Murid Tahun 5 dalam kelas saya terdiri daripada murid yang sederhana dan murid yang lemah pencapaiannya. Daripada pemerhatian yang dijalankan melalui keputusan ujian, kerja rumah dan juga cara mereka menjawab soalan yang diberi semasa proses pengajaran di dalam kelas memang dapat dikenal pasti mereka menghadapi masalah semasa mempelajari mata pelajaran Sains.

• Berdasarkan latihan yang diberikan kepada pelajar Tahun 5 semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. . kami mendapati mereka kurang mengetahui cara bagaimana untuk mendapatkan maklumat yang terdapat dalam soalan ketika menjawab soalan pada bahagian B yang menguji kemahiran proses sains (KPS).

mereka hanya menunggu jawapan daripada guru sahaja walaupun penerangan tentang soalan telah diberikan. kami mendapati ada di antara mereka tidak memahami kehendak soalan.Terdapat juga segelintir murid tidak cuba untuk menjawab soalan bahagian B.  . melalui soal jawab yang dilakukan dengan murid.  Selain daripada itu. tidak memahami istilah sains serta tidak memahami sebahagian tajuk yang telah diajar.

 “Kemahiran proses sains adalah kemahiran yang digunakan dalam pembelajaran sains dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian. membeza... 1995. Seseorang pelajar dikira menguasai kemahiran proses sains sekiranya ia dapat memerhati.1981).et. L.E.W. Trowbridge.al. mengelas. A. . membuat inferens dan seumpama dengannya” (Lawson.

 ”Kebanyakan para pendidik bersepakat mengatakan bahawa perkembangan kemahiran proses sains patut menjadi matlamat utama dalam pendidikan”. (Gagne. Trowbridge. A. L.E.. 1995. 1981. 1970.W.. Zeitler 1981) . Lawson.

 Walaupun pelbagai kaedah telah didedahkan namun terdapat sebilangan besar guru yang masih menggunakan kaedah tradisional yang biasa seperti pendekatan latih tubi tanpa memberi penerangan konsep yang mencukupi melahirkan pelajar yang tidak boleh berfikir secara kritis dan kreatif. 2001 ) . ( Mohamad Khatim.

Pelajar memilih dan mengintepretasikan maklumat membina hipotesis dan membuat keputusan yang melibatkan pemikiran mental (struktur kognitif seperti skema dan model mental) memberi makna dan pembentukan pengalaman dan membolehkan individu „melangkau melebihi maklumat yang diberikan. 1960) . (Brunner. Pembelajaran merupakan satu proses dimana pelajar membina idea baru atau konsep berasaskan kepada pengetahuan semasa mereka.

.

seramai empat orang mendapat markah antara 1015.  . manakala bilangan murid mendapat markah bawah daripada 10 adalah seramai 25 orang.Berdasarkan keputusan ujian bulanan Kedua (April) yang dijalankan.  Hanya seorang sahaja yang mendapat markah melebihi 16/20 markah. hampir keseluruhan murid gagal menjawab dengan cemerlang soalan-soalan di bahagian B iaitu mendapat markah melebihi 16/20 markah.

 Memandangkan hasil ujian yang tidak memuaskan dan amat membimbangkan. . maka saya terfikir untuk membuat kajian bagaimana untuk meningkatkan kemahiran murid menjawab soalan pada bahagian B ini.

tidak boleh membaca atau boleh membaca tetapi lemah tidak memahami istilah kemahiran proses sains (KPS) dan perkataan sains.Antara kelemahan murid-murid ini mungkin berpunca daripada beberapa faktor seperti berikut :       tidak menguasai kemahiran proses sains. tidak memahami kaedah guru mengajar tidak mengetahui kaedah menjawab soalan dengan betul tidak dapat mengaitkan soalan dengan topik yang telah dipelajari. .

 Walaupun terdapat banyak faktor yang menyebabkan murid-murid tidak dapat menjawab soalan di bahagian ini. . kami hanya memfokuskan kajian ini kepada kaedah atau teknik menjawab soalan Kemahiran Proses Sains Bahagian B.

.

 Objektif Umum Meningkatkan prestasi murid dengan menjawab soalan Sains Bahagian B dengan betul. Meningkatkan peratus lulus murid bagi mata pelajaran Sains. . Membantu murid menguasai kemahiran belajar dengan merujuk glosari sains atau kamus. Objektif Khusus      Meningkatkan pengetahuan murid terhadap maklumat yang terdapat di dalam soalan kemahiran proses sains bahagian B. Meningkatkan pemahaman murid terhadap maklumat yang terdapat di dalam soalan kemahiran proses sains bahagian B Membantu murid mengingat kaedah atau teknik menjawab soalan sains dengan betul.

 Berpandukan objektif-objektif kajian yang telah disenaraikan. . Soalan-soalan kajian adalah seperti berikut. soalan-soalan kajian dibina bagi memudahkan untuk mencapai objektif dan tujuan kajian yang dijalankan sebagaimana yang telah digariskan.

 1)Bagaimana meningkatkan prestasi dalam menjawab soalan Sains Bahagian B dalam kalangan murid? 2)Bagaimana dapat merangsang minat murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses P&P Sains? 3)Sejauh manakah pemilihan kaedah merangsang proses P&Pyang efektif? pengajaran    4)Apakah aktiviti pengajaran yang sesuai untuk menarik minat murid? 5)Apakah kaedah yang sesuai bagi memdahkan murid mengingat teknik menjawab soalan dengan betul? 6)Bagaimana murid dapat menguasai kemahiran belajar Sains dengan betul?   .

Meningkatkan sifat inkuiri dan memperkembangkan minat tentang dunia sekeliling mereka. Membekalkan murid dengan asas pengetahuan sains dan konsep. Memperbaiki dan meningkatkan kualiti strategi pengajaran guru dalam sesi P&P. Aplikasi pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan .     Meningkatkan kemahiran proses sains kepada murid-murid.

’Wordlist’ dan kamus c) Aktiviti 3 : Latihan Menjawab Soalan Bahagian B. .Kajian ini adalah bertujuan meningkatkan penguasaan menjawab soalan kemahiran proses sains (kps) bahagian b dalam kalangan murid tahun 5 sk pasir panjang dengan menggunakkan : a) Aktiviti 1: Penerangan tentang teknik menjawab soalan Sains Bahagian B b) Aktiviti 2:Penggunaan Glosari Sains.

Keputusan tindakan kajian dapat dilihat dalam jangka masa yang singkat . Sampel dipilih secara persampelan kouta . Oleh kerana populasi murid tahun lima adalah besar maka 25 orang sahaja murid dijadikan sebagai responden.( sebuah kelas tahun 5 dijadikan sampel   Masa yang singkat diperuntukkan untuk menjalankan kajian. .

.

 Kajian ini melibatkan 25 orang murid Tahun 5 SK Pasir Panjang yang terdiri daripada 17 orang murid lelaki dan 8 orang murid perempuan. .

.

Penerangan tentang teknik menjawab soalan Sains Bahagian B ii.Latihan menjawab soalan Sains Bahagian B iv. Aktiviti-aktiviti yang perlu dilaksanakan bagi menangani masalah ini iaitu: i. saya telah menentukan aktiviti yang perlu dilaksanakan.Membina mengikut topik yang dipelajari .Berdasarkan data-data yang dikumpul daripada tinjauan awal. Penggunaan Glosari Sains atau kamus iii.

. Saya mengambil masa selama dua jam untuk menerangkan kepada murid tentang teknik menjawab soalan Sains Bahagian B menggunakan aplikasi komputer ’power point’ dengan memaparkannya di skrin. Panduan (rujuk Lampiran 2) untuk mendapatkan jawapan bagi soalan Sains Bahagian B dan istilah-istilah penting KPS diedarkan kepada murid.

saya menyediakan soalan (rujuk Lampiran 3) untuk dijawab oleh murid. Saya fokuskan soalan yang mudah mendapatkan markah berpandukan maklumat yang terdapat pada perenggan / pernyataan ayat / Gambar rajah / Carta Palang / Jadual .Untuk menarik minat murid dalam slot ini.

gambar rajah dan pernyataan ayat. Gambar rajah Pernyataan ayat .Contoh Soalan: Maklumat yang boleh didapati dari perenggan.

dan „wordlist‟ (rujuk lampiran) yang disediakan oleh saya untuk mencari makna perkataan yang tidak difahami secara berterusan dan menambah penguasaan istilah dan perbendaharaan kata sains dalam bahasa Inggeris. Diakhir setiap pengajaran dan pembelajaran.Saya menggalakkan murid merujuk pada buku glosari sains yang dibekalkan oleh kementerian. . Setiap murid diberikan „Wordlist‟ atau senarai perkataan sains dalam Bahasa Inggeris. saya akan mengadakan kuiz teka kata secara spontan untuk dijawab oleh murid berdasarkan topik yang dipelajari.

trying to gain control of the same resources Competition .Questions Answer Species of plant or animal that are almost Endangered extinct An interaction in which two or more organisms living in the same habitat.

pembolehubahpembolehubah yang terlibat. membuat inferens. . Setiap minggu murid akan diberikan sekurang-kurangnya 2 soalan latihan bahagian B (rujuk lampiran) samada berbentuk gambarajah. jadual dan carta palang berkaitan dengan tajuk yang dipelajari melibatkan tujuan penyiasatan/eksperimen. mentafsir data dan membuat ramalan. membuat hipotesis.

tidak membaca soalan dengan teliti dan ada juga yang tidak berminat untuk menjawab soalan. 15/25 tidak menguasai teknik menjawab soalan.1. Temubual dengan murid  Hasil temu bual dengan murid saya mendapati sebahagian 10/25 orang murid tidak dapat mengaitkan soalan dengan tajuk yang dipelajari. . .

gambar rajah dan pernyataan ayat. . Tinjauan Buku Latihan Murid Dan Lembaran Kerja     Kelemahan murid dalam menjawab soalan Sains Bahagian B juga ditinjau dengan terperinci melalui buku latihan murid. Murid belum menguasai istilah penting dalam KPS seperti membuat inferens. mengawal pemboleh ubah dan mentafsir data.2. Kesilapan yang sering dilakukan oleh murid seperti berikut : Tidak memahami kehendak soalan. graf. hipotesis. carta palang. Sebahagian murid tidak dapat menjawab soalan latihan yang diberikan. Kurang menggunakan maklumat yang diberi didalam soalan sama ada maklumat dalam bentuk jadual.

Kelemahan murid menjawab soalan dapat dikenalpasti melalui Ujian Topikal yang akan diadakan setelah selesai sesuatu topik  Jadual 1 : Hasil tinjauan Penguasaan Murid Menjawab Soalan KPS berdasarkan Ujian Topikal.3. Perkara yang ditinjau Murid tidak dapat menjawab Soalan (a) Soalan (d) Murid tidak dapat menjawab soalan ubah (b) Murid tidak dapat menjawab soalan mentafsir data (c) 16 mengawal pemboleh 16 18 15 Bilangan murid .

Setelah melaksanakan semua aktiviti yang telah dirancang prestasi murid menjawab soalan diukur daripada pemeriksaan buku latihan. . lembaran kerja. Berdasarkan Peperiksaan Akhir Tahun didapati markah paling minima yang diperolehi oleh murid selepas kajian ini ialah 2 markah. markah penilaian ujian dan peperiksaan yang dijalankan.

 Tidak ada lagi murid yang mendapat 0 markah. Terdapat juga masalah yang dihadapi oleh saya semasa menjalankan aktiviti yang dirancang seperti murid tidak serius dan bersungguh-sungguh menjawab soalan. . Kajian yang telah dilaksanakan ini dapat membantu meningkatkan pencapaian murid menjawab soalan Sains bahagian B walaupun tidak sepenuhnya.

20 10 – 15 0-9 0 0 25 .Markah Bilangan Murid Ujian Bulanan (April) Peperiksaan Akhir Tahun 4 11 10 16 .

Bil 1 2 3 Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal Menulis proposal kajian Merancang tindakan Tarikh pelaksanaan Catatan 4 5 6 7 8 Melaksanakan tindakan Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan Refleksi kajian Menulis laporan kajian Pembentangan dapatan kajian .

Bil 1 2 3 4 5 Jenis bahan Kertas A4 Printer Cartridge Kamus Dewan Buku Catatan Upah Perkhidmatan Fotostat JUMLAH Kuantiti harga x seunit Jumlah kos .

1985.L Costa (pnyl).Jurnal akedemik Jilid XIII 2001/2002. DewanBahasa Dan Pustaka  Enis. 1989. R & A. Kuala Lumpur. Goals For Thinking Curriculum DevelopingMinds : A Resource Book For Thinking Skill. Alexandria  .2002  Abdul Wahid Ismail. Falsafah Sains dan Teknologi. Maktab Perguruan Kuala Terengganu  Projek Penyelidikan Tindakan Jabatan Pendidikan Bahagian Sri Aman – Betong.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful