PENSYARAH

:
AHLI KUMPULAN:

Dr. Helen Khoo Chooi Sim

Buat analisis terhadap Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan melihat perkaitannya dengan Falsafah Pendidikan Barat, Islam dan Timur.

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. ”

Pendidikan Suatu Usaha Berterusan Perkembangan Potensi Individu Perkembangan Individu secara Menyeluruh dan Bersepadu Elemen-elemen Falsafah Insan yang Seimbang dan Harmonis Unsur Intelek Unsur Rohani Unsur Emosi

Pendidikan
Kebangsaan

Unsur Jasmani

Kepercayaan dan Kepatuhan kepada Tuhan Rakyat Malaysia yang Berilmu Pengetahuan Rakyat Malaysia yang Berketerampilan Elemenelemen Falsafah Pendidikan Rakyat Malaysia yang berakhlak Mulia Kebangsaan Rakyat Malaysia yang Bertanggungjawab Rakyat Malaysia yang Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri Rakyat Malaysia yang Dapat Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian dan Kemakmuran Masyarakat dan Negara .

1. kemahiran dan nilai murni. • Setelah tamat persekolahan. • Sahsiah yang dibentuk akan terus berkembang sepanjang tempoh persekolahan. • Pendidikan awal kanak-kanak amat penting untuk membentuk asas sahsiah kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umur antara satu hingga enam tahun. setiap individu masih terus meningkatkan ilmu. Pendidikan suatu usaha berterusan • Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu. • Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan. . kemahiran dan akhlak mereka. • Proses pemerolehan dan pemindahan berlangsung secara berterusan bermula dari kecil sehingga ke akhir hayat.

membentuk kemahiran dan memupuk penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan sunah sepanjang hayat - . melatih dan mendidik akal.Pendidikan suatu usaha berterusan Falsafah Pendidikan Islam Proses berterusan untuk merubah. jasmani dan rohani manusia berasaskan nilai-nilai Islam yang bersumberkan wahyu Suatu usaha yang berterusan dalam menyampaikan ilmu.

potensi dan kebolehan seelok-eloknya dicungkil dan dikembangkan. • Pendidikan memberi peluang individu untuk berkembang bakat. • Bakat.2. . Perkembangan potensi individu • Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat. potensi dan kebolehan akan terjelma melalui interaksi sosial. • Bakat. potensi dan kebolehan yang terpendam. potensi dan kebolehan mereka.

Guru mengajar pelajar ikut kebolehan individu Falsafah Pendidikan Islam (Mohammad Qatb). fizikal.Perkembangan potensi individu Falsafah Pendidikan Barat Perenialisme: (Fungsi) Memperkembangkan potensi menaakul Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Setiap individu mempunyai potensi yang berbeza. Mengembangkan potensi intelek. emosi dan rohani manusia ke tahap kesempurnaan Progresivisme: Pelajar diberi kebebasan belajar pelajar yang berkaitan dengan minat Eksistensialisme: Permainan & pendidikan seni-mengembangkan potensi pelajar dengan sempurna .

rohani. Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi 4 aspek • iaitu intelek. potensi dan kebolehan tidak boleh dikembangkan secara berasingan. Sebaliknya dihubung kait atau diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. .3. emosi dan jasmani. Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu Bakat.

Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmoni dan seimbang Falsafah Pendidikan Islam Matlamat: Perkembangan seimbang di dalam diri individu dengan nilai keislaman .

4. segala cabaran hidup. Sahsiah yang baik (emosi). Percaya kepada Tuhan Akhlak yang baik (rohani) dan Keseimbangan antara keempat-empat aspek akan menghasilkan individu yang mampu hidup secara harmonis Individu sedemikian memiliki ketahanan untuk menghadapi dengan diri dan orang lain. Insan yang seimbang dan harmonis Individu harus memiliki: Ilmu (intelek). Kesihatan yang baik (jasmani). .

Insan yang seimbang dan harmonis Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmoni dan seimbang Falsafah Pendidikan Islam Matlamat: Perkembangan seimbang di dalam diri individu dengan nilai keislaman .

membaca. Sanggup untuk berkongsi ilmu . Berkemahiran untuk berfikir secara kreatif. mengira dan menulis. Unsur intelek Mempunyai kemahiran asas 3M. Sering berusaha untuk memperoleh dan mengembang ilmu yang benar.5. kritikal dan reflektif.

Kemahiran 3M Rekonstruktivisme: Teknik perbincangan & penggunaan kemahiran berfikir kritis & kreatif .Unsur Intelek Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Islam Matlamat: Perkembangan seimbang (nilai keislaman)berpengetahuan Perenialisme: Konfusianisme: (Tugas pendidikan) Penggunaan kaedah Melatih pelajar dalam 3M inkuiri dan ilmu intuitif untuk memperoleh ilmu pengetahuan Essentialisme: .

Bersyukur dengan pemberian Tuhan. .Unsur rohani Menyedari dan percaya kepada Tuhan.6. Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni.

membentuk manusia Muslim berdasarkan ajaran Islam.menimbulkan rasa kesyukuran kepada Tuhan.Unsur rohani Falsafah Pendidikan Barat Perenialismependidikan kemanusiaan termasuk agama. Falsafah Pendidikan Timur Prinsip. Falsafah Pendidikan Islam Melahirkan manusia yang patuh kepada perintah Tuhan Abdul Halim Hj. . Mat Diah.

. • Memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang. • Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan.• Mempunyai emosi yang matang dan stabil. Unsur emosi . 7.

mental dan jiwa pelajar Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Membina tingkah laku manusia Essensialisme: Guru hendaklah mempunyai emosi yang stabil .Unsur emosi Falsafah Pendidikan Barat Perenialisme: (tugas utama dalam proses pendidikan) -Mendisiplinkan akal.

Unsur jasmani .• Menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal. • Menjaga kesihatan tubuh badan • Melakukan riadah dengan sempurna • Menggunakan tenaga fizikal untuk memanfaatkan masyarakat. 8.

Unsur Jasmani Falsafah Pendidikan Timur Buddhisme (Rabindranath Tagore)-pendidikan tubuh badan. Abul Halim. Falsafah Pendidikan Islam Mohammad Qatbmengembangkan potensi individu.melatih jasmani manusia Al-jismiyah (pendidikan jasmani) . aktiviti fizikal. seperti fizikal ke tahap kesempurnaan.

9. Menyedari bahawa hukum dan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mengakui Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Mengakui tentang kewujudan Tuhan. Mengamalkan segala ajaran agama yang dianuti. . Menyedari bahawa individu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan dan tindakannya.

.menimbulkan rasa kesyukuran kepada Tuhan. Taoisme-mencapai Nirvana Falsafah Pendidikan Islam Melahirkan manusia yang patuh kepada perintah Tuhan Abdul Halim Hj. Falsafah Pendidikan Timur Prinsip. Mat Diah.Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Falsafah Pendidikan Barat Perenialismependidikan kemanusiaan termasuk agama.membentuk manusia Muslim berdasarkan ajaran Islam.

Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan Berusaha Cintakan ilmu pengetahuan. . meningkatkan ilmu pengetahuan Mempunyai fikiran luas dan terbuka. Sentiasa bersedia berkongsi ilmu.10.

Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan Falsafah Pendidikan Barat Perenialismemengajar pengetahuan yang bersifat sejagat. Rekonstruktivismemenyampaikan ilmu pengetahuan . Progresivismepengalaman sbg asas utk mendapatkan pengetahuan (tentatif). Falsafah Pendidikan Timur Fungsi-membolehkan seseorang mencapai kebijaksanaan. Falsafah Pendidikan Islam Matlamat.melahirkan individu yang berpengetahuan.

Rakyat Malaysia yang berketrampilan Memupuk pembawaan diri yang baik.Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri. Mempunyai kemahiran yang sesuai Berpandangan jauh dan berinisiatif . Berkebolehan menjalankan tugas dengan sempurna. 11.

.Rakyat Malaysia yang berketrampilan Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme-menghasilkan individu yang berkebolehan (ziancai) Falsafah Pendidikan Islam Mementingkan keterampilan.

Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia Mempunyai perwatakan diri yang baik. Mengetahui yang mana nilai baik dan mana yang buruk . Berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup.12.

Al-Khuluqiyah (pendidikan akhlak) . Konfusianismependidikan moral Matlamat-melahirkan individu yang berakhlak tinggi Dr.Pembinaan tingkah laku manusia yang berakhlak tinggi dan mulia.Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Islam PerenialismeKonfusianisme-Membina memupuk kelakuan tingkah laku manusia moral supaya menjadi seorang yang berakhlak mulia. Mohd Athiyah alAbrasyi.

agama. • Menjalankan tugas dengan amanah. • Mematuhi peraturan dan undang-undang negara.13. bersih dan cekap. masyarakat. • Menyedari bahawa setiap tugas dan tanggungjawab merupakan amanah dan harus dilaksanakan dengan baik. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab • Boleh dipercayai. bangsa dan negara. keluarga. . • Berusaha untuk memajukan diri.

. Matlamat.T.melahirkan Muslim yang bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah S.W.Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Islam Eksistensialisme.individu bertanggungjawab terhadap diri sendiri.

14. Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri . Berfikiran waras dan berjiwa tenang. Mewujudkan perhubungan baik.Mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk menghadapi Tubuh badan yang sihat cabaran hidup.

Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Islam Mencapai kesejahteraan abadi di akhirat. Essensialismemembentuk personaliti dan mental individu ke tahap penyempurnaan. . PerenialismeMatlamatmendisiplinkan mental menyediakan anak & jiwa pelajar muda menghadapi cabaran yang timbul.

bangsa dan negara. hormat menghormati dan sebagainya. Memupuk persefahaman dan keharmonian keluarga. agama.15. kekitaan. Mempertahankan maruah diri. Menjadikan Rukun Negara sebagai amalan hidup dan cintakan negara. . masyarakat dan negara Berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat melalui sifat toleransi. Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Berusaha untuk memajukan ekonomi negara Sering mengamalkan kestabilan politik dan keamanan negara. bertimbang rasa.

Progresivismemengaitkan pembelajaran dgn isu-isu sosial. Konfusianismemengekalkan kebudayaan masyarakat untuk membawa kesejahteraan & keharmonian kehidupan Buddhisme-mempunyai kecekapan utk berkhidmat kepada masyarakat & negara.Melahirkan suatu masyarakat yang hidup dengan harmoni. menghormati dan bekerjasama. Falsafah Pendidikan Islam Matlamat.mengikut peraturan serta setia &cinta kepada pemerintah dan negara.Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. politikal dan ekonomi Rekonstruktivismemembaiki /membentuk semula masyarakat . masyarakat dan negara Falsafah Pendidikan Barat Essensialismememenuhi kehendak masyarakat semasa Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme.

Tunjukkan bukti bahawa Falsafah Pendidikan Islam mementingkan unsur jasmani dalam pendidikan.1. Apakah perkaitan antara unsur kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan Falsafah Pendidikan Timur? 3. 2. Senaraikan 5 unsur dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. .

Falsafah Pendidikan Kebangsaan kini telah mengambil unsur-unsur daripada Falsafah Pendidikan Barat. Individu akan menjadi insan yang • • • • • • memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan berakhlak mulia percaya kepada Tuhan. Potensi dan bakat individu juga dapat diperkembangkan dengan teratur. mempunyai jiwa yang tenteram tubuh badan sihat bersikap bekerjasama . Timur dan Islam.

Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. (2011). (2012). Bhd. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia.Buku: Choong Lean Keow. (2011). Bhd. Bhd. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Mok Soon Sang. . Falsafah dan Pendidikan di Malaysia untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Noriati A. & Zakiah Noordin. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Mok Soon Sang. Rashid. (2013). Zulkufli Mahayudin. Lee Keok Cheong. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Pengantar Pendidikan Teras untuk Kursus Persediaan Program Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah.

slideshare.docstoc.net/mayang_aida/bagi-falsafahpendidikan-timur pada 24 Januari 2013. Falsafah Pendidikan Timur. Dimuat turun dari http://www.com/docs/67972788/Implikasifalsafah-pendidikan-timur pada 24 Januari 2013. Implikasi Falsafah Pendidikan Timur. ________ (2010). .Laman Web: ________ (2012). Dimuat turun dari http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful