2.

0 PEMAPARAN DATA Bahagian ini akan memaparkan data korpus yang diperolehi melalui pencarian korkodans yang terdapat di pangkalan data korpus Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Sumber data korpus berdasarkan Jurnal Bahasa Febuari 1979, Dewan Ekonomi April 2001 dan Dewan Siswa April 2001. Pemilihan data korpus berdasarkan bahan ini disebabkan oleh kajian ini ingin melihat taburan penggunaan kata hubung pancangan komplemen dan kata hubung pancangan relatif yang terdapat dalam majalah ilmiah.Data yang telah dikira akan ditunjuk dalam bentuk jadual dan graf. Hal ini bagi mendapat pemaran yang lebih jelas berkaitan taburan penggunaan kata hubung yang terdapat pada bahan kajian. 2.1 Kata hubung komplemen Dalam bahasa Melayu, terdapat dua jenis kata hubung komplemen iaitu bahawa dan untuk. Tatabahasa Dewan (2001) menerangkan kata hubung komplemen berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada klausa utama. 2.1.1 Kata hubung komplemen bahawa Kata hubung komplemen bahawa akan dianalisis berdasarkan jenis ayat komplemen yang terdapat pada data korpus. Terdapat tiga jenis ayat komplemen dalam bahasa Melayu iaitu ayat komplemen frasa nama, ayat komplemen frasa kerja dan ayat komplemen frasa adjektif. 2.1.1.1 Ayat komplemen frasa nama Berdasarkan Tatabahasa Dewan (2011) frasa nama boleh hadir pada empat tempat dalam ayat, iaitu sebagai subjek, predikat, objek tepat dan objek sipi. Namun demikian, ayat komplemen jenis frasa nama hanya menduduki dua tempat, iaitu sebagai ayat komplemen frasa nama subjek dan frasa nama objek tepat.

a) Ayat komplemen frasa nama

ii.kita ambil sebagai dasar bahawa satu ayat pada hakikatnya terdiri daripada bahagian yang merupakan.. April 2001: i. .. . Febuari 1979: i. Febuari 1979 Berikut merupakan analisis ayat komplemen frasa nama subjek berdasarkan data korpus bersumberkan Dewan Siswa.0 Ayat Komplemen Frasa Nama Subjek bahawa Ayat komplemen Frasa Nama Subjek Jumlah keseluruhan ayat data korpus . Gambaran binaan ayat komplemen frasa nama subjek adalah seperti berikut: FN + bahawa+ predikat Berikut merupakan analisis ayat komplemen frasa nama subjek berdasarkan data korpus bersumberkan Jurnal Bahasa.. iii...subjek.. .0Ayat Komplemen Frasa Nama Subjek bahawa 40 20 0 Ayat komplemen Frasa Nama SubjekJumlah keseluruhan ayat data korpus Jurnal Bahasa. Hal ini selarasa dengan kenyataan bahawa kedua-dua surat khabar tersebut begitu popular di kalangan pembaca dan penyebarannya juga begitu meluas di Malaysia.bahawa bahasa nasional kita harus mampu berfungsi sebagai sarana pendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi moden. Jadual 1.bahawa menjaga alam sekitar ialah amanah Tuhan kepada hamba-Nya. Jadual 2.Pembinaan ayat komplemen frasa nama subjek didahului oleh frasa nama diikuti kata hubung komplemen bahawa dan predikat sebagai penerang.0 Ayat Komplemen Frasa Nama Subjek bahawa Ayat komplemen Frasa Nama Subjek 4 Jumlah keseluruhan ayat data korpus 32 Rajah 1...

April 2001 40 30 20 10 0 Ayat komplemen Frasa Nama Subjek Jumlah keseluruhan ayat data korpus Berikut merupakan analisis ayat komplemen frasa nama subjek berdasarkan data korpus bersumberkan Dewan Ekonomi. Pemerhati menjangkakan bahawa pertumbuhan ekonomi As hampir sifar menurut Pengerusi Rizab Persekutuan AS. iv.0 Ayat Komplemen Frasa Nama Subjek bahawa Ayat komplemen Frasa Nama Subjek 6 Jumlah keseluruhan ayat data korpus 60 Rajah 3. Parti Demokrat menyebut bahawa cadangan potongan cukai Bush terlalu besar dan tidak relevan.. Jadual 3. Kita juga perlu menerima kenyataan bahawa pilihan kita sendiri meungkin salah dan hidup bukan semata-mata sebagai individu dalam masyarakat.1 31 Rajah 2. iii. Alan Greenspan.0 Ayat Komplemen Frasa Nama Subjek bahawa . Abdul Malik mendakwa bahawa sekiranya kepercayaan dan keyakinan orang ramai dapat diterapkan pada peringkat awal perlaksanaan. ii. v.0 Ayat Komplemen Frasa Nama Subjek bahawa Dewan Siswa. Pihak umum perlu menyedari bahawa sekiranya juruaudit sentiasa dipengaruhi oleh syarikat. April 2001: i..

. Terdapat enam ayat komplemen frasa nama subjek bahawa daripada jumlah data sebanyak 60 ayat. April 2001 80 60 40 20 0 Ayat komplemen Frasa Nama Subjek Jumlah keseluruhan ayat data korpus Berdasarkan data yang telah dianalisis. 1979 hanya terdapat lima ayat komplemen frasa nama subjek bahawa daripada jumlah data 32 ayat. April 2001 hanya terdapat satu ayat komplemen frasa nama subjek bahawa daripada jumlah data sebanyak 31 ayat. Bagi Dewan Siwa. Hal ini menunjukkan bahawa ayat komplemen frasa nama subjek bahawa jarang digunakan dalam majalah ilmiah. pengkaji mendapati taburan kekerapan ayat komplemen frasa nama subjek bahawa banyak digunakan pada data bersumberkan Dewan Ekonomi.Dewan Ekonomi. April 2001. Jurnal Bahasa Febuari.