Amalan Kepimpinan Instruksional dalam Kalangan Pengetua Sekolah Menengah di Negeri Pahang : Satu Kajian Kualitatif Jamelaa Bibi

Abdullah jamelaabibiabdullah@gmail.com Jainabee Md Kassim jainabee@yahoo.com Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi 43600, Selangor, Malaysia Abstrak Kajian ini meneroka amalan kepimpinan instruksional pengetua di enam jenis sekolah menengah di Negeri Pahang. Amalan kepimpinan instruksional adalah berasaskan kepada empat dimensi kepimpinan instruksional iaitu i) mentakrif dan membentuk matlamat sekolah, ii) mengurus program instruksional, iii) menggalakkan iklim pembelajaran dan iv) membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu. Data diperolehi melalui sesi temu bual yang melibatkan seramai enam orang pengetua dan enam orang guru. Data di analisis menggunakan NVivo. Dapatan menunjukkan bahawa amalan kepimpinan instruksional pengetua berlaku di keenam-enam jenis sekolah di Negeri Pahang. Namun demikian bagi dimensi mengurus program instruksional, jarang sekali diamalkan oleh pengetua di semua jenis sekolah. Keseluruhannya dapatan juga menunjukkan wujud perbezaan yang agak ketara amalan kepimpinan instruksional dalam kalangan pengetua di Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Model Khas (SM KHAS) dan Sekolah Menengah Harian (SMKH) berbanding dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan Sekolah Menengah Teknik Vokasional (SMT/V). Abstract The study tries to explore the pattern of principal’s practices as instructional leaders in six types of schools in the state of Pahang Malaysia. The practices as instructional leaders among principals was based on four dimensions, i) define and establish school goals, ii) manage instructional program, iii) promote learning environment and iv) create friendly and cooperative school environment. Interview data collected from six principals and six teachers was analyzed using NVivo. The findings show that the practices of instructional leadership occur in the six types of schools in Pahang. However, the dimensions of managing the instructional program being practiced rarely in all type of schools. Findings of the study indicate a wide difference in the principal’s practice as instructional leaders between Boarding Schools, Special Model Schools and Daily Schools as compared to Religious schools and Technical/Vocational Schools.

1
 

Pertambahan tugas pengetua dalam mengurus pelbagai bidang menghadkan peruntukan masa untuk merancang. Penyeliaan juga merupakan aspek terpenting untuk menilai kandungan dan kaedah pengajaran guru bertepatan dengan kehendak kurikulum (James & Balansandran 2009).0 Pengenalan Kepimpinan instruksional mendapat perhatian sejak 25 tahun yang lalu bermula dengan kajian sekolah berkesan oleh Edmonds (1979). mengelola. Model Hallinger dan Murphy (1985) paling kerap digunakan dalam kajian-kajian mengenai kepimpinan instruksional. Hallinger dan Heck (2001) dalam kajiannya mendapati matlamat yang kurang jelas menyebabkan sukar dikongsi dan dicapai oleh warga sekolah. Southworth (2002) dan Hallinger ( 2000). Keberkesanan amalan kepimpinan instruksional turut dinyatakan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (KPM 2007) dan Jabatan Perdana Menteri (2010). proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan baik dan teratur serta melaksanakan pengurusan akademik yang teratur agar guru dapat mengajar dengan berkesan (Pendidik 2010). Kesibukan tugas membatasi usaha pengetua untuk menyempurnakan peranan sebagai pemimpin instruksional. memimpin dan mengawal pelaksanaan kurikulum sekolah.1. sebanyak 130 kajian telah dijalankan menggunakan model Hallinger (1985). tanggungjawab pengetua sebagai pemimpin instruksional adalah memastikan pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti akademik dirancang dan dilaksanakan dengan baik. Sehubungan itu. pengetua kerap kali meletakkan tanggungjawab menyelia dan memantau kepada Guru Kanan dan Ketua Bidang (Hallinger. Bossert (1988). dalam realiti sebenar peranan pengetua yang kurang efektif dalam membimbing dan berkongsi matlamat dengan guru-guru menyebabkan program pengajaran yang dirancang sering tidak mencapai matlamat sekolah (Sektor Pengurusan Akademik 2009). Di Malaysia kepimpinan instruksional mula mendapat tempat dalam kalangan pengetua sekolah kerana amat signifikan dalam melahirkan sekolah berkesan (Sazali. Laporan Pemantauan Sektor Pengurusan Akademik. Walau bagaimanapun. Ini menyebabkan pengetua gagal mengatasi masalah ketiadaan guru dan menyebabkan terbantutnya pengajaran dan pembelajaran. Dalam abad ke-21 amalan kepimpinan instruksional masih relevan dan dapat menyumbang kepada kecemerlangan sekolah (Hallinger 2005. 2   . Rusmini. Abang Hut & Zamri 2007). Menurut Hallinger (2000). Namun begitu. Hallinger (2011) menyatakan bahawa bermula tahun 1980an sehingga tahun 2010. elemen menetapkan matlamat yang jelas dapat membantu pengetua membawa hala tuju sekolah untuk menjayakan pengajaran dan pembelajaran. Murphy (1990). 2005). tanggungjawab pengetua dalam bidang pemantauan dan penyeliaan amat penting untuk memastikan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar (Robinson. Lloyd. terutamanya untuk memantau dan menyelia pengajaran guru. Rowe.1987). Alimuddin (2010) menjelaskan seorang pemimpin instruksional yang menjadi agen perubahan dan mewujudkan persekitaran di sekolah yang kondusif dapat memberi impak yang signifikan dalam kecemerlangan pelajar. 2009). Weber (1996). Model kepimpinan instruksional telah dibangunkan sejak 1980an oleh pengkaji barat seperti Hallinger dan Murphy (1985. Menurut beliau lagi. Jabatan Perdana Menteri 2010).

