ETIKA DAN LEGAL ISU DALAM KAUNSELING KELOMPOK

1- PENGENALAN KAUNSELING KELOMPOK

Kaunseling Kelompok adalah satu proses antara individu (interpersonal process) yang melibatkan seorang kaunselor dengan beberapa orang ahli atau klien yang meneroka diri serta situasi yang dialami. Jadi proses ini menekankan pemikiran yang sedar, dari segi perasaan dan kelakuan. Tujuan kaunseling kelompok ini adalah untuk memperbaiki tingkah laku klien yang tidak mengikut norma-norma kehidupan yang tidak berkesan atau tidak mendatangkan faedah. Mengikut Corey (1990), kaunseling kelompok bertujuan mencegah serta memulih . Hansen et. al (1976), tujuan mencegah klien dari mengulangi tingkahlaku yang tidak diingini daripada berterusan. Dapat mengatasi masalah yang dihadapi sebelum masalah tersebut menjadi “serius”. Tujuan memulih pula adalah bagi klien yang sedang mengalami masalah yang “serius” di mana kaunseling kelompok merupakan satu proses intervensi untuk menukar kelakuan . Kaunseling kelompok berorientasikan masalah yang spesifik, sama ada masalah itu masalah pembelajaran, kerjaya, sosial atau emosi. Isi dan fokus perbincangan dalam kelompok sebahagain besarnya ditentukan oleh klien yang terdiri daripada individu yang normal (dapat berfungsi dengan sepenuhnya). Masalah-masalah yang sering di bawa ke dalam kelompok ialah berkaitan dengan tugas perkembangan dalam hidup seharian. Fungsi kaunseling kelompok ini serta klien adalah memberi sokongan dan empati yang diperlukan untuk menimbulkan suasana yang selamat dan menyembuh yang membawa kepada kepercayaan ahli berkongsi maklumat dan perasaan ke arah menimbulkan celik akal, membaiki sikap serta perlakuan.

Teori–teori kaunseling kelompok adalah “guidelines” yang digunakan supaya proses kaunseling yang dijalankan mendatangkan hasil yang baik atau efektif. Hansen et al (1976), “ each theory proposes a process whereby the counselor and group can participate in the process of changing the member‟s behavior”.Dalam menjalankan sesi, kaunselor perlulah mematuhi beberapa etika demi matlamat yang hendak dicapai.

2- DEFINISI ETIKA KAUNSELING KELOMPOK

Etika berasal daripada perkataan Yunani, iaitu ethos yang bermaksud hukum, adat resam, kebiasaan dan budi pekerti. Dengan kata lain etika merupakan sesuatu yang berkaitan dengan peraturan masyarakat yang terdiri dari tatahukum, tatasusila atau tatatertib masyarakat. Peraturan masyarakat biasa juga dimaksudkan dengan tradisi, norma, kebiasaan atau adat, kod, nilai dan pantang larang masyarakat. Peraturan masyarakat wujud di luar diri individu. Peraturan itu juga bersifat konkrit serta ditetapkan oleh autoriti dalam sesebuah masyarakat.

Menurut Kamus Dewan DBP (Edisi Ketiga, 2002), etika adalah prinsip atau nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang atau dengan kata lain garis panduan yang harus dipatuhi oleh seseorang semasa menjalankan tugas mereka.

Etika (dalam Abdul Rahman Md. Aroff, 1999) adalah disiplin falsafah yang memberi perhatian khusus kepada penilaian kritikal terhadap norma dan piawai yang mewajarkan kelakuan persaorangan serta antara individu. Durkheim (1961) pula menyatakan bahawa etika terdiri daripada suatu sistem peraturan yang telah ditentukan terlebih dahulu tentang bagaimana seseorang itu mesti bertindak dalam situasi tertentu.

Etika adalah suatu tindakan yang menuntut kepatuhan terhadap piawaian profesional serta undang-undang tentang apa yang dianggap betul dan yang salah. Menurut Othman Mohamed (1999), kod etika merupakan tatasusila yang menentukan peraturan kawalan diri terhadap praktis yang dijalankan oleh ahli sesuatu profesion. Ianya merupakan standard asas bagi mencerminkan satu praktis profesional.

Etika juga boleh membawa maksud yang berlainan tetapi saling berhubungan di antara satu dengan yang lain, iaitu ; 1) pola hidup am atau suatu cara hidup 2) set peraturan tingkah laku atau kod moral 3) tatacara mengenai cara hidup atau peraturan tingkah laku. Daripada beberapa definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahawa etika mengkaji tingkah laku manusia sama ada patut atau tidak manusia bertingkah laku (bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku). Etika melibatkan peraturan masyarakat yang didasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang baik di dalam

sesebuah masyarakat itu. Oleh itu mematuhi kod etika dianggap penting bai membantu membuat keputusan dalam pengendalian kelompok.

3- KEPENTINGAN ETIKA KAUNSELING KELOMPOK

Setiap profesion yang melibatkan interaksi antara individu, memerlukan satu bentuk peraturan atau etika yang tersendiri bagi keperluan ahli-ahlinya. Begitu juga di dalam kaunseling kelompok, etika memainkan peranan yang penting sebagai satu garis panduan atau peraturan untuk menjaga profesionalisma kaunselor, kepentingan ahli kelompok serta perjalanan kelompok itu sendiri.

Pandangan yang diberikan oleh Swanson & Van Hoose (1977) yang menyatakan, “Standard or code of ethics are designed to protect the public and also to give guidelines to practitioner so that difficulty with the law may be avoided by the person who follow the profesion‟s code”, menguatkan lagi fakta di atas.

Di antara-antara kepentingan-kepentingan itu ialah;

1) memberi perlindungan kepada ahli dalam profesion kaunseling daripada sebarang tindakan yang boleh menyebabkan “ public condemnation”( penghinaan masyarakat).

2) Memberi perlindungan kepada klien daripada sebarang tindakan atau layanan yang tidak profesional, atau kecuaian pihak kaunselor.

3) Sebagai pengukur kepada “self-regulation” dalam profesion itu sendiri.

4) Melindungi kaunselor daripada tindakan undang-undang sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini bukan disebabkan oleh kesalahan kaunselor itu sendiri.

5) Mempertingkatkan keberkesanan diri melalui perkongsian pengetahuan dan kemahiran selaras dengan tuntutan dan kesedaran pihak klien berkaitan hak mereka dalam undang-undang.

4- ETIKA DALAM KAUNSELING KELOMPOK 4.1- Pandangan Tokoh-Tokoh:

Etika kelompok diolah mengikut keperluan sesuatu kelompok. Menurut Gazda (1977), adalah penting bagi ketua kelompok untuk mengolah satu model bagi mencapai perubahan tingkah laku. Tambah beliau lagi, bila sesi dirakamkan ahli patut diberitahu yang mereka boleh memberhentikan rakaman bila-bila masa jika mereka merasakan ini menyekat penglibatan mereka.

Bagi Feignberg (1977) pula, etika dalam kaunseling kelompok di mana ketua kelompok harus mempunyai latihan yang cukup dalam teori dan prosedur kelompok. Mereka juga harus sedar tentang kepelbagaian kesan yang mungkin timbul daripada prosedur dan proses kelompok.

Memberikan pandangannya, Bindrim (1977) menyatakan menjadi satu polisi yang wajar jika ketua meminta ahli menandatangani satu perjanjian yang memerlukan mereka bersetuju supaya tidak berbincang atau menulis tentang perkara-perkara yang berlaku dalam kelompok atau mendedahkan identiti ahli lain.

4.2- Kelayakan Pemimpin Kelompok:

Pemimpin kelompok mestilah mempunyai kelayakan profesional serta pengalaman yang diperlukan sesuai mengikut kelompok yang mereka pimpin. Pemimpin seharusnya seorang yang teraputik, cekap dan berkesan serta bersedia untuk dicabar dan diuji untuk mendapatkan kepercayaan.

Pemimpin kelompok juga mesti mempunyai fokus yang jelas terhadap tujuan dan matlamat kelompok, memilih kaedah-kaedah yang sesuai dan mampu mengendalikan aktiviti-aktiviti sepanjang perjalanan kelompok bagi mencapai tujuan dan matlamat sesuatu kelompok itu.

Pemimpin kelompok mestilah bijak mengendalikan kelompok. Seandainya terdapat sebarang bentuk pertentangan di dalam kelompok, contohnya desakan kelompok yang bercanggah dengan kehendak ahli-ahl lain, pemimpin perlulah peka dan bertindak bijak mengatasi isu tersebut. Seandainya ada ahli yang menjadi sasaran di dalam kelompok, pemimpin haruslah berani campur tangan.

Sebagai pemimpin kelompok, perlulah turut melakukan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh ahli-ahli kelompok sebagai sokongan kepada kelompok untuk melakukan perkara itu dengan penuh yakin dan berani. Pemimpin juga harus faham tentang nilai-nilai dalam kelompok dan sedar bahawa nilai-nilai itu adalah selaras dengan etika profesionnya. Etika dalam kaunseling kelompok juga melibatkan tanggungjawab yang dituntut daripada seorang ahli profesional seperti kaunselor atau pemimpin kepada kelompok yang spesifik seperti orang-orang yang memerlukan bantuan atau sesuatu khidmat dari pemimpin tersebut. Menjadi tanggungjawab pemimpin kelompok untuk memaklumkan kepada bakal ahli kelompok tentang prosedur dan matlamat kelompok, peraturan kelompok, teknik-teknik yang akan digunakan, harapan ahli, risiko psikologikal dan faktor lain yang boleh mempengaruhi mereka dalam membuat keputusan untuk melibatkan diri dengan kelompok.

Ahli kelompok seharusnya bersedia mentafsirkan pembelajaran mereka dalam kelompok dengan kehidupan seharian mereka dan menggunakannya dengan berkesan. Jesteru itu etika kaunseling kelompok berkait rapat dengan prinsip-prinsip akhlak dan moral yang perlu ada pada kaunselor semasa sesi kaunseling dijalankan. Semasa sesi perjanjian dijalankan satu perjanjian bertulis perlu dimenterai antara ahli dengan kaunselor. Prosedur ini penting kerana melindungi hak-hak ahli dan juga kaunselor.

2005) 5. Proses susulan di dalam kelompok adalah penting kerana ia merupakan satu aspek akauntabiliti pemimpin kelompok. 4.Pemimpin kelompok seharusnya berusaha menggendalikan sesi kelompok dan seterusnya menilai kesan bagi kelompok pimpinannya. seawal waktu penstrukturan.3. Melalui proses ini juga akan mendorong ahli kelompok untuk meneruskan tingkah laku positif yang mereka pelajari dalam kelompok setelah mengetahui adanya proses susulan setelah tamat sesi kelompok. pemimpin kelompok perlu berwaspada dengan tanda-tanda kelemahan psikologikal ahli kelompok seperti ahli menangis sepanjang masa berada di dalam kelompok. Maklumat kelompok tidak akan diberitahu kepada mana-mana pihak melainkan setelah mendapat kebenaran dan persetujuan kelompok demi kebaikan kelompok sendiri.Kerahsiaan: Kerahsiaan merupakan salah satu etika di dalam kelompok yang perlu dititikberatkan. piawaian terbaik bagi latihan yang diperlukan oleh kaunselor. Ini menandakan penglibatan mereka di dalam kelompok harus di tamatkan. Akhirnya. ahli berdiam diri sepanjang masa dalam kelompok dan tanda-tanda psikologikal lain. semasa sesi berjalan dan apabila kelompok berakhir.ISU-ISU DALAM KAUNSELING KELOMPOK . Ahli-ahli perlu mendapat makluman tentang kerahsiaan di dalam kelompok. Selain daripada itu identiti setiap ahli dalam kelompok hendaklah dirahsiakan dan menjadi tanggungjawab ke atas semua ahli (Kod Etika Kaunselor. menggariskan secara terperinci. Adalah tidak beretika mengamalkan kaunseling tanpa persediaan yang rapi American Group Psychotherapy Association dan Association for Specialists in Group Work (ASGW). ahli seperti dalam keadaan celaru serta tertekan (berada dalam dunianya yang tersendiri).

kejayaan kelompok sangat bergantung kepada pemimpin yang mengetuai kelompok tersebut. Kaunseling kelompok juga dapat membantu ahli mencapai matlamat dan tujuan yang telah digariskan bersama dengan ahli kelompok dalam menentukan hala tuju dan matlamat yang hendak dicapai dalam persetujuan bersama.1. Isu ini secara keseluruhannya melibatkan tahap kredibiliti yang dimiliki oleh pemimpin atau kaunselor yang bertindak sebagai ketua atau penggerak utama dalam proses kaunseling kelompok. Peterson (1970).Pemimpin Kelompok: Antara isu-isu yang terdapat dalam kelompok ialah isu melibatkan kepimpinan. Ini adalah disebabkan isu-isu yang wujud dalam kaunseling kelompok yang boleh memberi kesan yang buruk atau pengalaman yang ngeri terhadap ahli sekaligus mencemar nilai kepercayaan dan penerimaan ahli terhadap kaunseling kelompok. Terdapat pelbagai permasalahan atau persoalan yang ditimbulkan tentang pemimipin kelompok sama ada dari segi latihan yang diperoleh. kecekapan dan pengalaman pemimpin dalam menerajui sesuatu kelompok. Satu Sistem etika adalah menjadi panduan berdasarkan nilai-nilai yang biasa dipegang dan dihargai oleh masyarakat. apa pendekatan yang digunakan atau apa gaya kepimpinan yang dilaksanakan dalam kaunseling kelompok.Proses kaunseling kelompok akan menjadi lebih bermakna dan sangat berkesan sekiranya proses tersebut dapat berjalan mengikut nilai. Tidak kira apa jenis kelompok yang dipimpin. norma dan tingkah laku yang diterima dalam persekitaran masyarakat. Namun walaubagaimanapun terdapat halangan-halangan yang menyebabkan proses ini tidak dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. Maka sudah tentu akan memburukkan lagi pandangan masyarakat terhadap kaunseling kelompok serta menghilangkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap kaunseling kelompok. Selain itu juga isu-isu yang wujud dalam kaunseling kelompok akan memberi kesan yang lebih mendalam kerana bukan seorang ahli yang akan mengalami trauma atau tekanan tetapi ramai. 5. kerana jumlah ahli dalam kelompok adalah lebih daripada satu. Disamping itu juga isu kepimpinan ini mengukur tahap kemampuan pemimpin dalam menguasai masalah yang diketengahkan dalam kelompok. . kelayakan yang dimiliki.

pemilihan ahli mesti mengikut klasifikasi jenis kelompok yang hendak dikendalikan oleh pemimpin . Yalom menerangkan bahawa lebih mudah mengenal pasti individu yang sesuai. ahli itu boleh meninggalkan kelompok dengan perasaan hampa dan tawar hati. Bagi menentukan pemilihan ahli kelompok adakah menjadi tanggungjawab pemimpin untuk membuat pemilihan ahli kelompok. Bakal ketua perlu diberitahu tentang beberapa jenis kelompok dalam proses pengajaran yang formal dan perlu mendapat peluang untuk mengolah teori sendiri yang rasional dan praktikal. jika penapisan pemilihan ahli kelompok tidak dijalankan dengan teliti. 5. Ini kerana kejayaan kelompok dalam mencapai matlamatnya sangat bergantung kepada ahli-ahli yang terlibat dalam sesuatu kelompok. Cadangan ini dipersetujui oleh Gazda (1977) dan menambah. Rosenbaum (1972). Ini menunjukkan pemilihan ahli dalam kelompok mestilah mengikut klasifikasi jenis kelompok yang hendak dilaksanakan dan kaedah kepimpinan yang akan digunakan oleh pemimpin dalam mengendalikan kelompok tersebut.2.Ini antara isu yang dikaitkan dengan pemimpin dalam kelompok. The American Psychological Association (APA) dalam Guidelines for Psychologists Conducting Growth Group (1973) mencadangkan “Satu temu bual menapis peserta harus dijalankan oleh ketua kelompok sebelum individu diterima menjadi ahli. proses menapis patut diolah untuk memastikan peserta faham apa yang diharapkan daripada mereka dan menerima yang mungkin menikmati faedah yang lebih daripada pengalaman kelompok. Adalah menjadi tanggungjawab ketua menapis dan menolak mereka yang memikirkan bahawa pengalaman kelompok tidak sesuai bagi mereka”. Adalah menjadi tanggungjawab pemimpin dalam memimpin ahli kelompok mencapai matlamat yang telah dipersetujui bersama tanpa wujud perkara yang bercanggah dengan nilai dan norma persekitaran masyarakat. Maka jelas tanggungjawab terhadap ketua untuk memilih ahli bagi sesuatu penubuhan sesuatu kelompok bertujuan mengelakkan berlakunya konflik sesama ahli menyebabkan proses atau sesi tidak dapat dijalankan dan wujud gangguangangguan yang menyebabkan timbulnya isu dalam kelompok sekaligus menyekat . Yalom (1975) menyatakan.Keahlian Kelompok: Selain itu juga isu keahlian dalam kelompok merupakan sesuatu yang perlu dititi beratkan. Tidak kira apa jenis kelompok yang hendak ditubuhkan.

Bagi kaunselor walaupun aspek kerahsiaan ini telah diberitahu pada awal kelompok. dia mesti memberitahu ahli tentang tanggungjawab mereka menghormati rahsia yang telah dibincangkan.” Isu kerahsiaan ini sangat sensitif. Corey. Ini bertujuan untuk membincangkan tentang kesan kaunseling kelompok dan hasil yang diperoleh dalam kelompok.3. sudah tentunya pemimpin tidak dapat memberi jaminan terhadap kerahsiaan dalam pelaksanaan kelompok. Disarankan kepada pemimpin setiap kali berakhir pertemuan ataupun sesi.proses kelompok.Penilaian Kelompok Isu yang ada dalam kaunseling kelompok ialah penilaian dan tindakan susulan Pemimpin perlu memberi penekanan terhadap tindakan susulan selepas tamat sesi kaunseling kelompok. Ahli juga perlu dinyatakan kenapa dan mengapa pemilihan ahli perlu dilakukan sebelum kelompok ditubuhkan. pemimpin perlu memberi penegasan atau penekanan terhadap ahli tentang prinsip kerahsiaan dalam kelompok. 5. Pemimpin boleh melaksanakan tindakan susulan ini selepas sebulan atau tiga bulan selepas sesi tamat.Kerahsiaan Kelompok: Kerahsiaan merupakan faktor yang perlu dititikberatkan dan perlu diberi penjelasan yang terperinci atau mendalam kepada ahli kelompok semasa peringkat penstrukturan dilakukan. Olsen (1971) menyatakan “Ketua kelompok boleh menjamin kerahsiaan untuk dirinya sahaja.4. Ini kerana kerahsiaan dalam kaunseling kelompok sangat sukar untuk dikawal kerana jumlah ahli yang ramai. hal-hal yang sensitif mengenai seseorang ahli dalam kelompok. 5. . adalah menjadi tanggungjawab kaunselor untuk mengingatkan ahli tentang prinsip kerahsiaan ini dari masa ke semasa. oleh itu pemimpin perlu membincangkan secara khusus kepada ahli tentang kerahsiaan yang perlu dititikberatkan dan perlu jujur untuk tidak berlakunya kebocoran hal-hal peribadi. Dia juga harus menyedarkan ahli bahawa dia tidak boleh menjamin kerahsiaan ahli lain dalam hal ini. Corey dan Callanan (1984).

Namun menjadi tanggungjawab pemimpin untuk mengajar dan menerangkan kaedah pendedahan kendiri yang perlu dilakukan oleh ahli.Melalui sesi susulan ini pemimpin dapat gambaran yang sebenar dan dapat melihat sendiri sama ada ahli-ahli dapat menggunakan pengalaman dan pengajaran yang dilalui dalam kelompok. Carbery juga . Pemimpin jangan terlalu mendesak untuk ahli mendedahkan hal-hal yang agak sulit sebelum mereka bersedia. Carbery disabitkan kesalahan pada 7 September 2005 di Steven County Supervisor Court dengan melakukan 3 kali perkosaan ke atas kliennya. dan beliau yang masih mempunyai kontrak dengan Jabatan Perkhidmatan Sosial dan Kesihatan yang menyediakan perkhidmatan kaunseling kesihatan kepada kliennya. Selain itu juga ahli dapat meluah serta berkongsi pengalaman yang telah dilalui untuk sama-sama mendapat maklum balas dan pengukuhan selepas meninggalkan sesi kelompok. Carbery didapati tidak dapat menjadi seorang kaunselor yang baik.CONTOH-CONTOH KES Kes 1: Olympia-Jabatan Kesihatan menahan seorang kaunselor Preston Carbery yang memiliki „license of Mental Health‟(CLH 00006880) di atas kesalahan melakukan hubungan seksual semasa mengendalikan kaunseling. Tempoh ini ahli digalakkan membuat pendedahan kendiri yang mendalam. Jika tidak ahli akan menarik diri dengan perasaan malu kerana telah menceritakan lebih dari yang sepatutnya. 6. Tuduhan ini menyatakan Carbery terlibat dengan hubungan seksual dengan dua orang klien perempuan semasa mengadakan perkihmatan kaunseling.

Contohnya. Daripada kes tersebut. Ahli mesyuarat akan membuat keputusan sama ada beliau akan terus atau berhenti daripada kerjaya sebagai seorang kaunselor. mengesahkan Villacrusis telah digantung bekerja pada hari Selasa.didapati bersalah kerana cuba menakutkan kliennya dengan mengugut sekiranya kejadian tersebut dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Sosial. kaunselor dilarang menggunakan ayat-ayat yang berbaur lucah. Kes 3: Olympia. Polis turut mengesahkan satu penyiasatan terhadap remaja tersebut terpaksa ditangguhkan kerana Villacrusis tidak memberikan kerjasama. bukan sahaja bersifat fizikal tetapi juga melibatkan pertuturan. Kes 2: Seorang kaunselor pembimbing didapati bersalah kerana mengadakan seks dengan kliennya yang berusia 16 tahun.Jabatan Kesihatan Negeri Washington telah menahan James F.Hugesville Junior High School dan di rumah kediamannya. didapati kaunselor telah menyalahi etikanya sebagai seorang kaunselor yang bertauliah kerana merujuk kepada Kod Etika Kaunselor 2005. Beliau ditahan diatas tuduhan penyalahgunaan kuasa . Penyiasatan ini bermula minggu lepas selepas Villacrusis mendapatkan perkhidmatan hospital dan memberitahu kepada seorang jururawat bahawa dia telah dirogol dan tidak mahu membuat laporan polis. kerana menyalahgunakan kuasanya sebagai kaunselor dan secara tidak langsung melanggar etika seorang kaunselor. dan kes ini akan didengar pada 22 Januari di bilik mesyuarat. Menurut laporan polis. beliau dan pelajar melakukan kesalahan tersebut di pejabatnya. Durham seorang kaunselor yang juga mempunyai banyak kepakaran professional dalam mengendalikan bahan kimia . gangguan seksual akan menyebabkan ahli-ahli kelompok tidak selamat dan kebolehpercayaannya terhadap kaunselor tergugat. Jenniffer Villacrusis disabitkan kesalahan minggu lepas. East Lycony School Superintendent Dave Price. Carbery mempunyai 20 hari untuk memberikan maklum balas di atas tuduhan tersebut. Carbery akan mengancam anak-anak kliennya. Justeru itu. batasan seksual .

Durham ditahan di atas berurusan dengan kumpulan kecil untuk tujuan yang tidak bermoral pada 3 June 2001.dan penyalahgunaan dadah. Tindakan disiplin dikenali sebagai „pergantungan tanpa perbincangan‟bermaksud Durham yang mempunyai sijil CP 828 dan berdaftar sebagai RC11842. maka secara automatiknya. dengan ini mengesahkan bahawa sebarang salahlaku . jawatan kaunselor akan digantung sehinggalah kes tersebut dibicarakan. Durham mempunyai 20 hari untuk memberikan respond diatas tuduhan tersebut.Perbicaraan beliau dijadualkan pada 18 Oktober 2001. dapat mengukuhkan lagi bahawa wujud isuisu yang berlaku dalam kaunseling kelompok yang mengganggu proses ataupun sesi dari berjalan dengan lancar mengikut kaedah yang sebenarnya. Penyiasat yang ditugaskan daripada Jabatan Kesihatan mendapati Durham gagal menunjukkan kesalahan jenayah di kawasan Yakima dan King. Merujuk kepada kes ini pula. sebelum ini Durham didapati banyak melakukan perbuatan tidak bermoral dan masih berhubungan dengan pesalah-pesalah juvana untuk urusan peribadi. Akta Kaunselor 580 pada tahun 1998. Namun isu-isu ini dapat dielakkan jika pemimpin yang mengendalikan kelompok mempunyai etika yang telus. . kaunselor didapati melanggar etika serta menghilangkan kepercayaan kelompok terhadap kewibawaan kaunselor. Rekod jenayah Durham sebelum ini mengandungi rompakan berbahaya pada tahun 1978 dan kejadian jenayah kredibilitinya pada Mac 2000. Kesimpulan daripada kes-kes di atas. semasa permohananya sebagai pakar penggunaan bahan kimia . didapati tidak dibenarkan bekerja sebagai seorang kaunselor dan juga pakar mengendalikan bahan kimia sehinggalah kes beliau dibicarakan semula. Dengan tertubuhnya. Oleh itu.

Secara tidak langsung akan memberi kesedaran kepada ahli-ahli kelompok. . Ia memerlukan satu rangka untuk menyusun maklumat tersebut supaya membawa makna yang senang difahami. Selain itu. kaunseling kelompok dapat membentuk peluang-peluang keemasan yang berlanjutan kepada klien bagi memperkembangan hubungan biasa dan positif dengan orang lain. 8..7. Ini sekaligus dapat meningkatkan taraf profesional kaunseling di Malaysia. London and new York. Pacific Grove. Etika akan membantu proses kaunseling kelompok itu sama ada berjalan lancar atau tidak.BIBLIOGRAFI Corey. hasil dari proses berkelompok. Theory and Practice of Group Counseling. Dengan itu. T. Mematuhi etika sedikit sebanyak akan mengurangkan isu-isu yang akan timbul dalam kaunseling kelompok nanti. Dengan tertubuhnya Akta Kaunselor 580 pada tahun 1998 dan sebuah Lembaga Kebangsaan ia dapat mengawal dan menyelia amalan kaunseling di Malaysia. A Hand Book of Common Group Work Problems. California. untuk membantu ahli menangani masalah yang di hadapi. G. melihat perkembangan proses kaunseling supaya dapat mencapai matlamat yang ditujui. teori akan membantu kaunselor menyusun. (1990). memahami. (1991). Douglas. Brooks/Cole Publishing Company.PENUTUP Seorang kaunselor kelompok akan dihadapi dengan maklumat yang banyak. Tavistock/Routledge. Jesteru itu mematuhi etika amat penting dalam setiap kaunseling kelompok yang dijalankan.

Mansur Abdullah. Ramlan Hamzah. Pengantar Bimbingan dan Kaunseling. Bhd. (2002). Subang Jaya Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur. Bhd. PHD (2006). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Prinsip & Etika Kaunseling: UPM. (1976). Ida Hartina Ahmed Tharbe.Gazda. Lily Mastura Harun. (2000). Falsafah. UPM: Serdang. Bimbingan dan Kaunseling Untuk Pra Sarjana Muda dan KPLI. Chales C Thomas. Mansur Abdullah & Siti Nordinar Mohd Tamin. 1982. M. Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan dalam Kaunseling. Selangor. Othman Mohamad. Theories and Methods of Group Counseling in The Schools. (Editor). (1996). Mohamad Fadzil Che Din & Rashidah Omar. Kuala Lumpur: DBP. Mc Graw-Hill Education: Kuala Lumpur. Muhd. Pengantar Kaunseling.G. USA. (2006). Gazda.G. Bimbingan dan Kaunseling Untuk Kursus Diploma Perguruan Semester 3&4. (2003). Chales C Thomas. . Nordin Kardi & Mohamad Fadzil Che Din. Fajar Bakti Sdn. Selangor. Bhd. Muhd. M. (2002). Memimpin Kaunseling Kelompok. Mok Soon Sang. Kaunseling Teori. USA. Petaling Jaya. Bhd. (2000). PTS Professional Publishing Sdn. Basic Approaches to Group Psychotherapy and Group Counseling. Proses dan Kaedah.

news/01106.com/Global/story. Kelompok kaunseling adalah bebas untuk berkembang tetapi masih bergantung kepada jenis masalah atau isu yang dibincangkan.doh.asp?S=5881320 Washington State Department of Health. M. Selangor. .htm Zuraidah Abd. Gandingan kedua-dua pihak iaitu pemimpin kelompok dan ahli-ahli yang faham etika dan peraturan kelompok akan membantu ke arah pencapaian matlamat sesi kaunseling kelompok.gov/publicat/2005news/05-140. John B.doh. Namun ia perlu mengambil kira aspek-aspek nilai. Guidance Counselor suspended daripada http://www. Stevens County counselor charged with sexual misconduct and suspended daripada http://www. Pengenalan Kaunseling Kelompok. Peranan Ketua Kelompok atau Pemimpin kelompok amat penting dan mampu mempengaruhi keberkesanan sesuatu kelompok kaunseling. matlamat dan proses kaunseling kelompok itu jelas dan difahami oleh ahli kelompok. P.wnep. The News Station. Posted by kaunseling at 5:46 PM 3 comments: ISU-ISU DALAM KELOMPOK KAUNSELING 1. Eagle Wood Cliffs. (2004). Washington State Department of Health.Shaffer. norma serta budaya masyarakat setempat. Prentice Hall.htm. Rahman. New Jersey. daripada http://www.gov/publicat/2001. Keberkesanan sesuatu kelompok kaunseling bermula di peringkat pemilihan ahli kelompok untuk mempastikan semua ahli boleh menerima peraturan dan etika kelompok. State suspends Yakima County for corruption and drug abuse. David (1989).0 PENGENALAN Sesi kaunseling kelompok akan lebih berkesan dan berjaya jika tujuan. and Galinsky. Bhd. Models of Group Therapy. IBS Buku Sdn.

seseorang individu dapat mencapai matlamat sendiri dengan berkongsi idea yang inovatif dan produktif (McClure. pemimpin kelompok perlu sedar tentang kekuatan dan potensi sesebuah kelompok. pemimpin kelompok boleh memanafaatkan kemahiran yang ada untuk membantu perkembangan kelompok dengan lancar dan berkesan (Gladding.Di sinilah letaknya peranan pemimpin kelompok untuk mempastikan semua ahli kelompok dapat menerima persetujuan ini dan pada masa yang sama berusaha dengan sedaya upaya untuk mencapai matlamat sesi kaunseling kelompok yang dijalankan. . 1994). Dalam usaha menjadikan kelompok kaunseling lebih berkesan. Di samping itu juga. Secara semulajadinya manusia lebih bersedia bersama dalam kumpulan atau kelompok dalam usaha menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Pemimpin kelompok perlu merancang lebih awal dan sentiasa peka kepada tahap-tahap perkembangan kelompok. Melalui kelompok. perancangan yang rapi dan intervensi yang strategik akan menjamin kejayaan sesebuah kelompok kaunseling. 1990). Ahli-ahli kelompok juga berjaya melakukan perubahan tingkah laku mereka ke arah yang lebih positif setelah selesai menjalani sesi kelompok kaunseling.0 ISU-ISU BERKAITAN KEPIMPINAN DALAM KAUNSELING KELOMPOK Dalam kertas kerja ini kami membahagikan isu-isu berkaitan kepimpinan dalam kelompok tersebut kepada 3 bahagian iaitu isu-isu sebelum permulaan kelompok (initial stages). 2. Manusia mungkin tidak dapat meneruskan kehidupan atau terus berkembang tanpa penglibatan kelompok atau kumpulan. Pemimpin kelompok juga berperanan penting untuk menentukan ahli-ahli kelompok berjaya mencapai hasrat pemulihan diri mereka. Pemimpin kelompok yang mempunyai pengetahuan mampu mengesan tahap perkembangan kelompok berkenaan. isu-isu semasa proses kelompok (progressing stages) dan isu-isu selepas kelompok (closing stages). Hakikatnya.

apa yang ahli jangkakan dari kelompok. Antara persediaan yang perlu ditanya bagi seorang pemimpin kelompok ialah : 1. Apakah perasaan yang saya sedang alami dalam hidup? 4.1. Di samping itu pemimpin kelompok juga perlu menyediakan isi kandungan perjalanan kelompok mengikut sukatan dan arahan-arahan yang jelas kepada ahli-ahli kelompok.1 Isu-isu sebelum permulaan kelompok (Initial Stages) 2. tujuan dan matlamat kelompok. Adakah saya mahu kendalikan kelompok? 3. ditetapkan terlebih dahulu dan dimaklumkan kepada semua ahli bagi memudahkan ahli berkumpul tepat pada waktunya. Adakah saya seorang yang yakin dengan kemampuan profesional saya? 5.2 Tapisan (Screening) dan hak ahli . garis panduan untuk menentukan siapakah yang sesuai untuk menyertai kelompok dan yuran yang dikenakan. Antara persediaan yang perlu dilakukan oleh pemimpin yang mengendalikan kelompok Islam ialah pemimpin harus memastikan hari-hari. Pemimpin juga perlu menyediakan bahan-bahan rujukan yang sesuai dan fakta-fakta yang tepat kepada ahli kelompok. ini adalah bagi memudahkan ahli kelompok membuat rujukan yang tepat dan betul. Corey (1985) menyatakan sebagai persediaan. pemimpin harus memikirkan beberapa perkara mengenai kelompok iaitu jenis kelompok. Selain itu pemimpin juga bertanggungjawab menyediakan bahan aktiviti untuk kelompok berbentuk arahan-arahan kerja sebagai latihan bagi memdidik dan membiasakan setiap ahli memikul tanggungjawab. masa dan tempat kelompok. 2.1. masa dan tempat kelompok dijalankan. Adakah saya sudah bersedia untuk mengendalikan sebuah kelompok? 2. Adakah saya percaya kepada proses kelompok? Persoalan-persoalan tersebut adalah merupakan isu yang perlu ditangani oleh seseorang pemimpin apabila ingin memulakan sesuatu kelompok. Ya‟qub (2001) menyatakan dalam pendekatan kelompok Islam persediaan pemimpin memainkan peranan penting dalam menggerakkan kelompok. Oleh yang demikian pemimpin kelompok memainkan peranan untuk merancang perjalanan kelompok dengan sebaik mungkin.1 Persediaan Pemimpin Kelompok Selain itu pemimpin kelompok juga perlu bersedia untuk menjadi pemimpin kelompok lebih-lebih lagi persediaan dari segi psikologikal. Ia akan dapat membantu pemimpin menilai sejauh mana persediaan mereka untuk memimpin sesebuah kelompok.2.

Pemimpin kelompok juga perlu mengenalpasti kesediaan individu untuk menjadi ahli kelompok. . 3. Antara risiko yang perlu diketahui oleh ahli apabila menyertai kelompok ialah : 1. 3. Ini bagi mengelakkan timbul konflik dan halangan semasa proses kelompok dan juga supaya ahli yang menyertai kelompok tidak mengalami sebarang risiko dan kebajikan mereka tidak diabaikan. prosedur kelompok. sekolah dan sebagainya. Ahli sering dikehendaki terbuka dan ini boleh merupakan perlanggaran privacy. kebaikan dan risiko menyertai kelompok. Ahli mungkin mengalami gangguan ke atas kehidupannya apabila menyertai kelompok. Risiko psikologikal contohnya jika ada ahli yang memberitahu ingin bunuh diri kemungkinan akan memberi kesan psikologikal kepada ahli kelompok. 2. 7.Menurut ACA (1995). 6. Ahli-ahli kelompok boleh ditapis dengan beberapa cara iaitu : 1. Contohnya hospital. Seseorang pemimpin perlu jelas tentang pengharapan ahli terhadap kelompok dan pemimpin juga perlu menjelaskan tujuan kelompok. Kenalpasti kesesuaian ahli dengan tujuan kelompok ditubuhkan. 4. Tekanan dari kelompok contohnya dalam merubah sikap dan pemikiran. Dalam peringkat tapisan ini pemimpin kelompok harus memilih ahli yang mempunyai keperluan dan tujuan yang sehaluan dengan tujuan kelompok. Masalah scape goating iaitu mencari salah pada seseorang dalam kelompok tersebut. Kemungkinan kecederaan fizikal kerana penglibatan dalam aktiviti kelompok. umur. tahap kelulusan akademik dan sebagainya. Tentukan komposisi kelompok mengikut gender. 2. banduan. Tentukan samada ahli datang secara sukarela atau dirujuk. 5. Kenalpasti dari mana ahli-ahli kelompok datang. Dalam proses tapisan ini pemimpin kelompok terlebih dahulu perlu tahu siapa yang patut menjadi ahli kelompok. Ini adalah bagi mengelakkan penentangan (resistance) yang berpunca daripada ketidakfahaman proses kelompok dan salah faham mengenai tujuan kelompok. pemimpin kelompok harus menapis ahli mereka yang bakal sertai kelompok setakat mana yang boleh. Individu yang ingin menjadi ahli kelompok perlu ditapis bagi mengelakkan risiko sepanjang berada dalam kelompok. 4. ahli masyarakat. Perbincangan dalam kelompok tidak terjamin kerahsiaannya.

Nilai-nilai yang dititikberatkan oleh golongan ini ialah pendedahan emosi dan konfrantasi yang mendalam.1. ketua kelompok yang tidak terlatih dalam bidang pengendalian kelompok kaunseling juga menjalankan sesi terapi keluarga. Tekanan 2. . Individu dan kumpulan yang muncul atas jenama konsultan dan ‟pakar motivasi‟ bercambah dengan pesat menawarkan berbagai perkhidmatan yang melibatkan individu dan juga kelompok orang ramai. Manakala aktiviti susulan untuk mengesan tahap keberkesanan kelompok tidak dilakukan langsung. Setiap ahli yang ingin meninggalkan kelompok perlu mendapat persetujuan ahli-ahli kelompok yang lain. Persoalan yang timbul ialah bagaimana golongan ini boleh menjalankan aktiviti-aktiviti mereka dengan sewenang-wenangnya? Malah.Pemimpin kelompok juga perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan termaklum dengan ahli-ahli kelompok (informed consent) samada datang secara sukarela atau dirujuk. Berpindah 3. Beberapa sebab ahli bertindak meninggalkan kelompok iaitu : 1. Penyakit Ahli-ahli kelompok berhak mengeluarkan ahli dari kelompok jika ahli tersebut boleh mengancam keselamatan dan membahayakan ahli-ahli yang lain. Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya masalah yang tidak selesai atau ‟unfinished bussiness‟ di kalangan ahli kelompok. Iklan-iklan perkhidmatan mereka sering kelihatan saban waktu cuti persekolahan dan telah menarik minat orang ramai terutamanya ibubapa yang inginkan anak mereka cemerlang. Dalam keadaan ini pemimpin harus menangani situasi ini dengan sebaik mungkin bagi menjamin keputusan yang dibuat adalah beretika dan tidak menganiayai mana-mana pihak. 2. Perkembangan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Malaysia menyaksikan pelbagai pihak sama ada secara individu atau kumpulan tertentu mula mengambil kesempatan menawarkan perkhidmatan menolong ini.3 Kelayakan dan Kemampuan Pemimpin Kelompok (Kaunselor) Kemampuan dan kelayakan kaunselor yang memainkan peranan sebagai ketua kelompok atau pemimpin kelompok kaunseling tidak lepas dari menjadi persoalan kepada pengamal kaunseling di Malaysia. Ahli-ahli adalah bebas meninggalkan kelompok namun perlu dimaklumkan apa prosedur yang perlu dilakukan sebelum meninggalkan kelompok. Selain itu hak-hak ahli kelompok yang perlu diambil kira oleh pemimpin kelompok ialah berkaitan ahli meninggalkan kelompok. Yalom (1995) menyatakan seseorang boleh meninggalkan kelompok atas persetujuan ahli kelompok yang lain. Kesan yang lebih buruk lagi akan melanda ahli-ahli dalam kelompok kaunseling kerana bilangan mereka ramai.

Limitasi adalah merupakan batas-batas kemampuan dan keyakinan yang mampu dilakukan berdasarkan pengalaman dan kelayakan yang ada pada seseorang pemimpin. Kelayakan dan pengalaman ini akan banyak membantu pemimpin untuk menggerakkan kelompok dengan memainkan fungsinya dengan berkesan. terdapat ketua kelompok atau pemimpin kelompok yang tidak terlatih tetapi mengendalikan terapi keluarga malah menggunakan hipnosis terhadap ahli kelompok. Mampu memahami konflik dan dilema asas manusia. merawat dan memberi nasihat tentang masalah yang di luar kemampuan dan kecekapan yang diikhtiraf. Berpengalaman menjalani dan mengendalikan kelompok. Kepakaran mengendalikan kelompok kaunseling tidak akan mencapai matlamat jika pemimpin kelompok hanya bersandarkan kepada ijazah yang di perolehi semata-mata.1. 5. . Jacobs. 4. kaunselor atau pemimpin kelompok kaunseling hanya boleh mempraktikkan kemahiran dan latihan yang setara dengan kelayakannya. Begitu juga seorang pemimpin perlu tahu akan limitasi bidang kepakarannya. 2. seorang kaunselor yang menjadi pemimpin kelompok kaunseling tidak boleh membuat penilaian atau diagnosis dalam kes-kes psikosis.4 Isu Co-leader Seorang pemimpin kelompok juga perlu memikirkan sama ada ingin menjalankan kelompok itu secara berseorangan atau dengan dibantu oleh seorang pembantu. Menurut Zuraidah (1996). Manakala menurut ACA (American Counseling Associattion) 1995. Penggunaan co-leader ini ada unsur-unsur pro dan kontranya. Harvill dan Masson (1994) menyenaraikan jenis-jenis kelayakan dan pengalaman yang perlu ada pada pemimpin kelompok ialah : 1. Mempunyai pengetahuan yang baik berkaitan teori-toeri kaunseling. Mempunyai kemahiran merancang dan mengatur. 3. 2.Mengikut AMFT (American Mariage & Family Therapy) 1991. Berpengetahuan berkaitan topik yang dibincangkan 6. Berpengalaman dengan individu. Pengendalian kelompok kaunseling berkesan adalah berdasarkan kepada latihan dan sejauh mana pengalaman seseorang pemimpin kelompok.

Bagi pemimpin yang ingin dibantu oleh co-leader maka kelompok tersebut telah mendapat kelebihan dari segi kepakaran dan tenaga. demokratik. Pemimpin yang mengamalkan gaya autokratik akan cenderung menggunakan pertimbangan sendiri dalam menentukan proses kelompok. Pemimpin jenis ini biasanya tidak bersifat mengarah tetapi lebih kepada bentuk kerjasama dalam apa sahaja tindakan dan keputusan yang dibuat dalam kelompok. Oleh yang demikian pemilihan co-leader perlu berhati-hati agar pemilihannya sesuai dengan tujuan dan hala tuju kelompok. 2.2.1 Gaya Kepimpinan Pemimpin Kelompok Gaya kepimpinan yang dipraktikkan oleh seseorang pemimpin kelompok menjadi faktor penting kepada keberkesanan kaunseling kelompok. keputusan dan sebagainya. memonopoli perbincangan dalam kelompok dari aspek komunikasi. Bagi pemimpin kelompok yang mengamalkan gaya demokratik pula mereka percaya bahawa setiap ahli mampu bergerak sendiri dan dapat menyumbang secara aktif kepada perjalanan kelompok. Biasanya mereka bersifat mengarah. Pemimpin kelompok sebagai individu yang normal telah terdidik dengan pandangan dan gaya berfikir tersendiri. Co-leader boleh menyumbangkan idea-idea tambahan untuk merancang dan menjadikan kelompok lebih efektif.2 Isu-isu Semasa Proses Kelompok Berjalan (Progressing Stages) 2. Pemimpin yang memiliki gaya ini akan dapat menerapkan rasa seronok dan rasa dihargai dalam kalangan ahli kelompok. melakukan pentaksiran secara aktif. Contohnya jika pemimpin tidak dapat hadir pembantu pemimpin boleh mengambil alih peranan pemimpin dan dengan itu proses kelompok tetap akan berjalan tanpa adanya kekangan dan sebagai. Pemimpin gaya ini memberi sepenuhnya . dan laissez-faire (bebas). Pemimpin yang memiliki gaya ini mempunyai karisma dan berpengaruh serta mereka akan menjadi ikutan kepada ahli kerana mereka mampu memberikan arahan dengan berkesan. Begitu juga dengan gaya kepimpinan seorang pemimpin kelompok. Mason & Harvill (2002) menyatakan memimpin kelompok dengan lebih dari seorang pemimpin akan memberi banyak kelebihan terutamanya kepada pemimpin yang baru. Di antara gaya kepimpinan umum ialah gaya autokratik. Jacobs. memberi nasihat. Seterusnya gaya kepimpinan laissez faire pula lebih kepada pemimpin membiarkan kelompok bergerak dengan sendiri. Namun beberapa kelemahan apabila ada co-leader ialah kemungkinan berlaku percanggahan cara dan pendekatan dalam memimpin kelompok. Ini kerana coleader mungkin mempunyai pandangan yang berbeza dengan pemimpin terhadap kelompok.

. jenis kelompok. sabar dan sensitif. yakin untuk memimpin dan empati. mengendali. selesa untuk memimpin. kesedaran kendiri. Dalam hal ini Corey menyatakan personaliti seseorang pemimpin memainkan peranan penting untuk menjayakan sesuatu kelompok. bersemangat. unsur humor. memiliki disiplin diri yang tinggi. objektif. Personaliti seorang pemimpin Islam harus mempunyai sifatsifat dan ciri-ciri kenabian. menerima diri sendiri dan bersikap terbuka. Kottler (1994) pemimpin yang berkesan perlu mempunyai ciri-ciri peribadi seperti boleh dipercayai dan boleh menyimpan rahsia. Menurut Corey (2002). percaya dengan proses kelompok. Akibatnya kelompok yang wujud tidak mempunyai struktur yang jelas dan peranan pemimpin tiada langsung. bebas daripada perasaan negatif. kuasa peribadi. ‟presence‟. fleksibel. namun jika gaya tersebut digabungkan mengikut kesesuaian masa. Kemugkinan yang berlaku. Dengan adanya sifat kenabian itu seseorang pemimpin boleh memainkan peranan yang berkesan. terbuka. sensitif pada kepelbagaian budaya. Mohamed Sharif (1998) telah membincangkan sifat-sifat utama yang perlu ada pada seorang pemimpin Islam ialah beriman dan bertakwa kepada Allah. terbuka. Sesungguhnya gaya kepimpinan dalam kelompok mendatangkan kesan kepada ahli kelompok. jujur dan ikhlas. suka pada manusia. kelompok ini akan wujud ahli-ahli yang mendominasi kelompok dan ada juga ahli yang tidak aktif langsung. amanah. berani mengambil risiko. tabligh (menyampaikan) dan fatanah (bijaksana). terbuka. pemimpin adalah orang yang paling signifikan dalam memastikan sama ada kelompok itu berjaya atau gagal.tanggungjawab merancang. mengambil berat. Sementara itu dalam pendekatan Islam personaliti pemimpin kelompok adalah begitu dititik beratkan. jujur. berkemahuan untuk belajar pengalaman baru. memiliki sifat humor. bersemangat. dan komitmen yang tinggi. kreatif. stamina. menjalankan aktiviti dan membuat keputusan tanpa bantuan pemimpin. teori yang digunakan dan hasil yang diingini maka ia akan dapat menghasilkan kelompok yang dinamik dan efektif. Sifat-sifat yang perlu ada pada seorang pemimpin ialah sidiq (benar).2. Antara ciri-ciri personaliti pemimpin yang perlu ialah berani. berkarisma. dipercayai. bersedia untuk dikritik. Jacobs (2001) menyatakan personaliti yang perlu ada pada pemimpin ialah mengambil berat. bersedia sebagai model. sensitif pada kepelbagaian individu dan budaya serta mesra dan terbuka. 2. memiliki perasaan belas kasihan. kekuatan. memiliki kelenturan.2 Personaliti Pemimpin Kelompok Pemimpin kelompok yang berkesan sudah semestinya harus mempunyai personaliti yang mampu menarik penghormatan dan kepercayaan setiap ahli kelompok. memiliki keyakinan diri.

2. beradab dan berakhlak. 5. sabar dan tenang. adil. Pemimpin dituntut berlaku adil dalam berbicara. 6. 4. percakapan yang baik. Sebagai pemimpin harus ada keberanian untuk menegakkan yang hak dan menentang yang batil. Benar dalam percakapan ialah berterus terang dan tidak menokok tambah apa saja yang didengari. Adil Adil bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seseorang itu perlu jujur pada diri sendiri dan juga kepada ahli-ahli dalam kelompoknya. 1. mengambil tindakan dan membuat keputusan. pemurah dan ramah. Dengan iman dan taqwa yang teguh seseorang pemimpin akan mempunyai keyakinan yang teguh dalam menjalankan proses tolong bantu. Oleh sebagai pemimpin Islam harus berani untuk menyatakan yang hak mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Beriman dan bertakwa kepada Allah Beriman dan bertakwa kepada Allah adalah merupakan asas peribadi yang mampu membentuk personaliti mulia seseorang manusia. Dalam kelompok kemungkinan akan timbul percanggahan nilai. Islam begitu mengambil berat soal kejujuran dan keikhlasan tidak kira dari segi pertuturan.benar (sidiq). Berani Berani iaitu berani kerana Allah dan berani kerana hak. Jujur dan Ikhlas Jujur dan ikhlas bermaksud bertutur atau memberitahu atau membuat sesuatu dengan sebenarnya. dihargai dan dihormati. tidak munafik dan menepati janji. 3. berani. Sikap dan personaliti pemimpin yang adil menjadikan ahli kelompok berasa puas hati. moral dan pemikiran. pemikiran dan perlakuan. Benar (Sidiq) Sifat pemimpin juga harus benar dalam percakapan dan perbuatan. Pemurah dan ramah .

11. Adab dan akhlak pemimpin dalam kelompok akan dapat menjalin ukhuwah yang mesra dengan ahliahli kelompok. Adab dan akhlak Adab dan akhlak yang baik akan dapat membina pergaulan yang yang baik. Sifat sabar dan tenang mampu mengawal seseorang itu bertindak diluar batasan dan mampu untuk merancang sebarang tindakan dengan penuh hikmah. air muka yang manis.Sifat pemurah dan ramah adalah intipati kepada membina perhubungan yang jelekit. 9. Seorang pemimpin dalam Islam adalah merupakan model yang paling berkesan dan ahli-ahli kelompok akan menilai setiap perkataan dan perbuatan seseorang pemimpin itu lebih-lebih lagi masyarakat kita yang terkenal dengan budaya ketimuran. 10. Janji adalah satu lafaz yang perlu lahir dari hati suci bersih untuk melaksanakannya. Menepati Janji Islam amat menitik beratkan soal menepati janji. 8. Dalam pengendalian kelompok seseorang pemimpin perlu menepati sebarang janji yang telah dilafazkan contohnya dari segi ketepatan masa perjumpaan. 7. Tidak Munafik Munafik ialah seseorang yang suka berbohong iaitu banyak berpura-pura dan hipokrit. . Bagi seseorang yang beradab dan berakhlak ialah mereka tidak berdendam. Sabar dan tenang Seorang pemimpin yang memiliki sifat ini akan dapat mengawal emosi dan keadaan jika timbulnya sebarang masalah. Percakapan yang baik Sebagai pemimpin Islam percakapan yang baik adalah melambang keperibadian dan personaliti seseorang inidividu. tindakan dan sebagainya. ketegangan dan konflik. Ini kerana melalui percakapan boleh menarik hati orang yang mendengar serta dapat menimbulkan interaksi yang mesra dan harmoni. Seorang pemimpin yang pemurah dan ramah iaitu kaya dengan senyuman. boleh memaafkan kesalahan orang lain dan menghormati orang lain. tutur kata yang lembut dan sopan akan membuatkan ahli kelompok rasa dihargai.

. Pemimpin kelompok perlu peka dalam isu kerahsiaan ini dan jika mengesyaki ahli melanggar etika kerahsiaan maka tugas pemimpin kelompok adalah membawa isu ini ke dalam kelompok. (2003) kerahsiaan adalah hak ahli mendedahkan pemikiran. 1998). Mereka diharapkan menjaga kerahsiaan sebagai cara bagi mewujudkan kepercayaan.2. • Ahli perlu diberi kesedaran berkaitan kepentingan menjaga kerahsiaan sesi walaupun mereka tidak tertakluk sepenuhnya kepada etika kerahsiaan. Pemimpin kelompok tidak dapat menjamin kerahsiaan penuh kerana ahli kelompok bebas berbincang dengan sesiapa saja di luar sesi walaupun telah dibuat penstrukturan. • Pemimpin kekurangan kawalan atas kerahsiaan bahan dan maklumat yang dibincang dalam kelompok. Adalah penting bagi menekankan etika kerahsiaan kepada semua ahli kelompok yang berpotensi (Corey dan Callanan. kejelekitan dan perkembangan dalam kelompok. Dari segi kerahsiaan ini terdapat tiga isu utama yang sering ditekankan : • Pemimpin mempunyai tanggugjawab etika bagi memastikan etika dan kerahsiaan bahan dan maklumat kelompok. Kerahsiaan adalah berasaskan kepercayaan ahli kepada pemimpin dan ahli kelompok yang lain. Semua ahli kelompok mengharapkan kelompok ini memberi peluang untuk berkongsi masalah dan yakin masalah ini tidak akan dikongsi oleh orang lain. perasaan dan maklumat peribadi kepada pemimpin dan ahli kelompok yang lain dan mengharapkan supaya maklumat itu tidak didedahkan kepada individu lain di luar kelompok. Corey (1990) mencadangkan cara yang terbaik bagi menggelakkan pembocoran rahsia adalah dengan membincangkan isu yang timbul di dalam kelompok sekiranya perlu. Menurut Jacobs. melainkan ia menggugat keselamatan dan kesejahteraan individu ataupun orang ramai (Gazda dan rakan-rakan 2001). Masson dan Harvill.2. (2002) terdapat dua isu berkenaan kerahsian iaitu pemimpin kelompok perlu bertanggungjawab untuk menyimpan kerahsiaan isu kelompok dan pemimpin kelompok tidak mempunyai sepenuh jaminan dalam memastikan ahli kelompok untuk merahsiakan isu yang dibincangkan.3 Isu Kerahsiaan Menurut Gladding. Pemimpin kelompok perlu menjamin kerahsiaan daripada semua pihak luaran kecuali apabila pendedahan diperlukan daripada segi undang-undang iaitu melibatkan bahaya yang jelas dan nyata kepada keselamatan ahli ataupun orang lain.

kemudaratan psikologi ataupun kewangan akibat daripada penyertaan dalam pengalaman kelompok ( Shaffer dan Galinsky. malah perlu peka untuk membawa isu kerahsiaan ini ke dalam kelompok jikalau dirasakan ahli kelompok melanggar etika kerahsiaan. Dalam konteks ini pemimpin kelompok perlu peka dan melaksanakan perstrukturan yang jelas untuk memastikan kerahsiaan ini dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya oleh ahli. Pemimipin kelompok perlu mewujudkan suasana kerahsiaan ini sentiasa dititikberatkan untuk menjamin kepercayaan bagi setiap ahli. Ini secara tidak langsung dapat memberi satu panduan dan ikutan kepada pemimpin mahupun ahli kelompok untuk sentiasa menjaga etika kerahsiaan kelompok. . 2001). • Meluangkan masa pada permulaan sesi pertama bagi membincangkan peraturan kelompok dan tanggungjawab ahli kelompok. 1989.4 Isu Malpractice atau Salah Amalan Isu malpractice ataupun salah amalan ini perlu diambil perhatian oleh semua pemimpin kelompok.2. Di dalam Islam telah menekan bahawa setiap individu perlu menjaga rahsia ataupun keaiban saudara-mara dan sahabatnya. Menurut Corey (2004) pemimpin kelompok perlu mengamalkan kod dan etika yang telah ditetapkan dan perlu mematuhi piawai yang sah. trauma emosi. ini belum tentu dapat memastikan ahli kelompok berkongsi isu kelompok dengan orang lain (Gazda dan rakan-rakan. Tindakan undang-undang dapat dikenakan ke atas pemimpin kelompok sekiranya ahli melaporkan mereka mengalami kecederaan fizikal. latihan dan teknik yang dimiliki sahaja. Tugas pemimpin kelompok bukan sahaja untuk memastikan tanggungjawab kerahsiaan ini dilaksanakan. Saman salah amalan boleh dikenakan ke atas pemimpin kelompok sekiranya mereka melanggar peruntukan etika kolompok. Gladding (2003) telah menyenaraikan beberapa garis panduan untuk memastikan pemimpin kelompok tidak melakukan malpractice iaitu : • Mematuhi setiap kod etika yang ditetapkan oleh badan profesional • Melakukan tapisan supaya dapat menggelakan ahli yang berpotensi mendatangkan masalah • Hanya mengamalkan teori dan teknik yang berdasarkan kemampuan. 1977). 2004). 2. Swenson.Walaupun pemimpin kelompok dapat menjanjikan dan menjamin kerahsiaan antara ahli. Cara terbaik untuk menjaga pemimpin kelompok daripada salah amalan ialah dengan mengambil tindakan pencegahan iaitu tidak melaksanakan sesuatu tindakan yang melampaui kecekapan (Corey.

• Gagal melindungi orang lain daripada klien.jawab atas perkembangan diri sendiri. • Sentiasa mengikuti perkembangan kajian. kelaziman dan latihan yang berhemat (Corey. • Pencabulan hak peribadi klien seperti berkait dengan seks ataupun mengganggu hak privasy klien. 2004). • Memperkasakan ahli bagi memantau. Pemimpin kelompok perlu mematuhi setiap peraturan dan kod etika yang telah ditetapkan oleh piawaian yang disahkan untuk menjamin proses kelompok ini berjalan dengan lancar. Pemimpin kelompok berkemungkinan akan membangunkan kelompok baru dan ada diantara ahli mempunyai kaitan ataupun hubungan dengan pemimpin kelompok.• Mendapatkan „inform consent‟ daripada klien ataupun ibu bapa klien sekiranya klien masih minor. Penguasaan kecekapan juga memainkan peranan penting untuk menggelakkan salah amalan ini berlaku. • Mematuhi syarat bayaran perkhidmatan dan amalan penyimpanan rekod yang ditetapkan undang-undang. • Menyedarkan ahli berkaitan kepentingan menjaga kerahsiaan dan situasi hak kerahsiaan boleh dimansuhkan. (2001) menyatakan terdapat beberapa yang akan menyebabkan delima etika : 1. Menurut Swenson (1997) terdapat 3 jenis salah amal yang sering berlaku iaitu : • Memberi perkhidmatan yang tidak cekap dan berkesan sedangkan bayaran yang dikenakan mahal. Untuk menggelakkan pemimpin kelompok melakukan salah amalan ialah dengan mengekalkan kemunasabahan. 2. menilai dan bertanggung.2. teori dan teknik amalan dalam bidang kepakaran masing-masing. • Menjalani penyeliaan secara berterusan semasa menjalankan kelompok. Isu salah amalan ini perlu dielakkan oleh pemimpin kelompok kerana ianya bukan sahaja memudaratkan pemimpin kelompok tetapi ahli kelompok juga akan menerima musibahnya. .5 Isu Dwi Hubungan antara pemimpin kelompok dengan ahli Gazda dan rakan-rakan.

Non-malifecence iaitu apabila ahli meninggalkan kelompok ianya tidak menganiaya ahli kelompok yang lain. Autonomi iaitu kebebasan ahli membuat keputusan. Ini berkemungkinan akan menyebabkan konflik. Isu dwi hubungan juga berlaku apabila pemimpin mempunyai 2 fungsi kepada kliennya iaitu sebagai pemimpin kelompok di dalam kelompok dan sebagai kaunselor di dalam kaunseling individu. Dalam sesetengah situasi contohnya ketua kelompok telah menyedari bahawa di dalam kumpulannya terdapat bekas pasangan kliennya yang telah mengikuti kaunseling individu. Selepas kaunseling kelompok bermula. Miliken dan Walden (2001). Pemimpin perlu dapat mengawal situasi dan keadaan untuk mewujudkan satu kelompok yang betul-betul bebas daripada konflik yang bakal timbul apabila terdapat isu dwi hubungan ini. walaupun sesetengahdwi hubungan tidak dapt dielakkan dan nampak seolah-olah tidak membahayakan. 3.6 Membuat keputusan yang beretika Dalam isu pemimpin membuat keputusan yang beretika ini ada 6 prinsip yang berkaitan iaitu : 1. Menurut Neukrug.2. 4. 4. Ini akan mewujudkan masalah kesaksamaan dan keadilan antara ahli dan pemimpin kelompok. 2. Tarikan fizikal juga berkemungkinan akan berlaku antara pemimpin dan ahli kelompoknya. semua jenis dwi hubungan ini mempunyai risiko dan potensi bagi membahayakan kerana kelemahan dan ketidakseimbangan kuasa antara kaunselor dan kliennya. Ini akan menyebabkan isu dwi hubungan berlaku antara pemimpin dengan ahli kelompoknya. Fidelity yang merujuk kepada kesetiaan dan tanggungjawab samaada pemimpin mahupun ahli terhadap kelompok. konflik akan berlaku apabila ahli dan pemimpin kelompok saling mengenali antara satu sama lain. 2. 2. Pemimpin kelompok mempunyai tugas dan tanggungjawab memastikan hubungan yang terapeutik tidak terjejas sekiranya wujud sebarang dwi hubungan yang tidak dapat dielakkan. 5. . Benificence iaitu jika seseorang ahli dikeluarkan sejauh mana ia mendatangkan kebaikan kepada ahli kelompok yang lain. Keadilan iaitu layanan sama rata untuk semua ahli.Seperti contohnya pemimpin kelompok pernah bekerja bersama-sama ahli sperti guru dan pelajar ataupun teman sekerja dan sebagainya. 3.

Pemimpin harus mendapatkan kerjasama dari semua ahli kelompok bagi memastikan tiada perlanggaran undang-undang berlaku sepanjang sesi kelompok. 1980 & Simon. 2000). Konflik nilai akan timbul apabila ahli kelompok datang dari pelbagai latar belakang dan pengalaman yang berbeza dari segi budaya tahap sosioekonomi. Dalam kaunseling memang tidak dapat dielak bahawa sistem nilai pemimpin akan sedikit sebanyak mempengaruhi pandangan pemimpin mengenai matlamat kelompok dan jenis pendekatan yang digunakan. Kebanyakan kelompok yang dibentuk adalah dari populasi yang pelbagai. lesbian. Kadazan. Kejujuran peribadi dan profesional ahli 2. Nilai agama adalah merupakan salah satu punca berlakunya konflik nilai dalam kelompok. Veracity iaitu kejujuran terhadap ahli kelompok.2. Konflik timbul apabila ada ahli yang membicarakan soal gay.7 Isu nilai dan silang budaya Setiap individu mempunyai nilai dan budaya yang berbeza. pengguguran dan sebagainya. perbezaan umur dan gender. 2. penagihan alkohol. Dusun dan sebagainya. Di samping itu pemimpin kelompok perlu ada pengetahuan . Oleh yang demikian seorang pemimpin kelompok harus tahu tentang kepercayaan dan sikap sesuatu etnik supaya mereka tiada bias dan sedar tentang kepelbagaian ahli kelompok. Swenson (1997) memberi empat garis panduan bagi memastikan pemimpin itu bertindak secara etika iaitu : 1. Oleh yang demikian apabila seseorang pemimpin berada dalam kelompok dari populasi yang pelbagai. 1978). Dalam keadaan ini pemimpin kelompok harus bijak menangani konflik nilai dalam kaunseling (Strupp. Dalam masyarakat Malaysia pendekatan kaunseling pelbagai budaya khususnya dalam perjalanan sesebuah kelompok adalah penting memandangkan negara ini terdiri dari pelbagai etnik iaitu Melayu. Bertindak bagi kepentingan ahli 3. sistem kepercayaan. India. etnik dan agama yang berbeza. Bertindak tanpa niat jahat atau kepentingan peribadi 4. Ini penting bagi mengekalkan hubungan baik dan keterbukaan ahli pada pengalaman kelompok. Cina.6. maka mereka perlu sensitif untuk melakukan pengubahsuaian dari segi konsep dan teknik intervensi bagi menyesuaikannya dengan kepelbagaian kelompok. Apa yang penting ialah pemimpin perlu bersedia untuk bekerja dalam kerangka kelompok pelbagai budaya (Han & Vasquez. Sama ada pemimpin dapat membuktikan tindakan adalah penilaian terbaik berkaitan apa yang sepatutnya dilakukan berdasarkan panduan terkini profesion. persetubuhan haram.

Menurut Corey (1985). 2. manakala exposing value pula ialah pemimpin membenarkan ahli mencabar dirinya tanpa rasa bersalah jika ahli-ahli tidak menerima nilai pemimpin. Keadaan ini akan menyebabkan pemimpin sukar untuk melahirkan perasaan mereka kepada ahli dan kelompok dan ini akan menghadkan intervensi mereka dalam kelompok. Menurutnya lagi jika pemimpin berhasrat untuk berkongsi sesuatu yang peribadi ia seharusnya dilakukan setelah memikirkan kebaikan dan keburukan kepada ahli atau untuk menggalakkan ahli supaya membuat pendedahan kendiri yang sama.2.2.9 Membuat Rujukan Apabila seseorang pemimpin merasakan tidak mampu untuk membantu mana-mana ahli maka mereka perlu merujukkan ahli tersebut kepada orang yang lebih pakar. Pemimpin kelompok juga perlu sedar akan metod yang membantu culture-specific.bagaimana asumsi nilai beberapa teori dan pendekatan mungkin akan bertindak dengan nilai-nilai kelompok etnik yang berlainan budaya. .9 Kesan Nilai Pemimpin Kepada Kelompok Kebiasaannya nilai yang dipegang oleh seseorang pemimpin akan banyak mempengaruhi kelompok. Mereka berlindung disebalik keprofesionalan mereka dan takut jika dilihat tidak profesional atau hilang hormat dari ahli kelompok. Imposing value ialah pemimpin dilihat tidak menghormati integriti ahli seolah-olah ahli-ahli tidak ada nilai sendiri untuk bertindak.8 Pendedahan Kendiri Seseorang pemimpin akan mengalami konflik sama ada perlu atau tidak untuk membuat pendedahan kendiri. 2.2. Oleh itu pemimpin perlu menggunakan kemahirannya untuk menggerakkan ahliahlinya mencari nilai sendiri dan tidak mengharapkan orang lain menentukan untuk mereka. Ada sesetengah pemimpin hanya membuat pendedahan kendiri seminima yang mungkin bagi mengekalkan jarak diantara dirinya dengan ahli. adakalanya pemimpin mengambil sikap hanya melakukan sedikit pendedahan kendiri. Dalam kes ini menurut Corey (1985) dua isu penting iaitu ‟imposing value‟ dan ‟exposing value‟. Contohnya pemimpin tiada kemahiran berkaitan lesbian maka kes tersebut perlu dirujuk kepada orang yang ada kemahiran dalam mengendalikan kes tersebut. Pemimpin menghadapi dilema sejauhmanakah pendedahan kendiri yang perlu mereka lakukan. Oleh itu pemimpin kelompok harus berupaya menggunakan kepelbagaian gaya kepimpinan yang kongruen dengan sistem nilai kelompok-kelompok etnik yang berbeza. 2.

Penamatan sesuatu kelompok juga akan meninggalkan kesan kehilangan kepada ahli. Oleh itu dalam membuat rujukan itu pemimpin perlu mendapatkan persetujuan ahli tersebut terlebih dahulu dan sebarang keputusan adalah terletak di tangan ahli. ii) Ahli didapati tidak sesuai menjalani sesi kelompok tetapi lebih sesuai menjalani kaunseling individu dan pemimpin tidak menjalankan sesi individu maka pemimpin perlu merujuk ahli tersebut kepada orang yang menjalankan sesi individu. Ini bagi menjaga kebajikan ahli-ahli klien dan terus memberikan bantuan dan sokongan kepada ahli-ahli kelompok. Ia juga dapat memberikan pemimpin maklum . iii) Ahli tidak memerlukan sesi kelompok tetapi perlu kepada bantuan pihak berkuasa dan badan sokongan lain seperti kes jenayah dan sebagainya.3. Contohnya pemimpin telah jatuh hati pada ahlinya. Isu yang penting pada tahap penamatan ini juga ialah tentang pembiaran (abandonment) iaitu selepas kelompok tamat ahli-ahli dibiarkan tanpa ada susulan. Bagi menamatkan sesuatu sesi kelompok dengan jayanya pemimpin harus galakkan ahli kelompok untuk berkongsi perasaan sepanjang sesi berlangsung. Perkongsian perasaan ini adalah untuk mendengar perasaan ahli jika ada ahli yang tidak berpuas hati dengan kelompok. kepercayaan baru. iv) Pemimpin berasa dirinya tidak mampu menolong atau membantu ahlinya. Tahap penamatan adalah tahap penting dalam sesuatu sesi kelompok. ini boleh meningkatkan kejelekitan (cohesiveness) sesama ahli kelompok. pandangan hidup (world view) yang baru. Pemimpin kelompok juga perlu menilai sumber rujukan yang berpotensi dan sebaiknya menghubungi sumber tersebut bagi menentukan kesediaan dan kesesuaian memberi khidmat kepada ahli. tingkahlaku baru dan sudah ada keputusan yang ingin diambil tentang sesuatu perkara.1 Penamatan Sesi kelompok Kelompok adalah koleksi inidividu.Dalam hal ini seseorang pemimpin itu perlu merujuk ahlinya jika ada sebab-sebab berikut iaitu : i) Timbul konflik antara pemimpin dan ahli dan ia tidak dapat diselesaikan. Apabila kelompok berakhir ahli-ahli akan pergi dengan maklumat baru. 2.3 Isu-isu Selepas Kelompok (Closing Stages) 2. Jika isu rasa kehilangan ini tidak diatasi maka ia akan memberi kesan kepada proses teraputik yang telah berlaku sepanjang proses kelompok. Pemimpin kelompok harus membuat tindakan susulan kepada semua ahli kelompok. Pada tahap ini pemimpin kelompok harus bijak untuk menamatkan kelompok supaya tidak timbul isu-isu berbangkit dalam kalangan ahli kelompok.

J. Bhd.0 Kesimpulan Kepimpinan dalam kelompok memainkan peranan yang besar untuk menjayakan sesebuah kelompok. Skudai: Penerbit UTM. JLd 4 bil 1 hal 19-30. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn.R. Needham Heights. Oleh itu pemimpin dapat menilai keberkesanan kepimpinannya dan dapat membuat penambahbaikan sekiranya perlu. M. Rujukan Gazda G. 3. Pengenalan Kaunseling Kelompok. MA: A Pearson Education Company. M. Memimpin Kaunseling Kelompok.balas berkaitan keberkesanan kelompok daripada ahli selepas ahli keluar dan menjalani kehidupan biasa. Oleh itu seorang pemimpin perlu bertindak dengan sebaik mungkin supaya mereka mampu mengendalikan kelompok dengan berkesan dan mencapai matlamatnya. Group Counseling and Group Therapy: Theory and Application. Pelbagai cara. Ida Hartina Ahmed Tharbe (2006). Zuraidah A.(1996).0 Pengenalan .gaya dan pendekatan yang digunakan oleh pemimpin kelompok untuk menjayakan kelompok yang dipimpinnya. Bhd.. Posted by kaunseling at 5:41 PM No comments: JENIS-JENIS KELOMPOK KAUNSELING 1. & Horne A. Isu-isu yang dibincangkan dan diketengahkan dalam kertas kerja ini boleh memberikan kesan ke atas sama ada berjaya atau gagal.. (2001). Jurnal Pendidikan UTM. Ginter E. Mohamed Sharif b Mustafa (1998). Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.

tahap keseriusan masalah.Kaunseling kelompok boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Kelompok jenis ini adalah memfokuskan pencapaian tugasan bagi kumpulan dan tidak menfokus kepada pencapaian individu. Kelompok berdasarkan perawatan 2. kelompok bantu diri. Corey (2000) mengklasifikasikan kelompok kepada kelompok psikoterapi. Kelompok Bantu diri 6. Kelompok berdasarkan populasi tertentu 2. Kelompok Psikoterapi 3. Keseluruhannya kelompok kaunseling boleh dibahagikan kepada 2 jenis yang utama iaitu: 1. Kelompok berdasarkan perawatan Kelompok yang dibentuk berdasarkan perawatan atau dipanggil juga kelompok pemulihan atau pendidikan dibahagikan kepada beberapa jenis yang utama iaitu : 1. 2000) kelompok tugasan mempromosi pencapaian tugasan kumpulan yang cekap dan berkesan di kalangan individu yang dikumpul bagi melaksanakan tugas itu. Kelompok kaunseling ataupun teraputik 5. Kelompok Bimbingan Kelompok Tugasan Kelompok tugasan adalah merupakan kelompok yang dibentuk dengan tujuan untuk mencapai sesuatu matlamat yang telah disasarkan. saiz kelompok. Jenis kaunseling kelompok ini dibahagikan bergantung kepada tujuan kelompok itu dibentuk. kecekapan dan ketrampilan pemimpin dan kandungan perbincangan kelompok (Mahler. Menurut Association for Specialist in Group Work (ASGW. kelompok brief dan kelompok orientasi tugas.1. jangka masa kelompok itu berjalan. Kelompok tugasan 2. .0 Jenis-jenis Kelompok 2. 1971). tanggungjawab pemimpin. Kelompok Perkembangan ataupun pengalaman 4. psikopembelajaran.

3. 5. 6. Kejayaan kelompok tugasan ini banyak bergantung kepada sejauh mana dinamiknya kelompok itu. Ahli yang pasif Oleh kerana ada ahli tidak jelas maka mereka akan lebih banyak berdiam diri dalam kelompok. Ahli tidak jelas dengan peranan dan tujuan kelompok. brainstorming dilakukan bagi memikirkan pelan tindakan dan kata sepakat harus dicapai bagi melaksanakan pelan tindakan yang telah dibincangkan. Oleh itu mereka tidak dapat memberikan komitmen yang sepenuhnya semasa berada dalam kelompok. Konflik dikenal pasti. Proses dalam kelompok berlaku dengan penumpuan diberikan untuk menyelesaikan masalah mengikut tugasan kelompok. Pemimpin kelompok memainkan peranan penting untuk membina kelompok yang dinamik tersebut. kerjasama dan kejelekitan dalam kalangan ahli kelompok bagi menggerakkan kelompok menjadi kelompok yang proaktif dan produktif. Proses dan kandungan kelompok adalah seimbang. Ahli-ahli kelompok mungkin ada yang tidak jelas peranan mereka dan tujuan berada dalam kelompok. 2. Ahli yang pasif juga disebabkan mungkin adal dalam kalangan mereka yang tidak pernah mengikuti sesi kelompok dan apabila berada dalam kelompok mereka merasa tidak selesa dan sukar untuk memberikan kerjasama kepada ahliahli lain dalam kelompok. Oleh yang demikian Hulse-Killacky. Sistem kelompok yang mengandungi pemimpin ahli dikenal pasti serta diperakui. Tujuan kelompok jelas kepada semua ahli. Masa yang mencukupi diambil bagi membina budaya dan pembelajaran berkaitan satu sama lain.Kelompok ini tidak berfokus untuk mengubah individu sebaliknya penekanan adalah kepada pencapaian dalam melaksanakan sesuatu tugas yang telah diberikan. . Setelah tahap kejelekitan telah wujud maka ia akan menarik komitmen. 4. 2. Namun demikian terdapat beberapa kelemahan dalam pengendalian kelompok jenis ini iaitu: 1. Ahli kelompok memberikan sepenuh perhatian kepada tugasan yang ditetapkan. Killacky & Donigian (2000) dalam Ida (2006). Oleh itu pemimpin kelompok harus menggunakan kemahiran teraputiknya untuk membina kepercayaan. telah menggariskan beberapa andaian untuk memastikan kelompok tugasan berfungsi dengan lebih baik iaitu : 1. penglibatan dan sokongan setiap ahli kelompok. Etika kerjasama dan rasa hormat diperkembangkan dan disemai.

Dalam kelompok ini biasanya kes-kes adalah berisiko tinggi. ini kerana pemimpin kelompok tidak dapat menjangka dengan tepat apa yang akan berlaku. 11. Oleh kerana ia melibatkan perubahan personality maka proses kelompok psikoterapi ini mengambil masa yang agak panjang. dan ini menyukarkan pemimpin kelompok untuk menggunakan pendekatan rawatan yang . Pemimpin kelompok ini juga berbeza dengan kelompok yang lain kerana ia melibatkan professional terlatih dalam pelbagai bidang perubatan dan kesihatan mental. Kelompok Psikoterapi Kelompok Psikoterapi adalah merupakan satu pendekatan kaunseling yang bersifat merawat dan memulihkan. 8. Andaian-andaian di atas jika dapat dipenuhi akan dapat memastikan kelompok berfungsi dengan baik. Ahli adalah merupakan sumber yang aktif. 12. Pemimpin mempamerkan set kemahiran yang ditetapkan bagi membantu ahli menangani isu tugas dan hubungan kemanusiaan. Ahli mempelajari cara bagi ahli yang berkesan dan berpengaruh. Maklum balas diberikan. 10. Kelompok ini biasa dijalankan di hospital. Biasanya pemimpin kelompok jenis ini terdiri daripada ahli psikiatri ataupun ahli psikologi yang terlatih dan berlesen. Pemimpin memberi tumpuan kepada isu „di sini dan kini‟ 9. pusat kesihatan mental dan melalui program pesakit luar. Oleh yang demikian menjalankan sesi dalam kelompok ini begitu mencabar. Di samping itu juga ahli-ahli kemungkinan tidak mempunyai masalah yang sama. Apabila pesakit beransur pulih mereka dikehendaki menjalani sesi kelompok seminggu sekali melalui program rawatan pesakit luar.7. anxiety dan sebagainya. kecelaruan identity. Kelompok jenis ini berbeza dengan kelompok jenis lain kerana klien atau ahli kelompok terdiri daripada mereka yang mengalami gangguan mental. kebimbangan kronik. depresi. Dalam suasana seperti hospital pemimpin kelompok dapat memantau perkembangan pesakit setiap hari. Matlamat utama kelompok ini adalah perubahan personaliti individu sama ada kecil atau besar. Ahli dan pemimpin mengambil masa bagi mengimbas apa yang berlaku sepanjang sesi. Ia memberi tumpuan kepada ahli yang mengalami gangguan psikologi yang kronik bagi memperbetulkan emosi dan tingkah laku binormal sehingga menyebabkan disfungsi diri. kecelaruan serius. Klien dalam kelompok ini harus menepati diagnosis dalam Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder (DSMIV).

Oleh yang demikian pemimpin yang memimpin kelompok jenis ini memerlukan kemahiran yang tinggi dan struktur yang jelas. Perjalanan sesi yang panjang ini adalah bagi membina hubungan yang efektif melalui interaksi yang mendalam.sesuai untuk semua ahli kelompok. Antara ciri-ciri kelompok perkembangan adalah menekankan kepada: 1. Keadaan ini akan mewujudkan kurang selesa kepada ahli dalam kelompok dan ini memerlukan pemimpin kelompok bijak untuk menggunakan kemahiran-kemahiran mereka. Dalam kelompok ini ahli akan diproses untuk menjadi setulen yang mungkin melalui kaedah konfrantasi dan ini akan menjadikan keadaan kelompok lebih intensif dan emosional. 2. Ahli belajar berkaitan diri sendiri dan orang lain. Pembelajaran secara tindakan berbanding hanya berbincang berkaitan sesuatu isu. Kelompok Perkembangan dan pengalaman Kelompok jenis ini adalah bertujuan membantu individu-individu yang sihat dari segi psikologinya. Ahli-ahli bebas menentukan apa yang mereka mahu pelajari dan mereka boleh menguji perlakuan mereka. Kelompok Maraton Kelompok ini adalah merupakan jenis kelompok yang bercirikan perjalanan sesi yang agak panjang sehingga berminggu-minggu. . menganalisa maklumat dan membuat keputusan. Kelompok Pertembungan Kelompok pertembungan pula adalah bermula dari kelompok latihan dan ia berasaskan penyelesaian masalah. 3. kelompok pertembungan dan kelompok marathon. Kelompok jenis ini boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu kelompok latihan atau T-Group. Kelompok Latihan atau T-Group Kelompok latihan atau T-Group adalah berorientasikan latihan bagi memperkembangkan sensitivity dan kemahiran interpersonal klien. 1. Namun ianya menggabungkan peluang supaya dapat berkembang dalam setting yang berbeza. Ahli kelompok akan menjalankan aktiviti bersama sepanjang hari sehingga tempoh kelompok tamat.

Kelompok Kaunseling atau Teraputik Kelompok kaunseling adalah merupakan kelompok yang dibentuk bagi mewakili keadaan sebenar sebaik mungkin. 3. Pemimpin kelompok harus cuba menyediakan suasana yang teraputik bagi memberi keselesaan. Menurut Zuraidah. 1989 kaunseling kelompok ialah satu pendekatan yang boleh digunakan oleh kaunselor terlatih untuk memberi pertolongan yang berkesan kepada individu yang normal yang menghadapi masalah-masalah seharian yang biasa dalam satu jangka waktu yang sama. meningkatkan perkembangan diri dan dapat berhubung dengan orang lain dengan lebih berkesan. 4. Ianya tidak memerlukan pemimpin yang pakar kerana setiap ahli memainkan peranan untuk berkongsi pengalaman-pengalaman mereka. Kelompok ini lebih berorientasikan masalah ataupun penyelesaian masalah. Ini adalah bagi mempertingkatkan sumber dalam kelompok. Dengan sumber yang pelbagai ini akan meningkatkan motivasi dan minat kelompok untuk kekal. memberikan sokongan emosi dan social antara satu sama lain. 2000 ahli diberi latihan berstruktur sehingga kemahiran baru itu menjadi sebahagian dari fungsi formal seseorang individu. Kelompok Bantu Diri Kelompok ini berbeza dengan kelompok kaunseling. Kelompok kaunseling menggunakan potensi ahli bagi memahami diri sendiri. Dalam kelompok ini. Fungsi utama kelompok ini adalah sebagai system sokongan kepada . Ahli-ahli dalam kelompok ini perlu bersikap terbuka dan fleksibel. merancang. Keutamaan diberi kepada pengalaman secara langsung hasil daripada peningkatan kesedaran dan tindakan. rasa selamat dan penuh kepercayaan bagi membolehkan setiap individu menilai diri-sendiri. Menurut Johnson & Johnson. mengubah dan melaksanakan pelan tindakan yang dirancang dalam kelompok. ahli-ahli akan memainkan peranan untuk membantu ahli yang mengalami masalah. Interaksi antara ahli amat digalakkan bagi memberi ahli peluang dan berani mengambil risiko serta mampu menjadi setulen yang mungkin. Ahli-ahli yang mengalami masalah akan dibantu mencari jalan dan melaksanakan strategi bagi menyelesaikan masalah tersebut. bersifat memulihkan dan mampu menghalang masalah yang bakal berlaku. Jumlah ahli kelompok adalah sekitar 6 hingga 12 orang dan keahlian adalah heterogeneous atau pelbagai. Fokus utama kaunseling kelompok adalah membantu individu menerokai dan mengkonfrantasi ketidakpuasan yang dilalui oleh mereka.2.

Biasanya cara yang digunakan adalah seperti ceramah. 2006). perbincangan dan perkongsian demi membantu ahli kelompok memahami diri. Ida (2006) membahagikan kelompok bimbingan kepada 2 jenis iaitu: 1. hubungan interpersonal dengan individu lain. hubungan rakan sebaya. perkembangan kerjaya dan mengembangkan suasana perkembangan yang efektif. pendidikan dan sebagainya. tayangan video. pesakit kanser. Kelompok ini sangat menjimatkan masa kerana pemimpin kelompok dapat menyampaikan maklumat kepada khalayak yang besar dalam jangkamasa yang singkat. kurang upaya dan lain-lain.Contoh kelompok bantu diri adalah kelompok untuk penagihan dadah. Selain itu timbul persoalan sejauhmana keberkesanan kelompok kerana ahli hanya berkongsi pengalaman bukannya kepakaran dan pengalaman itu mungkin tidak sesuai bagi ahli yang lain kerana setiap individu berbeza latar belakang. Dalam kelompok ini Thompson & Poppen (1979) menyatakan focus dan kandungan kelompok bimbingan di sekolah adalah perkembangan konsep kendiri. Trotzer (1980) dalam Ida (2006) menyatakan bahawa kelompok bimbingan membekalkan maklumat dan kemahiran yang berguna secara peribadi dan menggalakkan hubungan interpersonal. ini kerana pemimpin dilantik dalam kalangan ahli kelompok dan bertindak hanya sebagai fasilitator sahaja. Ahli juga mungkin hanya meluahkan emosi dan tekanan yang dihadapi tanpa membantu ahli lain dan ini akan mewujudkan kebergantungan kepada kelompok. Terdapat beberapa kelemahan dalam kelompok ini iaitu dari segi peranan pemimpin yang kurang jelas. Namun terdapat kelemahan iaitu pemimpin atau fasilitator sukar untuk mengesan keberkesanan penyampaian maklumat tersebut. perkembangan dan dunia mereka. Ianya lebih berkisar kepada menyampaikan maklumat dan tidak melibatkan penerokaan yang mendalam. ketagihan alcohol. Kelompok Bimbingan Kelompok bimbingan kebiasaannya banyak dijalankan di sekolah-sekolah dalam proses membimbing para pelajar. ahli bertindak sebagai agen sokongan dan bantuan dan sekiranya ada pemimpin dalam kelompok itu ia lebih bertindak sebagai fisilitator dan kebiasaannya pemimpin dilantik dalam kalangan ahli kelompok itu sendiri (Ida. disiplin kendiri pelajar. Kelompok Bimbingan besar 2.setiap ahli dan ahli dengan bantuan kumpulan bertanggungjawab kepada dirinya dan juga sebarang keputusan yang dibuat. kemahiran belajar. Ciri-ciri kelompok ini juga ialah ahli adalah homogeneous. . forum dan lain-lain. Kelompok bimbingan kecil Kelompok bimbingan besar mampu menjangkau berpuluh-puluh peserta bergantung kepada keupayaan fasilitator yang menguruskan kelompok tersebut.

Kelompok kaunseling untuk remaja 3. Kaunseling kelompok untuk remaja Ketika menempuhi zaman remaja individu akan merasa kesunyian dan menghadapi kesukaran dalam membuat pilihan dan keputusan. Dalam . Kelompok Berdasarkan Populasi Tertentu Kaunseling kelompok berdasarkan populasi tertentu boleh dibahagikan kepada : 1. kurang perhatian dirumah. panas baran. 2. Oleh yang demikian sesuatu isu dapat dibincangkan dengan lebih mendalam dan kebiasaannya tumpuan dalam kelompok ini lebih kepada perbincangan berbanding pembentangan oleh fasilitator atau pemimpin. Kelompok kaunseling untuk kanak-kanak 2. Kaunseling kelompok ini digunakan dengan tujuan untuk memberi peluang kepada kanak-kanak meluahkan perasaan mereka tentang masalah dan konflik yang mereka hadapi. Ini kerana pada zaman ini remaja masih lagi mencari-cari identiti diri mereka. Oleh yang demikian kanak-kanak yang mangalami masalah emosi dan tingkahlaku yang serius ini dibantu dengan diberi pemulihan awal untuk membantu mereka secara psikologi untuk menghadapi segala perkembangan hidup dengan lebih berkesan dan kanak-kanak ini dibantu bagi mengubah tingkahlaku mereka kea rah yang tingkahlaku normal. Kebiasaannya terdapat kanak-kanak yang agresif iaitu suka bergaduh. keraguan kepada kebolehan diri dan menyedari semua keadaan tersebut dikongsi bersama dengan rakan remaja yang lain. susah untuk bergaul. 2. bahkan mereka belajar untuk meluahkan keprihatinan mereka dan bagaimana pendapat mereka didengari. Melalui kaunseling kelompok remaja dibantu dengan memberi ruang kepada mereka untuk meluahkan konflik-konflik perasaan yang dihadapi. Kaunseling kelompok untuk kanak-kanak Kelompok ini tertumpu kepada pencegahan atau pemulihan. Dalam kelompok mereka belajar untuk berinteraksi dengan rakan remaja yang lain dan mereka mendapat faedah dari contoh interaksi mereka dengan pemimpin kelompok yang biasanya dikendalikan oleh kaunselor. kelesuan dan keadaan diri yang terabai. Kelompok kaunseling untuk orang tua 1. Kelompok kaunseling untuk pelajar 4.Manakala kelompok bimbingan kecil pula hanya melibatkan 8 hingga 12 orang ahli pada setiap masa.

Kaunseling kelompok untuk orang tua Apabila menjejaki usia tua maka akan timbul perasaan kesunyian dan rasa terpinggir. Kaunseling kelompok ini lebih tertumpu kepada bagaimana untuk mencegah kesunyian dan menawarkan galakkan yang penting ketika mereka mencari makna kehidupan sebenar supaya mereka dapat melalui kehidupan yang lebih bermakna. Melalui kaunseling kelompok ini golongan tua harus sedar bahawa banyak benda yang boleh dilakukan apabila mereka berjaya membuang tanggapan negatif seperti rasa terpinggir dan rasa tidak berguna kepada membina rasa hormat. krisis identiti. kolej dan juga universiti. rasa tulus dan rasa sempurna. perasaan dipinggirkan dan sebagainya.0 Rujukan . 4.0 Kesimpulan Terdapat dua jenis kaunseling kelompok yang telah dikategorikan. 3. Kaunseling kelompok tersebut bergerak dengan tujuan dan matlamat yang berbeza bergantung kepada tujuan kelompok itu mula-mula dibentuk. Ia juga dikenali dengan panggilan home rome dan sebagainya. Kaunseling kelompok untuk pelajar Kaunseling kelompok ini biasanya digunakan di sekolah. Kelompok ini digunakan sebagai medan kepada pelajar yang menghadapi masalah perkembangan sosial dan emosi seperti masalah pemilihan kerjaya. 3.konteks ini remaja belajar untuk membantu orang lain untuk mencapai persefahaman dan penerimaan diri. 4. hubungan antara rakan sebaya.

Killacky. California: Brooks/ Cole Publishing Company. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn. Thompson. J. G. Needham Heights: Allyn and Bacon. (2000). (1971). Kuala Lumpur: Pts Publications. L. CA: Brooks/ Cole. Dalam institusi pendidikan keberkesanan intervensi kelompok telah terbukti. Guidence Activities for Counselors and Teachers. Mahler. & Donigian. Monterey. Ida Hartina Ahmed Tharbe. P (2000). kaunseling kelompok boleh membantu bilangan pelajar yang lebih besar di institusi pendidikan. Joining Together: Group Theories and Group Skills. Ini kerana setiap manusia saling perlu-memerlukan antara satu sama lain. A Study of the separation and individuation process: The Psychoanalytic Study of the Child. Making Task Group Work In Your World. Perasaan saling memerlukan antara satu sama lain wujud sejak dilahirkan lagi. C. A (1979).R.. NJ: Prentice Hall. Theory & Practice of Group Counseling. J. Menurut Corey (1995). Posted by kaunseling at 5:39 PM No comments: KAUNSELING KELOMPOK 1. W. D. Pengenalan Kaunseling Kelompok.(1989). Menjadi lumrah manusia hidup dalam satu komuniti masyarakat.Corey. D. (2000). & Poppen. Johnson. (5th Ed). Upper Saddle River. S. Memimpin Kaunseling Kelompok. New York: Quadrangle. J. W.0 Pengenalan Kaunseling kelompok telah memperlihatkan potensi yang besar dalam membantu individu dalam bilangan yang besar. Zuraidah A. . Bhd. Hulse-Killacky. & Johnson. M. (2006).

integrated.2. disorganized and troubled person moves towards becoming open. Kaunseling Kaunseling pula adalah satu proses tolong bantu bagi menyesuaikan diri dengan kehidupan seharian.a collection of two or more individuals.. Rogers (1961) mendefinisikan kaunseling sebagai: “. purpose or function”.0 Definisi Kelompok Kaunseling dan Kaunseling Kelompok Menurut Webster‟s Third New World International Dictionary kelompok didefinisikan sebagai: “. independently. secure and fully functioning”..counseling is a relaxed. Johnson and Johnson (1991) pula berpendapat kelompok adalah: “..a number of individuals bound together by a community of interest. with the awareness that each belongs to the group and for the purpose of achieving mutually agreed-upon goals” Gadza (1978) mendefinisikan kelompok sebagai: “…group work refers to the dynamic interaction between collections of individuals for prevention or remediation of difficulties or for the enhancement of personal growth/ enrichment through the interaction of those who meet together for a commonly agreed on purpose and at prearranged times”. Cottle (1973) pula berpendapat: . and facilitative relationship in which an incongruent.. safe. who meet in face to face interaction.

Carl Rogers (1970) mendefinisikan kaunseling kelompok sebagai orientasi permasalahan dan pemulihan proses yang mana setiap orang dirasionalkan mengikut kehendak ramai. Ia melibatkan proses perhubungan individu dalam kumpulan secara dinamik tentang tingkahlaku dan pemikiran.“. decision making and situational pressures as related to the clients daily living). Gibson dan Mitchell (1986).. nilai-nilai dan pemilihan kerjayanya di samping membina kemahiran-kemahiran dalam bidang berkaitan”. Brammer and Shostrom (1960) pula mendefinisikan kaunseling sebagai: “…a one to one relationship between counselor and client which focuses on rational planning. mentakrifkan kaunseling sebagai : “…satu proses dalam membantu klien menyesuaikan diri dengan hal-hal seharian mengenai perkembangan dan memperbaiki perkembangan itu sama ada pembaikan terhadap tingkahlaku. Kaunseling kelompok adalah satu proses perhubungan antara individu secara berkelompok yang melibatkan seorang kaunselor dengan beberapa orang ahli yang . Hansen. Mereka menilai diri dan keadaan dalam usaha mengubah sikap dan kelakuan. understand and accept behavior so that future behavioral choices can be made particularly those of an educational or vocational nature. problem solving. perhubungan peribadi.counseling is the psychological by which a professional person helps a relatively normal client to explore. Warner dan Smith (1980) menghuraikan kaunseling kelompok sebagai satu perhubungan di antara kaunselor dengan beberapa orang klien atau ahli-ahli. Ia juga melibatkan fungsi-fungsi terapi yang mana ahli-ahli dalam kelompok berkongsi masalah peribadi bersama rakan sebaya dan kaunselor. Kaunseling Kelompok Kaunseling kelompok boleh didefinisikan sebagai pengumpulan beberapa orang individu yang berinteraksi serta mempunyai perhubungan psikologi di antara satu sama lain. Kaunseling pencegahan menolong ahli-ahli menyelesaikan masalah sebelum ia bertambah rumit. Fokusnya adalah pada pencegahan dan rawatan.

Tujuan perhubungan tersebut adalah untuk mengubah sikap dan kelakuan. Kaunseling kelompok mempunyai ciri-ciri tertentu iaitu dari segi jenis kelompok.. The group counselees are basically normal individuals with various concerns which are not debilitating to the extent requiring extensive personality change.a helping process that provides the opportunity for counseless to identify goals of change to develop skills necessary to archieve those goals and to practice those skills within a safe and structure setting”. Gladding (1995) mendefinisikan kaunseling kelompok ialah dua orang atau lebih yang berkumpul bersama untuk tujuan beberapa interaksi yang telah dirancang. The group counselees may utilize the group interaction to increase understanding and acceptance of value and goals and to learn and unlearn certain attitudes and behaviors”. caring.mencerminkan diri mereka serta situasi yang dialami. meneroka masalah peribadi atau untuk menyiapkan tugas khusus untuk mencapai matlamat yang spesifik. Menurut Gadza. The therapy functions are created and nurtured in a small group through the sharing of personal concerns with one‟s peers and the counselors. . acceptance and support. tahap-tahap perkembangan dalam kelompok..group counseling is a dynamic interpersonal process focusing on conscious thought and behavior and involving the therapy functions of permissiveness. Pemimpin membentuk kumpulan untuk membincangkan atau membuat keputusan tentang sesuatu perkara. Horne and Lawe (1988) menyatakan kaunseling kelompok sebagai: “. Ohlsen. catharsis and mutual trust. matlamat kelompok. understanding. peranan ahli-ahli dalam kelompok dan ia juga ada kelebihan dan terdapat juga limitasi dalam pengendalian kaunseling kelompok. orientations to reality. Duncan and Meadows (1967) : “. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dirumuskan bahawa kaunseling kelompok adalah satu proses interaksi antara individu yang dinamik dan melibatkan seorang kaunselor terlatih yang berperanan sebagai pemimpin dengan beberapa orang ahli yang ingin menerokai diri sendiri serta keadaan yang dialami dalam usaha mengubah sikap untuk memperoleh penyesuaian dan perkembangan diri.

outonomi dan bertanggungjawab terhadap diri dan orang lain. Memperoleh pengetahuan tentang diri sendiri dan membentuk keunikan identity diri. Belajar mempercayai diri sendiri dan orang lain 2. kelompok T dan kelompok psikoterapi. keyakinan dan hormat diri supaya dapat melihat diri dari perspektif yang baru. kelompok kaunseling.0 Matlamat Kaunseling Kelompok Dalam kelompok ia mempunyai matlamat tertentu.0 Kelebihan Kaunseling Kelompok . 6. Menyedari hak membuat pilihan secara bijaksana. Dari segi jenis kelompok terdapat pelbagai jenis kelompok dan ianya bergantung kepada tujuan kelompok itu dibentuk. Meningkatkan arah diri. Hansen (1976) menjelaskan tujuan mencegah adalah supaya klien dapat mengatasi masalah yang dihadapi sebelum masalah tersebut menjadi serius manakala tujuan memulih pula adalah bagi klien yang sedang mengalami masalah yang serius dan kaunseling kelompok merupakan satu proses intervensi untuk mengubah tingkahlaku. 5. Corey (1995) berpendapat adalah baik sekiranya setiap ahli kelompok dapat membuat matlamat khusus dalam kelompok. Corey (1995) berpendapat kaunseling kelompok mempunyai tujuan untuk pencegahan dan pemulihan. Kaunselor adalah merupakan pemimpin kelompok yang mana berperanan untuk menggerakkan kelompok kearah matlamat yang ingin dicapai dalam kelompok. Beberapa matlamat umum yang dikongsi bersama ahli kelompok ialah : 1. Oleh yang demikian setiap ahli mempunyai peranan masing-masing. 4. Secara umumnya tujuan atau matlamat kaunseling kelompok adalah untuk memperbaiki sikap serta perlakuan klien yang tidak berkesan atau yang tidak mendatangkan faedah. Meningkatkan penerimaan.Kaunseling kelompok melibatkan ahli yang ramai. 7. Mengenalpasti kesamaan tentang keperluan dan masalah ahli dengan itu berusaha mewujudkan perasaan kesejagatan 4. 3. Antara jenis kelompok ialah kelompok bimbingan. Mencari alternative dalam menangani isu perkembangan dalam hidup dan mengatasi konflik tertentu. 3.

Ahli kelompok dapat memberikan sokongan yang lebih luas berbanding dengan kaunseling individu terutama sekali untuk masalah yang berkaitan dengan konflik antara perseorangan. Pendekatan ini sesuai digunakan di institusi yang mempunyai kekangan masa dan kemudahan seperti sekolah. Mereka dapat mencuba dan melatih tingkahlaku baru dan memperoleh sokongan dan maklumbalas daripada ahli yang lain. Ahli kelompok dapat meletakkan masalah mereka dalam perspektif dan memahami persamaan atau perbezaan masalahnya dengan masalah orang lain. Kehadiran ahli yang ramai dapat memainkan peranan sebagai sumber dalam berkongsi maklumat. menyumbangkan pelbagai pandangan atau meneroka nilai peribadi individu yang lain. Antara kelebihan kaunseling kelompok ialah: 1. Proses kaunseling kelompok mempunyai kesesuaian kepada individu seperti berikut : 1. Dengan membentuk program kelompok yang baik seseorang kaunselor kelompok dapat membantu ahli menjelaskan nilai atau menyelesaikan masalah di samping melayan ahli yang memerlukan tumpuan individu. 4. Mereka yang suka membantah atau mengakur kepada jangkaan sosial 3. 2. 4. Mereka yang rasa malu atau agresif apabila berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang sukar mendapat kawan atau menjalin hubungan yang lama dengan kawan dan perlu mempelajari kemahiran bersosial dan berkomunikasi. 2. Ahli dalam kelompok berpeluang menyelesaikan masalah itu dalam setting sosial yang berstruktur. 3. Pandangan dan pendapat yang berbeza dapat menjadikan sesuatu pengalaman itu lebih menarik dan lebih rapat dan berkait dengan realiti hidup. Kaunseling kelompok lebih menjimatkan masa dan usaha. Mereka yang perlu mempelajari menghormati dan memahami sifat manusia yang berbeza-beza. Namun kaunseling kelompok tidak sesuai kepada golongan berikut: .Kaunseling kelompok mempunyai kelebihan tertentu. Tidak banyak klien yang dapat dibantu oleh kaunselor melalui kaunseling individu. Mereka yang perlu berkongsi sesuatu dengan orang lain untuk mencapai keperluan merasai dirinya dipunyai dan diterima. 5. penjara dan pusat kesihatan mental.

Mereka yang mempunyai pengalaman traumatic dalam kelompok.0 Kesimpulan . Mereka yang tidak faham dan sedar tentang perasaan sendiri sehingga dia merasa terumbang-ambing dan tidak tahu bagaimana berkongsi perasaan dan pengalaman dengan orang lain. Perkembangan kelompok tersekat oleh isu yang memerlukan masa yang lama untuk ditangani bersama. 5. Keadaan ini menyebabkan tumpuan ke atas ahli yang lain semakin kurang. Peranan pemimpin dalam kelompok tidak luas dan lebih kompleks kerana ahli yang ramai.0 Limitasi Kaunseling Kelompok Walaupun banyak kelebihan dalam kaunseling kelompok namun ia juga ada limitasi atau batasannya. nilai dan tingkahlaku yang mereka merasakan tidak akan diterima oleh ahli lain dalam kelompok. Ada ahli yang tidak sesuai untuk kaunseling kelompok kerana ia lebih sesuai untuk mendapatkan bantuan individu sebelum mereka dapat berfungsi dengan baik dalam kelompok. 2. Mereka yang tiada kawalan diri dalam situasi berkelompok 6. 5. Ahli ini mungkin rasa tidak selamat dan tidak terdaya apabila berada dalam kelompok tanpa mengalami proses individu terlebih dahulu. Mereka yang mempunyai rahsia yang tidak dapat dikongsi bersama untuk menjaga nama baik klien atau orang lain. 6. 4. Mereka yang mangalami konflik peribadi atau konflik antara perseorangan yang terlalu peribadi untuk dikongsi bersama. Dengan itu mereka tidak menimbulkan isu berkaitan sikap. 3. Mereka yang terlalu takut berinteraksi sosial dengan orang lain. 3. Menurut Shertzer dan Stone (1974) antara limitasi ialah: 1.1. 2. Selain itu ada juga ahli yang sukar untuk membina kepercayaan terhadap ahli lain. perasaan. 4.

(1995). NJ: Prentice Hall. (1960). & Shostrom.0 Rujukan Brammer. Therapeutic Psychology.Sesungguhnya kaunseling kelompok adalah merupakan satu medium yang begitu praktikal dalam proses membantu setiap klien mencapai kehendak diri kea rah menjadi yang lebih baik. E. Englewood Cliffs. Menurut Mahler (1971) melalui kelompok mereka bukan sahaja bekerjasama secara berpasukan malah mereka juga merasai apa yang dirasai oleh ahli dalam kelompok tersebut.. G. Pacific Grove. Theory and Practice of Group Counseling (4th Ed). L. Corey. L. Kaunseling kelompok merupakan agen pencegahan atau pengubatan kepada seseorang individu. Melalui kaunseling kelompok akan membantu seseorang individu dan ahli lain mengalami proses memperbaiki tingkahlaku. M. 7. . CA: Brooks/ Cole Publishing Company.

Group Counseling (3rd Ed). Fundamental of Counseling (2nd Ed). Duncan.. (1980). New York: Holt. Posted by kaunseling at 5:33 PM No comments: . NY: Macmilan Publishing Company. M. Englewood Cliffs. Hansen. & Lawe.W. On Becoming A Person: A Place of the Person In The World. F. Warner. & Stone. P. Boston: Houghton Mifflin Inc. M. Group Counseling. Joining Together (4th Ed). C. Gazda. C. R. Gladding. Group Work. Shertzer. A. J. H.Gazda. G. Rinehart & Winston. M. (1961). D. Rogers. & Smith. S. A. (1974). (1988). Chicago: Rand McNally. M. (1967). Group Counseling : A Developmental Approach (4th Ed). (1989). Counselor Education and Supervision. MA: Allyn and Bacon. Meadows. (1991). Ohlsen. M. B. Boston. (1986). Johnson. (1967). New York: Quadrangle. C. Englewood Cliffs. C. E. A Counseling Speciality (2nd Ed). L. R. Gibson. New York: Harper & Row.. G. J. NJ. Prentice Hall.. (1971). Theory and Process (2nd Ed). W. S. (1995). S.Report of a Survey. & Mitchell. T. Introduction to Counseling and Guidence (2nd Ed). NJ: Prentice Hall. & Johnson. Boston: Houghton Mifflin Inc.. M. J. Mahler. M. Horne. E. A Study of the separation and individuation process: The Psychoanalytic Study of the Child. M. F. Rogers. Group Counseling and Group Procedures. Carl Rogers On Encounter Groups.

* Bagaimana seseorang itu mengendalikan tanggungjawab. * Berupaya mengawal perasaan. Orang ramai sering mengaitkan kesihatan mental dengan penyakit mentalm tetapi kenyataan ini adalah kurang tepat. masalah dan tekanan yang timbul dari kehidupan harian. fikiran dan tingkahlaku yang positif dalam diri sendiri.KESIHATAN MENTAL Kesihatan mental berkait rapat dengan kehidupan kita. Terhadap orang lain * Mampu berkomunikasi secara berkesan dengan orang lain. Ciri-ciri kesihatan mental yang positif Terhadap diri sendiri * Menyedari kelemahan dan kekuatan diri sendiri. kumpulan dan persekitarannya. * Menghargai diri sendiri. . * Kemampuan untuk berinteraksi secara sihat dengan orang lain. * Mampu memberi dan menerima kasih sayang. * Mampu menghindari kegiatan yang tidak bermoral. * Sanggup menerima kegagalan. Ia melibatkan kehidupan harian yang merangkumi: * Memupuk perasaan.

* Mengamalkan asas-asas kerohanian yang baik. * Menyediakan masa untuk aktiviti fizikal dan riadah. * Menjaga kesihatan fizikal. * Memupuk hubungan harmoni dan kasih sayang dengan ahli keluarga dan orang lain.* Tahu menghargai dan mempercayai orang lain. * Dapat menerima pendapat orang lain secara terbuka. 10 Langkah Ke Arah Kesihatan Mental Yang Positif * Menerima kenyataan diri secara realistik. * Mengendali masa dengan baik (time management) * Merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. * Berkongsi masalah dengan orang lain dan mendapat pertolongan profesional sekiranya perlu. Terhadap cabaran * Berupaya menghadapi dan menyelesaikan masalah. * Mampu mengatasi konflik dengan bijak. * Bersedia mendapatkan pertolongan sekiranya gagal menyelesaikan masalah harian. * Mengendalikan tekanan mental secara berkesan. Akibat Kesihatan Mental Yang Diabaikan Seseorang Itu Mungkin Mengalami: . * Mampu membuat keputusan untuk diri sendiri. * Memastikan rehat dan tidur yang cukup.

* Pertelingkahan dan keruntuhan rumahtangga / keluarga. sumbang muhrim dan perzinaan) * Suasana tempat kerja yang tidak menyenangkan. * Kecenderungan menggunakan keganasan untuk menyelesaikan masalah (penderaan kanak-kanak / pasangan. buli sekolah) * Peningkatan risiko penyakit mental. . * Kecenderungan melakukan kegiatan tidak bermoral (minum arak. penyalahgunaan najis dadah. buli jalanraya.* Perasaan rendah diri. * Tekanan dalam hidup. bohsia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful