P. 1
Modul Bmm3109 Sem 5

Modul Bmm3109 Sem 5

|Views: 10|Likes:
Published by Fahim Amin

More info:

Published by: Fahim Amin on Jun 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

MODUL BMM 3109 - MORFOLGI BAHASA MELA

as salam and welcome..♥

TAJUK 1

MORFOLOGI BAHASA MELAYU

SINOPSIS

Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep Morfologi Bentuk kata Bahasa Melayu Golongan kata Bahasa Melayu

Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan, struktur kata dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam kumpulan yang sama. Kesimpulannya, morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.

Abdullah Hassan (2006) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Istilah ini dipinjam daripada biologi yang bermaksud kajian tentang bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. Konsep bentuk ini diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukkannya. Unitunit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit yang terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. Perkataan ialah bentuk bahasa yang terkecil juga tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri.

Pembentukan Kata dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa cara membentuk perkataannya. Ada bentuk perkataan yang bersifat tunggal, contohnya rumah, tinggal dan putih. Di samping itu terdapat perkataan yang dibentuk hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pengimbuhan ialah meninggal dan meninggalkan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pemajmukan ialah reka bentuk dan surat khabar. Manakala contoh perkataan yang dibentuk secara penggandaan ialah besar – besar dan baju – baju.

Pengimbuhan Kata ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan iaitu awalan, akhiran dan sisipan. Imbuhan – imbuhan ini apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif.

Pemajmukan Kata ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.

Penggandaan Kata dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar juga boleh diandakan secara berentak, iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep Imbuhan. menjelaskan jenis-jenis Imbuhan. menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Rajah 1.2 Kerangka Tajuk

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep menjelaskan konsep Imbuhan, menjelaskan jenis-jenis Imbuhan dan menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

1.1 Definisi Imbuhan Apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan? Tatabahasa Dewan (2004) : Perkataan-perkataan dalam sesuatu bahasa boleh terdiri daripada bentuk dasar iaitu bentuk kata terkecil yang tidak menerima sebarang imbuhan atau bentuk terbitan, bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas bentuk dasar tadi melalui berbagai-bagai cara pembentukan kata. Imbuhan yang dimaksudkan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Tercakup dalam imbuhan ialah bentuk-bentuk berikut : awalan, akhiran, sisipan, apitan, morfem kosong dan bentuk fleksi.

Abdullah Hassan (2004) : Pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbaagai golongan, kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif. Nik Safiah Karim dan rakan (1996) : Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa, proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri. Di dalam pemakaiannya, imbuhan mestilah dirangkaikan dengan perkataan. Proses pengimbuhan ialah satu proses membentuk perkataan dengan cara mengimbuhkan sesuatu perkataan dengan imbuhan-imbuhan tertentu supaya dengan demikian akan timbullah satu perkataan yang membawa konsep yang baharu.

1.2 Jenis-Jenis Imbuhan Imbuhan-imbuhan dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada dua unsur yang besar iaitu imbuhan-imbuhan yang asli dalam bahasa Melayu dan imbuhan-imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. 1.2.1 Imbuhan-imbuhan asli dalam bahasa Melayu Imbuhan-imbuhan yang telah sedia ada dalam bahasa Melayu dapat dipecahkan pula kepada empat jenis iaitu awalan, akhiran, sisipan dan apitan.

. misalnya ke-. se-. 1.dalam ber+jalan dan di.2. 1. Misalnya –el. per-. el-..5 Morfem Kosong .4 Sisipan Imbuhan yang hadir di celahan kata dasar. men-.2..2. meny. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar.1 Awala lan Imbuh an yang diletak kan di awal perkat aan (sebel um kata dasar) dalam pemakaiannya.1..2..1. Sisipan terbahagi kepada empat iaitu er-.-i dalam di+ikut+i.. Misalnya ber.. dan lain-lain. ber-.dalam t+el+unjuk. em.2 Akhiran Imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang kata dasar (sesudah kata dasar) dalam pemakaian.1.. mem-.-an dalam ke+cantik+an dan di-. meng-.3 Apitan Imbuhan.1. Misalnya –kan dalam jalan+kan dan -i dalam akhir+i. di-. -in.1. Misalnya ter-.dalam di+ambil. yang hadir secara mengepit kata dasar. pe-.2. me-. 1.1 . 1.-erdalam s+er+uling dan –em-. dalam g+em+uruh. ke-.dan in-.dalam s+in+ambung.

2. Namun.2 Imbuhan-imbuhan Pinjaman dalam bahasa Melayu Umumnya.1 Imbuhan Sanskrit Imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit ialah jenis imbuhan yang telah lama ke dalam sistem tatabahasa bahasa Melayu. 1.5 Fleksi Tidak Wujud dalam bahasa Melayu. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit iaitu awalan dan akhiran.2.1.2. 1.Tidak Wujud dalam bahasa Melayu.2 Imbuhan Arab Parsi .2.2. dapat dibahagikan unsur-unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan mengikut asal imbuhan-imbuhan tersebut.2. Penggunaan imbuhan ini amat produktif dan telah menjadi sebati dengan perkataan-perkataan dasar dalam bahasa Melayu. Awalan maha tata pra swa tuna eka dwi tri panca maharaja tatabahasa prakata swadaya tunabusana ekabahasa dwitahunan tribulan pancaindera man man wan wan wati wati nita nita Akhiran seniman budiman angkawan jelitawan olahragawati seniwati karyanita biduanita 1. tiga kumpulan ini ialah : 1.

3 Imbuhan Yunani – Latin . Namun demikian.Inggeris Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu berasal daripada imbuhan bahasa Yunani – Latin – Inggeris. Awalan Akhiran . terutamanya dari segi pengambilan bentuk-bentuk katanya.2. poli-.Pengaruh bahasa Arab-Parsi terhadap bahasa Melayu bermula sejak kedatangan Islam ke alam Melayu kira-kira abad ke-13 masihi.dan supra-. bahasa Arab telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu dan ini memudahkan proses asimilasi unsur-unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu.2. auto. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab-Parsi iaitu awalan dan akhiran.anti-. mono-. Tetapi umumnya tersebut tidak berfungsi sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu kecuali beberapa imbuhan awalan seperti pro-. Sebagai bahasa rasmi agama Islam. Awalan bibiadap bilazim binormal -wi -i -iah -in Akhiran duniawi abadi lahiriah hadirin munafikin -at hadirat munafikat -ah qariah solehah 1.

proantipoliautosubsupraheteroheksahidrohomohiperkilomakroinfrainter- probarat antikerajaan poliklinik autograf subbidang supranasional heterograf heksagon hidrolisis homogen hiperbola kilometer makrolinguistik intrajabatan intervokal -isme -isme -ik -ik -si -si -al -al -is -is sosialisme nasionalisme prolifik saintifik sensasi revolusi praktikal klinikal potensi praktis .

kata terbitan. Imbuhan (Awalan) PemMemper-isme -i Peng-. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja. penggandaan dan akronim Rajah 1. akhiran. Terdapat empat jenis imbuhan.4 : Bentuk-Bentuk Imbuhan Pinjaman dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1. iaitu kata tunggal. tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu.3. Berikut diperlihatkan beberapa contoh proses pengimbuhan. pemajmukan.5 : Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1..Rajah 1. Imbuhan-imbuhan ini. kata majmuk. dan kata ganda. dan sisipan. Prosesproses ini ialah pengimbuhan.. dan kata adjektif..-an bawa kuat Kata dasar Kata terbitan pembawa memperkuat nasionalisme dekati pengisytiharan nasional dekat isytihar .3 Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata.1 Proses Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. apitan.. iaitu awalan. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan.

-an -er-em- ikut sihat Imbuhan terlibat terlanjur terbalik sinambung lari gigi gilang mengikuti kesihatan Kata Terbitan keterlibatan keterlanjuran menterbalikkan kesinambungan berlarian gerigi gemilang Proses pengimbuhan boleh berlaku pada pelbagai tahap.... ke.-an Kata Dasar libat lanjur balik sambung Ber-. misalnya. yang menghasilkan kata terbitan..-i Ke-. menerbitkan kepengarangan. misalnya ber..3. Kata terbitan yang dihasilkan oleh proses pengimbuhan boleh menjadi kata dasar bagi proses pengimbuhan kali kedua.Men-.+ tapa ( bertapa ).+ tawa ( ketawa ) dan ke. Pengimbuhan boleh berlaku pada sejumlah kecil kata akar.. Daripada kata dasar karang.2 PROSES PEMAJMUKAN Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.-an. Sebahagian besar proses pengimbuhan berlaku pada kata dasar. dapat dilahirkan pengarang melalui imbuhan peN-. Sebagai contoh....+ mudi ( kemudi ). tetapi apabila dirangkaikan membentuk kata majmuk kerusi malas.. kerusi dan malas masing-masing mempunyai makna tersendiri. Tidak dapat diselitkan apa-apa unsur antara dua kata dasar .. Berikut ialah beberapa contoh lain : 1. Pengarang pula dapat menerima apitan ke-.

iaitu : 1. Contohnya : lipat ganda surat khabar urus niaga ibu bapa - melipatgandakan persuratkhabaran diurusniagakan keibubapaan 1. maksudnya. Contohnya : ejaannya tetap terpisah. urus niaga cari gali reka bentuk daya serap 1.1.3.2.1 Penggandaan Kata Majmuk Kata majmuk boleh mengalami proses penggandaan. Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja. ejaannya menjadi bercantum. dalam bahasa Melayu tidak terdapat ungkapan * kerusi yang malas atau * kerusi dan malas atau * kerusi untuk malas.3.3. Cara pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk.2.2.1.ini. 1.2 - berurus niaga mencari gali direka bentuk daya serapan Apabila kata majmuk menerima apitan.1Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti kata dasar lain.1 Apabila kata majmuk menerima awalan atau akhiran. Contohnya : rumah sakit guru besar Raja Muda rumah-rumah sakit guru-guru besar Raja-raja Muda .2.3.

3. Dalam hal ini. Contohnya : setiausaha jawatankuasa tanggungjawab setiausaha-setiausaha jawatankuasa-jawatankuasa tanggungjawab-tanggungjawab 1.3. terdapat tiga jenis penggandaan. Penggandaan berentak. 1. iaitu :  Yang melibatkan kata dasar yang tidak menerima apa-apa imbuhan. sama ada secara penuh. Penggandaan separa. Dengan kata lain. 2. Terdapat dua jenis penggandaan penuh.3 PROSES PENGGANDAAN Proses penggandaan ialah proses yang mengulangi kata dasar.Timbalan Naib Canselor - Timbalan-timbalan Naib Canselor Satu kekecualian ialah penggandaan yang melibatkan perkataan yang telah mantap. penggandaan berlaku kepada keseluruhan perkataan. Contohnya : Sekolah makan besar    sekolah-sekolah makan-makan besar-besar . dan 3. separa atau berentak iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu. 1. Penggandaan penuh.3.1 Penggandaan penuh Penggandaan penuh ialah proses yang mengulangi seluruh kata dasar. iaitu .

3.3. Proses ini dapat digambarkan seperti yang berikut : jari siku sungut pohon laki  jejari sisiku susungut popohon lalaki jejari sesiku sesungut pepohon lelaki pada kata dasar yang berimbuhan.2 Penggandaan separa Penggandaan separa ialah proses yang mengulangi sebahagian kata dasar sahaja. Penggandaan ini berlaku pada . Contohnya : pelari perbualan kekasih kejadian     pelari-pelari perbualan-perbualan kekasih-kekasih kejadian-kejadian 1. menjadikannya vokal e pepet. Vokal dalam bentuk gandaan ini mengalami proses pelemahan. Penggandaan separa yang berlaku hanya mengulangi kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan. Penggandaan separa berlaku pada dua jenis kata dasar.baju  baju-baju  Yang melibatkan kata dasar yang menerima imbuhan. iaitu :  pada kata dasar tunggal dan lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya serta letak pengulangan itu pada bahagian hadapan kata dasar.

kata kerja dan kata adjektif. bunyi yang diulang ialah vokal. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi demikian. dan boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau di bahagian hadapan kata dasar. Kata Dasar Berimbuhan tersenyum bercakap setinggi membantu mencuit menari mengejar Imbuhan tersenyum-senyum bercakap-cakap setinggi-tinggi bantu-membantu cuit-mencuit tari-menari kejar-mengejar 1.3 Penggandaan Berentak Penggandaan berentak ialah proses yang mengulangi kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. iaitu : 1 2 3 Penggandaan Berentak Pengulangan Vokal Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Penggandaan Berentak Bebas  Penggandaan Berentak Pengulangan Bebas Dalam penggandaan ini. Dalam penggandaan berentak. Contohnya : sayur ramah cerai sayur-mayur ramah-tamah cerai-berai  Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan .3.3. penggandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis. iaitu yang mempunyai ciri-ciri keharmonian vokal.

3.3.Angkatan Belia Islam Malaysia .4. penggandaan berlaku pada persamaan bunyi-bunyi konsonan tertentu. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation 1. 1. bergantung pada cara pembentukkannya.Berita Nasional Malaysia .2 Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya . 1. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. misalnya.4 KATA AKRONIM Mengikut Tatabahasa Dewan.1 Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.4. Contohnya : kayu tanah simpang kayu-kayan tanah-tanih simpang-siur Perhatian: Kata ganda mesti dieja dengan sempang. Contohnya : ABIM Bernama Kugiran . jika kata nama khas. Salah. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu.Dalam penggandaan ini.3. jika ditulis *ipar duai.

Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang definisi morfologi bahasa Melayu. Selain itu.3. Oleh itu. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. 1. 2.2 Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. Contohnya : tabika .taman bimbingan kanak-kanak purata . jika bukan kata nama khas. BACAAN TAMBAHAN . kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar.4. anda juga dikehendaki mengumpul maklumat tentang Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu.kumpulan gitar rancak 1.pukul rata kugiran .

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. kata majmuk dan kata majmuk. Selain itu. Morfologi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : PTS Profesional. tumpuan juga diberi untuk mengenal pasti golongan kata tunggal dan kata terbitan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd. (1985). (2006). Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Sabran dan Rahim Sham. TAJUK 2 PERKATAAN DAN BENTUK PERKATAAN BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan kata dan bentuk tunggal. Abdullah Hassan.Nik Safiah dan rakan-rakan. kata terbitan. (2006). Raminah Hj. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) (iv) Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Terbitan Mengenal pasti Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Mengenal pasti Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda (v) (vi) Mengenal pasti Golongan Kata Tunggal Mengenal pasti Golongan Kata Terbitan KERANGKA TAJUK-TAJUK .

1: Kerangka Tajuk 1 .Rajah 2.

rak. sana Kata Tunggal Tiga Suku Kata bahaya.cas. sayembara. Kata Tunggal . cereka . purata. UMNO.2. meja. teks. skru Kata Tungga Dua Suku Kata dia. Contohnya : Kata Tunggal Satu Suku Kata had.Akronim (Gabungan Huruf Awal) ABIM. wang. dram.Akronim (Gabungan Suku Kata) cerpen. mengenal pasti kata majmuk dan bentuk kata majmuk. laksana. akan. ADUN. sini. almari. trak. personifikasi Kata Tunggal . zink. pemajmukan dan penggandaan. mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata terbitan. cam. Dalam bahasa Melayu. berita. 2. skrip. mahasiswa. isyarat Kata Tunggal Empat Suku Kata dan lebih universiti. cenderamata. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. das. am. cat. tadika.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata tunggal. cahaya.1 Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. taska. gembira. MAS. mengenal pasti kata ganda dan bentuk kata ganda. asal. golf. mengenal pasti golongan kata tunggal dan mengenal pasti golongan kata terbitan. bom. suka. bulat. jauh. dekat.

pel-. pra-. -is. sub-. se-. dwi-. -wati. ber. Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Nama) peN-. maha. diper- Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Adjektif) ter-. -in. di-. -ita. -wan. ke-.imbuhan itu pula terdiri daripada kata nama. ter-. juru. makro-. infra-. ko-. -isme. -ah. memper-. mikro-. sisipan dan apitan. Contoh bentuk imbuhan adalah seperti di bawah yang merangkumi awalan. per-. - Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Kerja) -kan.anti. - . eka-.Akronim (Gabungan Huruf Awal dan/ Suku Kata .bel-.2 Kata Terbitan dan Bentuk Kata Terbitan Kata terbitan ialah kata yang terhail daripada proses pengimbuhan iaitu proses mengandingkan imbuhan pada kata dasar.Nama Khas) Intan (Institut Tadbiran Awam Negara) Mara (Majlis Amanah Rakyat) Pernas (Perbadanan Nasional) 2. -man. kata kerja dan lain-lain.Kata Tunggal . semi-. akhiran. tata-. pro-. te- Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Nama) -an. -at. tele- Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Kerja) meN-.

di-…kan. memper-…ke-…-an Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Adjektif) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Nama) -el-.3 Kata Majmuk Bebas bandar raya. garis pusat. meN-…. -in- LATIHAN : Dengan merujuk setiap bentuk imbuhan di atas. ke-…-an Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Kerja) meN-…-kan. -er-. Ketua Menteri. -em- Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Adjektif) -el-. lebuh raya. ber-…-kan. kenal pasti contohcontoh kata terbitan dan senaraikan dalam lajur yang berasingan Kata Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Kata Majmuk ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan kata dasar atau lebih dan membawa makna yang tertentu (baharu). memper-…-kan. -an. -an. ber-…. 2. -an. cakera . pel-…-an.. Perdana Menteri. Duta Besar Kata Majmuk Istilah Khusus model linear. diper-…-kan. di-…. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah. Naib Canselor. Contohnya seperti di bawah. diper--. -em-. per-.Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Nama) peN-. tengah hari.. kereta lembu. lut sinar. terima kasih.

jawatankuasa. barisan. guru-guru besar. LATIHAN : Senaraikan contoh-contoh kesalahan penulisan kata majmuk di kampus anda yang kerap dilakukan oleh pengguna bahasa. Kata Majmuk Terbitan (Awalan dan Akhiran) dicampur aduk. telefon dail terus Kata Majmuk Kiasan/Simpulan Bahasa Kata Majmuk yang Mantap anak emas. Kata Majmuk Jamak (Penada Jamak . sebahagian) semua Ketua Setiausaha. daya serapan Kata Majmuk Terbitan (Apitan) mencampuradukkan. pengambilalihan. setiausaha. suruhanjaya. pengenalpastian. kapalkapal terbang. . matahari. banyak. warganegara. persatuan. kaki ayam. para. bumiputera. sekumpulan guru penolong kanan. buah tangan. olahraga. tandatangan. sukarela. kerjasama.padat. pertubuhan. tanggungjawab Kata Majmuk Jamak (Gandaan kata pertama) alat-alat tulis. sekumpulan. dikenal pasti.semua. kakitangan. kaki bola antarabangsa. beritahu. Persatuan Bekas Perajurit. berat mulut. pesuruhjaya. mengambil alih.

berlari-lari. lelayang.2.1 Penggolongan Kata: Kata Nama . elok-elok. Kata Ganda Penuh rama-rama. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar atau digandakan secara berima.5 Golongan Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. kupu-kupu. kusut-masai. simpangperenang.lintang-pukang. pulau-pulau Kata Ganda Separa lelaki. 2. tertanya-tanya. Contohnya seperti di bawah.4 Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda Kata ganda ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar. gunung-ganang 2. jangan-jangan. tolong-menolong Kata Ganda Berentak lauk-pauk.5. cantik-cantik. Dalam bahasa Melayu. kalau-kalau. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. pemajmukan dan penggandaan.

kehendak. situ . berapa Kata Ganti Nama (Tempat) sana. tuan hamba Kata Ketiga) Ganti Nama (Diri baginda. Tompok. tuanku. kalian. Mahathir. Proton Waja. kami. Bangunan Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. engkau. ia. idaman. Si Belang.Kata Nama Am (Konkrit) baju. Comel. Rafeah. Proton Perdana V6. sini. hamba. beta. beliau. itu Kata Ganti Nama (Tanya) apa. Kementah Kata Ganti Nama (Diri aku. mana. siapa. kucing. daku. Vanda Diana (orkid) Kata Nama Khas (Hidup . Jin. patik. Allahyarham Tun Abdul Razak. perasaan. kamu. mereka Kata Ganti Nama (Tunjuk) ini. Alya Nabila.Manusia) YAB Datuk Seri Dr. dikau.Bukan Manusia) Kata Nama Khas (Tak Hidup) Jibrail. masjid Kata Nama Am (Abstrak) mimpi. saya Pertama) Kata Kedua) Ganti Nama (Diri anda. awak. seluar. dia. keadaan Kata Nama Khas (Hidup . kemahuan. Sudirman Sang Kancil.

LATIHAN : Dengan merujuk akhbar, kelompokkan kata ganti mengikut jenisnya.

2.5.2 Golongan Kata Terbitan Penggolongan Kata: Kata Kerja

Kata Kerja Transitif (Aktif)

membeli, menggunakan, mendiami, mengabaikan, mempererat, menyiram

Kata Kerja Transitif (Pasif)

dibeli, digunakan, didiami, diabaikan, dipererat, disiram

Kata Kerja Tak Transitif (Tak Berpelengkap)

bangun,

datang,

tersenyum,

kerkibaran,

menguning, membesar, terduduk,

Kata Kerja Tak Transitif (Berpelengkap)

tinggal, beransur, berbantalkan

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata kerja mengikut kumpulannya.

2.5.3 Penggolongan Kata: Kata Adjektif

Kata Adjektif Sifat/Keadaan

berani, cerdik, cerdas, gopoh

Kata Adjektif Warna

hitam, putih, merah, biru

Kata Adjektif Ukuran

cetek, dalam, kecil, nipis, tebal

Kata Adjektif Bentuk

bukur, bundar, bulat, leper

Kata Adjektif Pancaindera

ayu, buruk, bising, mersik, merdu, hapak, lazat, manis, basah, halus

Kata Adjektif Waktu

Baru, lama, spontan, segera

Kata Adjektif Cara

cepat, deras, laju, perlahan

Kata Adjektif Perasaan

benci, cinta, ghairah, ingin

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata adjektif mengikut jenisnya.

2.5.4 Penggolongan Kata: Kata Tugas Kata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat, baik predikat frasa nama, frasa kerja ataupun frasa adjektif. Kata tugas mempunyai tugastugas tertentu dalam pembinaan sesuatu frasa, klausa dan ayat. Berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsi dalam binaan ayat, kata tugas dapat dikelompokkan kepada : kata penyambung ayat, kata praklausa, prafrasa dan kata pascakata

2.5.4.1 Kata Penyambung Ayat

Kata Penyambung Ayat Kata Hubung Gabungan dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan, sambil, kemudian. Kata Hubung Pancangan Relatif Kata Hubung Pancangan Komplemen yang bahawa, untuk

2.5.4.2 Kata Praklausa

Kata Praklausa Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat wah, amboi, aduh bagaimana, siapa, bila, berapa sila, jemput, tolong, jangan, usah, harap, semoga. ya, benar, betul. Maka, alkisah, hatta, syahadan

2.5.4.3 Prafrasa

Kata Prafrasa Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Nafi Kata Pemeri Kata Sendi Nama Kata Bilangan Kata Arah akan, pernah, sedang, mahu, masih, hendak, belum amat, sangat, paling juga, lah, kah, tah, pun tidak, bukan ialah, adalah di, dari, dalam, ke, pada beberapa, banyak, ramai,dua, tiga, kelima atas, situ, dalam

2.5.4.4 Kata Pascakata

Kata Pascakata Kata Pembenda Kata Penekan yang, -nya -nya

LATIHAN : 1. Dengan merujuk keratan akhbar, garisi fungsi „nya‟ sebagai kata pascakata.

BACAAN TAMBAHAN

Nik Safiah dan rakan-rakan. (2006). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hassan. (2006). Morfologi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : PTS Profesional.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Sham. (1985). Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd.

jenis-jenis dan huraian Kata Tunggal dan Kata Terbitan bahasa Melayu.TAJUK 3   SINOPSIS Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Tunggal Kata Terbitan Tajuk ini membincangkan proses pembentukan kata bahasa Melayu yang menumpukan kepada kata tunggal dan kata terbitan. KERANGKA TAJUK-TAJUK 3.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. HASIL PEMBELAJARAN i. Mengenalpasti jenis-jenis Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu.1 Definisi Kata Tunggal . 3. ii. Mengenalpasti definisi Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu.

kata tunggal dapat dibahagikan kepada dua jenis (rujuk Rajah 1. Kamu. Tiga Suku Kata.1. Kata tunggal mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata.1. ii.1 Kata Tunggal Dengan berasaskan pelaksanaan tatabahasa.5): i. dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar (Tatabahasa Dewan.1.1 Jenis-Jenis Kata Tunggal Kata Tunggal terdiri daripada Kata Tunggal Satu Suku Kata. 2004). Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri Contoh: i. 3. 3.Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak menerima sebarang imbuhan atau penggandaan dan perangkaian (Tatabahasa Dewan. Dua Suku Kata. Empat Suku Kata dan Akronim.3. 1996).3 Kata Tunggal dalam bahasa Melayu 3. Tahukah anda. Sudah? Ini? . apa yang dimaksudkan akronim sebagai Kata Tunggal ? Akronim sebagai Kata tunggal itu adalah akronim yang berasal daripada kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata. iaitu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. iii. tidak mengalami proses Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar.

alat. KKKVK Contohnya : Skrip.1. acah.1 Kata Tunggal Satu Suku Kata Jumlah kata tunggal dalam bahasa Melayu terhad. asli. iaitu dipercayai kira-kira 500. Sesetengahnya terdiri daripada kata pinjam asing. KVK Contohnya : yu. skaf. Berdasarakan rajah 1 di atas. V + KV Contohnya : aku. ru.1. VK + KV Contohnya : undi. dan. bin.1. lap. VK + KVK Contohnya : ambil.ii. 7. krim. KVKK Contohnya : bank. brek 5. ini. aib. golf.2 Kata Tunggal Dua Suku Kata Antara pola-pola Kata Tunggal dengan dua suku kata adalah seperti berikut : 1. draf. zink. V + VK Contohnya : ais. KV 2. apa. umpan . 6. iii. blok.3. terutamanya bahasa Arab dan bahasa Inggeris. ii. unta 5. Contoh: i. cap 4. straw 3. ya Contohnya : am Contohnya : cat. ulat 4. gred.1.3. VK 3. Iblis. di mana? ke Kuala Lumpur dari Terengganu 3. air 3. aur. KKKV Contohnya : skru. bah. pola gabungan kata tunggal bahasa Melayu adalah seperti berikut : 1. KKVK Contohnya : staf. iri 2. tin. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. V + KVK Contohnya : izin.

KV + KV + VK Contohnya : tempua. KV + KV + V Contohnya : mulia. tempias.6. sunting # Perhatian: Sebahagian besar daripada perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua suku kata. sembilan . 3. liar. idea. Sebahagian besar daripada perkataan tiga suku kata merupakan kata pinjaman. senda 11. isteri. barua 5. V + KV + VK Contohnya : ideal. biasa. V + KV + KVK Contohnya : ijazah. KVK + KV + KV Contohnya : menteri. soldadu 13. ria 7. Teruna 12. KV + KV + KVK Contohnya : teratak.1. VK + KV + KV Contohnya : almari. KVK + KV Contohnya : lampu. cendawan. ibarat 10. akaun.3. pasu. urea 4. KV + VK Contohnya : jauh. telur dan hiris 10. amaran. budaya. V + KV + VK Contohnya : mendiang. VK + KV + VK Contohnya : ilmiah. bau. hikayat 16. biola 2. tetapi pola suku katanya agak banyak. tualang 3. elaun 14. KV + KV + KV Contohnya : seteru. haluan 7. Terdapat 11 pola suku kata bagi kata tunggal dua suku kata. ilahi. binti. KV + KVK Contohnya : jarum. kuih 8. seluar 6.1. KV + KV Contohnya : jala. V + KV + V Contohnya : usia. mesteri. KV + V Contohnya : dia. mentua. manfaat 8. teko 9. 1. iaitu 19.3 Kata Tunggal Tiga Suku Kata Jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata dalam bahasa Melayu agak kecil. KVK + KV + VK Contohnya : sekian. KV + V + KVK Contohnya : siuman. asasi 9. KV + V + KV Contohnya : cuaca. V + KV + KV Contohnya : utara. jemput. belukar. akliah 15. KVK + KV + KVK Contohnya : matlamat. umpama 11. KVK + KVK Contohnya : sandar.

3. KV + KV + KV + KV Contohnya : bidadari. KVK + KV + V + KV Contohnya : sentiasa 5. KV + KV + KV + KVK Contohnya : muzakarah.1. KV + KV + V + KVK Contohnya : mesyuarat. biduanda 2. KV + KVK + KV Contohnya : belanja.5 Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan. sanubari. nasional 10. maharajalela 3. kelompok 3. KV + KVK + KV + KV Contohnya : belantara.1. singgahsana 9. KVK + KV + KV + KV + KVK Contohnya : kosmopolitan 12.3.1. KV + KVK + KVK Contohnya : belimbing. Antaranya seperti berikut : 1.Berita Nasional Malaysia Kugiran . sandiwara 4. KVK + KVK + KV + KV Contohnya : dispensari. KVK + KV + KV + KVK Contohnya : sentimeter 8.kumpulan gitar rancak . Contohnya : ABIM . kelemumur 7.4 Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata. Kebanyakkan merupakan kata pinjaman. selesema 6. KV + KV + KV + KV + KV + KV Contohnya . KVK + KVK + KV Contohnya : sempurna 19.Angkatan Belia Islam Malaysia Bernama . KVK + KV + KV + KV Contohnya : laksamana. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. V + KV + KVK + KV + KV Contohnya : universiti 11. KV + KV + VK + KV Contohnya : keluarga. terumbu keranda 18.1. bijaksana 3.17.

kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. Contohnya : tabika .3.pukul rata kugiran . bergantung pada cara pembentukkannya. jika kata nama khas.kumpulan gitar rancak c. Contohnya : ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia b.3. Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. jika bukan kata nama khas. Oleh itu. Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.1.1.taman bimbingan kanak-kanak purata . a. Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.1 Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. .5.

Dalam bahasa melayu. misalnya ber. 3.proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu 3. Terdapat empat jenis imbuhan . Awalan kata adjektif 3.. yang hadir sebelum kata dasar. 2. Awalan kata kerja 3. iaitu: 1. Imbuhan.1. sisipan.-i dalam diikuti. misalnya ke-..dalam diambil.. 3. awalan. yang hadir secara mengepit kata dasar. akhiran.2. apabila bergabung dengan kata dasar.imbuhan ini dihuraikan di bawah ini.dalam berjalan dan di. Contohnya : .1 Imbuhan awalan Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis imbuhan awalan. membentuk kata nama..dalam sinambung. iaitu : 1. yang hadir sesudah kata dasar.1 Awalan Kata Nama Awalan kata nama ialah awalan yang.. sejumlah besar perkataannya wujud dalam bentuk kata terbitan dan jumlah imbuhan yang membentuk kata terbitan ini juga banyak.2.dalam telunjuk dan -in. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar. awalan kata nama 2. apitan. yang hadir di celahan kata dasar.. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. misalnya –el.-an dalam keindahan dan di. 4... misalnya –kan dalam jalankan dan -i dalam ikuti. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan.2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkatan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan.

maharaja tatabahasa. peguam ketua. pengayuh. mentadbir mengaji. kelepek jurubahasa. penyanyi pembalut. menari.2. tatanama prasejarah. subkategori suprakelas. apabila bergabung dengan kata dasar akan membentuk kata kerja. memberi. tatanegara. menghasut mengebom. mahaguru. dwifungsi. Contohnya : Awalan meN= mememmenmengmengePerkataan melukis. suprakategori ekabahasa. pengecat perasap. perbara. membalut mendaki. mengasuh. pewangi. pertapa perpekejurumahatataprasubsupraekadwi3. mengecat . kehendak. ekahala dwibahasa. pengetin.Awalan peN= pepempenpengpenge- Perkataan pelukis. prakata. jurujual. suprasistem. juruterbang mahasiswa. pengukur pengebom. pembeli. dwibudaya Awalan kata kerja ialah yang. pencari. penjual pengguna. merasa membeli.1. ekasuku. prasangka subbidang. pekedai. subsistem. mengetin. pemberi pendatang. menduga.2 Awalan Kata Kerja pesara.

memperberterdidiper- memperisteri. usahawan budiman. bacaan ilmuwan.1. akhiran kata nama. terpanjang seputih. iaitu : Awalan ter se- Perkataan terpandai. akhiran kata kerja 3. berbangga terkata.2. memperbesar. muslimin .2. termerah.3 Awalan Kata Adjektif Awalan kata adjektif ialah awalan yang. seniman seniwati.1. diperoleh 3. terasa. apabila bergabung dengan kata dasar. disuruh diperisteri. silaan. budayawan. bersetuju. membentuk kata nama. dan 2.1. membentuk kata adjektif . memperoleh berkata.2. sosialisme. apabila bergabung dengan kata dasar. terdapat hanya dua awalan adjektif . sehalus.5 Akhiran Kata Nama Akhiran kata nama ialah akhiran yang.4 Imbuhan Akhiran Dalam bahasa Melayu terdapat hanya dua jenis imbuhan akhiran. tersenyum diatur. iaitu : 1. dibeli. sejernih 3. komunisme hadirin. peragawati nasionalisme. diperbesar. Contohnya : Akhiran -an -wan -man -wati -isme --in Perkataan ajaran.

-an peng-. muslimat ustazah. ambilkan. iaitu –kan dan –i .-an pelaksanaan.1..-an: pe-.. membentuk kata kerja.2. jalani.-at -ah hadirat.-an pem-.. sertai 3. pemburuan.6 Akhiran Kata Kerja Akhiran kata kerja ialah...-an penge-. Contohnya : Akhiran -kan -i Perkataan lahirkan. apitan kata nama 2. pengekodan Perkataan pe-. perusuhan. sultanah 3. iaitu : 1..7 Imbuhan Apitan Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis apitan. Terdapat hanya dua akhiran kata kerja. penyuluhan pembukaan. pesisiran.... akan membentuk kata nama.. penggandaan.. apitan kata kerja 3.. pengeboman. hulurkan ikuti.1. apabila bergabung dengan kata dasar.8 Apitan Kata Nama Apitan kata nama ialah apitan yang.-an pendalaman.2....-an pen-. Contohnya : Apitan peN-.......2. apitan kata adjektif 3....1.. pentauliahan penguduran.. pemfitnahan pendakian. pengkhayalan pengesahan.. petempatan . apabila bergabung dengan kata dasar. pencucian.

-i meng-......-kan mem-.. memperlihatkan.-an melalui.-i ke-. melakukan.. mengkhususkan mengehadkan.1....10 Apitan Kata Adjektif ..-kan meng-. membelakangi.. kelurusan 3...-i mem-.-i men-.....kan ber-. memperingati kehujanan........ mengesyorkan...-i di-. membasahi menghendaki. persamaan. mengawasi. berjudulkan bertaburan.per-.1.-an perjumpaan. diperlihatkan. apabila bergabungan dengan kata dasar. digulingkan perkataan 3.... mengkhianati dianugerahi.. perlumbaan kecantikan.. dianuti diperdengarkan..-kan menge-..-kan memper-. kecurian memajukan.-kan meN-. diperbahaskan diperingati memperdengarkan.. mensyaratkan menggulingkan. menjauhi membanjiri..-i memper-. membentuk kata kerja. Contohnya: Apitan meN-.....9 Apitan Kata Kerja Apitan kata kerja ialah apitan yang. beratapan ditaburkan..-i diper-.kan me-..2. memberikan mendirikan... mencucuri..... kepanasan.. didorongkan. berbekalkan.. mengepinkan beralaskan.-kan men-. mewarnai mendahului..-an ke-....-i me-.. bergantungan. didekati...2.-kan ber-.. memfatwakan. mengelakkan.... kebijakan... mentakrifkan..... menanyakan membezakan..-kan diper-..-an di-.. menyedari...

Contohnya : Apitan ke-. 3. sisipan kata adjektif. telapak. tidak ada perkataan baharu yang dibentuk dengan sisipan.-an kemelayuan keinggerisan kearaban Perkataan 3.13 Sisipan Kata Adjektif Sisipan kata adjektif ialah sisipan yang. .. membentuk kata adjektif. apabila hadir di celahan kata dasar.. Maksudnya.. membentuk kata nama. apabila hadir di celahan kata dasar......-an ke-..-an. Contohnya : sisipan -el-er-emperkataan telunjuk... apabila digabungkan dengan kata dasar. iaitu: 1.Apitan kata adjektif ialah apitan yang. Terdapat dua sisipan yang masih wujud. membentuk kata adjektif. iaitu ke-.2. dan 2. Hanya terdapat satu apitan kata adjektif . sisipan kata nama.1.. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan dan tidak dapat hadir dala m perkataan-perkataan lain. kelemumur seruling... kemuncup 3.2..2.11 Imbuhan Sisipan Bentuk sisipan tidak lagi produktif dalam bahasa Melayu sebagai satu cara membentuk perkataan.12 Sisipan Kata Nama Sisipan kata nama ialah sisipan yang.1.-an ke-.. kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta.1. keruping kemuning.

Nyatakan jenis kata Tunggal untuk perkataan yang bergaris berikut: (i) ghairah (vi) balai (vii) laut (viii) sepoi (ix) tekukur (x) sarat (ii) cabar (iii) masyhur (iv) dekad (v) pulau 2. gelembung serabut. sementara sinambung Secara berkumpulan. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata terbitan mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. Beri satu contoh perkataan untuk keempat-empat jenis kata terbitan yang telah anda pelajari. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. Secara berkumpulan. .Contohnya : Sisipan -el-er-em-inPerkataan selerak. gerodak gemilang. LATIHAN 1. gemuruh. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata tunggal mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari.

Raminah Sabran dan Rahim Syam.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. TAJUK 4   Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Majmuk Kata Ganda SINOPSIS . Al (1996).Bhd. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Abdullah Hassan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. (1980). (2006). Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. (1985). Nik Safiah et. Tatabahasa Dewan.

Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. jenis dan perinciannya. (Tatabahasa Dewan. (ii) Menghuraikan jenis-jenis kata majmuk Kata Ganda dalam bahasa Melayu. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan. biru laut. Contoh kata majmuk : kerusi malas. 4. Kata majmuk hendaklah dibezakan daripada frasa.1 Definisi Kata Majmuk Bahasa Melayu Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna.Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis-jenis kata majmuk dan kata ganda yang terdapat dalam Bahasa Melayu. Dua perkataan digabungkan menjadi kata majmuk bertindak sebagai satu unit. Perbincangan juga turut ditumpukan kepada perincian jenis-jenis kata majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu. dan telefon dail terus. jenis-jenis Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu. terima kasih. 1996). HASIL PEMBELAJARAN (i) Mengenal pasti definisi Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam bahasa Melayu. Setiap kata majmuk dan kata ganda pula dihuraikan kepada definisi. dengan maksud tidak boleh . 4.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi.

2 Jenis-Jenis Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. kata majmuk dapat digolongkan kepada tiga kategori.1 Kata Majmuk yang Terdiri daripada Rangkaian Kata Bebas Contohnya : bandar hijau hijau daun terima kasih guru besar bom tangan kuning langsat campuk aduk segi empat panjang dalam kategori ini juga termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran. Ini berbeza dengan rumah besar. yang sebahagiannya besar terdiri daripada kata nama. yang boleh menerima dan (pinggan mangkuk ). iii. contohnya : Duta Besar Setiausaha Politik Profesor Madya Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Perpustakaan Timbalan Naib Canselor .sebuah frasa. misalnya tidak dapat disisipkan perkataan yang ( *rumah yang batu) atau perkataan dan (*rumah dan batu ).menerima sebarang penyisipan. ii. iaitu : i. Berdasarkan jenisnya. yang boleh menerima yang (rumah yang besar) atau dengan frasa pinggan mangkuk. jumlah kata majmuk adalah besar. 4.2. Antara rumah batu. Kata Majmuk Rangkaian bebas Kata Majmuk Pengimbuhan Kata Majmuk Penggandaan 4.

1 Bentuk Kata Majmuk yang Telah Mantap Lazimnya kata majmuk dieja secara terpisah. misalnya kertas kerja dan urus setia. iaitu Simpulan Bahasa Contohnya : kaki ayam rabun ayam panjang tangan pilih kasih anak emas tumbuk rusuk 4.2. walaupun bentuk kata tersebut ternyata mempunyai dua kata dasar. Antaranya : Kata Nama Contohnya : peribadi.2. terdapat sejumlah perkataan yang secara lazimnya dianggap satu perkataan dan dieja secara bercantum walaupun kelihatan terdiri daripada gabungan perkataan. Perkataan-perkataan sedemikian (sebanyak 15) tetap dieja sebagai satu perkataann. iaitu : antarabangsa sukarela jawatankuasa tanggungjawab olahraga setiausaha bumiputera tandatangan kerjasama pesuruhjaya beritahu suruhanjaya kakitangan warganegara matahari Selain itu.4. terdapat sebilangan kecil kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh.2. hulubalang Kata Adjektif .3. Namun.3 Kata Majmuk yang Mendukung Maksud Kiasan.2 Kata Majmuk yang Berbentuk Istilah khusus Contohnya : deria rasa telefon dail terus segi tiga pita suara medan sinaran segi empat panjang 4.

walhal.2 Penggandaan Kata Majmuk Dalam penggandaan kata majmuk. gambar-gambar rajah.3 Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk juga dapat menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan. Terdapat dua kata majmuk yang melibatkan pengimbuhan. Menteri-menteri besar. kekecuali berlaku iaitu penggandaan yang melibatkan benntuk yang telah mantap dan melibatkan penggandaan keseluruhan unsur. Contohnya : Alat-alat tulis.3. Contohnya : campur aduk ambil alih daya serap menjadi menjadi menjadi bercampur aduk mengambil alih daya serapan . Naib-naib Canselor. pada kebiasaannya melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja.2. Contohnya : Warganegara-warganegara.3.Contohnya : sukacita. Kata majmuk yang menerima imbuhan merupakan awalan dan akhiran sahaja dan dieja terpisah. kepada Kata Hubung Contohnya : manakala. barangkali Kata Tanya Contohnya : bagaimana 4. setiausaha-setiausaha 4.2. tandatangan-tandatangan. iaitu : a. Guruguru Besar Namun. dukalara Kata Sendi Nama Contohnya : daripada.

Contohnya : rumah-rumah buku-buku masjid-masjid 2.3 Kata Ganda Kata ganda ialah perkataan yang mengalami proses pengulangan pada kata dasar (Tatabahasa Dewan. iaitu : 1.kata ganda penuh.1 Kata Ganda Penuh Kata ganda penuh ialah kata ganda yang mengalami ulangan secara keseluruhan.b.3. kata ganda berentak 4. 2. kata ganda penuh yang terdiri daripada kata berimbuhan. 1996). Contohnya : pelajar-pelajar ajaran-ajaran kementerian-kementerian . Contohnya : campur aduk ambil alih satu padu menjadi menjadi menjadi mencampuradukan pengambilalihan menyatupadukan 4. Kata ganda penuh boleh terdiri daripada : 1. Kata Ganda dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada tiga jenis. kata ganda penuh yang tediri daripada kata dasar. kata ganda separa. Kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan dan ejaannya bercantum. dan 3.

Berdasarkan pengubahan dan pengulangan bunyi-bunyi tertentu. kata ganda yang berasal daripada kata berimbuhan.4 Kata Ganda Berentak Kata ganda berentak ialah kata ganda yang mengalami penggulangan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar.3. Kata ganda separa boleh terdiri daripada : 1. Bentuk gandaan boleh terletak di belakang kata dasar atau dibahagian hadapan. Contohnya : Laki-laki Siku-siku Jari-jari menjadi menjadi menjadi lalaki sisiku jajari lalangit menjadi menjadi menjadi menjadi lelaki sesiku jejari lelangit Langit-langit menjadi 2. kata ganda berentak yang terbentuk melalui pengulangan vokal. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah.4. Contohnya : . kata ganda berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu : 1. kata ganda yang berasal daripada kata dasar tunggal yang penggulangannya berlaku pada suku kata pertama sahaja disertai pelemahan vokal dalam suku kata tersebut kepada vokal e pepet. Contohnya : Di Bahagian Belakang Kata Dasar berlari-lari mencari-cari sepandai-pandai Di bahagian Hadapan Kata Dasar cinta-mencintai bantu-membantu kejar-mengejar 4. tetapi yang penggandaan berlaku hanya pada kata dasar dan tidak melibatkan imbuhannya. Pengganda separa jenis ini berlaku hanya pada golongan kata kerja dan kata adjektif.2 Kata Ganda Separa Kata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk melalui penggandaan sebahagian kata dasar sahaja.3.

kata ganda berentak melalui pengulangan konsonan Contohnya . tetapi tidak melibatkan ciri-ciri persamaan bunyi. mundar-mandir tanah-tanih kayu-kayan 3. Simpang siur Mengadu domba Penyahtaksaan Melatih tubi Pengambilalihan . Nyatakan jenis kata majmuk tersebut. Kemudian. e. d.Sayur-mayur Calar-balar Saki-baki 2. iaitu yang terbentuk berdasarkan rentak bunyi. b. Contohnya : kusut-masai ipar-duai rempah-ratus lintang-pukang LATIHAN 1. Teliti kata majmuk dalam Bahasa Melayu berdasarkan contoh di beri. c. kata ganda berentak bebas. a.

Kemudian. Raminah Sabran dan Rahim Syam. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Teliti kata terbitan dalam TAJUK 5 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU bahasa Melayu berdasarkan contoh diberi.2. Lintang pukang c. (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. a. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Pokok-pokok e. Gunung-ganang b. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan.Bhd.al. (2006). nyatakan kata terbitan tersebut. (1980). Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Tatabahasa Dewan. Abdullah Hassan. . (1985). Anak beranak BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Lelabi d. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn.

iaitu frasa. kriteria struktur morfem. Jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa boleh digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria misalnya. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. perbincangan dalam topik ini menjurus kepada Tatabahasa Dewan (Nik Safiah Karim et. Sehubungan itu. Ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. iaitu ayat. klausa dan frasa. kriteria struktur fonologi atau bunyi. Konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap konstruksi sintaksis. Oleh itu. klausa dan ayat. frasa kerja (FK). iaitu frasa subjek dan frasa predikat.SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:     Konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. Walaupun demikian. iaitu frasa nama (FN). 1996) yang menggolongkan perkataan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa.al. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. iaitu klausa dan frasa. Binaan sintaksis merujuk kepada konstruksi yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen dalam ayat. . kriteria sintaksis dan kriteria semantik?. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS).

(1996) menggolongkan perkataan Bahasa Melayu berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik namun. anda seharusnya dapat: 1. 4.al.1 Konsep Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun Nik Safiah Karim et. Golongan Kata Menurut Marsden (1812): Rajah 5. 2. Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) . 5.1: Golongan Kata Menurut Marsden (1812) b. KERANGKA TAJUK-TAJUK 5. Seterusnya. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa yang berbeza. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. 2010) seperti berikut: a. ahli-ahli bahasa lain pula membahagikannya berdasarkan pemahaman masing-masing (Ali Mahmood et. 3. menghuraikan konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. mencerakinkan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. menjelaskan konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum.HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa.al.

. Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996): Rajah 5.4: Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996) 5. iaitu perincian kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja.3: Golongan Kata Menurut Asmah (1968) d. kata kerja. Rajah 5.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Nama 5.Rajah 5. Golongan Kata Menurut Asmah (1968): Rajah 5. Sehubungan itu. iaitu kata nama. kata nama am dan kata ganti nama seperti rajah di bawah. perbincangan seterusnya ditumpukan kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu 5.1 Ciri-Ciri Golongan Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang. kata adjektif dan kata tugas. tempat atau benda.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Bahasa Melayu Bahagian ini pula membincangkan jenis-jenis golongan kata Bahasa Melayu.2: Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) c. iaitu kata nama khas. namun perbincangan dalam topik 5 dan topik 6 hanya menjurus kepada empat golongan perkataan. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun terdapat pelbagai pendapat tentang golongan kata Bahasa Melayu.2.

5. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan. (ii) manusia atau bukan manusia. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda.3. benda. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil.1 Jenis-Jenis Golongan Kata Nama Seperti yang telah dibincangkan. Nama khas hidup dibahagikan kepada dua. dan seumpamanya. bangsa. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. (iii) Institusi atau bukan institusi. Nik Safiah Karim et al.7: Kata Nama Am c. Seterusnya. a. iaitu (i) hidup atau tidak hidup. kata nama am dan kata ganti nama (Rajah 2. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. kata nama am dan kata ganti nama. Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. iaitu (i) Kata ganti nama diri. undang-undang. iaitu kata nama khas. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. perkara atau konsep yang umum sifatnya. iaitu manusia dan bukan manusia. perbadanan (institusi). kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang.6: Kata nama khas b. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada . (iv) konkrit atau abstrak dan (v) berbilang atau tak berbilang seperti berikut: Rajah 5. Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua. haiwan.al (1996).(1996) menyatakan. Rajah 5. pangkat. dan (ii) kata ganti nama tunjuk. bahasa.1). jenis-jenis golongan kata nama terdiri daripada kata nama khas. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am.

tiga.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja 5. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan.3.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. kedua dan ketiga. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. me-…i. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et. Contoh: . memper-…kan. Penggolongan kata ganti nama ditunjukkan seperti berikut: Rajah 5. (a) Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja.2006) seperti berikut: Rajah 5. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan.8: Kata Ganti Nama 5. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat.al. iaitu (i) kata kerja aktif transitif.3. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. Dalam ayat transitif ini.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Kerja Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada empat jenis. (ii) kata kerja aktif tak transitif dan (iii) kata kerja pasif.

(iii) Kata kerja pasif ke ….seperti terangkat. kedinginan. dan bersendirian. ber…an dan ter seperti perkataan menangis. Padi sedang menguning. berlipat.an seperti kecurian. tercapai dan sebagainya. (c) Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. duduk. Anak Pak Mat menangis di dalam bilik.i) Samad membacakan ayahnya surat. iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. Gadis itu tersenyum. bertulis dan sebagainya. iaitu (i) Kata kerja pasif berawalan ber. terjatuh. Contoh : i) ii) iii) iv) v) vi) Pegawai itu berkereta ke pejabat..seperti berasah. Terdapat tiga jenis kata kerja pasif. iii) Aminah sedang mencuci pakaian. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhan-imbuhan : me-. Pemuda itu sedang berbual. (b) Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayatayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. ii) Pengarang itu menulis buku. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Besar semalam. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. berkereta. kehujanan . terbunuh. jatuh. ber-.

pilih satu petikan akhbar yang sesuai dan jalankan aktiviti berikut: i. .dan sebagainya. AKTIVITI 1. kenal pasti kata nama am. ii. Kenal pasti jenis-jenis kata kerja yang terdapat dalam petikan tersebut.Secara berpasangan. Bina ayat yang tepat berdasarkan kata kerja tersebut. Secara berkumpulan (tiga hingga empat orang). kata nama khas dan kata ganti nama berdasarkan senarai perkataan yang berikut: Tugu Negara Cangkul Sepet Siti Meja Sedih Kamu Ali Dia Cantik Hospital Mereka Kuala Lumpur Komputer Tun 2.

Abdullah Hassan. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu: Kuala Lumpur:Open University Malaysia. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. iv. haiwan. v. _______ialah kata yang merujuk khusus kepada nama orang. iaitu kata kerja ________dan kata kerja ____ ____________. Ali Mahmood et. iii. . Rencana Linguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.LATIHAN Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang tepat tentang golongan kata nama dan kata kerja. (2007). Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan ____________ vi. benda. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan.al. Kata nama khas dibahagikan kepada dua. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan _____ ______. Kata nama ialah kata yang digunakan untuk nama_______. ii. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. perbadanan dan sebagainya serta dieja dengan huruf beasr. Kata kerja dibahagikan kepada dua kumpulan. (2006). nama______ nama _____dan nama_______. i. (1980). Abdullah Hassan (penyunting) (1983). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. iaitu nama khas ________dan nama khas_______ ___________.

(1985). Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. TAJUK 6 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. (2010). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Raminah Hj. penguat. Sehubungan itu. Jenis-jenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu Untuk pengetahuan anda. 2006). sungguh dan sangat. kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat.Ali Mahmood et.al (1996.al. Ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Kata tugas pula hadir dalam ayat. penegas. pembenar. Tatabahasa Dewan.Sabran dan Rahim Syam. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung. penerang. penafi. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan:Penerbit Fajar Bakti. penentu. pendepan. klausa. kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. pembantu. Oleh itu. kata adjektif boleh disertai oleh kata keterangan amat. . pemeri dan tugas-tugas lain.

2006) dan ahli-ahli bahasa yang lain.1 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Adjektif Tahukah anda bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif?. anda seharusnya dapat: 1. seperti yang dikemukakan khususnya berdasarkan pendapat Nik Safiah Karim et. . Buah cempedak itu enak sekali. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. 6. Perbincangan selanjutnya pula ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenisjenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Pemuda itu baik sungguh. menghuraikan konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Ayat yang mempunyai kata adjektif adalah seperti contoh yang berikut: Ahmad sangat pandai bermain muzik. mencerakinkan golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu KERANGKA TAJUK-TAJUK 6.HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 2.al (1996.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. Frasa adjektif pula boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat. 3.

al. sama ada imbuhan awalan. iv. apitan. Budak nakal selalu kena marah ii. (ii) kata adjektif warna. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. masih lebat lagi. (iii) kata adjektif ukuran.2 Jenis-Jenis Golongan Kata Adjektif Anda tentu telah mengetahui bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. Dia lemah dalam matematik iii. (iv) kata adjektif bentuk. v. seperti contoh berikut: kuat keras bijak pintar lemah cergas nakal sihat jahat Contoh ayat: i.al. sangat. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. atau sisipan (Ali Mahmood et. dan (ix) kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. Anak Pak Kamar bijak sekali. (viii) kata adjektif perasaan. 2007) Menurut Nik Safiah Karim et. (v) kata adjektif waktu. (vi) kata adjektif jarak. Peserta itu berdiri dengan cergas. (2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurangkurangnya sembilan jenis. sekali. agak. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. sungguh. paling. Kubu pertahanan pemberontak itu amat kuat. sudah lama sungguh. iaitu (i) kata adjektif sifatan atau keadaan. benar. (vii) kata adjektif cara. .6.

seperti contoh berikut: lurus bengkok leper bulat bundar bujur . seperti contoh yang berikut: tebal nipis tinggi gemuk kurus panjang pendek rendah kecil Contoh ayat: i. Baju kesukaan saya berwarna kuning. Pokok itu semakin hari semakin tinggi. Dia memiliki mata berwarna biru. v. Anaknya masih kecil lagi. ii. Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. Badannya semakin kurus.Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. iv. ii. iii. Buku tebal itu sudah saya baca. Kereta merah itu kepunyaan abang. Kertas nipis itu tidak boleh digunakan lagi. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran. iv. iii. Pakaian pelajar sekolah berwarna putih. seperti contoh berikut: jingga putih perang biru hitam kelabu Contoh ayat: i. v. Adik suka pakai baju hijau.

Matanya tajam memandang ke hadapan Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. v. v. Rumahnya tidak jauh dari Pejabat Pos. Dia berada di kampus sehari suntuk. seperti contoh yang berikut: kerap jarang baharu awal lewat dahulu sering silam lampau Contoh ayat: i. Pinggan leper itu untuk pinggan makan. ii. Nenek masih menyimpan barang-barang lama. Bentuk buah kelapa itu lonjong. Kedatangannya lewat hari ini.lonjong Contoh ayat: i. iii. iv. iii. Dia berdiri hampir dengan kereta saya. Mukanya bujur sirih. ii. Cikgu menasihatkan kami supaya datang awal Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang seperti contoh yang berikut: nyaris hampir dekat jauh Contoh ayat: i. iii. iv. buncit tajam Jalan lurus mudah dilalui. ii. Kenangan silam sukar dilupakan. Universiti itu dekat dengan lebuhraya. .

iii. ii. v. Kanak-kanak itu takut akan kucing. Mereka amat rindu akan kampung halaman. Pemuda itu masih malu untuk bersuara Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. ii. seperti contoh yang berikut: pantas lambat laju deras gopoh cermat ligat perlahan cepat Contoh ayat: i. Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. iii. dengar. bau. Siapa cepat dia dapat. Dia cermat apabila berbelanja. pandang.Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. iv. seperti contoh yang berikut: kasih sayang cinta takut hendak rindu malu geram marah Contoh ayat: i. dan rasa seperti contoh yang berikut: Indera sentuh . Arus sungai itu sangat deras. iv. v. Gasing itu berpusing ligat. Nenek itu terlalu kasih akan cucunya. Dia masih marah kepada saya. Kereta itu dipandu dengan laju.

ii. Dia ingin mengahwini pemuda tampan. .lembik halus kasar kesat licin keras i. Kulit mukanya sangat halus. Saya suka mendengar suaranya yang lembut. Buku itu berkulit keras. iv. Indera dengar nyaring merdu garau lembut serak mersik i. ii. iv. Kakaknya suka berpakaian cantik. iii. Dawai kasar itu untuk dibuat ampaian. ii. Alunan musik itu mersik.  Lantai itu licin kerana baru dicuci. vi. iii. Kain yang kesat itu ialah kain lap. v. v. Teriakannya nyaring sungguh. Indera pandang comel cantik hodoh buruk segak molek i. Rumah buruk itu tidak berpenghuni. iv. Pakaian pengantin itu molek sungguh. iii. Kebanyakan lelaki bersuara garau. Pemuda segak itu guru saya.  Suaranya merdu bagai buluh perindu.

Kuih tradisional itu terlalu manis. iv. v. iv.  Bunga ros itu harum baunya. Nasi tengik itu tidak boleh dimakan. iii. Bangkai ikan itu menyebabkan bau hanyir. Semua orang suka makanan lazat. Buah limau masam rasanya. Saya tidak suka minum ubat pahit. Setiap hari kita minum air tawar. Setiap hari dia memakai minyak wangi. ii. Indera bau wangi busuk hanyir hancing harum tengik i.3 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Tugas Golongan kata tugas merupakan golongan kata yang bersifat pelbagai jenis (keterangan). iii. Bau busuk itu datangnya dari lori sampah. Indera rasa manis masin kelat payau masam lazat i. Dengan perkataan lain. golongan kata tugas bukan sahaja mengandungi . ii. v. 6.

berfungsi sebagai kata praklausa. benar dua. sudah. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. harap hatta. berapa. paling juga. tolong. Kata tugas juga menjadi salah satu unsur dalam ayat. klausa. adalah di. pernah sangat. Sehubungan itu. klausa atau frasa untuk mendukung maksud sesuatu tugas sintaksis tertentu.cis apa. dan sebagainya. dari. lah. atau sebagai kata pascakata. siapa sila. amat. maka. pun tidak. prafrasa. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti untuk frasa nama. tepi 6. fungsi kata tugas dalam ayat adalah sebagai pemeri. penghubung. Berikut disenaraikan kelompok kata tugas dan contoh-contoh perkataan yang berfungsi untuk mendukung sesuatu tugas dalam sintaksis tertentu. tetapi wah. penegas. penentu. bukan ialah. kata hubung kata seru kata tanya kata perintah kata pangkal ayat kata bantu kata penguat kata penegas kata nafi kata pemeri kata sendi nama kata pembenar kata bilangan kata arah : : : : : : : : : : : : : : dan. penguat.4 Jenis-Jenis Golongan Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. frasa kerja. segala. Sila rujuk jadual yang berikut untuk huraian tentang jenis-jenis kata tugas (Ali Mahmood et. bawah. banyak atas.golongan kecil yang berbeza malah turut menunjukkan sifat yang sama.amboi. dan frasa adjektif. tah. atau. penerang.al. kah. syahadan akan. dalam.2010) . daripada ya. pembenar. betul.

malahan. Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk.  Gabungan dan. (ii) Kata Hubung Pancangan 1.  Mereka beramairamai pergi ke sekolah yang menawarkan kursus komputer. tetapi. sambil.  Sampah itu dipungutnya kemudian dicampakkannya ke dalam tong sampah. serta.Jenis Kata Tugas (i) Kata Hubung Gabungan Kata Tugas Ayat 1.  Relatif yang  Budaya hidup yang bertoleransi dapat menjamin kesejahteraan.  Komplemen bahawa  Guru itu . kemudian  Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain. atau.  Mereka mungkin pergi ke Johor atau ke Perak. Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya. lalu.

petani itu menanam jagung. sekiranya. kami akan melawan.  Keterangan kerana. hingga. ketika. supaya. sungguhpun. apabila  Pertandingan badminton akan ditangguhkan sekiranya tiada sambutan. meskipun. semoga. sewaktu.  Sewaktu diumumkan berita penting itu kami tiada di sini.menyatakan bahawa muridnya sangat rajin.  Semua pihak harus menyedari bahawa perkara yang dihadapi adalah amat mencabar. untuk.  Sementara menanti padi masak. semasa.  Kalau musuh menyerang. kendatipun. agar. sementara. jikalau. tatkala.  Dia membaca terlalu banyak hingga terlupa untuk makan.  Orang tua itu berdoa semoga . kalau. andai kata. setelah. walaupun.

bagaimana. pengiyaan. celaka. atau sebagai penerang pangkal kepada klausa  Kata seru aduh. kata pembenar. dan kata pangkal ayat. Tugasnya yang sedemikian adalah untuk menimbulkan seruan. pertanyaan. mengapa. bila. apa. syabas. eh. siapa. mana  Harga barang itu berapa?  Mengapakah dia menangis semalam?  Kesihatannya sekarang bagaimana?  Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri?  Manakah baju baharu saya?  Siapakah yang datang semalam? . amboi. kata perintah. wah.keluarganya sentiasa sihat. (iii) Kata Praklausa 1. iaitu yang terdiri daripada kata seru. oh. kata tanya. awak datang lambat sangat!  Kata tanya berapa. cis. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. awak telah berjaya! Aduhai. 2. wahai   Syabas. aduhai.

sekali peristiwa. Kata perintah jangan. tanyalah dia untuk mendapatkan kepastian. kalakian. itulah orangnya. maka. minta. benar  Silalah masuk. sila.  Jangan buang sampah di sini. itulah cikgu baru di sekolah kita.  Harap saudara dapat datang petang ini. adapun.  Benar.   Kata pembenar ya. syahadan.  Janganlah bersusah hati. harap.  Kata pembenar hatta. sebermula.  Kalakian berlakulah permusuhan antara kedua-dua kerajaan itu.  Maka baginda pun bertitah kepada Bendahara . jangan. sila. jemput.  Betul. betul. arakian  Hatta istana itu pun siaplah. Ya. tolong. benar. alkisah. usah.

menegaskan. menunjukkan arah. menguatkan. menafikan. atau frasa adjektif. iaitu sama ada frasa nama. baru. belum  Pekerja itu telah pulang.  Semua kenderaan akan diperiksa esok.  Sebermula berburulah baginda bersamasama hulubalangnya.  Murid-murid itu baru tiba. (iv) Kata Prakfrasa 1. pernah. memerikan.  Mereka pernah ke utara Malaysia. akan.  Semua pihak sedang sibuk menyiapkan kerja.  Kata bantu 1.  Adik masih membersihkan meja. dan membilang. . sedang.  Mereka sedang menyiapkan pengaturcaraan komputer. menyendikan. Mendukung tugas maksud yang terkandung dalam ayat seperti tugas membantu. 2.Paduka Raja. Bantu Aspek: telah. frasa kerja. masih. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa.

agak.  Semua pihak boleh memberikan pendapat mereka. harus. paling. Penguat Hadapan: terlalu. Bantu Ragam: hendak.  Keputusan mesti diumumkan pada hari ini juga.  Halaman di hadapan rumah harus dibesarkan lagi. paling.  Ramai graduan yang mahu bekerja sendiri. boleh.  Kata penguat 1.  Atuk dapat mengerjakan fardhu haji pada tahun ini. mahu.  Pendapatnya agak . terlalu. dapat  Cikgu Ramli bersungguhsungguh hendak mengadakan kelas tambahan. Pembesaran tasik masih belum dapat dimulakan lagi. 2. mesti.  Cadangan yang dikemukakannya paling menarik. agak  Kata penguat hadapan ialah perkataan yang  Bangau itu terlalu kurus.

3.  Siapakah majikan kamu itu?   Apatah daya kita. -lah. 2. Penegas frasa predikat: kah. 1. 1. nian  Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif.  Dia keluar sebentar nian. sangat. -tah. sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. benar.  Hanya berlaku apabila frasa predikat atau bahagian yang ditegaskan mengalami proses pendepanan.letaknya di hadapan kata adjektif. Penguat belakang: sekali. Penguat bebas: amat. Penegas frasa subjek atau  Kami juga ingin ke . bernas.  Lukisan di dinding itu cantik sekali. Orang itulah bapanya.  Lambat benar bas itu tiba.  Kata penegas Kata penegas memberi penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat. sungguh  Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas.

iaitu frasa nama. Hujan turun hanya pada musim dingin. Kami ingin juga ke pekan. hanya. Rumah lama itu tidak besar sangat 3. hanya. frasa adjektif. Roti bukan diperbuat daripada besi.frasa predikat: juga. dan frasa sendi nama 1. Hujan hanya turun pada musim dingin. Hadir di hadapan frasa  Yang dapat dilihat . pun. Menjadi unsur nafi frasa nama dan frasa sendi nama: bukan   Itu bukan mereka. lagi.  Kata nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa predikat. jua. frasa kerja. 2.  Kata pemeri - 1.   Dia tidak berlari. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif: tidak.  Pak Ali bukan kaya sangat tetapi pemurah orangnya. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa mendukung maksud pertentangan maklumat: bukan  Dia bukan hendak belajar tetapi hendak bermain sahaja. memang  Bersifat bebas dari segi kehadirannya dalam ayat    bandar.

 Kereta api laju ke KLIA ialah jenis pengangkutan yang dapat menjimatkan masa. 2.  Arah: Mereka menuju ke selatan. arah dituju.waktu atau masa: dari  Tempat atau arah: Angin bertiup dari arah selatan. Hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama: adalah  Kenyataan itu adalah tidak benar.  Waktu atau masa: Ali menunggu hingga ke petang. Menunjukkan: tempat. Menyatakan tempat atau arah. 3. 1.  Kata sendi nama Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama.  Kejadian yang berlaku itu adalah disengajakan bagi mengelakkan salah faham. Menunjukkan tempat: di  Tempat: Pengembara itu sesat di dalam hutan. waktu atau masa: ke  Tempat: Mereka akan ke Kuantan esok. . nama: ialah ialah usaha dan kerajinannya. 2.Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat.

 Sumber atau asal kejadian: Ukiran itu diperbuat daripada logam. unsur mujarad.  Pecahan: Peserta dibahagikan kepada dua kumpulan. benda. Menunjukkan keterangan waktu dan tempat: pada  Waktu: Bas bertolak pada pukul tujuh pagi. asal kejadian.  Tempat: Tuliskan nama anda pada . 5. 6.  Perbezaan atau perbandingan: Kami tiba lewat daripada mereka. Waktu atau masa: Tempoh pembayaran bermula dari esok. Menyatakan punca bagi manusia. 4. perbezaan. dan perbandingan: daripada  Punca: Dia menerima surat daripada kakak. unsur mujarad. haiwan. menyatakan pecahan dan menyatakan perubahan keadaan: kepada  Sasaran: Sila kembalikan borang itu kepada kerani.  Perubahan keadaan: Keadaan berubah kepada yang lebih baik. Menyatakan sasaran yang merujuk manusia. haiwan. sumber.

Menyatakan maksud  Bahagian ditentukan yang atau bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan: untuk diperuntukkan: Hadiah untukmu.  Perbandingan: Hatinya {seperti. ini 9. Membawa rujukan: tentang maksud  Rujukan: berbincang tentang negara. Mereka masalah 11.  Rumah pekerja dibaiki. 10. laksana} batu. laksana umpama. Menunjukkan kegunaan  Kegunaan sesuatu: untuk untuk Rumah pekerja untuk sesuatu: untuk. . bagi sedang 8. keras bagai. Membawa perbandingan: maksud seperti. 7. bagai. bagi sedang dibaiki. Bertugas membawa  Tujuan: Kita mesti bersatu demi makna tujuan: demi keadilan negara.kertas ini. umpama.

semenjak} dua lalu.  Cara dilakukan: sesuatu Dia memulakan majlis yang  dengan doa. Membawa rujukan: terhadap maksud  Rujukan: Tanamilah belas rasa kasihan terhadap binatang 15. atau  Bersama-sama: Ayah ke pekan dengan ibu. sesuatu memakai menggunakan. Membawa penanda waktu maksud atau  Penanda waktu atau masa: Kami tinggal di kampung {sejak. itu kata yang emotif: amat akan . semenjak 14. Membawa bersama-sama.12. menyatakan perbandingan serupa: dengan maksud cara dilakukan. 13.  Menyatakan perbandingan: Dia sentiasa sependapat dengan ketuanya. Memakai atau menggunakan: Ani melukis potret itu dengan cat air. tahun yang masa: sejak. Mendahului kata adjektif yang bersifat emotif: akan  Mendahului adjektif bersifat Wanita rindu anaknya.

hingga.  Tidak perbezaan antara pendapatnya dengan pendapat saya. Membawa maksud perihal peringkat dan had masa. atau tempat:  Perihal dan peringkat masa: belajar sampai} had Anaknya {hingga.16. Membawa maksud  Hubungan pembuat dalam hubungan pembuat dalam ayat pasif. Hubungan yang membawa maksud sebab: badminton Pemain itu kalah oleh (sebab) kekurangan latihan. antara kebangsaan kita. hubungan yang membawa maksud sebab: oleh  ayat pasif: Kuih itu dibeli olehnya. 17. ada besar . peringkat universiti. sampai 18. Membawa lingkungan mempunyai pengertian yang ruang tidak atau  Lingkungan tidak yang mempunyai ruang atau jarak: Kita harus bertutur dalam bahasa jarak: dalam. waktu.

 Kata arah 1. para. 1. sedikit (v) Kata Pascakata Bilangan tak tentu: Segala persiapan telah dibuat. dalam. 2.  Kata bilangan 1. segi. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda. belakang. selatan. Dua hari lagi dia akan sampai. seluruh. sisi. atas. Menjadikan perkataan yang sesuatu bukan  Lajunya ialah 100 km sejam. antara. semua. luar. barat. Menunjukkan sejuta bilangan  Bilangan tentu: tentu: satu.  Mereka bersembunyi bawah rumah.  Buku itu ada di atas meja.  Kata penekan 1. sekalian. penjuru. tengah. beberapa. Menunjukkan bilangan tak tentu: segala.  Dia duduk di antara Ramli dan Salmah. -nya yang hadir selepas perkataan. samping. dua. banyak. sepuluh.  Petani itu berjalan di tepi danau. bergabung dengannya: nya  Kata pembenda 1. tepi. hadapan. utara khemah belakang rumah.  2. Memberi kepada penegasan kata yang  Lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis. sudut.  Kami mendirikan di di timur. . bawah.

daripada kata nama sebagai kata nama: Kata + -nya. sakitnya AKTIVITI 1. kata adjektif sifatan atau keadaan. (vi) kata adjektif jarak. Secara berpasangan. . (iv) kata adjektif bentuk. kenal pasti jenis-jenis kata tugas yang berbeza. lajunya. iaitu (i) kata hubung gabungan. 2. iaitu (i). (viii) kata adjektif perasaan. dan (ix) kata adjektif pancaindera. (ii) kata adjektif warna. (ii) kata hubung pancangan. (v) kata adjektif waktu. (iii) kata praklausa. (iv) kata prakfrasa dan kata pascakata. (vii) kata adjektif cara. (iii) kata adjektif ukuran. catatkan dua contoh kata adjektif untuk setiap jenis kata adjektif. Berdasarkan petikan di bawah.

iaitu. apatah lagi komunikasi yang bersifat rasmi. bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan. pegawai kerajaan. Kuala Terengganu. dan krisis pembudayaan tentang mutu penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai ranah seperti pentadbiran. Tegas beliau. penggiat bahasa dan . sekali gus dapat mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa tonggak tamadun bangsa.” Seminar anjuran Institut Perguruan Sultan Mizan. bakal pendidik. Haji Awang Sariyan ketika membentangkan kertas utama yang bertajuk Melestarikan Bahasa Melayu dalam Komunikasi dalam Seminar Kesantunan Berbahasa Peringkat Kebangsaan pada 28 hingga 29 Mac 2007 di Hotel Grand Continental. Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan Kerajaan Negeri Terengganu ini bertujuan untuk menghayati dan menerapkan bentuk serta strategi komunikasi yang bersopan dan beretika bagi mengatasi kepincangan aspek penghayatan nilai serta adab ke-sopanan dan kesantunan berbahasa yang semakin diabaikan dalam kalangan masyarakat. media massa. “krisis pembudayaan bahasa Melayu dapat diperhatikan dalam dua bentuk. Pelestarian bahasa Melayu dari sudut taraf dan fungsinya serta penggunaannya penting untuk menyuburkan amalan komunikasi yang baik dan berkesan. guru.” Demikian ditegaskan oleh tokoh bahasa. krisis pembudayaan dalam hal taraf dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Di samping itu. Kian ketara ialah pengabaian sejumlah anggota masyarakat pelbagai lapisan terhadap bahasa sebagai unsur teras kebudayaan dan tamadun.Masyarakat kita sedang menghadapi krisis pembudayaan bahasa Melayu dalam komunikasi. Profesor Dr. seminar ini diharapkan dapat memberikan input dan maklumat baharu kepada para ilmuwan dan pentadbir sekolah agar dapat menerapkan aspek kesantunan berbahasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) sekali gus memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Seminar yang dihadiri oleh 200 orang peserta yang terdiri daripada pensyarah. pendidikan dan di tempat awam.

Tuan Haji Nik Arif Raja Yusof.pdf LATIHAN .gov. beliau menegaskan bahawa “penerapan kesantunan dan budi bahasa dalam komunikasi amat penting untuk membentuk generasi yang berkualiti dan berkeperibadian tinggi.dbp. Oleh itu.masyarakat umum ini telah dirasmikan oleh Pengarah Institut Perguruan Sultan Mizan.my/klikdbp/klikdbp1apr7. Sumber: http://www. beliau berharap agar seminar ini dapat menyemarakkan rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan. Dalam ucapan perasmiannya. mengangkat martabat bahasa Melayu dan menyuntik semangat para peserta.

betullah kau bersetuju bila aku katakan profesion perguruan itu serendah-rendah karier dalam kelas profesional? Aku teguk lagi kopi yang masih hangat. "Ya. lalu menyuapkannya ke mulut. Kopi yang masih panas kucicip perlahan. Pandangannya menuntut jawapan. "Err. Hilwah. Menarik nafas.. Aku masih diam. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia.. .. mengoyakkan bucunya lalu mencurahkan isinya ke dalam cawan putih bermulut heksagon." balasnya." "Aku bukan mengajak bertekak. "Hilwah. Tanganku mengacau sudu sambil mata merenung jauh. Hakikatnya pantai hatiku sedang diamuk gelora. tapi maksud kau. Aku mencapai satu paket gula.Berdasarkan petikan cerpen di bawah. Kemudian kenal pasti jenis-jenis kata adjektif tersebut. kenal pasti dan gariskan golongan kata adjektif yang terdapat. "Buat apa aku nak bertekak tentang persoalan yang kau sendiri telah punya jawapan dan pilihan. Rasa terhina! BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. dan tidak. (1980). Tapi berkongsi pandangan. Dia turut menghirup teh manis di dalam cawan di hadapannya. Dia mengorak senyum." Aku menjawab acuh tidak acuh. kau marah?" Aku menggetis donat di dalam piring. "Kenapa kau diam? Tak betulkah apa yang aku katakan?". Persoalan yang dihamburkan membuat aku malas mahu melayan. Kurang manis. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti..

al (1996. Tatabahasa Dewan. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu: Kuala Lumpur:Open University Malaysia. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.Nik Safiah Karim et. (2010).al (1996.Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Ali Mahmood et. Tatabahasa Dewan.al.al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007).Abdullah Hassan (penyunting) (1983). Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. 2006). Rencana Linguistik. Abdullah Hassan (2006). Abdullah Hassan (2008). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka . Ali Mahmood et. 2006). Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et.Bhd. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Pedagogi untuk Sekolah Menengah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->