Contoh-contoh Surat Kuasa Khusus : SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat : : ;untuk

selanjutnya Pekerjaan : sebagai Pemberi Kuasa. Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada :

Advokat, pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara ......., beralamat di ...... yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri; untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa. KHUSUS: Untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai .( Penggugat)..... lawan ... (nama)..... yang beralamat sebagai Tergugat di .......mengenai(perkara apa) ......., di Pengadilan Negeri ...... . Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain, Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan dan menanda tangani gugatan, Replik, Kesimpulan,perdamaian/dading, mengajukan dan menerima Jawaban, Duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan, mencabut perkara dari rol, menjalankan yang perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan

menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan

..... Pemberi Kuasa Penerima kuasa (. mengajukan banding.) (. ....) SURAT KUASA (Tergugat) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat : : . beralamat di . mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa... .. selanjutnya sebagai Pekerjaan : Pemberi Kuasa... . . yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa. . . pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara . .. . . Jakarta... KHUSUS : ...pemberi kuasa...... Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.. . .. Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini. minta eksekusi. menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada : Advokat... membalas segala perlawanan.... kasasi.. ....

mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa. Pemberi Kuasa Penerima kuasa . Replik. mengajukan banding.Untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Tergugat. . .. menjalankan yang perbuatan-perbuatan. . mendengarkan putusan. mengajukan dan menerima Jawaban. yang terdaftar dalam rol perkara No. mempertahankan kepentingan pemberi kuasa. . mencabut perkara dari rol . hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. minta eksekusi.mengenai………………………lawan…………………………sebagai Penggugat. mengajukan permohonan yang perlu. Duplik. mengajukan dan menanda tangani gugatan. …/Pdt. membalas segala perlawanan.perdamaian/dading. saksi-saksi dan bukti-bukti. Kesimpulan. Jakarta. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi. menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini. atau memberikan keterangan-keterangan menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa. Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain. Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut.. menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi.di Pengadilan Negri. kasasi. . . .G/ ………….

. .) ( .. . selanjutnya sebagai Pekerjaan : Pemberi Kuasa.. ... . . .. . menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada : . . . . .. ..) SURAT KUASA (gugatan perceraian) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat : : . ..... . .. ... ..) (. Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini. . . .. ... ...(. .. ..

. beralamat di .. pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara . Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi........ KHUSUS Untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Penggugat. mendengarkan putusan.perdamaian/dading. mencabut perkara dari rol ... menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini... serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.Advokat.. minta eksekusi..... mengajukan banding..... saksi-saksi dan bukti-bukti.. mengajukan permohonan yang perlu........ Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain. menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi. menjalankan yang perbuatan-perbuatan.. Kesimpulan.perceraian... Replik. terhadap (nama). mengajukan dan menerima Jawaban. mengajukan dan menanda tangani gugatan.. yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa......... mengenai menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa... ... kasasi......... mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa... (pekerjaan) . atau memberikan keterangan-keterangan mengajukan dan menanda-tangani gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta . bertempat tinggal di Jalan . membalas segala perlawanan. Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut. Duplik. . mempertahankan kepentingan pemberi kuasa.sebagai Tergugat.

.. Nama Alamat : : . .. ..... . . yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa. .... Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini.. .. Pemberi Kuasa Penerima kuasa (. selanjutnya sebagai Pekerjaan : Pemberi Kuasa... . . ..) (.. KHUSUS ........ beralamat di ... ...Jakarta... pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara . ....) SURAT KUASA (Tergugat perceraian) Yang bertanda tangan di bawah ini... menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada : Advokat..

Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain.hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. . mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa.G/…………. Replik. . . . mengajukan banding. mengajukan dan menerima Jawaban. mendengarkan putusan. yang terdaftar dalam rol perkara No.perdamaian/dading. Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut. Duplik..…/Pdt.Untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Tergugat. mengajukan dan menanda tangani gugatan. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi. atau memberikan keterangan-keterangan menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa. . menjalankan yang perbuatan-perbuatan. . mengenai……………………… lawan…………………………sebagai Penggugat. saksi-saksi dan bukti-bukti. .. membalas segala perlawanan. minta eksekusi. . mencabut perkara dari rol .di Pengadilan Negri. menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi. mempertahankan kepentingan pemberi kuasa. kasasi. Kesimpulan. mengajukan permohonan yang perlu. Jakarta. menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini.

... yang baik secara bersama-sama atau sendiriPekerjaan : sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.) SURAT KUASA SUBSTITUSI Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat : : . . berdasar Surat Pekerjaan : Kuasa Khusus tertanggal…………………………(terlampir). . . .) ( .. . ..) (. . . . selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa. . .. . . ...... . . Dengan ini memberikan Kuasa Substitusi kepada : Nama Alamat : : ... .... . . .... . . .Pemberi Kuasa Penerima kuasa (..... ..

mencabut perkara dari rol . . atau memberikan keterangan-keterangan menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa. kasasi. Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kesimpulan. Jakarta.. Replik.. minta eksekusi. yang terdaftar dalam rol perkara No.KHUSUS Untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Tergugat/Penggugat. . mengajukan dan menerima Jawaban. Duplik. . .di Pengadilan Negri. mendengarkan putusan. mengajukan dan menanda tangani gugatan.hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.G/ …………. menjalankan yang perbuatan-perbuatan. …/Pdt. mengajukan banding.mengenai………………………lawan…………………………sebagai Penggugat/Tergugat. menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi. mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa. mempertahankan kepentingan pemberi kuasa. mengajukan permohonan yang perlu. Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain. .perdamaian/dading. menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi. . membalas segala perlawanan. . . saksi-saksi dan bukti-bukti.

...... . . ... KHUSUS : .) SURAT KUASA (Banding) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat : : . ... . .... Pekerjaan : Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini. . . .. .. .. . . .) ( . . . menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada : Advokat. selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa. .. .. pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara . ..) (... ... .... ... .Pemberi Kuasa Penerima kuasa (.. beralamat di ....... . yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.

minta eksekusi. mendengarkan putusan.hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi. menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini.perdamaian/dading. mempertahankan kepentingan pemberi kuasa. mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa. mengajukan dan menanda tangani gugatan. mewakili. mencabut perkara dari rol . Replik. mengajukan dan menanda-tangani banding di Pengadilan Negri Tinggi………………………………atas Putusan Pengadilan No………/Pdt. menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi.Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Pembanding. . saksi-saksi dan bukti-bukti. Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain. atau memberikan keterangan-keterangan menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa. mengajukan banding. Duplik. mengajukan dan menerima Jawaban. mengajukan permohonan yang perlu. Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kesimpulan. Jakarta. membalas segala perlawanan. menjalankan yang perbuatan-perbuatan.G/2000/…………tertanggal………… lawan……………………………. kasasi.selaku Terbanding.

.. .. .... . . .. .) SURAT KUASA (Terbanding) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat : : . .. .Pemberi Kuasa Penerima kuasa (.. .. . . pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara .. .. menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada : Advokat.. beralamat di . selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa... . . ..... .) ( . ... .. yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa..... ... ... .. ..) (.. . Pekerjaan : Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini. ....

Pengadilan Negri mengajukan menanda-tangani banding Tinggi………………………………atas No………/Pdt. minta eksekusi. menjalankan yang perbuatan-perbuatan. Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut.KHUSUS : Untuk dan atas nama dan Pemberi Kuasa selaku memori Putusan Terbanding. mencabut perkara dari rol . menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi. . Replik. di Pengadilan mewakili. kasasi. Jakarta. Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain. Kesimpulan. mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa.hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini. atau memberikan keterangan-keterangan menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa. Duplik.perdamaian/dading. mengajukan permohonan yang perlu.G/2000/…………tertanggal………… lawan……………………………………selaku Pembanding. mengajukan dan menanda tangani gugatan. mempertahankan kepentingan pemberi kuasa. mengajukan banding. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi. mengajukan dan menerima Jawaban. mendengarkan putusan. saksi-saksi dan bukti-bukti. membalas segala perlawanan.

... . beralamat di .. ..) (. .. Pekerjaan : Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini. .... . . ... pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara .. yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.Pemberi Kuasa Penerima kuasa (.... . .. . menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada : Advokat. ... .. .. . . .. . selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa. ... .. . .. .. ........) ( . .) SURAT KUASA (Kasasi) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat : : ... .

mengajukan dan menanda tangani gugatan. mewakili. mencabut perkara dari rol . atau memberikan keterangan-keterangan Pengadilan Tinggi……………… No………/Pdt/2000/………… tertanggal…………lawan………………………………………selakuTermohon menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa. menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini. mengajukan dan menanda-tangani kasasi di Mahkamah Agung atas Putusan Kasasi. Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi. membalas segala perlawanan. kasasi. Replik.perdamaian/dading.KHUSUS : Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Pemohon Kasasi. saksi-saksi dan bukti-bukti. Duplik. mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa.hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. menjalankan yang perbuatan-perbuatan. menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi. mendengarkan putusan. mengajukan banding. Jakarta. mengajukan permohonan yang perlu. Kesimpulan. mempertahankan kepentingan pemberi kuasa. minta eksekusi. . Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain. mengajukan dan menerima Jawaban.

... ... . .. yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa. . . Pekerjaan : Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini. .... ...Pemberi Kuasa Penerima kuasa (. . .. .. . menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada : Advokat.. .) SURAT KUASA ( Termohon Kasasi) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat : : ..... . . ..... beralamat di ... . selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa. pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara . . . .... ... . .) ( . . ..) (.... ...

membalas segala perlawanan. Kesimpulan. Replik. mengajukan permohonan yang perlu. menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi. menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini.hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa. mengajukan dan menerima Jawaban. . Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain. minta eksekusi. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi. kasasi. saksi-saksi dan bukti-bukti. mengajukan banding. mempertahankan kepentingan pemberi kuasa. atau memberikan keterangan-keterangan menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa.perdamaian/dading. mengajukan dan menanda-tangani memori kasasi kasasi di Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tinggi………………No………/Pdt/2000/ …………tertanggal…………lawan………………………………………selaku Pemohon Kasasi. Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut. mengajukan dan menanda tangani gugatan. mendengarkan putusan.KHUSUS Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Termohon Kasasi. mewakili. Jakarta. menjalankan yang perbuatan-perbuatan. Duplik. mencabut perkara dari rol .

. ..... .. .) ... ..) ( . . ..) (.Pemberi Kuasa Penerima kuasa (. .. ... .. . . . . .. .. .. . ..... . . . ... . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful