MAKALAH

FIQH ZAKAT
Tentang ZAKAT PROFESI

Oleh : RINI

307.189
Dosen Pembimbing

AHMAD WIRA, M. Ag, Ph. D Asisten Dosen Hari Chandra, M. Ag Aidil Novri, M. Ag

JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) IMAM BONJOL PADANG 1430 H / 2009 M

akuntan. dokter. Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.BAB I PENDAHULUAN Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khazanah keilmuan Islam. Dalam makalah ini kami akan mencoba membahas tentang pengertian zakat profesi. artis. konsultan. Namun kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi. notaris. wiraswasta. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta. . dll. sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). dasar hukum zakat profesi. sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim. kadar dan nisabnya.

insentif atau nama lainnya yang disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang diandalkan lainnya dan bahkan kedua-duanya Zakat profesi adalah dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab profesi dimaksud mencakup sebagai pegawai negeri. pengacara) masuk dalam ruang lingkup zakat ini sepanjang unsur kerja mempunyai peranan yang paling mendasar dalam menghasilkan pendapatan tersebut. Pengertian Zakat Profesi Zakat profesi adalah buah hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan setiap orang contoh dari pendapatan profesi adalah gaji. investasi atau modal pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (dokter. Pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi adalah 1. Pendapatan dari hasil kerja profesi tertentu(pasif income) seperti dokter. Gaji. upah honorarium dan nama lainnya aktif (income) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah dalam sebuah negara Islam terminologi pendapatan ini disebut sebagai al ‘Utiyat (pemberian). upah. upah honorarium. akuntan dan lain sebagainya kemampuan fisik . Zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji. dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian(yield/return)dari harta. 2.BAB II ZAKAT PROFESI A.

disamakan dengan zakat emas dan perak. mestinya profesi yang memberikan pendapatan melebihi pendapatan petani wajib pula dikeluarkan zakatnya. (Jakarta : Kencana. Dasar Hukum Zakat Profesi Dasar hukum lainnya. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya.bazisdki. yaitu 93. Jika hasil pertanian saja sudah wajib zakat. maka nisabnya dikembalikan kepada nisab jenis zakat lainnya yang telah berketentuan hukum. dan ketahuilah. disamakan dengan zakat hasil pertanian. yaitu 5 wasq (sekitar 750 kg beras). Pertama. Penghasilan profesi wajib dikeluarkan zakatnya Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. Sedangkan kemungkinan kedua. Akuntansi Manajemen Zakat.id/index. 78 2 http://www. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya.2 1 M.termasuk pendapatan ini dikenal dalam negara Islam sebagai Almal mustafaad (pendapatan tidak tetap)1 B. Arief. Paling tidak ada keduanya sebagai dasar perhitungan nisab tersebut.6 gram emas. 2006) hal.detail&id=74&catid=2 . nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baikbaik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Mufraini.go. Bagaimana dengan nisab zakat profesi? Mengingat zakat profesi ini tergolong baru.cfm?fuseaction=artikel. Ketika hasil pertanian telah mencapai nisab 5 wasaq (750 kg beras) maka zakatnya sebesar 5 atau 10 persen. bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. adalah qias atau menyamakan zakat profesi dengan zakat lain seperti hasil pertanian maupun zakat emas dan perak.

Malik. yakni 20 dinar atau 93. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan D. Disamakan dengan nishab zakat emas dan perak. Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nishab zakat profesi ini a. Karena zakat profesi ini tergolong baru. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Telah mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkannya sebagai penyuci harta mereka. atau telah tiba saat memanen hasil pertanian). Syafi’i.C. Disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 wasq ( sekitar 750 kg beras). dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. jenis dan perolehan uangnya. penulis cenderung untuk tetap memakai kedua macam standar nisab zakat tersebut dalam menentukan nishab zakat . tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. nisabnya pun mesti dikembalikan (dikiaskan) kepada nishab zakat-zakat yang lain.sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. b. Berdasarkan Hadis Riwayat Daud: ( Tidak ada suatu kewajiban bagimu-dari emas (yang engkau miliki)hingga mencapai jumlah 20 dinar). infaq dan shadaqah. Karena profesi itu sendiri bermacam-macam bentuk.6 gram emas. Allah SWT. yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Al-Qur’an dan al-Sunnah. yang sudah ada ketentuan hukumnya. Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. yaitu bagi mereka yang telah memiliki harta sampai nishab (batas terendah wajibnya zakat) dan telah lewat atas kepemilikan harta tersebut masa haul (satu tahun bagi harta simpanan dan niaga. Banyak sekali dalildalil baik dari al-Qur’an maupun as-sunnah sahihah yang menjelaskan tentang keutamaan zakat. Zakat profesi dalam pandangan Islam Zakat merupakan salah satu pilar dari pilar Islam yang lima. Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10 %. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah. Nisab Zakat Profesi dan Cara Perhitungannya.

. Kata Ghazali.400. zakatnya dikiaskan atau disamakan dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal. rekening listrik. namun ia sebenarnya tetap memakai modal. arsitek.blogspot. sarana komunikasi seperti telephon. Ini sama dengan zakat pertanian yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadah hujan). wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% nya yakni Rp. seperti dokter spesialis.200 x 750 = Rp. siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani. 3. transportasi. Untuk jenisjenis profesi berupa bayaran atas keahlian. 3200. termasuk juga pejabat tinggi negara.profesi. terkena kewajiban zakat. Dengan demikian. Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal. advokat. dan dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. yaitu untuk peralatan kerja. sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardawi. dan yang sejajar dengannya. jika harga beras 1 kg Rp. Maka gologan profesionalis wajib mengeluarkan zakatnya sebesar zakat petani tersebut. dengan perimbangan sebagai berikut. dan lain-lain.com/2009/03/zakat-profesi-dalam-pandangan-hukum.000. Pertama.html . yakni 5 %. tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya. 120.Pendapat semacam ini sesuai dengan pendapat Muhammad Ghazali.. akuntan. sedangkan nisab (batas minimal wajib zakat) tanaman adalah 750 kg. yakni senilai kurang lebih 750 kg beras (5 wasaq). dapat disamakan dengan zakat pertanian yaitu 5 atau 10 persen. bahwa dasar dan ukuran zakat penghasilan tanpa melihat modalnya.3 3 http://guestjsl017. 2. guru besar.000. nishab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian. dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu. kontraktor. maka untuk penghasilan yang mencapai Rp.

Kesimpulan 1. dengan kewajiban zakat 5 % atau 10 %. dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi tersebut dan bila disamakan dengan zakat emas dan perak nishabnya senilai 85 gram emas. . Batas nisab harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan nisabnya dengan zakat hasil tanaman yaitu 5 wasaq (sekitar 750 kg beras). kadar zakatnya 2.5 persen. wiraswasta dan lain-lain.PENUTUP A. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab . 2. maka mengeluarkannya satu tahun sekali. Dan hasil kerja profesi wajib dizakatkan jika telah sampai nisabnya. Profesi yang dimaksud mencakup profesi sebagai pegawai negeri/swasta.

M..com/2009/03/zakat-profesi-dalam-pandanganhukum.go.cfm?fuseaction=artikel. Jakarta : Kencana.detail&id=74&catid=2 http://guestjsl017.DAFTAR PUSTAKA http://www.bazisdki. Akuntansi Manajemen Zakat.id/index.html Mufraini. Arief.blogspot. 2006 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful