ETIKA DAN LEGAL ISU DALAM KAUNSELING KELOMPOK

1- PENGENALAN KAUNSELING KELOMPOK

Kaunseling Kelompok adalah satu proses antara individu (interpersonal process) yang melibatkan seorang kaunselor dengan beberapa orang ahli atau klien yang meneroka diri serta situasi yang dialami. Jadi proses ini menekankan pemikiran yang sedar, dari segi perasaan dan kelakuan. Tujuan kaunseling kelompok ini adalah untuk memperbaiki tingkah laku klien yang tidak mengikut norma-norma kehidupan yang tidak berkesan atau tidak mendatangkan faedah. Mengikut Corey (1990), kaunseling kelompok bertujuan mencegah serta memulih . Hansen et. al (1976), tujuan mencegah klien dari mengulangi tingkahlaku yang tidak diingini daripada berterusan. Dapat mengatasi masalah yang dihadapi sebelum masalah tersebut menjadi “serius”. Tujuan memulih pula adalah bagi klien yang sedang mengalami masalah yang “serius” di mana kaunseling kelompok merupakan satu proses intervensi untuk menukar kelakuan . Kaunseling kelompok berorientasikan masalah yang spesifik, sama ada masalah itu masalah pembelajaran, kerjaya, sosial atau emosi. Isi dan fokus perbincangan dalam kelompok sebahagain besarnya ditentukan oleh klien yang terdiri daripada individu yang normal (dapat berfungsi dengan sepenuhnya). Masalah-masalah yang sering di bawa ke dalam kelompok ialah berkaitan dengan tugas perkembangan dalam hidup seharian. Fungsi kaunseling kelompok ini serta klien adalah memberi sokongan dan empati yang diperlukan untuk menimbulkan suasana yang selamat dan menyembuh yang membawa kepada kepercayaan ahli berkongsi maklumat dan perasaan ke arah menimbulkan celik akal, membaiki sikap serta perlakuan.

Teori–teori kaunseling kelompok adalah “guidelines” yang digunakan supaya proses kaunseling yang dijalankan mendatangkan hasil yang baik atau efektif. Hansen et al (1976), “ each theory proposes a process whereby the counselor and group can participate in the process of changing the member‟s behavior”.Dalam menjalankan sesi, kaunselor perlulah mematuhi beberapa etika demi matlamat yang hendak dicapai.

2- DEFINISI ETIKA KAUNSELING KELOMPOK

Etika berasal daripada perkataan Yunani, iaitu ethos yang bermaksud hukum, adat resam, kebiasaan dan budi pekerti. Dengan kata lain etika merupakan sesuatu yang berkaitan dengan peraturan masyarakat yang terdiri dari tatahukum, tatasusila atau tatatertib masyarakat. Peraturan masyarakat biasa juga dimaksudkan dengan tradisi, norma, kebiasaan atau adat, kod, nilai dan pantang larang masyarakat. Peraturan masyarakat wujud di luar diri individu. Peraturan itu juga bersifat konkrit serta ditetapkan oleh autoriti dalam sesebuah masyarakat.

Menurut Kamus Dewan DBP (Edisi Ketiga, 2002), etika adalah prinsip atau nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang atau dengan kata lain garis panduan yang harus dipatuhi oleh seseorang semasa menjalankan tugas mereka.

Etika (dalam Abdul Rahman Md. Aroff, 1999) adalah disiplin falsafah yang memberi perhatian khusus kepada penilaian kritikal terhadap norma dan piawai yang mewajarkan kelakuan persaorangan serta antara individu. Durkheim (1961) pula menyatakan bahawa etika terdiri daripada suatu sistem peraturan yang telah ditentukan terlebih dahulu tentang bagaimana seseorang itu mesti bertindak dalam situasi tertentu.

Etika adalah suatu tindakan yang menuntut kepatuhan terhadap piawaian profesional serta undang-undang tentang apa yang dianggap betul dan yang salah. Menurut Othman Mohamed (1999), kod etika merupakan tatasusila yang menentukan peraturan kawalan diri terhadap praktis yang dijalankan oleh ahli sesuatu profesion. Ianya merupakan standard asas bagi mencerminkan satu praktis profesional.

Etika juga boleh membawa maksud yang berlainan tetapi saling berhubungan di antara satu dengan yang lain, iaitu ; 1) pola hidup am atau suatu cara hidup 2) set peraturan tingkah laku atau kod moral 3) tatacara mengenai cara hidup atau peraturan tingkah laku. Daripada beberapa definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahawa etika mengkaji tingkah laku manusia sama ada patut atau tidak manusia bertingkah laku (bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku). Etika melibatkan peraturan masyarakat yang didasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang baik di dalam

sesebuah masyarakat itu. Oleh itu mematuhi kod etika dianggap penting bai membantu membuat keputusan dalam pengendalian kelompok.

3- KEPENTINGAN ETIKA KAUNSELING KELOMPOK

Setiap profesion yang melibatkan interaksi antara individu, memerlukan satu bentuk peraturan atau etika yang tersendiri bagi keperluan ahli-ahlinya. Begitu juga di dalam kaunseling kelompok, etika memainkan peranan yang penting sebagai satu garis panduan atau peraturan untuk menjaga profesionalisma kaunselor, kepentingan ahli kelompok serta perjalanan kelompok itu sendiri.

Pandangan yang diberikan oleh Swanson & Van Hoose (1977) yang menyatakan, “Standard or code of ethics are designed to protect the public and also to give guidelines to practitioner so that difficulty with the law may be avoided by the person who follow the profesion‟s code”, menguatkan lagi fakta di atas.

Di antara-antara kepentingan-kepentingan itu ialah;

1) memberi perlindungan kepada ahli dalam profesion kaunseling daripada sebarang tindakan yang boleh menyebabkan “ public condemnation”( penghinaan masyarakat).

2) Memberi perlindungan kepada klien daripada sebarang tindakan atau layanan yang tidak profesional, atau kecuaian pihak kaunselor.

3) Sebagai pengukur kepada “self-regulation” dalam profesion itu sendiri.

4) Melindungi kaunselor daripada tindakan undang-undang sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini bukan disebabkan oleh kesalahan kaunselor itu sendiri.

5) Mempertingkatkan keberkesanan diri melalui perkongsian pengetahuan dan kemahiran selaras dengan tuntutan dan kesedaran pihak klien berkaitan hak mereka dalam undang-undang.

4- ETIKA DALAM KAUNSELING KELOMPOK 4.1- Pandangan Tokoh-Tokoh:

Etika kelompok diolah mengikut keperluan sesuatu kelompok. Menurut Gazda (1977), adalah penting bagi ketua kelompok untuk mengolah satu model bagi mencapai perubahan tingkah laku. Tambah beliau lagi, bila sesi dirakamkan ahli patut diberitahu yang mereka boleh memberhentikan rakaman bila-bila masa jika mereka merasakan ini menyekat penglibatan mereka.

Bagi Feignberg (1977) pula, etika dalam kaunseling kelompok di mana ketua kelompok harus mempunyai latihan yang cukup dalam teori dan prosedur kelompok. Mereka juga harus sedar tentang kepelbagaian kesan yang mungkin timbul daripada prosedur dan proses kelompok.

Memberikan pandangannya, Bindrim (1977) menyatakan menjadi satu polisi yang wajar jika ketua meminta ahli menandatangani satu perjanjian yang memerlukan mereka bersetuju supaya tidak berbincang atau menulis tentang perkara-perkara yang berlaku dalam kelompok atau mendedahkan identiti ahli lain.

4.2- Kelayakan Pemimpin Kelompok:

Pemimpin kelompok mestilah mempunyai kelayakan profesional serta pengalaman yang diperlukan sesuai mengikut kelompok yang mereka pimpin. Pemimpin seharusnya seorang yang teraputik, cekap dan berkesan serta bersedia untuk dicabar dan diuji untuk mendapatkan kepercayaan.

Pemimpin kelompok juga mesti mempunyai fokus yang jelas terhadap tujuan dan matlamat kelompok, memilih kaedah-kaedah yang sesuai dan mampu mengendalikan aktiviti-aktiviti sepanjang perjalanan kelompok bagi mencapai tujuan dan matlamat sesuatu kelompok itu.

Pemimpin kelompok mestilah bijak mengendalikan kelompok. Seandainya terdapat sebarang bentuk pertentangan di dalam kelompok, contohnya desakan kelompok yang bercanggah dengan kehendak ahli-ahl lain, pemimpin perlulah peka dan bertindak bijak mengatasi isu tersebut. Seandainya ada ahli yang menjadi sasaran di dalam kelompok, pemimpin haruslah berani campur tangan.

Sebagai pemimpin kelompok, perlulah turut melakukan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh ahli-ahli kelompok sebagai sokongan kepada kelompok untuk melakukan perkara itu dengan penuh yakin dan berani. Pemimpin juga harus faham tentang nilai-nilai dalam kelompok dan sedar bahawa nilai-nilai itu adalah selaras dengan etika profesionnya. Etika dalam kaunseling kelompok juga melibatkan tanggungjawab yang dituntut daripada seorang ahli profesional seperti kaunselor atau pemimpin kepada kelompok yang spesifik seperti orang-orang yang memerlukan bantuan atau sesuatu khidmat dari pemimpin tersebut. Menjadi tanggungjawab pemimpin kelompok untuk memaklumkan kepada bakal ahli kelompok tentang prosedur dan matlamat kelompok, peraturan kelompok, teknik-teknik yang akan digunakan, harapan ahli, risiko psikologikal dan faktor lain yang boleh mempengaruhi mereka dalam membuat keputusan untuk melibatkan diri dengan kelompok.

Ahli kelompok seharusnya bersedia mentafsirkan pembelajaran mereka dalam kelompok dengan kehidupan seharian mereka dan menggunakannya dengan berkesan. Jesteru itu etika kaunseling kelompok berkait rapat dengan prinsip-prinsip akhlak dan moral yang perlu ada pada kaunselor semasa sesi kaunseling dijalankan. Semasa sesi perjanjian dijalankan satu perjanjian bertulis perlu dimenterai antara ahli dengan kaunselor. Prosedur ini penting kerana melindungi hak-hak ahli dan juga kaunselor.

Adalah tidak beretika mengamalkan kaunseling tanpa persediaan yang rapi American Group Psychotherapy Association dan Association for Specialists in Group Work (ASGW). 2005) 5. 4. pemimpin kelompok perlu berwaspada dengan tanda-tanda kelemahan psikologikal ahli kelompok seperti ahli menangis sepanjang masa berada di dalam kelompok. Akhirnya. Ini menandakan penglibatan mereka di dalam kelompok harus di tamatkan. ahli seperti dalam keadaan celaru serta tertekan (berada dalam dunianya yang tersendiri).ISU-ISU DALAM KAUNSELING KELOMPOK . piawaian terbaik bagi latihan yang diperlukan oleh kaunselor. Maklumat kelompok tidak akan diberitahu kepada mana-mana pihak melainkan setelah mendapat kebenaran dan persetujuan kelompok demi kebaikan kelompok sendiri. menggariskan secara terperinci. Ahli-ahli perlu mendapat makluman tentang kerahsiaan di dalam kelompok. Selain daripada itu identiti setiap ahli dalam kelompok hendaklah dirahsiakan dan menjadi tanggungjawab ke atas semua ahli (Kod Etika Kaunselor. Melalui proses ini juga akan mendorong ahli kelompok untuk meneruskan tingkah laku positif yang mereka pelajari dalam kelompok setelah mengetahui adanya proses susulan setelah tamat sesi kelompok. Proses susulan di dalam kelompok adalah penting kerana ia merupakan satu aspek akauntabiliti pemimpin kelompok. semasa sesi berjalan dan apabila kelompok berakhir.Kerahsiaan: Kerahsiaan merupakan salah satu etika di dalam kelompok yang perlu dititikberatkan.3. seawal waktu penstrukturan.Pemimpin kelompok seharusnya berusaha menggendalikan sesi kelompok dan seterusnya menilai kesan bagi kelompok pimpinannya. ahli berdiam diri sepanjang masa dalam kelompok dan tanda-tanda psikologikal lain.

kejayaan kelompok sangat bergantung kepada pemimpin yang mengetuai kelompok tersebut. Tidak kira apa jenis kelompok yang dipimpin.1. 5. Peterson (1970). Maka sudah tentu akan memburukkan lagi pandangan masyarakat terhadap kaunseling kelompok serta menghilangkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap kaunseling kelompok. Satu Sistem etika adalah menjadi panduan berdasarkan nilai-nilai yang biasa dipegang dan dihargai oleh masyarakat. Isu ini secara keseluruhannya melibatkan tahap kredibiliti yang dimiliki oleh pemimpin atau kaunselor yang bertindak sebagai ketua atau penggerak utama dalam proses kaunseling kelompok. Namun walaubagaimanapun terdapat halangan-halangan yang menyebabkan proses ini tidak dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan.Pemimpin Kelompok: Antara isu-isu yang terdapat dalam kelompok ialah isu melibatkan kepimpinan. norma dan tingkah laku yang diterima dalam persekitaran masyarakat. Disamping itu juga isu kepimpinan ini mengukur tahap kemampuan pemimpin dalam menguasai masalah yang diketengahkan dalam kelompok. kecekapan dan pengalaman pemimpin dalam menerajui sesuatu kelompok. Terdapat pelbagai permasalahan atau persoalan yang ditimbulkan tentang pemimipin kelompok sama ada dari segi latihan yang diperoleh. . kelayakan yang dimiliki. kerana jumlah ahli dalam kelompok adalah lebih daripada satu. Selain itu juga isu-isu yang wujud dalam kaunseling kelompok akan memberi kesan yang lebih mendalam kerana bukan seorang ahli yang akan mengalami trauma atau tekanan tetapi ramai. Kaunseling kelompok juga dapat membantu ahli mencapai matlamat dan tujuan yang telah digariskan bersama dengan ahli kelompok dalam menentukan hala tuju dan matlamat yang hendak dicapai dalam persetujuan bersama. Ini adalah disebabkan isu-isu yang wujud dalam kaunseling kelompok yang boleh memberi kesan yang buruk atau pengalaman yang ngeri terhadap ahli sekaligus mencemar nilai kepercayaan dan penerimaan ahli terhadap kaunseling kelompok. apa pendekatan yang digunakan atau apa gaya kepimpinan yang dilaksanakan dalam kaunseling kelompok.Proses kaunseling kelompok akan menjadi lebih bermakna dan sangat berkesan sekiranya proses tersebut dapat berjalan mengikut nilai.

Maka jelas tanggungjawab terhadap ketua untuk memilih ahli bagi sesuatu penubuhan sesuatu kelompok bertujuan mengelakkan berlakunya konflik sesama ahli menyebabkan proses atau sesi tidak dapat dijalankan dan wujud gangguangangguan yang menyebabkan timbulnya isu dalam kelompok sekaligus menyekat . Tidak kira apa jenis kelompok yang hendak ditubuhkan. Yalom menerangkan bahawa lebih mudah mengenal pasti individu yang sesuai. ahli itu boleh meninggalkan kelompok dengan perasaan hampa dan tawar hati. jika penapisan pemilihan ahli kelompok tidak dijalankan dengan teliti. proses menapis patut diolah untuk memastikan peserta faham apa yang diharapkan daripada mereka dan menerima yang mungkin menikmati faedah yang lebih daripada pengalaman kelompok.Keahlian Kelompok: Selain itu juga isu keahlian dalam kelompok merupakan sesuatu yang perlu dititi beratkan. Yalom (1975) menyatakan. Ini menunjukkan pemilihan ahli dalam kelompok mestilah mengikut klasifikasi jenis kelompok yang hendak dilaksanakan dan kaedah kepimpinan yang akan digunakan oleh pemimpin dalam mengendalikan kelompok tersebut. pemilihan ahli mesti mengikut klasifikasi jenis kelompok yang hendak dikendalikan oleh pemimpin .Ini antara isu yang dikaitkan dengan pemimpin dalam kelompok.2. 5. Rosenbaum (1972). The American Psychological Association (APA) dalam Guidelines for Psychologists Conducting Growth Group (1973) mencadangkan “Satu temu bual menapis peserta harus dijalankan oleh ketua kelompok sebelum individu diterima menjadi ahli. Bakal ketua perlu diberitahu tentang beberapa jenis kelompok dalam proses pengajaran yang formal dan perlu mendapat peluang untuk mengolah teori sendiri yang rasional dan praktikal. Bagi menentukan pemilihan ahli kelompok adakah menjadi tanggungjawab pemimpin untuk membuat pemilihan ahli kelompok. Cadangan ini dipersetujui oleh Gazda (1977) dan menambah. Ini kerana kejayaan kelompok dalam mencapai matlamatnya sangat bergantung kepada ahli-ahli yang terlibat dalam sesuatu kelompok. Adalah menjadi tanggungjawab pemimpin dalam memimpin ahli kelompok mencapai matlamat yang telah dipersetujui bersama tanpa wujud perkara yang bercanggah dengan nilai dan norma persekitaran masyarakat. Adalah menjadi tanggungjawab ketua menapis dan menolak mereka yang memikirkan bahawa pengalaman kelompok tidak sesuai bagi mereka”.

5. Disarankan kepada pemimpin setiap kali berakhir pertemuan ataupun sesi. Olsen (1971) menyatakan “Ketua kelompok boleh menjamin kerahsiaan untuk dirinya sahaja. Ini kerana kerahsiaan dalam kaunseling kelompok sangat sukar untuk dikawal kerana jumlah ahli yang ramai. Ini bertujuan untuk membincangkan tentang kesan kaunseling kelompok dan hasil yang diperoleh dalam kelompok. Pemimpin boleh melaksanakan tindakan susulan ini selepas sebulan atau tiga bulan selepas sesi tamat. pemimpin perlu memberi penegasan atau penekanan terhadap ahli tentang prinsip kerahsiaan dalam kelompok. Ahli juga perlu dinyatakan kenapa dan mengapa pemilihan ahli perlu dilakukan sebelum kelompok ditubuhkan.proses kelompok.” Isu kerahsiaan ini sangat sensitif. hal-hal yang sensitif mengenai seseorang ahli dalam kelompok.4. oleh itu pemimpin perlu membincangkan secara khusus kepada ahli tentang kerahsiaan yang perlu dititikberatkan dan perlu jujur untuk tidak berlakunya kebocoran hal-hal peribadi. Corey dan Callanan (1984). 5.3. . Corey.Kerahsiaan Kelompok: Kerahsiaan merupakan faktor yang perlu dititikberatkan dan perlu diberi penjelasan yang terperinci atau mendalam kepada ahli kelompok semasa peringkat penstrukturan dilakukan. dia mesti memberitahu ahli tentang tanggungjawab mereka menghormati rahsia yang telah dibincangkan. adalah menjadi tanggungjawab kaunselor untuk mengingatkan ahli tentang prinsip kerahsiaan ini dari masa ke semasa. sudah tentunya pemimpin tidak dapat memberi jaminan terhadap kerahsiaan dalam pelaksanaan kelompok. Bagi kaunselor walaupun aspek kerahsiaan ini telah diberitahu pada awal kelompok. Dia juga harus menyedarkan ahli bahawa dia tidak boleh menjamin kerahsiaan ahli lain dalam hal ini.Penilaian Kelompok Isu yang ada dalam kaunseling kelompok ialah penilaian dan tindakan susulan Pemimpin perlu memberi penekanan terhadap tindakan susulan selepas tamat sesi kaunseling kelompok.

Carbery juga . dan beliau yang masih mempunyai kontrak dengan Jabatan Perkhidmatan Sosial dan Kesihatan yang menyediakan perkhidmatan kaunseling kesihatan kepada kliennya.CONTOH-CONTOH KES Kes 1: Olympia-Jabatan Kesihatan menahan seorang kaunselor Preston Carbery yang memiliki „license of Mental Health‟(CLH 00006880) di atas kesalahan melakukan hubungan seksual semasa mengendalikan kaunseling. Selain itu juga ahli dapat meluah serta berkongsi pengalaman yang telah dilalui untuk sama-sama mendapat maklum balas dan pengukuhan selepas meninggalkan sesi kelompok. Carbery didapati tidak dapat menjadi seorang kaunselor yang baik. Namun menjadi tanggungjawab pemimpin untuk mengajar dan menerangkan kaedah pendedahan kendiri yang perlu dilakukan oleh ahli. Carbery disabitkan kesalahan pada 7 September 2005 di Steven County Supervisor Court dengan melakukan 3 kali perkosaan ke atas kliennya. Tempoh ini ahli digalakkan membuat pendedahan kendiri yang mendalam.Melalui sesi susulan ini pemimpin dapat gambaran yang sebenar dan dapat melihat sendiri sama ada ahli-ahli dapat menggunakan pengalaman dan pengajaran yang dilalui dalam kelompok. Tuduhan ini menyatakan Carbery terlibat dengan hubungan seksual dengan dua orang klien perempuan semasa mengadakan perkihmatan kaunseling. Jika tidak ahli akan menarik diri dengan perasaan malu kerana telah menceritakan lebih dari yang sepatutnya. Pemimpin jangan terlalu mendesak untuk ahli mendedahkan hal-hal yang agak sulit sebelum mereka bersedia. 6.

Polis turut mengesahkan satu penyiasatan terhadap remaja tersebut terpaksa ditangguhkan kerana Villacrusis tidak memberikan kerjasama. batasan seksual . beliau dan pelajar melakukan kesalahan tersebut di pejabatnya. Durham seorang kaunselor yang juga mempunyai banyak kepakaran professional dalam mengendalikan bahan kimia . Penyiasatan ini bermula minggu lepas selepas Villacrusis mendapatkan perkhidmatan hospital dan memberitahu kepada seorang jururawat bahawa dia telah dirogol dan tidak mahu membuat laporan polis.didapati bersalah kerana cuba menakutkan kliennya dengan mengugut sekiranya kejadian tersebut dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Sosial. didapati kaunselor telah menyalahi etikanya sebagai seorang kaunselor yang bertauliah kerana merujuk kepada Kod Etika Kaunselor 2005. gangguan seksual akan menyebabkan ahli-ahli kelompok tidak selamat dan kebolehpercayaannya terhadap kaunselor tergugat. Beliau ditahan diatas tuduhan penyalahgunaan kuasa . Ahli mesyuarat akan membuat keputusan sama ada beliau akan terus atau berhenti daripada kerjaya sebagai seorang kaunselor. bukan sahaja bersifat fizikal tetapi juga melibatkan pertuturan. East Lycony School Superintendent Dave Price. Carbery akan mengancam anak-anak kliennya. kaunselor dilarang menggunakan ayat-ayat yang berbaur lucah. Kes 2: Seorang kaunselor pembimbing didapati bersalah kerana mengadakan seks dengan kliennya yang berusia 16 tahun. kerana menyalahgunakan kuasanya sebagai kaunselor dan secara tidak langsung melanggar etika seorang kaunselor. Jenniffer Villacrusis disabitkan kesalahan minggu lepas.Hugesville Junior High School dan di rumah kediamannya. Kes 3: Olympia. Contohnya. Carbery mempunyai 20 hari untuk memberikan maklum balas di atas tuduhan tersebut. Menurut laporan polis.Jabatan Kesihatan Negeri Washington telah menahan James F. Justeru itu. Daripada kes tersebut. mengesahkan Villacrusis telah digantung bekerja pada hari Selasa. dan kes ini akan didengar pada 22 Januari di bilik mesyuarat.

sebelum ini Durham didapati banyak melakukan perbuatan tidak bermoral dan masih berhubungan dengan pesalah-pesalah juvana untuk urusan peribadi. Durham mempunyai 20 hari untuk memberikan respond diatas tuduhan tersebut. Rekod jenayah Durham sebelum ini mengandungi rompakan berbahaya pada tahun 1978 dan kejadian jenayah kredibilitinya pada Mac 2000. jawatan kaunselor akan digantung sehinggalah kes tersebut dibicarakan. . didapati tidak dibenarkan bekerja sebagai seorang kaunselor dan juga pakar mengendalikan bahan kimia sehinggalah kes beliau dibicarakan semula. maka secara automatiknya. kaunselor didapati melanggar etika serta menghilangkan kepercayaan kelompok terhadap kewibawaan kaunselor. dengan ini mengesahkan bahawa sebarang salahlaku . Durham ditahan di atas berurusan dengan kumpulan kecil untuk tujuan yang tidak bermoral pada 3 June 2001.dan penyalahgunaan dadah. Merujuk kepada kes ini pula. Akta Kaunselor 580 pada tahun 1998. Penyiasat yang ditugaskan daripada Jabatan Kesihatan mendapati Durham gagal menunjukkan kesalahan jenayah di kawasan Yakima dan King.Perbicaraan beliau dijadualkan pada 18 Oktober 2001. Oleh itu. Kesimpulan daripada kes-kes di atas. dapat mengukuhkan lagi bahawa wujud isuisu yang berlaku dalam kaunseling kelompok yang mengganggu proses ataupun sesi dari berjalan dengan lancar mengikut kaedah yang sebenarnya. Tindakan disiplin dikenali sebagai „pergantungan tanpa perbincangan‟bermaksud Durham yang mempunyai sijil CP 828 dan berdaftar sebagai RC11842. semasa permohananya sebagai pakar penggunaan bahan kimia . Dengan tertubuhnya. Namun isu-isu ini dapat dielakkan jika pemimpin yang mengendalikan kelompok mempunyai etika yang telus.

(1991). . 8. untuk membantu ahli menangani masalah yang di hadapi. G.. Dengan tertubuhnya Akta Kaunselor 580 pada tahun 1998 dan sebuah Lembaga Kebangsaan ia dapat mengawal dan menyelia amalan kaunseling di Malaysia. memahami. Tavistock/Routledge.PENUTUP Seorang kaunselor kelompok akan dihadapi dengan maklumat yang banyak. Brooks/Cole Publishing Company. Selain itu.7. Etika akan membantu proses kaunseling kelompok itu sama ada berjalan lancar atau tidak. hasil dari proses berkelompok. California. melihat perkembangan proses kaunseling supaya dapat mencapai matlamat yang ditujui. Ini sekaligus dapat meningkatkan taraf profesional kaunseling di Malaysia. A Hand Book of Common Group Work Problems. (1990).BIBLIOGRAFI Corey. Pacific Grove. T. London and new York. Dengan itu. Douglas. teori akan membantu kaunselor menyusun. kaunseling kelompok dapat membentuk peluang-peluang keemasan yang berlanjutan kepada klien bagi memperkembangan hubungan biasa dan positif dengan orang lain. Secara tidak langsung akan memberi kesedaran kepada ahli-ahli kelompok. Mematuhi etika sedikit sebanyak akan mengurangkan isu-isu yang akan timbul dalam kaunseling kelompok nanti. Jesteru itu mematuhi etika amat penting dalam setiap kaunseling kelompok yang dijalankan. Ia memerlukan satu rangka untuk menyusun maklumat tersebut supaya membawa makna yang senang difahami. Theory and Practice of Group Counseling.

Bimbingan dan Kaunseling Untuk Pra Sarjana Muda dan KPLI. Bhd. . Chales C Thomas. Lily Mastura Harun. PTS Professional Publishing Sdn. (2002). (1996). Basic Approaches to Group Psychotherapy and Group Counseling. (2000). Fajar Bakti Sdn. Subang Jaya Kumpulan Budiman Sdn. Memimpin Kaunseling Kelompok. USA. Ramlan Hamzah. Proses dan Kaedah. Pengantar Bimbingan dan Kaunseling. Pengantar Kaunseling. Chales C Thomas. Muhd. (Editor). (2006). Ida Hartina Ahmed Tharbe. M. Petaling Jaya. Othman Mohamad. Bhd. Nordin Kardi & Mohamad Fadzil Che Din. Mohamad Fadzil Che Din & Rashidah Omar. M. Bhd. (2000). USA. Selangor. PHD (2006).G. (2003). Falsafah. Selangor. Theories and Methods of Group Counseling in The Schools. Kuala Lumpur. Mc Graw-Hill Education: Kuala Lumpur. UPM: Serdang. Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan dalam Kaunseling.Gazda. Mansur Abdullah. Muhd. (1976). Kuala Lumpur: DBP. 1982. Mansur Abdullah & Siti Nordinar Mohd Tamin. Prinsip & Etika Kaunseling: UPM. Bimbingan dan Kaunseling Untuk Kursus Diploma Perguruan Semester 3&4. Mok Soon Sang. Gazda. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.G. Bhd. Kaunseling Teori. (2002).

.gov/publicat/2005news/05-140. Prentice Hall. Rahman.0 PENGENALAN Sesi kaunseling kelompok akan lebih berkesan dan berjaya jika tujuan. Selangor.gov/publicat/2001.htm Zuraidah Abd. New Jersey. Stevens County counselor charged with sexual misconduct and suspended daripada http://www. IBS Buku Sdn. John B. Keberkesanan sesuatu kelompok kaunseling bermula di peringkat pemilihan ahli kelompok untuk mempastikan semua ahli boleh menerima peraturan dan etika kelompok.com/Global/story.Shaffer. Eagle Wood Cliffs. Posted by kaunseling at 5:46 PM 3 comments: ISU-ISU DALAM KELOMPOK KAUNSELING 1. daripada http://www.htm. M.doh.asp?S=5881320 Washington State Department of Health. Bhd. matlamat dan proses kaunseling kelompok itu jelas dan difahami oleh ahli kelompok. Pengenalan Kaunseling Kelompok. P. norma serta budaya masyarakat setempat. Models of Group Therapy. Guidance Counselor suspended daripada http://www.doh. State suspends Yakima County for corruption and drug abuse.news/01106. (2004). The News Station. Namun ia perlu mengambil kira aspek-aspek nilai. Washington State Department of Health. Kelompok kaunseling adalah bebas untuk berkembang tetapi masih bergantung kepada jenis masalah atau isu yang dibincangkan.wnep. Peranan Ketua Kelompok atau Pemimpin kelompok amat penting dan mampu mempengaruhi keberkesanan sesuatu kelompok kaunseling. and Galinsky. David (1989). Gandingan kedua-dua pihak iaitu pemimpin kelompok dan ahli-ahli yang faham etika dan peraturan kelompok akan membantu ke arah pencapaian matlamat sesi kaunseling kelompok.

Hakikatnya. Ahli-ahli kelompok juga berjaya melakukan perubahan tingkah laku mereka ke arah yang lebih positif setelah selesai menjalani sesi kelompok kaunseling. Pemimpin kelompok juga berperanan penting untuk menentukan ahli-ahli kelompok berjaya mencapai hasrat pemulihan diri mereka. 1994).0 ISU-ISU BERKAITAN KEPIMPINAN DALAM KAUNSELING KELOMPOK Dalam kertas kerja ini kami membahagikan isu-isu berkaitan kepimpinan dalam kelompok tersebut kepada 3 bahagian iaitu isu-isu sebelum permulaan kelompok (initial stages).Di sinilah letaknya peranan pemimpin kelompok untuk mempastikan semua ahli kelompok dapat menerima persetujuan ini dan pada masa yang sama berusaha dengan sedaya upaya untuk mencapai matlamat sesi kaunseling kelompok yang dijalankan. pemimpin kelompok boleh memanafaatkan kemahiran yang ada untuk membantu perkembangan kelompok dengan lancar dan berkesan (Gladding. pemimpin kelompok perlu sedar tentang kekuatan dan potensi sesebuah kelompok. seseorang individu dapat mencapai matlamat sendiri dengan berkongsi idea yang inovatif dan produktif (McClure. Pemimpin kelompok perlu merancang lebih awal dan sentiasa peka kepada tahap-tahap perkembangan kelompok. Di samping itu juga. 1990). Melalui kelompok. isu-isu semasa proses kelompok (progressing stages) dan isu-isu selepas kelompok (closing stages). . Dalam usaha menjadikan kelompok kaunseling lebih berkesan. 2. Secara semulajadinya manusia lebih bersedia bersama dalam kumpulan atau kelompok dalam usaha menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Manusia mungkin tidak dapat meneruskan kehidupan atau terus berkembang tanpa penglibatan kelompok atau kumpulan. perancangan yang rapi dan intervensi yang strategik akan menjamin kejayaan sesebuah kelompok kaunseling. Pemimpin kelompok yang mempunyai pengetahuan mampu mengesan tahap perkembangan kelompok berkenaan.

Di samping itu pemimpin kelompok juga perlu menyediakan isi kandungan perjalanan kelompok mengikut sukatan dan arahan-arahan yang jelas kepada ahli-ahli kelompok.2 Tapisan (Screening) dan hak ahli . ditetapkan terlebih dahulu dan dimaklumkan kepada semua ahli bagi memudahkan ahli berkumpul tepat pada waktunya. Antara persediaan yang perlu dilakukan oleh pemimpin yang mengendalikan kelompok Islam ialah pemimpin harus memastikan hari-hari. Pemimpin juga perlu menyediakan bahan-bahan rujukan yang sesuai dan fakta-fakta yang tepat kepada ahli kelompok. 2. Selain itu pemimpin juga bertanggungjawab menyediakan bahan aktiviti untuk kelompok berbentuk arahan-arahan kerja sebagai latihan bagi memdidik dan membiasakan setiap ahli memikul tanggungjawab. pemimpin harus memikirkan beberapa perkara mengenai kelompok iaitu jenis kelompok. Oleh yang demikian pemimpin kelompok memainkan peranan untuk merancang perjalanan kelompok dengan sebaik mungkin. ini adalah bagi memudahkan ahli kelompok membuat rujukan yang tepat dan betul. masa dan tempat kelompok. Adakah saya seorang yang yakin dengan kemampuan profesional saya? 5. Ya‟qub (2001) menyatakan dalam pendekatan kelompok Islam persediaan pemimpin memainkan peranan penting dalam menggerakkan kelompok. apa yang ahli jangkakan dari kelompok. tujuan dan matlamat kelompok. Adakah saya sudah bersedia untuk mengendalikan sebuah kelompok? 2.1. garis panduan untuk menentukan siapakah yang sesuai untuk menyertai kelompok dan yuran yang dikenakan. Antara persediaan yang perlu ditanya bagi seorang pemimpin kelompok ialah : 1.2. Ia akan dapat membantu pemimpin menilai sejauh mana persediaan mereka untuk memimpin sesebuah kelompok.1 Isu-isu sebelum permulaan kelompok (Initial Stages) 2. Adakah saya mahu kendalikan kelompok? 3. Adakah saya percaya kepada proses kelompok? Persoalan-persoalan tersebut adalah merupakan isu yang perlu ditangani oleh seseorang pemimpin apabila ingin memulakan sesuatu kelompok. Apakah perasaan yang saya sedang alami dalam hidup? 4.1 Persediaan Pemimpin Kelompok Selain itu pemimpin kelompok juga perlu bersedia untuk menjadi pemimpin kelompok lebih-lebih lagi persediaan dari segi psikologikal. Corey (1985) menyatakan sebagai persediaan. masa dan tempat kelompok dijalankan.1.

4. Masalah scape goating iaitu mencari salah pada seseorang dalam kelompok tersebut. 7. Perbincangan dalam kelompok tidak terjamin kerahsiaannya. prosedur kelompok. Ahli mungkin mengalami gangguan ke atas kehidupannya apabila menyertai kelompok. Pemimpin kelompok juga perlu mengenalpasti kesediaan individu untuk menjadi ahli kelompok. Kenalpasti kesesuaian ahli dengan tujuan kelompok ditubuhkan. 2. sekolah dan sebagainya. . 2. umur. Kenalpasti dari mana ahli-ahli kelompok datang. Tentukan komposisi kelompok mengikut gender. banduan. Ini adalah bagi mengelakkan penentangan (resistance) yang berpunca daripada ketidakfahaman proses kelompok dan salah faham mengenai tujuan kelompok. Ahli-ahli kelompok boleh ditapis dengan beberapa cara iaitu : 1. pemimpin kelompok harus menapis ahli mereka yang bakal sertai kelompok setakat mana yang boleh. Dalam proses tapisan ini pemimpin kelompok terlebih dahulu perlu tahu siapa yang patut menjadi ahli kelompok. Dalam peringkat tapisan ini pemimpin kelompok harus memilih ahli yang mempunyai keperluan dan tujuan yang sehaluan dengan tujuan kelompok. Antara risiko yang perlu diketahui oleh ahli apabila menyertai kelompok ialah : 1. Individu yang ingin menjadi ahli kelompok perlu ditapis bagi mengelakkan risiko sepanjang berada dalam kelompok. Tentukan samada ahli datang secara sukarela atau dirujuk. Risiko psikologikal contohnya jika ada ahli yang memberitahu ingin bunuh diri kemungkinan akan memberi kesan psikologikal kepada ahli kelompok. ahli masyarakat. Ini bagi mengelakkan timbul konflik dan halangan semasa proses kelompok dan juga supaya ahli yang menyertai kelompok tidak mengalami sebarang risiko dan kebajikan mereka tidak diabaikan. 4. 6. Contohnya hospital. 3.Menurut ACA (1995). Seseorang pemimpin perlu jelas tentang pengharapan ahli terhadap kelompok dan pemimpin juga perlu menjelaskan tujuan kelompok. 3. 5. Kemungkinan kecederaan fizikal kerana penglibatan dalam aktiviti kelompok. Ahli sering dikehendaki terbuka dan ini boleh merupakan perlanggaran privacy. kebaikan dan risiko menyertai kelompok. tahap kelulusan akademik dan sebagainya. Tekanan dari kelompok contohnya dalam merubah sikap dan pemikiran.

Kesan yang lebih buruk lagi akan melanda ahli-ahli dalam kelompok kaunseling kerana bilangan mereka ramai. ketua kelompok yang tidak terlatih dalam bidang pengendalian kelompok kaunseling juga menjalankan sesi terapi keluarga. Yalom (1995) menyatakan seseorang boleh meninggalkan kelompok atas persetujuan ahli kelompok yang lain. Selain itu hak-hak ahli kelompok yang perlu diambil kira oleh pemimpin kelompok ialah berkaitan ahli meninggalkan kelompok. Persoalan yang timbul ialah bagaimana golongan ini boleh menjalankan aktiviti-aktiviti mereka dengan sewenang-wenangnya? Malah. Penyakit Ahli-ahli kelompok berhak mengeluarkan ahli dari kelompok jika ahli tersebut boleh mengancam keselamatan dan membahayakan ahli-ahli yang lain. Setiap ahli yang ingin meninggalkan kelompok perlu mendapat persetujuan ahli-ahli kelompok yang lain. 2. . Berpindah 3. Iklan-iklan perkhidmatan mereka sering kelihatan saban waktu cuti persekolahan dan telah menarik minat orang ramai terutamanya ibubapa yang inginkan anak mereka cemerlang. Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya masalah yang tidak selesai atau ‟unfinished bussiness‟ di kalangan ahli kelompok.1.3 Kelayakan dan Kemampuan Pemimpin Kelompok (Kaunselor) Kemampuan dan kelayakan kaunselor yang memainkan peranan sebagai ketua kelompok atau pemimpin kelompok kaunseling tidak lepas dari menjadi persoalan kepada pengamal kaunseling di Malaysia. Beberapa sebab ahli bertindak meninggalkan kelompok iaitu : 1. Nilai-nilai yang dititikberatkan oleh golongan ini ialah pendedahan emosi dan konfrantasi yang mendalam. Ahli-ahli adalah bebas meninggalkan kelompok namun perlu dimaklumkan apa prosedur yang perlu dilakukan sebelum meninggalkan kelompok. Tekanan 2. Perkembangan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Malaysia menyaksikan pelbagai pihak sama ada secara individu atau kumpulan tertentu mula mengambil kesempatan menawarkan perkhidmatan menolong ini. Individu dan kumpulan yang muncul atas jenama konsultan dan ‟pakar motivasi‟ bercambah dengan pesat menawarkan berbagai perkhidmatan yang melibatkan individu dan juga kelompok orang ramai. Dalam keadaan ini pemimpin harus menangani situasi ini dengan sebaik mungkin bagi menjamin keputusan yang dibuat adalah beretika dan tidak menganiayai mana-mana pihak.Pemimpin kelompok juga perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan termaklum dengan ahli-ahli kelompok (informed consent) samada datang secara sukarela atau dirujuk. Manakala aktiviti susulan untuk mengesan tahap keberkesanan kelompok tidak dilakukan langsung.

Menurut Zuraidah (1996). Mempunyai kemahiran merancang dan mengatur. Penggunaan co-leader ini ada unsur-unsur pro dan kontranya. Harvill dan Masson (1994) menyenaraikan jenis-jenis kelayakan dan pengalaman yang perlu ada pada pemimpin kelompok ialah : 1.4 Isu Co-leader Seorang pemimpin kelompok juga perlu memikirkan sama ada ingin menjalankan kelompok itu secara berseorangan atau dengan dibantu oleh seorang pembantu. Berpengetahuan berkaitan topik yang dibincangkan 6. Mampu memahami konflik dan dilema asas manusia. Kelayakan dan pengalaman ini akan banyak membantu pemimpin untuk menggerakkan kelompok dengan memainkan fungsinya dengan berkesan. .1. seorang kaunselor yang menjadi pemimpin kelompok kaunseling tidak boleh membuat penilaian atau diagnosis dalam kes-kes psikosis. 4. 2. Pengendalian kelompok kaunseling berkesan adalah berdasarkan kepada latihan dan sejauh mana pengalaman seseorang pemimpin kelompok. Mempunyai pengetahuan yang baik berkaitan teori-toeri kaunseling. Begitu juga seorang pemimpin perlu tahu akan limitasi bidang kepakarannya.Mengikut AMFT (American Mariage & Family Therapy) 1991. Berpengalaman menjalani dan mengendalikan kelompok. terdapat ketua kelompok atau pemimpin kelompok yang tidak terlatih tetapi mengendalikan terapi keluarga malah menggunakan hipnosis terhadap ahli kelompok. Jacobs. merawat dan memberi nasihat tentang masalah yang di luar kemampuan dan kecekapan yang diikhtiraf. 5. 2. Berpengalaman dengan individu. kaunselor atau pemimpin kelompok kaunseling hanya boleh mempraktikkan kemahiran dan latihan yang setara dengan kelayakannya. Limitasi adalah merupakan batas-batas kemampuan dan keyakinan yang mampu dilakukan berdasarkan pengalaman dan kelayakan yang ada pada seseorang pemimpin. Manakala menurut ACA (American Counseling Associattion) 1995. Kepakaran mengendalikan kelompok kaunseling tidak akan mencapai matlamat jika pemimpin kelompok hanya bersandarkan kepada ijazah yang di perolehi semata-mata. 3.

Ini kerana coleader mungkin mempunyai pandangan yang berbeza dengan pemimpin terhadap kelompok. Begitu juga dengan gaya kepimpinan seorang pemimpin kelompok. Co-leader boleh menyumbangkan idea-idea tambahan untuk merancang dan menjadikan kelompok lebih efektif. Pemimpin yang memiliki gaya ini mempunyai karisma dan berpengaruh serta mereka akan menjadi ikutan kepada ahli kerana mereka mampu memberikan arahan dengan berkesan.2 Isu-isu Semasa Proses Kelompok Berjalan (Progressing Stages) 2. Bagi pemimpin kelompok yang mengamalkan gaya demokratik pula mereka percaya bahawa setiap ahli mampu bergerak sendiri dan dapat menyumbang secara aktif kepada perjalanan kelompok. Biasanya mereka bersifat mengarah. Pemimpin yang mengamalkan gaya autokratik akan cenderung menggunakan pertimbangan sendiri dalam menentukan proses kelompok. Pemimpin yang memiliki gaya ini akan dapat menerapkan rasa seronok dan rasa dihargai dalam kalangan ahli kelompok. Pemimpin kelompok sebagai individu yang normal telah terdidik dengan pandangan dan gaya berfikir tersendiri. dan laissez-faire (bebas). Seterusnya gaya kepimpinan laissez faire pula lebih kepada pemimpin membiarkan kelompok bergerak dengan sendiri. keputusan dan sebagainya. memberi nasihat. demokratik. Oleh yang demikian pemilihan co-leader perlu berhati-hati agar pemilihannya sesuai dengan tujuan dan hala tuju kelompok. 2. melakukan pentaksiran secara aktif. memonopoli perbincangan dalam kelompok dari aspek komunikasi. Jacobs. Pemimpin gaya ini memberi sepenuhnya . Di antara gaya kepimpinan umum ialah gaya autokratik.1 Gaya Kepimpinan Pemimpin Kelompok Gaya kepimpinan yang dipraktikkan oleh seseorang pemimpin kelompok menjadi faktor penting kepada keberkesanan kaunseling kelompok. Mason & Harvill (2002) menyatakan memimpin kelompok dengan lebih dari seorang pemimpin akan memberi banyak kelebihan terutamanya kepada pemimpin yang baru.2.Bagi pemimpin yang ingin dibantu oleh co-leader maka kelompok tersebut telah mendapat kelebihan dari segi kepakaran dan tenaga. Namun beberapa kelemahan apabila ada co-leader ialah kemungkinan berlaku percanggahan cara dan pendekatan dalam memimpin kelompok. Contohnya jika pemimpin tidak dapat hadir pembantu pemimpin boleh mengambil alih peranan pemimpin dan dengan itu proses kelompok tetap akan berjalan tanpa adanya kekangan dan sebagai. Pemimpin jenis ini biasanya tidak bersifat mengarah tetapi lebih kepada bentuk kerjasama dalam apa sahaja tindakan dan keputusan yang dibuat dalam kelompok.

kuasa peribadi. bersemangat. sensitif pada kepelbagaian budaya. stamina. sensitif pada kepelbagaian individu dan budaya serta mesra dan terbuka. bersemangat. suka pada manusia. percaya dengan proses kelompok. dan komitmen yang tinggi. kelompok ini akan wujud ahli-ahli yang mendominasi kelompok dan ada juga ahli yang tidak aktif langsung. bersedia untuk dikritik. sabar dan sensitif. bersedia sebagai model. mengendali. terbuka. tabligh (menyampaikan) dan fatanah (bijaksana). Jacobs (2001) menyatakan personaliti yang perlu ada pada pemimpin ialah mengambil berat. berkarisma.2. Mohamed Sharif (1998) telah membincangkan sifat-sifat utama yang perlu ada pada seorang pemimpin Islam ialah beriman dan bertakwa kepada Allah. pemimpin adalah orang yang paling signifikan dalam memastikan sama ada kelompok itu berjaya atau gagal. berani mengambil risiko. Antara ciri-ciri personaliti pemimpin yang perlu ialah berani. 2.2 Personaliti Pemimpin Kelompok Pemimpin kelompok yang berkesan sudah semestinya harus mempunyai personaliti yang mampu menarik penghormatan dan kepercayaan setiap ahli kelompok. menjalankan aktiviti dan membuat keputusan tanpa bantuan pemimpin. jenis kelompok. dipercayai. Sementara itu dalam pendekatan Islam personaliti pemimpin kelompok adalah begitu dititik beratkan. namun jika gaya tersebut digabungkan mengikut kesesuaian masa. yakin untuk memimpin dan empati. fleksibel. . kesedaran kendiri. amanah. jujur dan ikhlas.tanggungjawab merancang. Kottler (1994) pemimpin yang berkesan perlu mempunyai ciri-ciri peribadi seperti boleh dipercayai dan boleh menyimpan rahsia. bebas daripada perasaan negatif. Dalam hal ini Corey menyatakan personaliti seseorang pemimpin memainkan peranan penting untuk menjayakan sesuatu kelompok. menerima diri sendiri dan bersikap terbuka. Akibatnya kelompok yang wujud tidak mempunyai struktur yang jelas dan peranan pemimpin tiada langsung. ‟presence‟. Kemugkinan yang berlaku. berkemahuan untuk belajar pengalaman baru. memiliki sifat humor. kreatif. jujur. Personaliti seorang pemimpin Islam harus mempunyai sifatsifat dan ciri-ciri kenabian. memiliki perasaan belas kasihan. mengambil berat. terbuka. teori yang digunakan dan hasil yang diingini maka ia akan dapat menghasilkan kelompok yang dinamik dan efektif. unsur humor. kekuatan. Menurut Corey (2002). memiliki disiplin diri yang tinggi. objektif. terbuka. memiliki kelenturan. memiliki keyakinan diri. Dengan adanya sifat kenabian itu seseorang pemimpin boleh memainkan peranan yang berkesan. selesa untuk memimpin. Sifat-sifat yang perlu ada pada seorang pemimpin ialah sidiq (benar). Sesungguhnya gaya kepimpinan dalam kelompok mendatangkan kesan kepada ahli kelompok.

tidak munafik dan menepati janji. Benar dalam percakapan ialah berterus terang dan tidak menokok tambah apa saja yang didengari. 5. Sikap dan personaliti pemimpin yang adil menjadikan ahli kelompok berasa puas hati. Beriman dan bertakwa kepada Allah Beriman dan bertakwa kepada Allah adalah merupakan asas peribadi yang mampu membentuk personaliti mulia seseorang manusia. Dengan iman dan taqwa yang teguh seseorang pemimpin akan mempunyai keyakinan yang teguh dalam menjalankan proses tolong bantu. sabar dan tenang. 1. Pemurah dan ramah . Benar (Sidiq) Sifat pemimpin juga harus benar dalam percakapan dan perbuatan. 2. berani. Jujur dan Ikhlas Jujur dan ikhlas bermaksud bertutur atau memberitahu atau membuat sesuatu dengan sebenarnya. 3. beradab dan berakhlak. 6. 4. moral dan pemikiran. adil. pemikiran dan perlakuan. percakapan yang baik. Islam begitu mengambil berat soal kejujuran dan keikhlasan tidak kira dari segi pertuturan. dihargai dan dihormati. mengambil tindakan dan membuat keputusan. Dalam kelompok kemungkinan akan timbul percanggahan nilai. Adil Adil bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebagai pemimpin harus ada keberanian untuk menegakkan yang hak dan menentang yang batil. Pemimpin dituntut berlaku adil dalam berbicara. Seseorang itu perlu jujur pada diri sendiri dan juga kepada ahli-ahli dalam kelompoknya. pemurah dan ramah.benar (sidiq). Oleh sebagai pemimpin Islam harus berani untuk menyatakan yang hak mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Berani Berani iaitu berani kerana Allah dan berani kerana hak.

Sifat pemurah dan ramah adalah intipati kepada membina perhubungan yang jelekit. . Percakapan yang baik Sebagai pemimpin Islam percakapan yang baik adalah melambang keperibadian dan personaliti seseorang inidividu. 8. 10. 7. Adab dan akhlak Adab dan akhlak yang baik akan dapat membina pergaulan yang yang baik. Sifat sabar dan tenang mampu mengawal seseorang itu bertindak diluar batasan dan mampu untuk merancang sebarang tindakan dengan penuh hikmah. Adab dan akhlak pemimpin dalam kelompok akan dapat menjalin ukhuwah yang mesra dengan ahliahli kelompok. Seorang pemimpin yang pemurah dan ramah iaitu kaya dengan senyuman. 9. Menepati Janji Islam amat menitik beratkan soal menepati janji. tindakan dan sebagainya. tutur kata yang lembut dan sopan akan membuatkan ahli kelompok rasa dihargai. Dalam pengendalian kelompok seseorang pemimpin perlu menepati sebarang janji yang telah dilafazkan contohnya dari segi ketepatan masa perjumpaan. ketegangan dan konflik. Ini kerana melalui percakapan boleh menarik hati orang yang mendengar serta dapat menimbulkan interaksi yang mesra dan harmoni. Bagi seseorang yang beradab dan berakhlak ialah mereka tidak berdendam. air muka yang manis. Janji adalah satu lafaz yang perlu lahir dari hati suci bersih untuk melaksanakannya. Tidak Munafik Munafik ialah seseorang yang suka berbohong iaitu banyak berpura-pura dan hipokrit. Sabar dan tenang Seorang pemimpin yang memiliki sifat ini akan dapat mengawal emosi dan keadaan jika timbulnya sebarang masalah. boleh memaafkan kesalahan orang lain dan menghormati orang lain. Seorang pemimpin dalam Islam adalah merupakan model yang paling berkesan dan ahli-ahli kelompok akan menilai setiap perkataan dan perbuatan seseorang pemimpin itu lebih-lebih lagi masyarakat kita yang terkenal dengan budaya ketimuran. 11.

2. perasaan dan maklumat peribadi kepada pemimpin dan ahli kelompok yang lain dan mengharapkan supaya maklumat itu tidak didedahkan kepada individu lain di luar kelompok. Adalah penting bagi menekankan etika kerahsiaan kepada semua ahli kelompok yang berpotensi (Corey dan Callanan. Menurut Jacobs.2. • Pemimpin kekurangan kawalan atas kerahsiaan bahan dan maklumat yang dibincang dalam kelompok. Dari segi kerahsiaan ini terdapat tiga isu utama yang sering ditekankan : • Pemimpin mempunyai tanggugjawab etika bagi memastikan etika dan kerahsiaan bahan dan maklumat kelompok. 1998). Mereka diharapkan menjaga kerahsiaan sebagai cara bagi mewujudkan kepercayaan. . Masson dan Harvill. Pemimpin kelompok perlu peka dalam isu kerahsiaan ini dan jika mengesyaki ahli melanggar etika kerahsiaan maka tugas pemimpin kelompok adalah membawa isu ini ke dalam kelompok. Pemimpin kelompok tidak dapat menjamin kerahsiaan penuh kerana ahli kelompok bebas berbincang dengan sesiapa saja di luar sesi walaupun telah dibuat penstrukturan.3 Isu Kerahsiaan Menurut Gladding. • Ahli perlu diberi kesedaran berkaitan kepentingan menjaga kerahsiaan sesi walaupun mereka tidak tertakluk sepenuhnya kepada etika kerahsiaan. Corey (1990) mencadangkan cara yang terbaik bagi menggelakkan pembocoran rahsia adalah dengan membincangkan isu yang timbul di dalam kelompok sekiranya perlu. kejelekitan dan perkembangan dalam kelompok. Pemimpin kelompok perlu menjamin kerahsiaan daripada semua pihak luaran kecuali apabila pendedahan diperlukan daripada segi undang-undang iaitu melibatkan bahaya yang jelas dan nyata kepada keselamatan ahli ataupun orang lain. Kerahsiaan adalah berasaskan kepercayaan ahli kepada pemimpin dan ahli kelompok yang lain. melainkan ia menggugat keselamatan dan kesejahteraan individu ataupun orang ramai (Gazda dan rakan-rakan 2001). (2003) kerahsiaan adalah hak ahli mendedahkan pemikiran. Semua ahli kelompok mengharapkan kelompok ini memberi peluang untuk berkongsi masalah dan yakin masalah ini tidak akan dikongsi oleh orang lain. (2002) terdapat dua isu berkenaan kerahsian iaitu pemimpin kelompok perlu bertanggungjawab untuk menyimpan kerahsiaan isu kelompok dan pemimpin kelompok tidak mempunyai sepenuh jaminan dalam memastikan ahli kelompok untuk merahsiakan isu yang dibincangkan.

trauma emosi. 2004). ini belum tentu dapat memastikan ahli kelompok berkongsi isu kelompok dengan orang lain (Gazda dan rakan-rakan. Dalam konteks ini pemimpin kelompok perlu peka dan melaksanakan perstrukturan yang jelas untuk memastikan kerahsiaan ini dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya oleh ahli. Saman salah amalan boleh dikenakan ke atas pemimpin kelompok sekiranya mereka melanggar peruntukan etika kolompok. kemudaratan psikologi ataupun kewangan akibat daripada penyertaan dalam pengalaman kelompok ( Shaffer dan Galinsky.Walaupun pemimpin kelompok dapat menjanjikan dan menjamin kerahsiaan antara ahli. Tindakan undang-undang dapat dikenakan ke atas pemimpin kelompok sekiranya ahli melaporkan mereka mengalami kecederaan fizikal. • Meluangkan masa pada permulaan sesi pertama bagi membincangkan peraturan kelompok dan tanggungjawab ahli kelompok. 1977). latihan dan teknik yang dimiliki sahaja. Menurut Corey (2004) pemimpin kelompok perlu mengamalkan kod dan etika yang telah ditetapkan dan perlu mematuhi piawai yang sah. .4 Isu Malpractice atau Salah Amalan Isu malpractice ataupun salah amalan ini perlu diambil perhatian oleh semua pemimpin kelompok. Di dalam Islam telah menekan bahawa setiap individu perlu menjaga rahsia ataupun keaiban saudara-mara dan sahabatnya. Gladding (2003) telah menyenaraikan beberapa garis panduan untuk memastikan pemimpin kelompok tidak melakukan malpractice iaitu : • Mematuhi setiap kod etika yang ditetapkan oleh badan profesional • Melakukan tapisan supaya dapat menggelakan ahli yang berpotensi mendatangkan masalah • Hanya mengamalkan teori dan teknik yang berdasarkan kemampuan. Swenson. Pemimipin kelompok perlu mewujudkan suasana kerahsiaan ini sentiasa dititikberatkan untuk menjamin kepercayaan bagi setiap ahli.2. 2. 2001). Tugas pemimpin kelompok bukan sahaja untuk memastikan tanggungjawab kerahsiaan ini dilaksanakan. malah perlu peka untuk membawa isu kerahsiaan ini ke dalam kelompok jikalau dirasakan ahli kelompok melanggar etika kerahsiaan. Ini secara tidak langsung dapat memberi satu panduan dan ikutan kepada pemimpin mahupun ahli kelompok untuk sentiasa menjaga etika kerahsiaan kelompok. Cara terbaik untuk menjaga pemimpin kelompok daripada salah amalan ialah dengan mengambil tindakan pencegahan iaitu tidak melaksanakan sesuatu tindakan yang melampaui kecekapan (Corey. 1989.

• Memperkasakan ahli bagi memantau. • Menyedarkan ahli berkaitan kepentingan menjaga kerahsiaan dan situasi hak kerahsiaan boleh dimansuhkan. 2004). • Mematuhi syarat bayaran perkhidmatan dan amalan penyimpanan rekod yang ditetapkan undang-undang. Untuk menggelakkan pemimpin kelompok melakukan salah amalan ialah dengan mengekalkan kemunasabahan.5 Isu Dwi Hubungan antara pemimpin kelompok dengan ahli Gazda dan rakan-rakan.• Mendapatkan „inform consent‟ daripada klien ataupun ibu bapa klien sekiranya klien masih minor. kelaziman dan latihan yang berhemat (Corey. Pemimpin kelompok berkemungkinan akan membangunkan kelompok baru dan ada diantara ahli mempunyai kaitan ataupun hubungan dengan pemimpin kelompok. Penguasaan kecekapan juga memainkan peranan penting untuk menggelakkan salah amalan ini berlaku. • Gagal melindungi orang lain daripada klien. menilai dan bertanggung. . (2001) menyatakan terdapat beberapa yang akan menyebabkan delima etika : 1. • Pencabulan hak peribadi klien seperti berkait dengan seks ataupun mengganggu hak privasy klien. Isu salah amalan ini perlu dielakkan oleh pemimpin kelompok kerana ianya bukan sahaja memudaratkan pemimpin kelompok tetapi ahli kelompok juga akan menerima musibahnya. Pemimpin kelompok perlu mematuhi setiap peraturan dan kod etika yang telah ditetapkan oleh piawaian yang disahkan untuk menjamin proses kelompok ini berjalan dengan lancar. 2. Menurut Swenson (1997) terdapat 3 jenis salah amal yang sering berlaku iaitu : • Memberi perkhidmatan yang tidak cekap dan berkesan sedangkan bayaran yang dikenakan mahal.2. teori dan teknik amalan dalam bidang kepakaran masing-masing. • Sentiasa mengikuti perkembangan kajian.jawab atas perkembangan diri sendiri. • Menjalani penyeliaan secara berterusan semasa menjalankan kelompok.

. Dalam sesetengah situasi contohnya ketua kelompok telah menyedari bahawa di dalam kumpulannya terdapat bekas pasangan kliennya yang telah mengikuti kaunseling individu. Keadilan iaitu layanan sama rata untuk semua ahli. 2. konflik akan berlaku apabila ahli dan pemimpin kelompok saling mengenali antara satu sama lain. Autonomi iaitu kebebasan ahli membuat keputusan. 5. 4. semua jenis dwi hubungan ini mempunyai risiko dan potensi bagi membahayakan kerana kelemahan dan ketidakseimbangan kuasa antara kaunselor dan kliennya. Selepas kaunseling kelompok bermula. Non-malifecence iaitu apabila ahli meninggalkan kelompok ianya tidak menganiaya ahli kelompok yang lain. 4. 3. Miliken dan Walden (2001). Isu dwi hubungan juga berlaku apabila pemimpin mempunyai 2 fungsi kepada kliennya iaitu sebagai pemimpin kelompok di dalam kelompok dan sebagai kaunselor di dalam kaunseling individu. walaupun sesetengahdwi hubungan tidak dapt dielakkan dan nampak seolah-olah tidak membahayakan. Ini akan mewujudkan masalah kesaksamaan dan keadilan antara ahli dan pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok mempunyai tugas dan tanggungjawab memastikan hubungan yang terapeutik tidak terjejas sekiranya wujud sebarang dwi hubungan yang tidak dapat dielakkan. Pemimpin perlu dapat mengawal situasi dan keadaan untuk mewujudkan satu kelompok yang betul-betul bebas daripada konflik yang bakal timbul apabila terdapat isu dwi hubungan ini. Ini berkemungkinan akan menyebabkan konflik. 2.2. Tarikan fizikal juga berkemungkinan akan berlaku antara pemimpin dan ahli kelompoknya.6 Membuat keputusan yang beretika Dalam isu pemimpin membuat keputusan yang beretika ini ada 6 prinsip yang berkaitan iaitu : 1. Fidelity yang merujuk kepada kesetiaan dan tanggungjawab samaada pemimpin mahupun ahli terhadap kelompok. Menurut Neukrug. 2. Benificence iaitu jika seseorang ahli dikeluarkan sejauh mana ia mendatangkan kebaikan kepada ahli kelompok yang lain. Ini akan menyebabkan isu dwi hubungan berlaku antara pemimpin dengan ahli kelompoknya.Seperti contohnya pemimpin kelompok pernah bekerja bersama-sama ahli sperti guru dan pelajar ataupun teman sekerja dan sebagainya. 3.

lesbian. Kejujuran peribadi dan profesional ahli 2. 2000). Konflik timbul apabila ada ahli yang membicarakan soal gay. Dalam keadaan ini pemimpin kelompok harus bijak menangani konflik nilai dalam kaunseling (Strupp. Dalam kaunseling memang tidak dapat dielak bahawa sistem nilai pemimpin akan sedikit sebanyak mempengaruhi pandangan pemimpin mengenai matlamat kelompok dan jenis pendekatan yang digunakan. pengguguran dan sebagainya. sistem kepercayaan. perbezaan umur dan gender. Veracity iaitu kejujuran terhadap ahli kelompok. Oleh yang demikian seorang pemimpin kelompok harus tahu tentang kepercayaan dan sikap sesuatu etnik supaya mereka tiada bias dan sedar tentang kepelbagaian ahli kelompok. etnik dan agama yang berbeza.6. penagihan alkohol. Cina. Bertindak tanpa niat jahat atau kepentingan peribadi 4.7 Isu nilai dan silang budaya Setiap individu mempunyai nilai dan budaya yang berbeza. Kebanyakan kelompok yang dibentuk adalah dari populasi yang pelbagai. Swenson (1997) memberi empat garis panduan bagi memastikan pemimpin itu bertindak secara etika iaitu : 1.2. Kadazan. Pemimpin harus mendapatkan kerjasama dari semua ahli kelompok bagi memastikan tiada perlanggaran undang-undang berlaku sepanjang sesi kelompok. 1980 & Simon. maka mereka perlu sensitif untuk melakukan pengubahsuaian dari segi konsep dan teknik intervensi bagi menyesuaikannya dengan kepelbagaian kelompok. Dalam masyarakat Malaysia pendekatan kaunseling pelbagai budaya khususnya dalam perjalanan sesebuah kelompok adalah penting memandangkan negara ini terdiri dari pelbagai etnik iaitu Melayu. Konflik nilai akan timbul apabila ahli kelompok datang dari pelbagai latar belakang dan pengalaman yang berbeza dari segi budaya tahap sosioekonomi. Di samping itu pemimpin kelompok perlu ada pengetahuan . 1978). India. Ini penting bagi mengekalkan hubungan baik dan keterbukaan ahli pada pengalaman kelompok. 2. Apa yang penting ialah pemimpin perlu bersedia untuk bekerja dalam kerangka kelompok pelbagai budaya (Han & Vasquez. persetubuhan haram. Nilai agama adalah merupakan salah satu punca berlakunya konflik nilai dalam kelompok. Oleh yang demikian apabila seseorang pemimpin berada dalam kelompok dari populasi yang pelbagai. Dusun dan sebagainya. Sama ada pemimpin dapat membuktikan tindakan adalah penilaian terbaik berkaitan apa yang sepatutnya dilakukan berdasarkan panduan terkini profesion. Bertindak bagi kepentingan ahli 3.

Oleh itu pemimpin kelompok harus berupaya menggunakan kepelbagaian gaya kepimpinan yang kongruen dengan sistem nilai kelompok-kelompok etnik yang berbeza.2. Menurut Corey (1985).9 Membuat Rujukan Apabila seseorang pemimpin merasakan tidak mampu untuk membantu mana-mana ahli maka mereka perlu merujukkan ahli tersebut kepada orang yang lebih pakar. Dalam kes ini menurut Corey (1985) dua isu penting iaitu ‟imposing value‟ dan ‟exposing value‟. Ada sesetengah pemimpin hanya membuat pendedahan kendiri seminima yang mungkin bagi mengekalkan jarak diantara dirinya dengan ahli.2. 2.2. Imposing value ialah pemimpin dilihat tidak menghormati integriti ahli seolah-olah ahli-ahli tidak ada nilai sendiri untuk bertindak. Keadaan ini akan menyebabkan pemimpin sukar untuk melahirkan perasaan mereka kepada ahli dan kelompok dan ini akan menghadkan intervensi mereka dalam kelompok. Pemimpin kelompok juga perlu sedar akan metod yang membantu culture-specific. Mereka berlindung disebalik keprofesionalan mereka dan takut jika dilihat tidak profesional atau hilang hormat dari ahli kelompok.8 Pendedahan Kendiri Seseorang pemimpin akan mengalami konflik sama ada perlu atau tidak untuk membuat pendedahan kendiri. . 2. Contohnya pemimpin tiada kemahiran berkaitan lesbian maka kes tersebut perlu dirujuk kepada orang yang ada kemahiran dalam mengendalikan kes tersebut.9 Kesan Nilai Pemimpin Kepada Kelompok Kebiasaannya nilai yang dipegang oleh seseorang pemimpin akan banyak mempengaruhi kelompok. 2. manakala exposing value pula ialah pemimpin membenarkan ahli mencabar dirinya tanpa rasa bersalah jika ahli-ahli tidak menerima nilai pemimpin. adakalanya pemimpin mengambil sikap hanya melakukan sedikit pendedahan kendiri.bagaimana asumsi nilai beberapa teori dan pendekatan mungkin akan bertindak dengan nilai-nilai kelompok etnik yang berlainan budaya. Pemimpin menghadapi dilema sejauhmanakah pendedahan kendiri yang perlu mereka lakukan. Oleh itu pemimpin perlu menggunakan kemahirannya untuk menggerakkan ahliahlinya mencari nilai sendiri dan tidak mengharapkan orang lain menentukan untuk mereka. Menurutnya lagi jika pemimpin berhasrat untuk berkongsi sesuatu yang peribadi ia seharusnya dilakukan setelah memikirkan kebaikan dan keburukan kepada ahli atau untuk menggalakkan ahli supaya membuat pendedahan kendiri yang sama.

Tahap penamatan adalah tahap penting dalam sesuatu sesi kelompok.Dalam hal ini seseorang pemimpin itu perlu merujuk ahlinya jika ada sebab-sebab berikut iaitu : i) Timbul konflik antara pemimpin dan ahli dan ia tidak dapat diselesaikan. pandangan hidup (world view) yang baru.3. Isu yang penting pada tahap penamatan ini juga ialah tentang pembiaran (abandonment) iaitu selepas kelompok tamat ahli-ahli dibiarkan tanpa ada susulan. Perkongsian perasaan ini adalah untuk mendengar perasaan ahli jika ada ahli yang tidak berpuas hati dengan kelompok. Oleh itu dalam membuat rujukan itu pemimpin perlu mendapatkan persetujuan ahli tersebut terlebih dahulu dan sebarang keputusan adalah terletak di tangan ahli.3 Isu-isu Selepas Kelompok (Closing Stages) 2. kepercayaan baru. iv) Pemimpin berasa dirinya tidak mampu menolong atau membantu ahlinya. tingkahlaku baru dan sudah ada keputusan yang ingin diambil tentang sesuatu perkara. ii) Ahli didapati tidak sesuai menjalani sesi kelompok tetapi lebih sesuai menjalani kaunseling individu dan pemimpin tidak menjalankan sesi individu maka pemimpin perlu merujuk ahli tersebut kepada orang yang menjalankan sesi individu. iii) Ahli tidak memerlukan sesi kelompok tetapi perlu kepada bantuan pihak berkuasa dan badan sokongan lain seperti kes jenayah dan sebagainya. ini boleh meningkatkan kejelekitan (cohesiveness) sesama ahli kelompok. Pada tahap ini pemimpin kelompok harus bijak untuk menamatkan kelompok supaya tidak timbul isu-isu berbangkit dalam kalangan ahli kelompok.1 Penamatan Sesi kelompok Kelompok adalah koleksi inidividu. Penamatan sesuatu kelompok juga akan meninggalkan kesan kehilangan kepada ahli. Ini bagi menjaga kebajikan ahli-ahli klien dan terus memberikan bantuan dan sokongan kepada ahli-ahli kelompok. Bagi menamatkan sesuatu sesi kelompok dengan jayanya pemimpin harus galakkan ahli kelompok untuk berkongsi perasaan sepanjang sesi berlangsung. 2. Ia juga dapat memberikan pemimpin maklum . Apabila kelompok berakhir ahli-ahli akan pergi dengan maklumat baru. Pemimpin kelompok juga perlu menilai sumber rujukan yang berpotensi dan sebaiknya menghubungi sumber tersebut bagi menentukan kesediaan dan kesesuaian memberi khidmat kepada ahli. Contohnya pemimpin telah jatuh hati pada ahlinya. Pemimpin kelompok harus membuat tindakan susulan kepada semua ahli kelompok. Jika isu rasa kehilangan ini tidak diatasi maka ia akan memberi kesan kepada proses teraputik yang telah berlaku sepanjang proses kelompok.

R. Group Counseling and Group Therapy: Theory and Application. M.gaya dan pendekatan yang digunakan oleh pemimpin kelompok untuk menjayakan kelompok yang dipimpinnya. Isu-isu yang dibincangkan dan diketengahkan dalam kertas kerja ini boleh memberikan kesan ke atas sama ada berjaya atau gagal. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Mohamed Sharif b Mustafa (1998).(1996). MA: A Pearson Education Company. Pengenalan Kaunseling Kelompok..0 Pengenalan . Skudai: Penerbit UTM.0 Kesimpulan Kepimpinan dalam kelompok memainkan peranan yang besar untuk menjayakan sesebuah kelompok.balas berkaitan keberkesanan kelompok daripada ahli selepas ahli keluar dan menjalani kehidupan biasa. Needham Heights. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn. Zuraidah A. Memimpin Kaunseling Kelompok. & Horne A. Bhd. 3. M. Ida Hartina Ahmed Tharbe (2006).. JLd 4 bil 1 hal 19-30. Posted by kaunseling at 5:41 PM No comments: JENIS-JENIS KELOMPOK KAUNSELING 1. Oleh itu seorang pemimpin perlu bertindak dengan sebaik mungkin supaya mereka mampu mengendalikan kelompok dengan berkesan dan mencapai matlamatnya. Jurnal Pendidikan UTM. Oleh itu pemimpin dapat menilai keberkesanan kepimpinannya dan dapat membuat penambahbaikan sekiranya perlu. (2001). Rujukan Gazda G. Ginter E. Bhd. J. Pelbagai cara.

tahap keseriusan masalah. tanggungjawab pemimpin. psikopembelajaran. Kelompok jenis ini adalah memfokuskan pencapaian tugasan bagi kumpulan dan tidak menfokus kepada pencapaian individu.Kaunseling kelompok boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. kecekapan dan ketrampilan pemimpin dan kandungan perbincangan kelompok (Mahler. saiz kelompok.1. 1971). Keseluruhannya kelompok kaunseling boleh dibahagikan kepada 2 jenis yang utama iaitu: 1. Corey (2000) mengklasifikasikan kelompok kepada kelompok psikoterapi. Kelompok kaunseling ataupun teraputik 5. Kelompok Bantu diri 6. . kelompok brief dan kelompok orientasi tugas. Kelompok berdasarkan perawatan Kelompok yang dibentuk berdasarkan perawatan atau dipanggil juga kelompok pemulihan atau pendidikan dibahagikan kepada beberapa jenis yang utama iaitu : 1. Kelompok berdasarkan populasi tertentu 2. 2000) kelompok tugasan mempromosi pencapaian tugasan kumpulan yang cekap dan berkesan di kalangan individu yang dikumpul bagi melaksanakan tugas itu. Menurut Association for Specialist in Group Work (ASGW. Kelompok tugasan 2. Kelompok Perkembangan ataupun pengalaman 4. Kelompok berdasarkan perawatan 2. kelompok bantu diri. Jenis kaunseling kelompok ini dibahagikan bergantung kepada tujuan kelompok itu dibentuk. jangka masa kelompok itu berjalan. Kelompok Bimbingan Kelompok Tugasan Kelompok tugasan adalah merupakan kelompok yang dibentuk dengan tujuan untuk mencapai sesuatu matlamat yang telah disasarkan. Kelompok Psikoterapi 3.0 Jenis-jenis Kelompok 2.

kerjasama dan kejelekitan dalam kalangan ahli kelompok bagi menggerakkan kelompok menjadi kelompok yang proaktif dan produktif. telah menggariskan beberapa andaian untuk memastikan kelompok tugasan berfungsi dengan lebih baik iaitu : 1. Masa yang mencukupi diambil bagi membina budaya dan pembelajaran berkaitan satu sama lain. 2. Ahli tidak jelas dengan peranan dan tujuan kelompok. Killacky & Donigian (2000) dalam Ida (2006). Tujuan kelompok jelas kepada semua ahli. Proses dan kandungan kelompok adalah seimbang. .Kelompok ini tidak berfokus untuk mengubah individu sebaliknya penekanan adalah kepada pencapaian dalam melaksanakan sesuatu tugas yang telah diberikan. Oleh itu mereka tidak dapat memberikan komitmen yang sepenuhnya semasa berada dalam kelompok. Namun demikian terdapat beberapa kelemahan dalam pengendalian kelompok jenis ini iaitu: 1. Konflik dikenal pasti. Proses dalam kelompok berlaku dengan penumpuan diberikan untuk menyelesaikan masalah mengikut tugasan kelompok. Ahli yang pasif juga disebabkan mungkin adal dalam kalangan mereka yang tidak pernah mengikuti sesi kelompok dan apabila berada dalam kelompok mereka merasa tidak selesa dan sukar untuk memberikan kerjasama kepada ahliahli lain dalam kelompok. penglibatan dan sokongan setiap ahli kelompok. Ahli yang pasif Oleh kerana ada ahli tidak jelas maka mereka akan lebih banyak berdiam diri dalam kelompok. 4. brainstorming dilakukan bagi memikirkan pelan tindakan dan kata sepakat harus dicapai bagi melaksanakan pelan tindakan yang telah dibincangkan. 5. 3. Oleh yang demikian Hulse-Killacky. Setelah tahap kejelekitan telah wujud maka ia akan menarik komitmen. Etika kerjasama dan rasa hormat diperkembangkan dan disemai. Kejayaan kelompok tugasan ini banyak bergantung kepada sejauh mana dinamiknya kelompok itu. 6. Ahli-ahli kelompok mungkin ada yang tidak jelas peranan mereka dan tujuan berada dalam kelompok. Ahli kelompok memberikan sepenuh perhatian kepada tugasan yang ditetapkan. Pemimpin kelompok memainkan peranan penting untuk membina kelompok yang dinamik tersebut. Sistem kelompok yang mengandungi pemimpin ahli dikenal pasti serta diperakui. Oleh itu pemimpin kelompok harus menggunakan kemahiran teraputiknya untuk membina kepercayaan. 2.

8. Oleh yang demikian menjalankan sesi dalam kelompok ini begitu mencabar. 11. Oleh kerana ia melibatkan perubahan personality maka proses kelompok psikoterapi ini mengambil masa yang agak panjang. Kelompok Psikoterapi Kelompok Psikoterapi adalah merupakan satu pendekatan kaunseling yang bersifat merawat dan memulihkan.7. anxiety dan sebagainya. Apabila pesakit beransur pulih mereka dikehendaki menjalani sesi kelompok seminggu sekali melalui program rawatan pesakit luar. Pemimpin kelompok ini juga berbeza dengan kelompok yang lain kerana ia melibatkan professional terlatih dalam pelbagai bidang perubatan dan kesihatan mental. Matlamat utama kelompok ini adalah perubahan personaliti individu sama ada kecil atau besar. Ahli dan pemimpin mengambil masa bagi mengimbas apa yang berlaku sepanjang sesi. Dalam kelompok ini biasanya kes-kes adalah berisiko tinggi. ini kerana pemimpin kelompok tidak dapat menjangka dengan tepat apa yang akan berlaku. Kelompok jenis ini berbeza dengan kelompok jenis lain kerana klien atau ahli kelompok terdiri daripada mereka yang mengalami gangguan mental. Pemimpin mempamerkan set kemahiran yang ditetapkan bagi membantu ahli menangani isu tugas dan hubungan kemanusiaan. Dalam suasana seperti hospital pemimpin kelompok dapat memantau perkembangan pesakit setiap hari. kecelaruan identity. Kelompok ini biasa dijalankan di hospital. Ahli adalah merupakan sumber yang aktif. Klien dalam kelompok ini harus menepati diagnosis dalam Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder (DSMIV). 12. kebimbangan kronik. Ia memberi tumpuan kepada ahli yang mengalami gangguan psikologi yang kronik bagi memperbetulkan emosi dan tingkah laku binormal sehingga menyebabkan disfungsi diri. Biasanya pemimpin kelompok jenis ini terdiri daripada ahli psikiatri ataupun ahli psikologi yang terlatih dan berlesen. depresi. Ahli mempelajari cara bagi ahli yang berkesan dan berpengaruh. pusat kesihatan mental dan melalui program pesakit luar. 10. Pemimpin memberi tumpuan kepada isu „di sini dan kini‟ 9. kecelaruan serius. Maklum balas diberikan. Andaian-andaian di atas jika dapat dipenuhi akan dapat memastikan kelompok berfungsi dengan baik. Di samping itu juga ahli-ahli kemungkinan tidak mempunyai masalah yang sama. dan ini menyukarkan pemimpin kelompok untuk menggunakan pendekatan rawatan yang .

Kelompok Maraton Kelompok ini adalah merupakan jenis kelompok yang bercirikan perjalanan sesi yang agak panjang sehingga berminggu-minggu. Namun ianya menggabungkan peluang supaya dapat berkembang dalam setting yang berbeza. . Ahli belajar berkaitan diri sendiri dan orang lain. 1.sesuai untuk semua ahli kelompok. 2. Kelompok Latihan atau T-Group Kelompok latihan atau T-Group adalah berorientasikan latihan bagi memperkembangkan sensitivity dan kemahiran interpersonal klien. Dalam kelompok ini ahli akan diproses untuk menjadi setulen yang mungkin melalui kaedah konfrantasi dan ini akan menjadikan keadaan kelompok lebih intensif dan emosional. Oleh yang demikian pemimpin yang memimpin kelompok jenis ini memerlukan kemahiran yang tinggi dan struktur yang jelas. Perjalanan sesi yang panjang ini adalah bagi membina hubungan yang efektif melalui interaksi yang mendalam. Keadaan ini akan mewujudkan kurang selesa kepada ahli dalam kelompok dan ini memerlukan pemimpin kelompok bijak untuk menggunakan kemahiran-kemahiran mereka. 3. Kelompok Pertembungan Kelompok pertembungan pula adalah bermula dari kelompok latihan dan ia berasaskan penyelesaian masalah. Kelompok jenis ini boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu kelompok latihan atau T-Group. Kelompok Perkembangan dan pengalaman Kelompok jenis ini adalah bertujuan membantu individu-individu yang sihat dari segi psikologinya. Antara ciri-ciri kelompok perkembangan adalah menekankan kepada: 1. kelompok pertembungan dan kelompok marathon. menganalisa maklumat dan membuat keputusan. Ahli-ahli bebas menentukan apa yang mereka mahu pelajari dan mereka boleh menguji perlakuan mereka. Pembelajaran secara tindakan berbanding hanya berbincang berkaitan sesuatu isu. Ahli kelompok akan menjalankan aktiviti bersama sepanjang hari sehingga tempoh kelompok tamat.

4. Kelompok kaunseling menggunakan potensi ahli bagi memahami diri sendiri. ahli-ahli akan memainkan peranan untuk membantu ahli yang mengalami masalah. Ianya tidak memerlukan pemimpin yang pakar kerana setiap ahli memainkan peranan untuk berkongsi pengalaman-pengalaman mereka. Ahli-ahli dalam kelompok ini perlu bersikap terbuka dan fleksibel. Fokus utama kaunseling kelompok adalah membantu individu menerokai dan mengkonfrantasi ketidakpuasan yang dilalui oleh mereka. merancang. Kelompok ini lebih berorientasikan masalah ataupun penyelesaian masalah. Jumlah ahli kelompok adalah sekitar 6 hingga 12 orang dan keahlian adalah heterogeneous atau pelbagai. Kelompok Kaunseling atau Teraputik Kelompok kaunseling adalah merupakan kelompok yang dibentuk bagi mewakili keadaan sebenar sebaik mungkin. Dengan sumber yang pelbagai ini akan meningkatkan motivasi dan minat kelompok untuk kekal. meningkatkan perkembangan diri dan dapat berhubung dengan orang lain dengan lebih berkesan. 2000 ahli diberi latihan berstruktur sehingga kemahiran baru itu menjadi sebahagian dari fungsi formal seseorang individu. Pemimpin kelompok harus cuba menyediakan suasana yang teraputik bagi memberi keselesaan. Keutamaan diberi kepada pengalaman secara langsung hasil daripada peningkatan kesedaran dan tindakan. 3. Interaksi antara ahli amat digalakkan bagi memberi ahli peluang dan berani mengambil risiko serta mampu menjadi setulen yang mungkin.2. Menurut Johnson & Johnson. Dalam kelompok ini. 1989 kaunseling kelompok ialah satu pendekatan yang boleh digunakan oleh kaunselor terlatih untuk memberi pertolongan yang berkesan kepada individu yang normal yang menghadapi masalah-masalah seharian yang biasa dalam satu jangka waktu yang sama. memberikan sokongan emosi dan social antara satu sama lain. rasa selamat dan penuh kepercayaan bagi membolehkan setiap individu menilai diri-sendiri. Kelompok Bantu Diri Kelompok ini berbeza dengan kelompok kaunseling. mengubah dan melaksanakan pelan tindakan yang dirancang dalam kelompok. Ini adalah bagi mempertingkatkan sumber dalam kelompok. bersifat memulihkan dan mampu menghalang masalah yang bakal berlaku. Ahli-ahli yang mengalami masalah akan dibantu mencari jalan dan melaksanakan strategi bagi menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Zuraidah. Fungsi utama kelompok ini adalah sebagai system sokongan kepada .

perkembangan dan dunia mereka. forum dan lain-lain. kemahiran belajar. kurang upaya dan lain-lain. tayangan video. 2006). Kelompok ini sangat menjimatkan masa kerana pemimpin kelompok dapat menyampaikan maklumat kepada khalayak yang besar dalam jangkamasa yang singkat. . Ahli juga mungkin hanya meluahkan emosi dan tekanan yang dihadapi tanpa membantu ahli lain dan ini akan mewujudkan kebergantungan kepada kelompok. Ianya lebih berkisar kepada menyampaikan maklumat dan tidak melibatkan penerokaan yang mendalam.Contoh kelompok bantu diri adalah kelompok untuk penagihan dadah. Ciri-ciri kelompok ini juga ialah ahli adalah homogeneous. pendidikan dan sebagainya. perkembangan kerjaya dan mengembangkan suasana perkembangan yang efektif. ini kerana pemimpin dilantik dalam kalangan ahli kelompok dan bertindak hanya sebagai fasilitator sahaja. Trotzer (1980) dalam Ida (2006) menyatakan bahawa kelompok bimbingan membekalkan maklumat dan kemahiran yang berguna secara peribadi dan menggalakkan hubungan interpersonal. Terdapat beberapa kelemahan dalam kelompok ini iaitu dari segi peranan pemimpin yang kurang jelas. disiplin kendiri pelajar. ketagihan alcohol. hubungan rakan sebaya. Kelompok Bimbingan Kelompok bimbingan kebiasaannya banyak dijalankan di sekolah-sekolah dalam proses membimbing para pelajar. Biasanya cara yang digunakan adalah seperti ceramah. perbincangan dan perkongsian demi membantu ahli kelompok memahami diri. Ida (2006) membahagikan kelompok bimbingan kepada 2 jenis iaitu: 1. pesakit kanser. Dalam kelompok ini Thompson & Poppen (1979) menyatakan focus dan kandungan kelompok bimbingan di sekolah adalah perkembangan konsep kendiri. ahli bertindak sebagai agen sokongan dan bantuan dan sekiranya ada pemimpin dalam kelompok itu ia lebih bertindak sebagai fisilitator dan kebiasaannya pemimpin dilantik dalam kalangan ahli kelompok itu sendiri (Ida. Namun terdapat kelemahan iaitu pemimpin atau fasilitator sukar untuk mengesan keberkesanan penyampaian maklumat tersebut. Selain itu timbul persoalan sejauhmana keberkesanan kelompok kerana ahli hanya berkongsi pengalaman bukannya kepakaran dan pengalaman itu mungkin tidak sesuai bagi ahli yang lain kerana setiap individu berbeza latar belakang. Kelompok Bimbingan besar 2. Kelompok bimbingan kecil Kelompok bimbingan besar mampu menjangkau berpuluh-puluh peserta bergantung kepada keupayaan fasilitator yang menguruskan kelompok tersebut.setiap ahli dan ahli dengan bantuan kumpulan bertanggungjawab kepada dirinya dan juga sebarang keputusan yang dibuat. hubungan interpersonal dengan individu lain.

Kelompok kaunseling untuk kanak-kanak 2. kurang perhatian dirumah. keraguan kepada kebolehan diri dan menyedari semua keadaan tersebut dikongsi bersama dengan rakan remaja yang lain.Manakala kelompok bimbingan kecil pula hanya melibatkan 8 hingga 12 orang ahli pada setiap masa. Kaunseling kelompok untuk kanak-kanak Kelompok ini tertumpu kepada pencegahan atau pemulihan. Kaunseling kelompok ini digunakan dengan tujuan untuk memberi peluang kepada kanak-kanak meluahkan perasaan mereka tentang masalah dan konflik yang mereka hadapi. Kebiasaannya terdapat kanak-kanak yang agresif iaitu suka bergaduh. Ini kerana pada zaman ini remaja masih lagi mencari-cari identiti diri mereka. Kelompok kaunseling untuk orang tua 1. panas baran. kelesuan dan keadaan diri yang terabai. Kelompok kaunseling untuk remaja 3. Oleh yang demikian kanak-kanak yang mangalami masalah emosi dan tingkahlaku yang serius ini dibantu dengan diberi pemulihan awal untuk membantu mereka secara psikologi untuk menghadapi segala perkembangan hidup dengan lebih berkesan dan kanak-kanak ini dibantu bagi mengubah tingkahlaku mereka kea rah yang tingkahlaku normal. Oleh yang demikian sesuatu isu dapat dibincangkan dengan lebih mendalam dan kebiasaannya tumpuan dalam kelompok ini lebih kepada perbincangan berbanding pembentangan oleh fasilitator atau pemimpin. Kelompok kaunseling untuk pelajar 4. 2. Melalui kaunseling kelompok remaja dibantu dengan memberi ruang kepada mereka untuk meluahkan konflik-konflik perasaan yang dihadapi. Kaunseling kelompok untuk remaja Ketika menempuhi zaman remaja individu akan merasa kesunyian dan menghadapi kesukaran dalam membuat pilihan dan keputusan. susah untuk bergaul. Kelompok Berdasarkan Populasi Tertentu Kaunseling kelompok berdasarkan populasi tertentu boleh dibahagikan kepada : 1. 2. Dalam . Dalam kelompok mereka belajar untuk berinteraksi dengan rakan remaja yang lain dan mereka mendapat faedah dari contoh interaksi mereka dengan pemimpin kelompok yang biasanya dikendalikan oleh kaunselor. bahkan mereka belajar untuk meluahkan keprihatinan mereka dan bagaimana pendapat mereka didengari.

4. rasa tulus dan rasa sempurna. Kaunseling kelompok ini lebih tertumpu kepada bagaimana untuk mencegah kesunyian dan menawarkan galakkan yang penting ketika mereka mencari makna kehidupan sebenar supaya mereka dapat melalui kehidupan yang lebih bermakna. Kelompok ini digunakan sebagai medan kepada pelajar yang menghadapi masalah perkembangan sosial dan emosi seperti masalah pemilihan kerjaya. Kaunseling kelompok untuk orang tua Apabila menjejaki usia tua maka akan timbul perasaan kesunyian dan rasa terpinggir. Melalui kaunseling kelompok ini golongan tua harus sedar bahawa banyak benda yang boleh dilakukan apabila mereka berjaya membuang tanggapan negatif seperti rasa terpinggir dan rasa tidak berguna kepada membina rasa hormat. krisis identiti. 3. perasaan dipinggirkan dan sebagainya.0 Kesimpulan Terdapat dua jenis kaunseling kelompok yang telah dikategorikan. kolej dan juga universiti. 4. 3. Kaunseling kelompok untuk pelajar Kaunseling kelompok ini biasanya digunakan di sekolah. Ia juga dikenali dengan panggilan home rome dan sebagainya.0 Rujukan .konteks ini remaja belajar untuk membantu orang lain untuk mencapai persefahaman dan penerimaan diri. hubungan antara rakan sebaya. Kaunseling kelompok tersebut bergerak dengan tujuan dan matlamat yang berbeza bergantung kepada tujuan kelompok itu mula-mula dibentuk.

(5th Ed). Zuraidah A. W. Upper Saddle River. M. Perasaan saling memerlukan antara satu sama lain wujud sejak dilahirkan lagi. Posted by kaunseling at 5:39 PM No comments: KAUNSELING KELOMPOK 1. . California: Brooks/ Cole Publishing Company. Mahler. (1971). A (1979). (2006). Johnson. Menurut Corey (1995). Dalam institusi pendidikan keberkesanan intervensi kelompok telah terbukti. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn. C. NJ: Prentice Hall. Joining Together: Group Theories and Group Skills. & Poppen. Thompson. G. J. Menjadi lumrah manusia hidup dalam satu komuniti masyarakat. D. Bhd. D. J. Making Task Group Work In Your World. (2000). Theory & Practice of Group Counseling. P (2000). (2000).0 Pengenalan Kaunseling kelompok telah memperlihatkan potensi yang besar dalam membantu individu dalam bilangan yang besar. S. kaunseling kelompok boleh membantu bilangan pelajar yang lebih besar di institusi pendidikan.Corey. & Johnson. W. Kuala Lumpur: Pts Publications. Killacky. Ini kerana setiap manusia saling perlu-memerlukan antara satu sama lain.R. L. Ida Hartina Ahmed Tharbe. Monterey. A Study of the separation and individuation process: The Psychoanalytic Study of the Child. Memimpin Kaunseling Kelompok. Pengenalan Kaunseling Kelompok. Needham Heights: Allyn and Bacon. Guidence Activities for Counselors and Teachers. J. & Donigian.(1989). CA: Brooks/ Cole.. Hulse-Killacky. New York: Quadrangle.

integrated. with the awareness that each belongs to the group and for the purpose of achieving mutually agreed-upon goals” Gadza (1978) mendefinisikan kelompok sebagai: “…group work refers to the dynamic interaction between collections of individuals for prevention or remediation of difficulties or for the enhancement of personal growth/ enrichment through the interaction of those who meet together for a commonly agreed on purpose and at prearranged times”. Johnson and Johnson (1991) pula berpendapat kelompok adalah: “.0 Definisi Kelompok Kaunseling dan Kaunseling Kelompok Menurut Webster‟s Third New World International Dictionary kelompok didefinisikan sebagai: “. who meet in face to face interaction. Rogers (1961) mendefinisikan kaunseling sebagai: “. independently.counseling is a relaxed. Cottle (1973) pula berpendapat: ..a number of individuals bound together by a community of interest. purpose or function”.a collection of two or more individuals.. and facilitative relationship in which an incongruent.. disorganized and troubled person moves towards becoming open.2. safe. Kaunseling Kaunseling pula adalah satu proses tolong bantu bagi menyesuaikan diri dengan kehidupan seharian. secure and fully functioning”..

nilai-nilai dan pemilihan kerjayanya di samping membina kemahiran-kemahiran dalam bidang berkaitan”. Ia melibatkan proses perhubungan individu dalam kumpulan secara dinamik tentang tingkahlaku dan pemikiran. Brammer and Shostrom (1960) pula mendefinisikan kaunseling sebagai: “…a one to one relationship between counselor and client which focuses on rational planning. Kaunseling Kelompok Kaunseling kelompok boleh didefinisikan sebagai pengumpulan beberapa orang individu yang berinteraksi serta mempunyai perhubungan psikologi di antara satu sama lain. Kaunseling kelompok adalah satu proses perhubungan antara individu secara berkelompok yang melibatkan seorang kaunselor dengan beberapa orang ahli yang . perhubungan peribadi. Gibson dan Mitchell (1986).. understand and accept behavior so that future behavioral choices can be made particularly those of an educational or vocational nature. decision making and situational pressures as related to the clients daily living).counseling is the psychological by which a professional person helps a relatively normal client to explore. problem solving. Mereka menilai diri dan keadaan dalam usaha mengubah sikap dan kelakuan. Kaunseling pencegahan menolong ahli-ahli menyelesaikan masalah sebelum ia bertambah rumit.“. Carl Rogers (1970) mendefinisikan kaunseling kelompok sebagai orientasi permasalahan dan pemulihan proses yang mana setiap orang dirasionalkan mengikut kehendak ramai. Warner dan Smith (1980) menghuraikan kaunseling kelompok sebagai satu perhubungan di antara kaunselor dengan beberapa orang klien atau ahli-ahli. Hansen. mentakrifkan kaunseling sebagai : “…satu proses dalam membantu klien menyesuaikan diri dengan hal-hal seharian mengenai perkembangan dan memperbaiki perkembangan itu sama ada pembaikan terhadap tingkahlaku. Fokusnya adalah pada pencegahan dan rawatan. Ia juga melibatkan fungsi-fungsi terapi yang mana ahli-ahli dalam kelompok berkongsi masalah peribadi bersama rakan sebaya dan kaunselor.

a helping process that provides the opportunity for counseless to identify goals of change to develop skills necessary to archieve those goals and to practice those skills within a safe and structure setting”.. catharsis and mutual trust. Pemimpin membentuk kumpulan untuk membincangkan atau membuat keputusan tentang sesuatu perkara.group counseling is a dynamic interpersonal process focusing on conscious thought and behavior and involving the therapy functions of permissiveness. Kaunseling kelompok mempunyai ciri-ciri tertentu iaitu dari segi jenis kelompok. The therapy functions are created and nurtured in a small group through the sharing of personal concerns with one‟s peers and the counselors. The group counselees may utilize the group interaction to increase understanding and acceptance of value and goals and to learn and unlearn certain attitudes and behaviors”. The group counselees are basically normal individuals with various concerns which are not debilitating to the extent requiring extensive personality change. matlamat kelompok. peranan ahli-ahli dalam kelompok dan ia juga ada kelebihan dan terdapat juga limitasi dalam pengendalian kaunseling kelompok. Horne and Lawe (1988) menyatakan kaunseling kelompok sebagai: “. Ohlsen. caring. acceptance and support. Duncan and Meadows (1967) : “. tahap-tahap perkembangan dalam kelompok.mencerminkan diri mereka serta situasi yang dialami. orientations to reality. understanding. Tujuan perhubungan tersebut adalah untuk mengubah sikap dan kelakuan. Menurut Gadza. . meneroka masalah peribadi atau untuk menyiapkan tugas khusus untuk mencapai matlamat yang spesifik.. Gladding (1995) mendefinisikan kaunseling kelompok ialah dua orang atau lebih yang berkumpul bersama untuk tujuan beberapa interaksi yang telah dirancang. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dirumuskan bahawa kaunseling kelompok adalah satu proses interaksi antara individu yang dinamik dan melibatkan seorang kaunselor terlatih yang berperanan sebagai pemimpin dengan beberapa orang ahli yang ingin menerokai diri sendiri serta keadaan yang dialami dalam usaha mengubah sikap untuk memperoleh penyesuaian dan perkembangan diri.

Meningkatkan penerimaan. Menyedari hak membuat pilihan secara bijaksana. Beberapa matlamat umum yang dikongsi bersama ahli kelompok ialah : 1. kelompok T dan kelompok psikoterapi. Corey (1995) berpendapat kaunseling kelompok mempunyai tujuan untuk pencegahan dan pemulihan. Hansen (1976) menjelaskan tujuan mencegah adalah supaya klien dapat mengatasi masalah yang dihadapi sebelum masalah tersebut menjadi serius manakala tujuan memulih pula adalah bagi klien yang sedang mengalami masalah yang serius dan kaunseling kelompok merupakan satu proses intervensi untuk mengubah tingkahlaku. 3. Secara umumnya tujuan atau matlamat kaunseling kelompok adalah untuk memperbaiki sikap serta perlakuan klien yang tidak berkesan atau yang tidak mendatangkan faedah. 4. 5. Memperoleh pengetahuan tentang diri sendiri dan membentuk keunikan identity diri. Mencari alternative dalam menangani isu perkembangan dalam hidup dan mengatasi konflik tertentu.Kaunseling kelompok melibatkan ahli yang ramai. Kaunselor adalah merupakan pemimpin kelompok yang mana berperanan untuk menggerakkan kelompok kearah matlamat yang ingin dicapai dalam kelompok. Corey (1995) berpendapat adalah baik sekiranya setiap ahli kelompok dapat membuat matlamat khusus dalam kelompok.0 Matlamat Kaunseling Kelompok Dalam kelompok ia mempunyai matlamat tertentu. Mengenalpasti kesamaan tentang keperluan dan masalah ahli dengan itu berusaha mewujudkan perasaan kesejagatan 4. Dari segi jenis kelompok terdapat pelbagai jenis kelompok dan ianya bergantung kepada tujuan kelompok itu dibentuk. kelompok kaunseling. 7. Belajar mempercayai diri sendiri dan orang lain 2. Antara jenis kelompok ialah kelompok bimbingan. 3. Oleh yang demikian setiap ahli mempunyai peranan masing-masing. outonomi dan bertanggungjawab terhadap diri dan orang lain. 6. Meningkatkan arah diri.0 Kelebihan Kaunseling Kelompok . keyakinan dan hormat diri supaya dapat melihat diri dari perspektif yang baru.

penjara dan pusat kesihatan mental. Mereka yang rasa malu atau agresif apabila berinteraksi dengan orang lain. 5. Pendekatan ini sesuai digunakan di institusi yang mempunyai kekangan masa dan kemudahan seperti sekolah. 3. 4. Mereka yang sukar mendapat kawan atau menjalin hubungan yang lama dengan kawan dan perlu mempelajari kemahiran bersosial dan berkomunikasi. Ahli kelompok dapat memberikan sokongan yang lebih luas berbanding dengan kaunseling individu terutama sekali untuk masalah yang berkaitan dengan konflik antara perseorangan. Kehadiran ahli yang ramai dapat memainkan peranan sebagai sumber dalam berkongsi maklumat. Proses kaunseling kelompok mempunyai kesesuaian kepada individu seperti berikut : 1. Antara kelebihan kaunseling kelompok ialah: 1. Mereka yang perlu mempelajari menghormati dan memahami sifat manusia yang berbeza-beza. Tidak banyak klien yang dapat dibantu oleh kaunselor melalui kaunseling individu. Ahli kelompok dapat meletakkan masalah mereka dalam perspektif dan memahami persamaan atau perbezaan masalahnya dengan masalah orang lain. 2.Kaunseling kelompok mempunyai kelebihan tertentu. 2. Namun kaunseling kelompok tidak sesuai kepada golongan berikut: . Kaunseling kelompok lebih menjimatkan masa dan usaha. Pandangan dan pendapat yang berbeza dapat menjadikan sesuatu pengalaman itu lebih menarik dan lebih rapat dan berkait dengan realiti hidup. Ahli dalam kelompok berpeluang menyelesaikan masalah itu dalam setting sosial yang berstruktur. Mereka yang suka membantah atau mengakur kepada jangkaan sosial 3. Mereka dapat mencuba dan melatih tingkahlaku baru dan memperoleh sokongan dan maklumbalas daripada ahli yang lain. Mereka yang perlu berkongsi sesuatu dengan orang lain untuk mencapai keperluan merasai dirinya dipunyai dan diterima. 4. Dengan membentuk program kelompok yang baik seseorang kaunselor kelompok dapat membantu ahli menjelaskan nilai atau menyelesaikan masalah di samping melayan ahli yang memerlukan tumpuan individu. menyumbangkan pelbagai pandangan atau meneroka nilai peribadi individu yang lain.

2. Mereka yang tidak faham dan sedar tentang perasaan sendiri sehingga dia merasa terumbang-ambing dan tidak tahu bagaimana berkongsi perasaan dan pengalaman dengan orang lain. 2. 6. Ada ahli yang tidak sesuai untuk kaunseling kelompok kerana ia lebih sesuai untuk mendapatkan bantuan individu sebelum mereka dapat berfungsi dengan baik dalam kelompok. Mereka yang terlalu takut berinteraksi sosial dengan orang lain. 5. Mereka yang mangalami konflik peribadi atau konflik antara perseorangan yang terlalu peribadi untuk dikongsi bersama. 3. Selain itu ada juga ahli yang sukar untuk membina kepercayaan terhadap ahli lain. Keadaan ini menyebabkan tumpuan ke atas ahli yang lain semakin kurang. Dengan itu mereka tidak menimbulkan isu berkaitan sikap. Mereka yang mempunyai rahsia yang tidak dapat dikongsi bersama untuk menjaga nama baik klien atau orang lain. Ahli ini mungkin rasa tidak selamat dan tidak terdaya apabila berada dalam kelompok tanpa mengalami proses individu terlebih dahulu.0 Limitasi Kaunseling Kelompok Walaupun banyak kelebihan dalam kaunseling kelompok namun ia juga ada limitasi atau batasannya.1. Perkembangan kelompok tersekat oleh isu yang memerlukan masa yang lama untuk ditangani bersama. 3. Mereka yang mempunyai pengalaman traumatic dalam kelompok. Menurut Shertzer dan Stone (1974) antara limitasi ialah: 1. perasaan. Peranan pemimpin dalam kelompok tidak luas dan lebih kompleks kerana ahli yang ramai. 4. 5. nilai dan tingkahlaku yang mereka merasakan tidak akan diterima oleh ahli lain dalam kelompok. 4.0 Kesimpulan . Mereka yang tiada kawalan diri dalam situasi berkelompok 6.

L. (1995). & Shostrom.. NJ: Prentice Hall. . Englewood Cliffs. M. 7. E. Corey.Sesungguhnya kaunseling kelompok adalah merupakan satu medium yang begitu praktikal dalam proses membantu setiap klien mencapai kehendak diri kea rah menjadi yang lebih baik. Therapeutic Psychology.0 Rujukan Brammer. Menurut Mahler (1971) melalui kelompok mereka bukan sahaja bekerjasama secara berpasukan malah mereka juga merasai apa yang dirasai oleh ahli dalam kelompok tersebut. L. Theory and Practice of Group Counseling (4th Ed). Kaunseling kelompok merupakan agen pencegahan atau pengubatan kepada seseorang individu. CA: Brooks/ Cole Publishing Company. Pacific Grove. G. Melalui kaunseling kelompok akan membantu seseorang individu dan ahli lain mengalami proses memperbaiki tingkahlaku. (1960).

B. C. Duncan. C. M. R. C. Ohlsen. & Lawe. NJ.Gazda. T. Carl Rogers On Encounter Groups. J. & Smith. Boston. M. M. (1971). Prentice Hall. A.Report of a Survey. M. (1974). Group Counseling (3rd Ed). Group Work. Hansen. New York: Quadrangle. G. Fundamental of Counseling (2nd Ed). Warner. S. F. Introduction to Counseling and Guidence (2nd Ed). Gibson. J. & Stone. (1961). Group Counseling and Group Procedures. Counselor Education and Supervision.W. Gladding. New York: Holt. Theory and Process (2nd Ed). (1967). On Becoming A Person: A Place of the Person In The World. Rinehart & Winston. Rogers. (1991). (1980). L. Gazda.. J. (1989).. G. M. Group Counseling : A Developmental Approach (4th Ed). MA: Allyn and Bacon. R. (1986). A Study of the separation and individuation process: The Psychoanalytic Study of the Child. Englewood Cliffs. Joining Together (4th Ed). (1988). NJ: Prentice Hall. Horne. F. S.. New York: Harper & Row. W. Englewood Cliffs. Meadows. C. Shertzer. H. Mahler. Chicago: Rand McNally. & Johnson. A Counseling Speciality (2nd Ed). Rogers. Johnson. E. M. A. (1995). Posted by kaunseling at 5:33 PM No comments: . Boston: Houghton Mifflin Inc. M. & Mitchell. Boston: Houghton Mifflin Inc. NY: Macmilan Publishing Company. E. (1967). Group Counseling. M. S.. P. D.

Ciri-ciri kesihatan mental yang positif Terhadap diri sendiri * Menyedari kelemahan dan kekuatan diri sendiri. Orang ramai sering mengaitkan kesihatan mental dengan penyakit mentalm tetapi kenyataan ini adalah kurang tepat. Ia melibatkan kehidupan harian yang merangkumi: * Memupuk perasaan. * Bagaimana seseorang itu mengendalikan tanggungjawab. kumpulan dan persekitarannya. fikiran dan tingkahlaku yang positif dalam diri sendiri. * Mampu memberi dan menerima kasih sayang. * Menghargai diri sendiri.KESIHATAN MENTAL Kesihatan mental berkait rapat dengan kehidupan kita. masalah dan tekanan yang timbul dari kehidupan harian. * Berupaya mengawal perasaan. * Sanggup menerima kegagalan. * Kemampuan untuk berinteraksi secara sihat dengan orang lain. Terhadap orang lain * Mampu berkomunikasi secara berkesan dengan orang lain. . * Mampu menghindari kegiatan yang tidak bermoral.

* Mampu mengatasi konflik dengan bijak. * Dapat menerima pendapat orang lain secara terbuka. * Mengendalikan tekanan mental secara berkesan. * Mampu membuat keputusan untuk diri sendiri.* Tahu menghargai dan mempercayai orang lain. * Menjaga kesihatan fizikal. * Menyediakan masa untuk aktiviti fizikal dan riadah. * Berkongsi masalah dengan orang lain dan mendapat pertolongan profesional sekiranya perlu. * Mengamalkan asas-asas kerohanian yang baik. * Mengendali masa dengan baik (time management) * Merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Terhadap cabaran * Berupaya menghadapi dan menyelesaikan masalah. * Memupuk hubungan harmoni dan kasih sayang dengan ahli keluarga dan orang lain. 10 Langkah Ke Arah Kesihatan Mental Yang Positif * Menerima kenyataan diri secara realistik. Akibat Kesihatan Mental Yang Diabaikan Seseorang Itu Mungkin Mengalami: . * Memastikan rehat dan tidur yang cukup. * Bersedia mendapatkan pertolongan sekiranya gagal menyelesaikan masalah harian.

bohsia. * Kecenderungan melakukan kegiatan tidak bermoral (minum arak. sumbang muhrim dan perzinaan) * Suasana tempat kerja yang tidak menyenangkan. * Kecenderungan menggunakan keganasan untuk menyelesaikan masalah (penderaan kanak-kanak / pasangan. . * Pertelingkahan dan keruntuhan rumahtangga / keluarga. * Tekanan dalam hidup. penyalahgunaan najis dadah. buli sekolah) * Peningkatan risiko penyakit mental. buli jalanraya.* Perasaan rendah diri.