P. 1
Harta Bersama Dalam Islam

Harta Bersama Dalam Islam

|Views: 214|Likes:
harta
harta

More info:

Published by: AnindithaByantaraMandala on May 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2015

pdf

text

original

NAMA PENULIS : ANINDITHA BYANTARA MANDALA

. Wb Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT. Bandung. Tidak lupa saya ucapkan kepada dosen mata kuliah Hukum Islam. bapak Djanuardi. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan. oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. yang telah membimbing saya dalam mata kuliah Hukum Islam.Makalah Tentang Harta Bersama Dalam Islam (Bidang Kajian Fiqih Munakahat) KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan makalah ini. S. 25 Mei 2011 Aninditha Byantara Mandala .. Dan semoga dengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman. Amin. karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini. M.H.H..

unsure-unsur yang membentuk harta bersama. Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat (BW) mempunyai perbedaan dalam mengatur sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan kehidupan keluarga. hibah maupun hasil usahanya sendiri. itulah yang dituju. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya. Pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. ia tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga. Kelompok pertama berpendapat bahwa pada asasnya dalam Hukum Islam tidak ada harta bersama. Latar Belakang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami isteri. proses pembentukan harta bersama. yang umumnya terdiri dari ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa suami dan isteri dapat membentuk harta bersama guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hukum Islam. dan perceraian menjadi jalan terakhir. Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. hukumnya sebagai pinjaman/hutang yang harus dikembalikan. Perbedaan ini menyangkut tentang ada tidaknya harta bersama. Penggunaan harta benda isteri oleh suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Para ahli Hukum Islam berbeda pendapat dalam memandang hukum harta bersama ini. sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. pola pengelolaan harta bersama dan pembagian harta bersama karena perceraian. Keluarga yang kekal dan bahagia. Banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga. Harta bersama merupakan salah satu bentuk sumber kekayaan yang diusahakan suami isteri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tujuan Perkawinan menurut UUP No.Bab I Pendahuluan A. Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka-mereka yang melangsungkan pernikahan. 1 tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. apabila . Seluruh biaya pemenuhan penyelenggaraan kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami. Walaupun isteri memiliki harta baik berasal dari warisan. Kelompok kedua. tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami isteri tersebut.

semuanya menjadi harta bersama. Harta bersama ini berada di antara dua tarikan kutub. Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa suami bertanggungjawab menjaga harta bersama. 1 tahun 1974 mengenai harta bersama juga disebutkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri sepenuhnya menjadi hak dari masing-masing untuk mempergunakannya.atan suami isteri untuk membentuk harta bersama. Pasal 65 Kompilasi tersebut menyatakan pula bahwa adanya harta bersama dalam keluarga itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing suami dan isteri. Pada suatu ketika tarikan kutub keluarga lebih kuat. lain. Baik Hukum Adat maupun Hukum Perdata Barat (BW) menganut asas persatuan bulat. mereka dapat membentuk harta bersama. Tanpa persetujuan pihak. isteri ikut bertanggungiawab meniaga harta bersama maupun harta pribadi suami yang ada padanya. Dalam hukum Islam tentang harta bersama suami isteri terdapat dalam surat An Nisa ayat 32 yang berbunyi : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. harta bersama dalam perkawinan adalah harta lepasan atau pecahan dari harta kerabat yang mengurung keluarga baru tersebut. Secara tersurat. Dalam Undang-undang Perkawinan No. mengatur kemungkinan bagi para pihak suami isteri untuk membentuk harta bersama dalam keluarga.pasangan suami isteri tersebut sepakat untuk membentuknya. . dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. kutub kerabat dan kutub keluarga. Pasal 85 sampai dengan 97 Bab XIII Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan produk fikih Indonesia. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. Berkenaan dengan harta bersama. Sedang menurut Hukum Adat. Kesepakatan tersebut tidak harus berupa perjanjian. Unsur-unsur harta dari harta bersama menurut Hukum Adat adalah semua harta yang dihasilkan oleh suami isteri selama perkawinan dan harta yang diberikan kepada keduanya ketika menikah. Kebolehan pembentukan harta bersama ini mereka kiaskan dengan diperkenankannya membentuk usaha dagang bersama (syarikat 'inan). Jika dalam kehidupan keseharian menun. harta pribadi isteri dan harta pribadi suami sendiri. dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. suami atau isteri tidak boleh menjual atau memindahtangankan harta bersama. secara hukum dapat ditafsirkan sebagai adanya kesepak.jukkan adanya harta bersama. harta yang diperoleh selama perkawinan. bila suami dan isteri sepakat. Menurut pendapat kedua ini. Hukum Perdata Barat (BW) menetapkan bahwa apabila tiada perjanjian khusus dalam perkawinanq maka semua harta yang dibawa oleh suami dan isteri. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan. dan pada ketika yang lain tarikan kutub kerabat lebih kuat.

yaitu : “Bagaimana pengertian harta bersama menurut Fiqh dan Perundang-undangan di Indonesia?” C. penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan Untuk mengetahui pengertian harta bersama suami isteri (gono gini) yang disebabkan perceraian menurut Fiqh dan Perundang-undangan di Indonesia. Tujuan dan Kegunaan Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di depan. 2. ada beberapa pokok masalah yang menjadi bahasan utama. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang harta benda dalam perkawinan khususnya harta bersama . Dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah harta bersama suami isteri dalam perkawinan. Pokok Masalah Dari uraian di atas. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah : 1. .B.

96. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya pihak lain berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu.masing suami isteri. Dalam pasal-pasal yang lain juga diatur tentang harta bawaan suami atau isteri. dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyebutkan bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami isteri untuk memiliki harta benda secara perseorangan. 87. yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. seperti yang disebut dalam pasal 85 KHI. seperti hukum adat. harta bersama bagi seorang yang mempunyai isteri lebih dari 1 orang. 88. 90. 91. mengatur tentang harta kekayaan dalam Islam yang terdiri dari 13 pasal yaitu pasal 85. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing. 97. 89. Hal ini sesuai dengan Undangundang No. dan menurut hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam. pembagian harta bersama suami isteri bila terjadi perceraian.Bab II Tinjauan Pustaka Mohd. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menuliskan tentang macam-macam harta yang dikenal dalam lembaga hukum. Ahmad Rofiq. . 95. 94. kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Ahmad Azhar Basyir. Suami atau isteri yang menerima pemberian. baik cerai mati atau cerai hidup masingmasing berhak seperdua dari harta bersama. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 93. dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia menuliskan tentang harta kekayaan dalam perkawinan. 86. Harta bawaan yang mereka miliki sebelum perkawinan juga menjadi hak masing-masing pihak. Idris Ramulyo. 92.

d. Syirkatul Wujuh Mufawadlah yaitu perkongsian yang bermodalkan kepercayaan saja. 2. Menurut Fiqh Harta bersama atau gono-gini yaitu harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami isteri selama terikat oleh tali perkawinan. maka perlu membahas perkongsian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut pendapat para Imam madzhab. Tetapi menurut madzhab Syafi‟i tidak boleh. Syirkah ‘Inan disepakati oleh ulama tentang bolehnya. dan tidak boleh menurut madzhab Syafi‟i. Bedanya Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka kerjakan harus sejenis dan setempat. Syirkah ini berjumlah 6 (enam ) macam yaitu : a. Abu Hanifah mensyaratkan sama banyak modal antara masing-masing peserta perkongsian. Untuk mengetahui hukum perkongsian ditinjau dari sudut Hukum Islam. Syirkah Milk ialah perkongsian antar dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu aqad atau perjanjian. Hambali. dan Hambali. Adapun macam-macam syirkah yaitu : 1. Untuk Syirkah Abdan boleh menurut madzhab Hanafi.Bab III Analisis Pembagian Harta Bersama Menurut Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia a. c. Para ulama berbeda pendapat dalam membagi macam-macam syirkah. atau segala macam perniagaan . Syirkatul Wujuh ‘Inan yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat. sedangkan syirkah mufawadlah hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi. Maliki. Maliki. atau harta yang dihasilkan dari perkongsian suami isteri. Syirkatul ‘Abdan ‘Inan ialah kalau perkongsian tenaga tadi disyaratkan perbedaan tenaga kerja dan perbedaan tentang upah. Syirkatul ‘Abdan Mufawadlah yaitu perkongsian yang bermodal tenaga. e. b. perkongsian itu disebut sebagai syirkah atau syarikah yang berasal dari bahasa Arab. Syirkah ‘Inan bil Amwal ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan. f. Syirkah Uquud yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapat sejumlah uang. Syirkah Mufawadlah bil Amwal (perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan). Dalam kitabkitab fiqh. Syirkah wujuh boleh .

Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama. perkawinan itu dimaksudkan untuk selamanya. Praktek gono-gini dikatakan syirkah abdan karena kenyataan bahwa sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia samasama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka. Waktu dilakukan ijab qobul akad nikah. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Dalam hal ini hanya madzhab syafi‟i saja yang tidak membolehkan. Alasan Imam Syafi‟i tidak membolehkan syirkah mufawadlah karena nama perkongsian itu percampuran modal. maka bertebarlah kamu di muka bumi. sedang pada perkongsian tenaga dan kepercayaan tidak ada modal. Secara logika perkongsian itu boleh karena merupakan jalan untuk mendapatkan karunia Allah. seperti dalam firman Allah surat Al-Jum‟ah ayat 10. Sebab perkongsian antara suami isteri. Alasan Imam Syafi‟i tidak membolehkan syirkah abdan karena perkongsian hanya berlaku pada harta. Perkongsian suami isteri tidak hanya mengenai kebendaan tetapi juga meliputi jiwa dan keturunan. Tetapi Imam Syafi‟i menolak pendapat ini. meskipun barangkali pada perkongsian tenaga dan syirkah mufawadlah terdapat kemungkinan terjadi penipuan. Selanjutnya dikatakan syirkah mufawadah karena memang perkongsian suami isteri itu tidak terbatas. Adapun bunyi ayat tersebut yaitu : "Apabila telah ditunaikan sembahyang. Alasan Imam Malik membolehkan perkongsian tenaga karena orang yang berperang sabil juga berkongsi tentang ghanimah. jauh berbeda sifatnya dengan perkongsian lain. Imam Malik berpendapat. Pada perkongsian gono-gini tidak ada penipuan.menurut Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah dan menurut Imam Maliki dan Syafi‟i tidak boleh. Suami isteri di Indonesia samasama bekerja mencari nafkah hidup. kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus untuk salah seorang diantara mereka berdua. dan percampuran itu hanya dapat terjadi pada modal. Hanya saja karena fisik isteri berbeda dengan fisik suami maka dalam pembagian pekerjaan disesuaikan dengan keadaan fisik mereka. Dari macam-macam syirkah serta adanya perbedaan pendapat dari para Imam madzhab dan melihat praktek gono-gini dalam masyarakat Indonesia dapat disimpulkan bahwa harta gono-gini termasuk dalam syirkah abdan / mufawadlah. bahwa dalam syirkah mufawadlah masingmasing kongsi telah menjualkan sebagian dari hartanya dan juga mewakilkan kepada kongsinya yang lain. bukan pada tenaga. menerangkan bahwa alasan Imam Syafi‟i tidak membolehkan perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan ialah karena pengertian syirkah menghendaki percampuran. kalau keadaan memungkinkan juga untuk meninggalkan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia. bahwa perkongsian bukan jual beli dan bukan pula memberikan kuasa. dan carilah karunia Allah" .

Qaidah Al-„Adatu Mukhakkamah dapat digunakan dengan syarat-syarat tertentu. yang berlainan dengan kebiasaan. yang meliputi tidak hanya ikatan lahir. Dalam pasal tersebut tersimpul adanya asas. Karena harta bersama atau gono-gini hanya dikenal dalam masyarakat yang adatnya mengenal percampuran harta kekayaan maka untuk menggali hukum mengenai harta bersama digunakan qaidah kulliyah yang berbunyi : “adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum” Dasar hukum dari qaidah di atas yaitu firman Allah surat al Baqoroh ayat 233 yang berbunyi : “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut” Dalam ayat itu Allah menyerahkan kepada urf penentuan jumlah sandang pangan yang wajib diberikan oleh ayah kepada isteri yang mempunyai anaknya. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 mengatakan bahwa : ”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Jadi menurut asasnya suami isteri bersatu. dalam hal ini hokum Qur‟an memberi kesempatan kepada masyarakat manusia itu sendiri untuk mengaturnya. 5 Tidak bertentangan dengan nash Hukum Qur‟an tidak ada memerintahkan dan tidak pula melarang harta bersama itu dipisahkan atau dipersatukan. 4 Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak. Apakah peraturan itu akan berlaku untuk seluruh masyarakat atau hanya sebagai perjanjian saja antara dua orang bakal suami isteri sebelum diadakan perkawinan. ikatan yang nampak dari luar atau ikatan terhadap / atas dasar benda tertentu yang mempunyai wujud.Mengingat perkongsian itu banyak macamnya terjadilah selisih pendapat tentang kebolehannya. tetapi meliputi ikatan jiwa. 1 Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum. Perkongsian yang menurut ulama tidak diperbolehkan yaitu yang mengandung penipuan Dalam kaitannya dengan harta kekayaan disyari‟atkan peraturan mengenai muamalat. b. 2 Berulang kali terjadi dan sudah uimum dalam masyarakat. bahwa antara suami isteri terdapat ikatan yang erat sekali. berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. batin atau ikatan rohani. 3 Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan. Menurut Perundang-undangan di Indonesia Menurut Undang-Undang Perkawinan No. Jadi. tidak boleh adat yang akan berlaku. . baik dalam segi materiil maupun dalam segi spiritual. dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Tentu saja isi dan maksud peraturan atau perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Qur‟an dan Hadits.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.W yaitu bahwa dalam satu keluarga pada asasnya hanya ada satu kelompok harta saja yaitu harta persatuan suami isteri. sehingga boleh kita simpulkan. menurut pasal 35 ayat 2 UUP terdiri dari : 1) Harta bawaan suami isteri yang bersangkutan. 2) Harta yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan. Harta pribadi suami isteri. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu. harta yang telah dipunyai pada saat di bawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama. tetapi mengingat.Undang No. hanyalah meliputi hartaharta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. b. Jadi yang sudah ada pada suami dan atau isteri ke dalam perkawinan. harta bersama suami isteri. 1 / 1974 kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah : a. bahwa termasuk harta bersama adalah : 1) Hasil dan pendapatan suami. Harta bersama Menurtu pasal 35 UU No. Dengan demikian. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan. sampai perkawinan tersebut putus. Harta pribadi Harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak masuk ke dalam harta bersama. dalam undangundang maupun dalam penjelasan atas UU RI nomor 1/1974. di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. 2) Hasil dan pendapatan isteri.Mengenai Harta Benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 Undang. kalau suami isteri tidak membawa apa-apa dalam perkawinannya. b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masingmasing sebagai hadiah atau warisan. tentang perkawinan”. sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama. maupun karena perceraian (cerai hidup). maka harta bersama mulai dengan harta yang berjumlah nihil. paling-paling. Dengan demikian suatu perkawinan. maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud di sini adalah harta yang dibawa oleh suami isteri. Ketentuan tersebut di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal. bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan. bahwa apa yang diperoleh sepanjang perkawinan masuk dalam kelompok harta bersama. Apa yang dimaksud dengan ”harta bawaan”. baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati). 3) Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri. . Menurut UU No. kecuali mereka memperjanjikan lain. antara saat peresmian perkawinan. 1 tahun 1974. Hal ini berlainan sekali dengan sistem yang dianut B. (paling tidak bagi mereka yang tunduk pada Hukum Adat) yang dilangsungkan sesudah berlakunya UUP tidak mungkin mulai dengan suatu harta bersama dengan saldo yang negatif. 1 Tahun 1974 menentukan : a. asal kesemuanya diperoleh sepanjang perkawinan. adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. tidak ada penjelasan lebih lanjut.

Mengenai harta bawaan masing-masing. maka ketentuan mengenai harta pribadi hibahan dan warisan. 1 tahun 1974. 1. Adalah sangat menguntungkan. demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. 2. Pasal 35 ayat 2 mengandung suatu asas yang berlainan dengan asas yang dianut dalam B. 2. Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal 35 ayat 2. kiranya hanyalah meliputi hibahan atau warisan suami / isteri yang diperoleh sepanjang perkawinan saja. Pasal lain dalam UU No.Adanya pemisahan secara otomatis (demi hukum) antara harta pribadi dengan harta bersama. Dalam Bab XIII tidak disebut mengenai terjadinya harta bersama. yang menyebutkan bahwa yang suami dan atau isteri peroleh sepanjang perkawinan dengan Cuma-Cuma baik hibahan atau warisan masuk ke dalam harta persatuan kecuali nila ada perjanjian lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam. kalau di kemudian hari dalam peraturan pelaksanaan diadakan ketentuan yang mewajibkan adanya pencatatan harta bawaan masing-masing suami isteri.W. Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian. Mengenai harta bersama lebih lanjut diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 UU No. 1 tahun 1974. Menurut pasal 85 adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. 1 tahun 1974 yang mengatur harta bersama yaitu pasal 36 dan 37 yang berbunyi : Pasal 36 1. Mengenai harta bersama. khususnya mengenai hokum perkawinan banyak terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dibahas dalam Bab XIII. tetapi kalau kita mengingat pada ketentuan pasal 35 ayat 1. harta bersama diatur menurut hukumnya masingmasing. suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. tanpa disertai dengan kewajiban untuk mengadakan pencatatan pada saat perkawinan akan dilangsungkan (atau sebelumnya) dapat menimbulkan banyak masalah di kemudian hari dalam segi asal usul harta atau harta-harta tertentu pada waktu pembagian dan pemecahan baik karena perceraian maupun kematian (perceraian). Tetapi dalam pasal 86 ditegaskan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. . suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya.

Harta bersama suami isteri atau harta gono-gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan. asal kesemuanya diperoleh sepanjang perkawinan. kemungkinan pula pihak laki-1aki memperoleh bagian terbesar dari harta bersama itu atau mungkin pula sebaliknya. Negara yang mengenal harta bersama adalah negara yang memiliki adat istiadat untuk memisahkan adanya hak milik suami dan hak milik isteri. harta dan pendapatan isteri c. Kenyataan dalam masyarakat diperkirakan sangat bermacam ragam. sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama. dimana pembagian dilakukan dan berapa bagian masing-masing suami isteri. Besar kecilnya bagian masing-masing ini dipengaruhi oleh hukum yang dianut. Sehingga boleh dikatakan bahwa termasuk harta bersama adalah: a. kesadaran hukum dan lingkungan masyarakatnya. Sedangkan Harta bersama itu sendiri memiliki nama yang berbeda-beda di masingmasing tempat.Bab IV Kesimpulan dan Saran a. Kemungkinan pembagian itu dilakukan dirumah. sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan. Kesimpulan Pada dasarnya tidak semua negara mengenal harta bersama. harta dan pendapatan suami b. hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri. Bagaimana prosedur pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. kemungkinan pembagian dilakukan di bawah wibawa keputusan pengadilan. Dalam Perundang-Undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta bersama suami isteri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. kemungkinan kesepakatan pembagian tercapai di Pengadilan. Dalam kitab-kitab Fiqh. harta yang dihasilkan suami isteri termasuk dalam perkongsian yang biasa disebut syarikah atau syirkah. Ketentuan ini tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal. . atau kemungkinan harta tersebut tidak pernah dilakukan pembagian sehingga harta bersama tetap dikuasai oleh salah satu pihak. Kemungkinan pihak laki-laki yang menguasai harta bersama itu.

