P. 1
Tafsir Tentang Zakat

Tafsir Tentang Zakat

|Views: 133|Likes:
Published by Ahmad Fathoni

More info:

Published by: Ahmad Fathoni on May 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

JAWABAN UJIAN KOMPREHENSIF/KUALIFIKASI ILMU TAFSIR AHKAM Dosen : Prof. Dr. H. Nurwajah Ahmad EQ, MA.

A

Pengertian Zakat.

1

Zakat berasal dari akar kata dasar

( ‫ ) زكى‬yang bermakna

‫( النماء‬tumbuh/

berkembang), ‫( الطهرة‬kesucian), ‫( البركة‬keberkahan), dan ‫ ( الصلح‬terpuji).1 Kata zakat dimaknai dengan berkembang karena zakat dapat mengembangkan harta, sebab dana zakat dapat digunakan untuk menciptakan dan menumbuhkan usaha maupun lapangan pekerjaan baru. Dimaknai dengan kesucian, karena zakat dapat mensucikan harta yang dikeluarkan zakatnya maupun orang yang berzakat (muzakki) dan orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq al-zakat) dari sifat-sifat tercela serta dapat membersihkan dari dosa-dosa. Di maknai dengan keberkahan, karena zakat dapat memberikan keberkahan bagi orang yang berzakat (muzakki) yang terwujud dalam bentuk keamanan bagi harta muzakki. Sedangkan dimaknai terpuji, karena orang-orang yang berzakat (muzakki) akan terpuji dihadapan Allah dan juga manusia serta orang yang menerima zakat (mustahiq al-zakat) terpuji, karena terangkat martabatnya dari perbuatan mengemis dan meminta-minta. Makna zakat ini saling berkaitan antara makna yang satu dengan makna lainnya, yaitu setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkembang, suci, berkah, dan terpuji. Makna zakat yang dinamis, dari “pertumbuhan dan peningkatan” hingga “penyucian” . Menurut Bashear,2 ada dua kata yang digunakan untuk menunjuk zakat: zaka’ dan zakah. Jika yang pertama digunakan, ia menunjuk pada pertumbuhan dan peningkatan, namun jika yang kedua yang digunakan, ia berarti penyucian. Dari kedua pengertian inilah kemudian makna zakat dikembangkan menjadi pertumbuhan dan penyucian. Ini terlihat, antara lain dalam

1 Majma’al-Lughah al-‘Arabiyah, al-Mu’jam al-Wasith, Juz 1 (Mesir, Daar el-Ma’arif, 1972), hlm.
396

2 Sulaeman Bashear, On the Origin and Development of the Meaning of Zakat in Early Islam” , Arabica 40, (1993), hlm. 84-113.

2

defenisi al-Sarakhsi, yang menggabungkan kedua makna itu, seraya merujuk pada QS. alTaubah (9): 103. Menurutnya, disebut zakat karena “ Menyucikan pembayarnya dari dosadosa3 Dalam pengertian terminologis, zakat didefenisikan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan lainnya, tetapi pada prinsipnya sama. Ulama Hanafiyyah mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentu , dari harta tertentu untuk orang tertentu, yang telah ditentukan oleh syar’i karena Allah. Ulama Malikiyyah mendefinisikan zakat dengan pengeluaran bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nishab untuk mustahik-nya, jika telah sempurna kepemilikan dan haul, kecuali barang tambang dan pertanian yang tidak ada haul-nya. Ulama Syafi’iyah mendefenisikan zakat dengan nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan atas jalan tertentu. Dan ulama Hanabilah mendefinisikan zakat dengan hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.4 Merujuk pada pengertian zakat yang diungkap para ulama di atas, maka zakat sesungguhnya merupakan pengeluaran sebagian kecil harta orang tertentu yang menjadi hak orang tertentu. Pengertian yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah secara jelas menunjukkan adanya perpindahan kepemilikan harta zakat dari kelompok tertentu, yakni orang-orang kaya kepada kelompok lain, yakni mereka yang berhak menerima. Zakat dengan demikian adalah hak, bukan pemberian, ataupun hadiah dari orang-orang kaya kepada yang berhak menerima zakat itu. Kadar pengambilan dan ukuran harta yang dikeluarkan zakatnya

3Al-Sarakhsi, Kitab al-Mabsut, (Kairo, Matba’at al-Sa’adah, 1913), Juz 2, hlm. 149. 4Wahbah al-Zuhaily. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz II (Damaskus, Daar al-Fikr, 1979) Cet
ke-3, hlm. 730-731.

3

ayat tentang Zakat dalam Al-Qur’an 5 Lihat misalnya. 113125.ditetapkan oleh syar’i. Begitu pula halnya dengan orang-orang yang berhak menerima zakat. Tidak heran jika kemudian pembahasan tentang zakat sering ditemukan dalah fiqh ibadah. Public Finance ini Islam ( Delhi: Adam Fubluishetr and Distributor. Dengan zakat. bersandingan dengan keuangan publik atau sumber-sumber pemasukan negara lainnya. 1992). t.t. harta-harta apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya telah ditetapkan oleh syar’i. buku ini lebih dikenal sebagai buku tentang pemerintahan. S. Dar al-Fikr. Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Dengan demikian. tetapi dibahas juga di dalamnya masalah zakat. Siddiqi. Cf. tetapi tidak jarang pula menjadi perhatian fiqh politik ekonomi (fiqh al-siyasah al-maliyyah ). bahwa landasan yuridis kewajiban berzakat. Disamping itu. dimana di dalam harta orang-orang kaya ada hak-hak orang-orang miskin. al-Mawardi . B Ayat. Sesuai dengan judulnya.salah satunya adalah al-Quran. Mengeluarkan sebagian harta kemudian diberikan kepada orang-orang yang belum beruntung adalah unsur terpenting dalam regulasi zakat itu sendiri.. (Beirut. dan simbolisasi hubungan horizontal antar sesama manusia tercipta dengan baik. zakat memiliki dimensi ganda: 1. Sebagai tindakan ibadah yang bertujuan untuk menyucikan pembayarnya. dan sebagai tindakan sosial untuk meningkatkan penghasilan penerimanya. distribusi kekayaan menjadi lebih merata.5 Para ulama sepakat. hlm.) hlm. A. Dalam ungkapan lain hukum zakat dapat disebut sebagai hibrida antara unsur ibadah dan peningkatan penghasilan. dalam zakat tersirat adanya kehendak dalam ajaran Islam untuk menciptakan keharmonisan antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang belum beruntung. 2 4 .

21: 73. 59: 7. QS. zakat juga berhubungan langsung dengan Allah (hablum minallah). 25. 6: 141. termasuk orang miskin. 58: 13. 2: 110. hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang berpunya dan berkecukupan. 77. QS. 34. QS. Pada hal-hal tertentu.103. 8 Ke. QS. Shalat ada kaitannya dengan manusia (hablum minannas). zakat lebih berkaitan lagi dengan manusia (hablum minannas). Bentuk ma’rifat.98: 5. 55. 83. terdapat sebanyak 28 kali. Penyebutan kata setelah perintah shalat. 31: 4. Shalat adalah tiang agama. zakat juga tiang agama. QS. 7 QS.QS. 71. Mu’jam al-Mufahras li Alfadz al-Quran. Sebagai contoh. Hal ini menunjukkan bahwa perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat. dan zakat dengan disandingkan pada kalimat penegakan sholat. 78. 34-36. pada kata “Zakat”. 162. 51: 19. QS. 41: 7.QS. 6QS. dan satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat. QS. 277. 60 . 27 kali7 disebut dalam satu ayat bersama kata shalat. 23:1-4. QS. 9 Selanjutnya kata zakat dalam ungkapan yang berbeda disebut dalam al-Quran sejumlah 82 kali. QS. kata zakat diungkap sejumlah 30 kali6. 9:5. zakat memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan shalat.177. 3: 141 8 QS 23: 2 dan 4 9 Muhammad Fuad Abdul Baqi. 3: 180.73: 98. 33: 33. Dalam bentuk ini. 18. diungkap dalam 2 bentuk. sebab zakat diberikan langsung kepada manusia. QS.2: 43. 5 . QS. QS. 8 kali terdapat di dalam surat-surat yang turun di Mekkah dan selebihnya terdapat di dalam suratsurat yang diturunkan di Madinah. Kata zakat. 70: 24. 1). 110.30 kali kata zakat disebutkan itu. 9: 11. Sedangkan zakat. 22: 41.QS. (1) kata 2) ‫ )الزكاة‬kata ‫الصدقة‬. QS. QS. QS. shalat dapat dilaksanakan oleh siapapun. QS. Shalat berhubungan langsung dengan Allah ( hablum minallah).Dalam al-Quran terdapat dua kata yang menunjukkan makna zakat. 5: 12. 11. 4: 37. 30 ayat diungkap dengan menggunakan kalimat ma’rifat.

Lepas dari perbedaan pendapat itu. Kemudian praktek ini diteruskan oleh khalifah-khalifah sesudahnya. Ada yang menyatakan pada tahun kedua hijrah yang berarti satu tahun sebelum pensyariatan puasa. 2004). namun demikian zakat pada periode ini baru dipandang sebagai anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. telah memerintahkannya. 22:4. Forum Zakat. ayat-ayat tentang zakat yang turun di Madinah sudah menjelaskan bahwa zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Terdapat perbedaan 10 Lihat QS.QS. Sebagian beranggapan bahwa zakat fitrah mulai diwajibkan pada tahun ke-2 Hijrah di bersamaan Madinah. QS. Penggunaan kata zakat bukan dipandang sebagai pada ayat-ayat Makkiyah. Lihat Kuntarno Noor Alfah (editor). QS.12 dengan turunnya QS al-Taubah (9): 103 dan sebagainya. 35). 27: 1-3. menerima perintah zakat setelah beliau hijrah ke Madinah. sementara zakat mal (harta) diwajibkan pada tahun ke-9 Hijrah. hlm. RajaGrafindo Persada. (Jakarta.11 Pada periode ini kewajiban zakat bersifat ilzami dan teknis operasional serta berbagai ketentuan tentang zakat diberikan penjelasan oleh Rasulullah SAW. hlm. tetapi ada juga yang berpendirian bahwa zakat disyariatkan pada tahun ketiga hijriah yakni satu tahun setelah pensyariatan shiyam yang diwajibkan satu tahun sebelumnya (kedua hijriah). Berbeda dengan ayat-ayat Al Qur'an yang turun di Mekkah.QS. 30:38-39.7 12Adiwarman Azwar Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta. QS.10 Walau al-Qur’an sudah membicarakan zakat dalam ayat-ayat Makkiyah. sedangkan lainnya berpandangan bahwa zakat diwajibkan sejak sebelum hijrah. dimaksudkan bahwa Islam telah menanamkan kesadaran di dalam dada orang-orang Islam ada hak-hak orang yang berkekurangan dalam harta orang-orang kaya. 39 6 . Tentang kapan zakat mulai di wajibkan. yang jelas Nabi Muhammad saw. 7:156-157.Kata zakat sudah digunakan dalam al-Quran pada ayat-ayat yang diturunkan di Mekkah. Zakat & Peran Negara. 41 : 6-7 11Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para sejarawan Islam tentang waktu pensyari’atan zakat. terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Luqman:4 dan sebagainya. mengingat ayat-ayat Makkiyyah. seperti QS alRum: 38-39 dan 1-3. 31:4. kewajiban yang bersifat ilzami.

tetapi Ia juga berfungsi sebagai penguasa politik (kepala negara). serta mereka yang berhak menerimanya. Ketiadaan otoritas politik yang cukup kuat.14 Pelaksanaannya melibatkan sulthan (penguasa) beserta dorongan 13Yusuf al-Qardawi. maka taklif hukumpun dalam periode Madinah menemukan bentuknya yang baru seiring dan sejalan dengan perkembangan yang baru. dalam arti belum ditentukan jumlah harta yang harus dizakati (nisab) dan takaran zakatnya (miqdar).13 Pelaksanaan zakat pada periode Mekkah. Dapat dimengerti mengapa zakat pada periode Mekkah masih terbatas dan bersifat anjuran. mengelola dan mendistribusikannya. Di kota ini mereka dapat membentuk kekuatan politik. 7 . I. hlm. belumlah menjadi dan tanggung jawab negara. Fiqh al-Zakat. pelaksanaan zakat diserahkan sepenuhnya pada kesadaran pribadi-pribadi seorang muslim. al-Qardawi menilai bahwa zakat yang diwajibkan di Mekah bersifat mutlak (zakat almutallaqah). yaitu mengambil bentuk perundang-undangan yang bersifat ilzami. 58-60 14 Ibid. Hijrah ke kota Madinah memberikan warna baru bagi perjuangan umat Islam. mengakibatkan umat Islam seringkali mendapat tekanan dan interogasi dari orang-orang kafir Qurais Mekkah sebagai penguasa kota Mekkah pada saat itu. tentang ‘amil yang diberi tugas untuk mengambil. Hal ini tidak lain karena umat Islam belum mempunyai otoritas politik yang cukup kuat. Seiring dengan pertambahan peran yang dipegang oleh Nabi selama periode ini. Nabi Muhammad di kota ini tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin agama. hlm 113. Zakat pada periode ini masih bersifat umum.ini. belum ada aturan khusus tentang nishab dan besarannya.

syarat dan ketentuan wajib harta yang dikeluarkan zakatnya. pada periode Madinah. Zakat dalam Perekonomian Modern. Zakat sifatnya wajib dan diwajibkan bagi orang kaya yang sudah memiliki tingkat kekayaan tertentu.keimanan. Jakarta.18 Zakat disebut hak. 78 16 Lihat QS. 15 Yusuf Qardhawi. terdapat istilah lain dalam al-Quran yang berkaitan dengan membelanjakan harta kekayaan yang dimiliki seseorang dengan maksud zakat. Disebut dengan kata sadaqah17 terkait dengan kejujuran seseorang. Al-Taubah (60): 34 17 Lihat QS. hlm. Orang yang memberi sadaqah adalah orang yang jujur. dan mendistribusikannya. serta menentukan pula ‘amil yang bertugas menarik. Disamping itu memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Karena itu sadaqah adalah bukti kuatnya iman dan bakhil (pelit) sebagai bukti kedustaan.15 Jadi pelaksanaan hukum Islam pada periode Madinah tidak semata-mata di dasarkan pada kesadaran keberagamaan umat Islam. Al-Taubah (60): 60 dan 103 18 Didin Hafidhuddin. Syar’i menentukan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. yaitu kata infaq dan kata shadaqah. 2002. yang tidak berdusta dengan keimanannya sendiri. tetapi juga didukung oleh kekuasaan politik. 9 8 . Demikian pula yang terjadi dengan syari’at zakat. Disamping kata zakat. Fiqh al-zakat. hlm. Zakat disebut infaq16 karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. mengelola. Gema Insani Press. oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Al-Taubah : 103 dan QS. 19Muhammad dan Ridwan Saud.23 Lebih jauh. 21 Al-Qurthubi. Tafsir al-Maraghi. Ahmad Musthafa al-Maraghi22 (1495 H) ketika menafsirkan QS. Keempat.19 Secara umum zakat itu diambil dari setiap harta yang dimiliki seseorang dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal. 39 23Wuzarat al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah. harta tersebut telah mencapai jumlah minimal harta yang harus dizakati (nisab). Sementara itu. kecuali tanaman dan harta temuan (rikaz). dalam arti benarbenar dalam kewenangannya. buah-buahan. meskipun kemudian dalam Sunnah Nabi dijelaskan rincian-rincian harta yang wajib di keluarkan zakatnya. UII Press. kepemilikannya atas harta tersebut bersifat mutlak. 156 22Al-Maraghi. yang wajib dizakati telah mencapai setahun (hawl) di tangan pemiliknya. maupun yang berbentuk tanaman.) 1365. Ketiga. 9 . hlm. Keenam. Al-Baqarah: 267 menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang terkait. tetapi hanya harta yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama. yang waktu pembayarannya harus dilakukan saat panen atau ditemukan. al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah (Kuwait. hewan ternak. al-Jami’li Ahkam al-Quran. 2005. Kelima. disamping besaran zakat yang harus dikeluarkannya (miqdar) darinya. (Daar el-Kutubal-‘Ilmiyah. Beirut. 1992) 33. cara memperoleh harta pun dipertimbangkan bagi penentuan besaran zakat. harta tersebut melebihi dari kebutuhan dasar seseorang. baik yang berupa mata uang. Jilid 1 ( Maktabah Tijarisah.20 Al-Qurthuby21 (671 H) dalam menafsirkan QS. zakat tidak dikenakan kepada seluruh harta benda seseorang. 1993) hlm. Darr alSafwah. Al-Taubah: 103 bahwa zakat itu diambil dari semua harta yang dimiliki. harta tersebut harus mengalami pertumbuhan. Kedua. Namun demikian. Zakat dan Kemiskinan. Al-Baqarah :267. tt. harta tersebut dimiliki secara nyata. hlm. barang dagangan. Jogyakarta. 34-35 20QS.sedangkan shadaqah dan infaq bisa dilakukan siapa saja tergantung keikhlasan dan tingkat keimanan seseorang. dan biji-bijian. 236.

S Al-Baqarah: 110 “Dan dirikanlah olehmu shalat. bahwasanya Allah menerima Taubat dari hambahamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang? [658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda [659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Semuanya kelak akan engkau dapati kembali di sisi Allah. Tidaklah mereka mengetahui. ini namanya telah dikirimkan terlebih dahulu untuk persiapan diri sendiri di hadapan Allah. 1. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan” 2. dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Q.. tetapi segala sedekah. Bukan saja zakat yang wajib. keluarkanlah terlebih dahulu sekarang juga. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Lebih baik kirimkan harta itu terlebih dahulu dari sekarang. niscaya akan kamu dapati ia di sisi Allah”. Q.1. Sebab miskin itu adalah pintu kepada kufur. “Dan apapun yang kamu dahulukan untuk dirimu kebaikan.S At-Taubah: 103-104 103. Ayat di atas. 104. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. jika diberi rizki oleh Allah di masa sekarang ini. dan tunaikanlah zakat. memberikan penjelasan bahwa makna “dan tunaikanlah zakat” artinya janganlah bakhil seorang mukmin yang kaya dalam mengeluarkan harta untuk membantu orang yang miskin. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Perintah Zakat dan Mengambilnya. 10 . niscaya akan kamu dapatkan ia di sisi Allah. hadiah dan hibah. dan apapun yang kamu dahulukan untuk dirimu dari kebaikan. demikian juga memberikan harta benda untuk pembangunan segala usaha menegakkan agama jangan ditunda-tunda. semuanya tidak akan hilang sia-sia. Artinya.

dan untuk itu Allah memerintahkan Nabi SAW mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak. atau disebabkan oleh hartalah yang menghalang-halangi mereka berangkat. Beberapa Ulama memahami ayat ini sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat. Macam-macam Zakat 1. Mengisyaratkan bahwa kehidupan atau hubungan timbal balik hendaknya didasarkan oleh take and give. DR.25 C. Hamka. dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Tafsir Al-Mishbah. hal. dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. 24 2. M. Kalau engkau bakhil. Ayat ini juga menjadi alasan bagi para ulama untuk menganjurkan para penerima zakat agar mendo'akan setiap yang memberinya zakat dan menitipkannya untuk disalurkan kepada yang berhak.S Al-an'am: 141 24. Zakat hasil tumbuhan dan buah-buahan Q. Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. kelak jika engkau mati tidaklah ada faedahnya buat kamu. dan bahwasanya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. yakni sebanyak anda menerima sebanyak itu pula hendaknya anda memberi.sebab hartamu yang sebenarnya ialah telah engkau belanjakan. dan karena sebab utama ketidak ikutan mereka ke medan perang adalah ingin bersenang-senang dengan herta yang mereka miliki. Tafsir Al-Azhar 25. bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat. Tetapi mayoritas ulama memahaminya sebagai perintah sunnah. engkau tahan-tahan harta itu. vol. 706-707 11 . Maka ayat ini memberi tuntunan tentang cara membersihkan diri. (103) Tidakkah mereka mengetahui. Prof. 5. Mereka yang mengakaui dosanya sewajarnya dibersihkan dari noda. Quraish Shihab.

dan dari sini lahir kewajiban atau anjuran menyisihkan sebagian untuk orang lain. Sedangkan menurut Abu Hanifah.Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. 2.tidak wajib dizakati. Walhasil pemetikan bukan bertujuan memenuhi kepentingan mendesak untuk dimakan oleh pemilik dan keluarganya pada hari-hari terjadinya pemetikan itu. Zakat binatang ternak 12 . Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. karena itu buah zaitunmenurutnya. Imam Malik berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanya yang dapat disimpan dan yang merupakan bahan makanan pokok. zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya). karena memetik hasil tanaman bertujuan untuk menghimpun dan menyisihkannya untuk masa datang atau untuk menjualnya. pohon kurma. segala hasil bumi apapun jenisnya harus dizakati setelah memenuhi syaratsyaratnya. dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya). Penyisihan tersebut adalah indikator adanya kelebihan pemilik. Kata (‫" )حصاد‬memetik" dijadikan sebagai waktu penunaian kewajiban atau tuntutan memberi kepada orang lain. Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah. tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya. Imam Syafi'i demikian juga pendapatnya dan menambah satu syarat. Demikian juga sayur mayur. dan tidak sama (rasanya). dan janganlah kamu berlebih-lebihan. yakni kering. Dahulu mayoritas ulama membatasi jenis-jenis tertentu dari tumbuhan dan buahbuahan yang wajib dizakati.

Dengan demikian. domba dan kambing yang manfaatnya sangat banyak. zakat juga wajib dikeluarkan dari beberapa binatang ternak.4. atau semua yang kecil dari semua jenis binatang ternak.S Al-An'am: 142 Artinya : Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Pertama.26 3. Masih kelanjutan ayat di atas. Zakat Emas dan Perak Q. vol. unta yang kecil. Ada pendapat lain untuk kata ini yaitu. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kata (‫" )فرشا‬alas" ada juga yang memahaminya dalam arti tunggangan. sapi. Menurut mereka ternak yang kecil dinamai farsy/alas dan ada yang memahami yang disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. kambing. ayat di atas membagi binatang tersebut ke dalam dua bagian.S At-Taubah: 34 26 . Antara lain sebagai alat pengangkat barang-barang berat dan ada juga yang diambil manfaat dari bulu dan rambutnya sebagai alas. unta. binatang yang besar sehingga dapat dijadikan pengangkut barang-barang berat. 308-309 13 . Quraish Shihab. M. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.Q. dan kedua yang hanya dapat dijadikan tunggangan. Tafsir Al-Mishbah. hal. domba dan sapi.

Ats-Tsaury meriwayatkan dari Ibnu Umar. karena manusia itu dikategorikan atas kelompok ulama'.artinya : Hai orang-orang yang beriman. Sehubungan dengan barang yang ditimbun. "Al-Qishud" adalah ulama kaum nasrani. sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Mereka memakan dunia dengan memanfaatkan agama. "Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkannya pada jalan Allah". maka beritahukanlah kepada mereka. hal. (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. maka diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa yang dimaksud adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. dan kaum hartawan. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Mereka merupakan kelompok ketiga dari kalangan pemimpin manusia. "Ahbar" adalah ulama kaum Yahudi. dia berkata: "Yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah disebut al-kanzu (harta karun) walupun ia berada di bawah bumi lapis ke tujuh". Hal senada juga dikemukakan oleh Umar bin Khathab. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. ahli ibadah. dan kepemimpinannya atas manusia. 596-597 14 . Muhammad Hasib Ar-Rifa'I. "Ar-Ruhban" adalah ahli ibadah kaum nasrani. jilid 2. kedudukan.27 27 ." mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batal dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah". Oleh karena itu Allah berfirman.

Zakat Perniagaan Q/S Al-Baqarah: 267 artinya : Hai orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Itulah yang dimaksud dengan "jelek" oleh ayat ini. paling bagus dan paling elok". dengan ijma' para Ulama ialah seharga 20 Dinar atau = 200 Dirham. dan Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan ketahuilah. Hadits yang menegaskan nisab emas adalah Ibnu Hazam dari Jarir bin Hisyam dan Sayyidina Ali r. (1 Dinar = 10 Dirham). karena Allah itu baik. Yang dimaksud infaq di sini adalah sedekah. Problematika Harta dan Zakat. Ibnu Abbas juga berkata: "Allah menyuruh mereka menginfakkan harta yang paling baik. Allah melarang mereka bersedekah dengan harta yang hina dan rendah.Nisab pada emas dan perak apabila telah sampai haulnya (tahun pengeluarannya). AlMuwattha' Ibnu Malik menegaskan 20 Dinar itu = 200 Dirham. Miskal adalah jenis timbangan 29 . Ibnu Abbas berkata: "Sebagian dari harta kekayaan yang baik-baik yang telah mereka usahakan". padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Djamaluddin Ahmad Al Buny. Allah Ta'ala menyuruh hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berinfaq.a : "Apabila seseorang memiliki emas 20 Dinar. 108 15 . Oleh sebab itu Allah berfirman: "Dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu nafkahkan darinya. Para Ulama sepakat bahwa 20 Dinar = 20 Miskal. padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya".28 atau = 200 Dirham. keluarkan zakatnya setengah Dinar. dan sampai setahun miliknya. nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. hal. 28 .29 4.

Menurut pendapat ini.31 30 . tidaklah wajib memberikan zakat kepada semua golongan.30 D. jilid 2. Ibid. Ibnu Abbas.S At-Taubah: 60 Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu. 621 16 . apakah zakat itu harus dibagikan kepada semua golongan atau kepada sebagiannya saja? Menurut pendapat yang paling shahih. para muallaf yang dibujuk hatinya. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kaum anshar yang menyedekahkan kurma jelek. orang-orang yang berutang. Dan Allah tidak memerlukan yang seperti itu dari kamu.jilid 1. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. bukan untuk menyatakan kewajiban menghabiskan semua golongan. sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. dan Said bin Jabir. hanyalah untuk orang-orang fakir. Inilah pendapat Imam Malik dan sekelompok Ulama salaf dan khalaf. orang-orang miskin. dan seluruh zakat dapat saja diberikan kepadanya. penyebutan golongan tersebut dalam ayat adalah untuk menjelaskan pihak penerima. dan Allah Maha Mengetahui. Muhammad Hasib Ar-Rifa'I. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. 443 31 . hal. Golongan yang Berhak Menerima Zakat Q. pengurus-pengurus zakat.Maksudnya apabila harta itu diberikan kepadamu maka kamu tidak akan mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata. walaupun masih terdapat golongan yang lain. Para Ulama berikhtilaf mengenai delapan orang ini. Hudzaifah. untuk (memerdekakan) budak. Diantara mereka adalah Umar. maka janganlah kamu memberikan kepada Allah yang tidak disukai olehmu. hal. namun cukup menyerahkan kepada salah satu dari delapan golongan tersebut.

Orang-orang faqir .Gharim (orang yang kehidupannya terikat dengan hutang) .S Al-Baqarah: 110. .Muallaf (orang yang baru memeluk agama Islam) . yaitu.Sabilillah .Zakat binatang ternak .Zakat hasil tumbuhan dan buah-buahan . dapat pula diartikan mensucikan harta yang di dalamnya terdapat hak orang lain yang memerlukan atau yang berhak.Amilin (orang yang mengurusi zakat) . Terdapat beberapa macam zakat. yakni wajib dikeluarkan dan tidak boleh ditunda-tunda.Riqab (budak belian) .Zakat emas dan perak .Orang-orang miskin . Perintah zakat telah dijelaskan dalam Q. . yakni.Ibnu Sabil 17 .Zakat perniagaan 4 Orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan.BAB III PENUTUP Kesimpulan 1 2 3 Arti dari zakat adalah mensucikan jiwa.

M.TAFSIR AYAT-AYAT AL-QUR’AN TENTANG ZAKAT Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Pada Mata Kuliah “Tafsir 2" Dosen Pengampu: Bpk. Mu’tashim Billah.Hi Disusun oleh: Ainun Najib Elya Rahmawati Jauharotul Aliyah (932500306) (932500706) (932501006) JURUSAN TARBIYAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) 18 .

para mu'allaf yang di bujuk hatinya. 7 8 Ibnu Qayyim membantah pendapat ini dan berkata: "Pengkhususan zakat fitrah bagi orang-orang miskin. mereka di beri zakat untuk diri mereka sendiri atau untuk membeli senjata. tidak mampu melunasi hutang.KEDIRI 2008 Pendapat yang masyhur dari ayat zakat yakni terdiri dari multi terjemahan. orang-orang miskin. Miskin: orang yang mampu memenuhi lebih dari separoh kebutuhanya. maka ia diberi zakat sekedar kebutuhanya. untuk jalan Allah. sebagai sesuatu ketetapan yang di wajibkan Allah. namun ia belum mampu memenuhi kebutuhannya secara menyeluruh. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijakasan. Orang yang sedang dalam pejalanan yaitu para musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalananya. dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. At-Taubat:60) Dari ayat tersebut Allah telah mejelasakan delapan golongan yang berhak menerima zakat: 1 2 Fakir: orang yang hanya mampu memenuhi kurang dari separoh kebutuhanya. Fi sabilillah: mereka adalah para mujahid yang berperang dengan suka rela tanpa mendapat gaji dari pemerintah. orang yang berhutang. pengurus-pengurus zakat. Amil Zakat: orang yang ditugaskan oleh penguasa (pemerintah) untuk mengumpulkan zakat dari orang yang membayar zakat. merupakan hadiah dari Nabi saw. Nabi tidak pernah membagikan zakat fitrah sedikit-sedikit kepada golongan yang delapan.mereka di beri upah yang layak sesuai dengan pekerjaan mereka. dan tidak berhutang untuk membiayai kemaksiatan. namun seputar itu ada yang terpercaya pada bidang dan ahlinya dari pengertian ayat dibawah ini: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. mereka diberi zakat agar hti mereka lunak menerima islam dan agar keimanan dihati mereka tetap teguh Zakat juga di berikan untuk memerdekakan budak membebaskan tawanan perang yang tertawan oleh pihak musuh. sehingga ia sampai ke tujuanya." (QS. dan 3 4 5 6 Orang-orang yang berhutang: mereka adalah orang-orang yang terbebani hutang mereka di beri zakat untuk melunasi hutang mereka dengan syaratnya harus beragama islam. untuk(memerdekakan) budak. maka ia diberi zakat untuk beberapa bulan kebutuhanya. tidak pernah pula menyuruhnya. tidak dilakukan oleh seorangpun dari para sahabat dan 19 . Para muallaf yang dibujuk hatinya: adalah orang orang yang baru memeluk islam.

Apabila di suatu negara tidak ada orang fakir. Ini adalah pendapat jumhur. salah satu dari pendapat Imam Ahmad. karena zakat fitrah adalah zakat juga. tidak melarang. bukan diambil dari zakat. sehingga masuk dalam keumuman sebagaimana pada surat at-Taubat ayat:60 3. bahwa zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir. supaya tidak berkurang jumlahnya. sebagaimana penjelasan Nabi tentang zakat harta. maka di pindahkan kenegara tetangga dari ongkos orang mengeluarkan zakat. dan mereka mengecam Rasulullah mengenai pembagian zakat. sendirian. tetapi ini tidak berarti mencegah diberikanya kepada kelompok lainnya. kecuali hanya kepada golongan miskin saja." Hadist-hadist di atas menunjukkan bahwa maksud utama zakat fitrah adalah mencukupkan orang-orang fakir pada hari raya. sebagaimana yang terdapat dalam surat at-Taubat ayat 60. Qashim dan Abu Tholib. sesungguhnya zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada golongan fakir dan miskin saja.dimana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah di berikan kepada fakir miskin saja. tidak pada orang yang muallaf. Ibnu Katsir r. dan Dialah pula yang memproses ketentuan-ketentuan zakat itu. jika orang orang fakir itu ada. Dialah yang menetapkan ketentuannya. Menurut mazhab Maliki. ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya II: 364 mengatakan. Tidak pada petugas zakat. tanpa campur tangan siapapun. tidak dalam pembebasan perbudakan. “Tatkala Allah SWT menyebutkan penentangan orang-orang munafik yang bodoh itu atas penjelasan Nabi saw. zakat itu diberikan kepada asnaf lainya. di perkuat oleh Ibnu Qoyyim dan gurunya. Roslullah saw. dengan rata ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i.orang-orang sesudahnya. Pendapat yang memperkenankan membagikannya pada asnaf yang delapan dan mengkhususkanya kepada golongan fakir. tidak kepada yang lainnya dari asnaf yang delapan. Pendapat ini lebih kuat dibanding pendapat yang mewajibkan pembagian zakat fitrah pada asnaf yang delapan. maka kemudian Allah SWT menerangkan dengan gamblang bahwa Dialah yang membaginya. Dia tidak pernah menyerahkan masalah 20 . ini adalah pendapat golongan Maliki. tidak pada orang yang berutang. berdasarkan hadist: "Zakat fitrah adalah untuk memberi makan pada orang-orang miskin.bahkn salah satu pendapat dari mazhab kami adalah tidak boleh menyerahkan zakat fitrah. tidak untuk orang yang berperang dan tidak pula untuk ibnu sabil yang kehabisan bekal untuk pulang. yaitu Ibnu Taimiyah. Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang yang fakir saja. bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat fakir. sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Pendapat yang mewjibkan di bagikan pada asnaf yang delapan. Pendapat ini di pegang pula oleh Imam Hadi.a. Dalam hal ini jelas ada tiga pendapat: 1. tidak untuk orang yang berutang." Dan hadis: "Cukupkanlah mereka di hari raya ini. 2.

Kemudian Rasulullah bersabda. “Jika kamu berdua mau. ‘Aunul Ma’bud V:42 no:1618. Pendapat kedua. Ini adalah pendapat Imam Syafi’I dan sejumlah ulama’ yang lain. bersabda. dibagikan pada satu kelompok saja diantara mereka. “Zakat tidak halal bagi orang yang kaya dan tidak (pula) bagi orang yang sehat dan kuat. maka Rasulullah memperhatikan mereka berdua dengan seksama dan Rasulullah mendapatkan mereka sebagai orang-orang yang gagah. Ibnu Jarir mengatakan. “Ya Rasulullah. Ini adalah pendapat Imam Malik dan sejumlah ulama’ salaf dan khalaf. Imam Ibnu Katsir mengatakan. bahwa Rasulullah saw. menyatakan bahwa tidak harus dibagikan kepada mereka semua. mengatakan bahwa zakat itu harus dibagikan kepada semua delapan kelompok itu. boleh saja. bahwa ia akan menyebutkan hadits –hadits yang bertalian dengan masing-masing dari delapan kelompok kita: Kelompok pertama .” (Shahih : Shahih Abu Daud no: 1438.” (Shahih : Shahihul Jami’ no: 7251. Orang-Orang Miskin Dari Abu Hurairah r. Maimun bin Mahcar.” (Kemudian) para sahabat bertanya. (kalau begitu) siapa yang dimaksud orang miskin itu?” Jawab 21 . Maka Dia membagi-bagikannya kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam ayat di atas : Pakar tafsir kenamaan Ibnu Katsir menegaskan bahwa para ulama’ berbeda pendapat mengenai delapan kelompok ini. Ibnu Abbas Abul’Aliyah. Hudzifah Ibnul Yaman. Dari Ubaidillah bin ‘Adi bin al-Khiyar r. Tirmidzi II: 81 no: 647. bahwa Rasulullah saw. bukan karena keharusan memberikan zakat itu kepada semuanya. penulis. tetapi (sesungguhnya) orang yang kaya dan orang yang kuat berusaha tidak mempunyai bagian untuk menerima zakat. “Ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu.a. ‘Aunul Ma’bud V: 41 serta Nasa’i V:99). ada dua pendapat : Pendapat pertama. seluruh zakat diberikan kepada kelompok tersebut.a. bersabda. di antara mereka ialah Umar bin Khatab. ataukah boleh diberikan kepada sebagian di antara mereka ? Dalam hal ini. Sa’id bin Jubair.a. “Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling minta-minta agar diberi sesuap dua suap makanan dan satu biji kurma.pembagian ini kepada siapapun selain Dia. dan Abu Hurairah meriwayatkannya lihat Ibnu Majah I:589 no: 1839 dan Nasa’i V:39). Kelompok kedua. Orang-orang fakir Dari Abdullah Ibnu Umar bin al-Ash r. walaupun ada kelompok-kelompok yang lain. meminta zakat kepadanya. Oleh karena itu. bahwa ada dua orang sahabat mengabarkan kepadanya bahwa mereka berdua pernah menemui Nabi saw. (Abdul ‘Azhim bin Badawi) menyebutkan semua kelompok yang berhak menerima zakat di sini hanyalah untuk menjelaskan pengertian masing-masing kelompok. apakah mereka harus mendapatkan bagian semua. akan saya beri.

setelah sebelumnya beliau menjadi orang yang paling kubenci. Kelompok ketiga: Para Amil Zakat Mereka adalah orang-orang yang bertugas menarik dan mengumpulkan zakat.” (Shahih : Mukhtashar Muslim no: 1558. selalu memberi kepada hingga beliau menjadi orang yang paling kucintai. Hal ini ditegaskan oleh hadits shahih riwayat Imam Muslim dan lain-lain : Dari Abdul Mutthalib bin Rabi’ah al Harits bahwa ia pernah berangkat di Fadhl bin al Abbas r. dan mereka tidak mau minta-minta kepada orang lain. namun mereka tidak boleh berasal dari kalangan kerabat Rasulullah saw.” (Shahih . 2. dan Nasa’i VIII:103). dan Nasa’i V:105-106).(Imam Nawawi berkata.“Salah mereka yang yang hidupnya tidak berkecukupan dan dia tidak punya kepandaian untuk itu. “Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi keluarga Muhammad dan tidak (pula) bagi keluarga Muhammad.Orang yang diberi sebagian zakat agar kemudian memeluk Islam. lalau diberi shadaqah. Maka (kepada mereka). Mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat.” (Muttafaqun ‘alaih:Muslim II : 719 no:1039 dan lafadz baginya. Sebagai misal Nabi saw.a. menghadap Rasulullah saw. bahwa Ali r. yang haram menerima zakat.ada sekelompok prajurit beserta pemukanya diberi seratus unta. Fathul Bari III : 341 no: 1479. pernah diutus menghadap kepada Nabi saw.Beliau. ‘Aunul Ma’bud XII : 440 no:4659. Kelompok keempat : Orang-orang Muallaf Kelompok muallaf ini terbagi menjadi beberapa bagian.“ Jadi zakat adalah pembersih kotoran.” (Muttafaqun ‘alaih : Fathul Bari I: 79 no:27. Muslim I:132 no:150. Shahihul Jami’ no:1664. Seperti pada waktu perang Hunain juga. Lihat Syarah Muslim VII:251).a. Nasa’i V:85 dan Abu Daud V:39 no: 1615).Golongan orang yang diberi zakat dengan harapan agar keislamannya kian baik dan hatinya semakin mantap. Beliau bersabda. Muslim II:754 no:168 dan 1072. lalu memohon kepada beliau agar mereka diangkat sebagai penarik dan pengumpul zakat. dari Yaman dengan membawa 22 . “Sesungguhnya aku benar-benar memberi zakat kepada seorang lakilaki. kemudian Rasulullah saw. bersabda. karena zakat itu adalah kotoran (untuk mensucikan diri) manusia. walaupun selain dia lebih kucintai daripadanya (laki-laki tersebut) karena khawatir Allah akan mencampakkannya ke (jurang) neraka Jahanam. “Ma’na AUSAKHUN NAAS ialah zakat itu sebagai pembersih harta benda dan jiwa mereka. “Pungutlah sebagian dari harta benda mereka sebagai zakat yang mensucikan mereka dan membersihkan (jiwa) mereka. dimana waktu itu ia ikut berperang bersama kaum Muslimin: “Nabi saw. 1. pernah memberi Shafwan bin Umayyah sebagian dari hasil rampasan perang Hunain. Muslim II : 752 no:1072. ‘Aunul Ma’bud VIII: 205-208 no: 2969.a. sebagaimana yang ditegaskan Allah Ta’ala. ‘Aunul Ma’bud VIII: 205. Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan dari Abu Sa’id r.

Yaitu bahwa kata riqab lebih menyeluruh ma’nanya daripada sekedar memberi zakat kepada hamba mukatab. (kedua) Uyainah bin Badr.a. karena Allah telah memperkuat agama Islam dan para pemeluknya serta telah memberi kedudukan yang kuat kepada mereka di bumi dan telah menjadikan hamba-hambaNya tunduk pada mereka (kaum muslimin). lalu Rasulullah bersabda. Sa’id bin Jubair. sampai untuk kemaluan sang budak Allah memerdekakan kemaluan orang yang memerdekakannya. Umar bin Abdul Aziz. Muqatil bin Hayyan. Imam Malik. ‘Aunul Ma’bud XIII : 109 no:4738). mengatakan bahwa dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama’ bahwa para muallaf tidak usah diberi bagian dari zakat setelah beliau wafat. bentuk jama’ dari raqabah “budak belian” ialah hamba mukatab (hama yang telah menyatakan perjanjian dengan tuannya bilamana sanggup menghasilkan harta dengan nilai tertentu dia akan dimerdekakan. zakat ini kadang-kadang amat dibutuhkan oleh mereka.Bagian ini ialah orang-orang muallaf yang diberi zakat lantaran rekan-rekan mereka yang masih diharapkan juga memeluk Islam. pernah memberi mereka zakat setelah penaklukan kota Mekkah dan penaklukan Hawazin. sehingga mereka harus mendapat alokasi bagian dari zakat. dan Allah SWT untuk setiap anggota badan budak tersebut memerdekakan satu anggota badan orang yang memerdekakannya dari api neraka.emas yang masih berdebu. kepada empat orang (pertama) al-Aqra’ bin Habis. Apakah muallaf sepeninggal Nabi saw. atau agar membantu ikut mengamankan kaum Muslimin yang sedang bertugas di daerah perbatasan. Muslim II:741 no:1064. Kelompok kelima :Untuk memerdekakan Budak Diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri. Ada banyak hadits yang menerangkan besarnya pahala memerdekakan budak.” Ini juga menjadi pendapat Mazhab Imam Ahmad. pent).Mereka yang mendapat bagian zakat agar menarik zakat dari rekan-rekannya.” (Muttafaqun ‘alaih : Fathul Bari III: 67 no:4351. atau sekedar membeli budak lalu dimerdekakan. “Aku menarik hati mereka. bahwa para muallaf itu tetap harus diberi. dan (keempat) Zaid al-Khair. Kelompok yang lain berpendapat. az-Zuhri. Ibnu Abbas dan al-Hasan berkata. 3. 4. Wallahu a’lam. dan ini adalah pendapat Imam Syafi’i dan al-Lain. lalu dibagi oleh beliau saw. an-Nakha’i. Ibnu Zaid bahwa yang dimaksud riqab. “Tidak mengapa memerdekakan budak belian dengan uang dari zakat. masih berhak mendapatkan bagian dari zakat ? Ibnu Katsir r. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits berikut : 23 . dan Imam Ishaq. karena Rasulullah saw. (ketiga) ‘Alqamah bin ‘Alatsah. Diriwayatkan juga pendapat yang semisal dengan pendapat tersebut dari Abu Musa al-Asy’ari.

a.” (Shahih : Shahihul Jami’us Shaghir no:6051. orang yang tertimpa kebingungan yang sangat. bahwa kesulitan hidup telah menimpa si fulan. dan Nasa’i V:96). sampai berhasil mendapatkannya. orang yang berhutang untuk menutupi hutangnya. orang yang mendapatkan kesulitan hidup hingga tiga orang dari pemuka kaumnya berdiri (lalu bertutur). menanyakan perihal beban tanggungan itu. sehingga berhenti memintanya. ia berkata. sehingga ia mendapatkan kekuatan untuk menutupi kebutuhan hidupnya. maka kepadanya dihalalkan meminta zakat. aku mendengar Rasulullah saw. Allah berfirman. orang yang berlumuran maksiat. tiga imam itu mendasarkan pendapatnya pada hadits berikut : 24 . maka dihalalkan baginya meminta.a. karena balasan suatu amal perbuatan sejenis dengan amal yang dilakukannya. Kelompok ketujuh : fi sabilillah ialah para mujahid sukarelawan yang tidak memiliki bagian atau gaji yang tetap dari kas negara. “Ya Qubaishah sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal. al-Hasan al-Bashri dan Ishaq bahwa menunaikan ibadah haji termasuk fi sabilillah. dan keempat. Menurut Imam Ahmad.Dari Abu Hurairah r. orang yang mempunyai tanggungan atau dia menjamin suatu hutang lalu menjadi wajib baginya untuk melunasinya kemudian meludeskan seluruh hartanya karena hutang tersebut. (Kedua). melanjutkan sabdanya. ketiga. Kelompok keenam : Orang-orang yang Berhutang Mereka terbagi menjadi beberapa bagian : Pertama.39). (Ketiga). Menurut hemat penulis Syaikh Abdul ‘Azhim bin Badawi. orang yang bangkrut. kecuali bagi tiga golongan: (Pertama) orang-orang yang memikul beban untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa. melainkan apa yang telah kamu lakukan. niscaya Allah dengan setiap anggota badannya akan membebaskannya anggota badan (orang yang memerdekakannya) dari api neraka. ia berkata. Maka mereka semua layak menerima bagian dari zakat. lalu bertaubat. bersabda.ash-Shaffat. Dasar yang menjadikan pijakan untuk masalah ini ialah hadits dari Qubaishah bin Mukhariq al-Hilali r. hingga datang zakat untuk kuberikan kepadamu!” Rasulullah saw. kemudian aku datang kepada Rasulullah saw. Tirmidzi III:49 no: 1581). Maka Beliau bersabda. kedua. Maka tidak ada hak bagi selain yang tiga kelompok itu untuk meminta wahai Qubaishah!” (Shahih : Mukhtashar Muslim no: 568.” (QS. hingga orang itu memerdekakan (masalah) kemaluan dengan kemaluan. Aku pernah mempunyai tanggungan (untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa). “Dan kamu tidak diberi pembalasan. “Tegakkanlah. Muslim II: 722 no:1044. karena rusaknya harta bendanya. Hal itu tidak lain. “Barangsiapa yang telah memerdekakan seorang budak mukmin. maka baginya dihalalkan meminta hingga mempunyai kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. ‘Aunul Ma’bud V:49 no: 1624.

Lalu ada seorang wanita berkata kepada suaminya (tolong) hajikanlah aku bersama Rasulullah saw. ‘Aunul Ma’bud V : 44 no : 1619. “Itu diperuntukkan fi sabilillah.Dari Ibnu Abbas r. (ketiga) orang yang berutang. dan Ibnu Majah I: 590 no :1841). maka dia pantas mendapat alokasi dari bagian zakat yang cukup hingga kembali ke negerinya sendiri. Rasulullah bersabda. ‘Aunul Ma’bud V:465 no : 1974.a. dari ‘Atha’ bin Yassar dari Abi Sa’id r. (keempat) orang kaya yang ikut berperang di jalan Allah. “Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat).’ Lalu saya jawab. lalu dihadiahkannya kembali kepada orang kaya. Adapun dalilnya ialah ayat enam puluh surah at-Taubah dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. lalu bertutur. (kedua) orang kaya yang membeli barang zakat dengan harta pribadinya. berkata bahwa Rasulullah saw.a.” Kemudian sang suami datang menghadap Rasulullah saw. Ia mengatakan. dan ia meminta kepadaku agar ia bisa menunaikan ibadah haji bersamamu.” (HR Bukhari). maka ia berhak diberi bagian dari zakat yang sekiranya cukup untuk pulang dan pergi. “(Ya Rasulullah). kalau engkau menghajikannya dengan biaya berasal dari hasil tersebut.” (HR Muslim). bermaksud hendak menunaikan ibadah haji.” (Hasan Shahih : Shahih Abu Daud no : 1753. kecuali bagi lima (kelompok): (pertama) orang kaya yang menjadi amil zakat. Rasulullah bersabda. “Itu diperuntukkan fi sabilillah Azza Wa Jalla. Sumber: 25 . Demikian juga hukum yang diterapkan kepada orang yang mengadakan safar dari negerinya ke negeri orang dan dia ia tidak membawa bekal sedikitpun.” Maka jawabnya. Hamba sahaya. “Ketahuilah sesungguhnya. dan Baihaqi VI: 164). Wallahu 'Alam bishowab. “(Tolong) hajikanlah aku dengan biaya dari hasil menjual untamu (yang berasal dari zakat) si fulan itu. (kelima) orang miskin yang mendapat bagian zakat. Kelompok kedelapan : Ibnu Sabil Adalah seorang yang musafir melintas di suatu negeri tanpa membawa bekal yang cukup untuk kepentingan perjalanannya. Mustadrak Hakim I: 183. “Aku tidak punya biaya untuk menghajikanmu. bahwa Rasulullah saw. sesungguhnya isteriku menyampaikan salam kepadamu..” Maka jawabnya. “Zakat tidak halal bagi orang yang kaya. bersabda.“ Ia berkata (lagi) kepada suaminya. “(Tolong) hajikanlah diriku dengan biaya dari menjual untamu (yang berasal dari zakat) si fulan itu.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 7250. bersabda. kepadaku. Dari Ma’mar dari Yasid bin Aslam.”Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mem¬punyai kekuatan tenaga. berarti fi sabilillah juga). karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya dan Keturunan Rasulullah. meskipun ia seorang yang mempunyai harta.’ “Maka Rasulullah saw.

Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz. Wah. 439 – 448.. tapi maksudnya ialah memberikan tingkat hidup yang layak. 26 . cacat fisik). dimana Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan. Sesuai hadits: "Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling minta-minta agar diberi sesuap dua suap nasi. dan layak sebagai Muslim yang telah masuk ke dalam agama keadilan dan kebaikan. tentunya banyak sekali harta zakat yang harus dikumpulkan.‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi. Selanjutnya kita dianjurkan pula untuk lebih memperhatikan orang-orang miskin yang menjaga diri dan memelihara kehormatan. Tingkat hidup minimal bagi seseorang ialah dapat memenuhi makan dan minum yang layak untuk diri dan keluarganya. AMIL ZAKAT Amil merupakan sasaran berikutnya setelah fakir miskin (9:60). Maka jelaslah bahwa tujuan zakat bukanlah memberi orang miskin satu atau dua dirham. Ma’ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah). yang telah masuk ke dalam ummat pilihan dari kalangan manusia. tapi secara umum fakir dan miskin itu adalah mereka yang kebutuhan pokoknya tidak tercukupi sedangkan mereka secara fisik tidak mampu bekerja atau tidak mampu memperoleh pekerjaan. demikian pula pakaian untuk musim dingin dan musim panas. hendaknya disantuni seumur hidupnya dari harta zakat. tapi orang miskin itu ialah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan kemudian diberi sedekah. satu dua biji kurma. Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah Ash-Shahihah.. dan merekapun tidak pergi meminta-minta pada orang" (Bukhari Muslim) Fakir miskin hendaklah diberikan harta zakat yang mencukupi kebutuhannya sampai dia bisa menghilangkan kefakirannya. sementara ini ummat Islam. ambil contoh di Indonesia. hlm. zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin). juga mencakup tempat tinggal dan keperluan-keperluan pokok lainnya baik untuk diri dan tanggungannya. Golongan ini dapat dikatakan sebagai inti sasaran zakat (Hadits: . Amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat. Kitab Tafsir Ibnu Katsir Fiqih Empat Mazhab the and etc. FAKIR DAN MISKIN Siapakah yang disebut fakir dan miskin ? Terdapat beragam definisi mengenai kata fakir dan miskin. masih sangat minim dalam menunaikan kewajiban ini. Sedangkan bagi yang tidak mampu lagi bekerja (orang jompo. terj. Bagi yang mampu bekerja hendaknya diberikan peralatan dan lapangan pekerjaan. Layak sebagai manusia yang didudukan Allah sebagai khalifah di bumi.

maka hendaklah diberi upah sesuai dengan pekerjaannya. haruslah diambilkan dari harta diluar zakat. Amil mengadakan sensus berkaitan dengan: 1 1 1 1 orang yang wajib zakat. yaitu maksimal sebesar 1/8 bagian. Orang tsb berhutang dalam melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan syariat. Termasuk didalamnya orang yang terkena bencana sehingga hartanya musnah. 2. Pendapat yang terkuat yang diambil Yusuf Qardawy adalah pendapat Imam Syafi'i. sakit.Dimasukkannya amil sebagai asnaf menunjukkan bahwa zakat dalam islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individual). tapi merupakan tugas jamaah (bahkan menjadi tugas negara). misalnya oleh pemerintah dibayarkan dari sumber pendapatan pemerintah lainnya. Berapa besar bagian buat amil ini : Amil tetap diberi zakat walau ia kaya. tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri (seperti untuk nafkah keluarga. mendirikan rumah dlsb). Beberapa syarat gharimin ini : 1. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut. GHARIMIN Gharimin dapat terbagi dua : A. 27 . karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan. Zakat punya anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya untuk gaji para pelaksananya. Hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar utangnya. macam-macam zakat yang diwajibkan besar harta yang wajib dizakat Mengetahui para mustahik : Jumlahnya jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka. Syarat Amil (siapa tahu ada Isneter yang tertarik menjadi Amil Professional) : 1 1 1 1 1 1 1 1 Seorang Muslim Seorang Mukallaf (dewasa dan sehat pikiran) Jujur Memahami Hukum Zakat Berkemampuan untuk melaksanakan tugas Bukan keluarga Nabi (sekarang sudah nggak ada nih) Laki-laki Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka (bukan hamba) Tugas Amil : Semua hal yang berhubungan dengan pengaturan zakat. Amil itu adalah pegawai.

B. 3. Umumnya hal ini dikaitkan dengan usaha untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Shadiq Hassan Khan. Jadi bagi kita yang mengambil kredit TV misalnya. Memerangi riba. Biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul maal dari hasil pendapatan lain seperti harta fai. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain. Kondisi hutang tsb berakibat sebagai beban yang sangat berat untuk dipikul. atau definisi dalam arti luas yaitu "segala bentuk kebaikan dijalan Allah". walaupun ia orang kaya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. 2. Ar Razi. maka dia harus mengembalikan bagiannya itu. Apakah harus digunakan definisi dalam arti sempit yaitu "jihad". Mazhab Zaidi. Rasyid Ridha dan Syaltut. Karena kita bukannya sengsara karena hutang. pajak. Sesungguhnya Islam dengan menutup utang orang yang berhutang berarti telah menempatkan dua tujuan utama : 1. namun tidak ada dalil syara' yang mengkhususkan gharimin hanya pada usaha mendamaikan tsb. dll. jembatan. Karena ia sudah tidak memerlukan lagi (untuk membayar hutang). tentunya tidak termasuk kaum gharimin yang menjadi sasaran zakat. berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Mengurangi beban orang yang berutang dimana ia selalu menghadapi kebingungan di waktu malam dan kehinaan di waktu siang. mengurus mayat dll. Hutangnya harus dibayar pada waktu itu. Apabila ternyata ia dibebaskan oleh yang memberi hutang. upeti. Jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup Fisabilillah. Disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi Mujahid. Oleh karenanya orang yang berhutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian zakat untuk menutupi hutangnya. tapi justru menikmatinya. 4. 28 . masjid dan sekolah. FISABILILLAH Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi "Fisabilillah" yang menjadi sasaran zakat dalam ayat 9:60. Mazhab Ja'fari. Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama. 2. Yaitu untuk membayar lunas hutangnya.3. memperbaiki jalan. 1. Berapa besar orang yang berhutang harus diberikan ? Orang yang berhutang karena kemaslahatan dirinya harus diberi sesuai dengan kebutuhannya. Kesepakatan Madzhab Empat tentang Sasaran Fisabilillah. Apabila hutangnya diberi tenggang waktu dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah orang yang berhutang ini dapat dikategorikan sebagai mustahik. Namun beberapa ulama lain telah meluaskan arti sabilillah ini seperti : Imam Qaffal. seperti mendirikan dam. dlsb.

menjelaskan ajaran Islam yang benar. karenanya pasti yang dimaksud disini adalah makna yang khusus. sehingga Ia menetapkan hukumnya dan membaginya pada delapan bagian". Kalau demikian apa sesungguhnya perbedaan antara sasaran ini dengan sasaran sesudah dan yang sebelumnya ? Sesungguhnya Kalamullah yang sempurna dan mu'jiz pasti terhindar dari pengulangan yang tidak ada faedahnya. Demikian saja yang dapat dibahas dari 8 golongan sasaran zakat. memelihara aqidah dari kekufuran dan mempersiapkan diri untuk membela Islam dari musuh-musuhnya. Makna yang khusus ini tiada lain adalah jihad. Mendirikan percetakan surat khabar untuk menandingi berita-berita yang merusak dan menyesatkan ummat. dan yayasan pendidikan telah dikuasai kaum kapitalis. serta menjaganya dari racun-racun yang ditiupkan melalui kurikulum dan buku-buku. kebangasaan. Makna umum ini meniadakan pengkhususan sasaran zakat delapan. dan juga merujuk pengertian kata fisabilillah yang tertera dalam ayat-ayat Al Qur'an. yaitu jihad untuk membela dan menegakkan kalimat Islam dimuka bumi ini. yaitu peperangan yang ditujukan untuk selain membela agama Allah. maka jihad yang paling utama adalah mendirikan madrasah yang berdasarkan ajaran Islam yang murni. akan tetapi ia tidak dimasukkan dalam ruang lingkup JIHAD. Kemudian Yusuf Al-Qaradhawy memperluas arti Jihad ini tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja. pada otak-otak pengajar dan ruh masyarakat yang disahkan di sekolah-sekolah pendidikan secara keseluruhan. seperti halnya perang yang sekedar membela kesukuan. Contoh : "Mendirikan sekolah berdasarkan faktor tertentu adalah perbuatan shaleh dan kesungguhan yang patut disyukuri. tidak terbatas sasarannya dan apalagi terhadap orang-orangnya. atau bisa ada kebijakan lain. bahwa makna umum dari sabilillah itu tidak layak dimaksud dalam ayat ini. atheis ataupun sekularis. miskin dan asnaf-asnaf lain. Setelah mendalami perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. dan sangat dianjurkan oleh Islam. mendidik anak-anak kaum Muslimin dan memeliharanya dari pencangkokan kehancuran fikiran dan akhlaq. Seperti halnya sabilillah dengan arti yang umum itu akan meliputi pemberian pada orang-orang fakir. apakah harus dibagi sama rata ke 8 golongan tsb. namun termasuk juga segala bentuk peperangan yang menggunakan akal dan hati dalam membela dan mempertahankan aqidah Islam. diantaranya melalui pendirian pusat kegiatan Islam yang mendidik pemuda Muslim. atau membela kedudukan. Berikut ini adalah kesimpulan dari pembahasan mengenai persoalan distribusi zakat yang diperoleh. dan sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi : "Sesungguhnya Allah tidak meridhoi hukum Nabi dan hukum lain dalam masalah sedekah. Dll. apabila ada suatu negara dimana pendidikan merupakan masalah utama. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat allah termasuk sabilillah. karena itu semua termasuk kebajikan dan ketaatan kepada Allah. bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya. maka sampailah Yusuf Qardhawi pada kesimpulan sbb : Pendapat yang dianggap kuat adalah.Setelah mengkaji perbedaan-perbedaan pendapat ini. Namun demikian. Kemana dipergunakan Bagian Sabilillah di zaman sekarang ? Membebaskan Negara Islam dari hukum orang kafir Bekerja mengembalikan Hukum Islam termasuk Jihad Fisabi-lillah. karena dengan keumumannya ini meluas pada aspek-aspek yang banyak sekali. Sebaliknya tidak semua peperangan termasuk kategori sabilillah. yang membedakannya dari sasaran-sasaran lain. komunis. akhirnya Yusuf Al-Qaradhawy berkesimpulan sbb: 29 .

untuk sasaran yang banyak atau orang yang banyak dari satu sasaran. maka tidak wajib mempersamakan antara semua sasaran dalam pemberiannya. yaitu Ibnu Syihab. dan membiarkan golongan yang lemah yang membutuhkan dari golongan fakir miskin. 4. merupakan tujuan utama dari zakat. karena memberi kecukupan kepada mereka. sementara dari orang yang berhutang atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. apabila harta itu banyak dan semua sasaran ada. sehingga Rasulullah saw tidak menerangkan dalam hadis Muadz dan juga hadis lain selain sasaran ini: " Zakat itu diambil dari orang yang kaya dan diberikan pada orang fakir". 6. Tidak boleh ada satu sasaranpun yang boleh dihalangi untuk mendapatkan. iapun tidak diwajibkan menyamaratakan pemberian itu pada individu yang diberinya. Maka bagaimana mungkin pembagian untuk sepuluh orang harus sama dengan orang yang seribu ? Karenanya kita melihat. Hendaknya mengambil pendapat madzhab Syafii dalam menentukan batas yang paling tinggi yang diberikan kepada petugas yang menerima dan membagikan zakat itu. Apabila harta zakat itu sedikit. tidak boleh lebih dari itu.1. Diperbolehkan memberikan semua zakat. Sebab terkadang ada pada suatu daerah seribu orang fakir. yang mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlahnya dan kebutuhannya dengan bagian yang besar. 5. Akan tetapi boleh melebihkan antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan kebutuhan. Tidak dibenarkan misalnya seseorang hakim mengambil harta zakat kemudian dibelanjakan untuk tentara. bahkan diberikan pada satu individu. sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri. yaitu 1/8 dari hasil zakat. Dan ini hanya berlaku bagi Imam atau Hakim agama yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahik. agar pemberian itu dapat mencukupi kebutuhan si mustahik.yang meminta pengkhususan itu sebagaimana halnya ketika ia memberikan zakat kepada salah satu sasaran saja. Ketika diperkirakan ada dalam kenyataannya semua (delapan) mustahik itu. Pemberian itu tidak menyembuhkan dan tidak mencukupi. apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama yang harus menerima zakat. sebagaimana dikemukakan oleh Abu Hanifah. 30 . 3. untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syara' . kebutuhannya sama atau hampir sama. Hal ini dikarenakan sasaran ini membutuhkan perhatian yang khusus. Harta zakat yang terkumpul mestilah dibagikan pada semua mustahik. sebagaimana yang dikemukakan oleh an-Nakha'i dan Abu Tsaur. yang paling tepat dalam masalah ini adalah pendapat Imam Malik dan yang sebelumnya. maka dalam keadaan demikian itu zakat diberikan pada satu sasaran saja. Hal ini lebih baik daripada memberi kepada orang banyak. masing-masing beberapa dirham. 2. Itu semua hanya tergantung pada jumlah dan pada kebutuhannya. tertuju pada sebagian sasaran tertentu saja. Karena membagikannya harta yang sedikit. seperti harta perorangan yang tidak begitu besar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->