CARA-CARA MENGENAL PASTI MURID-MURID YANG BERMASALAH TINGKAH LAKU Untuk mengenal pasti murid-murid

yang bermasalah tingkah laku, terdapat kaeadah yang digunakan iaitu mengumpulkan maklumat berasaskan ujian (diagnostik dan psikologi), jenis bukan ujian (pemerhatian dan temubual) serta berasaskan kajian ( kajian kes, kajian dokumen, kajian membujur). Apabila seseorang murid telah dikenal pasti mempunyai masalah tingkah laku di sekolah, gurunya mestilah membincangkan masalah tersebut dengan ibu bapa murid tersebut. Dalam perbincangan ini, guru akan meminta maklumat yang lebih lanjut mengenai perkembangan murid tersebut. Tambahan lagi, dalam perbincangan ini, guru harus memberikan murid yang bermasalah satu ujian kecerdasan I.Q. untuk menentukan tahap kebolehan akademiknya secara keseluruhan serta untuk mengenal pasti aspek-aspek kekuatan dan kelemahannya. Berdasarkan keperluan setiap murid, guru juga boleh memberikan ujian diagnostik untuk mendiagnos tingkah laku murid dengan lebih terperinci. Semua keputusan ini perlu dibincangkan dengan ibu bapa murid tersebut. Selepas itu, guru perlu menasihati ibu bapa murid tentang tindakan susulan yang mereka perlu ambil untuk mengatasi masalah tingkah laku anak mereka. Selain itu, ibu bapa perlu diberikan keputusan ujian–ujian ini oleh guru dalam satu laporan khas. Laporan ini mesti mengandungi rekomendasi-rekomendasi untuk mengatasi masalah tingkah laku murid tersebut. 2.1) Teknik Jenis Ujian ( Ujian Psikologi, Diagnostik) Guru boleh menggunakan ujian psikologi atau ujian diagnostik untuk menganalisis semua masalah tingkah laku yang berlaku dalam bilik darjah dengan lebih terperinci. Murid boleh diuji melalui ujian pencapaian akademik iaitu Ujian Sumatif dan Ujian Formatif. Ujian Sumatif ialah peperiksaan awam seperti Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR), Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Penilaian Menengah (STPM). Manakala, Ujian Formatif merujuk ujian bulanan, ujian pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun.

Melakukan Ujian Kecerdasan untuk mengukur darjah kecerdasan murid (I.Q) seperti yang disarankan oleh Terman dan Binet. Seterusnya Ujian Kecenderungan Bakat seperti Ujian Aptitut Differential (DAT), Ujian Minat untuk menilai minat murid terhadap sesuatu aktiviti atau kerjaya seperti Career Assessment Inventory (CAI) yang mengandungi tiga bidang, merangkumi enam tema am, 22 asas minat dan skala 89 kerjaya. Kemudian, melakukan Ujian Personaliti untuk mengkaji aspek bukan kognitif seperti aspek afektif, motivasi, emosi dan sikap seseorang murid. Contohnya, The Survey of Personal Values (SPV), dan The Mooney Problem Check Lists (MPCL). Kedua-dua ujian ini digunakan untuk mendapatkan maklumat peribadi serta nilai sikap murid. Ujian Saringan digunakan untuk mengasingkan muridmurid yang cerdas dengan murid yang kurang cerdas. Selain itu, turut menggunakan Ujian Diagnostik untuk mengesan punca kelemahan atau masalah penguasaan kemahiran pembelajaran murid. Keputusan ujian ini penting bagi guru untuk merancang aktiviti pemulihan. Akhir sekali, melakukan Ujian Aptitut Khas seperti Ujian Aptitut Mekanikal, Ujian Aptitut Perkeranian, Ujian Aptitut Seni, dan Ujian Aptitut Muzik yang mana digunakan untuk mengukur potensi murid dalam bidang tertentu. Di dalam Unit Bimbingan dan Kaunseling di peringkat sekolah, maklumat-maklumat asas dikumpulkan dan yang diperlukan ialah hal peribadi murid, pencapaian akademik, serta aktiviti kokurikulum yang disertainya. 2.2) Teknik Jenis Bukan Ujian (Pemerhatian dan Temubual) Pemerhatian boleh ditakrifkan sebagai satu kaedah kajian yang boleh digunakan guru untuk mencari kebaikan dan kelemahan murid dan menentukan faktorfaktor yang menyebabkan sesuatu masalah tingkah laku berlaku. Guru boleh mengenal pasti ciri-ciri perkembangan murid daripada bidang afektif dan psikomotor khasnya bagi mata pelajaran Pendidikan Islam, Pendidikan Muzik dan Pendidikan Jasmani. Ianya boleh dibuat di dalam bilik darjah atau luar bilik darjah. Pemerhatian seperti ini penting bagi guru untuk menentukan kekerapan, tempoh langsungnya serta intensiti sesuatu salah laku yang telah dikenal pasti. Data yang dikumpul melalui teknik pemerhatian adalah sangat penting kerana guru dapat merancang tindakan

susulan untuk menyelesaikan masalah tingkah laku yang berlaku. Selain itu, pemerhatian ini juga penting kerana ia dapat menolong guru mengawal tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah. Berikut disertakan satu contoh borang pemerhatian untuk meneliti tingkah laku bermasalah yang digunakan oleh guru. Selain kaedah pemerhatian, guru juga boleh menggunakan kaedah temubual dengan murid-murid yang mempunyai masalah tingkah laku ini. Temubual ini boleh dijalankan antara guru bimbingan atau guru biasa dengan murid bermasalah, ibu bapa atau penjaga, rakan sebaya dan pihak lain untuk mendapatkan maklumat. 2.3) Kajian Dokumen membujur, kajian kes) ( Kajian Rentasan, kajian

Kajian dokumen ialah, analisis yang dibuat oleh guru terhadap sesuatu tingkah laku masalah murid berdasarkan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan mengenai murid-murid yang biasa menunjukkan salah laku di sekolah. Menurut Bailey (1978), dokumen ini terbahagi kepada dua iaitu, Dokumen Utama dan Dokumen Sekunder. Dokumen Utama merangkumi autobiografi murid, anekdot dan kad kumulatif. Manakala, Dokumen Sekunder merupakan laporan ditulis berdasarkan temubual, pemerhatian ataupun rujukan dokumen-dokumen utama. Contoh Dokumen Sekunder ialah biografi murid, laporan guru dan senarai semak. Dalam kajian membujur, murid bermasalah yang dikaji diperhatikan untuk jangka masa yang panjang oleh guru untuk menilai semua perubahan tingkah lakunya. Kajian ini meliputi pemerhatian kepada tingkah laku murid bermasalah untuk mendapat maklumat terperinci mengenai perubahan-perubahan tingkah lakunya. Kajian ini memakan masa yang lama dan memerlukan belanja yang banyak. Manakala, dalam kajian rentasan pula, guru akan mengkaji murid-murid bermasalah pada peringkat- peringkat umur tertentu sahaja. Contohnya, guru mengambil sampel kanak-kanak yang mempunyai masalah tingkah laku daripada umur yang berlainan untuk dikaji. Perubahan-perubahan dalam tingkah laku bermasalah diukur dengan membandingkan perlakuan murid-murid dari satu peringkat umur ke peringkat umur yang lain. Oleh itu, kajian rentas menjimatkan.

Justeru itu. Terdapat beberapa contoh peneguhan positif yang boleh digunakan oleh guru untuk murid-murid. Setiap orang guru perlu menyimpan rekod salah laku muridmuridnya seperti bila ia berlaku dan bagaimana ia berlaku. Guru. jika seorang guru ingin muridnya diam. maka guru boleh menggunakan peneguhan negatif untuk mengawal tingkah laku murid seperti denda. PENEGUHAN Terdapat dua jenis peneguhan iaitu peneguhan negatif dan peneguhan positif. ganjaran terlazim ( bintang. ganjaran. iii. guru mesti mengikut langkah-langkah yang berikut. maka guru perlu menggunakan hukuman disiplin yang lebih kuat seperti denda dan merotan. Teknik ini memerlukan kemahiran guru memahami psikologi murid yang berkenaan. perkataan (lisan dan bertulis). menunjukkan tingkah laku yang betul (memodelkan atau memberitahu) serta memberikan ganjaran untuk tingkah laku yang positif secara konsisten. dimarahi oleh guru. beliau mungkin menyatakan sesuatu yang berikut seperti. Dalam rancangan ini. Tujuan mengenakan adalah untuk menghentikan tingkah laku negatif tersebut. Terdapat beberapa . hadiah. diberikan amaran apabila melakukan kesalahan. ekspresi dan wajah guru (muka atau badan). Ianya melalui satu sistem pengurusan tingkah laku bermasalah dengan membuat pemantauan dan penilaian terhadap tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah. Kelemahan kajian kes adalah. Kemudian. “times out” sama ada dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah dan menghantar murid ke bilik guru besar jika tidak mengikut arahan oleh guru. Selain itu.1) DEFINISI PENGURUSAN TINGKAH LAKU Menurut Dr Ragbir Kaur A/P Joginder Singh (2005). Jikalau peneguhan ini masih tidak berkesan. Peneguhan positif ialah. penerimaan sosial dan sentuhan. mengenal pasti dan menetapkan matlamat tingkah laku yang diingini. Dalam proses modifikasi tingkah laku. tingkah laku yang tidak diingini biasanya akan berulang lagi. token. mungkin akan menimbulkan sikap kebencian terhadap pembelajaran matematik. seseorang yang mempunyai tingkah laku yang bermasalah yang serius akan diperhatikan untuk satu tempoh masa yang lama supaya guru dapat satu gambaran yang tepat dan menyeluruh mengenai murid tersebut. Sebagai contoh. Terdapat dua ganjaran peneguhan positif iaitu. guru perlu memuji muridmuridnya dan memberitahu bahawa dia menyukai mereka tetapi hanya tidak suka tingkah lagu negative mereka sahaja. Skinner berpendapat bahawa denda hanya boleh membawa kesan dalam tempoh yang singkat sahaja. 3. ‘Teruskan. Selepas itu.0) PENGURUSAN TINGKAH LAKU 3. Tujuan menggunakan teknik ini adalah untuk menginsafkan murid agar melepaskan sikap negatif dan memupuk sikap positif demi membentuk tingkah laku yang diingini. Antaranya. ganjaran primer (susu. permainan dan aktiviti. markah tinggi. memarahi murid. Diharapkan dengan pujian ini. dan buat bising sekuat yang anda semua boleh’ dalam suara yang kuat dan tegas. 3. Murid yang didenda. Melalui kajian kes. Jika peneguhan positif tidak berkesan. pengurusan tingkah laku ditakrifkan sebagai satu rancangan untuk memodifikasikan tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik yang sesuai. pihak kaunselor sekolah perlu menjalankannya. murid diberi masa untuk belajar di perpustakaan dan tidak hanya belajar di dalam bilik darjah. sentuhan serta katakata perangsang yang dapat membaiki atau mengubah tingkah laku murid-muridnya. diberi masa rehat selama lima hingga 10 minit untuk melakukan aktiviti bebas iaitu murid bebas membuat aktiviti yang mereka suka namun bukan melakukan perkara yang negatif. REVERSE PSYCHOLOGY ‘Reverse Psycology ‘ ialah satu teknik modifikasi tingkah laku yang boleh digunakan oleh guru untuk mendapatkan tingkah laku yang boleh digunakan oleh guru untuk mendapatkan tingkah laku yang dikehendaki daripada murid-murid di dalam bilik darjah. atau menyuruh mereka menjalani ’times out’. Tambahan lagi. Proses merekod ini amat penting dalam memodifikasikan tingkah laku dan juga sebagai bahan rujukan guru. makanan. guru menulis satu nota pujian daripada guru kepada ibu bapa murid serta murid diberi peluang untuk menjadi ketua dalam melakukan aktiviti berkumpulan.2) TEKNIK MODIFIKASI TINGKAH LAKU i. Teknik modifikasi tingkah laku ini ialah menggunakan psikologi untuk modifikasikan tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif.guru perlu menggunakan banyak teknik untuk modifikasikan tingkah laku murid-muridnya. murid dapat berfikir dan berubah untuk tidak melakukan perkara negatif. murid disuruh untuk menjadi pembantu guru seperti membantu guru memungut buku latihan selepas tamat waktu. Muridnya akan faham apa yang sebenar dikehendaki oleh gurunya iaitu mahu mereka diam dengan serta merta kerana mereka tahu guru itu tidak bermaksud dengan apa yang beliau sedang mengatakan. DENDAAN dendaan yang boleh dilaksanakan di sekolah seperti. Seterusnya. proses di mana guru akan cuba mengawal tingkah laku murid dengan motivasi. Semua hukuman denda perlu dimaklumkan kepada murid dan pihak sekolah mesti menentukan bahawa sesuatu hukuman itu betul-betul dilaksanakan dan mengikut prosedur yang ditetapkan. ii.Guru juga boleh membuat kajian kes untuk menganalisa tingkah laku bermasalah secara terperinci khususnya untuk murid-murid yang mempamerkan salah laku yang serius. antaranya membuat pemerhatian awal dan penilaian terhadap sesuatu tingkah laku yang bermasalah. gula). ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang bermasalah tingkah laku dikehendaki ke sekolah untuk membincangkan masalah anak mereka. guru harus menggunakan contohcontoh visual dan konkrit untuk menunjukkan interaksi yang positif dalam sistem persekolahan contohnya membetulkan tingkah laku murid yang salah dengan menunjukkan mereka tingkah laku yang betul. guru harus memberitahu murid-murid tentang tingkah laku yang harus diamalkan di sekolah dan peraturanperaturan social yang harus ditunjukkan dalam bilik darjah. mengenakan hukuman yang dibayar dengan membuat kerja di sekolah seperti mengutip sampah dan mencuci tandas. kerana tidak boleh menguasai setengahsetengah kemahiran matematik. Disamping itu. ianya mengambil masa yang lama dan panjang.

guru tidak akan memberikan perhatian kepada tingkah laku bermasalah sehinggalah murid berubah sikap. Jika dibuat secara bertulis perlu. jika murid menunjukkan tingkah laku yang baik seperti menghasilkan kerja yang bermutu. guru perlu terangkan kenapa melakukan hukuman tersebut. guru akan memberikan hadiah sebagai tukaran. Ini akan memotivasikan murid untuk terus menunjukkan tingkah laku yang positif. Token terdiri daripada kad-kad berwarna atau bintang yang mempunyai nilai-nilai tertentu. maka akan diberikan hadiah. Melalui keberkesanan sistem pembelajaran yang berkesan akan mempercepatkan perkembangan pembelajaran muridmurid di sekolah. Ini akan memotivasikan murid supaya lebih gigih lagi. hukuman akan di kenakan. alat kelengkapan yang tidak mencukupi. Selain itu. v. untuk murid yang mempunyai tingkah laku bermasalah di mana selalu bergerak dalam bilik darjah. tingkah laku bermasalah harus ditangani oleh guru dengan bijak dan teratur agar ia tidak membantutkan atau menganggu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. maka. Jika tidak mematuhinya maka. jika murid menunjukkan tingkah laku yang baik dan prestasi kerja yang tinggi. maka akan dikeluarkan daripada bilik darjah dan dibiarkan dalam bilik kecil yang berdekatan atau mana-mana sudut bilik darjah. Murid-murid akan terus berkelakuan baik kerana pandangan mereka dipandang serius oleh guru. PENGASINGAN Oleh itu. Guru boleh membuat kontrak dengan muridnya supaya menunjukkan tingkah laku yang positif. Dalam teknik ini. KONTRAK (LISAN ATAU BERTULIS) Dalam teknik ‘times out’. Masa yang diperuntukkan untuk duduk dalam masa ‘times out’ ialah diantara satu hingga 10 minit bergantung kepada tahap keseriusan kesalahan yang dilakukan. kad merah sebanyak 10 markah dan sebagainya. vi. pendapat-pendapat dan kajian dari beberapa tokoh terkenal boleh dijadikan sebagai bahan rujukan oleh pihak sekolah bagi merancang strategi-strategi untuk meningkatkan lagi keberkesanan mengatasi tingkah laku bermasalah dan prestasi murid-murid dan akademik di sekolah. ganjaran yang ditawarkan oleh guru menjadi semakin besar apabila murid bergerak ke arah pencapaian matlamat tingkah laku yang ditetapkan. jika murid tidak dapat mengawal diri. Setiap kali murid menunjukkan tingkah laku yang positif.. Sebagai ibu bapa. guru akan menawarkan ganjaran yang lebih besar sehinggalah tingkah laku bermasalah itu terhapus. 4. kita mestilah menjaga keselamatan dan jaminan kehidupan sempurna kepada anak-anak. Jika masih tidak mengikut arahan. viii. TOKEN EKONOMI Guru boleh memberikan token untuk mengawal tingkah laku murid semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung supaya proses pembelajaran tidak terganggu. Memodifikasikan tingkah laku ialah satu strategi penting yang boleh digunakan guru yang mana tingkah laku yang dikehendaki diteguhkan melalui peneguhan positif dan tingkah laku yang tidak dikehendaki dihapuskan atau dikurangkan melalui peneguhan negatif. Dalam teknik ini. Jika murid telah mengumpul banyak markah. ‘Times out’ amat berkesan untuk kanak-kanak berumur empat hingga 12 tahun. Merupakan teknik dimana murid-murid disuruh keluar daripada bilik darjah atau dimasukkan ke dalam kelas detensi untuk menjalani hukuman yang ditetapkan guru. Kesemuanya ini boleh menimbulkan kegelisahan dan menganggu kelancaran perjalanan kelas. Oleh demikian.Ibu bapa juga perlu memberi peluang atau kebebasan kepada anak-anak untuk memilih apa yang mereka suka. gangguan dari luar dan keadaan sekolah yang tidak sempurna dari segi kemudahan asas. . Teknik ini adalah sesuai apabila murid tidak menunjukkan tingkah laku yang positif walaupun telah diingatkan oleh guru beberapa kali. Kemudian arahan yang asal diberikan semula kepada murid tersebut dan jika mengikut arahan yang diberikan akan dipuji manakala jika masih tidak mengikut arahan maka akan terus dikenakan hukuman. akan diberikan satu token oleh guru. SHAPING vii. Contohnya. maka pengasingan ke dalam kelas detensi disyorkan.0) KESIMPULAN Kadangkala keadaan dan suasana sekolah juga menimbulkan keadaan yang tidak selesa dan menyebabkan masalah tingkah laku berlaku. alat bantu mengajar yang tidak cukup. Ibu bapa mesti memberikan kasih sayang dan perhatian selain dari wang ringgit dan keperluan asas mereka. Kontrak boleh dibuat secara lisan dan bertulis diantara guru dan murid. menandatanganinya dan terdapat peraturan yang perlu diikuti. suasana di dalam kelas yang tidak harmoni.’ Jika murid berjaya. Satu konsep yang penting dalam teknik pengasingan ialah guru membiarkan tingkah laku murid yang bermasalah negatif serta tidak memberi apa-apa perhatian kepadanya. Contohnya. Selepas masa hukuman dijalankan. maka akan dibenarkan masuk semula ke dalam kelas. Apabila murid tersebut berkelakuan positif. Sebagai contoh kad biru sebanyak lima markah. Kelas yang terlalu ramai.iv. murid akan diberikkan ganjaran seperti yang ditetapkan oleh kontrak. mendengar penjelasan dan pendapat serta memberi sokongan tentang perkaraperkara yang mereka minati. guru boleh menetapkan matlamat tingkah lakunya sebagai “Berhenti bergerak dalam bilik darjah. TIMES OUT Ditakrifkan sebagai satu usaha memberikan ganjaran kepada murid setiap kali dia semakin hampir kepada satu matlamat tingkah laku yang ditetapkan oleh guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful