Amalan Kepimpinan Instruksional dalam Kalangan Pengetua Sekolah Menengah di Negeri Pahang : Satu Kajian Kualitatif Jamelaa Bibi

Abdullah jamelaabibiabdullah@gmail.com Jainabee Md Kassim jainabee@yahoo.com Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi 43600, Selangor, Malaysia Abstrak Kajian ini meneroka amalan kepimpinan instruksional pengetua di enam jenis sekolah menengah di Negeri Pahang. Amalan kepimpinan instruksional adalah berasaskan kepada empat dimensi kepimpinan instruksional iaitu i) mentakrif dan membentuk matlamat sekolah, ii) mengurus program instruksional, iii) menggalakkan iklim pembelajaran dan iv) membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu. Data diperolehi melalui sesi temu bual yang melibatkan seramai enam orang pengetua dan enam orang guru. Data di analisis menggunakan NVivo. Dapatan menunjukkan bahawa amalan kepimpinan instruksional pengetua berlaku di keenam-enam jenis sekolah di Negeri Pahang. Namun demikian bagi dimensi mengurus program instruksional, jarang sekali diamalkan oleh pengetua di semua jenis sekolah. Keseluruhannya dapatan juga menunjukkan wujud perbezaan yang agak ketara amalan kepimpinan instruksional dalam kalangan pengetua di Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Model Khas (SM KHAS) dan Sekolah Menengah Harian (SMKH) berbanding dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan Sekolah Menengah Teknik Vokasional (SMT/V). Abstract The study tries to explore the pattern of principal’s practices as instructional leaders in six types of schools in the state of Pahang Malaysia. The practices as instructional leaders among principals was based on four dimensions, i) define and establish school goals, ii) manage instructional program, iii) promote learning environment and iv) create friendly and cooperative school environment. Interview data collected from six principals and six teachers was analyzed using NVivo. The findings show that the practices of instructional leadership occur in the six types of schools in Pahang. However, the dimensions of managing the instructional program being practiced rarely in all type of schools. Findings of the study indicate a wide difference in the principal’s practice as instructional leaders between Boarding Schools, Special Model Schools and Daily Schools as compared to Religious schools and Technical/Vocational Schools.

1
 

mengelola. Sehubungan itu. Laporan Pemantauan Sektor Pengurusan Akademik. Menurut Hallinger (2000). terutamanya untuk memantau dan menyelia pengajaran guru. dalam realiti sebenar peranan pengetua yang kurang efektif dalam membimbing dan berkongsi matlamat dengan guru-guru menyebabkan program pengajaran yang dirancang sering tidak mencapai matlamat sekolah (Sektor Pengurusan Akademik 2009). Di Malaysia kepimpinan instruksional mula mendapat tempat dalam kalangan pengetua sekolah kerana amat signifikan dalam melahirkan sekolah berkesan (Sazali. Walau bagaimanapun. Rusmini. proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan baik dan teratur serta melaksanakan pengurusan akademik yang teratur agar guru dapat mengajar dengan berkesan (Pendidik 2010). sebanyak 130 kajian telah dijalankan menggunakan model Hallinger (1985). Jabatan Perdana Menteri 2010). Hallinger (2011) menyatakan bahawa bermula tahun 1980an sehingga tahun 2010. tanggungjawab pengetua sebagai pemimpin instruksional adalah memastikan pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti akademik dirancang dan dilaksanakan dengan baik. Dalam abad ke-21 amalan kepimpinan instruksional masih relevan dan dapat menyumbang kepada kecemerlangan sekolah (Hallinger 2005. Hallinger dan Heck (2001) dalam kajiannya mendapati matlamat yang kurang jelas menyebabkan sukar dikongsi dan dicapai oleh warga sekolah. elemen menetapkan matlamat yang jelas dapat membantu pengetua membawa hala tuju sekolah untuk menjayakan pengajaran dan pembelajaran. 2   . Model kepimpinan instruksional telah dibangunkan sejak 1980an oleh pengkaji barat seperti Hallinger dan Murphy (1985. Bossert (1988). tanggungjawab pengetua dalam bidang pemantauan dan penyeliaan amat penting untuk memastikan keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar (Robinson.1987). Abang Hut & Zamri 2007). Menurut beliau lagi. Namun begitu. memimpin dan mengawal pelaksanaan kurikulum sekolah. 2005). Pertambahan tugas pengetua dalam mengurus pelbagai bidang menghadkan peruntukan masa untuk merancang. Penyeliaan juga merupakan aspek terpenting untuk menilai kandungan dan kaedah pengajaran guru bertepatan dengan kehendak kurikulum (James & Balansandran 2009). Model Hallinger dan Murphy (1985) paling kerap digunakan dalam kajian-kajian mengenai kepimpinan instruksional. 2009). Southworth (2002) dan Hallinger ( 2000). pengetua kerap kali meletakkan tanggungjawab menyelia dan memantau kepada Guru Kanan dan Ketua Bidang (Hallinger.0 Pengenalan Kepimpinan instruksional mendapat perhatian sejak 25 tahun yang lalu bermula dengan kajian sekolah berkesan oleh Edmonds (1979). Keberkesanan amalan kepimpinan instruksional turut dinyatakan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (KPM 2007) dan Jabatan Perdana Menteri (2010). Murphy (1990). Ini menyebabkan pengetua gagal mengatasi masalah ketiadaan guru dan menyebabkan terbantutnya pengajaran dan pembelajaran. Alimuddin (2010) menjelaskan seorang pemimpin instruksional yang menjadi agen perubahan dan mewujudkan persekitaran di sekolah yang kondusif dapat memberi impak yang signifikan dalam kecemerlangan pelajar. Kesibukan tugas membatasi usaha pengetua untuk menyempurnakan peranan sebagai pemimpin instruksional. Rowe.1. Lloyd. Weber (1996).

sukan/permainan 8. mengurus program intruksional dan menggalakkan iklim sekolah. Dimensi-dimensi tersebut dibincangkan berdasarkan sepuluh elemen.20 peratus.04 peratus. telah membawa kepada defisit kurikulum. ko-kurikulum 8. (iv) mendapatkan sumber luar untuk menyokong matlamat sekolah dan (v) menjalin hubungan antara rumah dan sekolah. ii) mengurus program instruksional. dan (iii) memantau perkembangan murid.81 peratus.66 peratus. (iv) menyelaras kurikulum dan (v) memantau kemajuan murid. Dimensi kedua mengurus program instruksional pula diwakili oleh tiga elemen (i) menyelia dan membuat penilaian pengajaran. 3   . Dimensi pertama mentakrif matlamat diwakili oleh dua elemen (i) merangka matlamat sekolah dan (ii) menjelaskan matlamat sekolah.24 peratus. (ii) mengekalkan visibiliti yang tinggi. membentuk matlamat sekolah. (iii) memperuntukkan dan melindungi masa pengajaran. Kepimpinan instruksional menurut model Murphy (1990) pula mempunyai empat dimensi dan enam belas elemen iaitu dimensi pertama membentuk misi dan matlamat dengan dua elemen iaitu (i) merangka matlamat sekolah dan (ii) menyampaikan matlamat sekolah. (iii) memupuk kerjasama dan kejelekitan dalam kalangan staf. (iii) menyediakan insentif untuk guru. Dimensi ketiga menggalakkan iklim sekolah pula meliputi elemen-elemen (i) menjaga masa pengajaran. (iv) menggalakkan perkembangan profesional.(2009) menunjukkan punca guru tidak masuk ke kelas untuk mengajar kerana menghadiri mesyuarat 36. Dimensi ketiga mempromosi iklim pembelajaran akademik mempunyai elemen-elemen (i) membentuk piawaian dan harapan positif. seminar 4. Beberapa permasalahan berkaitan dengan penyeliaan instruksional dalam kalangan pengetua sekolah menengah telah mendorong penyelidik menjalankan kajian mengenai amalan kepimpinan instruksional 2. Kajian ini akan meneroka amalan kepimpinan instruksional pengetua berdasarkan dimensi-dimensi i) mentakrif. aktiviti kurikulum 7. (ii) menyediakan peluang penglibatan murid yang bermakna. (ii) sentiasa kelihatan.0 Kerangka Kajian Kerangka kajian ini adalah berasaskan kepada Model Kepimpinan Instruksional Hallinger (2000) serta Murphy (1990). (iv) menggalakkan perkembangan professional dan (v) menyediakan insentif untuk pembelajaran murid. Hallinger (2000) telah mendefinisikan kepimpinan instruksional dengan membahagikan kepimpinan Pengetua kepada tiga dimensi utama iaitu mentakrif matlamat.60 peratus. Dimensi kedua ialah pengurusan pendidikan meliputi elemen-elemen (i) menggalakkan pengajaran berkualiti. (ii) menyelaras kurikulum. iii) menggalakkan iklim pembelajaran dan iv) membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu. (ii) menyelia dan menilai pembelajaran. kursus 17. Dimensi keempat membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu mempunyai elemen-elemen (i) mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan teratur. (iii) menyediakan insentif kepada guru dan murid. bengkel 10.49 peratus.

menekankan kaedah penerokaan seperti yang disaran oleh Creswell (2008) dengan menggunakan tiga kaedah kajian bagi mengumpul data iaitu temu bual berstruktur. Pemerhatian dilakukan terus kepada subjek kajian iaitu amalan kepimpinan instruksional pengetua. Sekolah ini juga merupakan Sekolah Berprestasi Tinggi dan dipimpin oleh pengetua lelaki juga merupakan pengetua cemerlang.B.0 Metodologi Tujuan utama kajian ini dilakukan adalah untuk meneroka amalan kepimpinan instruksional pengetua di enam jenis sekolah menengah di Negeri Pahang. 4. asalnya adalah Sekolah Agama Rakyat (SAR) dan telah diambil alih oleh Kementerian Pelajaran pada 2002. JPN Pahang. dipimpin oleh pengetua perempuan juga merupakan pengetua cemerlang. sekolah kawalan dan dipimpin oleh pengetua lelaki. 4   . Sekali gus.E dan F. Namun demikian. Pemilihan sampel dilakukan secara bertujuan iaitu setelah dilakukan kajian keperluan untuk melihat sekolah yang mendapat min tertinggi. Analisis dokumen juga telah dijalankan dengan melihat dokumen-dokumen pemantauan oleh Jabatan Pelajaran Negeri dan Jemaah Nazir. Sekolah Menengah Model Khas (SM Model Khas) merupakan sekolah yang terletak di luar bandar. Dipimpin oleh pengetua lelaki. Sekolah Menengah Teknik/Vokasional (SMT/V) merupakan sekolah kawalan oleh Bahagian Teknik Vokasional. Sekolah Berasrama Penuh (SBP) merupakan sekolah kawalan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Kecemerlangan. dipimpin oleh pengetua lelaki. amalan kepimpinan instruksional dilaksanakan tidak menyeluruh bagi keempat-empat dimensi yang dicadangkan oleh Hallinger (2000) dan Murphy (1990). Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) merupakan sekolah kawalan oleh Sektor Pendidikan Islam. Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) merupakan sekolah kawalan Jabatan Agama Negeri. Dipimpin oleh pengetua perempuan. kajian cuba menjawab persoalan bagaimanakah pengetua di enam jenis sekolah menengah sekolah menengah Negeri Pahang mengamalkan kepimpinan instruksional? Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk kualitatif. Terdapat dua set temu bual telah dijalankan iaitu pertama melibatkan enam orang pengetua di enam jenis sekolah dan kedua melibatkan seramai enam orang guru yang memberikan persepsi mereka terhadap kepimpinan pengetua di sekolah masing-masing. pemerhatian dan analisis dokumen. Sekolah B Sekolah C : : Sekolah D Sekolah E : : Sekolah F : Secara keseluruhannya didapati amalan kepimpinan instruksional berlaku di keenamenam jenis sekolah iaitu di Sekolah A.C.0 Dapatan Kajian Kajian telah dijalankan terhadap enam jenis sekolah menengah di Negeri Pahang seperti berikut: Sekolah A : Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) merupakan sekolah yang terletak di luar bandar.3.D.

E dan F telah mendelegasi tugas menyelia kepada penolong kanan dan ketua bidang di sekolah. B. D. Namun demikian didapati hanya pengetua B. D. E dan F  A. Perincian amalan mengurus program instruksional berdasarkan jenis sekolah dapat dilihat dalam Jadual 2.B. D.B.B.B.D. D dan E sahaja memastikan matlamat sekolah sentiasa dihayati oleh warga sekolah. Justeru. D dan E sahaja memastikan matlamat akademik diserap dalam program kurikulum seperti mesyuarat kurikulum. Didapati beberapa orang pengetua mengamalkan dimensi mengurus program instruksional secara kolaboratif iaitu melibatkan jawatankuasa pentadbir di sekolah untuk sama-sama mengurus kurikulum.2 Mengurus program instruksional Secara keseluruhannya didapati bagi dimensi mengurus program instruksional. C D. Agak mengejutkan apabila analisis mendapati hanya pengetua sekolah A.C. pengetua juga telah memberi kebenaran kepada guru kanan memberi pujian atas 5   . C D.C. Kajian juga mendapati bahawa pengetua B.D. didapati pengetua sekolah A.C.4.1 Mentakrif dan membentuk matlamat sekolah Secara keseluruhannya didapati bagi dimensi mentakrif dan membentuk matlamat sekolah. Bagi amalan menyelia dan membuat penilaian instruksional. Kesemua pengetua didapati memastikan matlamat sekolah ditampalkan dan mudah dilihat oleh warga sekolah di kawasan sekolah. E dan F  4. E dan F  B. C D.dan F  B. B. didapati pengetua A. E dan F  B. D.E dan F kurang memberikan komitmen secara langsung. didapati pengetua sekolah A. D dan E A. C. Jadual 1 menjelaskan tentang amalan merangka matlamat sekolah. B. D. D.E dan F memastikan pencapaian akademik diambil kira semasa merangka matlamat sekolah. E dan F memastikan matlamat yang dibina mudah difahami dan diaplikasi oleh warga sekolah manakala pengetua sekolah C tidak terlibat secara langsung dalam merangka matlamat sekolah. Jadual 1 juga menjelaskan dapatan bagi amalan menyampaikan matlamat sekolah untuk memastikan matlamat yang dibina dapat diterima oleh warga sekolah. didapati pengetua sekolah A. Kajian mendapati pengetua sekolah A.D. E dan F memastikan matlamat yang telah dibina disampaikan kepada warga sekolah secara lisan iaitu melalui ucapan dan peringatan berulang kali dalam perhimpunan.C. Namun demikian didapati hanya pengetua sekolah B.D. E. B. E dan F sahaja sering membincangkan matlamat sekolah bersama warga sekolah dalam mesyuarat atau perjumpaan bersama guru. D dan E A. E dan F B.E dan F mengamalkan dengan konsisten serta melibatkan warga sekolah bersama dalam menjayakan matlamat sekolah. Jadual 1 Analisis temu bual : Tema mentakrif dan membentuk matlamat sekolah Tema Utama Merangka dan menjelaskan matlamat  Menyampaikan matlamat sekolah  Sub-Tema  Mengambil kira Pencapaian Akademik  Mudah Difahami  Mudah Diaplikasi  Perbincangan  Dihayati Serap dalam Program Kurikulum  Verbal  Bercetak PENGETUA SEKOLAH A. C.

B. B. C D. C D. Dalam usaha untuk menggalakkan pengajaran berkualiti. C dan D B. didapati pengetua sekolah A.B. Analisis juga menunjukkan hanya pengetua sekolah B. Bagi amalan menyelaras kurikulum. D. hanya pengetua A. C dan F yang menunjukkan minat dalam melakukan debriefing atau post mortem akademik untuk penambahbaikan kecemerlangan pelajar. E dan F A. C dan F A. E dan F B.E dan F masuk ke setiap kelas terutama kelas peperiksaan untuk melihat sendiri perkembangan pelajar. E dan F A. B. E dan F 6   . didapati pengetua sekolah A. Bagi amalan memantau perkembangan murid. Kajian juga mendapati pengetua sekolah D dan E telah mengarahkan guru kanan dalam melakukan pencerapan berfokus untuk mencukupkan jumlah penyeliaan terhadap guru. C.kekuatan guru dan memberi bimbingan ke atas kelemahan guru. C D. B. E dan F A. E dan F A. D dan F  Menyelaras kurikulum   Memantau perkembangan murid  Menggalakkan pengajaran berkualiti  Bahan pengajaran (GPK) Makluman Kepada Murid Debriefing. E dan F melakukan penyeliaan tetapi secara tidak terancang iaitu MBWA (Management By Wandering About). C.C. E dan F A.C.B. C D.E dan F telah menurunkan kuasa kepada penolong kanan dan ketua bidang di sekolah. Pengetua juga didapati berjumpa dengan pelajar untuk mengetahui permasalahan dalam pembelajaran serta meluangkan masa untuk memotivasi pelajar. C D.D. C dan D B A. C D. E dan F sahaja yang menunjukkan usaha melakukan peningkatan profesionalisme guru. E dan F   D dan E   B.B.D. Post Mortem Akademik Mempengerusi mesyuarat kurikulum Guru Berkualiti A.C. C dan D telah menyerahkan tugas menyelaras program kurikulum kepada guru kanan dan pengetua sekolah B menyerahkan tugas pemantauan bahan pengajaran kepada Ketua Bidang. C dan D telah menyerahkan tugas pencerapan buku tulis pelajar kepada guru kanan atas alasan kesibukan tugas pengurusan. Walau bagaimanapun hanya pengetua sekolah A. C. B.D. B. Dapatan juga menunjukkan hanya pengetua sekolah A.E dan F mempengerusikan mesyuarat kurikulum. B. B. D. Namun begitu. didapati pengetua sekolah A. B. iaitu menyusun program kurikulum. Jadual 2 Analisis temu bual : Tema mengurus program instruksional Tema Utama Menyelia dan membuat penilaian instruksional   Sub-Tema  Delegasi Penyeliaan (GPK) Pencerapan berfokus (GPK) Objektif selari Pencerapan buku tulis pelajar (GPK) Formal Penyeliaan secara tidak terancang Kekuatan dan kelemahan guru (GPK) Program Kurikulum (GPK) Penyelaras program (GPK) PENGETUA SEKOLAH A. C. B. B. Dapatan juga menunjukkan pengetua sekolah A. kajian mendapati untuk melahirkan guru berkualiti.

Dapatan kajian juga menunjukkan pengetua A.B. Dapatan juga menunjukkan pengetua A.B. menyediakan insentif untuk pembelajaran murid. E dan F memastikan kehadiran mereka di sekolah bukanlah hanya dihabiskan di dalam pejabat tetapi berinteraksi dengan guru-guru dan membincangkan isu-isu sekolah. C. membentuk piawai dan harapan positif. Namun pengetua sekolah F agak longgar dalam mengawal masa pengajaran kerana kurang ketegasan dalam mentadbir.E dan F mengamalkan dengan berkesan. Jadual 3 menunjukkan amalan pengetua dalam menggalakkan perkembangan professional. menjadi tanggungjawab seorang pengetua untuk sentiasa mengambil tahu iklim sekolah dan mengagihkan masa untuk mengurus sekolah agar cemerlang. D.4. E dan F menggalakkan perkembangan profesional guru-guru.D.3 Menggalakkan iklim pembelajaran Secara keseluruhannya didapati bagi dimensi menggalakkan iklim pembelajaran. memberitahu murid tentang jangkaan sekolah berkaitan prestasi mereka dan membimbing guru dalam melaksanakan polisi akademik. menyediakan insentif kepada guru dan sentiasa kelihatan. Hasil kajian juga menunjukkan pengetua sekolah A. D.C. dan didapati pengetua sekolah A.D.C. B. didapati pengetua sekolah A. D. Namun demikian bagi amalan menyediakan insentif untuk guru didapati hanya pengetua A. Kajian juga menunjukkan pengetua B. Hasil kajian juga mendapati pengetua sekolah A. memastikan aktiviti-aktiviti dalam perkhidmatan yang dihadiri staf adalah selari dengan matlamat akademik sekolah dan menyediakan peluang kemajuan professional. dengan memastikan sejumlah masa tertentu diperuntukkan dalam mesyuarat staf untuk berkongsi idea. D. E dan F sahaja menunjukkan kesungguhan memberi penghargaan kepada guru dalam mesyuarat dan majlis pengiktirafan. E dan F sentiasa kelihatan di sekolah apabila guru memerlukan mereka. E dan F menyediakan insentif untuk pembelajaran murid seperti memberikan pengiktirafan kepada murid dan menghubungi ibubapa untuk memaklumkan kecemerlangan anak-anak mereka. melindungi masa pengajaran. E dan F menggalakkan guru-guru membentuk piawai dan harapan positif dengan menunjukkan ketepatan pengurusan masa dalam segala aktiviti. memberi sokongan kepada guru-guru menggunakan kemahiran yang diperolehi daripada latihan dalam perkhidmatan di bilik darjah. dan E memastikan masa pengajaran dan pembelajaran sentiasa diguna dengan baik dan mengelak sebarang gangguan oleh aktiviti dalaman atau luaran sekolah. Ini menjelaskan bahawa. D. C. Dapatan kajian menjelaskan tentang amalan melindungi masa pengajaran. 7   . C.

C D. B. mendapatkan sumber luar untuk menyokong matlamat sekolah dan menjalin hubungan antara rumah dan sekolah. B. C. D dan E B. C D dan E  A.C. D. C.E dan F berjaya membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu. Jadual 4 menjelaskan amalan pengetua dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan teratur.kemajuan professional Pengiktirafan kepada Murid Hubungi ibubapa Ketepatan Masa Jangkaan Sekolah Polisi Akademik C A C. E dan F A.D. B.D. C.Jadual 3 Analisis temu bual : Tema menggalakkan iklim pembelajaran Tema Utama Melindungi masa pengajaran   Sub-Tema  Waktu P&P untuk Mengajar Sepenuhnya Polisi dan Prosedur Sekolah Kawal Gangguan Perbincangan Isu-isu sekolah Interaksi PENGETUA SEKOLAH A. E dan F C. E dan F   A.C. Namun demikian pengetua sekolah D menunjukkan kesungguhan dalam mempengaruhi guru-guru senior untuk meraih sokongan guru lain. E dan F Sentiasa kelihatan   Menyediakan insentif kepada guru   Peneguhan Penghargaan -Pengiktirafan Penghargaan –Mesyuarat Menggalakkan perkembangan profesional   Menyediakan insentif untuk pembelajaran murid  Membentuk piawai dan harapan positif  Mesyuarat staf berkongsi idea Sokong kemahiran dalam bilik darjah Sedia peluang. memantau Unit Hem.B. Jawatankuasa keselamatan. D.C. D dan F A. D dan F D dan E A.E dan F memupuk kerjasama dan kejelekitan dalam kalangan staf.E dan F menggalakkan penglibatan murid yang bermakna dengan menetapkan kebitaraan. Kajian juga menunjukkan pengetua A. B. B. E dan F A. E dan F menunjukkan keperihatinan dalam aspek keselamatan dengan memastikan bangunan dan prasarana yang rosak dibaiki.D. warden asrama dan pengawal keselamatan agar menjalankan tanggungjawab dengan efisien.4 Membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu Secara keseluruhannya didapati pengetua sekolah A. E dan F 4. C D dan E   A.B. E dan F D dan E B. D. sentiasa 8   . D. menyediakan peluang penglibatan murid yang bermakna.D. mengadakan perkongsian pintar bagi subjek yang kritikal dan pengetua memberi arahan kepada guru-guru berkaitan supaya menggalakkan pelajar menyertai ko akademik dan program tertentu Dapatan kajian juga menunjukkan pengetua A. Dapatan kajian menunjukkan pengetua sekolah A.B.B. memupuk kerjasama dan kejelekitan dalam kalangan staf.

0 Perbincangan Program kemahiran pelajar Suasana mesra dan ceria Perbincangan secara kolaboratif Kerjasama dan saling membantu Menerima idea guru Penceramah luar dijemput Sokongan daripada pihak luar A. namun demikian bagi dimensi mengurus program instruksional. dan D  Aktiviti Ko-akademik Program kecemerlangan akademik Mendapatkan sumber luar untuk menyokong matlamat sekolah  Menjalinkan hubungan antara rumah dan sekolah  5.C. E dan F C. E dan F B. E dan F Hubungan baik ibubapa dan sekolah Perbincangan masalah pembelajaran Terlibat dalam program dan aktiviti A. D. C dan D D D A. ahli politik. bersikap transparen dan sentiasa melakukan perjumpaan dengan ibubapa bagi anak-anak yang mengikuti kelas pemulihan khas. kementerian.B. C D. Pengetua sentiasa mendapatkan bantuan dana daripada luar untuk menyokong matlamat sekolah termasuklah daripada PIBG. D. C. dan ko-akademik tanpa gangguan PENGETUA SEKOLAH A. C. E dan F Hasil kajian menunjukkan pengetua di enam jenis sekolah menengah Negeri Pahang mengamalkan keempat-empat dimensi kepimpinan instruksional. Hasil kajian mendapati pengetua A. jarang sekali diamalkan oleh pengetua di semua jenis sekolah. E dan F C. Yayasan Pahang. E dan F   C  B. D. B dan C A. persatuan bekas-bekas pelajar (ALUMNI) dan pelajar-pelajar universiti. D dan E B.D. Pengetua menjalin menjalin hubungan antara rumah dan sekolah dengan memastikan pemegang amanah sentiasa mengetahui maklumat tentang anak jagaan melalui laman web yang memaparkan maklumat kepada ibubapa berkaitan aktiviti anak-anak mereka agar maklumat telus. berkongsi nombor telefon warga sekolah bersama penjaga. mengambil berat keadaan staf dan menasihati staf. E dan F A. B. D.ikat dengan kekeluargaan iaitu melalui penghargaan walau pun kecil. Pengetua juga membina hubungan yang baik dengan penghubung ibubapa iaitu YDP. pejabat daerah. B. meraikan guru-guru dan sentiasa menerima cadangan dan pandangan guru-guru. Jadual 4 Analisis temu bual : Tema membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu Tema Utama Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan teratur  Menyediakan peluang penglibatan murid yang bermakna  Memupuk kerjasama dan kejelekitan dalam kalangan staf   Sub-Tema   Persekitaran sekolah dan menghargai budaya Menjaga keselamatan P&P. C. kolej komuniti. E dan F B.E dan F mendapatkan sumber luar untuk menyokong matlamat sekolah serta menjalin hubungan antara rumah dan sekolah. 9   .

Walau bagaiamanpun dalam mengurus program instruksional. Kajian mendapati pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). staf lain dalam pencerapan buku tulis dan melakukan penyeliaan secara tidak terancang agar dapat membantu sekolah dalam mencapai matlamat dan seterusnya meningkat prestasi sekolah. kebanyakkan guru-guru SABK masih lemah dalam pegagogi dan kemahiran mengajar. Hasil kajian juga menjelaskan dalam dimensi mengurus program instruksional pengetua di enam jenis sekolah menengah Negeri Pahang hanya memberi tumpuan dalam pemantauan secara langsung setiap kali peperiksaan dan pada setiap bulan untuk melihat perkembangan pelajar tersebut secara terus dan bersemuka dengan pelajar di dalam kelas bersama keputusan peperiksaan. Jabatan Pelajaran Negeri Pahang (2010) terhadap profil akademik pelajar yang melihat secara terperinci pencapaian setiap pelajar dalam setiap mata pelajaran. pengetua mempraktikkan dan mendelegasi beberapa tugas terhadap guru penolong kanan. Dapatan ini selari dengan kajian Clark (2009) yang mendapati. Nurahiman dan Rafisah (2010) menjelaskan kualiti sesuatu penyeliaan amat bergantung kepada faktor pengetahuan. pengetua yang mengutamakan matlamat akademik walau pun tidak mengajar secara langsung dapat meningkatkan pencapaian pelajar melalui sikap kolaborasi terhadap guru. guruguru. Sekolah Model Khas (SM KHAS) dan Sekolah Menengah Harian (SMKH) berbanding dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). Amalan kepimpinan instruksional pengetua sekolah menengah Negeri Pahang bagi dimensi menggalakkan pembelajaran pelajar membuahkan beberapa dapatan menarik. maka guru-guru digalakkan untuk mengikut 10   . pengetua sekolah menengah Negeri Pahang melakukan delegasi tugas penyeliaan dan pencerapan kerana kesibukan tugas dan kurang kemahiran dalam topik tertentu. Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan Sekolah Menengah Teknik Vokasional (SMT/V). kemahiran interpersonal dan kemahiran teknikal. Senario ini menunjukkan pengetua sekolah menengah Negeri Pahang melihat secara terperinci headcount dalam prestasi pelajar dan terus dibuat penambahbaikan jika perlu bagi mencapai matlamat sekolah. Ini seiring penekanan oleh Sektor Akademik. Menurut Laporan Pemantauan Sektor Pendidikan Islam (2011). susulan pengambilalihan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dalam pengurusan SABK. Pemimpin instruksional harus sentiasa menunjukkan interaksi yang bermakna bersama pelajar dan menggunakan data-data peperiksaan untuk membuat sebarang keputusan berkaitan pengajaran dan pembelajaran.Keseluruhannya dapatan juga menunjukkan wujud perbezaan yang agak ketara amalan kepimpinan instruksional dalam kalangan pengetua di Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Pengetua di semua jenis sekolah menengah di Negeri Pahang memastikan visi dan misi sekolah disampaikan dan dihayati dalam mesyuarat melalui dua kekerapan iaitu secara langsung dan tidak langsung. Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan Sekolah Menengah Teknik Vokasional (SMT/V) memberi tumpuan dalam menggalakkan perkembangan staf untuk meningkatkan peluang staf untuk menambah pengetahuan dalam pedagogi dan kemahiran mengajar. Berdasarkan keputusan peperiksaan pengetua membuat debriefing atau post mortem akademik untuk guru membentangkan kekuatan dan kelemahan pencapaian pelajar. Menurut Clark (2009). Pengetua menggunakan pendekatan-pendekatan membuka minda supaya guru-guru berfikir pentingnya wawasan atau matlamat untuk memajukan sekolah. Oleh yang demikian.

Menurut Abdul Ghani dan Tang (2006). Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Menurut Deborah (2002). Kajian juga mendapati amalan pengetua semua jenis sekolah menengah di Negeri Pahang turut terserlah dalam mendapatkan sumber luar untuk menyokong matlamat sekolah serta menjalin hubungan antara rumah dan sekolah. Zulkifli.0 Penutup Hasil kajian kualitatif yang menekankan kaedah penerokaan dengan menggunakan tiga kaedah kajian bagi mengumpul data iaitu temu bual berstruktur. pemimpin yang mengutamakan hubungan kolaboratif bersama staf dapat membangun dan mencapai visi sekolah secara bersama. Sekolah Model Khas (SM KHAS). Kesimpulannya didapati pengetua sekolah menengah Negeri Pahang bagi Sekolah Menengah Harian (SMKH). Aminah dan Ismi Arif (2011) dalam kajiannya menjelaskan perbincangan ibubapa terhadap akademik pelajar menunjukkan penambahbaikan terhadap pencapaian akademik pelajar. Department of Education and Skills (2002) berpandangan bahawa ibubapa yang terlibat secara langsung terhadap pendidikan anak-anak mereka di sekolah memberi kesan terhadap perkembangan pelajar secara berterusan dan membantu anak mereka berjaya dalam akademik 6. Hasil kajian merumuskan antara semua jenis sekolah menengah di Negeri Pahang. Kajian ini juga mendapati pengetua semua jenis sekolah di Negeri Pahang menggalakkan guru-guru membentuk piawai dan harapan positif. Menurut Lambert (2002) keupayaan pengetua berkongsi dalam membina visi. 11   .kursus-kursus wajib di institut perguruan untuk menambah baik pengetahuan dan kemahiran mengajar. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) mengamalkan kesemua dimensi kepimpinan instruksional walaupun tidak secara menyeluruh. ilmu pengetahuan. Sekolah Menengah Teknik Vokasional (SMT/V). Deborah (2002) berpendapat. pemimpin instruksional harus kreatif bagi mendapatkan sumber untuk menyokong penambaikan sekolah. Namun kesemua pengetua bersependapat bahawa kepimpinan instruksional mampu menjana kecemerlangan sekolah. hinggalah ke Expected Targeted Result (ETR) untuk memantau pencapaian pelajar secara individu bagi setiap mata pelajaran. Amalan kepimpinan instruksional pengetua sekolah menengah sekolah menengah Negeri Pahang dalam membentuk suasana sekolah yang mesra dan saling membantu turut membuahkan dapatan menarik. pemerhatian terhadap subjek kajian iaitu pengetua dan analisis dokumen. Jamilah. menjalankan tanggungjawab secara kolektif dan kolaboratif dapat membawa kecemerlangan pada organisasi yang dipimpinnya. pemimpin instruksional harus bijak mengatur startegi untuk mendapatkan kerjasama guru bagi melakukan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. didapati pengetua SMT/V mengutamakan hubungan kerjasama dan kejelekitan dalam kalangan staf. Ini selari dengan sasaran Kementerian Pelajaran Malaysia dalam program peperiksaan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) menekankan pengurusan headcount pelajar bermula dari Take of Value (TOV).

Dlm.V. Leithwood et al. 37: 1524. Third Edition. Hallinger. 73. P. 2001. P & Murphy. Journal of Educational Administration. Putrajaya Kementerian Pelajaran Malaysia. 31: 97-105. 45 (1) James. SAGE Publications. Educational Leadership. Alimuddin Mat Dom.. II .C. Educational Leadership. 1982. Kementerian Pelajaran Malaysia. conducting and evaluating quantitative and qualitative research.uk/NR/rdonlyres/5C39FCD7-8075-40FD-9A0806614F4FEB1D/14909/TheImpactofParentalInvolvementon365kb2. 2009. PTS Professional. Lambert. P & Murphy. S.gov.com [30 Disember 2009]. University of Minnesota. Selangor. P & Heck. 2008. An analysis of the relationship between K-5 elementary school teachers’ perceptions of principal instructional leadership and their science teaching efficacy. planning. Memperkasa kepimpinan instruksional di sekolah. Ciri-ciri pengetua yang outstanding. Hallinger. Deborah.northlincs. Creswell. The instructional management role of principal.J. 2011. 2009. Educational Leadership Journal. 18(3): 36-34. The impact of parental involvement on children’s education. (pnyt). Leadership and Policy in Schools Journal. Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan. 2000. Leadership for learning: lessons from 40 years of empirical research. Educational research. R. Pendidik. Instructional leadership and the school principal: A passing fancy that refuses to fade away. Universiti Kebangsaan Malaysia. University of Nebraska. Kuala Lumpur. Jurnal Pendidikan. Assessing the instructional management behavior of principals. The Handbook of Research in Educational Leadership and Administration Vol.E & Balasandran. Thuosand Oaks. 2002. 2002 . Thesis of PhD. 2005. Hallinger. Pearson Educational International. I.T. Bil. 86 (2). 2002. P. United Kingdom. 49 (2): 125-142 Hallinger. J. Kepimpinan instruksional: Satu panduan praktikal. Rowan. The changing shape of leadership. What do you call People with visions? The role of vision. Hallinger. 59 (8): 61-63 Department of Education and Skills.leadingware. 1987. 1985. Bossert. A. A framework for shared leadership. 2010.W. P. & Lee. 2010. R. mission and goals in school leadership and improvement. The Elementary School Journal. Motivasi guru dan pengurusan budaya kolaboratif pengurus pendidikan wanita. D. 1979. 4: 1-20. [10 Februari 2012]. Bahagian Sekolah. K. G. Effective schools for urban poor. Widad Publications. http://www. J. 2006. Dawyer. J. Journal of Educational Leadership. Hallinger. Jabatan Perdana Menteri. Edmonds. May 12   .H. R.pdf. Program transformasi kerajaan : Pelan hala tuju. Clark. http://www..RUJUKAN Abdul Ghani Abdullah & Tang Keow Ngang. Assessing and developing principal instructional leadership. A review of two decades of research on the principalship using the Principal Instructional Management Rating Scale. Education Administration Quarterly. B. L. 2007.

1: 163-200Nurahiman dan Rafisah (2010) Pendidik. Widad Publications. J. V. Laporan data pemantauan pengajaran dan pembelajaran (ADaPP) dan pergerakan guru. K. 2002. Selangor. 2011. Widad Publications. The impact of leadership on student outcomes : An analysis of thedifferential effects of leadership types. California. Leading the instructional program. Aminah & Ismi Arif. Pendidik. Bil 70. 13   . G. 2008. Lloyd. Pengetua cemerlang bermula dengan guru terbaik. 2009. Mac 2010. Murphy. 2007.A. 17 (2): 105-117. Principal instructional leadership: Changing perspective on the school. School Leadership and Management. Jamilah. Instructional leadership in school . Advances in Educational Administration Journal. Educational Administration Quarterly. Jabatan Pelajaran Negeri Pahang. J. Guru pegang janji setia. 3 (2): 31 – 40. Selangor Robinson. 1996.J. Corwin Press. Laporan pemantauan sekolah menengah kebangsaan agama dan sekolah agama bantuan kerajaan.J. Sektor Pendidikan Islam. 2011. 44 (5): 635-674. School Leadership. Sazali Yusoff. Rusmini Ku Ahmad. reflections and empirical evidence.Sektor Pengurusan Akademik. Fourth Edition. Handbook for excellence in student learning. Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. P. Januari 2010. 1990. Dlm.S & Piele. C. Jabatan Pelajaran Negeri Pahang. Jurnal of Islamic and Arabic Education. Hubungan antara penglibatan ibubapa terhadap pencapaian akademik pelajar miskin di Negeri Selangor. 22(1): 73-91. Abang Hut Abang Engkeh & Zamri Abu Bakar. Zulkifli. & Rowe.Perkaitan antara kepimpinan instruksional terhadap sekolah berkesan. jamin kualiti pendidikan negara. Southworth. Smith. Institut Aminuddin Baki.M. Weber. Bil 68.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful