MAKALAH

EJAAN YANG DISEMPURNAKAN (EYD)

Disusun Oleh :
Nama : Riko Sampurna
NIM : 201210330311128

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2012

yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya. Sehingga kami dapat menyelesaiakan makalah ini. Tidak lupa kami hanturkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan petunjuk. MALANG. Adapun judul dalam makalah ini EJAAN BAHASA INDONESIA YANG DI SEMPURNAKAN (EYD). sehingga makalah ini dapat terselesaikan dalam waktunya. Oktober 2012 Penulis .KATA PENGANTAR Puji syukur kita hanturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.

........................... 4 B......................... 3 BAB II PEMBAHASAN A................................ 1 B...................... Pengertian Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) .........................................................DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN A...................... Manfaat ................................................... 21 BAB III Penutup A...... Kesimpulan ... 23 B......................................................................... 24 Daftar Pustaka ............................................................................................. Kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) .......................... Saran .......... 3 C.... Tujuan ......................................... Latar Belakang .....................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful