PENSYARAH

:
AHLI KUMPULAN:

Dr. Helen Khoo Chooi Sim

Buat analisis terhadap Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan melihat perkaitannya dengan Falsafah Pendidikan Barat, Islam dan Timur.

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. ”

Pendidikan Suatu Usaha Berterusan Perkembangan Potensi Individu Perkembangan Individu secara Menyeluruh dan Bersepadu Elemen-elemen Falsafah Insan yang Seimbang dan Harmonis Unsur Intelek Unsur Rohani Unsur Emosi

Pendidikan
Kebangsaan

Unsur Jasmani

Kepercayaan dan Kepatuhan kepada Tuhan Rakyat Malaysia yang Berilmu Pengetahuan Rakyat Malaysia yang Berketerampilan Elemenelemen Falsafah Pendidikan Rakyat Malaysia yang berakhlak Mulia Kebangsaan Rakyat Malaysia yang Bertanggungjawab Rakyat Malaysia yang Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri Rakyat Malaysia yang Dapat Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian dan Kemakmuran Masyarakat dan Negara .

Pendidikan suatu usaha berterusan • Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu. • Proses pemerolehan dan pemindahan berlangsung secara berterusan bermula dari kecil sehingga ke akhir hayat. . • Sahsiah yang dibentuk akan terus berkembang sepanjang tempoh persekolahan. • Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan.1. kemahiran dan nilai murni. • Pendidikan awal kanak-kanak amat penting untuk membentuk asas sahsiah kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umur antara satu hingga enam tahun. • Setelah tamat persekolahan. setiap individu masih terus meningkatkan ilmu. kemahiran dan akhlak mereka.

membentuk kemahiran dan memupuk penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan sunah sepanjang hayat - .Pendidikan suatu usaha berterusan Falsafah Pendidikan Islam Proses berterusan untuk merubah. jasmani dan rohani manusia berasaskan nilai-nilai Islam yang bersumberkan wahyu Suatu usaha yang berterusan dalam menyampaikan ilmu. melatih dan mendidik akal.

potensi dan kebolehan akan terjelma melalui interaksi sosial. potensi dan kebolehan mereka. • Bakat. Perkembangan potensi individu • Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat. potensi dan kebolehan yang terpendam. • Bakat. • Pendidikan memberi peluang individu untuk berkembang bakat.2. potensi dan kebolehan seelok-eloknya dicungkil dan dikembangkan. .

fizikal. Guru mengajar pelajar ikut kebolehan individu Falsafah Pendidikan Islam (Mohammad Qatb).Perkembangan potensi individu Falsafah Pendidikan Barat Perenialisme: (Fungsi) Memperkembangkan potensi menaakul Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Setiap individu mempunyai potensi yang berbeza. Mengembangkan potensi intelek. emosi dan rohani manusia ke tahap kesempurnaan Progresivisme: Pelajar diberi kebebasan belajar pelajar yang berkaitan dengan minat Eksistensialisme: Permainan & pendidikan seni-mengembangkan potensi pelajar dengan sempurna .

emosi dan jasmani. rohani. . Sebaliknya dihubung kait atau diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu Bakat. potensi dan kebolehan tidak boleh dikembangkan secara berasingan.3. Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi 4 aspek • iaitu intelek.

Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmoni dan seimbang Falsafah Pendidikan Islam Matlamat: Perkembangan seimbang di dalam diri individu dengan nilai keislaman .

Kesihatan yang baik (jasmani). Insan yang seimbang dan harmonis Individu harus memiliki: Ilmu (intelek). . segala cabaran hidup. Sahsiah yang baik (emosi). Percaya kepada Tuhan Akhlak yang baik (rohani) dan Keseimbangan antara keempat-empat aspek akan menghasilkan individu yang mampu hidup secara harmonis Individu sedemikian memiliki ketahanan untuk menghadapi dengan diri dan orang lain.4.

Insan yang seimbang dan harmonis Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmoni dan seimbang Falsafah Pendidikan Islam Matlamat: Perkembangan seimbang di dalam diri individu dengan nilai keislaman .

Sanggup untuk berkongsi ilmu . kritikal dan reflektif.5. Sering berusaha untuk memperoleh dan mengembang ilmu yang benar. Unsur intelek Mempunyai kemahiran asas 3M. Berkemahiran untuk berfikir secara kreatif. mengira dan menulis. membaca.

Kemahiran 3M Rekonstruktivisme: Teknik perbincangan & penggunaan kemahiran berfikir kritis & kreatif .Unsur Intelek Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Islam Matlamat: Perkembangan seimbang (nilai keislaman)berpengetahuan Perenialisme: Konfusianisme: (Tugas pendidikan) Penggunaan kaedah Melatih pelajar dalam 3M inkuiri dan ilmu intuitif untuk memperoleh ilmu pengetahuan Essentialisme: .

Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni. Bersyukur dengan pemberian Tuhan.6. .Unsur rohani Menyedari dan percaya kepada Tuhan.

membentuk manusia Muslim berdasarkan ajaran Islam. Mat Diah.menimbulkan rasa kesyukuran kepada Tuhan.Unsur rohani Falsafah Pendidikan Barat Perenialismependidikan kemanusiaan termasuk agama. . Falsafah Pendidikan Islam Melahirkan manusia yang patuh kepada perintah Tuhan Abdul Halim Hj. Falsafah Pendidikan Timur Prinsip.

• Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan.• Mempunyai emosi yang matang dan stabil. • Memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang. Unsur emosi .. 7.

mental dan jiwa pelajar Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Membina tingkah laku manusia Essensialisme: Guru hendaklah mempunyai emosi yang stabil .Unsur emosi Falsafah Pendidikan Barat Perenialisme: (tugas utama dalam proses pendidikan) -Mendisiplinkan akal.

• Menjaga kesihatan tubuh badan • Melakukan riadah dengan sempurna • Menggunakan tenaga fizikal untuk memanfaatkan masyarakat. 8.Unsur jasmani .• Menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal.

Abul Halim.melatih jasmani manusia Al-jismiyah (pendidikan jasmani) . aktiviti fizikal. Falsafah Pendidikan Islam Mohammad Qatbmengembangkan potensi individu.Unsur Jasmani Falsafah Pendidikan Timur Buddhisme (Rabindranath Tagore)-pendidikan tubuh badan. seperti fizikal ke tahap kesempurnaan.

Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Mengakui tentang kewujudan Tuhan. Menyedari bahawa hukum dan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mengamalkan segala ajaran agama yang dianuti. . Mengakui Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam. Menyedari bahawa individu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan dan tindakannya.9.

. Taoisme-mencapai Nirvana Falsafah Pendidikan Islam Melahirkan manusia yang patuh kepada perintah Tuhan Abdul Halim Hj. Mat Diah.Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Falsafah Pendidikan Barat Perenialismependidikan kemanusiaan termasuk agama. Falsafah Pendidikan Timur Prinsip.menimbulkan rasa kesyukuran kepada Tuhan.membentuk manusia Muslim berdasarkan ajaran Islam.

Sentiasa bersedia berkongsi ilmu. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan Berusaha Cintakan ilmu pengetahuan. .10. meningkatkan ilmu pengetahuan Mempunyai fikiran luas dan terbuka.

Rekonstruktivismemenyampaikan ilmu pengetahuan .Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan Falsafah Pendidikan Barat Perenialismemengajar pengetahuan yang bersifat sejagat. Falsafah Pendidikan Timur Fungsi-membolehkan seseorang mencapai kebijaksanaan. Progresivismepengalaman sbg asas utk mendapatkan pengetahuan (tentatif). Falsafah Pendidikan Islam Matlamat.melahirkan individu yang berpengetahuan.

11.Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri. Berkebolehan menjalankan tugas dengan sempurna. Mempunyai kemahiran yang sesuai Berpandangan jauh dan berinisiatif . Rakyat Malaysia yang berketrampilan Memupuk pembawaan diri yang baik.

.Rakyat Malaysia yang berketrampilan Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme-menghasilkan individu yang berkebolehan (ziancai) Falsafah Pendidikan Islam Mementingkan keterampilan.

12. Berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup. Mengetahui yang mana nilai baik dan mana yang buruk . Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia Mempunyai perwatakan diri yang baik.

Mohd Athiyah alAbrasyi.Pembinaan tingkah laku manusia yang berakhlak tinggi dan mulia. Al-Khuluqiyah (pendidikan akhlak) .Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Islam PerenialismeKonfusianisme-Membina memupuk kelakuan tingkah laku manusia moral supaya menjadi seorang yang berakhlak mulia. Konfusianismependidikan moral Matlamat-melahirkan individu yang berakhlak tinggi Dr.

agama.13. . bersih dan cekap. keluarga. • Menyedari bahawa setiap tugas dan tanggungjawab merupakan amanah dan harus dilaksanakan dengan baik. • Menjalankan tugas dengan amanah. bangsa dan negara. • Berusaha untuk memajukan diri. masyarakat. • Mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab • Boleh dipercayai.

Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Islam Eksistensialisme. Matlamat.W.T. .individu bertanggungjawab terhadap diri sendiri.melahirkan Muslim yang bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah S.

Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri . 14. Mewujudkan perhubungan baik. Berfikiran waras dan berjiwa tenang.Mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk menghadapi Tubuh badan yang sihat cabaran hidup.

Essensialismemembentuk personaliti dan mental individu ke tahap penyempurnaan.Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Islam Mencapai kesejahteraan abadi di akhirat. PerenialismeMatlamatmendisiplinkan mental menyediakan anak & jiwa pelajar muda menghadapi cabaran yang timbul. .

agama. bangsa dan negara. Berusaha untuk memajukan ekonomi negara Sering mengamalkan kestabilan politik dan keamanan negara. Menjadikan Rukun Negara sebagai amalan hidup dan cintakan negara. hormat menghormati dan sebagainya. .15. bertimbang rasa. Memupuk persefahaman dan keharmonian keluarga. kekitaan. masyarakat dan negara Berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat melalui sifat toleransi. Mempertahankan maruah diri. Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

Falsafah Pendidikan Islam Matlamat.Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. politikal dan ekonomi Rekonstruktivismemembaiki /membentuk semula masyarakat . Konfusianismemengekalkan kebudayaan masyarakat untuk membawa kesejahteraan & keharmonian kehidupan Buddhisme-mempunyai kecekapan utk berkhidmat kepada masyarakat & negara. masyarakat dan negara Falsafah Pendidikan Barat Essensialismememenuhi kehendak masyarakat semasa Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme.mengikut peraturan serta setia &cinta kepada pemerintah dan negara. menghormati dan bekerjasama. Progresivismemengaitkan pembelajaran dgn isu-isu sosial.Melahirkan suatu masyarakat yang hidup dengan harmoni.

Apakah perkaitan antara unsur kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan Falsafah Pendidikan Timur? 3.1. 2. Senaraikan 5 unsur dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. . Tunjukkan bukti bahawa Falsafah Pendidikan Islam mementingkan unsur jasmani dalam pendidikan.

mempunyai jiwa yang tenteram tubuh badan sihat bersikap bekerjasama . Individu akan menjadi insan yang • • • • • • memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan berakhlak mulia percaya kepada Tuhan.Falsafah Pendidikan Kebangsaan kini telah mengambil unsur-unsur daripada Falsafah Pendidikan Barat. Timur dan Islam. Potensi dan bakat individu juga dapat diperkembangkan dengan teratur.

Pengantar Pendidikan Teras untuk Kursus Persediaan Program Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah.Buku: Choong Lean Keow. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. . (2012). Zulkufli Mahayudin. (2013). Bhd. Bhd. Bhd. (2011). Lee Keok Cheong. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Mok Soon Sang. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. & Zakiah Noordin. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Bhd. Noriati A. Rashid. (2011). Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Mok Soon Sang.

slideshare.com/docs/67972788/Implikasifalsafah-pendidikan-timur pada 24 Januari 2013. .docstoc.net/mayang_aida/bagi-falsafahpendidikan-timur pada 24 Januari 2013. ________ (2010).Laman Web: ________ (2012). Dimuat turun dari http://www. Dimuat turun dari http://www. Implikasi Falsafah Pendidikan Timur. Falsafah Pendidikan Timur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful