MODUL BMM 3109 - MORFOLGI BAHASA MELA

as salam and welcome..♥

TAJUK 1

MORFOLOGI BAHASA MELAYU

SINOPSIS

Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep Morfologi Bentuk kata Bahasa Melayu Golongan kata Bahasa Melayu

Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan, struktur kata dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam kumpulan yang sama. Kesimpulannya, morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.

Abdullah Hassan (2006) : Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Istilah ini dipinjam daripada biologi yang bermaksud kajian tentang bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. Konsep bentuk ini diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukkannya. Unitunit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Morfem ialah unit yang terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. Perkataan ialah bentuk bahasa yang terkecil juga tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri.

Pembentukan Kata dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa cara membentuk perkataannya. Ada bentuk perkataan yang bersifat tunggal, contohnya rumah, tinggal dan putih. Di samping itu terdapat perkataan yang dibentuk hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pengimbuhan ialah meninggal dan meninggalkan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pemajmukan ialah reka bentuk dan surat khabar. Manakala contoh perkataan yang dibentuk secara penggandaan ialah besar – besar dan baju – baju.

Pengimbuhan Kata ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan iaitu awalan, akhiran dan sisipan. Imbuhan – imbuhan ini apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif.

Pemajmukan Kata ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.

Penggandaan Kata dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar juga boleh diandakan secara berentak, iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu.

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep Imbuhan. menjelaskan jenis-jenis Imbuhan. menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Rajah 1.2 Kerangka Tajuk

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep menjelaskan konsep Imbuhan, menjelaskan jenis-jenis Imbuhan dan menjelaskan konsep Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu

1.1 Definisi Imbuhan Apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan? Tatabahasa Dewan (2004) : Perkataan-perkataan dalam sesuatu bahasa boleh terdiri daripada bentuk dasar iaitu bentuk kata terkecil yang tidak menerima sebarang imbuhan atau bentuk terbitan, bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas bentuk dasar tadi melalui berbagai-bagai cara pembentukan kata. Imbuhan yang dimaksudkan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Tercakup dalam imbuhan ialah bentuk-bentuk berikut : awalan, akhiran, sisipan, apitan, morfem kosong dan bentuk fleksi.

Abdullah Hassan (2004) : Pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbaagai golongan, kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif. Nik Safiah Karim dan rakan (1996) : Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa, proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri. Di dalam pemakaiannya, imbuhan mestilah dirangkaikan dengan perkataan. Proses pengimbuhan ialah satu proses membentuk perkataan dengan cara mengimbuhkan sesuatu perkataan dengan imbuhan-imbuhan tertentu supaya dengan demikian akan timbullah satu perkataan yang membawa konsep yang baharu.

1.2 Jenis-Jenis Imbuhan Imbuhan-imbuhan dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada dua unsur yang besar iaitu imbuhan-imbuhan yang asli dalam bahasa Melayu dan imbuhan-imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. 1.2.1 Imbuhan-imbuhan asli dalam bahasa Melayu Imbuhan-imbuhan yang telah sedia ada dalam bahasa Melayu dapat dipecahkan pula kepada empat jenis iaitu awalan, akhiran, sisipan dan apitan.

2.2. pe-. Misalnya –kan dalam jalan+kan dan -i dalam akhir+i.dalam di+ambil.-i dalam di+ikut+i.. di-.2 Akhiran Imbuhan yang ditambah pada bahagian belakang kata dasar (sesudah kata dasar) dalam pemakaian. em. meny..1. ber-. Misalnya –el.2.dalam ber+jalan dan di.1. Misalnya ber.1..2.4 Sisipan Imbuhan yang hadir di celahan kata dasar. per-. men-. meng-.. Misalnya ter-. 1.2. dan lain-lain. mem-.dalam s+in+ambung.5 Morfem Kosong . 1. 1.3 Apitan Imbuhan.-erdalam s+er+uling dan –em-. misalnya ke-.1. me-.-an dalam ke+cantik+an dan di-. el-. se-. Sisipan terbahagi kepada empat iaitu er-.1 Awala lan Imbuh an yang diletak kan di awal perkat aan (sebel um kata dasar) dalam pemakaiannya.... 1. -in. yang hadir secara mengepit kata dasar.1.dan in-. dalam g+em+uruh.dalam t+el+unjuk..1 . ke-. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar.

1. 1.5 Fleksi Tidak Wujud dalam bahasa Melayu. Namun. tiga kumpulan ini ialah : 1.2.2 Imbuhan Arab Parsi . Penggunaan imbuhan ini amat produktif dan telah menjadi sebati dengan perkataan-perkataan dasar dalam bahasa Melayu. dapat dibahagikan unsur-unsur imbuhan asing ini kepada tiga kumpulan mengikut asal imbuhan-imbuhan tersebut.2 Imbuhan-imbuhan Pinjaman dalam bahasa Melayu Umumnya.2.2.Tidak Wujud dalam bahasa Melayu. 1.1 Imbuhan Sanskrit Imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit ialah jenis imbuhan yang telah lama ke dalam sistem tatabahasa bahasa Melayu. Awalan maha tata pra swa tuna eka dwi tri panca maharaja tatabahasa prakata swadaya tunabusana ekabahasa dwitahunan tribulan pancaindera man man wan wan wati wati nita nita Akhiran seniman budiman angkawan jelitawan olahragawati seniwati karyanita biduanita 1.2. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit iaitu awalan dan akhiran.2.2.

auto.anti-.Inggeris Imbuhan asing yang paling banyak dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu berasal daripada imbuhan bahasa Yunani – Latin – Inggeris. Tetapi umumnya tersebut tidak berfungsi sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu kecuali beberapa imbuhan awalan seperti pro-. bahasa Arab telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu dan ini memudahkan proses asimilasi unsur-unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu.dan supra-.2. Sebagai bahasa rasmi agama Islam. Namun demikian. poli-. Awalan Akhiran .2. Awalan bibiadap bilazim binormal -wi -i -iah -in Akhiran duniawi abadi lahiriah hadirin munafikin -at hadirat munafikat -ah qariah solehah 1. terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab-Parsi iaitu awalan dan akhiran. terutamanya dari segi pengambilan bentuk-bentuk katanya. mono-.3 Imbuhan Yunani – Latin .Pengaruh bahasa Arab-Parsi terhadap bahasa Melayu bermula sejak kedatangan Islam ke alam Melayu kira-kira abad ke-13 masihi.

proantipoliautosubsupraheteroheksahidrohomohiperkilomakroinfrainter- probarat antikerajaan poliklinik autograf subbidang supranasional heterograf heksagon hidrolisis homogen hiperbola kilometer makrolinguistik intrajabatan intervokal -isme -isme -ik -ik -si -si -al -al -is -is sosialisme nasionalisme prolifik saintifik sensasi revolusi praktikal klinikal potensi praktis .

Berikut diperlihatkan beberapa contoh proses pengimbuhan. dan sisipan.3. akhiran.4 : Bentuk-Bentuk Imbuhan Pinjaman dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1.1 Proses Pengimbuhan Proses pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. pemajmukan.. apitan.Rajah 1. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja. Imbuhan (Awalan) PemMemper-isme -i Peng-. Imbuhan-imbuhan ini. iaitu kata tunggal. iaitu awalan. kata majmuk. dan kata ganda.. Terdapat empat jenis imbuhan.3 Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata. dan kata adjektif. penggandaan dan akronim Rajah 1.-an bawa kuat Kata dasar Kata terbitan pembawa memperkuat nasionalisme dekati pengisytiharan nasional dekat isytihar . tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu.5 : Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu Mengikut Tatabahasa Bahasa Dewan 1. kata terbitan.. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan. Prosesproses ini ialah pengimbuhan..

2 PROSES PEMAJMUKAN Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu...+ mudi ( kemudi ).3.-an Kata Dasar libat lanjur balik sambung Ber-. Sebahagian besar proses pengimbuhan berlaku pada kata dasar. dapat dilahirkan pengarang melalui imbuhan peN-.. Daripada kata dasar karang. Pengarang pula dapat menerima apitan ke-. misalnya... kerusi dan malas masing-masing mempunyai makna tersendiri... Berikut ialah beberapa contoh lain : 1. Sebagai contoh.. Pengimbuhan boleh berlaku pada sejumlah kecil kata akar.-an -er-em- ikut sihat Imbuhan terlibat terlanjur terbalik sinambung lari gigi gilang mengikuti kesihatan Kata Terbitan keterlibatan keterlanjuran menterbalikkan kesinambungan berlarian gerigi gemilang Proses pengimbuhan boleh berlaku pada pelbagai tahap..-i Ke-. Tidak dapat diselitkan apa-apa unsur antara dua kata dasar .-an. ke.+ tapa ( bertapa ). tetapi apabila dirangkaikan membentuk kata majmuk kerusi malas.. Kata terbitan yang dihasilkan oleh proses pengimbuhan boleh menjadi kata dasar bagi proses pengimbuhan kali kedua.Men-..+ tawa ( ketawa ) dan ke. misalnya ber. menerbitkan kepengarangan. yang menghasilkan kata terbitan.

3. 1.1 Penggandaan Kata Majmuk Kata majmuk boleh mengalami proses penggandaan.2.2 - berurus niaga mencari gali direka bentuk daya serapan Apabila kata majmuk menerima apitan.3.2.1 Apabila kata majmuk menerima awalan atau akhiran. Cara pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk.1.2. maksudnya.ini. ejaannya menjadi bercantum.1Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti kata dasar lain. iaitu : 1. Contohnya : lipat ganda surat khabar urus niaga ibu bapa - melipatgandakan persuratkhabaran diurusniagakan keibubapaan 1. dalam bahasa Melayu tidak terdapat ungkapan * kerusi yang malas atau * kerusi dan malas atau * kerusi untuk malas.1.2. Contohnya : rumah sakit guru besar Raja Muda rumah-rumah sakit guru-guru besar Raja-raja Muda . Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja.3. Contohnya : ejaannya tetap terpisah. urus niaga cari gali reka bentuk daya serap 1.3.

Terdapat dua jenis penggandaan penuh.3. separa atau berentak iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu. 1. Penggandaan berentak. Dalam hal ini. Dengan kata lain. terdapat tiga jenis penggandaan. Contohnya : setiausaha jawatankuasa tanggungjawab setiausaha-setiausaha jawatankuasa-jawatankuasa tanggungjawab-tanggungjawab 1. 1. Contohnya : Sekolah makan besar    sekolah-sekolah makan-makan besar-besar .3.1 Penggandaan penuh Penggandaan penuh ialah proses yang mengulangi seluruh kata dasar. iaitu :  Yang melibatkan kata dasar yang tidak menerima apa-apa imbuhan.Timbalan Naib Canselor - Timbalan-timbalan Naib Canselor Satu kekecualian ialah penggandaan yang melibatkan perkataan yang telah mantap. dan 3. sama ada secara penuh. Penggandaan separa. penggandaan berlaku kepada keseluruhan perkataan.3. Penggandaan penuh. iaitu .3 PROSES PENGGANDAAN Proses penggandaan ialah proses yang mengulangi kata dasar. 2.

2 Penggandaan separa Penggandaan separa ialah proses yang mengulangi sebahagian kata dasar sahaja. Penggandaan ini berlaku pada . Penggandaan separa yang berlaku hanya mengulangi kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan. Penggandaan separa berlaku pada dua jenis kata dasar. Proses ini dapat digambarkan seperti yang berikut : jari siku sungut pohon laki  jejari sisiku susungut popohon lalaki jejari sesiku sesungut pepohon lelaki pada kata dasar yang berimbuhan. menjadikannya vokal e pepet. iaitu :  pada kata dasar tunggal dan lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya serta letak pengulangan itu pada bahagian hadapan kata dasar. Contohnya : pelari perbualan kekasih kejadian     pelari-pelari perbualan-perbualan kekasih-kekasih kejadian-kejadian 1.3. Vokal dalam bentuk gandaan ini mengalami proses pelemahan.baju  baju-baju  Yang melibatkan kata dasar yang menerima imbuhan.3.

Contohnya : sayur ramah cerai sayur-mayur ramah-tamah cerai-berai  Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan . iaitu : 1 2 3 Penggandaan Berentak Pengulangan Vokal Penggandaan Berentak Pengulangan Konsonan Penggandaan Berentak Bebas  Penggandaan Berentak Pengulangan Bebas Dalam penggandaan ini. penggandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis. iaitu yang mempunyai ciri-ciri keharmonian vokal.3.3 Penggandaan Berentak Penggandaan berentak ialah proses yang mengulangi kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu.3. dan boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau di bahagian hadapan kata dasar.kata kerja dan kata adjektif. Kata Dasar Berimbuhan tersenyum bercakap setinggi membantu mencuit menari mengejar Imbuhan tersenyum-senyum bercakap-cakap setinggi-tinggi bantu-membantu cuit-mencuit tari-menari kejar-mengejar 1. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi demikian. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Dalam penggandaan berentak. bunyi yang diulang ialah vokal.

3.4. Contohnya : ABIM Bernama Kugiran . 1. Contohnya : kayu tanah simpang kayu-kayan tanah-tanih simpang-siur Perhatian: Kata ganda mesti dieja dengan sempang. 1. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim.1 Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.3. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. jika ditulis *ipar duai. Salah.Angkatan Belia Islam Malaysia . penggandaan berlaku pada persamaan bunyi-bunyi konsonan tertentu. bergantung pada cara pembentukkannya.2 Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya .4 KATA AKRONIM Mengikut Tatabahasa Dewan.4. misalnya. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. jika kata nama khas.3. Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation 1.Berita Nasional Malaysia .kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu.Dalam penggandaan ini.

2. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar.4. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang definisi morfologi bahasa Melayu.3.Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu. 1.kumpulan gitar rancak 1. BACAAN TAMBAHAN .2 Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. Contohnya : tabika . anda juga dikehendaki mengumpul maklumat tentang Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. Oleh itu. Selain itu.pukul rata kugiran .taman bimbingan kanak-kanak purata . jika bukan kata nama khas.

(2006). Sabran dan Rahim Sham. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd. Kuala Lumpur : PTS Profesional. Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. (1985). TAJUK 2 PERKATAAN DAN BENTUK PERKATAAN BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini membincangkan kata dan bentuk tunggal. kata majmuk dan kata majmuk. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Abdullah Hassan. Raminah Hj. kata terbitan. Morfologi Bahasa Melayu. Selain itu. (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. tumpuan juga diberi untuk mengenal pasti golongan kata tunggal dan kata terbitan. HASIL PEMBELAJARAN (i) (ii) (iii) (iv) Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Mengenal pasti Kata Tunggal dan Bentuk Kata Terbitan Mengenal pasti Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Mengenal pasti Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda (v) (vi) Mengenal pasti Golongan Kata Tunggal Mengenal pasti Golongan Kata Terbitan KERANGKA TAJUK-TAJUK .Nik Safiah dan rakan-rakan.

Rajah 2.1: Kerangka Tajuk 1 .

suka. cahaya.Akronim (Gabungan Suku Kata) cerpen. bulat. cenderamata. das. ADUN. Contohnya : Kata Tunggal Satu Suku Kata had. cat. laksana. trak. skru Kata Tungga Dua Suku Kata dia. almari. wang. akan. isyarat Kata Tunggal Empat Suku Kata dan lebih universiti. meja. am. rak. teks. mahasiswa.Akronim (Gabungan Huruf Awal) ABIM. jauh. dekat. mengenal pasti golongan kata tunggal dan mengenal pasti golongan kata terbitan. taska. 2. sayembara. mengenal pasti kata majmuk dan bentuk kata majmuk. mengenal pasti kata ganda dan bentuk kata ganda. gembira. sini. dram.1 Kata Tunggal dan Bentuk Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata tunggal. Dalam bahasa Melayu. asal. zink.2. Kata Tunggal . tadika.cas. bom. cam. purata. MAS. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. pemajmukan dan penggandaan. golf. cereka . personifikasi Kata Tunggal . berita. skrip. UMNO. mengenal pasti kata tunggal dan bentuk kata terbitan. sana Kata Tunggal Tiga Suku Kata bahaya.

sisipan dan apitan. Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Nama) peN-. -wan. -ah. memper-. -isme. dwi-. se-. mikro-. makro-. te- Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Nama) -an.imbuhan itu pula terdiri daripada kata nama. infra-.2 Kata Terbitan dan Bentuk Kata Terbitan Kata terbitan ialah kata yang terhail daripada proses pengimbuhan iaitu proses mengandingkan imbuhan pada kata dasar. - . -in. ter-. akhiran. -at. pel-. maha. tata-. tele- Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Kerja) meN-. - Kata Terbitan Berakhiran (Akhiran Kata Kerja) -kan. ko-. pra-. -man. per-. pro-.Nama Khas) Intan (Institut Tadbiran Awam Negara) Mara (Majlis Amanah Rakyat) Pernas (Perbadanan Nasional) 2. -is.bel-. eka-. ke-.anti. -wati.Akronim (Gabungan Huruf Awal dan/ Suku Kata .Kata Tunggal . sub-. juru. di-. -ita. kata kerja dan lain-lain. Contoh bentuk imbuhan adalah seperti di bawah yang merangkumi awalan. semi-. ber. diper- Kata Terbitan Berawalan (Awalan Kata Adjektif) ter-.

3 Kata Majmuk Bebas bandar raya. ke-…-an Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Kerja) meN-…-kan. tengah hari. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah. memper-…ke-…-an Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Adjektif) Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Nama) -el-. di-…. lut sinar. -em- Kata Terbitan Bersisipan (Sisipan Kata Adjektif) -el-. lebuh raya. -em-. cakera . meN-…. -an.Kata Terbitan Berapitan (Apitan Kata Nama) peN-. di-…kan.. ber-…. diper-…-kan. -in- LATIHAN : Dengan merujuk setiap bentuk imbuhan di atas. Ketua Menteri. per-. -er-. Duta Besar Kata Majmuk Istilah Khusus model linear. kenal pasti contohcontoh kata terbitan dan senaraikan dalam lajur yang berasingan Kata Kata Majmuk dan Bentuk Kata Majmuk Kata Majmuk ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan kata dasar atau lebih dan membawa makna yang tertentu (baharu). ber-…-kan. Contohnya seperti di bawah. diper--. terima kasih. garis pusat.. -an. kereta lembu. Perdana Menteri. pel-…-an. -an. Naib Canselor. 2. memper-…-kan.

Kata Majmuk Jamak (Penada Jamak . Kata Majmuk Terbitan (Awalan dan Akhiran) dicampur aduk. sukarela. mengambil alih. setiausaha. suruhanjaya. tanggungjawab Kata Majmuk Jamak (Gandaan kata pertama) alat-alat tulis. sekumpulan. daya serapan Kata Majmuk Terbitan (Apitan) mencampuradukkan. kapalkapal terbang. olahraga. pesuruhjaya. sebahagian) semua Ketua Setiausaha. barisan.padat. pertubuhan. para. telefon dail terus Kata Majmuk Kiasan/Simpulan Bahasa Kata Majmuk yang Mantap anak emas. banyak. Persatuan Bekas Perajurit. pengambilalihan. beritahu.semua. sekumpulan guru penolong kanan. warganegara. guru-guru besar. buah tangan. matahari. jawatankuasa. kakitangan. kaki ayam. kaki bola antarabangsa. dikenal pasti. persatuan. . pengenalpastian. tandatangan. bumiputera. berat mulut. LATIHAN : Senaraikan contoh-contoh kesalahan penulisan kata majmuk di kampus anda yang kerap dilakukan oleh pengguna bahasa. kerjasama.

kupu-kupu. lelayang.4 Kata Ganda dan Bentuk Kata Ganda Kata ganda ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar. kusut-masai. Kata Ganda Penuh rama-rama. 2. pulau-pulau Kata Ganda Separa lelaki. gunung-ganang 2.1 Penggolongan Kata: Kata Nama . Dalam bahasa Melayu.lintang-pukang.2. tertanya-tanya.5 Golongan Kata Tunggal Kata Tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. tolong-menolong Kata Ganda Berentak lauk-pauk. Contohnya seperti di bawah. jangan-jangan. berlari-lari. cantik-cantik. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar atau digandakan secara berima.5. elok-elok. pemajmukan dan penggandaan. kalau-kalau. simpangperenang. kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata.

keadaan Kata Nama Khas (Hidup . masjid Kata Nama Am (Abstrak) mimpi. kehendak. Rafeah. Tompok. idaman. Mahathir. Sudirman Sang Kancil. Comel. beta. patik. perasaan.Kata Nama Am (Konkrit) baju. Bangunan Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. kemahuan.Bukan Manusia) Kata Nama Khas (Tak Hidup) Jibrail. mana. awak. mereka Kata Ganti Nama (Tunjuk) ini. Vanda Diana (orkid) Kata Nama Khas (Hidup . tuan hamba Kata Ketiga) Ganti Nama (Diri baginda. daku. sini. berapa Kata Ganti Nama (Tempat) sana. kami. Si Belang. itu Kata Ganti Nama (Tanya) apa. hamba. saya Pertama) Kata Kedua) Ganti Nama (Diri anda. Kementah Kata Ganti Nama (Diri aku. situ . Allahyarham Tun Abdul Razak. seluar. kalian. ia. tuanku. dia. Alya Nabila. engkau. siapa. kucing. beliau. kamu. Proton Perdana V6. Proton Waja. dikau.Manusia) YAB Datuk Seri Dr. Jin.

LATIHAN : Dengan merujuk akhbar, kelompokkan kata ganti mengikut jenisnya.

2.5.2 Golongan Kata Terbitan Penggolongan Kata: Kata Kerja

Kata Kerja Transitif (Aktif)

membeli, menggunakan, mendiami, mengabaikan, mempererat, menyiram

Kata Kerja Transitif (Pasif)

dibeli, digunakan, didiami, diabaikan, dipererat, disiram

Kata Kerja Tak Transitif (Tak Berpelengkap)

bangun,

datang,

tersenyum,

kerkibaran,

menguning, membesar, terduduk,

Kata Kerja Tak Transitif (Berpelengkap)

tinggal, beransur, berbantalkan

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata kerja mengikut kumpulannya.

2.5.3 Penggolongan Kata: Kata Adjektif

Kata Adjektif Sifat/Keadaan

berani, cerdik, cerdas, gopoh

Kata Adjektif Warna

hitam, putih, merah, biru

Kata Adjektif Ukuran

cetek, dalam, kecil, nipis, tebal

Kata Adjektif Bentuk

bukur, bundar, bulat, leper

Kata Adjektif Pancaindera

ayu, buruk, bising, mersik, merdu, hapak, lazat, manis, basah, halus

Kata Adjektif Waktu

Baru, lama, spontan, segera

Kata Adjektif Cara

cepat, deras, laju, perlahan

Kata Adjektif Perasaan

benci, cinta, ghairah, ingin

LATIHAN : Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata adjektif mengikut jenisnya.

2.5.4 Penggolongan Kata: Kata Tugas Kata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat, baik predikat frasa nama, frasa kerja ataupun frasa adjektif. Kata tugas mempunyai tugastugas tertentu dalam pembinaan sesuatu frasa, klausa dan ayat. Berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsi dalam binaan ayat, kata tugas dapat dikelompokkan kepada : kata penyambung ayat, kata praklausa, prafrasa dan kata pascakata

2.5.4.1 Kata Penyambung Ayat

Kata Penyambung Ayat Kata Hubung Gabungan dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan, sambil, kemudian. Kata Hubung Pancangan Relatif Kata Hubung Pancangan Komplemen yang bahawa, untuk

2.5.4.2 Kata Praklausa

Kata Praklausa Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat wah, amboi, aduh bagaimana, siapa, bila, berapa sila, jemput, tolong, jangan, usah, harap, semoga. ya, benar, betul. Maka, alkisah, hatta, syahadan

2.5.4.3 Prafrasa

Kata Prafrasa Kata Bantu Kata Penguat Kata Penegas Kata Nafi Kata Pemeri Kata Sendi Nama Kata Bilangan Kata Arah akan, pernah, sedang, mahu, masih, hendak, belum amat, sangat, paling juga, lah, kah, tah, pun tidak, bukan ialah, adalah di, dari, dalam, ke, pada beberapa, banyak, ramai,dua, tiga, kelima atas, situ, dalam

2.5.4.4 Kata Pascakata

Kata Pascakata Kata Pembenda Kata Penekan yang, -nya -nya

LATIHAN : 1. Dengan merujuk keratan akhbar, garisi fungsi „nya‟ sebagai kata pascakata.

BACAAN TAMBAHAN

Nik Safiah dan rakan-rakan. (2006). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hassan. (2006). Morfologi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : PTS Profesional.

Raminah Hj. Sabran dan Rahim Sham. (1985). Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd.

TAJUK 3   SINOPSIS Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Tunggal Kata Terbitan Tajuk ini membincangkan proses pembentukan kata bahasa Melayu yang menumpukan kepada kata tunggal dan kata terbitan. Mengenalpasti definisi Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu. Mengenalpasti jenis-jenis Kata Tunggal dan Kata terbitan dalam bahasa Melayu.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. jenis-jenis dan huraian Kata Tunggal dan Kata Terbitan bahasa Melayu. HASIL PEMBELAJARAN i. ii.1 Definisi Kata Tunggal . 3. KERANGKA TAJUK-TAJUK 3.

apa yang dimaksudkan akronim sebagai Kata Tunggal ? Akronim sebagai Kata tunggal itu adalah akronim yang berasal daripada kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata. Sudah? Ini? . Tiga Suku Kata.3 Kata Tunggal dalam bahasa Melayu 3. Dua Suku Kata. iii. 3.1. 2004). Kata tunggal mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. ii. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri Contoh: i. Kamu.Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak menerima sebarang imbuhan atau penggandaan dan perangkaian (Tatabahasa Dewan. 3.1.1 Jenis-Jenis Kata Tunggal Kata Tunggal terdiri daripada Kata Tunggal Satu Suku Kata. iaitu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain.1 Kata Tunggal Dengan berasaskan pelaksanaan tatabahasa.5): i.3. 1996). tidak mengalami proses Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar.1. Empat Suku Kata dan Akronim. dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar (Tatabahasa Dewan. Tahukah anda. kata tunggal dapat dibahagikan kepada dua jenis (rujuk Rajah 1.

terutamanya bahasa Arab dan bahasa Inggeris.1 Kata Tunggal Satu Suku Kata Jumlah kata tunggal dalam bahasa Melayu terhad. VK 3.1. KKKVK Contohnya : Skrip. krim. KV 2.ii. air 3. 6. lap. skaf. bah. unta 5. umpan . aur. Contoh: i. acah. zink. iaitu dipercayai kira-kira 500. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. V + KVK Contohnya : izin. cap 4. draf. ii. KKVK Contohnya : staf. alat. asli. golf. ya Contohnya : am Contohnya : cat. brek 5. pola gabungan kata tunggal bahasa Melayu adalah seperti berikut : 1. di mana? ke Kuala Lumpur dari Terengganu 3. Iblis. ini. blok. apa. KKKV Contohnya : skru. V + VK Contohnya : ais. KVKK Contohnya : bank. straw 3.1. bin.3. aib. VK + KVK Contohnya : ambil. gred. ulat 4. ru. 7. tin. iii. Sesetengahnya terdiri daripada kata pinjam asing. dan.2 Kata Tunggal Dua Suku Kata Antara pola-pola Kata Tunggal dengan dua suku kata adalah seperti berikut : 1. VK + KV Contohnya : undi.1.3. iri 2. V + KV Contohnya : aku. KVK Contohnya : yu.1. Berdasarakan rajah 1 di atas.

umpama 11.1.3 Kata Tunggal Tiga Suku Kata Jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata dalam bahasa Melayu agak kecil. cendawan. KV + KV Contohnya : jala. mesteri. sembilan .3. biasa. KV + V Contohnya : dia. VK + KV + VK Contohnya : ilmiah. tempias. barua 5. V + KV + KVK Contohnya : ijazah. KV + V + KVK Contohnya : siuman. teko 9. KV + VK Contohnya : jauh. KV + KV + KVK Contohnya : teratak. V + KV + KV Contohnya : utara. Sebahagian besar daripada perkataan tiga suku kata merupakan kata pinjaman. asasi 9. V + KV + V Contohnya : usia. KV + KV + V Contohnya : mulia. pasu. kuih 8. manfaat 8. liar. iaitu 19. Teruna 12. Terdapat 11 pola suku kata bagi kata tunggal dua suku kata. akaun. ria 7. biola 2. KV + KV + VK Contohnya : tempua. seluar 6. KVK + KV Contohnya : lampu. isteri. KV + KV + KV Contohnya : seteru. V + KV + VK Contohnya : mendiang. ibarat 10. KVK + KV + KVK Contohnya : matlamat. haluan 7. KV + V + KV Contohnya : cuaca. KVK + KVK Contohnya : sandar. soldadu 13. idea. telur dan hiris 10. hikayat 16. 3. KV + KVK Contohnya : jarum.6. binti. bau. elaun 14. sunting # Perhatian: Sebahagian besar daripada perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua suku kata. KVK + KV + KV Contohnya : menteri. KVK + KV + VK Contohnya : sekian. V + KV + VK Contohnya : ideal. VK + KV + KV Contohnya : almari. jemput. akliah 15. mentua. urea 4. 1. belukar. tualang 3. amaran. ilahi.1. tetapi pola suku katanya agak banyak. senda 11. budaya.

Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. KVK + KV + KV + KV Contohnya : laksamana. sanubari.3. KV + KV + KV + KV Contohnya : bidadari. KVK + KVK + KV Contohnya : sempurna 19. KV + KV + KV + KVK Contohnya : muzakarah.kumpulan gitar rancak . kelompok 3. maharajalela 3.1.1. KVK + KVK + KV + KV Contohnya : dispensari.4 Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata. V + KV + KVK + KV + KV Contohnya : universiti 11. Kebanyakkan merupakan kata pinjaman. KV + KVK + KV Contohnya : belanja.5 Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan. KV + KV + V + KVK Contohnya : mesyuarat. KVK + KV + KV + KVK Contohnya : sentimeter 8.Berita Nasional Malaysia Kugiran .Angkatan Belia Islam Malaysia Bernama . KV + KV + KV + KV + KV + KV Contohnya . Antaranya seperti berikut : 1. bijaksana 3.1. singgahsana 9. kelemumur 7.3.17. KV + KVK + KV + KV Contohnya : belantara. biduanda 2. KV + KV + VK + KV Contohnya : keluarga. KVK + KV + KV + KV + KVK Contohnya : kosmopolitan 12. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. selesema 6.1. Contohnya : ABIM . KVK + KV + V + KV Contohnya : sentiasa 5. KV + KVK + KVK Contohnya : belimbing. terumbu keranda 18. nasional 10. sandiwara 4.

Oleh itu.5.kumpulan gitar rancak c.1.3. Contohnya : ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia b. Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. .3. jika bukan kata nama khas.1. bergantung pada cara pembentukkannya. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. Contohnya : tabika . keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional # Perhatian: Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas dan pembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. jika kata nama khas. a.1 Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu.pukul rata kugiran .taman bimbingan kanak-kanak purata .

yang hadir secara mengepit kata dasar.-an dalam keindahan dan di. Awalan kata adjektif 3..2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkatan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. sisipan. misalnya –kan dalam jalankan dan -i dalam ikuti. iaitu dua bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan diakhir kata dasar. misalnya ber. 2. apitan. Dalam bahasa melayu.. iaitu : 1. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan.-i dalam diikuti. apabila bergabung dengan kata dasar.. Contohnya : . membentuk kata nama. Terdapat empat jenis imbuhan .proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu 3. misalnya –el.2.. yang hadir sesudah kata dasar.dalam sinambung.dalam telunjuk dan -in.dalam berjalan dan di. 4.imbuhan ini dihuraikan di bawah ini. Awalan kata kerja 3.1 Awalan Kata Nama Awalan kata nama ialah awalan yang. awalan. 3. awalan kata nama 2. misalnya ke-. 3. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. yang hadir sebelum kata dasar.1 Imbuhan awalan Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis imbuhan awalan.1. akhiran.dalam diambil.... sejumlah besar perkataannya wujud dalam bentuk kata terbitan dan jumlah imbuhan yang membentuk kata terbitan ini juga banyak. Imbuhan. iaitu: 1.2.. yang hadir di celahan kata dasar.

ekahala dwibahasa. suprakategori ekabahasa. juruterbang mahasiswa. subsistem. tatanegara. ekasuku.Awalan peN= pepempenpengpenge- Perkataan pelukis. mengasuh. pengukur pengebom. penyanyi pembalut. prakata. jurujual. mengetin. perbara. pengayuh. mahaguru. membalut mendaki. pengecat perasap. memberi. menduga.2 Awalan Kata Kerja pesara. prasangka subbidang. pengetin.2. Contohnya : Awalan meN= mememmenmengmengePerkataan melukis. menari. kelepek jurubahasa. tatanama prasejarah. dwibudaya Awalan kata kerja ialah yang. merasa membeli. dwifungsi. penjual pengguna. suprasistem. subkategori suprakelas. kehendak. pewangi. pertapa perpekejurumahatataprasubsupraekadwi3. pencari. peguam ketua. apabila bergabung dengan kata dasar akan membentuk kata kerja. mentadbir mengaji. mengecat .1. pekedai. pemberi pendatang. maharaja tatabahasa. pembeli. menghasut mengebom.

terpanjang seputih. diperbesar. membentuk kata nama.memperberterdidiper- memperisteri. disuruh diperisteri. sosialisme. iaitu : 1.5 Akhiran Kata Nama Akhiran kata nama ialah akhiran yang. seniman seniwati. silaan. muslimin . akhiran kata nama. termerah.2.3 Awalan Kata Adjektif Awalan kata adjektif ialah awalan yang. dan 2.4 Imbuhan Akhiran Dalam bahasa Melayu terdapat hanya dua jenis imbuhan akhiran. peragawati nasionalisme.1. akhiran kata kerja 3. terdapat hanya dua awalan adjektif . memperbesar.2. tersenyum diatur. Contohnya : Akhiran -an -wan -man -wati -isme --in Perkataan ajaran. dibeli. usahawan budiman. budayawan.1. diperoleh 3. berbangga terkata. iaitu : Awalan ter se- Perkataan terpandai. memperoleh berkata.2. membentuk kata adjektif . apabila bergabung dengan kata dasar. komunisme hadirin. apabila bergabung dengan kata dasar. bacaan ilmuwan. sehalus. sejernih 3. terasa. bersetuju.1.

apitan kata adjektif 3. pencucian. sultanah 3. pengekodan Perkataan pe-. apitan kata nama 2.. pesisiran... apabila bergabung dengan kata dasar. petempatan .-at -ah hadirat.... muslimat ustazah.-an pem-.2. pentauliahan penguduran.. akan membentuk kata nama.1.-an pendalaman. penggandaan.1.2.. sertai 3.. perusuhan.. ambilkan.. hulurkan ikuti. pengkhayalan pengesahan..2.6 Akhiran Kata Kerja Akhiran kata kerja ialah. iaitu : 1.. Contohnya : Apitan peN-. pemburuan.-an: pe-... pemfitnahan pendakian. apitan kata kerja 3. iaitu –kan dan –i .. Terdapat hanya dua akhiran kata kerja... apabila bergabung dengan kata dasar... jalani..7 Imbuhan Apitan Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis apitan.-an pelaksanaan. pengeboman..-an penge-.-an peng-.8 Apitan Kata Nama Apitan kata nama ialah apitan yang...-an pen-.1. membentuk kata kerja.. penyuluhan pembukaan. Contohnya : Akhiran -kan -i Perkataan lahirkan...

mengelakkan. beratapan ditaburkan..-kan meng-..1.. mengepinkan beralaskan.... mewarnai mendahului....kan me-..-kan memper-.-i memper-.. didorongkan. memberikan mendirikan..-i me-..... melakukan.-i di-... membasahi menghendaki.... bergantungan..-kan mem-.. digulingkan perkataan 3...-an di-. apabila bergabungan dengan kata dasar. membelakangi... persamaan. kelurusan 3... menyedari. kecurian memajukan. diperlihatkan.10 Apitan Kata Adjektif . berjudulkan bertaburan.-an ke-...-kan men-. mentakrifkan.2. menjauhi membanjiri. membentuk kata kerja.....-i ke-.-an perjumpaan... memperlihatkan.....-i men-...kan ber-. mensyaratkan menggulingkan......1..-kan menge-. didekati.. mengkhususkan mengehadkan. perlumbaan kecantikan. memfatwakan...-kan meN-. mengawasi...2. mencucuri.per-. kepanasan..9 Apitan Kata Kerja Apitan kata kerja ialah apitan yang. mengkhianati dianugerahi...-kan ber-..-i diper-.-an melalui..-kan diper-.. kebijakan.... berbekalkan. menanyakan membezakan.... Contohnya: Apitan meN-. dianuti diperdengarkan...-i mem-..-i meng-. mengesyorkan.. memperingati kehujanan.. diperbahaskan diperingati memperdengarkan..

2. Contohnya : Apitan ke-. telapak. keruping kemuning.-an ke-.1. sisipan kata nama....1.-an ke-.13 Sisipan Kata Adjektif Sisipan kata adjektif ialah sisipan yang. iaitu ke-. sisipan kata adjektif. membentuk kata adjektif. ..-an. iaitu: 1. membentuk kata adjektif.. tidak ada perkataan baharu yang dibentuk dengan sisipan. apabila digabungkan dengan kata dasar. Contohnya : sisipan -el-er-emperkataan telunjuk..2.. kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta. 3. dan 2. apabila hadir di celahan kata dasar.-an kemelayuan keinggerisan kearaban Perkataan 3..1..11 Imbuhan Sisipan Bentuk sisipan tidak lagi produktif dalam bahasa Melayu sebagai satu cara membentuk perkataan. apabila hadir di celahan kata dasar..12 Sisipan Kata Nama Sisipan kata nama ialah sisipan yang... Hanya terdapat satu apitan kata adjektif ..Apitan kata adjektif ialah apitan yang. Terdapat dua sisipan yang masih wujud. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan dan tidak dapat hadir dala m perkataan-perkataan lain. membentuk kata nama.2. kelemumur seruling... Maksudnya.. kemuncup 3.

sementara sinambung Secara berkumpulan. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata terbitan mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari.Contohnya : Sisipan -el-er-em-inPerkataan selerak. gemuruh. LATIHAN 1. Pastikan contoh perkataan tersebut berada pada posisi yang berbeza. Secara berkumpulan. Beri satu contoh perkataan untuk keempat-empat jenis kata terbitan yang telah anda pelajari. gelembung serabut. gerodak gemilang. . berikan lima contoh perkataan yang mengandungi setiap kata tunggal mengikut jenisnya dalam bahasa Melayu seperti yang telah anda pelajari. Nyatakan jenis kata Tunggal untuk perkataan yang bergaris berikut: (i) ghairah (vi) balai (vii) laut (viii) sepoi (ix) tekukur (x) sarat (ii) cabar (iii) masyhur (iv) dekad (v) pulau 2.

BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Abdullah Hassan. (1985). Nik Safiah et. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. (1980). Tatabahasa Dewan.Bhd. Al (1996). Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. TAJUK 4   Proses Pembentukan Kata Bahasa Melayu Kata Majmuk Kata Ganda SINOPSIS . Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Sabran dan Rahim Syam. (2006).

(Tatabahasa Dewan.1 Definisi Kata Majmuk Bahasa Melayu Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna. dan telefon dail terus. Contoh kata majmuk : kerusi malas. jenis dan perinciannya. 1996). (ii) Menghuraikan jenis-jenis kata majmuk Kata Ganda dalam bahasa Melayu. 4. HASIL PEMBELAJARAN (i) Mengenal pasti definisi Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam bahasa Melayu.Tajuk ini membincangkan definisi dan jenis-jenis kata majmuk dan kata ganda yang terdapat dalam Bahasa Melayu. Dua perkataan digabungkan menjadi kata majmuk bertindak sebagai satu unit. dengan maksud tidak boleh . Kata majmuk hendaklah dibezakan daripada frasa. jenis-jenis Kata Majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan. terima kasih. 4.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang definisi. biru laut. Perbincangan juga turut ditumpukan kepada perincian jenis-jenis kata majmuk dan Kata Ganda dalam Bahasa Melayu. Setiap kata majmuk dan kata ganda pula dihuraikan kepada definisi.

menerima sebarang penyisipan. iii. yang boleh menerima dan (pinggan mangkuk ). 4. contohnya : Duta Besar Setiausaha Politik Profesor Madya Ketua Setiausaha Timbalan Ketua Perpustakaan Timbalan Naib Canselor . Ini berbeza dengan rumah besar.1 Kata Majmuk yang Terdiri daripada Rangkaian Kata Bebas Contohnya : bandar hijau hijau daun terima kasih guru besar bom tangan kuning langsat campuk aduk segi empat panjang dalam kategori ini juga termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran. kata majmuk dapat digolongkan kepada tiga kategori. Kata Majmuk Rangkaian bebas Kata Majmuk Pengimbuhan Kata Majmuk Penggandaan 4. ii. Antara rumah batu. misalnya tidak dapat disisipkan perkataan yang ( *rumah yang batu) atau perkataan dan (*rumah dan batu ). iaitu : i. jumlah kata majmuk adalah besar. Berdasarkan jenisnya.2 Jenis-Jenis Kata Majmuk Dalam bahasa Melayu. yang boleh menerima yang (rumah yang besar) atau dengan frasa pinggan mangkuk.2.sebuah frasa. yang sebahagiannya besar terdiri daripada kata nama.

iaitu : antarabangsa sukarela jawatankuasa tanggungjawab olahraga setiausaha bumiputera tandatangan kerjasama pesuruhjaya beritahu suruhanjaya kakitangan warganegara matahari Selain itu. hulubalang Kata Adjektif .3. terdapat sejumlah perkataan yang secara lazimnya dianggap satu perkataan dan dieja secara bercantum walaupun kelihatan terdiri daripada gabungan perkataan.4. terdapat sebilangan kecil kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh.2. misalnya kertas kerja dan urus setia.2 Kata Majmuk yang Berbentuk Istilah khusus Contohnya : deria rasa telefon dail terus segi tiga pita suara medan sinaran segi empat panjang 4. Antaranya : Kata Nama Contohnya : peribadi. Namun.2.3 Kata Majmuk yang Mendukung Maksud Kiasan.1 Bentuk Kata Majmuk yang Telah Mantap Lazimnya kata majmuk dieja secara terpisah. Perkataan-perkataan sedemikian (sebanyak 15) tetap dieja sebagai satu perkataann. iaitu Simpulan Bahasa Contohnya : kaki ayam rabun ayam panjang tangan pilih kasih anak emas tumbuk rusuk 4.2. walaupun bentuk kata tersebut ternyata mempunyai dua kata dasar.

Kata majmuk yang menerima imbuhan merupakan awalan dan akhiran sahaja dan dieja terpisah. dukalara Kata Sendi Nama Contohnya : daripada. kepada Kata Hubung Contohnya : manakala. barangkali Kata Tanya Contohnya : bagaimana 4.2. kekecuali berlaku iaitu penggandaan yang melibatkan benntuk yang telah mantap dan melibatkan penggandaan keseluruhan unsur. setiausaha-setiausaha 4.3 Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk juga dapat menerima imbuhan untuk membentuk kata terbitan. Menteri-menteri besar. tandatangan-tandatangan. pada kebiasaannya melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. Terdapat dua kata majmuk yang melibatkan pengimbuhan. Naib-naib Canselor.2 Penggandaan Kata Majmuk Dalam penggandaan kata majmuk. Contohnya : Warganegara-warganegara. Guruguru Besar Namun. Contohnya : campur aduk ambil alih daya serap menjadi menjadi menjadi bercampur aduk mengambil alih daya serapan . gambar-gambar rajah.3. iaitu : a. walhal. Contohnya : Alat-alat tulis.3.Contohnya : sukacita.2.

3 Kata Ganda Kata ganda ialah perkataan yang mengalami proses pengulangan pada kata dasar (Tatabahasa Dewan. Contohnya : pelajar-pelajar ajaran-ajaran kementerian-kementerian . Kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan apitan dan ejaannya bercantum. 1996).3. kata ganda penuh yang terdiri daripada kata berimbuhan. Contohnya : rumah-rumah buku-buku masjid-masjid 2. dan 3. kata ganda penuh yang tediri daripada kata dasar. Contohnya : campur aduk ambil alih satu padu menjadi menjadi menjadi mencampuradukan pengambilalihan menyatupadukan 4. Kata Ganda dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada tiga jenis. 2. kata ganda separa.b. kata ganda berentak 4. Kata ganda penuh boleh terdiri daripada : 1.1 Kata Ganda Penuh Kata ganda penuh ialah kata ganda yang mengalami ulangan secara keseluruhan.kata ganda penuh. iaitu : 1.

Pengganda separa jenis ini berlaku hanya pada golongan kata kerja dan kata adjektif. Kata ganda separa boleh terdiri daripada : 1.3. Contohnya : .4 Kata Ganda Berentak Kata ganda berentak ialah kata ganda yang mengalami penggulangan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Berdasarkan pengubahan dan pengulangan bunyi-bunyi tertentu. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. kata ganda berentak yang terbentuk melalui pengulangan vokal. kata ganda berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu : 1. Contohnya : Di Bahagian Belakang Kata Dasar berlari-lari mencari-cari sepandai-pandai Di bahagian Hadapan Kata Dasar cinta-mencintai bantu-membantu kejar-mengejar 4. Bentuk gandaan boleh terletak di belakang kata dasar atau dibahagian hadapan.4. Contohnya : Laki-laki Siku-siku Jari-jari menjadi menjadi menjadi lalaki sisiku jajari lalangit menjadi menjadi menjadi menjadi lelaki sesiku jejari lelangit Langit-langit menjadi 2. kata ganda yang berasal daripada kata berimbuhan.3.2 Kata Ganda Separa Kata ganda separa ialah kata ganda yang terbentuk melalui penggandaan sebahagian kata dasar sahaja. tetapi yang penggandaan berlaku hanya pada kata dasar dan tidak melibatkan imbuhannya. kata ganda yang berasal daripada kata dasar tunggal yang penggulangannya berlaku pada suku kata pertama sahaja disertai pelemahan vokal dalam suku kata tersebut kepada vokal e pepet.

Sayur-mayur Calar-balar Saki-baki 2. kata ganda berentak bebas. Nyatakan jenis kata majmuk tersebut. Contohnya : kusut-masai ipar-duai rempah-ratus lintang-pukang LATIHAN 1. mundar-mandir tanah-tanih kayu-kayan 3. b. kata ganda berentak melalui pengulangan konsonan Contohnya . Simpang siur Mengadu domba Penyahtaksaan Melatih tubi Pengambilalihan . iaitu yang terbentuk berdasarkan rentak bunyi. c. Kemudian. e. tetapi tidak melibatkan ciri-ciri persamaan bunyi. Teliti kata majmuk dalam Bahasa Melayu berdasarkan contoh di beri. d. a.

Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Teliti kata terbitan dalam TAJUK 5 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU bahasa Melayu berdasarkan contoh diberi. a. Kemudian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Gunung-ganang b. (2006). nyatakan kata terbitan tersebut. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. (1985). Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. (1980). (2006).2. Lelabi d. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Tatabahasa Dewan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.Bhd. Abdullah Hassan. Lintang pukang c. Raminah Sabran dan Rahim Syam. Anak beranak BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. Nik Safiah Karim et.al. Pokok-pokok e. .

kriteria sintaksis dan kriteria semantik?. Ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. iaitu ayat. . iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Oleh itu.SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:     Konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. iaitu frasa nama (FN).al. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. kriteria struktur morfem. Sehubungan itu. klausa dan frasa. frasa kerja (FK). 1996) yang menggolongkan perkataan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa. Jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu Tahukah anda bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa boleh digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria misalnya. Binaan sintaksis merujuk kepada konstruksi yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen dalam ayat. klausa dan ayat. kriteria struktur fonologi atau bunyi. iaitu klausa dan frasa. iaitu frasa. perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap konstruksi sintaksis. Walaupun demikian. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. perbincangan dalam topik ini menjurus kepada Tatabahasa Dewan (Nik Safiah Karim et. Konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu.

4.al. 3. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. menjelaskan konsep golongan kata Bahasa Melayu secara umum. ahli-ahli bahasa lain pula membahagikannya berdasarkan pemahaman masing-masing (Ali Mahmood et.1 Konsep Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun Nik Safiah Karim et. 5. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa yang berbeza. 2. KERANGKA TAJUK-TAJUK 5. mencerakinkan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. Seterusnya.al. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) . 2010) seperti berikut: a. anda seharusnya dapat: 1.HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.1: Golongan Kata Menurut Marsden (1812) b. (1996) menggolongkan perkataan Bahasa Melayu berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik namun. menghuraikan konsep golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu. Golongan Kata Menurut Marsden (1812): Rajah 5.

3 Jenis-Jenis Golongan Kata Bahasa Melayu Bahagian ini pula membincangkan jenis-jenis golongan kata Bahasa Melayu.2. kata nama am dan kata ganti nama seperti rajah di bawah. kata kerja. iaitu kata nama.2: Golongan Kata Menurut Winstedt (1927) c. Sehubungan itu. Golongan Kata Menurut Asmah (1968): Rajah 5.4: Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996) 5.3: Golongan Kata Menurut Asmah (1968) d. . kata adjektif dan kata tugas. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik. iaitu kata nama khas. iaitu perincian kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Bahasa Melayu Walaupun terdapat pelbagai pendapat tentang golongan kata Bahasa Melayu. tempat atau benda. Rajah 5. namun perbincangan dalam topik 5 dan topik 6 hanya menjurus kepada empat golongan perkataan.Rajah 5.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Nama 5. Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996): Rajah 5. perbincangan seterusnya ditumpukan kepada ciri-ciri golongan kata nama dan kata kerja Bahasa Melayu 5.1 Ciri-Ciri Golongan Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang.

Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. Nama khas hidup dibahagikan kepada dua. dan (ii) kata ganti nama tunjuk. iaitu (i) Kata ganti nama diri. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil.7: Kata Nama Am c. Nik Safiah Karim et al. (iv) konkrit atau abstrak dan (v) berbilang atau tak berbilang seperti berikut: Rajah 5.1). Rajah 5. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. undang-undang. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. iaitu kata nama khas. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan.1 Jenis-Jenis Golongan Kata Nama Seperti yang telah dibincangkan.3.5. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan. perbadanan (institusi). Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. haiwan. kata nama am dan kata ganti nama.6: Kata nama khas b. iaitu (i) hidup atau tidak hidup.(1996) menyatakan. bangsa. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. perkara atau konsep yang umum sifatnya. benda. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. iaitu manusia dan bukan manusia. (ii) manusia atau bukan manusia. Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. dan seumpamanya. jenis-jenis golongan kata nama terdiri daripada kata nama khas. a. Seterusnya. bahasa. Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua. kata nama am dan kata ganti nama (Rajah 2. (iii) Institusi atau bukan institusi.al (1996). kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada . pangkat.

(a) Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. iaitu (i) kata kerja aktif transitif. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. me-…i.5:Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja 5.2 Ciri-Ciri Golongan Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan.3 Jenis-Jenis Golongan Kata Kerja Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada empat jenis.3.8: Kata Ganti Nama 5.3. Dalam ayat transitif ini. (ii) kata kerja aktif tak transitif dan (iii) kata kerja pasif.tiga. Contoh: . memper-…kan. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. Penggolongan kata ganti nama ditunjukkan seperti berikut: Rajah 5. kedua dan ketiga.al.2006) seperti berikut: Rajah 5. iaitu kata ganti nama diri orang pertama.

iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. (iii) Kata kerja pasif ke …. (c) Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif.an seperti kecurian. berkereta. Contoh : i) ii) iii) iv) v) vi) Pegawai itu berkereta ke pejabat.i) Samad membacakan ayahnya surat. (b) Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayatayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. kedinginan. jatuh.seperti terangkat. kehujanan . duduk. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Besar semalam. tercapai dan sebagainya. Anak Pak Mat menangis di dalam bilik. terjatuh. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter.seperti berasah. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhan-imbuhan : me-. Gadis itu tersenyum.. berlipat. bertulis dan sebagainya. ber-. terbunuh. Padi sedang menguning. iii) Aminah sedang mencuci pakaian. Pemuda itu sedang berbual. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. ber…an dan ter seperti perkataan menangis. dan bersendirian. Terdapat tiga jenis kata kerja pasif. ii) Pengarang itu menulis buku. iaitu (i) Kata kerja pasif berawalan ber.

Secara berpasangan. pilih satu petikan akhbar yang sesuai dan jalankan aktiviti berikut: i. kenal pasti kata nama am. . Kenal pasti jenis-jenis kata kerja yang terdapat dalam petikan tersebut. Secara berkumpulan (tiga hingga empat orang). ii.dan sebagainya. AKTIVITI 1. kata nama khas dan kata ganti nama berdasarkan senarai perkataan yang berikut: Tugu Negara Cangkul Sepet Siti Meja Sedih Kamu Ali Dia Cantik Hospital Mereka Kuala Lumpur Komputer Tun 2. Bina ayat yang tepat berdasarkan kata kerja tersebut.

haiwan. i.LATIHAN Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang tepat tentang golongan kata nama dan kata kerja.al. . nama______ nama _____dan nama_______. iii. Kata kerja dibahagikan kepada dua kumpulan. iv. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Abdullah Hassan (penyunting) (1983). _______ialah kata yang merujuk khusus kepada nama orang. (2006). v. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. (1980). Rencana Linguistik. Kata nama ialah kata yang digunakan untuk nama_______. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. iaitu kata kerja ________dan kata kerja ____ ____________. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kata nama khas dibahagikan kepada dua. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan. perbadanan dan sebagainya serta dieja dengan huruf beasr. benda. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu: Kuala Lumpur:Open University Malaysia. (2007). ii. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan _____ ______. Abdullah Hassan. Ali Mahmood et. Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan ____________ vi. iaitu nama khas ________dan nama khas_______ ___________.

sungguh dan sangat. penguat. kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. TAJUK 6 GOLONGAN KATA BAHASA MELAYU SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. . Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan:Penerbit Fajar Bakti. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. Sehubungan itu. penentu. Ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. pemeri dan tugas-tugas lain. pembantu.al. klausa. Kata tugas pula hadir dalam ayat.al (1996. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung. pembenar. penegas. Tatabahasa Dewan. kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat. penerang.Sabran dan Rahim Syam. 2006). pendepan. kata adjektif boleh disertai oleh kata keterangan amat. (1985).Ali Mahmood et. Jenis-jenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu Untuk pengetahuan anda. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Raminah Hj. penafi. (2010). Oleh itu.

2. menghuraikan konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. anda seharusnya dapat: 1. 2006) dan ahli-ahli bahasa yang lain. Buah cempedak itu enak sekali. Pemuda itu baik sungguh.HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.1 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Adjektif Tahukah anda bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif?. seperti yang dikemukakan khususnya berdasarkan pendapat Nik Safiah Karim et. mengklasifikasikan ciri-ciri golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. . Ayat yang mempunyai kata adjektif adalah seperti contoh yang berikut: Ahmad sangat pandai bermain muzik. 3.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. 6. Frasa adjektif pula boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat.al (1996. Perbincangan selanjutnya pula ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenisjenis golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu. mencerakinkan golongan kata adjektif dan kata tugas Bahasa Melayu KERANGKA TAJUK-TAJUK 6.

. Anak Pak Kamar bijak sekali. (ii) kata adjektif warna. paling. dan (ix) kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. iaitu (i) kata adjektif sifatan atau keadaan. sangat. sudah lama sungguh. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. benar. seperti contoh berikut: kuat keras bijak pintar lemah cergas nakal sihat jahat Contoh ayat: i. Dia lemah dalam matematik iii. apitan. (iv) kata adjektif bentuk. v. Budak nakal selalu kena marah ii. sama ada imbuhan awalan. (viii) kata adjektif perasaan. sekali. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama.al. (vi) kata adjektif jarak. iv. (2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurangkurangnya sembilan jenis.al. sungguh. Kubu pertahanan pemberontak itu amat kuat. (vii) kata adjektif cara. 2007) Menurut Nik Safiah Karim et. agak. (v) kata adjektif waktu.6.2 Jenis-Jenis Golongan Kata Adjektif Anda tentu telah mengetahui bahawa kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. (iii) kata adjektif ukuran. masih lebat lagi. atau sisipan (Ali Mahmood et. Peserta itu berdiri dengan cergas. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat.

ii. seperti contoh berikut: lurus bengkok leper bulat bundar bujur . iv. iv. seperti contoh berikut: jingga putih perang biru hitam kelabu Contoh ayat: i. Pakaian pelajar sekolah berwarna putih. ii. Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. seperti contoh yang berikut: tebal nipis tinggi gemuk kurus panjang pendek rendah kecil Contoh ayat: i. iii. v.Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran. Baju kesukaan saya berwarna kuning. Buku tebal itu sudah saya baca. Kertas nipis itu tidak boleh digunakan lagi. Kereta merah itu kepunyaan abang. Badannya semakin kurus. Adik suka pakai baju hijau. iii. Anaknya masih kecil lagi. v. Dia memiliki mata berwarna biru. Pokok itu semakin hari semakin tinggi.

iii. Pinggan leper itu untuk pinggan makan. v. seperti contoh yang berikut: kerap jarang baharu awal lewat dahulu sering silam lampau Contoh ayat: i. Kenangan silam sukar dilupakan. iii. iv. Mukanya bujur sirih. ii.lonjong Contoh ayat: i. Dia berdiri hampir dengan kereta saya. ii. . v. iv. Bentuk buah kelapa itu lonjong. buncit tajam Jalan lurus mudah dilalui. Nenek masih menyimpan barang-barang lama. Matanya tajam memandang ke hadapan Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. Cikgu menasihatkan kami supaya datang awal Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang seperti contoh yang berikut: nyaris hampir dekat jauh Contoh ayat: i. Rumahnya tidak jauh dari Pejabat Pos. Kedatangannya lewat hari ini. Dia berada di kampus sehari suntuk. iii. Universiti itu dekat dengan lebuhraya. ii.

seperti contoh yang berikut: pantas lambat laju deras gopoh cermat ligat perlahan cepat Contoh ayat: i. dengar. iii. bau. Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. ii. ii. v. iv.Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. Kanak-kanak itu takut akan kucing. Dia masih marah kepada saya. iii. Dia cermat apabila berbelanja. seperti contoh yang berikut: kasih sayang cinta takut hendak rindu malu geram marah Contoh ayat: i. Pemuda itu masih malu untuk bersuara Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. iv. Kereta itu dipandu dengan laju. pandang. dan rasa seperti contoh yang berikut: Indera sentuh . Nenek itu terlalu kasih akan cucunya. Mereka amat rindu akan kampung halaman. Arus sungai itu sangat deras. Siapa cepat dia dapat. v. Gasing itu berpusing ligat.

. Kebanyakan lelaki bersuara garau. iv. v.lembik halus kasar kesat licin keras i. Kulit mukanya sangat halus. Indera dengar nyaring merdu garau lembut serak mersik i. iv. iii. iv.  Suaranya merdu bagai buluh perindu. Dia ingin mengahwini pemuda tampan. Teriakannya nyaring sungguh. Kain yang kesat itu ialah kain lap. v. Pemuda segak itu guru saya.  Lantai itu licin kerana baru dicuci. ii. iii. Pakaian pengantin itu molek sungguh. vi. ii. ii. Indera pandang comel cantik hodoh buruk segak molek i. Saya suka mendengar suaranya yang lembut. Buku itu berkulit keras. iii. Alunan musik itu mersik. Dawai kasar itu untuk dibuat ampaian. Rumah buruk itu tidak berpenghuni. Kakaknya suka berpakaian cantik.

Bangkai ikan itu menyebabkan bau hanyir. golongan kata tugas bukan sahaja mengandungi . Nasi tengik itu tidak boleh dimakan. iv. Semua orang suka makanan lazat. iv. iii. Setiap hari dia memakai minyak wangi.3 Konsep dan Ciri-Ciri Golongan Kata Tugas Golongan kata tugas merupakan golongan kata yang bersifat pelbagai jenis (keterangan). Indera bau wangi busuk hanyir hancing harum tengik i. v. iii. Setiap hari kita minum air tawar.  Bunga ros itu harum baunya. ii. ii. Saya tidak suka minum ubat pahit. Indera rasa manis masin kelat payau masam lazat i. Buah limau masam rasanya. Bau busuk itu datangnya dari lori sampah. 6. v. Dengan perkataan lain. Kuih tradisional itu terlalu manis.

pembenar. amat. penentu. kata hubung kata seru kata tanya kata perintah kata pangkal ayat kata bantu kata penguat kata penegas kata nafi kata pemeri kata sendi nama kata pembenar kata bilangan kata arah : : : : : : : : : : : : : : dan. pun tidak. penguat. berfungsi sebagai kata praklausa. berapa. atau. dan sebagainya.amboi. Sila rujuk jadual yang berikut untuk huraian tentang jenis-jenis kata tugas (Ali Mahmood et. penegas. bukan ialah. tah. Sehubungan itu.4 Jenis-Jenis Golongan Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. prafrasa. segala. tolong. tepi 6. klausa. penerang. tetapi wah. kah.al. pernah sangat. dari. siapa sila. benar dua. betul. frasa kerja. dalam. adalah di. sudah. atau sebagai kata pascakata. dan frasa adjektif. penghubung. harap hatta.golongan kecil yang berbeza malah turut menunjukkan sifat yang sama. bawah. klausa atau frasa untuk mendukung maksud sesuatu tugas sintaksis tertentu. daripada ya. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti untuk frasa nama. Kata tugas juga menjadi salah satu unsur dalam ayat.cis apa. banyak atas. lah. fungsi kata tugas dalam ayat adalah sebagai pemeri. syahadan akan. Berikut disenaraikan kelompok kata tugas dan contoh-contoh perkataan yang berfungsi untuk mendukung sesuatu tugas dalam sintaksis tertentu.2010) . maka. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. paling juga.

 Gabungan dan. lalu. sambil. Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. malahan.  Mereka beramairamai pergi ke sekolah yang menawarkan kursus komputer.  Relatif yang  Budaya hidup yang bertoleransi dapat menjamin kesejahteraan.  Sampah itu dipungutnya kemudian dicampakkannya ke dalam tong sampah. serta. kemudian  Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain. atau.Jenis Kata Tugas (i) Kata Hubung Gabungan Kata Tugas Ayat 1.  Komplemen bahawa  Guru itu . Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya. (ii) Kata Hubung Pancangan 1. tetapi.  Mereka mungkin pergi ke Johor atau ke Perak.

 Kalau musuh menyerang. kami akan melawan. kendatipun.  Keterangan kerana.  Sementara menanti padi masak. semasa. meskipun. sekiranya. sewaktu.menyatakan bahawa muridnya sangat rajin. tatkala. andai kata. walaupun.  Dia membaca terlalu banyak hingga terlupa untuk makan. untuk. setelah.  Semua pihak harus menyedari bahawa perkara yang dihadapi adalah amat mencabar. sementara.  Orang tua itu berdoa semoga . petani itu menanam jagung. apabila  Pertandingan badminton akan ditangguhkan sekiranya tiada sambutan. hingga. kalau. semoga. ketika. jikalau. agar. sungguhpun. supaya.  Sewaktu diumumkan berita penting itu kami tiada di sini.

celaka. bila. 2. Tugasnya yang sedemikian adalah untuk menimbulkan seruan. eh. awak datang lambat sangat!  Kata tanya berapa. pengiyaan. iaitu yang terdiri daripada kata seru. dan kata pangkal ayat. awak telah berjaya! Aduhai. pertanyaan. amboi. kata perintah. aduhai. kata tanya.keluarganya sentiasa sihat. syabas. bagaimana. (iii) Kata Praklausa 1. kata pembenar. wah. apa. wahai   Syabas. cis. mengapa. mana  Harga barang itu berapa?  Mengapakah dia menangis semalam?  Kesihatannya sekarang bagaimana?  Berapa tahunkah dia belajar di luar negeri?  Manakah baju baharu saya?  Siapakah yang datang semalam? . atau sebagai penerang pangkal kepada klausa  Kata seru aduh. oh. siapa. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa.

itulah cikgu baru di sekolah kita. harap. alkisah. sebermula.  Jangan buang sampah di sini. itulah orangnya. adapun. betul. arakian  Hatta istana itu pun siaplah. tanyalah dia untuk mendapatkan kepastian. sekali peristiwa.  Maka baginda pun bertitah kepada Bendahara . tolong.  Benar.  Harap saudara dapat datang petang ini.   Kata pembenar ya. sila. benar  Silalah masuk. kalakian. usah.  Kata pembenar hatta.  Janganlah bersusah hati. Ya. Kata perintah jangan. jangan. syahadan. sila.  Kalakian berlakulah permusuhan antara kedua-dua kerajaan itu. maka. minta. benar. jemput.  Betul.

 Adik masih membersihkan meja.  Sebermula berburulah baginda bersamasama hulubalangnya.  Semua pihak sedang sibuk menyiapkan kerja. akan. 2. menyendikan. atau frasa adjektif. Bantu Aspek: telah.  Kata bantu 1. sedang.  Semua kenderaan akan diperiksa esok. pernah.  Murid-murid itu baru tiba. masih.  Mereka pernah ke utara Malaysia. menguatkan. . memerikan. Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa. menunjukkan arah. baru. menafikan. iaitu sama ada frasa nama.  Mereka sedang menyiapkan pengaturcaraan komputer.Paduka Raja. Mendukung tugas maksud yang terkandung dalam ayat seperti tugas membantu. (iv) Kata Prakfrasa 1. belum  Pekerja itu telah pulang. dan membilang. frasa kerja. menegaskan.

paling.  Pendapatnya agak . mesti.  Ramai graduan yang mahu bekerja sendiri. boleh. Pembesaran tasik masih belum dapat dimulakan lagi.  Atuk dapat mengerjakan fardhu haji pada tahun ini. agak. 2. Penguat Hadapan: terlalu. agak  Kata penguat hadapan ialah perkataan yang  Bangau itu terlalu kurus.  Semua pihak boleh memberikan pendapat mereka. Bantu Ragam: hendak. terlalu.  Cadangan yang dikemukakannya paling menarik.  Kata penguat 1.  Keputusan mesti diumumkan pada hari ini juga. mahu.  Halaman di hadapan rumah harus dibesarkan lagi. paling. dapat  Cikgu Ramli bersungguhsungguh hendak mengadakan kelas tambahan. harus.

nian  Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif. Penguat belakang: sekali. sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. 3.letaknya di hadapan kata adjektif. Penguat bebas: amat. -lah. bernas.  Siapakah majikan kamu itu?   Apatah daya kita. 1.  Dia keluar sebentar nian.  Kata penegas Kata penegas memberi penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat. 1. sungguh  Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas. -tah.  Hanya berlaku apabila frasa predikat atau bahagian yang ditegaskan mengalami proses pendepanan. Penegas frasa subjek atau  Kami juga ingin ke . 2.  Lambat benar bas itu tiba. Penegas frasa predikat: kah. benar.  Lukisan di dinding itu cantik sekali. Orang itulah bapanya. sangat.

 Pak Ali bukan kaya sangat tetapi pemurah orangnya. Menjadi unsur nafi frasa nama dan frasa sendi nama: bukan   Itu bukan mereka. Hujan hanya turun pada musim dingin. lagi. frasa kerja. pun. Hadir di hadapan frasa  Yang dapat dilihat .  Kata pemeri - 1. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif: tidak. hanya. hanya. Kami ingin juga ke pekan. frasa adjektif.  Kata nafi Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa predikat. jua. 2. memang  Bersifat bebas dari segi kehadirannya dalam ayat    bandar. Roti bukan diperbuat daripada besi. Rumah lama itu tidak besar sangat 3. iaitu frasa nama.frasa predikat: juga. dan frasa sendi nama 1. Hujan turun hanya pada musim dingin. Menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif jika kedua-dua frasa mendukung maksud pertentangan maklumat: bukan  Dia bukan hendak belajar tetapi hendak bermain sahaja.   Dia tidak berlari.

2.  Kata sendi nama Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. 3.  Waktu atau masa: Ali menunggu hingga ke petang.  Kereta api laju ke KLIA ialah jenis pengangkutan yang dapat menjimatkan masa. Menunjukkan: tempat.waktu atau masa: dari  Tempat atau arah: Angin bertiup dari arah selatan. waktu atau masa: ke  Tempat: Mereka akan ke Kuantan esok.  Arah: Mereka menuju ke selatan. nama: ialah ialah usaha dan kerajinannya.Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. 2.  Kejadian yang berlaku itu adalah disengajakan bagi mengelakkan salah faham. arah dituju. Menyatakan tempat atau arah. Menunjukkan tempat: di  Tempat: Pengembara itu sesat di dalam hutan. . Hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama: adalah  Kenyataan itu adalah tidak benar. 1.

 Tempat: Tuliskan nama anda pada . haiwan.  Sumber atau asal kejadian: Ukiran itu diperbuat daripada logam. haiwan.  Perbezaan atau perbandingan: Kami tiba lewat daripada mereka. Menunjukkan keterangan waktu dan tempat: pada  Waktu: Bas bertolak pada pukul tujuh pagi. Waktu atau masa: Tempoh pembayaran bermula dari esok. benda. 6. unsur mujarad. unsur mujarad. sumber.  Perubahan keadaan: Keadaan berubah kepada yang lebih baik.  Pecahan: Peserta dibahagikan kepada dua kumpulan. 4. perbezaan. Menyatakan sasaran yang merujuk manusia. Menyatakan punca bagi manusia. menyatakan pecahan dan menyatakan perubahan keadaan: kepada  Sasaran: Sila kembalikan borang itu kepada kerani. 5. dan perbandingan: daripada  Punca: Dia menerima surat daripada kakak. asal kejadian.

10. 7.kertas ini. laksana umpama. Membawa perbandingan: maksud seperti. Mereka masalah 11.  Perbandingan: Hatinya {seperti. umpama. keras bagai. bagi sedang dibaiki. Membawa rujukan: tentang maksud  Rujukan: berbincang tentang negara. Menyatakan maksud  Bahagian ditentukan yang atau bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan: untuk diperuntukkan: Hadiah untukmu. Bertugas membawa  Tujuan: Kita mesti bersatu demi makna tujuan: demi keadilan negara. bagai.  Rumah pekerja dibaiki. bagi sedang 8. . ini 9. laksana} batu. Menunjukkan kegunaan  Kegunaan sesuatu: untuk untuk Rumah pekerja untuk sesuatu: untuk.

Memakai atau menggunakan: Ani melukis potret itu dengan cat air.  Cara dilakukan: sesuatu Dia memulakan majlis yang  dengan doa. semenjak 14. Membawa penanda waktu maksud atau  Penanda waktu atau masa: Kami tinggal di kampung {sejak. semenjak} dua lalu. 13. sesuatu memakai menggunakan.12. atau  Bersama-sama: Ayah ke pekan dengan ibu. Membawa rujukan: terhadap maksud  Rujukan: Tanamilah belas rasa kasihan terhadap binatang 15.  Menyatakan perbandingan: Dia sentiasa sependapat dengan ketuanya. Mendahului kata adjektif yang bersifat emotif: akan  Mendahului adjektif bersifat Wanita rindu anaknya. Membawa bersama-sama. tahun yang masa: sejak. itu kata yang emotif: amat akan . menyatakan perbandingan serupa: dengan maksud cara dilakukan.

hingga. peringkat universiti. waktu. ada besar . Membawa lingkungan mempunyai pengertian yang ruang tidak atau  Lingkungan tidak yang mempunyai ruang atau jarak: Kita harus bertutur dalam bahasa jarak: dalam.  Tidak perbezaan antara pendapatnya dengan pendapat saya. sampai 18. Membawa maksud perihal peringkat dan had masa.16. antara kebangsaan kita. hubungan yang membawa maksud sebab: oleh  ayat pasif: Kuih itu dibeli olehnya. Hubungan yang membawa maksud sebab: badminton Pemain itu kalah oleh (sebab) kekurangan latihan. atau tempat:  Perihal dan peringkat masa: belajar sampai} had Anaknya {hingga. Membawa maksud  Hubungan pembuat dalam hubungan pembuat dalam ayat pasif. 17.

tengah. Kata arah 1.  Kami mendirikan di di timur. dalam. . Dua hari lagi dia akan sampai. luar. sudut. seluruh. selatan. barat. tepi.  Buku itu ada di atas meja. Menjadikan perkataan yang sesuatu bukan  Lajunya ialah 100 km sejam. Menunjukkan sejuta bilangan  Bilangan tentu: tentu: satu. Memberi kepada penegasan kata yang  Lapisan ozon sesungguhnya semakin menipis. antara. belakang. sisi. penjuru. banyak. 2. semua. atas.  Kata bilangan 1. Menunjukkan bilangan tak tentu: segala.  2. 1. sedikit (v) Kata Pascakata Bilangan tak tentu: Segala persiapan telah dibuat. hadapan.  Mereka bersembunyi bawah rumah. bergabung dengannya: nya  Kata pembenda 1. dua. beberapa.  Dia duduk di antara Ramli dan Salmah. para. utara khemah belakang rumah.  Petani itu berjalan di tepi danau.  Kata penekan 1. bawah. -nya yang hadir selepas perkataan. segi. samping. sepuluh. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda. sekalian.

(iii) kata adjektif ukuran. catatkan dua contoh kata adjektif untuk setiap jenis kata adjektif. Berdasarkan petikan di bawah. dan (ix) kata adjektif pancaindera. sakitnya AKTIVITI 1. 2. (vi) kata adjektif jarak. kenal pasti jenis-jenis kata tugas yang berbeza. . kata adjektif sifatan atau keadaan. (iv) kata prakfrasa dan kata pascakata. (ii) kata hubung pancangan.daripada kata nama sebagai kata nama: Kata + -nya. iaitu (i) kata hubung gabungan. (viii) kata adjektif perasaan. (ii) kata adjektif warna. Secara berpasangan. (vii) kata adjektif cara. (iii) kata praklausa. lajunya. (v) kata adjektif waktu. iaitu (i). (iv) kata adjektif bentuk.

Haji Awang Sariyan ketika membentangkan kertas utama yang bertajuk Melestarikan Bahasa Melayu dalam Komunikasi dalam Seminar Kesantunan Berbahasa Peringkat Kebangsaan pada 28 hingga 29 Mac 2007 di Hotel Grand Continental. seminar ini diharapkan dapat memberikan input dan maklumat baharu kepada para ilmuwan dan pentadbir sekolah agar dapat menerapkan aspek kesantunan berbahasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) sekali gus memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. bakal pendidik. pegawai kerajaan.” Demikian ditegaskan oleh tokoh bahasa. Pelestarian bahasa Melayu dari sudut taraf dan fungsinya serta penggunaannya penting untuk menyuburkan amalan komunikasi yang baik dan berkesan. Di samping itu. dan krisis pembudayaan tentang mutu penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai ranah seperti pentadbiran.” Seminar anjuran Institut Perguruan Sultan Mizan. “krisis pembudayaan bahasa Melayu dapat diperhatikan dalam dua bentuk. bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan. krisis pembudayaan dalam hal taraf dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. apatah lagi komunikasi yang bersifat rasmi. sekali gus dapat mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa tonggak tamadun bangsa. Profesor Dr. Kian ketara ialah pengabaian sejumlah anggota masyarakat pelbagai lapisan terhadap bahasa sebagai unsur teras kebudayaan dan tamadun.Masyarakat kita sedang menghadapi krisis pembudayaan bahasa Melayu dalam komunikasi. penggiat bahasa dan . Kuala Terengganu. media massa. iaitu. pendidikan dan di tempat awam. guru. Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan Kerajaan Negeri Terengganu ini bertujuan untuk menghayati dan menerapkan bentuk serta strategi komunikasi yang bersopan dan beretika bagi mengatasi kepincangan aspek penghayatan nilai serta adab ke-sopanan dan kesantunan berbahasa yang semakin diabaikan dalam kalangan masyarakat. Seminar yang dihadiri oleh 200 orang peserta yang terdiri daripada pensyarah. Tegas beliau.

Tuan Haji Nik Arif Raja Yusof. Sumber: http://www.gov.pdf LATIHAN . beliau berharap agar seminar ini dapat menyemarakkan rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan. beliau menegaskan bahawa “penerapan kesantunan dan budi bahasa dalam komunikasi amat penting untuk membentuk generasi yang berkualiti dan berkeperibadian tinggi.my/klikdbp/klikdbp1apr7. Dalam ucapan perasmiannya. Oleh itu.masyarakat umum ini telah dirasmikan oleh Pengarah Institut Perguruan Sultan Mizan. mengangkat martabat bahasa Melayu dan menyuntik semangat para peserta.dbp.

. kenal pasti dan gariskan golongan kata adjektif yang terdapat." "Aku bukan mengajak bertekak. Kurang manis. Aku masih diam. Pandangannya menuntut jawapan. Hakikatnya pantai hatiku sedang diamuk gelora. (1980). Aku mencapai satu paket gula. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. "Err. dan tidak. Kemudian kenal pasti jenis-jenis kata adjektif tersebut. Rasa terhina! BAHAN BACAAN Abdullah Hassan." balasnya.. Menarik nafas.. Kopi yang masih panas kucicip perlahan.Berdasarkan petikan cerpen di bawah. Tanganku mengacau sudu sambil mata merenung jauh. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. tapi maksud kau. Hilwah. "Hilwah. kau marah?" Aku menggetis donat di dalam piring. mengoyakkan bucunya lalu mencurahkan isinya ke dalam cawan putih bermulut heksagon.. Persoalan yang dihamburkan membuat aku malas mahu melayan. betullah kau bersetuju bila aku katakan profesion perguruan itu serendah-rendah karier dalam kelas profesional? Aku teguk lagi kopi yang masih hangat. "Buat apa aku nak bertekak tentang persoalan yang kau sendiri telah punya jawapan dan pilihan. Dia mengorak senyum. "Ya. Tapi berkongsi pandangan." Aku menjawab acuh tidak acuh.. Dia turut menghirup teh manis di dalam cawan di hadapannya. "Kenapa kau diam? Tak betulkah apa yang aku katakan?". lalu menyuapkannya ke mulut.

Tatabahasa Dewan.al.Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. (2010). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ali Mahmood et. Tatabahasa Dewan. Modul Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu:Kuala Lumpur:Open University Malaysia Nik Safiah Karim et. Petaling Jaya:Penerbit Fajar Bakti.Abdullah Hassan (penyunting) (1983).Nik Safiah Karim et. Modul Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu: Kuala Lumpur:Open University Malaysia. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan (2006).al (1996. 2006).Bhd. Rencana Linguistik. (2007).al. Morfologi:Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.al (1996. Tatabahasa Pedagogi untuk Sekolah Menengah. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka . 2006). Ali Mahmood et. Abdullah Hassan (2008).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful