Bagaimana Cara Mengetahui Orang Wahabi?

Baca tausiyah inspiratif lainnya di : Ayat-Ayat Cinta Diantara ciri-ciri kaum wahabi bahwa mereka meyakini beberapa hal berikut ini: 1. Golongan Wahabi mengingkari kerasulan dan kenabian Adam As. Padahal seluruh umat beragama sepakat bahwa Adam adalah nabi yang pertama. Abu Mansur al-Bagdadi dalam kitab Ushul ad-Din halaman 157-159 mengutip ijma’ dalam hal ini. Allah ta’ala berfirman “Innallaahashthafaa aadama wanuuhan…” 2. Kaum Wahabi melarang dan mengharamkan Adzan kedua dalam shalat Jum’at. Padahal yang menetapkan adanya adzan tersebut adalah Dzunnurain Khalifah Utsman ibn Affan Ra. yang para malaikat malu kepadanya. Apakah mereka lebih memahami agama dari pada menantu Rasulullah Saw., sahabat dan khalifahnya yang ketiga sehingga kalian melarang bid’ah hasanah ini. 3. Kaum Wahabi melarang dan mengharamkan membaca shalawat kepada Nabi Saw. setelah adzan dengan suara keras. Padahal Allah ta’ala telah berfirman “Innallaaha wamalaaikatahu yushalluuna ‘alannabiyyi yaa ayyuhalladziina aamanuu shalluu ‘alaihi wasallimuu tasliiman.” Dan cukup sebagai dalil bahwa bershalawat dengan suara keras setelah adzan adalah bid’ah yang disunnahkan. Nabi Saw. bersabda: “Apabila kalian mendengar adzannya muaddzin maka ucapkanlah seperti yang ia ucapkan kemudian bershalawatlah kepadanya.” (HR. Muslim dalam kitab ash-Shalat). Dan sabda Nabi Saw.: “Barangsiapa yang menyebutku hendaknya ia bershalawat kepadaku.” (HR. al-Hafidz as-Sakhawi). 4. Kaum Wahabi mengharamkan menggunakan subhah (tasbih). Dalam hal ini berarti mereka menentang apa yang telah disepakati oleh Nabi Saw. Berdasarkan pada hadits: “Ketika Nabi lewat di depan salah seorang sahabat perempuan yang sedang bertasbih dengan kerikil beliau tidak mengingkarinya.” (HR. Tirmidzi, ath-Thabarani dan Ibn Hibban). 5. Wahabi mengharamkan membaca tahlil ketika mengantar jenazah. Ini bertentangan dengan al-Qur’an, Allah ta’ala berfirman “Udzkurullaaha dzikran katsiiran.” 6. Wahabi mengharamkan membaca al-Qur’an untuk mayat muslim meskipun surat al-Fatihah. Padahal tidak ada penjelasan dalam syari’at yang mengharamkan hal itu, Allah ta’ala berfirman “Waf’alaul khaira”. Dan hadits: ”Bacalah Yasin pada orang-orang meninggal di antara kalian”. (HR. Ibn Hibban dan hadits ini dishahihkannya). Ijma’ Ahlussunnah membolehkannya serta bermanfaat bagi si mayit. Imam asy-Syafi’i mengatakan: ”Apabila mereka membaca sebagian dari al-Qur’an di kuburan maka hal itu baik dan apabila mereka membaca keseluruhan al-Qur’an maka itu lebih baik.” Dikutip oleh an-Nawawi dalam kitab Riyadh ash-Shalihin.

AlKhatib al-Baghdadi menceritakan bahwa imam asy-Syafi’i mengatakan: ”Sungguh aku bertabarruk dengan Abu Hanifah dan aku datang ke kuburannya setiap hari untuk berziarah. dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku.” 10. Imam Ahmad ibn Hanbal di satu lembah sedangkan mereka berada di lembah yang lain (sebagai ungkapan bahwa berbeda sekali Imam Ahmad dengan orang-orang wahabi). Dalil dibolehkannya Maulid Nabi adalah firman Allah ta’ala “Waf’alul khaira la’allakum tuflihuuna. lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku. 11.” Imam Ahmad ibn Hanbal Ra. 9. beliau mengatakan: “Kebanyakan orang yang sangat memperhatikan Maulid Nabi adalah penduduk Mesir dan Syam.” Padahal mereka mengagungkan Imam Ahmad. bertawassul dengan al-Abbas dan Nabi Saw. Kaum Wahabi mengkafirkan orang yang mengatakan “wahai Muhammad. Muslim). nanti ia akan melihat kembali. Telah tsabit bahwa Sayyidina Umar Ra. Kaum wahabi mengkafirkan orang yang bertawassul. mengatakan: ”Barangsiapa bersumpah dengan nama Nabi kemudian ia mengingkarinya maka dia terkena kifarat (denda).“ Al-Hafidz Ibn Hajar menilainya sebagi hadits hasan. Kaum wahabi mengkafirkan orang yang mengatakan kepada orang lain: “Bantulah aku demi Nabi atau dengan keagungan Nabi Saw. menamakan hujan dengan mughits (penolong).” (HR.” Ibn Sunni menyebutkannya dalam kitab ‘Amal alYaum wa al-Lailah halaman 72-73. seketika itu kakinya sembuh. 8.7. Kaum Wahabi melarang dan mengharamkan bertabarruk dengan peninggalan-peninggalan Nabi dan orang-orang shalih. seorang laki-laki berkata kepadanya: “Sebutlah orang yang paling kamu cintai. Padahal perkara itu dibolehkan dalilnya adalah firman Allah ta’ala yang bercerita tentang nabi Yusuf: “Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Dan hadits: “Apabila kalian tersesat di padang pasir maka hendaknya ia memanggil wahai hambahamba Allah tolonglah. Al-Hafidz asSuyuti menulis risalah yang berjudul Husn al-Maqashid fi ‘Amali al-Maulid terdapat dalam kitabnya al-Hawi li al-Fatawa jilid 1 halaman 189-197. membaca sejarah Nabi dan orang Wahabi menganggapnya sebagai bid’ah yang buruk. Kaum Wahabi mengharamkan umat Islam merayakan peringatan Maulid Nabi yang mulia yang di dalamnya dilakukan perbuatan-perbatan yang baik seperti membaca al-Qur’an.” Dan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi membagi-bagikan rambutnya di antara para shahabat agar mereka bertabarruk dengannya. Allah ta’ala berfirman “Wasta’iinuu bishshabri washshalaati”. Ibn Taimiyah pemimpin Wahabiyah dalam kitabnya yang terkenal al-Kalim ath-Thayyib halaman 73 dan gurunya para Qurra’ al-Hafidz Ibn al-Jauzi dalam .” Padahal Imam alBukhari telah meriwayatkan dalam kitab al-Adab al-Mufrad halaman 324 dari Abdurrahman ibn Sa’ad mengatakan: “Kaki Ibn Umar keseleo (atau semacamnya). Padahal itu semua adalah boleh dengan keyakinan bahwa tidak ada yang dapat menolak bahaya dan memberi manfaat pada hakekatnya kecuali Allah.” Dan hadits: ”Barangsiapa yang merintis kebaikan dalam Islam maka baginya pahala dari perbuatan tersebut.” (Lihat juga dalam kitab al-Ajwibah al-Mardhiyah juz 3 halaman 116-1120). kemudian ia mengatakan: “Ya Muhammad”. beristighatsah dan meminta pertolongan pada selain Allah. memberi makan orang-orang fakir dan miskin.

” Dan firmanNya: “Dan tidak ada bagiNya serupaan seorangpun. Bukan karena Allah tinggal di langit sebagaimana diriwayatkan oleh imam an-Nawawi dan lainnya.kitabnya al-Husnu al-Hashin dan Uddatu al-Husni al-Hashin. Syam. al-Bukhari. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib Ra. Kaum Wahabi melarang takwil ayat al-Qur’an dan hadits yang mutasyabihah untuk mendukung aqidahnya yang sesat. tidak terdapat mantra-mantra yang diharamkan. Allah ta’ala berfirman: ”Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan al-Hafidz Ibn alJauzi dan Ibn Majah). dan Dialah yang Maha mendengar dan Melihat. Ta’wil telah dilakukan oleh sebagian ulama salaf seperti imam Ahmad ibn Hanbal. bersabda: “Barangsiapa yang menziarahi makamku maka dia wajib mendapatkan syafa’atku”. 13. at-Tirmidzi). Padahal al-Qur’an al-Karim menyebutkan penafian serupaan. Padahal Allah ta’ala berfirman “Walau annahum idz dzalamuu anfusahum jaa-uka”. Asy-Syaukani juga menyebutkannya dalam kitabnya Tuhfatu adz-Dzakirin halaman 267. mengatakan: “Barangsiapa yang menyangka bahwa Tuhan kita itu mahdud (memiliki bentuk dan ukuran) maka berarti ia tidak mengetahui pencipta yang wajib disembah. Kaum Wahabi mengharamkan ziarah ke makam Nabi dan menganggapnya sebagai perjalanan maksiat.” Kita mengangkat tangan kita dalam berdo’a ke arah langit. Malik dan Ahmad ibn Hanbal. yang berdoa: “Ya Allah Ajarilah dia (Ibn Abbas) hikmah dan takwil al-Qur’an”.” (HR. Kaum Wahahbi mengesampingkan perkataan para imam Ahlussunnah wal Jama’ah dan mencela ucapan mereka seperti al-Imam asy-Syafi’i. Kaum Wahabi mengharamkan memakai hirz yang di dalamnya bertuliskan al-Qur’an dan hadits. 14. dan para imam Ahlussunnah lainnya. Ibn Baz pemimpin Wahabiyah mengkafirkan penduduk Mesir. an-Nawawi. . ad-Daruquthni). 17. Mereka tidak berpegangan perkataan siapapun kecuali perkataan Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim alJauziyah. (HR. 12. arah.” yakni tidak ada serupa. Padahal hadits Nabi Saw. juga bersabda: “Barangsiapa yang mendatangiku sengaja untuk berziarah tidak ada tujuan lain kecuali untuk menziarahiku maka niscaya aku akan memintakan syafa’at baginya. Padahal hirz semacam itu dibolehkan dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi bahwa Abdullah ibn Amr ibn al-‘Ash mengatakan: “Kami mengajarkan al-Qur’an kepada anak-anak kami dan anak yang belum baligh kami menulisnya di atas kertas dan menggantungkannya pada dadanya. ath-Thabarani) 15. tempat dan batasan pada Allah ta’ala. karena langit adalah kiblat do’a dan tempat tinggalnya para malaikat.” Beliau juga berkata: “Pada azal Allah ada dan belum ada tempat dan Dia (setelah menciptakan tempat) tetap seperti semula ada tanpa tempat. Yaman. Beliau Saw. Muslim. Irak. Kaum Wahabi menyerupakan Allah dengan sifat-sifat manusia dan bahwa dia bertempat di arah atas.” Dan firman Allah ta’ala: “Janganlah kalian jadikan serupa-serupa bagi Allah.” (HR. 16. Nabi Saw. Abu Hanifah. Amman. hanya dua orang inilah Imam mereka.

Hijaz. Dan penduduk Irak dan sekitarnya seperti penduduk Aman mengkultuskan Abdul Qadir al-Jailani...” Kemudian ia berkata: “Lebih parah lagi penduduk Syam yang menyembah Ibn ‘Arabi.dan Hijaz tempat lahirnya Muhammad ibn Abdul Wahhab.” Dan ia mengatakan: “Yang seperti ini telah terjadi sebelum adanya dakwah ini (dakwah Wahabi) di Nejed. Yaman dan lainnya penyembahan terhadap thaghut-thaghut. Ia mengatakan: “Sesungguhnya Tuhan yang paling agung bagi mereka adalah Ahmad al-Badawi. penduduk Mesir mengkultuskan Al-Badawi.” . Dalam Hasyiyah kitab Fath al-Majid karya Abdurrahman ibn al-Hasan Alu Syekh (keluarga Muhammad ibn Abdul Wahhab) cetakan Dar an-Nadwah al-Jadidah halaman 191 ia berbicara tentang penduduk mesir. Lihatlah perkataan pemimpin mereka Ibn Baz yang mengkafirkan manusia secara keseluruhan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful