka ada yang menetap di Champa. berlaku huru hara di daerah Yunan tersebut.Dengan adanya kemudahan tersebut. saudagar-saudaugar Muslim dari Gujerat dikatakan sering berkunjung ke Nusantara untuk berdagang dan sekaligus menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk tempatan. . Ada pendapat menyatakan kedatangan Islam ke Nusantara ialah melalui daerah Bengal yang terletak di Malabar. dan batu nisan seorang raja Pasai yang meninggal dunia pada tahun 1297 yang mempunyai nama Islam Malek-al-Salleh.

Fenomena agama penting difahami kerana ianya merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia. (iii) Mengetahui jenis-jenis pusat-pusat tamadun Melayu selepas kedatangan agama Islam.1.0 PENDAHULUAN 1.2 Objektif Kajian Antara objektif kertas kerja ini ialah seperti berikut: (i) Mendedahkan kepada pembaca tentang beberapa teori tentang kedatangan Islam ke Alam Melayu. tanpa manusia mustahil wujudnya satu-satu agama. 1. Dengan kata lain. (ii) Memberi pendedahan serta huraian terperinci tentang proses-proses penyebaran agama Islam ke Alam Melayu. (iv) Memberi gambaran sebenar tentang kesan dan pengaruh agama Islam terhadap Alam Melayu.1 Pengenalan Tamadun mendedahkan kita suatu cara hidup yang tentiasa berkembang tatkalala manusia mula menetap di satu kota atau bandar. Manakala agama merupakan satu aspek yang tidak boleh diabaikan dalam menjalankan sesuatu kajian tentang ketamadunan. Justeru itu perkara asas yang diguna pakai dalam menentukan sama ada bertamadun atau tidak sesuatu masyarakat haruslah dibina di atas perspektif yang berpaksikan sistem nilai iaitu agama Islam. Di dalam kota atau bandar tersebut akan wujudnya suatu organisasi sosial dan politik yang dikenali sebagai negara. .

kamus-kamus yang berkaitan dengan tugasan ini serta memanfaatkan pandangan daripada tutor dan ahli kumpulan agar kajian ini dapat memenuhi kehendak tugasan yang diberikan.a. Antara kaedah yang digunakan dalam usaha menyempurnakan tugasan ini ialah kaedah keperpustakaan dengan membuat penyelidikan di perpustakaan-perpustakaan di Sibu. membangunkan) (iii) Tamadun bermaksud keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran.usaha. 1. kesan serta penaruh selepas kedatangan agama Islam ke Alam Melayu. membawa maksud perkataan: (i) Islam bermaksud agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.4 Batasan Kajian Penulis tugasan ini membataskan kajian kepada beberapa teori tentang kedatangan Islam ke Alam Melayu.w. 1.3 Kaedah Kajian Batasan Kajian Pelbagai kaedah dan pendekatan telah digunakan dalam menghasilkan tugasan ini. dsb).5 Definisi Konsep Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-3 Terbitan DBP (1994). Kebanyakan kaedah kajian adalah lebih kepada pengumpulan maklumat dengan mentelaah karya-karya. membina (mendirikan. (ii) Pembinaan bermaksud perbuatan (kegiatan. Sarikei dan Bintangor. Tugasan ini hanya menerang proses-proses penyebaran agama Islam ke Alam Melayu. Ianya juga akan hanya membincangkan jenis pusat tamadun Melayu. .1.

telah ada orang Islam di Sriwijaya pada tahun 674 Masihi/ 55 Hijrah. sastera Roman dan sebagainya di Indo yang berasal dari India Selatan . Teori Kedatangan Islam Dari India 1.0 Teori Kedatangan Tidak dapat dipastikan bilakah Islam mula datang dan sampai ke Alam Melayu. Namun ketetapan yang dibuat oleh para sarjana ialah Islam telah datang ke Alam Melayu sejak zaman Khalifah Ar-rasyidin lagi tetapi melalui perantara. Catatan telah dibuat oleh pengembara Arab dan juga Parsi. (d) Islam datang melalui negeri China seperti yang didukung oleh S. (a) Islam datang melalui India dan para pembawanya ialah para saudagar yang berniaga terutamanya dari Gujerat . Antara teori-teori tersebut ialah. Fatimi. Oleh yang demikian terdapat sarjana yang melihat kedatangan Islam ke Alam Melayu melalui pelbagai teori. Teori ini banyak didukung oleh pengkaji-pengkaji Barat seperti Winstedt dan lain-lain. Asia selatan dan Afrika utara. seorang penyelidik dari Pakistan.Q. negeri Cina. Mengikut riwayat Cina. Van Ronkel menganggap Islam dibawa dari India Selatan dengan alasan adanya bentuk-bentuk popular Islam seperti adanya ciri-ciri mistik. Perantara yang dimaksudkan ialah pedagang-pedagang dari China dan India yang datang berdagang ke Alam Melayu. (e) Islam datang melalui pelbagai jurusan dan tempat seperti Asia Barat. (c) Islam datang secara lansung dari Tanah Arab. Pertama dari sudut riwayat yang dicatat oleh para pengembara dan pedagang yang sampai ke Asia Tenggara. (b) Islam datang melalui Parsi yang dibawa oleh orang Islam yang berniaga dan yang berdakwah. Bukti-bukti sejarah juga masih tidak jelas dan bersimpang-siur.(iv) Melayu membawa maksud nama sesuatu bangsa dan bahasa (terutamanya di Semenanjung Malaysia) 2. terdapat beberapa bahan sejarah yang boleh membantu kita untuk menentukan tarikh kedatangan Islam ke Alam Melayu. Namun. Kemudian Al-Mas’udi meriwayatkan bahawa pada 887 telah ada petempatan orang Islam di Khanfu (Canton).

E Hall (1987) mengatakan sebelum akhir abad ke 13M. Batu bersurat 1303 M di Kuala Berang. Teori Kedatangan Islam Dari China.E Morisson: Ketika Samudera Pasai diislamkan. 7.Q Fatimi: kewujudan kerajaan Bani Champa (1000-1471 M) yang dianggap didirikan oleh pelarian Syiah Alawiyah. Champa Selatan 1039 & 1035M) v. i. bukannya menunjukkan Islam datang dari sana. India menyebarkan Islam di Alam Melayu 4. Islam. Ahli sejarah Belanda. 9. S. G. nyatalah Terengganu . Manakala yang selebihnya terpaksa menyelamatkan diri mereka dengan berhirah ke Kalah (Kedah) ii.Q Fatimi: Islam datang dari Bengal 6.daerah lain di India masih lagi beragama hindu.E Morisson & S. 8.kerana kesamaan batu-batu nisan di Pasai (1428) & dan di Gerisek (1419).G. Batu nisan beliau (1297) berbeza daripada batu nisan di Pasai (1428) dan batu nisan Malik Ibrahim di Gerisek (1419) sebab itu negeri Bengalah negeri utama asal agama Islam. Josselin De Jung (1965).E Morisson & S. mereka berpindah ke Mekah dan Acheh iii. Gujerat dan daerah.A Kem memilih Gujerat sebagai tempat asalnya. Syed Naquib al-Atas menyebut tentang pemberontakan di Canton pada tahun 877 M yang mengorbankan kira.M Naquib al-Atas: batu nisan ini hanya menunjukkan ianya mudah dipesan dari sana.2. Maimon (1082M di Leran. S. Bengal lebih dahulu menerima Islam setelah ditawan oleh orag-orang Islam pada awal abad ke-13. Daerah Pasai yang terletak di Pantai Sumatera Utara adalah sebuah negeri yang mana penduduknya mengamalkan ajaran Islam lebih awal berbanding kedatangan Marco Polo pada tahun 1292 M. Dengan batu nisan di Gujerat 3. Damsyik tetapi serangan kerajaan Annam. Hassan: dalam catatan sejarah Chau-Ju-Kua (1225M) terdapat negeri Islam yang disebut sebagai 'Fo-lo-an' ialah Kuala Berang di Terengganu yang menjalankan perniagaan dengan orang Arab di samping Srivijaya. S.Q Fatimi: Malikus Salleh adalah orang berketurunan Benggali. diikuti dengan kawasan-kawasan lain. pedagang-pedagang dari Gujerat. Jawa Timur dengan batu nisan di Phan rany. Juga ada persamaan pada batu nisan Fatimah Bt. Abdul Jalil Hj. Teori ini dicabar oleh G. Moquette & R.Q Fatimi. G. Batu Bersurat di Terengganu yang sebenamya bertarikh 1301 M mempunyai persamaan dengan batu nisan yang ada di Champa Selatan iv. Dr. 5.kira 120000 hingga 200000 pedagang yang kebanyakannya beragama Islam (Arab dan Parsi). Disokong oleh D.

Tulisan jawi dan cara pembacaan al-Quran juga jelas pengaruh dari Asia Barat iii. Pengislaman Raja Kedah dalam Hikayat Merong Mahawangsa dilakukan oleh Syeikh Abdullah Yamani. Terbaru pula ditemui batu bersurat di Teluk Cik Munah. Pengislaman di Acheh dirintis oleh Syeikh Abdullah Arif yang datang dari Tanah Arab bersama. cucu Saidina Ali ix. Ini menunjukkan bahawa kemungkinan Islam masuk melalui Pantai Timur iaitu bererti dari China dan Indochina. Fahaman keagamaan yang dibawa oleh mereka bersifat Timur Tengah. India. Pengislaman di Pulau Sulu diusahakan oleh Sayyid Abdul Aziz yang mengislamkan Parameswara .M Nuqaib al-Atas: perkembangan Islam di rantau ini benar-benar dari Tanah Besar Semenanjung Arab disebabkan pengaruh dari sudut tulisan dan hasil karangan yang berasal dari Asia Barat. Teori Kedatangan Islam dari Arab/Parsi i. ulama Arab xi.A Majul: pedagang Arab sehingga abad ke 9M menguasai kegiatan perdagangan laut antara Mesir. di Pahang yang bertarikh 702 H (1303 M) itu. Pengislaman Parameswara dilakukakan oleh Syed AbduI Aziz yang datang dari Jeddah vii. Semua ini berlaku sejak zaman jahiliah hingga abad pertama hijrah ii. Sunan Gunung Jati/ Sharif Hidayatullah Saleh. Hamka :telah menjadi kepercayaan sejarah pada seluruh negeri melayu bahawa mereka menerima Islam dari Arab atau daripada salah seorang syeikh atau waliullah dari Arab dan atas alasan: pengislaman ke negeri-negeri melayu adalah langsung dari sumber Makkah dengan terutusnya Syeikh Ismail oleh Sharif Makkah yang singgah di Malabar untuk mengambil 'Fakir Muhd' (keturunan Abu Bakar as-Siddiq) menyertai ke Nusantara untuk mengislamkan Merah Silu vi. Asia Tenggara & China serta didirikan penempatan di kawasan Pantai Nusantara. S.sebagai negeri yang mempunyai pengaruh Islam pada ketika itu vi. muridnya Burhanuddin viii. Mubaligh Islam daerah ini terdiri daripada orang Arab/Parsi iv. bukan dari India contohnya cara penghuraian mazhab ilmu tasawuf dan sebagainya v. Wang Gungwu & C. Maulana Malik Ibrahim (salah seorang wali songo) turut mempelopori penyebaran Islam di Jawa adalah keturunan Ali Zainal Bidin. Wali Songo turut mengembangkan Islam di Jawa adalah bangsawan Quraisy x.

2. Islam merupakan agama yang sederhana dan sifatnya ini telah mendapat tempat dikalangan masyarakat melayu.1 Kerajaan Pasai (1250-1524 M) Kerajaan Pasai lebih dikenali sebagai Kerajaan Melayu pertama yang memeluk agama Islam berikutan dengan peristiwa pemelukan Islam oleh pemerintahnya Merah Silu (Sultan Malik al-Salih). peranan kerajaan-kerajaan Islam. 3. golongan mubaligh. 3. Pasai merupakan zaman kegemilangan Kesusteraan Melayu memandangkan sistem tulisan Bahasa Melayu iaitu tulisan Jawi telah bertindak sebagai medium penyebaran agama dan kesusasteraan Melayu-Islam ketika itu. b. Ketinggian daya penciptaan yang mencerminkan ketinggian pemikiran bangsa melayu dapat dikesan . Kedua. seorang penyair Arab. c. a. golongan ulama dan sufi serta pedagangpedagang asing. Agama baru juga boleh mengasimilasikan ajarannya dengan budaya masyarakat melayu yang telah sebati dengan diri mereka. ciri-ciri yang terdapat pada agama Islam itu sendiri seperti.dan juga Abu Bakar.0 Pusat-Pusat Tamadun Melayu Selepas Kedatangan Islam Selepas kedatangan Islam ke Alam Melayu maka wujudlah beberapa pusat-pusat Tamadun Melayu umpamanya.1 Penyebaran Islam Ke Alam Melayu Dalam proses penyebaran Islam ke Alam Melayu dua faktor penting yang mebawa kepada perkembangan Islam ke Alam Melayu ialah Pertama. peranan golongan-golongan penyebar Islam yang terdiri daripada golongan bangsawan. Islam tidak memaksa masyarakat Alam Melayu supaya menerima ajarannya.

. c. a.Dari aspek kebudayaan ditonjolkan adat istiadat melayu seperti adapt menyambut kelahiran putera raja. Hikayat Nur Muhammad d. Sistem Politik dan Pentadbiran . Hikayat Nabi Wafat c. d.Hikayat Raja Pasai telah melukiskan kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisi seperti memungut hasil hutan. adapt pertabalan raja dan sebagainya. Sistem Kepercayaan .Sistem Feudal (bangsawan) merupakan bentuk sistem pentadbiran yang diamalkan di kebanyakan kerajaan Melayu Tradisi. pemimpin-pemimpin tempatan dan seterusnya rakyat biasa. memburu dan menternak binatang serta bertani (padi huma).Masyarakat melayu mempunyai hierarki sosialnya yang mana Raja mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kerajaan dan diikuti oleh golongan pegawai. a.melalui penghasilan pelbagai hasil kesusasteraan agama seperti . Hikayat Nabi Bercukur b. Hikayat Bulan Berbelah dan sebagainya. Sistem Sosial dan Budaya . Hikayat Raja Pasai merupakan hasil kesusasteraan sejarah yang menjadi sumber pemikiran Tamadun Melayu melalui beberapa dimensi iaitu. Masyarakat Melayu juga .Agama Islam menjadi teras kepercayaan masyarakat Melayu b. Sistem Ekonomi .

Pemerintah pertama yang memeluk agama Islam ialah Megat Iskandar Syah manakala Sultan Muzaffar Syah pula telah menjadikan Islam sebagai agama rasmi Kerajaan Melaka pada ketika itu. 3. Melaka ketika itu telah mempunyai sistem ekonomi yang .2. Angkatan China ini dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho ( atau Cheng He ) yang beragama Islam. 3. Empat orang Syahbandar telah ditugaskan untuk menyediakan kemudahan bagi aktiviti perdagangan dan juga memungut cukai. Dapatlah kita lihat atau renungkan bahawa Pasai merupakan pusat intelektual Melayu-Islam yang terus berkembangan biarpun Melaka mengambil alih sebagai pusat Tamadun Melayu. Terdapat pelbagai cara atau kaedah digunakan bagi menyebarkan agama Islam di Melaka seperti melalui perkahwinan. Pada mulanya ia merupakan sebuah kerajaan yang kecil yang menjadi mangsa serangan dari luar terutamanya dari Siam. Namun begitu Pasai tetap menjadi sumber rujukan kepada Melaka yang berkaitan dengan agama Islam. penaklukan wilayah serta kegiatan mubaligh atau pendakwah.1 Pusat Penyebaran Agama Islam Kerajaan Melaka muncul sebagai pusat agama Islam yang terpenting di Asia Tenggara menjelang pertengahan abad ke-15.2 Kerajaan Melaka (1400-1511 M) Kerajaan Melaka telah wujud pada awal abad ke-15 Masihi.2.pada ketika itu telah ada aktiviti perdagangan dan perlombongan emas. 3. perdagangan.2 Pusat Perdagangan Melaka muncul sebagai pelabuhan entreport antarabangsa yang sibuk dan maju disebabkan oleh kedudukannya yang strategic iaitu terletak ditengah-tengah jalan perdagangan Timur-Barat. Mujurlah pada masa itu terdapat kekuatan angkatan laut China di Asia Selatan yang melindungi Melaka. Setelah kedatangan Islam Melaka telah muncul sebagai sebuah kuasa dan empayar yang terpenting dalam Tamadun Melayu khususnya sebagai. Dengan kata lain.

1 Sistem Politik Pentadbiran dan Perundangan Sistem politik pentadbiran dan perundangan Tamadun Melayu sememangnya banyak mengalami perubahan selepas kedatangan Islam. ulama dan mufti semasa menjalankan pentadbiran. Ini telah mendorong Melaka muncul sebagai pusat Tamadun Melayu yang termaju pada abad itu. 4. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa pendakwah yang mana ia telah digunakan bagi menyebarkan agama Islam. ianya mempunyai perkaitan yang rapat dengan peranan Melaka sebagai pusat penyebaran agama islam dan pusat perdagangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.sistematik dan teratur bagi melicinkan lagi perjalanan aktiviti ekonominya.3 Pusat Perkembangan Bahasa Melayu Melalui peranan sebagai pusat perkembangan bahasa Melayu. undang-undang Islam iaitu Hukum Syara’ telah dijadikan sebagai asas kepada sistem perundangan Tamadun Melayu. Dalam Hukum Kanun Melaka yang juga dikenali sebagai Undang-undang Darat Melaka atau Risalat Hukum Kanun yang mengandungi 44 Fasal yang berkuatkuasa di Melaka dan kawasan jajahannya. Malah penggunaan kata “raja” yang berasal daripada bahasa Sanskrit juga telah ditukarkan kepada perkataan Arab iaitu “Sultan”.0 Kesan Dan Pengaruh Islam Dalam Tamadun Melayu Kesan kedatangan Islam ke Alam Melayu boleh dilihat melalui pelbagai dimensi kehidupan masyarakat Melayu antaranya iaitu. a) tanggungjawab raja dan pembesar . 4. Baginda dibantu oleh penasihat. Dalam sistem kesultanan Kerajaan Utmaniyyah telah diperkenalkan dimana ketua negara dan ketua agama Islam ialah Sultan iaitu sebagai amanah Allah di muka bumi. Manakala dari aspek perundangan pula.2. 3. Sebagai contoh Hukum Kanun Melaka yang mengambil undang-undang Islam sebagai asasnya untuk mengukuhkan sistem perundangan Kerajaan Melayu Melaka. Antara kandungan Hukum Kanun Melaka ialah.

b) pantang larang dikalangan anggota masyarakat c) hukum kesalahan awam dan jenayah d) undang-undang keluarga e) permasalahan ibadat dan muamalat f) hokum perhumaan Antara yang jelas mengikut undang-undang Islam ialah undang-undang keluarga. dan ini terkandung dalam satu konsepsi tersendiri peri keEsaan Tuhan atau Tauhid. sebab pada umumnya konsep-konsep itu berdiri tegak atas dasar-dasar terdapat yang terkandung dalam al-Quran yang berkesan mendalam bagi tiap segi dan kaedah. pandangan semesta Islam merangkumi dunia dan akhirat yang mana aspek dunia merupakan persediaan bagi aspek akhirat. sebagaimana disebutkan tadi. pondok telah diperkenalkan malah masjid dan surau telah menjadi institusi pendidikan yang penting setelah kedatangan Islam.Kunhi dhat semangat kegamaan Islam itu. kosmologi dan psikologi tersendiri dalam satu konsep agung yang biasa dinamai dengan istilah Keesaan Wujud atau Wahdat al-Wujud. 4.2. Tauhid mengemukakan suatu ontologi. Sistem pendidikan madrasah. Islam cenderung kepada menyuburkan dirinya kepada seluruh alam manusia. Syed Naquibb al-Attas. Oleh itu pandangan semesta dari prespektif Islam ialah pandangan tentang realiti atau hakikat yang terjelma dari mata hati manusia mengenai kewujudan seluruh alam. Ditilik dari segi pandangan falsafah menerusi ilmu kalam dan tasawwuf. Institusi istana pula telah menjadi pusat penyebaran ilmu pengatahuan yang berkaitan dengan agama Islam. wujud percampuran antara hukum aadat dengan hukum syara’. . Ontologi dan psikologi demikian itu tiadalah boleh sewenang-wenangnya disamakan dengan falsafah Neo-Platonisme dan falsafah Hindu sebagaimana yang dihuraikan mengikut pandangan Vedanta. tiap aspek kehidupan orang Islam. sistem pendidikan hanya diberikan kepada golongan bangsawan sahaja. ialah kepercayaan ketuhanana yang tunggal. Menurut pandangan salah seorang sarjana Islam. Namun setelah kedatangan Islam sistem pendidikan lebih bersifat menyeluruh yang mana golongan rakyat biasa juga telah diberi peluang mendapatkan pendidikan selaras dengan ajaran agama Islam yang menekankan pendidikan untuk semua umat manusia tanpa mengira kedudukan atau pangkat seseorang.1 Pendidikan dan Pandangan Semesta Semasa zaman Hindu. Tetapi dalam halhal lain.

daripada kepercayaan animisme kepada kepercayaan tauhid. Tidak dapat dinafikan bahawa wujudnya pusat-pusat tamadun unggul didunia amnya dan di Asia Tenggara khasnya adalah kesan daripada pengaruh Islam yang meresap masuk kedalam tamadun itu. Dalam institusi kesultanan umpamanya sultan dianggap sebagai amanah Allah yang mana Sultan dibantu oleh para ulama dan agama Islam telah menjadikan agama rasmi kerajaan-kerajaan Melayu. sehingga pandangan hidup masyarakat Melayu mengalami transformasi. Sesungguhnya agama Islam telah merubah kehidupan masyarakat melayu melalui pelbagai demensi kehidupan.0 Kesimpulan Kedatangan Islam ke Alam Melayu sememangnya membawa banyak perubahan dan pengharapan baru dalam keagungan Tamadun Melayu. Daripada apa yang dibincangkan diatas kedatangan Islam bukan sahaja mewujudkan pusat-pusat Tamadun Melayu yang unggul tetapi Islam juga telah menyebabkan perubahan yang besar kepada pelbagai aspek kehidupan masyarakat melayu termasuklah sistem politik pentadbiran dan perundangan. atau perubahan seumpama itu hanya berlaku dalam aspek tertentu dalam kehidupan tersebut. 5. pendidikan dan pandangan semesta dan kehidupan masyarakat Melayu itu sendiri. Tidaklah keterlaluan untuk mengatakan bahawa gabungan antara kepercayaan yang terbentuk oleh rukun Iman dan kehidupan yang direncana dan diransangi oleh ritus dan institusi Islam telah mewujudkan batasan budayanya yang tersendiri. .3 Kehidupan Masyarakat Melayu Perubahan dalam kehidupan masyarakat melayu amat jelas kelihatan setelah kedatangan Islam ke Alam Melayu. umpamanya dalam aqidah mereka. Namun begitu adat-adat lama masyarakat Melayu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu masih dipraktikkan tetapi tidak merosakkan aqidah masyarakat Melayu. Pada umumnya perubahan penting sememangnya telah berlaku dalam kehidupan masyarakat Melayu berikutan penerimaan Islam oleh mereka.4. Tetapi apakah dalam semua segi kehidupan mereka perubahan redikal telah benar-benar berlaku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful