1.

0 PENDAHULUAN Pengenalan
Dalam Bahasa Melayu, morfologi merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji tentang kata dan pembentukan kata. Terdapat beberapa perkara yang dikaji dalam bidang morfologi. Antara bidang tersebut ialah cara suatu kata dibentuk, proses-proses yang berlaku dalam pembentukan kata dan bentuk-bentuk yang terhasil dari proses tersebut.

Menurut Nik Safiah Karim (1996), morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Manakala pendapat Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1995), morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya.

Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob pula menyatakan morfologi ialah kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata dan bidang ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari selok-belok struktur kata serta pengaruh perubahanperubahan struktur kata terhadap golongan dan erti kata.

Kata terbentuk daripada beberapa unit yang kecil. Unit tersebut dipanggil sebagai morfem. Morfem bermaksud unsur terkecil yang mengandungi makna. Morfem ini boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Sebagai contoh, morfem bebas merupakan bentuk yang dapat berdiri sendiri sebagai kata sempurna seperti kalah, budak, dunia dan sebagainya. Bagi morfem terikat pula, ia merupakan kata yang tidak boleh berdiri sendiri seperti me-, mem-, meny-, dan meng-.

Morfem juga boleh dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak. Ia bermaksud morfem tidak boleh didengar atau diujarkan. Morfem perlu ditukarkan ke dalam bentuk fizikal yang lebih konkrit. Bentuk yang dinamakan sebagai fizikal dipanggil sebagai morf. Morf mewakili morfem dalam sesuatu bahasa. Seandainya terdapat beberapa unsur morf yang mewakili satu morfem, kumpulan morf ini dipanggil sebagai alamorf. Sebagai contoh, morfem meNmempunyai beberapa alamorf iaitu me-, men-, mem-, meny-, dan meng-.

Perbezaan alamorf ini terjadi bagi menyesuaikan bunyi-bunyi nasal dengan bunyi-bunyi awal kata dasar yang diimbuhkan dengan alamorf-alamorf tersebut.

1

2.0 Proses Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu

Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan, tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu iaitu proses pengimbuhan. pemajmukan, penggandaan dan akronim.

Proses Pembentukan Kata

Pengimbuhan

Akronim

Pemajmukan

Penggandaan

2

Jadual dibawah akan menerangkan pembentukan kata nama terbitan berawalan pendengan lebih terperinci. juru-. ter. dan mempeR-…-kan yang membentuk kata kerja. meN-…-kan. ng. iaitu kata nama terbitan dan kata adjektif terbitan. ny. Imbuhan-imbuhan tersebut membentuk pelbagai jenis kata terbitan. (ii) akhiran. ke-…-an. iaitu di awal dan akhir kata dasar. beR-. pe-. Main Peragut Pewarna Pemain 3 . dan (iv) sisipan.m. misalnya peN-…-an. imbuhan terbahagi kepada empat jenis iaitu (i) awalan. ke-. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja. dan sebagainya. Proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan.dan di. (iii) apitan yang hadir secara mengapit kata dasar. Imbuhanimbuhan ini. yang hadir sesudah kata dasar. -wati.Proses Pengimbuhan Kata terbitan ialah perkataan yang terbentuk melalui proses pengimbuhan. iaitu dengan menggandingkan imbuhan pada kata dasar. yang hadir di celahan kata dasar. dan meN-…-kan. dan sisipan. akhiran. pe-…an.. meN-…-i. Setiap jenis kata terbitan ini dibentuk oleh imbuhanimbuhan tertentu. iaitu awalan. membentuk kata nama terbitan. apitan. Warna r dan w. maha-.serta akhiran –kan dan –i. Merujuk kepada kedudukannya dengan kata dasar. Bentuk awalan penKaedah pembentukan kata terbitan Contoh Kata dasar Kata Terbitan Pe-  Diimbuhkan pada kata dasar yang Ragut bermula dengan huruf l. Awalan-awalan peN-. dan kata adjektif.contohnya. Antara imbuhan yang membentuk kata kerja pula ialah awalanawalan meN-. Jumlah apitan juga banyak dalam bahasa Melayu. yang hadir sebelum kata dasar. dan peR-…-an yang membentuk kata nama. peR-. beR-.-kan.n. wan. dan tata. Terdapat empat jenis imbuhan. Akhiran imbuhan yang membentuk kata nama. iaitu –an.

 Imbuhan ini juga diletakkan didepan Kunci kata dasar yang bermula dengan Pegang huruf k. huruf h. dan s. ng = k m=p n=t ny = s Pem-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Beli kata dasar yang bermula dengan Fitnah huruf b. j. kh dan kata Khayal pinjaman yang huruf k. Cat Pengebom Pengecat 4 . sy dan z serta kata Syarah pinjaman yang huruf t dan s. Pembeli Pemfitnah Pemvarnis Pemproses Pen-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Cedok kata dasar yang bermula dengan Jemput huruf c. d. Tetapi huruf pertama kata dasar tersebut Tampar Pengunci Pemegang Penampar Penyoal digugurkan dan digantikan dengan Soal bentuk sengau yang sama daerah artkulasinya     dengan huruf yang pertama. bermula dengan Zina Pencedok Penjemput Pensyarah Penzina Peng-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Gigit kata dasar yang bermula dengan Hantar huruf vokal. t. f dan v serta gugusan Varnis konsonan yang bermula dengan Proses huruf b dan p. g. p. Iaitu . bermula dengan Olah Intip Penggigit Penghantar Pengkhayal Pengolah Pengintip Penge-  Awalan ini diimbuhkan pada kata Bom dasar yang berekasuku kata.

terdapat beberapa awalan kata nama lain dalam Bahasa Melayu. Alat untuk melakukan sesuatu. pemabuk. Penjudi. Pelakon Penzina.mendukung makna tertentu. Sesuatu yang banyak mempunyai sifat yang terkandung pada Bulatan = sesuatu yang bulat 5 . Ukuran hasil daripada melakukan sesuatu. 2008).. penyabar dasar. Orang yang suka akan sesuatu. Contoh Pembaca. Menunjukkan maksud kawasan Ulasan = hasil ulasan atau Darat = daratan Hamparan = hamparan Longgok = longgokan Timbun = timbunan Membawa maksud alat Acuan = alat untuk mengacu Usung = alat untuk mengusung Membawa maksud orang atau haiwan atau Buru = buruan benda yang menjadi penderita kerja. Pemadam Pelaung. Antara awalan yang dimaksudkan ialah pe-. Penyamun Pengawas. Akhiran Kata Nama Akhiran –an adalah satu – satunya akhiran asli yang menbentuk kata nama dalam bahasa Melayu (Goh Teck Chong. Makna yang didukung awalan penOrang yang melakukan sesuatu. Pengarah. Pemburu.Gong Teck Chong menyatakan setiap awalan pen.yang telah dinyatakan. Makna – makna tersebut ialah . Kata dasar yang menerima imbuhan ini membawa pelbagai makna yang berbeza. pendapat Selain awalan pen. Pengelap. ke. Tawan = tawanan Rampas = Rampasan Membawa maksud sesuatu yang Asinan = sesuatu yang masin bidang yang luas. Jadual dibawah akan menunjukkan makna yang didukung oleh kata dasar tersebut . Makna abstrak Penyapu. Orang yang menjawat tugas. Maksud Contoh Hasil daripada melakukan maksud yang Ejekan = hasil ejekan terkandung dalam kata dasar.dan juru. Pemikir Orang atau benda yang memiliki sifat kata Pemarah. Pelontar Penunjuk. Penanak. per-.

menge.(membiayai) Men. Seperti awalan kata nama.. –an.-an.(pengesahan) Apitan pen... pen-. Me.-an.(menguruskan) Menge..dan meng-.(merundingkan) Mem. pen-. mem-. Tempat melakukan sesuatu Ukuran atau kiraan Manisan = sesuatu yang manis Kurung = kurungan Mingguan = kiraan berdasarkan minggu Apitan Kata Nama Terdapat empat apitan kata nama iaitu.. Apitan Kata Nama pen. pem-...(mendahulukan) Meng.... per-. 6 ....(mengesahkan) Pe. apitan kata nama pen-.an dan ke-.-an... pe-..(pengurusan) Penge.(pendahuluan) Peng.(pembiayaan) Pen. Contoh Makna  Kata dasar Dalam Proses mengerjakan atau perbuatan maksu yang Kilang Kata terbitan Pendalaman (proses mendalamkan) Pengilangan (perbuatan mengilang) Alam  Hasil perbuatan Tahu Pengalaman (sesuatu dialami) Pengetahuan (hasil yang diketahui) Darat  Tempat perbuatan Pendaratan (tempat mendarat) yang terkandung dalam kata dasar.-an juga mempunyai lima cabang iaitu pe-.. –an.....-an dan penge-... Kaedah pengabungan apitan ini serupa dengan kata awalan pen-.. Contohnya dapat dilihat dalam jadual dibawah. Kata nama terbitan daripada apitan ini mempunyai kaitan dengan kata kerja yang menerima imbuhan awalan me-.-an. men-. –an membawa makna tertentu seperti yang boleh dilihat didalam jadual berikut. peng-..-an.kata dasar.(perundingan) Pem..-an.

Apitan Kat Nama per.. perkarangan dan petempatan merupakan antara contoh kata terbitan yang terhasil daripada imbuhan apitan ini. Seperti apitan kata nama yang lain. Beralih Bekerja Belajar Peralihan Pekerjaan Pelajaran Apitan per-.. jauh dari pantai... –an Apitan ini boleh bergabung dengan mana. –an Kata nama terbitan yang terhasil daripada apitan ini agak terhad jumlahnya.) Menunjukkan makna hal yang terkandung Peperangan (hal berperang) dalam kata dasar. Apitan ini biasanya bergabung dengan kata dasar daripada kata nama.mana kata dasar. Apitan Kata Nama ke-. Maksud Contoh Tempat sesuatu dikerjakan atau tempat Pedalaman (tempat yang kedudukannya yang khusus. Antara makna tersebut ialah untuk menunjukkan hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar. Contoh . imbuhan apitan ini juga mendukung beberapa makna.. peperiksaan. 7 .. Kata nama terbitan ini juga mempunyai kaitan dengan kata kerja yang berawalan ber-. –an membawa dua maksud iaitu untuk menunjukkan tempat dan untuk menunjukkan makna hal yang berkaitan dengan kata dasar atau hasil daripada melakukan maksud kata dasar.Inap Penginapan (tempat untuk menginap) Apitan Kata Nama pe. untuk menunjukkan tempat dan juga untuk menunjukkan hasil daripada sesuatu. Apitan ini mendukung beberapa makna... Peperangan.-an. Ini dapat dilihat dalam jadual dibawah... kata kerja dan kata adjektif untuk membentuk kata nama yang bersifat abstrak.

iaitu .   endosentrik eksosentrik Endosentrik Kata nama majmuk yang terbentu melalui endosentrik ini terbentuk mengikut hukum sintaksis dalam bahasa Melayu. Menurut beliau juga. gambar rajah dan terima kasih.kata terbitan bersisipan ini membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. -elGembung Saput Gelembung Selaput -emGuntur Kuncup Gemuntur Kemuncup -erCucuk Gigi Cerucuk Gerigi Proses Pemajmukan Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan beberapa kata dasar. Kata nama majmuk ini mengikut hukum D-M. 8 .Sisipan Kata Nama Goay Teck Chong ada menyatakan bahawa bentuk sisipan yang membentuk kata nama ialah –el-. Menurut Abdullah Hassan. proses pemajmukan ialah penggabungan dua atau lebih perkataan bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan. -er. dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.dan –em-. Hukum D – M ini bermaksud yang diterangkan mendahului yang menerangkan. misalnya: kapal terbang. Contoh kata nama majumuk yang terhasil mengikut bentuk ini ialah . Contohnya . Ada dua cara kata nama majmuk dibentuk.

misalnya berturut-turut dan mencari-cari atau bahagian kata dasar. tetapi hukum MD. Contohnya . dimana susunannya tidak mematuhi hukum DM. Misalnya. 9 . dan letak gandanya pada bahagian hadapan kata dasar. contohnya bantu-membantu dan cinta-mencintai. Penggandaan separa bermakna pengulangan sebahagian daripada kata dasar sahaja. Namun cara ini tidak mematuhi sistem sintaksis Bahasa Melayu. Bumiputera Perdana menteri Kata nama majmuk yang terbentuk secara eksosentrik pula hanya berlaku kepada kata nama majmuk yang terbentuk daripada dua unsur ayat yang mempunyai rentetan kata kerja + objek atau pelengkap. Bentuk gandaan separa boleh terletak di bahagian belakang kata dasar. contohnya cantik-cantik dan mata-mata. dan berlaku hanya pada kata kerja dan kata adjektif tertentu. sama ada secara sepenuh.Anakanda Ketua menteri Baja butir Padang ragut Menteri besar Rumah rehat Terdapat satu lagi bentuk kata nama majmuk yang terhasil mengikut cara endosentrik ini. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar yang berimbuhan hanya menggandakan kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan. separa atau berentak. bentuk ini terhad pada kata nama majmuk yang dipinjam daripada bahasa asing. Contoh kata tersebut ialah . Hal ini kerana. menjadikannya vocal e pepet. Kajibumi Kaji (kata kerja) Bumi (pelengkap) Proses Penggandaan Bentuk kata yang terakhir ialah kata ganda. laki→lalaki→lelaki. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal biasanya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya. Vokal dalam bentuk gandaan itu mengalami proses pelemahan. Penggandaan penuh bermaksud pengulangan sepenuh sesuatu kata dasar. yang boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. Kata ganda ialah perkataan yang mengalami pengulangan pada kata dasarnya.

seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. apabila digandakan akan menjadi alat – alat tulis. apabila digandakan akan menjadi jawatankuasa – jawatankuasa. Dalam penggandaan berentak. melalui pengulangan konsonan misalnya simpang-siur dan mandi-manda Menurut Goay Teck Chong.   penggandaan kata nama tunggal tanpa imbuhan. Penggandaan ini berlaku sama ada melalui pengulangan vokal. penggandaan kata nama tunggal dengan imbuhan –an. penggandaan separa dan penggandaan berentak. Contohnya perkataan jawatankuasa. 10 . Penggandaan penuh kata nama majmuk pula dipengaruhi oleh bentuknya. penggandaan hanya akan berlaku pada bahagian awalnya sahaja. kata nama terbitan dan kata nama majmuk. berakhiran ataupun bersisipan. iaitu penggandaan penuh. Sama ada penggandaan penuh. Penggandaan penuh Dalam penggandaan ini. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat tiga jenis penggandaan. Penggandaan penuh kata nama tunggal terbahagi kepada dua iaitu. berapitan.Penggadaan berentak pula ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi yang tertentu dalam kata dasar. Penggandaan Separa Penggandaan separa terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong dalam kata nama dan kata kerja. penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. Sebagai contoh perkataan alat tulis. Penggandaan penuh kata nama terbitan pula terbentuk daripada kata nama yang berawalan. Kata nama majmuk yang dieja bercantum akan digandakan keseluruhannya. tungkus-lumus. kata dasar nama boleh terdiri daripada kata nama tunggal. Manakala bagi kata nama majmuk yang dieja terpisah. penggandaan separa ataupun penggandaan seretak. Penggandaan Kata Nama Penggandaan kata nama ini melibatkan ketiga –tiga proses penggandaan. contohnya kuih-muih.

Angkatan Belia Islam Malaysia . kura – kura Orang = Orang – orang Kuih = Kuih –muih Mana = Mana . bergantung pada cara pembentukkannya.kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. 11 . Contohnya : ABIM Bernama Kugiran .Penggandaan Berentak Penggandaan berentak terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong sebagai kata nama.mana Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan.Berita Nasional Malaysia . Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. Makna Penanda jamak Penanda nama haiwan Makna kesamaan atau keserupaan Penanda kepelbagaian jenis Penanda tidak tahu Contoh Kata Ganda Buku – buku. Makna Kata Nama Ganda Jadual ini akan menunjukkan maksud jenis – jenis kata nama ganda. meja – meja Labi – labi. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim.

jika kata nama khas. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.kumpulan gitar rancak Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas.Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. jika bukan kata nama khas.taman bimbingan kanak-kanak purata . Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional 12 . Contohnya : tabika .pukul rata kugiran . Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.

Frasa-frasa ini disebut frasafrasa utama. sebaliknya. Frasa nama. misalnya kriteria struktur fonologi atau bunyi. Frasa subjek dibentuk oleh frasa nama (FN). Binaan sintaksis bermaksud konstruksi-konstruksi yang dibentuk oleh perkataan-perkataan yang dapat berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituenkonstituen dalam ayat. bukan frasa endosentrik tetapi frasa eksosentrik kerana tidak terdapat satu unsur inti yang boleh mewakili keseluruhan frasanya. frasa kerja. iaitu frasa. kriteria struktur morfem. Frasa sendi nama. mempunyai kata nama sebagai unsur intinya. tiap-tiap satu boleh mengandungi satu unsur inti yang dapat menjadi wakil bagi setiap frasanya. misalnya. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. dan frasa adjektif ialah frasa-frasa endosentrik. dan perkataan yang menjadi unsur inti bagi frasa adjektif ialah kata adjektif (KA).0 Pergolongan Kata Perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria.3. malah frasa sendi nama mengandungi dua unsur wajib. frasa kerja (FK). kriteria sintaksis dan kriteria semantik. iaitu kata sendi nama dan frasa nama. Ini dapat dilambangkan seperti berikut: a) FN | KN | Kedai b) FK | KK | Berjalan 13 . frasa adjektif (FA). klausa dan ayat. Dengan demikian perkataan dari sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang boleh menjadi unsur bagi setiap konstituen utama. iaitu klausa dan frasa. dan frasa sendi nama (FS). Dalam buku ini perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. Frasa nama. Perkataan yang menjadi unsur inti bagi frasa kerja pula ialah kata kerja (KK).

golongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat. frasa kerja dan frasa adjektif.c) FA | KA | Cantik Selain unsur-unsur inti bagi frasa nama. dan kata adjektif boleh disebut golongan kata utama kerana inti bagi frasa-frasa utama ayat. iaitu unsur-unsur bukan inti yang mendahului ataupun mengikuti unsure-unsur inti itu. Selain golongan ini. frasa kerja. Selain tiga golongan kata utama ini. iaitu frasa nama. boleh dikelompokkan ke dalam satu golongan kata secara kolektif. dan frasa adjektif. Kesimpulannya. terdapat juga unsur pilihan. iaitu kata tugas yang bersifat heterogen. kata kerja. tidak terdapat lagi perkataan-perkataan yang boleh menjadi inti bagi mana-mana frasa utama. Contohnya seperti sebuah dan runcit seperti dalam rajah: d) FN | KN | Sebuah kedai runcit e) FK | KK | Sedang berjalan cepat f) FA | KA | Masih awal sangat Kata nama. iaitu: i) ii) kata nama kata kerja 14 .

Raja Azlan Shah b)bukan manusia . Ahmad. merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti pada binaan frasa nama dan lazimnya kata ini menamakan orang. Contoh: i) kata nama khas hidup a)manusia . Gunung Kinabalu Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang umum sifatnya. kata nama am dan kata ganti nama. rumah.Nina. Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. seperti yang telah diterangkan.mimpi. sungai. Comel ii) kata nama khas tak hidup -Kuala Lumpur. kambing 15 .Tompok. idaman.iii) iv) KATA NAMA kata adjektif kata tugas Golongan kata nama. Kata nama am dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata nama am abstrak dan kata nama am konkrit. roh. Proton Saga. Kata nama terbahagi kepada tiga iaitu kata nama khas. serapan ii) kata nama am konkrit tangan. Si Belang. Contoh: i) kata nama am abstrak . tempat atau benda. Kata nama khas hidup pula terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Kata nama khas terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup.

ii) kata ganti nama diri . kau ambil ditendang. perkara atau manusia. kamu. menjerit. mereka dan –nya. kamu lihat diperisteri. a) kata kerja tak trasitif tak berpelengkap . patik. aku. Kata Kerja Kata kerja dapat dibahagikan kepada dua iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.Kata Ganti Nama Kata ganti nama dibahagikan kepada dua iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri.kata nama yang menjadi pangganti sesuatu benda. menangis. tersenyum. Terdapat hanya dua iaitu itu dan ini. i) kata kerja transitif pula dibahagi kepada dua iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. engkau. kami dan kita =kedua-saudara. beliau. melancong. Terbahagi kepada dua iaitu: a) kata ganti nama diri tanya-menanya hal benda.kata nama yang berfungsi menunjuk pada sesuatu perkara atau benda. Kata kerja transitif aktif makan mengambil menendang melihat memperisteri Kata kerja transitif pasif dimakan. kau makan diambil. ku ambil. b) kata ganti nama diri orang =pertama-saya. kau peristeri ii) kata kerja tak transitif dibahagikan kepada dua iaitu kata kerja tak transitif tak berpelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap. saya lihat. beta. dia. awak.bangun. perkara atau manusia. b) kata kerja tak transitif berpelengkap 16 . ku makan. i) kata ganti nama tunjuk . dan anda =ketiga-ia. terpegun. kedua dan ketiga. kau tendang dilihat. ku tendang. Kata ganti nama diri dibahagikan lagi kepada dua iaitu kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. tumbang. Kata ganti nama diri orang terdiri daripada kata ganti nama pertama.

biru. berahi ix) kata adjktif jarak . dalam iv) kata adjektif bentuk . nipis..harum. hampir 17 . awal vii) kata adjektif cara . merah iii) kata adjektif ukuran . ayu. ghairah.sedap. hapak e) sentuh. cerdik. Kata Adjektif Sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. pandai. manis. jahat. saying. molek.jauh. nakal. licin. ada. laju.panjang. bising d) bau. kelabu. cetek.cantik. menjadi. buruk c) dengar. berani ii) kata adjektif warna . tegap. lemah.baik. tebal. pendek. mersik. pahit b) pandang. segar. rindu.segera. hijau.cepat. wangi. hodoh. kecil. tenang. lewat. leper. ungu. deras. tinggal.merdu.putih. lembut vi) kata adjektif waktu . berbantalkan. masam. lazat. spontan. nyaris. dekat. bujur.bulat. perlahan viii) kata adjektif perasaan . kuning. berbuat. lonjong v) kata adjektif pancaindera a) rasa. Dibahagikan kepada sekurang-kurangnya sembilan kumpulan berdasarkan makna: i) kata adjektif sifat/keadaan . nyaring.cinta. tinggi.beransur. asyik. sibuk. kasar. keras kasar.halus. hitam.

manusia atau bukan manusia. Institusi atau bukan institusi. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik. kata nama am dan kata ganti nama. Kata nama am yang terdapat dalam cerpen : Kata nama am hidup manusia Kata nama am hidup bukan manusia Bapa burung adik Kerbau Doktor Pokok Perempuan Belalang Isteri Bunga raya Ibu Kucing Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit Rumah Kata nama am tak hidup institusi Sekolah 18 . konkrit atau abstrak abstrak dan berbilang atau tak berbilang. iaitu hidup atau tidak hidup.0 Analisis Teks Cerpen Berdasarkan cerpen bertajuk “kasih seorang kakak”.4. iaitu kata nama khas. golongan kata yang terdapat dalam cerpen ini ialah golongan kata nama. Kata Nama Am Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya.

pangkat. Seterusnya. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil.al (1996). Kata ganti nama diri orang yang terdapat dalam cerpen ialah: kata ganti nama diri orang pertama - kata ganti nama diri orang kedua - kata ganti nama diri orang ketiga Dia Ia Mereka 19 . kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am.   Hidup > Manusia / Bukan manusia Tak hidup Kata nama khas yang terdapat dalam cerpen : Kata nama khas hidup manusia Anita Cikgu Azmi Mohyen Kata nama khas hidup bukan manusia Pokok durian Burung menggala kerbau - Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. Iaitu. dan kata ganti nama tunjuk. benda. bangsa. dalam tulisan. institusi. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. undang-undang. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. iaitu kata ganti nama diri. Kata nama khas boleh dibahagikan kepada subgolongan. kedua dan ketiga. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga. bahasa. Biasanya. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar.Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama orang. dan seumpamanya. haiwan.

mengapa 2.bulu adiknya ditanam dengan penuh hormat. ibunya. tidak dihirau lagi.al.2006). Cikgu azmi sangat kepingin mendapatkan Adik patung yang dibuat dari kain oleh burung itu. Kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif yang terdapat dalam cerpen ialah: Kata kerja transitif aktif kerja transitif pasif Anita cuma memakai seluar saja Adikmu ditangkap kucing. Anita menyusup di bawah rumah Anita lupa adiknya anak patung yang dibeli oleh ayahnya.Kata ganti nama diri tanya yang terdapat dalam cerpen : 1. mana Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. Bulu . 20 . Sepatutnya dia mendapat seorang adik Bermula dari itulah Anita dilihat tidak sunyi lagi. Burung itu menjadi liar secara mendadak. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. Kata kerja transitif Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et.

Anita cukup seronok. Anita merenung bapanya. - 21 . Kata kerja tak transitif yang terdapat dalam cerpen ialah : kata kerja tak transitif berpelengkap kata kerja tak transitif tak berpelengkap. Kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tak berpelengkap.Anita melepaskan pelukan bapanya. tidak kepada benda atau orang lain. Bapanya juga tergenang air mata.cepat berlari keluar. Dia menahan sedih pilu Adiknya sudah manja. - Dia masih tercangkung di bawah pokok - Anita cepat . - Kata kerja tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. Kata kerja ini tidak memerlukan penyambut.

sama ada imbuhan awalan. 2007) Kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif warna kata adjektif ukuran kata adjektif bentuk kata adjektif waktu kata adjektif jarak kata adjektif cara kata adjektif perasaan kata adjektif pancaindera Jenis kata adjektif yang terdapat dalam cerpen ialah : kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif waktu kata adjektif cara kata adjektif perasaan jinak - Petang Cepat - Cepat Lembut - Sedih Gembira Marah Hampa Kasih 22 .Kata Adjektif Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. benar. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. apitan. sekali.dan sudah lama sungguh. atau sisipan (Ali Mahmood et.al. sangat. sungguh. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. paling. agak.

Fungsi kata tugas ialah menjadi penghubung.kata tanya .kata hubung .kata seru .kata bantu . iaitu : . Ada 14 jenis kata tugas yang boleh dikelompokkan berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat. penafi. pemeri.kata pangkal ayat . pembenar. penentu.kata bilangan .kata pemeri . penegas.kata arah .kata penegas .kata pembenda . Kata tugas tidak mempunyai makna tetapi ia digunakan dalam ayat dan frasa untuk menjalankan sesuatu tugas tatabahasa.kata penekan . pedepan. penguat.kata penguat Jenis Kata tugas yang terdapat dalam cerpen ialah : kata hubung kata tanya kata bantu kata sendi nama Yang Mengapa Sedang Di Dan Apa Sudah Ke Atau Mana Hendak Dengan Bahawa - Telah Dari - - - Kepada - - - Sperti 23 . pembantu.Kata Tugas Kata tugas mempunyai tugas yang mustahak di dalam ayat.kata sendi nama . penanya dan penyeru.kata perintah .

manakala terdapat juga ayat tak transitif juga penggunaan ayat transitif. Berdasarkan kajian. 24 . Bagi proses pembentukan kata pula. penggunaan kata nama merupakan golongan kata yang paling banyak digunakan. Penulis sesebuah karya kerap menggunakan penggunaan kata nama dan kata ganti nama diri dalam menghasilkan sebuah karya mereka. terutama dalam bidang kosa kata dan yang melibatkan perubahan bentuk-bentuk kata. saya mendapati dalam cerpen tersebut. konsep morfologi dan digunakan dalam menghasilkan karya seperti cerpen. Morfologi ini memfokuskan kajian terhadap perkataan dalam bahasa Melayu yang telah menunjukkan perubahan dan perkembangan yang pesat.kata arah Kata pascakata Atas Adiknya Bawah Muridnya Tepi panggilannya - Usianya - Anaknya - rayunya KESIMPULAN Secara keseluruhannya.