meskipun dalam produk ulamaulam fiqh tidak pernah dibahas. Sehingga masalah harta bersama ini perlu dibahas dalam KHI dan UU Perkawinan No. Satu pihak berpegang pada tradisi dan penafsiran ulama mujtahid terdahulu. Dalam permasalahan harta bersama. Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan maupun fatwa tentang harta bersama mengutip langsung ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur‟an karena tidak dikenal dalam referensi syafi‟iyah. namun ini berperan penting dalam kaitannya dengan hak-hak seseorang atas harta benda yang dimilikinya. Selain itu di Amuntai harta bersama dibagi sesuai dengan fungsi harta itu untuk suami atau untuk isteri. Saran Masalah harta bersama ini merupakan masalah Ijtihadiyah karena belum ada pada saat madzhab-madzhab terbentuk. sehingga terdapat penetapan yang membagi dua harta bersama di samping terdapat pula penetapan yang membagi dengan perbandingan dua banding satu. sehingga terjadi keseragaman dalam memutuskan perkara di Pengadilan. sedang pihak lain perpegang pada penafsiran lama yang tidak cukup untuk menghadap perubahan sosial yang ada. Oleh karena itu penguasaan harta bersama ataupun harta bawaan dari salah satu pihak dalam bentuk bagaimanapun apalagi sampai merugikan pihak lain tidak dapat dibenarkan. Berbagai sikap menghadapi tantangan ini telah dilontarkan. Lebih jauh lagi dalam menetapkan porsi harta bersama untuk suami isteri digunakan kebiasaan yang berlaku setempat. 1 Tahun 1974 agar umat Islam di Indonesia mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi. .b.

Qa‟idah-Qa‟idah Fiqih ( Qawa‟idul Fiqhiyyah ). Abdurrahman. Bachtiar. 1990 M / 1410 H.DAFTAR PUSTAKA A. 1. Bulan Bintang. Logos. Juli 2004. Nasroen. Falsafah Hukum Islam. September. 1976. Ibnu Rusyd Al Qurtuby. . Al-Qur’an dan Ilmu Hukum. Semarang. Sumatra. Cet. Soedharyo. Beirut. Bulan Bintang. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh Al Andalusy. Ash. Darul Kutub Al Ilmiah. Sinar Grafika. B. Cet. 1996. Darul Fikr. 1 Tahun 1974. Surabaya. tt. Yogyakarta. Asjmuni A. Al-Jaziry. 1. Surin. Al-Fiqhu ‘Alal ‘l-Madzaahibil Al-Arba’ah Jilid 111. Depag. Beirut. Hasbi. Shiddieqy. Haroen. Rahman. tt. Bulan Bintang. Ushul Fiqh. 1975. Bandung. Penerbit Arkola. Cet. Jakarta. Jakarta. Soimin. KUH Perdata. Kelompok al-Qur‟an dan Tafsir Abdoerraoef. cet. 1. 1. 1996. tt. Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. Jakarta. 1986. Jakarta. Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an. Jakarta. 1. Kelompok Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam Seri Perundangan. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Cet. Pustaka Widyatama. Toha Putra. D. Bidayatul ‘l-Mujtahid Juz 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->