MODUL BMM 3109 - MORFOLGI BAHASA MELA

as salam and welcome..♥

TAJUK 1

MORFOLOGI BAHASA MELAYU

SINOPSIS

Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep Morfologi Bentuk kata Bahasa Melayu Golongan kata Bahasa Melayu

Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan, struktur kata dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam kumpulan yang sama. Kesimpulannya, morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.

Abdullah Hassan (2006) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Istilah ini dipinjam daripada biologi yang bermaksud kajian tentang bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. Konsep bentuk ini diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukkannya. Unitunit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit yang terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. Perkataan ialah bentuk bahasa yang terkecil juga tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri.

Pembentukan Kata dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa cara membentuk perkataannya. Ada bentuk perkataan yang bersifat tunggal, contohnya rumah, tinggal dan putih. Di samping itu terdapat perkataan yang dibentuk hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pengimbuhan ialah meninggal dan meninggalkan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pemajmukan ialah reka bentuk dan surat khabar. Manakala contoh perkataan yang dibentuk secara penggandaan ialah besar – besar dan baju – baju.

Pengimbuhan Kata ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan iaitu awalan, akhiran dan sisipan. Imbuhan – imbuhan ini apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif.

Pemajmukan Kata ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.

Penggandaan Kata dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar juga boleh diandakan secara berentak, iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep Imbuhan. menjelaskan jenis-jenis Imbuhan. menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Rajah 1.2 Kerangka Tajuk

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep menjelaskan konsep Imbuhan, menjelaskan jenis-jenis Imbuhan dan menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

1.1 Definisi Imbuhan Apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan? Tatabahasa Dewan (2004) : Perkataan-perkataan dalam sesuatu bahasa boleh terdiri daripada bentuk dasar iaitu bentuk kata terkecil yang tidak menerima sebarang imbuhan atau bentuk terbitan, bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas bentuk dasar tadi melalui berbagai-bagai cara pembentukan kata. Imbuhan yang dimaksudkan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Tercakup dalam imbuhan ialah bentuk-bentuk berikut : awalan, akhiran, sisipan, apitan, morfem kosong dan bentuk fleksi.

Abdullah Hassan (2004) : Pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbaagai golongan, kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif. Nik Safiah Karim dan rakan (1996) : Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa, proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri. Di dalam pemakaiannya, imbuhan mestilah dirangkaikan dengan perkataan. Proses pengimbuhan ialah satu proses membentuk perkataan dengan cara mengimbuhkan sesuatu perkataan dengan imbuhan-imbuhan tertentu supaya dengan demikian akan timbullah satu perkataan yang membawa konsep yang baharu.

1.2 Jenis-Jenis Imbuhan Imbuhan-imbuhan dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada dua unsur yang besar iaitu imbuhan-imbuhan yang asli dalam bahasa Melayu dan imbuhan-imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. 1.2.1 Imbuhan-imbuhan asli dalam bahasa Melayu Imbuhan-imbuhan yang telah sedia ada dalam bahasa Melayu dapat dipecahkan pula kepada empat jenis iaitu awalan, akhiran, sisipan dan apitan.

1. yang hadir secara mengepit kata dasar.1.2. pe-.1..1. 1. 1.2. em. Sisipan terbahagi kepada empat iaitu er-. meny. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar.1. di-. Misalnya ter-. Misalnya –el.2.4 Sisipan Imbuhan yang hadir di celahan kata dasar.2 Akhiran Imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang kata dasar (sesudah kata dasar) dalam pemakaian. mem-. meng-.dan in-..2.1. per-.dalam t+el+unjuk. el-.dalam ber+jalan dan di. me-.-erdalam s+er+uling dan –em-. ber-. men-. ke-..3 Apitan Imbuhan..-an dalam ke+cantik+an dan di-. misalnya ke-.2. Misalnya ber. se-.-i dalam di+ikut+i. -in.1 Awala lan Imbuh an yang diletak kan di awal perkat aan (sebel um kata dasar) dalam pemakaiannya.1 . Misalnya –kan dalam jalan+kan dan -i dalam akhir+i.dalam di+ambil. dan lain-lain..dalam s+in+ambung... 1.. dalam g+em+uruh.5 Morfem Kosong .

tiga kumpulan ini ialah : 1.2 Imbuhan Arab Parsi . dapat dibahagikan unsur-unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan mengikut asal imbuhan-imbuhan tersebut. 1.1.2.2.5 Fleksi Tidak Wujud dalam bahasa Melayu. Penggunaan imbuhan ini amat produktif dan telah menjadi sebati dengan perkataan-perkataan dasar dalam bahasa Melayu. 1.2.2.Tidak Wujud dalam bahasa Melayu. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit iaitu awalan dan akhiran. Awalan maha tata pra swa tuna eka dwi tri panca maharaja tatabahasa prakata swadaya tunabusana ekabahasa dwitahunan tribulan pancaindera man man wan wan wati wati nita nita Akhiran seniman budiman angkawan jelitawan olahragawati seniwati karyanita biduanita 1.2.1 Imbuhan Sanskrit Imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit ialah jenis imbuhan yang telah lama ke dalam sistem tatabahasa bahasa Melayu.2 Imbuhan-imbuhan Pinjaman dalam bahasa Melayu Umumnya. Namun.2.

Awalan Akhiran . terutamanya dari segi pengambilan bentuk-bentuk katanya. poli-. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab-Parsi iaitu awalan dan akhiran. Awalan bibiadap bilazim binormal -wi -i -iah -in Akhiran duniawi abadi lahiriah hadirin munafikin -at hadirat munafikat -ah qariah solehah 1. bahasa Arab telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu dan ini memudahkan proses asimilasi unsur-unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Tetapi umumnya tersebut tidak berfungsi sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu kecuali beberapa imbuhan awalan seperti pro-.Inggeris Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu berasal daripada imbuhan bahasa Yunani – Latin – Inggeris.2. Sebagai bahasa rasmi agama Islam.Pengaruh bahasa Arab-Parsi terhadap bahasa Melayu bermula sejak kedatangan Islam ke alam Melayu kira-kira abad ke-13 masihi.anti-. mono-. Namun demikian.3 Imbuhan Yunani – Latin .2. auto.dan supra-.

proantipoliautosubsupraheteroheksahidrohomohiperkilomakroinfrainter- probarat antikerajaan poliklinik autograf subbidang supranasional heterograf heksagon hidrolisis homogen hiperbola kilometer makrolinguistik intrajabatan intervokal -isme -isme -ik -ik -si -si -al -al -is -is sosialisme nasionalisme prolifik saintifik sensasi revolusi praktikal klinikal potensi praktis .

iaitu kata tunggal.-an bawa kuat Kata dasar Kata terbitan pembawa memperkuat nasionalisme dekati pengisytiharan nasional dekat isytihar .Rajah 1. dan sisipan. penggandaan dan akronim Rajah 1. kata terbitan.3 Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata. Terdapat empat jenis imbuhan.1 Proses Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan.. apitan. akhiran.... iaitu awalan.3. Imbuhan-imbuhan ini. Imbuhan (Awalan) PemMemper-isme -i Peng-. kata majmuk. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan. Prosesproses ini ialah pengimbuhan. Berikut diperlihatkan beberapa contoh proses pengimbuhan. dan kata ganda. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja. pemajmukan. dan kata adjektif. tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu.5 : Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1.4 : Bentuk-Bentuk Imbuhan Pinjaman dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1.

.. Kata terbitan yang dihasilkan oleh proses pengimbuhan boleh menjadi kata dasar bagi proses pengimbuhan kali kedua.-an Kata Dasar libat lanjur balik sambung Ber-...+ mudi ( kemudi ).-an -er-em- ikut sihat Imbuhan terlibat terlanjur terbalik sinambung lari gigi gilang mengikuti kesihatan Kata Terbitan keterlibatan keterlanjuran menterbalikkan kesinambungan berlarian gerigi gemilang Proses pengimbuhan boleh berlaku pada pelbagai tahap. tetapi apabila dirangkaikan membentuk kata majmuk kerusi malas..+ tapa ( bertapa )..2 PROSES PEMAJMUKAN Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.-an.-i Ke-. menerbitkan kepengarangan.. Berikut ialah beberapa contoh lain : 1. Tidak dapat diselitkan apa-apa unsur antara dua kata dasar . kerusi dan malas masing-masing mempunyai makna tersendiri.3.. Daripada kata dasar karang.. Sebahagian besar proses pengimbuhan berlaku pada kata dasar.Men-. ke. yang menghasilkan kata terbitan.. misalnya.. Sebagai contoh. misalnya ber. Pengimbuhan boleh berlaku pada sejumlah kecil kata akar.+ tawa ( ketawa ) dan ke. Pengarang pula dapat menerima apitan ke-. dapat dilahirkan pengarang melalui imbuhan peN-.

2.1 Penggandaan Kata Majmuk Kata majmuk boleh mengalami proses penggandaan. iaitu : 1. 1.1.1 Apabila kata majmuk menerima awalan atau akhiran. Contohnya : ejaannya tetap terpisah.3.2 - berurus niaga mencari gali direka bentuk daya serapan Apabila kata majmuk menerima apitan.1. dalam bahasa Melayu tidak terdapat ungkapan * kerusi yang malas atau * kerusi dan malas atau * kerusi untuk malas.3. urus niaga cari gali reka bentuk daya serap 1. Cara pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk.2.1Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti kata dasar lain.3. maksudnya.2.3.2. Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja. Contohnya : rumah sakit guru besar Raja Muda rumah-rumah sakit guru-guru besar Raja-raja Muda . ejaannya menjadi bercantum. Contohnya : lipat ganda surat khabar urus niaga ibu bapa - melipatgandakan persuratkhabaran diurusniagakan keibubapaan 1.ini.

penggandaan berlaku kepada keseluruhan perkataan.3. 1.3. Dengan kata lain. Contohnya : Sekolah makan besar    sekolah-sekolah makan-makan besar-besar .3. Terdapat dua jenis penggandaan penuh. separa atau berentak iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu. Penggandaan berentak. iaitu .Timbalan Naib Canselor - Timbalan-timbalan Naib Canselor Satu kekecualian ialah penggandaan yang melibatkan perkataan yang telah mantap. 1.3 PROSES PENGGANDAAN Proses penggandaan ialah proses yang mengulangi kata dasar. iaitu :  Yang melibatkan kata dasar yang tidak menerima apa-apa imbuhan.1 Penggandaan penuh Penggandaan penuh ialah proses yang mengulangi seluruh kata dasar. Dalam hal ini. Contohnya : setiausaha jawatankuasa tanggungjawab setiausaha-setiausaha jawatankuasa-jawatankuasa tanggungjawab-tanggungjawab 1. 2. terdapat tiga jenis penggandaan. Penggandaan separa. Penggandaan penuh. sama ada secara penuh. dan 3.

Proses ini dapat digambarkan seperti yang berikut : jari siku sungut pohon laki  jejari sisiku susungut popohon lalaki jejari sesiku sesungut pepohon lelaki pada kata dasar yang berimbuhan. Penggandaan separa yang berlaku hanya mengulangi kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan.3.3.2 Penggandaan separa Penggandaan separa ialah proses yang mengulangi sebahagian kata dasar sahaja.baju  baju-baju  Yang melibatkan kata dasar yang menerima imbuhan. Contohnya : pelari perbualan kekasih kejadian     pelari-pelari perbualan-perbualan kekasih-kekasih kejadian-kejadian 1. Penggandaan separa berlaku pada dua jenis kata dasar. Penggandaan ini berlaku pada . Vokal dalam bentuk gandaan ini mengalami proses pelemahan. iaitu :  pada kata dasar tunggal dan lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya serta letak pengulangan itu pada bahagian hadapan kata dasar. menjadikannya vokal e pepet.

bunyi yang diulang ialah vokal. iaitu : 1 2 3 Penggandaan Berentak Pengulangan Vokal Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Penggandaan Berentak Bebas  Penggandaan Berentak Pengulangan Bebas Dalam penggandaan ini. Dalam penggandaan berentak.kata kerja dan kata adjektif.3.3. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi demikian.3 Penggandaan Berentak Penggandaan berentak ialah proses yang mengulangi kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Kata Dasar Berimbuhan tersenyum bercakap setinggi membantu mencuit menari mengejar Imbuhan tersenyum-senyum bercakap-cakap setinggi-tinggi bantu-membantu cuit-mencuit tari-menari kejar-mengejar 1. iaitu yang mempunyai ciri-ciri keharmonian vokal. penggandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Contohnya : sayur ramah cerai sayur-mayur ramah-tamah cerai-berai  Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan . dan boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau di bahagian hadapan kata dasar.

Salah. penggandaan berlaku pada persamaan bunyi-bunyi konsonan tertentu.3.Berita Nasional Malaysia . Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation 1. Contohnya : kayu tanah simpang kayu-kayan tanah-tanih simpang-siur Perhatian: Kata ganda mesti dieja dengan sempang. jika kata nama khas. 1. misalnya.3. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim.2 Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya .Angkatan Belia Islam Malaysia . bergantung pada cara pembentukkannya.4. 1.Dalam penggandaan ini. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. Contohnya : ABIM Bernama Kugiran .4 KATA AKRONIM Mengikut Tatabahasa Dewan.4.kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu.3. jika ditulis *ipar duai.1 Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.

kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar.4.taman bimbingan kanak-kanak purata . Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu. Contohnya : tabika . BACAAN TAMBAHAN .Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.kumpulan gitar rancak 1. Oleh itu. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang definisi morfologi bahasa Melayu. 1. anda juga dikehendaki mengumpul maklumat tentang Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu. Selain itu. jika bukan kata nama khas.3. 2.pukul rata kugiran .2 Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas.

(2006). (1985). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Selain itu. Morfologi Bahasa Melayu.Nik Safiah dan rakan-rakan. (2006). Sabran dan Rahim Sham. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan. TAJUK 2 PERKATAAN DAN BENTUK PERKATAAN BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan kata dan bentuk tunggal. kata majmuk dan kata majmuk. tumpuan juga diberi untuk mengenal pasti golongan kata tunggal dan kata terbitan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd. Raminah Hj. kata terbitan. Kuala Lumpur : PTS Profesional. Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) (iv) Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Terbitan Mengenal pasti Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Mengenal pasti Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda (v) (vi) Mengenal pasti Golongan Kata Tunggal Mengenal pasti Golongan Kata Terbitan KERANGKA TAJUK-TAJUK .

1: Kerangka Tajuk 1 .Rajah 2.

sini. mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata terbitan. purata. tadika. golf. sayembara. gembira. trak.Akronim (Gabungan Huruf Awal) ABIM. zink. wang. mengenal pasti golongan kata tunggal dan mengenal pasti golongan kata terbitan. teks. taska. ADUN. personifikasi Kata Tunggal .cas.1 Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. skru Kata Tungga Dua Suku Kata dia. meja. MAS. mengenal pasti kata ganda dan bentuk kata ganda.2. pemajmukan dan penggandaan. cat. mahasiswa. cam. suka. jauh. berita. almari. cereka . dram. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. 2.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata tunggal. skrip. sana Kata Tunggal Tiga Suku Kata bahaya.Akronim (Gabungan Suku Kata) cerpen. akan. Contohnya : Kata Tunggal Satu Suku Kata had. Kata Tunggal . am. UMNO. asal. bulat. cahaya. rak. mengenal pasti kata majmuk dan bentuk kata majmuk. bom. das. laksana. Dalam bahasa Melayu. dekat. cenderamata. isyarat Kata Tunggal Empat Suku Kata dan lebih universiti.

juru. sub-.Nama Khas) Intan (Institut Tadbiran Awam Negara) Mara (Majlis Amanah Rakyat) Pernas (Perbadanan Nasional) 2. - Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Kerja) -kan.Akronim (Gabungan Huruf Awal dan/ Suku Kata . kata kerja dan lain-lain. ber.anti. pra-. mikro-. pro-. -isme. per-. -man. -is. memper-. makro-.imbuhan itu pula terdiri daripada kata nama. dwi-. tata-. se-.bel-. semi-. akhiran. ko-. maha. -ita. diper- Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Adjektif) ter-. -ah. tele- Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Kerja) meN-. sisipan dan apitan. Contoh bentuk imbuhan adalah seperti di bawah yang merangkumi awalan. -in. Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Nama) peN-. - . pel-.Kata Tunggal . ter-. te- Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Nama) -an. -at. -wan.2 Kata Terbitan dan Bentuk Kata Terbitan Kata terbitan ialah kata yang terhail daripada proses pengimbuhan iaitu proses mengandingkan imbuhan pada kata dasar. infra-. di-. eka-. ke-. -wati.

kereta lembu. diper-…-kan. diper--. Contohnya seperti di bawah. ke-…-an Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Kerja) meN-…-kan. Naib Canselor. tengah hari. per-. Duta Besar Kata Majmuk Istilah Khusus model linear. -an.. kenal pasti contohcontoh kata terbitan dan senaraikan dalam lajur yang berasingan Kata Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Kata Majmuk ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan kata dasar atau lebih dan membawa makna yang tertentu (baharu). cakera . -em- Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Adjektif) -el-. memper-…ke-…-an Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Adjektif) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Nama) -el-. pel-…-an. -an. Perdana Menteri. lut sinar. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah. di-…kan. meN-…. ber-…-kan. lebuh raya. -an. 2. memper-…-kan. ber-…. terima kasih. -em-. Ketua Menteri. garis pusat.Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Nama) peN-.3 Kata Majmuk Bebas bandar raya. -in- LATIHAN : Dengan merujuk setiap bentuk imbuhan di atas. di-…. -er-..

warganegara. dikenal pasti. para. berat mulut. pengambilalihan. mengambil alih. sukarela. sekumpulan guru penolong kanan. barisan. buah tangan. beritahu. matahari. tandatangan. . Kata Majmuk Terbitan (Awalan dan Akhiran) dicampur aduk. setiausaha. suruhanjaya. kakitangan. olahraga. daya serapan Kata Majmuk Terbitan (Apitan) mencampuradukkan. sekumpulan. persatuan. bumiputera. pengenalpastian.semua. kapalkapal terbang. telefon dail terus Kata Majmuk Kiasan/Simpulan Bahasa Kata Majmuk yang Mantap anak emas. Kata Majmuk Jamak (Penada Jamak . tanggungjawab Kata Majmuk Jamak (Gandaan kata pertama) alat-alat tulis. kaki bola antarabangsa. jawatankuasa.padat. kerjasama. pesuruhjaya. guru-guru besar. pertubuhan. kaki ayam. LATIHAN : Senaraikan contoh-contoh kesalahan penulisan kata majmuk di kampus anda yang kerap dilakukan oleh pengguna bahasa. sebahagian) semua Ketua Setiausaha. banyak. Persatuan Bekas Perajurit.

Dalam bahasa Melayu. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar atau digandakan secara berima. lelayang. tolong-menolong Kata Ganda Berentak lauk-pauk.2. cantik-cantik. pemajmukan dan penggandaan. gunung-ganang 2. simpangperenang. kalau-kalau. jangan-jangan. kupu-kupu. elok-elok.lintang-pukang. berlari-lari. kusut-masai.5. Kata Ganda Penuh rama-rama. 2.5 Golongan Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. Contohnya seperti di bawah. pulau-pulau Kata Ganda Separa lelaki. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. tertanya-tanya.4 Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda Kata ganda ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar.1 Penggolongan Kata: Kata Nama .

Mahathir. idaman. beta. daku. kucing. Vanda Diana (orkid) Kata Nama Khas (Hidup . itu Kata Ganti Nama (Tanya) apa. seluar. saya Pertama) Kata Kedua) Ganti Nama (Diri anda. Si Belang. Proton Perdana V6. kalian. hamba. patik. engkau. tuanku. Jin. masjid Kata Nama Am (Abstrak) mimpi. ia. dikau. Tompok.Bukan Manusia) Kata Nama Khas (Tak Hidup) Jibrail. Allahyarham Tun Abdul Razak. sini. kami. siapa. mana. Alya Nabila. dia.Manusia) YAB Datuk Seri Dr. Bangunan Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. kamu. Kementah Kata Ganti Nama (Diri aku.Kata Nama Am (Konkrit) baju. perasaan. kehendak. keadaan Kata Nama Khas (Hidup . Comel. kemahuan. Sudirman Sang Kancil. mereka Kata Ganti Nama (Tunjuk) ini. Proton Waja. situ . awak. berapa Kata Ganti Nama (Tempat) sana. beliau. Rafeah. tuan hamba Kata Ketiga) Ganti Nama (Diri baginda.

LATIHAN : Dengan merujuk akhbar, kelompokkan kata ganti mengikut jenisnya.

2.5.2 Golongan Kata Terbitan Penggolongan Kata: Kata Kerja

Kata Kerja Transitif (Aktif)

membeli, menggunakan, mendiami, mengabaikan, mempererat, menyiram

Kata Kerja Transitif (Pasif)

dibeli, digunakan, didiami, diabaikan, dipererat, disiram

Kata Kerja Tak Transitif (Tak Berpelengkap)

bangun,

datang,

tersenyum,

kerkibaran,

menguning, membesar, terduduk,

Kata Kerja Tak Transitif (Berpelengkap)

tinggal, beransur, berbantalkan

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata kerja mengikut kumpulannya.

2.5.3 Penggolongan Kata: Kata Adjektif

Kata Adjektif Sifat/Keadaan

berani, cerdik, cerdas, gopoh

Kata Adjektif Warna

hitam, putih, merah, biru

Kata Adjektif Ukuran

cetek, dalam, kecil, nipis, tebal

Kata Adjektif Bentuk

bukur, bundar, bulat, leper

Kata Adjektif Pancaindera

ayu, buruk, bising, mersik, merdu, hapak, lazat, manis, basah, halus

Kata Adjektif Waktu

Baru, lama, spontan, segera

Kata Adjektif Cara

cepat, deras, laju, perlahan

Kata Adjektif Perasaan

benci, cinta, ghairah, ingin

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata adjektif mengikut jenisnya.

2.5.4 Penggolongan Kata: Kata Tugas Kata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat, baik predikat frasa nama, frasa kerja ataupun frasa adjektif. Kata tugas mempunyai tugastugas tertentu dalam pembinaan sesuatu frasa, klausa dan ayat. Berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsi dalam binaan ayat, kata tugas dapat dikelompokkan kepada : kata penyambung ayat, kata praklausa, prafrasa dan kata pascakata

2.5.4.1 Kata Penyambung Ayat

Kata Penyambung Ayat Kata Hubung Gabungan dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan, sambil, kemudian. Kata Hubung Pancangan Relatif Kata Hubung Pancangan Komplemen yang bahawa, untuk

2.5.4.2 Kata Praklausa

Kata Praklausa Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat wah, amboi, aduh bagaimana, siapa, bila, berapa sila, jemput, tolong, jangan, usah, harap, semoga. ya, benar, betul. Maka, alkisah, hatta, syahadan

2.5.4.3 Prafrasa

Kata Prafrasa Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Nafi Kata Pemeri Kata Sendi Nama Kata Bilangan Kata Arah akan, pernah, sedang, mahu, masih, hendak, belum amat, sangat, paling juga, lah, kah, tah, pun tidak, bukan ialah, adalah di, dari, dalam, ke, pada beberapa, banyak, ramai,dua, tiga, kelima atas, situ, dalam

2.5.4.4 Kata Pascakata

Kata Pascakata Kata Pembenda Kata Penekan yang, -nya -nya

LATIHAN : 1. Dengan merujuk keratan akhbar, garisi fungsi „nya‟ sebagai kata pascakata.

BACAAN TAMBAHAN

Nik Safiah dan rakan-rakan. (2006). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hassan. (2006). Morfologi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : PTS Profesional.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Sham. (1985). Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd.

3. Mengenalpasti jenis-jenis Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu.1 Definisi Kata Tunggal . jenis-jenis dan huraian Kata Tunggal dan Kata Terbitan bahasa Melayu. KERANGKA TAJUK-TAJUK 3.TAJUK 3   SINOPSIS Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Tunggal Kata Terbitan Tajuk ini membincangkan proses pembentukan kata bahasa Melayu yang menumpukan kepada kata tunggal dan kata terbitan. ii.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. Mengenalpasti definisi Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu. HASIL PEMBELAJARAN i.

3.3 Kata Tunggal dalam bahasa Melayu 3. Empat Suku Kata dan Akronim. Kata tunggal mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. Tiga Suku Kata. 3. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri Contoh: i. dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar (Tatabahasa Dewan. 3. 1996). iaitu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain.1 Kata Tunggal Dengan berasaskan pelaksanaan tatabahasa. ii. apa yang dimaksudkan akronim sebagai Kata Tunggal ? Akronim sebagai Kata tunggal itu adalah akronim yang berasal daripada kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata.1. Tahukah anda. iii.1. kata tunggal dapat dibahagikan kepada dua jenis (rujuk Rajah 1.1 Jenis-Jenis Kata Tunggal Kata Tunggal terdiri daripada Kata Tunggal Satu Suku Kata.5): i. Sudah? Ini? . Dua Suku Kata.1. Kamu. 2004). tidak mengalami proses Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar.Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak menerima sebarang imbuhan atau penggandaan dan perangkaian (Tatabahasa Dewan.

terutamanya bahasa Arab dan bahasa Inggeris. dan. golf. ya Contohnya : am Contohnya : cat. asli. VK + KVK Contohnya : ambil. pola gabungan kata tunggal bahasa Melayu adalah seperti berikut : 1.2 Kata Tunggal Dua Suku Kata Antara pola-pola Kata Tunggal dengan dua suku kata adalah seperti berikut : 1.1. blok. VK + KV Contohnya : undi. gred. Iblis. 7. ru. krim.1.ii.1. ini. draf. lap. zink. straw 3. tin. alat. bin. iaitu dipercayai kira-kira 500. acah. KKKV Contohnya : skru. V + KV Contohnya : aku.3. KVK Contohnya : yu. KKVK Contohnya : staf. ulat 4. brek 5. V + VK Contohnya : ais. apa. cap 4. air 3. iii. bah. Sesetengahnya terdiri daripada kata pinjam asing. Berdasarakan rajah 1 di atas. V + KVK Contohnya : izin. 6. di mana? ke Kuala Lumpur dari Terengganu 3. Contoh: i. ii. VK 3. KV 2.3. aib. skaf. iri 2. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. unta 5.1.1 Kata Tunggal Satu Suku Kata Jumlah kata tunggal dalam bahasa Melayu terhad. aur. umpan . KKKVK Contohnya : Skrip. KVKK Contohnya : bank.

akliah 15. asasi 9. cendawan. ilahi. idea.1. KVK + KV + KVK Contohnya : matlamat.3. V + KV + KV Contohnya : utara. V + KV + VK Contohnya : mendiang. bau. tetapi pola suku katanya agak banyak. V + KV + V Contohnya : usia. liar. budaya. telur dan hiris 10. barua 5. amaran.1. haluan 7.6. V + KV + KVK Contohnya : ijazah. senda 11. Sebahagian besar daripada perkataan tiga suku kata merupakan kata pinjaman. pasu. KV + V Contohnya : dia. Teruna 12. KV + KV + V Contohnya : mulia. teko 9. VK + KV + VK Contohnya : ilmiah. sembilan . KV + V + KV Contohnya : cuaca. VK + KV + KV Contohnya : almari. KV + KV + KVK Contohnya : teratak. urea 4. kuih 8. soldadu 13. V + KV + VK Contohnya : ideal. KVK + KVK Contohnya : sandar. KV + KV + VK Contohnya : tempua. biola 2. biasa. KV + KV + KV Contohnya : seteru. jemput. elaun 14. sunting # Perhatian: Sebahagian besar daripada perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua suku kata. tempias. manfaat 8. 3. KV + KV Contohnya : jala. KV + VK Contohnya : jauh. akaun. hikayat 16. KVK + KV Contohnya : lampu.3 Kata Tunggal Tiga Suku Kata Jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata dalam bahasa Melayu agak kecil. KVK + KV + KV Contohnya : menteri. Terdapat 11 pola suku kata bagi kata tunggal dua suku kata. KVK + KV + VK Contohnya : sekian. ibarat 10. mesteri. belukar. seluar 6. ria 7. 1. KV + V + KVK Contohnya : siuman. iaitu 19. KV + KVK Contohnya : jarum. tualang 3. isteri. mentua. umpama 11. binti.

KVK + KVK + KV Contohnya : sempurna 19.kumpulan gitar rancak . KV + KV + V + KVK Contohnya : mesyuarat. Antaranya seperti berikut : 1. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. Kebanyakkan merupakan kata pinjaman.1.Berita Nasional Malaysia Kugiran . kelemumur 7. KV + KVK + KV Contohnya : belanja.17. KVK + KV + KV + KVK Contohnya : sentimeter 8. kelompok 3.4 Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata. singgahsana 9. nasional 10. KV + KVK + KV + KV Contohnya : belantara.1.3. KVK + KV + KV + KV Contohnya : laksamana.1. maharajalela 3. sandiwara 4. sanubari.Angkatan Belia Islam Malaysia Bernama . KVK + KVK + KV + KV Contohnya : dispensari. V + KV + KVK + KV + KV Contohnya : universiti 11. KVK + KV + KV + KV + KVK Contohnya : kosmopolitan 12.3. selesema 6. bijaksana 3. KVK + KV + V + KV Contohnya : sentiasa 5. KV + KV + VK + KV Contohnya : keluarga. terumbu keranda 18. KV + KVK + KVK Contohnya : belimbing. KV + KV + KV + KVK Contohnya : muzakarah.5 Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan. Contohnya : ABIM . KV + KV + KV + KV Contohnya : bidadari. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.1. biduanda 2. KV + KV + KV + KV + KV + KV Contohnya .

kumpulan gitar rancak c. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.1. .pukul rata kugiran .taman bimbingan kanak-kanak purata . Oleh itu. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. Contohnya : tabika . Contohnya : ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia b. Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. a.3.1 Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu.5. jika bukan kata nama khas. Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.3.1. bergantung pada cara pembentukkannya. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. jika kata nama khas.

membentuk kata nama.1..dalam telunjuk dan -in.2. 3. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar.2.dalam berjalan dan di. Dalam bahasa melayu. Terdapat empat jenis imbuhan . yang hadir sebelum kata dasar.dalam sinambung. Imbuhan. awalan. apitan. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar. iaitu : 1. misalnya –el.1 Imbuhan awalan Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis imbuhan awalan. apabila bergabung dengan kata dasar.. akhiran.proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu 3. 2. sejumlah besar perkataannya wujud dalam bentuk kata terbitan dan jumlah imbuhan yang membentuk kata terbitan ini juga banyak.-i dalam diikuti.. Contohnya : . iaitu: 1. yang hadir sesudah kata dasar. misalnya –kan dalam jalankan dan -i dalam ikuti.imbuhan ini dihuraikan di bawah ini. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan..-an dalam keindahan dan di. Awalan kata kerja 3. misalnya ber. yang hadir secara mengepit kata dasar. sisipan.. misalnya ke-. 4.dalam diambil. awalan kata nama 2.. Awalan kata adjektif 3.2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkatan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. 3. yang hadir di celahan kata dasar...1 Awalan Kata Nama Awalan kata nama ialah awalan yang.

pembeli. perbara. memberi. pengecat perasap. subkategori suprakelas. pengukur pengebom.1. suprakategori ekabahasa. kelepek jurubahasa. pemberi pendatang.2. pewangi. jurujual. pengayuh. tatanama prasejarah. juruterbang mahasiswa. apabila bergabung dengan kata dasar akan membentuk kata kerja. penyanyi pembalut. pekedai. mengasuh.2 Awalan Kata Kerja pesara. kehendak. maharaja tatabahasa. subsistem. menari. pencari. prakata. mentadbir mengaji. mengetin. suprasistem. penjual pengguna. dwifungsi. Contohnya : Awalan meN= mememmenmengmengePerkataan melukis. pengetin.Awalan peN= pepempenpengpenge- Perkataan pelukis. membalut mendaki. prasangka subbidang. ekahala dwibahasa. peguam ketua. ekasuku. mengecat . pertapa perpekejurumahatataprasubsupraekadwi3. mahaguru. merasa membeli. menduga. tatanegara. dwibudaya Awalan kata kerja ialah yang. menghasut mengebom.

sejernih 3.3 Awalan Kata Adjektif Awalan kata adjektif ialah awalan yang. diperbesar.4 Imbuhan Akhiran Dalam bahasa Melayu terdapat hanya dua jenis imbuhan akhiran. dan 2. usahawan budiman. sehalus. apabila bergabung dengan kata dasar. termerah. iaitu : Awalan ter se- Perkataan terpandai.memperberterdidiper- memperisteri.1. apabila bergabung dengan kata dasar. bacaan ilmuwan.2. akhiran kata nama. iaitu : 1. budayawan. berbangga terkata. memperbesar.1. terpanjang seputih. akhiran kata kerja 3. membentuk kata adjektif . bersetuju. tersenyum diatur. dibeli. komunisme hadirin.2.1. silaan. memperoleh berkata. peragawati nasionalisme. membentuk kata nama. Contohnya : Akhiran -an -wan -man -wati -isme --in Perkataan ajaran.2. terasa. disuruh diperisteri.5 Akhiran Kata Nama Akhiran kata nama ialah akhiran yang. sosialisme. muslimin . seniman seniwati. diperoleh 3. terdapat hanya dua awalan adjektif .

.8 Apitan Kata Nama Apitan kata nama ialah apitan yang. apitan kata nama 2..2. membentuk kata kerja. Terdapat hanya dua akhiran kata kerja. Contohnya : Apitan peN-.. pencucian. akan membentuk kata nama. apitan kata kerja 3..6 Akhiran Kata Kerja Akhiran kata kerja ialah.. apabila bergabung dengan kata dasar.-an pen-. penggandaan.. muslimat ustazah.-an: pe-.. pengeboman.. sultanah 3... pesisiran..7 Imbuhan Apitan Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis apitan.... pemburuan..-an pelaksanaan. pengkhayalan pengesahan. apabila bergabung dengan kata dasar. petempatan ...-an peng-. perusuhan.-an pendalaman.1.. iaitu –kan dan –i ....1. Contohnya : Akhiran -kan -i Perkataan lahirkan..2. pemfitnahan pendakian... iaitu : 1.2. hulurkan ikuti. ambilkan. jalani.1. apitan kata adjektif 3. pentauliahan penguduran.-an pem-... pengekodan Perkataan pe-. penyuluhan pembukaan. sertai 3.-at -ah hadirat.-an penge-..

..10 Apitan Kata Adjektif . membelakangi. memfatwakan. berbekalkan. Contohnya: Apitan meN-......-kan meN-.... mengesyorkan.... menjauhi membanjiri. kecurian memajukan..... didekati. didorongkan. kepanasan.-i meng-. mensyaratkan menggulingkan. dianuti diperdengarkan. menanyakan membezakan.1. memberikan mendirikan. apabila bergabungan dengan kata dasar.-i me-.2.-i diper-.. memperingati kehujanan. membasahi menghendaki....-i mem-.-i ke-..kan me-. mentakrifkan.. mengepinkan beralaskan.. diperlihatkan. mengkhianati dianugerahi.-i memper-. mengawasi.........-kan menge-.. persamaan.-kan ber-. perlumbaan kecantikan.. kebijakan.-kan men-.. mencucuri. kelurusan 3..-an ke-... digulingkan perkataan 3.... menyedari.. diperbahaskan diperingati memperdengarkan...-kan mem-. memperlihatkan.-i men-.. mewarnai mendahului.kan ber-....... beratapan ditaburkan.-kan meng-.per-.-i di-.. bergantungan.-an perjumpaan... melakukan... berjudulkan bertaburan. membentuk kata kerja..1..2...-kan memper-....9 Apitan Kata Kerja Apitan kata kerja ialah apitan yang.. mengkhususkan mengehadkan.-an melalui.-an di-.-kan diper-...... mengelakkan....

. membentuk kata nama. membentuk kata adjektif....-an ke-. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan dan tidak dapat hadir dala m perkataan-perkataan lain... Hanya terdapat satu apitan kata adjektif . keruping kemuning. Contohnya : Apitan ke-. Contohnya : sisipan -el-er-emperkataan telunjuk.13 Sisipan Kata Adjektif Sisipan kata adjektif ialah sisipan yang. 3...1. kemuncup 3. tidak ada perkataan baharu yang dibentuk dengan sisipan.2.. apabila hadir di celahan kata dasar. sisipan kata nama.-an kemelayuan keinggerisan kearaban Perkataan 3.. telapak. apabila digabungkan dengan kata dasar.-an ke-.2. sisipan kata adjektif. dan 2.. Terdapat dua sisipan yang masih wujud.12 Sisipan Kata Nama Sisipan kata nama ialah sisipan yang.Apitan kata adjektif ialah apitan yang.11 Imbuhan Sisipan Bentuk sisipan tidak lagi produktif dalam bahasa Melayu sebagai satu cara membentuk perkataan.2. iaitu ke-.... membentuk kata adjektif. kelemumur seruling. . apabila hadir di celahan kata dasar.-an. kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta..1. iaitu: 1. Maksudnya..1.

Nyatakan jenis kata Tunggal untuk perkataan yang bergaris berikut: (i) ghairah (vi) balai (vii) laut (viii) sepoi (ix) tekukur (x) sarat (ii) cabar (iii) masyhur (iv) dekad (v) pulau 2.Contohnya : Sisipan -el-er-em-inPerkataan selerak. gelembung serabut. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata terbitan mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. Secara berkumpulan. gerodak gemilang. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata tunggal mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. Beri satu contoh perkataan untuk keempat-empat jenis kata terbitan yang telah anda pelajari. LATIHAN 1. sementara sinambung Secara berkumpulan. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. gemuruh. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. .

(1980). Raminah Sabran dan Rahim Syam. Abdullah Hassan. (1985). TAJUK 4   Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Majmuk Kata Ganda SINOPSIS .BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan.Bhd. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan. Nik Safiah et. Al (1996). (2006).

jenis-jenis Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu. (Tatabahasa Dewan. Kata majmuk hendaklah dibezakan daripada frasa.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi.1 Definisi Kata Majmuk Bahasa Melayu Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna. Setiap kata majmuk dan kata ganda pula dihuraikan kepada definisi. dan telefon dail terus. 4. jenis dan perinciannya. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan. Contoh kata majmuk : kerusi malas. terima kasih. biru laut. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. 1996).Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis-jenis kata majmuk dan kata ganda yang terdapat dalam Bahasa Melayu. (ii) Menghuraikan jenis-jenis kata majmuk Kata Ganda dalam bahasa Melayu. 4. Dua perkataan digabungkan menjadi kata majmuk bertindak sebagai satu unit. HASIL PEMBELAJARAN (i) Mengenal pasti definisi Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam bahasa Melayu. dengan maksud tidak boleh . Perbincangan juga turut ditumpukan kepada perincian jenis-jenis kata majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu.

sebuah frasa.menerima sebarang penyisipan. Kata Majmuk Rangkaian bebas Kata Majmuk Pengimbuhan Kata Majmuk Penggandaan 4. yang sebahagiannya besar terdiri daripada kata nama. yang boleh menerima dan (pinggan mangkuk ). 4.1 Kata Majmuk yang Terdiri daripada Rangkaian Kata Bebas Contohnya : bandar hijau hijau daun terima kasih guru besar bom tangan kuning langsat campuk aduk segi empat panjang dalam kategori ini juga termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran. iaitu : i. misalnya tidak dapat disisipkan perkataan yang ( *rumah yang batu) atau perkataan dan (*rumah dan batu ). yang boleh menerima yang (rumah yang besar) atau dengan frasa pinggan mangkuk. Antara rumah batu.2. contohnya : Duta Besar Setiausaha Politik Profesor Madya Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Perpustakaan Timbalan Naib Canselor . Ini berbeza dengan rumah besar. iii.2 Jenis-Jenis Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. Berdasarkan jenisnya. jumlah kata majmuk adalah besar. ii. kata majmuk dapat digolongkan kepada tiga kategori.

3 Kata Majmuk yang Mendukung Maksud Kiasan. hulubalang Kata Adjektif . walaupun bentuk kata tersebut ternyata mempunyai dua kata dasar.2 Kata Majmuk yang Berbentuk Istilah khusus Contohnya : deria rasa telefon dail terus segi tiga pita suara medan sinaran segi empat panjang 4.2.3. terdapat sebilangan kecil kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. Perkataan-perkataan sedemikian (sebanyak 15) tetap dieja sebagai satu perkataann.4.2. iaitu Simpulan Bahasa Contohnya : kaki ayam rabun ayam panjang tangan pilih kasih anak emas tumbuk rusuk 4. Antaranya : Kata Nama Contohnya : peribadi. iaitu : antarabangsa sukarela jawatankuasa tanggungjawab olahraga setiausaha bumiputera tandatangan kerjasama pesuruhjaya beritahu suruhanjaya kakitangan warganegara matahari Selain itu. misalnya kertas kerja dan urus setia. Namun. terdapat sejumlah perkataan yang secara lazimnya dianggap satu perkataan dan dieja secara bercantum walaupun kelihatan terdiri daripada gabungan perkataan.1 Bentuk Kata Majmuk yang Telah Mantap Lazimnya kata majmuk dieja secara terpisah.2.

Naib-naib Canselor.3.2. Terdapat dua kata majmuk yang melibatkan pengimbuhan. Contohnya : campur aduk ambil alih daya serap menjadi menjadi menjadi bercampur aduk mengambil alih daya serapan . pada kebiasaannya melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. iaitu : a. Contohnya : Alat-alat tulis. walhal.2 Penggandaan Kata Majmuk Dalam penggandaan kata majmuk. Contohnya : Warganegara-warganegara. setiausaha-setiausaha 4. kepada Kata Hubung Contohnya : manakala. Menteri-menteri besar. tandatangan-tandatangan. gambar-gambar rajah. kekecuali berlaku iaitu penggandaan yang melibatkan benntuk yang telah mantap dan melibatkan penggandaan keseluruhan unsur.3 Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk juga dapat menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan. Guruguru Besar Namun. barangkali Kata Tanya Contohnya : bagaimana 4.Contohnya : sukacita. Kata majmuk yang menerima imbuhan merupakan awalan dan akhiran sahaja dan dieja terpisah.2. dukalara Kata Sendi Nama Contohnya : daripada.3.

kata ganda penuh yang tediri daripada kata dasar. iaitu : 1. Contohnya : campur aduk ambil alih satu padu menjadi menjadi menjadi mencampuradukan pengambilalihan menyatupadukan 4. Kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan dan ejaannya bercantum. kata ganda berentak 4.kata ganda penuh. dan 3. kata ganda penuh yang terdiri daripada kata berimbuhan. Kata Ganda dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada tiga jenis. Contohnya : pelajar-pelajar ajaran-ajaran kementerian-kementerian . 1996). Kata ganda penuh boleh terdiri daripada : 1.b.3. kata ganda separa.1 Kata Ganda Penuh Kata ganda penuh ialah kata ganda yang mengalami ulangan secara keseluruhan.3 Kata Ganda Kata ganda ialah perkataan yang mengalami proses pengulangan pada kata dasar (Tatabahasa Dewan. Contohnya : rumah-rumah buku-buku masjid-masjid 2. 2.

3. Contohnya : .2 Kata Ganda Separa Kata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk melalui penggandaan sebahagian kata dasar sahaja. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Berdasarkan pengubahan dan pengulangan bunyi-bunyi tertentu. kata ganda yang berasal daripada kata berimbuhan. kata ganda berentak yang terbentuk melalui pengulangan vokal.4. Pengganda separa jenis ini berlaku hanya pada golongan kata kerja dan kata adjektif. kata ganda yang berasal daripada kata dasar tunggal yang penggulangannya berlaku pada suku kata pertama sahaja disertai pelemahan vokal dalam suku kata tersebut kepada vokal e pepet.4 Kata Ganda Berentak Kata ganda berentak ialah kata ganda yang mengalami penggulangan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. kata ganda berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu : 1. Kata ganda separa boleh terdiri daripada : 1.3. Contohnya : Di Bahagian Belakang Kata Dasar berlari-lari mencari-cari sepandai-pandai Di bahagian Hadapan Kata Dasar cinta-mencintai bantu-membantu kejar-mengejar 4. Contohnya : Laki-laki Siku-siku Jari-jari menjadi menjadi menjadi lalaki sisiku jajari lalangit menjadi menjadi menjadi menjadi lelaki sesiku jejari lelangit Langit-langit menjadi 2. Bentuk gandaan boleh terletak di belakang kata dasar atau dibahagian hadapan. tetapi yang penggandaan berlaku hanya pada kata dasar dan tidak melibatkan imbuhannya.

kata ganda berentak melalui pengulangan konsonan Contohnya . a. e. iaitu yang terbentuk berdasarkan rentak bunyi. d. Contohnya : kusut-masai ipar-duai rempah-ratus lintang-pukang LATIHAN 1. tetapi tidak melibatkan ciri-ciri persamaan bunyi. Teliti kata majmuk dalam Bahasa Melayu berdasarkan contoh di beri. c. Simpang siur Mengadu domba Penyahtaksaan Melatih tubi Pengambilalihan . b. Kemudian. Nyatakan jenis kata majmuk tersebut.Sayur-mayur Calar-balar Saki-baki 2. mundar-mandir tanah-tanih kayu-kayan 3. kata ganda berentak bebas.

Pokok-pokok e. Lelabi d.2. Tatabahasa Dewan.al. (1980). Abdullah Hassan. Raminah Sabran dan Rahim Syam. Kemudian. Lintang pukang c. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. (2006). (1985). Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. a. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. nyatakan kata terbitan tersebut.Bhd. (2006). Gunung-ganang b. Teliti kata terbitan dalam TAJUK 5 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU bahasa Melayu berdasarkan contoh diberi. Nik Safiah Karim et. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Anak beranak BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

iaitu ayat. Oleh itu. frasa kerja (FK). frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). klausa dan ayat.al. Ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. Jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa boleh digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria misalnya. Konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. iaitu klausa dan frasa. kriteria struktur morfem. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. Binaan sintaksis merujuk kepada konstruksi yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen dalam ayat. kriteria sintaksis dan kriteria semantik?. kriteria struktur fonologi atau bunyi. perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap konstruksi sintaksis. perbincangan dalam topik ini menjurus kepada Tatabahasa Dewan (Nik Safiah Karim et. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. 1996) yang menggolongkan perkataan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. . iaitu frasa. Sehubungan itu. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. klausa dan frasa. Walaupun demikian. iaitu frasa nama (FN).SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:     Konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum.

1 Konsep Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun Nik Safiah Karim et. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. 3. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. ahli-ahli bahasa lain pula membahagikannya berdasarkan pemahaman masing-masing (Ali Mahmood et. mencerakinkan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu.al. 2. Seterusnya.1: Golongan Kata Menurut Marsden (1812) b. (1996) menggolongkan perkataan Bahasa Melayu berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik namun.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) . Golongan Kata Menurut Marsden (1812): Rajah 5. menjelaskan konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. menghuraikan konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. anda seharusnya dapat: 1. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa yang berbeza.al. 5.HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 4. 2010) seperti berikut: a. KERANGKA TAJUK-TAJUK 5.

1 Ciri-Ciri Golongan Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang. Golongan Kata Menurut Asmah (1968): Rajah 5. iaitu kata nama khas. Rajah 5. kata nama am dan kata ganti nama seperti rajah di bawah. Sehubungan itu. kata adjektif dan kata tugas.4: Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996) 5. perbincangan seterusnya ditumpukan kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu 5. kata kerja.2: Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) c.2.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Nama 5.Rajah 5. iaitu kata nama.3: Golongan Kata Menurut Asmah (1968) d.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun terdapat pelbagai pendapat tentang golongan kata Bahasa Melayu. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik. Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996): Rajah 5. namun perbincangan dalam topik 5 dan topik 6 hanya menjurus kepada empat golongan perkataan. . tempat atau benda.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Bahasa Melayu Bahagian ini pula membincangkan jenis-jenis golongan kata Bahasa Melayu. iaitu perincian kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja.

undang-undang. Nik Safiah Karim et al. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan. iaitu (i) Kata ganti nama diri.(1996) menyatakan. iaitu manusia dan bukan manusia. pangkat. iaitu (i) hidup atau tidak hidup. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. perbadanan (institusi). Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda.5. kata nama am dan kata ganti nama. (iii) Institusi atau bukan institusi. Rajah 5. benda. Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua.3. perkara atau konsep yang umum sifatnya. Nama khas hidup dibahagikan kepada dua.1). bahasa. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. bangsa. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. (iv) konkrit atau abstrak dan (v) berbilang atau tak berbilang seperti berikut: Rajah 5. a. dan seumpamanya. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. (ii) manusia atau bukan manusia.al (1996). Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. haiwan.1 Jenis-Jenis Golongan Kata Nama Seperti yang telah dibincangkan.6: Kata nama khas b. dan (ii) kata ganti nama tunjuk. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada . kata nama am dan kata ganti nama (Rajah 2. jenis-jenis golongan kata nama terdiri daripada kata nama khas. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil.7: Kata Nama Am c. Seterusnya. iaitu kata nama khas.

iaitu (i) kata kerja aktif transitif. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.tiga. (a) Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. Penggolongan kata ganti nama ditunjukkan seperti berikut: Rajah 5. Contoh: . (ii) kata kerja aktif tak transitif dan (iii) kata kerja pasif. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. Dalam ayat transitif ini.2006) seperti berikut: Rajah 5.al. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan.3. memper-…kan.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. kedua dan ketiga.8: Kata Ganti Nama 5. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Kerja Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada empat jenis. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et. me-…i.3.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja 5.

tercapai dan sebagainya.seperti terangkat. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhan-imbuhan : me-. Padi sedang menguning.seperti berasah. Terdapat tiga jenis kata kerja pasif. ber…an dan ter seperti perkataan menangis. iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. duduk. Gadis itu tersenyum. berkereta. (iii) Kata kerja pasif ke …. kedinginan.an seperti kecurian. berlipat. ber-. bertulis dan sebagainya. kehujanan . (b) Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayatayat yang predikatnya mengandungi kata kerja.. Anak Pak Mat menangis di dalam bilik. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter. iii) Aminah sedang mencuci pakaian. Contoh : i) ii) iii) iv) v) vi) Pegawai itu berkereta ke pejabat.i) Samad membacakan ayahnya surat. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. (c) Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. iaitu (i) Kata kerja pasif berawalan ber. Pemuda itu sedang berbual. terbunuh. dan bersendirian. terjatuh. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Besar semalam. ii) Pengarang itu menulis buku. jatuh.

kenal pasti kata nama am.Secara berpasangan. Bina ayat yang tepat berdasarkan kata kerja tersebut. kata nama khas dan kata ganti nama berdasarkan senarai perkataan yang berikut: Tugu Negara Cangkul Sepet Siti Meja Sedih Kamu Ali Dia Cantik Hospital Mereka Kuala Lumpur Komputer Tun 2. pilih satu petikan akhbar yang sesuai dan jalankan aktiviti berikut: i. ii. Secara berkumpulan (tiga hingga empat orang).dan sebagainya. . Kenal pasti jenis-jenis kata kerja yang terdapat dalam petikan tersebut. AKTIVITI 1.

Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. haiwan. Ali Mahmood et. ii. (2007). Abdullah Hassan. iaitu nama khas ________dan nama khas_______ ___________. Kata kerja dibahagikan kepada dua kumpulan. iii. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan _____ ______. Rencana Linguistik. nama______ nama _____dan nama_______. benda. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.al. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. iaitu kata kerja ________dan kata kerja ____ ____________. (1980). Kata nama ialah kata yang digunakan untuk nama_______. iv. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006). v. Abdullah Hassan (penyunting) (1983). BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. perbadanan dan sebagainya serta dieja dengan huruf beasr.LATIHAN Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang tepat tentang golongan kata nama dan kata kerja. . Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu: Kuala Lumpur:Open University Malaysia. i. _______ialah kata yang merujuk khusus kepada nama orang. Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan ____________ vi. Kata nama khas dibahagikan kepada dua.

(1985). penerang.Ali Mahmood et. TAJUK 6 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung. Oleh itu. (2010). kata adjektif boleh disertai oleh kata keterangan amat. pendepan. penegas. penafi. sungguh dan sangat.al. kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. Kata tugas pula hadir dalam ayat. Tatabahasa Dewan. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Raminah Hj. pemeri dan tugas-tugas lain. Jenis-jenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu Untuk pengetahuan anda. kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat. . Ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. 2006). Sehubungan itu.al (1996. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan:Penerbit Fajar Bakti. pembenar.Sabran dan Rahim Syam. penentu. penguat. klausa. pembantu.

2. seperti yang dikemukakan khususnya berdasarkan pendapat Nik Safiah Karim et.1 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Adjektif Tahukah anda bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif?. anda seharusnya dapat: 1. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu.HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Ayat yang mempunyai kata adjektif adalah seperti contoh yang berikut: Ahmad sangat pandai bermain muzik. menghuraikan konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu.al (1996. 6. 2006) dan ahli-ahli bahasa yang lain. . mencerakinkan golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu KERANGKA TAJUK-TAJUK 6.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. Perbincangan selanjutnya pula ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenisjenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Buah cempedak itu enak sekali. Frasa adjektif pula boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Pemuda itu baik sungguh. 3.

Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. dan (ix) kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. atau sisipan (Ali Mahmood et. (vii) kata adjektif cara. (vi) kata adjektif jarak. sungguh. seperti contoh berikut: kuat keras bijak pintar lemah cergas nakal sihat jahat Contoh ayat: i. Anak Pak Kamar bijak sekali. sama ada imbuhan awalan. (iv) kata adjektif bentuk. 2007) Menurut Nik Safiah Karim et. masih lebat lagi. iv. iaitu (i) kata adjektif sifatan atau keadaan.al. agak. (iii) kata adjektif ukuran. Kubu pertahanan pemberontak itu amat kuat. (v) kata adjektif waktu.6. . v. (ii) kata adjektif warna. sudah lama sungguh. sekali. apitan. Dia lemah dalam matematik iii. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. benar.al. Peserta itu berdiri dengan cergas. paling.2 Jenis-Jenis Golongan Kata Adjektif Anda tentu telah mengetahui bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. (viii) kata adjektif perasaan. Budak nakal selalu kena marah ii. (2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurangkurangnya sembilan jenis. sangat.

ii. seperti contoh yang berikut: tebal nipis tinggi gemuk kurus panjang pendek rendah kecil Contoh ayat: i. Anaknya masih kecil lagi. Pakaian pelajar sekolah berwarna putih. Kertas nipis itu tidak boleh digunakan lagi. Baju kesukaan saya berwarna kuning. v. Buku tebal itu sudah saya baca. ii. Badannya semakin kurus.Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran. iv. Adik suka pakai baju hijau. Pokok itu semakin hari semakin tinggi. iv. Kereta merah itu kepunyaan abang. Dia memiliki mata berwarna biru. iii. v. Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. seperti contoh berikut: jingga putih perang biru hitam kelabu Contoh ayat: i. iii. seperti contoh berikut: lurus bengkok leper bulat bundar bujur .

v. Kedatangannya lewat hari ini. ii. ii. Dia berada di kampus sehari suntuk. Bentuk buah kelapa itu lonjong. Rumahnya tidak jauh dari Pejabat Pos. Cikgu menasihatkan kami supaya datang awal Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang seperti contoh yang berikut: nyaris hampir dekat jauh Contoh ayat: i. iv. buncit tajam Jalan lurus mudah dilalui. Dia berdiri hampir dengan kereta saya. Nenek masih menyimpan barang-barang lama. v. Universiti itu dekat dengan lebuhraya. Pinggan leper itu untuk pinggan makan. Matanya tajam memandang ke hadapan Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. Mukanya bujur sirih. iii. Kenangan silam sukar dilupakan. iii. iv. .lonjong Contoh ayat: i. iii. ii. seperti contoh yang berikut: kerap jarang baharu awal lewat dahulu sering silam lampau Contoh ayat: i.

Dia cermat apabila berbelanja. iii. Kanak-kanak itu takut akan kucing. v. Dia masih marah kepada saya. Gasing itu berpusing ligat. Nenek itu terlalu kasih akan cucunya. ii. dan rasa seperti contoh yang berikut: Indera sentuh . Pemuda itu masih malu untuk bersuara Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. dengar. v. bau. Kereta itu dipandu dengan laju.Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. Arus sungai itu sangat deras. iv. seperti contoh yang berikut: kasih sayang cinta takut hendak rindu malu geram marah Contoh ayat: i. iii. pandang. iv. seperti contoh yang berikut: pantas lambat laju deras gopoh cermat ligat perlahan cepat Contoh ayat: i. Siapa cepat dia dapat. Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. ii. Mereka amat rindu akan kampung halaman.

iii.  Suaranya merdu bagai buluh perindu. ii. ii. Indera pandang comel cantik hodoh buruk segak molek i. iv. iii. Kebanyakan lelaki bersuara garau. v. iv.  Lantai itu licin kerana baru dicuci. ii. Alunan musik itu mersik. Pemuda segak itu guru saya. Saya suka mendengar suaranya yang lembut. Teriakannya nyaring sungguh. iii. Dawai kasar itu untuk dibuat ampaian. iv. Kain yang kesat itu ialah kain lap.lembik halus kasar kesat licin keras i. . Rumah buruk itu tidak berpenghuni. Kulit mukanya sangat halus. Kakaknya suka berpakaian cantik. Dia ingin mengahwini pemuda tampan. vi. Pakaian pengantin itu molek sungguh. Indera dengar nyaring merdu garau lembut serak mersik i. v. Buku itu berkulit keras.

Bangkai ikan itu menyebabkan bau hanyir. iii. v. 6. ii. Indera bau wangi busuk hanyir hancing harum tengik i. Bau busuk itu datangnya dari lori sampah. Kuih tradisional itu terlalu manis.3 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Tugas Golongan kata tugas merupakan golongan kata yang bersifat pelbagai jenis (keterangan). Setiap hari kita minum air tawar. Nasi tengik itu tidak boleh dimakan. Semua orang suka makanan lazat. iii. Saya tidak suka minum ubat pahit. Dengan perkataan lain. Setiap hari dia memakai minyak wangi.  Bunga ros itu harum baunya. Buah limau masam rasanya. iv. golongan kata tugas bukan sahaja mengandungi . iv. Indera rasa manis masin kelat payau masam lazat i. ii. v.

iaitu tidak boleh menjadi unsur inti untuk frasa nama.2010) . pernah sangat. Sila rujuk jadual yang berikut untuk huraian tentang jenis-jenis kata tugas (Ali Mahmood et.cis apa. klausa. amat. adalah di. tepi 6.amboi. klausa atau frasa untuk mendukung maksud sesuatu tugas sintaksis tertentu. berfungsi sebagai kata praklausa. fungsi kata tugas dalam ayat adalah sebagai pemeri. daripada ya. benar dua. pembenar. segala. bawah. lah. kata hubung kata seru kata tanya kata perintah kata pangkal ayat kata bantu kata penguat kata penegas kata nafi kata pemeri kata sendi nama kata pembenar kata bilangan kata arah : : : : : : : : : : : : : : dan. siapa sila. berapa. dan frasa adjektif. tetapi wah. bukan ialah. betul. dan sebagainya. penguat. pun tidak. atau. kah. paling juga. sudah. banyak atas. penegas. dari. harap hatta. atau sebagai kata pascakata.al. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. penghubung. penerang. Sehubungan itu.golongan kecil yang berbeza malah turut menunjukkan sifat yang sama.4 Jenis-Jenis Golongan Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. Berikut disenaraikan kelompok kata tugas dan contoh-contoh perkataan yang berfungsi untuk mendukung sesuatu tugas dalam sintaksis tertentu. syahadan akan. maka. penentu. dalam. Kata tugas juga menjadi salah satu unsur dalam ayat. tah. frasa kerja. tolong. prafrasa.

 Komplemen bahawa  Guru itu .  Gabungan dan. Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. sambil.  Mereka mungkin pergi ke Johor atau ke Perak. tetapi. (ii) Kata Hubung Pancangan 1. atau.  Sampah itu dipungutnya kemudian dicampakkannya ke dalam tong sampah. Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya. kemudian  Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain. malahan.  Relatif yang  Budaya hidup yang bertoleransi dapat menjamin kesejahteraan.  Mereka beramairamai pergi ke sekolah yang menawarkan kursus komputer. serta.Jenis Kata Tugas (i) Kata Hubung Gabungan Kata Tugas Ayat 1. lalu.

semoga. untuk. walaupun. kami akan melawan. ketika. petani itu menanam jagung. hingga. andai kata.menyatakan bahawa muridnya sangat rajin. setelah. semasa. sekiranya. tatkala. sungguhpun. kendatipun.  Sementara menanti padi masak.  Keterangan kerana.  Sewaktu diumumkan berita penting itu kami tiada di sini.  Semua pihak harus menyedari bahawa perkara yang dihadapi adalah amat mencabar.  Dia membaca terlalu banyak hingga terlupa untuk makan.  Kalau musuh menyerang. sewaktu. supaya. meskipun. apabila  Pertandingan badminton akan ditangguhkan sekiranya tiada sambutan. kalau. jikalau. sementara. agar.  Orang tua itu berdoa semoga .

eh. kata pembenar. syabas. atau sebagai penerang pangkal kepada klausa  Kata seru aduh. awak telah berjaya! Aduhai. wahai   Syabas. oh. (iii) Kata Praklausa 1. celaka. apa. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. amboi. wah.keluarganya sentiasa sihat. kata perintah. siapa. mengapa. aduhai. awak datang lambat sangat!  Kata tanya berapa. iaitu yang terdiri daripada kata seru. kata tanya. bila. pengiyaan. dan kata pangkal ayat. mana  Harga barang itu berapa?  Mengapakah dia menangis semalam?  Kesihatannya sekarang bagaimana?  Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri?  Manakah baju baharu saya?  Siapakah yang datang semalam? . cis. pertanyaan. bagaimana. 2. Tugasnya yang sedemikian adalah untuk menimbulkan seruan.

benar  Silalah masuk. arakian  Hatta istana itu pun siaplah. sebermula. benar. jangan. itulah orangnya. syahadan. jemput. tanyalah dia untuk mendapatkan kepastian. minta.  Jangan buang sampah di sini. maka. adapun. sekali peristiwa. alkisah.  Betul. betul.  Janganlah bersusah hati. sila. sila. itulah cikgu baru di sekolah kita. usah. tolong.  Harap saudara dapat datang petang ini. Kata perintah jangan.  Kalakian berlakulah permusuhan antara kedua-dua kerajaan itu. harap.  Benar.  Maka baginda pun bertitah kepada Bendahara .  Kata pembenar hatta. kalakian. Ya.   Kata pembenar ya.

sedang.Paduka Raja. menyendikan. Mendukung tugas maksud yang terkandung dalam ayat seperti tugas membantu. Bantu Aspek: telah.  Semua pihak sedang sibuk menyiapkan kerja. iaitu sama ada frasa nama. menguatkan. belum  Pekerja itu telah pulang. . menegaskan. 2.  Kata bantu 1.  Adik masih membersihkan meja. atau frasa adjektif. baru.  Mereka sedang menyiapkan pengaturcaraan komputer. (iv) Kata Prakfrasa 1.  Semua kenderaan akan diperiksa esok.  Sebermula berburulah baginda bersamasama hulubalangnya. memerikan. menunjukkan arah. akan. masih. menafikan. dan membilang. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa.  Mereka pernah ke utara Malaysia.  Murid-murid itu baru tiba. frasa kerja. pernah.

 Atuk dapat mengerjakan fardhu haji pada tahun ini.  Ramai graduan yang mahu bekerja sendiri. paling.  Pendapatnya agak .  Keputusan mesti diumumkan pada hari ini juga.  Cadangan yang dikemukakannya paling menarik. agak. harus. paling.  Halaman di hadapan rumah harus dibesarkan lagi. 2. Bantu Ragam: hendak.  Semua pihak boleh memberikan pendapat mereka. terlalu. Penguat Hadapan: terlalu. Pembesaran tasik masih belum dapat dimulakan lagi. mesti.  Kata penguat 1. boleh. mahu. agak  Kata penguat hadapan ialah perkataan yang  Bangau itu terlalu kurus. dapat  Cikgu Ramli bersungguhsungguh hendak mengadakan kelas tambahan.

2. benar.  Kata penegas Kata penegas memberi penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat.  Dia keluar sebentar nian. -tah.  Lukisan di dinding itu cantik sekali. Penguat belakang: sekali. bernas.letaknya di hadapan kata adjektif. -lah. sungguh  Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas. 1. Orang itulah bapanya. Penguat bebas: amat.  Siapakah majikan kamu itu?   Apatah daya kita.  Hanya berlaku apabila frasa predikat atau bahagian yang ditegaskan mengalami proses pendepanan.  Lambat benar bas itu tiba. 1. nian  Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif. sangat. sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. 3. Penegas frasa predikat: kah. Penegas frasa subjek atau  Kami juga ingin ke .

Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa mendukung maksud pertentangan maklumat: bukan  Dia bukan hendak belajar tetapi hendak bermain sahaja. hanya. Kami ingin juga ke pekan.frasa predikat: juga. pun. Hujan hanya turun pada musim dingin. frasa kerja.  Kata pemeri - 1. Hadir di hadapan frasa  Yang dapat dilihat . 2. lagi. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif: tidak. Rumah lama itu tidak besar sangat 3. frasa adjektif. Menjadi unsur nafi frasa nama dan frasa sendi nama: bukan   Itu bukan mereka. dan frasa sendi nama 1. jua. iaitu frasa nama.  Pak Ali bukan kaya sangat tetapi pemurah orangnya. Hujan turun hanya pada musim dingin.   Dia tidak berlari.  Kata nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa predikat. memang  Bersifat bebas dari segi kehadirannya dalam ayat    bandar. Roti bukan diperbuat daripada besi. hanya.

 Kereta api laju ke KLIA ialah jenis pengangkutan yang dapat menjimatkan masa. 3. 1.  Waktu atau masa: Ali menunggu hingga ke petang. Menunjukkan tempat: di  Tempat: Pengembara itu sesat di dalam hutan. waktu atau masa: ke  Tempat: Mereka akan ke Kuantan esok.  Arah: Mereka menuju ke selatan.  Kata sendi nama Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama.  Kejadian yang berlaku itu adalah disengajakan bagi mengelakkan salah faham. Hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama: adalah  Kenyataan itu adalah tidak benar.Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. 2. 2. Menyatakan tempat atau arah. Menunjukkan: tempat. . arah dituju. nama: ialah ialah usaha dan kerajinannya.waktu atau masa: dari  Tempat atau arah: Angin bertiup dari arah selatan.

Menyatakan sasaran yang merujuk manusia. Waktu atau masa: Tempoh pembayaran bermula dari esok.  Perubahan keadaan: Keadaan berubah kepada yang lebih baik. perbezaan. benda. dan perbandingan: daripada  Punca: Dia menerima surat daripada kakak. haiwan. 4. Menunjukkan keterangan waktu dan tempat: pada  Waktu: Bas bertolak pada pukul tujuh pagi. haiwan. Menyatakan punca bagi manusia. asal kejadian. sumber. 5. unsur mujarad. unsur mujarad.  Pecahan: Peserta dibahagikan kepada dua kumpulan.  Tempat: Tuliskan nama anda pada . menyatakan pecahan dan menyatakan perubahan keadaan: kepada  Sasaran: Sila kembalikan borang itu kepada kerani. 6.  Perbezaan atau perbandingan: Kami tiba lewat daripada mereka.  Sumber atau asal kejadian: Ukiran itu diperbuat daripada logam.

Menunjukkan kegunaan  Kegunaan sesuatu: untuk untuk Rumah pekerja untuk sesuatu: untuk. laksana umpama. keras bagai. ini 9. .  Perbandingan: Hatinya {seperti. Membawa rujukan: tentang maksud  Rujukan: berbincang tentang negara. laksana} batu.kertas ini. 10. bagai. Bertugas membawa  Tujuan: Kita mesti bersatu demi makna tujuan: demi keadilan negara.  Rumah pekerja dibaiki. bagi sedang 8. Menyatakan maksud  Bahagian ditentukan yang atau bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan: untuk diperuntukkan: Hadiah untukmu. bagi sedang dibaiki. 7. Membawa perbandingan: maksud seperti. umpama. Mereka masalah 11.

 Menyatakan perbandingan: Dia sentiasa sependapat dengan ketuanya. semenjak} dua lalu. Membawa rujukan: terhadap maksud  Rujukan: Tanamilah belas rasa kasihan terhadap binatang 15. Membawa bersama-sama. Membawa penanda waktu maksud atau  Penanda waktu atau masa: Kami tinggal di kampung {sejak. itu kata yang emotif: amat akan . Mendahului kata adjektif yang bersifat emotif: akan  Mendahului adjektif bersifat Wanita rindu anaknya. semenjak 14. tahun yang masa: sejak. menyatakan perbandingan serupa: dengan maksud cara dilakukan.12. atau  Bersama-sama: Ayah ke pekan dengan ibu. 13.  Cara dilakukan: sesuatu Dia memulakan majlis yang  dengan doa. sesuatu memakai menggunakan. Memakai atau menggunakan: Ani melukis potret itu dengan cat air.

atau tempat:  Perihal dan peringkat masa: belajar sampai} had Anaknya {hingga. antara kebangsaan kita. hubungan yang membawa maksud sebab: oleh  ayat pasif: Kuih itu dibeli olehnya. Membawa lingkungan mempunyai pengertian yang ruang tidak atau  Lingkungan tidak yang mempunyai ruang atau jarak: Kita harus bertutur dalam bahasa jarak: dalam. waktu. Membawa maksud  Hubungan pembuat dalam hubungan pembuat dalam ayat pasif.16. Hubungan yang membawa maksud sebab: badminton Pemain itu kalah oleh (sebab) kekurangan latihan. hingga. peringkat universiti.  Tidak perbezaan antara pendapatnya dengan pendapat saya. ada besar . Membawa maksud perihal peringkat dan had masa. sampai 18. 17.

 Kata bilangan 1. penjuru.  Dia duduk di antara Ramli dan Salmah. bawah. dalam. atas. sekalian. utara khemah belakang rumah. beberapa.  Petani itu berjalan di tepi danau. seluruh. Dua hari lagi dia akan sampai. segi. dua. para. tepi. .  2.  Kami mendirikan di di timur. 1.  Buku itu ada di atas meja. 2. sedikit (v) Kata Pascakata Bilangan tak tentu: Segala persiapan telah dibuat. semua.  Kata penekan 1. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda. -nya yang hadir selepas perkataan. sisi. tengah. belakang. Menunjukkan bilangan tak tentu: segala. samping. sepuluh.  Mereka bersembunyi bawah rumah. Memberi kepada penegasan kata yang  Lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis. selatan. Menunjukkan sejuta bilangan  Bilangan tentu: tentu: satu. antara. banyak. Kata arah 1. hadapan. barat. Menjadikan perkataan yang sesuatu bukan  Lajunya ialah 100 km sejam. luar. bergabung dengannya: nya  Kata pembenda 1. sudut.

kenal pasti jenis-jenis kata tugas yang berbeza. sakitnya AKTIVITI 1. kata adjektif sifatan atau keadaan. catatkan dua contoh kata adjektif untuk setiap jenis kata adjektif. iaitu (i).daripada kata nama sebagai kata nama: Kata + -nya. (ii) kata adjektif warna. (ii) kata hubung pancangan. (iii) kata adjektif ukuran. (iii) kata praklausa. (viii) kata adjektif perasaan. (iv) kata adjektif bentuk. (vii) kata adjektif cara. lajunya. (vi) kata adjektif jarak. Berdasarkan petikan di bawah. (iv) kata prakfrasa dan kata pascakata. iaitu (i) kata hubung gabungan. dan (ix) kata adjektif pancaindera. 2. . (v) kata adjektif waktu. Secara berpasangan.

penggiat bahasa dan . “krisis pembudayaan bahasa Melayu dapat diperhatikan dalam dua bentuk. sekali gus dapat mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa tonggak tamadun bangsa. Pelestarian bahasa Melayu dari sudut taraf dan fungsinya serta penggunaannya penting untuk menyuburkan amalan komunikasi yang baik dan berkesan. guru. bakal pendidik. pendidikan dan di tempat awam. pegawai kerajaan. seminar ini diharapkan dapat memberikan input dan maklumat baharu kepada para ilmuwan dan pentadbir sekolah agar dapat menerapkan aspek kesantunan berbahasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) sekali gus memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. media massa. Di samping itu. Kian ketara ialah pengabaian sejumlah anggota masyarakat pelbagai lapisan terhadap bahasa sebagai unsur teras kebudayaan dan tamadun. Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan Kerajaan Negeri Terengganu ini bertujuan untuk menghayati dan menerapkan bentuk serta strategi komunikasi yang bersopan dan beretika bagi mengatasi kepincangan aspek penghayatan nilai serta adab ke-sopanan dan kesantunan berbahasa yang semakin diabaikan dalam kalangan masyarakat. bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan. Tegas beliau. Seminar yang dihadiri oleh 200 orang peserta yang terdiri daripada pensyarah. apatah lagi komunikasi yang bersifat rasmi.” Demikian ditegaskan oleh tokoh bahasa.Masyarakat kita sedang menghadapi krisis pembudayaan bahasa Melayu dalam komunikasi. Profesor Dr.” Seminar anjuran Institut Perguruan Sultan Mizan. Kuala Terengganu. dan krisis pembudayaan tentang mutu penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai ranah seperti pentadbiran. Haji Awang Sariyan ketika membentangkan kertas utama yang bertajuk Melestarikan Bahasa Melayu dalam Komunikasi dalam Seminar Kesantunan Berbahasa Peringkat Kebangsaan pada 28 hingga 29 Mac 2007 di Hotel Grand Continental. iaitu. krisis pembudayaan dalam hal taraf dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu.

mengangkat martabat bahasa Melayu dan menyuntik semangat para peserta.masyarakat umum ini telah dirasmikan oleh Pengarah Institut Perguruan Sultan Mizan. Sumber: http://www. beliau berharap agar seminar ini dapat menyemarakkan rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan. beliau menegaskan bahawa “penerapan kesantunan dan budi bahasa dalam komunikasi amat penting untuk membentuk generasi yang berkualiti dan berkeperibadian tinggi.pdf LATIHAN . Oleh itu.gov.my/klikdbp/klikdbp1apr7. Tuan Haji Nik Arif Raja Yusof.dbp. Dalam ucapan perasmiannya.

" "Aku bukan mengajak bertekak. Dia turut menghirup teh manis di dalam cawan di hadapannya." balasnya. Aku mencapai satu paket gula. Hakikatnya pantai hatiku sedang diamuk gelora.. tapi maksud kau. "Err.Berdasarkan petikan cerpen di bawah." Aku menjawab acuh tidak acuh. Tanganku mengacau sudu sambil mata merenung jauh. Kemudian kenal pasti jenis-jenis kata adjektif tersebut. "Kenapa kau diam? Tak betulkah apa yang aku katakan?". Tapi berkongsi pandangan. Kopi yang masih panas kucicip perlahan. Kurang manis. mengoyakkan bucunya lalu mencurahkan isinya ke dalam cawan putih bermulut heksagon. Pandangannya menuntut jawapan. Rasa terhina! BAHAN BACAAN Abdullah Hassan.. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. kenal pasti dan gariskan golongan kata adjektif yang terdapat. Hilwah. Aku masih diam. lalu menyuapkannya ke mulut. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Persoalan yang dihamburkan membuat aku malas mahu melayan.. "Ya. . betullah kau bersetuju bila aku katakan profesion perguruan itu serendah-rendah karier dalam kelas profesional? Aku teguk lagi kopi yang masih hangat. "Buat apa aku nak bertekak tentang persoalan yang kau sendiri telah punya jawapan dan pilihan. Dia mengorak senyum. (1980).. kau marah?" Aku menggetis donat di dalam piring. dan tidak. "Hilwah. Menarik nafas.

Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn.al (1996. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ali Mahmood et.Nik Safiah Karim et.al.Bhd. Tatabahasa Dewan. Abdullah Hassan (2008). Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu: Kuala Lumpur:Open University Malaysia. Rencana Linguistik. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti.al (1996. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka . Tatabahasa Pedagogi untuk Sekolah Menengah.al. Ali Mahmood et. 2006). Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et.Abdullah Hassan (penyunting) (1983). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan (2006). (2010). 2006). (2007).