FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER JANUARI 2013

KOD KURSUS : HBSE 2203SMP

PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS

NAMA NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGENALAN NO. TELEFON E-MEL

: NORAZAM BTE MOHAMAD PILLUS : : : : norazammohamadpillus@yahoo.com :

PUSAT PEMBELAJARAN

: PUSAT PEMBELAJARAN BATU PAHAT

740303075370001

HBSE 2203

Isi Kandung
1. PENGENALAN .............................................................................................................. 3

2.LATAR BELAKANG KAJIAN .......................................................................................... 4 2.1. Resource Child ................................................................................................................ 5 3. 4. PENYATAAN MASALAH .......................................................................................... 5 METODOLOGI KAJIAN ............................................................................................ 6

4.1. Reka Bentuk Kajian ....................................................................................................... 7 4.2. Subjek Kajian Lokasi Kajian ........................................................................................ 7 4.3. Instrumen Kajian ........................................................................................................... 7 5. HASIL DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN................................................ 7

5.1. Senarai Semak Pengurusan Tingkah Laku ................................................................ 8 5.2. Lembaran Data Kekerapan Tingkah Laku ................................................................ 9 5.3. Pelan Mengurus Tingkah Laku Pelajar ....................................................................... 9 5.4. Persempelan Masa ....................................................................................................... 10 5.5. Jadual Pencapaian Pelajar .......................................................................................... 11 5.5. Jadual Pencapaian Pelajar .......................................................................................... 11 6. 7. 8. RUMUSAN ................ .................................................................................................. 13 Rujukan........................................................................................................................ 15 Lampiran (Bahan Bukti .......................................................................................................... 16

8.1. Gambar Semasa Intervend=Si ............................................................................................... 16 8.2. Gambar Hasil Kerjamurid ...................................................................................................... 16 Lampiran 1(A) ................................................................................................................................ 16 Lampiran 2…… .................................................................................. Error! Bookmark not defined.

740303075370001 1. PENGENALAN

HBSE 2203

P

roses pengajaran dan pembelajaran yang berjaya dalam kelas sangat bergantung pada kawalan kelas yang baik oleh guru. Guru perlu mengurusl tingkah laku pelajar agar pengajarannya lancar. Para pengkaji terdahulu menyatakan selain persekitaran, faktor

dalam seperti genetik, kandungan kimia dalam badan serta pengelaman mempengaruhi perkembangan tingkah laku individu . manusia yang boleh diperhatikan,diukur dan dinilai memberi pengertian tingkah laku. Mengurus tingkah laku terpuji bermakna latihan kognitif dan amalan langkah tertentu untuk mengubah perlakuan (Kamus Dewan, 2010) Menurut Mohd Nazar Mohamood ( 1990 mentakrifkan tingkah laku bermasalah individu sebagai tingkah laku yang menggangu perjalanan kehidupannya.Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku pelajar yang boleh menjejaskan kelicinan atau keberkesanan pengajaran dan pengajaran khasnya di dalam bilik darjah. Menurut Dr Alvin Ng Lai Oon (2005) Pengurusan tingkah laku merupakan satu pendekatan yang digunakan bagi mengurangkan atau meningkat tingkah lau yang sedia ada. Ianya merupakan satu rancangan untuk modifikasi tingkah laku ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik –teknik Pengubahsuian yang sesuai (Dr. Ragbir Kaur a/p Joginder Singh(2005)

tingkah laku atau terapi tingkah laku ditakrifkan sebagai satu penggunaan

persedur persedur klinkal secara meluas. Modifikasi Tingkah laku perlu dijalankan secara individu terhadap murid pendidikan khas bagi mengenalpasti tingkah laku sasaran yang mendatangkan masalah kepada dirinya,rakan sebaya dan orang lain (tingkah laku overt) . Guru yang menjalankan pengurusan timgkah laku dapat mengenalpasti tingkah laku alternatif atau tingkah laku yang diingini.Seterusnya guru dapat merancang satu progam pengurusan tingkah laku yang ingin dikurangkan atau

dihapuskan. Diharapkan selepas mengikuti program intervensi pengubahsuaian tingkah laku yang disasarkan Ianya akan memberi kesan positif kepada murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran atau sosial emosi.

740303075370001 2. LATAR BELAKANG KAJIAN

HBSE 2203

menyebabkan mereka mengalami masalah tertentu. Kanak-kanak austima biasanya mengalami masalah dalam komunikasi, interaksi social pemikiran dan emosi. (Kate Wall, 2010) Penjelasan klinikal yang pertama telah diberikan dalam syarahan perubatan pada tahun 1943 oleh Dr. Leo Kanner .Istilah Austisme digunakan bagi menerangkan keadaaan mental sekumpulan kanak. Berdasarkan pembentangan tersebut Dr Hans Asperger mengenalpasti sejenis autisme yang seakan sama dan dikenali Sindrome Asperger (HBSL 1203 Psikologi Kanak - Kanak Bermasalah Pembelajaran, 2010) Kanak– kanak autisme turut dikaitkan dengan masalah ketidakupayaan memberi tumpuan atau attention deficit Hyperactive Disorder (ADHD) Simptom ini memberi kesan terhadap pembelajaran kanak-kanak. ADHD menurut Pakar Perundingan Psikiatris Kanak Kanak –Kanak dan Remaja ,Dr. Toh Chin Lee, berpunca daripada ketidakfungsian neurobiology dengan symptom utama termasuk tidak mampu memberi tumpuan,hiperaktif dan impulsif .Gejala tersebut menjadi kanak –kanak mempunyai kendiri yang lemah ,mengalami tekanan dan bermasalah menjalinkan hubungan (Nor Shamsinor Baharin, 2006) Impak kanak –kanak ADHD terhadap ibubapa dan sekolah sangat besar. Simptom kanakkanak autism dengan ADHD ketara seawal 5 tahun . Pengesanan awal membolehkan mereka mendapat rawatan klinikal , menjalani intervensi modifikasi tingkah laku serta terapi kognitif Tingkah laku bermasalah dapat diklasikasikan kepada dua kategori yang utama iaitu tingkah laku bermasalah negative dan tingkah laku bermasalah positif. Tingkah laku bermasalah negatif merangkumi tingkah laku menghalang(bergantung),tingkah laku yang mengganggu dan anti social.Manakala tingkah laku bermasalah positif seperti ingin tahu,cepat belajar,pintar cerdas dan proaktif . Tingkah laku menghalang disebabkan pelajar yang terlalu bergantung kepada individu dalam membuat keputusan dan menyiapkan tugasan. Hiperaktif dan kelakuan nakal adalah tingkah laku mengganggu kelicinan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran .

M

engurus tingkah laku kanak –kanak khas bukanlah suatu yang mudah. Apatah lagi kanak –kanak tersebut mengalami lebih dari satu ketidakupayaan . Austisme merupakan sejenis masalah gangguan perkembangan otak kanak –kanak yang

Permusuhan nyata merupakan tingkah laku anti social .Tingkah laku mengganggu ini sering diperhatikan kerana mereka boleh mencedera diri dan orang lain (Abdul Ghani Abdullah,Abd Rahman Abd. Aziz, 2009)

740303075370001

HBSE 2203

2.1. Resource Child

MAKLUMAT MURID Nama Jantina Tempat Lahir Warganegara Bangsa Kompilasi Kesihatan Tadika/Tabika Tarikh Pendaftaran : MUHAMMAD IMAN HAZIQ BIN HUSSIN : LELAKI : SEGAMAT : MALAYSIA : MELAYU : : KEMAS : 2 /1/2013 Umur pada 1 Jan Tarikh lahir Agama Kategori Anak ke Bahasa Pertuturan Jarak rumah ke sekolah Tarikh Masuk : 5/1/2013 Kenderaan ke sekolah MAKLUMAT KELUARGA BUTIRAN Nama Pekerjaan Pendapatan Agama Bangsa Warganegara Alamat BAPA HUSSIN BIN MD PUASA KILANG RM 900 ISLAM MELAYU MALAYSIA IBU HADIJAH BINTI PERANG SURIRUMAH ISLAMMELAYU MALAYSIA KERETA/MOTORSIKAL : 7 TAHUN : 18 NOVEMBER 2006 : ISLAM : AUTISM : 1 : MELAYU : 7 KM

NO.5, TAMAN SRI JAYA ,KAMPUNG BUMBUN,PEKAN JABI,85000 SEGAMAT
Jadual 1Maklumat Diri Murid

3. PENYATAAN MASALAH

“S

emua tingkah laku di sekolah dapat diperlihatkan dalam berbagai bentuk dan ragam. Kanak-kanak tidak dapat menyesuaikan diri mereka dengan keadaan dan suasana pembelajaran. Keadaan begini selalu menjejaskan

740303075370001

HBSE 2203

pelajaran dan keupayaan mereka untuk belajar dan berhubung dengan orang lain.” ( Robert H.Woody, 1969) Kajian kes ini dijalankan terhadap seorang pelajar kelas Pendidikan Khas Smart Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Idris,Segamat .Pelajar yang dipilih telah disahkan oleh pakar perubatan sebagai autisme dengan ADHD pada umur 5 tahun yang mana selepas dia mengikuti kelas tadika.Pelajar ini yang memperlihatkan ciri –ciri tingkah laku bermasalah seperti dinyatakan terdahulu. Kajian perlu dilakukan bagi mengekal dan meningkatkan tingkah laku yang diingini serta mengurangkan dan melupuskan tingkah laku yang disasarkan. Pelajar ini bernama Iman Haziq ,anak sulung daripada dua beradik . Masalah autistik menyebabkannya mengalami perkembangan bahasa yang tidak sempurna ,pertuturan kurang jelas,tiada hubungan mata(eye contact) ketika berinteraksi dengan orang.Emosi diperlihatkan secara ekstsrem ketika marah atau gembira dengan membaling barang.Dia kerap membawa mainan dari seperti model lori atau kotak . Namun gejala ADHD sangat menganggu pengajaran dan pembelajaran bagi dirinya dan kelas.Tumpuan sangat singkat iaitu sekitar 10 hingga 15 minit sahaja.Tingkah laku nya yang mengabaikan tugasan sekolah kerana meninggalkan tempat duduknya ketika dikelas, ingkar arahan dan gagal menyiap tugasannya. Ketika bermain dia menjerit -jerit dan pergi ke suatu sudut untuk bermain sendiri Guru perlu membuat pengurusan tingkah laku pelajar ini dapat membina keyakinan diri, memberi peluang meneroka pretasi serta menyedarkan pelajar baik dan buruk tingkahlaku yang diamalkan . Tingkah laku terpuji mustahak untuk mewujudkan suasana tenang dan

kondusif di dalam kelas. Seterusnya proses pengajaran dan dapat dijalankan dengan lancar ,mesra dengan pengunaan masa maksima

4. METODOLOGI KAJIAN

M

Etodologi merujuk kaedah

yang paling sesuai untuk menjalankan

penyelidikan dan tatacara yang efektif bagi menjawab permasalahan kajian.Untuk menjalankan kajian dengan berkesan,keadah yang dirangka

740303075370001

HBSE 2203

melibatkan pemilihan rekabentuk,kedah pengumpul data, pemilihan sampel dan kaedah penganalisis data 4.1. Reka bentuk kajian Kajian ini berbentuk kaulitatif iaitu kajian kes dan tertumpu hanya seorang murid. Kajian kes merupakan penyiasatan yang terpeinci kepada sesuatu „ setting ’ , atau seorang peserta atau sesuatu hamparan dokumen , atau suatu peristiwa tertentu ( Meriam , 1988; Yin , 1989; Stake , 1994 ). Pemerhatian dan program intervensi selama sepuluh hari dilakukan untuk mengubah tingkah laku bermasalah murid tersebut 4.2. Subjek kajian lokasi kajian Pelajar yang menjadi sumber rujukan bernama Muhd.Iman Haziq bin Husin. Kanak –kanak berumur 7 tahun dan sedang belajar di Kelas PK Smart , Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Idris. Dia telah didiognosa oleh panel perubatan sebagai kanak –kanak autisma dengan ADHD pada umur 5 tahun. Pelajar ini telah mengikut program prasekolah integrasi pada umur 6 tahun 4.3. Instrumen kajian Penilaian dijalankan dengan cara membuat pemerhatian terhadap tingkah laku bersama rakan sejawat yang turut mengajar di kelas Smart.Hasil pemerhatian direkod seperti berikut: i. Rekod Senarai Semak Tingkah Laku. Senarai semak adalah senari item yang disediakan untuk mengenalpasti tingkah laku murid ii. Skala Kadar Teknik skala kadar digunakan untuk mengenal pasti kadar seorang murid itu mempunyai tingkah laku tertentu .Setiap tingkah laku diukur dari kadar yang rendah ke kadar paling tinggi iii. Persampelan masa Persampelan masa ialah satu rekod frekuansi atau kekerapan tingkah laku yang berlaku pada sesuatu masa tertentu

5. HASIL DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN

740303075370001

HBSE 2203

S
1. 2. 3. 4. 5.

emua data direkod dan dinilai dengan menggunakan Senarai Semak Pengurusan tingkah laku , borang perekodan kekerapan/peristiwa , perekodan tempoh masa dan dan perekodan sela masa serta pemerhatian yang telah dilaksanakan terhadap murid

yang menjadi kajian subjek . Berikut adalah hasil dapatan dari instrument yang digunapakai. 5.1. Senarai Semak Pengurusan Tingkah Laku Nama : Muhamad Iman Haziq In Husin Kelas : PK Smart Jenis Kurang Upaya : Autisme (ADHD) BIL Skala : 1-Selalu 2-Tiada 3- Kadang-kadang 1 2 3 Tarikh : 18 Feb 2013

Jenis Tingkah Laku

A. Perlakuan Menggangu(disruptive) menjerit mengejek Suka berkelahi /bertumbuk Menggoyang-goyangkan badan Mengetuk-ngetuk di tempat duduk √ √ √ √ √

B. Perlakuan Merosakkan (destructive) 6. 7. 8. 9. Mengoyak buku / kertas Suka merosakkan harta sendiri / merosakkan harta orang lain Membaling buku dan lain-lain alat ke atas meja / lantai Membaling benda-benda kepada kawan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

C. Perlakuan emosi 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 17. 17. Menangis /merengget /meragam tanpa sebab Terlalu bergantung kepada orang samada rakan atau orang dewasa Memencil diri,pendiam/malu Termenung/khayal Lambat atau tiada tindak balas terhadap arahan Daya tumpuan yang singkat Cepat marah Mencederakan diri atau orang lain menghisap jari /mengigit kuku Menyanyi, bersiul, dan ketawa sendirian

740303075370001 18. 19. Keluar dari tempat duduk tanpa meminta izin guru Susah hendak bertenang dalam kelas selepas rehat D. Masalah Pembelajaran (kognitif) 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Kurang tumpuan perhatian Tidak boleh menyiapkan kerja-kerja Tidak boleh ikut arahan Kurang daya ingatan Kurang kefahaman Kurang daya taakulan Lambat menyiapkan kerja dan terpaksa digesakan Kerja comot, tidak lengkap, dan tidak sempurna Tidak cukup perbendaharaan kata apabila menerangkan sesuatu Tidak peka terhadap bising Tidak dapat menyesuaikan diri apabila terdapat bunyi bising Kebersihan diri tidak memuaskan Tidak boleh menulis huruf sendiri Tidak tahu menulis nama sendiri Tidak boleh membuat kerja dengan sendiri

HBSE 2203 √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √

Jadual 2: Senarai item Pengurusan Tingkah Laku Sumber : (Jabatan Pendidikan Khas, 2006)

5.2. Lembaran data kekerapan tingkah laku
Nama Murid Kelas Tarikh : Muhd Iman Haziq bin Husin Tarikh Lahir : 18 November 2006 Penilai Masa
Kekerapan kejadian

: PK Smart : 19.2.2013 Tingkah laku

: Pn.Norazam Mohd Pillus : 10.30 -11.30 pagi masa 30 minit 30 mint 30 minit 30 minit ulasan Pemerhatian dijalankan sepanjang sesi pdp selepas rehat

Bilangan 3 6 4 5

1. Menjerit 2. Tumpuan Singkat 3. Meninggalkan Tempat Duduk 4. Tidak Menyiapkan Tugasan

// ////// //// /////

Jadual 3 : Borang Merekod kekerapan tingkah laku sumber: (Abdul Ghani Abdullah,Abd Rahman Abd. Aziz, 2009)

Catatan menunjukkan tingkah laku hilang tumpuan lebih kerap dilakukan oleh sempel kajian dalam tempoh 30 minit sesi pemerhatian dijalankan. 5.3. Pelan Mengurus Tingkah Laku pelajar

740303075370001

HBSE 2203

Pelan mengurus tingkah laku pelajar adalah dokumen yang menerangkan tingkah laku yang perlu diubah,strategi atau pun intervensi tingkah laku yang dipilih dan disertakan sistem rekod. Nama :Muhamad Iman Haziq Bin Husin Tarikh Mula : 25/2/2013 Tarikh Lahir: 18.11.2006 Pengetahuan Sedia Ada: Matlamat Jangka panjang Kekuatan /Minat Tarikh Semak : 8/3/2013 O Dapat mendengar arahan O Boleh memahami dan memberi respon arahan guru o Mengekalkan tumpuan sewaktu membuat tugasan Boleh memahami arahan mudah Minat menonton video kantun Minat menggunakan komputer riba Tiada kontek mata dan mengelak memandang muka guru Tidak mahu berkongsi alatan dengan rakan. Gemar duduk bersendirian dan enggan menyertai aktiviti yang dirancang oleh guru, 1. Meningkatkan daya tumpuan murid terhadap aktiviti pengajaran Pendekatan 1. Guru menyediakan latihan yang mudah untuk membolehkan menikmat kejayaan 2. Memastikan isi pelajaran atau latihan disediakan setaraf dengan kebolehan nya 3. Melibatkan murid dengan aktiviti kumpulan 4. Dendaan dengan melewatkan waktu rehatnya dengan menyuruhnya menyiapkan tugasan 5. Kawalan jangkaan dengan duduk di depan murid serta membantu murid bila menghadapi kesukaran 6. Memberi ‟tenungan‟ dan menegur dengan nada suara guru kepada murid‟ apabila menunjukkan tingkah laku khayal atau termenung 7. Melekatkan arahan bergambar untuk mengingatkan murid 8. Belajar sambil bermain menggunakan objek yang disukainya seperti model kenderaan 9. Meningkat motivasi dengan memberi ganjaran dan kata pujian serta kad –kad yang berwarna(token ekonomi) 10. Pengunaan perisian Komputer 11. Pemindahan item penggangu dengan menyimpan permainan atau objek yang dibawa dari rumah tetapi menyerah sebelum pulang 12. „time out „ ditempat yang tidak disukainya 5.4. Persempelan Masa o o o o o o

Kelemahan

Objektif

740303075370001

HBSE 2203

Pemerhatian persempelan masa dibuat secara tidak berterusan . Saya dan rakan dapat memerhati tingkah laku tanpa meperuntukan masa yang lama . oleh itu saya dapat membuat anggaran masa secara keseluruhan. tingkah laku itu merekod tingkah laku yang berlaku di penghujung masa.
Nama Murid Muhamad Iman Haziq bin Husin Tarikh Lahir : 18.11.2013 Pn. Norazam Bte Mod Pillus Kelas : PK Smart Penilai 5.5. Definisi Tingkah laku yang direkod : Mengekal tumpuan dalam tugasan sekolah Sela masa J
Hari Masa

a
1

1 X X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 √ √ x x x x x x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 √ √ √ √ X x x x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 √ √ √ x x x x x x x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 √ √ x x x x x √ √ √ x x x x x x x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6 x x x √ √ √ √ √ √ √ √ x x x x x x x x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7 / / x x x x x x x √ √ x x x x x x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8 x x x x x x x x x √ √ √ √ √ x x x x x x √ √ √ √ √ √ √ √ √

9 x x x x x x x x x x x √ x x x x x x

10 √ √ √ x x x x x x x x x √ √ x x x x x √ √ √ x

d 2 u 3
4 a

l

5 6 7

P e
8 9

n 10
11 c 12

a p

13 14

a 15
16 i 17

a

18 x19 20 21 P 22

n

e

l 24 25 a
26

23

X X X X
x √ √

X X X
x x x x

j

X X X X X 8

27 28 r 29 30 5.5. J Jumlah

a

a

27

24

26

23

18

19

17

11

9

740303075370001 dual Pencapaian Pelajar

HBSE 2203

Jangka masa tingkahlaku yang diperhatikan dapat dipuratkan dengan merentasi bilangan tempoh permerhatian.
Lembaran pengiraan kadar purata PEMERHATIAN 1 Bilangan (a) Panjang masa (b) Kadar a/b 27 30 2 24 30 3 26 30 4 23 30 5 18 30 6 19 30 7 17 30 8 11 30 9 8 30 10 9 30 Jumlah 10 hari 182 kali 300 minit

182/300= 0.06

Jadual 4Borang Merekod Purata sumber (Abdul Ghani Abdullah,Abd Rahman Abd. Aziz, 2009)

Berdasarkan carta tersebut pada hari pertama perbuatan meninggakanl tempat duduk amat tinggi 27 kali .Padaha hari kedua ia berkurangan sedikit kepada 24 namun pada Pada hari enam pemerhatian mendapati tabiat memniggal tempat dudu kembali meningkat sebelum ia menurun kembali pada hari ke sepuluh(lihat carta graf)

30 25

Carta tingkah laku meninggal tempat duduk

f 20 r e 15 k u e10 n s 5 i
0 1 2 3 4 5 Hari 6 7 8 9 10

740303075370001

HBSE 2203

6. Rumusan bubapa perlu peka akan perkembangan anak –anak mereka . Kelainan pada diri anak

mereka. Rawatan berkesan untuk ADHD melibatkan pendekatan multidisplin yang melibatkan bidang perubatan, psikologi ,sosial dan guru bermain peranan penting dalam mengurus tingkah laku kanak –kanak dan terapi kognitif. Guru bertanggungjawab membuat keputusan penting,mereka persekitaran bilik darjah yang kondutif, merancang pelan pengurusan tingkah laku atau rancangan pelajaran individu(RPI) seterusnya melaksanakan intervensi. Tugas ini termasuk mendemonstrasi, menerang ,memodel dan mengukuh kemahiran dan tingkah laku yang sesuai. Guru perlu mahir dalam memantau dan merekod tingkah laku pelajar ketika melaksanakan pelan pengurusan tingkah laku. Berdasarkan kes pelajar ini yang memiliki lebih dari satu keupayaan iaitu austisme dan ADHD . Masalah autisme menyebabkan dia bermasalah dari segi berbahasa,persepsi dan masalah sosial emosi .Manalaka ADHD menyebabkan dia sukar menumpu perhatian ,kekal dalam aktiviti ,resah gelisah, sering gagal menyiapkan tugasan,mudah terganggu.Gejala – gejala ini dapat dikesan dengan rekod Senarai Semak Tingkah Laku . Berdasar item tingkah laku yang bermasalah tersebut ,guru perlu membuat keutamaan tingkah laku yang perlu diurus terlebih dahulu.Pemerhatian dijalankan selama 30 minit bersesuaian dengan satu sesi pembelajaran di kelas pendidikan . Berdasarkan pemerhatian tersebut guru dapat merekod tingkah laku yang kerap berlaku atau jarang – jarang di amalkan oleh pelajar .Dari pemerhatian tersebut pelajar mudah hilang tumpuan atau mengabaikan latihan yang diberi oleh guru sama ada termenung,khayal atau meninggal tempat duduknya untuk melakukan aktiviti sendiri. Pengetahuan guru dalam psikologi perkembangan kanak –kanak dapat membantu guru memahami perlakuaan kanak –kanak. Pendekatan behaviorime, pendekatan psikoanalitik dan pendekatan kognitivisme digunakan dalam mereka bentuk pelan pengurusan tingkah laku . Model perubatan menekan diagnosis secara komprehensif bagi memahami keadaan biologikal, fizikal seterus neorologikal kanak –kanak. Untuk kanak –kanak ADHD ubat stimulus digunakan membuat mereka tenang,dapat menumpu perhatian, dan kurang bertindak mengikut perasaan.Pada masa berkesanan ubat tersebut tumpuan kanak bertambahuntuk belajar dan menjalani latihan kemahiran.Ubat stimulaan yang utama ialah

I

perlu diberi perhatian . Kanak –kanak bermasalah pembelajaran perlu dikesan lebih awal agar mereka dapat menerima intervensi yang sesuai dengan ketidakupayaan

740303075370001

HBSE 2203

menthllphennidate berjenama Ritalin. Kesan ubat ini kekal antara 3-4 jam. (Mohamad Jamil Hj.Yaacob, 1998) Guru tidak boleh memberi kanak –kanak ini ubat tetapi boleh menyarankan ibu bapa merujuk pengawai perubatan. Jika kanak –kanak sudah disaran mengambil ubat ini ,guru menyaran ibubapa memberi mengikut dos yang sepatutnya. Berdasar Watson ahli teori behaviorime mengatakan bahawa aspek yang berkaitan tingkah laku dipengaruhi oleh persekitaran bukan dari unsur dalaman.Ia adalah satu siri gerak balas yang berlaku dengan wujud rangsangan.Guru perlu mencatur peristiwa – peristiwa pada persekitaran murid ini termasuk merubah persekitaran sebelum tingkah laku(antecedent), persekitaran selepas tingkah laku(consequence) bagi tujuan mencapai tingkah laku sasaran . Contoh mengenalpasti sebab kanak -kanak hilang tumpuan

terhadap aktiviti guru .masalah mungkin dia ingin bermain dengan permainan yang dibawah dari rumah.oleh itu guru perlu mengambil permainan dan berjanji memulangkan semula.guru mungkin perlu mempermudahkan tugasan dan arahan untuknya selaras dengan kebolehannya. Tugasan sukar guru perlu memberi kiu dan promt .Ini mendorong rasa kejayaan dalam dirinya. (HBSL 1203 Psikologi Kanak - Kanak Bermasalah Pembelajaran, 2010) Sistem ganjaran seperti pujian,ekonomi token digunakan sebagai peneguhan tingkah laku dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Peneguhan adalah objek ,stimuli atau tingkah laku yang digunakan kepada tingkah laku khusus . Peneguhan bergantung kepada murid sendiri. Bagi pelajar ini guru tidak perlu menghukum nya secara fizikal ,nada suara guru yang sedikit keras mencukupi. Selain itu guru mengunakan kaedah pengasingan. Pengasingan (time –out )merupakan prosedur yang memggasing murid dari sumber – sumber pengukuhan. (Rosadah Abd Majid, 2007)Iman seorang kanak –kanak yang kemas dan bersih.Dia tidak suka berada di tempat yang kusam atau berselerak. Jika tingkah laku keterlakuan guru akan meletak di satu bilik yang tidak disukainya.

740303075370001

HBSE 2203

7. Rujukan Abdul Ghani Abdullah,Abd Rahman Abd. Aziz. (2009). Mengurus Tingkah Laku Pelajar. Kuala Lumpur: PTS Professional. Robert H.Woody. (1969). The School and the Behavioral Problem Child. In Behavioral Problem Children in theschool. Prentice-Hall,. HBSL 1203 Psikologi Kanak - Kanak Bermasalah Pembelajaran. (2010). Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. Jabatan Pendidikan Khas. (2006). Huraian Kurikulum Prasekolah Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran. (U. Prasekolah, Ed.) Putra Jaya: Bahagian Pengurusan Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Kamus Dewan (4 ed.). (2010). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kate Wall. (2010). Autisme and Early Years Practice. London: Sage Publications Inc. Mohamad Jamil Hj.Yaacob. (1998, Setember 4). Sindrom Hiperkinesis anak -anak lasak dan terlalu aktif. Utusan Malaysia . Mohamad Nazar Bin Mahmood. (1990). Pengantar Psikologi: Suatu pengenalan kepada jiwa dan tingkah laku manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Nor Shamsinor Baharin. (2006, Januari). ADHD Gejala Kurang Tumpuan. Wanita , pp. 7475. Rosadah Abd Majid. (2007). HBSE Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Khas. Open Universiti Malaysia. Shafinaz Sheikh Maznan. (2007, April 22). ADHD Dewasa pun ada. Mingguan Malaysia . Shafinaz Sheikh Maznan. (2004, 07 4). ADHD Gangguan daya tumpuan. Mingguan Malaysia . Zalifah Abdullah. (2005, Disember 1-15). Hiperaktif Bukan Satu Kecacatan. Harmoni , p. 66.

740303075370001 8. Lampiran (bahan bukti 8.1. Gambar semasa intervend=si

HBSE 2203

Iman Haziq

Mendapat input dari guru lain

sesuatu yang menarik perhatiannya

kelihatan bersedia untuk belajar

meninggal kan tempatnya

memotivasikan murid

penggunaan ICT mampu menarik minatnya 8.2. Gambar Hasil Kerjamurid

membantu saat sukar

bangga berjaya menyiap tugasan

sains

seni

Bahasa Inggeris