PENSYARAH

:
AHLI KUMPULAN:

Dr. Helen Khoo Chooi Sim

Buat analisis terhadap Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan melihat perkaitannya dengan Falsafah Pendidikan Barat, Islam dan Timur.

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. ”

Pendidikan Suatu Usaha Berterusan Perkembangan Potensi Individu Perkembangan Individu secara Menyeluruh dan Bersepadu Elemen-elemen Falsafah Insan yang Seimbang dan Harmonis Unsur Intelek Unsur Rohani Unsur Emosi

Pendidikan
Kebangsaan

Unsur Jasmani

Kepercayaan dan Kepatuhan kepada Tuhan Rakyat Malaysia yang Berilmu Pengetahuan Rakyat Malaysia yang Berketerampilan Elemenelemen Falsafah Pendidikan Rakyat Malaysia yang berakhlak Mulia Kebangsaan Rakyat Malaysia yang Bertanggungjawab Rakyat Malaysia yang Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri Rakyat Malaysia yang Dapat Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian dan Kemakmuran Masyarakat dan Negara .

• Proses pemerolehan dan pemindahan berlangsung secara berterusan bermula dari kecil sehingga ke akhir hayat. kemahiran dan nilai murni. • Pendidikan awal kanak-kanak amat penting untuk membentuk asas sahsiah kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umur antara satu hingga enam tahun. • Setelah tamat persekolahan. . Pendidikan suatu usaha berterusan • Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu.1. setiap individu masih terus meningkatkan ilmu. • Sahsiah yang dibentuk akan terus berkembang sepanjang tempoh persekolahan. • Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan. kemahiran dan akhlak mereka.

Pendidikan suatu usaha berterusan Falsafah Pendidikan Islam Proses berterusan untuk merubah. melatih dan mendidik akal. jasmani dan rohani manusia berasaskan nilai-nilai Islam yang bersumberkan wahyu Suatu usaha yang berterusan dalam menyampaikan ilmu. membentuk kemahiran dan memupuk penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan sunah sepanjang hayat - .

.2. potensi dan kebolehan mereka. • Bakat. potensi dan kebolehan seelok-eloknya dicungkil dan dikembangkan. • Pendidikan memberi peluang individu untuk berkembang bakat. Perkembangan potensi individu • Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat. potensi dan kebolehan yang terpendam. • Bakat. potensi dan kebolehan akan terjelma melalui interaksi sosial.

fizikal.Perkembangan potensi individu Falsafah Pendidikan Barat Perenialisme: (Fungsi) Memperkembangkan potensi menaakul Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Setiap individu mempunyai potensi yang berbeza. Guru mengajar pelajar ikut kebolehan individu Falsafah Pendidikan Islam (Mohammad Qatb). Mengembangkan potensi intelek. emosi dan rohani manusia ke tahap kesempurnaan Progresivisme: Pelajar diberi kebebasan belajar pelajar yang berkaitan dengan minat Eksistensialisme: Permainan & pendidikan seni-mengembangkan potensi pelajar dengan sempurna .

. emosi dan jasmani. Sebaliknya dihubung kait atau diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. rohani. potensi dan kebolehan tidak boleh dikembangkan secara berasingan. Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi 4 aspek • iaitu intelek.3. Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu Bakat.

Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmoni dan seimbang Falsafah Pendidikan Islam Matlamat: Perkembangan seimbang di dalam diri individu dengan nilai keislaman .

4. Percaya kepada Tuhan Akhlak yang baik (rohani) dan Keseimbangan antara keempat-empat aspek akan menghasilkan individu yang mampu hidup secara harmonis Individu sedemikian memiliki ketahanan untuk menghadapi dengan diri dan orang lain. . segala cabaran hidup. Insan yang seimbang dan harmonis Individu harus memiliki: Ilmu (intelek). Sahsiah yang baik (emosi). Kesihatan yang baik (jasmani).

Insan yang seimbang dan harmonis Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmoni dan seimbang Falsafah Pendidikan Islam Matlamat: Perkembangan seimbang di dalam diri individu dengan nilai keislaman .

5. membaca. Berkemahiran untuk berfikir secara kreatif. Sering berusaha untuk memperoleh dan mengembang ilmu yang benar. Unsur intelek Mempunyai kemahiran asas 3M. mengira dan menulis. Sanggup untuk berkongsi ilmu . kritikal dan reflektif.

Kemahiran 3M Rekonstruktivisme: Teknik perbincangan & penggunaan kemahiran berfikir kritis & kreatif .Unsur Intelek Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Islam Matlamat: Perkembangan seimbang (nilai keislaman)berpengetahuan Perenialisme: Konfusianisme: (Tugas pendidikan) Penggunaan kaedah Melatih pelajar dalam 3M inkuiri dan ilmu intuitif untuk memperoleh ilmu pengetahuan Essentialisme: .

Unsur rohani Menyedari dan percaya kepada Tuhan. Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni. Bersyukur dengan pemberian Tuhan. .6.

Unsur rohani Falsafah Pendidikan Barat Perenialismependidikan kemanusiaan termasuk agama.membentuk manusia Muslim berdasarkan ajaran Islam. .menimbulkan rasa kesyukuran kepada Tuhan. Falsafah Pendidikan Timur Prinsip. Falsafah Pendidikan Islam Melahirkan manusia yang patuh kepada perintah Tuhan Abdul Halim Hj. Mat Diah.

• Memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang. Unsur emosi . 7. • Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan.• Mempunyai emosi yang matang dan stabil..

Unsur emosi Falsafah Pendidikan Barat Perenialisme: (tugas utama dalam proses pendidikan) -Mendisiplinkan akal. mental dan jiwa pelajar Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Membina tingkah laku manusia Essensialisme: Guru hendaklah mempunyai emosi yang stabil .

8.Unsur jasmani .• Menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal. • Menjaga kesihatan tubuh badan • Melakukan riadah dengan sempurna • Menggunakan tenaga fizikal untuk memanfaatkan masyarakat.

seperti fizikal ke tahap kesempurnaan. Abul Halim. aktiviti fizikal.Unsur Jasmani Falsafah Pendidikan Timur Buddhisme (Rabindranath Tagore)-pendidikan tubuh badan. Falsafah Pendidikan Islam Mohammad Qatbmengembangkan potensi individu.melatih jasmani manusia Al-jismiyah (pendidikan jasmani) .

Menyedari bahawa individu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan dan tindakannya.9. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Mengakui tentang kewujudan Tuhan. Mengamalkan segala ajaran agama yang dianuti. Menyedari bahawa hukum dan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. . Mengakui Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam.

Mat Diah.Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Falsafah Pendidikan Barat Perenialismependidikan kemanusiaan termasuk agama. . Taoisme-mencapai Nirvana Falsafah Pendidikan Islam Melahirkan manusia yang patuh kepada perintah Tuhan Abdul Halim Hj. Falsafah Pendidikan Timur Prinsip.membentuk manusia Muslim berdasarkan ajaran Islam.menimbulkan rasa kesyukuran kepada Tuhan.

Sentiasa bersedia berkongsi ilmu. meningkatkan ilmu pengetahuan Mempunyai fikiran luas dan terbuka. .10. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan Berusaha Cintakan ilmu pengetahuan.

melahirkan individu yang berpengetahuan. Falsafah Pendidikan Timur Fungsi-membolehkan seseorang mencapai kebijaksanaan. Progresivismepengalaman sbg asas utk mendapatkan pengetahuan (tentatif).Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan Falsafah Pendidikan Barat Perenialismemengajar pengetahuan yang bersifat sejagat. Falsafah Pendidikan Islam Matlamat. Rekonstruktivismemenyampaikan ilmu pengetahuan .

Rakyat Malaysia yang berketrampilan Memupuk pembawaan diri yang baik. Mempunyai kemahiran yang sesuai Berpandangan jauh dan berinisiatif .Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri. 11. Berkebolehan menjalankan tugas dengan sempurna.

.Rakyat Malaysia yang berketrampilan Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme-menghasilkan individu yang berkebolehan (ziancai) Falsafah Pendidikan Islam Mementingkan keterampilan.

Berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup. Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia Mempunyai perwatakan diri yang baik. Mengetahui yang mana nilai baik dan mana yang buruk .12.

Konfusianismependidikan moral Matlamat-melahirkan individu yang berakhlak tinggi Dr.Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Islam PerenialismeKonfusianisme-Membina memupuk kelakuan tingkah laku manusia moral supaya menjadi seorang yang berakhlak mulia.Pembinaan tingkah laku manusia yang berakhlak tinggi dan mulia. Al-Khuluqiyah (pendidikan akhlak) . Mohd Athiyah alAbrasyi.

13. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab • Boleh dipercayai. keluarga. agama. • Menyedari bahawa setiap tugas dan tanggungjawab merupakan amanah dan harus dilaksanakan dengan baik. • Menjalankan tugas dengan amanah. masyarakat. • Berusaha untuk memajukan diri. • Mematuhi peraturan dan undang-undang negara. . bersih dan cekap. bangsa dan negara.

W.melahirkan Muslim yang bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah S.individu bertanggungjawab terhadap diri sendiri. .T. Matlamat.Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Islam Eksistensialisme.

Mewujudkan perhubungan baik. 14. Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri . Berfikiran waras dan berjiwa tenang.Mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk menghadapi Tubuh badan yang sihat cabaran hidup.

Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Islam Mencapai kesejahteraan abadi di akhirat. PerenialismeMatlamatmendisiplinkan mental menyediakan anak & jiwa pelajar muda menghadapi cabaran yang timbul. Essensialismemembentuk personaliti dan mental individu ke tahap penyempurnaan. .

bangsa dan negara. Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara Berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat melalui sifat toleransi. Mempertahankan maruah diri. bertimbang rasa. Berusaha untuk memajukan ekonomi negara Sering mengamalkan kestabilan politik dan keamanan negara. Memupuk persefahaman dan keharmonian keluarga. Menjadikan Rukun Negara sebagai amalan hidup dan cintakan negara. hormat menghormati dan sebagainya. .15. agama. kekitaan.

Melahirkan suatu masyarakat yang hidup dengan harmoni.Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. politikal dan ekonomi Rekonstruktivismemembaiki /membentuk semula masyarakat . menghormati dan bekerjasama. masyarakat dan negara Falsafah Pendidikan Barat Essensialismememenuhi kehendak masyarakat semasa Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme. Falsafah Pendidikan Islam Matlamat. Konfusianismemengekalkan kebudayaan masyarakat untuk membawa kesejahteraan & keharmonian kehidupan Buddhisme-mempunyai kecekapan utk berkhidmat kepada masyarakat & negara. Progresivismemengaitkan pembelajaran dgn isu-isu sosial.mengikut peraturan serta setia &cinta kepada pemerintah dan negara.

2.1. . Senaraikan 5 unsur dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Apakah perkaitan antara unsur kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan Falsafah Pendidikan Timur? 3. Tunjukkan bukti bahawa Falsafah Pendidikan Islam mementingkan unsur jasmani dalam pendidikan.

Potensi dan bakat individu juga dapat diperkembangkan dengan teratur. mempunyai jiwa yang tenteram tubuh badan sihat bersikap bekerjasama . Individu akan menjadi insan yang • • • • • • memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan berakhlak mulia percaya kepada Tuhan.Falsafah Pendidikan Kebangsaan kini telah mengambil unsur-unsur daripada Falsafah Pendidikan Barat. Timur dan Islam.

Lee Keok Cheong. Pengantar Pendidikan Teras untuk Kursus Persediaan Program Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Mok Soon Sang. (2011). Rashid. Zulkufli Mahayudin. .Buku: Choong Lean Keow. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. (2012). Noriati A. (2011). & Zakiah Noordin. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. (2013). Bhd. Mok Soon Sang. Bhd.

com/docs/67972788/Implikasifalsafah-pendidikan-timur pada 24 Januari 2013. Dimuat turun dari http://www. .net/mayang_aida/bagi-falsafahpendidikan-timur pada 24 Januari 2013. Dimuat turun dari http://www. ________ (2010).slideshare.docstoc.Laman Web: ________ (2012). Implikasi Falsafah Pendidikan Timur. Falsafah Pendidikan Timur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful