Hukum Sholat Ju’mat pada Hari Raya (Idul Fitri/Adha

)
Oleh KH M Shiddiq al-Jawi 1. Pendahuluan Seperti kita ketahui, terkadang hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Misalnya saja yang terjadi pada tahun ini (2009), Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah 1430 H akan jatuh pada hari Jumat 27 Nopember 2009. Di sinilah mungkin di antara kita ada yang bertanya, apakah sholat Jumat masih diwajibkan pada hari raya? Apakah kalau seseorang sudah sholat Ied berarti boleh tidak sholat Jumat? Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu dengan melakukan penelusuran pendapat ulama, dalil-dalilnya, dan pentarjihan (mengambil yang terkuat) dari dalil-dalil tersebut. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum shalat Jumat yang jatuh bertepatan dengan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf Al A`immah karya Imam Ad Dimasyqi, disebutkan bahwa : “Apabila hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka menurut pendapat Imam Asy Syafi‟i yang shahih, bahwa shalat Jumat tidak gugur dari penduduk kampung yang mengerjakan shalat Jumat. Adapun bagi orang yang datang dari kampung lain, gugur Jumatnya. Demikian menurut pendapat Imam Asy Syafi‟i yang shahih. Maka jika mereka telah shalat hari raya, boleh bagi mere ka terus pulang, tanpa mengikuti shalat Jumat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, bagi penduduk kampung wajib shalat Jumat. Menurut Imam Ahmad, tidak wajib shalat Jumat baik bagi orang yang datang maupun orang yang ditempati shalat Jumat. Kewajiban shalat Jumat gugur sebab mengerjakan shalat hari raya. Tetapi mereka wajib shalat zhuhur. Menurut „Atha`, zhuhur dan Jumat gugur bersama -sama pada hari itu. Maka tidak ada shalat sesudah shalat hari raya selain shalat Ashar.” Ad Dimasyqi tidak menampilkan pendapat Imam Malik. Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menyatakan pendapat Imam Malik sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Disebutkannya bahwa,“Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat,”Jika berkumpul hari raya dan Jumat, maka mukallaf dituntut untuk melaksanakannya semuanya….” Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa dalam masalah ini terdapat 4 (empat) pendapat : Pertama, shalat Jumat tidak gugur dari penduduk kota (ahlul amshaar / ahlul madinah) yang di tempat mereka diselenggarakan shalat Jumat. Sedang bagi orang yang datang dari kampung atau padang gurun (ahlul badaawi / ahlul „aaliyah), yang di tempatnya itu tidak dilaksanakan shalat Jumat, gugur kewajiban shalat Jumatnya. Jadi jika mereka –yakni orang yang datang dari kampung — telah shalat hari raya, boleh mereka terus pulang, tanpa mengikuti shalat Jumat. Inilah pendapat Imam Syafi‘i. Ini pula pendapat Utsman dan Umar bin Abdul Aziz. Kedua, shalat Jumat wajib tetap ditunaikan, baik oleh penduduk kota yang ditempati shalat Jumat maupun oleh penduduk yang datang dari kampung. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi, shalat Jumat tetap wajib dan tidak gugur dengan ditunaikannya shalat hari raya. Ketiga, tidak wajib shalat Jumat baik bagi orang yang datang maupun bagi orang yang ditempati shalat Jumat. Tetapi mereka wajib shalat zhuhur. Demikian pendapat Imam Ahmad. Keempat, zhuhur dan Jumat gugur sama-sama gugur kewajibannya pada hari itu. Jadi setelah shalat hari raya, tak ada lagi shalat sesudahnya selain shalat Ashar. Demikian pendapat ‗Atha` bin Abi Rabbah. Dikatakan, ini juga pendapat Ibnu Zubayr dan ‗Ali.

2. Pendapat Yang Rajih Kami mendapatkan kesimpulan, bahwa pendapat yang rajih (kuat) adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah. Rincian hukumnya adalah sebagai berikut: Hukum Pertama, jika seseorang telah menunaikan shalat hari raya -yang jatuh bertepatan dengan hari Jumat- gugurlah kewajiban atasnya untuk menunaikan shalat Jumat. Dia boleh melaksanakan shalat Jumat dan boleh juga tidak.

karena terdapat udzur berupa pelaksanaan shalat hari raya. jika orang yang telah menunaikan shalat hari raya tersebut memilih untuk tidak menunaikan shalat Jumat. kecuali At Tirmidzi. maka tidak perlu shalat Jumat. hadits ini shahih. rukhshah adalah hukum yang disyariatkan untuk meringankan hukum azimah (hukum asal) karena adanya suatu udzur (halangan). Imam Ad Daruquthni menilai. shalat hari raya menjadi rukhshah (kemudahan/keringanan). Mungkin ada pertanyaan. Ibnu Majah dan Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini dari sanad Abu Shalih. yaitu dengan adanya lafahz ―man‖ (barangsiapa/siapa saja) yang mengandung arti umum. karena ada lafazh ―man‖ sebagai syarat. gugurnya kewajiban shalat Jumat ini berlaku secara umum. maksudnya shalat Jumat boleh dikerjakan dan boleh tidak. mereka yang pada pagi harinya tidak melaksanakan shalat hari raya. Diriwayatkan dari Abu Hurayrah RA bahwa Nabi SAW bersabda : ―Sungguh telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Dalam hal ini tidak ada dalil yang . bagi mereka yang telah menunaikan shalat hari raya tersebut. wajib melaksanakan shalat zhuhur. Dan sesungguhnya kami akan mengerjakan Jumat. 2. baik untuk penduduk kampung/desa maupun penduduk kota. orang yang telah menjalankan shalat hari raya.‖ [Shallan nabiyyu shallallaahu 'alayhi wa sallama al 'iida tsumma rakhkhasha fil jumu'ati tsumma qaala man syaa-a an yushalliya falyushalli] (HR. Maka barangsiapa berkehendak (shalat hari raya). yang diperselisihkan ulama. shahih). Ini menunjukkan bahwa setelah shalat hari raya ditunaikan. Dia boleh menunaikan shalat Jumat dan boleh juga tidak. cukuplah baginya shalat hari raya itu. tidak boleh meninggalkan zhuhur. Hadits ini menurut Ibnu Khuzaimah.Hukum Kedua. disertai tetapnya hukum azimah namun hamba tidak diharuskan mengerjakan rukshshah itu. Hadits-hadits ini merupakan dalil bahwa shalat Jumat setelah shalat hari raya. sehingga boleh dikerjakan dan boleh pula tidak dikerjakan. Ulama hadits lain menilainya hadits mursal). Abu Dawud. Hukum Ketiga. Mafhum mukhalafah (ungkapan tersirat) dari hadits itu dalam hal ini berupa mafhum syarat. dalilnya adalah hadits-hadits Nabi SAW yang shahih. Menurut Syaikh Taqiyuddin An Nabhani. Kemudian Nabi berkata.adalah ―barangsiapa yang tidak berkehendak shalat Jumat. Yang demikian itu karena nash-nash hadits di atas bersifat umum.1. tidak dibenarkan baginya untuk meninggalkan shalat Jumat.‘Barangsiapa yang berkehendak (shalat Jumat). wajib atasnya untuk menunaikan shalat Jumat. Jadi shalat Jumat pada saat hari raya. hendaklah dia shalat. tak perlu shalat Jumat lagi. dan dalam isnadnya terdapat Baqiyah bin Walid. Yakni. menjadi rukhshah. Pada hadits Zayd bin Arqam di atas (hadits pertama) Nabi SAW bersabda ―tsumma rakhkhasha fi al jumu‘ati‖ (kemudian Nabi memberikan rukhshash dalam [shalat] Jumat). Insya Allah. menjadi rukhshah. gugurlah kewajiban atasnya untuk menunaikan shalat Jumat. hendaklah dia shalat). baik ia penduduk kampung maupun penduduk kota.‖ [Qad ijtama'a fii yawmikum haadza 'iidaani. Keterangan Hukum Pertama Mengenai gugurnya kewajiban shalat Jumat bagi mereka yang sudah melaksanakan shalat hari raya. Keterangan mengenai masing-masing hukum tersebut akan diuraikan pada poin berikutnya. Dan lafazh umum tetap dalam keumumannya selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya. Hukum Keempat. Ini adalah manthuq (ungkapan tersurat) hadits. maka shalat Jumat masih tetap disyariatkan. apakah gugurnya shalat Jumat ini hanya untuk penduduk kampung/desa (ahlul badaawi / ahlul „aaliyah) –yang di tempat mereka tidak diselenggarakan shalat Jumat– sedang bagi penduduk kota (ahlul amshaar / ahlul madinah) —-yang di tempat mereka diselenggarakan shalat Jumat– tetap wajib shalat Jumat ? Yang lebih tepat menurut kami. antara lain yang diriwayatkan dari Zayd bin Arqam RA bahwa dia berkata : ―Nabi SAW melaksanakan shalat Ied (pada suatu hari Jumat) kemudian beliau memberikan rukhshah (kemudahan/keringanan) dalam shalat Jumat. lebih utama dan disunnahkan tetap melaksanakan shalat Jumat. Namun karena rukhshah itu tidak menghilangkan azimah sama sekali.‖ Kesimpulannya. Al Khamsah. wa innaa mujammi'uun] (HR. fa man syaa-a ajza-a-hu minal jumu'ati. Hal ini diperkuat dan diperjelas dengan sabda Nabi dalam kelanjutan hadits Zayd bin Arqam di atas ― man syaa-a an yushalliya falyushalli‖ (barangsiapa yang berkehendak [shalat Jumat].

rukhshah untuk meninggalkan shalat Jumat ini khusus untuk mereka yang sudah melaksanakan shalat hari raya. Yang dikecualikan dari keumuman nash itu adalah yang telah shalat hari raya. Namun beliau menetapkan kewajiban tersebut hanya berlaku bagi penduduk kota (ahlul madinah/ahlul amshaar). jika seseorang sudah shalat hari raya lalu memilih untuk meninggalkan shalat Jumat. tidak mencakup pengguguran kewajiban zhuhur. tidak termasuk yang dikecualikan dari keumuman nash yang mewajibkan shalat Jumat. Imam Ash Shan‘ani dalam Subulus Salam ketika memberi syarah (penjelasan) terhadap hadits di atas berkata : ―Hadits tersebut adalah dalil bahwa shalat Jumat -setelah ditunaikannya shalat hari raya– menjadi rukhshah. menunaikan shalat Jumat ataukah meninggalkannya ? Pada dasarnya. Namun dalam hal ini terdapat nash yang menunjukkan keutamaan shalat Jumat daripada meninggalkannya. sebab Nabi SAW sendiri telah membolehkan untuk tidak shalat Jumat.mengkhususkan (takhsis) keumumannya. Jadi. Ini adalah manthuq hadits. tidak wajib. Tidak dibenarkan baginya untuk meninggalkan shalat Jumat. sehingga konsekuensinya tetap wajib hukumnya shalat Jumat. cukuplah baginya shalat hari raya itu.tidak dilaksanakan. maka ia wajib melaksanakan shalat zhuhur. Dalilnya adalah hadits Abu Hurayrah (hadits kedua) dimana Nabi SAW bersabda ―fa man syaa -a. dikarenakan nash-nash hadits yang telah disebut di atas. yakni boleh dikerjakan dan boleh tidak. baik keutamaan azimah maupun rukhshah. maka tetaplah lafazh ―man‖ dalam hadits-hadits di atas berlaku secara umum.2. 2. mana yang lebih utama (afdhal). wajib atasnya untuk tetap menunaikan shalat Jumat. Meninjau Pendapat Lain 3. Tetapi (rukhshah) itu khusus bagi orang yang menunaikan shalat Ied. dia wajib shalat zhuhur. antara azimah (hukum asal) dan rukhshah kedudukannya setara. 2. yaitu shalat zhuhur. Dengan kata lain.3. tak perlu shalat Jumat lagi). selama tidak terdapat dalil yang mengecualikan atau mengubah berlakunya hukum asal. hanya menggugurkan kewajiban shalat Jumat. wajibkah ia shalat zhuhur ? Jawabannya. yaitu kaidah hukum untuk menetapkan berlakunya hukum asal.1. ajzaa-hu ‗anil jumu‘ati‖ (Maka barangsiapa yang berkehendak [shalat hari raya]. Dengan demikian. orang yang tidak melaksanakan shalat hari raya. kembalilah tuntutan syara‘ kepada hukum asalnya. tidak mendapat rukhshah. Yang demikian itu adalah mengamalkan Istish-hab. Hanya saja perbuatan Nabi SAW ini tidak wajib. tidak mencakup orang yang tidak menjalankan shalat Ied. ia tetap dituntut menjalankan shalat Jumat. yakni orang yang tak melaksanakan shalat hari raya. Maka jika hukum pengganti (badal) -yaitu shalat Jumat. Ini menunjukkan bahwa meskipun Nabi SAW menjadikan shalat Jumat sebagai rukhshah. Pada hadits Abu Hurayrah RA (hadits kedua) terdapat sabda Nabi ―innaa mujammi‘uun‖ (Dan sesungguhnya kami akan mengerjakan Jumat). tak ada yang lebih utama daripada yang lain. Maka dari itu. kecuali terdapat nash yang menjelaskan keutamaan salah satunya. bagi shalat zhuhur itu. Mereka yang tidak melaksanakan shalat hari raya. Padahal. Wajibnya shalat zhuhur itu. Mafhum mukhalafahnya. Keterangan Hukum Kedua Bagi mereka yang sudah shalat hari raya. akan tetapi Nabi Muhammad SAW faktanya tetap mengerjakan shalat Jumat. Imam Syafii tetap mewajibkan shalat Jumat yang jatuh bertepatan pada hari raya. wajib atasnya shalat Jumat. Keterangan Hukum Keempat Mereka yang pada pagi harinya tidak melaksanakan shalat hari raya. tidak boleh meninggalkannya. 2.4. Boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. 3.‖ Jadi. kewajiban shalat zhuhur adalah kewajiban asal (al fadhu al ashli). Keterangan Hukum Ketiga Jika orang yang sudah shalat hari raya memilih untuk meninggalkan shalat Jumat. Pendapat Imam Syafi’i Pada dasarnya. sedang shalat Jumat adalah hukum pengganti (badal). orang yang tidak shalat hari raya. perbuatan Nabi SAW itu sifatnya sunnah. Adapun penduduk desa/kampung atau penduduk padang gurun (ahlul badawi) yang datang .

Dengan demikian. maka wajib merujuk kepadanya…‖ Dari keterangan itu.ke kota untuk shalat Ied (dan shalat Jumat). dan salah satunya tidak dapat menggantikan yang lainnya. Penolakan Imam Syafi‘i terhadap hadits Zayd bin Arqam itu tidak berarti hadits tersebut –secara mutlak– tertolak (mardud). yakni yang semula wajib kemudian menjadi rukhshah (tidak wajib). beristidlal dengan hadits Zayd bin Arqam tersebut tetap dibenarkan. bahwa penolakan Imam Syafi‘i terhadap hadits Zayd bin Arqam tidaklah mencegah kita untuk menerima hadits tersebut. yakni kesunnahan shalat Ied dan kewajiban shalat Jumat. Jadi. karena terdapat hadits Zayd bin Arqam (yang shahih menurut Ibnu Khuzaimah) atau hadits Abu Hurayrah RA (yang shahih menurut Ad Daruquthni). sedang muhaddits lain menolaknya. Namun demikian. Atas dasar itu. hadits-hadits yang menerangkan gugurnya kewajiban shalat Jumat pada hari raya bukanlah hadits-hadits shahih. yakni Imam Ibnu Khuzaimah. Mereka berargumen bahwa dalil kewajiban shalat Jumat bersifat umum untuk semua hari (baik hari raya maupun bukan). sementara di tempatnya tidak diselenggarakan shalat Jumat. Sehingga beliau pun tidak mengamalkannya. Imam Ash Shan‘ani dalam Subulus Salam berkata : ―Asy Syafi‘i dan segolongan ulama berpendapat bahwa shalat Jumat tidak menjadi rukhshah. Inilah pendapat yang lebih tepat menurut kami. bahwa hadits Zayd bin Arqam adalah shahih menurut Ibnu Khuzaimah. beliau berdua kemudian berpegang pada hukum asal masing-masing. Sebab sudah menjadi suatu kewajaran dalam penilaian hadits. 3. yakni bahwa shalat Jumat itu menjadi rukhshah bagi mereka yang menunaikan shalat hari raya. bahwa sebuah hadits bisa saja diterima oleh sebagian muhaddits. Sedang apa yang disebut dalam hadits-hadits dan atsar-atsar (yang menjadikan shalat Jumat sebagai rukhshah) tidaklah cukup kuat untuk menjadi takhsis (pengecualian) kewajiban shalat Jumat. bukan hukum asalnya. kecuali jika terdapat ketetapan syara‘. jelaslah bahwa Imam Syafi‘i tidak menilai hadits Zayd bin Arqam tersebut sebagai hadits shahih. bahwa hukum asal tersebut dapat berubah. tidak berarti kita tidak boleh menggunakan hadits tersebut sebagai dalil syar‘i. Dalam hal ini patut kiranya ditegaskan. Dalam kaitan ini Imam Taqiyuddin An Nabhani dalam Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah Juz I berkata : ―…(kita tidak boleh cepat-cepat menolak suatu hadits) hanya karena seorang ahli hadits tidak menerimanya. yang berlaku kemudian adalah hukum setelah ditakhsis. Ibnu Rusyd menjelaskan argumentasi kedua Imam tersebut : ―Imam Malik dan Abu Hanifah berkata. karena ada kemungkinan hadits itu diterima oleh ahli hadits yang lain. nampak bahwa Imam Malik dan Abu Hanifah juga tidak menerima hadits-hadits yang menerangkan gugurnya shalat Jumat pada hari raya. . maka sesungguhnya hadits-hadits tersebut dapat menjadi takhsis hukum asal shalat Jumat. Dasar pendapat mereka sebenarnya sama dengan pendapat Imam Syafi‘i. Inilah yang menjadi prinsip asal (al ashlu) dalam masalah ini. Sebenarnya Imam Syafi‘i berpendapat seperti itu karena menurut beliau. sebagaimana penjelasan Imam Ash Shan‘ani. Tapi. beliau berdua memberikan perkecualian. Konsekuensinya. sedang shalat Jumat adalah fardhu.2. dan statusnya menjadi tidak wajib. ‗Shalat hari raya adalah sunnah. sehingga hukum yang didasarkan pada hadits tersebut adalah tetap berstatus hukum syar‘i. Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah Imam Malik dan Abu Hanifah tetap mewajibkan shalat Jumat. Menanggapi pendapat Imam Syafi‘i tersebut. jika terdapat dalil syar‘i yang menerangkannya. Saya (Ash Shan‘ani) berkata. karena ada kemungkinan hadits itu digunakan hujjah oleh para imam atau umumnya para fuqaha… ― Maka dari itu. baik bagi penduduk kota (ahlul madinah/ahlul amshaar). Inilah dasar pendapat Imam Syafi‘i. Kita juga tidak boleh menolak suatu hadits karena para ahli hadits menolaknya. Beliau kemudian berpegang kepada keumuman nash yang mewajibkan shalat Jumat pada semua hari (QS Al Jumu‘ah ayat 9). sehingga beliau tidak menjadikannya sebagai takhsis yang menggugurkan kewajiban shalat Jumat. Sebab faktanya ada ahli hadits lain yang menilainya sebagai hadits shahih. baik hari raya maupun bukan. kendatipun hadits Zayd bin Arqam ditolak oleh Imam Syafi‘i. maka mereka boleh tidak mengerjakan shalat Jumat.‘Hadits Zayd bin Arqam telah dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah…maka hadits tersebut dapat menjadi takhsis (pengecualian)…‖ Dengan demikian. Imam Ash Shan‘ani menyatakan. maupun penduduk desa/kampung atau penduduk padang gurun (ahlul badawi). sebab sanad-sanad hadits itu telah diperselisihkan oleh ulama.

Untuk alasan kedua dan ketiga. shalat yang tidak dikerjakan Ibnu Zubayr itu adalah shalat Jumat. Sebab ada kemungkinan (ihtimal) bahwa Ibnu Zubayr shalat zhuhur di rumahnya. yakni mengerjakan shalat zhuhur. Dia tidak menambah atas dua rakaat itu sampai dia mengerjakan shalat Ashar. Namun Rasul SAW tidak memerintahkan untuk shalat zhuhur bagi orang yang tidak melaksanakan shalat Jumat. bahwa Rasul SAW telah memberi rukhshah pada shalat Jumat. kata Imam Ash Shan‘ani. berdasarkan perbuatan sahabat Ibnu Zubayr RA sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Dawud. jika seseorang telah menunaikan shalat hari raya (Ied). Demikianlah alasan pendapat ‗Atha` bin Abi Rabbah. Ketiga. Demikianlah hasil pentarjihan kami untuk masalah ini sesuai dalil-dalil syar‘i yang ada. Dia boleh melaksanakan shalat Jumat dan boleh juga tidak. yaitu : Pertama. maka shalat Jumat dan zhuhur gugur semuanya. 4. gugurlah kewajiban shalat Jumat atasnya. Kedua. bukannya shalat zhuhur. sedang shalat Jumat adalah penggantinya. wajib atasnya melaksanakan shalat zhuhur. Wallahu a‟lam. fajamma'ahumaa fashallahumaa rak'atayni bukratan lam yazid 'alayhaa hattaa shallal 'ashra] Kedua. yang zhahir dari hadits Zayd bin Arqam. Yang benar. Namun. Lalu dia (Ibnu Zubayr) mengumpulkan keduanya dan melakukan shalat untuk keduanya sebanyak dua rakaat pada pagi hari. Menurut beliau. Jadi jika shalat Jumat tidak dilaksanakan. Ketiga. Tidak boleh pula dia melaksanakan shalat zhuhur. wajib atasnya shalat Jumat. otomatis gugur pulalah hukum penggantinya.3. Tidak dibenarkan baginya untuk meninggalkan shalat Jumat. Tidak wajib shalat apa pun pada hari itu setelah shalat hari raya melainkan shalat ‗Ashar. Yang dapat dipastikan. sedang kewajiban shalat Jumat ditetapkan lebih belakangan waktunya (muta`akhkhir). bahwasanya : ―Dua hari raya (hari raya dan hari Jumat) telah berkumpul pada satu hari yang sama. Imam Ash‘ani menjelaskan bahwa pendapat ‗Atha` tersebut didasarkan pada 3 (tiga) alasan. Sebab.‖ ['Iidaani ijtama'aa fii yawmin waahidin. Tidak boleh dia meninggalkan zhuhur. hukumnya adalah sebagai berikut : Pertama. shalat zhuhur adalah hukum asal. Imam Ash Shan‘ani tidak menerima pendapat tersebut dan telah membantahnya. justru sebaliknya. Pendapat ‘Atha bin Abi Rabah ‗Atha bin Abi Rabbah berpendapat bahwa jika hari Jumat bertepatan dengan hari raya. yaitu shalat zhuhur adalah hukum asal. Maka yang benar. Kesimpulan Dari seluruh uraian di atas. kewajiban shalat zhuhur ditetapkan lebih dahulu daripada shalat Jumat. jika orang yang telah menunaikan shalat hari raya tersebut memilih untuk tidak menunaikan shalat Jumat. adapun orang yang pada pagi harinya tidak melaksanakan shalat hari raya. disunnahkan baginya tetap melaksanakan shalat Jumat. Shalat zhuhur ditetapkan kewajibannya pada malam Isra‘ Mi‘raj.3. tidaklah dapat dipastikan bahwa Ibnu Zubayr tidak shalat zhuhur. shalat Jumat adalah hukum asal (al ashl) pada hari Jumat. dapat disimpulkan bahwa jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Imam Ash Shan‘ani menerangkan bahwa tidaklah benar bahwa shalat Jumat adalah hukum asal (al ashl) sedang shalat zhuhur adalah hukum pengganti (al badal). jika hukum asal telah gugur. sedang shalat zhuhur adalah hukum pengganti (al badal) bagi shalat Jumat. bahwa setelah shalat hari raya Ibnu Zubayr tidak keluar dari rumahnya untuk shalat Jumat di masjid. sedang shalat Jumat merupakan penggantinya. Maka dari itu. maka wajiblah kembali pada hukum asal. .

1995. Cetakan Kedua. Cetakan Ketujuhbelas. Cetakan Kedua. Hasbi. 229 hal Syirbasyi. 1953. Beirut : Daarul Fikr. Jilid 2. Sayyid. Juz II. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. Juz Ketiga (Ushul Fiqh). Ali. Surabaya : Al Ikhlas. Ahkamush Shalat. Himpunan Fatwa (Yas`alunaka fi Ad Din wa Al Hayah).DAFTAR PUSTAKA Abdullah. 417 hal. Cetakan Pertama.M.132 hal. Ibnu Rusyd. 1993. 399 hal. Terjemahan oleh Mahyuddin Syaf. 1995. An Nabhani. Al Ma‘arif. 407 hal. Asy Syakhshiyah Al Islamiyah. Tanpa Tahun. 1994. Ahmad. 554 hal. 1991. 1981. 1987. Alma‘arif. 492 hal. Cetakan Kedua. Raghib. Surabaya : Al Ikhlas. Ad Dimasyqi. Cetakan Pertama. Bandung : PT. Koleksi Hadits Hukum (Al Ahkamun Nabawiyah). ‗Atha`. Sabiq. Juz Pertama. Taisir Al Wushul Ila Al Ushul. 598 hal. Asy Syakhshiyah Al Islamiyah. 224 hal. Ash Shiddieqi. Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh. Beirut : Darul Bayariq. Taqiyuddin. Ibnu Khalil. Muhammad bin Abdurrahman Asy Syafi‘i. 379 hal. Fikih Sunnah (Fiqhus Sunnah). Beirut : Daar An Nahdhah Al Islamiyah. 310 hal. Jilid IV. Juz I. Muhammad Husain. Muhammad bin Ismail Al Kahlani. Beirut : Darul Ummah. Terjemahan oleh Sarmin Syukur dan Luluk Rodliyah. Cetakan Ketiga. Cetakan Keempat. Cetakan Pertama. Al Quds : Min Mansyurat Hizb Al Tahrir. Subulus Salam. 2000. Terjemahan oleh Husein Bahreisj. Rohmatul Ummah (Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafil A`immah). Bandung : PT. T. [sumber: khilafah1924] . Bandung : Maktabah Dahlan. ———-. 1987. Ash Shan‘ani. Beirut : Darul Ummah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful