1.

0 PENDAHULUAN Pengenalan
Dalam Bahasa Melayu, morfologi merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji tentang kata dan pembentukan kata. Terdapat beberapa perkara yang dikaji dalam bidang morfologi. Antara bidang tersebut ialah cara suatu kata dibentuk, proses-proses yang berlaku dalam pembentukan kata dan bentuk-bentuk yang terhasil dari proses tersebut.

Menurut Nik Safiah Karim (1996), morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Manakala pendapat Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1995), morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya.

Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob pula menyatakan morfologi ialah kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata dan bidang ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari selok-belok struktur kata serta pengaruh perubahanperubahan struktur kata terhadap golongan dan erti kata.

Kata terbentuk daripada beberapa unit yang kecil. Unit tersebut dipanggil sebagai morfem. Morfem bermaksud unsur terkecil yang mengandungi makna. Morfem ini boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Sebagai contoh, morfem bebas merupakan bentuk yang dapat berdiri sendiri sebagai kata sempurna seperti kalah, budak, dunia dan sebagainya. Bagi morfem terikat pula, ia merupakan kata yang tidak boleh berdiri sendiri seperti me-, mem-, meny-, dan meng-.

Morfem juga boleh dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak. Ia bermaksud morfem tidak boleh didengar atau diujarkan. Morfem perlu ditukarkan ke dalam bentuk fizikal yang lebih konkrit. Bentuk yang dinamakan sebagai fizikal dipanggil sebagai morf. Morf mewakili morfem dalam sesuatu bahasa. Seandainya terdapat beberapa unsur morf yang mewakili satu morfem, kumpulan morf ini dipanggil sebagai alamorf. Sebagai contoh, morfem meNmempunyai beberapa alamorf iaitu me-, men-, mem-, meny-, dan meng-.

Perbezaan alamorf ini terjadi bagi menyesuaikan bunyi-bunyi nasal dengan bunyi-bunyi awal kata dasar yang diimbuhkan dengan alamorf-alamorf tersebut.

1

2.0 Proses Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu

Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan, tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu iaitu proses pengimbuhan. pemajmukan, penggandaan dan akronim.

Proses Pembentukan Kata

Pengimbuhan

Akronim

Pemajmukan

Penggandaan

2

iaitu dengan menggandingkan imbuhan pada kata dasar.-kan.Proses Pengimbuhan Kata terbitan ialah perkataan yang terbentuk melalui proses pengimbuhan. Awalan-awalan peN-. iaitu kata nama terbitan dan kata adjektif terbitan. Jadual dibawah akan menerangkan pembentukan kata nama terbitan berawalan pendengan lebih terperinci. ny. beR-. dan peR-…-an yang membentuk kata nama. membentuk kata nama terbitan. ke-…-an.. dan kata adjektif. misalnya peN-…-an. wan. (iii) apitan yang hadir secara mengapit kata dasar. Warna r dan w. (ii) akhiran.n. Bentuk awalan penKaedah pembentukan kata terbitan Contoh Kata dasar Kata Terbitan Pe-  Diimbuhkan pada kata dasar yang Ragut bermula dengan huruf l. imbuhan terbahagi kepada empat jenis iaitu (i) awalan. apitan. peR-. dan tata. -wati. juru-. iaitu –an. Terdapat empat jenis imbuhan. yang hadir di celahan kata dasar. iaitu di awal dan akhir kata dasar. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja. dan sebagainya. Proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. dan mempeR-…-kan yang membentuk kata kerja. dan meN-…-kan. beR-. ke-. ter. Jumlah apitan juga banyak dalam bahasa Melayu. Antara imbuhan yang membentuk kata kerja pula ialah awalanawalan meN-. pe-…an. meN-…-kan. meN-…-i.m. maha-. akhiran. ng. iaitu awalan. Imbuhan-imbuhan tersebut membentuk pelbagai jenis kata terbitan. dan sisipan.dan di.contohnya. pe-.serta akhiran –kan dan –i. Imbuhanimbuhan ini. yang hadir sesudah kata dasar. yang hadir sebelum kata dasar. Setiap jenis kata terbitan ini dibentuk oleh imbuhanimbuhan tertentu. Merujuk kepada kedudukannya dengan kata dasar. Akhiran imbuhan yang membentuk kata nama. dan (iv) sisipan. Main Peragut Pewarna Pemain 3 .

Pembeli Pemfitnah Pemvarnis Pemproses Pen-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Cedok kata dasar yang bermula dengan Jemput huruf c. bermula dengan Zina Pencedok Penjemput Pensyarah Penzina Peng-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Gigit kata dasar yang bermula dengan Hantar huruf vokal. p. huruf h. dan s. ng = k m=p n=t ny = s Pem-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Beli kata dasar yang bermula dengan Fitnah huruf b. Iaitu . Imbuhan ini juga diletakkan didepan Kunci kata dasar yang bermula dengan Pegang huruf k. j. bermula dengan Olah Intip Penggigit Penghantar Pengkhayal Pengolah Pengintip Penge-  Awalan ini diimbuhkan pada kata Bom dasar yang berekasuku kata. Cat Pengebom Pengecat 4 . d. sy dan z serta kata Syarah pinjaman yang huruf t dan s. t. g. Tetapi huruf pertama kata dasar tersebut Tampar Pengunci Pemegang Penampar Penyoal digugurkan dan digantikan dengan Soal bentuk sengau yang sama daerah artkulasinya     dengan huruf yang pertama. f dan v serta gugusan Varnis konsonan yang bermula dengan Proses huruf b dan p. kh dan kata Khayal pinjaman yang huruf k.

Makna – makna tersebut ialah .. Pemikir Orang atau benda yang memiliki sifat kata Pemarah. Antara awalan yang dimaksudkan ialah pe-. Pengarah. pemabuk. pendapat Selain awalan pen. 2008).dan juru. Jadual dibawah akan menunjukkan makna yang didukung oleh kata dasar tersebut . Kata dasar yang menerima imbuhan ini membawa pelbagai makna yang berbeza. Penanak. Tawan = tawanan Rampas = Rampasan Membawa maksud sesuatu yang Asinan = sesuatu yang masin bidang yang luas. Menunjukkan maksud kawasan Ulasan = hasil ulasan atau Darat = daratan Hamparan = hamparan Longgok = longgokan Timbun = timbunan Membawa maksud alat Acuan = alat untuk mengacu Usung = alat untuk mengusung Membawa maksud orang atau haiwan atau Buru = buruan benda yang menjadi penderita kerja. Penjudi. Pelontar Penunjuk. Sesuatu yang banyak mempunyai sifat yang terkandung pada Bulatan = sesuatu yang bulat 5 . terdapat beberapa awalan kata nama lain dalam Bahasa Melayu.Gong Teck Chong menyatakan setiap awalan pen. per-. Pengelap. Pelakon Penzina. Maksud Contoh Hasil daripada melakukan maksud yang Ejekan = hasil ejekan terkandung dalam kata dasar. Pemburu. Makna abstrak Penyapu.mendukung makna tertentu. Makna yang didukung awalan penOrang yang melakukan sesuatu. Akhiran Kata Nama Akhiran –an adalah satu – satunya akhiran asli yang menbentuk kata nama dalam bahasa Melayu (Goh Teck Chong.yang telah dinyatakan. ke. Pemadam Pelaung. Orang yang suka akan sesuatu. Penyamun Pengawas. Ukuran hasil daripada melakukan sesuatu. Orang yang menjawat tugas. Contoh Pembaca. penyabar dasar. Alat untuk melakukan sesuatu.

.. Contohnya dapat dilihat dalam jadual dibawah.kata dasar.-an. mem-. Apitan Kata Nama pen. –an... pen-.. pen-. apitan kata nama pen-...(mengesahkan) Pe.. –an membawa makna tertentu seperti yang boleh dilihat didalam jadual berikut.(pengurusan) Penge. Me..(menguruskan) Menge.. Seperti awalan kata nama.(merundingkan) Mem....(membiayai) Men. Kaedah pengabungan apitan ini serupa dengan kata awalan pen-..-an. menge. Contoh Makna  Kata dasar Dalam Proses mengerjakan atau perbuatan maksu yang Kilang Kata terbitan Pendalaman (proses mendalamkan) Pengilangan (perbuatan mengilang) Alam  Hasil perbuatan Tahu Pengalaman (sesuatu dialami) Pengetahuan (hasil yang diketahui) Darat  Tempat perbuatan Pendaratan (tempat mendarat) yang terkandung dalam kata dasar. –an..(pendahuluan) Peng.dan meng-.an dan ke-.-an.-an..(perundingan) Pem..(pembiayaan) Pen. Tempat melakukan sesuatu Ukuran atau kiraan Manisan = sesuatu yang manis Kurung = kurungan Mingguan = kiraan berdasarkan minggu Apitan Kata Nama Terdapat empat apitan kata nama iaitu... 6 ...(mendahulukan) Meng. men-..-an juga mempunyai lima cabang iaitu pe-. per-.-an..(pengesahan) Apitan pen..-an dan penge-.-an.. pe-. Kata nama terbitan daripada apitan ini mempunyai kaitan dengan kata kerja yang menerima imbuhan awalan me-. peng-. pem-..

. Apitan Kata Nama ke-. 7 . –an Apitan ini boleh bergabung dengan mana. Apitan ini biasanya bergabung dengan kata dasar daripada kata nama.Inap Penginapan (tempat untuk menginap) Apitan Kata Nama pe. kata kerja dan kata adjektif untuk membentuk kata nama yang bersifat abstrak.mana kata dasar. Antara makna tersebut ialah untuk menunjukkan hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar..... Seperti apitan kata nama yang lain. jauh dari pantai. Beralih Bekerja Belajar Peralihan Pekerjaan Pelajaran Apitan per-. peperiksaan. –an Kata nama terbitan yang terhasil daripada apitan ini agak terhad jumlahnya.. Ini dapat dilihat dalam jadual dibawah. Contoh . untuk menunjukkan tempat dan juga untuk menunjukkan hasil daripada sesuatu. perkarangan dan petempatan merupakan antara contoh kata terbitan yang terhasil daripada imbuhan apitan ini. Maksud Contoh Tempat sesuatu dikerjakan atau tempat Pedalaman (tempat yang kedudukannya yang khusus.. Apitan Kat Nama per. Peperangan. –an membawa dua maksud iaitu untuk menunjukkan tempat dan untuk menunjukkan makna hal yang berkaitan dengan kata dasar atau hasil daripada melakukan maksud kata dasar.) Menunjukkan makna hal yang terkandung Peperangan (hal berperang) dalam kata dasar.-an... Apitan ini mendukung beberapa makna. Kata nama terbitan ini juga mempunyai kaitan dengan kata kerja yang berawalan ber-. imbuhan apitan ini juga mendukung beberapa makna..

Contohnya . -elGembung Saput Gelembung Selaput -emGuntur Kuncup Gemuntur Kemuncup -erCucuk Gigi Cerucuk Gerigi Proses Pemajmukan Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan beberapa kata dasar.   endosentrik eksosentrik Endosentrik Kata nama majmuk yang terbentu melalui endosentrik ini terbentuk mengikut hukum sintaksis dalam bahasa Melayu.Sisipan Kata Nama Goay Teck Chong ada menyatakan bahawa bentuk sisipan yang membentuk kata nama ialah –el-. Ada dua cara kata nama majmuk dibentuk. misalnya: kapal terbang. gambar rajah dan terima kasih. 8 . proses pemajmukan ialah penggabungan dua atau lebih perkataan bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan. Menurut Abdullah Hassan. Kata nama majmuk ini mengikut hukum D-M. Hukum D – M ini bermaksud yang diterangkan mendahului yang menerangkan. Menurut beliau juga. -er. Contoh kata nama majumuk yang terhasil mengikut bentuk ini ialah . dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit.dan –em-.kata terbitan bersisipan ini membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. iaitu .

Bumiputera Perdana menteri Kata nama majmuk yang terbentuk secara eksosentrik pula hanya berlaku kepada kata nama majmuk yang terbentuk daripada dua unsur ayat yang mempunyai rentetan kata kerja + objek atau pelengkap. yang boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. menjadikannya vocal e pepet. Kata ganda ialah perkataan yang mengalami pengulangan pada kata dasarnya. sama ada secara sepenuh. 9 . Hal ini kerana. Contoh kata tersebut ialah . laki→lalaki→lelaki. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar yang berimbuhan hanya menggandakan kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan. Penggandaan penuh bermaksud pengulangan sepenuh sesuatu kata dasar. Bentuk gandaan separa boleh terletak di bahagian belakang kata dasar. Kajibumi Kaji (kata kerja) Bumi (pelengkap) Proses Penggandaan Bentuk kata yang terakhir ialah kata ganda. Contohnya . tetapi hukum MD. contohnya bantu-membantu dan cinta-mencintai. bentuk ini terhad pada kata nama majmuk yang dipinjam daripada bahasa asing. dan berlaku hanya pada kata kerja dan kata adjektif tertentu. misalnya berturut-turut dan mencari-cari atau bahagian kata dasar.Anakanda Ketua menteri Baja butir Padang ragut Menteri besar Rumah rehat Terdapat satu lagi bentuk kata nama majmuk yang terhasil mengikut cara endosentrik ini. contohnya cantik-cantik dan mata-mata. separa atau berentak. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal biasanya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya. Namun cara ini tidak mematuhi sistem sintaksis Bahasa Melayu. Penggandaan separa bermakna pengulangan sebahagian daripada kata dasar sahaja. dimana susunannya tidak mematuhi hukum DM. dan letak gandanya pada bahagian hadapan kata dasar. Misalnya. Vokal dalam bentuk gandaan itu mengalami proses pelemahan.

Penggandaan Kata Nama Penggandaan kata nama ini melibatkan ketiga –tiga proses penggandaan.Penggadaan berentak pula ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi yang tertentu dalam kata dasar. berapitan. melalui pengulangan konsonan misalnya simpang-siur dan mandi-manda Menurut Goay Teck Chong. penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. kata dasar nama boleh terdiri daripada kata nama tunggal. berakhiran ataupun bersisipan. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat tiga jenis penggandaan. Sebagai contoh perkataan alat tulis. Penggandaan Separa Penggandaan separa terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong dalam kata nama dan kata kerja. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. 10 . apabila digandakan akan menjadi jawatankuasa – jawatankuasa. Sama ada penggandaan penuh. Kata nama majmuk yang dieja bercantum akan digandakan keseluruhannya. contohnya kuih-muih. apabila digandakan akan menjadi alat – alat tulis.   penggandaan kata nama tunggal tanpa imbuhan. Penggandaan penuh kata nama majmuk pula dipengaruhi oleh bentuknya. Penggandaan penuh kata nama terbitan pula terbentuk daripada kata nama yang berawalan. Penggandaan penuh kata nama tunggal terbahagi kepada dua iaitu. Contohnya perkataan jawatankuasa. penggandaan kata nama tunggal dengan imbuhan –an. penggandaan hanya akan berlaku pada bahagian awalnya sahaja. Penggandaan penuh Dalam penggandaan ini. Penggandaan ini berlaku sama ada melalui pengulangan vokal. Manakala bagi kata nama majmuk yang dieja terpisah. kata nama terbitan dan kata nama majmuk. penggandaan separa ataupun penggandaan seretak. penggandaan separa dan penggandaan berentak. Dalam penggandaan berentak. iaitu penggandaan penuh. tungkus-lumus.

Penggandaan Berentak Penggandaan berentak terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong sebagai kata nama. 11 . Contohnya : ABIM Bernama Kugiran .mana Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan.Angkatan Belia Islam Malaysia . kura – kura Orang = Orang – orang Kuih = Kuih –muih Mana = Mana .kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim.Berita Nasional Malaysia . meja – meja Labi – labi. bergantung pada cara pembentukkannya. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. Makna Penanda jamak Penanda nama haiwan Makna kesamaan atau keserupaan Penanda kepelbagaian jenis Penanda tidak tahu Contoh Kata Ganda Buku – buku. Makna Kata Nama Ganda Jadual ini akan menunjukkan maksud jenis – jenis kata nama ganda.

pukul rata kugiran . Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional 12 . Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. jika kata nama khas. jika bukan kata nama khas. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar.kumpulan gitar rancak Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. Contohnya : tabika .taman bimbingan kanak-kanak purata . keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.

Frasa sendi nama. klausa dan ayat. Frasa subjek dibentuk oleh frasa nama (FN). kriteria sintaksis dan kriteria semantik. tiap-tiap satu boleh mengandungi satu unsur inti yang dapat menjadi wakil bagi setiap frasanya. misalnya kriteria struktur fonologi atau bunyi. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Ini dapat dilambangkan seperti berikut: a) FN | KN | Kedai b) FK | KK | Berjalan 13 . Frasa nama. frasa adjektif (FA). Dalam buku ini perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. dan perkataan yang menjadi unsur inti bagi frasa adjektif ialah kata adjektif (KA). Frasa nama. iaitu klausa dan frasa. dan frasa adjektif ialah frasa-frasa endosentrik. Perkataan yang menjadi unsur inti bagi frasa kerja pula ialah kata kerja (KK). bukan frasa endosentrik tetapi frasa eksosentrik kerana tidak terdapat satu unsur inti yang boleh mewakili keseluruhan frasanya.3. misalnya. iaitu frasa. Dengan demikian perkataan dari sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang boleh menjadi unsur bagi setiap konstituen utama. Frasa-frasa ini disebut frasafrasa utama. frasa kerja (FK). frasa kerja. malah frasa sendi nama mengandungi dua unsur wajib. kriteria struktur morfem.0 Pergolongan Kata Perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria. dan frasa sendi nama (FS). sebaliknya. mempunyai kata nama sebagai unsur intinya. Binaan sintaksis bermaksud konstruksi-konstruksi yang dibentuk oleh perkataan-perkataan yang dapat berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituenkonstituen dalam ayat. iaitu kata sendi nama dan frasa nama.

terdapat juga unsur pilihan. frasa kerja. golongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat. dan frasa adjektif. Selain tiga golongan kata utama ini. Selain golongan ini. frasa kerja dan frasa adjektif. dan kata adjektif boleh disebut golongan kata utama kerana inti bagi frasa-frasa utama ayat. Contohnya seperti sebuah dan runcit seperti dalam rajah: d) FN | KN | Sebuah kedai runcit e) FK | KK | Sedang berjalan cepat f) FA | KA | Masih awal sangat Kata nama. iaitu frasa nama.c) FA | KA | Cantik Selain unsur-unsur inti bagi frasa nama. iaitu kata tugas yang bersifat heterogen. iaitu: i) ii) kata nama kata kerja 14 . iaitu unsur-unsur bukan inti yang mendahului ataupun mengikuti unsure-unsur inti itu. kata kerja. Kesimpulannya. boleh dikelompokkan ke dalam satu golongan kata secara kolektif. tidak terdapat lagi perkataan-perkataan yang boleh menjadi inti bagi mana-mana frasa utama.

idaman.Nina.mimpi. Si Belang. sungai. Raja Azlan Shah b)bukan manusia . rumah.Tompok.iii) iv) KATA NAMA kata adjektif kata tugas Golongan kata nama. Kata nama khas terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. roh. Gunung Kinabalu Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang umum sifatnya. kata nama am dan kata ganti nama. Proton Saga. Kata nama terbahagi kepada tiga iaitu kata nama khas. tempat atau benda. merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti pada binaan frasa nama dan lazimnya kata ini menamakan orang. seperti yang telah diterangkan. Contoh: i) kata nama khas hidup a)manusia . Ahmad. Kata nama am dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata nama am abstrak dan kata nama am konkrit. Comel ii) kata nama khas tak hidup -Kuala Lumpur. Contoh: i) kata nama am abstrak . Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. serapan ii) kata nama am konkrit tangan. Kata nama khas hidup pula terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. kambing 15 .

Kata Ganti Nama Kata ganti nama dibahagikan kepada dua iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. kau peristeri ii) kata kerja tak transitif dibahagikan kepada dua iaitu kata kerja tak transitif tak berpelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap. awak. ku makan. Kata ganti nama diri orang terdiri daripada kata ganti nama pertama. Kata kerja transitif aktif makan mengambil menendang melihat memperisteri Kata kerja transitif pasif dimakan. aku. kau tendang dilihat. patik. dia. ku ambil.bangun. perkara atau manusia. kami dan kita =kedua-saudara. Kata ganti nama diri dibahagikan lagi kepada dua iaitu kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. b) kata kerja tak transitif berpelengkap 16 . engkau. tersenyum. menjerit. Terbahagi kepada dua iaitu: a) kata ganti nama diri tanya-menanya hal benda. kamu. kamu lihat diperisteri. beliau. kau makan diambil. Kata Kerja Kata kerja dapat dibahagikan kepada dua iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. menangis. kau ambil ditendang. beta. i) kata ganti nama tunjuk . mereka dan –nya.kata nama yang menjadi pangganti sesuatu benda. terpegun.kata nama yang berfungsi menunjuk pada sesuatu perkara atau benda. melancong. kedua dan ketiga. b) kata ganti nama diri orang =pertama-saya. ii) kata ganti nama diri . dan anda =ketiga-ia. saya lihat. i) kata kerja transitif pula dibahagi kepada dua iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. a) kata kerja tak trasitif tak berpelengkap . Terdapat hanya dua iaitu itu dan ini. tumbang. perkara atau manusia. ku tendang.

asyik. hitam. laju. lembut vi) kata adjektif waktu . tenang. perlahan viii) kata adjektif perasaan . segar. dalam iv) kata adjektif bentuk . bujur. ayu. pendek. berbantalkan. tegap. deras. masam. Dibahagikan kepada sekurang-kurangnya sembilan kumpulan berdasarkan makna: i) kata adjektif sifat/keadaan . berani ii) kata adjektif warna . menjadi. ada. mersik. leper. ungu. Kata Adjektif Sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. sibuk. hapak e) sentuh. saying. kasar. awal vii) kata adjektif cara . lemah. tinggal. wangi. bising d) bau. hijau. kuning.merdu.beransur.jauh. lazat.cantik.harum. ghairah. jahat. spontan.putih. rindu. pandai. tinggi. berahi ix) kata adjktif jarak .sedap.panjang.bulat. kelabu. cetek.. hodoh. dekat.segera. tebal. manis. molek. berbuat. lonjong v) kata adjektif pancaindera a) rasa.halus.cinta.cepat. hampir 17 . kecil. nipis. nakal. biru. cerdik. nyaris. lewat. nyaring. keras kasar. licin. buruk c) dengar. pahit b) pandang. merah iii) kata adjektif ukuran .baik.

4. Kata nama am yang terdapat dalam cerpen : Kata nama am hidup manusia Kata nama am hidup bukan manusia Bapa burung adik Kerbau Doktor Pokok Perempuan Belalang Isteri Bunga raya Ibu Kucing Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit Rumah Kata nama am tak hidup institusi Sekolah 18 . konkrit atau abstrak abstrak dan berbilang atau tak berbilang. Kata Nama Am Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. kata nama am dan kata ganti nama. golongan kata yang terdapat dalam cerpen ini ialah golongan kata nama. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik. iaitu kata nama khas.0 Analisis Teks Cerpen Berdasarkan cerpen bertajuk “kasih seorang kakak”. manusia atau bukan manusia. iaitu hidup atau tidak hidup. Institusi atau bukan institusi.

bangsa. undang-undang. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. dan kata ganti nama tunjuk. iaitu kata ganti nama diri. Iaitu. haiwan. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. benda. Biasanya. bahasa. Kata ganti nama diri orang yang terdapat dalam cerpen ialah: kata ganti nama diri orang pertama - kata ganti nama diri orang kedua - kata ganti nama diri orang ketiga Dia Ia Mereka 19 . institusi. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. dan seumpamanya.Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama orang. pangkat. huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar.al (1996). Seterusnya. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. dalam tulisan. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. kedua dan ketiga.   Hidup > Manusia / Bukan manusia Tak hidup Kata nama khas yang terdapat dalam cerpen : Kata nama khas hidup manusia Anita Cikgu Azmi Mohyen Kata nama khas hidup bukan manusia Pokok durian Burung menggala kerbau - Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. Kata nama khas boleh dibahagikan kepada subgolongan.

mengapa 2. Anita menyusup di bawah rumah Anita lupa adiknya anak patung yang dibeli oleh ayahnya. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Bulu .2006).bulu adiknya ditanam dengan penuh hormat. ibunya. Burung itu menjadi liar secara mendadak. 20 . Kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif yang terdapat dalam cerpen ialah: Kata kerja transitif aktif kerja transitif pasif Anita cuma memakai seluar saja Adikmu ditangkap kucing. Kata kerja transitif Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Sepatutnya dia mendapat seorang adik Bermula dari itulah Anita dilihat tidak sunyi lagi. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et. tidak dihirau lagi. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan.Kata ganti nama diri tanya yang terdapat dalam cerpen : 1. Cikgu azmi sangat kepingin mendapatkan Adik patung yang dibuat dari kain oleh burung itu. mana Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja.al.

Anita melepaskan pelukan bapanya.cepat berlari keluar. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tak berpelengkap. - Kata kerja tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. Dia menahan sedih pilu Adiknya sudah manja. Anita cukup seronok. Kata kerja ini tidak memerlukan penyambut. Anita merenung bapanya. Kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri. - 21 . - Dia masih tercangkung di bawah pokok - Anita cepat . Bapanya juga tergenang air mata. Kata kerja tak transitif yang terdapat dalam cerpen ialah : kata kerja tak transitif berpelengkap kata kerja tak transitif tak berpelengkap. tidak kepada benda atau orang lain.

agak. sungguh. 2007) Kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis. atau sisipan (Ali Mahmood et. benar. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. sekali. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat.Kata Adjektif Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. paling. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. apitan. sangat.dan sudah lama sungguh.al. sama ada imbuhan awalan. iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif warna kata adjektif ukuran kata adjektif bentuk kata adjektif waktu kata adjektif jarak kata adjektif cara kata adjektif perasaan kata adjektif pancaindera Jenis kata adjektif yang terdapat dalam cerpen ialah : kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif waktu kata adjektif cara kata adjektif perasaan jinak - Petang Cepat - Cepat Lembut - Sedih Gembira Marah Hampa Kasih 22 .

kata sendi nama .kata perintah . penanya dan penyeru.kata penekan . Kata tugas tidak mempunyai makna tetapi ia digunakan dalam ayat dan frasa untuk menjalankan sesuatu tugas tatabahasa.kata bilangan . penafi. pedepan. Fungsi kata tugas ialah menjadi penghubung. penentu.kata pembenda .Kata Tugas Kata tugas mempunyai tugas yang mustahak di dalam ayat.kata pangkal ayat . pembantu.kata bantu . penegas. pembenar.kata hubung .kata tanya .kata seru . pemeri. Ada 14 jenis kata tugas yang boleh dikelompokkan berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat.kata penguat Jenis Kata tugas yang terdapat dalam cerpen ialah : kata hubung kata tanya kata bantu kata sendi nama Yang Mengapa Sedang Di Dan Apa Sudah Ke Atau Mana Hendak Dengan Bahawa - Telah Dari - - - Kepada - - - Sperti 23 . penguat.kata pemeri .kata penegas .kata arah . iaitu : .

terutama dalam bidang kosa kata dan yang melibatkan perubahan bentuk-bentuk kata.kata arah Kata pascakata Atas Adiknya Bawah Muridnya Tepi panggilannya - Usianya - Anaknya - rayunya KESIMPULAN Secara keseluruhannya. penggunaan kata nama merupakan golongan kata yang paling banyak digunakan. konsep morfologi dan digunakan dalam menghasilkan karya seperti cerpen. Morfologi ini memfokuskan kajian terhadap perkataan dalam bahasa Melayu yang telah menunjukkan perubahan dan perkembangan yang pesat. 24 . saya mendapati dalam cerpen tersebut. Bagi proses pembentukan kata pula. Berdasarkan kajian. manakala terdapat juga ayat tak transitif juga penggunaan ayat transitif. Penulis sesebuah karya kerap menggunakan penggunaan kata nama dan kata ganti nama diri dalam menghasilkan sebuah karya mereka.