MAKALAH KARAKTERISTIK AHLUL SUNNAH WALJAM,AH

OLEH ARAHMAN BUSRAN JAMAWATI

JURUSAN KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR MAKASSAR 2009

jalan. mayoritas). kemudian dikumpulkan dan dirumuskan kembali oleh Imam Abu Hasan Secara substantif pengertian Aswaja adalah kelompok yang setia terhadap sunnah. ia berkata : Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa sallam berdiri diantara kami lalu bersabda :“Ketahuilah bahwa umat sebelum kalian dari golongan ahli kitab berpecah-pecah menjadi 72 firqoh/golongan. para Sahabat Rasul. golongan. naskah maupun makalah ditulis kembali secara berseri oleh Wahyudin Ghazali dari redaksi GP-Ansor.Ãn dan selalu mengikuti alur pemikiran dan sikap mayoritas kaum muslimin. yang 72 golongan terancam neraka dan hanya satu golongan yang menjadi ahli surga. Para pengikut Ahlus Sunnah mengagungkan para As-Salafush Shalih. kelompok ini melakukan pembaruan paham keagamaan Islam agar sesuai dengan sunnah atau ajaran murni Islam. kelompok. kebiasaan dan perbuatan). Pengertian dan Istilah Secara estimologis Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari tiga kata. dan komunitas). Sebagai respon atas berbagai pertanyaan dan komentar seputar Aswaja yang masuk redaksi GP-Ansor online. Pada intinya paham Ahlussunnah wal Jama. Mereka melihat bahwa jalan para As-Salafus Shalih adalah jalan yang paling selamat. meneladani dan menjadikan mereka sebagai teladan. dishahihkan oleh Al Albani) .Pendahuluan Ahlussunnah wal Jama‟ah atau disingkat Aswaja adalah sebuah paham keagamaan Islam yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di seantero dunia. yaitu: ahl (keluarga. Tiga rangkaian kata diatas. diantaranya apakah pengertian dan istilah Aswaja? Sifat dan kedudukan? Dalil-dalil yang dipakai? Dan sebagainya.ah adalah paham keagamaan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dan petunjuk sahabatnya. as Sunnah (Hadits). dan para tabi‟in yang mengambil manhaj (jalan pikiran) berdasarkan nash al Quran. dan ijma‟ ulama sertaqias. Namun tradisi (sunnah) Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya yang termaktub dalam Al-Qur. termasuk di Indonesia hingga saat ini. Rasulullah menjawab: “Al jama‟ah. Berikut ini adalah jawaban umum yang dirangkum dari berbagai buku Aswaja. Assunnah berarti penganut atau pengikut sunnah nabi Muhammad SAW. yang aku dan para sahabatku ada diatasnya/berpijak pada sunnahku”. jamaah berarti sahabat nabi. dan sesungguhnya umatku sampai dengan hari kiamat nanti akan terpecah menjadi 73 firqoh/golongan. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang siapa golongan yang hanya satu itu. Paham Aswaja menekankan amalannya mengikuti ikhtibar para ulama berdasarkan ijtihad yang bersumber pada al Quran dan as Sunnah. Jadi ahlus sunnah waljamaah mengandung arti penganut sunnah (iktikad) nabi dan para sahabat beliau.an dan sunnah Nabi selama itu masih terpencar-pencar. dengan menggunakan manhaj mendahulukan nash daripada akal. (SHAHIH. Landasan hukum yang digunakannya bersandarkan pada ajaran Rasulullah SAW. dimana dari 73 golongan ini. sedang al-jamaah (kebersamaan. Abu Daud. paling mengetahui dan paling bijaksana Dari Mu‟awiah Ra. al-sunnah (tradisi. Riwayat Ahmad. Sebelum diinstitusikan dalam bentuk mazhab. kemudian berkembang menjadi istilah bagi sebuah komunitas muslim yang secara konsisten berpegang teguh kepada tradisi (sunnah) Nabi Muhammad Saw dan sebagai landasan normatif setelah AlQur. kolektifitas.

Meyakini bahwa Allah senantiasa menjaganya. ta‟thil. ibadahnya ialah ibadah Rasulullah SAW dan akhlaknya ialah akhlak Rasulullah SAW. Ifrhat” artinya terlalu fanatik dan berlebihan terhadap suatu masalah. Pengikut Aswaja umumnya gemar belajar dan beramal dari ajaran al Quran dan as Sunnah. tidak banyak bertanya. Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhi semua yang aku larang dan kerjakanlah setiap yang aku perintahkan. dan tanpa tahrif sama sekali. Senantiasa berpegang teguh pada yang haq yakni dari Allah melalui pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW.Pembahasan Karakteristik ahlul sunnah waljama. Aswaja mengithbatkan semua sifat-sifat Allah menurut apa yang datang pada nash-nash al Quran dan hadits-hadits yang sahih. tidak suka menciptakan masalah yang pelik. Sebagaimana kata Imam Ahmad. sunnah qauliyyah (perkataan). apalagi bagi yang berusaha menyebarkan dan memperbaharuinya selaku Mujadid. Begitu juga sunnah tarkiyah yakni meninggalkan amal ibadah yang tidak pernah diajar dan tidak pula dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya. walaupun dalam keadaan terancam dan terjepit seperti pada saat mereka terpinggirkan. Diantara sifat Ahli Sunnah Wal Jama‟ah ialah senantiasa mendahulukan nash-nash naqli dari pada pendapat akal serta berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dalam segala hal. di mana aqidahnya ialah aqidah Rasulullah SAW. serta tidak suka berdebat.ah Sifat dan Sikap Sedangkan sifat dan sikap yang melekat pada ajaran Ahlussunnah wal Jama‟ah maupun penganut paham Aswaja ini. seperti pendapat Qadhi Abdul Jabbar bin Ahmad al Hamzani. bermula dari aqidahnya. sekiranya berlawanan dengan hujah aqliyah dan segi aqidah. Sebaliknya “Tafrhit” ialah terlalu kurang dalam menilai suatu masalah. karena masalah yang merusak orang-orang sebelum kamu ialah banyaknya persoalan dan perselisihan mereka terhadap Nabi mereka. dapat dicontohkan secara singkat sebagai berikut:  Panganut Aswaja lebih memilih bersikap adil dan ambil jalan tengah (moderat) seperti firman Allah SWT di dalam al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 143. ibadahnya dan akhlaknya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda. Sikap yang dipilih bukan pula al ifrhat dan tafrhit. Mereka mengikuti sunnah fi’liyyah (perbuatan). Tapi dilihat dari manhaj dan cara perjalanan para ulama yang benar-benar faham akan ajaran al Quran serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat RA. Pandangan tersebut berbeda dengan ulama mu‟tazilah dan ahli kalam yang menolak hadits hadits ahad walaupun sahih. Sebaliknya pendapat      . Ahli Sunnah Wal Jama‟ah tidak tergantung sedikit dan banyaknya pengikut. tasybih. mengenai hadits-hadits sifat (Allah): Artinya: Kami beriman dengannya (yakni dengan segala sifat Allah) dan membenarkannya serta tidak menolak sesuatu darinya apabila diriwayatkannya dengan sanad-sanad yang sahih. artinya: cukuplah sekadar yang aku tinggalkan kepadamu. Contoh ifrhat-nya orang Nasara sehingga men-Tuhankan Nabi Isa AS dan sebaliknya tafrhit-nya kaum Yahudi yang tega membunuh para Nabi. walaupun ada hadits ahad tanpa takwil.

Karena mengandung aturan-aturan ilahi yang dinyatakan dalam perintah dan larangan maka dari itu Al-Quran dijadikan dasar dan sumber hukum yang Utama dan pertama. seperti al Khatib al Baghdadi. Hadits lain yang sahih adalah sabda Nabi SAW yang artinya “Sesungguhnya bani Israil itu terpecah menjadi 72 aliran dan umatku akan terpecah menjadi 73 aliran. Dan merupakan mukjizat yang diturunkankepada nabi Muhammad saw. Abu Darda. 105. “Ialah Ahlussunnah wal jama. terutama teks hadits tentang iftiraq alummah (perpecahan umat) sanadnya cukup banyak. Karena (membela) orang-orang yang khianat. pendapat Qadariyah tentang kehendak Tuhan dan daya manusia (istitha’ah) serta kebebasan berkehendak. “Apakah sunnah dan jama. dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah). Abu Hurairah. kecuali satu. Nabi menjawab. Al-Qur‟an di turunkan secara berangsur-angsur yaitu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari di Mekkah dan Madina Fungsi Al-Qur‟an : Al-qur‟an Sebagai Pedoman Hidup Alqur‟an sebagai pedoman kehidupan yang dapat membawa manusia pada keselamatan dan kebahagian lahir batin serta dunia akhirat. Secara knawi. Al-Qur‟an Al-qur‟an menurut bahasa berarti bacaan. Beberapa hadits yang menjadi rujukan paham Aswaja diantaranya: Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya umatku akan pecah menjadi 73 golongan.mu‟tazilah itu dibantah habis oleh beberapa tokoh Ahli Sunnah dari kalangan ulama Syafi‟ieyah sendiri. Sumber – sumber ajaran aswaja 1.a.a. . “Siapakah golongan yang selamat itu? Jawab Nabi.al-Tirmidzi) Terdapat perbedaan pendapat mengenai sahnya hadits ini. supaya kamu mengadili antara manusia dengan apayang Telah Allah wahyukan kepadamu. golongan lain akan rusak (masuk neraka) Para sahabat bertanya. Tokoh lainnya adalah Abdullah ibn Amr yang menolak pendapat kebebasan berkehendak manusia dari al-Juhani. Para sahabat kembali bertanya. Al-Qur‟an merupakan kitab Allah yang terakhir yang diturunkan pada nabi terakhir dan merupakan penyempurnaan kitabkitab Allah sebelumnya. ÃPara sahabat bertanya: “Siapakah satu aliran itu ya Rasul Allah Dijawab Nabi: mereka itu aliran yang mengikuti) apa yang aku lakukan dan para sahabatku (HR. satu diantaranya akan selamat. diantara ulama yang mengkritisi hadits ini adalah Ibnu Hazm. Sekalipun demikian banyak ulama yang menerima hadits iftiraq tersebut. “Apa yang aku lakukan hari ini dan oleh sahabatku. yaitu Ali ibn Abi thalib yang cukup berjasa membendung pendapat Khawarij tentang (janji dan ancaman). Al-Qur‟an adalah kalam Allah swt. sebab diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi SAW.. Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Semua aliran itu akan masuk neraka. Rujukan dan Dalil Sejak zaman sahabat Nabi telah ada imam Aswaja di bidang akidah atau kalam. semacam Anas ibn Malik.

dimana dari 73 golongan ini. 2. Ijitihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur‟an dan al hadist Dari Mu‟awiah Ra. Hadis Hadis menurut batasan ilmu hadist yaitu Ucapan perbuatan. Oleh karena hukum-hukum atau aturan-aturan yang terdapat pada Al-Qur‟an hanya secara garis besar maka nabi Muhammad SAW sebagai rasul Allah bertugas menjelaskan dan menyebarkan dan memperaktikkannya. Fungsi Al hadist yaitu . disamping memiliki syarat-syarat tertentu baik dilakukan secara individual maupun bersama-sama sehingga mencapai kesepakatan dalam suatu maslah tertentu pada masa tertentu pula berkenan dengan penilaian sesuatu yang belum ada kepastiannya secara tegas dalam Al-Qur‟an dan Al hadist. yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang mendalam. Rasulullah menjawab: “Al jama‟ah. Kedudukan Hadist yaitu sebagai Sumber hukum islam yang kedua. ia berkata : Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa sallam berdiri diantara kami lalu bersabda :“Ketahuilah bahwa umat sebelum kalian dari golongan ahli kitab berpecah-pecah menjadi 72 firqoh/golongan. dan sesungguhnya umatku sampai dengan hari kiamat nanti akan terpecah menjadi 73 firqoh/golongan. maka satu golongan selamat yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam adalah golongan yang berpijak pada sunnah beliau Shallallahu „alaihi wa sallam dengan teguh. Mereka mempunya ciri : Hanya bersumber kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah. dan takrir nabi Muhammad SAW. akidah. yang 72 golongan terancam neraka dan hanya satu golongan yang menjadi ahli surga. yaitu golongan yang disebut Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah. Dari definisi diatas hadist nabi tebagi atas tiga yaitu : Hadist Qauliyah yaitu hadist yang didasarkan atas segenap perkataan dan ucapan Nabi Muhammad SAW.• Al-Qur‟an Sebagai sumber Hukum Islam yang Pertama Al-Qur‟an adalah sumber hukum Islam yang pertama yakni tempat pengambilan hukum yang pertama setelkah itu baru pada sumbersumber lainnya. Karena al-Qur‟an merupakan perkataan Allah langsung kepada Muhammad dan untuk segala semesta Alam. (SHAHIH. Riwayat Ahmad. mu‟amalah. Hadis Filiyah yaitu hadist yang didasarkan atas prilaku dan perbuatan Nabi Muhammad SAW Hadis Taqririyah yaitu hadist yang disandarkan pada perkataan atau sikap para sahabat yang dibiarkan atau didiamkan oleh Rasulullah SAW. yang aku dan para sahabatku ada diatasnya/berpijak pada sunnahku”. baik dalam ibadah. Mempertegas hukum hukum yang telah di sebutkan dalam Al-Qur‟an Menjelaskan. Mereka senantiasa menjadikan Al-Qur‟an dan As-Sunnah sebagai sumber pengambilan. mengikuti pemahaman dan jama‟ah para sahabat Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam. sikap . menafsirkan dan merinci ayat-ayat AlQur‟an yang masih umum dan samar Mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercamtum dalam al-quran 3. Abu Daud. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang siapa golongan yang hanya satu itu. Ijtihad Ijitihad menurut terminologi berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat menentukan suatu hukum dari sebuah dalil agama. dishahihkan oleh Al Albani) Berdasarkan hadits shahih diatas. Al-Qur‟an dalam aturannya pada umumnya bersifat global dan umum tidak terperinci dan tidak detail.

meneladani dan menjadikan mereka sebagai teladan. baik mereka memahami hikmahnya maupun tidak. hisab. Para pengikut Ahlus Sunnah mengagungkan para As-Salafush Shalih. dan jika kelompok lain memiliki keutamaan dan ilmu maka keutamaan dan ilmu Ahlus Sunnah lebih sempurna dan lengkap. Mereka menyerah kepada nash-nash syara. Sebaliknya. Hal-hal yang gaib yang wajib diyakini keberadaannya adalah surga. Menyerah kepada nash-nash syara‟. Karena semua hal di atas tidak berarti Ahlus Sunnah adalah orang-orang maksum. serta memahaminya sesuai dengan pemahaman As-Salafus Shalih. Hal-hal yang merusak Akidah: Dalam i‟tiqad (kufur i‟tiqadi) Syariah Pengertian syariah menurut bahasa berarti jalan lurus. paling mengetahui dan paling bijaksana. Kebaikan mereka di lipat gandakan dan derajat mereka ditingkatkan. Adapun yang dimaksud dengan akidah islam ialah perkara-perkara yang dipercayai dan diyakini kebenarannya dalam islam berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul. menjadi sesuatu yang niscaya agar kita meniti manhaj Ahlus Sunnah wal Jama‟ah. Tetapi manhaj (jalan) dan jama‟ah mereka adalah yang maksum. setiap yang bertentangan dengan Al-Qur‟an dan As-Sunnah mereka menolaknya.Berdasarkan . Setiap yang sesuai dengan Al-Qur‟an dan As-Sunnah mereka menerima dan menetapkannya. Jika Ahlus Sunnah memiliki kesalahan kelompok lain lebih banyak. Ruang Lingkup aswaja Akidah Akidah secara etimologis berasal dari kata aqida –ya‟qidu –a‟qidatan yang berarti simpulan atau ikatan. Akidah islam meliputi Rukun Iman yakni:       Beriman kepada Allah Beriman kepada malaikat-malaikatnya Beriman kepada kitab-kitabnya Beriman kepada rasul-rasulnya Beriman kepada hari akhirat Beriman kepada takdir Allah Disamping itu akidah islam juga meliputi mempercayai sagala perkara yang gaib yang telah diungkapkan dalam Al-Quran dan hadist sahih. Menurut istilah adalah kepercayaan dan keyakinan. Mereka melihat bahwa jalan para As-Salafus Shalih adalah jalan yang paling selamat. Karena itulah. Menurut istilah adalah hukum islam yang diyakini kebenarannya oleh umat islam sebagai ketentuan dan ketetapan dari Allah yang wajib dipatuhi sebagaimana mestinya.maupun akhlak. tetapi mereka menghakimi akal mereka dengan nash-nash syara‟. tak peduli siapa pun yang berpendapat dengannya. jalan yang dilalui air terjun. jalan menuju air. hal itu karena aqidah mereka benar dan iman mereka kuat. neraka. Mereka tidak menghakimi nash-nash tersebut dengan akal mereka.

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku. Hukum munakahat. neraka dan semua hal yang telah diberitakan Allah swt. jual-beli. islam itu berasal dari kata-kata antara lain: Aslama (menyerah) artinya menyerah kepada Allah dan bersedia tunduk kepada segala halyang datang dari Allah dan bersedia berkorban sebagai tanda pengabdian terhadap Allah sebagai khaliqnya. akal. dan perjanjian antarnegara. melindungi harta benda yang menjadi hak seseorang. penguburan jenazah. shalat. Bahwa Allah tidak menjadikan alam semesta ini tanpa tujuan dan sia-sia karena Allah maha suci dari perbuatan main-main Bahwa menjadi hak Allah swt menyusun dan menciptakan undang-undang hidup untuk mahluknya karena dialah yang diciptakan segala sesuatu Pengabdian diri haruslah semata-mata kepada Allah melalui ibadah Meyakini adanya hari kiamat. hidup. mempunyai 2 pengertian : Membenarkan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya Meneguhkan pendirian terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Seseorang itu disebut beriman. Hukum murafaat mukhashamat yaitu hukum acara pidana dan perdata yang mencakup prosedur pengadilan di depan hakim. kurban. Akhlak Akhlak berasal dari bahasa arab.prinsip keyakinan tersebut. maka setiap muslim wajib melaksanakan syariat islam dalam segala aspek kehidupannya dan sebaliknya dia merasa berdosa apabila mengabaikan nilai-nilai syariah tersebut. Hukum muamalat yaitu membahas kode etik bisnis. yaitu hukum pidana dan perdata yang disyariatkan untuk memelihara kehidupan manusia. memelihara keturunan. bila dia meyakini dengan sungguh-sungguh beberapa asas yang terkandung dalam kalimat Laa Ilaaha Illallah yaitu: Bahwa yang menjadikan alam semesta dan yang mengendalikan segala urusannya adalah Allahakh yang maha esa. surga. mengatur soal tawanan perang. gencatan senjata. hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. . Tuhan semesta alam. Hukum dauliyat yaitu hukum internasional yang berguna untuk mengatur hubungan antara negara dengan negara baik pada masa damai maupun pada masa perang. utang-piutang. yaitu himpunan hukum yang mengatur masalah kehidupan rumah tangga. ibadatku. zakat. Akhlak itu dibagi menjadi dua macam yaitu Akhlakul karimah adalah akhlak yang mulia Akhlakul madzmumah adalah akhlak yang tercela atau akhlak yang tidak terpuji Iman Kata iman dalam Al-Qur‟an ada 2 pengertian dasar : Iman dengan pengertian membenarkanman dengan pengertian amal atau ber-iltizam dengan amal Dengan demikian dapat dipahami bahwa iman. puasa. kuasa dan sempurna serta terhindar dari sifat kekurangan dan keaiban. jamak dari kata khuluq yang artinya budi pekerti. sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur‟an dan sunnah rasulullah Saw. Garis-garis besar syariahislam adalah sebagai berikut: Hukum ibadat. Menurut istilah sebagaimana diungkapkan oleh iman Algazali Akhlak ialah suatu bentuk dalam jiwa seseorang manusia yang dapat melahirkan suatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan spontan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. melindungi masyarakat. minuman. Hukum sulthaniyat yaitu suatu komponen hukum islam yang khusus mengatur masalah-masalah kenegaraan dan pemerintahan. haji. Islam Menurut asal kata. makanan. penyembelihan hewan.dll yang berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan kekayaan dan harta benda Hukum jinayat. akikah. jiwa dan agama. yang merupakan tuntutan ritual yang mencakup masalah tahara (kebersihan iman)..

perasaan. Karena ekstrimitas (tatharruf) tidak dikenal dalam sejarah Aswaja. Kesimpulan Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan munculnya berbagai macam kelompok yang mengatas-namakan pengikut Aswaja. . Salima (selamat) artinya bahwa islam itu membawa pemeluknya kearah keselamatan baik didunia maupun diakhirat kelak. yaitu bersikap teguh atau keteguhan berpegang kepada sesuatu yang diyakini benarnya dan ia tidak mau merubah keyakinannya itu dalam keadaan bagaimanapun yakni baik dalam keadaan susah maup[un senang.Adapun karakteristik yang dimiliki ajaran islam :         Komprehansif Universal Dinamis progresif Logis rasional Elastis dan manusiawi Ihsan Ihsan dalam pengertian umum adalah berbuat baik. hati sanubari yang sedalam-dalamnya.? Khusuk dalam beribadah adalah tekun sambil menundukkan diri yakni seluiruh pikiran. Karakter Aswaja dan penekanannya pada stabilitas jama’ah itu secara historis ilmiyah dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa sikap dan perbuatan ihsan. Hal ini penting dilakukan guna memberikan pemaknaan konteks kesejarahan yang benar terhadap Aswaja.Salamun (tangga) artinya islam merupakan tangga untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan meraih rida Allah. maka Pemahaman Aswaja di kalangan umat muslim sudah saatnya untuk dilakukan perubahan orientasi dari Aswaja sebagai doktrin menjadi Aswaja sebagai metode pemahaman keagamaan. Seseorang yang berbuat baik dan beramal saleh biasa disebut orang muhsin dan orang salih.? Tasamuh dalam pergaulan adalah sikap tenggang rasa dengan sesama dalam masyarakat dimana kita berada. Islam menurut istilah adalah agama Allah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad Saw. yaitu :? Istiqamah dalam pendirian. maka aliran Islam keras yang mengklaim dirinya selaku penganut Aswaja bukan hanya paradoksal.

cet Al-Maktab Al-Islamiy “Shalih Al-Jami. cetakan yang ditaqiq oleh sejumlah ulama. Info//Islam com. Ash-Shagir”. cet.Al-Qur. Co. cet.DAFTAR PUSTAKA        .Islamiy . “Sunan At-Tirmidzi”. MusthafaAl-Babiy. Istanbul. Almaktab As. Www. Al-maktaba Al-Islamy. Gogle. cet. Syaikh Muhammad Nashirudin Al-Abani.id Www. “Musnad Al-Iman Ahmad”. Mesir.anul Karim “Shahih Al-Bukhari”.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.