1.

0 PENDAHULUAN Pengenalan
Dalam Bahasa Melayu, morfologi merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji tentang kata dan pembentukan kata. Terdapat beberapa perkara yang dikaji dalam bidang morfologi. Antara bidang tersebut ialah cara suatu kata dibentuk, proses-proses yang berlaku dalam pembentukan kata dan bentuk-bentuk yang terhasil dari proses tersebut.

Menurut Nik Safiah Karim (1996), morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Manakala pendapat Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1995), morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya.

Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob pula menyatakan morfologi ialah kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata dan bidang ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari selok-belok struktur kata serta pengaruh perubahanperubahan struktur kata terhadap golongan dan erti kata.

Kata terbentuk daripada beberapa unit yang kecil. Unit tersebut dipanggil sebagai morfem. Morfem bermaksud unsur terkecil yang mengandungi makna. Morfem ini boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Sebagai contoh, morfem bebas merupakan bentuk yang dapat berdiri sendiri sebagai kata sempurna seperti kalah, budak, dunia dan sebagainya. Bagi morfem terikat pula, ia merupakan kata yang tidak boleh berdiri sendiri seperti me-, mem-, meny-, dan meng-.

Morfem juga boleh dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak. Ia bermaksud morfem tidak boleh didengar atau diujarkan. Morfem perlu ditukarkan ke dalam bentuk fizikal yang lebih konkrit. Bentuk yang dinamakan sebagai fizikal dipanggil sebagai morf. Morf mewakili morfem dalam sesuatu bahasa. Seandainya terdapat beberapa unsur morf yang mewakili satu morfem, kumpulan morf ini dipanggil sebagai alamorf. Sebagai contoh, morfem meNmempunyai beberapa alamorf iaitu me-, men-, mem-, meny-, dan meng-.

Perbezaan alamorf ini terjadi bagi menyesuaikan bunyi-bunyi nasal dengan bunyi-bunyi awal kata dasar yang diimbuhkan dengan alamorf-alamorf tersebut.

1

2.0 Proses Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu

Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan, tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu iaitu proses pengimbuhan. pemajmukan, penggandaan dan akronim.

Proses Pembentukan Kata

Pengimbuhan

Akronim

Pemajmukan

Penggandaan

2

ke-…-an. iaitu –an. beR-.serta akhiran –kan dan –i. beR-. dan kata adjektif. Bentuk awalan penKaedah pembentukan kata terbitan Contoh Kata dasar Kata Terbitan Pe-  Diimbuhkan pada kata dasar yang Ragut bermula dengan huruf l. juru-. yang hadir di celahan kata dasar.Proses Pengimbuhan Kata terbitan ialah perkataan yang terbentuk melalui proses pengimbuhan. wan. yang hadir sesudah kata dasar. akhiran. misalnya peN-…-an.. iaitu awalan. Setiap jenis kata terbitan ini dibentuk oleh imbuhanimbuhan tertentu. dan sebagainya. Imbuhanimbuhan ini.-kan. iaitu di awal dan akhir kata dasar.contohnya. dan tata. dan meN-…-kan. membentuk kata nama terbitan. Merujuk kepada kedudukannya dengan kata dasar. -wati. (iii) apitan yang hadir secara mengapit kata dasar. Imbuhan-imbuhan tersebut membentuk pelbagai jenis kata terbitan. dan (iv) sisipan. peR-. apitan. maha-. pe-…an. meN-…-kan.m. Antara imbuhan yang membentuk kata kerja pula ialah awalanawalan meN-. Jumlah apitan juga banyak dalam bahasa Melayu. iaitu kata nama terbitan dan kata adjektif terbitan. ng. pe-. yang hadir sebelum kata dasar. Akhiran imbuhan yang membentuk kata nama. dan mempeR-…-kan yang membentuk kata kerja. Main Peragut Pewarna Pemain 3 . apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja. Awalan-awalan peN-. meN-…-i. Terdapat empat jenis imbuhan. (ii) akhiran. dan peR-…-an yang membentuk kata nama. Jadual dibawah akan menerangkan pembentukan kata nama terbitan berawalan pendengan lebih terperinci. ke-.n. Proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. imbuhan terbahagi kepada empat jenis iaitu (i) awalan. Warna r dan w. ter. ny. iaitu dengan menggandingkan imbuhan pada kata dasar. dan sisipan.dan di.

Pembeli Pemfitnah Pemvarnis Pemproses Pen-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Cedok kata dasar yang bermula dengan Jemput huruf c. Iaitu . f dan v serta gugusan Varnis konsonan yang bermula dengan Proses huruf b dan p. Cat Pengebom Pengecat 4 . d. t. j. huruf h. p. Tetapi huruf pertama kata dasar tersebut Tampar Pengunci Pemegang Penampar Penyoal digugurkan dan digantikan dengan Soal bentuk sengau yang sama daerah artkulasinya     dengan huruf yang pertama. dan s. g. bermula dengan Zina Pencedok Penjemput Pensyarah Penzina Peng-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Gigit kata dasar yang bermula dengan Hantar huruf vokal. ng = k m=p n=t ny = s Pem-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Beli kata dasar yang bermula dengan Fitnah huruf b. Imbuhan ini juga diletakkan didepan Kunci kata dasar yang bermula dengan Pegang huruf k. sy dan z serta kata Syarah pinjaman yang huruf t dan s. kh dan kata Khayal pinjaman yang huruf k. bermula dengan Olah Intip Penggigit Penghantar Pengkhayal Pengolah Pengintip Penge-  Awalan ini diimbuhkan pada kata Bom dasar yang berekasuku kata.

Penyamun Pengawas. Makna yang didukung awalan penOrang yang melakukan sesuatu. Orang yang menjawat tugas. Pemikir Orang atau benda yang memiliki sifat kata Pemarah. Pengarah. Makna abstrak Penyapu.. Sesuatu yang banyak mempunyai sifat yang terkandung pada Bulatan = sesuatu yang bulat 5 . Maksud Contoh Hasil daripada melakukan maksud yang Ejekan = hasil ejekan terkandung dalam kata dasar. Menunjukkan maksud kawasan Ulasan = hasil ulasan atau Darat = daratan Hamparan = hamparan Longgok = longgokan Timbun = timbunan Membawa maksud alat Acuan = alat untuk mengacu Usung = alat untuk mengusung Membawa maksud orang atau haiwan atau Buru = buruan benda yang menjadi penderita kerja. Tawan = tawanan Rampas = Rampasan Membawa maksud sesuatu yang Asinan = sesuatu yang masin bidang yang luas. Pemadam Pelaung. Penanak. Ukuran hasil daripada melakukan sesuatu.mendukung makna tertentu. Akhiran Kata Nama Akhiran –an adalah satu – satunya akhiran asli yang menbentuk kata nama dalam bahasa Melayu (Goh Teck Chong. Kata dasar yang menerima imbuhan ini membawa pelbagai makna yang berbeza. ke. Alat untuk melakukan sesuatu. pemabuk. Pemburu. penyabar dasar. Penjudi. Jadual dibawah akan menunjukkan makna yang didukung oleh kata dasar tersebut . Pelontar Penunjuk. Makna – makna tersebut ialah .yang telah dinyatakan.dan juru.Gong Teck Chong menyatakan setiap awalan pen. terdapat beberapa awalan kata nama lain dalam Bahasa Melayu. Pengelap. 2008). Antara awalan yang dimaksudkan ialah pe-. pendapat Selain awalan pen. per-. Contoh Pembaca. Pelakon Penzina. Orang yang suka akan sesuatu.

(merundingkan) Mem.(mendahulukan) Meng. Contoh Makna  Kata dasar Dalam Proses mengerjakan atau perbuatan maksu yang Kilang Kata terbitan Pendalaman (proses mendalamkan) Pengilangan (perbuatan mengilang) Alam  Hasil perbuatan Tahu Pengalaman (sesuatu dialami) Pengetahuan (hasil yang diketahui) Darat  Tempat perbuatan Pendaratan (tempat mendarat) yang terkandung dalam kata dasar. Me.an dan ke-.-an.-an...(perundingan) Pem.(menguruskan) Menge... Kata nama terbitan daripada apitan ini mempunyai kaitan dengan kata kerja yang menerima imbuhan awalan me-. –an membawa makna tertentu seperti yang boleh dilihat didalam jadual berikut.. peng-.-an dan penge-. pe-.. pen-..-an. apitan kata nama pen-.(mengesahkan) Pe..-an juga mempunyai lima cabang iaitu pe-..(membiayai) Men... men-.. Contohnya dapat dilihat dalam jadual dibawah..(pembiayaan) Pen. per-. Apitan Kata Nama pen..-an.. menge.(pendahuluan) Peng.(pengesahan) Apitan pen.. Kaedah pengabungan apitan ini serupa dengan kata awalan pen-... pen-...kata dasar.. Tempat melakukan sesuatu Ukuran atau kiraan Manisan = sesuatu yang manis Kurung = kurungan Mingguan = kiraan berdasarkan minggu Apitan Kata Nama Terdapat empat apitan kata nama iaitu. Seperti awalan kata nama.-an.dan meng-. mem-... –an. 6 .. –an... pem-.-an.(pengurusan) Penge.

. Peperangan. peperiksaan. Contoh . Maksud Contoh Tempat sesuatu dikerjakan atau tempat Pedalaman (tempat yang kedudukannya yang khusus... Apitan Kata Nama ke-. untuk menunjukkan tempat dan juga untuk menunjukkan hasil daripada sesuatu. Apitan ini mendukung beberapa makna.. Apitan Kat Nama per. Seperti apitan kata nama yang lain. Beralih Bekerja Belajar Peralihan Pekerjaan Pelajaran Apitan per-. –an membawa dua maksud iaitu untuk menunjukkan tempat dan untuk menunjukkan makna hal yang berkaitan dengan kata dasar atau hasil daripada melakukan maksud kata dasar. –an Apitan ini boleh bergabung dengan mana... Apitan ini biasanya bergabung dengan kata dasar daripada kata nama..) Menunjukkan makna hal yang terkandung Peperangan (hal berperang) dalam kata dasar. perkarangan dan petempatan merupakan antara contoh kata terbitan yang terhasil daripada imbuhan apitan ini. 7 . Antara makna tersebut ialah untuk menunjukkan hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar..mana kata dasar. jauh dari pantai.Inap Penginapan (tempat untuk menginap) Apitan Kata Nama pe. –an Kata nama terbitan yang terhasil daripada apitan ini agak terhad jumlahnya. imbuhan apitan ini juga mendukung beberapa makna.. kata kerja dan kata adjektif untuk membentuk kata nama yang bersifat abstrak. Ini dapat dilihat dalam jadual dibawah..-an. Kata nama terbitan ini juga mempunyai kaitan dengan kata kerja yang berawalan ber-.

misalnya: kapal terbang. Contohnya . dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.   endosentrik eksosentrik Endosentrik Kata nama majmuk yang terbentu melalui endosentrik ini terbentuk mengikut hukum sintaksis dalam bahasa Melayu. dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. -er. 8 .kata terbitan bersisipan ini membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. Menurut Abdullah Hassan. -elGembung Saput Gelembung Selaput -emGuntur Kuncup Gemuntur Kemuncup -erCucuk Gigi Cerucuk Gerigi Proses Pemajmukan Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan beberapa kata dasar. Ada dua cara kata nama majmuk dibentuk. Contoh kata nama majumuk yang terhasil mengikut bentuk ini ialah . Hukum D – M ini bermaksud yang diterangkan mendahului yang menerangkan. Menurut beliau juga.Sisipan Kata Nama Goay Teck Chong ada menyatakan bahawa bentuk sisipan yang membentuk kata nama ialah –el-.dan –em-. iaitu . Kata nama majmuk ini mengikut hukum D-M. gambar rajah dan terima kasih. proses pemajmukan ialah penggabungan dua atau lebih perkataan bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan.

menjadikannya vocal e pepet. Contohnya . Vokal dalam bentuk gandaan itu mengalami proses pelemahan. laki→lalaki→lelaki. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar yang berimbuhan hanya menggandakan kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan. yang boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. separa atau berentak.Anakanda Ketua menteri Baja butir Padang ragut Menteri besar Rumah rehat Terdapat satu lagi bentuk kata nama majmuk yang terhasil mengikut cara endosentrik ini. Namun cara ini tidak mematuhi sistem sintaksis Bahasa Melayu. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal biasanya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya. Penggandaan penuh bermaksud pengulangan sepenuh sesuatu kata dasar. Bentuk gandaan separa boleh terletak di bahagian belakang kata dasar. bentuk ini terhad pada kata nama majmuk yang dipinjam daripada bahasa asing. tetapi hukum MD. contohnya bantu-membantu dan cinta-mencintai. Kata ganda ialah perkataan yang mengalami pengulangan pada kata dasarnya. misalnya berturut-turut dan mencari-cari atau bahagian kata dasar. contohnya cantik-cantik dan mata-mata. Kajibumi Kaji (kata kerja) Bumi (pelengkap) Proses Penggandaan Bentuk kata yang terakhir ialah kata ganda. Misalnya. dan berlaku hanya pada kata kerja dan kata adjektif tertentu. Bumiputera Perdana menteri Kata nama majmuk yang terbentuk secara eksosentrik pula hanya berlaku kepada kata nama majmuk yang terbentuk daripada dua unsur ayat yang mempunyai rentetan kata kerja + objek atau pelengkap. Contoh kata tersebut ialah . dimana susunannya tidak mematuhi hukum DM. dan letak gandanya pada bahagian hadapan kata dasar. Penggandaan separa bermakna pengulangan sebahagian daripada kata dasar sahaja. sama ada secara sepenuh. 9 . Hal ini kerana.

Contohnya perkataan jawatankuasa. penggandaan separa ataupun penggandaan seretak. Penggandaan ini berlaku sama ada melalui pengulangan vokal. 10 .Penggadaan berentak pula ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi yang tertentu dalam kata dasar. penggandaan kata nama tunggal dengan imbuhan –an. penggandaan hanya akan berlaku pada bahagian awalnya sahaja. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat tiga jenis penggandaan. Penggandaan penuh kata nama majmuk pula dipengaruhi oleh bentuknya. Sama ada penggandaan penuh. apabila digandakan akan menjadi alat – alat tulis. kata nama terbitan dan kata nama majmuk. apabila digandakan akan menjadi jawatankuasa – jawatankuasa. berapitan. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Sebagai contoh perkataan alat tulis. Penggandaan penuh kata nama terbitan pula terbentuk daripada kata nama yang berawalan. melalui pengulangan konsonan misalnya simpang-siur dan mandi-manda Menurut Goay Teck Chong. Dalam penggandaan berentak. tungkus-lumus. Penggandaan Kata Nama Penggandaan kata nama ini melibatkan ketiga –tiga proses penggandaan. penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. penggandaan separa dan penggandaan berentak. Penggandaan Separa Penggandaan separa terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong dalam kata nama dan kata kerja. Penggandaan penuh kata nama tunggal terbahagi kepada dua iaitu.   penggandaan kata nama tunggal tanpa imbuhan. Penggandaan penuh Dalam penggandaan ini. Manakala bagi kata nama majmuk yang dieja terpisah. iaitu penggandaan penuh. berakhiran ataupun bersisipan. Kata nama majmuk yang dieja bercantum akan digandakan keseluruhannya. contohnya kuih-muih. kata dasar nama boleh terdiri daripada kata nama tunggal.

Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. Makna Kata Nama Ganda Jadual ini akan menunjukkan maksud jenis – jenis kata nama ganda.Angkatan Belia Islam Malaysia . turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. 11 . meja – meja Labi – labi. Makna Penanda jamak Penanda nama haiwan Makna kesamaan atau keserupaan Penanda kepelbagaian jenis Penanda tidak tahu Contoh Kata Ganda Buku – buku.Penggandaan Berentak Penggandaan berentak terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong sebagai kata nama.Berita Nasional Malaysia . kura – kura Orang = Orang – orang Kuih = Kuih –muih Mana = Mana .kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. Contohnya : ABIM Bernama Kugiran . bergantung pada cara pembentukkannya.mana Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan.

Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. jika kata nama khas.taman bimbingan kanak-kanak purata .kumpulan gitar rancak Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas.pukul rata kugiran . kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional 12 . Contohnya : tabika . jika bukan kata nama khas.

frasa adjektif (FA). iaitu frasa. malah frasa sendi nama mengandungi dua unsur wajib. Frasa sendi nama. Frasa nama. Dengan demikian perkataan dari sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang boleh menjadi unsur bagi setiap konstituen utama. Binaan sintaksis bermaksud konstruksi-konstruksi yang dibentuk oleh perkataan-perkataan yang dapat berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituenkonstituen dalam ayat. Ini dapat dilambangkan seperti berikut: a) FN | KN | Kedai b) FK | KK | Berjalan 13 . dan perkataan yang menjadi unsur inti bagi frasa adjektif ialah kata adjektif (KA).3. kriteria struktur morfem. Frasa subjek dibentuk oleh frasa nama (FN). Frasa-frasa ini disebut frasafrasa utama. iaitu klausa dan frasa. kriteria sintaksis dan kriteria semantik. misalnya. tiap-tiap satu boleh mengandungi satu unsur inti yang dapat menjadi wakil bagi setiap frasanya. dan frasa sendi nama (FS). dan frasa adjektif ialah frasa-frasa endosentrik. misalnya kriteria struktur fonologi atau bunyi. iaitu kata sendi nama dan frasa nama. bukan frasa endosentrik tetapi frasa eksosentrik kerana tidak terdapat satu unsur inti yang boleh mewakili keseluruhan frasanya. Perkataan yang menjadi unsur inti bagi frasa kerja pula ialah kata kerja (KK). sebaliknya. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. frasa kerja (FK). klausa dan ayat. Dalam buku ini perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa.0 Pergolongan Kata Perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria. mempunyai kata nama sebagai unsur intinya. frasa kerja. Frasa nama.

iaitu unsur-unsur bukan inti yang mendahului ataupun mengikuti unsure-unsur inti itu. iaitu frasa nama. tidak terdapat lagi perkataan-perkataan yang boleh menjadi inti bagi mana-mana frasa utama. boleh dikelompokkan ke dalam satu golongan kata secara kolektif. Selain golongan ini. Selain tiga golongan kata utama ini. iaitu kata tugas yang bersifat heterogen.c) FA | KA | Cantik Selain unsur-unsur inti bagi frasa nama. Kesimpulannya. frasa kerja dan frasa adjektif. terdapat juga unsur pilihan. dan frasa adjektif. Contohnya seperti sebuah dan runcit seperti dalam rajah: d) FN | KN | Sebuah kedai runcit e) FK | KK | Sedang berjalan cepat f) FA | KA | Masih awal sangat Kata nama. golongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat. dan kata adjektif boleh disebut golongan kata utama kerana inti bagi frasa-frasa utama ayat. kata kerja. iaitu: i) ii) kata nama kata kerja 14 . frasa kerja.

Comel ii) kata nama khas tak hidup -Kuala Lumpur. roh. Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar.mimpi. Si Belang. idaman. Kata nama khas hidup pula terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Kata nama am dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata nama am abstrak dan kata nama am konkrit. Proton Saga. kambing 15 . Ahmad. Contoh: i) kata nama am abstrak .Tompok.iii) iv) KATA NAMA kata adjektif kata tugas Golongan kata nama. Kata nama khas terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. seperti yang telah diterangkan. merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti pada binaan frasa nama dan lazimnya kata ini menamakan orang. kata nama am dan kata ganti nama. Contoh: i) kata nama khas hidup a)manusia . rumah.Nina. Kata nama terbahagi kepada tiga iaitu kata nama khas. tempat atau benda. Gunung Kinabalu Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang umum sifatnya. sungai. serapan ii) kata nama am konkrit tangan. Raja Azlan Shah b)bukan manusia .

Terbahagi kepada dua iaitu: a) kata ganti nama diri tanya-menanya hal benda. dan anda =ketiga-ia. Kata kerja transitif aktif makan mengambil menendang melihat memperisteri Kata kerja transitif pasif dimakan. menangis. kedua dan ketiga. i) kata kerja transitif pula dibahagi kepada dua iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif.kata nama yang menjadi pangganti sesuatu benda. melancong. kamu lihat diperisteri. saya lihat. kau ambil ditendang. mereka dan –nya. b) kata ganti nama diri orang =pertama-saya. ku tendang. ii) kata ganti nama diri . ku ambil. terpegun. patik. Kata ganti nama diri orang terdiri daripada kata ganti nama pertama. a) kata kerja tak trasitif tak berpelengkap . tersenyum. kau tendang dilihat. aku. perkara atau manusia. engkau. kamu. beliau.Kata Ganti Nama Kata ganti nama dibahagikan kepada dua iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. i) kata ganti nama tunjuk . ku makan. beta. kami dan kita =kedua-saudara. Kata Kerja Kata kerja dapat dibahagikan kepada dua iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.kata nama yang berfungsi menunjuk pada sesuatu perkara atau benda. tumbang. Terdapat hanya dua iaitu itu dan ini. dia. kau peristeri ii) kata kerja tak transitif dibahagikan kepada dua iaitu kata kerja tak transitif tak berpelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap. b) kata kerja tak transitif berpelengkap 16 . kau makan diambil. menjerit.bangun. awak. Kata ganti nama diri dibahagikan lagi kepada dua iaitu kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. perkara atau manusia.

tebal. pandai. wangi.jauh. pahit b) pandang.panjang. hapak e) sentuh. hampir 17 . cetek. laju. nyaris.beransur. awal vii) kata adjektif cara . manis. lonjong v) kata adjektif pancaindera a) rasa.putih.cinta. leper. menjadi. ayu. berahi ix) kata adjktif jarak . buruk c) dengar. dalam iv) kata adjektif bentuk . ungu. pendek.merdu. segar. bujur. rindu. dekat. ghairah. merah iii) kata adjektif ukuran . sibuk. tenang. hijau. masam. perlahan viii) kata adjektif perasaan . lemah.bulat. mersik. kecil. nakal. cerdik. kelabu. spontan.sedap. asyik. berani ii) kata adjektif warna . hodoh. ada. keras kasar. saying.cantik. bising d) bau.cepat. jahat.baik. nipis. tinggi.segera. nyaring. hitam. lembut vi) kata adjektif waktu .halus. berbantalkan. deras. berbuat. tegap. licin. lazat.. biru. tinggal. Dibahagikan kepada sekurang-kurangnya sembilan kumpulan berdasarkan makna: i) kata adjektif sifat/keadaan . molek. kasar. Kata Adjektif Sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. kuning. lewat.harum.

Kata Nama Am Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. golongan kata yang terdapat dalam cerpen ini ialah golongan kata nama. manusia atau bukan manusia. Kata nama am yang terdapat dalam cerpen : Kata nama am hidup manusia Kata nama am hidup bukan manusia Bapa burung adik Kerbau Doktor Pokok Perempuan Belalang Isteri Bunga raya Ibu Kucing Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit Rumah Kata nama am tak hidup institusi Sekolah 18 . Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik.4. iaitu hidup atau tidak hidup. konkrit atau abstrak abstrak dan berbilang atau tak berbilang.0 Analisis Teks Cerpen Berdasarkan cerpen bertajuk “kasih seorang kakak”. Institusi atau bukan institusi. iaitu kata nama khas. kata nama am dan kata ganti nama.

iaitu kata ganti nama diri. bahasa.Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama orang. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. institusi. dan kata ganti nama tunjuk. pangkat. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga. Biasanya. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. Seterusnya. bangsa. dalam tulisan. Iaitu.al (1996). haiwan. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. dan seumpamanya. huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya.   Hidup > Manusia / Bukan manusia Tak hidup Kata nama khas yang terdapat dalam cerpen : Kata nama khas hidup manusia Anita Cikgu Azmi Mohyen Kata nama khas hidup bukan manusia Pokok durian Burung menggala kerbau - Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. kedua dan ketiga. Kata ganti nama diri orang yang terdapat dalam cerpen ialah: kata ganti nama diri orang pertama - kata ganti nama diri orang kedua - kata ganti nama diri orang ketiga Dia Ia Mereka 19 . undang-undang. benda. Kata nama khas boleh dibahagikan kepada subgolongan.

iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. mana Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. 20 .bulu adiknya ditanam dengan penuh hormat. ibunya.2006). tidak dihirau lagi.Kata ganti nama diri tanya yang terdapat dalam cerpen : 1. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. Sepatutnya dia mendapat seorang adik Bermula dari itulah Anita dilihat tidak sunyi lagi. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et. Bulu .al. mengapa 2. Kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif yang terdapat dalam cerpen ialah: Kata kerja transitif aktif kerja transitif pasif Anita cuma memakai seluar saja Adikmu ditangkap kucing. Anita menyusup di bawah rumah Anita lupa adiknya anak patung yang dibeli oleh ayahnya. Kata kerja transitif Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Cikgu azmi sangat kepingin mendapatkan Adik patung yang dibuat dari kain oleh burung itu. Burung itu menjadi liar secara mendadak.

- 21 . - Dia masih tercangkung di bawah pokok - Anita cepat . Anita merenung bapanya. - Kata kerja tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja.Anita melepaskan pelukan bapanya. Dia menahan sedih pilu Adiknya sudah manja. Kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri. Bapanya juga tergenang air mata. Kata kerja tak transitif yang terdapat dalam cerpen ialah : kata kerja tak transitif berpelengkap kata kerja tak transitif tak berpelengkap. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tak berpelengkap. Kata kerja ini tidak memerlukan penyambut. Anita cukup seronok. tidak kepada benda atau orang lain.cepat berlari keluar.

sangat. 2007) Kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat.Kata Adjektif Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. agak. benar. sungguh. apitan. sama ada imbuhan awalan. iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif warna kata adjektif ukuran kata adjektif bentuk kata adjektif waktu kata adjektif jarak kata adjektif cara kata adjektif perasaan kata adjektif pancaindera Jenis kata adjektif yang terdapat dalam cerpen ialah : kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif waktu kata adjektif cara kata adjektif perasaan jinak - Petang Cepat - Cepat Lembut - Sedih Gembira Marah Hampa Kasih 22 . Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. paling.al. atau sisipan (Ali Mahmood et.dan sudah lama sungguh. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. sekali.

kata penegas . pembenar.kata pemeri .kata penguat Jenis Kata tugas yang terdapat dalam cerpen ialah : kata hubung kata tanya kata bantu kata sendi nama Yang Mengapa Sedang Di Dan Apa Sudah Ke Atau Mana Hendak Dengan Bahawa - Telah Dari - - - Kepada - - - Sperti 23 . Ada 14 jenis kata tugas yang boleh dikelompokkan berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat.Kata Tugas Kata tugas mempunyai tugas yang mustahak di dalam ayat.kata pangkal ayat . penafi.kata penekan . iaitu : .kata bilangan .kata perintah .kata bantu . Kata tugas tidak mempunyai makna tetapi ia digunakan dalam ayat dan frasa untuk menjalankan sesuatu tugas tatabahasa.kata seru . pemeri.kata sendi nama .kata pembenda . penguat. pembantu.kata arah . penegas.kata tanya . Fungsi kata tugas ialah menjadi penghubung. pedepan.kata hubung . penentu. penanya dan penyeru.

kata arah Kata pascakata Atas Adiknya Bawah Muridnya Tepi panggilannya - Usianya - Anaknya - rayunya KESIMPULAN Secara keseluruhannya. Berdasarkan kajian. penggunaan kata nama merupakan golongan kata yang paling banyak digunakan. 24 . terutama dalam bidang kosa kata dan yang melibatkan perubahan bentuk-bentuk kata. konsep morfologi dan digunakan dalam menghasilkan karya seperti cerpen. manakala terdapat juga ayat tak transitif juga penggunaan ayat transitif. Morfologi ini memfokuskan kajian terhadap perkataan dalam bahasa Melayu yang telah menunjukkan perubahan dan perkembangan yang pesat. saya mendapati dalam cerpen tersebut. Penulis sesebuah karya kerap menggunakan penggunaan kata nama dan kata ganti nama diri dalam menghasilkan sebuah karya mereka. Bagi proses pembentukan kata pula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful