1.

0 PENDAHULUAN Pengenalan
Dalam Bahasa Melayu, morfologi merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji tentang kata dan pembentukan kata. Terdapat beberapa perkara yang dikaji dalam bidang morfologi. Antara bidang tersebut ialah cara suatu kata dibentuk, proses-proses yang berlaku dalam pembentukan kata dan bentuk-bentuk yang terhasil dari proses tersebut.

Menurut Nik Safiah Karim (1996), morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Manakala pendapat Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1995), morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya.

Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob pula menyatakan morfologi ialah kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata dan bidang ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari selok-belok struktur kata serta pengaruh perubahanperubahan struktur kata terhadap golongan dan erti kata.

Kata terbentuk daripada beberapa unit yang kecil. Unit tersebut dipanggil sebagai morfem. Morfem bermaksud unsur terkecil yang mengandungi makna. Morfem ini boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Sebagai contoh, morfem bebas merupakan bentuk yang dapat berdiri sendiri sebagai kata sempurna seperti kalah, budak, dunia dan sebagainya. Bagi morfem terikat pula, ia merupakan kata yang tidak boleh berdiri sendiri seperti me-, mem-, meny-, dan meng-.

Morfem juga boleh dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak. Ia bermaksud morfem tidak boleh didengar atau diujarkan. Morfem perlu ditukarkan ke dalam bentuk fizikal yang lebih konkrit. Bentuk yang dinamakan sebagai fizikal dipanggil sebagai morf. Morf mewakili morfem dalam sesuatu bahasa. Seandainya terdapat beberapa unsur morf yang mewakili satu morfem, kumpulan morf ini dipanggil sebagai alamorf. Sebagai contoh, morfem meNmempunyai beberapa alamorf iaitu me-, men-, mem-, meny-, dan meng-.

Perbezaan alamorf ini terjadi bagi menyesuaikan bunyi-bunyi nasal dengan bunyi-bunyi awal kata dasar yang diimbuhkan dengan alamorf-alamorf tersebut.

1

2.0 Proses Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu

Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan, tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu iaitu proses pengimbuhan. pemajmukan, penggandaan dan akronim.

Proses Pembentukan Kata

Pengimbuhan

Akronim

Pemajmukan

Penggandaan

2

maha-. peR-. (ii) akhiran. Main Peragut Pewarna Pemain 3 . akhiran. meN-…-kan. Proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. iaitu awalan.m.. membentuk kata nama terbitan. ny. Setiap jenis kata terbitan ini dibentuk oleh imbuhanimbuhan tertentu. iaitu –an. meN-…-i.-kan. yang hadir di celahan kata dasar. Imbuhanimbuhan ini. Akhiran imbuhan yang membentuk kata nama. pe-. Terdapat empat jenis imbuhan. ng. Jumlah apitan juga banyak dalam bahasa Melayu. dan mempeR-…-kan yang membentuk kata kerja. dan tata. Merujuk kepada kedudukannya dengan kata dasar.Proses Pengimbuhan Kata terbitan ialah perkataan yang terbentuk melalui proses pengimbuhan. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja. apitan. dan peR-…-an yang membentuk kata nama. wan. iaitu di awal dan akhir kata dasar. Jadual dibawah akan menerangkan pembentukan kata nama terbitan berawalan pendengan lebih terperinci. juru-.n. yang hadir sebelum kata dasar. dan kata adjektif. Awalan-awalan peN-. misalnya peN-…-an.contohnya. pe-…an. Warna r dan w. (iii) apitan yang hadir secara mengapit kata dasar. iaitu kata nama terbitan dan kata adjektif terbitan. iaitu dengan menggandingkan imbuhan pada kata dasar. ter. Antara imbuhan yang membentuk kata kerja pula ialah awalanawalan meN-. ke-. dan (iv) sisipan. beR-. beR-. ke-…-an.serta akhiran –kan dan –i. Imbuhan-imbuhan tersebut membentuk pelbagai jenis kata terbitan.dan di. dan sisipan. Bentuk awalan penKaedah pembentukan kata terbitan Contoh Kata dasar Kata Terbitan Pe-  Diimbuhkan pada kata dasar yang Ragut bermula dengan huruf l. -wati. dan meN-…-kan. yang hadir sesudah kata dasar. imbuhan terbahagi kepada empat jenis iaitu (i) awalan. dan sebagainya.

bermula dengan Olah Intip Penggigit Penghantar Pengkhayal Pengolah Pengintip Penge-  Awalan ini diimbuhkan pada kata Bom dasar yang berekasuku kata. f dan v serta gugusan Varnis konsonan yang bermula dengan Proses huruf b dan p. d. p. j. huruf h. g. bermula dengan Zina Pencedok Penjemput Pensyarah Penzina Peng-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Gigit kata dasar yang bermula dengan Hantar huruf vokal. Tetapi huruf pertama kata dasar tersebut Tampar Pengunci Pemegang Penampar Penyoal digugurkan dan digantikan dengan Soal bentuk sengau yang sama daerah artkulasinya     dengan huruf yang pertama. kh dan kata Khayal pinjaman yang huruf k. Cat Pengebom Pengecat 4 . sy dan z serta kata Syarah pinjaman yang huruf t dan s. Iaitu . t. ng = k m=p n=t ny = s Pem-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Beli kata dasar yang bermula dengan Fitnah huruf b. Imbuhan ini juga diletakkan didepan Kunci kata dasar yang bermula dengan Pegang huruf k. dan s. Pembeli Pemfitnah Pemvarnis Pemproses Pen-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Cedok kata dasar yang bermula dengan Jemput huruf c.

Akhiran Kata Nama Akhiran –an adalah satu – satunya akhiran asli yang menbentuk kata nama dalam bahasa Melayu (Goh Teck Chong. Pemadam Pelaung. Sesuatu yang banyak mempunyai sifat yang terkandung pada Bulatan = sesuatu yang bulat 5 . Orang yang menjawat tugas. Penjudi. Makna – makna tersebut ialah . Pemikir Orang atau benda yang memiliki sifat kata Pemarah. terdapat beberapa awalan kata nama lain dalam Bahasa Melayu. Pengelap. Jadual dibawah akan menunjukkan makna yang didukung oleh kata dasar tersebut . per-. Pemburu. Tawan = tawanan Rampas = Rampasan Membawa maksud sesuatu yang Asinan = sesuatu yang masin bidang yang luas. Penanak. penyabar dasar.. Makna yang didukung awalan penOrang yang melakukan sesuatu. Menunjukkan maksud kawasan Ulasan = hasil ulasan atau Darat = daratan Hamparan = hamparan Longgok = longgokan Timbun = timbunan Membawa maksud alat Acuan = alat untuk mengacu Usung = alat untuk mengusung Membawa maksud orang atau haiwan atau Buru = buruan benda yang menjadi penderita kerja. Orang yang suka akan sesuatu. 2008). Alat untuk melakukan sesuatu.dan juru. Antara awalan yang dimaksudkan ialah pe-. Kata dasar yang menerima imbuhan ini membawa pelbagai makna yang berbeza. Ukuran hasil daripada melakukan sesuatu. pendapat Selain awalan pen. Makna abstrak Penyapu. Pelontar Penunjuk. Maksud Contoh Hasil daripada melakukan maksud yang Ejekan = hasil ejekan terkandung dalam kata dasar. Pengarah. Penyamun Pengawas.mendukung makna tertentu. Contoh Pembaca. pemabuk.Gong Teck Chong menyatakan setiap awalan pen.yang telah dinyatakan. ke. Pelakon Penzina.

-an.-an dan penge-.(pengesahan) Apitan pen.. peng-.-an.(pembiayaan) Pen. apitan kata nama pen-.. menge... mem-.. Apitan Kata Nama pen. –an.-an.-an.(pendahuluan) Peng...-an. Contohnya dapat dilihat dalam jadual dibawah.(merundingkan) Mem.-an. –an..... Me.. pen-.. Kata nama terbitan daripada apitan ini mempunyai kaitan dengan kata kerja yang menerima imbuhan awalan me-.. men-.(menguruskan) Menge.. Tempat melakukan sesuatu Ukuran atau kiraan Manisan = sesuatu yang manis Kurung = kurungan Mingguan = kiraan berdasarkan minggu Apitan Kata Nama Terdapat empat apitan kata nama iaitu. pe-. –an membawa makna tertentu seperti yang boleh dilihat didalam jadual berikut.kata dasar. pen-..(mengesahkan) Pe.(perundingan) Pem.(membiayai) Men. per-......dan meng-..(pengurusan) Penge.. Contoh Makna  Kata dasar Dalam Proses mengerjakan atau perbuatan maksu yang Kilang Kata terbitan Pendalaman (proses mendalamkan) Pengilangan (perbuatan mengilang) Alam  Hasil perbuatan Tahu Pengalaman (sesuatu dialami) Pengetahuan (hasil yang diketahui) Darat  Tempat perbuatan Pendaratan (tempat mendarat) yang terkandung dalam kata dasar.an dan ke-. 6 ...(mendahulukan) Meng. Kaedah pengabungan apitan ini serupa dengan kata awalan pen-.-an juga mempunyai lima cabang iaitu pe-. pem-.. Seperti awalan kata nama.

. kata kerja dan kata adjektif untuk membentuk kata nama yang bersifat abstrak.Inap Penginapan (tempat untuk menginap) Apitan Kata Nama pe.. Apitan ini mendukung beberapa makna. jauh dari pantai.) Menunjukkan makna hal yang terkandung Peperangan (hal berperang) dalam kata dasar. peperiksaan. Apitan ini biasanya bergabung dengan kata dasar daripada kata nama. Apitan Kata Nama ke-.. Maksud Contoh Tempat sesuatu dikerjakan atau tempat Pedalaman (tempat yang kedudukannya yang khusus.... Kata nama terbitan ini juga mempunyai kaitan dengan kata kerja yang berawalan ber-.. imbuhan apitan ini juga mendukung beberapa makna. –an Apitan ini boleh bergabung dengan mana. Ini dapat dilihat dalam jadual dibawah. 7 . –an membawa dua maksud iaitu untuk menunjukkan tempat dan untuk menunjukkan makna hal yang berkaitan dengan kata dasar atau hasil daripada melakukan maksud kata dasar.. Contoh .-an.mana kata dasar... Antara makna tersebut ialah untuk menunjukkan hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar. Beralih Bekerja Belajar Peralihan Pekerjaan Pelajaran Apitan per-. Apitan Kat Nama per. Seperti apitan kata nama yang lain. –an Kata nama terbitan yang terhasil daripada apitan ini agak terhad jumlahnya. untuk menunjukkan tempat dan juga untuk menunjukkan hasil daripada sesuatu. Peperangan. perkarangan dan petempatan merupakan antara contoh kata terbitan yang terhasil daripada imbuhan apitan ini.

Menurut beliau juga.   endosentrik eksosentrik Endosentrik Kata nama majmuk yang terbentu melalui endosentrik ini terbentuk mengikut hukum sintaksis dalam bahasa Melayu. Ada dua cara kata nama majmuk dibentuk.kata terbitan bersisipan ini membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. 8 . gambar rajah dan terima kasih. dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. -elGembung Saput Gelembung Selaput -emGuntur Kuncup Gemuntur Kemuncup -erCucuk Gigi Cerucuk Gerigi Proses Pemajmukan Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan beberapa kata dasar.Sisipan Kata Nama Goay Teck Chong ada menyatakan bahawa bentuk sisipan yang membentuk kata nama ialah –el-. Contoh kata nama majumuk yang terhasil mengikut bentuk ini ialah . misalnya: kapal terbang. Hukum D – M ini bermaksud yang diterangkan mendahului yang menerangkan. Menurut Abdullah Hassan. Kata nama majmuk ini mengikut hukum D-M. dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. proses pemajmukan ialah penggabungan dua atau lebih perkataan bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan.dan –em-. Contohnya . -er. iaitu .

dan letak gandanya pada bahagian hadapan kata dasar. sama ada secara sepenuh. contohnya cantik-cantik dan mata-mata. yang boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. Contoh kata tersebut ialah . Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal biasanya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya. Namun cara ini tidak mematuhi sistem sintaksis Bahasa Melayu. menjadikannya vocal e pepet. Kajibumi Kaji (kata kerja) Bumi (pelengkap) Proses Penggandaan Bentuk kata yang terakhir ialah kata ganda. Contohnya . dan berlaku hanya pada kata kerja dan kata adjektif tertentu. bentuk ini terhad pada kata nama majmuk yang dipinjam daripada bahasa asing. contohnya bantu-membantu dan cinta-mencintai. Hal ini kerana. separa atau berentak. misalnya berturut-turut dan mencari-cari atau bahagian kata dasar. 9 . Penggandaan penuh bermaksud pengulangan sepenuh sesuatu kata dasar. Penggandaan separa bermakna pengulangan sebahagian daripada kata dasar sahaja.Anakanda Ketua menteri Baja butir Padang ragut Menteri besar Rumah rehat Terdapat satu lagi bentuk kata nama majmuk yang terhasil mengikut cara endosentrik ini. tetapi hukum MD. dimana susunannya tidak mematuhi hukum DM. Kata ganda ialah perkataan yang mengalami pengulangan pada kata dasarnya. Bumiputera Perdana menteri Kata nama majmuk yang terbentuk secara eksosentrik pula hanya berlaku kepada kata nama majmuk yang terbentuk daripada dua unsur ayat yang mempunyai rentetan kata kerja + objek atau pelengkap. Vokal dalam bentuk gandaan itu mengalami proses pelemahan. laki→lalaki→lelaki. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar yang berimbuhan hanya menggandakan kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan. Bentuk gandaan separa boleh terletak di bahagian belakang kata dasar. Misalnya.

  penggandaan kata nama tunggal tanpa imbuhan. kata nama terbitan dan kata nama majmuk.Penggadaan berentak pula ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi yang tertentu dalam kata dasar. Penggandaan ini berlaku sama ada melalui pengulangan vokal. penggandaan hanya akan berlaku pada bahagian awalnya sahaja. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. iaitu penggandaan penuh. contohnya kuih-muih. kata dasar nama boleh terdiri daripada kata nama tunggal. Sama ada penggandaan penuh. melalui pengulangan konsonan misalnya simpang-siur dan mandi-manda Menurut Goay Teck Chong. berapitan. Penggandaan penuh kata nama majmuk pula dipengaruhi oleh bentuknya. penggandaan separa dan penggandaan berentak. Manakala bagi kata nama majmuk yang dieja terpisah. Penggandaan Separa Penggandaan separa terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong dalam kata nama dan kata kerja. Penggandaan penuh kata nama tunggal terbahagi kepada dua iaitu. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat tiga jenis penggandaan. 10 . berakhiran ataupun bersisipan. penggandaan kata nama tunggal dengan imbuhan –an. Penggandaan penuh kata nama terbitan pula terbentuk daripada kata nama yang berawalan. Dalam penggandaan berentak. Penggandaan penuh Dalam penggandaan ini. penggandaan separa ataupun penggandaan seretak. tungkus-lumus. Contohnya perkataan jawatankuasa. Penggandaan Kata Nama Penggandaan kata nama ini melibatkan ketiga –tiga proses penggandaan. penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. apabila digandakan akan menjadi jawatankuasa – jawatankuasa. apabila digandakan akan menjadi alat – alat tulis. Kata nama majmuk yang dieja bercantum akan digandakan keseluruhannya. Sebagai contoh perkataan alat tulis.

Makna Kata Nama Ganda Jadual ini akan menunjukkan maksud jenis – jenis kata nama ganda.kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. bergantung pada cara pembentukkannya. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. 11 . meja – meja Labi – labi.mana Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan. Makna Penanda jamak Penanda nama haiwan Makna kesamaan atau keserupaan Penanda kepelbagaian jenis Penanda tidak tahu Contoh Kata Ganda Buku – buku.Penggandaan Berentak Penggandaan berentak terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong sebagai kata nama. Contohnya : ABIM Bernama Kugiran . kura – kura Orang = Orang – orang Kuih = Kuih –muih Mana = Mana .Angkatan Belia Islam Malaysia . turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim.Berita Nasional Malaysia .

taman bimbingan kanak-kanak purata .Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. jika bukan kata nama khas.kumpulan gitar rancak Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas.pukul rata kugiran . Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. jika kata nama khas. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional 12 . Contohnya : tabika . keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.

Dalam buku ini perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. Frasa nama. frasa kerja. misalnya kriteria struktur fonologi atau bunyi. Frasa subjek dibentuk oleh frasa nama (FN). malah frasa sendi nama mengandungi dua unsur wajib. sebaliknya. Dengan demikian perkataan dari sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang boleh menjadi unsur bagi setiap konstituen utama. dan perkataan yang menjadi unsur inti bagi frasa adjektif ialah kata adjektif (KA). iaitu frasa subjek dan frasa predikat. tiap-tiap satu boleh mengandungi satu unsur inti yang dapat menjadi wakil bagi setiap frasanya. iaitu kata sendi nama dan frasa nama. dan frasa adjektif ialah frasa-frasa endosentrik. frasa adjektif (FA). misalnya. Frasa sendi nama. kriteria sintaksis dan kriteria semantik. mempunyai kata nama sebagai unsur intinya. dan frasa sendi nama (FS). bukan frasa endosentrik tetapi frasa eksosentrik kerana tidak terdapat satu unsur inti yang boleh mewakili keseluruhan frasanya.3.0 Pergolongan Kata Perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria. iaitu frasa. iaitu klausa dan frasa. Ini dapat dilambangkan seperti berikut: a) FN | KN | Kedai b) FK | KK | Berjalan 13 . Frasa-frasa ini disebut frasafrasa utama. Frasa nama. Binaan sintaksis bermaksud konstruksi-konstruksi yang dibentuk oleh perkataan-perkataan yang dapat berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituenkonstituen dalam ayat. frasa kerja (FK). klausa dan ayat. kriteria struktur morfem. Perkataan yang menjadi unsur inti bagi frasa kerja pula ialah kata kerja (KK).

Selain tiga golongan kata utama ini. iaitu frasa nama. boleh dikelompokkan ke dalam satu golongan kata secara kolektif. dan kata adjektif boleh disebut golongan kata utama kerana inti bagi frasa-frasa utama ayat. frasa kerja. iaitu: i) ii) kata nama kata kerja 14 . Contohnya seperti sebuah dan runcit seperti dalam rajah: d) FN | KN | Sebuah kedai runcit e) FK | KK | Sedang berjalan cepat f) FA | KA | Masih awal sangat Kata nama. iaitu unsur-unsur bukan inti yang mendahului ataupun mengikuti unsure-unsur inti itu. tidak terdapat lagi perkataan-perkataan yang boleh menjadi inti bagi mana-mana frasa utama. golongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat. frasa kerja dan frasa adjektif. dan frasa adjektif.c) FA | KA | Cantik Selain unsur-unsur inti bagi frasa nama. Selain golongan ini. Kesimpulannya. kata kerja. terdapat juga unsur pilihan. iaitu kata tugas yang bersifat heterogen.

Contoh: i) kata nama khas hidup a)manusia . Gunung Kinabalu Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang umum sifatnya.iii) iv) KATA NAMA kata adjektif kata tugas Golongan kata nama. kambing 15 . Raja Azlan Shah b)bukan manusia . sungai. serapan ii) kata nama am konkrit tangan. Kata nama khas hidup pula terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia.Tompok. Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. Ahmad. roh.mimpi. Si Belang. kata nama am dan kata ganti nama. rumah. merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti pada binaan frasa nama dan lazimnya kata ini menamakan orang. tempat atau benda. idaman. seperti yang telah diterangkan. Kata nama am dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata nama am abstrak dan kata nama am konkrit.Nina. Kata nama terbahagi kepada tiga iaitu kata nama khas. Kata nama khas terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. Proton Saga. Comel ii) kata nama khas tak hidup -Kuala Lumpur. Contoh: i) kata nama am abstrak .

b) kata ganti nama diri orang =pertama-saya. awak. menangis. engkau. kau ambil ditendang. kamu. mereka dan –nya. perkara atau manusia. Kata kerja transitif aktif makan mengambil menendang melihat memperisteri Kata kerja transitif pasif dimakan. ku tendang. kamu lihat diperisteri. melancong. tumbang.kata nama yang berfungsi menunjuk pada sesuatu perkara atau benda. beliau. Terdapat hanya dua iaitu itu dan ini. a) kata kerja tak trasitif tak berpelengkap . kau peristeri ii) kata kerja tak transitif dibahagikan kepada dua iaitu kata kerja tak transitif tak berpelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap. aku. i) kata ganti nama tunjuk . Terbahagi kepada dua iaitu: a) kata ganti nama diri tanya-menanya hal benda.bangun. Kata ganti nama diri orang terdiri daripada kata ganti nama pertama. dan anda =ketiga-ia. ku ambil. Kata Kerja Kata kerja dapat dibahagikan kepada dua iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. ku makan. Kata ganti nama diri dibahagikan lagi kepada dua iaitu kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. dia. beta.kata nama yang menjadi pangganti sesuatu benda. kau makan diambil. terpegun. patik. perkara atau manusia.Kata Ganti Nama Kata ganti nama dibahagikan kepada dua iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. kau tendang dilihat. saya lihat. b) kata kerja tak transitif berpelengkap 16 . i) kata kerja transitif pula dibahagi kepada dua iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. ii) kata ganti nama diri . kedua dan ketiga. kami dan kita =kedua-saudara. menjerit. tersenyum.

hitam. biru. ada. lewat. cetek. nipis. tebal. ayu. lembut vi) kata adjektif waktu . ghairah. wangi. nakal. lonjong v) kata adjektif pancaindera a) rasa. licin.sedap. bujur.panjang. masam.merdu.baik. buruk c) dengar. mersik.halus. tinggal. sibuk. berbantalkan. lazat. segar. berani ii) kata adjektif warna .segera. lemah. pandai. tinggi. berbuat. kelabu. awal vii) kata adjektif cara .cepat. tegap. molek.jauh. cerdik.cantik. jahat.. pendek. hijau. perlahan viii) kata adjektif perasaan . berahi ix) kata adjktif jarak . kasar. hampir 17 .harum. spontan. merah iii) kata adjektif ukuran .putih. asyik. kuning. Dibahagikan kepada sekurang-kurangnya sembilan kumpulan berdasarkan makna: i) kata adjektif sifat/keadaan . rindu. leper. pahit b) pandang. bising d) bau. saying. Kata Adjektif Sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. tenang. nyaring. kecil. menjadi. laju. deras.bulat. hodoh. manis. nyaris.cinta. dalam iv) kata adjektif bentuk . ungu.beransur. hapak e) sentuh. dekat. keras kasar.

Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik. konkrit atau abstrak abstrak dan berbilang atau tak berbilang. Institusi atau bukan institusi. golongan kata yang terdapat dalam cerpen ini ialah golongan kata nama. manusia atau bukan manusia.4. iaitu hidup atau tidak hidup.0 Analisis Teks Cerpen Berdasarkan cerpen bertajuk “kasih seorang kakak”. Kata nama am yang terdapat dalam cerpen : Kata nama am hidup manusia Kata nama am hidup bukan manusia Bapa burung adik Kerbau Doktor Pokok Perempuan Belalang Isteri Bunga raya Ibu Kucing Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit Rumah Kata nama am tak hidup institusi Sekolah 18 . iaitu kata nama khas. Kata Nama Am Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. kata nama am dan kata ganti nama.

Kata nama khas boleh dibahagikan kepada subgolongan. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. dalam tulisan. pangkat. Biasanya. kedua dan ketiga. bahasa. institusi.al (1996). kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga.Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama orang. Iaitu. iaitu kata ganti nama diri. undang-undang. haiwan. Seterusnya. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. Kata ganti nama diri orang yang terdapat dalam cerpen ialah: kata ganti nama diri orang pertama - kata ganti nama diri orang kedua - kata ganti nama diri orang ketiga Dia Ia Mereka 19 .   Hidup > Manusia / Bukan manusia Tak hidup Kata nama khas yang terdapat dalam cerpen : Kata nama khas hidup manusia Anita Cikgu Azmi Mohyen Kata nama khas hidup bukan manusia Pokok durian Burung menggala kerbau - Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. dan kata ganti nama tunjuk. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. dan seumpamanya. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. bangsa. benda.

tidak dihirau lagi. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Burung itu menjadi liar secara mendadak. mana Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. 20 . mengapa 2. Kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif yang terdapat dalam cerpen ialah: Kata kerja transitif aktif kerja transitif pasif Anita cuma memakai seluar saja Adikmu ditangkap kucing.al. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. Sepatutnya dia mendapat seorang adik Bermula dari itulah Anita dilihat tidak sunyi lagi. ibunya.bulu adiknya ditanam dengan penuh hormat.2006). Kata kerja transitif Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Cikgu azmi sangat kepingin mendapatkan Adik patung yang dibuat dari kain oleh burung itu. Anita menyusup di bawah rumah Anita lupa adiknya anak patung yang dibeli oleh ayahnya. Bulu .Kata ganti nama diri tanya yang terdapat dalam cerpen : 1.

- 21 . tidak kepada benda atau orang lain. Bapanya juga tergenang air mata. Anita cukup seronok. Kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri. Kata kerja ini tidak memerlukan penyambut. Anita merenung bapanya. Kata kerja tak transitif yang terdapat dalam cerpen ialah : kata kerja tak transitif berpelengkap kata kerja tak transitif tak berpelengkap.cepat berlari keluar.Anita melepaskan pelukan bapanya. Dia menahan sedih pilu Adiknya sudah manja. - Kata kerja tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. - Dia masih tercangkung di bawah pokok - Anita cepat . Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tak berpelengkap.

sama ada imbuhan awalan.al. sungguh. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat.dan sudah lama sungguh. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. apitan. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. sangat. benar. paling. iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif warna kata adjektif ukuran kata adjektif bentuk kata adjektif waktu kata adjektif jarak kata adjektif cara kata adjektif perasaan kata adjektif pancaindera Jenis kata adjektif yang terdapat dalam cerpen ialah : kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif waktu kata adjektif cara kata adjektif perasaan jinak - Petang Cepat - Cepat Lembut - Sedih Gembira Marah Hampa Kasih 22 . agak. atau sisipan (Ali Mahmood et.Kata Adjektif Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. sekali. 2007) Kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis.

iaitu : .kata bantu . pembantu. penguat.kata bilangan .kata penguat Jenis Kata tugas yang terdapat dalam cerpen ialah : kata hubung kata tanya kata bantu kata sendi nama Yang Mengapa Sedang Di Dan Apa Sudah Ke Atau Mana Hendak Dengan Bahawa - Telah Dari - - - Kepada - - - Sperti 23 .kata penegas . penegas. pemeri.kata hubung . pembenar. penafi.Kata Tugas Kata tugas mempunyai tugas yang mustahak di dalam ayat. Fungsi kata tugas ialah menjadi penghubung.kata pemeri .kata pembenda .kata arah .kata penekan .kata perintah . penanya dan penyeru.kata sendi nama . pedepan. penentu. Kata tugas tidak mempunyai makna tetapi ia digunakan dalam ayat dan frasa untuk menjalankan sesuatu tugas tatabahasa.kata tanya . Ada 14 jenis kata tugas yang boleh dikelompokkan berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat.kata seru .kata pangkal ayat .

kata arah Kata pascakata Atas Adiknya Bawah Muridnya Tepi panggilannya - Usianya - Anaknya - rayunya KESIMPULAN Secara keseluruhannya. konsep morfologi dan digunakan dalam menghasilkan karya seperti cerpen. manakala terdapat juga ayat tak transitif juga penggunaan ayat transitif. saya mendapati dalam cerpen tersebut. 24 . Berdasarkan kajian. Morfologi ini memfokuskan kajian terhadap perkataan dalam bahasa Melayu yang telah menunjukkan perubahan dan perkembangan yang pesat. Bagi proses pembentukan kata pula. terutama dalam bidang kosa kata dan yang melibatkan perubahan bentuk-bentuk kata. penggunaan kata nama merupakan golongan kata yang paling banyak digunakan. Penulis sesebuah karya kerap menggunakan penggunaan kata nama dan kata ganti nama diri dalam menghasilkan sebuah karya mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful