1.

0 PENDAHULUAN Pengenalan
Dalam Bahasa Melayu, morfologi merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji tentang kata dan pembentukan kata. Terdapat beberapa perkara yang dikaji dalam bidang morfologi. Antara bidang tersebut ialah cara suatu kata dibentuk, proses-proses yang berlaku dalam pembentukan kata dan bentuk-bentuk yang terhasil dari proses tersebut.

Menurut Nik Safiah Karim (1996), morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Manakala pendapat Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1995), morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya.

Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob pula menyatakan morfologi ialah kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata dan bidang ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari selok-belok struktur kata serta pengaruh perubahanperubahan struktur kata terhadap golongan dan erti kata.

Kata terbentuk daripada beberapa unit yang kecil. Unit tersebut dipanggil sebagai morfem. Morfem bermaksud unsur terkecil yang mengandungi makna. Morfem ini boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Sebagai contoh, morfem bebas merupakan bentuk yang dapat berdiri sendiri sebagai kata sempurna seperti kalah, budak, dunia dan sebagainya. Bagi morfem terikat pula, ia merupakan kata yang tidak boleh berdiri sendiri seperti me-, mem-, meny-, dan meng-.

Morfem juga boleh dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak. Ia bermaksud morfem tidak boleh didengar atau diujarkan. Morfem perlu ditukarkan ke dalam bentuk fizikal yang lebih konkrit. Bentuk yang dinamakan sebagai fizikal dipanggil sebagai morf. Morf mewakili morfem dalam sesuatu bahasa. Seandainya terdapat beberapa unsur morf yang mewakili satu morfem, kumpulan morf ini dipanggil sebagai alamorf. Sebagai contoh, morfem meNmempunyai beberapa alamorf iaitu me-, men-, mem-, meny-, dan meng-.

Perbezaan alamorf ini terjadi bagi menyesuaikan bunyi-bunyi nasal dengan bunyi-bunyi awal kata dasar yang diimbuhkan dengan alamorf-alamorf tersebut.

1

2.0 Proses Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu

Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan, tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu iaitu proses pengimbuhan. pemajmukan, penggandaan dan akronim.

Proses Pembentukan Kata

Pengimbuhan

Akronim

Pemajmukan

Penggandaan

2

Proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. dan kata adjektif. pe-…an.Proses Pengimbuhan Kata terbitan ialah perkataan yang terbentuk melalui proses pengimbuhan. dan sebagainya. imbuhan terbahagi kepada empat jenis iaitu (i) awalan. beR-. dan (iv) sisipan. juru-. Imbuhanimbuhan ini. dan peR-…-an yang membentuk kata nama. ng.dan di.contohnya. meN-…-kan.n. apitan. dan mempeR-…-kan yang membentuk kata kerja. Awalan-awalan peN-. pe-. Imbuhan-imbuhan tersebut membentuk pelbagai jenis kata terbitan. iaitu –an. iaitu kata nama terbitan dan kata adjektif terbitan. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja. wan. Warna r dan w.. Antara imbuhan yang membentuk kata kerja pula ialah awalanawalan meN-. yang hadir sebelum kata dasar. Merujuk kepada kedudukannya dengan kata dasar. Bentuk awalan penKaedah pembentukan kata terbitan Contoh Kata dasar Kata Terbitan Pe-  Diimbuhkan pada kata dasar yang Ragut bermula dengan huruf l. Jumlah apitan juga banyak dalam bahasa Melayu. iaitu awalan. ny. (iii) apitan yang hadir secara mengapit kata dasar. akhiran. yang hadir sesudah kata dasar. (ii) akhiran. dan meN-…-kan.serta akhiran –kan dan –i. maha-. yang hadir di celahan kata dasar.m. -wati. peR-. ke-…-an. Akhiran imbuhan yang membentuk kata nama. ter. Setiap jenis kata terbitan ini dibentuk oleh imbuhanimbuhan tertentu. dan sisipan. beR-. dan tata.-kan. misalnya peN-…-an. Jadual dibawah akan menerangkan pembentukan kata nama terbitan berawalan pendengan lebih terperinci. iaitu dengan menggandingkan imbuhan pada kata dasar. meN-…-i. iaitu di awal dan akhir kata dasar. Main Peragut Pewarna Pemain 3 . membentuk kata nama terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan. ke-.

d. huruf h. bermula dengan Olah Intip Penggigit Penghantar Pengkhayal Pengolah Pengintip Penge-  Awalan ini diimbuhkan pada kata Bom dasar yang berekasuku kata. bermula dengan Zina Pencedok Penjemput Pensyarah Penzina Peng-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Gigit kata dasar yang bermula dengan Hantar huruf vokal. ng = k m=p n=t ny = s Pem-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Beli kata dasar yang bermula dengan Fitnah huruf b. dan s. j. Tetapi huruf pertama kata dasar tersebut Tampar Pengunci Pemegang Penampar Penyoal digugurkan dan digantikan dengan Soal bentuk sengau yang sama daerah artkulasinya     dengan huruf yang pertama. Imbuhan ini juga diletakkan didepan Kunci kata dasar yang bermula dengan Pegang huruf k. Cat Pengebom Pengecat 4 . p. Iaitu . t. sy dan z serta kata Syarah pinjaman yang huruf t dan s. Pembeli Pemfitnah Pemvarnis Pemproses Pen-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Cedok kata dasar yang bermula dengan Jemput huruf c. kh dan kata Khayal pinjaman yang huruf k. f dan v serta gugusan Varnis konsonan yang bermula dengan Proses huruf b dan p. g.

Pemikir Orang atau benda yang memiliki sifat kata Pemarah. pemabuk. Pemburu. 2008). Kata dasar yang menerima imbuhan ini membawa pelbagai makna yang berbeza. Orang yang suka akan sesuatu. Ukuran hasil daripada melakukan sesuatu. Alat untuk melakukan sesuatu. Tawan = tawanan Rampas = Rampasan Membawa maksud sesuatu yang Asinan = sesuatu yang masin bidang yang luas. Menunjukkan maksud kawasan Ulasan = hasil ulasan atau Darat = daratan Hamparan = hamparan Longgok = longgokan Timbun = timbunan Membawa maksud alat Acuan = alat untuk mengacu Usung = alat untuk mengusung Membawa maksud orang atau haiwan atau Buru = buruan benda yang menjadi penderita kerja. penyabar dasar.Gong Teck Chong menyatakan setiap awalan pen. Pelakon Penzina. Makna abstrak Penyapu. Antara awalan yang dimaksudkan ialah pe-. Akhiran Kata Nama Akhiran –an adalah satu – satunya akhiran asli yang menbentuk kata nama dalam bahasa Melayu (Goh Teck Chong.dan juru. Maksud Contoh Hasil daripada melakukan maksud yang Ejekan = hasil ejekan terkandung dalam kata dasar. Penyamun Pengawas. Makna – makna tersebut ialah . Pelontar Penunjuk. Penjudi. Makna yang didukung awalan penOrang yang melakukan sesuatu. Penanak. ke. Jadual dibawah akan menunjukkan makna yang didukung oleh kata dasar tersebut . Sesuatu yang banyak mempunyai sifat yang terkandung pada Bulatan = sesuatu yang bulat 5 . terdapat beberapa awalan kata nama lain dalam Bahasa Melayu. Pemadam Pelaung. Pengelap. per-. Pengarah. pendapat Selain awalan pen. Orang yang menjawat tugas.yang telah dinyatakan. Contoh Pembaca..mendukung makna tertentu.

peng-. –an membawa makna tertentu seperti yang boleh dilihat didalam jadual berikut..(pendahuluan) Peng.-an.. per-. Apitan Kata Nama pen... Contoh Makna  Kata dasar Dalam Proses mengerjakan atau perbuatan maksu yang Kilang Kata terbitan Pendalaman (proses mendalamkan) Pengilangan (perbuatan mengilang) Alam  Hasil perbuatan Tahu Pengalaman (sesuatu dialami) Pengetahuan (hasil yang diketahui) Darat  Tempat perbuatan Pendaratan (tempat mendarat) yang terkandung dalam kata dasar..(pembiayaan) Pen.. pen-. Tempat melakukan sesuatu Ukuran atau kiraan Manisan = sesuatu yang manis Kurung = kurungan Mingguan = kiraan berdasarkan minggu Apitan Kata Nama Terdapat empat apitan kata nama iaitu. Kaedah pengabungan apitan ini serupa dengan kata awalan pen-. –an..kata dasar. Kata nama terbitan daripada apitan ini mempunyai kaitan dengan kata kerja yang menerima imbuhan awalan me-.(pengesahan) Apitan pen...(membiayai) Men.(mendahulukan) Meng..(pengurusan) Penge. mem-... men-..-an. 6 .....an dan ke-. Contohnya dapat dilihat dalam jadual dibawah.-an.. –an.(mengesahkan) Pe. pe-.(perundingan) Pem.. apitan kata nama pen-..(menguruskan) Menge...-an. menge..(merundingkan) Mem..-an juga mempunyai lima cabang iaitu pe-.dan meng-. pen-.-an dan penge-.-an. Seperti awalan kata nama.. pem-. Me.-an..

Beralih Bekerja Belajar Peralihan Pekerjaan Pelajaran Apitan per-. peperiksaan.. kata kerja dan kata adjektif untuk membentuk kata nama yang bersifat abstrak. perkarangan dan petempatan merupakan antara contoh kata terbitan yang terhasil daripada imbuhan apitan ini.mana kata dasar.. Maksud Contoh Tempat sesuatu dikerjakan atau tempat Pedalaman (tempat yang kedudukannya yang khusus. Apitan ini biasanya bergabung dengan kata dasar daripada kata nama. –an Kata nama terbitan yang terhasil daripada apitan ini agak terhad jumlahnya..-an. –an membawa dua maksud iaitu untuk menunjukkan tempat dan untuk menunjukkan makna hal yang berkaitan dengan kata dasar atau hasil daripada melakukan maksud kata dasar. Seperti apitan kata nama yang lain.) Menunjukkan makna hal yang terkandung Peperangan (hal berperang) dalam kata dasar. Kata nama terbitan ini juga mempunyai kaitan dengan kata kerja yang berawalan ber-. Apitan Kata Nama ke-.. Peperangan.Inap Penginapan (tempat untuk menginap) Apitan Kata Nama pe. Ini dapat dilihat dalam jadual dibawah. –an Apitan ini boleh bergabung dengan mana. jauh dari pantai.. Contoh .. 7 . imbuhan apitan ini juga mendukung beberapa makna.. Antara makna tersebut ialah untuk menunjukkan hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar.. Apitan ini mendukung beberapa makna. Apitan Kat Nama per... untuk menunjukkan tempat dan juga untuk menunjukkan hasil daripada sesuatu.

Menurut Abdullah Hassan. 8 . Menurut beliau juga. Contoh kata nama majumuk yang terhasil mengikut bentuk ini ialah . Kata nama majmuk ini mengikut hukum D-M.kata terbitan bersisipan ini membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. Hukum D – M ini bermaksud yang diterangkan mendahului yang menerangkan.   endosentrik eksosentrik Endosentrik Kata nama majmuk yang terbentu melalui endosentrik ini terbentuk mengikut hukum sintaksis dalam bahasa Melayu. misalnya: kapal terbang. proses pemajmukan ialah penggabungan dua atau lebih perkataan bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan. dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. -elGembung Saput Gelembung Selaput -emGuntur Kuncup Gemuntur Kemuncup -erCucuk Gigi Cerucuk Gerigi Proses Pemajmukan Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan beberapa kata dasar. dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit.dan –em-. gambar rajah dan terima kasih. Ada dua cara kata nama majmuk dibentuk. Contohnya . iaitu . -er.Sisipan Kata Nama Goay Teck Chong ada menyatakan bahawa bentuk sisipan yang membentuk kata nama ialah –el-.

Anakanda Ketua menteri Baja butir Padang ragut Menteri besar Rumah rehat Terdapat satu lagi bentuk kata nama majmuk yang terhasil mengikut cara endosentrik ini. Penggandaan penuh bermaksud pengulangan sepenuh sesuatu kata dasar. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal biasanya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya. 9 . Namun cara ini tidak mematuhi sistem sintaksis Bahasa Melayu. dan letak gandanya pada bahagian hadapan kata dasar. Penggandaan separa bermakna pengulangan sebahagian daripada kata dasar sahaja. separa atau berentak. Bentuk gandaan separa boleh terletak di bahagian belakang kata dasar. Misalnya. contohnya cantik-cantik dan mata-mata. Bumiputera Perdana menteri Kata nama majmuk yang terbentuk secara eksosentrik pula hanya berlaku kepada kata nama majmuk yang terbentuk daripada dua unsur ayat yang mempunyai rentetan kata kerja + objek atau pelengkap. Hal ini kerana. Vokal dalam bentuk gandaan itu mengalami proses pelemahan. Kajibumi Kaji (kata kerja) Bumi (pelengkap) Proses Penggandaan Bentuk kata yang terakhir ialah kata ganda. yang boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. Contoh kata tersebut ialah . Kata ganda ialah perkataan yang mengalami pengulangan pada kata dasarnya. Contohnya . bentuk ini terhad pada kata nama majmuk yang dipinjam daripada bahasa asing. dan berlaku hanya pada kata kerja dan kata adjektif tertentu. tetapi hukum MD. misalnya berturut-turut dan mencari-cari atau bahagian kata dasar. laki→lalaki→lelaki. menjadikannya vocal e pepet. contohnya bantu-membantu dan cinta-mencintai. dimana susunannya tidak mematuhi hukum DM. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar yang berimbuhan hanya menggandakan kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan. sama ada secara sepenuh.

Penggandaan Kata Nama Penggandaan kata nama ini melibatkan ketiga –tiga proses penggandaan. penggandaan hanya akan berlaku pada bahagian awalnya sahaja.   penggandaan kata nama tunggal tanpa imbuhan. berapitan. berakhiran ataupun bersisipan. kata nama terbitan dan kata nama majmuk. penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. Penggandaan penuh Dalam penggandaan ini. penggandaan separa ataupun penggandaan seretak. Penggandaan penuh kata nama terbitan pula terbentuk daripada kata nama yang berawalan. Penggandaan ini berlaku sama ada melalui pengulangan vokal. kata dasar nama boleh terdiri daripada kata nama tunggal. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat tiga jenis penggandaan. Sebagai contoh perkataan alat tulis. apabila digandakan akan menjadi jawatankuasa – jawatankuasa. penggandaan kata nama tunggal dengan imbuhan –an. Penggandaan penuh kata nama majmuk pula dipengaruhi oleh bentuknya. melalui pengulangan konsonan misalnya simpang-siur dan mandi-manda Menurut Goay Teck Chong. Penggandaan penuh kata nama tunggal terbahagi kepada dua iaitu. Dalam penggandaan berentak. contohnya kuih-muih. Sama ada penggandaan penuh. Manakala bagi kata nama majmuk yang dieja terpisah. apabila digandakan akan menjadi alat – alat tulis. Penggandaan Separa Penggandaan separa terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong dalam kata nama dan kata kerja.Penggadaan berentak pula ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi yang tertentu dalam kata dasar. penggandaan separa dan penggandaan berentak. Contohnya perkataan jawatankuasa. iaitu penggandaan penuh. 10 . tungkus-lumus. Kata nama majmuk yang dieja bercantum akan digandakan keseluruhannya. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah.

bergantung pada cara pembentukkannya. 11 . Makna Kata Nama Ganda Jadual ini akan menunjukkan maksud jenis – jenis kata nama ganda. kura – kura Orang = Orang – orang Kuih = Kuih –muih Mana = Mana . Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.Berita Nasional Malaysia . meja – meja Labi – labi.Penggandaan Berentak Penggandaan berentak terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong sebagai kata nama. Makna Penanda jamak Penanda nama haiwan Makna kesamaan atau keserupaan Penanda kepelbagaian jenis Penanda tidak tahu Contoh Kata Ganda Buku – buku.kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu.mana Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. Contohnya : ABIM Bernama Kugiran .Angkatan Belia Islam Malaysia .

Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional 12 .pukul rata kugiran . kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.taman bimbingan kanak-kanak purata .Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. jika bukan kata nama khas. jika kata nama khas.kumpulan gitar rancak Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. Contohnya : tabika . Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.

Frasa nama. dan frasa adjektif ialah frasa-frasa endosentrik. iaitu kata sendi nama dan frasa nama. kriteria sintaksis dan kriteria semantik. kriteria struktur morfem. Perkataan yang menjadi unsur inti bagi frasa kerja pula ialah kata kerja (KK). iaitu klausa dan frasa. Dengan demikian perkataan dari sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang boleh menjadi unsur bagi setiap konstituen utama. misalnya. frasa adjektif (FA). Frasa sendi nama. Frasa nama.0 Pergolongan Kata Perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria. Dalam buku ini perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. frasa kerja (FK). iaitu frasa. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. dan frasa sendi nama (FS). Frasa subjek dibentuk oleh frasa nama (FN). Frasa-frasa ini disebut frasafrasa utama. bukan frasa endosentrik tetapi frasa eksosentrik kerana tidak terdapat satu unsur inti yang boleh mewakili keseluruhan frasanya.3. mempunyai kata nama sebagai unsur intinya. Ini dapat dilambangkan seperti berikut: a) FN | KN | Kedai b) FK | KK | Berjalan 13 . Binaan sintaksis bermaksud konstruksi-konstruksi yang dibentuk oleh perkataan-perkataan yang dapat berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituenkonstituen dalam ayat. klausa dan ayat. sebaliknya. frasa kerja. tiap-tiap satu boleh mengandungi satu unsur inti yang dapat menjadi wakil bagi setiap frasanya. malah frasa sendi nama mengandungi dua unsur wajib. dan perkataan yang menjadi unsur inti bagi frasa adjektif ialah kata adjektif (KA). misalnya kriteria struktur fonologi atau bunyi.

dan kata adjektif boleh disebut golongan kata utama kerana inti bagi frasa-frasa utama ayat. Kesimpulannya. tidak terdapat lagi perkataan-perkataan yang boleh menjadi inti bagi mana-mana frasa utama. iaitu frasa nama. kata kerja. boleh dikelompokkan ke dalam satu golongan kata secara kolektif. Selain tiga golongan kata utama ini. iaitu: i) ii) kata nama kata kerja 14 . golongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat. Contohnya seperti sebuah dan runcit seperti dalam rajah: d) FN | KN | Sebuah kedai runcit e) FK | KK | Sedang berjalan cepat f) FA | KA | Masih awal sangat Kata nama. iaitu kata tugas yang bersifat heterogen. iaitu unsur-unsur bukan inti yang mendahului ataupun mengikuti unsure-unsur inti itu. Selain golongan ini. frasa kerja dan frasa adjektif. frasa kerja. terdapat juga unsur pilihan. dan frasa adjektif.c) FA | KA | Cantik Selain unsur-unsur inti bagi frasa nama.

merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti pada binaan frasa nama dan lazimnya kata ini menamakan orang. Kata nama khas hidup pula terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Ahmad. kata nama am dan kata ganti nama. Contoh: i) kata nama am abstrak . tempat atau benda. kambing 15 . sungai. Raja Azlan Shah b)bukan manusia . Gunung Kinabalu Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang umum sifatnya. Kata nama khas terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup.Nina. Kata nama terbahagi kepada tiga iaitu kata nama khas.iii) iv) KATA NAMA kata adjektif kata tugas Golongan kata nama. Contoh: i) kata nama khas hidup a)manusia . Proton Saga. Comel ii) kata nama khas tak hidup -Kuala Lumpur. roh. Si Belang. seperti yang telah diterangkan.mimpi. Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. idaman. serapan ii) kata nama am konkrit tangan.Tompok. Kata nama am dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata nama am abstrak dan kata nama am konkrit. rumah.

b) kata kerja tak transitif berpelengkap 16 . menangis. engkau. mereka dan –nya. Kata ganti nama diri dibahagikan lagi kepada dua iaitu kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. i) kata ganti nama tunjuk . ii) kata ganti nama diri . Kata ganti nama diri orang terdiri daripada kata ganti nama pertama. perkara atau manusia. kau tendang dilihat. beta. aku. perkara atau manusia. patik. Kata Kerja Kata kerja dapat dibahagikan kepada dua iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. kau makan diambil. saya lihat. a) kata kerja tak trasitif tak berpelengkap . ku ambil. melancong. kau ambil ditendang.kata nama yang berfungsi menunjuk pada sesuatu perkara atau benda. beliau. awak. dia. Terbahagi kepada dua iaitu: a) kata ganti nama diri tanya-menanya hal benda. i) kata kerja transitif pula dibahagi kepada dua iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif.Kata Ganti Nama Kata ganti nama dibahagikan kepada dua iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri.bangun. tumbang. tersenyum. terpegun. b) kata ganti nama diri orang =pertama-saya. menjerit. Kata kerja transitif aktif makan mengambil menendang melihat memperisteri Kata kerja transitif pasif dimakan. kamu. ku tendang. kau peristeri ii) kata kerja tak transitif dibahagikan kepada dua iaitu kata kerja tak transitif tak berpelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap. Terdapat hanya dua iaitu itu dan ini. dan anda =ketiga-ia. ku makan.kata nama yang menjadi pangganti sesuatu benda. kedua dan ketiga. kami dan kita =kedua-saudara. kamu lihat diperisteri.

wangi.sedap. menjadi. masam.cantik. dekat. lewat. cerdik. bujur. laju. nakal.beransur. lonjong v) kata adjektif pancaindera a) rasa. leper. pendek.cepat.bulat. cetek.panjang. merah iii) kata adjektif ukuran . saying. lazat. ungu. buruk c) dengar. tebal. manis. Dibahagikan kepada sekurang-kurangnya sembilan kumpulan berdasarkan makna: i) kata adjektif sifat/keadaan . jahat. kuning. tinggi.segera. ayu. keras kasar. licin. kasar. kelabu. lemah. berahi ix) kata adjktif jarak . berbuat.cinta. Kata Adjektif Sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif.halus. rindu. hampir 17 . hapak e) sentuh. ghairah. nyaring. biru.. spontan. nipis. segar. berani ii) kata adjektif warna .baik. perlahan viii) kata adjektif perasaan . hijau. asyik. bising d) bau. deras. dalam iv) kata adjektif bentuk . hitam. sibuk. tegap.merdu. nyaris. molek. ada. tenang.harum. hodoh.jauh. berbantalkan. pandai. lembut vi) kata adjektif waktu . tinggal.putih. awal vii) kata adjektif cara . pahit b) pandang. kecil. mersik.

manusia atau bukan manusia. iaitu kata nama khas. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik.4. Institusi atau bukan institusi. konkrit atau abstrak abstrak dan berbilang atau tak berbilang. golongan kata yang terdapat dalam cerpen ini ialah golongan kata nama.0 Analisis Teks Cerpen Berdasarkan cerpen bertajuk “kasih seorang kakak”. kata nama am dan kata ganti nama. Kata nama am yang terdapat dalam cerpen : Kata nama am hidup manusia Kata nama am hidup bukan manusia Bapa burung adik Kerbau Doktor Pokok Perempuan Belalang Isteri Bunga raya Ibu Kucing Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit Rumah Kata nama am tak hidup institusi Sekolah 18 . Kata Nama Am Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. iaitu hidup atau tidak hidup.

undang-undang. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. bangsa. pangkat. benda. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. institusi. Kata nama khas boleh dibahagikan kepada subgolongan. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga. huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. dan seumpamanya. haiwan. Iaitu. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil.   Hidup > Manusia / Bukan manusia Tak hidup Kata nama khas yang terdapat dalam cerpen : Kata nama khas hidup manusia Anita Cikgu Azmi Mohyen Kata nama khas hidup bukan manusia Pokok durian Burung menggala kerbau - Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. Seterusnya.al (1996). dan kata ganti nama tunjuk. dalam tulisan. kedua dan ketiga. Kata ganti nama diri orang yang terdapat dalam cerpen ialah: kata ganti nama diri orang pertama - kata ganti nama diri orang kedua - kata ganti nama diri orang ketiga Dia Ia Mereka 19 . Biasanya. iaitu kata ganti nama diri. bahasa.Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama orang. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua.

Sepatutnya dia mendapat seorang adik Bermula dari itulah Anita dilihat tidak sunyi lagi. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et.al. Cikgu azmi sangat kepingin mendapatkan Adik patung yang dibuat dari kain oleh burung itu. Anita menyusup di bawah rumah Anita lupa adiknya anak patung yang dibeli oleh ayahnya. mengapa 2.bulu adiknya ditanam dengan penuh hormat. ibunya. 20 . mana Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja.Kata ganti nama diri tanya yang terdapat dalam cerpen : 1. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif.2006). Burung itu menjadi liar secara mendadak. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. Bulu . Kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif yang terdapat dalam cerpen ialah: Kata kerja transitif aktif kerja transitif pasif Anita cuma memakai seluar saja Adikmu ditangkap kucing. tidak dihirau lagi.

- 21 . Kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri. Dia menahan sedih pilu Adiknya sudah manja. Bapanya juga tergenang air mata. Kata kerja ini tidak memerlukan penyambut. Anita merenung bapanya. Kata kerja tak transitif yang terdapat dalam cerpen ialah : kata kerja tak transitif berpelengkap kata kerja tak transitif tak berpelengkap. - Kata kerja tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tak berpelengkap. tidak kepada benda atau orang lain.cepat berlari keluar.Anita melepaskan pelukan bapanya. - Dia masih tercangkung di bawah pokok - Anita cepat . Anita cukup seronok.

benar.dan sudah lama sungguh. sungguh. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. agak. sekali. 2007) Kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. atau sisipan (Ali Mahmood et.Kata Adjektif Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif warna kata adjektif ukuran kata adjektif bentuk kata adjektif waktu kata adjektif jarak kata adjektif cara kata adjektif perasaan kata adjektif pancaindera Jenis kata adjektif yang terdapat dalam cerpen ialah : kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif waktu kata adjektif cara kata adjektif perasaan jinak - Petang Cepat - Cepat Lembut - Sedih Gembira Marah Hampa Kasih 22 . apitan. sama ada imbuhan awalan.al. sangat. paling.

kata hubung .kata tanya .kata perintah .kata penekan . penentu. pembantu.kata sendi nama . Kata tugas tidak mempunyai makna tetapi ia digunakan dalam ayat dan frasa untuk menjalankan sesuatu tugas tatabahasa.kata pembenda .kata penguat Jenis Kata tugas yang terdapat dalam cerpen ialah : kata hubung kata tanya kata bantu kata sendi nama Yang Mengapa Sedang Di Dan Apa Sudah Ke Atau Mana Hendak Dengan Bahawa - Telah Dari - - - Kepada - - - Sperti 23 .kata pemeri .kata pangkal ayat . penegas. penguat.kata seru .kata bilangan . Fungsi kata tugas ialah menjadi penghubung. pedepan.kata bantu . penanya dan penyeru. iaitu : .kata arah . pembenar.kata penegas . pemeri. Ada 14 jenis kata tugas yang boleh dikelompokkan berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat. penafi.Kata Tugas Kata tugas mempunyai tugas yang mustahak di dalam ayat.

Bagi proses pembentukan kata pula. konsep morfologi dan digunakan dalam menghasilkan karya seperti cerpen. 24 . penggunaan kata nama merupakan golongan kata yang paling banyak digunakan. manakala terdapat juga ayat tak transitif juga penggunaan ayat transitif. Morfologi ini memfokuskan kajian terhadap perkataan dalam bahasa Melayu yang telah menunjukkan perubahan dan perkembangan yang pesat. terutama dalam bidang kosa kata dan yang melibatkan perubahan bentuk-bentuk kata. saya mendapati dalam cerpen tersebut. Berdasarkan kajian. Penulis sesebuah karya kerap menggunakan penggunaan kata nama dan kata ganti nama diri dalam menghasilkan sebuah karya mereka.kata arah Kata pascakata Atas Adiknya Bawah Muridnya Tepi panggilannya - Usianya - Anaknya - rayunya KESIMPULAN Secara keseluruhannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful