P. 1
Proses Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu

Proses Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu

|Views: 141|Likes:
Published by Joe TsEn
bm
bm

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Joe TsEn on May 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

1.

0 PENDAHULUAN Pengenalan
Dalam Bahasa Melayu, morfologi merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji tentang kata dan pembentukan kata. Terdapat beberapa perkara yang dikaji dalam bidang morfologi. Antara bidang tersebut ialah cara suatu kata dibentuk, proses-proses yang berlaku dalam pembentukan kata dan bentuk-bentuk yang terhasil dari proses tersebut.

Menurut Nik Safiah Karim (1996), morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Manakala pendapat Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1995), morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya.

Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob pula menyatakan morfologi ialah kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata dan bidang ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari selok-belok struktur kata serta pengaruh perubahanperubahan struktur kata terhadap golongan dan erti kata.

Kata terbentuk daripada beberapa unit yang kecil. Unit tersebut dipanggil sebagai morfem. Morfem bermaksud unsur terkecil yang mengandungi makna. Morfem ini boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Sebagai contoh, morfem bebas merupakan bentuk yang dapat berdiri sendiri sebagai kata sempurna seperti kalah, budak, dunia dan sebagainya. Bagi morfem terikat pula, ia merupakan kata yang tidak boleh berdiri sendiri seperti me-, mem-, meny-, dan meng-.

Morfem juga boleh dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak. Ia bermaksud morfem tidak boleh didengar atau diujarkan. Morfem perlu ditukarkan ke dalam bentuk fizikal yang lebih konkrit. Bentuk yang dinamakan sebagai fizikal dipanggil sebagai morf. Morf mewakili morfem dalam sesuatu bahasa. Seandainya terdapat beberapa unsur morf yang mewakili satu morfem, kumpulan morf ini dipanggil sebagai alamorf. Sebagai contoh, morfem meNmempunyai beberapa alamorf iaitu me-, men-, mem-, meny-, dan meng-.

Perbezaan alamorf ini terjadi bagi menyesuaikan bunyi-bunyi nasal dengan bunyi-bunyi awal kata dasar yang diimbuhkan dengan alamorf-alamorf tersebut.

1

2.0 Proses Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu

Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan, tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu iaitu proses pengimbuhan. pemajmukan, penggandaan dan akronim.

Proses Pembentukan Kata

Pengimbuhan

Akronim

Pemajmukan

Penggandaan

2

juru-. yang hadir di celahan kata dasar. ng. pe-. dan (iv) sisipan.-kan. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja. Awalan-awalan peN-. Proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. iaitu –an.m.contohnya. yang hadir sesudah kata dasar. iaitu awalan. yang hadir sebelum kata dasar. Terdapat empat jenis imbuhan. dan peR-…-an yang membentuk kata nama.Proses Pengimbuhan Kata terbitan ialah perkataan yang terbentuk melalui proses pengimbuhan. dan sebagainya.n. Main Peragut Pewarna Pemain 3 . meN-…-kan.serta akhiran –kan dan –i. dan mempeR-…-kan yang membentuk kata kerja. Warna r dan w. ter. pe-…an. Jumlah apitan juga banyak dalam bahasa Melayu. Bentuk awalan penKaedah pembentukan kata terbitan Contoh Kata dasar Kata Terbitan Pe-  Diimbuhkan pada kata dasar yang Ragut bermula dengan huruf l. wan. ny. apitan. Merujuk kepada kedudukannya dengan kata dasar. iaitu di awal dan akhir kata dasar. Imbuhanimbuhan ini. Akhiran imbuhan yang membentuk kata nama. Antara imbuhan yang membentuk kata kerja pula ialah awalanawalan meN-. Imbuhan-imbuhan tersebut membentuk pelbagai jenis kata terbitan. imbuhan terbahagi kepada empat jenis iaitu (i) awalan. beR-. ke-. -wati. akhiran. dan meN-…-kan. membentuk kata nama terbitan. maha-.dan di. meN-…-i. dan sisipan. Setiap jenis kata terbitan ini dibentuk oleh imbuhanimbuhan tertentu. peR-. (ii) akhiran. dan tata. dan kata adjektif. (iii) apitan yang hadir secara mengapit kata dasar. ke-…-an. iaitu kata nama terbitan dan kata adjektif terbitan.. iaitu dengan menggandingkan imbuhan pada kata dasar. misalnya peN-…-an. Jadual dibawah akan menerangkan pembentukan kata nama terbitan berawalan pendengan lebih terperinci. beR-.

dan s. Cat Pengebom Pengecat 4 . bermula dengan Zina Pencedok Penjemput Pensyarah Penzina Peng-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Gigit kata dasar yang bermula dengan Hantar huruf vokal. sy dan z serta kata Syarah pinjaman yang huruf t dan s. p. bermula dengan Olah Intip Penggigit Penghantar Pengkhayal Pengolah Pengintip Penge-  Awalan ini diimbuhkan pada kata Bom dasar yang berekasuku kata. Pembeli Pemfitnah Pemvarnis Pemproses Pen-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Cedok kata dasar yang bermula dengan Jemput huruf c. d. kh dan kata Khayal pinjaman yang huruf k. j. huruf h. ng = k m=p n=t ny = s Pem-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan Beli kata dasar yang bermula dengan Fitnah huruf b. Imbuhan ini juga diletakkan didepan Kunci kata dasar yang bermula dengan Pegang huruf k. f dan v serta gugusan Varnis konsonan yang bermula dengan Proses huruf b dan p. Iaitu . Tetapi huruf pertama kata dasar tersebut Tampar Pengunci Pemegang Penampar Penyoal digugurkan dan digantikan dengan Soal bentuk sengau yang sama daerah artkulasinya     dengan huruf yang pertama. g. t.

per-. Contoh Pembaca. Makna abstrak Penyapu. Pemadam Pelaung. Pelontar Penunjuk. Makna yang didukung awalan penOrang yang melakukan sesuatu. ke.Gong Teck Chong menyatakan setiap awalan pen. Jadual dibawah akan menunjukkan makna yang didukung oleh kata dasar tersebut . Menunjukkan maksud kawasan Ulasan = hasil ulasan atau Darat = daratan Hamparan = hamparan Longgok = longgokan Timbun = timbunan Membawa maksud alat Acuan = alat untuk mengacu Usung = alat untuk mengusung Membawa maksud orang atau haiwan atau Buru = buruan benda yang menjadi penderita kerja. Pelakon Penzina. Penyamun Pengawas. Kata dasar yang menerima imbuhan ini membawa pelbagai makna yang berbeza. Pengelap. Maksud Contoh Hasil daripada melakukan maksud yang Ejekan = hasil ejekan terkandung dalam kata dasar. pendapat Selain awalan pen. Alat untuk melakukan sesuatu. Akhiran Kata Nama Akhiran –an adalah satu – satunya akhiran asli yang menbentuk kata nama dalam bahasa Melayu (Goh Teck Chong.mendukung makna tertentu. pemabuk. Orang yang menjawat tugas. Antara awalan yang dimaksudkan ialah pe-. Orang yang suka akan sesuatu. Sesuatu yang banyak mempunyai sifat yang terkandung pada Bulatan = sesuatu yang bulat 5 . Makna – makna tersebut ialah . 2008). Penanak. penyabar dasar.. Ukuran hasil daripada melakukan sesuatu. Tawan = tawanan Rampas = Rampasan Membawa maksud sesuatu yang Asinan = sesuatu yang masin bidang yang luas. terdapat beberapa awalan kata nama lain dalam Bahasa Melayu. Pemburu. Penjudi. Pengarah.dan juru. Pemikir Orang atau benda yang memiliki sifat kata Pemarah.yang telah dinyatakan.

pe-.(membiayai) Men.....-an dan penge-.-an juga mempunyai lima cabang iaitu pe-.dan meng-. menge..-an..-an..(mendahulukan) Meng. Tempat melakukan sesuatu Ukuran atau kiraan Manisan = sesuatu yang manis Kurung = kurungan Mingguan = kiraan berdasarkan minggu Apitan Kata Nama Terdapat empat apitan kata nama iaitu. 6 ....-an.. pem-.(pembiayaan) Pen... per-. men-.. apitan kata nama pen-..-an.(mengesahkan) Pe.-an.an dan ke-. Contohnya dapat dilihat dalam jadual dibawah.(menguruskan) Menge.kata dasar.(pengesahan) Apitan pen. Contoh Makna  Kata dasar Dalam Proses mengerjakan atau perbuatan maksu yang Kilang Kata terbitan Pendalaman (proses mendalamkan) Pengilangan (perbuatan mengilang) Alam  Hasil perbuatan Tahu Pengalaman (sesuatu dialami) Pengetahuan (hasil yang diketahui) Darat  Tempat perbuatan Pendaratan (tempat mendarat) yang terkandung dalam kata dasar. –an. –an membawa makna tertentu seperti yang boleh dilihat didalam jadual berikut...(pengurusan) Penge. pen-..-an.. Kata nama terbitan daripada apitan ini mempunyai kaitan dengan kata kerja yang menerima imbuhan awalan me-.. mem-. Apitan Kata Nama pen... pen-.(perundingan) Pem....(merundingkan) Mem. Me. Kaedah pengabungan apitan ini serupa dengan kata awalan pen-.. –an. Seperti awalan kata nama. peng-.(pendahuluan) Peng.

Beralih Bekerja Belajar Peralihan Pekerjaan Pelajaran Apitan per-.. Maksud Contoh Tempat sesuatu dikerjakan atau tempat Pedalaman (tempat yang kedudukannya yang khusus. perkarangan dan petempatan merupakan antara contoh kata terbitan yang terhasil daripada imbuhan apitan ini.mana kata dasar.. Antara makna tersebut ialah untuk menunjukkan hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar.. Ini dapat dilihat dalam jadual dibawah. kata kerja dan kata adjektif untuk membentuk kata nama yang bersifat abstrak.Inap Penginapan (tempat untuk menginap) Apitan Kata Nama pe.. Apitan ini mendukung beberapa makna. Apitan Kata Nama ke-.) Menunjukkan makna hal yang terkandung Peperangan (hal berperang) dalam kata dasar.. untuk menunjukkan tempat dan juga untuk menunjukkan hasil daripada sesuatu. imbuhan apitan ini juga mendukung beberapa makna. Peperangan. –an Kata nama terbitan yang terhasil daripada apitan ini agak terhad jumlahnya.. peperiksaan.... –an membawa dua maksud iaitu untuk menunjukkan tempat dan untuk menunjukkan makna hal yang berkaitan dengan kata dasar atau hasil daripada melakukan maksud kata dasar. Kata nama terbitan ini juga mempunyai kaitan dengan kata kerja yang berawalan ber-. Apitan ini biasanya bergabung dengan kata dasar daripada kata nama. –an Apitan ini boleh bergabung dengan mana.-an. 7 . Apitan Kat Nama per. jauh dari pantai. Contoh .. Seperti apitan kata nama yang lain.

dan –em-. Contoh kata nama majumuk yang terhasil mengikut bentuk ini ialah . Contohnya . 8 . iaitu . Menurut beliau juga. proses pemajmukan ialah penggabungan dua atau lebih perkataan bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan.Sisipan Kata Nama Goay Teck Chong ada menyatakan bahawa bentuk sisipan yang membentuk kata nama ialah –el-. -elGembung Saput Gelembung Selaput -emGuntur Kuncup Gemuntur Kemuncup -erCucuk Gigi Cerucuk Gerigi Proses Pemajmukan Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan beberapa kata dasar.   endosentrik eksosentrik Endosentrik Kata nama majmuk yang terbentu melalui endosentrik ini terbentuk mengikut hukum sintaksis dalam bahasa Melayu. Kata nama majmuk ini mengikut hukum D-M. misalnya: kapal terbang. gambar rajah dan terima kasih. dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Ada dua cara kata nama majmuk dibentuk. Hukum D – M ini bermaksud yang diterangkan mendahului yang menerangkan.kata terbitan bersisipan ini membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. -er. Menurut Abdullah Hassan.

Bumiputera Perdana menteri Kata nama majmuk yang terbentuk secara eksosentrik pula hanya berlaku kepada kata nama majmuk yang terbentuk daripada dua unsur ayat yang mempunyai rentetan kata kerja + objek atau pelengkap. Penggandaan separa bermakna pengulangan sebahagian daripada kata dasar sahaja. Penggandaan penuh bermaksud pengulangan sepenuh sesuatu kata dasar. Contohnya . contohnya bantu-membantu dan cinta-mencintai. 9 . Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar yang berimbuhan hanya menggandakan kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan. Misalnya. dimana susunannya tidak mematuhi hukum DM. Hal ini kerana. sama ada secara sepenuh. dan berlaku hanya pada kata kerja dan kata adjektif tertentu. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal biasanya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya. separa atau berentak. tetapi hukum MD. yang boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. Kajibumi Kaji (kata kerja) Bumi (pelengkap) Proses Penggandaan Bentuk kata yang terakhir ialah kata ganda. Bentuk gandaan separa boleh terletak di bahagian belakang kata dasar.Anakanda Ketua menteri Baja butir Padang ragut Menteri besar Rumah rehat Terdapat satu lagi bentuk kata nama majmuk yang terhasil mengikut cara endosentrik ini. Vokal dalam bentuk gandaan itu mengalami proses pelemahan. menjadikannya vocal e pepet. bentuk ini terhad pada kata nama majmuk yang dipinjam daripada bahasa asing. laki→lalaki→lelaki. misalnya berturut-turut dan mencari-cari atau bahagian kata dasar. Contoh kata tersebut ialah . Namun cara ini tidak mematuhi sistem sintaksis Bahasa Melayu. dan letak gandanya pada bahagian hadapan kata dasar. Kata ganda ialah perkataan yang mengalami pengulangan pada kata dasarnya. contohnya cantik-cantik dan mata-mata.

apabila digandakan akan menjadi alat – alat tulis. Sebagai contoh perkataan alat tulis. Manakala bagi kata nama majmuk yang dieja terpisah. Dalam penggandaan berentak. contohnya kuih-muih. kata dasar nama boleh terdiri daripada kata nama tunggal. Penggandaan Kata Nama Penggandaan kata nama ini melibatkan ketiga –tiga proses penggandaan. Penggandaan Separa Penggandaan separa terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong dalam kata nama dan kata kerja. tungkus-lumus. penggandaan hanya akan berlaku pada bahagian awalnya sahaja. apabila digandakan akan menjadi jawatankuasa – jawatankuasa. Kata nama majmuk yang dieja bercantum akan digandakan keseluruhannya.Penggadaan berentak pula ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi yang tertentu dalam kata dasar. melalui pengulangan konsonan misalnya simpang-siur dan mandi-manda Menurut Goay Teck Chong. penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. berapitan. Penggandaan ini berlaku sama ada melalui pengulangan vokal. Penggandaan penuh kata nama majmuk pula dipengaruhi oleh bentuknya. Contohnya perkataan jawatankuasa. 10 . Penggandaan penuh kata nama tunggal terbahagi kepada dua iaitu. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. berakhiran ataupun bersisipan. penggandaan separa ataupun penggandaan seretak. Penggandaan penuh Dalam penggandaan ini. Penggandaan penuh kata nama terbitan pula terbentuk daripada kata nama yang berawalan. kata nama terbitan dan kata nama majmuk. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat tiga jenis penggandaan.   penggandaan kata nama tunggal tanpa imbuhan. Sama ada penggandaan penuh. penggandaan kata nama tunggal dengan imbuhan –an. penggandaan separa dan penggandaan berentak. iaitu penggandaan penuh.

Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. meja – meja Labi – labi. kura – kura Orang = Orang – orang Kuih = Kuih –muih Mana = Mana .Berita Nasional Malaysia .Angkatan Belia Islam Malaysia . bergantung pada cara pembentukkannya. Makna Kata Nama Ganda Jadual ini akan menunjukkan maksud jenis – jenis kata nama ganda. 11 . Makna Penanda jamak Penanda nama haiwan Makna kesamaan atau keserupaan Penanda kepelbagaian jenis Penanda tidak tahu Contoh Kata Ganda Buku – buku. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim.mana Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan.Penggandaan Berentak Penggandaan berentak terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong sebagai kata nama.kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. Contohnya : ABIM Bernama Kugiran .

pukul rata kugiran . kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional 12 . Contohnya : tabika .Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. jika bukan kata nama khas.taman bimbingan kanak-kanak purata . keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.kumpulan gitar rancak Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. jika kata nama khas.

Frasa nama. tiap-tiap satu boleh mengandungi satu unsur inti yang dapat menjadi wakil bagi setiap frasanya.0 Pergolongan Kata Perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria. Perkataan yang menjadi unsur inti bagi frasa kerja pula ialah kata kerja (KK). Dengan demikian perkataan dari sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang boleh menjadi unsur bagi setiap konstituen utama. iaitu frasa. malah frasa sendi nama mengandungi dua unsur wajib. iaitu klausa dan frasa. Frasa subjek dibentuk oleh frasa nama (FN). Dalam buku ini perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. mempunyai kata nama sebagai unsur intinya.3. frasa kerja. misalnya. Ini dapat dilambangkan seperti berikut: a) FN | KN | Kedai b) FK | KK | Berjalan 13 . frasa adjektif (FA). bukan frasa endosentrik tetapi frasa eksosentrik kerana tidak terdapat satu unsur inti yang boleh mewakili keseluruhan frasanya. Frasa sendi nama. Binaan sintaksis bermaksud konstruksi-konstruksi yang dibentuk oleh perkataan-perkataan yang dapat berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituenkonstituen dalam ayat. Frasa-frasa ini disebut frasafrasa utama. sebaliknya. dan frasa adjektif ialah frasa-frasa endosentrik. kriteria sintaksis dan kriteria semantik. kriteria struktur morfem. frasa kerja (FK). Frasa nama. iaitu kata sendi nama dan frasa nama. misalnya kriteria struktur fonologi atau bunyi. dan perkataan yang menjadi unsur inti bagi frasa adjektif ialah kata adjektif (KA). dan frasa sendi nama (FS). klausa dan ayat. iaitu frasa subjek dan frasa predikat.

boleh dikelompokkan ke dalam satu golongan kata secara kolektif. terdapat juga unsur pilihan. Selain golongan ini. frasa kerja dan frasa adjektif. dan kata adjektif boleh disebut golongan kata utama kerana inti bagi frasa-frasa utama ayat. Kesimpulannya. tidak terdapat lagi perkataan-perkataan yang boleh menjadi inti bagi mana-mana frasa utama. dan frasa adjektif. iaitu kata tugas yang bersifat heterogen. kata kerja. frasa kerja. iaitu frasa nama. golongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat. iaitu unsur-unsur bukan inti yang mendahului ataupun mengikuti unsure-unsur inti itu.c) FA | KA | Cantik Selain unsur-unsur inti bagi frasa nama. Contohnya seperti sebuah dan runcit seperti dalam rajah: d) FN | KN | Sebuah kedai runcit e) FK | KK | Sedang berjalan cepat f) FA | KA | Masih awal sangat Kata nama. Selain tiga golongan kata utama ini. iaitu: i) ii) kata nama kata kerja 14 .

seperti yang telah diterangkan. serapan ii) kata nama am konkrit tangan. Contoh: i) kata nama am abstrak . Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. Kata nama khas terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. rumah. Raja Azlan Shah b)bukan manusia .Tompok. sungai. Kata nama terbahagi kepada tiga iaitu kata nama khas. idaman. Proton Saga.Nina. Comel ii) kata nama khas tak hidup -Kuala Lumpur. Gunung Kinabalu Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda-benda atau perkara-perkara yang umum sifatnya.mimpi. Si Belang.iii) iv) KATA NAMA kata adjektif kata tugas Golongan kata nama. Kata nama am dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata nama am abstrak dan kata nama am konkrit. kambing 15 . kata nama am dan kata ganti nama. Kata nama khas hidup pula terbahagi kepada dua iaitu kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti pada binaan frasa nama dan lazimnya kata ini menamakan orang. Ahmad. roh. Contoh: i) kata nama khas hidup a)manusia . tempat atau benda.

beliau. b) kata ganti nama diri orang =pertama-saya. tumbang. terpegun. kau ambil ditendang. patik.Kata Ganti Nama Kata ganti nama dibahagikan kepada dua iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. dan anda =ketiga-ia. i) kata ganti nama tunjuk . Terbahagi kepada dua iaitu: a) kata ganti nama diri tanya-menanya hal benda. Kata Kerja Kata kerja dapat dibahagikan kepada dua iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. tersenyum. ii) kata ganti nama diri . kau peristeri ii) kata kerja tak transitif dibahagikan kepada dua iaitu kata kerja tak transitif tak berpelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap. ku tendang. perkara atau manusia. menangis. aku. b) kata kerja tak transitif berpelengkap 16 . i) kata kerja transitif pula dibahagi kepada dua iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif.kata nama yang berfungsi menunjuk pada sesuatu perkara atau benda. Terdapat hanya dua iaitu itu dan ini. Kata ganti nama diri dibahagikan lagi kepada dua iaitu kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. kau tendang dilihat. perkara atau manusia. menjerit. mereka dan –nya. melancong. engkau. kamu lihat diperisteri.bangun. kau makan diambil. Kata ganti nama diri orang terdiri daripada kata ganti nama pertama. beta. kamu. ku ambil. ku makan.kata nama yang menjadi pangganti sesuatu benda. awak. Kata kerja transitif aktif makan mengambil menendang melihat memperisteri Kata kerja transitif pasif dimakan. kami dan kita =kedua-saudara. a) kata kerja tak trasitif tak berpelengkap . kedua dan ketiga. dia. saya lihat.

tebal.harum. hodoh. pahit b) pandang. sibuk. buruk c) dengar. jahat.panjang. ayu.cantik. dalam iv) kata adjektif bentuk . berahi ix) kata adjktif jarak . dekat. nyaring.sedap. bising d) bau. lonjong v) kata adjektif pancaindera a) rasa. licin.segera. spontan. tinggal. molek. wangi.merdu. berbantalkan. perlahan viii) kata adjektif perasaan .cepat. kelabu. kasar. keras kasar. hijau. awal vii) kata adjektif cara .jauh.cinta. ada. mersik. ungu. deras. manis.baik. bujur.halus.putih. cetek. tegap. masam. merah iii) kata adjektif ukuran . hampir 17 . Kata Adjektif Sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. laju. rindu. hapak e) sentuh. menjadi. leper.beransur. kuning.bulat. hitam. Dibahagikan kepada sekurang-kurangnya sembilan kumpulan berdasarkan makna: i) kata adjektif sifat/keadaan . ghairah. biru. nyaris. nipis. kecil. lembut vi) kata adjektif waktu . segar. nakal. tinggi. lemah. pendek. saying. lazat. berani ii) kata adjektif warna . asyik. cerdik. tenang. lewat. berbuat.. pandai.

manusia atau bukan manusia.4. kata nama am dan kata ganti nama. iaitu kata nama khas.0 Analisis Teks Cerpen Berdasarkan cerpen bertajuk “kasih seorang kakak”. konkrit atau abstrak abstrak dan berbilang atau tak berbilang. Kata Nama Am Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik. Kata nama am yang terdapat dalam cerpen : Kata nama am hidup manusia Kata nama am hidup bukan manusia Bapa burung adik Kerbau Doktor Pokok Perempuan Belalang Isteri Bunga raya Ibu Kucing Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit Rumah Kata nama am tak hidup institusi Sekolah 18 . Institusi atau bukan institusi. iaitu hidup atau tidak hidup. golongan kata yang terdapat dalam cerpen ini ialah golongan kata nama.

bahasa. Seterusnya. Kata ganti nama diri orang yang terdapat dalam cerpen ialah: kata ganti nama diri orang pertama - kata ganti nama diri orang kedua - kata ganti nama diri orang ketiga Dia Ia Mereka 19 . Iaitu. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. dalam tulisan. benda.Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama orang. institusi. huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar.   Hidup > Manusia / Bukan manusia Tak hidup Kata nama khas yang terdapat dalam cerpen : Kata nama khas hidup manusia Anita Cikgu Azmi Mohyen Kata nama khas hidup bukan manusia Pokok durian Burung menggala kerbau - Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. dan kata ganti nama tunjuk.al (1996). Kata nama khas boleh dibahagikan kepada subgolongan. pangkat. iaitu kata ganti nama diri. bangsa. dan seumpamanya. Biasanya. kedua dan ketiga. haiwan. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga. undang-undang. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua.

Kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif yang terdapat dalam cerpen ialah: Kata kerja transitif aktif kerja transitif pasif Anita cuma memakai seluar saja Adikmu ditangkap kucing. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et. mengapa 2. Burung itu menjadi liar secara mendadak.bulu adiknya ditanam dengan penuh hormat. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan.al.2006). Kata kerja transitif Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. ibunya.Kata ganti nama diri tanya yang terdapat dalam cerpen : 1. Cikgu azmi sangat kepingin mendapatkan Adik patung yang dibuat dari kain oleh burung itu. tidak dihirau lagi. Sepatutnya dia mendapat seorang adik Bermula dari itulah Anita dilihat tidak sunyi lagi. mana Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. Bulu . 20 . Anita menyusup di bawah rumah Anita lupa adiknya anak patung yang dibeli oleh ayahnya.

Kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri. - Kata kerja tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. Bapanya juga tergenang air mata.cepat berlari keluar. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tak berpelengkap. Kata kerja ini tidak memerlukan penyambut. Dia menahan sedih pilu Adiknya sudah manja. Kata kerja tak transitif yang terdapat dalam cerpen ialah : kata kerja tak transitif berpelengkap kata kerja tak transitif tak berpelengkap. Anita merenung bapanya. - 21 . Anita cukup seronok. - Dia masih tercangkung di bawah pokok - Anita cepat .Anita melepaskan pelukan bapanya. tidak kepada benda atau orang lain.

paling. sangat. apitan. benar. agak.Kata Adjektif Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama.al. sungguh. 2007) Kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. sekali.dan sudah lama sungguh. iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif warna kata adjektif ukuran kata adjektif bentuk kata adjektif waktu kata adjektif jarak kata adjektif cara kata adjektif perasaan kata adjektif pancaindera Jenis kata adjektif yang terdapat dalam cerpen ialah : kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif waktu kata adjektif cara kata adjektif perasaan jinak - Petang Cepat - Cepat Lembut - Sedih Gembira Marah Hampa Kasih 22 . Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. sama ada imbuhan awalan. atau sisipan (Ali Mahmood et.

kata pangkal ayat .kata hubung .kata pemeri .kata sendi nama . iaitu : . pedepan. pemeri.kata tanya . Ada 14 jenis kata tugas yang boleh dikelompokkan berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat.kata arah .kata bilangan .kata perintah . Fungsi kata tugas ialah menjadi penghubung. penegas. penguat. penentu. penanya dan penyeru.kata bantu .Kata Tugas Kata tugas mempunyai tugas yang mustahak di dalam ayat.kata pembenda . Kata tugas tidak mempunyai makna tetapi ia digunakan dalam ayat dan frasa untuk menjalankan sesuatu tugas tatabahasa.kata seru . penafi. pembenar.kata penegas .kata penguat Jenis Kata tugas yang terdapat dalam cerpen ialah : kata hubung kata tanya kata bantu kata sendi nama Yang Mengapa Sedang Di Dan Apa Sudah Ke Atau Mana Hendak Dengan Bahawa - Telah Dari - - - Kepada - - - Sperti 23 .kata penekan . pembantu.

Berdasarkan kajian. konsep morfologi dan digunakan dalam menghasilkan karya seperti cerpen. terutama dalam bidang kosa kata dan yang melibatkan perubahan bentuk-bentuk kata. saya mendapati dalam cerpen tersebut. penggunaan kata nama merupakan golongan kata yang paling banyak digunakan. Bagi proses pembentukan kata pula. Penulis sesebuah karya kerap menggunakan penggunaan kata nama dan kata ganti nama diri dalam menghasilkan sebuah karya mereka. 24 .kata arah Kata pascakata Atas Adiknya Bawah Muridnya Tepi panggilannya - Usianya - Anaknya - rayunya KESIMPULAN Secara keseluruhannya. Morfologi ini memfokuskan kajian terhadap perkataan dalam bahasa Melayu yang telah menunjukkan perubahan dan perkembangan yang pesat. manakala terdapat juga ayat tak transitif juga penggunaan ayat transitif.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->