1.

0 PENDAHULUAN Pengenalan
Dalam Bahasa Melayu, morfologi merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji tentang kata dan pembentukan kata. Terdapat beberapa perkara yang dikaji dalam bidang morfologi. Antara bidang tersebut ialah cara suatu kata dibentuk, proses-proses yang berlaku dalam pembentukan kata dan bentuk-bentuk yang terhasil dari proses tersebut.

Menurut Nik Safiah Karim (1996), morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Manakala pendapat Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1995), morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya.

Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob pula menyatakan morfologi ialah kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata dan bidang ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari selok-belok struktur kata serta pengaruh perubahanperubahan struktur kata terhadap golongan dan erti kata.

Kata terbentuk daripada beberapa unit yang kecil. Unit tersebut dipanggil sebagai morfem. Morfem bermaksud unsur terkecil yang mengandungi makna. Morfem ini boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Sebagai contoh, morfem bebas merupakan bentuk yang dapat berdiri sendiri sebagai kata sempurna seperti kalah, budak, dunia dan sebagainya. Bagi morfem terikat pula, ia merupakan kata yang tidak boleh berdiri sendiri seperti me-, mem-, meny-, dan meng-.

Morfem juga boleh dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak. Ia bermaksud morfem tidak boleh didengar atau diujarkan. Morfem perlu ditukarkan ke dalam bentuk fizikal yang lebih konkrit. Bentuk yang dinamakan sebagai fizikal dipanggil sebagai morf. Morf mewakili morfem dalam sesuatu bahasa. Seandainya terdapat beberapa unsur morf yang mewakili satu morfem, kumpulan morf ini dipanggil sebagai alamorf. Sebagai contoh, morfem meNmempunyai beberapa alamorf iaitu me-, men-, mem-, meny-, dan meng-.

Perbezaan alamorf ini terjadi bagi menyesuaikan bunyi-bunyi nasal dengan bunyi-bunyi awal kata dasar yang diimbuhkan dengan alamorf-alamorf tersebut.

1

2.0 Proses Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu

Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan, tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu iaitu proses pengimbuhan. pemajmukan, penggandaan dan akronim.

Proses Pembentukan Kata

Pengimbuhan

Akronim

Pemajmukan

Penggandaan

2

misalnya peN-…-an. Warna r dan w.dan di. -wati. dan tata. meN-…-kan. Merujuk kepada kedudukannya dengan kata dasar. (ii) akhiran. Proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Setiap jenis kata terbitan ini dibentuk oleh imbuhanimbuhan tertentu. ter. yang hadir di celahan kata dasar.. pe-. iaitu di awal dan akhir kata dasar. dan sebagainya. Jumlah apitan juga banyak dalam bahasa Melayu. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja. iaitu kata nama terbitan dan kata adjektif terbitan. iaitu –an. imbuhan terbahagi kepada empat jenis iaitu (i) awalan.Proses Pengimbuhan Kata terbitan ialah perkataan yang terbentuk melalui proses pengimbuhan. Antara imbuhan yang membentuk kata kerja pula ialah awalanawalan meN-. iaitu dengan menggandingkan imbuhan pada kata dasar. ny. beR-.-kan. ke-…-an. membentuk kata nama terbitan. apitan. pe-…an. Imbuhan-imbuhan tersebut membentuk pelbagai jenis kata terbitan. dan kata adjektif. Akhiran imbuhan yang membentuk kata nama. Awalan-awalan peN-. juru-.n. Main Peragut Pewarna Pemain 3 .contohnya. iaitu awalan. beR-. Bentuk awalan penKaedah pembentukan kata terbitan Contoh Kata dasar Kata Terbitan Pe-  Diimbuhkan pada kata dasar yang Ragut bermula dengan huruf l. dan meN-…-kan. akhiran. Jadual dibawah akan menerangkan pembentukan kata nama terbitan berawalan pendengan lebih terperinci.serta akhiran –kan dan –i. yang hadir sesudah kata dasar. Terdapat empat jenis imbuhan. peR-. maha-. dan sisipan. meN-…-i.m. Imbuhanimbuhan ini. wan. ng. dan peR-…-an yang membentuk kata nama. dan (iv) sisipan. ke-. yang hadir sebelum kata dasar. (iii) apitan yang hadir secara mengapit kata dasar. dan mempeR-…-kan yang membentuk kata kerja.

huruf h. ng = k m=p n=t ny = s Pem-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Beli kata dasar yang bermula dengan Fitnah huruf b. p. dan s. g. kh dan kata Khayal pinjaman yang huruf k. t. Cat Pengebom Pengecat 4 . Imbuhan ini juga diletakkan didepan Kunci kata dasar yang bermula dengan Pegang huruf k. f dan v serta gugusan Varnis konsonan yang bermula dengan Proses huruf b dan p. j. bermula dengan Olah Intip Penggigit Penghantar Pengkhayal Pengolah Pengintip Penge-  Awalan ini diimbuhkan pada kata Bom dasar yang berekasuku kata. d. Iaitu . sy dan z serta kata Syarah pinjaman yang huruf t dan s. bermula dengan Zina Pencedok Penjemput Pensyarah Penzina Peng-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Gigit kata dasar yang bermula dengan Hantar huruf vokal. Pembeli Pemfitnah Pemvarnis Pemproses Pen-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Cedok kata dasar yang bermula dengan Jemput huruf c. Tetapi huruf pertama kata dasar tersebut Tampar Pengunci Pemegang Penampar Penyoal digugurkan dan digantikan dengan Soal bentuk sengau yang sama daerah artkulasinya     dengan huruf yang pertama.

yang telah dinyatakan. pendapat Selain awalan pen. Orang yang suka akan sesuatu. Pemikir Orang atau benda yang memiliki sifat kata Pemarah. Pengarah.dan juru. terdapat beberapa awalan kata nama lain dalam Bahasa Melayu. Pemadam Pelaung. Tawan = tawanan Rampas = Rampasan Membawa maksud sesuatu yang Asinan = sesuatu yang masin bidang yang luas. Ukuran hasil daripada melakukan sesuatu. Pelakon Penzina. Maksud Contoh Hasil daripada melakukan maksud yang Ejekan = hasil ejekan terkandung dalam kata dasar.. Pelontar Penunjuk. Menunjukkan maksud kawasan Ulasan = hasil ulasan atau Darat = daratan Hamparan = hamparan Longgok = longgokan Timbun = timbunan Membawa maksud alat Acuan = alat untuk mengacu Usung = alat untuk mengusung Membawa maksud orang atau haiwan atau Buru = buruan benda yang menjadi penderita kerja. Alat untuk melakukan sesuatu. Penjudi. Orang yang menjawat tugas. Kata dasar yang menerima imbuhan ini membawa pelbagai makna yang berbeza. Penyamun Pengawas. Jadual dibawah akan menunjukkan makna yang didukung oleh kata dasar tersebut . per-. Pengelap.mendukung makna tertentu. Penanak. Contoh Pembaca. 2008). Sesuatu yang banyak mempunyai sifat yang terkandung pada Bulatan = sesuatu yang bulat 5 . ke. pemabuk. Akhiran Kata Nama Akhiran –an adalah satu – satunya akhiran asli yang menbentuk kata nama dalam bahasa Melayu (Goh Teck Chong. Makna abstrak Penyapu. Makna – makna tersebut ialah . penyabar dasar. Pemburu.Gong Teck Chong menyatakan setiap awalan pen. Makna yang didukung awalan penOrang yang melakukan sesuatu. Antara awalan yang dimaksudkan ialah pe-.

pen-... –an membawa makna tertentu seperti yang boleh dilihat didalam jadual berikut. peng-..-an.(membiayai) Men. men-. Me.(pengesahan) Apitan pen. pen-... Kata nama terbitan daripada apitan ini mempunyai kaitan dengan kata kerja yang menerima imbuhan awalan me-.(pembiayaan) Pen.-an.dan meng-... –an.-an. Contohnya dapat dilihat dalam jadual dibawah..(menguruskan) Menge. Kaedah pengabungan apitan ini serupa dengan kata awalan pen-.. –an.-an..(mengesahkan) Pe. Tempat melakukan sesuatu Ukuran atau kiraan Manisan = sesuatu yang manis Kurung = kurungan Mingguan = kiraan berdasarkan minggu Apitan Kata Nama Terdapat empat apitan kata nama iaitu.(perundingan) Pem. pe-.... 6 ... pem-..-an.. menge..-an dan penge-.. apitan kata nama pen-.-an. Seperti awalan kata nama. mem-.(mendahulukan) Meng...-an juga mempunyai lima cabang iaitu pe-.(merundingkan) Mem..(pengurusan) Penge.(pendahuluan) Peng.an dan ke-.. Contoh Makna  Kata dasar Dalam Proses mengerjakan atau perbuatan maksu yang Kilang Kata terbitan Pendalaman (proses mendalamkan) Pengilangan (perbuatan mengilang) Alam  Hasil perbuatan Tahu Pengalaman (sesuatu dialami) Pengetahuan (hasil yang diketahui) Darat  Tempat perbuatan Pendaratan (tempat mendarat) yang terkandung dalam kata dasar...kata dasar. Apitan Kata Nama pen.. per-.

. 7 ... Antara makna tersebut ialah untuk menunjukkan hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar. Beralih Bekerja Belajar Peralihan Pekerjaan Pelajaran Apitan per-.) Menunjukkan makna hal yang terkandung Peperangan (hal berperang) dalam kata dasar.mana kata dasar. Ini dapat dilihat dalam jadual dibawah.. perkarangan dan petempatan merupakan antara contoh kata terbitan yang terhasil daripada imbuhan apitan ini. jauh dari pantai.... Apitan ini biasanya bergabung dengan kata dasar daripada kata nama. Seperti apitan kata nama yang lain. Contoh . Apitan Kat Nama per.Inap Penginapan (tempat untuk menginap) Apitan Kata Nama pe. –an membawa dua maksud iaitu untuk menunjukkan tempat dan untuk menunjukkan makna hal yang berkaitan dengan kata dasar atau hasil daripada melakukan maksud kata dasar. Kata nama terbitan ini juga mempunyai kaitan dengan kata kerja yang berawalan ber-. Peperangan. Apitan ini mendukung beberapa makna.. imbuhan apitan ini juga mendukung beberapa makna.-an. Apitan Kata Nama ke-.. untuk menunjukkan tempat dan juga untuk menunjukkan hasil daripada sesuatu.. –an Apitan ini boleh bergabung dengan mana. kata kerja dan kata adjektif untuk membentuk kata nama yang bersifat abstrak. Maksud Contoh Tempat sesuatu dikerjakan atau tempat Pedalaman (tempat yang kedudukannya yang khusus. peperiksaan. –an Kata nama terbitan yang terhasil daripada apitan ini agak terhad jumlahnya.

dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. -elGembung Saput Gelembung Selaput -emGuntur Kuncup Gemuntur Kemuncup -erCucuk Gigi Cerucuk Gerigi Proses Pemajmukan Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan beberapa kata dasar. Menurut beliau juga. iaitu . -er. Contohnya . gambar rajah dan terima kasih.   endosentrik eksosentrik Endosentrik Kata nama majmuk yang terbentu melalui endosentrik ini terbentuk mengikut hukum sintaksis dalam bahasa Melayu.kata terbitan bersisipan ini membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. proses pemajmukan ialah penggabungan dua atau lebih perkataan bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan. Ada dua cara kata nama majmuk dibentuk. 8 .dan –em-.Sisipan Kata Nama Goay Teck Chong ada menyatakan bahawa bentuk sisipan yang membentuk kata nama ialah –el-. misalnya: kapal terbang. Menurut Abdullah Hassan. Hukum D – M ini bermaksud yang diterangkan mendahului yang menerangkan. Contoh kata nama majumuk yang terhasil mengikut bentuk ini ialah . Kata nama majmuk ini mengikut hukum D-M. dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit.

menjadikannya vocal e pepet. contohnya cantik-cantik dan mata-mata. Kata ganda ialah perkataan yang mengalami pengulangan pada kata dasarnya. dan letak gandanya pada bahagian hadapan kata dasar. Bentuk gandaan separa boleh terletak di bahagian belakang kata dasar. contohnya bantu-membantu dan cinta-mencintai. 9 . Contoh kata tersebut ialah . bentuk ini terhad pada kata nama majmuk yang dipinjam daripada bahasa asing. laki→lalaki→lelaki. separa atau berentak. yang boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. sama ada secara sepenuh. Bumiputera Perdana menteri Kata nama majmuk yang terbentuk secara eksosentrik pula hanya berlaku kepada kata nama majmuk yang terbentuk daripada dua unsur ayat yang mempunyai rentetan kata kerja + objek atau pelengkap. Penggandaan separa bermakna pengulangan sebahagian daripada kata dasar sahaja. Contohnya . dimana susunannya tidak mematuhi hukum DM. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal biasanya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya. Hal ini kerana. Penggandaan penuh bermaksud pengulangan sepenuh sesuatu kata dasar. dan berlaku hanya pada kata kerja dan kata adjektif tertentu. Misalnya. misalnya berturut-turut dan mencari-cari atau bahagian kata dasar.Anakanda Ketua menteri Baja butir Padang ragut Menteri besar Rumah rehat Terdapat satu lagi bentuk kata nama majmuk yang terhasil mengikut cara endosentrik ini. Namun cara ini tidak mematuhi sistem sintaksis Bahasa Melayu. tetapi hukum MD. Kajibumi Kaji (kata kerja) Bumi (pelengkap) Proses Penggandaan Bentuk kata yang terakhir ialah kata ganda. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar yang berimbuhan hanya menggandakan kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan. Vokal dalam bentuk gandaan itu mengalami proses pelemahan.

iaitu penggandaan penuh. Penggandaan ini berlaku sama ada melalui pengulangan vokal. apabila digandakan akan menjadi jawatankuasa – jawatankuasa. penggandaan separa ataupun penggandaan seretak. kata dasar nama boleh terdiri daripada kata nama tunggal. Contohnya perkataan jawatankuasa. kata nama terbitan dan kata nama majmuk. berapitan. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. tungkus-lumus. Penggandaan Kata Nama Penggandaan kata nama ini melibatkan ketiga –tiga proses penggandaan. berakhiran ataupun bersisipan. melalui pengulangan konsonan misalnya simpang-siur dan mandi-manda Menurut Goay Teck Chong. Penggandaan penuh kata nama terbitan pula terbentuk daripada kata nama yang berawalan. penggandaan kata nama tunggal dengan imbuhan –an. 10 . penggandaan hanya akan berlaku pada bahagian awalnya sahaja. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat tiga jenis penggandaan.   penggandaan kata nama tunggal tanpa imbuhan. penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. Dalam penggandaan berentak.Penggadaan berentak pula ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi yang tertentu dalam kata dasar. Penggandaan penuh kata nama tunggal terbahagi kepada dua iaitu. apabila digandakan akan menjadi alat – alat tulis. Sebagai contoh perkataan alat tulis. Sama ada penggandaan penuh. Manakala bagi kata nama majmuk yang dieja terpisah. Penggandaan penuh Dalam penggandaan ini. Penggandaan Separa Penggandaan separa terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong dalam kata nama dan kata kerja. contohnya kuih-muih. Kata nama majmuk yang dieja bercantum akan digandakan keseluruhannya. penggandaan separa dan penggandaan berentak. Penggandaan penuh kata nama majmuk pula dipengaruhi oleh bentuknya.

kura – kura Orang = Orang – orang Kuih = Kuih –muih Mana = Mana . Contohnya : ABIM Bernama Kugiran .Angkatan Belia Islam Malaysia . Makna Penanda jamak Penanda nama haiwan Makna kesamaan atau keserupaan Penanda kepelbagaian jenis Penanda tidak tahu Contoh Kata Ganda Buku – buku. bergantung pada cara pembentukkannya. 11 .Berita Nasional Malaysia . Makna Kata Nama Ganda Jadual ini akan menunjukkan maksud jenis – jenis kata nama ganda. meja – meja Labi – labi. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.mana Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan.kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu.Penggandaan Berentak Penggandaan berentak terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong sebagai kata nama.

kumpulan gitar rancak Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. Contohnya : tabika . kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. jika kata nama khas. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional 12 .taman bimbingan kanak-kanak purata . jika bukan kata nama khas.Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.pukul rata kugiran .

kriteria sintaksis dan kriteria semantik. Dengan demikian perkataan dari sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang boleh menjadi unsur bagi setiap konstituen utama. frasa adjektif (FA). Binaan sintaksis bermaksud konstruksi-konstruksi yang dibentuk oleh perkataan-perkataan yang dapat berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituenkonstituen dalam ayat. Frasa-frasa ini disebut frasafrasa utama. Frasa nama. kriteria struktur morfem. misalnya kriteria struktur fonologi atau bunyi. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. iaitu klausa dan frasa. frasa kerja (FK). dan frasa adjektif ialah frasa-frasa endosentrik. Frasa nama. Ini dapat dilambangkan seperti berikut: a) FN | KN | Kedai b) FK | KK | Berjalan 13 .3. klausa dan ayat.0 Pergolongan Kata Perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria. iaitu frasa. tiap-tiap satu boleh mengandungi satu unsur inti yang dapat menjadi wakil bagi setiap frasanya. iaitu kata sendi nama dan frasa nama. Frasa subjek dibentuk oleh frasa nama (FN). mempunyai kata nama sebagai unsur intinya. dan perkataan yang menjadi unsur inti bagi frasa adjektif ialah kata adjektif (KA). misalnya. Frasa sendi nama. Perkataan yang menjadi unsur inti bagi frasa kerja pula ialah kata kerja (KK). frasa kerja. malah frasa sendi nama mengandungi dua unsur wajib. dan frasa sendi nama (FS). Dalam buku ini perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. sebaliknya. bukan frasa endosentrik tetapi frasa eksosentrik kerana tidak terdapat satu unsur inti yang boleh mewakili keseluruhan frasanya.

iaitu frasa nama.c) FA | KA | Cantik Selain unsur-unsur inti bagi frasa nama. tidak terdapat lagi perkataan-perkataan yang boleh menjadi inti bagi mana-mana frasa utama. iaitu unsur-unsur bukan inti yang mendahului ataupun mengikuti unsure-unsur inti itu. dan kata adjektif boleh disebut golongan kata utama kerana inti bagi frasa-frasa utama ayat. kata kerja. iaitu kata tugas yang bersifat heterogen. frasa kerja dan frasa adjektif. boleh dikelompokkan ke dalam satu golongan kata secara kolektif. Selain tiga golongan kata utama ini. frasa kerja. golongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat. terdapat juga unsur pilihan. Selain golongan ini. Contohnya seperti sebuah dan runcit seperti dalam rajah: d) FN | KN | Sebuah kedai runcit e) FK | KK | Sedang berjalan cepat f) FA | KA | Masih awal sangat Kata nama. dan frasa adjektif. iaitu: i) ii) kata nama kata kerja 14 . Kesimpulannya.

Contoh: i) kata nama khas hidup a)manusia . Proton Saga.mimpi. rumah. tempat atau benda.iii) iv) KATA NAMA kata adjektif kata tugas Golongan kata nama. idaman. Ahmad. merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti pada binaan frasa nama dan lazimnya kata ini menamakan orang. Kata nama khas hidup pula terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. roh. Comel ii) kata nama khas tak hidup -Kuala Lumpur. Raja Azlan Shah b)bukan manusia . Gunung Kinabalu Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang umum sifatnya.Tompok. Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. sungai. Contoh: i) kata nama am abstrak . serapan ii) kata nama am konkrit tangan. Kata nama khas terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. kata nama am dan kata ganti nama. seperti yang telah diterangkan. kambing 15 . Kata nama terbahagi kepada tiga iaitu kata nama khas. Kata nama am dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata nama am abstrak dan kata nama am konkrit. Si Belang.Nina.

bangun. melancong. patik. kamu. i) kata ganti nama tunjuk . i) kata kerja transitif pula dibahagi kepada dua iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. perkara atau manusia. Terbahagi kepada dua iaitu: a) kata ganti nama diri tanya-menanya hal benda. ku tendang. dia. ii) kata ganti nama diri . kau ambil ditendang. engkau. b) kata ganti nama diri orang =pertama-saya.kata nama yang menjadi pangganti sesuatu benda. kau tendang dilihat. b) kata kerja tak transitif berpelengkap 16 . Kata kerja transitif aktif makan mengambil menendang melihat memperisteri Kata kerja transitif pasif dimakan. kau makan diambil. dan anda =ketiga-ia. kau peristeri ii) kata kerja tak transitif dibahagikan kepada dua iaitu kata kerja tak transitif tak berpelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap.kata nama yang berfungsi menunjuk pada sesuatu perkara atau benda. kami dan kita =kedua-saudara. kedua dan ketiga. tersenyum. menjerit. aku. a) kata kerja tak trasitif tak berpelengkap . beliau. Kata ganti nama diri orang terdiri daripada kata ganti nama pertama. menangis. ku ambil. Kata Kerja Kata kerja dapat dibahagikan kepada dua iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. beta. kamu lihat diperisteri. terpegun. mereka dan –nya. saya lihat. awak. perkara atau manusia. ku makan. Terdapat hanya dua iaitu itu dan ini.Kata Ganti Nama Kata ganti nama dibahagikan kepada dua iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. tumbang. Kata ganti nama diri dibahagikan lagi kepada dua iaitu kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang.

menjadi. pandai.bulat. lembut vi) kata adjektif waktu . hampir 17 . biru. lonjong v) kata adjektif pancaindera a) rasa.merdu. cerdik. saying. kecil. ungu. nipis. segar. berbantalkan. perlahan viii) kata adjektif perasaan .baik. kasar. cetek.segera. Kata Adjektif Sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. hapak e) sentuh.harum. sibuk. ghairah. mersik. jahat.. tebal. berani ii) kata adjektif warna . bujur. kuning. merah iii) kata adjektif ukuran . lazat. pendek. leper. ayu. awal vii) kata adjektif cara . berbuat. manis.cantik.halus. deras. pahit b) pandang. hitam. nyaris.panjang. wangi. hodoh.putih. masam. tinggi. berahi ix) kata adjktif jarak . rindu. licin. dekat.jauh.cinta. nyaring. laju. spontan. tenang. nakal. asyik. keras kasar. ada.cepat. lewat. hijau. lemah.beransur.sedap. buruk c) dengar. tinggal. Dibahagikan kepada sekurang-kurangnya sembilan kumpulan berdasarkan makna: i) kata adjektif sifat/keadaan . molek. bising d) bau. tegap. kelabu. dalam iv) kata adjektif bentuk .

0 Analisis Teks Cerpen Berdasarkan cerpen bertajuk “kasih seorang kakak”. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik. iaitu kata nama khas. Institusi atau bukan institusi. Kata Nama Am Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. Kata nama am yang terdapat dalam cerpen : Kata nama am hidup manusia Kata nama am hidup bukan manusia Bapa burung adik Kerbau Doktor Pokok Perempuan Belalang Isteri Bunga raya Ibu Kucing Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit Rumah Kata nama am tak hidup institusi Sekolah 18 . manusia atau bukan manusia. golongan kata yang terdapat dalam cerpen ini ialah golongan kata nama. kata nama am dan kata ganti nama.4. konkrit atau abstrak abstrak dan berbilang atau tak berbilang. iaitu hidup atau tidak hidup.

kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. dan seumpamanya. Kata nama khas boleh dibahagikan kepada subgolongan.Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama orang. bahasa. Kata ganti nama diri orang yang terdapat dalam cerpen ialah: kata ganti nama diri orang pertama - kata ganti nama diri orang kedua - kata ganti nama diri orang ketiga Dia Ia Mereka 19 . pangkat. huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Iaitu. iaitu kata ganti nama diri. bangsa.   Hidup > Manusia / Bukan manusia Tak hidup Kata nama khas yang terdapat dalam cerpen : Kata nama khas hidup manusia Anita Cikgu Azmi Mohyen Kata nama khas hidup bukan manusia Pokok durian Burung menggala kerbau - Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. institusi. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga. haiwan. Seterusnya.al (1996). dan kata ganti nama tunjuk. undang-undang. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. benda. kedua dan ketiga. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. dalam tulisan. Biasanya.

Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. Cikgu azmi sangat kepingin mendapatkan Adik patung yang dibuat dari kain oleh burung itu. mengapa 2. Sepatutnya dia mendapat seorang adik Bermula dari itulah Anita dilihat tidak sunyi lagi.bulu adiknya ditanam dengan penuh hormat. Kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif yang terdapat dalam cerpen ialah: Kata kerja transitif aktif kerja transitif pasif Anita cuma memakai seluar saja Adikmu ditangkap kucing. tidak dihirau lagi. mana Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. Bulu . Anita menyusup di bawah rumah Anita lupa adiknya anak patung yang dibeli oleh ayahnya. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et.Kata ganti nama diri tanya yang terdapat dalam cerpen : 1.2006). 20 .al. Kata kerja transitif Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. ibunya. Burung itu menjadi liar secara mendadak.

Bapanya juga tergenang air mata. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tak berpelengkap. Dia menahan sedih pilu Adiknya sudah manja.Anita melepaskan pelukan bapanya.cepat berlari keluar. - 21 . - Dia masih tercangkung di bawah pokok - Anita cepat . Kata kerja ini tidak memerlukan penyambut. Anita merenung bapanya. Kata kerja tak transitif yang terdapat dalam cerpen ialah : kata kerja tak transitif berpelengkap kata kerja tak transitif tak berpelengkap. Anita cukup seronok. Kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri. - Kata kerja tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. tidak kepada benda atau orang lain.

paling. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. apitan. 2007) Kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis. sekali. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. benar. sama ada imbuhan awalan. sungguh. sangat. agak.al.Kata Adjektif Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif warna kata adjektif ukuran kata adjektif bentuk kata adjektif waktu kata adjektif jarak kata adjektif cara kata adjektif perasaan kata adjektif pancaindera Jenis kata adjektif yang terdapat dalam cerpen ialah : kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif waktu kata adjektif cara kata adjektif perasaan jinak - Petang Cepat - Cepat Lembut - Sedih Gembira Marah Hampa Kasih 22 .dan sudah lama sungguh. atau sisipan (Ali Mahmood et.

kata hubung .kata pembenda . penguat. Kata tugas tidak mempunyai makna tetapi ia digunakan dalam ayat dan frasa untuk menjalankan sesuatu tugas tatabahasa.kata penguat Jenis Kata tugas yang terdapat dalam cerpen ialah : kata hubung kata tanya kata bantu kata sendi nama Yang Mengapa Sedang Di Dan Apa Sudah Ke Atau Mana Hendak Dengan Bahawa - Telah Dari - - - Kepada - - - Sperti 23 .kata bilangan .kata bantu .kata arah . Fungsi kata tugas ialah menjadi penghubung. pemeri.kata penekan .kata pangkal ayat .kata seru . pedepan. pembantu.kata penegas .Kata Tugas Kata tugas mempunyai tugas yang mustahak di dalam ayat. iaitu : .kata pemeri . Ada 14 jenis kata tugas yang boleh dikelompokkan berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat.kata tanya . penegas.kata sendi nama . penafi. penentu. pembenar.kata perintah . penanya dan penyeru.

Morfologi ini memfokuskan kajian terhadap perkataan dalam bahasa Melayu yang telah menunjukkan perubahan dan perkembangan yang pesat. Berdasarkan kajian. saya mendapati dalam cerpen tersebut.kata arah Kata pascakata Atas Adiknya Bawah Muridnya Tepi panggilannya - Usianya - Anaknya - rayunya KESIMPULAN Secara keseluruhannya. manakala terdapat juga ayat tak transitif juga penggunaan ayat transitif. penggunaan kata nama merupakan golongan kata yang paling banyak digunakan. 24 . Bagi proses pembentukan kata pula. terutama dalam bidang kosa kata dan yang melibatkan perubahan bentuk-bentuk kata. konsep morfologi dan digunakan dalam menghasilkan karya seperti cerpen. Penulis sesebuah karya kerap menggunakan penggunaan kata nama dan kata ganti nama diri dalam menghasilkan sebuah karya mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful