ETIKA DAN LEGAL ISU DALAM KAUNSELING KELOMPOK

1- PENGENALAN KAUNSELING KELOMPOK

Kaunseling Kelompok adalah satu proses antara individu (interpersonal process) yang melibatkan seorang kaunselor dengan beberapa orang ahli atau klien yang meneroka diri serta situasi yang dialami. Jadi proses ini menekankan pemikiran yang sedar, dari segi perasaan dan kelakuan. Tujuan kaunseling kelompok ini adalah untuk memperbaiki tingkah laku klien yang tidak mengikut norma-norma kehidupan yang tidak berkesan atau tidak mendatangkan faedah. Mengikut Corey (1990), kaunseling kelompok bertujuan mencegah serta memulih . Hansen et. al (1976), tujuan mencegah klien dari mengulangi tingkahlaku yang tidak diingini daripada berterusan. Dapat mengatasi masalah yang dihadapi sebelum masalah tersebut menjadi “serius”. Tujuan memulih pula adalah bagi klien yang sedang mengalami masalah yang “serius” di mana kaunseling kelompok merupakan satu proses intervensi untuk menukar kelakuan . Kaunseling kelompok berorientasikan masalah yang spesifik, sama ada masalah itu masalah pembelajaran, kerjaya, sosial atau emosi. Isi dan fokus perbincangan dalam kelompok sebahagain besarnya ditentukan oleh klien yang terdiri daripada individu yang normal (dapat berfungsi dengan sepenuhnya). Masalah-masalah yang sering di bawa ke dalam kelompok ialah berkaitan dengan tugas perkembangan dalam hidup seharian. Fungsi kaunseling kelompok ini serta klien adalah memberi sokongan dan empati yang diperlukan untuk menimbulkan suasana yang selamat dan menyembuh yang membawa kepada kepercayaan ahli berkongsi maklumat dan perasaan ke arah menimbulkan celik akal, membaiki sikap serta perlakuan.

Teori–teori kaunseling kelompok adalah “guidelines” yang digunakan supaya proses kaunseling yang dijalankan mendatangkan hasil yang baik atau efektif. Hansen et al (1976), “ each theory proposes a process whereby the counselor and group can participate in the process of changing the member‟s behavior”.Dalam menjalankan sesi, kaunselor perlulah mematuhi beberapa etika demi matlamat yang hendak dicapai.

2- DEFINISI ETIKA KAUNSELING KELOMPOK

Etika berasal daripada perkataan Yunani, iaitu ethos yang bermaksud hukum, adat resam, kebiasaan dan budi pekerti. Dengan kata lain etika merupakan sesuatu yang berkaitan dengan peraturan masyarakat yang terdiri dari tatahukum, tatasusila atau tatatertib masyarakat. Peraturan masyarakat biasa juga dimaksudkan dengan tradisi, norma, kebiasaan atau adat, kod, nilai dan pantang larang masyarakat. Peraturan masyarakat wujud di luar diri individu. Peraturan itu juga bersifat konkrit serta ditetapkan oleh autoriti dalam sesebuah masyarakat.

Menurut Kamus Dewan DBP (Edisi Ketiga, 2002), etika adalah prinsip atau nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang atau dengan kata lain garis panduan yang harus dipatuhi oleh seseorang semasa menjalankan tugas mereka.

Etika (dalam Abdul Rahman Md. Aroff, 1999) adalah disiplin falsafah yang memberi perhatian khusus kepada penilaian kritikal terhadap norma dan piawai yang mewajarkan kelakuan persaorangan serta antara individu. Durkheim (1961) pula menyatakan bahawa etika terdiri daripada suatu sistem peraturan yang telah ditentukan terlebih dahulu tentang bagaimana seseorang itu mesti bertindak dalam situasi tertentu.

Etika adalah suatu tindakan yang menuntut kepatuhan terhadap piawaian profesional serta undang-undang tentang apa yang dianggap betul dan yang salah. Menurut Othman Mohamed (1999), kod etika merupakan tatasusila yang menentukan peraturan kawalan diri terhadap praktis yang dijalankan oleh ahli sesuatu profesion. Ianya merupakan standard asas bagi mencerminkan satu praktis profesional.

Etika juga boleh membawa maksud yang berlainan tetapi saling berhubungan di antara satu dengan yang lain, iaitu ; 1) pola hidup am atau suatu cara hidup 2) set peraturan tingkah laku atau kod moral 3) tatacara mengenai cara hidup atau peraturan tingkah laku. Daripada beberapa definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahawa etika mengkaji tingkah laku manusia sama ada patut atau tidak manusia bertingkah laku (bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku). Etika melibatkan peraturan masyarakat yang didasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang baik di dalam

sesebuah masyarakat itu. Oleh itu mematuhi kod etika dianggap penting bai membantu membuat keputusan dalam pengendalian kelompok.

3- KEPENTINGAN ETIKA KAUNSELING KELOMPOK

Setiap profesion yang melibatkan interaksi antara individu, memerlukan satu bentuk peraturan atau etika yang tersendiri bagi keperluan ahli-ahlinya. Begitu juga di dalam kaunseling kelompok, etika memainkan peranan yang penting sebagai satu garis panduan atau peraturan untuk menjaga profesionalisma kaunselor, kepentingan ahli kelompok serta perjalanan kelompok itu sendiri.

Pandangan yang diberikan oleh Swanson & Van Hoose (1977) yang menyatakan, “Standard or code of ethics are designed to protect the public and also to give guidelines to practitioner so that difficulty with the law may be avoided by the person who follow the profesion‟s code”, menguatkan lagi fakta di atas.

Di antara-antara kepentingan-kepentingan itu ialah;

1) memberi perlindungan kepada ahli dalam profesion kaunseling daripada sebarang tindakan yang boleh menyebabkan “ public condemnation”( penghinaan masyarakat).

2) Memberi perlindungan kepada klien daripada sebarang tindakan atau layanan yang tidak profesional, atau kecuaian pihak kaunselor.

3) Sebagai pengukur kepada “self-regulation” dalam profesion itu sendiri.

4) Melindungi kaunselor daripada tindakan undang-undang sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini bukan disebabkan oleh kesalahan kaunselor itu sendiri.

5) Mempertingkatkan keberkesanan diri melalui perkongsian pengetahuan dan kemahiran selaras dengan tuntutan dan kesedaran pihak klien berkaitan hak mereka dalam undang-undang.

4- ETIKA DALAM KAUNSELING KELOMPOK 4.1- Pandangan Tokoh-Tokoh:

Etika kelompok diolah mengikut keperluan sesuatu kelompok. Menurut Gazda (1977), adalah penting bagi ketua kelompok untuk mengolah satu model bagi mencapai perubahan tingkah laku. Tambah beliau lagi, bila sesi dirakamkan ahli patut diberitahu yang mereka boleh memberhentikan rakaman bila-bila masa jika mereka merasakan ini menyekat penglibatan mereka.

Bagi Feignberg (1977) pula, etika dalam kaunseling kelompok di mana ketua kelompok harus mempunyai latihan yang cukup dalam teori dan prosedur kelompok. Mereka juga harus sedar tentang kepelbagaian kesan yang mungkin timbul daripada prosedur dan proses kelompok.

Memberikan pandangannya, Bindrim (1977) menyatakan menjadi satu polisi yang wajar jika ketua meminta ahli menandatangani satu perjanjian yang memerlukan mereka bersetuju supaya tidak berbincang atau menulis tentang perkara-perkara yang berlaku dalam kelompok atau mendedahkan identiti ahli lain.

4.2- Kelayakan Pemimpin Kelompok:

Pemimpin kelompok mestilah mempunyai kelayakan profesional serta pengalaman yang diperlukan sesuai mengikut kelompok yang mereka pimpin. Pemimpin seharusnya seorang yang teraputik, cekap dan berkesan serta bersedia untuk dicabar dan diuji untuk mendapatkan kepercayaan.

Pemimpin kelompok juga mesti mempunyai fokus yang jelas terhadap tujuan dan matlamat kelompok, memilih kaedah-kaedah yang sesuai dan mampu mengendalikan aktiviti-aktiviti sepanjang perjalanan kelompok bagi mencapai tujuan dan matlamat sesuatu kelompok itu.

Pemimpin kelompok mestilah bijak mengendalikan kelompok. Seandainya terdapat sebarang bentuk pertentangan di dalam kelompok, contohnya desakan kelompok yang bercanggah dengan kehendak ahli-ahl lain, pemimpin perlulah peka dan bertindak bijak mengatasi isu tersebut. Seandainya ada ahli yang menjadi sasaran di dalam kelompok, pemimpin haruslah berani campur tangan.

Sebagai pemimpin kelompok, perlulah turut melakukan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh ahli-ahli kelompok sebagai sokongan kepada kelompok untuk melakukan perkara itu dengan penuh yakin dan berani. Pemimpin juga harus faham tentang nilai-nilai dalam kelompok dan sedar bahawa nilai-nilai itu adalah selaras dengan etika profesionnya. Etika dalam kaunseling kelompok juga melibatkan tanggungjawab yang dituntut daripada seorang ahli profesional seperti kaunselor atau pemimpin kepada kelompok yang spesifik seperti orang-orang yang memerlukan bantuan atau sesuatu khidmat dari pemimpin tersebut. Menjadi tanggungjawab pemimpin kelompok untuk memaklumkan kepada bakal ahli kelompok tentang prosedur dan matlamat kelompok, peraturan kelompok, teknik-teknik yang akan digunakan, harapan ahli, risiko psikologikal dan faktor lain yang boleh mempengaruhi mereka dalam membuat keputusan untuk melibatkan diri dengan kelompok.

Ahli kelompok seharusnya bersedia mentafsirkan pembelajaran mereka dalam kelompok dengan kehidupan seharian mereka dan menggunakannya dengan berkesan. Jesteru itu etika kaunseling kelompok berkait rapat dengan prinsip-prinsip akhlak dan moral yang perlu ada pada kaunselor semasa sesi kaunseling dijalankan. Semasa sesi perjanjian dijalankan satu perjanjian bertulis perlu dimenterai antara ahli dengan kaunselor. Prosedur ini penting kerana melindungi hak-hak ahli dan juga kaunselor.

Akhirnya.ISU-ISU DALAM KAUNSELING KELOMPOK . 2005) 5. Selain daripada itu identiti setiap ahli dalam kelompok hendaklah dirahsiakan dan menjadi tanggungjawab ke atas semua ahli (Kod Etika Kaunselor. Proses susulan di dalam kelompok adalah penting kerana ia merupakan satu aspek akauntabiliti pemimpin kelompok. Ini menandakan penglibatan mereka di dalam kelompok harus di tamatkan.Kerahsiaan: Kerahsiaan merupakan salah satu etika di dalam kelompok yang perlu dititikberatkan. seawal waktu penstrukturan. Adalah tidak beretika mengamalkan kaunseling tanpa persediaan yang rapi American Group Psychotherapy Association dan Association for Specialists in Group Work (ASGW). semasa sesi berjalan dan apabila kelompok berakhir. 4. Melalui proses ini juga akan mendorong ahli kelompok untuk meneruskan tingkah laku positif yang mereka pelajari dalam kelompok setelah mengetahui adanya proses susulan setelah tamat sesi kelompok. piawaian terbaik bagi latihan yang diperlukan oleh kaunselor. ahli berdiam diri sepanjang masa dalam kelompok dan tanda-tanda psikologikal lain. Maklumat kelompok tidak akan diberitahu kepada mana-mana pihak melainkan setelah mendapat kebenaran dan persetujuan kelompok demi kebaikan kelompok sendiri. menggariskan secara terperinci.3. ahli seperti dalam keadaan celaru serta tertekan (berada dalam dunianya yang tersendiri). Ahli-ahli perlu mendapat makluman tentang kerahsiaan di dalam kelompok. pemimpin kelompok perlu berwaspada dengan tanda-tanda kelemahan psikologikal ahli kelompok seperti ahli menangis sepanjang masa berada di dalam kelompok.Pemimpin kelompok seharusnya berusaha menggendalikan sesi kelompok dan seterusnya menilai kesan bagi kelompok pimpinannya.

5. Tidak kira apa jenis kelompok yang dipimpin. apa pendekatan yang digunakan atau apa gaya kepimpinan yang dilaksanakan dalam kaunseling kelompok. . norma dan tingkah laku yang diterima dalam persekitaran masyarakat. Peterson (1970). Maka sudah tentu akan memburukkan lagi pandangan masyarakat terhadap kaunseling kelompok serta menghilangkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap kaunseling kelompok. kelayakan yang dimiliki. Terdapat pelbagai permasalahan atau persoalan yang ditimbulkan tentang pemimipin kelompok sama ada dari segi latihan yang diperoleh. Kaunseling kelompok juga dapat membantu ahli mencapai matlamat dan tujuan yang telah digariskan bersama dengan ahli kelompok dalam menentukan hala tuju dan matlamat yang hendak dicapai dalam persetujuan bersama.Pemimpin Kelompok: Antara isu-isu yang terdapat dalam kelompok ialah isu melibatkan kepimpinan.Proses kaunseling kelompok akan menjadi lebih bermakna dan sangat berkesan sekiranya proses tersebut dapat berjalan mengikut nilai. kecekapan dan pengalaman pemimpin dalam menerajui sesuatu kelompok. Satu Sistem etika adalah menjadi panduan berdasarkan nilai-nilai yang biasa dipegang dan dihargai oleh masyarakat. Isu ini secara keseluruhannya melibatkan tahap kredibiliti yang dimiliki oleh pemimpin atau kaunselor yang bertindak sebagai ketua atau penggerak utama dalam proses kaunseling kelompok. Disamping itu juga isu kepimpinan ini mengukur tahap kemampuan pemimpin dalam menguasai masalah yang diketengahkan dalam kelompok. Ini adalah disebabkan isu-isu yang wujud dalam kaunseling kelompok yang boleh memberi kesan yang buruk atau pengalaman yang ngeri terhadap ahli sekaligus mencemar nilai kepercayaan dan penerimaan ahli terhadap kaunseling kelompok. kerana jumlah ahli dalam kelompok adalah lebih daripada satu.1. Selain itu juga isu-isu yang wujud dalam kaunseling kelompok akan memberi kesan yang lebih mendalam kerana bukan seorang ahli yang akan mengalami trauma atau tekanan tetapi ramai. Namun walaubagaimanapun terdapat halangan-halangan yang menyebabkan proses ini tidak dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. kejayaan kelompok sangat bergantung kepada pemimpin yang mengetuai kelompok tersebut.

Ini kerana kejayaan kelompok dalam mencapai matlamatnya sangat bergantung kepada ahli-ahli yang terlibat dalam sesuatu kelompok.Keahlian Kelompok: Selain itu juga isu keahlian dalam kelompok merupakan sesuatu yang perlu dititi beratkan. Yalom menerangkan bahawa lebih mudah mengenal pasti individu yang sesuai. Tidak kira apa jenis kelompok yang hendak ditubuhkan. Adalah menjadi tanggungjawab ketua menapis dan menolak mereka yang memikirkan bahawa pengalaman kelompok tidak sesuai bagi mereka”. Ini menunjukkan pemilihan ahli dalam kelompok mestilah mengikut klasifikasi jenis kelompok yang hendak dilaksanakan dan kaedah kepimpinan yang akan digunakan oleh pemimpin dalam mengendalikan kelompok tersebut. Bakal ketua perlu diberitahu tentang beberapa jenis kelompok dalam proses pengajaran yang formal dan perlu mendapat peluang untuk mengolah teori sendiri yang rasional dan praktikal. Adalah menjadi tanggungjawab pemimpin dalam memimpin ahli kelompok mencapai matlamat yang telah dipersetujui bersama tanpa wujud perkara yang bercanggah dengan nilai dan norma persekitaran masyarakat. Maka jelas tanggungjawab terhadap ketua untuk memilih ahli bagi sesuatu penubuhan sesuatu kelompok bertujuan mengelakkan berlakunya konflik sesama ahli menyebabkan proses atau sesi tidak dapat dijalankan dan wujud gangguangangguan yang menyebabkan timbulnya isu dalam kelompok sekaligus menyekat . Rosenbaum (1972). Yalom (1975) menyatakan.Ini antara isu yang dikaitkan dengan pemimpin dalam kelompok. The American Psychological Association (APA) dalam Guidelines for Psychologists Conducting Growth Group (1973) mencadangkan “Satu temu bual menapis peserta harus dijalankan oleh ketua kelompok sebelum individu diterima menjadi ahli. pemilihan ahli mesti mengikut klasifikasi jenis kelompok yang hendak dikendalikan oleh pemimpin .2. Bagi menentukan pemilihan ahli kelompok adakah menjadi tanggungjawab pemimpin untuk membuat pemilihan ahli kelompok. 5. jika penapisan pemilihan ahli kelompok tidak dijalankan dengan teliti. proses menapis patut diolah untuk memastikan peserta faham apa yang diharapkan daripada mereka dan menerima yang mungkin menikmati faedah yang lebih daripada pengalaman kelompok. Cadangan ini dipersetujui oleh Gazda (1977) dan menambah. ahli itu boleh meninggalkan kelompok dengan perasaan hampa dan tawar hati.

Olsen (1971) menyatakan “Ketua kelompok boleh menjamin kerahsiaan untuk dirinya sahaja. hal-hal yang sensitif mengenai seseorang ahli dalam kelompok. adalah menjadi tanggungjawab kaunselor untuk mengingatkan ahli tentang prinsip kerahsiaan ini dari masa ke semasa. Dia juga harus menyedarkan ahli bahawa dia tidak boleh menjamin kerahsiaan ahli lain dalam hal ini.4.proses kelompok.3. Bagi kaunselor walaupun aspek kerahsiaan ini telah diberitahu pada awal kelompok. Disarankan kepada pemimpin setiap kali berakhir pertemuan ataupun sesi. Corey dan Callanan (1984).” Isu kerahsiaan ini sangat sensitif. Ini kerana kerahsiaan dalam kaunseling kelompok sangat sukar untuk dikawal kerana jumlah ahli yang ramai. Ini bertujuan untuk membincangkan tentang kesan kaunseling kelompok dan hasil yang diperoleh dalam kelompok. 5. Ahli juga perlu dinyatakan kenapa dan mengapa pemilihan ahli perlu dilakukan sebelum kelompok ditubuhkan. dia mesti memberitahu ahli tentang tanggungjawab mereka menghormati rahsia yang telah dibincangkan. Pemimpin boleh melaksanakan tindakan susulan ini selepas sebulan atau tiga bulan selepas sesi tamat. 5. . oleh itu pemimpin perlu membincangkan secara khusus kepada ahli tentang kerahsiaan yang perlu dititikberatkan dan perlu jujur untuk tidak berlakunya kebocoran hal-hal peribadi.Kerahsiaan Kelompok: Kerahsiaan merupakan faktor yang perlu dititikberatkan dan perlu diberi penjelasan yang terperinci atau mendalam kepada ahli kelompok semasa peringkat penstrukturan dilakukan. Corey. sudah tentunya pemimpin tidak dapat memberi jaminan terhadap kerahsiaan dalam pelaksanaan kelompok.Penilaian Kelompok Isu yang ada dalam kaunseling kelompok ialah penilaian dan tindakan susulan Pemimpin perlu memberi penekanan terhadap tindakan susulan selepas tamat sesi kaunseling kelompok. pemimpin perlu memberi penegasan atau penekanan terhadap ahli tentang prinsip kerahsiaan dalam kelompok.

Tempoh ini ahli digalakkan membuat pendedahan kendiri yang mendalam. 6. Carbery juga . Tuduhan ini menyatakan Carbery terlibat dengan hubungan seksual dengan dua orang klien perempuan semasa mengadakan perkihmatan kaunseling. Namun menjadi tanggungjawab pemimpin untuk mengajar dan menerangkan kaedah pendedahan kendiri yang perlu dilakukan oleh ahli. dan beliau yang masih mempunyai kontrak dengan Jabatan Perkhidmatan Sosial dan Kesihatan yang menyediakan perkhidmatan kaunseling kesihatan kepada kliennya. Pemimpin jangan terlalu mendesak untuk ahli mendedahkan hal-hal yang agak sulit sebelum mereka bersedia.Melalui sesi susulan ini pemimpin dapat gambaran yang sebenar dan dapat melihat sendiri sama ada ahli-ahli dapat menggunakan pengalaman dan pengajaran yang dilalui dalam kelompok. Selain itu juga ahli dapat meluah serta berkongsi pengalaman yang telah dilalui untuk sama-sama mendapat maklum balas dan pengukuhan selepas meninggalkan sesi kelompok.CONTOH-CONTOH KES Kes 1: Olympia-Jabatan Kesihatan menahan seorang kaunselor Preston Carbery yang memiliki „license of Mental Health‟(CLH 00006880) di atas kesalahan melakukan hubungan seksual semasa mengendalikan kaunseling. Carbery didapati tidak dapat menjadi seorang kaunselor yang baik. Carbery disabitkan kesalahan pada 7 September 2005 di Steven County Supervisor Court dengan melakukan 3 kali perkosaan ke atas kliennya. Jika tidak ahli akan menarik diri dengan perasaan malu kerana telah menceritakan lebih dari yang sepatutnya.

Beliau ditahan diatas tuduhan penyalahgunaan kuasa . Kes 2: Seorang kaunselor pembimbing didapati bersalah kerana mengadakan seks dengan kliennya yang berusia 16 tahun. kerana menyalahgunakan kuasanya sebagai kaunselor dan secara tidak langsung melanggar etika seorang kaunselor. mengesahkan Villacrusis telah digantung bekerja pada hari Selasa. kaunselor dilarang menggunakan ayat-ayat yang berbaur lucah. Carbery akan mengancam anak-anak kliennya. Menurut laporan polis. Daripada kes tersebut. batasan seksual . East Lycony School Superintendent Dave Price. Ahli mesyuarat akan membuat keputusan sama ada beliau akan terus atau berhenti daripada kerjaya sebagai seorang kaunselor. didapati kaunselor telah menyalahi etikanya sebagai seorang kaunselor yang bertauliah kerana merujuk kepada Kod Etika Kaunselor 2005. Kes 3: Olympia.Jabatan Kesihatan Negeri Washington telah menahan James F. Contohnya. Justeru itu.didapati bersalah kerana cuba menakutkan kliennya dengan mengugut sekiranya kejadian tersebut dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Sosial. Carbery mempunyai 20 hari untuk memberikan maklum balas di atas tuduhan tersebut. gangguan seksual akan menyebabkan ahli-ahli kelompok tidak selamat dan kebolehpercayaannya terhadap kaunselor tergugat. bukan sahaja bersifat fizikal tetapi juga melibatkan pertuturan. Polis turut mengesahkan satu penyiasatan terhadap remaja tersebut terpaksa ditangguhkan kerana Villacrusis tidak memberikan kerjasama. Jenniffer Villacrusis disabitkan kesalahan minggu lepas. beliau dan pelajar melakukan kesalahan tersebut di pejabatnya.Hugesville Junior High School dan di rumah kediamannya. Durham seorang kaunselor yang juga mempunyai banyak kepakaran professional dalam mengendalikan bahan kimia . dan kes ini akan didengar pada 22 Januari di bilik mesyuarat. Penyiasatan ini bermula minggu lepas selepas Villacrusis mendapatkan perkhidmatan hospital dan memberitahu kepada seorang jururawat bahawa dia telah dirogol dan tidak mahu membuat laporan polis.

Akta Kaunselor 580 pada tahun 1998. Merujuk kepada kes ini pula. Tindakan disiplin dikenali sebagai „pergantungan tanpa perbincangan‟bermaksud Durham yang mempunyai sijil CP 828 dan berdaftar sebagai RC11842. sebelum ini Durham didapati banyak melakukan perbuatan tidak bermoral dan masih berhubungan dengan pesalah-pesalah juvana untuk urusan peribadi.Perbicaraan beliau dijadualkan pada 18 Oktober 2001. Durham mempunyai 20 hari untuk memberikan respond diatas tuduhan tersebut. jawatan kaunselor akan digantung sehinggalah kes tersebut dibicarakan. . Rekod jenayah Durham sebelum ini mengandungi rompakan berbahaya pada tahun 1978 dan kejadian jenayah kredibilitinya pada Mac 2000. Durham ditahan di atas berurusan dengan kumpulan kecil untuk tujuan yang tidak bermoral pada 3 June 2001. maka secara automatiknya. didapati tidak dibenarkan bekerja sebagai seorang kaunselor dan juga pakar mengendalikan bahan kimia sehinggalah kes beliau dibicarakan semula. semasa permohananya sebagai pakar penggunaan bahan kimia . dapat mengukuhkan lagi bahawa wujud isuisu yang berlaku dalam kaunseling kelompok yang mengganggu proses ataupun sesi dari berjalan dengan lancar mengikut kaedah yang sebenarnya. Penyiasat yang ditugaskan daripada Jabatan Kesihatan mendapati Durham gagal menunjukkan kesalahan jenayah di kawasan Yakima dan King. Oleh itu. Kesimpulan daripada kes-kes di atas. Namun isu-isu ini dapat dielakkan jika pemimpin yang mengendalikan kelompok mempunyai etika yang telus. Dengan tertubuhnya. dengan ini mengesahkan bahawa sebarang salahlaku . kaunselor didapati melanggar etika serta menghilangkan kepercayaan kelompok terhadap kewibawaan kaunselor.dan penyalahgunaan dadah.

California. hasil dari proses berkelompok. Jesteru itu mematuhi etika amat penting dalam setiap kaunseling kelompok yang dijalankan. Douglas.. (1991). kaunseling kelompok dapat membentuk peluang-peluang keemasan yang berlanjutan kepada klien bagi memperkembangan hubungan biasa dan positif dengan orang lain. G. Pacific Grove. T. A Hand Book of Common Group Work Problems.BIBLIOGRAFI Corey. Dengan itu.7. Mematuhi etika sedikit sebanyak akan mengurangkan isu-isu yang akan timbul dalam kaunseling kelompok nanti. Ini sekaligus dapat meningkatkan taraf profesional kaunseling di Malaysia. Etika akan membantu proses kaunseling kelompok itu sama ada berjalan lancar atau tidak. . Secara tidak langsung akan memberi kesedaran kepada ahli-ahli kelompok. Brooks/Cole Publishing Company. teori akan membantu kaunselor menyusun. Selain itu. Theory and Practice of Group Counseling. memahami. melihat perkembangan proses kaunseling supaya dapat mencapai matlamat yang ditujui. 8. Dengan tertubuhnya Akta Kaunselor 580 pada tahun 1998 dan sebuah Lembaga Kebangsaan ia dapat mengawal dan menyelia amalan kaunseling di Malaysia.PENUTUP Seorang kaunselor kelompok akan dihadapi dengan maklumat yang banyak. untuk membantu ahli menangani masalah yang di hadapi. Ia memerlukan satu rangka untuk menyusun maklumat tersebut supaya membawa makna yang senang difahami. London and new York. Tavistock/Routledge. (1990).

Subang Jaya Kumpulan Budiman Sdn. Chales C Thomas. (2000). (2006). USA. USA. Kuala Lumpur: DBP. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Mc Graw-Hill Education: Kuala Lumpur. Bimbingan dan Kaunseling Untuk Pra Sarjana Muda dan KPLI. Muhd. (1996).G. . Mohamad Fadzil Che Din & Rashidah Omar. (Editor). (2002). Mansur Abdullah. Pengantar Kaunseling. Ramlan Hamzah. (2003). Proses dan Kaedah. Bhd. Petaling Jaya. Selangor. Theories and Methods of Group Counseling in The Schools. M. Chales C Thomas. Gazda. Kaunseling Teori. Fajar Bakti Sdn. Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan dalam Kaunseling. M. 1982. PTS Professional Publishing Sdn. Selangor. Bhd. Ida Hartina Ahmed Tharbe. Mok Soon Sang. Bhd.Gazda.G. Falsafah. Pengantar Bimbingan dan Kaunseling. Mansur Abdullah & Siti Nordinar Mohd Tamin. (2002). Prinsip & Etika Kaunseling: UPM. Basic Approaches to Group Psychotherapy and Group Counseling. Kuala Lumpur. UPM: Serdang. Bhd. Bimbingan dan Kaunseling Untuk Kursus Diploma Perguruan Semester 3&4. Othman Mohamad. Muhd. Memimpin Kaunseling Kelompok. PHD (2006). Nordin Kardi & Mohamad Fadzil Che Din. (2000). Lily Mastura Harun. (1976).

Gandingan kedua-dua pihak iaitu pemimpin kelompok dan ahli-ahli yang faham etika dan peraturan kelompok akan membantu ke arah pencapaian matlamat sesi kaunseling kelompok. Posted by kaunseling at 5:46 PM 3 comments: ISU-ISU DALAM KELOMPOK KAUNSELING 1. Bhd. State suspends Yakima County for corruption and drug abuse.gov/publicat/2005news/05-140. David (1989). John B.Shaffer.com/Global/story.news/01106.gov/publicat/2001. Washington State Department of Health. P.doh. The News Station. matlamat dan proses kaunseling kelompok itu jelas dan difahami oleh ahli kelompok. M.htm Zuraidah Abd.0 PENGENALAN Sesi kaunseling kelompok akan lebih berkesan dan berjaya jika tujuan. and Galinsky. IBS Buku Sdn. Rahman.htm. Pengenalan Kaunseling Kelompok. Keberkesanan sesuatu kelompok kaunseling bermula di peringkat pemilihan ahli kelompok untuk mempastikan semua ahli boleh menerima peraturan dan etika kelompok.asp?S=5881320 Washington State Department of Health. norma serta budaya masyarakat setempat. Kelompok kaunseling adalah bebas untuk berkembang tetapi masih bergantung kepada jenis masalah atau isu yang dibincangkan.doh. Guidance Counselor suspended daripada http://www. Selangor. Namun ia perlu mengambil kira aspek-aspek nilai. Peranan Ketua Kelompok atau Pemimpin kelompok amat penting dan mampu mempengaruhi keberkesanan sesuatu kelompok kaunseling. Stevens County counselor charged with sexual misconduct and suspended daripada http://www. daripada http://www. (2004). . New Jersey. Eagle Wood Cliffs.wnep. Models of Group Therapy. Prentice Hall.

Di sinilah letaknya peranan pemimpin kelompok untuk mempastikan semua ahli kelompok dapat menerima persetujuan ini dan pada masa yang sama berusaha dengan sedaya upaya untuk mencapai matlamat sesi kaunseling kelompok yang dijalankan. Secara semulajadinya manusia lebih bersedia bersama dalam kumpulan atau kelompok dalam usaha menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Ahli-ahli kelompok juga berjaya melakukan perubahan tingkah laku mereka ke arah yang lebih positif setelah selesai menjalani sesi kelompok kaunseling. Pemimpin kelompok perlu merancang lebih awal dan sentiasa peka kepada tahap-tahap perkembangan kelompok. Melalui kelompok. perancangan yang rapi dan intervensi yang strategik akan menjamin kejayaan sesebuah kelompok kaunseling. isu-isu semasa proses kelompok (progressing stages) dan isu-isu selepas kelompok (closing stages). .0 ISU-ISU BERKAITAN KEPIMPINAN DALAM KAUNSELING KELOMPOK Dalam kertas kerja ini kami membahagikan isu-isu berkaitan kepimpinan dalam kelompok tersebut kepada 3 bahagian iaitu isu-isu sebelum permulaan kelompok (initial stages). Di samping itu juga. 2. Dalam usaha menjadikan kelompok kaunseling lebih berkesan. 1990). Hakikatnya. seseorang individu dapat mencapai matlamat sendiri dengan berkongsi idea yang inovatif dan produktif (McClure. pemimpin kelompok perlu sedar tentang kekuatan dan potensi sesebuah kelompok. Pemimpin kelompok yang mempunyai pengetahuan mampu mengesan tahap perkembangan kelompok berkenaan. 1994). pemimpin kelompok boleh memanafaatkan kemahiran yang ada untuk membantu perkembangan kelompok dengan lancar dan berkesan (Gladding. Pemimpin kelompok juga berperanan penting untuk menentukan ahli-ahli kelompok berjaya mencapai hasrat pemulihan diri mereka. Manusia mungkin tidak dapat meneruskan kehidupan atau terus berkembang tanpa penglibatan kelompok atau kumpulan.

pemimpin harus memikirkan beberapa perkara mengenai kelompok iaitu jenis kelompok. garis panduan untuk menentukan siapakah yang sesuai untuk menyertai kelompok dan yuran yang dikenakan. Antara persediaan yang perlu ditanya bagi seorang pemimpin kelompok ialah : 1. Ya‟qub (2001) menyatakan dalam pendekatan kelompok Islam persediaan pemimpin memainkan peranan penting dalam menggerakkan kelompok. Oleh yang demikian pemimpin kelompok memainkan peranan untuk merancang perjalanan kelompok dengan sebaik mungkin.1. Selain itu pemimpin juga bertanggungjawab menyediakan bahan aktiviti untuk kelompok berbentuk arahan-arahan kerja sebagai latihan bagi memdidik dan membiasakan setiap ahli memikul tanggungjawab. ini adalah bagi memudahkan ahli kelompok membuat rujukan yang tepat dan betul. Pemimpin juga perlu menyediakan bahan-bahan rujukan yang sesuai dan fakta-fakta yang tepat kepada ahli kelompok. Antara persediaan yang perlu dilakukan oleh pemimpin yang mengendalikan kelompok Islam ialah pemimpin harus memastikan hari-hari. Di samping itu pemimpin kelompok juga perlu menyediakan isi kandungan perjalanan kelompok mengikut sukatan dan arahan-arahan yang jelas kepada ahli-ahli kelompok.2. ditetapkan terlebih dahulu dan dimaklumkan kepada semua ahli bagi memudahkan ahli berkumpul tepat pada waktunya. Adakah saya sudah bersedia untuk mengendalikan sebuah kelompok? 2.2 Tapisan (Screening) dan hak ahli . masa dan tempat kelompok dijalankan. tujuan dan matlamat kelompok.1 Isu-isu sebelum permulaan kelompok (Initial Stages) 2. 2. Adakah saya percaya kepada proses kelompok? Persoalan-persoalan tersebut adalah merupakan isu yang perlu ditangani oleh seseorang pemimpin apabila ingin memulakan sesuatu kelompok. apa yang ahli jangkakan dari kelompok. Ia akan dapat membantu pemimpin menilai sejauh mana persediaan mereka untuk memimpin sesebuah kelompok.1 Persediaan Pemimpin Kelompok Selain itu pemimpin kelompok juga perlu bersedia untuk menjadi pemimpin kelompok lebih-lebih lagi persediaan dari segi psikologikal. masa dan tempat kelompok. Adakah saya mahu kendalikan kelompok? 3. Apakah perasaan yang saya sedang alami dalam hidup? 4. Corey (1985) menyatakan sebagai persediaan.1. Adakah saya seorang yang yakin dengan kemampuan profesional saya? 5.

tahap kelulusan akademik dan sebagainya. umur. sekolah dan sebagainya. Kemungkinan kecederaan fizikal kerana penglibatan dalam aktiviti kelompok. ahli masyarakat. Risiko psikologikal contohnya jika ada ahli yang memberitahu ingin bunuh diri kemungkinan akan memberi kesan psikologikal kepada ahli kelompok. Kenalpasti kesesuaian ahli dengan tujuan kelompok ditubuhkan. Masalah scape goating iaitu mencari salah pada seseorang dalam kelompok tersebut. Pemimpin kelompok juga perlu mengenalpasti kesediaan individu untuk menjadi ahli kelompok. Tentukan komposisi kelompok mengikut gender. 2. Ahli mungkin mengalami gangguan ke atas kehidupannya apabila menyertai kelompok. Tentukan samada ahli datang secara sukarela atau dirujuk. 5. Dalam proses tapisan ini pemimpin kelompok terlebih dahulu perlu tahu siapa yang patut menjadi ahli kelompok. Tekanan dari kelompok contohnya dalam merubah sikap dan pemikiran. Ahli sering dikehendaki terbuka dan ini boleh merupakan perlanggaran privacy. Kenalpasti dari mana ahli-ahli kelompok datang. Ini adalah bagi mengelakkan penentangan (resistance) yang berpunca daripada ketidakfahaman proses kelompok dan salah faham mengenai tujuan kelompok. kebaikan dan risiko menyertai kelompok. Ini bagi mengelakkan timbul konflik dan halangan semasa proses kelompok dan juga supaya ahli yang menyertai kelompok tidak mengalami sebarang risiko dan kebajikan mereka tidak diabaikan. Ahli-ahli kelompok boleh ditapis dengan beberapa cara iaitu : 1. 6. Individu yang ingin menjadi ahli kelompok perlu ditapis bagi mengelakkan risiko sepanjang berada dalam kelompok. 3.Menurut ACA (1995). prosedur kelompok. Dalam peringkat tapisan ini pemimpin kelompok harus memilih ahli yang mempunyai keperluan dan tujuan yang sehaluan dengan tujuan kelompok. 4. Contohnya hospital. . Perbincangan dalam kelompok tidak terjamin kerahsiaannya. Seseorang pemimpin perlu jelas tentang pengharapan ahli terhadap kelompok dan pemimpin juga perlu menjelaskan tujuan kelompok. 4. banduan. 3. 7. 2. pemimpin kelompok harus menapis ahli mereka yang bakal sertai kelompok setakat mana yang boleh. Antara risiko yang perlu diketahui oleh ahli apabila menyertai kelompok ialah : 1.

Berpindah 3. 2.3 Kelayakan dan Kemampuan Pemimpin Kelompok (Kaunselor) Kemampuan dan kelayakan kaunselor yang memainkan peranan sebagai ketua kelompok atau pemimpin kelompok kaunseling tidak lepas dari menjadi persoalan kepada pengamal kaunseling di Malaysia. Kesan yang lebih buruk lagi akan melanda ahli-ahli dalam kelompok kaunseling kerana bilangan mereka ramai. Iklan-iklan perkhidmatan mereka sering kelihatan saban waktu cuti persekolahan dan telah menarik minat orang ramai terutamanya ibubapa yang inginkan anak mereka cemerlang. Persoalan yang timbul ialah bagaimana golongan ini boleh menjalankan aktiviti-aktiviti mereka dengan sewenang-wenangnya? Malah. Selain itu hak-hak ahli kelompok yang perlu diambil kira oleh pemimpin kelompok ialah berkaitan ahli meninggalkan kelompok. Nilai-nilai yang dititikberatkan oleh golongan ini ialah pendedahan emosi dan konfrantasi yang mendalam. ketua kelompok yang tidak terlatih dalam bidang pengendalian kelompok kaunseling juga menjalankan sesi terapi keluarga. Manakala aktiviti susulan untuk mengesan tahap keberkesanan kelompok tidak dilakukan langsung. Perkembangan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Malaysia menyaksikan pelbagai pihak sama ada secara individu atau kumpulan tertentu mula mengambil kesempatan menawarkan perkhidmatan menolong ini. Tekanan 2. Beberapa sebab ahli bertindak meninggalkan kelompok iaitu : 1.1. Yalom (1995) menyatakan seseorang boleh meninggalkan kelompok atas persetujuan ahli kelompok yang lain. Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya masalah yang tidak selesai atau ‟unfinished bussiness‟ di kalangan ahli kelompok. Ahli-ahli adalah bebas meninggalkan kelompok namun perlu dimaklumkan apa prosedur yang perlu dilakukan sebelum meninggalkan kelompok. Dalam keadaan ini pemimpin harus menangani situasi ini dengan sebaik mungkin bagi menjamin keputusan yang dibuat adalah beretika dan tidak menganiayai mana-mana pihak. .Pemimpin kelompok juga perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan termaklum dengan ahli-ahli kelompok (informed consent) samada datang secara sukarela atau dirujuk. Penyakit Ahli-ahli kelompok berhak mengeluarkan ahli dari kelompok jika ahli tersebut boleh mengancam keselamatan dan membahayakan ahli-ahli yang lain. Setiap ahli yang ingin meninggalkan kelompok perlu mendapat persetujuan ahli-ahli kelompok yang lain. Individu dan kumpulan yang muncul atas jenama konsultan dan ‟pakar motivasi‟ bercambah dengan pesat menawarkan berbagai perkhidmatan yang melibatkan individu dan juga kelompok orang ramai.

2.1. Pengendalian kelompok kaunseling berkesan adalah berdasarkan kepada latihan dan sejauh mana pengalaman seseorang pemimpin kelompok. Mempunyai pengetahuan yang baik berkaitan teori-toeri kaunseling. terdapat ketua kelompok atau pemimpin kelompok yang tidak terlatih tetapi mengendalikan terapi keluarga malah menggunakan hipnosis terhadap ahli kelompok.4 Isu Co-leader Seorang pemimpin kelompok juga perlu memikirkan sama ada ingin menjalankan kelompok itu secara berseorangan atau dengan dibantu oleh seorang pembantu. Manakala menurut ACA (American Counseling Associattion) 1995. Begitu juga seorang pemimpin perlu tahu akan limitasi bidang kepakarannya. Limitasi adalah merupakan batas-batas kemampuan dan keyakinan yang mampu dilakukan berdasarkan pengalaman dan kelayakan yang ada pada seseorang pemimpin. Kepakaran mengendalikan kelompok kaunseling tidak akan mencapai matlamat jika pemimpin kelompok hanya bersandarkan kepada ijazah yang di perolehi semata-mata. merawat dan memberi nasihat tentang masalah yang di luar kemampuan dan kecekapan yang diikhtiraf. kaunselor atau pemimpin kelompok kaunseling hanya boleh mempraktikkan kemahiran dan latihan yang setara dengan kelayakannya. 2. 4. Penggunaan co-leader ini ada unsur-unsur pro dan kontranya. seorang kaunselor yang menjadi pemimpin kelompok kaunseling tidak boleh membuat penilaian atau diagnosis dalam kes-kes psikosis. 5. Berpengetahuan berkaitan topik yang dibincangkan 6.Mengikut AMFT (American Mariage & Family Therapy) 1991. . Menurut Zuraidah (1996). Harvill dan Masson (1994) menyenaraikan jenis-jenis kelayakan dan pengalaman yang perlu ada pada pemimpin kelompok ialah : 1. Mampu memahami konflik dan dilema asas manusia. Mempunyai kemahiran merancang dan mengatur. 3. Jacobs. Berpengalaman menjalani dan mengendalikan kelompok. Kelayakan dan pengalaman ini akan banyak membantu pemimpin untuk menggerakkan kelompok dengan memainkan fungsinya dengan berkesan. Berpengalaman dengan individu.

1 Gaya Kepimpinan Pemimpin Kelompok Gaya kepimpinan yang dipraktikkan oleh seseorang pemimpin kelompok menjadi faktor penting kepada keberkesanan kaunseling kelompok. memonopoli perbincangan dalam kelompok dari aspek komunikasi. Seterusnya gaya kepimpinan laissez faire pula lebih kepada pemimpin membiarkan kelompok bergerak dengan sendiri. Bagi pemimpin kelompok yang mengamalkan gaya demokratik pula mereka percaya bahawa setiap ahli mampu bergerak sendiri dan dapat menyumbang secara aktif kepada perjalanan kelompok. Contohnya jika pemimpin tidak dapat hadir pembantu pemimpin boleh mengambil alih peranan pemimpin dan dengan itu proses kelompok tetap akan berjalan tanpa adanya kekangan dan sebagai. Begitu juga dengan gaya kepimpinan seorang pemimpin kelompok. dan laissez-faire (bebas). Pemimpin yang mengamalkan gaya autokratik akan cenderung menggunakan pertimbangan sendiri dalam menentukan proses kelompok. Jacobs. melakukan pentaksiran secara aktif. Pemimpin gaya ini memberi sepenuhnya . 2. Pemimpin kelompok sebagai individu yang normal telah terdidik dengan pandangan dan gaya berfikir tersendiri. memberi nasihat. Co-leader boleh menyumbangkan idea-idea tambahan untuk merancang dan menjadikan kelompok lebih efektif.Bagi pemimpin yang ingin dibantu oleh co-leader maka kelompok tersebut telah mendapat kelebihan dari segi kepakaran dan tenaga. Pemimpin yang memiliki gaya ini akan dapat menerapkan rasa seronok dan rasa dihargai dalam kalangan ahli kelompok. Pemimpin yang memiliki gaya ini mempunyai karisma dan berpengaruh serta mereka akan menjadi ikutan kepada ahli kerana mereka mampu memberikan arahan dengan berkesan. Mason & Harvill (2002) menyatakan memimpin kelompok dengan lebih dari seorang pemimpin akan memberi banyak kelebihan terutamanya kepada pemimpin yang baru. Oleh yang demikian pemilihan co-leader perlu berhati-hati agar pemilihannya sesuai dengan tujuan dan hala tuju kelompok. keputusan dan sebagainya. Ini kerana coleader mungkin mempunyai pandangan yang berbeza dengan pemimpin terhadap kelompok.2 Isu-isu Semasa Proses Kelompok Berjalan (Progressing Stages) 2. Namun beberapa kelemahan apabila ada co-leader ialah kemungkinan berlaku percanggahan cara dan pendekatan dalam memimpin kelompok. demokratik. Pemimpin jenis ini biasanya tidak bersifat mengarah tetapi lebih kepada bentuk kerjasama dalam apa sahaja tindakan dan keputusan yang dibuat dalam kelompok. Biasanya mereka bersifat mengarah. Di antara gaya kepimpinan umum ialah gaya autokratik.2.

bersemangat. 2. Kottler (1994) pemimpin yang berkesan perlu mempunyai ciri-ciri peribadi seperti boleh dipercayai dan boleh menyimpan rahsia. terbuka. amanah. bersedia untuk dikritik. fleksibel. Kemugkinan yang berlaku. ‟presence‟. kekuatan. Dengan adanya sifat kenabian itu seseorang pemimpin boleh memainkan peranan yang berkesan. terbuka.2.2 Personaliti Pemimpin Kelompok Pemimpin kelompok yang berkesan sudah semestinya harus mempunyai personaliti yang mampu menarik penghormatan dan kepercayaan setiap ahli kelompok. pemimpin adalah orang yang paling signifikan dalam memastikan sama ada kelompok itu berjaya atau gagal. Akibatnya kelompok yang wujud tidak mempunyai struktur yang jelas dan peranan pemimpin tiada langsung. Antara ciri-ciri personaliti pemimpin yang perlu ialah berani. suka pada manusia. bersemangat. menerima diri sendiri dan bersikap terbuka. dipercayai. jenis kelompok. kesedaran kendiri. kreatif. tabligh (menyampaikan) dan fatanah (bijaksana). teori yang digunakan dan hasil yang diingini maka ia akan dapat menghasilkan kelompok yang dinamik dan efektif. Dalam hal ini Corey menyatakan personaliti seseorang pemimpin memainkan peranan penting untuk menjayakan sesuatu kelompok. memiliki perasaan belas kasihan. berani mengambil risiko. dan komitmen yang tinggi. memiliki disiplin diri yang tinggi. sabar dan sensitif. terbuka. memiliki kelenturan. Mohamed Sharif (1998) telah membincangkan sifat-sifat utama yang perlu ada pada seorang pemimpin Islam ialah beriman dan bertakwa kepada Allah. sensitif pada kepelbagaian budaya. kuasa peribadi. mengendali. jujur dan ikhlas.tanggungjawab merancang. jujur. memiliki keyakinan diri. stamina. kelompok ini akan wujud ahli-ahli yang mendominasi kelompok dan ada juga ahli yang tidak aktif langsung. Sifat-sifat yang perlu ada pada seorang pemimpin ialah sidiq (benar). Sementara itu dalam pendekatan Islam personaliti pemimpin kelompok adalah begitu dititik beratkan. bebas daripada perasaan negatif. berkarisma. yakin untuk memimpin dan empati. bersedia sebagai model. Personaliti seorang pemimpin Islam harus mempunyai sifatsifat dan ciri-ciri kenabian. menjalankan aktiviti dan membuat keputusan tanpa bantuan pemimpin. memiliki sifat humor. selesa untuk memimpin. unsur humor. Sesungguhnya gaya kepimpinan dalam kelompok mendatangkan kesan kepada ahli kelompok. objektif. Jacobs (2001) menyatakan personaliti yang perlu ada pada pemimpin ialah mengambil berat. berkemahuan untuk belajar pengalaman baru. percaya dengan proses kelompok. namun jika gaya tersebut digabungkan mengikut kesesuaian masa. mengambil berat. Menurut Corey (2002). sensitif pada kepelbagaian individu dan budaya serta mesra dan terbuka. .

pemurah dan ramah. Dengan iman dan taqwa yang teguh seseorang pemimpin akan mempunyai keyakinan yang teguh dalam menjalankan proses tolong bantu. 2. 5. Islam begitu mengambil berat soal kejujuran dan keikhlasan tidak kira dari segi pertuturan. 6. Beriman dan bertakwa kepada Allah Beriman dan bertakwa kepada Allah adalah merupakan asas peribadi yang mampu membentuk personaliti mulia seseorang manusia. Pemurah dan ramah . 4. mengambil tindakan dan membuat keputusan. tidak munafik dan menepati janji. 3. dihargai dan dihormati. berani. sabar dan tenang. moral dan pemikiran. Dalam kelompok kemungkinan akan timbul percanggahan nilai. Oleh sebagai pemimpin Islam harus berani untuk menyatakan yang hak mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. beradab dan berakhlak. adil. Pemimpin dituntut berlaku adil dalam berbicara. Sebagai pemimpin harus ada keberanian untuk menegakkan yang hak dan menentang yang batil. Benar (Sidiq) Sifat pemimpin juga harus benar dalam percakapan dan perbuatan. Sikap dan personaliti pemimpin yang adil menjadikan ahli kelompok berasa puas hati. percakapan yang baik. Adil Adil bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berani Berani iaitu berani kerana Allah dan berani kerana hak. Seseorang itu perlu jujur pada diri sendiri dan juga kepada ahli-ahli dalam kelompoknya. pemikiran dan perlakuan. Jujur dan Ikhlas Jujur dan ikhlas bermaksud bertutur atau memberitahu atau membuat sesuatu dengan sebenarnya. Benar dalam percakapan ialah berterus terang dan tidak menokok tambah apa saja yang didengari.benar (sidiq). 1.

Adab dan akhlak pemimpin dalam kelompok akan dapat menjalin ukhuwah yang mesra dengan ahliahli kelompok. Percakapan yang baik Sebagai pemimpin Islam percakapan yang baik adalah melambang keperibadian dan personaliti seseorang inidividu. 11. tutur kata yang lembut dan sopan akan membuatkan ahli kelompok rasa dihargai. air muka yang manis. Seorang pemimpin yang pemurah dan ramah iaitu kaya dengan senyuman. Adab dan akhlak Adab dan akhlak yang baik akan dapat membina pergaulan yang yang baik. 7. Janji adalah satu lafaz yang perlu lahir dari hati suci bersih untuk melaksanakannya. Ini kerana melalui percakapan boleh menarik hati orang yang mendengar serta dapat menimbulkan interaksi yang mesra dan harmoni. Sabar dan tenang Seorang pemimpin yang memiliki sifat ini akan dapat mengawal emosi dan keadaan jika timbulnya sebarang masalah. tindakan dan sebagainya. Bagi seseorang yang beradab dan berakhlak ialah mereka tidak berdendam. 9. Menepati Janji Islam amat menitik beratkan soal menepati janji. 10. Sifat sabar dan tenang mampu mengawal seseorang itu bertindak diluar batasan dan mampu untuk merancang sebarang tindakan dengan penuh hikmah. . Seorang pemimpin dalam Islam adalah merupakan model yang paling berkesan dan ahli-ahli kelompok akan menilai setiap perkataan dan perbuatan seseorang pemimpin itu lebih-lebih lagi masyarakat kita yang terkenal dengan budaya ketimuran.Sifat pemurah dan ramah adalah intipati kepada membina perhubungan yang jelekit. boleh memaafkan kesalahan orang lain dan menghormati orang lain. Tidak Munafik Munafik ialah seseorang yang suka berbohong iaitu banyak berpura-pura dan hipokrit. 8. Dalam pengendalian kelompok seseorang pemimpin perlu menepati sebarang janji yang telah dilafazkan contohnya dari segi ketepatan masa perjumpaan. ketegangan dan konflik.

Corey (1990) mencadangkan cara yang terbaik bagi menggelakkan pembocoran rahsia adalah dengan membincangkan isu yang timbul di dalam kelompok sekiranya perlu. (2003) kerahsiaan adalah hak ahli mendedahkan pemikiran. Mereka diharapkan menjaga kerahsiaan sebagai cara bagi mewujudkan kepercayaan. perasaan dan maklumat peribadi kepada pemimpin dan ahli kelompok yang lain dan mengharapkan supaya maklumat itu tidak didedahkan kepada individu lain di luar kelompok. 1998). Semua ahli kelompok mengharapkan kelompok ini memberi peluang untuk berkongsi masalah dan yakin masalah ini tidak akan dikongsi oleh orang lain. melainkan ia menggugat keselamatan dan kesejahteraan individu ataupun orang ramai (Gazda dan rakan-rakan 2001). Adalah penting bagi menekankan etika kerahsiaan kepada semua ahli kelompok yang berpotensi (Corey dan Callanan. Dari segi kerahsiaan ini terdapat tiga isu utama yang sering ditekankan : • Pemimpin mempunyai tanggugjawab etika bagi memastikan etika dan kerahsiaan bahan dan maklumat kelompok.2. Menurut Jacobs. Pemimpin kelompok perlu peka dalam isu kerahsiaan ini dan jika mengesyaki ahli melanggar etika kerahsiaan maka tugas pemimpin kelompok adalah membawa isu ini ke dalam kelompok. . Pemimpin kelompok tidak dapat menjamin kerahsiaan penuh kerana ahli kelompok bebas berbincang dengan sesiapa saja di luar sesi walaupun telah dibuat penstrukturan. • Ahli perlu diberi kesedaran berkaitan kepentingan menjaga kerahsiaan sesi walaupun mereka tidak tertakluk sepenuhnya kepada etika kerahsiaan. kejelekitan dan perkembangan dalam kelompok.2. Pemimpin kelompok perlu menjamin kerahsiaan daripada semua pihak luaran kecuali apabila pendedahan diperlukan daripada segi undang-undang iaitu melibatkan bahaya yang jelas dan nyata kepada keselamatan ahli ataupun orang lain.3 Isu Kerahsiaan Menurut Gladding. • Pemimpin kekurangan kawalan atas kerahsiaan bahan dan maklumat yang dibincang dalam kelompok. Kerahsiaan adalah berasaskan kepercayaan ahli kepada pemimpin dan ahli kelompok yang lain. Masson dan Harvill. (2002) terdapat dua isu berkenaan kerahsian iaitu pemimpin kelompok perlu bertanggungjawab untuk menyimpan kerahsiaan isu kelompok dan pemimpin kelompok tidak mempunyai sepenuh jaminan dalam memastikan ahli kelompok untuk merahsiakan isu yang dibincangkan.

malah perlu peka untuk membawa isu kerahsiaan ini ke dalam kelompok jikalau dirasakan ahli kelompok melanggar etika kerahsiaan. Pemimipin kelompok perlu mewujudkan suasana kerahsiaan ini sentiasa dititikberatkan untuk menjamin kepercayaan bagi setiap ahli. Tugas pemimpin kelompok bukan sahaja untuk memastikan tanggungjawab kerahsiaan ini dilaksanakan. 2. • Meluangkan masa pada permulaan sesi pertama bagi membincangkan peraturan kelompok dan tanggungjawab ahli kelompok. Cara terbaik untuk menjaga pemimpin kelompok daripada salah amalan ialah dengan mengambil tindakan pencegahan iaitu tidak melaksanakan sesuatu tindakan yang melampaui kecekapan (Corey. latihan dan teknik yang dimiliki sahaja. Ini secara tidak langsung dapat memberi satu panduan dan ikutan kepada pemimpin mahupun ahli kelompok untuk sentiasa menjaga etika kerahsiaan kelompok. Tindakan undang-undang dapat dikenakan ke atas pemimpin kelompok sekiranya ahli melaporkan mereka mengalami kecederaan fizikal.Walaupun pemimpin kelompok dapat menjanjikan dan menjamin kerahsiaan antara ahli. 1977). Di dalam Islam telah menekan bahawa setiap individu perlu menjaga rahsia ataupun keaiban saudara-mara dan sahabatnya.2. 1989. Menurut Corey (2004) pemimpin kelompok perlu mengamalkan kod dan etika yang telah ditetapkan dan perlu mematuhi piawai yang sah. Gladding (2003) telah menyenaraikan beberapa garis panduan untuk memastikan pemimpin kelompok tidak melakukan malpractice iaitu : • Mematuhi setiap kod etika yang ditetapkan oleh badan profesional • Melakukan tapisan supaya dapat menggelakan ahli yang berpotensi mendatangkan masalah • Hanya mengamalkan teori dan teknik yang berdasarkan kemampuan. Dalam konteks ini pemimpin kelompok perlu peka dan melaksanakan perstrukturan yang jelas untuk memastikan kerahsiaan ini dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya oleh ahli. trauma emosi.4 Isu Malpractice atau Salah Amalan Isu malpractice ataupun salah amalan ini perlu diambil perhatian oleh semua pemimpin kelompok. Swenson. 2001). 2004). . kemudaratan psikologi ataupun kewangan akibat daripada penyertaan dalam pengalaman kelompok ( Shaffer dan Galinsky. ini belum tentu dapat memastikan ahli kelompok berkongsi isu kelompok dengan orang lain (Gazda dan rakan-rakan. Saman salah amalan boleh dikenakan ke atas pemimpin kelompok sekiranya mereka melanggar peruntukan etika kolompok.

2. • Mematuhi syarat bayaran perkhidmatan dan amalan penyimpanan rekod yang ditetapkan undang-undang. Pemimpin kelompok perlu mematuhi setiap peraturan dan kod etika yang telah ditetapkan oleh piawaian yang disahkan untuk menjamin proses kelompok ini berjalan dengan lancar. 2004).5 Isu Dwi Hubungan antara pemimpin kelompok dengan ahli Gazda dan rakan-rakan. Untuk menggelakkan pemimpin kelompok melakukan salah amalan ialah dengan mengekalkan kemunasabahan. menilai dan bertanggung. 2. . kelaziman dan latihan yang berhemat (Corey. Pemimpin kelompok berkemungkinan akan membangunkan kelompok baru dan ada diantara ahli mempunyai kaitan ataupun hubungan dengan pemimpin kelompok. Penguasaan kecekapan juga memainkan peranan penting untuk menggelakkan salah amalan ini berlaku. • Memperkasakan ahli bagi memantau.jawab atas perkembangan diri sendiri. • Menyedarkan ahli berkaitan kepentingan menjaga kerahsiaan dan situasi hak kerahsiaan boleh dimansuhkan. • Gagal melindungi orang lain daripada klien. teori dan teknik amalan dalam bidang kepakaran masing-masing. • Pencabulan hak peribadi klien seperti berkait dengan seks ataupun mengganggu hak privasy klien. (2001) menyatakan terdapat beberapa yang akan menyebabkan delima etika : 1. • Sentiasa mengikuti perkembangan kajian. • Menjalani penyeliaan secara berterusan semasa menjalankan kelompok. Menurut Swenson (1997) terdapat 3 jenis salah amal yang sering berlaku iaitu : • Memberi perkhidmatan yang tidak cekap dan berkesan sedangkan bayaran yang dikenakan mahal. Isu salah amalan ini perlu dielakkan oleh pemimpin kelompok kerana ianya bukan sahaja memudaratkan pemimpin kelompok tetapi ahli kelompok juga akan menerima musibahnya.• Mendapatkan „inform consent‟ daripada klien ataupun ibu bapa klien sekiranya klien masih minor.

3.2. Ini akan mewujudkan masalah kesaksamaan dan keadilan antara ahli dan pemimpin kelompok.6 Membuat keputusan yang beretika Dalam isu pemimpin membuat keputusan yang beretika ini ada 6 prinsip yang berkaitan iaitu : 1. Ini berkemungkinan akan menyebabkan konflik. walaupun sesetengahdwi hubungan tidak dapt dielakkan dan nampak seolah-olah tidak membahayakan. Tarikan fizikal juga berkemungkinan akan berlaku antara pemimpin dan ahli kelompoknya. 4. Pemimpin kelompok mempunyai tugas dan tanggungjawab memastikan hubungan yang terapeutik tidak terjejas sekiranya wujud sebarang dwi hubungan yang tidak dapat dielakkan. 4. 3. 5. Pemimpin perlu dapat mengawal situasi dan keadaan untuk mewujudkan satu kelompok yang betul-betul bebas daripada konflik yang bakal timbul apabila terdapat isu dwi hubungan ini. . Miliken dan Walden (2001). Selepas kaunseling kelompok bermula. 2. Fidelity yang merujuk kepada kesetiaan dan tanggungjawab samaada pemimpin mahupun ahli terhadap kelompok. Keadilan iaitu layanan sama rata untuk semua ahli. 2. Ini akan menyebabkan isu dwi hubungan berlaku antara pemimpin dengan ahli kelompoknya. Isu dwi hubungan juga berlaku apabila pemimpin mempunyai 2 fungsi kepada kliennya iaitu sebagai pemimpin kelompok di dalam kelompok dan sebagai kaunselor di dalam kaunseling individu. Benificence iaitu jika seseorang ahli dikeluarkan sejauh mana ia mendatangkan kebaikan kepada ahli kelompok yang lain. Menurut Neukrug. semua jenis dwi hubungan ini mempunyai risiko dan potensi bagi membahayakan kerana kelemahan dan ketidakseimbangan kuasa antara kaunselor dan kliennya. 2. konflik akan berlaku apabila ahli dan pemimpin kelompok saling mengenali antara satu sama lain. Autonomi iaitu kebebasan ahli membuat keputusan. Dalam sesetengah situasi contohnya ketua kelompok telah menyedari bahawa di dalam kumpulannya terdapat bekas pasangan kliennya yang telah mengikuti kaunseling individu. Non-malifecence iaitu apabila ahli meninggalkan kelompok ianya tidak menganiaya ahli kelompok yang lain.Seperti contohnya pemimpin kelompok pernah bekerja bersama-sama ahli sperti guru dan pelajar ataupun teman sekerja dan sebagainya.

Di samping itu pemimpin kelompok perlu ada pengetahuan . etnik dan agama yang berbeza. 1980 & Simon. Oleh yang demikian seorang pemimpin kelompok harus tahu tentang kepercayaan dan sikap sesuatu etnik supaya mereka tiada bias dan sedar tentang kepelbagaian ahli kelompok. 1978). persetubuhan haram. India. maka mereka perlu sensitif untuk melakukan pengubahsuaian dari segi konsep dan teknik intervensi bagi menyesuaikannya dengan kepelbagaian kelompok. Swenson (1997) memberi empat garis panduan bagi memastikan pemimpin itu bertindak secara etika iaitu : 1. Cina. Ini penting bagi mengekalkan hubungan baik dan keterbukaan ahli pada pengalaman kelompok. Dalam keadaan ini pemimpin kelompok harus bijak menangani konflik nilai dalam kaunseling (Strupp. Konflik timbul apabila ada ahli yang membicarakan soal gay. Oleh yang demikian apabila seseorang pemimpin berada dalam kelompok dari populasi yang pelbagai. penagihan alkohol. lesbian.7 Isu nilai dan silang budaya Setiap individu mempunyai nilai dan budaya yang berbeza. Bertindak bagi kepentingan ahli 3. Kebanyakan kelompok yang dibentuk adalah dari populasi yang pelbagai. perbezaan umur dan gender. Kejujuran peribadi dan profesional ahli 2. 2000). Nilai agama adalah merupakan salah satu punca berlakunya konflik nilai dalam kelompok. Kadazan.2. Veracity iaitu kejujuran terhadap ahli kelompok. Dalam masyarakat Malaysia pendekatan kaunseling pelbagai budaya khususnya dalam perjalanan sesebuah kelompok adalah penting memandangkan negara ini terdiri dari pelbagai etnik iaitu Melayu. Dalam kaunseling memang tidak dapat dielak bahawa sistem nilai pemimpin akan sedikit sebanyak mempengaruhi pandangan pemimpin mengenai matlamat kelompok dan jenis pendekatan yang digunakan. Sama ada pemimpin dapat membuktikan tindakan adalah penilaian terbaik berkaitan apa yang sepatutnya dilakukan berdasarkan panduan terkini profesion. Bertindak tanpa niat jahat atau kepentingan peribadi 4. pengguguran dan sebagainya. Pemimpin harus mendapatkan kerjasama dari semua ahli kelompok bagi memastikan tiada perlanggaran undang-undang berlaku sepanjang sesi kelompok. sistem kepercayaan. Dusun dan sebagainya.6. 2. Konflik nilai akan timbul apabila ahli kelompok datang dari pelbagai latar belakang dan pengalaman yang berbeza dari segi budaya tahap sosioekonomi. Apa yang penting ialah pemimpin perlu bersedia untuk bekerja dalam kerangka kelompok pelbagai budaya (Han & Vasquez.

bagaimana asumsi nilai beberapa teori dan pendekatan mungkin akan bertindak dengan nilai-nilai kelompok etnik yang berlainan budaya.2. . Keadaan ini akan menyebabkan pemimpin sukar untuk melahirkan perasaan mereka kepada ahli dan kelompok dan ini akan menghadkan intervensi mereka dalam kelompok. Oleh itu pemimpin perlu menggunakan kemahirannya untuk menggerakkan ahliahlinya mencari nilai sendiri dan tidak mengharapkan orang lain menentukan untuk mereka. Mereka berlindung disebalik keprofesionalan mereka dan takut jika dilihat tidak profesional atau hilang hormat dari ahli kelompok. Oleh itu pemimpin kelompok harus berupaya menggunakan kepelbagaian gaya kepimpinan yang kongruen dengan sistem nilai kelompok-kelompok etnik yang berbeza. Pemimpin menghadapi dilema sejauhmanakah pendedahan kendiri yang perlu mereka lakukan. manakala exposing value pula ialah pemimpin membenarkan ahli mencabar dirinya tanpa rasa bersalah jika ahli-ahli tidak menerima nilai pemimpin. Menurutnya lagi jika pemimpin berhasrat untuk berkongsi sesuatu yang peribadi ia seharusnya dilakukan setelah memikirkan kebaikan dan keburukan kepada ahli atau untuk menggalakkan ahli supaya membuat pendedahan kendiri yang sama. Pemimpin kelompok juga perlu sedar akan metod yang membantu culture-specific. Contohnya pemimpin tiada kemahiran berkaitan lesbian maka kes tersebut perlu dirujuk kepada orang yang ada kemahiran dalam mengendalikan kes tersebut. Ada sesetengah pemimpin hanya membuat pendedahan kendiri seminima yang mungkin bagi mengekalkan jarak diantara dirinya dengan ahli. 2. Menurut Corey (1985). 2. adakalanya pemimpin mengambil sikap hanya melakukan sedikit pendedahan kendiri.8 Pendedahan Kendiri Seseorang pemimpin akan mengalami konflik sama ada perlu atau tidak untuk membuat pendedahan kendiri.9 Kesan Nilai Pemimpin Kepada Kelompok Kebiasaannya nilai yang dipegang oleh seseorang pemimpin akan banyak mempengaruhi kelompok.9 Membuat Rujukan Apabila seseorang pemimpin merasakan tidak mampu untuk membantu mana-mana ahli maka mereka perlu merujukkan ahli tersebut kepada orang yang lebih pakar. 2. Imposing value ialah pemimpin dilihat tidak menghormati integriti ahli seolah-olah ahli-ahli tidak ada nilai sendiri untuk bertindak. Dalam kes ini menurut Corey (1985) dua isu penting iaitu ‟imposing value‟ dan ‟exposing value‟.2.2.

iv) Pemimpin berasa dirinya tidak mampu menolong atau membantu ahlinya.3 Isu-isu Selepas Kelompok (Closing Stages) 2.3.1 Penamatan Sesi kelompok Kelompok adalah koleksi inidividu. ii) Ahli didapati tidak sesuai menjalani sesi kelompok tetapi lebih sesuai menjalani kaunseling individu dan pemimpin tidak menjalankan sesi individu maka pemimpin perlu merujuk ahli tersebut kepada orang yang menjalankan sesi individu. 2. ini boleh meningkatkan kejelekitan (cohesiveness) sesama ahli kelompok. Pemimpin kelompok harus membuat tindakan susulan kepada semua ahli kelompok. kepercayaan baru. Isu yang penting pada tahap penamatan ini juga ialah tentang pembiaran (abandonment) iaitu selepas kelompok tamat ahli-ahli dibiarkan tanpa ada susulan. Perkongsian perasaan ini adalah untuk mendengar perasaan ahli jika ada ahli yang tidak berpuas hati dengan kelompok. Ini bagi menjaga kebajikan ahli-ahli klien dan terus memberikan bantuan dan sokongan kepada ahli-ahli kelompok. Jika isu rasa kehilangan ini tidak diatasi maka ia akan memberi kesan kepada proses teraputik yang telah berlaku sepanjang proses kelompok. iii) Ahli tidak memerlukan sesi kelompok tetapi perlu kepada bantuan pihak berkuasa dan badan sokongan lain seperti kes jenayah dan sebagainya. Contohnya pemimpin telah jatuh hati pada ahlinya.Dalam hal ini seseorang pemimpin itu perlu merujuk ahlinya jika ada sebab-sebab berikut iaitu : i) Timbul konflik antara pemimpin dan ahli dan ia tidak dapat diselesaikan. Penamatan sesuatu kelompok juga akan meninggalkan kesan kehilangan kepada ahli. Oleh itu dalam membuat rujukan itu pemimpin perlu mendapatkan persetujuan ahli tersebut terlebih dahulu dan sebarang keputusan adalah terletak di tangan ahli. tingkahlaku baru dan sudah ada keputusan yang ingin diambil tentang sesuatu perkara. Tahap penamatan adalah tahap penting dalam sesuatu sesi kelompok. Apabila kelompok berakhir ahli-ahli akan pergi dengan maklumat baru. Pemimpin kelompok juga perlu menilai sumber rujukan yang berpotensi dan sebaiknya menghubungi sumber tersebut bagi menentukan kesediaan dan kesesuaian memberi khidmat kepada ahli. Pada tahap ini pemimpin kelompok harus bijak untuk menamatkan kelompok supaya tidak timbul isu-isu berbangkit dalam kalangan ahli kelompok. Ia juga dapat memberikan pemimpin maklum . Bagi menamatkan sesuatu sesi kelompok dengan jayanya pemimpin harus galakkan ahli kelompok untuk berkongsi perasaan sepanjang sesi berlangsung. pandangan hidup (world view) yang baru.

Memimpin Kaunseling Kelompok. Posted by kaunseling at 5:41 PM No comments: JENIS-JENIS KELOMPOK KAUNSELING 1.gaya dan pendekatan yang digunakan oleh pemimpin kelompok untuk menjayakan kelompok yang dipimpinnya. JLd 4 bil 1 hal 19-30. Bhd. (2001). Jurnal Pendidikan UTM. M..0 Kesimpulan Kepimpinan dalam kelompok memainkan peranan yang besar untuk menjayakan sesebuah kelompok. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn. Ginter E. MA: A Pearson Education Company. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Pelbagai cara. Oleh itu pemimpin dapat menilai keberkesanan kepimpinannya dan dapat membuat penambahbaikan sekiranya perlu. Mohamed Sharif b Mustafa (1998). Rujukan Gazda G. Oleh itu seorang pemimpin perlu bertindak dengan sebaik mungkin supaya mereka mampu mengendalikan kelompok dengan berkesan dan mencapai matlamatnya.balas berkaitan keberkesanan kelompok daripada ahli selepas ahli keluar dan menjalani kehidupan biasa. Needham Heights.R. Pengenalan Kaunseling Kelompok.0 Pengenalan . & Horne A. M. J. 3. Skudai: Penerbit UTM. Ida Hartina Ahmed Tharbe (2006). Zuraidah A. Group Counseling and Group Therapy: Theory and Application. Bhd.(1996).. Isu-isu yang dibincangkan dan diketengahkan dalam kertas kerja ini boleh memberikan kesan ke atas sama ada berjaya atau gagal.

1. tahap keseriusan masalah. 1971). Kelompok jenis ini adalah memfokuskan pencapaian tugasan bagi kumpulan dan tidak menfokus kepada pencapaian individu. Kelompok Bantu diri 6. Kelompok Bimbingan Kelompok Tugasan Kelompok tugasan adalah merupakan kelompok yang dibentuk dengan tujuan untuk mencapai sesuatu matlamat yang telah disasarkan. Jenis kaunseling kelompok ini dibahagikan bergantung kepada tujuan kelompok itu dibentuk. Kelompok Psikoterapi 3. Kelompok Perkembangan ataupun pengalaman 4.Kaunseling kelompok boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Kelompok berdasarkan populasi tertentu 2. Kelompok berdasarkan perawatan 2. Keseluruhannya kelompok kaunseling boleh dibahagikan kepada 2 jenis yang utama iaitu: 1. psikopembelajaran. Kelompok tugasan 2. Menurut Association for Specialist in Group Work (ASGW. Corey (2000) mengklasifikasikan kelompok kepada kelompok psikoterapi. Kelompok berdasarkan perawatan Kelompok yang dibentuk berdasarkan perawatan atau dipanggil juga kelompok pemulihan atau pendidikan dibahagikan kepada beberapa jenis yang utama iaitu : 1. tanggungjawab pemimpin. saiz kelompok. kecekapan dan ketrampilan pemimpin dan kandungan perbincangan kelompok (Mahler. kelompok bantu diri. Kelompok kaunseling ataupun teraputik 5. 2000) kelompok tugasan mempromosi pencapaian tugasan kumpulan yang cekap dan berkesan di kalangan individu yang dikumpul bagi melaksanakan tugas itu.0 Jenis-jenis Kelompok 2. jangka masa kelompok itu berjalan. kelompok brief dan kelompok orientasi tugas. .

Oleh yang demikian Hulse-Killacky. Oleh itu pemimpin kelompok harus menggunakan kemahiran teraputiknya untuk membina kepercayaan. 3.Kelompok ini tidak berfokus untuk mengubah individu sebaliknya penekanan adalah kepada pencapaian dalam melaksanakan sesuatu tugas yang telah diberikan. 4. Namun demikian terdapat beberapa kelemahan dalam pengendalian kelompok jenis ini iaitu: 1. . Ahli yang pasif juga disebabkan mungkin adal dalam kalangan mereka yang tidak pernah mengikuti sesi kelompok dan apabila berada dalam kelompok mereka merasa tidak selesa dan sukar untuk memberikan kerjasama kepada ahliahli lain dalam kelompok. 6. Proses dalam kelompok berlaku dengan penumpuan diberikan untuk menyelesaikan masalah mengikut tugasan kelompok. Masa yang mencukupi diambil bagi membina budaya dan pembelajaran berkaitan satu sama lain. penglibatan dan sokongan setiap ahli kelompok. 5. brainstorming dilakukan bagi memikirkan pelan tindakan dan kata sepakat harus dicapai bagi melaksanakan pelan tindakan yang telah dibincangkan. Konflik dikenal pasti. Sistem kelompok yang mengandungi pemimpin ahli dikenal pasti serta diperakui. Kejayaan kelompok tugasan ini banyak bergantung kepada sejauh mana dinamiknya kelompok itu. Proses dan kandungan kelompok adalah seimbang. Tujuan kelompok jelas kepada semua ahli. Ahli tidak jelas dengan peranan dan tujuan kelompok. 2. Killacky & Donigian (2000) dalam Ida (2006). Etika kerjasama dan rasa hormat diperkembangkan dan disemai. Pemimpin kelompok memainkan peranan penting untuk membina kelompok yang dinamik tersebut. kerjasama dan kejelekitan dalam kalangan ahli kelompok bagi menggerakkan kelompok menjadi kelompok yang proaktif dan produktif. 2. Ahli-ahli kelompok mungkin ada yang tidak jelas peranan mereka dan tujuan berada dalam kelompok. Setelah tahap kejelekitan telah wujud maka ia akan menarik komitmen. telah menggariskan beberapa andaian untuk memastikan kelompok tugasan berfungsi dengan lebih baik iaitu : 1. Ahli kelompok memberikan sepenuh perhatian kepada tugasan yang ditetapkan. Oleh itu mereka tidak dapat memberikan komitmen yang sepenuhnya semasa berada dalam kelompok. Ahli yang pasif Oleh kerana ada ahli tidak jelas maka mereka akan lebih banyak berdiam diri dalam kelompok.

Apabila pesakit beransur pulih mereka dikehendaki menjalani sesi kelompok seminggu sekali melalui program rawatan pesakit luar. Klien dalam kelompok ini harus menepati diagnosis dalam Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder (DSMIV). Dalam kelompok ini biasanya kes-kes adalah berisiko tinggi. Matlamat utama kelompok ini adalah perubahan personaliti individu sama ada kecil atau besar. 10. Pemimpin memberi tumpuan kepada isu „di sini dan kini‟ 9. 8. Ahli dan pemimpin mengambil masa bagi mengimbas apa yang berlaku sepanjang sesi. Maklum balas diberikan. Ahli adalah merupakan sumber yang aktif. kecelaruan identity. Biasanya pemimpin kelompok jenis ini terdiri daripada ahli psikiatri ataupun ahli psikologi yang terlatih dan berlesen. Kelompok Psikoterapi Kelompok Psikoterapi adalah merupakan satu pendekatan kaunseling yang bersifat merawat dan memulihkan. Andaian-andaian di atas jika dapat dipenuhi akan dapat memastikan kelompok berfungsi dengan baik. pusat kesihatan mental dan melalui program pesakit luar.7. 12. Kelompok ini biasa dijalankan di hospital. Di samping itu juga ahli-ahli kemungkinan tidak mempunyai masalah yang sama. Kelompok jenis ini berbeza dengan kelompok jenis lain kerana klien atau ahli kelompok terdiri daripada mereka yang mengalami gangguan mental. Dalam suasana seperti hospital pemimpin kelompok dapat memantau perkembangan pesakit setiap hari. Ahli mempelajari cara bagi ahli yang berkesan dan berpengaruh. 11. Ia memberi tumpuan kepada ahli yang mengalami gangguan psikologi yang kronik bagi memperbetulkan emosi dan tingkah laku binormal sehingga menyebabkan disfungsi diri. Pemimpin mempamerkan set kemahiran yang ditetapkan bagi membantu ahli menangani isu tugas dan hubungan kemanusiaan. anxiety dan sebagainya. dan ini menyukarkan pemimpin kelompok untuk menggunakan pendekatan rawatan yang . depresi. Oleh kerana ia melibatkan perubahan personality maka proses kelompok psikoterapi ini mengambil masa yang agak panjang. kebimbangan kronik. Pemimpin kelompok ini juga berbeza dengan kelompok yang lain kerana ia melibatkan professional terlatih dalam pelbagai bidang perubatan dan kesihatan mental. Oleh yang demikian menjalankan sesi dalam kelompok ini begitu mencabar. ini kerana pemimpin kelompok tidak dapat menjangka dengan tepat apa yang akan berlaku. kecelaruan serius.

Dalam kelompok ini ahli akan diproses untuk menjadi setulen yang mungkin melalui kaedah konfrantasi dan ini akan menjadikan keadaan kelompok lebih intensif dan emosional. Ahli belajar berkaitan diri sendiri dan orang lain. Ahli-ahli bebas menentukan apa yang mereka mahu pelajari dan mereka boleh menguji perlakuan mereka.sesuai untuk semua ahli kelompok. menganalisa maklumat dan membuat keputusan. . Kelompok jenis ini boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu kelompok latihan atau T-Group. Perjalanan sesi yang panjang ini adalah bagi membina hubungan yang efektif melalui interaksi yang mendalam. 1. kelompok pertembungan dan kelompok marathon. Kelompok Perkembangan dan pengalaman Kelompok jenis ini adalah bertujuan membantu individu-individu yang sihat dari segi psikologinya. Kelompok Maraton Kelompok ini adalah merupakan jenis kelompok yang bercirikan perjalanan sesi yang agak panjang sehingga berminggu-minggu. Namun ianya menggabungkan peluang supaya dapat berkembang dalam setting yang berbeza. Oleh yang demikian pemimpin yang memimpin kelompok jenis ini memerlukan kemahiran yang tinggi dan struktur yang jelas. Ahli kelompok akan menjalankan aktiviti bersama sepanjang hari sehingga tempoh kelompok tamat. Keadaan ini akan mewujudkan kurang selesa kepada ahli dalam kelompok dan ini memerlukan pemimpin kelompok bijak untuk menggunakan kemahiran-kemahiran mereka. Kelompok Latihan atau T-Group Kelompok latihan atau T-Group adalah berorientasikan latihan bagi memperkembangkan sensitivity dan kemahiran interpersonal klien. 3. Antara ciri-ciri kelompok perkembangan adalah menekankan kepada: 1. 2. Pembelajaran secara tindakan berbanding hanya berbincang berkaitan sesuatu isu. Kelompok Pertembungan Kelompok pertembungan pula adalah bermula dari kelompok latihan dan ia berasaskan penyelesaian masalah.

Keutamaan diberi kepada pengalaman secara langsung hasil daripada peningkatan kesedaran dan tindakan. merancang. Menurut Johnson & Johnson. 1989 kaunseling kelompok ialah satu pendekatan yang boleh digunakan oleh kaunselor terlatih untuk memberi pertolongan yang berkesan kepada individu yang normal yang menghadapi masalah-masalah seharian yang biasa dalam satu jangka waktu yang sama. Jumlah ahli kelompok adalah sekitar 6 hingga 12 orang dan keahlian adalah heterogeneous atau pelbagai. Pemimpin kelompok harus cuba menyediakan suasana yang teraputik bagi memberi keselesaan. Fokus utama kaunseling kelompok adalah membantu individu menerokai dan mengkonfrantasi ketidakpuasan yang dilalui oleh mereka. 2000 ahli diberi latihan berstruktur sehingga kemahiran baru itu menjadi sebahagian dari fungsi formal seseorang individu. Kelompok ini lebih berorientasikan masalah ataupun penyelesaian masalah. bersifat memulihkan dan mampu menghalang masalah yang bakal berlaku. Ahli-ahli yang mengalami masalah akan dibantu mencari jalan dan melaksanakan strategi bagi menyelesaikan masalah tersebut. Dalam kelompok ini. Kelompok Bantu Diri Kelompok ini berbeza dengan kelompok kaunseling. rasa selamat dan penuh kepercayaan bagi membolehkan setiap individu menilai diri-sendiri. Kelompok Kaunseling atau Teraputik Kelompok kaunseling adalah merupakan kelompok yang dibentuk bagi mewakili keadaan sebenar sebaik mungkin. Dengan sumber yang pelbagai ini akan meningkatkan motivasi dan minat kelompok untuk kekal. mengubah dan melaksanakan pelan tindakan yang dirancang dalam kelompok. Ini adalah bagi mempertingkatkan sumber dalam kelompok. 4. Menurut Zuraidah. Ianya tidak memerlukan pemimpin yang pakar kerana setiap ahli memainkan peranan untuk berkongsi pengalaman-pengalaman mereka. Fungsi utama kelompok ini adalah sebagai system sokongan kepada . memberikan sokongan emosi dan social antara satu sama lain. ahli-ahli akan memainkan peranan untuk membantu ahli yang mengalami masalah. Kelompok kaunseling menggunakan potensi ahli bagi memahami diri sendiri. 3. Ahli-ahli dalam kelompok ini perlu bersikap terbuka dan fleksibel.2. Interaksi antara ahli amat digalakkan bagi memberi ahli peluang dan berani mengambil risiko serta mampu menjadi setulen yang mungkin. meningkatkan perkembangan diri dan dapat berhubung dengan orang lain dengan lebih berkesan.

Ciri-ciri kelompok ini juga ialah ahli adalah homogeneous.setiap ahli dan ahli dengan bantuan kumpulan bertanggungjawab kepada dirinya dan juga sebarang keputusan yang dibuat. hubungan rakan sebaya. Ianya lebih berkisar kepada menyampaikan maklumat dan tidak melibatkan penerokaan yang mendalam. pesakit kanser. 2006). pendidikan dan sebagainya. . hubungan interpersonal dengan individu lain. tayangan video. Kelompok Bimbingan besar 2. ketagihan alcohol. kemahiran belajar. disiplin kendiri pelajar. Kelompok bimbingan kecil Kelompok bimbingan besar mampu menjangkau berpuluh-puluh peserta bergantung kepada keupayaan fasilitator yang menguruskan kelompok tersebut. Trotzer (1980) dalam Ida (2006) menyatakan bahawa kelompok bimbingan membekalkan maklumat dan kemahiran yang berguna secara peribadi dan menggalakkan hubungan interpersonal. kurang upaya dan lain-lain. Selain itu timbul persoalan sejauhmana keberkesanan kelompok kerana ahli hanya berkongsi pengalaman bukannya kepakaran dan pengalaman itu mungkin tidak sesuai bagi ahli yang lain kerana setiap individu berbeza latar belakang. ahli bertindak sebagai agen sokongan dan bantuan dan sekiranya ada pemimpin dalam kelompok itu ia lebih bertindak sebagai fisilitator dan kebiasaannya pemimpin dilantik dalam kalangan ahli kelompok itu sendiri (Ida. Kelompok ini sangat menjimatkan masa kerana pemimpin kelompok dapat menyampaikan maklumat kepada khalayak yang besar dalam jangkamasa yang singkat. Ahli juga mungkin hanya meluahkan emosi dan tekanan yang dihadapi tanpa membantu ahli lain dan ini akan mewujudkan kebergantungan kepada kelompok. perkembangan kerjaya dan mengembangkan suasana perkembangan yang efektif. Terdapat beberapa kelemahan dalam kelompok ini iaitu dari segi peranan pemimpin yang kurang jelas. perbincangan dan perkongsian demi membantu ahli kelompok memahami diri.Contoh kelompok bantu diri adalah kelompok untuk penagihan dadah. Dalam kelompok ini Thompson & Poppen (1979) menyatakan focus dan kandungan kelompok bimbingan di sekolah adalah perkembangan konsep kendiri. ini kerana pemimpin dilantik dalam kalangan ahli kelompok dan bertindak hanya sebagai fasilitator sahaja. Namun terdapat kelemahan iaitu pemimpin atau fasilitator sukar untuk mengesan keberkesanan penyampaian maklumat tersebut. Ida (2006) membahagikan kelompok bimbingan kepada 2 jenis iaitu: 1. forum dan lain-lain. perkembangan dan dunia mereka. Kelompok Bimbingan Kelompok bimbingan kebiasaannya banyak dijalankan di sekolah-sekolah dalam proses membimbing para pelajar. Biasanya cara yang digunakan adalah seperti ceramah.

Ini kerana pada zaman ini remaja masih lagi mencari-cari identiti diri mereka.Manakala kelompok bimbingan kecil pula hanya melibatkan 8 hingga 12 orang ahli pada setiap masa. keraguan kepada kebolehan diri dan menyedari semua keadaan tersebut dikongsi bersama dengan rakan remaja yang lain. 2. kelesuan dan keadaan diri yang terabai. panas baran. susah untuk bergaul. Dalam . Kelompok Berdasarkan Populasi Tertentu Kaunseling kelompok berdasarkan populasi tertentu boleh dibahagikan kepada : 1. Kelompok kaunseling untuk remaja 3. Kelompok kaunseling untuk kanak-kanak 2. Oleh yang demikian kanak-kanak yang mangalami masalah emosi dan tingkahlaku yang serius ini dibantu dengan diberi pemulihan awal untuk membantu mereka secara psikologi untuk menghadapi segala perkembangan hidup dengan lebih berkesan dan kanak-kanak ini dibantu bagi mengubah tingkahlaku mereka kea rah yang tingkahlaku normal. Kelompok kaunseling untuk orang tua 1. 2. Kaunseling kelompok untuk remaja Ketika menempuhi zaman remaja individu akan merasa kesunyian dan menghadapi kesukaran dalam membuat pilihan dan keputusan. Kaunseling kelompok ini digunakan dengan tujuan untuk memberi peluang kepada kanak-kanak meluahkan perasaan mereka tentang masalah dan konflik yang mereka hadapi. bahkan mereka belajar untuk meluahkan keprihatinan mereka dan bagaimana pendapat mereka didengari. Kaunseling kelompok untuk kanak-kanak Kelompok ini tertumpu kepada pencegahan atau pemulihan. Kelompok kaunseling untuk pelajar 4. Kebiasaannya terdapat kanak-kanak yang agresif iaitu suka bergaduh. Dalam kelompok mereka belajar untuk berinteraksi dengan rakan remaja yang lain dan mereka mendapat faedah dari contoh interaksi mereka dengan pemimpin kelompok yang biasanya dikendalikan oleh kaunselor. Oleh yang demikian sesuatu isu dapat dibincangkan dengan lebih mendalam dan kebiasaannya tumpuan dalam kelompok ini lebih kepada perbincangan berbanding pembentangan oleh fasilitator atau pemimpin. Melalui kaunseling kelompok remaja dibantu dengan memberi ruang kepada mereka untuk meluahkan konflik-konflik perasaan yang dihadapi. kurang perhatian dirumah.

konteks ini remaja belajar untuk membantu orang lain untuk mencapai persefahaman dan penerimaan diri. Melalui kaunseling kelompok ini golongan tua harus sedar bahawa banyak benda yang boleh dilakukan apabila mereka berjaya membuang tanggapan negatif seperti rasa terpinggir dan rasa tidak berguna kepada membina rasa hormat. Kaunseling kelompok untuk orang tua Apabila menjejaki usia tua maka akan timbul perasaan kesunyian dan rasa terpinggir. 4. 3. 3.0 Rujukan . Kaunseling kelompok tersebut bergerak dengan tujuan dan matlamat yang berbeza bergantung kepada tujuan kelompok itu mula-mula dibentuk.0 Kesimpulan Terdapat dua jenis kaunseling kelompok yang telah dikategorikan. kolej dan juga universiti. perasaan dipinggirkan dan sebagainya. Kelompok ini digunakan sebagai medan kepada pelajar yang menghadapi masalah perkembangan sosial dan emosi seperti masalah pemilihan kerjaya. rasa tulus dan rasa sempurna. krisis identiti. hubungan antara rakan sebaya. Kaunseling kelompok untuk pelajar Kaunseling kelompok ini biasanya digunakan di sekolah. Ia juga dikenali dengan panggilan home rome dan sebagainya. Kaunseling kelompok ini lebih tertumpu kepada bagaimana untuk mencegah kesunyian dan menawarkan galakkan yang penting ketika mereka mencari makna kehidupan sebenar supaya mereka dapat melalui kehidupan yang lebih bermakna. 4.

M. & Donigian.. Memimpin Kaunseling Kelompok. NJ: Prentice Hall. Mahler. G. CA: Brooks/ Cole. Hulse-Killacky. S. Perasaan saling memerlukan antara satu sama lain wujud sejak dilahirkan lagi. Monterey. J. Menurut Corey (1995). Ida Hartina Ahmed Tharbe. A Study of the separation and individuation process: The Psychoanalytic Study of the Child. Posted by kaunseling at 5:39 PM No comments: KAUNSELING KELOMPOK 1. J. Kuala Lumpur: Pts Publications. Killacky. Bhd. D.R. New York: Quadrangle. & Poppen. (2006). Making Task Group Work In Your World. C. Dalam institusi pendidikan keberkesanan intervensi kelompok telah terbukti. Zuraidah A. J. (2000). L. Joining Together: Group Theories and Group Skills. P (2000). D.(1989). & Johnson. W. Pengenalan Kaunseling Kelompok. kaunseling kelompok boleh membantu bilangan pelajar yang lebih besar di institusi pendidikan. Upper Saddle River. (5th Ed). W. Guidence Activities for Counselors and Teachers. Ini kerana setiap manusia saling perlu-memerlukan antara satu sama lain. Menjadi lumrah manusia hidup dalam satu komuniti masyarakat. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn. (2000). California: Brooks/ Cole Publishing Company.0 Pengenalan Kaunseling kelompok telah memperlihatkan potensi yang besar dalam membantu individu dalam bilangan yang besar. Needham Heights: Allyn and Bacon. A (1979). Theory & Practice of Group Counseling.Corey. (1971). . Johnson. Thompson.

and facilitative relationship in which an incongruent. integrated.2.counseling is a relaxed.. Kaunseling Kaunseling pula adalah satu proses tolong bantu bagi menyesuaikan diri dengan kehidupan seharian. Johnson and Johnson (1991) pula berpendapat kelompok adalah: “..a collection of two or more individuals. with the awareness that each belongs to the group and for the purpose of achieving mutually agreed-upon goals” Gadza (1978) mendefinisikan kelompok sebagai: “…group work refers to the dynamic interaction between collections of individuals for prevention or remediation of difficulties or for the enhancement of personal growth/ enrichment through the interaction of those who meet together for a commonly agreed on purpose and at prearranged times”.. safe. secure and fully functioning”.a number of individuals bound together by a community of interest..0 Definisi Kelompok Kaunseling dan Kaunseling Kelompok Menurut Webster‟s Third New World International Dictionary kelompok didefinisikan sebagai: “. who meet in face to face interaction. independently. Rogers (1961) mendefinisikan kaunseling sebagai: “. disorganized and troubled person moves towards becoming open. purpose or function”. Cottle (1973) pula berpendapat: .

Brammer and Shostrom (1960) pula mendefinisikan kaunseling sebagai: “…a one to one relationship between counselor and client which focuses on rational planning.. mentakrifkan kaunseling sebagai : “…satu proses dalam membantu klien menyesuaikan diri dengan hal-hal seharian mengenai perkembangan dan memperbaiki perkembangan itu sama ada pembaikan terhadap tingkahlaku. Carl Rogers (1970) mendefinisikan kaunseling kelompok sebagai orientasi permasalahan dan pemulihan proses yang mana setiap orang dirasionalkan mengikut kehendak ramai. Mereka menilai diri dan keadaan dalam usaha mengubah sikap dan kelakuan. Kaunseling pencegahan menolong ahli-ahli menyelesaikan masalah sebelum ia bertambah rumit. Ia juga melibatkan fungsi-fungsi terapi yang mana ahli-ahli dalam kelompok berkongsi masalah peribadi bersama rakan sebaya dan kaunselor. Gibson dan Mitchell (1986). Hansen. perhubungan peribadi.counseling is the psychological by which a professional person helps a relatively normal client to explore. problem solving. nilai-nilai dan pemilihan kerjayanya di samping membina kemahiran-kemahiran dalam bidang berkaitan”. understand and accept behavior so that future behavioral choices can be made particularly those of an educational or vocational nature. Fokusnya adalah pada pencegahan dan rawatan. Kaunseling kelompok adalah satu proses perhubungan antara individu secara berkelompok yang melibatkan seorang kaunselor dengan beberapa orang ahli yang . Kaunseling Kelompok Kaunseling kelompok boleh didefinisikan sebagai pengumpulan beberapa orang individu yang berinteraksi serta mempunyai perhubungan psikologi di antara satu sama lain. Warner dan Smith (1980) menghuraikan kaunseling kelompok sebagai satu perhubungan di antara kaunselor dengan beberapa orang klien atau ahli-ahli.“. Ia melibatkan proses perhubungan individu dalam kumpulan secara dinamik tentang tingkahlaku dan pemikiran. decision making and situational pressures as related to the clients daily living).

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dirumuskan bahawa kaunseling kelompok adalah satu proses interaksi antara individu yang dinamik dan melibatkan seorang kaunselor terlatih yang berperanan sebagai pemimpin dengan beberapa orang ahli yang ingin menerokai diri sendiri serta keadaan yang dialami dalam usaha mengubah sikap untuk memperoleh penyesuaian dan perkembangan diri. tahap-tahap perkembangan dalam kelompok. caring. peranan ahli-ahli dalam kelompok dan ia juga ada kelebihan dan terdapat juga limitasi dalam pengendalian kaunseling kelompok. catharsis and mutual trust. understanding... Horne and Lawe (1988) menyatakan kaunseling kelompok sebagai: “. The group counselees may utilize the group interaction to increase understanding and acceptance of value and goals and to learn and unlearn certain attitudes and behaviors”. matlamat kelompok. Gladding (1995) mendefinisikan kaunseling kelompok ialah dua orang atau lebih yang berkumpul bersama untuk tujuan beberapa interaksi yang telah dirancang. Ohlsen. Pemimpin membentuk kumpulan untuk membincangkan atau membuat keputusan tentang sesuatu perkara.group counseling is a dynamic interpersonal process focusing on conscious thought and behavior and involving the therapy functions of permissiveness. meneroka masalah peribadi atau untuk menyiapkan tugas khusus untuk mencapai matlamat yang spesifik. acceptance and support. The therapy functions are created and nurtured in a small group through the sharing of personal concerns with one‟s peers and the counselors. .a helping process that provides the opportunity for counseless to identify goals of change to develop skills necessary to archieve those goals and to practice those skills within a safe and structure setting”. Kaunseling kelompok mempunyai ciri-ciri tertentu iaitu dari segi jenis kelompok. Menurut Gadza.mencerminkan diri mereka serta situasi yang dialami. orientations to reality. The group counselees are basically normal individuals with various concerns which are not debilitating to the extent requiring extensive personality change. Tujuan perhubungan tersebut adalah untuk mengubah sikap dan kelakuan. Duncan and Meadows (1967) : “.

kelompok T dan kelompok psikoterapi. 5.0 Kelebihan Kaunseling Kelompok . Corey (1995) berpendapat kaunseling kelompok mempunyai tujuan untuk pencegahan dan pemulihan. 3. Secara umumnya tujuan atau matlamat kaunseling kelompok adalah untuk memperbaiki sikap serta perlakuan klien yang tidak berkesan atau yang tidak mendatangkan faedah. Hansen (1976) menjelaskan tujuan mencegah adalah supaya klien dapat mengatasi masalah yang dihadapi sebelum masalah tersebut menjadi serius manakala tujuan memulih pula adalah bagi klien yang sedang mengalami masalah yang serius dan kaunseling kelompok merupakan satu proses intervensi untuk mengubah tingkahlaku. Meningkatkan penerimaan. Beberapa matlamat umum yang dikongsi bersama ahli kelompok ialah : 1. Dari segi jenis kelompok terdapat pelbagai jenis kelompok dan ianya bergantung kepada tujuan kelompok itu dibentuk.Kaunseling kelompok melibatkan ahli yang ramai. Oleh yang demikian setiap ahli mempunyai peranan masing-masing. kelompok kaunseling. Antara jenis kelompok ialah kelompok bimbingan. Menyedari hak membuat pilihan secara bijaksana. Mengenalpasti kesamaan tentang keperluan dan masalah ahli dengan itu berusaha mewujudkan perasaan kesejagatan 4. Meningkatkan arah diri. Mencari alternative dalam menangani isu perkembangan dalam hidup dan mengatasi konflik tertentu. 7. Kaunselor adalah merupakan pemimpin kelompok yang mana berperanan untuk menggerakkan kelompok kearah matlamat yang ingin dicapai dalam kelompok. keyakinan dan hormat diri supaya dapat melihat diri dari perspektif yang baru. 3. 6. Corey (1995) berpendapat adalah baik sekiranya setiap ahli kelompok dapat membuat matlamat khusus dalam kelompok. 4.0 Matlamat Kaunseling Kelompok Dalam kelompok ia mempunyai matlamat tertentu. Memperoleh pengetahuan tentang diri sendiri dan membentuk keunikan identity diri. outonomi dan bertanggungjawab terhadap diri dan orang lain. Belajar mempercayai diri sendiri dan orang lain 2.

2. Proses kaunseling kelompok mempunyai kesesuaian kepada individu seperti berikut : 1. 4. Pandangan dan pendapat yang berbeza dapat menjadikan sesuatu pengalaman itu lebih menarik dan lebih rapat dan berkait dengan realiti hidup. Antara kelebihan kaunseling kelompok ialah: 1. 3. Tidak banyak klien yang dapat dibantu oleh kaunselor melalui kaunseling individu. Dengan membentuk program kelompok yang baik seseorang kaunselor kelompok dapat membantu ahli menjelaskan nilai atau menyelesaikan masalah di samping melayan ahli yang memerlukan tumpuan individu. 4. Mereka yang perlu berkongsi sesuatu dengan orang lain untuk mencapai keperluan merasai dirinya dipunyai dan diterima.Kaunseling kelompok mempunyai kelebihan tertentu. Namun kaunseling kelompok tidak sesuai kepada golongan berikut: . Mereka yang sukar mendapat kawan atau menjalin hubungan yang lama dengan kawan dan perlu mempelajari kemahiran bersosial dan berkomunikasi. Mereka yang rasa malu atau agresif apabila berinteraksi dengan orang lain. 2. menyumbangkan pelbagai pandangan atau meneroka nilai peribadi individu yang lain. 5. Ahli dalam kelompok berpeluang menyelesaikan masalah itu dalam setting sosial yang berstruktur. Ahli kelompok dapat memberikan sokongan yang lebih luas berbanding dengan kaunseling individu terutama sekali untuk masalah yang berkaitan dengan konflik antara perseorangan. Kehadiran ahli yang ramai dapat memainkan peranan sebagai sumber dalam berkongsi maklumat. Mereka yang suka membantah atau mengakur kepada jangkaan sosial 3. Mereka dapat mencuba dan melatih tingkahlaku baru dan memperoleh sokongan dan maklumbalas daripada ahli yang lain. Kaunseling kelompok lebih menjimatkan masa dan usaha. Pendekatan ini sesuai digunakan di institusi yang mempunyai kekangan masa dan kemudahan seperti sekolah. Ahli kelompok dapat meletakkan masalah mereka dalam perspektif dan memahami persamaan atau perbezaan masalahnya dengan masalah orang lain. Mereka yang perlu mempelajari menghormati dan memahami sifat manusia yang berbeza-beza. penjara dan pusat kesihatan mental.

Selain itu ada juga ahli yang sukar untuk membina kepercayaan terhadap ahli lain. Mereka yang terlalu takut berinteraksi sosial dengan orang lain. 3. 2. Ada ahli yang tidak sesuai untuk kaunseling kelompok kerana ia lebih sesuai untuk mendapatkan bantuan individu sebelum mereka dapat berfungsi dengan baik dalam kelompok. 5. 3. Menurut Shertzer dan Stone (1974) antara limitasi ialah: 1. Dengan itu mereka tidak menimbulkan isu berkaitan sikap. Peranan pemimpin dalam kelompok tidak luas dan lebih kompleks kerana ahli yang ramai.1. 6.0 Limitasi Kaunseling Kelompok Walaupun banyak kelebihan dalam kaunseling kelompok namun ia juga ada limitasi atau batasannya. Mereka yang mangalami konflik peribadi atau konflik antara perseorangan yang terlalu peribadi untuk dikongsi bersama. 4. Mereka yang mempunyai rahsia yang tidak dapat dikongsi bersama untuk menjaga nama baik klien atau orang lain. Mereka yang tiada kawalan diri dalam situasi berkelompok 6. 5.0 Kesimpulan . 2. Ahli ini mungkin rasa tidak selamat dan tidak terdaya apabila berada dalam kelompok tanpa mengalami proses individu terlebih dahulu. Keadaan ini menyebabkan tumpuan ke atas ahli yang lain semakin kurang. perasaan. nilai dan tingkahlaku yang mereka merasakan tidak akan diterima oleh ahli lain dalam kelompok. Perkembangan kelompok tersekat oleh isu yang memerlukan masa yang lama untuk ditangani bersama. 4. Mereka yang mempunyai pengalaman traumatic dalam kelompok. Mereka yang tidak faham dan sedar tentang perasaan sendiri sehingga dia merasa terumbang-ambing dan tidak tahu bagaimana berkongsi perasaan dan pengalaman dengan orang lain.

Menurut Mahler (1971) melalui kelompok mereka bukan sahaja bekerjasama secara berpasukan malah mereka juga merasai apa yang dirasai oleh ahli dalam kelompok tersebut. E. (1995).Sesungguhnya kaunseling kelompok adalah merupakan satu medium yang begitu praktikal dalam proses membantu setiap klien mencapai kehendak diri kea rah menjadi yang lebih baik. M. G. & Shostrom..0 Rujukan Brammer. Englewood Cliffs. . Corey. Kaunseling kelompok merupakan agen pencegahan atau pengubatan kepada seseorang individu. Therapeutic Psychology. Theory and Practice of Group Counseling (4th Ed). (1960). 7. CA: Brooks/ Cole Publishing Company. NJ: Prentice Hall. L. L. Melalui kaunseling kelompok akan membantu seseorang individu dan ahli lain mengalami proses memperbaiki tingkahlaku. Pacific Grove.

P. (1980). Warner. (1967). Rogers. M. (1989). M. M. & Stone. & Mitchell. Prentice Hall. (1991). Duncan. S. A Counseling Speciality (2nd Ed). MA: Allyn and Bacon. Chicago: Rand McNally. Shertzer.. M. R. Englewood Cliffs. D.Gazda. S. A Study of the separation and individuation process: The Psychoanalytic Study of the Child. M. M.W. Horne. Gibson. NJ: Prentice Hall. C. (1988). S.. Counselor Education and Supervision. J. C. Mahler. Boston. Johnson. Introduction to Counseling and Guidence (2nd Ed). Ohlsen. Group Counseling and Group Procedures. (1995). (1971). L. A. F. W. Boston: Houghton Mifflin Inc. B. G. Rinehart & Winston. Meadows. J. Group Work. & Lawe. Englewood Cliffs. A. Boston: Houghton Mifflin Inc. NJ. & Smith. R. (1974). G. Group Counseling (3rd Ed). E. C. On Becoming A Person: A Place of the Person In The World. New York: Holt. & Johnson. Hansen. Fundamental of Counseling (2nd Ed). Gazda. Rogers. Posted by kaunseling at 5:33 PM No comments: . New York: Harper & Row. H. NY: Macmilan Publishing Company. T.Report of a Survey. Theory and Process (2nd Ed). Joining Together (4th Ed). M.. (1986). C. Gladding. (1961).. J. Group Counseling : A Developmental Approach (4th Ed). Carl Rogers On Encounter Groups. New York: Quadrangle. F. E. M. Group Counseling. (1967).

fikiran dan tingkahlaku yang positif dalam diri sendiri. * Bagaimana seseorang itu mengendalikan tanggungjawab. * Berupaya mengawal perasaan. masalah dan tekanan yang timbul dari kehidupan harian. Orang ramai sering mengaitkan kesihatan mental dengan penyakit mentalm tetapi kenyataan ini adalah kurang tepat.KESIHATAN MENTAL Kesihatan mental berkait rapat dengan kehidupan kita. . Ciri-ciri kesihatan mental yang positif Terhadap diri sendiri * Menyedari kelemahan dan kekuatan diri sendiri. * Kemampuan untuk berinteraksi secara sihat dengan orang lain. * Sanggup menerima kegagalan. kumpulan dan persekitarannya. Terhadap orang lain * Mampu berkomunikasi secara berkesan dengan orang lain. * Mampu menghindari kegiatan yang tidak bermoral. Ia melibatkan kehidupan harian yang merangkumi: * Memupuk perasaan. * Menghargai diri sendiri. * Mampu memberi dan menerima kasih sayang.

Akibat Kesihatan Mental Yang Diabaikan Seseorang Itu Mungkin Mengalami: . * Mengendali masa dengan baik (time management) * Merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. * Memupuk hubungan harmoni dan kasih sayang dengan ahli keluarga dan orang lain. * Memastikan rehat dan tidur yang cukup. * Menyediakan masa untuk aktiviti fizikal dan riadah. * Mengendalikan tekanan mental secara berkesan. * Mampu mengatasi konflik dengan bijak. * Mengamalkan asas-asas kerohanian yang baik. Terhadap cabaran * Berupaya menghadapi dan menyelesaikan masalah. * Menjaga kesihatan fizikal. * Berkongsi masalah dengan orang lain dan mendapat pertolongan profesional sekiranya perlu.* Tahu menghargai dan mempercayai orang lain. * Bersedia mendapatkan pertolongan sekiranya gagal menyelesaikan masalah harian. 10 Langkah Ke Arah Kesihatan Mental Yang Positif * Menerima kenyataan diri secara realistik. * Dapat menerima pendapat orang lain secara terbuka. * Mampu membuat keputusan untuk diri sendiri.

* Pertelingkahan dan keruntuhan rumahtangga / keluarga. buli sekolah) * Peningkatan risiko penyakit mental. bohsia. * Kecenderungan melakukan kegiatan tidak bermoral (minum arak. . sumbang muhrim dan perzinaan) * Suasana tempat kerja yang tidak menyenangkan. buli jalanraya. penyalahgunaan najis dadah.* Perasaan rendah diri. * Kecenderungan menggunakan keganasan untuk menyelesaikan masalah (penderaan kanak-kanak / pasangan. * Tekanan dalam hidup.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful