CARA-CARA MENGENAL PASTI MURID-MURID YANG BERMASALAH TINGKAH LAKU Untuk mengenal pasti murid-murid

yang bermasalah tingkah laku, terdapat kaeadah yang digunakan iaitu mengumpulkan maklumat berasaskan ujian (diagnostik dan psikologi), jenis bukan ujian (pemerhatian dan temubual) serta berasaskan kajian ( kajian kes, kajian dokumen, kajian membujur). Apabila seseorang murid telah dikenal pasti mempunyai masalah tingkah laku di sekolah, gurunya mestilah membincangkan masalah tersebut dengan ibu bapa murid tersebut. Dalam perbincangan ini, guru akan meminta maklumat yang lebih lanjut mengenai perkembangan murid tersebut. Tambahan lagi, dalam perbincangan ini, guru harus memberikan murid yang bermasalah satu ujian kecerdasan I.Q. untuk menentukan tahap kebolehan akademiknya secara keseluruhan serta untuk mengenal pasti aspek-aspek kekuatan dan kelemahannya. Berdasarkan keperluan setiap murid, guru juga boleh memberikan ujian diagnostik untuk mendiagnos tingkah laku murid dengan lebih terperinci. Semua keputusan ini perlu dibincangkan dengan ibu bapa murid tersebut. Selepas itu, guru perlu menasihati ibu bapa murid tentang tindakan susulan yang mereka perlu ambil untuk mengatasi masalah tingkah laku anak mereka. Selain itu, ibu bapa perlu diberikan keputusan ujian–ujian ini oleh guru dalam satu laporan khas. Laporan ini mesti mengandungi rekomendasi-rekomendasi untuk mengatasi masalah tingkah laku murid tersebut. 2.1) Teknik Jenis Ujian ( Ujian Psikologi, Diagnostik) Guru boleh menggunakan ujian psikologi atau ujian diagnostik untuk menganalisis semua masalah tingkah laku yang berlaku dalam bilik darjah dengan lebih terperinci. Murid boleh diuji melalui ujian pencapaian akademik iaitu Ujian Sumatif dan Ujian Formatif. Ujian Sumatif ialah peperiksaan awam seperti Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR), Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Penilaian Menengah (STPM). Manakala, Ujian Formatif merujuk ujian bulanan, ujian pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun.

Melakukan Ujian Kecerdasan untuk mengukur darjah kecerdasan murid (I.Q) seperti yang disarankan oleh Terman dan Binet. Seterusnya Ujian Kecenderungan Bakat seperti Ujian Aptitut Differential (DAT), Ujian Minat untuk menilai minat murid terhadap sesuatu aktiviti atau kerjaya seperti Career Assessment Inventory (CAI) yang mengandungi tiga bidang, merangkumi enam tema am, 22 asas minat dan skala 89 kerjaya. Kemudian, melakukan Ujian Personaliti untuk mengkaji aspek bukan kognitif seperti aspek afektif, motivasi, emosi dan sikap seseorang murid. Contohnya, The Survey of Personal Values (SPV), dan The Mooney Problem Check Lists (MPCL). Kedua-dua ujian ini digunakan untuk mendapatkan maklumat peribadi serta nilai sikap murid. Ujian Saringan digunakan untuk mengasingkan muridmurid yang cerdas dengan murid yang kurang cerdas. Selain itu, turut menggunakan Ujian Diagnostik untuk mengesan punca kelemahan atau masalah penguasaan kemahiran pembelajaran murid. Keputusan ujian ini penting bagi guru untuk merancang aktiviti pemulihan. Akhir sekali, melakukan Ujian Aptitut Khas seperti Ujian Aptitut Mekanikal, Ujian Aptitut Perkeranian, Ujian Aptitut Seni, dan Ujian Aptitut Muzik yang mana digunakan untuk mengukur potensi murid dalam bidang tertentu. Di dalam Unit Bimbingan dan Kaunseling di peringkat sekolah, maklumat-maklumat asas dikumpulkan dan yang diperlukan ialah hal peribadi murid, pencapaian akademik, serta aktiviti kokurikulum yang disertainya. 2.2) Teknik Jenis Bukan Ujian (Pemerhatian dan Temubual) Pemerhatian boleh ditakrifkan sebagai satu kaedah kajian yang boleh digunakan guru untuk mencari kebaikan dan kelemahan murid dan menentukan faktorfaktor yang menyebabkan sesuatu masalah tingkah laku berlaku. Guru boleh mengenal pasti ciri-ciri perkembangan murid daripada bidang afektif dan psikomotor khasnya bagi mata pelajaran Pendidikan Islam, Pendidikan Muzik dan Pendidikan Jasmani. Ianya boleh dibuat di dalam bilik darjah atau luar bilik darjah. Pemerhatian seperti ini penting bagi guru untuk menentukan kekerapan, tempoh langsungnya serta intensiti sesuatu salah laku yang telah dikenal pasti. Data yang dikumpul melalui teknik pemerhatian adalah sangat penting kerana guru dapat merancang tindakan

susulan untuk menyelesaikan masalah tingkah laku yang berlaku. Selain itu, pemerhatian ini juga penting kerana ia dapat menolong guru mengawal tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah. Berikut disertakan satu contoh borang pemerhatian untuk meneliti tingkah laku bermasalah yang digunakan oleh guru. Selain kaedah pemerhatian, guru juga boleh menggunakan kaedah temubual dengan murid-murid yang mempunyai masalah tingkah laku ini. Temubual ini boleh dijalankan antara guru bimbingan atau guru biasa dengan murid bermasalah, ibu bapa atau penjaga, rakan sebaya dan pihak lain untuk mendapatkan maklumat. 2.3) Kajian Dokumen membujur, kajian kes) ( Kajian Rentasan, kajian

Kajian dokumen ialah, analisis yang dibuat oleh guru terhadap sesuatu tingkah laku masalah murid berdasarkan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan mengenai murid-murid yang biasa menunjukkan salah laku di sekolah. Menurut Bailey (1978), dokumen ini terbahagi kepada dua iaitu, Dokumen Utama dan Dokumen Sekunder. Dokumen Utama merangkumi autobiografi murid, anekdot dan kad kumulatif. Manakala, Dokumen Sekunder merupakan laporan ditulis berdasarkan temubual, pemerhatian ataupun rujukan dokumen-dokumen utama. Contoh Dokumen Sekunder ialah biografi murid, laporan guru dan senarai semak. Dalam kajian membujur, murid bermasalah yang dikaji diperhatikan untuk jangka masa yang panjang oleh guru untuk menilai semua perubahan tingkah lakunya. Kajian ini meliputi pemerhatian kepada tingkah laku murid bermasalah untuk mendapat maklumat terperinci mengenai perubahan-perubahan tingkah lakunya. Kajian ini memakan masa yang lama dan memerlukan belanja yang banyak. Manakala, dalam kajian rentasan pula, guru akan mengkaji murid-murid bermasalah pada peringkat- peringkat umur tertentu sahaja. Contohnya, guru mengambil sampel kanak-kanak yang mempunyai masalah tingkah laku daripada umur yang berlainan untuk dikaji. Perubahan-perubahan dalam tingkah laku bermasalah diukur dengan membandingkan perlakuan murid-murid dari satu peringkat umur ke peringkat umur yang lain. Oleh itu, kajian rentas menjimatkan.

Terdapat dua ganjaran peneguhan positif iaitu. Kelemahan kajian kes adalah. Teknik ini memerlukan kemahiran guru memahami psikologi murid yang berkenaan. Semua hukuman denda perlu dimaklumkan kepada murid dan pihak sekolah mesti menentukan bahawa sesuatu hukuman itu betul-betul dilaksanakan dan mengikut prosedur yang ditetapkan. maka guru perlu menggunakan hukuman disiplin yang lebih kuat seperti denda dan merotan. Muridnya akan faham apa yang sebenar dikehendaki oleh gurunya iaitu mahu mereka diam dengan serta merta kerana mereka tahu guru itu tidak bermaksud dengan apa yang beliau sedang mengatakan. proses di mana guru akan cuba mengawal tingkah laku murid dengan motivasi. Kemudian. Guru. Selain itu. dimarahi oleh guru. 3. Tambahan lagi. diberi masa rehat selama lima hingga 10 minit untuk melakukan aktiviti bebas iaitu murid bebas membuat aktiviti yang mereka suka namun bukan melakukan perkara yang negatif. diberikan amaran apabila melakukan kesalahan.Guru juga boleh membuat kajian kes untuk menganalisa tingkah laku bermasalah secara terperinci khususnya untuk murid-murid yang mempamerkan salah laku yang serius.guru perlu menggunakan banyak teknik untuk modifikasikan tingkah laku murid-muridnya. Tujuan mengenakan adalah untuk menghentikan tingkah laku negatif tersebut. hadiah. Jikalau peneguhan ini masih tidak berkesan. makanan. murid diberi masa untuk belajar di perpustakaan dan tidak hanya belajar di dalam bilik darjah. antaranya membuat pemerhatian awal dan penilaian terhadap sesuatu tingkah laku yang bermasalah. “times out” sama ada dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah dan menghantar murid ke bilik guru besar jika tidak mengikut arahan oleh guru. dan buat bising sekuat yang anda semua boleh’ dalam suara yang kuat dan tegas. guru harus menggunakan contohcontoh visual dan konkrit untuk menunjukkan interaksi yang positif dalam sistem persekolahan contohnya membetulkan tingkah laku murid yang salah dengan menunjukkan mereka tingkah laku yang betul. 3.1) DEFINISI PENGURUSAN TINGKAH LAKU Menurut Dr Ragbir Kaur A/P Joginder Singh (2005). Dalam rancangan ini. mengenal pasti dan menetapkan matlamat tingkah laku yang diingini. tingkah laku yang tidak diingini biasanya akan berulang lagi. murid dapat berfikir dan berubah untuk tidak melakukan perkara negatif. beliau mungkin menyatakan sesuatu yang berikut seperti. guru menulis satu nota pujian daripada guru kepada ibu bapa murid serta murid diberi peluang untuk menjadi ketua dalam melakukan aktiviti berkumpulan. sentuhan serta katakata perangsang yang dapat membaiki atau mengubah tingkah laku murid-muridnya. mengenakan hukuman yang dibayar dengan membuat kerja di sekolah seperti mengutip sampah dan mencuci tandas. menunjukkan tingkah laku yang betul (memodelkan atau memberitahu) serta memberikan ganjaran untuk tingkah laku yang positif secara konsisten. ganjaran primer (susu. ‘Teruskan. Proses merekod ini amat penting dalam memodifikasikan tingkah laku dan juga sebagai bahan rujukan guru. permainan dan aktiviti. Peneguhan positif ialah. ianya mengambil masa yang lama dan panjang. Tujuan menggunakan teknik ini adalah untuk menginsafkan murid agar melepaskan sikap negatif dan memupuk sikap positif demi membentuk tingkah laku yang diingini. ekspresi dan wajah guru (muka atau badan). mungkin akan menimbulkan sikap kebencian terhadap pembelajaran matematik. Jika peneguhan positif tidak berkesan. ganjaran terlazim ( bintang. kerana tidak boleh menguasai setengahsetengah kemahiran matematik. Sebagai contoh. Murid yang didenda. guru mesti mengikut langkah-langkah yang berikut. maka guru boleh menggunakan peneguhan negatif untuk mengawal tingkah laku murid seperti denda. Justeru itu. REVERSE PSYCHOLOGY ‘Reverse Psycology ‘ ialah satu teknik modifikasi tingkah laku yang boleh digunakan oleh guru untuk mendapatkan tingkah laku yang boleh digunakan oleh guru untuk mendapatkan tingkah laku yang dikehendaki daripada murid-murid di dalam bilik darjah. jika seorang guru ingin muridnya diam. seseorang yang mempunyai tingkah laku yang bermasalah yang serius akan diperhatikan untuk satu tempoh masa yang lama supaya guru dapat satu gambaran yang tepat dan menyeluruh mengenai murid tersebut. guru harus memberitahu murid-murid tentang tingkah laku yang harus diamalkan di sekolah dan peraturanperaturan social yang harus ditunjukkan dalam bilik darjah. perkataan (lisan dan bertulis). gula). ganjaran. Dalam proses modifikasi tingkah laku. pengurusan tingkah laku ditakrifkan sebagai satu rancangan untuk memodifikasikan tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik yang sesuai. Diharapkan dengan pujian ini.0) PENGURUSAN TINGKAH LAKU 3. atau menyuruh mereka menjalani ’times out’.2) TEKNIK MODIFIKASI TINGKAH LAKU i. Ianya melalui satu sistem pengurusan tingkah laku bermasalah dengan membuat pemantauan dan penilaian terhadap tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah. Melalui kajian kes. memarahi murid. pihak kaunselor sekolah perlu menjalankannya. ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang bermasalah tingkah laku dikehendaki ke sekolah untuk membincangkan masalah anak mereka. Seterusnya. murid disuruh untuk menjadi pembantu guru seperti membantu guru memungut buku latihan selepas tamat waktu. Setiap orang guru perlu menyimpan rekod salah laku muridmuridnya seperti bila ia berlaku dan bagaimana ia berlaku. Skinner berpendapat bahawa denda hanya boleh membawa kesan dalam tempoh yang singkat sahaja. iii. Selepas itu. Terdapat beberapa . Teknik modifikasi tingkah laku ini ialah menggunakan psikologi untuk modifikasikan tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif. ii. Disamping itu. Terdapat beberapa contoh peneguhan positif yang boleh digunakan oleh guru untuk murid-murid. Antaranya. markah tinggi. DENDAAN dendaan yang boleh dilaksanakan di sekolah seperti. penerimaan sosial dan sentuhan. PENEGUHAN Terdapat dua jenis peneguhan iaitu peneguhan negatif dan peneguhan positif. guru perlu memuji muridmuridnya dan memberitahu bahawa dia menyukai mereka tetapi hanya tidak suka tingkah lagu negative mereka sahaja. token.

Dalam teknik ini. ganjaran yang ditawarkan oleh guru menjadi semakin besar apabila murid bergerak ke arah pencapaian matlamat tingkah laku yang ditetapkan. Kelas yang terlalu ramai. vi. Kemudian arahan yang asal diberikan semula kepada murid tersebut dan jika mengikut arahan yang diberikan akan dipuji manakala jika masih tidak mengikut arahan maka akan terus dikenakan hukuman. jika murid tidak dapat mengawal diri. menandatanganinya dan terdapat peraturan yang perlu diikuti. Memodifikasikan tingkah laku ialah satu strategi penting yang boleh digunakan guru yang mana tingkah laku yang dikehendaki diteguhkan melalui peneguhan positif dan tingkah laku yang tidak dikehendaki dihapuskan atau dikurangkan melalui peneguhan negatif. gangguan dari luar dan keadaan sekolah yang tidak sempurna dari segi kemudahan asas. PENGASINGAN Oleh itu. suasana di dalam kelas yang tidak harmoni.Ibu bapa juga perlu memberi peluang atau kebebasan kepada anak-anak untuk memilih apa yang mereka suka. Kontrak boleh dibuat secara lisan dan bertulis diantara guru dan murid. Guru boleh membuat kontrak dengan muridnya supaya menunjukkan tingkah laku yang positif. guru akan memberikan hadiah sebagai tukaran. jika murid menunjukkan tingkah laku yang baik dan prestasi kerja yang tinggi.. akan diberikan satu token oleh guru. viii. murid akan diberikkan ganjaran seperti yang ditetapkan oleh kontrak. maka akan dikeluarkan daripada bilik darjah dan dibiarkan dalam bilik kecil yang berdekatan atau mana-mana sudut bilik darjah. KONTRAK (LISAN ATAU BERTULIS) Dalam teknik ‘times out’. Ini akan memotivasikan murid untuk terus menunjukkan tingkah laku yang positif. TIMES OUT Ditakrifkan sebagai satu usaha memberikan ganjaran kepada murid setiap kali dia semakin hampir kepada satu matlamat tingkah laku yang ditetapkan oleh guru. Sebagai ibu bapa. Jika murid telah mengumpul banyak markah. TOKEN EKONOMI Guru boleh memberikan token untuk mengawal tingkah laku murid semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung supaya proses pembelajaran tidak terganggu. Oleh demikian. Jika tidak mematuhinya maka. Ini akan memotivasikan murid supaya lebih gigih lagi. SHAPING vii. Selain itu. Jika dibuat secara bertulis perlu.’ Jika murid berjaya. Token terdiri daripada kad-kad berwarna atau bintang yang mempunyai nilai-nilai tertentu. maka. untuk murid yang mempunyai tingkah laku bermasalah di mana selalu bergerak dalam bilik darjah. guru tidak akan memberikan perhatian kepada tingkah laku bermasalah sehinggalah murid berubah sikap. Sebagai contoh kad biru sebanyak lima markah.iv. Murid-murid akan terus berkelakuan baik kerana pandangan mereka dipandang serius oleh guru. Satu konsep yang penting dalam teknik pengasingan ialah guru membiarkan tingkah laku murid yang bermasalah negatif serta tidak memberi apa-apa perhatian kepadanya. Contohnya. . pendapat-pendapat dan kajian dari beberapa tokoh terkenal boleh dijadikan sebagai bahan rujukan oleh pihak sekolah bagi merancang strategi-strategi untuk meningkatkan lagi keberkesanan mengatasi tingkah laku bermasalah dan prestasi murid-murid dan akademik di sekolah. Apabila murid tersebut berkelakuan positif. Jika masih tidak mengikut arahan. guru boleh menetapkan matlamat tingkah lakunya sebagai “Berhenti bergerak dalam bilik darjah. Contohnya. guru perlu terangkan kenapa melakukan hukuman tersebut. jika murid menunjukkan tingkah laku yang baik seperti menghasilkan kerja yang bermutu.0) KESIMPULAN Kadangkala keadaan dan suasana sekolah juga menimbulkan keadaan yang tidak selesa dan menyebabkan masalah tingkah laku berlaku. hukuman akan di kenakan. Setiap kali murid menunjukkan tingkah laku yang positif. 4. Teknik ini adalah sesuai apabila murid tidak menunjukkan tingkah laku yang positif walaupun telah diingatkan oleh guru beberapa kali. kad merah sebanyak 10 markah dan sebagainya. Merupakan teknik dimana murid-murid disuruh keluar daripada bilik darjah atau dimasukkan ke dalam kelas detensi untuk menjalani hukuman yang ditetapkan guru. alat bantu mengajar yang tidak cukup. Dalam teknik ini. tingkah laku bermasalah harus ditangani oleh guru dengan bijak dan teratur agar ia tidak membantutkan atau menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Masa yang diperuntukkan untuk duduk dalam masa ‘times out’ ialah diantara satu hingga 10 minit bergantung kepada tahap keseriusan kesalahan yang dilakukan. guru akan menawarkan ganjaran yang lebih besar sehinggalah tingkah laku bermasalah itu terhapus. ‘Times out’ amat berkesan untuk kanak-kanak berumur empat hingga 12 tahun. Selepas masa hukuman dijalankan. Ibu bapa mesti memberikan kasih sayang dan perhatian selain dari wang ringgit dan keperluan asas mereka. alat kelengkapan yang tidak mencukupi. maka pengasingan ke dalam kelas detensi disyorkan. v. Kesemuanya ini boleh menimbulkan kegelisahan dan menganggu kelancaran perjalanan kelas. maka akan diberikan hadiah. mendengar penjelasan dan pendapat serta memberi sokongan tentang perkaraperkara yang mereka minati. Melalui keberkesanan sistem pembelajaran yang berkesan akan mempercepatkan perkembangan pembelajaran muridmurid di sekolah. maka akan dibenarkan masuk semula ke dalam kelas. kita mestilah menjaga keselamatan dan jaminan kehidupan sempurna kepada anak-anak.