Modul Bmm3109 Sem 5

MODUL BMM 3109 - MORFOLGI BAHASA MELA

as salam and welcome..♥

TAJUK 1

MORFOLOGI BAHASA MELAYU

SINOPSIS

Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep Morfologi Bentuk kata Bahasa Melayu Golongan kata Bahasa Melayu

Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan, struktur kata dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam kumpulan yang sama. Kesimpulannya, morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.

Abdullah Hassan (2006) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Istilah ini dipinjam daripada biologi yang bermaksud kajian tentang bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. Konsep bentuk ini diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukkannya. Unitunit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit yang terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. Perkataan ialah bentuk bahasa yang terkecil juga tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri.

Pembentukan Kata dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa cara membentuk perkataannya. Ada bentuk perkataan yang bersifat tunggal, contohnya rumah, tinggal dan putih. Di samping itu terdapat perkataan yang dibentuk hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pengimbuhan ialah meninggal dan meninggalkan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pemajmukan ialah reka bentuk dan surat khabar. Manakala contoh perkataan yang dibentuk secara penggandaan ialah besar – besar dan baju – baju.

Pengimbuhan Kata ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan iaitu awalan, akhiran dan sisipan. Imbuhan – imbuhan ini apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif.

Pemajmukan Kata ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.

Penggandaan Kata dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar juga boleh diandakan secara berentak, iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep Imbuhan. menjelaskan jenis-jenis Imbuhan. menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Rajah 1.2 Kerangka Tajuk

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep menjelaskan konsep Imbuhan, menjelaskan jenis-jenis Imbuhan dan menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

1.1 Definisi Imbuhan Apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan? Tatabahasa Dewan (2004) : Perkataan-perkataan dalam sesuatu bahasa boleh terdiri daripada bentuk dasar iaitu bentuk kata terkecil yang tidak menerima sebarang imbuhan atau bentuk terbitan, bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas bentuk dasar tadi melalui berbagai-bagai cara pembentukan kata. Imbuhan yang dimaksudkan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Tercakup dalam imbuhan ialah bentuk-bentuk berikut : awalan, akhiran, sisipan, apitan, morfem kosong dan bentuk fleksi.

Abdullah Hassan (2004) : Pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbaagai golongan, kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif. Nik Safiah Karim dan rakan (1996) : Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa, proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri. Di dalam pemakaiannya, imbuhan mestilah dirangkaikan dengan perkataan. Proses pengimbuhan ialah satu proses membentuk perkataan dengan cara mengimbuhkan sesuatu perkataan dengan imbuhan-imbuhan tertentu supaya dengan demikian akan timbullah satu perkataan yang membawa konsep yang baharu.

1.2 Jenis-Jenis Imbuhan Imbuhan-imbuhan dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada dua unsur yang besar iaitu imbuhan-imbuhan yang asli dalam bahasa Melayu dan imbuhan-imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. 1.2.1 Imbuhan-imbuhan asli dalam bahasa Melayu Imbuhan-imbuhan yang telah sedia ada dalam bahasa Melayu dapat dipecahkan pula kepada empat jenis iaitu awalan, akhiran, sisipan dan apitan.

1.4 Sisipan Imbuhan yang hadir di celahan kata dasar.dalam s+in+ambung.2. 1.....-erdalam s+er+uling dan –em-. em.1 .2 Akhiran Imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang kata dasar (sesudah kata dasar) dalam pemakaian. ber-.2.. pe-.-an dalam ke+cantik+an dan di-. per-.2.1 Awala lan Imbuh an yang diletak kan di awal perkat aan (sebel um kata dasar) dalam pemakaiannya.-i dalam di+ikut+i. el-. Misalnya –el.dalam t+el+unjuk.2. di-. men-..1.. Misalnya ter-. me-. dalam g+em+uruh. misalnya ke-.dan in-. se-.3 Apitan Imbuhan.2. ke-.1. Sisipan terbahagi kepada empat iaitu er-. dan lain-lain.5 Morfem Kosong . meng-.dalam ber+jalan dan di.1.1. Misalnya –kan dalam jalan+kan dan -i dalam akhir+i. 1.dalam di+ambil.1. -in. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar. mem-. yang hadir secara mengepit kata dasar. meny. 1. Misalnya ber..

Namun.Tidak Wujud dalam bahasa Melayu.2. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit iaitu awalan dan akhiran.2. Awalan maha tata pra swa tuna eka dwi tri panca maharaja tatabahasa prakata swadaya tunabusana ekabahasa dwitahunan tribulan pancaindera man man wan wan wati wati nita nita Akhiran seniman budiman angkawan jelitawan olahragawati seniwati karyanita biduanita 1.2.1 Imbuhan Sanskrit Imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit ialah jenis imbuhan yang telah lama ke dalam sistem tatabahasa bahasa Melayu. Penggunaan imbuhan ini amat produktif dan telah menjadi sebati dengan perkataan-perkataan dasar dalam bahasa Melayu.2.2.5 Fleksi Tidak Wujud dalam bahasa Melayu.2. 1.2 Imbuhan Arab Parsi .2 Imbuhan-imbuhan Pinjaman dalam bahasa Melayu Umumnya. dapat dibahagikan unsur-unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan mengikut asal imbuhan-imbuhan tersebut. 1.1. tiga kumpulan ini ialah : 1.

anti-. Namun demikian. Tetapi umumnya tersebut tidak berfungsi sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu kecuali beberapa imbuhan awalan seperti pro-.3 Imbuhan Yunani – Latin .dan supra-. Sebagai bahasa rasmi agama Islam. auto.Pengaruh bahasa Arab-Parsi terhadap bahasa Melayu bermula sejak kedatangan Islam ke alam Melayu kira-kira abad ke-13 masihi. bahasa Arab telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu dan ini memudahkan proses asimilasi unsur-unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu.2.2. Awalan bibiadap bilazim binormal -wi -i -iah -in Akhiran duniawi abadi lahiriah hadirin munafikin -at hadirat munafikat -ah qariah solehah 1. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab-Parsi iaitu awalan dan akhiran. Awalan Akhiran . poli-. mono-. terutamanya dari segi pengambilan bentuk-bentuk katanya.Inggeris Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu berasal daripada imbuhan bahasa Yunani – Latin – Inggeris.

proantipoliautosubsupraheteroheksahidrohomohiperkilomakroinfrainter- probarat antikerajaan poliklinik autograf subbidang supranasional heterograf heksagon hidrolisis homogen hiperbola kilometer makrolinguistik intrajabatan intervokal -isme -isme -ik -ik -si -si -al -al -is -is sosialisme nasionalisme prolifik saintifik sensasi revolusi praktikal klinikal potensi praktis .

4 : Bentuk-Bentuk Imbuhan Pinjaman dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1. Prosesproses ini ialah pengimbuhan. Terdapat empat jenis imbuhan. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja..3.5 : Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1. tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu. dan sisipan.Rajah 1.1 Proses Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan.. Imbuhan (Awalan) PemMemper-isme -i Peng-. kata majmuk. kata terbitan. iaitu kata tunggal. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan..-an bawa kuat Kata dasar Kata terbitan pembawa memperkuat nasionalisme dekati pengisytiharan nasional dekat isytihar .3 Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata. dan kata ganda.. iaitu awalan. apitan. Berikut diperlihatkan beberapa contoh proses pengimbuhan. pemajmukan. penggandaan dan akronim Rajah 1. akhiran. dan kata adjektif. Imbuhan-imbuhan ini.

. Daripada kata dasar karang.+ mudi ( kemudi ). menerbitkan kepengarangan..+ tawa ( ketawa ) dan ke. Sebagai contoh. dapat dilahirkan pengarang melalui imbuhan peN-. tetapi apabila dirangkaikan membentuk kata majmuk kerusi malas..... misalnya ber.. ke.-an Kata Dasar libat lanjur balik sambung Ber-.+ tapa ( bertapa ). kerusi dan malas masing-masing mempunyai makna tersendiri.3.-an. Tidak dapat diselitkan apa-apa unsur antara dua kata dasar . yang menghasilkan kata terbitan.. Pengimbuhan boleh berlaku pada sejumlah kecil kata akar.2 PROSES PEMAJMUKAN Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Sebahagian besar proses pengimbuhan berlaku pada kata dasar... misalnya.Men-. Kata terbitan yang dihasilkan oleh proses pengimbuhan boleh menjadi kata dasar bagi proses pengimbuhan kali kedua. Berikut ialah beberapa contoh lain : 1.-an -er-em- ikut sihat Imbuhan terlibat terlanjur terbalik sinambung lari gigi gilang mengikuti kesihatan Kata Terbitan keterlibatan keterlanjuran menterbalikkan kesinambungan berlarian gerigi gemilang Proses pengimbuhan boleh berlaku pada pelbagai tahap. Pengarang pula dapat menerima apitan ke-..-i Ke-.

2. ejaannya menjadi bercantum. Contohnya : ejaannya tetap terpisah.2.3. 1.3. Contohnya : rumah sakit guru besar Raja Muda rumah-rumah sakit guru-guru besar Raja-raja Muda .2.1.1. Cara pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk. Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja.3. Contohnya : lipat ganda surat khabar urus niaga ibu bapa - melipatgandakan persuratkhabaran diurusniagakan keibubapaan 1. urus niaga cari gali reka bentuk daya serap 1. dalam bahasa Melayu tidak terdapat ungkapan * kerusi yang malas atau * kerusi dan malas atau * kerusi untuk malas. iaitu : 1.ini. maksudnya.1 Apabila kata majmuk menerima awalan atau akhiran.2.1Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti kata dasar lain.3.2 - berurus niaga mencari gali direka bentuk daya serapan Apabila kata majmuk menerima apitan.1 Penggandaan Kata Majmuk Kata majmuk boleh mengalami proses penggandaan.

dan 3. Contohnya : setiausaha jawatankuasa tanggungjawab setiausaha-setiausaha jawatankuasa-jawatankuasa tanggungjawab-tanggungjawab 1. Dengan kata lain. Penggandaan berentak. separa atau berentak iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu. 1.3. Penggandaan penuh. Terdapat dua jenis penggandaan penuh.1 Penggandaan penuh Penggandaan penuh ialah proses yang mengulangi seluruh kata dasar. 2.3. penggandaan berlaku kepada keseluruhan perkataan. Dalam hal ini. terdapat tiga jenis penggandaan. Contohnya : Sekolah makan besar    sekolah-sekolah makan-makan besar-besar . iaitu :  Yang melibatkan kata dasar yang tidak menerima apa-apa imbuhan. iaitu .3 PROSES PENGGANDAAN Proses penggandaan ialah proses yang mengulangi kata dasar. Penggandaan separa. 1. sama ada secara penuh.3.Timbalan Naib Canselor - Timbalan-timbalan Naib Canselor Satu kekecualian ialah penggandaan yang melibatkan perkataan yang telah mantap.

iaitu :  pada kata dasar tunggal dan lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya serta letak pengulangan itu pada bahagian hadapan kata dasar.3.2 Penggandaan separa Penggandaan separa ialah proses yang mengulangi sebahagian kata dasar sahaja. menjadikannya vokal e pepet. Vokal dalam bentuk gandaan ini mengalami proses pelemahan. Proses ini dapat digambarkan seperti yang berikut : jari siku sungut pohon laki  jejari sisiku susungut popohon lalaki jejari sesiku sesungut pepohon lelaki pada kata dasar yang berimbuhan. Contohnya : pelari perbualan kekasih kejadian     pelari-pelari perbualan-perbualan kekasih-kekasih kejadian-kejadian 1.baju  baju-baju  Yang melibatkan kata dasar yang menerima imbuhan. Penggandaan ini berlaku pada .3. Penggandaan separa yang berlaku hanya mengulangi kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan. Penggandaan separa berlaku pada dua jenis kata dasar.

Contohnya : sayur ramah cerai sayur-mayur ramah-tamah cerai-berai  Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan . iaitu : 1 2 3 Penggandaan Berentak Pengulangan Vokal Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Penggandaan Berentak Bebas  Penggandaan Berentak Pengulangan Bebas Dalam penggandaan ini. iaitu yang mempunyai ciri-ciri keharmonian vokal. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi demikian. penggandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis. dan boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau di bahagian hadapan kata dasar.3 Penggandaan Berentak Penggandaan berentak ialah proses yang mengulangi kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Kata Dasar Berimbuhan tersenyum bercakap setinggi membantu mencuit menari mengejar Imbuhan tersenyum-senyum bercakap-cakap setinggi-tinggi bantu-membantu cuit-mencuit tari-menari kejar-mengejar 1.3.3.kata kerja dan kata adjektif. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. bunyi yang diulang ialah vokal. Dalam penggandaan berentak.

Angkatan Belia Islam Malaysia .3. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation 1. bergantung pada cara pembentukkannya. penggandaan berlaku pada persamaan bunyi-bunyi konsonan tertentu.3.4 KATA AKRONIM Mengikut Tatabahasa Dewan.4.Berita Nasional Malaysia . Contohnya : ABIM Bernama Kugiran . Contohnya : kayu tanah simpang kayu-kayan tanah-tanih simpang-siur Perhatian: Kata ganda mesti dieja dengan sempang. jika ditulis *ipar duai. 1. jika kata nama khas.kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. misalnya. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.2 Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya .Dalam penggandaan ini.4. Salah.3.1 Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. 1. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.

BACAAN TAMBAHAN .4.3. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang definisi morfologi bahasa Melayu. 1. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. Selain itu. jika bukan kata nama khas. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. Oleh itu. 2.pukul rata kugiran . Contohnya : tabika . anda juga dikehendaki mengumpul maklumat tentang Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu.Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.taman bimbingan kanak-kanak purata .2 Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu.kumpulan gitar rancak 1.

kata terbitan. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) (iv) Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Terbitan Mengenal pasti Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Mengenal pasti Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda (v) (vi) Mengenal pasti Golongan Kata Tunggal Mengenal pasti Golongan Kata Terbitan KERANGKA TAJUK-TAJUK . Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. kata majmuk dan kata majmuk. (2006). Morfologi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. TAJUK 2 PERKATAAN DAN BENTUK PERKATAAN BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan kata dan bentuk tunggal. Sabran dan Rahim Sham. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd. Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Kuala Lumpur : PTS Profesional. (1985). Raminah Hj. tumpuan juga diberi untuk mengenal pasti golongan kata tunggal dan kata terbitan. Abdullah Hassan. (2006).Nik Safiah dan rakan-rakan. Selain itu.

Rajah 2.1: Kerangka Tajuk 1 .

sini. tadika. akan. cereka . dram. golf. asal. cat.Akronim (Gabungan Huruf Awal) ABIM. zink. rak. teks. Dalam bahasa Melayu.2. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. sana Kata Tunggal Tiga Suku Kata bahaya. 2.Akronim (Gabungan Suku Kata) cerpen. mahasiswa. cahaya. personifikasi Kata Tunggal . mengenal pasti kata ganda dan bentuk kata ganda. meja. bom. ADUN. am. Kata Tunggal . MAS. cam. almari. das. cenderamata. pemajmukan dan penggandaan. purata. skrip. isyarat Kata Tunggal Empat Suku Kata dan lebih universiti. taska. bulat. gembira. trak. berita. dekat. sayembara. mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata terbitan.1 Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan.cas. jauh. skru Kata Tungga Dua Suku Kata dia. laksana.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata tunggal. UMNO. wang. suka. mengenal pasti kata majmuk dan bentuk kata majmuk. Contohnya : Kata Tunggal Satu Suku Kata had. mengenal pasti golongan kata tunggal dan mengenal pasti golongan kata terbitan.

eka-.bel-.anti. -man. memper-. -ah. Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Nama) peN-. - Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Kerja) -kan. ber. ko-. ke-. te- Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Nama) -an. tele- Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Kerja) meN-. -is. akhiran. ter-. sisipan dan apitan. -at. -ita. di-. pra-. -isme. -wati. pro-.2 Kata Terbitan dan Bentuk Kata Terbitan Kata terbitan ialah kata yang terhail daripada proses pengimbuhan iaitu proses mengandingkan imbuhan pada kata dasar. makro-. per-. juru. Contoh bentuk imbuhan adalah seperti di bawah yang merangkumi awalan.Akronim (Gabungan Huruf Awal dan/ Suku Kata . dwi-. -in. pel-. se-. semi-. infra-. diper- Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Adjektif) ter-. mikro-.Nama Khas) Intan (Institut Tadbiran Awam Negara) Mara (Majlis Amanah Rakyat) Pernas (Perbadanan Nasional) 2. -wan.Kata Tunggal . kata kerja dan lain-lain. - . tata-. maha.imbuhan itu pula terdiri daripada kata nama. sub-.

3 Kata Majmuk Bebas bandar raya. kenal pasti contohcontoh kata terbitan dan senaraikan dalam lajur yang berasingan Kata Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Kata Majmuk ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan kata dasar atau lebih dan membawa makna yang tertentu (baharu). Duta Besar Kata Majmuk Istilah Khusus model linear. Perdana Menteri. pel-…-an. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah. per-. -an. di-…kan. 2. kereta lembu. -an. meN-…. Ketua Menteri. lut sinar.. memper-…-kan.. cakera . ke-…-an Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Kerja) meN-…-kan. Contohnya seperti di bawah. -em- Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Adjektif) -el-. terima kasih. tengah hari. -er-. lebuh raya. di-…. ber-….Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Nama) peN-. diper-…-kan. Naib Canselor. -an. garis pusat. memper-…ke-…-an Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Adjektif) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Nama) -el-. ber-…-kan. -em-. diper--. -in- LATIHAN : Dengan merujuk setiap bentuk imbuhan di atas.

pengambilalihan. . kaki bola antarabangsa. pesuruhjaya. sekumpulan guru penolong kanan. suruhanjaya. bumiputera. sukarela. sebahagian) semua Ketua Setiausaha. kerjasama. tanggungjawab Kata Majmuk Jamak (Gandaan kata pertama) alat-alat tulis. Persatuan Bekas Perajurit. guru-guru besar. matahari. kapalkapal terbang. setiausaha. persatuan. LATIHAN : Senaraikan contoh-contoh kesalahan penulisan kata majmuk di kampus anda yang kerap dilakukan oleh pengguna bahasa. barisan. tandatangan.semua.padat. Kata Majmuk Terbitan (Awalan dan Akhiran) dicampur aduk. berat mulut. dikenal pasti. daya serapan Kata Majmuk Terbitan (Apitan) mencampuradukkan. warganegara. telefon dail terus Kata Majmuk Kiasan/Simpulan Bahasa Kata Majmuk yang Mantap anak emas. buah tangan. para. Kata Majmuk Jamak (Penada Jamak . kaki ayam. banyak. pengenalpastian. kakitangan. beritahu. pertubuhan. jawatankuasa. olahraga. sekumpulan. mengambil alih.

gunung-ganang 2. Dalam bahasa Melayu. simpangperenang.5. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata.4 Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda Kata ganda ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar. kusut-masai.2. pemajmukan dan penggandaan. elok-elok. lelayang. tertanya-tanya.lintang-pukang. Kata Ganda Penuh rama-rama. cantik-cantik. kupu-kupu.5 Golongan Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. berlari-lari. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar atau digandakan secara berima. tolong-menolong Kata Ganda Berentak lauk-pauk. jangan-jangan.1 Penggolongan Kata: Kata Nama . pulau-pulau Kata Ganda Separa lelaki. Contohnya seperti di bawah. 2. kalau-kalau.

Allahyarham Tun Abdul Razak. awak. Proton Waja. kehendak. idaman. ia. berapa Kata Ganti Nama (Tempat) sana. kemahuan. Rafeah.Kata Nama Am (Konkrit) baju. siapa.Bukan Manusia) Kata Nama Khas (Tak Hidup) Jibrail. Proton Perdana V6. dia. itu Kata Ganti Nama (Tanya) apa. Sudirman Sang Kancil. Tompok. engkau. tuanku. sini. mana. Bangunan Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Comel. Jin. saya Pertama) Kata Kedua) Ganti Nama (Diri anda. Vanda Diana (orkid) Kata Nama Khas (Hidup . masjid Kata Nama Am (Abstrak) mimpi. mereka Kata Ganti Nama (Tunjuk) ini.Manusia) YAB Datuk Seri Dr. Si Belang. Kementah Kata Ganti Nama (Diri aku. keadaan Kata Nama Khas (Hidup . beliau. daku. kucing. dikau. seluar. Alya Nabila. beta. kalian. situ . kamu. kami. tuan hamba Kata Ketiga) Ganti Nama (Diri baginda. perasaan. hamba. Mahathir. patik.

LATIHAN : Dengan merujuk akhbar, kelompokkan kata ganti mengikut jenisnya.

2.5.2 Golongan Kata Terbitan Penggolongan Kata: Kata Kerja

Kata Kerja Transitif (Aktif)

membeli, menggunakan, mendiami, mengabaikan, mempererat, menyiram

Kata Kerja Transitif (Pasif)

dibeli, digunakan, didiami, diabaikan, dipererat, disiram

Kata Kerja Tak Transitif (Tak Berpelengkap)

bangun,

datang,

tersenyum,

kerkibaran,

menguning, membesar, terduduk,

Kata Kerja Tak Transitif (Berpelengkap)

tinggal, beransur, berbantalkan

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata kerja mengikut kumpulannya.

2.5.3 Penggolongan Kata: Kata Adjektif

Kata Adjektif Sifat/Keadaan

berani, cerdik, cerdas, gopoh

Kata Adjektif Warna

hitam, putih, merah, biru

Kata Adjektif Ukuran

cetek, dalam, kecil, nipis, tebal

Kata Adjektif Bentuk

bukur, bundar, bulat, leper

Kata Adjektif Pancaindera

ayu, buruk, bising, mersik, merdu, hapak, lazat, manis, basah, halus

Kata Adjektif Waktu

Baru, lama, spontan, segera

Kata Adjektif Cara

cepat, deras, laju, perlahan

Kata Adjektif Perasaan

benci, cinta, ghairah, ingin

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata adjektif mengikut jenisnya.

2.5.4 Penggolongan Kata: Kata Tugas Kata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat, baik predikat frasa nama, frasa kerja ataupun frasa adjektif. Kata tugas mempunyai tugastugas tertentu dalam pembinaan sesuatu frasa, klausa dan ayat. Berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsi dalam binaan ayat, kata tugas dapat dikelompokkan kepada : kata penyambung ayat, kata praklausa, prafrasa dan kata pascakata

2.5.4.1 Kata Penyambung Ayat

Kata Penyambung Ayat Kata Hubung Gabungan dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan, sambil, kemudian. Kata Hubung Pancangan Relatif Kata Hubung Pancangan Komplemen yang bahawa, untuk

2.5.4.2 Kata Praklausa

Kata Praklausa Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat wah, amboi, aduh bagaimana, siapa, bila, berapa sila, jemput, tolong, jangan, usah, harap, semoga. ya, benar, betul. Maka, alkisah, hatta, syahadan

2.5.4.3 Prafrasa

Kata Prafrasa Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Nafi Kata Pemeri Kata Sendi Nama Kata Bilangan Kata Arah akan, pernah, sedang, mahu, masih, hendak, belum amat, sangat, paling juga, lah, kah, tah, pun tidak, bukan ialah, adalah di, dari, dalam, ke, pada beberapa, banyak, ramai,dua, tiga, kelima atas, situ, dalam

2.5.4.4 Kata Pascakata

Kata Pascakata Kata Pembenda Kata Penekan yang, -nya -nya

LATIHAN : 1. Dengan merujuk keratan akhbar, garisi fungsi „nya‟ sebagai kata pascakata.

BACAAN TAMBAHAN

Nik Safiah dan rakan-rakan. (2006). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hassan. (2006). Morfologi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : PTS Profesional.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Sham. (1985). Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd.

Mengenalpasti definisi Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu. HASIL PEMBELAJARAN i. ii. jenis-jenis dan huraian Kata Tunggal dan Kata Terbitan bahasa Melayu. 3.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi.1 Definisi Kata Tunggal . KERANGKA TAJUK-TAJUK 3.TAJUK 3   SINOPSIS Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Tunggal Kata Terbitan Tajuk ini membincangkan proses pembentukan kata bahasa Melayu yang menumpukan kepada kata tunggal dan kata terbitan. Mengenalpasti jenis-jenis Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu.

Kata tunggal mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. 3.1. ii. Empat Suku Kata dan Akronim. Kamu. apa yang dimaksudkan akronim sebagai Kata Tunggal ? Akronim sebagai Kata tunggal itu adalah akronim yang berasal daripada kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata. Tiga Suku Kata.1. 1996). 3. Dua Suku Kata. Tahukah anda. iaitu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Sudah? Ini? .1.Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak menerima sebarang imbuhan atau penggandaan dan perangkaian (Tatabahasa Dewan.1 Jenis-Jenis Kata Tunggal Kata Tunggal terdiri daripada Kata Tunggal Satu Suku Kata. dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar (Tatabahasa Dewan. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri Contoh: i.5): i.3 Kata Tunggal dalam bahasa Melayu 3. kata tunggal dapat dibahagikan kepada dua jenis (rujuk Rajah 1.3. 2004). iii. tidak mengalami proses Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar.1 Kata Tunggal Dengan berasaskan pelaksanaan tatabahasa.

zink.1. krim. acah. unta 5. ya Contohnya : am Contohnya : cat. dan. ii.2 Kata Tunggal Dua Suku Kata Antara pola-pola Kata Tunggal dengan dua suku kata adalah seperti berikut : 1.3. V + KV Contohnya : aku. ini. bin. di mana? ke Kuala Lumpur dari Terengganu 3. apa. 6. tin.3. golf. KV 2. KKKVK Contohnya : Skrip. straw 3. 7. KKVK Contohnya : staf. iri 2. Sesetengahnya terdiri daripada kata pinjam asing. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Contoh: i. alat. air 3. lap. draf. aib. KVK Contohnya : yu. bah. iii. blok. KVKK Contohnya : bank. aur.1. asli.1. V + VK Contohnya : ais.1. iaitu dipercayai kira-kira 500. skaf. terutamanya bahasa Arab dan bahasa Inggeris. KKKV Contohnya : skru. Berdasarakan rajah 1 di atas.ii. gred. VK + KVK Contohnya : ambil. VK + KV Contohnya : undi. cap 4. ulat 4. VK 3. Iblis. brek 5. V + KVK Contohnya : izin. umpan .1 Kata Tunggal Satu Suku Kata Jumlah kata tunggal dalam bahasa Melayu terhad. pola gabungan kata tunggal bahasa Melayu adalah seperti berikut : 1. ru.

KVK + KVK Contohnya : sandar. jemput. pasu. liar. kuih 8. V + KV + VK Contohnya : mendiang. akliah 15. 3. budaya. V + KV + VK Contohnya : ideal. KV + KV Contohnya : jala.6. seluar 6. binti. KVK + KV + KV Contohnya : menteri. mentua. KVK + KV Contohnya : lampu. Terdapat 11 pola suku kata bagi kata tunggal dua suku kata. akaun. KV + KV + KV Contohnya : seteru. Teruna 12. ibarat 10. VK + KV + KV Contohnya : almari. KV + VK Contohnya : jauh. V + KV + KV Contohnya : utara. belukar. sunting # Perhatian: Sebahagian besar daripada perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua suku kata. soldadu 13. VK + KV + VK Contohnya : ilmiah. isteri. biola 2. urea 4. elaun 14. tetapi pola suku katanya agak banyak. ilahi. iaitu 19. bau. KV + KVK Contohnya : jarum. telur dan hiris 10. senda 11. barua 5. tempias.3. umpama 11. asasi 9. tualang 3. Sebahagian besar daripada perkataan tiga suku kata merupakan kata pinjaman.1. 1. KVK + KV + KVK Contohnya : matlamat. KV + V + KV Contohnya : cuaca. amaran. ria 7. biasa. KV + KV + VK Contohnya : tempua. haluan 7. sembilan . hikayat 16. KV + KV + KVK Contohnya : teratak.1. V + KV + V Contohnya : usia. KVK + KV + VK Contohnya : sekian. KV + V + KVK Contohnya : siuman.3 Kata Tunggal Tiga Suku Kata Jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata dalam bahasa Melayu agak kecil. KV + V Contohnya : dia. cendawan. manfaat 8. teko 9. V + KV + KVK Contohnya : ijazah. mesteri. idea. KV + KV + V Contohnya : mulia.

sanubari. kelemumur 7.1.3.Berita Nasional Malaysia Kugiran . sandiwara 4.17. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. terumbu keranda 18. Kebanyakkan merupakan kata pinjaman.1. Antaranya seperti berikut : 1. KVK + KVK + KV + KV Contohnya : dispensari. KVK + KV + KV + KVK Contohnya : sentimeter 8.1. bijaksana 3. KVK + KV + V + KV Contohnya : sentiasa 5. KV + KV + VK + KV Contohnya : keluarga. biduanda 2. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. singgahsana 9.4 Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata. KV + KV + KV + KVK Contohnya : muzakarah. kelompok 3. KV + KVK + KVK Contohnya : belimbing. selesema 6. KVK + KV + KV + KV Contohnya : laksamana.1. KV + KV + KV + KV + KV + KV Contohnya . V + KV + KVK + KV + KV Contohnya : universiti 11. KV + KV + V + KVK Contohnya : mesyuarat. KVK + KVK + KV Contohnya : sempurna 19. KVK + KV + KV + KV + KVK Contohnya : kosmopolitan 12.3. KV + KVK + KV + KV Contohnya : belantara. KV + KVK + KV Contohnya : belanja.Angkatan Belia Islam Malaysia Bernama .5 Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan. Contohnya : ABIM .kumpulan gitar rancak . maharajalela 3. KV + KV + KV + KV Contohnya : bidadari. nasional 10.

5. Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.kumpulan gitar rancak c. Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas.1 Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. bergantung pada cara pembentukkannya.pukul rata kugiran . Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. Oleh itu. Contohnya : tabika .3. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. jika bukan kata nama khas.taman bimbingan kanak-kanak purata . Contohnya : ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia b.1. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.3. . jika kata nama khas.1. a.

imbuhan ini dihuraikan di bawah ini. apabila bergabung dengan kata dasar. 4.. misalnya –kan dalam jalankan dan -i dalam ikuti. yang hadir sesudah kata dasar. Contohnya : .2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkatan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan.1 Awalan Kata Nama Awalan kata nama ialah awalan yang.2. misalnya ke-. yang hadir sebelum kata dasar. awalan kata nama 2. sisipan. Imbuhan..1.dalam berjalan dan di. apitan..dalam telunjuk dan -in. yang hadir secara mengepit kata dasar. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar.. iaitu : 1. akhiran. Awalan kata kerja 3.1 Imbuhan awalan Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis imbuhan awalan. 3. membentuk kata nama. 2. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. Awalan kata adjektif 3. yang hadir di celahan kata dasar.proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu 3. misalnya –el. Dalam bahasa melayu. Terdapat empat jenis imbuhan .dalam sinambung.. iaitu: 1. 3.-an dalam keindahan dan di.-i dalam diikuti... misalnya ber. sejumlah besar perkataannya wujud dalam bentuk kata terbitan dan jumlah imbuhan yang membentuk kata terbitan ini juga banyak..2.dalam diambil. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. awalan.

suprakategori ekabahasa. suprasistem. pertapa perpekejurumahatataprasubsupraekadwi3. perbara. pengecat perasap. mengecat . menari.1. memberi.2 Awalan Kata Kerja pesara. merasa membeli. mengasuh. pemberi pendatang. pengetin. membalut mendaki. peguam ketua. pengayuh. juruterbang mahasiswa. pewangi. pembeli. ekahala dwibahasa. prakata. pengukur pengebom. subkategori suprakelas.2. menghasut mengebom. prasangka subbidang. tatanegara. jurujual. dwifungsi. penyanyi pembalut. kehendak. pekedai. Contohnya : Awalan meN= mememmenmengmengePerkataan melukis. menduga. tatanama prasejarah. kelepek jurubahasa. pencari. mengetin. dwibudaya Awalan kata kerja ialah yang.Awalan peN= pepempenpengpenge- Perkataan pelukis. penjual pengguna. apabila bergabung dengan kata dasar akan membentuk kata kerja. ekasuku. mahaguru. subsistem. mentadbir mengaji. maharaja tatabahasa.

membentuk kata adjektif . bersetuju. Contohnya : Akhiran -an -wan -man -wati -isme --in Perkataan ajaran. usahawan budiman. diperbesar. terdapat hanya dua awalan adjektif . muslimin .1. membentuk kata nama.4 Imbuhan Akhiran Dalam bahasa Melayu terdapat hanya dua jenis imbuhan akhiran. dan 2.2. komunisme hadirin. sejernih 3. sehalus. apabila bergabung dengan kata dasar. iaitu : 1. memperoleh berkata. memperbesar. peragawati nasionalisme. iaitu : Awalan ter se- Perkataan terpandai.1.5 Akhiran Kata Nama Akhiran kata nama ialah akhiran yang. diperoleh 3. sosialisme. tersenyum diatur. budayawan. terasa. disuruh diperisteri. termerah.memperberterdidiper- memperisteri. apabila bergabung dengan kata dasar. dibeli. akhiran kata nama. silaan. bacaan ilmuwan.3 Awalan Kata Adjektif Awalan kata adjektif ialah awalan yang.2. berbangga terkata. seniman seniwati.2. terpanjang seputih.1. akhiran kata kerja 3.

..2. apitan kata kerja 3...1.-an penge-.-an pem-.2. Contohnya : Akhiran -kan -i Perkataan lahirkan. apabila bergabung dengan kata dasar.. pengkhayalan pengesahan.. pentauliahan penguduran. pemburuan.1. pesisiran. pengekodan Perkataan pe-. iaitu –kan dan –i ...-an peng-. penyuluhan pembukaan.. akan membentuk kata nama. petempatan . penggandaan...-an pen-... Contohnya : Apitan peN-. sertai 3.. hulurkan ikuti.. apabila bergabung dengan kata dasar. perusuhan. Terdapat hanya dua akhiran kata kerja.-an pelaksanaan. iaitu : 1.8 Apitan Kata Nama Apitan kata nama ialah apitan yang. pengeboman. apitan kata nama 2. jalani..1....7 Imbuhan Apitan Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis apitan. apitan kata adjektif 3.-at -ah hadirat... pencucian. muslimat ustazah. ambilkan... membentuk kata kerja. pemfitnahan pendakian.-an: pe-. sultanah 3.-an pendalaman...2.6 Akhiran Kata Kerja Akhiran kata kerja ialah...

.. mengkhususkan mengehadkan.-kan meN-.. berbekalkan.. membasahi menghendaki. menjauhi membanjiri. berjudulkan bertaburan.. Contohnya: Apitan meN-.-i diper-. mengkhianati dianugerahi. apabila bergabungan dengan kata dasar.. mengawasi. mengesyorkan.. menanyakan membezakan... mewarnai mendahului.....-kan meng-..-i meng-.-i memper-.2...-i mem-..1.. mencucuri..-kan men-. mensyaratkan menggulingkan.... kebijakan. mengelakkan. digulingkan perkataan 3.-kan menge-. didorongkan. persamaan...-i ke-.. membelakangi.kan ber-. menyedari.... dianuti diperdengarkan. kelurusan 3..... bergantungan. kecurian memajukan.. kepanasan... mentakrifkan....1. melakukan..-an ke-. didekati. perlumbaan kecantikan.. memperlihatkan.-an melalui... membentuk kata kerja...per-.-i di-...-kan diper-.-kan mem-.-kan memper-....-kan ber-. beratapan ditaburkan..10 Apitan Kata Adjektif .. memperingati kehujanan.-i me-..... mengepinkan beralaskan.....-an di-.......-i men-. memberikan mendirikan.2. diperlihatkan.-an perjumpaan.....9 Apitan Kata Kerja Apitan kata kerja ialah apitan yang. diperbahaskan diperingati memperdengarkan. memfatwakan.kan me-....

keruping kemuning. Hanya terdapat satu apitan kata adjektif . Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan dan tidak dapat hadir dala m perkataan-perkataan lain.. Terdapat dua sisipan yang masih wujud. .1.-an kemelayuan keinggerisan kearaban Perkataan 3.-an.. membentuk kata adjektif.11 Imbuhan Sisipan Bentuk sisipan tidak lagi produktif dalam bahasa Melayu sebagai satu cara membentuk perkataan.Apitan kata adjektif ialah apitan yang.. sisipan kata nama.13 Sisipan Kata Adjektif Sisipan kata adjektif ialah sisipan yang..-an ke-.. Contohnya : Apitan ke-..2. kelemumur seruling. apabila hadir di celahan kata dasar. tidak ada perkataan baharu yang dibentuk dengan sisipan. kemuncup 3... kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta. sisipan kata adjektif.. apabila digabungkan dengan kata dasar..-an ke-..1. dan 2. Contohnya : sisipan -el-er-emperkataan telunjuk.. apabila hadir di celahan kata dasar.... iaitu ke-. Maksudnya. 3. membentuk kata adjektif. iaitu: 1..1.2.12 Sisipan Kata Nama Sisipan kata nama ialah sisipan yang.2. membentuk kata nama. telapak.

sementara sinambung Secara berkumpulan. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. . LATIHAN 1. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. Nyatakan jenis kata Tunggal untuk perkataan yang bergaris berikut: (i) ghairah (vi) balai (vii) laut (viii) sepoi (ix) tekukur (x) sarat (ii) cabar (iii) masyhur (iv) dekad (v) pulau 2. gelembung serabut. Beri satu contoh perkataan untuk keempat-empat jenis kata terbitan yang telah anda pelajari. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata tunggal mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. gemuruh. Secara berkumpulan. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata terbitan mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. gerodak gemilang.Contohnya : Sisipan -el-er-em-inPerkataan selerak.

Raminah Sabran dan Rahim Syam. (1985). TAJUK 4   Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Majmuk Kata Ganda SINOPSIS . Tatabahasa Dewan. Al (1996).Bhd. Nik Safiah et. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. (2006). (1980). Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Abdullah Hassan.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan.

jenis-jenis Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. (ii) Menghuraikan jenis-jenis kata majmuk Kata Ganda dalam bahasa Melayu. Kata majmuk hendaklah dibezakan daripada frasa. 4. (Tatabahasa Dewan. Setiap kata majmuk dan kata ganda pula dihuraikan kepada definisi. jenis dan perinciannya.Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis-jenis kata majmuk dan kata ganda yang terdapat dalam Bahasa Melayu. 1996). Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Dua perkataan digabungkan menjadi kata majmuk bertindak sebagai satu unit. HASIL PEMBELAJARAN (i) Mengenal pasti definisi Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam bahasa Melayu. Contoh kata majmuk : kerusi malas. Perbincangan juga turut ditumpukan kepada perincian jenis-jenis kata majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu. dan telefon dail terus. terima kasih.1 Definisi Kata Majmuk Bahasa Melayu Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna. dengan maksud tidak boleh . iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan. 4. biru laut.

yang boleh menerima yang (rumah yang besar) atau dengan frasa pinggan mangkuk. 4. ii.menerima sebarang penyisipan. Ini berbeza dengan rumah besar. contohnya : Duta Besar Setiausaha Politik Profesor Madya Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Perpustakaan Timbalan Naib Canselor . Berdasarkan jenisnya.sebuah frasa. yang boleh menerima dan (pinggan mangkuk ). misalnya tidak dapat disisipkan perkataan yang ( *rumah yang batu) atau perkataan dan (*rumah dan batu ). Kata Majmuk Rangkaian bebas Kata Majmuk Pengimbuhan Kata Majmuk Penggandaan 4. iii.2 Jenis-Jenis Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu.2. Antara rumah batu. yang sebahagiannya besar terdiri daripada kata nama. iaitu : i.1 Kata Majmuk yang Terdiri daripada Rangkaian Kata Bebas Contohnya : bandar hijau hijau daun terima kasih guru besar bom tangan kuning langsat campuk aduk segi empat panjang dalam kategori ini juga termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran. jumlah kata majmuk adalah besar. kata majmuk dapat digolongkan kepada tiga kategori.

iaitu Simpulan Bahasa Contohnya : kaki ayam rabun ayam panjang tangan pilih kasih anak emas tumbuk rusuk 4.3.2. Namun. Antaranya : Kata Nama Contohnya : peribadi. walaupun bentuk kata tersebut ternyata mempunyai dua kata dasar. terdapat sejumlah perkataan yang secara lazimnya dianggap satu perkataan dan dieja secara bercantum walaupun kelihatan terdiri daripada gabungan perkataan.2. iaitu : antarabangsa sukarela jawatankuasa tanggungjawab olahraga setiausaha bumiputera tandatangan kerjasama pesuruhjaya beritahu suruhanjaya kakitangan warganegara matahari Selain itu.4. terdapat sebilangan kecil kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh.2.3 Kata Majmuk yang Mendukung Maksud Kiasan.1 Bentuk Kata Majmuk yang Telah Mantap Lazimnya kata majmuk dieja secara terpisah. misalnya kertas kerja dan urus setia.2 Kata Majmuk yang Berbentuk Istilah khusus Contohnya : deria rasa telefon dail terus segi tiga pita suara medan sinaran segi empat panjang 4. hulubalang Kata Adjektif . Perkataan-perkataan sedemikian (sebanyak 15) tetap dieja sebagai satu perkataann.

Contohnya : Warganegara-warganegara.3.Contohnya : sukacita. setiausaha-setiausaha 4. Guruguru Besar Namun.2 Penggandaan Kata Majmuk Dalam penggandaan kata majmuk. tandatangan-tandatangan.2. barangkali Kata Tanya Contohnya : bagaimana 4. dukalara Kata Sendi Nama Contohnya : daripada. gambar-gambar rajah. Contohnya : campur aduk ambil alih daya serap menjadi menjadi menjadi bercampur aduk mengambil alih daya serapan . Naib-naib Canselor. pada kebiasaannya melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja.3 Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk juga dapat menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan.3.2. iaitu : a. Contohnya : Alat-alat tulis. walhal. kepada Kata Hubung Contohnya : manakala. Kata majmuk yang menerima imbuhan merupakan awalan dan akhiran sahaja dan dieja terpisah. kekecuali berlaku iaitu penggandaan yang melibatkan benntuk yang telah mantap dan melibatkan penggandaan keseluruhan unsur. Terdapat dua kata majmuk yang melibatkan pengimbuhan. Menteri-menteri besar.

3 Kata Ganda Kata ganda ialah perkataan yang mengalami proses pengulangan pada kata dasar (Tatabahasa Dewan.b. kata ganda penuh yang tediri daripada kata dasar. Contohnya : rumah-rumah buku-buku masjid-masjid 2. Kata ganda penuh boleh terdiri daripada : 1. Kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan dan ejaannya bercantum. dan 3.3. kata ganda separa. iaitu : 1.1 Kata Ganda Penuh Kata ganda penuh ialah kata ganda yang mengalami ulangan secara keseluruhan. kata ganda berentak 4.kata ganda penuh. kata ganda penuh yang terdiri daripada kata berimbuhan. Contohnya : campur aduk ambil alih satu padu menjadi menjadi menjadi mencampuradukan pengambilalihan menyatupadukan 4. Contohnya : pelajar-pelajar ajaran-ajaran kementerian-kementerian . Kata Ganda dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada tiga jenis. 1996). 2.

3. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. kata ganda berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu : 1. kata ganda berentak yang terbentuk melalui pengulangan vokal.4 Kata Ganda Berentak Kata ganda berentak ialah kata ganda yang mengalami penggulangan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar.3. kata ganda yang berasal daripada kata dasar tunggal yang penggulangannya berlaku pada suku kata pertama sahaja disertai pelemahan vokal dalam suku kata tersebut kepada vokal e pepet. Pengganda separa jenis ini berlaku hanya pada golongan kata kerja dan kata adjektif. Contohnya : Di Bahagian Belakang Kata Dasar berlari-lari mencari-cari sepandai-pandai Di bahagian Hadapan Kata Dasar cinta-mencintai bantu-membantu kejar-mengejar 4. Bentuk gandaan boleh terletak di belakang kata dasar atau dibahagian hadapan.4. kata ganda yang berasal daripada kata berimbuhan. Berdasarkan pengubahan dan pengulangan bunyi-bunyi tertentu. Kata ganda separa boleh terdiri daripada : 1. Contohnya : Laki-laki Siku-siku Jari-jari menjadi menjadi menjadi lalaki sisiku jajari lalangit menjadi menjadi menjadi menjadi lelaki sesiku jejari lelangit Langit-langit menjadi 2.2 Kata Ganda Separa Kata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk melalui penggandaan sebahagian kata dasar sahaja. Contohnya : . tetapi yang penggandaan berlaku hanya pada kata dasar dan tidak melibatkan imbuhannya.

e. a. tetapi tidak melibatkan ciri-ciri persamaan bunyi. kata ganda berentak melalui pengulangan konsonan Contohnya . iaitu yang terbentuk berdasarkan rentak bunyi.Sayur-mayur Calar-balar Saki-baki 2. c. kata ganda berentak bebas. b. Kemudian. d. Simpang siur Mengadu domba Penyahtaksaan Melatih tubi Pengambilalihan . Teliti kata majmuk dalam Bahasa Melayu berdasarkan contoh di beri. Contohnya : kusut-masai ipar-duai rempah-ratus lintang-pukang LATIHAN 1. mundar-mandir tanah-tanih kayu-kayan 3. Nyatakan jenis kata majmuk tersebut.

Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia.2. (1980). Teliti kata terbitan dalam TAJUK 5 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU bahasa Melayu berdasarkan contoh diberi. (2006). (2006). nyatakan kata terbitan tersebut. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Kemudian.Bhd. . Abdullah Hassan. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Anak beranak BAHAN BACAAN Abdullah Hassan.al. Lintang pukang c. Raminah Sabran dan Rahim Syam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunung-ganang b. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Pokok-pokok e. a. (1985). Lelabi d. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Nik Safiah Karim et. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Tatabahasa Dewan.

Oleh itu. iaitu frasa. iaitu ayat. Walaupun demikian. Sehubungan itu. 1996) yang menggolongkan perkataan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama.SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:     Konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. iaitu frasa nama (FN). Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. iaitu klausa dan frasa. . Binaan sintaksis merujuk kepada konstruksi yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen dalam ayat. kriteria sintaksis dan kriteria semantik?. perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap konstruksi sintaksis. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. klausa dan frasa. Jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa boleh digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria misalnya. klausa dan ayat. frasa kerja (FK).al. perbincangan dalam topik ini menjurus kepada Tatabahasa Dewan (Nik Safiah Karim et. kriteria struktur morfem. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). kriteria struktur fonologi atau bunyi. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. Konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu.

Seterusnya. 2. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa yang berbeza.1 Konsep Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun Nik Safiah Karim et. ahli-ahli bahasa lain pula membahagikannya berdasarkan pemahaman masing-masing (Ali Mahmood et. 2010) seperti berikut: a. Golongan Kata Menurut Marsden (1812): Rajah 5. anda seharusnya dapat: 1. KERANGKA TAJUK-TAJUK 5. (1996) menggolongkan perkataan Bahasa Melayu berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik namun.HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu.al. Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) . 5.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. 3. 4. mencerakinkan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. menjelaskan konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum.1: Golongan Kata Menurut Marsden (1812) b. menghuraikan konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu.al. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu.

3: Golongan Kata Menurut Asmah (1968) d.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Nama 5. Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996): Rajah 5.1 Ciri-Ciri Golongan Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang. perbincangan seterusnya ditumpukan kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu 5. kata kerja.2: Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) c. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik. iaitu perincian kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja. . kata nama am dan kata ganti nama seperti rajah di bawah.2. tempat atau benda. kata adjektif dan kata tugas.Rajah 5. iaitu kata nama. Golongan Kata Menurut Asmah (1968): Rajah 5. Sehubungan itu. namun perbincangan dalam topik 5 dan topik 6 hanya menjurus kepada empat golongan perkataan.4: Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996) 5. Rajah 5.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Bahasa Melayu Bahagian ini pula membincangkan jenis-jenis golongan kata Bahasa Melayu. iaitu kata nama khas.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun terdapat pelbagai pendapat tentang golongan kata Bahasa Melayu.

pangkat. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua.5. benda.(1996) menyatakan. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang.1 Jenis-Jenis Golongan Kata Nama Seperti yang telah dibincangkan. iaitu (i) hidup atau tidak hidup. dan seumpamanya. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. (iv) konkrit atau abstrak dan (v) berbilang atau tak berbilang seperti berikut: Rajah 5. Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. dan (ii) kata ganti nama tunjuk. bangsa.al (1996). Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan. iaitu manusia dan bukan manusia.7: Kata Nama Am c. Nik Safiah Karim et al. Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua.3. a. perkara atau konsep yang umum sifatnya. (ii) manusia atau bukan manusia. (iii) Institusi atau bukan institusi. undang-undang. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. bahasa. Seterusnya. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. perbadanan (institusi). iaitu kata nama khas. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada . Rajah 5. kata nama am dan kata ganti nama (Rajah 2. Nama khas hidup dibahagikan kepada dua. jenis-jenis golongan kata nama terdiri daripada kata nama khas. kata nama am dan kata ganti nama. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. iaitu (i) Kata ganti nama diri. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda.6: Kata nama khas b.1). haiwan.

3. (ii) kata kerja aktif tak transitif dan (iii) kata kerja pasif. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. kedua dan ketiga.2006) seperti berikut: Rajah 5. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. memper-…kan.al.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. (a) Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan. Contoh: . Penggolongan kata ganti nama ditunjukkan seperti berikut: Rajah 5. me-…i.tiga.8: Kata Ganti Nama 5. Dalam ayat transitif ini.3.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja 5. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Kerja Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada empat jenis. iaitu (i) kata kerja aktif transitif. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat.

iaitu (i) Kata kerja pasif berawalan ber. iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. Pemuda itu sedang berbual. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhan-imbuhan : me-. ber…an dan ter seperti perkataan menangis. Gadis itu tersenyum. Anak Pak Mat menangis di dalam bilik. terjatuh. jatuh. Contoh : i) ii) iii) iv) v) vi) Pegawai itu berkereta ke pejabat. berkereta. kedinginan. Padi sedang menguning. kehujanan . duduk. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Besar semalam. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter. (b) Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayatayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. iii) Aminah sedang mencuci pakaian. terbunuh. ber-.i) Samad membacakan ayahnya surat. berlipat. dan bersendirian.seperti terangkat.an seperti kecurian. ii) Pengarang itu menulis buku. tercapai dan sebagainya.seperti berasah. (c) Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif.. Terdapat tiga jenis kata kerja pasif. bertulis dan sebagainya. (iii) Kata kerja pasif ke …. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur.

AKTIVITI 1. ii. Secara berkumpulan (tiga hingga empat orang). . pilih satu petikan akhbar yang sesuai dan jalankan aktiviti berikut: i. Bina ayat yang tepat berdasarkan kata kerja tersebut. kata nama khas dan kata ganti nama berdasarkan senarai perkataan yang berikut: Tugu Negara Cangkul Sepet Siti Meja Sedih Kamu Ali Dia Cantik Hospital Mereka Kuala Lumpur Komputer Tun 2. kenal pasti kata nama am.dan sebagainya.Secara berpasangan. Kenal pasti jenis-jenis kata kerja yang terdapat dalam petikan tersebut.

Abdullah Hassan (penyunting) (1983). Kata nama khas dibahagikan kepada dua. haiwan. v. benda. i. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan _____ ______. Ali Mahmood et. iii. nama______ nama _____dan nama_______. (1980). BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. iaitu kata kerja ________dan kata kerja ____ ____________. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu: Kuala Lumpur:Open University Malaysia. (2006). . Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan ____________ vi. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Kata kerja dibahagikan kepada dua kumpulan. Kata nama ialah kata yang digunakan untuk nama_______. _______ialah kata yang merujuk khusus kepada nama orang. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.LATIHAN Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang tepat tentang golongan kata nama dan kata kerja.al. ii. Abdullah Hassan. Rencana Linguistik. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. iaitu nama khas ________dan nama khas_______ ___________. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. iv. perbadanan dan sebagainya serta dieja dengan huruf beasr. (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Raminah Hj. kata adjektif boleh disertai oleh kata keterangan amat. pendepan. penerang. penafi. .al (1996. Ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan:Penerbit Fajar Bakti. pemeri dan tugas-tugas lain.Ali Mahmood et. (1985).Sabran dan Rahim Syam. Kata tugas pula hadir dalam ayat. Tatabahasa Dewan.al. Sehubungan itu. Oleh itu. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. penegas. klausa. 2006). pembenar. sungguh dan sangat. penentu. Jenis-jenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu Untuk pengetahuan anda. TAJUK 6 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung. (2010). pembantu. kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat. kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. penguat.

Frasa adjektif pula boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat. Buah cempedak itu enak sekali. 3.al (1996.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. Ayat yang mempunyai kata adjektif adalah seperti contoh yang berikut: Ahmad sangat pandai bermain muzik. seperti yang dikemukakan khususnya berdasarkan pendapat Nik Safiah Karim et. anda seharusnya dapat: 1. menghuraikan konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. 6. mencerakinkan golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu KERANGKA TAJUK-TAJUK 6. Perbincangan selanjutnya pula ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenisjenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Pemuda itu baik sungguh. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu.1 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Adjektif Tahukah anda bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif?. .HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 2. 2006) dan ahli-ahli bahasa yang lain.

apitan. sama ada imbuhan awalan. sudah lama sungguh. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. sangat.2 Jenis-Jenis Golongan Kata Adjektif Anda tentu telah mengetahui bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. v. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. (ii) kata adjektif warna. benar. (2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurangkurangnya sembilan jenis. Anak Pak Kamar bijak sekali. (vi) kata adjektif jarak. (iv) kata adjektif bentuk. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. iv. iaitu (i) kata adjektif sifatan atau keadaan. agak. Budak nakal selalu kena marah ii. Kubu pertahanan pemberontak itu amat kuat. dan (ix) kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. Dia lemah dalam matematik iii. Peserta itu berdiri dengan cergas. seperti contoh berikut: kuat keras bijak pintar lemah cergas nakal sihat jahat Contoh ayat: i. atau sisipan (Ali Mahmood et. .al. sungguh. masih lebat lagi. sekali. (viii) kata adjektif perasaan.al. (vii) kata adjektif cara. paling. 2007) Menurut Nik Safiah Karim et.6. (v) kata adjektif waktu. (iii) kata adjektif ukuran.

seperti contoh yang berikut: tebal nipis tinggi gemuk kurus panjang pendek rendah kecil Contoh ayat: i. ii. seperti contoh berikut: lurus bengkok leper bulat bundar bujur . Adik suka pakai baju hijau. Baju kesukaan saya berwarna kuning. iii. Dia memiliki mata berwarna biru. Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. v. Anaknya masih kecil lagi. Kereta merah itu kepunyaan abang. Pokok itu semakin hari semakin tinggi. Badannya semakin kurus. Pakaian pelajar sekolah berwarna putih. Kertas nipis itu tidak boleh digunakan lagi. Buku tebal itu sudah saya baca. iii. iv.Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. ii. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran. seperti contoh berikut: jingga putih perang biru hitam kelabu Contoh ayat: i. v. iv.

Universiti itu dekat dengan lebuhraya. ii. Cikgu menasihatkan kami supaya datang awal Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang seperti contoh yang berikut: nyaris hampir dekat jauh Contoh ayat: i.lonjong Contoh ayat: i. Mukanya bujur sirih. Nenek masih menyimpan barang-barang lama. v. Pinggan leper itu untuk pinggan makan. Kenangan silam sukar dilupakan. seperti contoh yang berikut: kerap jarang baharu awal lewat dahulu sering silam lampau Contoh ayat: i. Bentuk buah kelapa itu lonjong. Kedatangannya lewat hari ini. Dia berdiri hampir dengan kereta saya. iv. iii. iii. ii. Dia berada di kampus sehari suntuk. Matanya tajam memandang ke hadapan Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. Rumahnya tidak jauh dari Pejabat Pos. iii. buncit tajam Jalan lurus mudah dilalui. ii. iv. . v.

v. Dia cermat apabila berbelanja. v. Pemuda itu masih malu untuk bersuara Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. iii. Dia masih marah kepada saya. ii. Gasing itu berpusing ligat. Siapa cepat dia dapat. Mereka amat rindu akan kampung halaman. dengar. Kereta itu dipandu dengan laju. iv. iii. iv. Kanak-kanak itu takut akan kucing. pandang. Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. bau. Arus sungai itu sangat deras. seperti contoh yang berikut: kasih sayang cinta takut hendak rindu malu geram marah Contoh ayat: i. dan rasa seperti contoh yang berikut: Indera sentuh .Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. seperti contoh yang berikut: pantas lambat laju deras gopoh cermat ligat perlahan cepat Contoh ayat: i. Nenek itu terlalu kasih akan cucunya. ii.

Alunan musik itu mersik. Pemuda segak itu guru saya.  Suaranya merdu bagai buluh perindu. iii. iii. Buku itu berkulit keras. Indera pandang comel cantik hodoh buruk segak molek i. ii. v. ii. Rumah buruk itu tidak berpenghuni. Kulit mukanya sangat halus. iv. Saya suka mendengar suaranya yang lembut. vi. Indera dengar nyaring merdu garau lembut serak mersik i. iv. ii. Pakaian pengantin itu molek sungguh. Kain yang kesat itu ialah kain lap. . iii. v.lembik halus kasar kesat licin keras i. iv. Teriakannya nyaring sungguh. Kebanyakan lelaki bersuara garau. Dia ingin mengahwini pemuda tampan. Dawai kasar itu untuk dibuat ampaian. Kakaknya suka berpakaian cantik.  Lantai itu licin kerana baru dicuci.

Setiap hari kita minum air tawar. Dengan perkataan lain. ii. iv. iii. Bangkai ikan itu menyebabkan bau hanyir. golongan kata tugas bukan sahaja mengandungi . Buah limau masam rasanya. Bau busuk itu datangnya dari lori sampah. Saya tidak suka minum ubat pahit. Kuih tradisional itu terlalu manis. v. Nasi tengik itu tidak boleh dimakan. Indera rasa manis masin kelat payau masam lazat i.  Bunga ros itu harum baunya. iv.3 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Tugas Golongan kata tugas merupakan golongan kata yang bersifat pelbagai jenis (keterangan). Setiap hari dia memakai minyak wangi. iii. v. 6. Semua orang suka makanan lazat. Indera bau wangi busuk hanyir hancing harum tengik i. ii.

atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. adalah di. harap hatta. Berikut disenaraikan kelompok kata tugas dan contoh-contoh perkataan yang berfungsi untuk mendukung sesuatu tugas dalam sintaksis tertentu. penentu. paling juga.4 Jenis-Jenis Golongan Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. dan frasa adjektif. lah. tolong. dalam. benar dua. atau. amat. atau sebagai kata pascakata. Kata tugas juga menjadi salah satu unsur dalam ayat. penerang. fungsi kata tugas dalam ayat adalah sebagai pemeri. tepi 6. bukan ialah. bawah.golongan kecil yang berbeza malah turut menunjukkan sifat yang sama. pernah sangat. syahadan akan. tah. segala. kata hubung kata seru kata tanya kata perintah kata pangkal ayat kata bantu kata penguat kata penegas kata nafi kata pemeri kata sendi nama kata pembenar kata bilangan kata arah : : : : : : : : : : : : : : dan. pembenar. daripada ya. prafrasa. Sila rujuk jadual yang berikut untuk huraian tentang jenis-jenis kata tugas (Ali Mahmood et. banyak atas. berapa.al. penguat. Sehubungan itu. frasa kerja. klausa. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti untuk frasa nama. sudah. penegas.2010) .amboi. dari. siapa sila. berfungsi sebagai kata praklausa.cis apa. maka. klausa atau frasa untuk mendukung maksud sesuatu tugas sintaksis tertentu. penghubung. kah. dan sebagainya. pun tidak. betul. tetapi wah.

 Gabungan dan. serta. lalu. tetapi. Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya.  Sampah itu dipungutnya kemudian dicampakkannya ke dalam tong sampah. atau.Jenis Kata Tugas (i) Kata Hubung Gabungan Kata Tugas Ayat 1.  Mereka mungkin pergi ke Johor atau ke Perak. sambil.  Komplemen bahawa  Guru itu .  Relatif yang  Budaya hidup yang bertoleransi dapat menjamin kesejahteraan. malahan.  Mereka beramairamai pergi ke sekolah yang menawarkan kursus komputer. (ii) Kata Hubung Pancangan 1. Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. kemudian  Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain.

sungguhpun.menyatakan bahawa muridnya sangat rajin. supaya. andai kata. meskipun.  Sewaktu diumumkan berita penting itu kami tiada di sini. semoga. kami akan melawan. jikalau. apabila  Pertandingan badminton akan ditangguhkan sekiranya tiada sambutan.  Sementara menanti padi masak. kendatipun.  Kalau musuh menyerang. sekiranya. sewaktu. kalau. tatkala. semasa.  Keterangan kerana. hingga.  Orang tua itu berdoa semoga . untuk.  Dia membaca terlalu banyak hingga terlupa untuk makan. petani itu menanam jagung. ketika. agar. walaupun. sementara.  Semua pihak harus menyedari bahawa perkara yang dihadapi adalah amat mencabar. setelah.

Tugasnya yang sedemikian adalah untuk menimbulkan seruan. 2. oh. apa. bagaimana. kata perintah. siapa. dan kata pangkal ayat. mana  Harga barang itu berapa?  Mengapakah dia menangis semalam?  Kesihatannya sekarang bagaimana?  Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri?  Manakah baju baharu saya?  Siapakah yang datang semalam? . wah. aduhai. iaitu yang terdiri daripada kata seru.keluarganya sentiasa sihat. kata tanya. amboi. wahai   Syabas. cis. pertanyaan. atau sebagai penerang pangkal kepada klausa  Kata seru aduh. eh. pengiyaan. (iii) Kata Praklausa 1. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. kata pembenar. awak datang lambat sangat!  Kata tanya berapa. awak telah berjaya! Aduhai. mengapa. bila. celaka. syabas.

 Janganlah bersusah hati. usah. arakian  Hatta istana itu pun siaplah.  Benar. minta. tolong.  Betul. sila. sekali peristiwa. Ya. jangan. benar  Silalah masuk. itulah cikgu baru di sekolah kita. itulah orangnya. betul.  Harap saudara dapat datang petang ini. jemput.   Kata pembenar ya.  Kalakian berlakulah permusuhan antara kedua-dua kerajaan itu. tanyalah dia untuk mendapatkan kepastian. harap. sila. alkisah. Kata perintah jangan. maka. kalakian. syahadan. adapun. benar.  Jangan buang sampah di sini.  Maka baginda pun bertitah kepada Bendahara . sebermula.  Kata pembenar hatta.

 Kata bantu 1. menafikan. dan membilang. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa. Mendukung tugas maksud yang terkandung dalam ayat seperti tugas membantu. iaitu sama ada frasa nama. pernah.Paduka Raja. menguatkan. baru. menegaskan. Bantu Aspek: telah. menyendikan. menunjukkan arah. belum  Pekerja itu telah pulang. sedang. atau frasa adjektif.  Sebermula berburulah baginda bersamasama hulubalangnya. akan.  Mereka sedang menyiapkan pengaturcaraan komputer.  Adik masih membersihkan meja.  Mereka pernah ke utara Malaysia.  Semua kenderaan akan diperiksa esok.  Semua pihak sedang sibuk menyiapkan kerja. . memerikan. frasa kerja. (iv) Kata Prakfrasa 1.  Murid-murid itu baru tiba. 2. masih.

boleh. Pembesaran tasik masih belum dapat dimulakan lagi. paling. dapat  Cikgu Ramli bersungguhsungguh hendak mengadakan kelas tambahan. mahu. mesti. agak. paling. 2. harus. agak  Kata penguat hadapan ialah perkataan yang  Bangau itu terlalu kurus.  Atuk dapat mengerjakan fardhu haji pada tahun ini.  Cadangan yang dikemukakannya paling menarik.  Ramai graduan yang mahu bekerja sendiri.  Pendapatnya agak . Bantu Ragam: hendak. Penguat Hadapan: terlalu. terlalu.  Semua pihak boleh memberikan pendapat mereka.  Keputusan mesti diumumkan pada hari ini juga.  Kata penguat 1.  Halaman di hadapan rumah harus dibesarkan lagi.

-tah.  Kata penegas Kata penegas memberi penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat.  Lambat benar bas itu tiba. -lah.  Hanya berlaku apabila frasa predikat atau bahagian yang ditegaskan mengalami proses pendepanan. sangat. Penegas frasa predikat: kah. 1.letaknya di hadapan kata adjektif. sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. bernas. Penguat bebas: amat. sungguh  Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas. Penegas frasa subjek atau  Kami juga ingin ke . 1. Penguat belakang: sekali. 3. nian  Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif. benar.  Siapakah majikan kamu itu?   Apatah daya kita. Orang itulah bapanya.  Dia keluar sebentar nian.  Lukisan di dinding itu cantik sekali. 2.

pun.  Kata pemeri - 1. Hujan turun hanya pada musim dingin. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif: tidak. frasa kerja.  Kata nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa predikat. memang  Bersifat bebas dari segi kehadirannya dalam ayat    bandar.   Dia tidak berlari. Menjadi unsur nafi frasa nama dan frasa sendi nama: bukan   Itu bukan mereka. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa mendukung maksud pertentangan maklumat: bukan  Dia bukan hendak belajar tetapi hendak bermain sahaja. hanya. hanya. jua. Hujan hanya turun pada musim dingin. Kami ingin juga ke pekan. dan frasa sendi nama 1.  Pak Ali bukan kaya sangat tetapi pemurah orangnya. Rumah lama itu tidak besar sangat 3. Hadir di hadapan frasa  Yang dapat dilihat .frasa predikat: juga. Roti bukan diperbuat daripada besi. 2. frasa adjektif. lagi. iaitu frasa nama.

 Kata sendi nama Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. 2.  Waktu atau masa: Ali menunggu hingga ke petang. 2.Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. arah dituju. 1. Menunjukkan: tempat. 3.  Kejadian yang berlaku itu adalah disengajakan bagi mengelakkan salah faham. Menyatakan tempat atau arah. nama: ialah ialah usaha dan kerajinannya.waktu atau masa: dari  Tempat atau arah: Angin bertiup dari arah selatan. waktu atau masa: ke  Tempat: Mereka akan ke Kuantan esok.  Arah: Mereka menuju ke selatan.  Kereta api laju ke KLIA ialah jenis pengangkutan yang dapat menjimatkan masa. Menunjukkan tempat: di  Tempat: Pengembara itu sesat di dalam hutan. Hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama: adalah  Kenyataan itu adalah tidak benar. .

Menyatakan punca bagi manusia. perbezaan. Menyatakan sasaran yang merujuk manusia. benda. 5.  Perubahan keadaan: Keadaan berubah kepada yang lebih baik.  Tempat: Tuliskan nama anda pada . dan perbandingan: daripada  Punca: Dia menerima surat daripada kakak.  Perbezaan atau perbandingan: Kami tiba lewat daripada mereka. 6. Waktu atau masa: Tempoh pembayaran bermula dari esok.  Sumber atau asal kejadian: Ukiran itu diperbuat daripada logam. unsur mujarad. haiwan. 4. sumber. asal kejadian.  Pecahan: Peserta dibahagikan kepada dua kumpulan. menyatakan pecahan dan menyatakan perubahan keadaan: kepada  Sasaran: Sila kembalikan borang itu kepada kerani. Menunjukkan keterangan waktu dan tempat: pada  Waktu: Bas bertolak pada pukul tujuh pagi. haiwan. unsur mujarad.

 Perbandingan: Hatinya {seperti. . Membawa rujukan: tentang maksud  Rujukan: berbincang tentang negara. bagi sedang 8. keras bagai. 7. laksana umpama. bagai.kertas ini. Menunjukkan kegunaan  Kegunaan sesuatu: untuk untuk Rumah pekerja untuk sesuatu: untuk. 10. Menyatakan maksud  Bahagian ditentukan yang atau bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan: untuk diperuntukkan: Hadiah untukmu. Mereka masalah 11. Membawa perbandingan: maksud seperti. umpama. Bertugas membawa  Tujuan: Kita mesti bersatu demi makna tujuan: demi keadilan negara. ini 9. laksana} batu.  Rumah pekerja dibaiki. bagi sedang dibaiki.

Memakai atau menggunakan: Ani melukis potret itu dengan cat air. itu kata yang emotif: amat akan . Membawa bersama-sama. Mendahului kata adjektif yang bersifat emotif: akan  Mendahului adjektif bersifat Wanita rindu anaknya. atau  Bersama-sama: Ayah ke pekan dengan ibu. sesuatu memakai menggunakan. semenjak 14.  Cara dilakukan: sesuatu Dia memulakan majlis yang  dengan doa. menyatakan perbandingan serupa: dengan maksud cara dilakukan. Membawa rujukan: terhadap maksud  Rujukan: Tanamilah belas rasa kasihan terhadap binatang 15. semenjak} dua lalu.12. Membawa penanda waktu maksud atau  Penanda waktu atau masa: Kami tinggal di kampung {sejak.  Menyatakan perbandingan: Dia sentiasa sependapat dengan ketuanya. 13. tahun yang masa: sejak.

waktu. Membawa lingkungan mempunyai pengertian yang ruang tidak atau  Lingkungan tidak yang mempunyai ruang atau jarak: Kita harus bertutur dalam bahasa jarak: dalam. 17. Membawa maksud perihal peringkat dan had masa.  Tidak perbezaan antara pendapatnya dengan pendapat saya. hubungan yang membawa maksud sebab: oleh  ayat pasif: Kuih itu dibeli olehnya. sampai 18. Hubungan yang membawa maksud sebab: badminton Pemain itu kalah oleh (sebab) kekurangan latihan.16. atau tempat:  Perihal dan peringkat masa: belajar sampai} had Anaknya {hingga. antara kebangsaan kita. hingga. ada besar . peringkat universiti. Membawa maksud  Hubungan pembuat dalam hubungan pembuat dalam ayat pasif.

 Kata bilangan 1. Dua hari lagi dia akan sampai. .  Kata penekan 1. semua. hadapan. bergabung dengannya: nya  Kata pembenda 1.  Petani itu berjalan di tepi danau. selatan. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda. dua. Menunjukkan bilangan tak tentu: segala. tengah. sudut. -nya yang hadir selepas perkataan.  Mereka bersembunyi bawah rumah.  2. utara khemah belakang rumah. para. belakang. sisi. segi. sekalian. tepi. banyak. Memberi kepada penegasan kata yang  Lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis. samping. Kata arah 1. dalam. sepuluh. barat. beberapa. 2. atas.  Buku itu ada di atas meja. sedikit (v) Kata Pascakata Bilangan tak tentu: Segala persiapan telah dibuat.  Dia duduk di antara Ramli dan Salmah. Menunjukkan sejuta bilangan  Bilangan tentu: tentu: satu. seluruh. penjuru. bawah. Menjadikan perkataan yang sesuatu bukan  Lajunya ialah 100 km sejam. antara. 1. luar.  Kami mendirikan di di timur.

(v) kata adjektif waktu. . (vii) kata adjektif cara. iaitu (i) kata hubung gabungan. iaitu (i). dan (ix) kata adjektif pancaindera. catatkan dua contoh kata adjektif untuk setiap jenis kata adjektif. (iv) kata prakfrasa dan kata pascakata.daripada kata nama sebagai kata nama: Kata + -nya. Berdasarkan petikan di bawah. kata adjektif sifatan atau keadaan. (iii) kata praklausa. kenal pasti jenis-jenis kata tugas yang berbeza. (iv) kata adjektif bentuk. sakitnya AKTIVITI 1. (ii) kata adjektif warna. (viii) kata adjektif perasaan. (iii) kata adjektif ukuran. Secara berpasangan. (vi) kata adjektif jarak. 2. lajunya. (ii) kata hubung pancangan.

“krisis pembudayaan bahasa Melayu dapat diperhatikan dalam dua bentuk. sekali gus dapat mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa tonggak tamadun bangsa. krisis pembudayaan dalam hal taraf dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Kian ketara ialah pengabaian sejumlah anggota masyarakat pelbagai lapisan terhadap bahasa sebagai unsur teras kebudayaan dan tamadun. guru. Haji Awang Sariyan ketika membentangkan kertas utama yang bertajuk Melestarikan Bahasa Melayu dalam Komunikasi dalam Seminar Kesantunan Berbahasa Peringkat Kebangsaan pada 28 hingga 29 Mac 2007 di Hotel Grand Continental. bakal pendidik. Profesor Dr. Pelestarian bahasa Melayu dari sudut taraf dan fungsinya serta penggunaannya penting untuk menyuburkan amalan komunikasi yang baik dan berkesan. bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan. iaitu. pegawai kerajaan.” Demikian ditegaskan oleh tokoh bahasa. seminar ini diharapkan dapat memberikan input dan maklumat baharu kepada para ilmuwan dan pentadbir sekolah agar dapat menerapkan aspek kesantunan berbahasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) sekali gus memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Kuala Terengganu. penggiat bahasa dan . media massa. dan krisis pembudayaan tentang mutu penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai ranah seperti pentadbiran. pendidikan dan di tempat awam. Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan Kerajaan Negeri Terengganu ini bertujuan untuk menghayati dan menerapkan bentuk serta strategi komunikasi yang bersopan dan beretika bagi mengatasi kepincangan aspek penghayatan nilai serta adab ke-sopanan dan kesantunan berbahasa yang semakin diabaikan dalam kalangan masyarakat.” Seminar anjuran Institut Perguruan Sultan Mizan. Tegas beliau. apatah lagi komunikasi yang bersifat rasmi. Seminar yang dihadiri oleh 200 orang peserta yang terdiri daripada pensyarah. Di samping itu.Masyarakat kita sedang menghadapi krisis pembudayaan bahasa Melayu dalam komunikasi.

Sumber: http://www. Dalam ucapan perasmiannya. Oleh itu.pdf LATIHAN .gov. Tuan Haji Nik Arif Raja Yusof. mengangkat martabat bahasa Melayu dan menyuntik semangat para peserta.dbp. beliau menegaskan bahawa “penerapan kesantunan dan budi bahasa dalam komunikasi amat penting untuk membentuk generasi yang berkualiti dan berkeperibadian tinggi. beliau berharap agar seminar ini dapat menyemarakkan rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan.my/klikdbp/klikdbp1apr7.masyarakat umum ini telah dirasmikan oleh Pengarah Institut Perguruan Sultan Mizan.

mengoyakkan bucunya lalu mencurahkan isinya ke dalam cawan putih bermulut heksagon. Dia turut menghirup teh manis di dalam cawan di hadapannya." "Aku bukan mengajak bertekak.. kau marah?" Aku menggetis donat di dalam piring. Rasa terhina! BAHAN BACAAN Abdullah Hassan.. Kopi yang masih panas kucicip perlahan. Kemudian kenal pasti jenis-jenis kata adjektif tersebut. "Ya." Aku menjawab acuh tidak acuh. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Hakikatnya pantai hatiku sedang diamuk gelora. tapi maksud kau. Menarik nafas. Aku mencapai satu paket gula.Berdasarkan petikan cerpen di bawah. (1980). Kurang manis. "Kenapa kau diam? Tak betulkah apa yang aku katakan?". Pandangannya menuntut jawapan. Hilwah.. Aku masih diam. "Buat apa aku nak bertekak tentang persoalan yang kau sendiri telah punya jawapan dan pilihan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Dia mengorak senyum." balasnya. kenal pasti dan gariskan golongan kata adjektif yang terdapat. "Hilwah. Tanganku mengacau sudu sambil mata merenung jauh.. betullah kau bersetuju bila aku katakan profesion perguruan itu serendah-rendah karier dalam kelas profesional? Aku teguk lagi kopi yang masih hangat. "Err. dan tidak. lalu menyuapkannya ke mulut. Tapi berkongsi pandangan. Persoalan yang dihamburkan membuat aku malas mahu melayan. .

Ali Mahmood et. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti.Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu: Kuala Lumpur:Open University Malaysia. 2006). Rencana Linguistik. (2007). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka .al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2010).al (1996.Nik Safiah Karim et. Abdullah Hassan (2008).al. Abdullah Hassan (2006).Bhd. Tatabahasa Pedagogi untuk Sekolah Menengah. Ali Mahmood et.Abdullah Hassan (penyunting) (1983). Tatabahasa Dewan. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.al (1996. Tatabahasa Dewan. 2006).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful