MODUL BMM 3109 - MORFOLGI BAHASA MELA

as salam and welcome..♥

TAJUK 1

MORFOLOGI BAHASA MELAYU

SINOPSIS

Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep Morfologi Bentuk kata Bahasa Melayu Golongan kata Bahasa Melayu

Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan, struktur kata dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam kumpulan yang sama. Kesimpulannya, morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.

Abdullah Hassan (2006) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Istilah ini dipinjam daripada biologi yang bermaksud kajian tentang bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. Konsep bentuk ini diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukkannya. Unitunit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit yang terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. Perkataan ialah bentuk bahasa yang terkecil juga tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri.

Pembentukan Kata dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa cara membentuk perkataannya. Ada bentuk perkataan yang bersifat tunggal, contohnya rumah, tinggal dan putih. Di samping itu terdapat perkataan yang dibentuk hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pengimbuhan ialah meninggal dan meninggalkan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pemajmukan ialah reka bentuk dan surat khabar. Manakala contoh perkataan yang dibentuk secara penggandaan ialah besar – besar dan baju – baju.

Pengimbuhan Kata ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan iaitu awalan, akhiran dan sisipan. Imbuhan – imbuhan ini apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif.

Pemajmukan Kata ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.

Penggandaan Kata dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar juga boleh diandakan secara berentak, iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep Imbuhan. menjelaskan jenis-jenis Imbuhan. menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Rajah 1.2 Kerangka Tajuk

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep menjelaskan konsep Imbuhan, menjelaskan jenis-jenis Imbuhan dan menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

1.1 Definisi Imbuhan Apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan? Tatabahasa Dewan (2004) : Perkataan-perkataan dalam sesuatu bahasa boleh terdiri daripada bentuk dasar iaitu bentuk kata terkecil yang tidak menerima sebarang imbuhan atau bentuk terbitan, bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas bentuk dasar tadi melalui berbagai-bagai cara pembentukan kata. Imbuhan yang dimaksudkan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Tercakup dalam imbuhan ialah bentuk-bentuk berikut : awalan, akhiran, sisipan, apitan, morfem kosong dan bentuk fleksi.

Abdullah Hassan (2004) : Pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbaagai golongan, kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif. Nik Safiah Karim dan rakan (1996) : Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa, proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri. Di dalam pemakaiannya, imbuhan mestilah dirangkaikan dengan perkataan. Proses pengimbuhan ialah satu proses membentuk perkataan dengan cara mengimbuhkan sesuatu perkataan dengan imbuhan-imbuhan tertentu supaya dengan demikian akan timbullah satu perkataan yang membawa konsep yang baharu.

1.2 Jenis-Jenis Imbuhan Imbuhan-imbuhan dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada dua unsur yang besar iaitu imbuhan-imbuhan yang asli dalam bahasa Melayu dan imbuhan-imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. 1.2.1 Imbuhan-imbuhan asli dalam bahasa Melayu Imbuhan-imbuhan yang telah sedia ada dalam bahasa Melayu dapat dipecahkan pula kepada empat jenis iaitu awalan, akhiran, sisipan dan apitan.

. Misalnya –el.-i dalam di+ikut+i.2. 1. misalnya ke-. meny.. -in. Misalnya –kan dalam jalan+kan dan -i dalam akhir+i.dalam t+el+unjuk. dalam g+em+uruh. se-.. ber-. mem-. Misalnya ter-.5 Morfem Kosong ..2. Sisipan terbahagi kepada empat iaitu er-. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar.-an dalam ke+cantik+an dan di-.dalam ber+jalan dan di. 1. 1.. per-. ke-.2. yang hadir secara mengepit kata dasar.2.2.1.1 Awala lan Imbuh an yang diletak kan di awal perkat aan (sebel um kata dasar) dalam pemakaiannya. di-. 1.1. me-.dalam di+ambil..4 Sisipan Imbuhan yang hadir di celahan kata dasar.dan in-.dalam s+in+ambung.1. meng-. pe-. men-. dan lain-lain. Misalnya ber. el-.-erdalam s+er+uling dan –em-..3 Apitan Imbuhan.1..2 Akhiran Imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang kata dasar (sesudah kata dasar) dalam pemakaian. em.1.1 .

2. tiga kumpulan ini ialah : 1.2 Imbuhan-imbuhan Pinjaman dalam bahasa Melayu Umumnya. Namun.2.1.2. 1. 1. Penggunaan imbuhan ini amat produktif dan telah menjadi sebati dengan perkataan-perkataan dasar dalam bahasa Melayu.1 Imbuhan Sanskrit Imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit ialah jenis imbuhan yang telah lama ke dalam sistem tatabahasa bahasa Melayu. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit iaitu awalan dan akhiran.2.2 Imbuhan Arab Parsi .Tidak Wujud dalam bahasa Melayu.5 Fleksi Tidak Wujud dalam bahasa Melayu.2. dapat dibahagikan unsur-unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan mengikut asal imbuhan-imbuhan tersebut. Awalan maha tata pra swa tuna eka dwi tri panca maharaja tatabahasa prakata swadaya tunabusana ekabahasa dwitahunan tribulan pancaindera man man wan wan wati wati nita nita Akhiran seniman budiman angkawan jelitawan olahragawati seniwati karyanita biduanita 1.2.

Sebagai bahasa rasmi agama Islam. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab-Parsi iaitu awalan dan akhiran.3 Imbuhan Yunani – Latin . mono-.anti-. Awalan Akhiran . Namun demikian.Inggeris Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu berasal daripada imbuhan bahasa Yunani – Latin – Inggeris. Awalan bibiadap bilazim binormal -wi -i -iah -in Akhiran duniawi abadi lahiriah hadirin munafikin -at hadirat munafikat -ah qariah solehah 1.2. Tetapi umumnya tersebut tidak berfungsi sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu kecuali beberapa imbuhan awalan seperti pro-. poli-.Pengaruh bahasa Arab-Parsi terhadap bahasa Melayu bermula sejak kedatangan Islam ke alam Melayu kira-kira abad ke-13 masihi. terutamanya dari segi pengambilan bentuk-bentuk katanya.2. auto. bahasa Arab telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu dan ini memudahkan proses asimilasi unsur-unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu.dan supra-.

proantipoliautosubsupraheteroheksahidrohomohiperkilomakroinfrainter- probarat antikerajaan poliklinik autograf subbidang supranasional heterograf heksagon hidrolisis homogen hiperbola kilometer makrolinguistik intrajabatan intervokal -isme -isme -ik -ik -si -si -al -al -is -is sosialisme nasionalisme prolifik saintifik sensasi revolusi praktikal klinikal potensi praktis .

4 : Bentuk-Bentuk Imbuhan Pinjaman dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan. akhiran. dan kata ganda.-an bawa kuat Kata dasar Kata terbitan pembawa memperkuat nasionalisme dekati pengisytiharan nasional dekat isytihar .5 : Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1. dan sisipan. Terdapat empat jenis imbuhan. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja.3 Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata. Imbuhan (Awalan) PemMemper-isme -i Peng-..Rajah 1. iaitu kata tunggal. dan kata adjektif.. Prosesproses ini ialah pengimbuhan.3. pemajmukan. tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu. kata majmuk... apitan. iaitu awalan.1 Proses Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. penggandaan dan akronim Rajah 1. Berikut diperlihatkan beberapa contoh proses pengimbuhan. Imbuhan-imbuhan ini. kata terbitan.

misalnya ber.+ tawa ( ketawa ) dan ke.-i Ke-. Daripada kata dasar karang...-an. Sebahagian besar proses pengimbuhan berlaku pada kata dasar...+ tapa ( bertapa ). Pengarang pula dapat menerima apitan ke-.. Sebagai contoh.3. tetapi apabila dirangkaikan membentuk kata majmuk kerusi malas. menerbitkan kepengarangan. Tidak dapat diselitkan apa-apa unsur antara dua kata dasar .. Pengimbuhan boleh berlaku pada sejumlah kecil kata akar. misalnya. Berikut ialah beberapa contoh lain : 1.-an -er-em- ikut sihat Imbuhan terlibat terlanjur terbalik sinambung lari gigi gilang mengikuti kesihatan Kata Terbitan keterlibatan keterlanjuran menterbalikkan kesinambungan berlarian gerigi gemilang Proses pengimbuhan boleh berlaku pada pelbagai tahap.. ke....2 PROSES PEMAJMUKAN Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.Men-. kerusi dan malas masing-masing mempunyai makna tersendiri. dapat dilahirkan pengarang melalui imbuhan peN-.+ mudi ( kemudi ). yang menghasilkan kata terbitan.-an Kata Dasar libat lanjur balik sambung Ber-. Kata terbitan yang dihasilkan oleh proses pengimbuhan boleh menjadi kata dasar bagi proses pengimbuhan kali kedua..

iaitu : 1. ejaannya menjadi bercantum.3. Contohnya : rumah sakit guru besar Raja Muda rumah-rumah sakit guru-guru besar Raja-raja Muda . Contohnya : lipat ganda surat khabar urus niaga ibu bapa - melipatgandakan persuratkhabaran diurusniagakan keibubapaan 1. maksudnya.2.2 - berurus niaga mencari gali direka bentuk daya serapan Apabila kata majmuk menerima apitan.1Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti kata dasar lain.1 Penggandaan Kata Majmuk Kata majmuk boleh mengalami proses penggandaan.3.3. Cara pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk. 1.1.2. urus niaga cari gali reka bentuk daya serap 1. dalam bahasa Melayu tidak terdapat ungkapan * kerusi yang malas atau * kerusi dan malas atau * kerusi untuk malas.2. Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja.1.ini.2.3. Contohnya : ejaannya tetap terpisah.1 Apabila kata majmuk menerima awalan atau akhiran.

Terdapat dua jenis penggandaan penuh.3.3. iaitu .3 PROSES PENGGANDAAN Proses penggandaan ialah proses yang mengulangi kata dasar. sama ada secara penuh.Timbalan Naib Canselor - Timbalan-timbalan Naib Canselor Satu kekecualian ialah penggandaan yang melibatkan perkataan yang telah mantap. Penggandaan berentak. penggandaan berlaku kepada keseluruhan perkataan. 1. iaitu :  Yang melibatkan kata dasar yang tidak menerima apa-apa imbuhan. separa atau berentak iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.3.1 Penggandaan penuh Penggandaan penuh ialah proses yang mengulangi seluruh kata dasar. 2. terdapat tiga jenis penggandaan. Penggandaan separa. 1. Contohnya : setiausaha jawatankuasa tanggungjawab setiausaha-setiausaha jawatankuasa-jawatankuasa tanggungjawab-tanggungjawab 1. Contohnya : Sekolah makan besar    sekolah-sekolah makan-makan besar-besar . Dalam hal ini. Penggandaan penuh. Dengan kata lain. dan 3.

baju  baju-baju  Yang melibatkan kata dasar yang menerima imbuhan.2 Penggandaan separa Penggandaan separa ialah proses yang mengulangi sebahagian kata dasar sahaja. iaitu :  pada kata dasar tunggal dan lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya serta letak pengulangan itu pada bahagian hadapan kata dasar.3. Penggandaan separa yang berlaku hanya mengulangi kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan. Contohnya : pelari perbualan kekasih kejadian     pelari-pelari perbualan-perbualan kekasih-kekasih kejadian-kejadian 1. Penggandaan separa berlaku pada dua jenis kata dasar. Proses ini dapat digambarkan seperti yang berikut : jari siku sungut pohon laki  jejari sisiku susungut popohon lalaki jejari sesiku sesungut pepohon lelaki pada kata dasar yang berimbuhan.3. Vokal dalam bentuk gandaan ini mengalami proses pelemahan. menjadikannya vokal e pepet. Penggandaan ini berlaku pada .

penggandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis. dan boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau di bahagian hadapan kata dasar. Dalam penggandaan berentak. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. iaitu yang mempunyai ciri-ciri keharmonian vokal. Contohnya : sayur ramah cerai sayur-mayur ramah-tamah cerai-berai  Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan .3 Penggandaan Berentak Penggandaan berentak ialah proses yang mengulangi kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi demikian. Kata Dasar Berimbuhan tersenyum bercakap setinggi membantu mencuit menari mengejar Imbuhan tersenyum-senyum bercakap-cakap setinggi-tinggi bantu-membantu cuit-mencuit tari-menari kejar-mengejar 1. iaitu : 1 2 3 Penggandaan Berentak Pengulangan Vokal Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Penggandaan Berentak Bebas  Penggandaan Berentak Pengulangan Bebas Dalam penggandaan ini.3.kata kerja dan kata adjektif.3. bunyi yang diulang ialah vokal.

penggandaan berlaku pada persamaan bunyi-bunyi konsonan tertentu. Salah. jika kata nama khas. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim.2 Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya .3. bergantung pada cara pembentukkannya. 1. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. jika ditulis *ipar duai.4 KATA AKRONIM Mengikut Tatabahasa Dewan.Berita Nasional Malaysia .4. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.3. Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation 1.3.4. Contohnya : kayu tanah simpang kayu-kayan tanah-tanih simpang-siur Perhatian: Kata ganda mesti dieja dengan sempang. Contohnya : ABIM Bernama Kugiran .Angkatan Belia Islam Malaysia . 1.1 Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.Dalam penggandaan ini.kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. misalnya.

proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu.kumpulan gitar rancak 1. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar.Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. Contohnya : tabika .taman bimbingan kanak-kanak purata . anda juga dikehendaki mengumpul maklumat tentang Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu. 1. Oleh itu. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. jika bukan kata nama khas. 2. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang definisi morfologi bahasa Melayu. Selain itu. BACAAN TAMBAHAN .3.4.2 Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas.pukul rata kugiran .

Morfologi Bahasa Melayu. Abdullah Hassan. Sabran dan Rahim Sham. (1985). (2006). Raminah Hj. TAJUK 2 PERKATAAN DAN BENTUK PERKATAAN BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan kata dan bentuk tunggal. kata terbitan. (2006). HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) (iv) Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Terbitan Mengenal pasti Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Mengenal pasti Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda (v) (vi) Mengenal pasti Golongan Kata Tunggal Mengenal pasti Golongan Kata Terbitan KERANGKA TAJUK-TAJUK .Nik Safiah dan rakan-rakan. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd. tumpuan juga diberi untuk mengenal pasti golongan kata tunggal dan kata terbitan. Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Kuala Lumpur : PTS Profesional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. kata majmuk dan kata majmuk. Selain itu.

Rajah 2.1: Kerangka Tajuk 1 .

2. mahasiswa. zink. asal. cenderamata. mengenal pasti kata majmuk dan bentuk kata majmuk. dekat. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. almari. UMNO. sini. Contohnya : Kata Tunggal Satu Suku Kata had.Akronim (Gabungan Huruf Awal) ABIM. taska. sana Kata Tunggal Tiga Suku Kata bahaya.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata tunggal. wang.cas. bom.1 Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. Dalam bahasa Melayu. purata. cam. ADUN. das. mengenal pasti kata ganda dan bentuk kata ganda. berita. golf. trak. sayembara. MAS. teks. cahaya. am. cat. personifikasi Kata Tunggal . skru Kata Tungga Dua Suku Kata dia.Akronim (Gabungan Suku Kata) cerpen. akan. mengenal pasti golongan kata tunggal dan mengenal pasti golongan kata terbitan. Kata Tunggal . meja. skrip. suka. pemajmukan dan penggandaan. dram. jauh. mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata terbitan. bulat. gembira. laksana. tadika. isyarat Kata Tunggal Empat Suku Kata dan lebih universiti. cereka . rak. 2.

ke-. - . -in. ter-. pra-. akhiran. -is.Nama Khas) Intan (Institut Tadbiran Awam Negara) Mara (Majlis Amanah Rakyat) Pernas (Perbadanan Nasional) 2. pro-. ber. juru. -at.bel-. eka-.imbuhan itu pula terdiri daripada kata nama. sub-.2 Kata Terbitan dan Bentuk Kata Terbitan Kata terbitan ialah kata yang terhail daripada proses pengimbuhan iaitu proses mengandingkan imbuhan pada kata dasar.Akronim (Gabungan Huruf Awal dan/ Suku Kata . -ah.Kata Tunggal . -man. Contoh bentuk imbuhan adalah seperti di bawah yang merangkumi awalan. makro-. se-.anti. -ita. mikro-. semi-. Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Nama) peN-. ko-. diper- Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Adjektif) ter-. kata kerja dan lain-lain. tata-. -isme. tele- Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Kerja) meN-. maha. infra-. te- Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Nama) -an. dwi-. memper-. -wan. -wati. di-. pel-. - Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Kerja) -kan. per-. sisipan dan apitan.

garis pusat. diper-…-kan. ke-…-an Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Kerja) meN-…-kan. di-…. tengah hari. -an. -an. pel-…-an. -er-. kenal pasti contohcontoh kata terbitan dan senaraikan dalam lajur yang berasingan Kata Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Kata Majmuk ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan kata dasar atau lebih dan membawa makna yang tertentu (baharu). Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah. Duta Besar Kata Majmuk Istilah Khusus model linear. 2. memper-…-kan.. -in- LATIHAN : Dengan merujuk setiap bentuk imbuhan di atas. Ketua Menteri. cakera . lut sinar. kereta lembu. di-…kan. memper-…ke-…-an Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Adjektif) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Nama) -el-. -an. Naib Canselor. meN-….. diper--. -em-. ber-…-kan. lebuh raya. ber-…. Contohnya seperti di bawah. terima kasih. Perdana Menteri.Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Nama) peN-. per-. -em- Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Adjektif) -el-.3 Kata Majmuk Bebas bandar raya.

Kata Majmuk Terbitan (Awalan dan Akhiran) dicampur aduk.padat. Kata Majmuk Jamak (Penada Jamak . banyak. bumiputera. dikenal pasti. kerjasama. sukarela. jawatankuasa. berat mulut. mengambil alih. guru-guru besar. para. kakitangan. setiausaha. Persatuan Bekas Perajurit. buah tangan. . matahari. tandatangan. warganegara. tanggungjawab Kata Majmuk Jamak (Gandaan kata pertama) alat-alat tulis. sekumpulan guru penolong kanan. sebahagian) semua Ketua Setiausaha. pengenalpastian. suruhanjaya. kaki ayam. persatuan. kapalkapal terbang. pesuruhjaya. LATIHAN : Senaraikan contoh-contoh kesalahan penulisan kata majmuk di kampus anda yang kerap dilakukan oleh pengguna bahasa. beritahu. sekumpulan. kaki bola antarabangsa. telefon dail terus Kata Majmuk Kiasan/Simpulan Bahasa Kata Majmuk yang Mantap anak emas. daya serapan Kata Majmuk Terbitan (Apitan) mencampuradukkan. pertubuhan. pengambilalihan. barisan. olahraga.semua.

Contohnya seperti di bawah.2.5. kusut-masai. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar atau digandakan secara berima. jangan-jangan. 2.5 Golongan Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. simpangperenang. gunung-ganang 2. Dalam bahasa Melayu. pulau-pulau Kata Ganda Separa lelaki. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata.lintang-pukang. berlari-lari. cantik-cantik.1 Penggolongan Kata: Kata Nama . lelayang. pemajmukan dan penggandaan. kalau-kalau. elok-elok.4 Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda Kata ganda ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar. Kata Ganda Penuh rama-rama. tolong-menolong Kata Ganda Berentak lauk-pauk. tertanya-tanya. kupu-kupu.

Manusia) YAB Datuk Seri Dr. kemahuan. kucing. Proton Perdana V6. itu Kata Ganti Nama (Tanya) apa. perasaan. kalian. mereka Kata Ganti Nama (Tunjuk) ini.Kata Nama Am (Konkrit) baju. Tompok. keadaan Kata Nama Khas (Hidup .Bukan Manusia) Kata Nama Khas (Tak Hidup) Jibrail. Vanda Diana (orkid) Kata Nama Khas (Hidup . Alya Nabila. Mahathir. kami. beta. Proton Waja. sini. idaman. Comel. dia. siapa. Sudirman Sang Kancil. Allahyarham Tun Abdul Razak. Si Belang. awak. daku. seluar. mana. Kementah Kata Ganti Nama (Diri aku. tuan hamba Kata Ketiga) Ganti Nama (Diri baginda. kehendak. saya Pertama) Kata Kedua) Ganti Nama (Diri anda. beliau. patik. Jin. dikau. hamba. masjid Kata Nama Am (Abstrak) mimpi. tuanku. engkau. ia. kamu. situ . Bangunan Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Rafeah. berapa Kata Ganti Nama (Tempat) sana.

LATIHAN : Dengan merujuk akhbar, kelompokkan kata ganti mengikut jenisnya.

2.5.2 Golongan Kata Terbitan Penggolongan Kata: Kata Kerja

Kata Kerja Transitif (Aktif)

membeli, menggunakan, mendiami, mengabaikan, mempererat, menyiram

Kata Kerja Transitif (Pasif)

dibeli, digunakan, didiami, diabaikan, dipererat, disiram

Kata Kerja Tak Transitif (Tak Berpelengkap)

bangun,

datang,

tersenyum,

kerkibaran,

menguning, membesar, terduduk,

Kata Kerja Tak Transitif (Berpelengkap)

tinggal, beransur, berbantalkan

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata kerja mengikut kumpulannya.

2.5.3 Penggolongan Kata: Kata Adjektif

Kata Adjektif Sifat/Keadaan

berani, cerdik, cerdas, gopoh

Kata Adjektif Warna

hitam, putih, merah, biru

Kata Adjektif Ukuran

cetek, dalam, kecil, nipis, tebal

Kata Adjektif Bentuk

bukur, bundar, bulat, leper

Kata Adjektif Pancaindera

ayu, buruk, bising, mersik, merdu, hapak, lazat, manis, basah, halus

Kata Adjektif Waktu

Baru, lama, spontan, segera

Kata Adjektif Cara

cepat, deras, laju, perlahan

Kata Adjektif Perasaan

benci, cinta, ghairah, ingin

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata adjektif mengikut jenisnya.

2.5.4 Penggolongan Kata: Kata Tugas Kata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat, baik predikat frasa nama, frasa kerja ataupun frasa adjektif. Kata tugas mempunyai tugastugas tertentu dalam pembinaan sesuatu frasa, klausa dan ayat. Berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsi dalam binaan ayat, kata tugas dapat dikelompokkan kepada : kata penyambung ayat, kata praklausa, prafrasa dan kata pascakata

2.5.4.1 Kata Penyambung Ayat

Kata Penyambung Ayat Kata Hubung Gabungan dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan, sambil, kemudian. Kata Hubung Pancangan Relatif Kata Hubung Pancangan Komplemen yang bahawa, untuk

2.5.4.2 Kata Praklausa

Kata Praklausa Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat wah, amboi, aduh bagaimana, siapa, bila, berapa sila, jemput, tolong, jangan, usah, harap, semoga. ya, benar, betul. Maka, alkisah, hatta, syahadan

2.5.4.3 Prafrasa

Kata Prafrasa Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Nafi Kata Pemeri Kata Sendi Nama Kata Bilangan Kata Arah akan, pernah, sedang, mahu, masih, hendak, belum amat, sangat, paling juga, lah, kah, tah, pun tidak, bukan ialah, adalah di, dari, dalam, ke, pada beberapa, banyak, ramai,dua, tiga, kelima atas, situ, dalam

2.5.4.4 Kata Pascakata

Kata Pascakata Kata Pembenda Kata Penekan yang, -nya -nya

LATIHAN : 1. Dengan merujuk keratan akhbar, garisi fungsi „nya‟ sebagai kata pascakata.

BACAAN TAMBAHAN

Nik Safiah dan rakan-rakan. (2006). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hassan. (2006). Morfologi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : PTS Profesional.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Sham. (1985). Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd.

jenis-jenis dan huraian Kata Tunggal dan Kata Terbitan bahasa Melayu. ii. 3. KERANGKA TAJUK-TAJUK 3. Mengenalpasti definisi Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu. Mengenalpasti jenis-jenis Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu.1 Definisi Kata Tunggal . HASIL PEMBELAJARAN i.TAJUK 3   SINOPSIS Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Tunggal Kata Terbitan Tajuk ini membincangkan proses pembentukan kata bahasa Melayu yang menumpukan kepada kata tunggal dan kata terbitan.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi.

3. 3.1.1. iii. 3.5): i. dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar (Tatabahasa Dewan. Tiga Suku Kata. Kamu. iaitu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. 1996). tidak mengalami proses Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. Tahukah anda. Empat Suku Kata dan Akronim. kata tunggal dapat dibahagikan kepada dua jenis (rujuk Rajah 1.3 Kata Tunggal dalam bahasa Melayu 3. Kata tunggal mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata.Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak menerima sebarang imbuhan atau penggandaan dan perangkaian (Tatabahasa Dewan. Dua Suku Kata.1 Kata Tunggal Dengan berasaskan pelaksanaan tatabahasa. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri Contoh: i. Sudah? Ini? . 2004).1 Jenis-Jenis Kata Tunggal Kata Tunggal terdiri daripada Kata Tunggal Satu Suku Kata. apa yang dimaksudkan akronim sebagai Kata Tunggal ? Akronim sebagai Kata tunggal itu adalah akronim yang berasal daripada kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata. ii.1.

aib. apa. KKVK Contohnya : staf.2 Kata Tunggal Dua Suku Kata Antara pola-pola Kata Tunggal dengan dua suku kata adalah seperti berikut : 1. KV 2. di mana? ke Kuala Lumpur dari Terengganu 3. Berdasarakan rajah 1 di atas. VK 3. ulat 4. acah. Sesetengahnya terdiri daripada kata pinjam asing.3. terutamanya bahasa Arab dan bahasa Inggeris. umpan . KKKV Contohnya : skru.3. iri 2. ii. krim. gred. lap. dan. iii. draf.1. V + VK Contohnya : ais. asli. golf. Contoh: i. bah. ini.ii. 6. KVK Contohnya : yu. ya Contohnya : am Contohnya : cat.1. pola gabungan kata tunggal bahasa Melayu adalah seperti berikut : 1.1. V + KV Contohnya : aku. bin. KVKK Contohnya : bank. brek 5. KKKVK Contohnya : Skrip. straw 3. aur. VK + KVK Contohnya : ambil.1. skaf.1 Kata Tunggal Satu Suku Kata Jumlah kata tunggal dalam bahasa Melayu terhad. blok. unta 5. iaitu dipercayai kira-kira 500. V + KVK Contohnya : izin. tin. cap 4. zink. Iblis. alat. VK + KV Contohnya : undi. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. 7. air 3. ru.

hikayat 16. isteri. sunting # Perhatian: Sebahagian besar daripada perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua suku kata. KV + KV + KVK Contohnya : teratak.1. KV + V + KV Contohnya : cuaca. ilahi. KVK + KV + KVK Contohnya : matlamat. biola 2. haluan 7. binti. KV + KVK Contohnya : jarum. V + KV + KV Contohnya : utara. cendawan.3.1. VK + KV + VK Contohnya : ilmiah. iaitu 19. tetapi pola suku katanya agak banyak. KVK + KV Contohnya : lampu. telur dan hiris 10. kuih 8. VK + KV + KV Contohnya : almari. Terdapat 11 pola suku kata bagi kata tunggal dua suku kata. mesteri. tempias. elaun 14. KV + VK Contohnya : jauh. 3. bau. soldadu 13. ria 7. seluar 6. teko 9. KV + V Contohnya : dia. V + KV + KVK Contohnya : ijazah. sembilan . KVK + KV + KV Contohnya : menteri.6. Sebahagian besar daripada perkataan tiga suku kata merupakan kata pinjaman. belukar. biasa. jemput. akliah 15. KV + KV + KV Contohnya : seteru. urea 4. V + KV + VK Contohnya : mendiang. mentua. umpama 11. ibarat 10. manfaat 8. V + KV + V Contohnya : usia. KVK + KVK Contohnya : sandar. Teruna 12. barua 5. KV + KV + V Contohnya : mulia. KV + V + KVK Contohnya : siuman.3 Kata Tunggal Tiga Suku Kata Jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata dalam bahasa Melayu agak kecil. liar. asasi 9. pasu. KV + KV + VK Contohnya : tempua. KV + KV Contohnya : jala. akaun. tualang 3. amaran. V + KV + VK Contohnya : ideal. 1. idea. KVK + KV + VK Contohnya : sekian. senda 11. budaya.

KVK + KV + V + KV Contohnya : sentiasa 5. terumbu keranda 18.3. Contohnya : ABIM .1. KVK + KVK + KV + KV Contohnya : dispensari.3. bijaksana 3. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. kelemumur 7.kumpulan gitar rancak . KV + KV + KV + KVK Contohnya : muzakarah.1.1. KVK + KV + KV + KVK Contohnya : sentimeter 8.4 Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata. KV + KV + KV + KV Contohnya : bidadari. Kebanyakkan merupakan kata pinjaman. KV + KV + VK + KV Contohnya : keluarga. KV + KV + KV + KV + KV + KV Contohnya . singgahsana 9.Berita Nasional Malaysia Kugiran . maharajalela 3.17. KV + KV + V + KVK Contohnya : mesyuarat. KV + KVK + KV + KV Contohnya : belantara. KVK + KVK + KV Contohnya : sempurna 19. Antaranya seperti berikut : 1.5 Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan. sanubari. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. nasional 10. KVK + KV + KV + KV + KVK Contohnya : kosmopolitan 12. KV + KVK + KV Contohnya : belanja. selesema 6.1. kelompok 3.Angkatan Belia Islam Malaysia Bernama . V + KV + KVK + KV + KV Contohnya : universiti 11. sandiwara 4. KV + KVK + KVK Contohnya : belimbing. KVK + KV + KV + KV Contohnya : laksamana. biduanda 2.

kumpulan gitar rancak c. Contohnya : ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia b.taman bimbingan kanak-kanak purata .3. Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. Contohnya : tabika .1 Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. a.3. bergantung pada cara pembentukkannya.5. Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas.pukul rata kugiran . jika kata nama khas.1. Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. jika bukan kata nama khas. Oleh itu. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. .1.

iaitu: 1.-i dalam diikuti.2. awalan. Awalan kata kerja 3.. membentuk kata nama.dalam diambil. Imbuhan. iaitu : 1.1.2. misalnya ber. apitan. yang hadir sesudah kata dasar. Awalan kata adjektif 3.imbuhan ini dihuraikan di bawah ini.1 Imbuhan awalan Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis imbuhan awalan. Terdapat empat jenis imbuhan . Dalam bahasa melayu. misalnya –kan dalam jalankan dan -i dalam ikuti. yang hadir secara mengepit kata dasar. misalnya ke-. Contohnya : .dalam telunjuk dan -in.dalam sinambung. yang hadir di celahan kata dasar. 3.. sejumlah besar perkataannya wujud dalam bentuk kata terbitan dan jumlah imbuhan yang membentuk kata terbitan ini juga banyak. sisipan.proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu 3.. awalan kata nama 2. 4...1 Awalan Kata Nama Awalan kata nama ialah awalan yang..-an dalam keindahan dan di. akhiran.. misalnya –el.2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkatan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. 3. apabila bergabung dengan kata dasar. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar. yang hadir sebelum kata dasar.dalam berjalan dan di.. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. 2. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar.

pemberi pendatang. ekasuku. maharaja tatabahasa. kehendak. mengasuh. menari.Awalan peN= pepempenpengpenge- Perkataan pelukis. dwibudaya Awalan kata kerja ialah yang. peguam ketua. pembeli. kelepek jurubahasa. menghasut mengebom. suprakategori ekabahasa. mentadbir mengaji. mahaguru. dwifungsi. Contohnya : Awalan meN= mememmenmengmengePerkataan melukis. pengayuh. mengetin. apabila bergabung dengan kata dasar akan membentuk kata kerja. jurujual. perbara. memberi. pencari. pengecat perasap. membalut mendaki. subsistem. pekedai. suprasistem. pertapa perpekejurumahatataprasubsupraekadwi3. pengukur pengebom. merasa membeli. mengecat . prakata. penjual pengguna. subkategori suprakelas. juruterbang mahasiswa. ekahala dwibahasa. menduga. penyanyi pembalut. pengetin. tatanegara.2 Awalan Kata Kerja pesara.1. tatanama prasejarah. pewangi.2. prasangka subbidang.

1.1.2. diperoleh 3. sosialisme. apabila bergabung dengan kata dasar. budayawan. terpanjang seputih. iaitu : 1. dibeli. bacaan ilmuwan. sehalus. silaan.5 Akhiran Kata Nama Akhiran kata nama ialah akhiran yang. akhiran kata nama.4 Imbuhan Akhiran Dalam bahasa Melayu terdapat hanya dua jenis imbuhan akhiran. seniman seniwati. tersenyum diatur.1. iaitu : Awalan ter se- Perkataan terpandai. membentuk kata nama. usahawan budiman. peragawati nasionalisme. Contohnya : Akhiran -an -wan -man -wati -isme --in Perkataan ajaran. termerah. diperbesar. akhiran kata kerja 3. terasa. berbangga terkata. dan 2. memperoleh berkata. apabila bergabung dengan kata dasar. komunisme hadirin.2.memperberterdidiper- memperisteri. memperbesar. bersetuju. sejernih 3. membentuk kata adjektif .3 Awalan Kata Adjektif Awalan kata adjektif ialah awalan yang.2. terdapat hanya dua awalan adjektif . disuruh diperisteri. muslimin .

..-an pelaksanaan. sultanah 3. petempatan ..... apabila bergabung dengan kata dasar. apitan kata kerja 3. apitan kata nama 2.-an pem-.2.-an peng-..6 Akhiran Kata Kerja Akhiran kata kerja ialah. Terdapat hanya dua akhiran kata kerja....1.. pengkhayalan pengesahan. muslimat ustazah. Contohnya : Akhiran -kan -i Perkataan lahirkan... pengekodan Perkataan pe-. sertai 3. akan membentuk kata nama..2.8 Apitan Kata Nama Apitan kata nama ialah apitan yang. ambilkan. pentauliahan penguduran.-at -ah hadirat. apitan kata adjektif 3.. jalani.7 Imbuhan Apitan Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis apitan.-an pen-. Contohnya : Apitan peN-.. pencucian.... pemfitnahan pendakian.-an penge-...2. pemburuan...1. perusuhan. hulurkan ikuti. penyuluhan pembukaan..-an pendalaman. penggandaan.. apabila bergabung dengan kata dasar. pesisiran.-an: pe-. iaitu : 1. iaitu –kan dan –i . pengeboman..1. membentuk kata kerja..

kan ber-.. memberikan mendirikan..-i men-. Contohnya: Apitan meN-. mewarnai mendahului..9 Apitan Kata Kerja Apitan kata kerja ialah apitan yang. mencucuri.-i di-. apabila bergabungan dengan kata dasar.kan me-..-kan meng-. memfatwakan. kepanasan...-kan mem-.....-i meng-.10 Apitan Kata Adjektif ..1.. beratapan ditaburkan.. memperingati kehujanan. diperlihatkan..-i mem-.. mengesyorkan.. menjauhi membanjiri......-i me-. mentakrifkan.... berjudulkan bertaburan.. perlumbaan kecantikan. didekati..-kan men-....... memperlihatkan... mengkhianati dianugerahi. bergantungan.per-...-kan meN-. digulingkan perkataan 3. membasahi menghendaki...2.. diperbahaskan diperingati memperdengarkan. mengepinkan beralaskan. menyedari....-an di-.. membentuk kata kerja.-kan diper-. dianuti diperdengarkan. kebijakan. melakukan.. persamaan.. mengkhususkan mengehadkan.1.. menanyakan membezakan..-i ke-... berbekalkan.-kan memper-. didorongkan..-an perjumpaan...-i diper-... mensyaratkan menggulingkan.... mengelakkan.-an ke-..... kecurian memajukan. kelurusan 3.. mengawasi.....-kan ber-.-i memper-...-an melalui..-kan menge-...2. membelakangi..

dan 2. sisipan kata adjektif... apabila hadir di celahan kata dasar. iaitu ke-.1. membentuk kata adjektif.1.-an ke-. kelemumur seruling. tidak ada perkataan baharu yang dibentuk dengan sisipan. membentuk kata nama. iaitu: 1.... Maksudnya.2. keruping kemuning.... .11 Imbuhan Sisipan Bentuk sisipan tidak lagi produktif dalam bahasa Melayu sebagai satu cara membentuk perkataan. membentuk kata adjektif..1.Apitan kata adjektif ialah apitan yang. apabila digabungkan dengan kata dasar.. telapak..2.. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan dan tidak dapat hadir dala m perkataan-perkataan lain. Contohnya : sisipan -el-er-emperkataan telunjuk. Terdapat dua sisipan yang masih wujud. sisipan kata nama.13 Sisipan Kata Adjektif Sisipan kata adjektif ialah sisipan yang. 3... kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta.12 Sisipan Kata Nama Sisipan kata nama ialah sisipan yang.-an kemelayuan keinggerisan kearaban Perkataan 3. kemuncup 3. Hanya terdapat satu apitan kata adjektif .-an ke-. apabila hadir di celahan kata dasar..2. Contohnya : Apitan ke-..-an.

gerodak gemilang.Contohnya : Sisipan -el-er-em-inPerkataan selerak. . Nyatakan jenis kata Tunggal untuk perkataan yang bergaris berikut: (i) ghairah (vi) balai (vii) laut (viii) sepoi (ix) tekukur (x) sarat (ii) cabar (iii) masyhur (iv) dekad (v) pulau 2. gemuruh. gelembung serabut. sementara sinambung Secara berkumpulan. LATIHAN 1. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata tunggal mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. Secara berkumpulan. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. Beri satu contoh perkataan untuk keempat-empat jenis kata terbitan yang telah anda pelajari. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata terbitan mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari.

TAJUK 4   Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Majmuk Kata Ganda SINOPSIS . Raminah Sabran dan Rahim Syam. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Abdullah Hassan. Al (1996). (1980). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan.Bhd. (1985). Nik Safiah et. (2006). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia.

Setiap kata majmuk dan kata ganda pula dihuraikan kepada definisi. biru laut. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan. Kata majmuk hendaklah dibezakan daripada frasa. 1996). HASIL PEMBELAJARAN (i) Mengenal pasti definisi Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam bahasa Melayu. dengan maksud tidak boleh . 4. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Dua perkataan digabungkan menjadi kata majmuk bertindak sebagai satu unit. (ii) Menghuraikan jenis-jenis kata majmuk Kata Ganda dalam bahasa Melayu. (Tatabahasa Dewan.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. 4. dan telefon dail terus. jenis dan perinciannya. jenis-jenis Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu. Contoh kata majmuk : kerusi malas.1 Definisi Kata Majmuk Bahasa Melayu Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna. Perbincangan juga turut ditumpukan kepada perincian jenis-jenis kata majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu.Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis-jenis kata majmuk dan kata ganda yang terdapat dalam Bahasa Melayu. terima kasih.

contohnya : Duta Besar Setiausaha Politik Profesor Madya Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Perpustakaan Timbalan Naib Canselor .1 Kata Majmuk yang Terdiri daripada Rangkaian Kata Bebas Contohnya : bandar hijau hijau daun terima kasih guru besar bom tangan kuning langsat campuk aduk segi empat panjang dalam kategori ini juga termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran. yang boleh menerima yang (rumah yang besar) atau dengan frasa pinggan mangkuk.2. Ini berbeza dengan rumah besar. yang sebahagiannya besar terdiri daripada kata nama. ii. kata majmuk dapat digolongkan kepada tiga kategori. iaitu : i. misalnya tidak dapat disisipkan perkataan yang ( *rumah yang batu) atau perkataan dan (*rumah dan batu ). jumlah kata majmuk adalah besar. 4. Kata Majmuk Rangkaian bebas Kata Majmuk Pengimbuhan Kata Majmuk Penggandaan 4.2 Jenis-Jenis Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. Antara rumah batu.menerima sebarang penyisipan. iii. Berdasarkan jenisnya.sebuah frasa. yang boleh menerima dan (pinggan mangkuk ).

iaitu : antarabangsa sukarela jawatankuasa tanggungjawab olahraga setiausaha bumiputera tandatangan kerjasama pesuruhjaya beritahu suruhanjaya kakitangan warganegara matahari Selain itu.4. Namun. walaupun bentuk kata tersebut ternyata mempunyai dua kata dasar.2. Antaranya : Kata Nama Contohnya : peribadi. misalnya kertas kerja dan urus setia. hulubalang Kata Adjektif . Perkataan-perkataan sedemikian (sebanyak 15) tetap dieja sebagai satu perkataann.3. terdapat sebilangan kecil kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh.3 Kata Majmuk yang Mendukung Maksud Kiasan.2 Kata Majmuk yang Berbentuk Istilah khusus Contohnya : deria rasa telefon dail terus segi tiga pita suara medan sinaran segi empat panjang 4. iaitu Simpulan Bahasa Contohnya : kaki ayam rabun ayam panjang tangan pilih kasih anak emas tumbuk rusuk 4. terdapat sejumlah perkataan yang secara lazimnya dianggap satu perkataan dan dieja secara bercantum walaupun kelihatan terdiri daripada gabungan perkataan.2.1 Bentuk Kata Majmuk yang Telah Mantap Lazimnya kata majmuk dieja secara terpisah.2.

Naib-naib Canselor. barangkali Kata Tanya Contohnya : bagaimana 4.Contohnya : sukacita. Kata majmuk yang menerima imbuhan merupakan awalan dan akhiran sahaja dan dieja terpisah. gambar-gambar rajah.2. setiausaha-setiausaha 4. kekecuali berlaku iaitu penggandaan yang melibatkan benntuk yang telah mantap dan melibatkan penggandaan keseluruhan unsur. Contohnya : Alat-alat tulis. tandatangan-tandatangan. Contohnya : Warganegara-warganegara.3. kepada Kata Hubung Contohnya : manakala. dukalara Kata Sendi Nama Contohnya : daripada.3 Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk juga dapat menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan.3. Menteri-menteri besar.2. Guruguru Besar Namun.2 Penggandaan Kata Majmuk Dalam penggandaan kata majmuk. pada kebiasaannya melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. iaitu : a. walhal. Contohnya : campur aduk ambil alih daya serap menjadi menjadi menjadi bercampur aduk mengambil alih daya serapan . Terdapat dua kata majmuk yang melibatkan pengimbuhan.

dan 3.3 Kata Ganda Kata ganda ialah perkataan yang mengalami proses pengulangan pada kata dasar (Tatabahasa Dewan. Contohnya : pelajar-pelajar ajaran-ajaran kementerian-kementerian . kata ganda penuh yang terdiri daripada kata berimbuhan. 2. Contohnya : rumah-rumah buku-buku masjid-masjid 2. 1996). kata ganda berentak 4.kata ganda penuh.1 Kata Ganda Penuh Kata ganda penuh ialah kata ganda yang mengalami ulangan secara keseluruhan.b. Kata ganda penuh boleh terdiri daripada : 1. Kata Ganda dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada tiga jenis. kata ganda separa. iaitu : 1. Contohnya : campur aduk ambil alih satu padu menjadi menjadi menjadi mencampuradukan pengambilalihan menyatupadukan 4. kata ganda penuh yang tediri daripada kata dasar. Kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan dan ejaannya bercantum.3.

kata ganda berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu : 1. kata ganda yang berasal daripada kata berimbuhan.4. kata ganda berentak yang terbentuk melalui pengulangan vokal. Bentuk gandaan boleh terletak di belakang kata dasar atau dibahagian hadapan. Contohnya : . kata ganda yang berasal daripada kata dasar tunggal yang penggulangannya berlaku pada suku kata pertama sahaja disertai pelemahan vokal dalam suku kata tersebut kepada vokal e pepet.3.2 Kata Ganda Separa Kata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk melalui penggandaan sebahagian kata dasar sahaja. Pengganda separa jenis ini berlaku hanya pada golongan kata kerja dan kata adjektif. Kata ganda separa boleh terdiri daripada : 1.3. Berdasarkan pengubahan dan pengulangan bunyi-bunyi tertentu. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Contohnya : Di Bahagian Belakang Kata Dasar berlari-lari mencari-cari sepandai-pandai Di bahagian Hadapan Kata Dasar cinta-mencintai bantu-membantu kejar-mengejar 4.4 Kata Ganda Berentak Kata ganda berentak ialah kata ganda yang mengalami penggulangan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Contohnya : Laki-laki Siku-siku Jari-jari menjadi menjadi menjadi lalaki sisiku jajari lalangit menjadi menjadi menjadi menjadi lelaki sesiku jejari lelangit Langit-langit menjadi 2. tetapi yang penggandaan berlaku hanya pada kata dasar dan tidak melibatkan imbuhannya.

e. a. d. iaitu yang terbentuk berdasarkan rentak bunyi. c. Contohnya : kusut-masai ipar-duai rempah-ratus lintang-pukang LATIHAN 1. Simpang siur Mengadu domba Penyahtaksaan Melatih tubi Pengambilalihan .Sayur-mayur Calar-balar Saki-baki 2. kata ganda berentak melalui pengulangan konsonan Contohnya . Teliti kata majmuk dalam Bahasa Melayu berdasarkan contoh di beri. tetapi tidak melibatkan ciri-ciri persamaan bunyi. kata ganda berentak bebas. mundar-mandir tanah-tanih kayu-kayan 3. b. Kemudian. Nyatakan jenis kata majmuk tersebut.

Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. a. Gunung-ganang b. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. (2006).Bhd.2. nyatakan kata terbitan tersebut. (2006).al. Lelabi d. Nik Safiah Karim et. (1985). Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kemudian. Raminah Sabran dan Rahim Syam. Teliti kata terbitan dalam TAJUK 5 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU bahasa Melayu berdasarkan contoh diberi. . Tatabahasa Dewan. Anak beranak BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Lintang pukang c. (1980). Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Pokok-pokok e. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan.

Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. iaitu frasa nama (FN). iaitu frasa. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. kriteria sintaksis dan kriteria semantik?. perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap konstruksi sintaksis. iaitu ayat. 1996) yang menggolongkan perkataan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. Jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa boleh digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria misalnya. klausa dan ayat. klausa dan frasa. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. kriteria struktur fonologi atau bunyi. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Sehubungan itu. .al. Oleh itu. kriteria struktur morfem. Ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. iaitu klausa dan frasa. Binaan sintaksis merujuk kepada konstruksi yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen dalam ayat. perbincangan dalam topik ini menjurus kepada Tatabahasa Dewan (Nik Safiah Karim et. Walaupun demikian. frasa kerja (FK). frasa subjek dibentuk oleh frasa nama.SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:     Konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum.

al.1 Konsep Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun Nik Safiah Karim et. 5. 3.HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. mencerakinkan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. 2.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. Golongan Kata Menurut Marsden (1812): Rajah 5. (1996) menggolongkan perkataan Bahasa Melayu berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik namun. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa yang berbeza. menghuraikan konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) . mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. 4.al.1: Golongan Kata Menurut Marsden (1812) b. KERANGKA TAJUK-TAJUK 5. anda seharusnya dapat: 1. ahli-ahli bahasa lain pula membahagikannya berdasarkan pemahaman masing-masing (Ali Mahmood et. menjelaskan konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. 2010) seperti berikut: a. Seterusnya.

Rajah 5. iaitu perincian kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja.Rajah 5.3: Golongan Kata Menurut Asmah (1968) d. kata adjektif dan kata tugas.2: Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) c. Sehubungan itu.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun terdapat pelbagai pendapat tentang golongan kata Bahasa Melayu. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik. .5:Ciri-Ciri Golongan Kata Nama 5. iaitu kata nama khas. Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996): Rajah 5. namun perbincangan dalam topik 5 dan topik 6 hanya menjurus kepada empat golongan perkataan. kata kerja. iaitu kata nama. tempat atau benda.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Bahasa Melayu Bahagian ini pula membincangkan jenis-jenis golongan kata Bahasa Melayu.2.4: Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996) 5. kata nama am dan kata ganti nama seperti rajah di bawah. Golongan Kata Menurut Asmah (1968): Rajah 5.1 Ciri-Ciri Golongan Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang. perbincangan seterusnya ditumpukan kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu 5.

dan seumpamanya. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan.6: Kata nama khas b. Nik Safiah Karim et al. perkara atau konsep yang umum sifatnya. iaitu kata nama khas. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. dan (ii) kata ganti nama tunjuk. iaitu manusia dan bukan manusia.5. perbadanan (institusi). kata nama am dan kata ganti nama. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan. bangsa. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. (iii) Institusi atau bukan institusi. undang-undang.al (1996).3.1 Jenis-Jenis Golongan Kata Nama Seperti yang telah dibincangkan. pangkat. iaitu (i) hidup atau tidak hidup. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada . kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang.7: Kata Nama Am c. (iv) konkrit atau abstrak dan (v) berbilang atau tak berbilang seperti berikut: Rajah 5.(1996) menyatakan. Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua. haiwan. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am.1). Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. Nama khas hidup dibahagikan kepada dua. (ii) manusia atau bukan manusia. iaitu (i) Kata ganti nama diri. jenis-jenis golongan kata nama terdiri daripada kata nama khas. Seterusnya. kata nama am dan kata ganti nama (Rajah 2. a. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. bahasa. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. Rajah 5. benda.

2 Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. Dalam ayat transitif ini. memper-…kan. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan.3. (a) Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et.2006) seperti berikut: Rajah 5. (ii) kata kerja aktif tak transitif dan (iii) kata kerja pasif. me-…i.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Kerja Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada empat jenis. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-.8: Kata Ganti Nama 5. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. kedua dan ketiga.3.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja 5.tiga.al. Penggolongan kata ganti nama ditunjukkan seperti berikut: Rajah 5. Contoh: . sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan. iaitu (i) kata kerja aktif transitif.

berkereta.i) Samad membacakan ayahnya surat. Anak Pak Mat menangis di dalam bilik. bertulis dan sebagainya. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. (c) Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. tercapai dan sebagainya. (iii) Kata kerja pasif ke …. iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter. kedinginan. jatuh.seperti terangkat. (b) Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayatayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhan-imbuhan : me-. Pemuda itu sedang berbual. ber-. duduk. terjatuh. berlipat. dan bersendirian. ber…an dan ter seperti perkataan menangis. Padi sedang menguning. Contoh : i) ii) iii) iv) v) vi) Pegawai itu berkereta ke pejabat.an seperti kecurian. Terdapat tiga jenis kata kerja pasif.seperti berasah. terbunuh. Gadis itu tersenyum. iii) Aminah sedang mencuci pakaian. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Besar semalam. iaitu (i) Kata kerja pasif berawalan ber.. kehujanan . ii) Pengarang itu menulis buku.

Secara berpasangan. AKTIVITI 1. Secara berkumpulan (tiga hingga empat orang). ii.dan sebagainya. pilih satu petikan akhbar yang sesuai dan jalankan aktiviti berikut: i. Kenal pasti jenis-jenis kata kerja yang terdapat dalam petikan tersebut. . kata nama khas dan kata ganti nama berdasarkan senarai perkataan yang berikut: Tugu Negara Cangkul Sepet Siti Meja Sedih Kamu Ali Dia Cantik Hospital Mereka Kuala Lumpur Komputer Tun 2. kenal pasti kata nama am. Bina ayat yang tepat berdasarkan kata kerja tersebut.

perbadanan dan sebagainya serta dieja dengan huruf beasr. Abdullah Hassan. iaitu kata kerja ________dan kata kerja ____ ____________. (2006). Rencana Linguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.al. (2007).LATIHAN Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang tepat tentang golongan kata nama dan kata kerja. Ali Mahmood et. iv. iaitu nama khas ________dan nama khas_______ ___________. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. Abdullah Hassan (penyunting) (1983). i. Kata nama ialah kata yang digunakan untuk nama_______. Kata kerja dibahagikan kepada dua kumpulan. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. ii. Kata nama khas dibahagikan kepada dua. haiwan. . Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. benda. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu: Kuala Lumpur:Open University Malaysia. iii. (1980). Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan _____ ______. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. _______ialah kata yang merujuk khusus kepada nama orang. v. Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan ____________ vi. nama______ nama _____dan nama_______.

penegas. Kata tugas pula hadir dalam ayat. pembantu. klausa. Tatabahasa Dewan. Ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung.Ali Mahmood et. pendepan. kata adjektif boleh disertai oleh kata keterangan amat. penentu. kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama.Sabran dan Rahim Syam.al (1996. Jenis-jenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu Untuk pengetahuan anda. pemeri dan tugas-tugas lain. penerang. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan:Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Raminah Hj. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et.al. kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat. (2010). . Sehubungan itu. Oleh itu. TAJUK 6 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. pembenar. penguat. 2006). sungguh dan sangat. penafi. (1985).

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 2. . Frasa adjektif pula boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat.1 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Adjektif Tahukah anda bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif?. menghuraikan konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. Buah cempedak itu enak sekali. mencerakinkan golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu KERANGKA TAJUK-TAJUK 6.al (1996. Ayat yang mempunyai kata adjektif adalah seperti contoh yang berikut: Ahmad sangat pandai bermain muzik. seperti yang dikemukakan khususnya berdasarkan pendapat Nik Safiah Karim et. Perbincangan selanjutnya pula ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenisjenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Pemuda itu baik sungguh. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. 2006) dan ahli-ahli bahasa yang lain. anda seharusnya dapat: 1. 6. 3. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu.

Dia lemah dalam matematik iii. benar. atau sisipan (Ali Mahmood et. .al. (v) kata adjektif waktu. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. (iii) kata adjektif ukuran. Budak nakal selalu kena marah ii. Peserta itu berdiri dengan cergas. sungguh. (ii) kata adjektif warna. Kubu pertahanan pemberontak itu amat kuat. (iv) kata adjektif bentuk. (2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurangkurangnya sembilan jenis. (vi) kata adjektif jarak. (vii) kata adjektif cara. sekali. 2007) Menurut Nik Safiah Karim et. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. sangat. (viii) kata adjektif perasaan. apitan. Anak Pak Kamar bijak sekali. agak. iaitu (i) kata adjektif sifatan atau keadaan.6.2 Jenis-Jenis Golongan Kata Adjektif Anda tentu telah mengetahui bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. dan (ix) kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. sudah lama sungguh. iv. seperti contoh berikut: kuat keras bijak pintar lemah cergas nakal sihat jahat Contoh ayat: i. paling.al. sama ada imbuhan awalan. v. masih lebat lagi.

seperti contoh berikut: jingga putih perang biru hitam kelabu Contoh ayat: i. iii. v. Badannya semakin kurus. seperti contoh berikut: lurus bengkok leper bulat bundar bujur . Kertas nipis itu tidak boleh digunakan lagi. iv. Pokok itu semakin hari semakin tinggi. Adik suka pakai baju hijau. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran. Buku tebal itu sudah saya baca. Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. Anaknya masih kecil lagi. Pakaian pelajar sekolah berwarna putih. Dia memiliki mata berwarna biru. iv. v. Baju kesukaan saya berwarna kuning. seperti contoh yang berikut: tebal nipis tinggi gemuk kurus panjang pendek rendah kecil Contoh ayat: i. Kereta merah itu kepunyaan abang. iii. ii.Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. ii.

ii. . Nenek masih menyimpan barang-barang lama.lonjong Contoh ayat: i. Dia berada di kampus sehari suntuk. buncit tajam Jalan lurus mudah dilalui. iv. ii. Cikgu menasihatkan kami supaya datang awal Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang seperti contoh yang berikut: nyaris hampir dekat jauh Contoh ayat: i. Bentuk buah kelapa itu lonjong. Mukanya bujur sirih. Pinggan leper itu untuk pinggan makan. iii. iv. seperti contoh yang berikut: kerap jarang baharu awal lewat dahulu sering silam lampau Contoh ayat: i. Matanya tajam memandang ke hadapan Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. v. Universiti itu dekat dengan lebuhraya. ii. iii. Kenangan silam sukar dilupakan. iii. Kedatangannya lewat hari ini. Dia berdiri hampir dengan kereta saya. v. Rumahnya tidak jauh dari Pejabat Pos.

Nenek itu terlalu kasih akan cucunya. Dia masih marah kepada saya. Siapa cepat dia dapat.Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. iv. dan rasa seperti contoh yang berikut: Indera sentuh . seperti contoh yang berikut: kasih sayang cinta takut hendak rindu malu geram marah Contoh ayat: i. v. dengar. seperti contoh yang berikut: pantas lambat laju deras gopoh cermat ligat perlahan cepat Contoh ayat: i. Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. Kereta itu dipandu dengan laju. Pemuda itu masih malu untuk bersuara Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. Kanak-kanak itu takut akan kucing. Arus sungai itu sangat deras. iii. Mereka amat rindu akan kampung halaman. v. iii. Gasing itu berpusing ligat. iv. ii. ii. Dia cermat apabila berbelanja. pandang. bau.

Dawai kasar itu untuk dibuat ampaian. Kain yang kesat itu ialah kain lap. Pakaian pengantin itu molek sungguh. Kebanyakan lelaki bersuara garau. v. Kulit mukanya sangat halus. iii. Pemuda segak itu guru saya. iii. ii. Kakaknya suka berpakaian cantik. Indera dengar nyaring merdu garau lembut serak mersik i. iv. . vi. Dia ingin mengahwini pemuda tampan. ii. iii.  Suaranya merdu bagai buluh perindu. iv. Indera pandang comel cantik hodoh buruk segak molek i. v. Alunan musik itu mersik. iv.  Lantai itu licin kerana baru dicuci. Teriakannya nyaring sungguh. Rumah buruk itu tidak berpenghuni. ii. Saya suka mendengar suaranya yang lembut. Buku itu berkulit keras.lembik halus kasar kesat licin keras i.

Bangkai ikan itu menyebabkan bau hanyir. Indera rasa manis masin kelat payau masam lazat i. iii.  Bunga ros itu harum baunya.3 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Tugas Golongan kata tugas merupakan golongan kata yang bersifat pelbagai jenis (keterangan). Indera bau wangi busuk hanyir hancing harum tengik i. 6. ii. Setiap hari dia memakai minyak wangi. Dengan perkataan lain. ii. Buah limau masam rasanya. Nasi tengik itu tidak boleh dimakan. Setiap hari kita minum air tawar. v. iii. Kuih tradisional itu terlalu manis. Saya tidak suka minum ubat pahit. Semua orang suka makanan lazat. iv. golongan kata tugas bukan sahaja mengandungi . Bau busuk itu datangnya dari lori sampah. v. iv.

tah. atau sebagai kata pascakata. penentu. Kata tugas juga menjadi salah satu unsur dalam ayat. betul. Sehubungan itu. frasa kerja.cis apa. harap hatta. berfungsi sebagai kata praklausa. dalam. fungsi kata tugas dalam ayat adalah sebagai pemeri. penerang. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti untuk frasa nama. tepi 6. dari. penguat. amat. sudah. dan sebagainya.2010) . Berikut disenaraikan kelompok kata tugas dan contoh-contoh perkataan yang berfungsi untuk mendukung sesuatu tugas dalam sintaksis tertentu. siapa sila. maka. penghubung. banyak atas. berapa. daripada ya. lah.amboi. Sila rujuk jadual yang berikut untuk huraian tentang jenis-jenis kata tugas (Ali Mahmood et. kah. klausa atau frasa untuk mendukung maksud sesuatu tugas sintaksis tertentu. segala. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. prafrasa. pernah sangat. adalah di.golongan kecil yang berbeza malah turut menunjukkan sifat yang sama. tolong. pun tidak. benar dua.al. klausa. kata hubung kata seru kata tanya kata perintah kata pangkal ayat kata bantu kata penguat kata penegas kata nafi kata pemeri kata sendi nama kata pembenar kata bilangan kata arah : : : : : : : : : : : : : : dan. syahadan akan. bukan ialah. dan frasa adjektif. penegas. pembenar.4 Jenis-Jenis Golongan Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. paling juga. atau. tetapi wah. bawah.

 Relatif yang  Budaya hidup yang bertoleransi dapat menjamin kesejahteraan.Jenis Kata Tugas (i) Kata Hubung Gabungan Kata Tugas Ayat 1. Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya. (ii) Kata Hubung Pancangan 1. lalu.  Mereka mungkin pergi ke Johor atau ke Perak.  Sampah itu dipungutnya kemudian dicampakkannya ke dalam tong sampah. serta. kemudian  Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain. malahan.  Gabungan dan.  Mereka beramairamai pergi ke sekolah yang menawarkan kursus komputer. atau. sambil. Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. tetapi.  Komplemen bahawa  Guru itu .

 Dia membaca terlalu banyak hingga terlupa untuk makan.menyatakan bahawa muridnya sangat rajin. petani itu menanam jagung. sungguhpun. walaupun. ketika. sekiranya.  Sementara menanti padi masak. tatkala. apabila  Pertandingan badminton akan ditangguhkan sekiranya tiada sambutan. setelah. sementara. hingga. untuk. sewaktu. jikalau.  Keterangan kerana. kendatipun.  Orang tua itu berdoa semoga . supaya. agar. semoga. kalau. semasa.  Sewaktu diumumkan berita penting itu kami tiada di sini. meskipun. andai kata.  Semua pihak harus menyedari bahawa perkara yang dihadapi adalah amat mencabar.  Kalau musuh menyerang. kami akan melawan.

awak telah berjaya! Aduhai. kata tanya. Tugasnya yang sedemikian adalah untuk menimbulkan seruan. siapa. atau sebagai penerang pangkal kepada klausa  Kata seru aduh. mana  Harga barang itu berapa?  Mengapakah dia menangis semalam?  Kesihatannya sekarang bagaimana?  Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri?  Manakah baju baharu saya?  Siapakah yang datang semalam? . oh. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. syabas. iaitu yang terdiri daripada kata seru. (iii) Kata Praklausa 1. wahai   Syabas. bagaimana. eh. cis. awak datang lambat sangat!  Kata tanya berapa. aduhai. kata perintah. dan kata pangkal ayat. bila. 2. amboi. wah. pengiyaan. kata pembenar. celaka. mengapa. apa. pertanyaan.keluarganya sentiasa sihat.

  Kata pembenar ya. kalakian. itulah cikgu baru di sekolah kita. usah.  Maka baginda pun bertitah kepada Bendahara . betul. tolong. sila. sekali peristiwa. tanyalah dia untuk mendapatkan kepastian.  Kata pembenar hatta. sebermula. benar  Silalah masuk. sila. syahadan. arakian  Hatta istana itu pun siaplah. adapun. benar. jangan.  Benar. harap. Kata perintah jangan.  Jangan buang sampah di sini.  Janganlah bersusah hati. alkisah. maka.  Betul.  Kalakian berlakulah permusuhan antara kedua-dua kerajaan itu. Ya. minta. itulah orangnya. jemput.  Harap saudara dapat datang petang ini.

memerikan.  Sebermula berburulah baginda bersamasama hulubalangnya.  Mereka sedang menyiapkan pengaturcaraan komputer.Paduka Raja. menunjukkan arah. akan. belum  Pekerja itu telah pulang. (iv) Kata Prakfrasa 1. menegaskan. . Bantu Aspek: telah. frasa kerja. menyendikan. atau frasa adjektif. menguatkan.  Murid-murid itu baru tiba. masih.  Kata bantu 1. menafikan.  Adik masih membersihkan meja.  Semua kenderaan akan diperiksa esok.  Semua pihak sedang sibuk menyiapkan kerja. baru. iaitu sama ada frasa nama. pernah. Mendukung tugas maksud yang terkandung dalam ayat seperti tugas membantu. 2. dan membilang. sedang.  Mereka pernah ke utara Malaysia. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa.

Penguat Hadapan: terlalu. Bantu Ragam: hendak.  Atuk dapat mengerjakan fardhu haji pada tahun ini. boleh. mahu.  Keputusan mesti diumumkan pada hari ini juga. mesti. terlalu.  Ramai graduan yang mahu bekerja sendiri.  Kata penguat 1. paling. agak  Kata penguat hadapan ialah perkataan yang  Bangau itu terlalu kurus. paling. harus. Pembesaran tasik masih belum dapat dimulakan lagi.  Semua pihak boleh memberikan pendapat mereka. 2.  Pendapatnya agak . dapat  Cikgu Ramli bersungguhsungguh hendak mengadakan kelas tambahan. agak.  Cadangan yang dikemukakannya paling menarik.  Halaman di hadapan rumah harus dibesarkan lagi.

1. -lah. Penegas frasa predikat: kah.  Lambat benar bas itu tiba.  Lukisan di dinding itu cantik sekali. nian  Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif. 1.  Dia keluar sebentar nian. bernas. Orang itulah bapanya. sangat.  Siapakah majikan kamu itu?   Apatah daya kita. 2.letaknya di hadapan kata adjektif. Penguat bebas: amat. 3. benar. sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. -tah. Penegas frasa subjek atau  Kami juga ingin ke . sungguh  Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas.  Hanya berlaku apabila frasa predikat atau bahagian yang ditegaskan mengalami proses pendepanan. Penguat belakang: sekali.  Kata penegas Kata penegas memberi penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat.

Kami ingin juga ke pekan.  Pak Ali bukan kaya sangat tetapi pemurah orangnya.   Dia tidak berlari. frasa kerja. dan frasa sendi nama 1. frasa adjektif. hanya. Hujan turun hanya pada musim dingin. Rumah lama itu tidak besar sangat 3.  Kata nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa predikat. 2. lagi. pun. Hadir di hadapan frasa  Yang dapat dilihat . hanya. Menjadi unsur nafi frasa nama dan frasa sendi nama: bukan   Itu bukan mereka. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif: tidak. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa mendukung maksud pertentangan maklumat: bukan  Dia bukan hendak belajar tetapi hendak bermain sahaja. jua.  Kata pemeri - 1. iaitu frasa nama. Hujan hanya turun pada musim dingin. Roti bukan diperbuat daripada besi.frasa predikat: juga. memang  Bersifat bebas dari segi kehadirannya dalam ayat    bandar.

 Waktu atau masa: Ali menunggu hingga ke petang. Menyatakan tempat atau arah. nama: ialah ialah usaha dan kerajinannya. 2.Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. 2.  Arah: Mereka menuju ke selatan. Menunjukkan: tempat.  Kereta api laju ke KLIA ialah jenis pengangkutan yang dapat menjimatkan masa. .waktu atau masa: dari  Tempat atau arah: Angin bertiup dari arah selatan. waktu atau masa: ke  Tempat: Mereka akan ke Kuantan esok. Hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama: adalah  Kenyataan itu adalah tidak benar.  Kejadian yang berlaku itu adalah disengajakan bagi mengelakkan salah faham.  Kata sendi nama Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. 3. Menunjukkan tempat: di  Tempat: Pengembara itu sesat di dalam hutan. 1. arah dituju.

perbezaan. 5.  Perubahan keadaan: Keadaan berubah kepada yang lebih baik. dan perbandingan: daripada  Punca: Dia menerima surat daripada kakak. Menunjukkan keterangan waktu dan tempat: pada  Waktu: Bas bertolak pada pukul tujuh pagi. sumber. asal kejadian.  Sumber atau asal kejadian: Ukiran itu diperbuat daripada logam. unsur mujarad. menyatakan pecahan dan menyatakan perubahan keadaan: kepada  Sasaran: Sila kembalikan borang itu kepada kerani.  Perbezaan atau perbandingan: Kami tiba lewat daripada mereka. Menyatakan sasaran yang merujuk manusia. haiwan. benda.  Pecahan: Peserta dibahagikan kepada dua kumpulan. haiwan. unsur mujarad. Menyatakan punca bagi manusia. 6.  Tempat: Tuliskan nama anda pada . 4. Waktu atau masa: Tempoh pembayaran bermula dari esok.

Membawa rujukan: tentang maksud  Rujukan: berbincang tentang negara. 10. . ini 9. Menyatakan maksud  Bahagian ditentukan yang atau bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan: untuk diperuntukkan: Hadiah untukmu. laksana} batu. 7.kertas ini. Mereka masalah 11. bagai. laksana umpama. bagi sedang dibaiki. Menunjukkan kegunaan  Kegunaan sesuatu: untuk untuk Rumah pekerja untuk sesuatu: untuk. Bertugas membawa  Tujuan: Kita mesti bersatu demi makna tujuan: demi keadilan negara. Membawa perbandingan: maksud seperti.  Rumah pekerja dibaiki.  Perbandingan: Hatinya {seperti. umpama. bagi sedang 8. keras bagai.

itu kata yang emotif: amat akan . Membawa penanda waktu maksud atau  Penanda waktu atau masa: Kami tinggal di kampung {sejak. atau  Bersama-sama: Ayah ke pekan dengan ibu.  Menyatakan perbandingan: Dia sentiasa sependapat dengan ketuanya. semenjak} dua lalu.  Cara dilakukan: sesuatu Dia memulakan majlis yang  dengan doa. tahun yang masa: sejak. Membawa bersama-sama. Mendahului kata adjektif yang bersifat emotif: akan  Mendahului adjektif bersifat Wanita rindu anaknya. Membawa rujukan: terhadap maksud  Rujukan: Tanamilah belas rasa kasihan terhadap binatang 15. Memakai atau menggunakan: Ani melukis potret itu dengan cat air. menyatakan perbandingan serupa: dengan maksud cara dilakukan. sesuatu memakai menggunakan. semenjak 14.12. 13.

Membawa maksud perihal peringkat dan had masa. Hubungan yang membawa maksud sebab: badminton Pemain itu kalah oleh (sebab) kekurangan latihan. hingga. Membawa maksud  Hubungan pembuat dalam hubungan pembuat dalam ayat pasif. Membawa lingkungan mempunyai pengertian yang ruang tidak atau  Lingkungan tidak yang mempunyai ruang atau jarak: Kita harus bertutur dalam bahasa jarak: dalam. 17.  Tidak perbezaan antara pendapatnya dengan pendapat saya. hubungan yang membawa maksud sebab: oleh  ayat pasif: Kuih itu dibeli olehnya. antara kebangsaan kita. sampai 18. peringkat universiti. atau tempat:  Perihal dan peringkat masa: belajar sampai} had Anaknya {hingga. waktu. ada besar .16.

Menunjukkan sejuta bilangan  Bilangan tentu: tentu: satu.  Mereka bersembunyi bawah rumah. sudut. sisi. segi. sekalian. luar. barat.  Dia duduk di antara Ramli dan Salmah.  Kata bilangan 1. sepuluh. belakang. utara khemah belakang rumah. Menunjukkan bilangan tak tentu: segala. bawah. penjuru.  2. semua. tepi. 2. banyak. Memberi kepada penegasan kata yang  Lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis. tengah. 1. seluruh. bergabung dengannya: nya  Kata pembenda 1. para. Menjadikan perkataan yang sesuatu bukan  Lajunya ialah 100 km sejam.  Petani itu berjalan di tepi danau. atas. dua. .  Kata penekan 1.  Kami mendirikan di di timur.  Buku itu ada di atas meja. Dua hari lagi dia akan sampai. Kata arah 1. hadapan. selatan. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda. samping. dalam. antara. -nya yang hadir selepas perkataan. beberapa. sedikit (v) Kata Pascakata Bilangan tak tentu: Segala persiapan telah dibuat.

. catatkan dua contoh kata adjektif untuk setiap jenis kata adjektif. (ii) kata adjektif warna. dan (ix) kata adjektif pancaindera. (iv) kata prakfrasa dan kata pascakata. (iii) kata praklausa. kata adjektif sifatan atau keadaan. (v) kata adjektif waktu. Secara berpasangan. (vi) kata adjektif jarak. Berdasarkan petikan di bawah. (viii) kata adjektif perasaan. sakitnya AKTIVITI 1. lajunya. kenal pasti jenis-jenis kata tugas yang berbeza. iaitu (i). iaitu (i) kata hubung gabungan. (iii) kata adjektif ukuran. (iv) kata adjektif bentuk.daripada kata nama sebagai kata nama: Kata + -nya. 2. (vii) kata adjektif cara. (ii) kata hubung pancangan.

Kian ketara ialah pengabaian sejumlah anggota masyarakat pelbagai lapisan terhadap bahasa sebagai unsur teras kebudayaan dan tamadun. iaitu. Tegas beliau. bakal pendidik. Haji Awang Sariyan ketika membentangkan kertas utama yang bertajuk Melestarikan Bahasa Melayu dalam Komunikasi dalam Seminar Kesantunan Berbahasa Peringkat Kebangsaan pada 28 hingga 29 Mac 2007 di Hotel Grand Continental. bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan. “krisis pembudayaan bahasa Melayu dapat diperhatikan dalam dua bentuk. Di samping itu.Masyarakat kita sedang menghadapi krisis pembudayaan bahasa Melayu dalam komunikasi. apatah lagi komunikasi yang bersifat rasmi. Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan Kerajaan Negeri Terengganu ini bertujuan untuk menghayati dan menerapkan bentuk serta strategi komunikasi yang bersopan dan beretika bagi mengatasi kepincangan aspek penghayatan nilai serta adab ke-sopanan dan kesantunan berbahasa yang semakin diabaikan dalam kalangan masyarakat. pegawai kerajaan. sekali gus dapat mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa tonggak tamadun bangsa. media massa. dan krisis pembudayaan tentang mutu penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai ranah seperti pentadbiran. pendidikan dan di tempat awam. seminar ini diharapkan dapat memberikan input dan maklumat baharu kepada para ilmuwan dan pentadbir sekolah agar dapat menerapkan aspek kesantunan berbahasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) sekali gus memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Seminar yang dihadiri oleh 200 orang peserta yang terdiri daripada pensyarah. Kuala Terengganu.” Demikian ditegaskan oleh tokoh bahasa. krisis pembudayaan dalam hal taraf dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu.” Seminar anjuran Institut Perguruan Sultan Mizan. penggiat bahasa dan . Profesor Dr. guru. Pelestarian bahasa Melayu dari sudut taraf dan fungsinya serta penggunaannya penting untuk menyuburkan amalan komunikasi yang baik dan berkesan.

Tuan Haji Nik Arif Raja Yusof.my/klikdbp/klikdbp1apr7.dbp. Oleh itu. beliau berharap agar seminar ini dapat menyemarakkan rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan. Sumber: http://www.pdf LATIHAN .gov. mengangkat martabat bahasa Melayu dan menyuntik semangat para peserta. beliau menegaskan bahawa “penerapan kesantunan dan budi bahasa dalam komunikasi amat penting untuk membentuk generasi yang berkualiti dan berkeperibadian tinggi. Dalam ucapan perasmiannya.masyarakat umum ini telah dirasmikan oleh Pengarah Institut Perguruan Sultan Mizan.

. "Err. Hakikatnya pantai hatiku sedang diamuk gelora. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. tapi maksud kau. Persoalan yang dihamburkan membuat aku malas mahu melayan. betullah kau bersetuju bila aku katakan profesion perguruan itu serendah-rendah karier dalam kelas profesional? Aku teguk lagi kopi yang masih hangat. Aku masih diam.Berdasarkan petikan cerpen di bawah." balasnya. (1980).. Tapi berkongsi pandangan. lalu menyuapkannya ke mulut. "Buat apa aku nak bertekak tentang persoalan yang kau sendiri telah punya jawapan dan pilihan. mengoyakkan bucunya lalu mencurahkan isinya ke dalam cawan putih bermulut heksagon. Menarik nafas. . Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Pandangannya menuntut jawapan. Kopi yang masih panas kucicip perlahan. dan tidak. "Kenapa kau diam? Tak betulkah apa yang aku katakan?". Kemudian kenal pasti jenis-jenis kata adjektif tersebut. "Ya.. kau marah?" Aku menggetis donat di dalam piring. Rasa terhina! BAHAN BACAAN Abdullah Hassan.. Tanganku mengacau sudu sambil mata merenung jauh. Dia turut menghirup teh manis di dalam cawan di hadapannya. kenal pasti dan gariskan golongan kata adjektif yang terdapat. "Hilwah." "Aku bukan mengajak bertekak. Hilwah. Aku mencapai satu paket gula. Dia mengorak senyum." Aku menjawab acuh tidak acuh. Kurang manis.

Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu: Kuala Lumpur:Open University Malaysia. Tatabahasa Dewan. (2007). (2010).Abdullah Hassan (penyunting) (1983).al (1996. Ali Mahmood et. Tatabahasa Dewan. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. Ali Mahmood et.al. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Pedagogi untuk Sekolah Menengah.Nik Safiah Karim et. Abdullah Hassan (2006). 2006). 2006).al (1996. Abdullah Hassan (2008).al.Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rencana Linguistik. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka .Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn.