P. 1
Pembangunan Wakaf Johor

Pembangunan Wakaf Johor

|Views: 157|Likes:
Published by Siti Rohaida
Wakaf Johor
Wakaf Johor

More info:

Published by: Siti Rohaida on Jun 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WAKAF KORPORAT JOHOR CORPORATION BERHAD (JCorp): SATU TINJAUAN oleh Hj. Abd.

Shakor bin Borham Jabatan Kemanusiaan, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Batu Pahat, Johor shakor@uthm.edu.my

ABSTRAK Kertas kerja ini akan membincangkan mengenai pelaksanaan pembangunan wakaf korporat yang diperkenalkan oleh Johor Corporation Berhad (JCorp) menerusi anak syarikatnya iaitu Waqaf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp). Wakaf ini merupakan salah satu daripada bentuk wakaf kontemporari yang dipercayai pertama dilakukan oleh sebuah syarikat korporat di negara ini dan juga di dunia. Tujuan utama penulisan ini adalah untuk mengupas pelaksanaan wakaf korporat dari perspektif Islam di samping meninjau sejauhmana pelaksanaan pembangunan wakaf tersebut dapat memenuhi matlamat amalan wakaf dalam Islam. Bagi memenuhi matlamat ini, penulis telah melakukan kajian melalui kaedah pengumpulan data dan penganalisaan data. Hasil kajian mendapati wakaf korporat yang diperkenalkan oleh JCorp merupakan adaptasi daripada wakaf saham yang terdapat di dalam Islam. Berasaskan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh syarikat tersebut ternyata pelaksanaan pembangunannya telah memberi manfaat yang besar kepada seluruh masyarakat. Kajian ini diakhiri dengan beberapa cadangan dikemukakan bagi tujuan menambahbaikkan dalam pelaksanaan pembangunan wakaf tersebut.

1.0

PENGENALAN Wakaf merupakan salah satu amalan kebajikan yang terpuji dan dituntut dalam Islam.

Di dalam al-Quran, terdapat banyak ayat yang menggalakkan umat Islam melakukan amalan kebajikan seperti sedekah jariah, hibah, derma dan sebagainya1. Di samping itu, terdapat juga beberapa hadith Nabi s.a.w yang menuntut umat Islam melakukan amalan kebajikan ini2.

1

Antaranya, firman Allah s.w.t yang bermaksud 1: “Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sebenarnya sehingga kamu belanjakan sebahagian daripada harta yang paling kamu sayangi dan apa sahaja yang kamu belanjakan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui ”. Lihat, al-Quran, al-Imran: 92. 2 Antaranya, hadith yang diriwayatkan daripada Muslim yang bermaksud: "Daripada Abu Hurairah r.a, Nabi s.a.w bersabda: Apabila mati seseorang anak adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah, ilmu yang memberi manfaat dan doa daripada akan-anak soleh yang mendoakannya". 1 International Conference on Humanities 2011

hal. Pembangunan harta wakaf boleh dilaksanakan sama ada secara individu. Mereka bukan sahaja menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi dan sosial masyarakat Islam malah akan mendapat ganjaran yang berkekalan dari Allah s. Ia merupakan (Hadith Riwayat Muslim). Lihat. 5 Abd. al-Majmu‟ Syarh al-muhadhab. Ahmad Dahlan Salleh (et.. Dari aspek pembangunan pula. 8 Ibn Manzur. harta yang diwakafkan hendaklah dibangunkan bagi memenuhi matlamat pelaksanaannya di dalam Islam. amalan ini mampu melahirkan sifat bertanggungjawab. Namun.) (2006). kertas kerja Seminar Kebangsaan Pengurusan Harta Dalam Islam. 2 International Conference on Humanities 2011 . Lihat. Peranannya sama seperti infaq. hibah dan sebagainya. Ia merupakan tafsiran para fuqaha berkaitan makna sedekah jariah yang diertikan sebagai memberikan sesuatu harta semasa hidupnya dan penggunaannya kekal untuk selamalamanya7. jld. dalam Jurnal Kemanusiaan. al-Nawawi. 359. bil. “Pembentukan Dana Wakaf Menurut Perspektif Syariah dan Undang undang serta Aplikasinya di Malaysia”. bil. Yusof al-Qardawi (Dr. Sahih Muslim bi Syarh alImam Muhyi al-Din al-Nawawi. Beirut: Dar al-Ma„rifah. jld. Mukarram (1990). “al-Istibdal (penggantian) Harta Wakaf Menurut Perspektif Islam”. tolong-menolong dan melahirkan masyarakat penyayang sepertimana yang digalakkan oleh Islam. hal.al. Abu Zakariyya Yahya bin Syarf (2005). masyarakat atau institusi wakaf5. 28. 817 3 Siti Mashitoh Mahamood (2007).w. 2/2007. Justeru. apa yang membezakannya ialah mereka yang melakukan amalan ini akan memperolehi pahala yang berkekalan selama mana harta yang diwakafkan tersebut masih berguna dan bermanfaat kepada orang lain3.Di zaman awal Islam. Lihat. Akademi Pengajian Islam. 299. 11. anjuran bersama KIPSAS dan UKM pada 8-9 Ogos 2006. 4 Ibid. Dari segi bahasa. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. Muhammad Ibn. 7 Mohd. wakaf dikatakan sebagai sumber modal yang merupakan salah satu daripada faktor-faktor pengeluaran.) (1980). Lihat. 1/2003. ”Konsep Wakaf Menurut Islam”. alihbahasa oleh Umar Fanany. sumber modal ini mampu menghasilkan keuntungan sehingga berlipat berganda daripada nilai asalnya sekiranya ia diuruskan dengan sempurna4. Lisan al-„Arab. dalam Jurnal Syariah. 2. Abu Zakariyya Yahya bin Syarf (1994). 6 Ibid. Beirut: Dar Sadr. 4199. sedekah jariah. Zain Haji Othman (1982). Islamic Law With Special Reference to The Institution of Waqf . 9. wakaf berasal daripada perkataan arab waqafa yang bererti berhenti atau al-habs iaitu menahan semata-mata atau al-man‟ iaitu menegah8. Johor Bahru: Pena Mas. Dari aspek pembangunan sosioekonomi. Melalui aktiviti ekonomi seperti perniagaan dan pelaburan.0 PENGERTIAN WAKAF Istilah wakaf tidak dinyatakan secara langsung di dalam al-Quran atau al-hadith. jld. Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi.t6. juz 16. wakaf adalah salah satu institusi terpenting yang telah memberikan sumbangan besar kepada pembangunan sosioekonomi dan sosial masyarakat Islam. Shakor bin Borham (2003). Beirut: Dar al-Fikr.15. Problema Kemiskinan: Apa Konsep Islam. hadith no. alNawawi. hal. Jabatan Perdana Menteri. hal.

w. cet.) (2009).t dan terputus hakmilik wakif (pewakaf) ke atas harta tersebut17. 27. 10 al-Khatib.al.w.) (2005). Mughni al-Muhtaj ila Ma‟rifah Ma‟ani al-Faz al-Minhaj. Muhammad bin Ahmad (1993).1. 1344.. 359.juz. Dairah Maarif al-Qarn al-Isyrik. jld 10. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.) (2009). op-cit. al-Iqna‟ fi Hallu al-Faz Abi Suja‟. Manakala pemilikan manfaat pula akan dimanfaatkan oleh orang ramai tanpa suatu tempoh masa yang tertentu 18. jld. 6. Mustafa al-Khin (et. Lihat. jld. terdapat banyak pengertian berhubung dengan wakaf. al-Mabsut. hal. Lihat. hal. Istilah ini banyak digunakan di dalam kitab-kitab fiqh mazhab Maliki. juz. 13 Abu Zuhrah. Lihat. Beirut: Dar al-Fikr.. 15 Mustafa al-Khin (et. Cairo: Maktabah al-Turath al-Islami. 12 Kamus Munjit fi al-Lughah wa al-A'lam (1986).. hal. 114. Minhaj al-Talibin wa Umdatu Maftin fi Fiqh Mazhab Imam al-Syafie.w. hal. juz 8. al-Fiqh al-Manhaji. 225. 14 Muhammad Farid Wajdi (1971). Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. hal. Justeru. 358. Kamus al-Mawrid.perkataan terbitan wukuf atau auquf 9. juz 5. 113. Antaranya. hal. Muhammad al-Syarbini (1958). al-Ramli.al. para fuqaha hal. Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah. Wahbah (1997). cetakan 10. 185. Beirut: Dar al-Ilmi.. Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah (1347H). Jumhur fuqaha memberikan takrif wakaf sebagai menahan suatu harta seseorang untuk dimanfaatkan orang lain dengan terputus hakmilik ke atas harta tersebut. Fiqh al-Islami wa Adilatuhu. Berdasarkan takrif ini. Harta yang diwakafkan mestilah di dalam keadaan baik dan ditujukan untuk kebajikan semata-mata bagi mendekatkan diri kepada Allah s. Beirut: Dar al-Marifah. Undang-undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan . wakaf bererti menahan sesuatu harta yang boleh digunakan tanpa susut fizikalnya dengan cara menyerahkan hakmiliknya kepada seorang pengguna yang harus dan wujud 15. 12.w. hal. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 16 al-Zuhaily. 2. 376. hal.cet. hal. hal. hal. status pemilikan harta oleh pewakaf akan terputus dan menjadi hakmilik Allah s. 190.t. al-Fiqh al-Manhaji. Mesir: cetakan al-Manar. Muhammad al-Syarbini (t. 43. op-cit.t16. Ia dinamakan habsun kerana hanya manfaatnya sahaja yang boleh dimiliki oleh individu sedangkan hakmilik sebenar harta tersebut adalah Allah s. Ibn Qudamah.t selama-lamanya. 18 Ibn Qudamah. wakaf ditakrifkan juga sebagai habsun10 atau habasa11. hal.al. ahbasa12 iaitu tahan atau menahan sesuatu harta untuk mendapatkan manfaat13. hal. op-cit.w. 793. hal. Kaherah: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu. al-Sarakhsi. (1988). 213. Menurut Mazhab Syafie. al. wakaf ialah menahan suatu harta seseorang yang bermanfaat untuk dimanfaatkan orang lain dengan perkara yang diharuskan bagi mendekatkan diri kepada Allah s. Ahmad Hidayat Buang (et. 3 International Conference on Humanities 2011 . 11 Ibn Manzur.t14. hal. Dari segi istilah. Damsyik: Dar al-Fikr. al-Nawawi. Damsyik: Dar al-Qalam. hal. 213. 5.t). 154 17 Mustafa al-Khin (et. jld. op-cit. Lihat. 2. Lihat. Lihat. al-Mughni wa Syarhu al-Kabir. hal. 245. terjemahan Pustaka Salam. al-Nawawi (2005). 9 al-Khatib. 999.1. 225. Beirut: Dar al-Ma‟rifah. Lihat. juz. Manakala ain (harta) yang diwakafkan pula akan tertahan sebagai hakmilik Allah s. 81. Muhammad (2005). Abu Zakariyya Yahya bin Syarf (1996). Beirut: Dar al-Masyrik. Muhadarat fi al-Waqf.) (2007). 12. Selain itu. Syams al-Din (1986). hal.

Wakaf khairi dibahagikan kepada dua kategori umum. 3. Manakala wakaf irsad ialah wakaf yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan mewakafkan harta-harta milik Baitulmal sama ada harta alih dan harta tak alih berasaskan kepada kepentingan umum. 358.0 JENIS-JENIS WAKAF Secara umumnya. digadai. Akademi Pengajian Islam.. hal. 16. Asmak Ab Rahman (2009). Wakaf am merupakan mana-mana bentuk harta wakaf yang dibuat untuk tujuan kebajikan atau khairat umum tanpa menentukan penerimanya ataupun tujuan khusus yang tertentu. bil.al. 4 International Conference on Humanities 2011 . Siti Mashitoh Mahamood (2001). “Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam Dan Aplikasinya Di Malaysia”. Kuala Lumpur: Matang Cipta Sdn Bhd. wakaf terbahagi kepada dua iaitu wakaf khairi atau kebajikan dan wakaf zurri iaitu wakaf ahli atau keluarga20. Manual Pengurusan Tanah Wakaf (2006). Muhammad Jawwad (1964). op-cit.) (2006). iaitu wakaf am dan wakaf khas. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 330. dihibah dan diwarisi oleh orang lain19. wakaf tanah pertanian di mana sebahagian dari hasilnya ditujukan untuk anak cucu sementara sebahagian lagi untuk tujuan umum23. 17. Namun. Contohnya. Selain itu. (t. Bagaimana Membuat Wakaf. mengikut sebahagian ulama wakaf ini adalah bid'ah dan tidak bertepatan dengan syarak22. hal.telah bersepakat bahawa inilah hakikat wakaf dalam Islam di mana harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual. institusi pendidikan. Ini dapat dilihat seperti mengaplikasikan dana atau tanah milik Baitulmal kepada pembinaan masjid. 334 23 Mohamad Akram Laldin (et. Jabatan Perdana Menteri. 22 Muhammad Jawwad. Pewakaf juga tidak menetapkan sebarang syarat kepada harta yang diwakafkan. Wakaf khas pula bersifat khusus apabila pewakaf menentukan wakaf yang dibuat untuk tujuan tertentu ataupun penerima tertentu21. op-cit. Wakaf musytarak ini termasuklah wakaf yang diwujudkan melalui istibdal dan saham wakaf24. hal. 3.. terdapat juga wakaf yang berkaitan iaitu wakaf musytarak dan wakaf irsad. Lihat. Jabatan Wakaf. 12-14 September 2006. Zakat dan Haji. kertas kerja Konvensyen Wakaf 2006 anjuran JAWHAR. dalam Jurnal Syariah. 21 Siti Mashitoh Mahamood (2001). 24 Lihat.): Dar al-Ilmi.tp. hal.1/2009. Wakaf mustarak bermaksud wakaf yang ditujukan sebahagian manfaatnya kepada ahli atau keluarga dan sebahagiannya untuk masyarakat umum. Akhwal al-Syahsiah. Maqasid Syariah Dalam Perlaksanaan Waqaf.. Jabatan Perdana Menteri di Kuala Lumpur. hal. ibid. hospital dan 19 20 al-Ramli. jld. Lihat. Manakala wakaf zurri ialah wakaf yang ditujukan manfaatnya kepada ahli atau keluarga pewakaf seperti cucu dan sebagainya. Wakaf musytarak ialah wakaf campuran antara wakaf khairi dan wakaf zurri.

). Muhammad. terdapat kenyataan yang menyatakan bahawa pada zaman tersebut tidak ada harta yang diwakafkan kecuali daripada tanah dan bangunan33.a.) (2007). Bagi harta alih pula. 34 Mustafa al-Khin (et.al. dan para sahabat yang menjadikan harta kekal sebagai mawquf mereka32. 129. Pandangan ini turut dipelopori oleh mazhab Hanbali dan 25 Mustafa al-Khin (et. wakaf dalam bentuk saham ini adalah diharuskan oleh syarak memandangkan ia selaras dengan prinsip dan konsep wakaf dalam Islam30. Tambahan pula.Syarf al-Nawawi al-Dimasqi (t. 33 Ibid. Imam Syafie berpendapat bahawa setiap harta yang boleh dijualbeli boleh diwakafkan selagi mana manfaat yang dinikmati oleh penerima dapat diperolehi secara kekal34. hal 221. saham dan sebagainya.) (2009). wakaf tunai27. 378. Dari aspek hukum.0 BENTUK HARTA YANG BOLEH DIWAKAFKAN Terdapat dua bentuk harta yang harus diwakafkan iaitu harta tak alih seperti tanah dan bangunan dan harta alih seperti wang tunai. “Isu-isu semasa Berhubung Pembangunan Tanah wakaf”. 4. op-cit. op-cit..) (2009). 5. Lihat. op-cit. Ibid.t. Abu Zakariyya Yahya b. Siti Mashitoh Mahamood (2007). bangunan atau projek-projek yang boleh memberikan manfaat kepada masyarakat Islam seluruhnya. 5 International Conference on Humanities 2011 . dalam Jurnal Pengurusan JAWHAR. hal. para ulama telah bersepakat ia adalah sah memandangkan ia memenuhi prinsip utama wakaf adalah harta yang kekal31. 221. 28 Manakala wakaf saham pula dilakukan dengan mewakafkan sejumlah saham yang dimiliki oleh individu atau syarikat dengan mengagihkan bahagian keuntungannya kepada seluruh masyarakat.al. Lihat.my/fatwa-kebangsaan/saham-wakaf-dan-wakafganti-wakaf-ibdal. no. 32 al-Syawkani. wakaf saham28 dan saham wakaf29.. 1/2007. op-cit. Mustafa alKhin (et. Wakaf ini memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat memandangkan tidak semua orang mempunyai harta kekal seperti rumah. op-cit. 29 Saham wakaf pula merupakan suatu skim pembelian saham-saham pada kadar harga tertentu dan seterusnya mewakafkan sijil saham tersebut. 27 Wakaf tunai merupakan wakaf pilihan iaitu dengan mewakafkan sejumlah wang tunai atau wang dalam bentuk pelaburan di bank dan mewakafkan bahagian keuntungannya kepada umat Islam. Ibid. 222. Terdapat juga beberapa jenis wakaf kontemporari dan bersifat semasa sebagai tambahan kepada bentuk-bentuk wakaf tradisional yang sedia ada26.) (2009). hal. hal. Muhammad (t. vol. Bagi harta tak alih. Saham yang telah dibeli akan diistibdalkan dengan harta kekal seperti tanah. Antaranya. Dar al-Fikr. 31 al-Nawawi. 113.. 30 Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-4 pada 13-14 April 1982 di Kuala Lumpur. hal. Abu Zuhrah.sebagainya25. http://muamalat. Muhammad b. juz. Lihat.. Nailu al-Awtar Syarh Muntaqa al-Akhbar. 26 Abu Bakar Manat (2007). hal. no. Lihat.1. Siti Mashitoh Mahamood (et. Ini berdasarkan kepada amalan wakaf yang dilakukan oleh Nabi s. Ali b. Ibid. 2/2007.t). dalam Jurnal Pengurusan JAWHAR. terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama memandangkan ianya tidak kekal dan mudah rosak atau binasa.gov. “Konsep Wakaf Sebagai Instrumen Pembangunan Hartanah Di Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI)”. 1.al.. op-cit. vol. bangunan dan tanah untuk berwakaf.islam. al.w.

Bentuk wakaf yang paling kontemporari di negara ini ialah pelaksanaan wakaf korporat yang diperkenalkan oleh Johor Corporation Berhad (JCorp)38. Beirut: Dar al-Ihya al-Turath al-Arabi. Pada 19 Julai 2005 syarikat ini ditukarkan namanya kepada Kumpulan Waqaf An-Nur Corporation Berhad (KWANB) sebelum ditukar sekali lagi pada 21 Mei 2009 kepada Waqaf An6 International Conference on Humanities 2011 . Mula beroperasi pada 1 Ogos 1970.cit.. Wakaf korporat ini dipercayai merupakan yang pertama dilaksanakan oleh sebuah institusi bisnes korporat di dunia39. cet. hal. op-cit. op. 5. hal.a. Ia diuruskan oleh anak syarikatnya iaitu Waqaf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp) yang merupakan sebuah syarikat berhad dengan jaminan JCorp sendiri. hanya harta alih yang melekat kepada harta tak alih secara kekal sahaja boleh diwakafkan kerana ia akan turut sama menyumbang kepada tujuan yang diwakafkan. Bagi Mazhab Hanafi pula. Jabatan Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Dalam hal ini. 37 Md.191. Ia mula mengambil langkah dengan memperkenalkan beberapa kaedah pembangunan wakaf yang bersifat kontemporari seperti wakaf tunai. September 2006. Nurdin Ngadimon (2006). Kajian menunjukkan institusi tersebut tidak lagi tertumpu kepada pembangunan tanah semata-mata. “Wakaf Korporat Pertama di Dunia”. Lihat. 36. ia ditubuhkan untuk menguruskan klinik-klinik wakaf dan pusat dialisis di bawah JCorp yang diuruskan oleh KPJ Healthcare Berhad. Mansur (1987). Sejarah WANCorp bermula pada 25 Oktober 2000 dengan nama Pengurusan Klinik Waqaf An-Nur Berhad41. wakaf sukuk. Pada 11 Oktober 1995 pertukaran nama kepada Johor Corporation Berhad. op. Abu Yusuf berpendapat bahawa mewakafkan harta alih secara berasingan tidak sah kecuali jika membabitkan kuda dan peralatan perang memandangkan wujudnya bukti amalan wakaf seperti ini yang dinyatakan oleh hadith Nabi s. Ibn Qudamah.. kertas kerja Konvensyen Wakaf 2006 anjuran JAWHAR..0 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WAKAF KORPORAT JCORP Institusi wakaf di negara ini telah mula mengorak langkah berkembang selaras dengan perkembangan dan keperluan semasa. 228.Maliki35. 4.4/1968 berkuatkuasa pada 18 Mei 1968. 41 Pada awalnya. Majalah Milenia Muslim. hal.cit. 40 Lihat. “Pengembangan Harta Wakaf Menggunakan Instrumen Sukuk”. 38 Sebelumnya dikenali Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor ditubuhkan oleh Kerajaan Johor di bawah Enakmen bil. saham wakaf. 380. Lihat. Lihat.w. wakaf saham dan sebagainya 37. al-Nawawi (2005).. WANCorp ditubuhkan untuk menguruskan aset dan saham-saham syarikat kumpulan JCorp yang diwakafkan di samping berperanan sebagai 'Maukuf Alaihi' ke atas semua saham-saham dan lain-lain bentuk sekuriti syarikat JCorp40. hal. 12-14 September 2006. Laporan Johor Corporation 2007. sendiri36. Laporan Tahunan Johor Corporation: 2008. 39 Ibid. Lihat. Fakhruddin Hasan b. Melalui Perjanjian Persefahaman di antara JCorp dan Majlis Agama 35 36 al-Nawawi. Fatwa al-Hindiah.

bil. nilai keseluruhan aset bersih saham-saham yang diwakafkan telah meningkat kepada Nur Corporation Berhad (WANCorp). Jumlah nilai saham yang diganti adalah sama dengan nilai saham Johor Land Berhad iaitu 4. sehingga 31 Disember 2009 hujjah wakaf masih dalam proses untuk disempurnakan oleh MAIJ. Lihat. 42 Lihat. JCorp telah mewakafkan sejumlah 75. 13 Januari 2009. Bhd. “RM50mil shares for fund”. Lihat. Majalah Usahawan Sukses. Pelantikan ini berkuatkuasa mulai 11 Julai 200543. Lihat. Berita Harian. Sehingga Disember 2009. dan pengagihan manfaat sebagaimana terkandung di dalam hujjah wakaf44. Ciri utama wakaf korporat JCorp adalah terletak pada kaedah pengurusan harta iaitu saham-saham syarikat JCorp yang diwakafkan di mana semua saham akan didaftarkan sebagai wakaf dengan MAIJ di atas nama WANCorp. Temubual bersama Hj. “Wakafkan Syarikat Milik Kerajaan”.000 unit saham (bernilai RM7. MAIJ bersetuju melantik WANCorp untuk menjalankan kuasa dan tugas-tugas sebagai Nazir Khas menurut Kaedah-Kaedah Wakaf 1983 di bawah Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 200342.. Nazarudin Ali.62 juta unit bernilai RM13 juta.000 unit saham (bernilai RM50 juta) dalam TPM Management Sdn. Pada 10 Oktober 2007. “KWANB kini dikenali Waqaf An-Nur Corporation Bhd”. Selaku Nazir Khas.60 juta saham (bernilai RM45 juta) dalam KPJ Healthcare Berhad dan 4. 59 Tahun 2009. Bhd. 19 Mei 2009.32 juta saham (bernilai RM13 juta) dalam Johor Land Berhad Ibid. Lihat. Pada 29 Jun 2009. 15 July 2008. WANCorp telah menggunakan kaedah istibdal unit saham Johor Land Berhad yang diwakafkan memandangkan syarikat tersebut telah dikeluarkan dari syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Bernama. Nazarudin Ali. Lihat.000 unit saham (bernilai RM260. Utusan Malaysia. “JCorp wakaf saham anak syarikatnya RM200 juta”.27 juta (Nilai Aset Bersih) saham dalam anak syarikat yang tidak tersenarai di Bursa Malaysia46.325. 26 September 2009. The Star. JCorp telah mewakafkan sejumlah 50. Lihat. 7 International Conference on Humanities 2011 . 16 Ogos 2007.568) dalam Tiram Travel Sdn. Laporan Tahunan WANCorp 2009. Pegawai Eksekutif WANCorp pada 10 November 2008 bertempat di JCorp Berhad. Utusan Malaysia. 44 Lihat.500) dalam Capaian Aspirasi Sdn. 16/2003. 45 Pewakafan dilaksanakan pada 3 Ogos 2006 terdiri daripada 12. Namun. “GLC. pada 8 Julai 2005. WANCorp akan bertanggungjawab menguruskan semua urusan yang berkaitan dengan saham-saham tersebut Pelaksanaan wakaf korporat JCorp dilakukan dengan mewakafkan sejumlah RM200 juta (Nilai Aset Bersih) saham dalam anak syarikat yang tersenarai45 dan RM50.32 juta unit saham bernilai RM13 juta yang diwakafkan sebelum ini.35 juta saham (bernilai RM142 juta) dalam Kulim (Malaysia) Berhad. Penggantian ini dilakukan dengan unit saham dalam Al-'Aqar KPJ REIT iaitu sebuah lagi anak syarikat JCorp yang tersenarai di Bursa Malaysia47. Mohd. Ibid. Mohd. no. 18. Lihat. Swasta Wajar Amal Jihad Perniagaan”. 46 Ini dilakukan dengan mewakafkan sejumlah 225. 47 Jumlah saham Al-‟Aqar KPJ REIT yang diwakafkan adalah sebanyak 12. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003. Laporan Tahunan Johor Corporation: 2009. Perjanjian ini juga membolehkan JCorp terus mewakafkan saham-saham syarikat miliknya mengikut kaedah wakaf korporat. Bhd. Manakala pada 20 Disember 2007. Laporan Tahunan Johor Corporation: 2009. “Jihad Bisnes Memakmurkan JCorp”. 43 Temubual bersama Hj.Islam Negeri Johor (MAIJ) pada 4 Disember 2009.

8 Mac 2010. Lihat. Sehingga kini. merawat pesakit dan sebagainya. Ini termasuklah pelaksanaan progam di bawah tanggungjawab sosial korporat (TSK) JCorp.55. Lihat. tahun 2007 sebanyak RM295.RM282.50. mengendalikan perkhidmatan kesihatan di 13 buah rangkaian Klinik Waqaf An-Nur (KWAN) dan Pusat Dialisis di 4 buah klinik dan sebuah hospital wakaf yang diuruskan oleh KPJ Healthcare Bhd52.828.786. WANCorp bertanggungjawab mengagihkan berdasarkan kepada hujjah wakaf di mana sebanyak 70% kepada JCorp sebagai Pelaburan semula dan Pembangunan Insan. Antaranya.98 telah diserahkan pada 2006. 52 Rangkaian Klinik Waqaf An-Nur terdiri daripada Hospital Waqaf An-Nur Pasir Gudang. sebanyak 31.89 juta. Klinik Waqaf An-Nur Muar. Lihat.949 orang pesakit telah menerima rawatan ini seluruh rangkaian KWAN manakala 115 orang pesakit menerima rawatan dialisis53.197.0051. Melalui agihan manfaat Fisabilillah. Klinik Waqaf An-Nur Senawang. tahun 2008 sebaanyak RM90. Ampang Klinik Waqaf An-Nur Larkin Sentral dan Klinik Waqaf An-Nur Manjoi.94. (Lihat lampiran A). Laporan Tahunan WANCorp 2009. Bagi rawatan dialisis pula.169. Setiap pesakit akan dikenakan bayaran sebanyak RM5 setiap kali rawatan termasuk bayaran ubat. Perak (terkini). Sarawak. Ibid. 53 Daripada jumlah ini. Pusat Dialisis KWAN Kotaraya. The Star.123. Klinik Waqaf An-Nur Kluang. Ibid. ia digunakan bagi membiayai program kebajikan dan amal. pembangunan dan modal insan.566. setiap pesakit akan dikenakan bayaran sebanyak RM90 setiap kali rawatan. Laporan Tahunan WANCorp 2009.886. 50 Pecahan terimaan pada tahun 2006adalah sebanyak RM747. Klinik Waqaf AnNur Kotaraya.138. Laporan Tahunan WANCorp 2008. jumlah manfaat Fisabillah yang telah diterima oleh WANCorp berjumlah RM2. Klinik Waqaf An-Nur Samariang. 8 International Conference on Humanities 2011 . Ibid. 25% kepada WANCorp untuk manfaat Fisabilillah dan 5% diserahkan kepada MAIJ49. Klinik Waqaf An-Nur Kuching. WANCorp juga terlibat dalam pengurusan masjid dan pembangunan tanah wakaf. Lihat. tahun 2008 sebanyak RM759.00. WANCorp juga sedang merancang akan membuka sebuah Kinik Wakaf an-Nur di Kelantan.. Sejak tahun 2006 sehingga 2009. Dari segi pengagihan manfaat.08 dan tahun 2009 sebanyak RM196. 51 Sebanyak RM211. WANCorp telah menguruskan 7 buah masjid dan 2 buah sekolah agama serta membangunkan sebidang tanah untuk Rumah Kebajikan Anak 48 49 Lihat. Manakala Pusat Dialisis terdiri daripada Hospital Waqaf An-Nur Pasir Gudang. Kuala Selangor. Di samping itu. “WANCorp to open Waqaf An-Nur clinic in Kota Baru”.7450. Pusat Dialisis KWAN Batu Pahat.03 dan tahun 2009 sebanyak RM984.7 peratus adalah jumlah rawatan yang diberikan kepada pesakit bukan Muslim. Sarawak Klinik Waqaf An-Nur Bukit Indah.712. Selangor.727. “WANCorp to open Waqaf An-Nur clinic in Kota Baru”. Ibid. Klinik Waqaf An-Nur Batu Pahat.66. tahun 2007 sebanyak RM58. Klinik Waqaf An-Nur Sungai Buloh.121. Sehingga 31 Disember 2009 seramai 544. Ini termasuklah nilai saham-saham dalam syarikat yang tersenarai dan tidak tersenarai di Bursa Malaysia48. 8 Mac 2010.192 rawatan atau 5. Pusat Dialisis KWAN Senawang dan Pusat Dialisis KWAN Sarawak. Manakala jumlah agihan manfaat yang telah diserahkan kepada MAIJ berjumlah RM557. Klinik Waqaf An-Nur Ijok. The Star.

sebahagian manfaatnya telah dikhususkan kepada ahli iaitu JCorp sendiri dan sebahagiannya dikhususkan untuk khairi atau kebajikan iaitu WANCorp dan MAIJ. WANCorp bertanggungjawab menguruskan hal ehwal berkaitan saham-saham yang diwakafkan dan mengagihkan manfaat berasaskan hujjah wakaf. Masjid An-Nur Larkin Sentral. beberapa cadangan dikenalpasti sebagai penambahbaikkan dalam pelaksanaan pembangunan wakaf korporat ini.Yatim Darul Hanan54. tsunami dan sebagainya55. Walau bagaimanapun. Ciri utama wakaf korporat JCorp ini adalah terletak pada kaedah pengurusan saham-saham yang diwakafkan. WANCorp turut memantau 10 buah masjid. Wakaf korporat ini merupakan adaptasi daripada wakaf saham yang dilakukan dalam bentuk wakaf musytarak.0 KESIMPULAN DAN CADANGAN Berdasarkan tinjauan ini. mewujudkan lembaga pengawasan syariah yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan pembangunan wakaf korporat JCorp. Sebagai Nazir khas. Sekolah Agama Ladang Pasir Panjang dan Sekolah Agama Sungai Papan. 6. memberi pengecualian daipada sebarang bentuk bayaran kepada pesakit yang menerima rawatan di rangkaian KWAN dan HWAN dengan ditanggung sepenuhnya oleh WANCorp melalui peruntukan agihan manfaat Fisabillah. 55 Ibid. pelaksanaan pembangunan wakaf korporat ini telah memberi sumbangan dan manfaat yang besar terutama dari aspek pembangunan sosioekonomi dan sosial masyarakat Islam di negara ini. Bagi pembangunan sosioekonomi pula. Masjid Taman Cendana. 9 International Conference on Humanities 2011 . Masjid Pulau Sibu.000 orang. 3 buah surau jumaat dan 22 buah surau yang dibina di dalam kawasan ladang-ladang di bawah pengurusan Kulim (Malaysia) Berhad dengan jumlah ahli kariah dianggarkan lebih 15. Masjid Jamek Ladang Ulu Tiram. Justeru. Ibid. wakaf korporat JCorp yang diuruskan oleh WANCorp ini dipercayai merupakan yang pertama dilaksanakan oleh sebuah institusi bisnes korporat di dunia. Masjid Jamek Pasir Gudang. Masjid An-Nur Pasir Gudang. memperluaskan lagi skop aktiviti pembangunan sosioekonomi dan sosial temasuk institusi pendidikan Islam selaras dengan pelaksanaan program tanggungjawab sosial korporat JCorp. Antaranya. Berdasarkan kepada hujjah wakaf. Selain itu. WANCorp telah menyediakan pemberian bantuan kewangan yang dikenali sebagai Waqaf Dana Niaga (WDN) yang berkonsepkan pinjaman kebajikan (qardul hasan) di samping penubuhan briged wakaf bagi menyediakan misi bantuan kecemasan seperti gempa bumi. Semoga pelaksanaannya akan 54 Masjid An-Nur Kotaraya.

Fiqh al-Islami wa Adilatuhu. Beirut: Dar al-Ihya al-Turath al-Arabi. 6. Muhammad Ibn. al-Majmu‟ Syarh al-muhadhab. ________ (2005). Fakhruddin Hasan b. Sahih Muslim bi Syarh al-Imam Muhyi al-Din al. al-Mabsut. Kaherah: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu. 5.Nawawi. Wahbah (1997). 11. al-Mughni wa Syarhu al-Kabir. cet. 10 International Conference on Humanities 2011 . Muhammad (2005). Lisan al-„Arab. al-Khatib. Cet. Ibn Manzur. Beirut: Dar al-Ma„rifah. Syams al-Din (1986). 9. kelima. Beirut: Dar Sadr. Minhaj al-Talibin wa Umdatu Maftin fi Fiqh Mazhab Imam al-Syafie. Beirut: Dar al-Marifah. jld. Fatwa al-Hindiah. 4. Mansur (1987).al.t. 30 juzuk. RUJUKAN Abu Zuhrah. Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah (1347H). Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. JPM. Muhammad bin Ali bin Muhammad (t. Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Penghantar al-Quran. al-Zuhaily. Mukarram (1990). al-Sarakhsi. Beirut: Dar al-Fikr. al-Syawkani. Abu Zakariyya Yahya bin Syarf (1994). Ahmad Hidayat Buang (et. al-Nawawi. al-Iqna fi Hallu al-Faz Abi Suja‟. Ibn Qudamah. Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi. Abdullah bin Muhamad (Syeikh) (1992). Muhadarat fi al-Waqf. Mesir: cetakan alManar. juz. juz. Undang-undang Islam di Malaysia: Prinsip dan Amalan. KL: BAHEIS. Muhammad bin Ahmad (1993). Mughni al-Muhtaj ila Ma‟rifah Ma‟ani al-Faz alMinhaj. juz 5. jld.) (2007).menjadi pemangkin kepada pelaksanaan wakaf korporat di syarikat-syarikat atau institusi bisnes korporat lain negara ini. Muhammad al-Syarbini (1958). _______ (t.). Dar al-Fikr. juz 16. Damsyik: Dar al-Fikr. Basmeih. 12. Cairo: Maktabah al-Turath al-Islami. jld.1. al-Ramli. 12. Nailu al-Awtar Syarh Muntaqa alAkhbar.t). juz 8.juz. jld. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Beirut: Dar al-Fikr. 2.cet. ________ (1996).

KL: Matang Cipta Sdn Bhd. Muhammad Farid Wajdi (1971). Beirut: Dar alMa‟rifah. 1/2003. bil. 5. “Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam Dan Aplikasinya Di Malaysia”. vol. anjuran bersama KIPSAS dan UKM pada 8-9 Ogos 2006. cet.1. (1988). dalam Jurnal Syariah.10.al. Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi. Beirut: Dar al-Masyrik. kertas kerja Seminar Kebangsaan Pengurusan Harta Dalam Islam. al-Fiqh al-Manhaji. dalam Jurnal Kemanusiaan. ”Konsep Wakaf Menurut Islam”. KL: Penerbit Pustaka Salam. 11 International Conference on Humanities 2011 . jld. no. 1/2007. Siti Mashitoh Mahamood (2001).1. cetakan 10. Bagaimana Membuat Wakaf. Kamus al-Mawrid. Johor Bahru: Pena Mas. jld. Zain Haji Othman (1982).Mohd. Abu Bakar Manat (2007). (t. Yusof al-Qardawi (Dr. juz.al) (2006). Asmak Ab Rahman (2009). Ahmad Dahlan Salleh (et. al-Fiqh al-Manhaji.) (2005). Manual Pengurusan Tanah Wakaf (2006). 1 7. Islamic Law With Special Reference to The Institution of Waqf. Muhammad Jawwad (1964). KL: Bahagian Hal Ehwal Islam. jld. Akademi Pengajian Islam. KL: Penerbit Universiti Malaya.tp): Dar al-Ilmi. Problema Kemiskinan: Apa Konsep Islam. Beirut: Dar al-Ilmi. Damsyik: Dar alQalam.1/2009. JAWHAR. Dairah Maarif al-Qarn al-Isyrik. terjemahan Pustaka Salam. JPM. dalam Jurnal Pengurusan JAWHAR. 2. __________________ (2009). alihbahasa oleh Umar Fanany. JPM. Kamus Munjit fi al-Lughah wa al-A'lam (1986). Mustafa al-Khin (et. bil. “Isu-isu semasa Berhubung Pembangunan Tanah wakaf”. Shakor bin Borham (2003). Akhwal al-Syahsiah.) (1980). JURNAL/KERTAS KERJA/LAPORAN/AKHBAR/MAJALAH Abd. “al-Istibdal (penggantian) Harta Wakaf Menurut Perspektif Islam”.

13 Januari 2009. 2/2007. Bernama.) (2007).al. 12-14 September 2006. Laporan Tahunan WANCorp 2008 dan 2009. Swasta Wajar Amal Jihad Perniagaan”. Laporan Tahunan Johor Corporation 2008 dan 2009. 8 Mac 2010. Akademi Pengajian Islam. “GLC. kertas kerja Konvensyen Wakaf 2006. 12 International Conference on Humanities 2011 . 26 September 2009. “Wakafkan Syarikat Milik Kerajaan”. “Wakaf Korporat Pertama di Dunia”. dalam Jurnal Pengurusan JAWHAR. 2/2007. Majalah Usahawan Sukses.15. Mohamad Akram Laldin (et. jld. Pegawai Eksekutif WANCorp pada 1 Januari 2008 bertempat di JCorp Berhad. bil. 15 July 2008. “WANCorp to open Waqaf An-Nur clinic in Kota Baru”. Temubual bersama Hj.my/fatwa-kebangsaan/saham-wakaf-dan-wakaf-ganti-wakaf-ibdal.) (2006). 12-14 September 2006. 1.al. “Pengembangan Harta Wakaf Menggunakan Instrumen Sukuk”. 16 Ogos 2007. di Kuala Lumpur.Md. “KWANB kini dikenali Waqaf An-Nur Corporation Bhd”. Majalah Milenia Muslim. no.gov. Http://muamalat. vol.islam. kertas kerja Konvensyen Wakaf 2006. “Maqasid Syariah Dalam Perlaksanaan Waqaf”. Nurdin Ngadimon (2006). “Pembentukan Dana Wakaf Menurut Perspektif Syariah dan Undang-undang serta Aplikasinya di Malaysia”. ____________________ (et. Berita Harian. Mohd. “Jihad Bisnes Memakmurkan JCorp”. “RM50mil shares for fund”. di Kuala Lumpur. The Star. September 2006. 19 Mei 2009. 59 Tahun 2009. dalam Jurnal Syariah. “JCorp wakaf saham anak syarikatnya RM200 juta”. Siti Mashitoh Mahamood (2007). Nazarudin Ali. “Konsep Wakaf Sebagai Instrumen Pembangunan Hartanah Di Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI)”. Utusan Malaysia. bil.

05 107.16 TPM Management Sdn Bhd 50.56 93.00 51.07 0.85 Jumlah 50.05 Johor Land Berhad Al-„Aqar KPJ REIT 4.00 52.34 Jumlah 200.35 142.00 4.32 13.27 * SUMBER: LAPORAN TAHUNAN WANCORP 2009.08 0.62 PRESTASI SYARIKAT YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA MALAYSIA SYARIKAT UNIT SAHAM DIWAKAFKAN (Juta Unit) NILAI ASET BERSIH SEMASA MULA DIWAKAFKAN (RM Juta) NILAI ASET BERSIH PADA 31 DIS 2008 (RM Juta) NILAI BERSIH PADA 31 DIS 2009 (RM Juta) Tiram Travel Sdn Bhd 0.03 47.26 Capaian Aspirasi Sdn Bhd 0.75 1.62 13.04 - 12.00 90.41 3.16 56.00 - - 12.34 54. 13 International Conference on Humanities 2011 .23 0.LAMPIRAN A PRESTASI SYARIKAT YANG TERSENARAI DI BURSA MALAYSIA SYARIKAT UNIT SAHAM DIWAKAFKAN (Juta Unit) NILAI ASET BERSIH SEMASA MULA DIWAKAFKAN (3 Ogos 2006) (RM Juta) NILAI PASARAN SEMASA MULA DIWAKAFKAN (3 Ogos 2006) (RM Juta) NILAI PASARAN PADA 31 Dis 2008 (RM Juta) NILAI PASARAN PADA 31 Dis 2009 (RM Juta) Kulim (Malaysia) Berhad 12.61 56.60 45.00 34.26 0.23 KPJ Healthcare Berhad 18.33 50.01 0.27 53.02 226.42 121.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->