Assalamua’laikum wr. wb Bapak saha Ibu ingkang sangat kula hurmati. Sumrambahanipun para siswa ingkang kula tresnani.

Mangga sesarengan ngunjukaken puji lan para syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang saengga kita saged makempal wonten papan wilujeng. Kula jumeneng kangge sedaya para pengetan dinten kamardikan RI kaping 66. Salajengipun, ndedonga, Maha Agung. Bapak saha Ibu ingkang kula hurmati lan para siswa ingkang kula tresnani. Tiga setengah abad langkung tiga setengah warsa bangsa Indonesia dipun cengkrem dening tanganing penjajah. Boten sakedhik bandha negari ingkang dipun keruk, dipun usung dhateng negarinipun penjajah. Semangat proklamasi kedah jiwa wonten dhiri pribadi kula lan panjenengan sedaya. Sedaya kedah nuladhani jasa-jasa para pahlawan. Saperangan wonten ingkang dados tentara, polisi, TNI lan sapununggalanipun. Bapak Ibu dalah sedherek sadaya ingkang kula hurmati, mangga kita sesarengan Dirgahayu Indonesia, sepisan merdika tetep merdika. Cekap semanten atur kula, mugi-mugi sedaya ingkang kula aturaken ing nginggil, sekedhik saged mimbuhi raos kebangsaan ingkang wonten ing dhiri kita sedaya. Ing wasana mbok bilih wonten kekirangan atur, kula tansah nyuwun gunging samudra pangaksami. Bilahhi taufik walhidayah Wassalamu’laikum wr. wb kula penjenenagan arwahipun mugu-mugi Maha Agung, ingkang sampun maringi idi palilah punika kanthi

pahlawan katampi ingngarsaning Gusti ingkang

Sri Kasih Nardani Nip 196802121995122001 . April 2011 Peserta ujian praktek Ahmad ‘Ubaid Aqrobi 12070 Penguji 1 Penguji 2 Sri Winarni S.Kebumen. Nip 196311261984122005 Dra.pd.

TUGAS PIDATO UJIAN PRATEK BAHASA JAWA .