MAKALAH KARAKTERISTIK AHLUL SUNNAH WALJAM,AH

OLEH ARAHMAN BUSRAN JAMAWATI

JURUSAN KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR MAKASSAR 2009

meneladani dan menjadikan mereka sebagai teladan. kemudian dikumpulkan dan dirumuskan kembali oleh Imam Abu Hasan Secara substantif pengertian Aswaja adalah kelompok yang setia terhadap sunnah.an dan sunnah Nabi selama itu masih terpencar-pencar. dan ijma‟ ulama sertaqias. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang siapa golongan yang hanya satu itu. as Sunnah (Hadits). jalan. paling mengetahui dan paling bijaksana Dari Mu‟awiah Ra. Tiga rangkaian kata diatas. yang aku dan para sahabatku ada diatasnya/berpijak pada sunnahku”. dishahihkan oleh Al Albani) . Rasulullah menjawab: “Al jama‟ah. kelompok ini melakukan pembaruan paham keagamaan Islam agar sesuai dengan sunnah atau ajaran murni Islam. kolektifitas. mayoritas). Pada intinya paham Ahlussunnah wal Jama. Jadi ahlus sunnah waljamaah mengandung arti penganut sunnah (iktikad) nabi dan para sahabat beliau. Abu Daud. dengan menggunakan manhaj mendahulukan nash daripada akal. Sebelum diinstitusikan dalam bentuk mazhab. (SHAHIH.Pendahuluan Ahlussunnah wal Jama‟ah atau disingkat Aswaja adalah sebuah paham keagamaan Islam yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di seantero dunia. Assunnah berarti penganut atau pengikut sunnah nabi Muhammad SAW. kemudian berkembang menjadi istilah bagi sebuah komunitas muslim yang secara konsisten berpegang teguh kepada tradisi (sunnah) Nabi Muhammad Saw dan sebagai landasan normatif setelah AlQur. para Sahabat Rasul. Para pengikut Ahlus Sunnah mengagungkan para As-Salafush Shalih. kebiasaan dan perbuatan). diantaranya apakah pengertian dan istilah Aswaja? Sifat dan kedudukan? Dalil-dalil yang dipakai? Dan sebagainya. Riwayat Ahmad. yang 72 golongan terancam neraka dan hanya satu golongan yang menjadi ahli surga. al-sunnah (tradisi. dan para tabi‟in yang mengambil manhaj (jalan pikiran) berdasarkan nash al Quran. Paham Aswaja menekankan amalannya mengikuti ikhtibar para ulama berdasarkan ijtihad yang bersumber pada al Quran dan as Sunnah. dan sesungguhnya umatku sampai dengan hari kiamat nanti akan terpecah menjadi 73 firqoh/golongan. Landasan hukum yang digunakannya bersandarkan pada ajaran Rasulullah SAW. golongan. Berikut ini adalah jawaban umum yang dirangkum dari berbagai buku Aswaja. Sebagai respon atas berbagai pertanyaan dan komentar seputar Aswaja yang masuk redaksi GP-Ansor online. ia berkata : Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa sallam berdiri diantara kami lalu bersabda :“Ketahuilah bahwa umat sebelum kalian dari golongan ahli kitab berpecah-pecah menjadi 72 firqoh/golongan. jamaah berarti sahabat nabi. Namun tradisi (sunnah) Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya yang termaktub dalam Al-Qur. Pengertian dan Istilah Secara estimologis Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari tiga kata. kelompok. yaitu: ahl (keluarga.Ãn dan selalu mengikuti alur pemikiran dan sikap mayoritas kaum muslimin. dan komunitas). sedang al-jamaah (kebersamaan. Mereka melihat bahwa jalan para As-Salafus Shalih adalah jalan yang paling selamat. dimana dari 73 golongan ini. naskah maupun makalah ditulis kembali secara berseri oleh Wahyudin Ghazali dari redaksi GP-Ansor.ah adalah paham keagamaan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dan petunjuk sahabatnya. termasuk di Indonesia hingga saat ini.

Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda. di mana aqidahnya ialah aqidah Rasulullah SAW. serta tidak suka berdebat. Begitu juga sunnah tarkiyah yakni meninggalkan amal ibadah yang tidak pernah diajar dan tidak pula dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya. Mereka mengikuti sunnah fi’liyyah (perbuatan). Aswaja mengithbatkan semua sifat-sifat Allah menurut apa yang datang pada nash-nash al Quran dan hadits-hadits yang sahih. Sebaliknya “Tafrhit” ialah terlalu kurang dalam menilai suatu masalah. seperti pendapat Qadhi Abdul Jabbar bin Ahmad al Hamzani. Sebagaimana kata Imam Ahmad. Senantiasa berpegang teguh pada yang haq yakni dari Allah melalui pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW. mengenai hadits-hadits sifat (Allah): Artinya: Kami beriman dengannya (yakni dengan segala sifat Allah) dan membenarkannya serta tidak menolak sesuatu darinya apabila diriwayatkannya dengan sanad-sanad yang sahih. Tapi dilihat dari manhaj dan cara perjalanan para ulama yang benar-benar faham akan ajaran al Quran serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat RA. dapat dicontohkan secara singkat sebagai berikut:  Panganut Aswaja lebih memilih bersikap adil dan ambil jalan tengah (moderat) seperti firman Allah SWT di dalam al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 143. apalagi bagi yang berusaha menyebarkan dan memperbaharuinya selaku Mujadid. Sikap yang dipilih bukan pula al ifrhat dan tafrhit. walaupun ada hadits ahad tanpa takwil. Pandangan tersebut berbeda dengan ulama mu‟tazilah dan ahli kalam yang menolak hadits hadits ahad walaupun sahih. Pengikut Aswaja umumnya gemar belajar dan beramal dari ajaran al Quran dan as Sunnah. Sebaliknya pendapat      . tidak suka menciptakan masalah yang pelik. Diantara sifat Ahli Sunnah Wal Jama‟ah ialah senantiasa mendahulukan nash-nash naqli dari pada pendapat akal serta berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dalam segala hal. tidak banyak bertanya. ibadahnya ialah ibadah Rasulullah SAW dan akhlaknya ialah akhlak Rasulullah SAW. ibadahnya dan akhlaknya. sunnah qauliyyah (perkataan). artinya: cukuplah sekadar yang aku tinggalkan kepadamu.ah Sifat dan Sikap Sedangkan sifat dan sikap yang melekat pada ajaran Ahlussunnah wal Jama‟ah maupun penganut paham Aswaja ini. ta‟thil.Pembahasan Karakteristik ahlul sunnah waljama. Meyakini bahwa Allah senantiasa menjaganya. walaupun dalam keadaan terancam dan terjepit seperti pada saat mereka terpinggirkan. Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhi semua yang aku larang dan kerjakanlah setiap yang aku perintahkan. bermula dari aqidahnya. Ifrhat” artinya terlalu fanatik dan berlebihan terhadap suatu masalah. dan tanpa tahrif sama sekali. karena masalah yang merusak orang-orang sebelum kamu ialah banyaknya persoalan dan perselisihan mereka terhadap Nabi mereka. tasybih. Ahli Sunnah Wal Jama‟ah tidak tergantung sedikit dan banyaknya pengikut. sekiranya berlawanan dengan hujah aqliyah dan segi aqidah. Contoh ifrhat-nya orang Nasara sehingga men-Tuhankan Nabi Isa AS dan sebaliknya tafrhit-nya kaum Yahudi yang tega membunuh para Nabi.

Hadits lain yang sahih adalah sabda Nabi SAW yang artinya “Sesungguhnya bani Israil itu terpecah menjadi 72 aliran dan umatku akan terpecah menjadi 73 aliran. ÃPara sahabat bertanya: “Siapakah satu aliran itu ya Rasul Allah Dijawab Nabi: mereka itu aliran yang mengikuti) apa yang aku lakukan dan para sahabatku (HR.mu‟tazilah itu dibantah habis oleh beberapa tokoh Ahli Sunnah dari kalangan ulama Syafi‟ieyah sendiri. Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah).. golongan lain akan rusak (masuk neraka) Para sahabat bertanya. Nabi menjawab. Al-Qur‟an adalah kalam Allah swt. Rujukan dan Dalil Sejak zaman sahabat Nabi telah ada imam Aswaja di bidang akidah atau kalam. terutama teks hadits tentang iftiraq alummah (perpecahan umat) sanadnya cukup banyak. supaya kamu mengadili antara manusia dengan apayang Telah Allah wahyukan kepadamu. Secara knawi. Abu Hurairah. Sekalipun demikian banyak ulama yang menerima hadits iftiraq tersebut. Tokoh lainnya adalah Abdullah ibn Amr yang menolak pendapat kebebasan berkehendak manusia dari al-Juhani. . Al-Qur‟an merupakan kitab Allah yang terakhir yang diturunkan pada nabi terakhir dan merupakan penyempurnaan kitabkitab Allah sebelumnya. diantara ulama yang mengkritisi hadits ini adalah Ibnu Hazm. Beberapa hadits yang menjadi rujukan paham Aswaja diantaranya: Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semua aliran itu akan masuk neraka. semacam Anas ibn Malik. Abu Darda. kecuali satu. Dan merupakan mukjizat yang diturunkankepada nabi Muhammad saw. pendapat Qadariyah tentang kehendak Tuhan dan daya manusia (istitha’ah) serta kebebasan berkehendak. “Apa yang aku lakukan hari ini dan oleh sahabatku. sebab diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi SAW. 105. satu diantaranya akan selamat.a. yaitu Ali ibn Abi thalib yang cukup berjasa membendung pendapat Khawarij tentang (janji dan ancaman). seperti al Khatib al Baghdadi. Para sahabat kembali bertanya. Al-Qur‟an di turunkan secara berangsur-angsur yaitu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari di Mekkah dan Madina Fungsi Al-Qur‟an : Al-qur‟an Sebagai Pedoman Hidup Alqur‟an sebagai pedoman kehidupan yang dapat membawa manusia pada keselamatan dan kebahagian lahir batin serta dunia akhirat. Al-Qur‟an Al-qur‟an menurut bahasa berarti bacaan.a. Sumber – sumber ajaran aswaja 1. “Apakah sunnah dan jama.al-Tirmidzi) Terdapat perbedaan pendapat mengenai sahnya hadits ini. Karena mengandung aturan-aturan ilahi yang dinyatakan dalam perintah dan larangan maka dari itu Al-Quran dijadikan dasar dan sumber hukum yang Utama dan pertama. Karena (membela) orang-orang yang khianat. “Ialah Ahlussunnah wal jama. “Siapakah golongan yang selamat itu? Jawab Nabi.

Kedudukan Hadist yaitu sebagai Sumber hukum islam yang kedua. Mempertegas hukum hukum yang telah di sebutkan dalam Al-Qur‟an Menjelaskan. dan takrir nabi Muhammad SAW. yaitu golongan yang disebut Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah. maka satu golongan selamat yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam adalah golongan yang berpijak pada sunnah beliau Shallallahu „alaihi wa sallam dengan teguh. sikap . 2. disamping memiliki syarat-syarat tertentu baik dilakukan secara individual maupun bersama-sama sehingga mencapai kesepakatan dalam suatu maslah tertentu pada masa tertentu pula berkenan dengan penilaian sesuatu yang belum ada kepastiannya secara tegas dalam Al-Qur‟an dan Al hadist. Al-Qur‟an dalam aturannya pada umumnya bersifat global dan umum tidak terperinci dan tidak detail.• Al-Qur‟an Sebagai sumber Hukum Islam yang Pertama Al-Qur‟an adalah sumber hukum Islam yang pertama yakni tempat pengambilan hukum yang pertama setelkah itu baru pada sumbersumber lainnya. akidah. Abu Daud. Rasulullah menjawab: “Al jama‟ah. Dari definisi diatas hadist nabi tebagi atas tiga yaitu : Hadist Qauliyah yaitu hadist yang didasarkan atas segenap perkataan dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Ijitihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur‟an dan al hadist Dari Mu‟awiah Ra. Ijtihad Ijitihad menurut terminologi berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat menentukan suatu hukum dari sebuah dalil agama. dan sesungguhnya umatku sampai dengan hari kiamat nanti akan terpecah menjadi 73 firqoh/golongan. Mereka senantiasa menjadikan Al-Qur‟an dan As-Sunnah sebagai sumber pengambilan. yang 72 golongan terancam neraka dan hanya satu golongan yang menjadi ahli surga. Oleh karena hukum-hukum atau aturan-aturan yang terdapat pada Al-Qur‟an hanya secara garis besar maka nabi Muhammad SAW sebagai rasul Allah bertugas menjelaskan dan menyebarkan dan memperaktikkannya. Fungsi Al hadist yaitu . menafsirkan dan merinci ayat-ayat AlQur‟an yang masih umum dan samar Mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercamtum dalam al-quran 3. yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang mendalam. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang siapa golongan yang hanya satu itu. Hadis Filiyah yaitu hadist yang didasarkan atas prilaku dan perbuatan Nabi Muhammad SAW Hadis Taqririyah yaitu hadist yang disandarkan pada perkataan atau sikap para sahabat yang dibiarkan atau didiamkan oleh Rasulullah SAW. Mereka mempunya ciri : Hanya bersumber kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah. yang aku dan para sahabatku ada diatasnya/berpijak pada sunnahku”. (SHAHIH. baik dalam ibadah. Riwayat Ahmad. Hadis Hadis menurut batasan ilmu hadist yaitu Ucapan perbuatan. mu‟amalah. ia berkata : Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa sallam berdiri diantara kami lalu bersabda :“Ketahuilah bahwa umat sebelum kalian dari golongan ahli kitab berpecah-pecah menjadi 72 firqoh/golongan. dimana dari 73 golongan ini. Karena al-Qur‟an merupakan perkataan Allah langsung kepada Muhammad dan untuk segala semesta Alam. mengikuti pemahaman dan jama‟ah para sahabat Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam. dishahihkan oleh Al Albani) Berdasarkan hadits shahih diatas.

tetapi mereka menghakimi akal mereka dengan nash-nash syara‟. jalan yang dilalui air terjun. Tetapi manhaj (jalan) dan jama‟ah mereka adalah yang maksum. Sebaliknya.maupun akhlak. hal itu karena aqidah mereka benar dan iman mereka kuat. Adapun yang dimaksud dengan akidah islam ialah perkara-perkara yang dipercayai dan diyakini kebenarannya dalam islam berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul. dan jika kelompok lain memiliki keutamaan dan ilmu maka keutamaan dan ilmu Ahlus Sunnah lebih sempurna dan lengkap. neraka. baik mereka memahami hikmahnya maupun tidak. menjadi sesuatu yang niscaya agar kita meniti manhaj Ahlus Sunnah wal Jama‟ah. Menurut istilah adalah hukum islam yang diyakini kebenarannya oleh umat islam sebagai ketentuan dan ketetapan dari Allah yang wajib dipatuhi sebagaimana mestinya. tak peduli siapa pun yang berpendapat dengannya. Hal-hal yang merusak Akidah: Dalam i‟tiqad (kufur i‟tiqadi) Syariah Pengertian syariah menurut bahasa berarti jalan lurus. meneladani dan menjadikan mereka sebagai teladan. Menurut istilah adalah kepercayaan dan keyakinan. Karena itulah. Jika Ahlus Sunnah memiliki kesalahan kelompok lain lebih banyak. setiap yang bertentangan dengan Al-Qur‟an dan As-Sunnah mereka menolaknya. Ruang Lingkup aswaja Akidah Akidah secara etimologis berasal dari kata aqida –ya‟qidu –a‟qidatan yang berarti simpulan atau ikatan. Karena semua hal di atas tidak berarti Ahlus Sunnah adalah orang-orang maksum. Akidah islam meliputi Rukun Iman yakni:       Beriman kepada Allah Beriman kepada malaikat-malaikatnya Beriman kepada kitab-kitabnya Beriman kepada rasul-rasulnya Beriman kepada hari akhirat Beriman kepada takdir Allah Disamping itu akidah islam juga meliputi mempercayai sagala perkara yang gaib yang telah diungkapkan dalam Al-Quran dan hadist sahih. Hal-hal yang gaib yang wajib diyakini keberadaannya adalah surga. Mereka menyerah kepada nash-nash syara. hisab. Mereka tidak menghakimi nash-nash tersebut dengan akal mereka. Mereka melihat bahwa jalan para As-Salafus Shalih adalah jalan yang paling selamat. jalan menuju air. paling mengetahui dan paling bijaksana. Setiap yang sesuai dengan Al-Qur‟an dan As-Sunnah mereka menerima dan menetapkannya.Berdasarkan . Para pengikut Ahlus Sunnah mengagungkan para As-Salafush Shalih. Menyerah kepada nash-nash syara‟. serta memahaminya sesuai dengan pemahaman As-Salafus Shalih. Kebaikan mereka di lipat gandakan dan derajat mereka ditingkatkan.

akikah. Tuhan semesta alam. makanan. Akhlak Akhlak berasal dari bahasa arab. maka setiap muslim wajib melaksanakan syariat islam dalam segala aspek kehidupannya dan sebaliknya dia merasa berdosa apabila mengabaikan nilai-nilai syariah tersebut. jamak dari kata khuluq yang artinya budi pekerti. surga. utang-piutang. Akhlak itu dibagi menjadi dua macam yaitu Akhlakul karimah adalah akhlak yang mulia Akhlakul madzmumah adalah akhlak yang tercela atau akhlak yang tidak terpuji Iman Kata iman dalam Al-Qur‟an ada 2 pengertian dasar : Iman dengan pengertian membenarkanman dengan pengertian amal atau ber-iltizam dengan amal Dengan demikian dapat dipahami bahwa iman. Hukum dauliyat yaitu hukum internasional yang berguna untuk mengatur hubungan antara negara dengan negara baik pada masa damai maupun pada masa perang. Bahwa Allah tidak menjadikan alam semesta ini tanpa tujuan dan sia-sia karena Allah maha suci dari perbuatan main-main Bahwa menjadi hak Allah swt menyusun dan menciptakan undang-undang hidup untuk mahluknya karena dialah yang diciptakan segala sesuatu Pengabdian diri haruslah semata-mata kepada Allah melalui ibadah Meyakini adanya hari kiamat. Hukum murafaat mukhashamat yaitu hukum acara pidana dan perdata yang mencakup prosedur pengadilan di depan hakim. ibadatku. zakat. penguburan jenazah. jual-beli. melindungi harta benda yang menjadi hak seseorang. Hukum sulthaniyat yaitu suatu komponen hukum islam yang khusus mengatur masalah-masalah kenegaraan dan pemerintahan..dll yang berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan kekayaan dan harta benda Hukum jinayat. Hukum munakahat. Hukum muamalat yaitu membahas kode etik bisnis. Menurut istilah sebagaimana diungkapkan oleh iman Algazali Akhlak ialah suatu bentuk dalam jiwa seseorang manusia yang dapat melahirkan suatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan spontan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. haji. gencatan senjata. kurban. puasa. kuasa dan sempurna serta terhindar dari sifat kekurangan dan keaiban. Islam Menurut asal kata. neraka dan semua hal yang telah diberitakan Allah swt. yang merupakan tuntutan ritual yang mencakup masalah tahara (kebersihan iman). jiwa dan agama. mengatur soal tawanan perang. . islam itu berasal dari kata-kata antara lain: Aslama (menyerah) artinya menyerah kepada Allah dan bersedia tunduk kepada segala halyang datang dari Allah dan bersedia berkorban sebagai tanda pengabdian terhadap Allah sebagai khaliqnya. bila dia meyakini dengan sungguh-sungguh beberapa asas yang terkandung dalam kalimat Laa Ilaaha Illallah yaitu: Bahwa yang menjadikan alam semesta dan yang mengendalikan segala urusannya adalah Allahakh yang maha esa. penyembelihan hewan. akal. Garis-garis besar syariahislam adalah sebagai berikut: Hukum ibadat. sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur‟an dan sunnah rasulullah Saw. yaitu himpunan hukum yang mengatur masalah kehidupan rumah tangga. shalat. yaitu hukum pidana dan perdata yang disyariatkan untuk memelihara kehidupan manusia. memelihara keturunan. dan perjanjian antarnegara.prinsip keyakinan tersebut. mempunyai 2 pengertian : Membenarkan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya Meneguhkan pendirian terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Seseorang itu disebut beriman. melindungi masyarakat. hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. hidup. minuman. Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku.

Karena ekstrimitas (tatharruf) tidak dikenal dalam sejarah Aswaja. . yaitu :? Istiqamah dalam pendirian. maka Pemahaman Aswaja di kalangan umat muslim sudah saatnya untuk dilakukan perubahan orientasi dari Aswaja sebagai doktrin menjadi Aswaja sebagai metode pemahaman keagamaan. perasaan.? Tasamuh dalam pergaulan adalah sikap tenggang rasa dengan sesama dalam masyarakat dimana kita berada.Salamun (tangga) artinya islam merupakan tangga untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan meraih rida Allah. yaitu bersikap teguh atau keteguhan berpegang kepada sesuatu yang diyakini benarnya dan ia tidak mau merubah keyakinannya itu dalam keadaan bagaimanapun yakni baik dalam keadaan susah maup[un senang. Beberapa sikap dan perbuatan ihsan.Adapun karakteristik yang dimiliki ajaran islam :         Komprehansif Universal Dinamis progresif Logis rasional Elastis dan manusiawi Ihsan Ihsan dalam pengertian umum adalah berbuat baik. Salima (selamat) artinya bahwa islam itu membawa pemeluknya kearah keselamatan baik didunia maupun diakhirat kelak. Islam menurut istilah adalah agama Allah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad Saw. Hal ini penting dilakukan guna memberikan pemaknaan konteks kesejarahan yang benar terhadap Aswaja. Seseorang yang berbuat baik dan beramal saleh biasa disebut orang muhsin dan orang salih. Karakter Aswaja dan penekanannya pada stabilitas jama’ah itu secara historis ilmiyah dapat dipertanggungjawabkan.? Khusuk dalam beribadah adalah tekun sambil menundukkan diri yakni seluiruh pikiran. maka aliran Islam keras yang mengklaim dirinya selaku penganut Aswaja bukan hanya paradoksal. Kesimpulan Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan munculnya berbagai macam kelompok yang mengatas-namakan pengikut Aswaja. hati sanubari yang sedalam-dalamnya.

cet. MusthafaAl-Babiy.DAFTAR PUSTAKA        . cetakan yang ditaqiq oleh sejumlah ulama. Ash-Shagir”. cet Al-Maktab Al-Islamiy “Shalih Al-Jami. “Musnad Al-Iman Ahmad”. Gogle. cet. Info//Islam com. Al-maktaba Al-Islamy. Almaktab As. Www.Al-Qur. Co. “Sunan At-Tirmidzi”. Istanbul.anul Karim “Shahih Al-Bukhari”. Mesir. cet.id Www. Syaikh Muhammad Nashirudin Al-Abani.Islamiy .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.