49 peratus. Hallinger (2000) telah mendefinisikan kepimpinan instruksional dengan membahagikan kepimpinan Pengetua kepada tiga dimensi utama iaitu mentakrif matlamat. (iii) menyediakan insentif untuk guru. Dimensi keempat membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu mempunyai elemen-elemen (i) mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan teratur. (ii) sentiasa kelihatan. (ii) menyediakan peluang penglibatan murid yang bermakna. (ii) menyelia dan menilai pembelajaran. telah membawa kepada defisit kurikulum. Kajian ini akan meneroka amalan kepimpinan instruksional pengetua berdasarkan dimensi-dimensi i) mentakrif. Dimensi ketiga mempromosi iklim pembelajaran akademik mempunyai elemen-elemen (i) membentuk piawaian dan harapan positif. bengkel 10. Beberapa permasalahan berkaitan dengan penyeliaan instruksional dalam kalangan pengetua sekolah menengah telah mendorong penyelidik menjalankan kajian mengenai amalan kepimpinan instruksional 2. Kepimpinan instruksional menurut model Murphy (1990) pula mempunyai empat dimensi dan enam belas elemen iaitu dimensi pertama membentuk misi dan matlamat dengan dua elemen iaitu (i) merangka matlamat sekolah dan (ii) menyampaikan matlamat sekolah. ii) mengurus program instruksional.04 peratus. (ii) menyelaras kurikulum.66 peratus. membentuk matlamat sekolah. Dimensi kedua mengurus program instruksional pula diwakili oleh tiga elemen (i) menyelia dan membuat penilaian pengajaran.0 Kerangka Kajian Kerangka kajian ini adalah berasaskan kepada Model Kepimpinan Instruksional Hallinger (2000) serta Murphy (1990). (iii) memupuk kerjasama dan kejelekitan dalam kalangan staf. mengurus program intruksional dan menggalakkan iklim sekolah. seminar 4. Dimensi kedua ialah pengurusan pendidikan meliputi elemen-elemen (i) menggalakkan pengajaran berkualiti. (iv) mendapatkan sumber luar untuk menyokong matlamat sekolah dan (v) menjalin hubungan antara rumah dan sekolah. sukan/permainan 8. Dimensi pertama mentakrif matlamat diwakili oleh dua elemen (i) merangka matlamat sekolah dan (ii) menjelaskan matlamat sekolah. (iv) menyelaras kurikulum dan (v) memantau kemajuan murid. Dimensi ketiga menggalakkan iklim sekolah pula meliputi elemen-elemen (i) menjaga masa pengajaran. Dimensi-dimensi tersebut dibincangkan berdasarkan sepuluh elemen. (iv) menggalakkan perkembangan profesional. (ii) mengekalkan visibiliti yang tinggi.24 peratus. (iii) memperuntukkan dan melindungi masa pengajaran. dan (iii) memantau perkembangan murid. iii) menggalakkan iklim pembelajaran dan iv) membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu. (iv) menggalakkan perkembangan professional dan (v) menyediakan insentif untuk pembelajaran murid. 3   . kursus 17.60 peratus. aktiviti kurikulum 7.20 peratus. ko-kurikulum 8.81 peratus. (iii) menyediakan insentif kepada guru dan murid.(2009) menunjukkan punca guru tidak masuk ke kelas untuk mengajar kerana menghadiri mesyuarat 36.

Dipimpin oleh pengetua perempuan. Pemilihan sampel dilakukan secara bertujuan iaitu setelah dilakukan kajian keperluan untuk melihat sekolah yang mendapat min tertinggi.E dan F.0 Metodologi Tujuan utama kajian ini dilakukan adalah untuk meneroka amalan kepimpinan instruksional pengetua di enam jenis sekolah menengah di Negeri Pahang.B. JPN Pahang.0 Dapatan Kajian Kajian telah dijalankan terhadap enam jenis sekolah menengah di Negeri Pahang seperti berikut: Sekolah A : Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) merupakan sekolah yang terletak di luar bandar. dipimpin oleh pengetua perempuan juga merupakan pengetua cemerlang. amalan kepimpinan instruksional dilaksanakan tidak menyeluruh bagi keempat-empat dimensi yang dicadangkan oleh Hallinger (2000) dan Murphy (1990). Pemerhatian dilakukan terus kepada subjek kajian iaitu amalan kepimpinan instruksional pengetua. Sekolah Menengah Model Khas (SM Model Khas) merupakan sekolah yang terletak di luar bandar.C. sekolah kawalan dan dipimpin oleh pengetua lelaki. Sekolah ini juga merupakan Sekolah Berprestasi Tinggi dan dipimpin oleh pengetua lelaki juga merupakan pengetua cemerlang. Analisis dokumen juga telah dijalankan dengan melihat dokumen-dokumen pemantauan oleh Jabatan Pelajaran Negeri dan Jemaah Nazir. kajian cuba menjawab persoalan bagaimanakah pengetua di enam jenis sekolah menengah sekolah menengah Negeri Pahang mengamalkan kepimpinan instruksional? Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk kualitatif.3. Sekolah B Sekolah C : : Sekolah D Sekolah E : : Sekolah F : Secara keseluruhannya didapati amalan kepimpinan instruksional berlaku di keenamenam jenis sekolah iaitu di Sekolah A. Sekali gus. 4. asalnya adalah Sekolah Agama Rakyat (SAR) dan telah diambil alih oleh Kementerian Pelajaran pada 2002. Terdapat dua set temu bual telah dijalankan iaitu pertama melibatkan enam orang pengetua di enam jenis sekolah dan kedua melibatkan seramai enam orang guru yang memberikan persepsi mereka terhadap kepimpinan pengetua di sekolah masing-masing. Sekolah Berasrama Penuh (SBP) merupakan sekolah kawalan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Kecemerlangan. menekankan kaedah penerokaan seperti yang disaran oleh Creswell (2008) dengan menggunakan tiga kaedah kajian bagi mengumpul data iaitu temu bual berstruktur. 4   . Dipimpin oleh pengetua lelaki. Sekolah Menengah Teknik/Vokasional (SMT/V) merupakan sekolah kawalan oleh Bahagian Teknik Vokasional. Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) merupakan sekolah kawalan Jabatan Agama Negeri.D. Namun demikian. pemerhatian dan analisis dokumen. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) merupakan sekolah kawalan oleh Sektor Pendidikan Islam. dipimpin oleh pengetua lelaki.

E dan F  A. Didapati beberapa orang pengetua mengamalkan dimensi mengurus program instruksional secara kolaboratif iaitu melibatkan jawatankuasa pentadbir di sekolah untuk sama-sama mengurus kurikulum. didapati pengetua sekolah A. D.B. Namun demikian didapati hanya pengetua B. D dan E sahaja memastikan matlamat akademik diserap dalam program kurikulum seperti mesyuarat kurikulum. didapati pengetua sekolah A.B.D.D.E dan F memastikan pencapaian akademik diambil kira semasa merangka matlamat sekolah. E dan F B.B.1 Mentakrif dan membentuk matlamat sekolah Secara keseluruhannya didapati bagi dimensi mentakrif dan membentuk matlamat sekolah. C. C D.D. B.C. E. C D. B. D dan E A.E dan F kurang memberikan komitmen secara langsung. Perincian amalan mengurus program instruksional berdasarkan jenis sekolah dapat dilihat dalam Jadual 2. Kajian juga mendapati bahawa pengetua B. Namun demikian didapati hanya pengetua sekolah B. didapati pengetua A. Bagi amalan menyelia dan membuat penilaian instruksional. D.B. C. Kajian mendapati pengetua sekolah A. E dan F  4. Jadual 1 Analisis temu bual : Tema mentakrif dan membentuk matlamat sekolah Tema Utama Merangka dan menjelaskan matlamat  Menyampaikan matlamat sekolah  Sub-Tema  Mengambil kira Pencapaian Akademik  Mudah Difahami  Mudah Diaplikasi  Perbincangan  Dihayati Serap dalam Program Kurikulum  Verbal  Bercetak PENGETUA SEKOLAH A.dan F  B. E dan F  B. C D. D. E dan F  B. D.E dan F telah mendelegasi tugas menyelia kepada penolong kanan dan ketua bidang di sekolah. Agak mengejutkan apabila analisis mendapati hanya pengetua sekolah A.4.E dan F mengamalkan dengan konsisten serta melibatkan warga sekolah bersama dalam menjayakan matlamat sekolah. D. E dan F sahaja sering membincangkan matlamat sekolah bersama warga sekolah dalam mesyuarat atau perjumpaan bersama guru. D dan E sahaja memastikan matlamat sekolah sentiasa dihayati oleh warga sekolah.C.2 Mengurus program instruksional Secara keseluruhannya didapati bagi dimensi mengurus program instruksional.D. D dan E A. D. Jadual 1 menjelaskan tentang amalan merangka matlamat sekolah. B. didapati pengetua sekolah A.C. Jadual 1 juga menjelaskan dapatan bagi amalan menyampaikan matlamat sekolah untuk memastikan matlamat yang dibina dapat diterima oleh warga sekolah. E dan F memastikan matlamat yang dibina mudah difahami dan diaplikasi oleh warga sekolah manakala pengetua sekolah C tidak terlibat secara langsung dalam merangka matlamat sekolah. B. E dan F memastikan matlamat yang telah dibina disampaikan kepada warga sekolah secara lisan iaitu melalui ucapan dan peringatan berulang kali dalam perhimpunan. pengetua juga telah memberi kebenaran kepada guru kanan memberi pujian atas 5   . Justeru.C. Kesemua pengetua didapati memastikan matlamat sekolah ditampalkan dan mudah dilihat oleh warga sekolah di kawasan sekolah.

C. B. C D.C. E dan F A. C dan F A. C.E dan F masuk ke setiap kelas terutama kelas peperiksaan untuk melihat sendiri perkembangan pelajar. E dan F A.E dan F mempengerusikan mesyuarat kurikulum. Post Mortem Akademik Mempengerusi mesyuarat kurikulum Guru Berkualiti A. iaitu menyusun program kurikulum.kekuatan guru dan memberi bimbingan ke atas kelemahan guru. B. C dan D B. E dan F sahaja yang menunjukkan usaha melakukan peningkatan profesionalisme guru. Pengetua juga didapati berjumpa dengan pelajar untuk mengetahui permasalahan dalam pembelajaran serta meluangkan masa untuk memotivasi pelajar.D.E dan F telah menurunkan kuasa kepada penolong kanan dan ketua bidang di sekolah. B. B. Dalam usaha untuk menggalakkan pengajaran berkualiti. kajian mendapati untuk melahirkan guru berkualiti. Namun begitu. B. E dan F melakukan penyeliaan tetapi secara tidak terancang iaitu MBWA (Management By Wandering About).B. Analisis juga menunjukkan hanya pengetua sekolah B. B. E dan F A.C. Bagi amalan menyelaras kurikulum. D. B.D.D. C. C D. Kajian juga mendapati pengetua sekolah D dan E telah mengarahkan guru kanan dalam melakukan pencerapan berfokus untuk mencukupkan jumlah penyeliaan terhadap guru. didapati pengetua sekolah A. Walau bagaimanapun hanya pengetua sekolah A. didapati pengetua sekolah A. E dan F A. C dan D B A. Dapatan juga menunjukkan hanya pengetua sekolah A. B. D dan F  Menyelaras kurikulum   Memantau perkembangan murid  Menggalakkan pengajaran berkualiti  Bahan pengajaran (GPK) Makluman Kepada Murid Debriefing. E dan F   D dan E   B. B. C dan F yang menunjukkan minat dalam melakukan debriefing atau post mortem akademik untuk penambahbaikan kecemerlangan pelajar. E dan F A. C D. B. Bagi amalan memantau perkembangan murid.B. C D. C D. Jadual 2 Analisis temu bual : Tema mengurus program instruksional Tema Utama Menyelia dan membuat penilaian instruksional   Sub-Tema  Delegasi Penyeliaan (GPK) Pencerapan berfokus (GPK) Objektif selari Pencerapan buku tulis pelajar (GPK) Formal Penyeliaan secara tidak terancang Kekuatan dan kelemahan guru (GPK) Program Kurikulum (GPK) Penyelaras program (GPK) PENGETUA SEKOLAH A. B. Dapatan juga menunjukkan pengetua sekolah A. C D. hanya pengetua A. C dan D telah menyerahkan tugas menyelaras program kurikulum kepada guru kanan dan pengetua sekolah B menyerahkan tugas pemantauan bahan pengajaran kepada Ketua Bidang. E dan F 6   . D. C dan D telah menyerahkan tugas pencerapan buku tulis pelajar kepada guru kanan atas alasan kesibukan tugas pengurusan.B. C.C. E dan F B. didapati pengetua sekolah A.

Hasil kajian juga menunjukkan pengetua sekolah A. Hasil kajian juga mendapati pengetua sekolah A. membentuk piawai dan harapan positif. C. Kajian juga menunjukkan pengetua B. D. D.E dan F mengamalkan dengan berkesan.C. dan E memastikan masa pengajaran dan pembelajaran sentiasa diguna dengan baik dan mengelak sebarang gangguan oleh aktiviti dalaman atau luaran sekolah. Ini menjelaskan bahawa. melindungi masa pengajaran. D. Dapatan kajian juga menunjukkan pengetua A. menyediakan insentif kepada guru dan sentiasa kelihatan. memberitahu murid tentang jangkaan sekolah berkaitan prestasi mereka dan membimbing guru dalam melaksanakan polisi akademik. menjadi tanggungjawab seorang pengetua untuk sentiasa mengambil tahu iklim sekolah dan mengagihkan masa untuk mengurus sekolah agar cemerlang.B.4.B. D. memberi sokongan kepada guru-guru menggunakan kemahiran yang diperolehi daripada latihan dalam perkhidmatan di bilik darjah. E dan F memastikan kehadiran mereka di sekolah bukanlah hanya dihabiskan di dalam pejabat tetapi berinteraksi dengan guru-guru dan membincangkan isu-isu sekolah. dengan memastikan sejumlah masa tertentu diperuntukkan dalam mesyuarat staf untuk berkongsi idea. Jadual 3 menunjukkan amalan pengetua dalam menggalakkan perkembangan professional. didapati pengetua sekolah A. E dan F menggalakkan guru-guru membentuk piawai dan harapan positif dengan menunjukkan ketepatan pengurusan masa dalam segala aktiviti. E dan F sentiasa kelihatan di sekolah apabila guru memerlukan mereka. memastikan aktiviti-aktiviti dalam perkhidmatan yang dihadiri staf adalah selari dengan matlamat akademik sekolah dan menyediakan peluang kemajuan professional. D.D. Namun demikian bagi amalan menyediakan insentif untuk guru didapati hanya pengetua A. Dapatan kajian menjelaskan tentang amalan melindungi masa pengajaran.3 Menggalakkan iklim pembelajaran Secara keseluruhannya didapati bagi dimensi menggalakkan iklim pembelajaran. 7   . Dapatan juga menunjukkan pengetua A.C. C. E dan F menggalakkan perkembangan profesional guru-guru. dan didapati pengetua sekolah A. E dan F sahaja menunjukkan kesungguhan memberi penghargaan kepada guru dalam mesyuarat dan majlis pengiktirafan.D. Namun pengetua sekolah F agak longgar dalam mengawal masa pengajaran kerana kurang ketegasan dalam mentadbir. C. menyediakan insentif untuk pembelajaran murid. B. E dan F menyediakan insentif untuk pembelajaran murid seperti memberikan pengiktirafan kepada murid dan menghubungi ibubapa untuk memaklumkan kecemerlangan anak-anak mereka.

E dan F A.B.B.kemajuan professional Pengiktirafan kepada Murid Hubungi ibubapa Ketepatan Masa Jangkaan Sekolah Polisi Akademik C A C. C. D.E dan F menggalakkan penglibatan murid yang bermakna dengan menetapkan kebitaraan. E dan F C. sentiasa 8   . Namun demikian pengetua sekolah D menunjukkan kesungguhan dalam mempengaruhi guru-guru senior untuk meraih sokongan guru lain.Jadual 3 Analisis temu bual : Tema menggalakkan iklim pembelajaran Tema Utama Melindungi masa pengajaran   Sub-Tema  Waktu P&P untuk Mengajar Sepenuhnya Polisi dan Prosedur Sekolah Kawal Gangguan Perbincangan Isu-isu sekolah Interaksi PENGETUA SEKOLAH A. E dan F   A. D. Kajian juga menunjukkan pengetua A.D. B. mendapatkan sumber luar untuk menyokong matlamat sekolah dan menjalin hubungan antara rumah dan sekolah. warden asrama dan pengawal keselamatan agar menjalankan tanggungjawab dengan efisien.E dan F memupuk kerjasama dan kejelekitan dalam kalangan staf. B. E dan F menunjukkan keperihatinan dalam aspek keselamatan dengan memastikan bangunan dan prasarana yang rosak dibaiki. B. C D dan E  A. D dan F D dan E A.C. Jawatankuasa keselamatan. B. C.D. E dan F Sentiasa kelihatan   Menyediakan insentif kepada guru   Peneguhan Penghargaan -Pengiktirafan Penghargaan –Mesyuarat Menggalakkan perkembangan profesional   Menyediakan insentif untuk pembelajaran murid  Membentuk piawai dan harapan positif  Mesyuarat staf berkongsi idea Sokong kemahiran dalam bilik darjah Sedia peluang.C. memupuk kerjasama dan kejelekitan dalam kalangan staf.C. E dan F D dan E B. D. C D. Dapatan kajian menunjukkan pengetua sekolah A. D. C D dan E   A. D dan F A.D. memantau Unit Hem.B.4 Membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu Secara keseluruhannya didapati pengetua sekolah A.B. mengadakan perkongsian pintar bagi subjek yang kritikal dan pengetua memberi arahan kepada guru-guru berkaitan supaya menggalakkan pelajar menyertai ko akademik dan program tertentu Dapatan kajian juga menunjukkan pengetua A. C. E dan F A. B. Jadual 4 menjelaskan amalan pengetua dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan teratur.D. D dan E B.E dan F berjaya membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu. menyediakan peluang penglibatan murid yang bermakna. E dan F 4.

Pengetua sentiasa mendapatkan bantuan dana daripada luar untuk menyokong matlamat sekolah termasuklah daripada PIBG.ikat dengan kekeluargaan iaitu melalui penghargaan walau pun kecil. namun demikian bagi dimensi mengurus program instruksional. E dan F Hubungan baik ibubapa dan sekolah Perbincangan masalah pembelajaran Terlibat dalam program dan aktiviti A. E dan F C. jarang sekali diamalkan oleh pengetua di semua jenis sekolah. E dan F   C  B.0 Perbincangan Program kemahiran pelajar Suasana mesra dan ceria Perbincangan secara kolaboratif Kerjasama dan saling membantu Menerima idea guru Penceramah luar dijemput Sokongan daripada pihak luar A. D. Yayasan Pahang. C D. D.D. E dan F Hasil kajian menunjukkan pengetua di enam jenis sekolah menengah Negeri Pahang mengamalkan keempat-empat dimensi kepimpinan instruksional. kementerian. bersikap transparen dan sentiasa melakukan perjumpaan dengan ibubapa bagi anak-anak yang mengikuti kelas pemulihan khas. D. E dan F B. 9   . meraikan guru-guru dan sentiasa menerima cadangan dan pandangan guru-guru. dan ko-akademik tanpa gangguan PENGETUA SEKOLAH A. B dan C A. D.E dan F mendapatkan sumber luar untuk menyokong matlamat sekolah serta menjalin hubungan antara rumah dan sekolah. mengambil berat keadaan staf dan menasihati staf. pejabat daerah. ahli politik.C. C. D dan E B. C. Pengetua menjalin menjalin hubungan antara rumah dan sekolah dengan memastikan pemegang amanah sentiasa mengetahui maklumat tentang anak jagaan melalui laman web yang memaparkan maklumat kepada ibubapa berkaitan aktiviti anak-anak mereka agar maklumat telus. C dan D D D A. B. dan D  Aktiviti Ko-akademik Program kecemerlangan akademik Mendapatkan sumber luar untuk menyokong matlamat sekolah  Menjalinkan hubungan antara rumah dan sekolah  5. E dan F B. C. berkongsi nombor telefon warga sekolah bersama penjaga. E dan F C. E dan F A. Pengetua juga membina hubungan yang baik dengan penghubung ibubapa iaitu YDP.B. Jadual 4 Analisis temu bual : Tema membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu Tema Utama Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan teratur  Menyediakan peluang penglibatan murid yang bermakna  Memupuk kerjasama dan kejelekitan dalam kalangan staf   Sub-Tema   Persekitaran sekolah dan menghargai budaya Menjaga keselamatan P&P. kolej komuniti. persatuan bekas-bekas pelajar (ALUMNI) dan pelajar-pelajar universiti. B. Hasil kajian mendapati pengetua A.

Pengetua di semua jenis sekolah menengah di Negeri Pahang memastikan visi dan misi sekolah disampaikan dan dihayati dalam mesyuarat melalui dua kekerapan iaitu secara langsung dan tidak langsung. guruguru. Walau bagaiamanpun dalam mengurus program instruksional. Oleh yang demikian. Ini seiring penekanan oleh Sektor Akademik. Hasil kajian juga menjelaskan dalam dimensi mengurus program instruksional pengetua di enam jenis sekolah menengah Negeri Pahang hanya memberi tumpuan dalam pemantauan secara langsung setiap kali peperiksaan dan pada setiap bulan untuk melihat perkembangan pelajar tersebut secara terus dan bersemuka dengan pelajar di dalam kelas bersama keputusan peperiksaan. Kajian mendapati pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA).Keseluruhannya dapatan juga menunjukkan wujud perbezaan yang agak ketara amalan kepimpinan instruksional dalam kalangan pengetua di Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan Sekolah Menengah Teknik Vokasional (SMT/V). Amalan kepimpinan instruksional pengetua sekolah menengah Negeri Pahang bagi dimensi menggalakkan pembelajaran pelajar membuahkan beberapa dapatan menarik. Menurut Clark (2009). pengetua mempraktikkan dan mendelegasi beberapa tugas terhadap guru penolong kanan. kemahiran interpersonal dan kemahiran teknikal. Pemimpin instruksional harus sentiasa menunjukkan interaksi yang bermakna bersama pelajar dan menggunakan data-data peperiksaan untuk membuat sebarang keputusan berkaitan pengajaran dan pembelajaran. Senario ini menunjukkan pengetua sekolah menengah Negeri Pahang melihat secara terperinci headcount dalam prestasi pelajar dan terus dibuat penambahbaikan jika perlu bagi mencapai matlamat sekolah. Menurut Laporan Pemantauan Sektor Pendidikan Islam (2011). Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan Sekolah Menengah Teknik Vokasional (SMT/V) memberi tumpuan dalam menggalakkan perkembangan staf untuk meningkatkan peluang staf untuk menambah pengetahuan dalam pedagogi dan kemahiran mengajar. Pengetua menggunakan pendekatan-pendekatan membuka minda supaya guru-guru berfikir pentingnya wawasan atau matlamat untuk memajukan sekolah. pengetua yang mengutamakan matlamat akademik walau pun tidak mengajar secara langsung dapat meningkatkan pencapaian pelajar melalui sikap kolaborasi terhadap guru. susulan pengambilalihan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dalam pengurusan SABK. Berdasarkan keputusan peperiksaan pengetua membuat debriefing atau post mortem akademik untuk guru membentangkan kekuatan dan kelemahan pencapaian pelajar. kebanyakkan guru-guru SABK masih lemah dalam pegagogi dan kemahiran mengajar. Dapatan ini selari dengan kajian Clark (2009) yang mendapati. pengetua sekolah menengah Negeri Pahang melakukan delegasi tugas penyeliaan dan pencerapan kerana kesibukan tugas dan kurang kemahiran dalam topik tertentu. Sekolah Model Khas (SM KHAS) dan Sekolah Menengah Harian (SMKH) berbanding dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). maka guru-guru digalakkan untuk mengikut 10   . Nurahiman dan Rafisah (2010) menjelaskan kualiti sesuatu penyeliaan amat bergantung kepada faktor pengetahuan. staf lain dalam pencerapan buku tulis dan melakukan penyeliaan secara tidak terancang agar dapat membantu sekolah dalam mencapai matlamat dan seterusnya meningkat prestasi sekolah. Jabatan Pelajaran Negeri Pahang (2010) terhadap profil akademik pelajar yang melihat secara terperinci pencapaian setiap pelajar dalam setiap mata pelajaran.

pemimpin instruksional harus bijak mengatur startegi untuk mendapatkan kerjasama guru bagi melakukan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. menjalankan tanggungjawab secara kolektif dan kolaboratif dapat membawa kecemerlangan pada organisasi yang dipimpinnya. 11   . Kajian juga mendapati amalan pengetua semua jenis sekolah menengah di Negeri Pahang turut terserlah dalam mendapatkan sumber luar untuk menyokong matlamat sekolah serta menjalin hubungan antara rumah dan sekolah. Hasil kajian merumuskan antara semua jenis sekolah menengah di Negeri Pahang. Sekolah Model Khas (SM KHAS). Amalan kepimpinan instruksional pengetua sekolah menengah sekolah menengah Negeri Pahang dalam membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu turut membuahkan dapatan menarik. pemimpin yang mengutamakan hubungan kolaboratif bersama staf dapat membangun dan mencapai visi sekolah secara bersama. Kesimpulannya didapati pengetua sekolah menengah Negeri Pahang bagi Sekolah Menengah Harian (SMKH). hinggalah ke Expected Targeted Result (ETR) untuk memantau pencapaian pelajar secara individu bagi setiap mata pelajaran. Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Kajian ini juga mendapati pengetua semua jenis sekolah di Negeri Pahang menggalakkan guru-guru membentuk piawai dan harapan positif. Menurut Lambert (2002) keupayaan pengetua berkongsi dalam membina visi. Namun kesemua pengetua bersependapat bahawa kepimpinan instruksional mampu menjana kecemerlangan sekolah. Menurut Deborah (2002). ilmu pengetahuan. Jamilah. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) mengamalkan kesemua dimensi kepimpinan instruksional walaupun tidak secara menyeluruh. Zulkifli. Aminah dan Ismi Arif (2011) dalam kajiannya menjelaskan perbincangan ibubapa terhadap akademik pelajar menunjukkan penambahbaikan terhadap pencapaian akademik pelajar. Deborah (2002) berpendapat.0 Penutup Hasil kajian kualitatif yang menekankan kaedah penerokaan dengan menggunakan tiga kaedah kajian bagi mengumpul data iaitu temu bual berstruktur. Sekolah Menengah Teknik Vokasional (SMT/V). Ini selari dengan sasaran Kementerian Pelajaran Malaysia dalam program peperiksaan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) menekankan pengurusan headcount pelajar bermula dari Take of Value (TOV). didapati pengetua SMT/V mengutamakan hubungan kerjasama dan kejelekitan dalam kalangan staf. Department of Education and Skills (2002) berpandangan bahawa ibubapa yang terlibat secara langsung terhadap pendidikan anak-anak mereka di sekolah memberi kesan terhadap perkembangan pelajar secara berterusan dan membantu anak mereka berjaya dalam akademik 6. pemerhatian terhadap subjek kajian iaitu pengetua dan analisis dokumen. pemimpin instruksional harus kreatif bagi mendapatkan sumber untuk menyokong penambaikan sekolah.kursus-kursus wajib di institut perguruan untuk menambah baik pengetahuan dan kemahiran mengajar. Menurut Abdul Ghani dan Tang (2006).

T.. A. 2002 . The changing shape of leadership. [10 Februari 2012]. Jabatan Perdana Menteri. 2009.leadingware. Jurnal Pendidikan. Educational Leadership. Rowan. Selangor.com [30 Disember 2009]. Educational Leadership Journal. planning. (pnyt). http://www. 4: 1-20. Pendidik. 2010. Widad Publications.uk/NR/rdonlyres/5C39FCD7-8075-40FD-9A0806614F4FEB1D/14909/TheImpactofParentalInvolvementon365kb2. Hallinger. J. R. Thesis of PhD. Motivasi guru dan pengurusan budaya kolaboratif pengurus pendidikan wanita. Bil. Hallinger. Bossert. 2008. 2006.V. B. S.J. The Elementary School Journal. G. PTS Professional. Bahagian Sekolah. Hallinger. 2001. P. Assessing the instructional management behavior of principals.gov. Memperkasa kepimpinan instruksional di sekolah. University of Nebraska. J. Educational Leadership. Ciri-ciri pengetua yang outstanding. 2007.pdf. Leadership and Policy in Schools Journal. Leithwood et al. 1979. 2011. What do you call People with visions? The role of vision. P & Murphy. http://www. 1987. J. P. 45 (1) James. 73. L. 37: 1524. 1982. Creswell.RUJUKAN Abdul Ghani Abdullah & Tang Keow Ngang. P. & Lee. United Kingdom. Pearson Educational International.. 86 (2). The impact of parental involvement on children’s education. Kuala Lumpur. Alimuddin Mat Dom. Hallinger. Journal of Educational Administration. conducting and evaluating quantitative and qualitative research. Dawyer. I. Universiti Kebangsaan Malaysia. Educational research. Deborah. 2002. 31: 97-105. 2010. A framework for shared leadership. 18(3): 36-34. mission and goals in school leadership and improvement. 2009. Kepimpinan instruksional: Satu panduan praktikal. University of Minnesota. R. II . Effective schools for urban poor. 2002. Journal of Educational Leadership. Clark. Program transformasi kerajaan : Pelan hala tuju. K.C. An analysis of the relationship between K-5 elementary school teachers’ perceptions of principal instructional leadership and their science teaching efficacy. The Handbook of Research in Educational Leadership and Administration Vol. Putrajaya Kementerian Pelajaran Malaysia.H. Lambert.northlincs. 2000. May 12   . 49 (2): 125-142 Hallinger. A review of two decades of research on the principalship using the Principal Instructional Management Rating Scale. Leadership for learning: lessons from 40 years of empirical research. Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan. The instructional management role of principal.E & Balasandran. 2005. Dlm. R. P & Heck. Hallinger. Instructional leadership and the school principal: A passing fancy that refuses to fade away. Kementerian Pelajaran Malaysia. 1985. Education Administration Quarterly. Third Edition.W. 59 (8): 61-63 Department of Education and Skills. P & Murphy. Assessing and developing principal instructional leadership. D. Thuosand Oaks. SAGE Publications. Edmonds.

P. Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. Smith. Hubungan antara penglibatan ibubapa terhadap pencapaian akademik pelajar miskin di Negeri Selangor. Jabatan Pelajaran Negeri Pahang. 2011. Handbook for excellence in student learning. V. & Rowe. Advances in Educational Administration Journal. Sektor Pendidikan Islam. The impact of leadership on student outcomes : An analysis of thedifferential effects of leadership types. Laporan pemantauan sekolah menengah kebangsaan agama dan sekolah agama bantuan kerajaan. 2002.Sektor Pengurusan Akademik. Aminah & Ismi Arif. Bil 68. 1990. Principal instructional leadership: Changing perspective on the school. 1996. Jamilah. Dlm. Lloyd. 13   . 2008.A. J. Educational Administration Quarterly. Sazali Yusoff.M. C. California. Bil 70. Jurnal of Islamic and Arabic Education. J. Mac 2010. Laporan data pemantauan pengajaran dan pembelajaran (ADaPP) dan pergerakan guru. Southworth. Guru pegang janji setia. jamin kualiti pendidikan negara. Corwin Press. Pengetua cemerlang bermula dengan guru terbaik. Institut Aminuddin Baki. Selangor Robinson. K. Selangor. Leading the instructional program. 2011. Jabatan Pelajaran Negeri Pahang. reflections and empirical evidence. Zulkifli. 2009. 1: 163-200Nurahiman dan Rafisah (2010) Pendidik.S & Piele. 2007. Rusmini Ku Ahmad. School Leadership. 3 (2): 31 – 40. Widad Publications. Widad Publications.J. School Leadership and Management. Abang Hut Abang Engkeh & Zamri Abu Bakar. Fourth Edition. 44 (5): 635-674. 22(1): 73-91. Weber. Januari 2010. 17 (2): 105-117.J. G. Murphy.Perkaitan antara kepimpinan instruksional terhadap sekolah berkesan. Instructional leadership in school . Pendidik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful