AYAT-AYAT AL-QURAN BERHUBUNGAN DENGAN FISIKA

PART 1

KEWAJIBAN MENCARI ILMU
Qs At Taubah Ayat 122

* $t

$

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Ayat 122)

1. Penciptaan Alam Semesta (Q.S. Al-An'am: 101)

101. Dia Pencipta langit dan bumi. bagaimana Dia mempunyai anak Padahal Dia tidak mempunyai isteri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu.

2. Pemisahan Langit dan Bumi a.

Q.S. Al-Anbiyaa: 30)

Artinya: " dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?"

b. Q.S Al-Fushilat Ayat 11-12

11. kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati". 12. Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.

c.

Al-A’raf Ayat 54

Az-zumar: 5) Artinya: "Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar. b. dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas. dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa 6. bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya.S. agar mereka mendapat petunjuk.S." 4. sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya. lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy[548]. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya." 8. [548] Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani. sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya. Benda Langit Beredar pada Garis Edarnya (Q. Al-Anbiyaa: 32) Artinya: "dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara[959]. ingatlah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Gunung a. Ad-Dzariyat: 47) 47." 7. Al-Anbiyaa: 33) Artinya: "dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang. Mengembangnya Alam Semesta (Q. Langit yang Mengembalikan (Q. Bentuk Bulat Planet Bumi (Q. Tuhan semesta alam.54. Gunung menjaga kesetabilan Q. Maha suci Allah. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. S An-Naba 6-7 . masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. 3. At-Toriq: 11) Artinya: "demi langit yang mengandung hujan" 5.S. Gunung Sebagai fasak Q. Ingatlah. dan (diciptakan-Nya pula) matahari.S.S Al-Anbiya Ayat 31 31. Bumi Memiliki Atap yang Memelihara (Q. matahari dan bulan.S.

pada hari itu bumi menceritakan beritanya. 2. Pergerakan gunung atau benua Q. karena Sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. Q. 6. 3. dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya. dan kamu Lihat gunung-gunung itu. 4. dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?". niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.S An-Naml Ayat 88 88. c. d. 7.S Al Gassiyah Ayat 1-26 1. dan gunung-gunung sebagai pasak?. banyak muka pada hari itu tunduk terhina. 5. memasuki api yang sangat panas (neraka). 7.S Az-zaljalah Ayat 1-8 1. Q. Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat). supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka[1596]. niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. e.6. mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. 4. 5. diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas. Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?. [1596] Maksudnya ada di antara mereka yang putih mukanya dan ada pula yang hitam dan sebagainya. 6. pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam Keadaan bermacam-macam. bekerja keras lagi kepayahan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. 3. kamu sangka Dia tetap di tempatnya. . 8. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun. sudah datangkah kepadamu berita (Tentang) hari pembalasan? 2. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

9. dalam syurga yang tinggi. 10. 18. dan bumi bagaimana ia dihamparkan? 21. di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan. 17. Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka. 23. 26. 13. di dalamnya ada mata air yang mengalir. bagaimana ia ditinggikan? 19. . kemudian Sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka. 16. kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. banyak muka pada hari itu berseri-seri. Maka berilah peringatan. 12. dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. tidak kamu dengar di dalamnya Perkataan yang tidak berguna.7. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia diciptakan. 24. 8. 14. dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? 20. dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya). 25. dan langit. yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. 22. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. 11. 15. tetapi orang yang berpaling dan kafir. merasa senang karena usahanya. dan permadani-permadani yang terhampar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful