PENSYARAH

:
AHLI KUMPULAN:

Dr. Helen Khoo Chooi Sim

Buat analisis terhadap Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan melihat perkaitannya dengan Falsafah Pendidikan Barat, Islam dan Timur.

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. ”

Pendidikan Suatu Usaha Berterusan Perkembangan Potensi Individu Perkembangan Individu secara Menyeluruh dan Bersepadu Elemen-elemen Falsafah Insan yang Seimbang dan Harmonis Unsur Intelek Unsur Rohani Unsur Emosi

Pendidikan
Kebangsaan

Unsur Jasmani

Kepercayaan dan Kepatuhan kepada Tuhan Rakyat Malaysia yang Berilmu Pengetahuan Rakyat Malaysia yang Berketerampilan Elemenelemen Falsafah Pendidikan Rakyat Malaysia yang berakhlak Mulia Kebangsaan Rakyat Malaysia yang Bertanggungjawab Rakyat Malaysia yang Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri Rakyat Malaysia yang Dapat Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian dan Kemakmuran Masyarakat dan Negara .

• Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan. . • Setelah tamat persekolahan. Pendidikan suatu usaha berterusan • Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu. setiap individu masih terus meningkatkan ilmu. kemahiran dan nilai murni. kemahiran dan akhlak mereka. • Proses pemerolehan dan pemindahan berlangsung secara berterusan bermula dari kecil sehingga ke akhir hayat.1. • Sahsiah yang dibentuk akan terus berkembang sepanjang tempoh persekolahan. • Pendidikan awal kanak-kanak amat penting untuk membentuk asas sahsiah kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umur antara satu hingga enam tahun.

membentuk kemahiran dan memupuk penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan sunah sepanjang hayat - . melatih dan mendidik akal.Pendidikan suatu usaha berterusan Falsafah Pendidikan Islam Proses berterusan untuk merubah. jasmani dan rohani manusia berasaskan nilai-nilai Islam yang bersumberkan wahyu Suatu usaha yang berterusan dalam menyampaikan ilmu.

2. potensi dan kebolehan akan terjelma melalui interaksi sosial. • Pendidikan memberi peluang individu untuk berkembang bakat. • Bakat. potensi dan kebolehan mereka. potensi dan kebolehan yang terpendam. potensi dan kebolehan seelok-eloknya dicungkil dan dikembangkan. . • Bakat. Perkembangan potensi individu • Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat.

fizikal. Mengembangkan potensi intelek.Perkembangan potensi individu Falsafah Pendidikan Barat Perenialisme: (Fungsi) Memperkembangkan potensi menaakul Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Setiap individu mempunyai potensi yang berbeza. emosi dan rohani manusia ke tahap kesempurnaan Progresivisme: Pelajar diberi kebebasan belajar pelajar yang berkaitan dengan minat Eksistensialisme: Permainan & pendidikan seni-mengembangkan potensi pelajar dengan sempurna . Guru mengajar pelajar ikut kebolehan individu Falsafah Pendidikan Islam (Mohammad Qatb).

rohani. potensi dan kebolehan tidak boleh dikembangkan secara berasingan. Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu Bakat. emosi dan jasmani. .3. Sebaliknya dihubung kait atau diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi 4 aspek • iaitu intelek.

Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmoni dan seimbang Falsafah Pendidikan Islam Matlamat: Perkembangan seimbang di dalam diri individu dengan nilai keislaman .

Kesihatan yang baik (jasmani). Insan yang seimbang dan harmonis Individu harus memiliki: Ilmu (intelek).4. Sahsiah yang baik (emosi). . Percaya kepada Tuhan Akhlak yang baik (rohani) dan Keseimbangan antara keempat-empat aspek akan menghasilkan individu yang mampu hidup secara harmonis Individu sedemikian memiliki ketahanan untuk menghadapi dengan diri dan orang lain. segala cabaran hidup.

Insan yang seimbang dan harmonis Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmoni dan seimbang Falsafah Pendidikan Islam Matlamat: Perkembangan seimbang di dalam diri individu dengan nilai keislaman .

5. kritikal dan reflektif. Sanggup untuk berkongsi ilmu . membaca. Berkemahiran untuk berfikir secara kreatif. Unsur intelek Mempunyai kemahiran asas 3M. Sering berusaha untuk memperoleh dan mengembang ilmu yang benar. mengira dan menulis.

Unsur Intelek Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Islam Matlamat: Perkembangan seimbang (nilai keislaman)berpengetahuan Perenialisme: Konfusianisme: (Tugas pendidikan) Penggunaan kaedah Melatih pelajar dalam 3M inkuiri dan ilmu intuitif untuk memperoleh ilmu pengetahuan Essentialisme: .Kemahiran 3M Rekonstruktivisme: Teknik perbincangan & penggunaan kemahiran berfikir kritis & kreatif .

6. Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni.Unsur rohani Menyedari dan percaya kepada Tuhan. Bersyukur dengan pemberian Tuhan. .

Falsafah Pendidikan Timur Prinsip.menimbulkan rasa kesyukuran kepada Tuhan.Unsur rohani Falsafah Pendidikan Barat Perenialismependidikan kemanusiaan termasuk agama. Mat Diah. . Falsafah Pendidikan Islam Melahirkan manusia yang patuh kepada perintah Tuhan Abdul Halim Hj.membentuk manusia Muslim berdasarkan ajaran Islam.

• Mempunyai emosi yang matang dan stabil. 7. • Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan.. • Memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang. Unsur emosi .

mental dan jiwa pelajar Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Membina tingkah laku manusia Essensialisme: Guru hendaklah mempunyai emosi yang stabil .Unsur emosi Falsafah Pendidikan Barat Perenialisme: (tugas utama dalam proses pendidikan) -Mendisiplinkan akal.

Unsur jasmani .• Menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal. • Menjaga kesihatan tubuh badan • Melakukan riadah dengan sempurna • Menggunakan tenaga fizikal untuk memanfaatkan masyarakat. 8.

Unsur Jasmani Falsafah Pendidikan Timur Buddhisme (Rabindranath Tagore)-pendidikan tubuh badan. Falsafah Pendidikan Islam Mohammad Qatbmengembangkan potensi individu. Abul Halim.melatih jasmani manusia Al-jismiyah (pendidikan jasmani) . aktiviti fizikal. seperti fizikal ke tahap kesempurnaan.

Mengamalkan segala ajaran agama yang dianuti. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Mengakui tentang kewujudan Tuhan. Menyedari bahawa hukum dan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Menyedari bahawa individu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan dan tindakannya.9. . Mengakui Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam.

Falsafah Pendidikan Timur Prinsip. Mat Diah.Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Falsafah Pendidikan Barat Perenialismependidikan kemanusiaan termasuk agama. Taoisme-mencapai Nirvana Falsafah Pendidikan Islam Melahirkan manusia yang patuh kepada perintah Tuhan Abdul Halim Hj.menimbulkan rasa kesyukuran kepada Tuhan.membentuk manusia Muslim berdasarkan ajaran Islam. .

10. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan Berusaha Cintakan ilmu pengetahuan. . meningkatkan ilmu pengetahuan Mempunyai fikiran luas dan terbuka. Sentiasa bersedia berkongsi ilmu.

Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan Falsafah Pendidikan Barat Perenialismemengajar pengetahuan yang bersifat sejagat.melahirkan individu yang berpengetahuan. Falsafah Pendidikan Islam Matlamat. Rekonstruktivismemenyampaikan ilmu pengetahuan . Falsafah Pendidikan Timur Fungsi-membolehkan seseorang mencapai kebijaksanaan. Progresivismepengalaman sbg asas utk mendapatkan pengetahuan (tentatif).

11.Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri. Berkebolehan menjalankan tugas dengan sempurna. Rakyat Malaysia yang berketrampilan Memupuk pembawaan diri yang baik. Mempunyai kemahiran yang sesuai Berpandangan jauh dan berinisiatif .

.Rakyat Malaysia yang berketrampilan Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme-menghasilkan individu yang berkebolehan (ziancai) Falsafah Pendidikan Islam Mementingkan keterampilan.

Berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup. Mengetahui yang mana nilai baik dan mana yang buruk . Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia Mempunyai perwatakan diri yang baik.12.

Pembinaan tingkah laku manusia yang berakhlak tinggi dan mulia. Al-Khuluqiyah (pendidikan akhlak) . Konfusianismependidikan moral Matlamat-melahirkan individu yang berakhlak tinggi Dr.Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Islam PerenialismeKonfusianisme-Membina memupuk kelakuan tingkah laku manusia moral supaya menjadi seorang yang berakhlak mulia. Mohd Athiyah alAbrasyi.

Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab • Boleh dipercayai. • Menjalankan tugas dengan amanah. agama. • Berusaha untuk memajukan diri. masyarakat. bersih dan cekap.13. • Menyedari bahawa setiap tugas dan tanggungjawab merupakan amanah dan harus dilaksanakan dengan baik. bangsa dan negara. . • Mematuhi peraturan dan undang-undang negara. keluarga.

Matlamat.Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Islam Eksistensialisme.melahirkan Muslim yang bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah S.T.individu bertanggungjawab terhadap diri sendiri.W. .

14. Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri . Berfikiran waras dan berjiwa tenang. Mewujudkan perhubungan baik.Mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk menghadapi Tubuh badan yang sihat cabaran hidup.

. PerenialismeMatlamatmendisiplinkan mental menyediakan anak & jiwa pelajar muda menghadapi cabaran yang timbul.Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Islam Mencapai kesejahteraan abadi di akhirat. Essensialismemembentuk personaliti dan mental individu ke tahap penyempurnaan.

bertimbang rasa. Mempertahankan maruah diri. Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Menjadikan Rukun Negara sebagai amalan hidup dan cintakan negara. Berusaha untuk memajukan ekonomi negara Sering mengamalkan kestabilan politik dan keamanan negara. kekitaan. . Memupuk persefahaman dan keharmonian keluarga. masyarakat dan negara Berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat melalui sifat toleransi. hormat menghormati dan sebagainya. bangsa dan negara.15. agama.

Melahirkan suatu masyarakat yang hidup dengan harmoni.mengikut peraturan serta setia &cinta kepada pemerintah dan negara. Falsafah Pendidikan Islam Matlamat. Konfusianismemengekalkan kebudayaan masyarakat untuk membawa kesejahteraan & keharmonian kehidupan Buddhisme-mempunyai kecekapan utk berkhidmat kepada masyarakat & negara. Progresivismemengaitkan pembelajaran dgn isu-isu sosial. masyarakat dan negara Falsafah Pendidikan Barat Essensialismememenuhi kehendak masyarakat semasa Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme. menghormati dan bekerjasama. politikal dan ekonomi Rekonstruktivismemembaiki /membentuk semula masyarakat .Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

Apakah perkaitan antara unsur kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan Falsafah Pendidikan Timur? 3. Senaraikan 5 unsur dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.1. . 2. Tunjukkan bukti bahawa Falsafah Pendidikan Islam mementingkan unsur jasmani dalam pendidikan.

mempunyai jiwa yang tenteram tubuh badan sihat bersikap bekerjasama .Falsafah Pendidikan Kebangsaan kini telah mengambil unsur-unsur daripada Falsafah Pendidikan Barat. Potensi dan bakat individu juga dapat diperkembangkan dengan teratur. Timur dan Islam. Individu akan menjadi insan yang • • • • • • memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan berakhlak mulia percaya kepada Tuhan.

Zulkufli Mahayudin. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Lee Keok Cheong. Bhd. Pengantar Pendidikan Teras untuk Kursus Persediaan Program Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah. Bhd. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. (2011). Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. (2013). Bhd. Bhd. Mok Soon Sang.Buku: Choong Lean Keow. Noriati A. Mok Soon Sang. & Zakiah Noordin. Rashid. . (2011). (2012). Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn.

net/mayang_aida/bagi-falsafahpendidikan-timur pada 24 Januari 2013. Dimuat turun dari http://www. .slideshare. ________ (2010).Laman Web: ________ (2012). Dimuat turun dari http://www. Implikasi Falsafah Pendidikan Timur.com/docs/67972788/Implikasifalsafah-pendidikan-timur pada 24 Januari 2013. Falsafah Pendidikan Timur.docstoc.