MODUL BMM 3109 - MORFOLGI BAHASA MELA

as salam and welcome..♥

TAJUK 1

MORFOLOGI BAHASA MELAYU

SINOPSIS

Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep Morfologi Bentuk kata Bahasa Melayu Golongan kata Bahasa Melayu

Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan, struktur kata dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam kumpulan yang sama. Kesimpulannya, morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.

Abdullah Hassan (2006) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Istilah ini dipinjam daripada biologi yang bermaksud kajian tentang bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. Konsep bentuk ini diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukkannya. Unitunit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit yang terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. Perkataan ialah bentuk bahasa yang terkecil juga tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri.

Pembentukan Kata dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa cara membentuk perkataannya. Ada bentuk perkataan yang bersifat tunggal, contohnya rumah, tinggal dan putih. Di samping itu terdapat perkataan yang dibentuk hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pengimbuhan ialah meninggal dan meninggalkan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pemajmukan ialah reka bentuk dan surat khabar. Manakala contoh perkataan yang dibentuk secara penggandaan ialah besar – besar dan baju – baju.

Pengimbuhan Kata ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan iaitu awalan, akhiran dan sisipan. Imbuhan – imbuhan ini apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif.

Pemajmukan Kata ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.

Penggandaan Kata dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar juga boleh diandakan secara berentak, iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep Imbuhan. menjelaskan jenis-jenis Imbuhan. menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Rajah 1.2 Kerangka Tajuk

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep menjelaskan konsep Imbuhan, menjelaskan jenis-jenis Imbuhan dan menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

1.1 Definisi Imbuhan Apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan? Tatabahasa Dewan (2004) : Perkataan-perkataan dalam sesuatu bahasa boleh terdiri daripada bentuk dasar iaitu bentuk kata terkecil yang tidak menerima sebarang imbuhan atau bentuk terbitan, bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas bentuk dasar tadi melalui berbagai-bagai cara pembentukan kata. Imbuhan yang dimaksudkan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Tercakup dalam imbuhan ialah bentuk-bentuk berikut : awalan, akhiran, sisipan, apitan, morfem kosong dan bentuk fleksi.

Abdullah Hassan (2004) : Pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbaagai golongan, kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif. Nik Safiah Karim dan rakan (1996) : Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa, proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri. Di dalam pemakaiannya, imbuhan mestilah dirangkaikan dengan perkataan. Proses pengimbuhan ialah satu proses membentuk perkataan dengan cara mengimbuhkan sesuatu perkataan dengan imbuhan-imbuhan tertentu supaya dengan demikian akan timbullah satu perkataan yang membawa konsep yang baharu.

1.2 Jenis-Jenis Imbuhan Imbuhan-imbuhan dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada dua unsur yang besar iaitu imbuhan-imbuhan yang asli dalam bahasa Melayu dan imbuhan-imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. 1.2.1 Imbuhan-imbuhan asli dalam bahasa Melayu Imbuhan-imbuhan yang telah sedia ada dalam bahasa Melayu dapat dipecahkan pula kepada empat jenis iaitu awalan, akhiran, sisipan dan apitan.

.1.1.-an dalam ke+cantik+an dan di-.-i dalam di+ikut+i.4 Sisipan Imbuhan yang hadir di celahan kata dasar.5 Morfem Kosong .-erdalam s+er+uling dan –em-.2.2. mem-. -in.1 .2. di-. 1. 1.1. ber-. yang hadir secara mengepit kata dasar.. meny. dan lain-lain.dalam t+el+unjuk. men-.dalam s+in+ambung. em.2 Akhiran Imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang kata dasar (sesudah kata dasar) dalam pemakaian. Sisipan terbahagi kepada empat iaitu er-. 1. Misalnya –el.2. me-. Misalnya –kan dalam jalan+kan dan -i dalam akhir+i. dalam g+em+uruh. se-..1 Awala lan Imbuh an yang diletak kan di awal perkat aan (sebel um kata dasar) dalam pemakaiannya. per-. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar. ke-. meng-. el-.dalam di+ambil.. pe-.1..dalam ber+jalan dan di... Misalnya ter-.2.dan in-.1. Misalnya ber. misalnya ke-.. 1.3 Apitan Imbuhan.

dapat dibahagikan unsur-unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan mengikut asal imbuhan-imbuhan tersebut.2 Imbuhan Arab Parsi . 1.2.1 Imbuhan Sanskrit Imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit ialah jenis imbuhan yang telah lama ke dalam sistem tatabahasa bahasa Melayu. Awalan maha tata pra swa tuna eka dwi tri panca maharaja tatabahasa prakata swadaya tunabusana ekabahasa dwitahunan tribulan pancaindera man man wan wan wati wati nita nita Akhiran seniman budiman angkawan jelitawan olahragawati seniwati karyanita biduanita 1. 1. Namun.Tidak Wujud dalam bahasa Melayu.2.1.2.2. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit iaitu awalan dan akhiran. Penggunaan imbuhan ini amat produktif dan telah menjadi sebati dengan perkataan-perkataan dasar dalam bahasa Melayu.5 Fleksi Tidak Wujud dalam bahasa Melayu.2 Imbuhan-imbuhan Pinjaman dalam bahasa Melayu Umumnya.2. tiga kumpulan ini ialah : 1.2.

Namun demikian. Awalan bibiadap bilazim binormal -wi -i -iah -in Akhiran duniawi abadi lahiriah hadirin munafikin -at hadirat munafikat -ah qariah solehah 1. Tetapi umumnya tersebut tidak berfungsi sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu kecuali beberapa imbuhan awalan seperti pro-. auto.anti-. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab-Parsi iaitu awalan dan akhiran.2.3 Imbuhan Yunani – Latin .Inggeris Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu berasal daripada imbuhan bahasa Yunani – Latin – Inggeris.2. Sebagai bahasa rasmi agama Islam.Pengaruh bahasa Arab-Parsi terhadap bahasa Melayu bermula sejak kedatangan Islam ke alam Melayu kira-kira abad ke-13 masihi. mono-. poli-. terutamanya dari segi pengambilan bentuk-bentuk katanya. bahasa Arab telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu dan ini memudahkan proses asimilasi unsur-unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu.dan supra-. Awalan Akhiran .

proantipoliautosubsupraheteroheksahidrohomohiperkilomakroinfrainter- probarat antikerajaan poliklinik autograf subbidang supranasional heterograf heksagon hidrolisis homogen hiperbola kilometer makrolinguistik intrajabatan intervokal -isme -isme -ik -ik -si -si -al -al -is -is sosialisme nasionalisme prolifik saintifik sensasi revolusi praktikal klinikal potensi praktis .

3 Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata.4 : Bentuk-Bentuk Imbuhan Pinjaman dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1. dan sisipan. Berikut diperlihatkan beberapa contoh proses pengimbuhan.3. apitan.. kata majmuk.. Imbuhan (Awalan) PemMemper-isme -i Peng-.-an bawa kuat Kata dasar Kata terbitan pembawa memperkuat nasionalisme dekati pengisytiharan nasional dekat isytihar . Terdapat empat jenis imbuhan. pemajmukan.. iaitu awalan.1 Proses Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Prosesproses ini ialah pengimbuhan.5 : Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1. dan kata adjektif. akhiran.Rajah 1. penggandaan dan akronim Rajah 1. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja. Imbuhan-imbuhan ini. kata terbitan. tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu. dan kata ganda. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan.. iaitu kata tunggal.

Pengimbuhan boleh berlaku pada sejumlah kecil kata akar..-an. Pengarang pula dapat menerima apitan ke-.. ke. kerusi dan malas masing-masing mempunyai makna tersendiri.2 PROSES PEMAJMUKAN Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.. dapat dilahirkan pengarang melalui imbuhan peN-.-an -er-em- ikut sihat Imbuhan terlibat terlanjur terbalik sinambung lari gigi gilang mengikuti kesihatan Kata Terbitan keterlibatan keterlanjuran menterbalikkan kesinambungan berlarian gerigi gemilang Proses pengimbuhan boleh berlaku pada pelbagai tahap....+ mudi ( kemudi ). Sebagai contoh.. yang menghasilkan kata terbitan. misalnya ber.+ tapa ( bertapa ).-i Ke-. Tidak dapat diselitkan apa-apa unsur antara dua kata dasar . tetapi apabila dirangkaikan membentuk kata majmuk kerusi malas. Sebahagian besar proses pengimbuhan berlaku pada kata dasar. Berikut ialah beberapa contoh lain : 1.-an Kata Dasar libat lanjur balik sambung Ber-. Kata terbitan yang dihasilkan oleh proses pengimbuhan boleh menjadi kata dasar bagi proses pengimbuhan kali kedua. misalnya.. Daripada kata dasar karang.. menerbitkan kepengarangan...Men-.3.+ tawa ( ketawa ) dan ke.

2. Contohnya : lipat ganda surat khabar urus niaga ibu bapa - melipatgandakan persuratkhabaran diurusniagakan keibubapaan 1. 1.2. urus niaga cari gali reka bentuk daya serap 1.3.1 Apabila kata majmuk menerima awalan atau akhiran. Contohnya : ejaannya tetap terpisah. Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja.2.1Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti kata dasar lain.1. iaitu : 1. dalam bahasa Melayu tidak terdapat ungkapan * kerusi yang malas atau * kerusi dan malas atau * kerusi untuk malas.1 Penggandaan Kata Majmuk Kata majmuk boleh mengalami proses penggandaan. Cara pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk.3.3. maksudnya.2 - berurus niaga mencari gali direka bentuk daya serapan Apabila kata majmuk menerima apitan. Contohnya : rumah sakit guru besar Raja Muda rumah-rumah sakit guru-guru besar Raja-raja Muda .1.2.3. ejaannya menjadi bercantum.ini.

3. Dengan kata lain. Contohnya : Sekolah makan besar    sekolah-sekolah makan-makan besar-besar . Penggandaan berentak. Contohnya : setiausaha jawatankuasa tanggungjawab setiausaha-setiausaha jawatankuasa-jawatankuasa tanggungjawab-tanggungjawab 1. 2.3. Penggandaan separa. 1.3. iaitu :  Yang melibatkan kata dasar yang tidak menerima apa-apa imbuhan. iaitu . Penggandaan penuh. Terdapat dua jenis penggandaan penuh. sama ada secara penuh.1 Penggandaan penuh Penggandaan penuh ialah proses yang mengulangi seluruh kata dasar.Timbalan Naib Canselor - Timbalan-timbalan Naib Canselor Satu kekecualian ialah penggandaan yang melibatkan perkataan yang telah mantap. separa atau berentak iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu. Dalam hal ini.3 PROSES PENGGANDAAN Proses penggandaan ialah proses yang mengulangi kata dasar. penggandaan berlaku kepada keseluruhan perkataan. 1. dan 3. terdapat tiga jenis penggandaan.

baju  baju-baju  Yang melibatkan kata dasar yang menerima imbuhan.3. iaitu :  pada kata dasar tunggal dan lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya serta letak pengulangan itu pada bahagian hadapan kata dasar.3. Penggandaan ini berlaku pada . Penggandaan separa yang berlaku hanya mengulangi kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan.2 Penggandaan separa Penggandaan separa ialah proses yang mengulangi sebahagian kata dasar sahaja. menjadikannya vokal e pepet. Proses ini dapat digambarkan seperti yang berikut : jari siku sungut pohon laki  jejari sisiku susungut popohon lalaki jejari sesiku sesungut pepohon lelaki pada kata dasar yang berimbuhan. Vokal dalam bentuk gandaan ini mengalami proses pelemahan. Penggandaan separa berlaku pada dua jenis kata dasar. Contohnya : pelari perbualan kekasih kejadian     pelari-pelari perbualan-perbualan kekasih-kekasih kejadian-kejadian 1.

Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi demikian. Contohnya : sayur ramah cerai sayur-mayur ramah-tamah cerai-berai  Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan . seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. iaitu : 1 2 3 Penggandaan Berentak Pengulangan Vokal Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Penggandaan Berentak Bebas  Penggandaan Berentak Pengulangan Bebas Dalam penggandaan ini. bunyi yang diulang ialah vokal. iaitu yang mempunyai ciri-ciri keharmonian vokal.3.3 Penggandaan Berentak Penggandaan berentak ialah proses yang mengulangi kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Kata Dasar Berimbuhan tersenyum bercakap setinggi membantu mencuit menari mengejar Imbuhan tersenyum-senyum bercakap-cakap setinggi-tinggi bantu-membantu cuit-mencuit tari-menari kejar-mengejar 1. dan boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau di bahagian hadapan kata dasar.3. penggandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis. Dalam penggandaan berentak.kata kerja dan kata adjektif.

bergantung pada cara pembentukkannya.4.Dalam penggandaan ini.Berita Nasional Malaysia . penggandaan berlaku pada persamaan bunyi-bunyi konsonan tertentu.2 Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya .3. Salah.3.kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. 1. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. Contohnya : ABIM Bernama Kugiran . jika kata nama khas. jika ditulis *ipar duai. Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation 1. 1. Contohnya : kayu tanah simpang kayu-kayan tanah-tanih simpang-siur Perhatian: Kata ganda mesti dieja dengan sempang. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. misalnya.4.1 Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.Angkatan Belia Islam Malaysia .3. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.4 KATA AKRONIM Mengikut Tatabahasa Dewan.

kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar.4. anda juga dikehendaki mengumpul maklumat tentang Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu.taman bimbingan kanak-kanak purata .Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.kumpulan gitar rancak 1. jika bukan kata nama khas. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang definisi morfologi bahasa Melayu. BACAAN TAMBAHAN .pukul rata kugiran . Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas.3. 1. Oleh itu. proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu. 2.2 Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. Selain itu. Contohnya : tabika .

TAJUK 2 PERKATAAN DAN BENTUK PERKATAAN BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan kata dan bentuk tunggal. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd. kata terbitan. Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Raminah Hj.Nik Safiah dan rakan-rakan. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) (iv) Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Terbitan Mengenal pasti Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Mengenal pasti Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda (v) (vi) Mengenal pasti Golongan Kata Tunggal Mengenal pasti Golongan Kata Terbitan KERANGKA TAJUK-TAJUK . Sabran dan Rahim Sham. tumpuan juga diberi untuk mengenal pasti golongan kata tunggal dan kata terbitan. Selain itu. (2006). kata majmuk dan kata majmuk. Abdullah Hassan. Kuala Lumpur : PTS Profesional. (1985). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Morfologi Bahasa Melayu.

1: Kerangka Tajuk 1 .Rajah 2.

asal. pemajmukan dan penggandaan. UMNO. tadika. dekat. teks. Contohnya : Kata Tunggal Satu Suku Kata had.Akronim (Gabungan Huruf Awal) ABIM. dram. skrip.cas. taska. MAS. am. bulat. sana Kata Tunggal Tiga Suku Kata bahaya. ADUN. skru Kata Tungga Dua Suku Kata dia.Akronim (Gabungan Suku Kata) cerpen. trak. meja. Kata Tunggal . akan. sayembara. berita. jauh. zink. cahaya. golf. isyarat Kata Tunggal Empat Suku Kata dan lebih universiti.1 Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. cereka . gembira. personifikasi Kata Tunggal . almari. 2. sini.2. cat. laksana. mengenal pasti golongan kata tunggal dan mengenal pasti golongan kata terbitan. mahasiswa. mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata terbitan. mengenal pasti kata ganda dan bentuk kata ganda. cam. rak.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata tunggal. das. mengenal pasti kata majmuk dan bentuk kata majmuk. suka. bom. wang. cenderamata. Dalam bahasa Melayu. purata. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata.

pra-. per-.Nama Khas) Intan (Institut Tadbiran Awam Negara) Mara (Majlis Amanah Rakyat) Pernas (Perbadanan Nasional) 2. ko-. Contoh bentuk imbuhan adalah seperti di bawah yang merangkumi awalan. sub-. makro-.Kata Tunggal . di-. ber. kata kerja dan lain-lain. memper-. -wan. semi-. sisipan dan apitan. diper- Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Adjektif) ter-. dwi-. pro-. -isme.imbuhan itu pula terdiri daripada kata nama. Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Nama) peN-. - .bel-. -ita. -in. infra-. -man. se-. -at. -ah. tele- Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Kerja) meN-. akhiran.anti. ke-. -wati. te- Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Nama) -an. ter-. -is.Akronim (Gabungan Huruf Awal dan/ Suku Kata . tata-. maha. juru. pel-.2 Kata Terbitan dan Bentuk Kata Terbitan Kata terbitan ialah kata yang terhail daripada proses pengimbuhan iaitu proses mengandingkan imbuhan pada kata dasar. mikro-. eka-. - Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Kerja) -kan.

terima kasih. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah. kenal pasti contohcontoh kata terbitan dan senaraikan dalam lajur yang berasingan Kata Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Kata Majmuk ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan kata dasar atau lebih dan membawa makna yang tertentu (baharu). -em-. ber-…. -em- Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Adjektif) -el-. per-. -an.. diper-…-kan. -an. garis pusat. Duta Besar Kata Majmuk Istilah Khusus model linear. 2. tengah hari. lebuh raya. pel-…-an. Perdana Menteri.. Ketua Menteri. -in- LATIHAN : Dengan merujuk setiap bentuk imbuhan di atas. diper--.3 Kata Majmuk Bebas bandar raya. lut sinar. ke-…-an Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Kerja) meN-…-kan. memper-…-kan. memper-…ke-…-an Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Adjektif) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Nama) -el-. ber-…-kan.Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Nama) peN-. -er-. Naib Canselor. -an. kereta lembu. di-…. di-…kan. cakera . Contohnya seperti di bawah. meN-….

bumiputera. LATIHAN : Senaraikan contoh-contoh kesalahan penulisan kata majmuk di kampus anda yang kerap dilakukan oleh pengguna bahasa. daya serapan Kata Majmuk Terbitan (Apitan) mencampuradukkan. banyak. kakitangan. beritahu. kaki bola antarabangsa. sekumpulan guru penolong kanan. guru-guru besar. Persatuan Bekas Perajurit. Kata Majmuk Jamak (Penada Jamak . dikenal pasti. kaki ayam. sebahagian) semua Ketua Setiausaha. persatuan. warganegara. tandatangan. sukarela. pertubuhan. olahraga. mengambil alih. buah tangan. jawatankuasa. . sekumpulan.padat. pesuruhjaya. suruhanjaya. Kata Majmuk Terbitan (Awalan dan Akhiran) dicampur aduk. pengambilalihan. tanggungjawab Kata Majmuk Jamak (Gandaan kata pertama) alat-alat tulis. barisan. berat mulut. pengenalpastian. telefon dail terus Kata Majmuk Kiasan/Simpulan Bahasa Kata Majmuk yang Mantap anak emas. matahari. setiausaha. kapalkapal terbang.semua. kerjasama. para.

tertanya-tanya. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar atau digandakan secara berima.1 Penggolongan Kata: Kata Nama . jangan-jangan. Contohnya seperti di bawah. tolong-menolong Kata Ganda Berentak lauk-pauk. 2. berlari-lari. kusut-masai. gunung-ganang 2. kupu-kupu. pulau-pulau Kata Ganda Separa lelaki. elok-elok. kalau-kalau. Kata Ganda Penuh rama-rama. Dalam bahasa Melayu. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata.5.4 Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda Kata ganda ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar.5 Golongan Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. cantik-cantik. pemajmukan dan penggandaan. lelayang.lintang-pukang. simpangperenang.2.

Kementah Kata Ganti Nama (Diri aku. kucing. Bangunan Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Sudirman Sang Kancil. ia.Bukan Manusia) Kata Nama Khas (Tak Hidup) Jibrail.Kata Nama Am (Konkrit) baju. patik. sini. Alya Nabila. Tompok. Proton Perdana V6. Rafeah. Comel. itu Kata Ganti Nama (Tanya) apa. kami. awak. seluar. hamba. idaman. beta. tuanku. masjid Kata Nama Am (Abstrak) mimpi. Vanda Diana (orkid) Kata Nama Khas (Hidup . Jin. perasaan. saya Pertama) Kata Kedua) Ganti Nama (Diri anda. kemahuan. daku. kalian. keadaan Kata Nama Khas (Hidup . dia. mana. kehendak. beliau. situ . mereka Kata Ganti Nama (Tunjuk) ini. engkau. Proton Waja. dikau. tuan hamba Kata Ketiga) Ganti Nama (Diri baginda. siapa. Si Belang. kamu. berapa Kata Ganti Nama (Tempat) sana.Manusia) YAB Datuk Seri Dr. Allahyarham Tun Abdul Razak. Mahathir.

LATIHAN : Dengan merujuk akhbar, kelompokkan kata ganti mengikut jenisnya.

2.5.2 Golongan Kata Terbitan Penggolongan Kata: Kata Kerja

Kata Kerja Transitif (Aktif)

membeli, menggunakan, mendiami, mengabaikan, mempererat, menyiram

Kata Kerja Transitif (Pasif)

dibeli, digunakan, didiami, diabaikan, dipererat, disiram

Kata Kerja Tak Transitif (Tak Berpelengkap)

bangun,

datang,

tersenyum,

kerkibaran,

menguning, membesar, terduduk,

Kata Kerja Tak Transitif (Berpelengkap)

tinggal, beransur, berbantalkan

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata kerja mengikut kumpulannya.

2.5.3 Penggolongan Kata: Kata Adjektif

Kata Adjektif Sifat/Keadaan

berani, cerdik, cerdas, gopoh

Kata Adjektif Warna

hitam, putih, merah, biru

Kata Adjektif Ukuran

cetek, dalam, kecil, nipis, tebal

Kata Adjektif Bentuk

bukur, bundar, bulat, leper

Kata Adjektif Pancaindera

ayu, buruk, bising, mersik, merdu, hapak, lazat, manis, basah, halus

Kata Adjektif Waktu

Baru, lama, spontan, segera

Kata Adjektif Cara

cepat, deras, laju, perlahan

Kata Adjektif Perasaan

benci, cinta, ghairah, ingin

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata adjektif mengikut jenisnya.

2.5.4 Penggolongan Kata: Kata Tugas Kata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat, baik predikat frasa nama, frasa kerja ataupun frasa adjektif. Kata tugas mempunyai tugastugas tertentu dalam pembinaan sesuatu frasa, klausa dan ayat. Berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsi dalam binaan ayat, kata tugas dapat dikelompokkan kepada : kata penyambung ayat, kata praklausa, prafrasa dan kata pascakata

2.5.4.1 Kata Penyambung Ayat

Kata Penyambung Ayat Kata Hubung Gabungan dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan, sambil, kemudian. Kata Hubung Pancangan Relatif Kata Hubung Pancangan Komplemen yang bahawa, untuk

2.5.4.2 Kata Praklausa

Kata Praklausa Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat wah, amboi, aduh bagaimana, siapa, bila, berapa sila, jemput, tolong, jangan, usah, harap, semoga. ya, benar, betul. Maka, alkisah, hatta, syahadan

2.5.4.3 Prafrasa

Kata Prafrasa Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Nafi Kata Pemeri Kata Sendi Nama Kata Bilangan Kata Arah akan, pernah, sedang, mahu, masih, hendak, belum amat, sangat, paling juga, lah, kah, tah, pun tidak, bukan ialah, adalah di, dari, dalam, ke, pada beberapa, banyak, ramai,dua, tiga, kelima atas, situ, dalam

2.5.4.4 Kata Pascakata

Kata Pascakata Kata Pembenda Kata Penekan yang, -nya -nya

LATIHAN : 1. Dengan merujuk keratan akhbar, garisi fungsi „nya‟ sebagai kata pascakata.

BACAAN TAMBAHAN

Nik Safiah dan rakan-rakan. (2006). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hassan. (2006). Morfologi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : PTS Profesional.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Sham. (1985). Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd.

Mengenalpasti definisi Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi.1 Definisi Kata Tunggal .TAJUK 3   SINOPSIS Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Tunggal Kata Terbitan Tajuk ini membincangkan proses pembentukan kata bahasa Melayu yang menumpukan kepada kata tunggal dan kata terbitan. ii. KERANGKA TAJUK-TAJUK 3. Mengenalpasti jenis-jenis Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu. 3. HASIL PEMBELAJARAN i. jenis-jenis dan huraian Kata Tunggal dan Kata Terbitan bahasa Melayu.

1996).1.1 Kata Tunggal Dengan berasaskan pelaksanaan tatabahasa.3 Kata Tunggal dalam bahasa Melayu 3.1 Jenis-Jenis Kata Tunggal Kata Tunggal terdiri daripada Kata Tunggal Satu Suku Kata. Kamu. Sudah? Ini? . Kata tunggal mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. 3.3. Tahukah anda. Tiga Suku Kata.1.1. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri Contoh: i. Dua Suku Kata. iii. kata tunggal dapat dibahagikan kepada dua jenis (rujuk Rajah 1. 2004). Empat Suku Kata dan Akronim. ii. 3.Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak menerima sebarang imbuhan atau penggandaan dan perangkaian (Tatabahasa Dewan. apa yang dimaksudkan akronim sebagai Kata Tunggal ? Akronim sebagai Kata tunggal itu adalah akronim yang berasal daripada kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata.5): i. dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar (Tatabahasa Dewan. iaitu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. tidak mengalami proses Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar.

1.3. golf.ii. di mana? ke Kuala Lumpur dari Terengganu 3. cap 4. zink. air 3. brek 5. KKKV Contohnya : skru. asli.2 Kata Tunggal Dua Suku Kata Antara pola-pola Kata Tunggal dengan dua suku kata adalah seperti berikut : 1. V + KVK Contohnya : izin. bah. umpan . straw 3. apa. lap. iaitu dipercayai kira-kira 500. VK + KVK Contohnya : ambil. Sesetengahnya terdiri daripada kata pinjam asing. KVK Contohnya : yu. KVKK Contohnya : bank. draf. unta 5.3.1 Kata Tunggal Satu Suku Kata Jumlah kata tunggal dalam bahasa Melayu terhad. iii. ulat 4. ii. V + VK Contohnya : ais. Berdasarakan rajah 1 di atas. tin. 7. ru. iri 2. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. krim. gred. VK 3. KV 2. KKKVK Contohnya : Skrip. KKVK Contohnya : staf. blok. ini. alat.1.1.1. bin. Contoh: i. V + KV Contohnya : aku. Iblis. acah. aib. dan. ya Contohnya : am Contohnya : cat. VK + KV Contohnya : undi. 6. skaf. pola gabungan kata tunggal bahasa Melayu adalah seperti berikut : 1. aur. terutamanya bahasa Arab dan bahasa Inggeris.

bau. idea. V + KV + VK Contohnya : mendiang. sembilan . KV + KV + VK Contohnya : tempua. KV + KV + KVK Contohnya : teratak. V + KV + V Contohnya : usia.1. haluan 7. umpama 11. Terdapat 11 pola suku kata bagi kata tunggal dua suku kata. KVK + KV + VK Contohnya : sekian. KV + KV Contohnya : jala. manfaat 8. sunting # Perhatian: Sebahagian besar daripada perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua suku kata. KV + VK Contohnya : jauh. 1. akaun. hikayat 16. teko 9. kuih 8. elaun 14. belukar. amaran. isteri. KV + KVK Contohnya : jarum. KVK + KV + KV Contohnya : menteri. seluar 6. ria 7. tempias. KV + V + KV Contohnya : cuaca. mesteri. KVK + KV Contohnya : lampu. KV + V + KVK Contohnya : siuman. KVK + KVK Contohnya : sandar. iaitu 19. KV + KV + KV Contohnya : seteru. 3. asasi 9. V + KV + KVK Contohnya : ijazah.1. V + KV + KV Contohnya : utara. tetapi pola suku katanya agak banyak. telur dan hiris 10. binti. Teruna 12. budaya. cendawan. VK + KV + VK Contohnya : ilmiah.6. ilahi. KV + V Contohnya : dia. VK + KV + KV Contohnya : almari. senda 11. urea 4.3 Kata Tunggal Tiga Suku Kata Jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata dalam bahasa Melayu agak kecil. jemput. Sebahagian besar daripada perkataan tiga suku kata merupakan kata pinjaman. barua 5. KV + KV + V Contohnya : mulia. tualang 3. biasa. pasu. KVK + KV + KVK Contohnya : matlamat. akliah 15. V + KV + VK Contohnya : ideal.3. biola 2. mentua. ibarat 10. soldadu 13. liar.

kumpulan gitar rancak . Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. KV + KVK + KVK Contohnya : belimbing.Berita Nasional Malaysia Kugiran . KVK + KV + V + KV Contohnya : sentiasa 5. KV + KV + V + KVK Contohnya : mesyuarat.Angkatan Belia Islam Malaysia Bernama . KVK + KVK + KV + KV Contohnya : dispensari.17. maharajalela 3.3. V + KV + KVK + KV + KV Contohnya : universiti 11.1.3. singgahsana 9. kelemumur 7. kelompok 3. sandiwara 4. nasional 10. KV + KVK + KV Contohnya : belanja. Kebanyakkan merupakan kata pinjaman. sanubari. KVK + KVK + KV Contohnya : sempurna 19. KV + KV + KV + KVK Contohnya : muzakarah.1.5 Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan.1. KV + KV + VK + KV Contohnya : keluarga. KV + KV + KV + KV + KV + KV Contohnya . biduanda 2.4 Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata. bijaksana 3. KV + KVK + KV + KV Contohnya : belantara. KV + KV + KV + KV Contohnya : bidadari.1. KVK + KV + KV + KV Contohnya : laksamana. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. selesema 6. KVK + KV + KV + KV + KVK Contohnya : kosmopolitan 12. terumbu keranda 18. Antaranya seperti berikut : 1. KVK + KV + KV + KVK Contohnya : sentimeter 8. Contohnya : ABIM .

5.taman bimbingan kanak-kanak purata . Oleh itu. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.1 Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar.3.1.3.kumpulan gitar rancak c. jika bukan kata nama khas. Contohnya : ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia b. Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. jika kata nama khas. Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.pukul rata kugiran .1. . Contohnya : tabika . a. bergantung pada cara pembentukkannya.

yang hadir sesudah kata dasar.dalam sinambung... yang hadir sebelum kata dasar... yang hadir secara mengepit kata dasar.imbuhan ini dihuraikan di bawah ini. akhiran. apitan. sejumlah besar perkataannya wujud dalam bentuk kata terbitan dan jumlah imbuhan yang membentuk kata terbitan ini juga banyak.2.1..proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu 3. sisipan. 2.1 Awalan Kata Nama Awalan kata nama ialah awalan yang. Imbuhan. Awalan kata kerja 3. 3. Awalan kata adjektif 3.. awalan kata nama 2. iaitu : 1. 3. Dalam bahasa melayu. apabila bergabung dengan kata dasar. misalnya –kan dalam jalankan dan -i dalam ikuti.. misalnya ber..dalam telunjuk dan -in. misalnya ke-. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. yang hadir di celahan kata dasar. Contohnya : . iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar. awalan.-an dalam keindahan dan di. Terdapat empat jenis imbuhan .dalam diambil.-i dalam diikuti. 4.1 Imbuhan awalan Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis imbuhan awalan. membentuk kata nama. iaitu: 1.2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkatan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan.dalam berjalan dan di.2. misalnya –el.

subkategori suprakelas. mahaguru. prakata. pengecat perasap. juruterbang mahasiswa. kelepek jurubahasa.1. pencari. suprasistem.Awalan peN= pepempenpengpenge- Perkataan pelukis. subsistem. dwibudaya Awalan kata kerja ialah yang. merasa membeli. membalut mendaki. mengecat . pekedai. ekahala dwibahasa. pemberi pendatang. dwifungsi. menghasut mengebom. suprakategori ekabahasa. pewangi. jurujual. pembeli. pengetin. pertapa perpekejurumahatataprasubsupraekadwi3. mengetin. peguam ketua. prasangka subbidang. memberi. pengukur pengebom. perbara.2. kehendak. tatanegara. mengasuh.2 Awalan Kata Kerja pesara. menari. apabila bergabung dengan kata dasar akan membentuk kata kerja. pengayuh. mentadbir mengaji. tatanama prasejarah. ekasuku. penyanyi pembalut. menduga. penjual pengguna. maharaja tatabahasa. Contohnya : Awalan meN= mememmenmengmengePerkataan melukis.

bersetuju. apabila bergabung dengan kata dasar. komunisme hadirin. terdapat hanya dua awalan adjektif . usahawan budiman. memperbesar. silaan. terpanjang seputih. tersenyum diatur.memperberterdidiper- memperisteri. termerah. dibeli.2. muslimin . diperbesar. akhiran kata kerja 3. sejernih 3.2. sosialisme. akhiran kata nama. apabila bergabung dengan kata dasar. terasa. peragawati nasionalisme. bacaan ilmuwan. dan 2.5 Akhiran Kata Nama Akhiran kata nama ialah akhiran yang. iaitu : Awalan ter se- Perkataan terpandai. membentuk kata adjektif . diperoleh 3. Contohnya : Akhiran -an -wan -man -wati -isme --in Perkataan ajaran. memperoleh berkata. disuruh diperisteri. iaitu : 1.1.4 Imbuhan Akhiran Dalam bahasa Melayu terdapat hanya dua jenis imbuhan akhiran.1.1.2. sehalus. seniman seniwati.3 Awalan Kata Adjektif Awalan kata adjektif ialah awalan yang. berbangga terkata. budayawan. membentuk kata nama.

pengeboman..-an pelaksanaan. muslimat ustazah. pengekodan Perkataan pe-. pengkhayalan pengesahan. penggandaan.. pencucian... pemburuan. sultanah 3.-an pendalaman.2. hulurkan ikuti. apabila bergabung dengan kata dasar. pentauliahan penguduran. perusuhan... iaitu –kan dan –i ... iaitu : 1. apabila bergabung dengan kata dasar.1.-at -ah hadirat. jalani. akan membentuk kata nama.1.. sertai 3..1. apitan kata adjektif 3. ambilkan...2. petempatan . pesisiran..7 Imbuhan Apitan Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis apitan. membentuk kata kerja.-an: pe-....6 Akhiran Kata Kerja Akhiran kata kerja ialah. Contohnya : Akhiran -kan -i Perkataan lahirkan.. apitan kata nama 2. Contohnya : Apitan peN-. apitan kata kerja 3...-an pen-..-an pem-.8 Apitan Kata Nama Apitan kata nama ialah apitan yang.. Terdapat hanya dua akhiran kata kerja... penyuluhan pembukaan.-an penge-..-an peng-...2.. pemfitnahan pendakian.

.-an di-.....1.-i memper-. diperbahaskan diperingati memperdengarkan. memperlihatkan. didekati.-an melalui.2.-kan menge-. memfatwakan. menyedari. didorongkan...kan me-. mengepinkan beralaskan. kepanasan.kan ber-. mentakrifkan.-i me-.... kecurian memajukan.. mengawasi.... apabila bergabungan dengan kata dasar..-kan ber-.-i men-.... kebijakan. memperingati kehujanan. Contohnya: Apitan meN-.. mengelakkan.. perlumbaan kecantikan.... kelurusan 3. menjauhi membanjiri. persamaan..10 Apitan Kata Adjektif .-i meng-.. mengesyorkan.. berjudulkan bertaburan......-i ke-... mewarnai mendahului.-kan men-.... mensyaratkan menggulingkan.-kan meN-.2.. bergantungan. menanyakan membezakan......-kan mem-... diperlihatkan..-an perjumpaan..-i diper-.. berbekalkan... beratapan ditaburkan. mencucuri....1.....-i mem-.....-kan memper-. memberikan mendirikan.. mengkhususkan mengehadkan....9 Apitan Kata Kerja Apitan kata kerja ialah apitan yang....-an ke-.-kan meng-. membentuk kata kerja.. mengkhianati dianugerahi. digulingkan perkataan 3.-kan diper-. melakukan.. membelakangi.-i di-....per-. dianuti diperdengarkan. membasahi menghendaki.

membentuk kata adjektif..2.. Hanya terdapat satu apitan kata adjektif ...12 Sisipan Kata Nama Sisipan kata nama ialah sisipan yang..-an ke-.Apitan kata adjektif ialah apitan yang.2. telapak.. iaitu ke-. Maksudnya. kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta. membentuk kata nama.1.1.. apabila hadir di celahan kata dasar. apabila hadir di celahan kata dasar. iaitu: 1. sisipan kata nama.. dan 2..1.. tidak ada perkataan baharu yang dibentuk dengan sisipan.. kemuncup 3. Terdapat dua sisipan yang masih wujud. apabila digabungkan dengan kata dasar. sisipan kata adjektif. Contohnya : sisipan -el-er-emperkataan telunjuk. 3.11 Imbuhan Sisipan Bentuk sisipan tidak lagi produktif dalam bahasa Melayu sebagai satu cara membentuk perkataan. membentuk kata adjektif..2..-an kemelayuan keinggerisan kearaban Perkataan 3.-an... Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan dan tidak dapat hadir dala m perkataan-perkataan lain. kelemumur seruling.13 Sisipan Kata Adjektif Sisipan kata adjektif ialah sisipan yang.-an ke-.. . keruping kemuning. Contohnya : Apitan ke-.

sementara sinambung Secara berkumpulan. gelembung serabut. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza.Contohnya : Sisipan -el-er-em-inPerkataan selerak. gerodak gemilang. Beri satu contoh perkataan untuk keempat-empat jenis kata terbitan yang telah anda pelajari. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata tunggal mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. gemuruh. . LATIHAN 1. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata terbitan mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. Nyatakan jenis kata Tunggal untuk perkataan yang bergaris berikut: (i) ghairah (vi) balai (vii) laut (viii) sepoi (ix) tekukur (x) sarat (ii) cabar (iii) masyhur (iv) dekad (v) pulau 2. Secara berkumpulan.

Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Tatabahasa Dewan. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. TAJUK 4   Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Majmuk Kata Ganda SINOPSIS . Nik Safiah et. Al (1996). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. (1980). (2006).BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. (1985). Raminah Sabran dan Rahim Syam.Bhd. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.

iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan. Contoh kata majmuk : kerusi malas. biru laut. (Tatabahasa Dewan. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Dua perkataan digabungkan menjadi kata majmuk bertindak sebagai satu unit.Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis-jenis kata majmuk dan kata ganda yang terdapat dalam Bahasa Melayu. 4. 1996). dengan maksud tidak boleh . jenis dan perinciannya. dan telefon dail terus.1 Definisi Kata Majmuk Bahasa Melayu Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna. Kata majmuk hendaklah dibezakan daripada frasa. terima kasih. HASIL PEMBELAJARAN (i) Mengenal pasti definisi Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam bahasa Melayu. 4. Perbincangan juga turut ditumpukan kepada perincian jenis-jenis kata majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu. Setiap kata majmuk dan kata ganda pula dihuraikan kepada definisi. (ii) Menghuraikan jenis-jenis kata majmuk Kata Ganda dalam bahasa Melayu.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. jenis-jenis Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu.

jumlah kata majmuk adalah besar. 4. iii. ii. yang boleh menerima dan (pinggan mangkuk ). kata majmuk dapat digolongkan kepada tiga kategori. contohnya : Duta Besar Setiausaha Politik Profesor Madya Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Perpustakaan Timbalan Naib Canselor . yang boleh menerima yang (rumah yang besar) atau dengan frasa pinggan mangkuk. misalnya tidak dapat disisipkan perkataan yang ( *rumah yang batu) atau perkataan dan (*rumah dan batu ).menerima sebarang penyisipan.2. Ini berbeza dengan rumah besar. iaitu : i.1 Kata Majmuk yang Terdiri daripada Rangkaian Kata Bebas Contohnya : bandar hijau hijau daun terima kasih guru besar bom tangan kuning langsat campuk aduk segi empat panjang dalam kategori ini juga termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran. Kata Majmuk Rangkaian bebas Kata Majmuk Pengimbuhan Kata Majmuk Penggandaan 4.2 Jenis-Jenis Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. yang sebahagiannya besar terdiri daripada kata nama.sebuah frasa. Berdasarkan jenisnya. Antara rumah batu.

2. iaitu Simpulan Bahasa Contohnya : kaki ayam rabun ayam panjang tangan pilih kasih anak emas tumbuk rusuk 4.2 Kata Majmuk yang Berbentuk Istilah khusus Contohnya : deria rasa telefon dail terus segi tiga pita suara medan sinaran segi empat panjang 4. Perkataan-perkataan sedemikian (sebanyak 15) tetap dieja sebagai satu perkataann. Antaranya : Kata Nama Contohnya : peribadi.3. terdapat sebilangan kecil kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh.3 Kata Majmuk yang Mendukung Maksud Kiasan. hulubalang Kata Adjektif . walaupun bentuk kata tersebut ternyata mempunyai dua kata dasar. iaitu : antarabangsa sukarela jawatankuasa tanggungjawab olahraga setiausaha bumiputera tandatangan kerjasama pesuruhjaya beritahu suruhanjaya kakitangan warganegara matahari Selain itu. misalnya kertas kerja dan urus setia. Namun.2. terdapat sejumlah perkataan yang secara lazimnya dianggap satu perkataan dan dieja secara bercantum walaupun kelihatan terdiri daripada gabungan perkataan.2.1 Bentuk Kata Majmuk yang Telah Mantap Lazimnya kata majmuk dieja secara terpisah.4.

2 Penggandaan Kata Majmuk Dalam penggandaan kata majmuk. Guruguru Besar Namun. walhal. barangkali Kata Tanya Contohnya : bagaimana 4.Contohnya : sukacita. tandatangan-tandatangan.2. Contohnya : campur aduk ambil alih daya serap menjadi menjadi menjadi bercampur aduk mengambil alih daya serapan . Terdapat dua kata majmuk yang melibatkan pengimbuhan.2. Kata majmuk yang menerima imbuhan merupakan awalan dan akhiran sahaja dan dieja terpisah. dukalara Kata Sendi Nama Contohnya : daripada. pada kebiasaannya melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. kekecuali berlaku iaitu penggandaan yang melibatkan benntuk yang telah mantap dan melibatkan penggandaan keseluruhan unsur. Naib-naib Canselor. iaitu : a.3. setiausaha-setiausaha 4. kepada Kata Hubung Contohnya : manakala. Contohnya : Warganegara-warganegara.3. Contohnya : Alat-alat tulis.3 Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk juga dapat menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan. gambar-gambar rajah. Menteri-menteri besar.

3.b. Kata ganda penuh boleh terdiri daripada : 1. kata ganda penuh yang terdiri daripada kata berimbuhan. kata ganda berentak 4. kata ganda separa. 1996). Kata Ganda dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada tiga jenis.kata ganda penuh. Contohnya : campur aduk ambil alih satu padu menjadi menjadi menjadi mencampuradukan pengambilalihan menyatupadukan 4.1 Kata Ganda Penuh Kata ganda penuh ialah kata ganda yang mengalami ulangan secara keseluruhan. 2. Contohnya : rumah-rumah buku-buku masjid-masjid 2. iaitu : 1.3 Kata Ganda Kata ganda ialah perkataan yang mengalami proses pengulangan pada kata dasar (Tatabahasa Dewan. Kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan dan ejaannya bercantum. Contohnya : pelajar-pelajar ajaran-ajaran kementerian-kementerian . kata ganda penuh yang tediri daripada kata dasar. dan 3.

2 Kata Ganda Separa Kata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk melalui penggandaan sebahagian kata dasar sahaja.3. Contohnya : Di Bahagian Belakang Kata Dasar berlari-lari mencari-cari sepandai-pandai Di bahagian Hadapan Kata Dasar cinta-mencintai bantu-membantu kejar-mengejar 4. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Berdasarkan pengubahan dan pengulangan bunyi-bunyi tertentu. tetapi yang penggandaan berlaku hanya pada kata dasar dan tidak melibatkan imbuhannya. Kata ganda separa boleh terdiri daripada : 1.4. kata ganda yang berasal daripada kata berimbuhan. Contohnya : . Contohnya : Laki-laki Siku-siku Jari-jari menjadi menjadi menjadi lalaki sisiku jajari lalangit menjadi menjadi menjadi menjadi lelaki sesiku jejari lelangit Langit-langit menjadi 2. kata ganda berentak yang terbentuk melalui pengulangan vokal.3.4 Kata Ganda Berentak Kata ganda berentak ialah kata ganda yang mengalami penggulangan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Bentuk gandaan boleh terletak di belakang kata dasar atau dibahagian hadapan. kata ganda berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu : 1. Pengganda separa jenis ini berlaku hanya pada golongan kata kerja dan kata adjektif. kata ganda yang berasal daripada kata dasar tunggal yang penggulangannya berlaku pada suku kata pertama sahaja disertai pelemahan vokal dalam suku kata tersebut kepada vokal e pepet.

kata ganda berentak bebas. tetapi tidak melibatkan ciri-ciri persamaan bunyi. a. Contohnya : kusut-masai ipar-duai rempah-ratus lintang-pukang LATIHAN 1. iaitu yang terbentuk berdasarkan rentak bunyi. Teliti kata majmuk dalam Bahasa Melayu berdasarkan contoh di beri. Simpang siur Mengadu domba Penyahtaksaan Melatih tubi Pengambilalihan . c. e. kata ganda berentak melalui pengulangan konsonan Contohnya .Sayur-mayur Calar-balar Saki-baki 2. Kemudian. d. Nyatakan jenis kata majmuk tersebut. b. mundar-mandir tanah-tanih kayu-kayan 3.

. Nik Safiah Karim et. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. (1985). a. (2006). Kemudian. Anak beranak BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Raminah Sabran dan Rahim Syam. nyatakan kata terbitan tersebut. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Pokok-pokok e. Teliti kata terbitan dalam TAJUK 5 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU bahasa Melayu berdasarkan contoh diberi. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn.al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lelabi d. Tatabahasa Dewan.2.Bhd. (1980). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Gunung-ganang b. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Lintang pukang c. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. (2006). Abdullah Hassan.

al. kriteria struktur fonologi atau bunyi. Konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. . Ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. perbincangan dalam topik ini menjurus kepada Tatabahasa Dewan (Nik Safiah Karim et. Binaan sintaksis merujuk kepada konstruksi yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen dalam ayat. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Walaupun demikian. Jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa boleh digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria misalnya. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Oleh itu. 1996) yang menggolongkan perkataan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. kriteria sintaksis dan kriteria semantik?. klausa dan frasa. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap konstruksi sintaksis. klausa dan ayat. iaitu klausa dan frasa. iaitu ayat. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. Sehubungan itu. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. iaitu frasa nama (FN). kriteria struktur morfem.SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:     Konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. iaitu frasa. frasa kerja (FK).

menghuraikan konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu.HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. anda seharusnya dapat: 1. 4.1: Golongan Kata Menurut Marsden (1812) b. 3. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa yang berbeza. Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) . KERANGKA TAJUK-TAJUK 5. (1996) menggolongkan perkataan Bahasa Melayu berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik namun.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. Golongan Kata Menurut Marsden (1812): Rajah 5. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu.al.1 Konsep Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun Nik Safiah Karim et.al. mencerakinkan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. Seterusnya. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. menjelaskan konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. 2. ahli-ahli bahasa lain pula membahagikannya berdasarkan pemahaman masing-masing (Ali Mahmood et. 2010) seperti berikut: a. 5.

iaitu perincian kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja. iaitu kata nama.Rajah 5.3: Golongan Kata Menurut Asmah (1968) d.1 Ciri-Ciri Golongan Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang. kata kerja. Rajah 5.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Bahasa Melayu Bahagian ini pula membincangkan jenis-jenis golongan kata Bahasa Melayu. kata adjektif dan kata tugas. Golongan Kata Menurut Asmah (1968): Rajah 5. perbincangan seterusnya ditumpukan kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu 5.2: Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) c. tempat atau benda.4: Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996) 5.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun terdapat pelbagai pendapat tentang golongan kata Bahasa Melayu. namun perbincangan dalam topik 5 dan topik 6 hanya menjurus kepada empat golongan perkataan. . iaitu kata nama khas. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik. Sehubungan itu.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Nama 5. kata nama am dan kata ganti nama seperti rajah di bawah.2. Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996): Rajah 5.

(iv) konkrit atau abstrak dan (v) berbilang atau tak berbilang seperti berikut: Rajah 5. kata nama am dan kata ganti nama (Rajah 2.1 Jenis-Jenis Golongan Kata Nama Seperti yang telah dibincangkan.5.al (1996). iaitu (i) Kata ganti nama diri. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. Seterusnya. dan (ii) kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. Nik Safiah Karim et al. benda. Nama khas hidup dibahagikan kepada dua. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua. jenis-jenis golongan kata nama terdiri daripada kata nama khas. (ii) manusia atau bukan manusia.3. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. pangkat. iaitu kata nama khas. Rajah 5. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. undang-undang. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada . dan seumpamanya. a.(1996) menyatakan. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. perkara atau konsep yang umum sifatnya. Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. iaitu (i) hidup atau tidak hidup. bangsa.7: Kata Nama Am c.6: Kata nama khas b. perbadanan (institusi). kata nama am dan kata ganti nama. iaitu manusia dan bukan manusia. haiwan. bahasa. (iii) Institusi atau bukan institusi. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan.1).

(ii) kata kerja aktif tak transitif dan (iii) kata kerja pasif.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Kerja Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada empat jenis. memper-…kan. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja 5.al. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan. me-…i. Penggolongan kata ganti nama ditunjukkan seperti berikut: Rajah 5.3.2006) seperti berikut: Rajah 5. Contoh: . (a) Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja.8: Kata Ganti Nama 5. Dalam ayat transitif ini.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et.3. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. kedua dan ketiga.tiga. iaitu (i) kata kerja aktif transitif.

seperti berasah.i) Samad membacakan ayahnya surat. kedinginan. (c) Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif.seperti terangkat. terbunuh. terjatuh. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. Anak Pak Mat menangis di dalam bilik. berlipat.an seperti kecurian. kehujanan . Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Besar semalam. iii) Aminah sedang mencuci pakaian. Terdapat tiga jenis kata kerja pasif. ber-. (b) Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayatayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. Pemuda itu sedang berbual. Gadis itu tersenyum. bertulis dan sebagainya. iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. ii) Pengarang itu menulis buku. ber…an dan ter seperti perkataan menangis. dan bersendirian. jatuh. tercapai dan sebagainya. Contoh : i) ii) iii) iv) v) vi) Pegawai itu berkereta ke pejabat. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhan-imbuhan : me-. iaitu (i) Kata kerja pasif berawalan ber. Padi sedang menguning. berkereta. duduk.. (iii) Kata kerja pasif ke …. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter.

. Secara berkumpulan (tiga hingga empat orang). kata nama khas dan kata ganti nama berdasarkan senarai perkataan yang berikut: Tugu Negara Cangkul Sepet Siti Meja Sedih Kamu Ali Dia Cantik Hospital Mereka Kuala Lumpur Komputer Tun 2. ii. kenal pasti kata nama am. pilih satu petikan akhbar yang sesuai dan jalankan aktiviti berikut: i.Secara berpasangan. Bina ayat yang tepat berdasarkan kata kerja tersebut. Kenal pasti jenis-jenis kata kerja yang terdapat dalam petikan tersebut.dan sebagainya. AKTIVITI 1.

BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Rencana Linguistik. Kata nama khas dibahagikan kepada dua. Abdullah Hassan. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. benda. haiwan. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu: Kuala Lumpur:Open University Malaysia. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. perbadanan dan sebagainya serta dieja dengan huruf beasr.al. Kata kerja dibahagikan kepada dua kumpulan. . iii. iv. Kata nama ialah kata yang digunakan untuk nama_______. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ali Mahmood et. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. (2007). (1980). ii. _______ialah kata yang merujuk khusus kepada nama orang. v. Abdullah Hassan (penyunting) (1983). Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan _____ ______. i. (2006).LATIHAN Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang tepat tentang golongan kata nama dan kata kerja. Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan ____________ vi. nama______ nama _____dan nama_______. iaitu nama khas ________dan nama khas_______ ___________. iaitu kata kerja ________dan kata kerja ____ ____________.

pembantu.al (1996. penerang. 2006). . Ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Kata tugas pula hadir dalam ayat. Sehubungan itu. Tatabahasa Dewan.Ali Mahmood et. Oleh itu. pendepan. penafi. TAJUK 6 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat. kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. klausa. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Raminah Hj. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. penguat.Sabran dan Rahim Syam. sungguh dan sangat. pemeri dan tugas-tugas lain.al. (1985). penegas. penentu. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung. (2010). Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan:Penerbit Fajar Bakti. Jenis-jenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu Untuk pengetahuan anda. pembenar. kata adjektif boleh disertai oleh kata keterangan amat.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. . mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. 6. Pemuda itu baik sungguh. 3.1 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Adjektif Tahukah anda bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif?. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Frasa adjektif pula boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat. mencerakinkan golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu KERANGKA TAJUK-TAJUK 6. menghuraikan konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. anda seharusnya dapat: 1. 2006) dan ahli-ahli bahasa yang lain. Perbincangan selanjutnya pula ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenisjenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. seperti yang dikemukakan khususnya berdasarkan pendapat Nik Safiah Karim et.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda.al (1996. 2. Buah cempedak itu enak sekali. Ayat yang mempunyai kata adjektif adalah seperti contoh yang berikut: Ahmad sangat pandai bermain muzik.

sangat. (vii) kata adjektif cara. . paling. Kubu pertahanan pemberontak itu amat kuat. sekali. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. 2007) Menurut Nik Safiah Karim et. v. (ii) kata adjektif warna. benar. apitan. iaitu (i) kata adjektif sifatan atau keadaan. (2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurangkurangnya sembilan jenis. Anak Pak Kamar bijak sekali. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. Peserta itu berdiri dengan cergas. (vi) kata adjektif jarak. (iii) kata adjektif ukuran.2 Jenis-Jenis Golongan Kata Adjektif Anda tentu telah mengetahui bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. agak. iv. sudah lama sungguh. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. masih lebat lagi. Budak nakal selalu kena marah ii. (iv) kata adjektif bentuk.al.6. dan (ix) kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. (v) kata adjektif waktu. (viii) kata adjektif perasaan.al. sama ada imbuhan awalan. sungguh. Dia lemah dalam matematik iii. seperti contoh berikut: kuat keras bijak pintar lemah cergas nakal sihat jahat Contoh ayat: i. atau sisipan (Ali Mahmood et.

iii. Dia memiliki mata berwarna biru. seperti contoh berikut: jingga putih perang biru hitam kelabu Contoh ayat: i.Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. Pakaian pelajar sekolah berwarna putih. v. Kertas nipis itu tidak boleh digunakan lagi. ii. Anaknya masih kecil lagi. iv. ii. Buku tebal itu sudah saya baca. Baju kesukaan saya berwarna kuning. seperti contoh yang berikut: tebal nipis tinggi gemuk kurus panjang pendek rendah kecil Contoh ayat: i. Adik suka pakai baju hijau. Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. Pokok itu semakin hari semakin tinggi. iii. Kereta merah itu kepunyaan abang. seperti contoh berikut: lurus bengkok leper bulat bundar bujur . Badannya semakin kurus. iv. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran. v.

ii. Mukanya bujur sirih. Matanya tajam memandang ke hadapan Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. seperti contoh yang berikut: kerap jarang baharu awal lewat dahulu sering silam lampau Contoh ayat: i. v. iv. iii. iv. Cikgu menasihatkan kami supaya datang awal Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang seperti contoh yang berikut: nyaris hampir dekat jauh Contoh ayat: i. buncit tajam Jalan lurus mudah dilalui. Kenangan silam sukar dilupakan. Rumahnya tidak jauh dari Pejabat Pos. . Nenek masih menyimpan barang-barang lama. Kedatangannya lewat hari ini. ii.lonjong Contoh ayat: i. Dia berdiri hampir dengan kereta saya. Bentuk buah kelapa itu lonjong. v. Pinggan leper itu untuk pinggan makan. Universiti itu dekat dengan lebuhraya. Dia berada di kampus sehari suntuk. iii. iii. ii.

Siapa cepat dia dapat. pandang. iii. Kanak-kanak itu takut akan kucing. Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. Arus sungai itu sangat deras. seperti contoh yang berikut: kasih sayang cinta takut hendak rindu malu geram marah Contoh ayat: i. v. Gasing itu berpusing ligat. Kereta itu dipandu dengan laju. Dia cermat apabila berbelanja. iv. Pemuda itu masih malu untuk bersuara Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. ii. dan rasa seperti contoh yang berikut: Indera sentuh . seperti contoh yang berikut: pantas lambat laju deras gopoh cermat ligat perlahan cepat Contoh ayat: i. bau. Nenek itu terlalu kasih akan cucunya. iii. Dia masih marah kepada saya. v. Mereka amat rindu akan kampung halaman.Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. ii. dengar. iv.

Pakaian pengantin itu molek sungguh. Kulit mukanya sangat halus. ii. iv. Kebanyakan lelaki bersuara garau. v. Buku itu berkulit keras. . Pemuda segak itu guru saya. Teriakannya nyaring sungguh. Indera pandang comel cantik hodoh buruk segak molek i. Rumah buruk itu tidak berpenghuni.  Suaranya merdu bagai buluh perindu. v. Kakaknya suka berpakaian cantik. Dia ingin mengahwini pemuda tampan. Indera dengar nyaring merdu garau lembut serak mersik i. iv. iv. iii. Saya suka mendengar suaranya yang lembut. Kain yang kesat itu ialah kain lap.  Lantai itu licin kerana baru dicuci. Alunan musik itu mersik. Dawai kasar itu untuk dibuat ampaian. iii. ii.lembik halus kasar kesat licin keras i. iii. vi. ii.

3 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Tugas Golongan kata tugas merupakan golongan kata yang bersifat pelbagai jenis (keterangan). Saya tidak suka minum ubat pahit. Kuih tradisional itu terlalu manis. Nasi tengik itu tidak boleh dimakan. Bau busuk itu datangnya dari lori sampah. Setiap hari dia memakai minyak wangi. Dengan perkataan lain. Indera bau wangi busuk hanyir hancing harum tengik i. Buah limau masam rasanya. v. iii.  Bunga ros itu harum baunya. Bangkai ikan itu menyebabkan bau hanyir. Semua orang suka makanan lazat. iv. v. golongan kata tugas bukan sahaja mengandungi . ii. Indera rasa manis masin kelat payau masam lazat i. iv. iii. ii. Setiap hari kita minum air tawar. 6.

daripada ya. Berikut disenaraikan kelompok kata tugas dan contoh-contoh perkataan yang berfungsi untuk mendukung sesuatu tugas dalam sintaksis tertentu. pun tidak. tah. siapa sila. kata hubung kata seru kata tanya kata perintah kata pangkal ayat kata bantu kata penguat kata penegas kata nafi kata pemeri kata sendi nama kata pembenar kata bilangan kata arah : : : : : : : : : : : : : : dan.golongan kecil yang berbeza malah turut menunjukkan sifat yang sama. klausa atau frasa untuk mendukung maksud sesuatu tugas sintaksis tertentu. penegas.amboi. lah. syahadan akan. paling juga. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. berapa.2010) . segala. Sila rujuk jadual yang berikut untuk huraian tentang jenis-jenis kata tugas (Ali Mahmood et. dan sebagainya. pernah sangat.al. banyak atas. dalam. betul. penghubung. penguat. kah. pembenar. benar dua. prafrasa. berfungsi sebagai kata praklausa. tepi 6. Kata tugas juga menjadi salah satu unsur dalam ayat.cis apa. dan frasa adjektif. Sehubungan itu. penerang. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti untuk frasa nama. fungsi kata tugas dalam ayat adalah sebagai pemeri. penentu. dari. sudah. atau sebagai kata pascakata. harap hatta. frasa kerja. tolong. amat.4 Jenis-Jenis Golongan Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. klausa. tetapi wah. atau. bawah. bukan ialah. adalah di. maka.

 Gabungan dan. lalu. Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. serta. malahan. kemudian  Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain.  Mereka mungkin pergi ke Johor atau ke Perak. Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya. sambil. atau.  Komplemen bahawa  Guru itu . tetapi. (ii) Kata Hubung Pancangan 1.  Mereka beramairamai pergi ke sekolah yang menawarkan kursus komputer.Jenis Kata Tugas (i) Kata Hubung Gabungan Kata Tugas Ayat 1.  Sampah itu dipungutnya kemudian dicampakkannya ke dalam tong sampah.  Relatif yang  Budaya hidup yang bertoleransi dapat menjamin kesejahteraan.

semoga. sungguhpun.menyatakan bahawa muridnya sangat rajin.  Dia membaca terlalu banyak hingga terlupa untuk makan. hingga.  Kalau musuh menyerang. apabila  Pertandingan badminton akan ditangguhkan sekiranya tiada sambutan. kami akan melawan. jikalau.  Sewaktu diumumkan berita penting itu kami tiada di sini.  Keterangan kerana. setelah.  Semua pihak harus menyedari bahawa perkara yang dihadapi adalah amat mencabar.  Sementara menanti padi masak. untuk. tatkala. ketika. meskipun. petani itu menanam jagung. sekiranya. agar. sementara.  Orang tua itu berdoa semoga . kalau. semasa. walaupun. sewaktu. kendatipun. supaya. andai kata.

iaitu yang terdiri daripada kata seru. (iii) Kata Praklausa 1. aduhai.keluarganya sentiasa sihat. mengapa. pertanyaan. kata tanya. wahai   Syabas. 2. Tugasnya yang sedemikian adalah untuk menimbulkan seruan. bagaimana. wah. awak datang lambat sangat!  Kata tanya berapa. kata perintah. celaka. kata pembenar. bila. amboi. dan kata pangkal ayat. oh. apa. atau sebagai penerang pangkal kepada klausa  Kata seru aduh. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. siapa. awak telah berjaya! Aduhai. mana  Harga barang itu berapa?  Mengapakah dia menangis semalam?  Kesihatannya sekarang bagaimana?  Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri?  Manakah baju baharu saya?  Siapakah yang datang semalam? . syabas. pengiyaan. eh. cis.

syahadan. harap. tanyalah dia untuk mendapatkan kepastian. sekali peristiwa. tolong. sila.   Kata pembenar ya.  Harap saudara dapat datang petang ini. jemput.  Benar.  Kalakian berlakulah permusuhan antara kedua-dua kerajaan itu. arakian  Hatta istana itu pun siaplah. maka. sebermula.  Betul. alkisah. itulah orangnya.  Maka baginda pun bertitah kepada Bendahara . sila. minta. adapun. betul.  Janganlah bersusah hati. benar.  Kata pembenar hatta. Ya. jangan. kalakian. Kata perintah jangan.  Jangan buang sampah di sini. benar  Silalah masuk. itulah cikgu baru di sekolah kita. usah.

 Adik masih membersihkan meja. atau frasa adjektif.  Mereka sedang menyiapkan pengaturcaraan komputer. pernah. Mendukung tugas maksud yang terkandung dalam ayat seperti tugas membantu.  Sebermula berburulah baginda bersamasama hulubalangnya. frasa kerja. akan.Paduka Raja. belum  Pekerja itu telah pulang. Bantu Aspek: telah. memerikan. menguatkan. dan membilang. baru.  Murid-murid itu baru tiba.  Semua kenderaan akan diperiksa esok. sedang. . menafikan. menegaskan. (iv) Kata Prakfrasa 1. 2. menyendikan. menunjukkan arah. masih.  Semua pihak sedang sibuk menyiapkan kerja.  Kata bantu 1. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa. iaitu sama ada frasa nama.  Mereka pernah ke utara Malaysia.

boleh.  Ramai graduan yang mahu bekerja sendiri. Bantu Ragam: hendak.  Keputusan mesti diumumkan pada hari ini juga.  Atuk dapat mengerjakan fardhu haji pada tahun ini. agak. dapat  Cikgu Ramli bersungguhsungguh hendak mengadakan kelas tambahan. harus. paling. mahu. Penguat Hadapan: terlalu.  Cadangan yang dikemukakannya paling menarik.  Pendapatnya agak . agak  Kata penguat hadapan ialah perkataan yang  Bangau itu terlalu kurus. mesti.  Kata penguat 1.  Halaman di hadapan rumah harus dibesarkan lagi.  Semua pihak boleh memberikan pendapat mereka. 2. Pembesaran tasik masih belum dapat dimulakan lagi. paling. terlalu.

Penguat bebas: amat.  Kata penegas Kata penegas memberi penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat.  Siapakah majikan kamu itu?   Apatah daya kita. Penegas frasa predikat: kah. 3. -lah.  Dia keluar sebentar nian. benar. Penguat belakang: sekali. nian  Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif.  Hanya berlaku apabila frasa predikat atau bahagian yang ditegaskan mengalami proses pendepanan. sungguh  Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas.letaknya di hadapan kata adjektif.  Lukisan di dinding itu cantik sekali. bernas. 1.  Lambat benar bas itu tiba. 1. 2. sangat. Orang itulah bapanya. Penegas frasa subjek atau  Kami juga ingin ke . sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. -tah.

iaitu frasa nama. Hujan turun hanya pada musim dingin. 2.frasa predikat: juga.  Kata pemeri - 1. Rumah lama itu tidak besar sangat 3. Kami ingin juga ke pekan. memang  Bersifat bebas dari segi kehadirannya dalam ayat    bandar. dan frasa sendi nama 1. Hadir di hadapan frasa  Yang dapat dilihat . Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa mendukung maksud pertentangan maklumat: bukan  Dia bukan hendak belajar tetapi hendak bermain sahaja.  Pak Ali bukan kaya sangat tetapi pemurah orangnya. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif: tidak. Roti bukan diperbuat daripada besi. lagi.   Dia tidak berlari. pun. hanya. hanya. Menjadi unsur nafi frasa nama dan frasa sendi nama: bukan   Itu bukan mereka. jua. Hujan hanya turun pada musim dingin. frasa adjektif. frasa kerja.  Kata nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa predikat.

Menyatakan tempat atau arah.  Waktu atau masa: Ali menunggu hingga ke petang. 3. 1.  Kereta api laju ke KLIA ialah jenis pengangkutan yang dapat menjimatkan masa. Menunjukkan tempat: di  Tempat: Pengembara itu sesat di dalam hutan.  Arah: Mereka menuju ke selatan.  Kejadian yang berlaku itu adalah disengajakan bagi mengelakkan salah faham.waktu atau masa: dari  Tempat atau arah: Angin bertiup dari arah selatan. 2.  Kata sendi nama Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama.Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. . Menunjukkan: tempat. arah dituju. Hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama: adalah  Kenyataan itu adalah tidak benar. waktu atau masa: ke  Tempat: Mereka akan ke Kuantan esok. 2. nama: ialah ialah usaha dan kerajinannya.

dan perbandingan: daripada  Punca: Dia menerima surat daripada kakak. menyatakan pecahan dan menyatakan perubahan keadaan: kepada  Sasaran: Sila kembalikan borang itu kepada kerani. Waktu atau masa: Tempoh pembayaran bermula dari esok. 6.  Sumber atau asal kejadian: Ukiran itu diperbuat daripada logam.  Pecahan: Peserta dibahagikan kepada dua kumpulan. asal kejadian. 5. benda. Menyatakan sasaran yang merujuk manusia. Menunjukkan keterangan waktu dan tempat: pada  Waktu: Bas bertolak pada pukul tujuh pagi. haiwan. unsur mujarad.  Perbezaan atau perbandingan: Kami tiba lewat daripada mereka. 4.  Perubahan keadaan: Keadaan berubah kepada yang lebih baik. haiwan. sumber. perbezaan.  Tempat: Tuliskan nama anda pada . Menyatakan punca bagi manusia. unsur mujarad.

laksana umpama. 7. Menyatakan maksud  Bahagian ditentukan yang atau bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan: untuk diperuntukkan: Hadiah untukmu.  Perbandingan: Hatinya {seperti. 10. umpama. Membawa perbandingan: maksud seperti. ini 9. keras bagai. bagai. Menunjukkan kegunaan  Kegunaan sesuatu: untuk untuk Rumah pekerja untuk sesuatu: untuk. Mereka masalah 11. bagi sedang 8. bagi sedang dibaiki. laksana} batu.kertas ini.  Rumah pekerja dibaiki. Membawa rujukan: tentang maksud  Rujukan: berbincang tentang negara. Bertugas membawa  Tujuan: Kita mesti bersatu demi makna tujuan: demi keadilan negara. .

tahun yang masa: sejak. 13. Memakai atau menggunakan: Ani melukis potret itu dengan cat air. semenjak} dua lalu. Membawa rujukan: terhadap maksud  Rujukan: Tanamilah belas rasa kasihan terhadap binatang 15. sesuatu memakai menggunakan. menyatakan perbandingan serupa: dengan maksud cara dilakukan. atau  Bersama-sama: Ayah ke pekan dengan ibu. itu kata yang emotif: amat akan .12.  Menyatakan perbandingan: Dia sentiasa sependapat dengan ketuanya. Mendahului kata adjektif yang bersifat emotif: akan  Mendahului adjektif bersifat Wanita rindu anaknya. Membawa penanda waktu maksud atau  Penanda waktu atau masa: Kami tinggal di kampung {sejak.  Cara dilakukan: sesuatu Dia memulakan majlis yang  dengan doa. semenjak 14. Membawa bersama-sama.

Membawa maksud perihal peringkat dan had masa. hubungan yang membawa maksud sebab: oleh  ayat pasif: Kuih itu dibeli olehnya. Membawa maksud  Hubungan pembuat dalam hubungan pembuat dalam ayat pasif. Membawa lingkungan mempunyai pengertian yang ruang tidak atau  Lingkungan tidak yang mempunyai ruang atau jarak: Kita harus bertutur dalam bahasa jarak: dalam. peringkat universiti. sampai 18. Hubungan yang membawa maksud sebab: badminton Pemain itu kalah oleh (sebab) kekurangan latihan.16. ada besar .  Tidak perbezaan antara pendapatnya dengan pendapat saya. 17. hingga. antara kebangsaan kita. atau tempat:  Perihal dan peringkat masa: belajar sampai} had Anaknya {hingga. waktu.

seluruh. semua. barat. para.  Dia duduk di antara Ramli dan Salmah. dalam. luar. Kata arah 1.  Kata penekan 1. antara.  Mereka bersembunyi bawah rumah. Menunjukkan sejuta bilangan  Bilangan tentu: tentu: satu. sedikit (v) Kata Pascakata Bilangan tak tentu: Segala persiapan telah dibuat. . sudut. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda. tengah. beberapa. Menunjukkan bilangan tak tentu: segala. penjuru. bergabung dengannya: nya  Kata pembenda 1. hadapan. sekalian. Dua hari lagi dia akan sampai. 2.  Kata bilangan 1. Memberi kepada penegasan kata yang  Lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis. tepi. sisi. Menjadikan perkataan yang sesuatu bukan  Lajunya ialah 100 km sejam. selatan. samping.  2. 1. utara khemah belakang rumah. belakang. banyak.  Buku itu ada di atas meja. bawah.  Kami mendirikan di di timur. -nya yang hadir selepas perkataan. dua.  Petani itu berjalan di tepi danau. segi. atas. sepuluh.

(ii) kata hubung pancangan. (viii) kata adjektif perasaan. Secara berpasangan. (ii) kata adjektif warna. 2.daripada kata nama sebagai kata nama: Kata + -nya. (vii) kata adjektif cara. iaitu (i) kata hubung gabungan. (vi) kata adjektif jarak. dan (ix) kata adjektif pancaindera. iaitu (i). . (iii) kata adjektif ukuran. (v) kata adjektif waktu. kenal pasti jenis-jenis kata tugas yang berbeza. lajunya. sakitnya AKTIVITI 1. Berdasarkan petikan di bawah. (iv) kata adjektif bentuk. catatkan dua contoh kata adjektif untuk setiap jenis kata adjektif. (iv) kata prakfrasa dan kata pascakata. kata adjektif sifatan atau keadaan. (iii) kata praklausa.

guru. krisis pembudayaan dalam hal taraf dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan Kerajaan Negeri Terengganu ini bertujuan untuk menghayati dan menerapkan bentuk serta strategi komunikasi yang bersopan dan beretika bagi mengatasi kepincangan aspek penghayatan nilai serta adab ke-sopanan dan kesantunan berbahasa yang semakin diabaikan dalam kalangan masyarakat. media massa. seminar ini diharapkan dapat memberikan input dan maklumat baharu kepada para ilmuwan dan pentadbir sekolah agar dapat menerapkan aspek kesantunan berbahasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) sekali gus memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Di samping itu.Masyarakat kita sedang menghadapi krisis pembudayaan bahasa Melayu dalam komunikasi. penggiat bahasa dan . dan krisis pembudayaan tentang mutu penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai ranah seperti pentadbiran. bakal pendidik. pegawai kerajaan.” Seminar anjuran Institut Perguruan Sultan Mizan. Kian ketara ialah pengabaian sejumlah anggota masyarakat pelbagai lapisan terhadap bahasa sebagai unsur teras kebudayaan dan tamadun. iaitu. sekali gus dapat mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa tonggak tamadun bangsa. “krisis pembudayaan bahasa Melayu dapat diperhatikan dalam dua bentuk. bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan. Tegas beliau. Kuala Terengganu. apatah lagi komunikasi yang bersifat rasmi. Seminar yang dihadiri oleh 200 orang peserta yang terdiri daripada pensyarah.” Demikian ditegaskan oleh tokoh bahasa. pendidikan dan di tempat awam. Pelestarian bahasa Melayu dari sudut taraf dan fungsinya serta penggunaannya penting untuk menyuburkan amalan komunikasi yang baik dan berkesan. Profesor Dr. Haji Awang Sariyan ketika membentangkan kertas utama yang bertajuk Melestarikan Bahasa Melayu dalam Komunikasi dalam Seminar Kesantunan Berbahasa Peringkat Kebangsaan pada 28 hingga 29 Mac 2007 di Hotel Grand Continental.

pdf LATIHAN . Sumber: http://www.dbp. beliau berharap agar seminar ini dapat menyemarakkan rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan. mengangkat martabat bahasa Melayu dan menyuntik semangat para peserta. Oleh itu.gov. beliau menegaskan bahawa “penerapan kesantunan dan budi bahasa dalam komunikasi amat penting untuk membentuk generasi yang berkualiti dan berkeperibadian tinggi.masyarakat umum ini telah dirasmikan oleh Pengarah Institut Perguruan Sultan Mizan. Tuan Haji Nik Arif Raja Yusof. Dalam ucapan perasmiannya.my/klikdbp/klikdbp1apr7.

Hakikatnya pantai hatiku sedang diamuk gelora. Dia mengorak senyum. Tapi berkongsi pandangan. Aku mencapai satu paket gula. "Hilwah. Kopi yang masih panas kucicip perlahan. tapi maksud kau. Hilwah. Dia turut menghirup teh manis di dalam cawan di hadapannya..Berdasarkan petikan cerpen di bawah. Rasa terhina! BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. "Ya. Kemudian kenal pasti jenis-jenis kata adjektif tersebut. . mengoyakkan bucunya lalu mencurahkan isinya ke dalam cawan putih bermulut heksagon. (1980). betullah kau bersetuju bila aku katakan profesion perguruan itu serendah-rendah karier dalam kelas profesional? Aku teguk lagi kopi yang masih hangat. "Err. Aku masih diam.." balasnya. kau marah?" Aku menggetis donat di dalam piring. Pandangannya menuntut jawapan. Kurang manis. "Buat apa aku nak bertekak tentang persoalan yang kau sendiri telah punya jawapan dan pilihan.. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.. kenal pasti dan gariskan golongan kata adjektif yang terdapat. "Kenapa kau diam? Tak betulkah apa yang aku katakan?". Persoalan yang dihamburkan membuat aku malas mahu melayan. lalu menyuapkannya ke mulut. Menarik nafas. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia." Aku menjawab acuh tidak acuh. Tanganku mengacau sudu sambil mata merenung jauh. dan tidak." "Aku bukan mengajak bertekak.

2006). 2006). (2007).Abdullah Hassan (penyunting) (1983).Nik Safiah Karim et.Bhd.al. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan (2006). Tatabahasa Pedagogi untuk Sekolah Menengah.Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Tatabahasa Dewan. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka .al (1996. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. Ali Mahmood et. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu: Kuala Lumpur:Open University Malaysia.al.al (1996. Rencana Linguistik. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Ali Mahmood et. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan (2008). (2010).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful