P. 1
Bahan Selva

Bahan Selva

|Views: 5|Likes:
Published by Aruna Madasamy
bm
bm

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: Aruna Madasamy on Jun 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2014

pdf

text

original

Amalan Kepimpinan Instruksional dalam Kalangan Pengetua Sekolah Menengah di Negeri Pahang : Satu Kajian Kualitatif Jamelaa Bibi

Abdullah jamelaabibiabdullah@gmail.com Jainabee Md Kassim jainabee@yahoo.com Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi 43600, Selangor, Malaysia Abstrak Kajian ini meneroka amalan kepimpinan instruksional pengetua di enam jenis sekolah menengah di Negeri Pahang. Amalan kepimpinan instruksional adalah berasaskan kepada empat dimensi kepimpinan instruksional iaitu i) mentakrif dan membentuk matlamat sekolah, ii) mengurus program instruksional, iii) menggalakkan iklim pembelajaran dan iv) membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu. Data diperolehi melalui sesi temu bual yang melibatkan seramai enam orang pengetua dan enam orang guru. Data di analisis menggunakan NVivo. Dapatan menunjukkan bahawa amalan kepimpinan instruksional pengetua berlaku di keenam-enam jenis sekolah di Negeri Pahang. Namun demikian bagi dimensi mengurus program instruksional, jarang sekali diamalkan oleh pengetua di semua jenis sekolah. Keseluruhannya dapatan juga menunjukkan wujud perbezaan yang agak ketara amalan kepimpinan instruksional dalam kalangan pengetua di Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Model Khas (SM KHAS) dan Sekolah Menengah Harian (SMKH) berbanding dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan Sekolah Menengah Teknik Vokasional (SMT/V). Abstract The study tries to explore the pattern of principal’s practices as instructional leaders in six types of schools in the state of Pahang Malaysia. The practices as instructional leaders among principals was based on four dimensions, i) define and establish school goals, ii) manage instructional program, iii) promote learning environment and iv) create friendly and cooperative school environment. Interview data collected from six principals and six teachers was analyzed using NVivo. The findings show that the practices of instructional leadership occur in the six types of schools in Pahang. However, the dimensions of managing the instructional program being practiced rarely in all type of schools. Findings of the study indicate a wide difference in the principal’s practice as instructional leaders between Boarding Schools, Special Model Schools and Daily Schools as compared to Religious schools and Technical/Vocational Schools.

1
 

Walau bagaimanapun. Pertambahan tugas pengetua dalam mengurus pelbagai bidang menghadkan peruntukan masa untuk merancang. 2   . terutamanya untuk memantau dan menyelia pengajaran guru. Bossert (1988). Keberkesanan amalan kepimpinan instruksional turut dinyatakan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (KPM 2007) dan Jabatan Perdana Menteri (2010).0 Pengenalan Kepimpinan instruksional mendapat perhatian sejak 25 tahun yang lalu bermula dengan kajian sekolah berkesan oleh Edmonds (1979). Abang Hut & Zamri 2007). pengetua kerap kali meletakkan tanggungjawab menyelia dan memantau kepada Guru Kanan dan Ketua Bidang (Hallinger.1987). Hallinger (2011) menyatakan bahawa bermula tahun 1980an sehingga tahun 2010. memimpin dan mengawal pelaksanaan kurikulum sekolah. Weber (1996). Sehubungan itu. Model kepimpinan instruksional telah dibangunkan sejak 1980an oleh pengkaji barat seperti Hallinger dan Murphy (1985. Menurut beliau lagi.1. Lloyd. dalam realiti sebenar peranan pengetua yang kurang efektif dalam membimbing dan berkongsi matlamat dengan guru-guru menyebabkan program pengajaran yang dirancang sering tidak mencapai matlamat sekolah (Sektor Pengurusan Akademik 2009). 2005). sebanyak 130 kajian telah dijalankan menggunakan model Hallinger (1985). Laporan Pemantauan Sektor Pengurusan Akademik. 2009). Jabatan Perdana Menteri 2010). Model Hallinger dan Murphy (1985) paling kerap digunakan dalam kajian-kajian mengenai kepimpinan instruksional. Menurut Hallinger (2000). tanggungjawab pengetua sebagai pemimpin instruksional adalah memastikan pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti akademik dirancang dan dilaksanakan dengan baik. Rowe. Dalam abad ke-21 amalan kepimpinan instruksional masih relevan dan dapat menyumbang kepada kecemerlangan sekolah (Hallinger 2005. Penyeliaan juga merupakan aspek terpenting untuk menilai kandungan dan kaedah pengajaran guru bertepatan dengan kehendak kurikulum (James & Balansandran 2009). proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan baik dan teratur serta melaksanakan pengurusan akademik yang teratur agar guru dapat mengajar dengan berkesan (Pendidik 2010). Kesibukan tugas membatasi usaha pengetua untuk menyempurnakan peranan sebagai pemimpin instruksional. Alimuddin (2010) menjelaskan seorang pemimpin instruksional yang menjadi agen perubahan dan mewujudkan persekitaran di sekolah yang kondusif dapat memberi impak yang signifikan dalam kecemerlangan pelajar. tanggungjawab pengetua dalam bidang pemantauan dan penyeliaan amat penting untuk memastikan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar (Robinson. Namun begitu. Murphy (1990). Di Malaysia kepimpinan instruksional mula mendapat tempat dalam kalangan pengetua sekolah kerana amat signifikan dalam melahirkan sekolah berkesan (Sazali. Ini menyebabkan pengetua gagal mengatasi masalah ketiadaan guru dan menyebabkan terbantutnya pengajaran dan pembelajaran. mengelola. Hallinger dan Heck (2001) dalam kajiannya mendapati matlamat yang kurang jelas menyebabkan sukar dikongsi dan dicapai oleh warga sekolah. Southworth (2002) dan Hallinger ( 2000). elemen menetapkan matlamat yang jelas dapat membantu pengetua membawa hala tuju sekolah untuk menjayakan pengajaran dan pembelajaran. Rusmini.

(iii) memperuntukkan dan melindungi masa pengajaran.04 peratus. telah membawa kepada defisit kurikulum. (iii) menyediakan insentif untuk guru. dan (iii) memantau perkembangan murid.24 peratus. (ii) menyediakan peluang penglibatan murid yang bermakna. ii) mengurus program instruksional.(2009) menunjukkan punca guru tidak masuk ke kelas untuk mengajar kerana menghadiri mesyuarat 36.60 peratus. 3   . Dimensi kedua mengurus program instruksional pula diwakili oleh tiga elemen (i) menyelia dan membuat penilaian pengajaran. Dimensi ketiga menggalakkan iklim sekolah pula meliputi elemen-elemen (i) menjaga masa pengajaran. sukan/permainan 8. (iii) memupuk kerjasama dan kejelekitan dalam kalangan staf. mengurus program intruksional dan menggalakkan iklim sekolah. (iv) menyelaras kurikulum dan (v) memantau kemajuan murid. seminar 4. iii) menggalakkan iklim pembelajaran dan iv) membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu.81 peratus.0 Kerangka Kajian Kerangka kajian ini adalah berasaskan kepada Model Kepimpinan Instruksional Hallinger (2000) serta Murphy (1990).49 peratus. Dimensi keempat membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu mempunyai elemen-elemen (i) mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan teratur. Dimensi pertama mentakrif matlamat diwakili oleh dua elemen (i) merangka matlamat sekolah dan (ii) menjelaskan matlamat sekolah.20 peratus. (ii) menyelaras kurikulum. Kepimpinan instruksional menurut model Murphy (1990) pula mempunyai empat dimensi dan enam belas elemen iaitu dimensi pertama membentuk misi dan matlamat dengan dua elemen iaitu (i) merangka matlamat sekolah dan (ii) menyampaikan matlamat sekolah. (iv) menggalakkan perkembangan profesional. bengkel 10. kursus 17. membentuk matlamat sekolah. ko-kurikulum 8. (iv) mendapatkan sumber luar untuk menyokong matlamat sekolah dan (v) menjalin hubungan antara rumah dan sekolah. (iii) menyediakan insentif kepada guru dan murid. (ii) menyelia dan menilai pembelajaran.66 peratus. Dimensi kedua ialah pengurusan pendidikan meliputi elemen-elemen (i) menggalakkan pengajaran berkualiti. (iv) menggalakkan perkembangan professional dan (v) menyediakan insentif untuk pembelajaran murid. Beberapa permasalahan berkaitan dengan penyeliaan instruksional dalam kalangan pengetua sekolah menengah telah mendorong penyelidik menjalankan kajian mengenai amalan kepimpinan instruksional 2. (ii) mengekalkan visibiliti yang tinggi. Dimensi ketiga mempromosi iklim pembelajaran akademik mempunyai elemen-elemen (i) membentuk piawaian dan harapan positif. aktiviti kurikulum 7. (ii) sentiasa kelihatan. Dimensi-dimensi tersebut dibincangkan berdasarkan sepuluh elemen. Hallinger (2000) telah mendefinisikan kepimpinan instruksional dengan membahagikan kepimpinan Pengetua kepada tiga dimensi utama iaitu mentakrif matlamat. Kajian ini akan meneroka amalan kepimpinan instruksional pengetua berdasarkan dimensi-dimensi i) mentakrif.

Sekolah Menengah Model Khas (SM Model Khas) merupakan sekolah yang terletak di luar bandar. Pemilihan sampel dilakukan secara bertujuan iaitu setelah dilakukan kajian keperluan untuk melihat sekolah yang mendapat min tertinggi. Terdapat dua set temu bual telah dijalankan iaitu pertama melibatkan enam orang pengetua di enam jenis sekolah dan kedua melibatkan seramai enam orang guru yang memberikan persepsi mereka terhadap kepimpinan pengetua di sekolah masing-masing. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) merupakan sekolah kawalan oleh Sektor Pendidikan Islam. Pemerhatian dilakukan terus kepada subjek kajian iaitu amalan kepimpinan instruksional pengetua. Dipimpin oleh pengetua perempuan.3. menekankan kaedah penerokaan seperti yang disaran oleh Creswell (2008) dengan menggunakan tiga kaedah kajian bagi mengumpul data iaitu temu bual berstruktur. Sekolah Menengah Teknik/Vokasional (SMT/V) merupakan sekolah kawalan oleh Bahagian Teknik Vokasional. Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) merupakan sekolah kawalan Jabatan Agama Negeri.D. pemerhatian dan analisis dokumen.E dan F. 4. JPN Pahang. Sekolah B Sekolah C : : Sekolah D Sekolah E : : Sekolah F : Secara keseluruhannya didapati amalan kepimpinan instruksional berlaku di keenamenam jenis sekolah iaitu di Sekolah A. dipimpin oleh pengetua lelaki. sekolah kawalan dan dipimpin oleh pengetua lelaki.0 Metodologi Tujuan utama kajian ini dilakukan adalah untuk meneroka amalan kepimpinan instruksional pengetua di enam jenis sekolah menengah di Negeri Pahang. amalan kepimpinan instruksional dilaksanakan tidak menyeluruh bagi keempat-empat dimensi yang dicadangkan oleh Hallinger (2000) dan Murphy (1990). Sekolah Berasrama Penuh (SBP) merupakan sekolah kawalan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Kecemerlangan. kajian cuba menjawab persoalan bagaimanakah pengetua di enam jenis sekolah menengah sekolah menengah Negeri Pahang mengamalkan kepimpinan instruksional? Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk kualitatif. dipimpin oleh pengetua perempuan juga merupakan pengetua cemerlang. Namun demikian. Dipimpin oleh pengetua lelaki. 4   . Analisis dokumen juga telah dijalankan dengan melihat dokumen-dokumen pemantauan oleh Jabatan Pelajaran Negeri dan Jemaah Nazir.B. asalnya adalah Sekolah Agama Rakyat (SAR) dan telah diambil alih oleh Kementerian Pelajaran pada 2002.C. Sekolah ini juga merupakan Sekolah Berprestasi Tinggi dan dipimpin oleh pengetua lelaki juga merupakan pengetua cemerlang. Sekali gus.0 Dapatan Kajian Kajian telah dijalankan terhadap enam jenis sekolah menengah di Negeri Pahang seperti berikut: Sekolah A : Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) merupakan sekolah yang terletak di luar bandar.

B. D.dan F  B.2 Mengurus program instruksional Secara keseluruhannya didapati bagi dimensi mengurus program instruksional. E dan F B.E dan F kurang memberikan komitmen secara langsung.E dan F mengamalkan dengan konsisten serta melibatkan warga sekolah bersama dalam menjayakan matlamat sekolah. Perincian amalan mengurus program instruksional berdasarkan jenis sekolah dapat dilihat dalam Jadual 2. Didapati beberapa orang pengetua mengamalkan dimensi mengurus program instruksional secara kolaboratif iaitu melibatkan jawatankuasa pentadbir di sekolah untuk sama-sama mengurus kurikulum. didapati pengetua sekolah A. didapati pengetua A.E dan F telah mendelegasi tugas menyelia kepada penolong kanan dan ketua bidang di sekolah.B. D. D dan E A. B. E dan F memastikan matlamat yang dibina mudah difahami dan diaplikasi oleh warga sekolah manakala pengetua sekolah C tidak terlibat secara langsung dalam merangka matlamat sekolah.1 Mentakrif dan membentuk matlamat sekolah Secara keseluruhannya didapati bagi dimensi mentakrif dan membentuk matlamat sekolah. Namun demikian didapati hanya pengetua B.D. E.B. Jadual 1 Analisis temu bual : Tema mentakrif dan membentuk matlamat sekolah Tema Utama Merangka dan menjelaskan matlamat  Menyampaikan matlamat sekolah  Sub-Tema  Mengambil kira Pencapaian Akademik  Mudah Difahami  Mudah Diaplikasi  Perbincangan  Dihayati Serap dalam Program Kurikulum  Verbal  Bercetak PENGETUA SEKOLAH A. E dan F  B. C. C D. D. C D.D. C D. Kesemua pengetua didapati memastikan matlamat sekolah ditampalkan dan mudah dilihat oleh warga sekolah di kawasan sekolah. E dan F  A. Kajian juga mendapati bahawa pengetua B. B.D. E dan F sahaja sering membincangkan matlamat sekolah bersama warga sekolah dalam mesyuarat atau perjumpaan bersama guru. Jadual 1 menjelaskan tentang amalan merangka matlamat sekolah. Namun demikian didapati hanya pengetua sekolah B.C.4. Justeru. didapati pengetua sekolah A. E dan F  B. pengetua juga telah memberi kebenaran kepada guru kanan memberi pujian atas 5   . E dan F  4. D dan E A. Jadual 1 juga menjelaskan dapatan bagi amalan menyampaikan matlamat sekolah untuk memastikan matlamat yang dibina dapat diterima oleh warga sekolah. C.C. Bagi amalan menyelia dan membuat penilaian instruksional. D.B.D. D dan E sahaja memastikan matlamat sekolah sentiasa dihayati oleh warga sekolah. Agak mengejutkan apabila analisis mendapati hanya pengetua sekolah A. D. E dan F memastikan matlamat yang telah dibina disampaikan kepada warga sekolah secara lisan iaitu melalui ucapan dan peringatan berulang kali dalam perhimpunan. D dan E sahaja memastikan matlamat akademik diserap dalam program kurikulum seperti mesyuarat kurikulum.B.C. Kajian mendapati pengetua sekolah A.E dan F memastikan pencapaian akademik diambil kira semasa merangka matlamat sekolah. B. didapati pengetua sekolah A. D.C.

D. B. B. B. C dan F yang menunjukkan minat dalam melakukan debriefing atau post mortem akademik untuk penambahbaikan kecemerlangan pelajar. Post Mortem Akademik Mempengerusi mesyuarat kurikulum Guru Berkualiti A. C dan D telah menyerahkan tugas pencerapan buku tulis pelajar kepada guru kanan atas alasan kesibukan tugas pengurusan. E dan F melakukan penyeliaan tetapi secara tidak terancang iaitu MBWA (Management By Wandering About). Bagi amalan memantau perkembangan murid.E dan F mempengerusikan mesyuarat kurikulum. Bagi amalan menyelaras kurikulum. C. C dan D B A. D. E dan F A. D dan F  Menyelaras kurikulum   Memantau perkembangan murid  Menggalakkan pengajaran berkualiti  Bahan pengajaran (GPK) Makluman Kepada Murid Debriefing. B. didapati pengetua sekolah A. C dan F A. didapati pengetua sekolah A. B. didapati pengetua sekolah A. C D. C D. E dan F A. C. B. C. hanya pengetua A. Jadual 2 Analisis temu bual : Tema mengurus program instruksional Tema Utama Menyelia dan membuat penilaian instruksional   Sub-Tema  Delegasi Penyeliaan (GPK) Pencerapan berfokus (GPK) Objektif selari Pencerapan buku tulis pelajar (GPK) Formal Penyeliaan secara tidak terancang Kekuatan dan kelemahan guru (GPK) Program Kurikulum (GPK) Penyelaras program (GPK) PENGETUA SEKOLAH A. E dan F A. B. C D. E dan F A. Analisis juga menunjukkan hanya pengetua sekolah B. C D. Pengetua juga didapati berjumpa dengan pelajar untuk mengetahui permasalahan dalam pembelajaran serta meluangkan masa untuk memotivasi pelajar.D. B.E dan F telah menurunkan kuasa kepada penolong kanan dan ketua bidang di sekolah.C.E dan F masuk ke setiap kelas terutama kelas peperiksaan untuk melihat sendiri perkembangan pelajar. E dan F A. C. C dan D telah menyerahkan tugas menyelaras program kurikulum kepada guru kanan dan pengetua sekolah B menyerahkan tugas pemantauan bahan pengajaran kepada Ketua Bidang. E dan F sahaja yang menunjukkan usaha melakukan peningkatan profesionalisme guru. Dapatan juga menunjukkan hanya pengetua sekolah A.D. Namun begitu. kajian mendapati untuk melahirkan guru berkualiti. B. C dan D B. B. B. E dan F   D dan E   B. C D.kekuatan guru dan memberi bimbingan ke atas kelemahan guru. iaitu menyusun program kurikulum.D.B. C D. Walau bagaimanapun hanya pengetua sekolah A.C.C. Kajian juga mendapati pengetua sekolah D dan E telah mengarahkan guru kanan dalam melakukan pencerapan berfokus untuk mencukupkan jumlah penyeliaan terhadap guru.B. E dan F B. E dan F 6   . Dapatan juga menunjukkan pengetua sekolah A.B. Dalam usaha untuk menggalakkan pengajaran berkualiti.

B. C. C. dan E memastikan masa pengajaran dan pembelajaran sentiasa diguna dengan baik dan mengelak sebarang gangguan oleh aktiviti dalaman atau luaran sekolah. memberi sokongan kepada guru-guru menggunakan kemahiran yang diperolehi daripada latihan dalam perkhidmatan di bilik darjah.E dan F mengamalkan dengan berkesan. Kajian juga menunjukkan pengetua B. Namun demikian bagi amalan menyediakan insentif untuk guru didapati hanya pengetua A. Hasil kajian juga mendapati pengetua sekolah A. D. dengan memastikan sejumlah masa tertentu diperuntukkan dalam mesyuarat staf untuk berkongsi idea. melindungi masa pengajaran. E dan F memastikan kehadiran mereka di sekolah bukanlah hanya dihabiskan di dalam pejabat tetapi berinteraksi dengan guru-guru dan membincangkan isu-isu sekolah. memberitahu murid tentang jangkaan sekolah berkaitan prestasi mereka dan membimbing guru dalam melaksanakan polisi akademik. dan didapati pengetua sekolah A.D. D. 7   . menjadi tanggungjawab seorang pengetua untuk sentiasa mengambil tahu iklim sekolah dan mengagihkan masa untuk mengurus sekolah agar cemerlang. E dan F menggalakkan perkembangan profesional guru-guru.C.3 Menggalakkan iklim pembelajaran Secara keseluruhannya didapati bagi dimensi menggalakkan iklim pembelajaran. Hasil kajian juga menunjukkan pengetua sekolah A. Jadual 3 menunjukkan amalan pengetua dalam menggalakkan perkembangan professional.B. menyediakan insentif untuk pembelajaran murid. Dapatan kajian menjelaskan tentang amalan melindungi masa pengajaran. E dan F sentiasa kelihatan di sekolah apabila guru memerlukan mereka.4. E dan F menyediakan insentif untuk pembelajaran murid seperti memberikan pengiktirafan kepada murid dan menghubungi ibubapa untuk memaklumkan kecemerlangan anak-anak mereka. membentuk piawai dan harapan positif. Dapatan juga menunjukkan pengetua A.D. Dapatan kajian juga menunjukkan pengetua A. menyediakan insentif kepada guru dan sentiasa kelihatan. didapati pengetua sekolah A. D. D.B. E dan F sahaja menunjukkan kesungguhan memberi penghargaan kepada guru dalam mesyuarat dan majlis pengiktirafan. C. Ini menjelaskan bahawa. Namun pengetua sekolah F agak longgar dalam mengawal masa pengajaran kerana kurang ketegasan dalam mentadbir. D. memastikan aktiviti-aktiviti dalam perkhidmatan yang dihadiri staf adalah selari dengan matlamat akademik sekolah dan menyediakan peluang kemajuan professional. E dan F menggalakkan guru-guru membentuk piawai dan harapan positif dengan menunjukkan ketepatan pengurusan masa dalam segala aktiviti.C.

E dan F menunjukkan keperihatinan dalam aspek keselamatan dengan memastikan bangunan dan prasarana yang rosak dibaiki.Jadual 3 Analisis temu bual : Tema menggalakkan iklim pembelajaran Tema Utama Melindungi masa pengajaran   Sub-Tema  Waktu P&P untuk Mengajar Sepenuhnya Polisi dan Prosedur Sekolah Kawal Gangguan Perbincangan Isu-isu sekolah Interaksi PENGETUA SEKOLAH A. mengadakan perkongsian pintar bagi subjek yang kritikal dan pengetua memberi arahan kepada guru-guru berkaitan supaya menggalakkan pelajar menyertai ko akademik dan program tertentu Dapatan kajian juga menunjukkan pengetua A. Jadual 4 menjelaskan amalan pengetua dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan teratur. D dan E B.D. memupuk kerjasama dan kejelekitan dalam kalangan staf.E dan F berjaya membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu. C D dan E  A.D.C. C D. B. C.B. D dan F A.E dan F memupuk kerjasama dan kejelekitan dalam kalangan staf.E dan F menggalakkan penglibatan murid yang bermakna dengan menetapkan kebitaraan. warden asrama dan pengawal keselamatan agar menjalankan tanggungjawab dengan efisien. C. E dan F 4. Jawatankuasa keselamatan. Kajian juga menunjukkan pengetua A.B. E dan F   A. mendapatkan sumber luar untuk menyokong matlamat sekolah dan menjalin hubungan antara rumah dan sekolah. D dan F D dan E A. B. E dan F C.C.B.C. sentiasa 8   . D. B. C D dan E   A.B. Namun demikian pengetua sekolah D menunjukkan kesungguhan dalam mempengaruhi guru-guru senior untuk meraih sokongan guru lain. E dan F D dan E B. E dan F A. C. menyediakan peluang penglibatan murid yang bermakna. D. memantau Unit Hem. B.D. D.D. E dan F Sentiasa kelihatan   Menyediakan insentif kepada guru   Peneguhan Penghargaan -Pengiktirafan Penghargaan –Mesyuarat Menggalakkan perkembangan profesional   Menyediakan insentif untuk pembelajaran murid  Membentuk piawai dan harapan positif  Mesyuarat staf berkongsi idea Sokong kemahiran dalam bilik darjah Sedia peluang. E dan F A. D. B.4 Membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu Secara keseluruhannya didapati pengetua sekolah A. Dapatan kajian menunjukkan pengetua sekolah A.kemajuan professional Pengiktirafan kepada Murid Hubungi ibubapa Ketepatan Masa Jangkaan Sekolah Polisi Akademik C A C.

E dan F mendapatkan sumber luar untuk menyokong matlamat sekolah serta menjalin hubungan antara rumah dan sekolah. E dan F Hasil kajian menunjukkan pengetua di enam jenis sekolah menengah Negeri Pahang mengamalkan keempat-empat dimensi kepimpinan instruksional. persatuan bekas-bekas pelajar (ALUMNI) dan pelajar-pelajar universiti. ahli politik.C. D. kementerian. berkongsi nombor telefon warga sekolah bersama penjaga. dan D  Aktiviti Ko-akademik Program kecemerlangan akademik Mendapatkan sumber luar untuk menyokong matlamat sekolah  Menjalinkan hubungan antara rumah dan sekolah  5. B. meraikan guru-guru dan sentiasa menerima cadangan dan pandangan guru-guru. C dan D D D A. 9   . E dan F Hubungan baik ibubapa dan sekolah Perbincangan masalah pembelajaran Terlibat dalam program dan aktiviti A. Yayasan Pahang. Pengetua sentiasa mendapatkan bantuan dana daripada luar untuk menyokong matlamat sekolah termasuklah daripada PIBG. B dan C A. E dan F B. E dan F B. B. namun demikian bagi dimensi mengurus program instruksional. E dan F C.ikat dengan kekeluargaan iaitu melalui penghargaan walau pun kecil. kolej komuniti. D. D. pejabat daerah. Pengetua juga membina hubungan yang baik dengan penghubung ibubapa iaitu YDP. jarang sekali diamalkan oleh pengetua di semua jenis sekolah. D. C D. C. E dan F   C  B. C. mengambil berat keadaan staf dan menasihati staf.D.B. Hasil kajian mendapati pengetua A. bersikap transparen dan sentiasa melakukan perjumpaan dengan ibubapa bagi anak-anak yang mengikuti kelas pemulihan khas. dan ko-akademik tanpa gangguan PENGETUA SEKOLAH A. E dan F C.0 Perbincangan Program kemahiran pelajar Suasana mesra dan ceria Perbincangan secara kolaboratif Kerjasama dan saling membantu Menerima idea guru Penceramah luar dijemput Sokongan daripada pihak luar A. Pengetua menjalin menjalin hubungan antara rumah dan sekolah dengan memastikan pemegang amanah sentiasa mengetahui maklumat tentang anak jagaan melalui laman web yang memaparkan maklumat kepada ibubapa berkaitan aktiviti anak-anak mereka agar maklumat telus. C. Jadual 4 Analisis temu bual : Tema membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu Tema Utama Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan teratur  Menyediakan peluang penglibatan murid yang bermakna  Memupuk kerjasama dan kejelekitan dalam kalangan staf   Sub-Tema   Persekitaran sekolah dan menghargai budaya Menjaga keselamatan P&P. E dan F A. D dan E B.

Pengetua di semua jenis sekolah menengah di Negeri Pahang memastikan visi dan misi sekolah disampaikan dan dihayati dalam mesyuarat melalui dua kekerapan iaitu secara langsung dan tidak langsung. Menurut Laporan Pemantauan Sektor Pendidikan Islam (2011).Keseluruhannya dapatan juga menunjukkan wujud perbezaan yang agak ketara amalan kepimpinan instruksional dalam kalangan pengetua di Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Pengetua menggunakan pendekatan-pendekatan membuka minda supaya guru-guru berfikir pentingnya wawasan atau matlamat untuk memajukan sekolah. Hasil kajian juga menjelaskan dalam dimensi mengurus program instruksional pengetua di enam jenis sekolah menengah Negeri Pahang hanya memberi tumpuan dalam pemantauan secara langsung setiap kali peperiksaan dan pada setiap bulan untuk melihat perkembangan pelajar tersebut secara terus dan bersemuka dengan pelajar di dalam kelas bersama keputusan peperiksaan. pengetua sekolah menengah Negeri Pahang melakukan delegasi tugas penyeliaan dan pencerapan kerana kesibukan tugas dan kurang kemahiran dalam topik tertentu. Menurut Clark (2009). Kajian mendapati pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Walau bagaiamanpun dalam mengurus program instruksional. Amalan kepimpinan instruksional pengetua sekolah menengah Negeri Pahang bagi dimensi menggalakkan pembelajaran pelajar membuahkan beberapa dapatan menarik. Nurahiman dan Rafisah (2010) menjelaskan kualiti sesuatu penyeliaan amat bergantung kepada faktor pengetahuan. susulan pengambilalihan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dalam pengurusan SABK. Ini seiring penekanan oleh Sektor Akademik. pengetua yang mengutamakan matlamat akademik walau pun tidak mengajar secara langsung dapat meningkatkan pencapaian pelajar melalui sikap kolaborasi terhadap guru. Oleh yang demikian. pengetua mempraktikkan dan mendelegasi beberapa tugas terhadap guru penolong kanan. Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan Sekolah Menengah Teknik Vokasional (SMT/V). guruguru. kemahiran interpersonal dan kemahiran teknikal. kebanyakkan guru-guru SABK masih lemah dalam pegagogi dan kemahiran mengajar. Dapatan ini selari dengan kajian Clark (2009) yang mendapati. Senario ini menunjukkan pengetua sekolah menengah Negeri Pahang melihat secara terperinci headcount dalam prestasi pelajar dan terus dibuat penambahbaikan jika perlu bagi mencapai matlamat sekolah. maka guru-guru digalakkan untuk mengikut 10   . Berdasarkan keputusan peperiksaan pengetua membuat debriefing atau post mortem akademik untuk guru membentangkan kekuatan dan kelemahan pencapaian pelajar. staf lain dalam pencerapan buku tulis dan melakukan penyeliaan secara tidak terancang agar dapat membantu sekolah dalam mencapai matlamat dan seterusnya meningkat prestasi sekolah. Pemimpin instruksional harus sentiasa menunjukkan interaksi yang bermakna bersama pelajar dan menggunakan data-data peperiksaan untuk membuat sebarang keputusan berkaitan pengajaran dan pembelajaran. Sekolah Model Khas (SM KHAS) dan Sekolah Menengah Harian (SMKH) berbanding dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Jabatan Pelajaran Negeri Pahang (2010) terhadap profil akademik pelajar yang melihat secara terperinci pencapaian setiap pelajar dalam setiap mata pelajaran. Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan Sekolah Menengah Teknik Vokasional (SMT/V) memberi tumpuan dalam menggalakkan perkembangan staf untuk meningkatkan peluang staf untuk menambah pengetahuan dalam pedagogi dan kemahiran mengajar.

Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) mengamalkan kesemua dimensi kepimpinan instruksional walaupun tidak secara menyeluruh.0 Penutup Hasil kajian kualitatif yang menekankan kaedah penerokaan dengan menggunakan tiga kaedah kajian bagi mengumpul data iaitu temu bual berstruktur. hinggalah ke Expected Targeted Result (ETR) untuk memantau pencapaian pelajar secara individu bagi setiap mata pelajaran. Jamilah. Sekolah Menengah Teknik Vokasional (SMT/V). pemimpin yang mengutamakan hubungan kolaboratif bersama staf dapat membangun dan mencapai visi sekolah secara bersama. Hasil kajian merumuskan antara semua jenis sekolah menengah di Negeri Pahang. menjalankan tanggungjawab secara kolektif dan kolaboratif dapat membawa kecemerlangan pada organisasi yang dipimpinnya. Sekolah Model Khas (SM KHAS). Aminah dan Ismi Arif (2011) dalam kajiannya menjelaskan perbincangan ibubapa terhadap akademik pelajar menunjukkan penambahbaikan terhadap pencapaian akademik pelajar. Namun kesemua pengetua bersependapat bahawa kepimpinan instruksional mampu menjana kecemerlangan sekolah. Kajian juga mendapati amalan pengetua semua jenis sekolah menengah di Negeri Pahang turut terserlah dalam mendapatkan sumber luar untuk menyokong matlamat sekolah serta menjalin hubungan antara rumah dan sekolah. Zulkifli. Department of Education and Skills (2002) berpandangan bahawa ibubapa yang terlibat secara langsung terhadap pendidikan anak-anak mereka di sekolah memberi kesan terhadap perkembangan pelajar secara berterusan dan membantu anak mereka berjaya dalam akademik 6. Deborah (2002) berpendapat. pemimpin instruksional harus kreatif bagi mendapatkan sumber untuk menyokong penambaikan sekolah.kursus-kursus wajib di institut perguruan untuk menambah baik pengetahuan dan kemahiran mengajar. Amalan kepimpinan instruksional pengetua sekolah menengah sekolah menengah Negeri Pahang dalam membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu turut membuahkan dapatan menarik. Ini selari dengan sasaran Kementerian Pelajaran Malaysia dalam program peperiksaan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) menekankan pengurusan headcount pelajar bermula dari Take of Value (TOV). Menurut Deborah (2002). Kesimpulannya didapati pengetua sekolah menengah Negeri Pahang bagi Sekolah Menengah Harian (SMKH). didapati pengetua SMT/V mengutamakan hubungan kerjasama dan kejelekitan dalam kalangan staf. Menurut Abdul Ghani dan Tang (2006). pemerhatian terhadap subjek kajian iaitu pengetua dan analisis dokumen. pemimpin instruksional harus bijak mengatur startegi untuk mendapatkan kerjasama guru bagi melakukan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. Menurut Lambert (2002) keupayaan pengetua berkongsi dalam membina visi. Kajian ini juga mendapati pengetua semua jenis sekolah di Negeri Pahang menggalakkan guru-guru membentuk piawai dan harapan positif. 11   . Sekolah Berasrama Penuh (SBP). ilmu pengetahuan.

Motivasi guru dan pengurusan budaya kolaboratif pengurus pendidikan wanita.W. Thuosand Oaks. Pendidik. 1979. Alimuddin Mat Dom.E & Balasandran. 2002. 2000. Journal of Educational Administration. 2011. University of Minnesota. Assessing and developing principal instructional leadership. (pnyt). & Lee. J..northlincs. 2005. 86 (2). A framework for shared leadership. A review of two decades of research on the principalship using the Principal Instructional Management Rating Scale. K. Edmonds. 1982. Creswell. 1985. Education Administration Quarterly. 2008. Kementerian Pelajaran Malaysia. Hallinger. P & Murphy. D. 4: 1-20. P & Heck. Putrajaya Kementerian Pelajaran Malaysia. What do you call People with visions? The role of vision. 49 (2): 125-142 Hallinger. Kepimpinan instruksional: Satu panduan praktikal.H. Hallinger.J. Instructional leadership and the school principal: A passing fancy that refuses to fade away. Hallinger. P. 59 (8): 61-63 Department of Education and Skills. Leadership for learning: lessons from 40 years of empirical research.T.. Kuala Lumpur. R. May 12   . Educational Leadership Journal.RUJUKAN Abdul Ghani Abdullah & Tang Keow Ngang. R.leadingware.C. 2010.gov. mission and goals in school leadership and improvement. S. The instructional management role of principal. G. Educational Leadership. Universiti Kebangsaan Malaysia.uk/NR/rdonlyres/5C39FCD7-8075-40FD-9A0806614F4FEB1D/14909/TheImpactofParentalInvolvementon365kb2. 31: 97-105. Jabatan Perdana Menteri. Memperkasa kepimpinan instruksional di sekolah. Selangor. [10 Februari 2012]. Hallinger. Hallinger.V. Pearson Educational International. 73. 1987. Widad Publications. L. Ciri-ciri pengetua yang outstanding. Journal of Educational Leadership. 18(3): 36-34. Lambert. planning. conducting and evaluating quantitative and qualitative research. Assessing the instructional management behavior of principals. Leadership and Policy in Schools Journal. http://www. Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan. The Elementary School Journal. http://www. The changing shape of leadership. 2002 . J. Jurnal Pendidikan. Bahagian Sekolah. Bil. Educational Leadership. P. 2007. Dawyer. Leithwood et al. Deborah. 2002. B. The Handbook of Research in Educational Leadership and Administration Vol. SAGE Publications. 45 (1) James. Third Edition. An analysis of the relationship between K-5 elementary school teachers’ perceptions of principal instructional leadership and their science teaching efficacy. PTS Professional. University of Nebraska. Program transformasi kerajaan : Pelan hala tuju. United Kingdom. 2009. R. Thesis of PhD.pdf. J. I. 2009. II . Effective schools for urban poor. Bossert. The impact of parental involvement on children’s education. Rowan. 2006. 2010.com [30 Disember 2009]. Clark. A. 2001. P & Murphy. P. Dlm. Educational research. 37: 1524.

Leading the instructional program. Institut Aminuddin Baki. Januari 2010. Pengetua cemerlang bermula dengan guru terbaik.J. Bil 68. 3 (2): 31 – 40. Abang Hut Abang Engkeh & Zamri Abu Bakar. Jabatan Pelajaran Negeri Pahang. Laporan pemantauan sekolah menengah kebangsaan agama dan sekolah agama bantuan kerajaan. Guru pegang janji setia. 1996. 2008. 44 (5): 635-674. Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. 2009. 22(1): 73-91. J. Jamilah. Aminah & Ismi Arif. C. School Leadership. Lloyd.A. Widad Publications. Hubungan antara penglibatan ibubapa terhadap pencapaian akademik pelajar miskin di Negeri Selangor. P.Perkaitan antara kepimpinan instruksional terhadap sekolah berkesan. Advances in Educational Administration Journal. The impact of leadership on student outcomes : An analysis of thedifferential effects of leadership types. Widad Publications. Selangor. Corwin Press. Jabatan Pelajaran Negeri Pahang. Laporan data pemantauan pengajaran dan pembelajaran (ADaPP) dan pergerakan guru. Zulkifli.M. Handbook for excellence in student learning. Educational Administration Quarterly. Southworth. Fourth Edition. K. School Leadership and Management. jamin kualiti pendidikan negara. Jurnal of Islamic and Arabic Education. Smith. Mac 2010.Sektor Pengurusan Akademik. Selangor Robinson. reflections and empirical evidence. 2011.J. 1990. Dlm. J. 2007. Sektor Pendidikan Islam. Rusmini Ku Ahmad. 13   . California. G. 2011. & Rowe. 1: 163-200Nurahiman dan Rafisah (2010) Pendidik. V. Weber. Murphy. 2002. Sazali Yusoff.S & Piele. 17 (2): 105-117. Principal instructional leadership: Changing perspective on the school. Pendidik. Instructional leadership in school . Bil 70.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->