1

Bab ini akan menghuraikan hubungan timbal balik antara pembangunan ekonomi dan hubungan etnik di Malaysia. Bagi mengupas perkara tersebut, beberapa konsep penting seperti modenisasi, pembangunan ekonomi dan pembangunan politik akan diutarakan sebagai alat analisis.

2

Modenisasi - proses transformasi atau perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, harus ditempuh oleh semua bangsa dan negara. Perubahan berencana: 1. Proses yang mempunyai matlamat,kaedah dan penetapan ukuran pencapaian sebelum sesuatu perubahan dilakukan. 2. Disebut sebagai modenisasi atau pembangunan 3. Aspek utama: pembangunan ekonomi dan pembangunan politik.
3

Sasaran/matlamat pembangunan ekonomi- capai kemajuan dengan mewujudkan masyarakat industri. Ukuran pencapaian pembangunan ekonomi contohnya Keluaran Negara Kasar (KNK)

4

•tradisional diketepikan •ilmu saintifik dan Teknologi canggih

Pembangunan Teknologi

Pembangunan Kaedah Pertanian •besar-besaran pembangunan•sara diri kpd •teknologi canggih komersial •kilang-kilang ekonomi

Industrialisasi

Urbanisasi •hijrah ke bandar •perubahan gaya hidup •Buruh & pekerja industri
5

Proses modenisasi bermula di Barat akibat dua revolusi besar: 1. Revolusi Perancis (ubah sistem politik feudal Eropah Barat) 2. Revolusi Perindustrian (ubah sistem ekonomi Eropah Barat)

6

SUDUT FALSAFAH

•Pemahaman tentang kemajuan evolusi yang akhirnya melahirkan pelbagai teori sosial tentang prubahan sosial •Teori evolusi berkait rapat dengan perubahan masyarakat •Evolusionismeperkembangan negara miskin kepada moden

SUDUT PRAKTIKAL P E R S O A L A N M O D E N I S A S I

•Kemajuan yang dicapai oleh Eropah Barat •Kemajuan sains & teknologi corakkan hbgn manusia dgn alam skitar •Kuasai alam sktr & usaha kumpul kekayaan •Teknik produksi tradisional kpd moden. •Muncul di Britain abad ke-18 (Revolusi Perindustrian)
7

Eropah Barat •cari & kuasai alam sekitar •Kembang teknologi •Kumpul kekayaan

Banyak sumbe r alam yang diperlu kan

PENJAJAHAN DAN IMPERIALISME

8

Sejak abad ke-16(perdagangan)
British East India Company Dutch East India Company

Pengawasan pasaran secara berterusan

PENJAJAHAN

Kuasai alam sekitar dan sumber alam Bahan mentah

Buruh

9

PEDAGANG DAN PENJAJAH Contoh: Sepanyol, Belanda dan Inggeris
Jajah wilayah baru

Bawa barang-barang dari Eropah seperti pakaian dan peralatan pertanian untuk ditukar dengan emas, rempah, timah dan hamba abdi

Eropah Barat mula menyusun ekonomi dunia
10

EROPAH BARAT

Bahan mentah Bahan terproses

WILAYAH JAJAHAN

Pembahagian kerja secara kolonial atau antarabangsa

•Abad ke-19, industrialisasi Eropah Barat meningkat menyebabkan keperluan komoditi turut meningkat. •Perlukan hasil yang tinggi, bawa buruh dari wilayah yang mempunyai ramai penduduk. •Menyebabkan perubahan dari segi kehidupan sosial, kebudayaan dan sistem politik.

11

Teori Imperialisme (Lenin) dan Teori Pergantungan (Paul Baran dan Andre Gunder Frank)-kemukakan bahawa sistem pembahagian kerja kolonial jadi punca kemunduran dan kegagalan negara membangun untuk berkembang maju. Penjajahan telah membentuk pandangan baru bahawa masyarakat bukan Eropah Barat yang dijajah adalah ‘ketinggalan’ dan masyarakat Eropah yang mempunyai kelebihan ketenteraan dan industri lebih maju dan moden. Tafsiran ini sebabkan proses pembangunan mula diidentifikasikan sebagai arah perkembangan manusia sejagat.

12

Pemodenan ialah suatu perubahan dalam semua aspek kehidupan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Pembaratan ialah suatu proses peniruan gaya hidup Eropah Barat yang tidak disertai oleh suatu usaha perubahan secara berencana.

13

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, banyak wilayah jajahan termasuk Malaysia telah mencapai kemerdekaan. Oleh itu, negara Eropah Barat telah dijadikan model pilihan utama bagi pembentukan negara. Terdapat 2 aspek yg ditiru: ASPEK-ASPEK

POLITIK

EKONOMI
14

Dalam aspek politik, model yang dipilih ialah: negara bangsa demokrasi politik Dalam aspek ekonomi, model yang dipilih ialah sistem ekonomi yang berasaskan: kapitalisme industri teknologi Proses peniruan ini berlaku kerana sewaktu penjajahan, pihak kolonial telah memperkenalkan sistem pentadbiran dan ekonomi dalam bentuk terhad.
15

Model Eropah Barat pada asalnya dipengaruhi oleh perspektif modenisasi yang bertitik tolak daripada falsafah evolusi Perspektif ini melihat pembangunan sebagai suatu proses yang bersifat sehala @ peringkat mundur kepada peringkat maju Penjelasannya dibuat dengan membezakan antara masyarakat tradisional dengan moden Termasuk dalam perspektif ini ialah Teori Ideal Typical Index [Rostow, Hoselitz dan Nash] dan Teori Difusi [Moore dan Feldman] Sebahagian besar negara mendapat bantuan pinjaman kewangan & nasihat daripada Bank Dunia @ Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) bagi melaksanakan pembangunan.

16

Fungsi-fungsi Bank Dunia dan IMF: 1. menstabilkan kewangan nasional 2. menggalakkan perdagangan antarabangsa 3. menggalakkan pertumbuhan ekonomi nasional 4. mengembangkan eksport asas negara membangun 5. menyebarkan “idea pembangunan” 6. mempengaruhi negara membangun meniru & mengguna pakai model pembangunan industri dan teknologi Barat berintensifkan modal Pembangunan dianggap sebagai: 1. Cara mengorganisasi 2. Cara menggalakkan masyarakat berubah 3. Perubahan yang terarah

17

Pada masa yg sama , dengan kemunculan negara-negara baharu pada pertengahan abad ke-20, pemodenan telah diinstitusikan sebagai satu operasi antarabangsa Ketika itu, pemodenan dijadikan satu usaha pada peringkat antarabangsa untuk membawa semua wilayah bukan Eropah Barat ke dalam bentuk kehidupan masyarakat Eropah Barat dengan cara meningkatkan taraf kehidupan mereka. Dalam proses mengejar kemajuan itulah perkampungan lokal diikutsertakan ke dalam arena ekonomi dan politik nasional yang wujud Hasil pertanian dari perkampungan lokal dibawa ke peringkat nasional sebagai komoditi eksport

18

Sebagai balasannya, masyarakat perkampungan lokal mendapat bantuan sosial dan teknikal daripada pihak negara Sesebuah negara bangsa mendapat bantuan ketenteraan, sosial dan teknikal sebagai balasan atas hubungan ekonomi mereka dengan negara kuasa besar, agensi antarabangsa dan firma global Menurut sebilangan sejarawan ekonomi Eropah Barat, pertengahan abad ke-20 merupakan zaman berakhirnya dominasi Eropah Barat [ zaman peradaban global ] Menurut Barraclough (1978) ada 3 perkara yang menunjukkan ekonomi dunia telah dijalinkan bersama: 1. Sistem pengangkutan dan jaringan komunikasi 2. Pertumbuhan dalam perdagangan 3. Pengaliran modal yg besar dalam

19

Pihak yang berperanan dalam perkembangan ekonomi global ialah golongan kapitalis Golongan kapitalis berusaha untuk mengembangkan dirinya sehingga melampaui batas negara dengan cara mengembangkan sistem pengangkutan dan komunikasi ke seluruh dunia Oleh yang demikian, golongan kapitalis merupakan penggerak globalisasi ekonomi kerana mewujudkan banyak institusi yang khusus. Cth: pasaran kewangan Ekonomi global menjadi lebih lancar dengan penyertaan negara baharu dalam hubungan politik dan ekonomi antarabangsa sehingga akhirnya dinamakan sebagai globalisasi
20

Dalam proses globalisasi, terdapat 2 aktor yang tidak menggunakan negara bangsa sebagai landasan kegiatan Dalam bidang politik, aktor yang berperanan ialah PBB yang berusaha menggalakkan proses demokrasi politik Dalam bidang ekonomi, aktor yang berperanan ialah golongan kapitalis yang membentuk syarikat perbadanan multinasional (multinational corporations atau MNC) MNC menggunakan wilayah di berbagaibagai negara sebagai sebahagian daripada operasinya Pelbagai strategi diambil oleh negara membangun seperti Malaysia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.
21

Bagi negara membangun yang menganggotai dan mendapat pinjaman dari Bank Dunia, mekanisme perancangan biasanya ditentukan oleh Bank Dunia Langkah-langkah yang biasanya diusulkan oleh Bank Dunia: 1.melaksanakan reformasi tanah 2. meningkatkan prasarana 3. meningkatkan taraf pendidikan 4. meningkatkan pelaburan awam 5. melaksanakan industrialisasi gantianimport dan industrialisasi berorientasikan eksport yang bertujuan mengeksport hasil industri yang mempunyai nilai tambah

22

Satu kekangan yang sering berlaku dalam melaksanakan industrialisasi di negara membangun ialah masalah modal sama ada dlm bentuk teknologi ataupun wang Sesuai dengan saranan Bank Dunia, kebanyakan negara membangun cuba melaksanakan industrialisasi dengan cara menarik pelbagai bentuk pelaburan asing Secara keseluruhannya, pengalaman di negara-negara membangun memperlihatkan bahawa pemodenan dan pembangunan ekonomi dan politik di negara Eropah Barat telah menjadi model untuk mengorak langkah ke arah pemodenan
23

24

 M’sia ingin mencapai sasaran @ matlamat pembangunan ekonomi dgn mewujudkan sebuah masyarakat p’industrian: ♣ Peringkat awal –T’tumpu kpd peningkatan prasarana ekonomi,pembangunan p’tanian & industri gantian-import. ♣ Akhir thn 1960-an –Mula diasaskan kpd pembangunan teknologi & p’alihan drpd industri gantianimport kpd eksport. ♣ Thn 2000-an-P’hatian diberi kpd pembangunan ekonomi berteraskan k-ekonomi(ekonomi berteraskan ilmu)  Keseluruhannya,kualiti hidup rakyat secara amnya adalah baik berlandaskan penurunan kdr kemiskinan & kdr inflasi yang rendah.

25

❀Akibat proses migrasi & penjajahan, Malaysia sebagai sebuah negara bangsa sempadan wilayahnya terdiri drpd: ⇒gabungan daerah yg berbeza ⇒gabungan bangsa yg berbeza ⇒gabungan kerajaan yg berbeza ❀Isu pembinaan negara bangsa adalah sgt penting.

26

Komponen ekonomi penting dalam konteks modenisasi Malaysia: ☺zaman kolonial & pascakolonial -aspek pembangunan faktor pengeluaran(tanah, buruh, modal) ☺Pihak penjajahan British -Penting untuk membangunkan negara mereka. ☺Malaysia -Pembangunan ekonomi bukan hanya untuk kepentingan ekonomi tapi juga landasan pembinaan negara bangsa

27

❀Ekonomi Malaysia terbentuk dgn ciri-ciri uniknya melalui pengalaman dijajah British. ❀Modal juga dipisah-pisah mengikut kelompok etnik, modal asing, modal kaum cina dan sebagainya. ❀Aspek ekonomi dan etnisiti ialah dua perkara yang saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain dalam kehidupan di Malaysia.

28

Di Malaysia:

Etnik Utama

Melayu

Cina

India

Kelompok pribumi Sabah Dan Sarawak
29

Ketuanan politik etnik Melayu dikaitkan: i)aspek demografi ii)aspek sejarah kerana jumlah sesuatu kelompok menentukan jumlah undi yang diperoleh dalam pilihanraya Kebimbangan oleh etnik cina tentang jumlah penduduk cina yang berkurang.Ini berasas kerana mereka ingin kekal dan berpengaruh dlm politik w/u Melayu majoriti dlm aspek demografi dan politik,ini tidak bermakna Melayu turut majoriti dlm ekonomi ttp etnik cina.Ini kerana dlm ekonomi majoriti ditentukan oleh kuantiti hak kekayaan Isu ekonomi menjadi punca berlakunya rusuhan kaum-1969 Oleh itu kerajaan telah menjalankan dasar yg mengutamakan keseimbangan kepentingan dlm setiap kump.etnik

30

Selepas Perang Dunia Ke-2, pemerintah kolonial inggeris mencuba sedaya upaya membina kembali persekutuan Tanah Melayu daripada runtuhan peperangan. Politik- gagal untuk mendirikan Malayan Union. Ekonomi- berjaya kerana mengambil ilham daripada rancangan 5 tahun yang dilaksanakan di Soviet Union dan India serta pengalaman Marshall Plan.
31

Pihak penjajah British telah merangkakan dan melaksanakan perancangan 5 tahun pertama PTM yang diberi nama Draft Development Plan of Malaya (1950-1955). Rancangan tersebut telah mengasaskan suatu tradisi perancangan moden,suatu institusi panting dan satu alat politik yang berkesan menentukan masa depan PTM dan seterusnya Malaysia. Secara keseluruhannya ”perancangan pembangunan” menjadi elemen terpenting dalam pembentukan negara Malaysia.
32

Rancangan Malaya Pertama(1956-1960) ☺pemimpin tempatan diasuh dan diberikan tanggungjawab mengendalikan pembangunan masyarakat melalui pemerintahan sendiri selepas pilihan raya umum(1955) dan melalui pemberian kemerdekaan 31.8.1957 Rancangan Malaya Kedua(1961-1965) ☺diperkenalkan dan dilaksanakan selepas pilihan raya umum 1959 ☺corak perancangan pembangunan merupakan lanjutan perancangan pembangunan kolonial British
33

Rancangan Malaysia Pertama(1966-1970) ☺dilancarkan setelah Pilihan Raya Umum(1964) ☺pelbagai dasar dalam bidang pendidikan, bahasa dan budaya diperkenalkan. ☺tumpuan diberikan kepada pembangunan masyarakat desa yang miskin dan tertinggal ☺usaha menggerakkan perindustrian gantianimport khasnya perusahaan pembuatan diperkenalkan

34

Rancangan Malaysia Kedua(1971-1975) ☺lahir daripda peristiwa 13 Mei 1969 ☺DEB digarap dalam rancangan ini untuk menyeimbangkan ekonomi yang wujud antara kaum dan wilayah. ☺menganjurkan usaha membangunkan rakyat Malaysia untuk jangka masa 20 tahun. ☺bermula dari RMK-2 hingga RMK-5 dimana segala usaha ditumpukan untuk mencapai matlamat DEB ☺menitikberatkan usaha untuk menyelesaikan masalah perbezaan ekonomi ntara sektor dan etnik. ☺terdapat peralihan daripada industri gantian-import kepada industri berorientasikan eksport

35

Rancangan Malaysia Ketiga(19761980) ☺rancangan pembangunan yang melanjutkan dasar industri yang dirangka pada RMK-2 RMK-4(1981-1985),RMK-5(19861990),RMK-6(1991-1995) ☺rancangan pembangunan yang menitikberatkan industri berasaskan teknologi yang lebih maju dan dasar penswastaan.
36

RMK-7(1996-2000) dan RMK-8(20012005) ☺memberi perhatian kepada industri berteraskan k-ekonomi. Rancangan Malaysia Kesembilan ☺turut memberi perhatian kepada isu pembangunan manusia @ modal insan. ☺Islam Hadhari dijadikan kerangka kerja untuk meningkat kualiti modal insan yang melibatkan semua rakyat Malaysia.
37

Rancangan Malaysia Ketiga(19761980) ☺rancangan pembangunan yang melanjutkan dasar industri yang dirangka pada RMK-2 RMK-4(1981-1985),RMK-5(19861990),RMK-6(1991-1995) ☺rancangan pembangunan yang menitikberatkan industri berasaskan teknologi yang lebih maju dan dasar penswastaan.
38

RMK-7(1996-2000) dan RMK-8(20012005) ☺memberi perhatian kepada industri berteraskan k-ekonomi. Rancangan Malaysia Kesembilan ☺turut memberi perhatian kepada isu pembangunan manusia @ modal insan. ☺Islam Hadhari dijadikan kerangka kerja untuk meningkat kualiti modal insan yang melibatkan semua rakyat Malaysia.
39

Perubahan-perubahan dasar utk mencapai matlmat memodenkan Malaysia 1960-1970an pembangunan ekonomi masih di sektor pertanian ttp lebih kearah sektor perindustrian sektor pertanian:beberapa badan bertanggungjawab utk memajukan sektor pertanian dan menghapuskan kemiskinan di luar bandar(FELDA,Lembaga Penyatuan Tanah Negara(FELCRA),MARA. 1980-1990an sektor perindustrian diberi perhatian dasar digubal - Dasar Perindustrian Berat dan dasar penswastaan. Beberapa strategi telah disusun unuk menigkatkan pembangunan ekonomi berteraskan teknologi ICT dan k-ekonomi Dasar-dasar ini merupakan usaha pihak kerajaan yang bersifat topdown
40

41

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang baik akan diikuti dengan agihan pendapatan yang sama dalam kalangan anggota masyarakat.
Agihan pendapatan dari sudut:

Kelas sosial 1) Kelas atasan 2) Kelas menengah 3) Kelas bawahan

Kelompok etnik a) Melayu b) Cina c) India

42

Pertumbuhan ekonomi

Masyarakat Cina

Masyarakat India

•Sejak kedatangan golongan imigran Cina •Francis Light- Orang Cina aset terpenting jajahan. • menjana pendapatan tanpa kos yang tinggi •Menguasai sebahagian besar ekonomi •Dr.M – pembayar cukai tertinggi Malaysia

• Sumbangan di sektor perladangan

•Berperanan dalam pembangunan prasarana •Membina jaringan pusat ekonomi •Memberi sumbangan tenaga professional
43

Equality adalah kesamarataan Equity adalah keadilan Dalam Perlembagaan Malaysia, telah ditentukan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undangundang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang.
44

1.

2.

Pihak penjajah menggalakkan perkembangan masyarakat pluralistik melalui amalan “pecah & perintah” Kesan: pembangunan tidak seimbang serta jurang perbezaan ekonomi.

Kaum Melayu Cina India Lainlain

Kadar kemiskinan (%)

P’dptn purata sebulan RM 172 RM 394 RM 304 RM 813
45

64.8 26.0 39.2 44.8

Pemilikan
Bumiputera perseorangan & agensi amanah a. Bumiputera Perseorangan b. Agensi Amanah Bukan Bumiputera Warganegara asing Jumlah

Jumlah Pemilikan (RM Juta) 279.6

Peratu s
4.3 2.6 1.7 34.0 61.7 100.0
46

168.7 110.9 2233.2 4051.3 6564.1

Sektor Sektor pertanian Sektor perlombongan
Sektor perniagaan, p’dagangan, p’tadbiran, p’didikan, kemudahan awam dan p’tahanan.

Melayu (%) 67.6 32.1 42.6

Cina (%) 19.9 58.7 45.5

India Lain (%) -lain (%) 11.5 1.0 8.5 10.7 0.7 1.2

47

Diperkenalkan pada 1971 Tujuan: mencapai perpaduan negara melalui pengagihan pendapatan dan peluang ekonomi yang saksama dikalangan rakyat Malaysia.

48

Strategi “serampang dua mata” :  Pembasmian kemiskinan tanpa diskriminasi  Penyusunan semula masyarakat  Mengurangkan serta menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Sasaran: - meningkatkan pemilikan saham bumiputera, 30% menjelang 1990.
49

Mewujudkan peluang pekerjaan bagi pengganggur  Meningkatkan daya pengeluaran dan pendapatan  Memberi peluang bekerja di sektor yang lebih lumayan  Mengurangkan jurang pendapatan bagi etnik, wilayah dan kawasan luar bandar.

50

Memodenkan kehidupan luar bandar  Mewujudkan kumpulan perusahaan, perindustrian & perdagangan Bumiputera dan orang Melayu.  Mengadakan persekitaran pekerjaan yang majmuk  Memperbaiktaraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, kesihatan, kemudahan prasarana dan lain-lain.

51

Mengurangkan ketidakstabilan dalam struktur guna tenaga dengan cara progresif.  Menyusun semula hak milik sektor syarikat.  Memajukan negeri dan kawasan yang mundur melalui pembangunan wilayah contohnya KESEDAR, KEJORA, FELCRA dan lain-lain.
52

•Masalah

utama yang dihadapi oleh negara berbilang etnik di Malaysia adalah menentukan bahasa kebangsaan,dan bahasa melayu telah dipilih sebagai bahasa kebangsaan. •Bahasa kebangsaan penting dalam konteks pembinaan negara bangsa kerana berkait dengan persoalan seperti: -ideologi -nasionalisme -integrasi nasional -identiti nasional •Kerajaan melihat pendidikan salah satu alat untuk mencapai matlamat pembangunan ekonomi dan politik •bahasa kebangsaan dapat menjadi komunikasi yang memupuk perpaduan, dan melalui pendidikan golongan

53

Tahun 60-an, bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan diperdebatkan. Sebab-sebab perdebatan: -terdapat pihak khuatir boleh menghakis dan seterusnya menghapuskan bahasa, budaya dan kepentingan kelompok bukan melayu. -golongan elit berpendidikan inggeris khuatir pelaksanaan ini akan menyebabkan prestasi pentadbiran negara dan sistem pendidikan kebangsaan mengalami kemerosotan. Namun anggapan negatif terhadap kemampuan bahasa melayu telah berubah setelah lebih 45 tahun bahasa melayu diguna pakai sebagai bahasa rasmi negara kerana majoriti penduduk Malaysia menerima Dasar Bahasa Kebangsaan. Dasar ini tidak menghalang bahasa-bahasa lain digunakan dengan bebas. Sistem pendidikan negara juga membenarkan kewujudan sistem pendidikan vernakular daripada peringkat rendah,menengah bahkan jua peringkat institusi pengajian tinggi.
54

Isu pendidikan mendapat perhatian apabila kerajaan melaksanakan dasar pengajaran mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa inggeris. Bahasa inggeris dianggap mempunyai nilai ekonomi yang tinggi pada peringkat lokal mahupun antarabangsa manakala bahasa melayu dianggap sebaliknya. Dan tidak dapat dibawa keperingkat antarabangsa. Selepas tahun 1990, kerajaan seolah-olah melaksanakan dua jenis dasar bahasa di Malaysia: -pertama; dasar yang memartabatkan bahasa melayu sebagai “bahasa perpaduan” -kedua; dasar yang menjadikan bahasa inggeris sebagai bahasa untuk mencapai kemajuan negara terjelma pertembungan antara bahasa melayu dengan bahasa inggeris

55

Dalam pertembungan ini dapat diduga bahawa bahasa inggeris yang akan menjadi pilihan ramai kerana mempunya nilai ekonomi yang lebih tinggi terutama dimata pihak swasta. Akhirnya, akan lahir pula penggunaan bahasa mengikut sektor iaitu sektor awam dan swasta. Sektor kerajaan atau awam menggunakan menggunakan bahasa melayu manakala sektor swasta menggunakan bahasa lain terutama bahasa inggeris. Dicelah-celah pertembungan ini lahir bahasa rojak; BAHASA MELAYU + BAHASA INGGERIS = BAHASA ROJAK Keputusan kerajaan menonjolkan penggunaan bahasa inggeris tidak perlu dipersoalkan lagi kerana kerajaan berhasrat menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan akademik serantau dan selanjutnya menyumbang kepada penjanaan ekonomi negara.

56

Proses perindustrian mengambil masa berabad-abad oleh negara Eropah Barat cuba dicapai dalam waktu yang singkat oleh negara asia. Kejayaan ekonomi Asia pada tahun 1980-an dan 1990-an dipengaruhi secara besar-besaran oleh proses globalisasi, ditandai dengan aliran masuk modal asing dan pelaksanaan dasar liberalisasi kewangan. Akibat aliran keluar masuk modal asing juga menyebabkan negara termasuk Malaysia mengalami krisis ekonomi paada tahun 1985-1986 dan tahun 1997-1998, krisis ini memberi tamparan hebat kepada syarikat besar, sedehana dan kecil.

57

Dampak krisis ekonomi tidak hanya dilihat daripada aspek saiz syarikat tetapi juga dari aspek syarikat yang dimiliki oleh usahawan melayu dan bukan melayu. Syarikat bukan melayu mempunya pengalaman yang lebih luas dan lama dan mereka berkemampuan untuk menghadapi krisis ekonomi. Syarikat milik golongan melayu yang kebanyakannya lahir daripada dasar ekonomi baru dan dasar penswastaan terpaksa berhempas pulas untuk bertahan. Sepintas lalu, keadaan tersebut memberi gambaran golongan usahawan melayu tidak mempunyai kemampuan yang jitu dalam dunia perniagaan dan perdagangan. Yang jelas ialah proses globalisasi yang menyebabkan krisis ekonomi diMalaysia pada tahun 80-an dan 90-an bukan suatu proses yang berlangsung dengan mengambil kira faktor etnik.
58

Proses globalisasi ialah proses yang berlangsung berdasarkan logik ekonomi dan peredaran modal dan pihak yang dapat memanfaatkan daripada proses globalisasi ialah pihak bermodal. Golongan bumiputera menghadapi cabaran kerana masih baharu dan tidak mempunyai modal yang cukup mapan. Hasilnya, kerajaan menggalakkan perkongsian bijak antara pengusaha bumiputera dan bukan bumiputera untuk menghadapi cabaran ekonomi golbal. Perkongsian bijak; (gabungan modal+pengalaman+kemahiran) ÷ (pengusaha bumiputera+pengusaha bukan bumiputera)=kemampuan usahawan Malaysia kukuh dipentas global. Perkongsian ini tidak hanya memberi sumbangan kemajuan ekonomi negara tetapi pemangkin hubungan harmonis antara golongan etnik.

59

Sejarah awal Perbankan Islam di Malaysia Di pengaruhi oleh perkembangan dalam dan luar negeri Bermula daripada penubuhan Dubai Islamic Bank di Dubai (Bank Islam pertama di dunia),dan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank-IDB) di Arab Saudi (1975) Pada 1976-1985 Penubuhan Institusi Kewangan Islam diseluruh dunia berlangsung dengan pesatnya Akibat dari kejayaan tersebut – masyarakat islam di Malaysia menggesa kerajaan menubuhkan Bank Islam sebagai alternatif kepada Bank Konvensional  Masyarakat mula membincangkan isu tentang perlunya kehadiran sistem 60

Sistem tersebut mendapat sambutan baik bukan sahaja dari mayarakat islam dan bukan islam bahkan juga dari Syarikat Perbankkan Antarabangsa Hasil dari sambutan yang positif membawa kepada: i. Pembentukkan pasaran berasaskan prinsip islam ii. Pengantar-pengantar kewangan lain
    

Syarikat Takaful Pasran Modal Islam Ekuiti Modal Islam Pasaran Kewangan Antarbangsa Association of Islamic Banking Institutions in Malaysia (AIBIM) Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM)

o

Kita dapat melihat kejayaan Lembaga Urusan Tabung Haji sebagai institusi simpanan islam
61

Sistem perbankkan islam dapat dilihat daripada dua sudut iaitu i. Penyumbang kepeda ekonomi negara ii. Sistem perekonomian yang diidam-idamkan oleh umat Islam di Malaysia setelah aspek Islam di pisahkan daripada kehidupan mereka oleh pihak Inggeris pada zaman penjajahan

62

Syarikat Takaful o Ditubuhkan untuk melengkapkan operasi sistem perbankkan Islam dan institusi perbankkan Islam o Dikawal selia di bawah Akta Takaful 1984 o Syarikat-syarikat takaful di Malaysia Syarikat Takaful Malaysia Berhad (STMB) – 1984 (Syarikat yang pertama Di Malaysia) Takaful Nasional Sendirian Berhad (syarikat yanf ke dua) Pertumbuhan tahunan Takaful Keluarga Dan Takaful 2000 Am 1995
1990 Tahun 1985 1980 1975

2 juta (Takaful Keluarga)

1.2 billion (Takaful Am)

Perolehan

63

Dasar Penswastaan

“Pemindahan perkhidmatan atau perusahaan kepada sektor swasta”

Di perkenalkan oleh Tun Dr Mahathir pada tahun 1983 Dasar tersebut adalah bertentangan dengan pemiliknegaraan (Nationalization)
Dasar pemiliknegaraan

“Proses menambah pemilikkan dan penguasaan kerajaan dalam

64

Alasan yang di kemukakan oleh Tun Dr Mahathir yang diambil dari ucapan perasmian persidangan The Securities Industry in Malaysia 28 April 1984 cukup relevan  Sektor awam i. Terlibat dalam menyediakan dan menentukan arah dasar utama, menyedikan perkhidmatan ii. Terlibat secara aktif dalam aktiviti ekonomi dan perdagangan iii. Memberi kesan :  Perbelanjaan sektor awam meningkat daripada 28% pada tahun 1975 kepada 36% pada tahun 1982

Jumlah tersebut merupakan satu beban kewangan yang besar untuk di tanggung oleh kerajaan

2)

Terdapat 5 tujuan atau alasan dalam garis panduan tentang Dasar Penswastaan mengapa dasar tersebut diperkenalkan i. Mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan ii. Meningkatkan persaingan, memperbaiki kecekapan dan menambah produktiviti

65

Mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan Kontek tujuan pertama : pada masa lalu pihak kerajaan telah membelanjakan ribuan juta ringgit dalam sektor  Kesihatan  Pertahanan  Air  Jalan kereta api  Pelabuhan  Lapangan terbang  Perbelanjaan meningkat dari masa ke semasa tetapi pulangan balik kepada kerajaan adalah sangat rendah dan lambat  Kerajaan juga terpaksa menyelenggara perkhidmatan dan pelaburan yang tertentu menjadikan jumlah emolumen adalah item perbelanjaan yang terbesar iaitu lebih satu per tiga daripada perbelanjaan mengurus  Perbelanjaan pindahan juga turut meningkat menjadi hampir setengah daripada perbelanjan

66

Meningkatkan persaingan, memperbaiki kecekapan dan menambah produktiviti
Kontek tujuan kedua : Berkaitan dengan perusahan awam yang tidak memuaskan sunguhpun mereka mempunyai kedudukan pemonopolian dan menikmati pelbagai sokongn daripada pihak kerajaan  Dengan menswastakan beberapa perkhidmatan kerajaan, dengan kepakaran yang ada dapat meningkatkan  Kecekapan  Pencapaian  Kualiti perkhidmatan

Merangsang pelaburan dan keusahawanan persendirian
Kontek tujuan ketiga : Harta atau kekayaan yang dimiliki oleh negara masih belum diusahakan sepenuhnya  Halangan-halangan yang terdapat dalam sektor awam tidak menggalakkan pengunaaan sumber-sumber kekayaan negara dengan cekap dan sepenuhnya  Melalui dasar penswastaan  Lebih banyak syarikat swasta dapat diwujudkan- secara tidak langsung dapat merangsang pertumbuhan ekonomi negara  Kerajaan juga mendapat keuntungan melalui pengutipan cukai pendapatan dari syarikat-syarikat tersebut

67

Mengurangkan bilangan saiz sektor awam
Kontek tujuan keempat : Di tentukan berdasarkan pertimbangan : Lebih banyak penglibaan kerajaan dalam ekonomi bermakna lebih banyak penguasaan kerajaan terhadapsumber-sumber negara  Sesetengah keputusan yang diambil oleh kerajaan biasanya tidak berasakan pertimbangan ekonomi pasaran  Barang-barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh kerajaan tidak mencerminkan nilai pasaran  Harga barangan berasakan subsidi dan sumber yang ada tidak dapat di agihkan dengan cekap  Subsidi dan pengekalan sikap yang mengutamakan kebajikan akan menggalakkan rakyat terlalu bergantung dengan kerajaan
68

Membantu mencapai matlamat DEB
Kontek tujuan kelima : Melalui penswastaan  Kerajaan dapat menggalakkan lebih banyak penyertaan syarikat penswastaan bumiputra bagi memenuhi kehendak Dasar Ekonomi Baru  Golongan Bumiputra juga lebih berpeluang terlibat dalam sektor perindustrian  Terdapat pihak yang bimbang  Akan wujud keadaan monopoli akbat daripada pemindahan hak milik (nation monopoly) dari sektor awam kepada syarikat swasta.  Akibat dari pemindahan tersebut dikhuatiri boleh sebabkan kenaikan kos, harga, dan agihan pendapatan yang tidak sama rata  Namun, sehingga kini Dasar Penswastaan telah menunjukkan hasil yang posiif

69

1)

2)

3)

4)
o

Program Industri Automobil Nasional dimulakan pada tahun 1980-an di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad Program ini merupakan usaha sama dengan syarikat permotoran Jepun, Mitsubishi Selaras dengan Dasar Pandang ke Timur :- Mencapai matlamat perindustrian moden Program ini juga merupakan sebahagian daripada Rancangan Perindustrian Negara :Bertujuan: Meningkatkan pencapaian perindustrian negara

5)

Pada 7 Mei 1983 Perusahaan Otomobil Nasional Sendirian Berhad (PROTON) telah ditubuhkan dan merupakan pengeluar kereta pertama Malaysia secara komersil iaitu Proton Saga

70

1)

Tujuan penubuhannya adalah :Mencapai aspirasi negara menuju kearah perindustrian Disokong oleh :

 

Badan Perindustrian Berat Malaysia Berhad (HAICOM) – Pemegang saham utama (70%)) Mitsubishi Motors Corporation, Japan (15%) Mitsubishi Corporation, Japan (15%)

2)

3)

Dasar Melindungi Automotif Negara diamalkan untuk memastikan kejayaan program industri automobil nasional seperti duit eksais Selapas 20 tahun kerajaan memperkenalkan Dasar Automotif Negara (DAN)
:- ianyan digubal bagi menghadapi liberalisasi ekonomi persaingan negara

4)

Tujuan DAN :Merangsang Pertumbuhan nilai ekonomi Memaksimumkan sumbangan automotif terhadap ekonomi negara
71

1)

Matlamat DAN Meningkatkan kemampuan bersaing sektor automotif tempatan khususnya bagi syarikatsyarikat pengeluar kereta nasional Menjadikan Malaysia sebagai hub automotif serantau Mengekalkan nilai tambahan dan kemampuan ekonomi domestik Meningkatkan jumlah eksport kenderaan, komponen dan alat ganti ke pasaran antara bangsa Meningkatkan penglibatan Bumiputera dalam sektor automotif tempatan Untuk memelihara kepentingan pengguna daripad segi nilai wang, keselamatan dan 72

1.

2.

3.

4.

5.

Pembangunan ekonomi sejak merdeka telah membawa hasil yang sangat positif Dahulunya ekonomi berasaskan pertanian berubah kepada ekonomi berorientasikan industri eksport dan k-ekonomi Kejayaan pembangunan ekonomi Malaysia terbukti dengan pertumbuhan ekonomi dan indeks kualiti hidup rakyat yang mencatatkan peningktan positif Pembangunan ekonomi Malaysia juga mempunyai kesan positif dalam hubungan etnik :I. Kemiskinan tanpa mengira golongan etnik dapat di atasi II. Penyusunan semula masyarakat agar kedudukan sosioekonomi antara golongan etnik menjadi seimbang III. Proses urbanisasi yang berlangsung seiring dengan proses pembangunan ekonomi telah menyebabkan proses perpaduan terus berlangsung Aspek ekonomi dan etnisiti dalam kehidupan di Malaysia ialah dua hal yang tidak dapat dipisahkan – saling mempengaruhi dan saling menentukan antara satu sama lain

73