P. 1
Makala h

Makala h

|Views: 5|Likes:
Published by AB Jailmarewo
Hemodialisa adalah proses pembersihan darah oleh akumulasi sampah buangan. Hemodialisis digunakan bagi pasien dengan tahap akhir gagal ginjal atau pasien berpenyakit akut yang membutuhkan dialysis waktu singkat (DR. Nursalam M. Nurs, 2006)
Hemodialisa adalah proses pembersihan darah oleh akumulasi sampah buangan. Hemodialisis digunakan bagi pasien dengan tahap akhir gagal ginjal atau pasien berpenyakit akut yang membutuhkan dialysis waktu singkat (DR. Nursalam M. Nurs, 2006)

More info:

Published by: AB Jailmarewo on Jun 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2014

pdf

text

original

MAKALAH KARAKTERISTIK AHLUL SUNNAH WALJAM,AH

OLEH ARAHMAN BUSRAN JAMAWATI

JURUSAN KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR MAKASSAR 2009

kelompok ini melakukan pembaruan paham keagamaan Islam agar sesuai dengan sunnah atau ajaran murni Islam. yaitu: ahl (keluarga. sedang al-jamaah (kebersamaan. Riwayat Ahmad.an dan sunnah Nabi selama itu masih terpencar-pencar. Paham Aswaja menekankan amalannya mengikuti ikhtibar para ulama berdasarkan ijtihad yang bersumber pada al Quran dan as Sunnah. kemudian berkembang menjadi istilah bagi sebuah komunitas muslim yang secara konsisten berpegang teguh kepada tradisi (sunnah) Nabi Muhammad Saw dan sebagai landasan normatif setelah AlQur. termasuk di Indonesia hingga saat ini. Abu Daud. dan ijma‟ ulama sertaqias. kemudian dikumpulkan dan dirumuskan kembali oleh Imam Abu Hasan Secara substantif pengertian Aswaja adalah kelompok yang setia terhadap sunnah. jalan. ia berkata : Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa sallam berdiri diantara kami lalu bersabda :“Ketahuilah bahwa umat sebelum kalian dari golongan ahli kitab berpecah-pecah menjadi 72 firqoh/golongan.Ãn dan selalu mengikuti alur pemikiran dan sikap mayoritas kaum muslimin. Assunnah berarti penganut atau pengikut sunnah nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang siapa golongan yang hanya satu itu. naskah maupun makalah ditulis kembali secara berseri oleh Wahyudin Ghazali dari redaksi GP-Ansor.Pendahuluan Ahlussunnah wal Jama‟ah atau disingkat Aswaja adalah sebuah paham keagamaan Islam yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di seantero dunia. al-sunnah (tradisi. kolektifitas. diantaranya apakah pengertian dan istilah Aswaja? Sifat dan kedudukan? Dalil-dalil yang dipakai? Dan sebagainya. Sebagai respon atas berbagai pertanyaan dan komentar seputar Aswaja yang masuk redaksi GP-Ansor online. dishahihkan oleh Al Albani) . mayoritas). jamaah berarti sahabat nabi. kebiasaan dan perbuatan). Mereka melihat bahwa jalan para As-Salafus Shalih adalah jalan yang paling selamat. yang 72 golongan terancam neraka dan hanya satu golongan yang menjadi ahli surga. dan para tabi‟in yang mengambil manhaj (jalan pikiran) berdasarkan nash al Quran. dengan menggunakan manhaj mendahulukan nash daripada akal. Rasulullah menjawab: “Al jama‟ah. para Sahabat Rasul. as Sunnah (Hadits). golongan. Para pengikut Ahlus Sunnah mengagungkan para As-Salafush Shalih. yang aku dan para sahabatku ada diatasnya/berpijak pada sunnahku”. meneladani dan menjadikan mereka sebagai teladan. dan komunitas). dan sesungguhnya umatku sampai dengan hari kiamat nanti akan terpecah menjadi 73 firqoh/golongan. Jadi ahlus sunnah waljamaah mengandung arti penganut sunnah (iktikad) nabi dan para sahabat beliau. kelompok. Pada intinya paham Ahlussunnah wal Jama. Berikut ini adalah jawaban umum yang dirangkum dari berbagai buku Aswaja. Namun tradisi (sunnah) Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya yang termaktub dalam Al-Qur. Landasan hukum yang digunakannya bersandarkan pada ajaran Rasulullah SAW. dimana dari 73 golongan ini. Tiga rangkaian kata diatas. Sebelum diinstitusikan dalam bentuk mazhab. paling mengetahui dan paling bijaksana Dari Mu‟awiah Ra. Pengertian dan Istilah Secara estimologis Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari tiga kata.ah adalah paham keagamaan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dan petunjuk sahabatnya. (SHAHIH.

artinya: cukuplah sekadar yang aku tinggalkan kepadamu. seperti pendapat Qadhi Abdul Jabbar bin Ahmad al Hamzani. ta‟thil. Mereka mengikuti sunnah fi’liyyah (perbuatan). Sikap yang dipilih bukan pula al ifrhat dan tafrhit. Senantiasa berpegang teguh pada yang haq yakni dari Allah melalui pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW. Ahli Sunnah Wal Jama‟ah tidak tergantung sedikit dan banyaknya pengikut. ibadahnya dan akhlaknya. Pandangan tersebut berbeda dengan ulama mu‟tazilah dan ahli kalam yang menolak hadits hadits ahad walaupun sahih. bermula dari aqidahnya. ibadahnya ialah ibadah Rasulullah SAW dan akhlaknya ialah akhlak Rasulullah SAW. Pengikut Aswaja umumnya gemar belajar dan beramal dari ajaran al Quran dan as Sunnah. tasybih. tidak suka menciptakan masalah yang pelik. serta tidak suka berdebat. Diantara sifat Ahli Sunnah Wal Jama‟ah ialah senantiasa mendahulukan nash-nash naqli dari pada pendapat akal serta berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dalam segala hal. karena masalah yang merusak orang-orang sebelum kamu ialah banyaknya persoalan dan perselisihan mereka terhadap Nabi mereka. walaupun dalam keadaan terancam dan terjepit seperti pada saat mereka terpinggirkan. sekiranya berlawanan dengan hujah aqliyah dan segi aqidah. dapat dicontohkan secara singkat sebagai berikut:  Panganut Aswaja lebih memilih bersikap adil dan ambil jalan tengah (moderat) seperti firman Allah SWT di dalam al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 143. sunnah qauliyyah (perkataan). Begitu juga sunnah tarkiyah yakni meninggalkan amal ibadah yang tidak pernah diajar dan tidak pula dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya. Aswaja mengithbatkan semua sifat-sifat Allah menurut apa yang datang pada nash-nash al Quran dan hadits-hadits yang sahih. walaupun ada hadits ahad tanpa takwil. Ifrhat” artinya terlalu fanatik dan berlebihan terhadap suatu masalah. mengenai hadits-hadits sifat (Allah): Artinya: Kami beriman dengannya (yakni dengan segala sifat Allah) dan membenarkannya serta tidak menolak sesuatu darinya apabila diriwayatkannya dengan sanad-sanad yang sahih. Sebaliknya pendapat      . Meyakini bahwa Allah senantiasa menjaganya. Tapi dilihat dari manhaj dan cara perjalanan para ulama yang benar-benar faham akan ajaran al Quran serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat RA.Pembahasan Karakteristik ahlul sunnah waljama. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda. Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhi semua yang aku larang dan kerjakanlah setiap yang aku perintahkan. tidak banyak bertanya. Sebaliknya “Tafrhit” ialah terlalu kurang dalam menilai suatu masalah. Contoh ifrhat-nya orang Nasara sehingga men-Tuhankan Nabi Isa AS dan sebaliknya tafrhit-nya kaum Yahudi yang tega membunuh para Nabi. di mana aqidahnya ialah aqidah Rasulullah SAW.ah Sifat dan Sikap Sedangkan sifat dan sikap yang melekat pada ajaran Ahlussunnah wal Jama‟ah maupun penganut paham Aswaja ini. apalagi bagi yang berusaha menyebarkan dan memperbaharuinya selaku Mujadid. Sebagaimana kata Imam Ahmad. dan tanpa tahrif sama sekali.

Para sahabat kembali bertanya. . kecuali satu. Rujukan dan Dalil Sejak zaman sahabat Nabi telah ada imam Aswaja di bidang akidah atau kalam. Beberapa hadits yang menjadi rujukan paham Aswaja diantaranya: Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya umatku akan pecah menjadi 73 golongan.. “Apakah sunnah dan jama. Abu Darda. terutama teks hadits tentang iftiraq alummah (perpecahan umat) sanadnya cukup banyak. “Siapakah golongan yang selamat itu? Jawab Nabi. Tokoh lainnya adalah Abdullah ibn Amr yang menolak pendapat kebebasan berkehendak manusia dari al-Juhani. Sekalipun demikian banyak ulama yang menerima hadits iftiraq tersebut. yaitu Ali ibn Abi thalib yang cukup berjasa membendung pendapat Khawarij tentang (janji dan ancaman). pendapat Qadariyah tentang kehendak Tuhan dan daya manusia (istitha’ah) serta kebebasan berkehendak. Hadits lain yang sahih adalah sabda Nabi SAW yang artinya “Sesungguhnya bani Israil itu terpecah menjadi 72 aliran dan umatku akan terpecah menjadi 73 aliran. Al-Qur‟an di turunkan secara berangsur-angsur yaitu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari di Mekkah dan Madina Fungsi Al-Qur‟an : Al-qur‟an Sebagai Pedoman Hidup Alqur‟an sebagai pedoman kehidupan yang dapat membawa manusia pada keselamatan dan kebahagian lahir batin serta dunia akhirat.al-Tirmidzi) Terdapat perbedaan pendapat mengenai sahnya hadits ini. Al-Qur‟an adalah kalam Allah swt. satu diantaranya akan selamat. Nabi menjawab. semacam Anas ibn Malik. Abu Hurairah. “Ialah Ahlussunnah wal jama. Secara knawi. 105. Sumber – sumber ajaran aswaja 1. “Apa yang aku lakukan hari ini dan oleh sahabatku. Semua aliran itu akan masuk neraka. Karena (membela) orang-orang yang khianat. Al-Qur‟an merupakan kitab Allah yang terakhir yang diturunkan pada nabi terakhir dan merupakan penyempurnaan kitabkitab Allah sebelumnya. diantara ulama yang mengkritisi hadits ini adalah Ibnu Hazm. Dan merupakan mukjizat yang diturunkankepada nabi Muhammad saw. supaya kamu mengadili antara manusia dengan apayang Telah Allah wahyukan kepadamu. ÃPara sahabat bertanya: “Siapakah satu aliran itu ya Rasul Allah Dijawab Nabi: mereka itu aliran yang mengikuti) apa yang aku lakukan dan para sahabatku (HR. Al-Qur‟an Al-qur‟an menurut bahasa berarti bacaan. golongan lain akan rusak (masuk neraka) Para sahabat bertanya. seperti al Khatib al Baghdadi. dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah).mu‟tazilah itu dibantah habis oleh beberapa tokoh Ahli Sunnah dari kalangan ulama Syafi‟ieyah sendiri. sebab diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi SAW. Karena mengandung aturan-aturan ilahi yang dinyatakan dalam perintah dan larangan maka dari itu Al-Quran dijadikan dasar dan sumber hukum yang Utama dan pertama.a.a. Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran.

sikap . dishahihkan oleh Al Albani) Berdasarkan hadits shahih diatas. dimana dari 73 golongan ini. disamping memiliki syarat-syarat tertentu baik dilakukan secara individual maupun bersama-sama sehingga mencapai kesepakatan dalam suatu maslah tertentu pada masa tertentu pula berkenan dengan penilaian sesuatu yang belum ada kepastiannya secara tegas dalam Al-Qur‟an dan Al hadist. Ijitihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur‟an dan al hadist Dari Mu‟awiah Ra. akidah. Mereka senantiasa menjadikan Al-Qur‟an dan As-Sunnah sebagai sumber pengambilan. mengikuti pemahaman dan jama‟ah para sahabat Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam. Rasulullah menjawab: “Al jama‟ah. Fungsi Al hadist yaitu . Hadis Hadis menurut batasan ilmu hadist yaitu Ucapan perbuatan. yang 72 golongan terancam neraka dan hanya satu golongan yang menjadi ahli surga. dan takrir nabi Muhammad SAW. Karena al-Qur‟an merupakan perkataan Allah langsung kepada Muhammad dan untuk segala semesta Alam. Kedudukan Hadist yaitu sebagai Sumber hukum islam yang kedua. Ijtihad Ijitihad menurut terminologi berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat menentukan suatu hukum dari sebuah dalil agama. dan sesungguhnya umatku sampai dengan hari kiamat nanti akan terpecah menjadi 73 firqoh/golongan. ia berkata : Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa sallam berdiri diantara kami lalu bersabda :“Ketahuilah bahwa umat sebelum kalian dari golongan ahli kitab berpecah-pecah menjadi 72 firqoh/golongan. Dari definisi diatas hadist nabi tebagi atas tiga yaitu : Hadist Qauliyah yaitu hadist yang didasarkan atas segenap perkataan dan ucapan Nabi Muhammad SAW. mu‟amalah. Abu Daud. maka satu golongan selamat yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam adalah golongan yang berpijak pada sunnah beliau Shallallahu „alaihi wa sallam dengan teguh. Oleh karena hukum-hukum atau aturan-aturan yang terdapat pada Al-Qur‟an hanya secara garis besar maka nabi Muhammad SAW sebagai rasul Allah bertugas menjelaskan dan menyebarkan dan memperaktikkannya. yaitu golongan yang disebut Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah. yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang mendalam. Hadis Filiyah yaitu hadist yang didasarkan atas prilaku dan perbuatan Nabi Muhammad SAW Hadis Taqririyah yaitu hadist yang disandarkan pada perkataan atau sikap para sahabat yang dibiarkan atau didiamkan oleh Rasulullah SAW. (SHAHIH. Riwayat Ahmad. yang aku dan para sahabatku ada diatasnya/berpijak pada sunnahku”. menafsirkan dan merinci ayat-ayat AlQur‟an yang masih umum dan samar Mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercamtum dalam al-quran 3. Mereka mempunya ciri : Hanya bersumber kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang siapa golongan yang hanya satu itu.• Al-Qur‟an Sebagai sumber Hukum Islam yang Pertama Al-Qur‟an adalah sumber hukum Islam yang pertama yakni tempat pengambilan hukum yang pertama setelkah itu baru pada sumbersumber lainnya. 2. Mempertegas hukum hukum yang telah di sebutkan dalam Al-Qur‟an Menjelaskan. Al-Qur‟an dalam aturannya pada umumnya bersifat global dan umum tidak terperinci dan tidak detail. baik dalam ibadah.

Adapun yang dimaksud dengan akidah islam ialah perkara-perkara yang dipercayai dan diyakini kebenarannya dalam islam berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akidah islam meliputi Rukun Iman yakni:       Beriman kepada Allah Beriman kepada malaikat-malaikatnya Beriman kepada kitab-kitabnya Beriman kepada rasul-rasulnya Beriman kepada hari akhirat Beriman kepada takdir Allah Disamping itu akidah islam juga meliputi mempercayai sagala perkara yang gaib yang telah diungkapkan dalam Al-Quran dan hadist sahih. baik mereka memahami hikmahnya maupun tidak. Menurut istilah adalah kepercayaan dan keyakinan. Sebaliknya. Kebaikan mereka di lipat gandakan dan derajat mereka ditingkatkan. Hal-hal yang merusak Akidah: Dalam i‟tiqad (kufur i‟tiqadi) Syariah Pengertian syariah menurut bahasa berarti jalan lurus. paling mengetahui dan paling bijaksana. neraka. tetapi mereka menghakimi akal mereka dengan nash-nash syara‟. Jika Ahlus Sunnah memiliki kesalahan kelompok lain lebih banyak. Karena semua hal di atas tidak berarti Ahlus Sunnah adalah orang-orang maksum. Para pengikut Ahlus Sunnah mengagungkan para As-Salafush Shalih. Ruang Lingkup aswaja Akidah Akidah secara etimologis berasal dari kata aqida –ya‟qidu –a‟qidatan yang berarti simpulan atau ikatan. jalan menuju air. Mereka menyerah kepada nash-nash syara. serta memahaminya sesuai dengan pemahaman As-Salafus Shalih. dan jika kelompok lain memiliki keutamaan dan ilmu maka keutamaan dan ilmu Ahlus Sunnah lebih sempurna dan lengkap. Tetapi manhaj (jalan) dan jama‟ah mereka adalah yang maksum. hal itu karena aqidah mereka benar dan iman mereka kuat. Hal-hal yang gaib yang wajib diyakini keberadaannya adalah surga. Menyerah kepada nash-nash syara‟. jalan yang dilalui air terjun. Menurut istilah adalah hukum islam yang diyakini kebenarannya oleh umat islam sebagai ketentuan dan ketetapan dari Allah yang wajib dipatuhi sebagaimana mestinya.maupun akhlak. Mereka melihat bahwa jalan para As-Salafus Shalih adalah jalan yang paling selamat.Berdasarkan . Setiap yang sesuai dengan Al-Qur‟an dan As-Sunnah mereka menerima dan menetapkannya. meneladani dan menjadikan mereka sebagai teladan. setiap yang bertentangan dengan Al-Qur‟an dan As-Sunnah mereka menolaknya. hisab. tak peduli siapa pun yang berpendapat dengannya. Karena itulah. Mereka tidak menghakimi nash-nash tersebut dengan akal mereka. menjadi sesuatu yang niscaya agar kita meniti manhaj Ahlus Sunnah wal Jama‟ah.

ibadatku. Hukum murafaat mukhashamat yaitu hukum acara pidana dan perdata yang mencakup prosedur pengadilan di depan hakim. minuman. Akhlak itu dibagi menjadi dua macam yaitu Akhlakul karimah adalah akhlak yang mulia Akhlakul madzmumah adalah akhlak yang tercela atau akhlak yang tidak terpuji Iman Kata iman dalam Al-Qur‟an ada 2 pengertian dasar : Iman dengan pengertian membenarkanman dengan pengertian amal atau ber-iltizam dengan amal Dengan demikian dapat dipahami bahwa iman. shalat. melindungi harta benda yang menjadi hak seseorang. Hukum sulthaniyat yaitu suatu komponen hukum islam yang khusus mengatur masalah-masalah kenegaraan dan pemerintahan. kurban. neraka dan semua hal yang telah diberitakan Allah swt. Islam Menurut asal kata. akal. bila dia meyakini dengan sungguh-sungguh beberapa asas yang terkandung dalam kalimat Laa Ilaaha Illallah yaitu: Bahwa yang menjadikan alam semesta dan yang mengendalikan segala urusannya adalah Allahakh yang maha esa. jamak dari kata khuluq yang artinya budi pekerti. mempunyai 2 pengertian : Membenarkan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya Meneguhkan pendirian terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Seseorang itu disebut beriman. Hukum munakahat. melindungi masyarakat. mengatur soal tawanan perang. dan perjanjian antarnegara. makanan. maka setiap muslim wajib melaksanakan syariat islam dalam segala aspek kehidupannya dan sebaliknya dia merasa berdosa apabila mengabaikan nilai-nilai syariah tersebut. islam itu berasal dari kata-kata antara lain: Aslama (menyerah) artinya menyerah kepada Allah dan bersedia tunduk kepada segala halyang datang dari Allah dan bersedia berkorban sebagai tanda pengabdian terhadap Allah sebagai khaliqnya.. zakat. jual-beli. jiwa dan agama. Tuhan semesta alam. Garis-garis besar syariahislam adalah sebagai berikut: Hukum ibadat. penyembelihan hewan. penguburan jenazah. surga. yaitu himpunan hukum yang mengatur masalah kehidupan rumah tangga. yang merupakan tuntutan ritual yang mencakup masalah tahara (kebersihan iman). gencatan senjata. sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur‟an dan sunnah rasulullah Saw. Hukum dauliyat yaitu hukum internasional yang berguna untuk mengatur hubungan antara negara dengan negara baik pada masa damai maupun pada masa perang. hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. memelihara keturunan. hidup. akikah. Akhlak Akhlak berasal dari bahasa arab. Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku. yaitu hukum pidana dan perdata yang disyariatkan untuk memelihara kehidupan manusia.prinsip keyakinan tersebut. .dll yang berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan kekayaan dan harta benda Hukum jinayat. haji. puasa. Bahwa Allah tidak menjadikan alam semesta ini tanpa tujuan dan sia-sia karena Allah maha suci dari perbuatan main-main Bahwa menjadi hak Allah swt menyusun dan menciptakan undang-undang hidup untuk mahluknya karena dialah yang diciptakan segala sesuatu Pengabdian diri haruslah semata-mata kepada Allah melalui ibadah Meyakini adanya hari kiamat. utang-piutang. Hukum muamalat yaitu membahas kode etik bisnis. kuasa dan sempurna serta terhindar dari sifat kekurangan dan keaiban. Menurut istilah sebagaimana diungkapkan oleh iman Algazali Akhlak ialah suatu bentuk dalam jiwa seseorang manusia yang dapat melahirkan suatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan spontan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

yaitu :? Istiqamah dalam pendirian. yaitu bersikap teguh atau keteguhan berpegang kepada sesuatu yang diyakini benarnya dan ia tidak mau merubah keyakinannya itu dalam keadaan bagaimanapun yakni baik dalam keadaan susah maup[un senang.? Tasamuh dalam pergaulan adalah sikap tenggang rasa dengan sesama dalam masyarakat dimana kita berada. perasaan. Seseorang yang berbuat baik dan beramal saleh biasa disebut orang muhsin dan orang salih. Salima (selamat) artinya bahwa islam itu membawa pemeluknya kearah keselamatan baik didunia maupun diakhirat kelak.Salamun (tangga) artinya islam merupakan tangga untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan meraih rida Allah. Islam menurut istilah adalah agama Allah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad Saw. Karena ekstrimitas (tatharruf) tidak dikenal dalam sejarah Aswaja. maka aliran Islam keras yang mengklaim dirinya selaku penganut Aswaja bukan hanya paradoksal. hati sanubari yang sedalam-dalamnya. Kesimpulan Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan munculnya berbagai macam kelompok yang mengatas-namakan pengikut Aswaja. .Adapun karakteristik yang dimiliki ajaran islam :         Komprehansif Universal Dinamis progresif Logis rasional Elastis dan manusiawi Ihsan Ihsan dalam pengertian umum adalah berbuat baik. Beberapa sikap dan perbuatan ihsan. Hal ini penting dilakukan guna memberikan pemaknaan konteks kesejarahan yang benar terhadap Aswaja.? Khusuk dalam beribadah adalah tekun sambil menundukkan diri yakni seluiruh pikiran. Karakter Aswaja dan penekanannya pada stabilitas jama’ah itu secara historis ilmiyah dapat dipertanggungjawabkan. maka Pemahaman Aswaja di kalangan umat muslim sudah saatnya untuk dilakukan perubahan orientasi dari Aswaja sebagai doktrin menjadi Aswaja sebagai metode pemahaman keagamaan.

cetakan yang ditaqiq oleh sejumlah ulama.DAFTAR PUSTAKA        . Mesir. cet. “Sunan At-Tirmidzi”. cet. Co. Istanbul. cet Al-Maktab Al-Islamiy “Shalih Al-Jami. Ash-Shagir”. Almaktab As. Syaikh Muhammad Nashirudin Al-Abani. Www. Info//Islam com.id Www. MusthafaAl-Babiy. Gogle. cet.anul Karim “Shahih Al-Bukhari”. Al-maktaba Al-Islamy. “Musnad Al-Iman Ahmad”.Al-Qur.Islamiy .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->