KEMENTERIAN AGAMA MADRASAH ALIYAH JAKARTA TRY OUT TAHUN PELAJARAN 2012-2013 LEMBAR SOAL

Mata Pelajaran Program Hari / Tangga : Fikih : Keagamaan : Bentuk Soal Jumlah Soal Waktu : Pilihan Ganda : 50 :120 menit

PETUNJUK UMUM 1. Tulis nomor anda pada lembar jawaban. 2. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawabnya. 3. Dahulukan menjawab soal-soal yang anda anggap mudah. 4. Kerjakan pada lembar jawaban yang telah disediakan. 5. Hitamkan lingkaran pada huruf jawaban yang anda anggap benar dengan memakai pensil 2B. Apabila ada jawaban yang salah maka hapuslah jawaban yang salah tersebut sampai bersih, kemudian hitamkanlah kotak pada huruf jawaban lain yang anda anggap benar.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan yang tepat !

1. Pak Muslim membuat sumur tanpa tutup ditengah sawahnya untuk menyirami palawija. Suatu malam pencari katak jatuh ke dalam sumur dan meninggal dunia. Pada kasus ini terjadi pembunuhan jenis .... A. Qatlu ‘amd B. Qatlu sibhul ‘amd C. Qatlu khata’ D. Qatlu sibhul khata’ E. Qatlu qharar

2. Melakukan pembalasan yang sama (serupa) terhadap perbuatan atau pembunuhan atau melukai atau merusak anggota badan atau menghilangkan manfaat anggota badan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, adalah pengertian dari .... A. Qishash B. Diyat C. Kafarat D. Pembunuhan bersalah E. Pembunuhan disengaja

3. Akibat cemburu, seorang suami menganiaya istrinya dengan cara menyiram air panas ke muka istrinya hingga cacat. Sansi hukum yang tepat bagi suami adalah....

A. Diyat berat B. Diyat ringan C. Qishas D. Dita’zir E. Dipotong tangan

4. Furqan merasa sakit hati karena cintanya ditolak Ayu. Furqan menyebar isu bahwa Ayu sudah berbadan dua akibat hubungan intim diluar nikah. Apabila Furqan tidak dapat membuktikan tuduhannya, sanksi yang tepat baginya adalah didera.... A. 20 kali B. 30 kali C. 40 kali D. 50 kali E. 80 kali

5. Berdasarkan pendapat Imam Syafi’i , orang yang mengkonsumsi minuman keras diberikan sanksi hukuman berupa.... A. Dicambuk 40 kali B. Dicambuk 80 kali C. Dicambuk 100 kali D. Diasingkan dari daerahnya 40 hari E. Dicambuk 40 kali dan didenda uang

6. Berikut ini yang bukan merupakan bughat adalah adanya.... A. Pengikut yang taat dan menyetujui pemberontakan B. Kekuatan yang melawan pemerintah yang sah C. Alasan yang kuat untuk memisahkan diri D. Kompromi dengan pemerintah yang sah E. Pemimpin pemberontakan yang ditaatati

7. Dalam peradilan Islam, etika yang benar bagi hakim dalam memutuskan perkara adalah.... A. Menunda-nunda pemeriksaan sampai lewat batas waktu yang ditentukan B. Memperlakukan sama terhadap dua pihak yang sedang berperkara C. Menerima pemberian dari pihak-pihak yang sedang berperkara

D. Memberikan vonis pada saat tidak bisa berfikir secara jernih E. Menghadiri jamuan yang diselenggarakan oleh salah satu yang berperkara

8. Dibawah ini yang bukan termasuk syarat-syarat hakim adalah.... A. Merdeka B. Bertindak adil C. Memahami Ijma’ ulama D. Memahami hukum-hukum dalam al-Qur’an E. Memiliki sifat lentur dalam menetapkan hukum 9. Dibawah ini yang merupakan contoh pernikahan yang diharamkan dalam Islam adalah pernikahan.... A. Dengan tujuan memiliki keturunan B. Yang dilakukan karena menghindari zina C. Seseorang yang tidak khawatir berbuat zina D. Seseorang yang belum memiliki uang banyak E. Orang yang menikah dengan niat untuk menyakiti istri

10. Salah satu syarat menikah bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia adalah.... A. Persetujuan mempelai laki-laki B. Persetujuan mempelai perempuan C. Adanya jangka waktu tunggu (masa iddah) D. Izin kedua orang tua bagi anak yang berusia dibawah 21 tahun E. Izin salah satu orang tua bagi anak yang berusia dibawah 21 tahun

11. Suami dan istri sudah bercerai sedangkan istri sudah menopouse, maka masa iddah yang sesuai kondisi tersebut adalah.... A. 3 bulan B. 3 bulan 10 hari C. 4 bulan 10 hari D. 3 kali suci E. 3 kali haid

12. Badai bahtera rumah tangga menimpa pasangan suami istri yang telah memiliki buah hati yang masih berusia balita, sehingga membuat mereka bercerai. Orang yang paling berhak mengasuh anak tersebut adalah.... A. Ibunya

B. Bapaknya C. Bapak dan Ibu D. Saudara terdekat E. Kakek/nenek dari pihak ibu

13. Anak perempuan berhak mendapatkan warisan apabila orang tuanya meninggal dunia. Dalil naqli yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah....
A. B. C. D. E.

‫)انما الول ء لمن اعتق )روہ البخارى و مسلم‬ ‫ول بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ﺇن كا ن له ولد‬ ‫وللنسا ء نصيب مما ترك الوالدان وال قربون مما قل منه أو كثر‬ ‫ولكم نصف ما ترك أزواجكم ﺇن لم يكن لهن ولد‬ ‫ضرب ال مثلعبدا مملوكا ل يقد رون على شي ء‬

14. Salah satu penyebab terhalangnya waris-mewarisi adalah.... A. Seagama B. Pernikahan C. Sepersusuan D. Perbudakan E. Hubungan nasab

15. Seseorang meninggal dunia, ia meninggalkan harta warisan senilai 24 juta, sedang ahli warisnya terdiri dari 1 anak laki-laki, istri dan ayah. Bagian yang diperoleh seorang istrinya adalah.... A. 3 juta B. 4 juta C. 10 juta D. 15 juta E. 17 juta

16. Pernyataan berikut yang bukan termasuk syarat menjadi seorang khalifah.... A. Mengetahui bahasa Arab B. Dipilih oleh ahlul halli wal aqdi C. Mengetahui al-Qur’an dan as-sunah D. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas

E. Mampu melakukan pengawasan terhadap aparatur pemerintah

17. Perhatikan hadis yang diriwayatkan Abu Daud dibawah ini!

‫أقتلوا شيوخ المشر كين واستبقوا شرخهم‬
Etika berperang menurut hadis diatas adalah.... A. Boleh membunuh orang tuayang mempunyai andil dengan pikiran dan fisiknya B. Boleh membunuh musuh yang sudah menyerah dan tidak berdaya C. Tidak boleh membunuh musuh yang sudah menyerah D. Boleh membunuh anak kecil dan wanita E. Tidak boleh membunuh orang tua / jompo

18. Diantara etika memperlakukan ahlu dzimah adalah memberikan dan menghormati hakhaknya, kecuali hak .... A. Kebebasan beragama B. Perlindungan kehidupan C. Perlindungan harta benda D. Perlindungan bermasyarakat E. Dipilih sebagai pemimpin

19. Kemajuan teknologi dan ilmu kedokteran yang pesat akan melahirkan hal-hal yang belum terduga sebelumnya, seperti masalah pencangkokan organ tubuh dan bayi tabung. Sementara dalam nash tidak ada dalil yang menyebutkannya, oleh karena itu perlu dicari solusi hukum dengan ijtihad. Permasalahan diatas termasuk dalam pembahasan ilmu.... A. Fiqih B. Aqidah C. Ushul fiqih D. Tasauf E. Nujum

20. Manakah ciri perkembangan ushul fiqih pada masa al-a’immah al-Arba’ah? A. Taklid kepada pendapat imam mazhab berkembang pesat B. Pembahasan fiqih mulai dipisahkan dari kitab-kitab hadis C. Pendapat para mujtahid dalam masalah hukum mulai dibukukan D. Pembelajaran tata bahasa Arab sebagai alat memahami al-Qur’an berkembang E. Kaidah dasar istimbat hukum al-Qur’an dan al-hadis mulai dibukukan

21. Munculnya ahlul hadits dalam perkembangan ushul fiqih dikarenakan.... A. Ulama Irak sangat dipengaruhi oleh tradisi syi’ah B. Sandaran hukum yang digunakan adalah perilaku Rasul C. Para mujtahid lebih mengenakan hadis saja D. Para ulama hijaz mengedepankan al-Qur’an dan al-hadis dalam berhujjah E. Selain al-Qur’an dan al-hadis tidak boleh dijadikan sebagai sandar hukum

22. Orang muslim yang sudah dewasa dan berakal, serta mengerti apa yang akan dilakukan adalah mukallaf, atau juga disebut.... A. Al-hakim B. Mahkum fih C. Mahkum fil Islam D. Al-mahkum ‘alaih E. Hukum fih

23. Kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklif adalah salah satu syarat.... A. Al-hakim B. Al-hukmu C. Al-mahkum fihi D. Al-mahkum ‘alaihi E. Hukum taklifi

24. Shalat fardhu hukumnya wajib, sehingga apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Pernyataan ini termasuk hukum.... A. Taklifi B. Wad’i C. Rukshah D. Tahyiri E. Syar’i

25. Perhatikan ayat berikut ini!

‫أقم الصلوة لدلوك الشمس ﺇلى غسق اليل و قر ءان الفجر‬
Berdasarkan ayat tersebut hukum wad’i yang terkandung di dalamnya adalah....

A. Rukhshah B. Azimah C. Sebab D. Syarat E. Mani’

26. Perhatikan dua dalil berikut ini!

۶۳﴿ ‫﴾وأقيموا الصلوة و ءاتوا الزكوة واركعوا مع الركعين‬ ‫صبيت وصصوم‬ ‫صج الص‬ ‫صا ة وحص‬ ‫صا ء الزكص‬ ‫صل ة وايتص‬ ‫صا الصص‬ ‫بني ال اله ال ال وان محمدا رسول الص واقص‬ ‫)رمضا ن )رواہ البخارى ومسلم‬
Fungsi hadits terhadap al-Qur’an dalam dua dalil diatas adalah.... A. Menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an yang masih umum B. Mempertegas hukum-hukum yang disebut dalam al-Qur’an C. Menghapus suatu hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an D. Mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam al-Qur’an E. Memberikan koreksi terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan hukum

27. Perhatikan firman Allah SWT dibawah ini!

‫وﺇذا ضربتم فى الرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة‬
Kandungan dari ayat 101 ayat an-Nisa’ diatas adalah tentang.... A. Dibolehkan mengqashar shalat B. Kewajiban haji bagi yang mampu C. Larangan mskan makanan yang haram D. Dibolehkan menjama’ dalam shalat E. Kewajiban puasa Ramadhan 28. Adakalanya ijma’ atau kesepakatan ulama dapat diketahui dari diam mereka saat mengetahui suatu tindakan / pebuatan tertentu. Ijma’ seperti ini dikenal dengan istilah ijma’.... A. Qauli B. Sukuti C. Ahli bait D. Shahabi E. Ulama Madinah 29. Menyamakan kewajiban membayar zakat atas harta anak yatim dan harta orang dewasa adalah karena kesamaan illat, yaitu sama-sama harta yang berkembang. Ini disebut qiyas.... A. Dilalah B. Musawi C. Aulawi D. Adna’ E. Khafi 30. Tradisi memberi hadiah kepada hakim, jaksa atau saksi dalam proses pengadilan adalah salah satu contoh....

A. B. C. D. E.

‘urf shahih ‘urf fasid Maslahah mursalah Istihsan Istishhab

31. Pendapat yang mengharamkan merokok didasarkan pada adanya kemudharatan jika dilakukan terus-menerus baik bagi pelaku maupun orang lain. Ketentuan hukum tersebut sesuai dengan sumber hukum mukhtalaf fih, yaitu.... A. Maslahah mursalah B. Syar’u man qablana C. Saduz zara’i D. Istihsan E. Istishhab 32. Perhatikan kaidah berikut ini!

‫ال صل فى المر ل يقتضى التكرار‬
Contoh perbuatan yang sesuai dengan kaidah diatas adalah.... A. Melaksanakan shalat lima waktu B. Melaksanan puasa ramadhan C. Melaksanakan ibadah haji D. Menunaikan shalat jumat E. Menunaikan zakat fitrah 33. Perhatikan potongan ayat dibawah ini!

‫فكا تبوهم ﺇن علمتم فيهم خيرا‬
Potongan ayat di atas menunjukan salah satu fungsi amr sebagai.... A. Irsyad B. Do’a C. Ta’jiz D. Ibahah E. Nadb 34. Perhatikan potongan ayant berikut ini!

‫كونوا قردة خسئين‬
Dalam ayat diatas ada kaidah-kaidah amr yang berfungsi sebagai.... A. Irsyad B. Do’a C. Taskhir D. Karahah E. Ta’jiz 35. “Suatu lafaz tertentu yang tidak terikat oleh batasan lafadz yang mengurangi keumumamnya” adalah pengertian.... A. Muqayyad B. Mutlak C. Mantuq D. Mafhum E. ‘am

36. Perhatikan ayat berikut ini!

‫يو صيكم ال فى أولد كم‬
Lafaz (‫ )أولد كم‬pada ayat diatas adalah lafaz.... A. Amar

B. Nahyu C. Dhahir D. Khas E. ‘am 37. Perhatikan ayat berikut ini!

‫ول تقتلوا النفس التى حر م ال ﺇل با لحق‬
Mukhasis dalam ayat diatas adalah lafaz ....
A. B. C. D. E.

‫ﺇ ل با لحق‬ ‫النفس‬ ‫التى‬ ‫ول تقتلوا‬ ‫حرم ال‬

38. Perhatikan ayat ini!

‫ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة‬
Lafaz (‫ ) رقبة مؤمنة‬dalam ayat diatas termasuk.... A. Mujmal B. Mutlak C. Muqayyad D. Mubayyan E. Musytarak 39. Perhatikan ungkapan berikut ini!

‫والمطلقت يتربصن بأ نفسهن ثلثة قرو ء‬
Kalimat pada ayat yang digarisbawahi adalah contoh lafaz.... A. Musytarak B. Muqayyad C. Mubayyan D. Khas E. Mujmal 40. Perhatikan hadis dibawah ini !

‫)صلوا كما رأيتمولي أصلي )رواه البخا رى‬
Kandungan hadits diatas menunjukkan salah satu jenis bayan dengan menggunakan.... A. Ucapan B. Perbuatan C. Isyarat D. Meninggalkan E. Diam 41. Berikut ini lafaz yang musytarak adalah....
A. B. C. D. E.

‫أرض‬ ‫بحر‬ ‫بيت‬ ‫قر ء‬ ‫وجه‬

42. Perhatikan potongan ayat berikut!

‫يدال فوق أيديهم‬
Mayoritas ulama menafsirkan lafaz (‫ )يدال‬dengan kekuasaan. Pemahaman seperti ini disebut.... A. Ta’wil

B. C. D. E.

Dzahir Terjemah Tafhim Dilalah

43. Kalimat ( ( ‫ﺇنما الربى فى النسيئة‬menunjukkan bahwa riba hanya ada dalam nasi’ah saja. Mafhum seperti ini disebut mafhum.... A. Sifat B. Syarat C. Ghayah D. Hasyr E. Laqab 44. Lafadz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan yang ada dalam lafadz itu tanpa pembatasan jumlah tertentu, adalah pengertian dari.... A. ‘Am B. Khas C. Mutlaq D. Muqayyad E. Mansukh 45. Peristiwa pengharaman mengonsumsi khamr yang dilakukan secara berangsur-angsur dalam al-Qur’an termasuk kategori.... A. ‫نسخ القران بالقران‬ B. ‫نسخ السنة بالقران‬ C. ‫نسخ القران بالسنة‬ D. ‫نسخ السنة بالسنة‬ E. ‫نسخ الجما ع بالقران‬ 46. Tentukan satu hikah perbedaan mazhab fiqih! A. Mendorong umat agar memilih pemimpin terbaik B. Mendidik umat agar tidak picik dalam berpendapat C. Membuka pertengkaran antar pengikut mazhab D. Memotivasi ulama agar mengetahui kelemahan mazhabnya E. Mendorong umat Islam agar tidak langsung mengkaji Al-Qur’an dan Al-Sunah 47. Berikut ini yang termasuk karakteristik mazhab Maliki adalah.... A. Menjadi tradisi penduduk Madinah sebagai hujjah B. Menyalahkan hukum yang dikeluarkan oleh seorang hakim C. Larangan untuk mengikuti mazhab lainnya dalam kondisi tertentu D. Larangan untuk mengikuti hal yang bertentangan didalam masalah furu’ E. Mengkafirkan orang muslim lain karena hawa nafsu dan dosa 48. “Kesaksian orang buta dalam pengadilan tidak diperbolehkan secara mutlak” adalah pendapat imam.... A. Malik B. Ahmad C. Abu Hanafi D. Syafi’i E. Hambali 49. Apabila dua dalil yang bertentangan sulit digabungkan oleh mujtahid, maka mujtahid tersebut harus mentarjihkan salah satu dalil ketika memungkinkan dengan menggunakan metode tarjih. Diantaranya.... A. Memilih hadits dan sanadnya lebih panjang B. Meninggalkan kedua dalil tersebut sama sekali C. Memilih hadits yang perawinya lebih terpercaya D. Memilih nash yang nasikh dan meninggalkan yang mansukh E. Menggunakan kedua dalil tersebut dalam dua perkara bebeda 50. Firman membaca doa qunut dalam shalat subuh dengan alasan gurunya mengajarkan seperti itu. Perbuatan Firman tersebut termasuk kategori.... A. Talfiq

B. C. D. E.

Tarjih Taqlid Ittiba’ Ijtihad

KUNCI JAWABAN FIQIH TRY OUT BERSAMA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C A A E A D B E E D A A C D A A A E C E 21. 22. 23. 24. 25. 26. D B D A D B

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

A B B B C A E C B E A C E B 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. D A D A A B C D E C

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

C A A E A D B E E D A A C D A A A

68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

E C E D B D A D B A B B B C A E C

85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

B E A C E B D A D A A B C D E C

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.