MAKALAH KARAKTERISTIK AHLUL SUNNAH WALJAM,AH

OLEH ARAHMAN BUSRAN JAMAWATI

JURUSAN KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR MAKASSAR 2009

Pendahuluan Ahlussunnah wal Jama‟ah atau disingkat Aswaja adalah sebuah paham keagamaan Islam yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di seantero dunia. Sebelum diinstitusikan dalam bentuk mazhab. yang aku dan para sahabatku ada diatasnya/berpijak pada sunnahku”. dimana dari 73 golongan ini. Mereka melihat bahwa jalan para As-Salafus Shalih adalah jalan yang paling selamat. Berikut ini adalah jawaban umum yang dirangkum dari berbagai buku Aswaja. kelompok. kebiasaan dan perbuatan). Pengertian dan Istilah Secara estimologis Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari tiga kata. (SHAHIH.ah adalah paham keagamaan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dan petunjuk sahabatnya. Assunnah berarti penganut atau pengikut sunnah nabi Muhammad SAW. kemudian berkembang menjadi istilah bagi sebuah komunitas muslim yang secara konsisten berpegang teguh kepada tradisi (sunnah) Nabi Muhammad Saw dan sebagai landasan normatif setelah AlQur. mayoritas). Jadi ahlus sunnah waljamaah mengandung arti penganut sunnah (iktikad) nabi dan para sahabat beliau. para Sahabat Rasul. dengan menggunakan manhaj mendahulukan nash daripada akal. naskah maupun makalah ditulis kembali secara berseri oleh Wahyudin Ghazali dari redaksi GP-Ansor. Riwayat Ahmad. Pada intinya paham Ahlussunnah wal Jama. diantaranya apakah pengertian dan istilah Aswaja? Sifat dan kedudukan? Dalil-dalil yang dipakai? Dan sebagainya. Namun tradisi (sunnah) Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya yang termaktub dalam Al-Qur. meneladani dan menjadikan mereka sebagai teladan. jalan. kelompok ini melakukan pembaruan paham keagamaan Islam agar sesuai dengan sunnah atau ajaran murni Islam. Rasulullah menjawab: “Al jama‟ah.Ãn dan selalu mengikuti alur pemikiran dan sikap mayoritas kaum muslimin. Tiga rangkaian kata diatas. al-sunnah (tradisi. golongan. dan komunitas). sedang al-jamaah (kebersamaan. as Sunnah (Hadits). paling mengetahui dan paling bijaksana Dari Mu‟awiah Ra. yaitu: ahl (keluarga. Sebagai respon atas berbagai pertanyaan dan komentar seputar Aswaja yang masuk redaksi GP-Ansor online. dan sesungguhnya umatku sampai dengan hari kiamat nanti akan terpecah menjadi 73 firqoh/golongan. kolektifitas. dan para tabi‟in yang mengambil manhaj (jalan pikiran) berdasarkan nash al Quran. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang siapa golongan yang hanya satu itu. dan ijma‟ ulama sertaqias. kemudian dikumpulkan dan dirumuskan kembali oleh Imam Abu Hasan Secara substantif pengertian Aswaja adalah kelompok yang setia terhadap sunnah.an dan sunnah Nabi selama itu masih terpencar-pencar. Abu Daud. Landasan hukum yang digunakannya bersandarkan pada ajaran Rasulullah SAW. dishahihkan oleh Al Albani) . termasuk di Indonesia hingga saat ini. jamaah berarti sahabat nabi. ia berkata : Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa sallam berdiri diantara kami lalu bersabda :“Ketahuilah bahwa umat sebelum kalian dari golongan ahli kitab berpecah-pecah menjadi 72 firqoh/golongan. yang 72 golongan terancam neraka dan hanya satu golongan yang menjadi ahli surga. Para pengikut Ahlus Sunnah mengagungkan para As-Salafush Shalih. Paham Aswaja menekankan amalannya mengikuti ikhtibar para ulama berdasarkan ijtihad yang bersumber pada al Quran dan as Sunnah.

karena masalah yang merusak orang-orang sebelum kamu ialah banyaknya persoalan dan perselisihan mereka terhadap Nabi mereka. tidak suka menciptakan masalah yang pelik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda. Sebaliknya pendapat      . Begitu juga sunnah tarkiyah yakni meninggalkan amal ibadah yang tidak pernah diajar dan tidak pula dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya. Pengikut Aswaja umumnya gemar belajar dan beramal dari ajaran al Quran dan as Sunnah. Tapi dilihat dari manhaj dan cara perjalanan para ulama yang benar-benar faham akan ajaran al Quran serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat RA. walaupun ada hadits ahad tanpa takwil. Sebagaimana kata Imam Ahmad. ibadahnya dan akhlaknya. tasybih. Sikap yang dipilih bukan pula al ifrhat dan tafrhit. Diantara sifat Ahli Sunnah Wal Jama‟ah ialah senantiasa mendahulukan nash-nash naqli dari pada pendapat akal serta berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dalam segala hal. Aswaja mengithbatkan semua sifat-sifat Allah menurut apa yang datang pada nash-nash al Quran dan hadits-hadits yang sahih. Ahli Sunnah Wal Jama‟ah tidak tergantung sedikit dan banyaknya pengikut. Pandangan tersebut berbeda dengan ulama mu‟tazilah dan ahli kalam yang menolak hadits hadits ahad walaupun sahih. di mana aqidahnya ialah aqidah Rasulullah SAW. sekiranya berlawanan dengan hujah aqliyah dan segi aqidah. apalagi bagi yang berusaha menyebarkan dan memperbaharuinya selaku Mujadid. seperti pendapat Qadhi Abdul Jabbar bin Ahmad al Hamzani. Senantiasa berpegang teguh pada yang haq yakni dari Allah melalui pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW. mengenai hadits-hadits sifat (Allah): Artinya: Kami beriman dengannya (yakni dengan segala sifat Allah) dan membenarkannya serta tidak menolak sesuatu darinya apabila diriwayatkannya dengan sanad-sanad yang sahih. ta‟thil. Contoh ifrhat-nya orang Nasara sehingga men-Tuhankan Nabi Isa AS dan sebaliknya tafrhit-nya kaum Yahudi yang tega membunuh para Nabi. serta tidak suka berdebat. Sebaliknya “Tafrhit” ialah terlalu kurang dalam menilai suatu masalah. tidak banyak bertanya. Ifrhat” artinya terlalu fanatik dan berlebihan terhadap suatu masalah. dan tanpa tahrif sama sekali.ah Sifat dan Sikap Sedangkan sifat dan sikap yang melekat pada ajaran Ahlussunnah wal Jama‟ah maupun penganut paham Aswaja ini. sunnah qauliyyah (perkataan). Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhi semua yang aku larang dan kerjakanlah setiap yang aku perintahkan.Pembahasan Karakteristik ahlul sunnah waljama. ibadahnya ialah ibadah Rasulullah SAW dan akhlaknya ialah akhlak Rasulullah SAW. bermula dari aqidahnya. Mereka mengikuti sunnah fi’liyyah (perbuatan). dapat dicontohkan secara singkat sebagai berikut:  Panganut Aswaja lebih memilih bersikap adil dan ambil jalan tengah (moderat) seperti firman Allah SWT di dalam al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 143. walaupun dalam keadaan terancam dan terjepit seperti pada saat mereka terpinggirkan. Meyakini bahwa Allah senantiasa menjaganya. artinya: cukuplah sekadar yang aku tinggalkan kepadamu.

mu‟tazilah itu dibantah habis oleh beberapa tokoh Ahli Sunnah dari kalangan ulama Syafi‟ieyah sendiri. satu diantaranya akan selamat. “Ialah Ahlussunnah wal jama. Para sahabat kembali bertanya. Karena mengandung aturan-aturan ilahi yang dinyatakan dalam perintah dan larangan maka dari itu Al-Quran dijadikan dasar dan sumber hukum yang Utama dan pertama. semacam Anas ibn Malik. Abu Hurairah. Al-Qur‟an merupakan kitab Allah yang terakhir yang diturunkan pada nabi terakhir dan merupakan penyempurnaan kitabkitab Allah sebelumnya. Beberapa hadits yang menjadi rujukan paham Aswaja diantaranya: Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya umatku akan pecah menjadi 73 golongan. terutama teks hadits tentang iftiraq alummah (perpecahan umat) sanadnya cukup banyak. Al-Qur‟an di turunkan secara berangsur-angsur yaitu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari di Mekkah dan Madina Fungsi Al-Qur‟an : Al-qur‟an Sebagai Pedoman Hidup Alqur‟an sebagai pedoman kehidupan yang dapat membawa manusia pada keselamatan dan kebahagian lahir batin serta dunia akhirat. pendapat Qadariyah tentang kehendak Tuhan dan daya manusia (istitha’ah) serta kebebasan berkehendak. . Sekalipun demikian banyak ulama yang menerima hadits iftiraq tersebut. Rujukan dan Dalil Sejak zaman sahabat Nabi telah ada imam Aswaja di bidang akidah atau kalam. Al-Qur‟an adalah kalam Allah swt. Secara knawi. Tokoh lainnya adalah Abdullah ibn Amr yang menolak pendapat kebebasan berkehendak manusia dari al-Juhani.a. Semua aliran itu akan masuk neraka.a. Dan merupakan mukjizat yang diturunkankepada nabi Muhammad saw. “Apakah sunnah dan jama. Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. “Siapakah golongan yang selamat itu? Jawab Nabi. Hadits lain yang sahih adalah sabda Nabi SAW yang artinya “Sesungguhnya bani Israil itu terpecah menjadi 72 aliran dan umatku akan terpecah menjadi 73 aliran. dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah). “Apa yang aku lakukan hari ini dan oleh sahabatku.al-Tirmidzi) Terdapat perbedaan pendapat mengenai sahnya hadits ini. kecuali satu. supaya kamu mengadili antara manusia dengan apayang Telah Allah wahyukan kepadamu. diantara ulama yang mengkritisi hadits ini adalah Ibnu Hazm. 105. Karena (membela) orang-orang yang khianat. golongan lain akan rusak (masuk neraka) Para sahabat bertanya. Sumber – sumber ajaran aswaja 1. sebab diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi SAW. Nabi menjawab. Abu Darda. yaitu Ali ibn Abi thalib yang cukup berjasa membendung pendapat Khawarij tentang (janji dan ancaman). ÃPara sahabat bertanya: “Siapakah satu aliran itu ya Rasul Allah Dijawab Nabi: mereka itu aliran yang mengikuti) apa yang aku lakukan dan para sahabatku (HR. seperti al Khatib al Baghdadi. Al-Qur‟an Al-qur‟an menurut bahasa berarti bacaan..

ia berkata : Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa sallam berdiri diantara kami lalu bersabda :“Ketahuilah bahwa umat sebelum kalian dari golongan ahli kitab berpecah-pecah menjadi 72 firqoh/golongan. Karena al-Qur‟an merupakan perkataan Allah langsung kepada Muhammad dan untuk segala semesta Alam. Ijtihad Ijitihad menurut terminologi berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat menentukan suatu hukum dari sebuah dalil agama. mengikuti pemahaman dan jama‟ah para sahabat Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam. Al-Qur‟an dalam aturannya pada umumnya bersifat global dan umum tidak terperinci dan tidak detail. Hadis Hadis menurut batasan ilmu hadist yaitu Ucapan perbuatan. Oleh karena hukum-hukum atau aturan-aturan yang terdapat pada Al-Qur‟an hanya secara garis besar maka nabi Muhammad SAW sebagai rasul Allah bertugas menjelaskan dan menyebarkan dan memperaktikkannya. Riwayat Ahmad. Ijitihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur‟an dan al hadist Dari Mu‟awiah Ra. dan takrir nabi Muhammad SAW. Dari definisi diatas hadist nabi tebagi atas tiga yaitu : Hadist Qauliyah yaitu hadist yang didasarkan atas segenap perkataan dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menjawab: “Al jama‟ah. Mereka senantiasa menjadikan Al-Qur‟an dan As-Sunnah sebagai sumber pengambilan. Mereka mempunya ciri : Hanya bersumber kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah.• Al-Qur‟an Sebagai sumber Hukum Islam yang Pertama Al-Qur‟an adalah sumber hukum Islam yang pertama yakni tempat pengambilan hukum yang pertama setelkah itu baru pada sumbersumber lainnya. akidah. sikap . mu‟amalah. menafsirkan dan merinci ayat-ayat AlQur‟an yang masih umum dan samar Mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercamtum dalam al-quran 3. yang aku dan para sahabatku ada diatasnya/berpijak pada sunnahku”. yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang mendalam. maka satu golongan selamat yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam adalah golongan yang berpijak pada sunnah beliau Shallallahu „alaihi wa sallam dengan teguh. yaitu golongan yang disebut Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah. Hadis Filiyah yaitu hadist yang didasarkan atas prilaku dan perbuatan Nabi Muhammad SAW Hadis Taqririyah yaitu hadist yang disandarkan pada perkataan atau sikap para sahabat yang dibiarkan atau didiamkan oleh Rasulullah SAW. Fungsi Al hadist yaitu . Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang siapa golongan yang hanya satu itu. Mempertegas hukum hukum yang telah di sebutkan dalam Al-Qur‟an Menjelaskan. dimana dari 73 golongan ini. Abu Daud. baik dalam ibadah. (SHAHIH. dishahihkan oleh Al Albani) Berdasarkan hadits shahih diatas. Kedudukan Hadist yaitu sebagai Sumber hukum islam yang kedua. yang 72 golongan terancam neraka dan hanya satu golongan yang menjadi ahli surga. disamping memiliki syarat-syarat tertentu baik dilakukan secara individual maupun bersama-sama sehingga mencapai kesepakatan dalam suatu maslah tertentu pada masa tertentu pula berkenan dengan penilaian sesuatu yang belum ada kepastiannya secara tegas dalam Al-Qur‟an dan Al hadist. 2. dan sesungguhnya umatku sampai dengan hari kiamat nanti akan terpecah menjadi 73 firqoh/golongan.

setiap yang bertentangan dengan Al-Qur‟an dan As-Sunnah mereka menolaknya. Jika Ahlus Sunnah memiliki kesalahan kelompok lain lebih banyak. serta memahaminya sesuai dengan pemahaman As-Salafus Shalih.Berdasarkan . tak peduli siapa pun yang berpendapat dengannya. Adapun yang dimaksud dengan akidah islam ialah perkara-perkara yang dipercayai dan diyakini kebenarannya dalam islam berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena semua hal di atas tidak berarti Ahlus Sunnah adalah orang-orang maksum. menjadi sesuatu yang niscaya agar kita meniti manhaj Ahlus Sunnah wal Jama‟ah. Mereka tidak menghakimi nash-nash tersebut dengan akal mereka. baik mereka memahami hikmahnya maupun tidak. hal itu karena aqidah mereka benar dan iman mereka kuat. jalan menuju air. dan jika kelompok lain memiliki keutamaan dan ilmu maka keutamaan dan ilmu Ahlus Sunnah lebih sempurna dan lengkap. Menyerah kepada nash-nash syara‟. meneladani dan menjadikan mereka sebagai teladan. Hal-hal yang gaib yang wajib diyakini keberadaannya adalah surga. paling mengetahui dan paling bijaksana. hisab. Hal-hal yang merusak Akidah: Dalam i‟tiqad (kufur i‟tiqadi) Syariah Pengertian syariah menurut bahasa berarti jalan lurus. Mereka menyerah kepada nash-nash syara. Kebaikan mereka di lipat gandakan dan derajat mereka ditingkatkan. Ruang Lingkup aswaja Akidah Akidah secara etimologis berasal dari kata aqida –ya‟qidu –a‟qidatan yang berarti simpulan atau ikatan. Akidah islam meliputi Rukun Iman yakni:       Beriman kepada Allah Beriman kepada malaikat-malaikatnya Beriman kepada kitab-kitabnya Beriman kepada rasul-rasulnya Beriman kepada hari akhirat Beriman kepada takdir Allah Disamping itu akidah islam juga meliputi mempercayai sagala perkara yang gaib yang telah diungkapkan dalam Al-Quran dan hadist sahih. tetapi mereka menghakimi akal mereka dengan nash-nash syara‟. neraka. Menurut istilah adalah kepercayaan dan keyakinan. Sebaliknya. Menurut istilah adalah hukum islam yang diyakini kebenarannya oleh umat islam sebagai ketentuan dan ketetapan dari Allah yang wajib dipatuhi sebagaimana mestinya.maupun akhlak. Karena itulah. Tetapi manhaj (jalan) dan jama‟ah mereka adalah yang maksum. Para pengikut Ahlus Sunnah mengagungkan para As-Salafush Shalih. jalan yang dilalui air terjun. Mereka melihat bahwa jalan para As-Salafus Shalih adalah jalan yang paling selamat. Setiap yang sesuai dengan Al-Qur‟an dan As-Sunnah mereka menerima dan menetapkannya.

islam itu berasal dari kata-kata antara lain: Aslama (menyerah) artinya menyerah kepada Allah dan bersedia tunduk kepada segala halyang datang dari Allah dan bersedia berkorban sebagai tanda pengabdian terhadap Allah sebagai khaliqnya. puasa. Islam Menurut asal kata. Hukum muamalat yaitu membahas kode etik bisnis. ibadatku. . haji. minuman. akal. jamak dari kata khuluq yang artinya budi pekerti. mempunyai 2 pengertian : Membenarkan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya Meneguhkan pendirian terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Seseorang itu disebut beriman. jual-beli. yang merupakan tuntutan ritual yang mencakup masalah tahara (kebersihan iman). neraka dan semua hal yang telah diberitakan Allah swt. shalat. kurban. sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur‟an dan sunnah rasulullah Saw.. bila dia meyakini dengan sungguh-sungguh beberapa asas yang terkandung dalam kalimat Laa Ilaaha Illallah yaitu: Bahwa yang menjadikan alam semesta dan yang mengendalikan segala urusannya adalah Allahakh yang maha esa. gencatan senjata. jiwa dan agama. Akhlak Akhlak berasal dari bahasa arab. Garis-garis besar syariahislam adalah sebagai berikut: Hukum ibadat. mengatur soal tawanan perang. Hukum murafaat mukhashamat yaitu hukum acara pidana dan perdata yang mencakup prosedur pengadilan di depan hakim. kuasa dan sempurna serta terhindar dari sifat kekurangan dan keaiban. hidup. makanan. Tuhan semesta alam.dll yang berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan kekayaan dan harta benda Hukum jinayat. penyembelihan hewan. penguburan jenazah. Hukum sulthaniyat yaitu suatu komponen hukum islam yang khusus mengatur masalah-masalah kenegaraan dan pemerintahan. Akhlak itu dibagi menjadi dua macam yaitu Akhlakul karimah adalah akhlak yang mulia Akhlakul madzmumah adalah akhlak yang tercela atau akhlak yang tidak terpuji Iman Kata iman dalam Al-Qur‟an ada 2 pengertian dasar : Iman dengan pengertian membenarkanman dengan pengertian amal atau ber-iltizam dengan amal Dengan demikian dapat dipahami bahwa iman. melindungi harta benda yang menjadi hak seseorang. yaitu hukum pidana dan perdata yang disyariatkan untuk memelihara kehidupan manusia. Menurut istilah sebagaimana diungkapkan oleh iman Algazali Akhlak ialah suatu bentuk dalam jiwa seseorang manusia yang dapat melahirkan suatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan spontan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Hukum dauliyat yaitu hukum internasional yang berguna untuk mengatur hubungan antara negara dengan negara baik pada masa damai maupun pada masa perang. akikah.prinsip keyakinan tersebut. dan perjanjian antarnegara. memelihara keturunan. utang-piutang. hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. yaitu himpunan hukum yang mengatur masalah kehidupan rumah tangga. surga. Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku. Hukum munakahat. Bahwa Allah tidak menjadikan alam semesta ini tanpa tujuan dan sia-sia karena Allah maha suci dari perbuatan main-main Bahwa menjadi hak Allah swt menyusun dan menciptakan undang-undang hidup untuk mahluknya karena dialah yang diciptakan segala sesuatu Pengabdian diri haruslah semata-mata kepada Allah melalui ibadah Meyakini adanya hari kiamat. melindungi masyarakat. maka setiap muslim wajib melaksanakan syariat islam dalam segala aspek kehidupannya dan sebaliknya dia merasa berdosa apabila mengabaikan nilai-nilai syariah tersebut. zakat.

yaitu bersikap teguh atau keteguhan berpegang kepada sesuatu yang diyakini benarnya dan ia tidak mau merubah keyakinannya itu dalam keadaan bagaimanapun yakni baik dalam keadaan susah maup[un senang. hati sanubari yang sedalam-dalamnya. Salima (selamat) artinya bahwa islam itu membawa pemeluknya kearah keselamatan baik didunia maupun diakhirat kelak.? Tasamuh dalam pergaulan adalah sikap tenggang rasa dengan sesama dalam masyarakat dimana kita berada. maka aliran Islam keras yang mengklaim dirinya selaku penganut Aswaja bukan hanya paradoksal. Karakter Aswaja dan penekanannya pada stabilitas jama’ah itu secara historis ilmiyah dapat dipertanggungjawabkan.Salamun (tangga) artinya islam merupakan tangga untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan meraih rida Allah. Karena ekstrimitas (tatharruf) tidak dikenal dalam sejarah Aswaja. Kesimpulan Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan munculnya berbagai macam kelompok yang mengatas-namakan pengikut Aswaja. yaitu :? Istiqamah dalam pendirian. perasaan. . maka Pemahaman Aswaja di kalangan umat muslim sudah saatnya untuk dilakukan perubahan orientasi dari Aswaja sebagai doktrin menjadi Aswaja sebagai metode pemahaman keagamaan. Beberapa sikap dan perbuatan ihsan.Adapun karakteristik yang dimiliki ajaran islam :         Komprehansif Universal Dinamis progresif Logis rasional Elastis dan manusiawi Ihsan Ihsan dalam pengertian umum adalah berbuat baik. Seseorang yang berbuat baik dan beramal saleh biasa disebut orang muhsin dan orang salih. Islam menurut istilah adalah agama Allah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad Saw. Hal ini penting dilakukan guna memberikan pemaknaan konteks kesejarahan yang benar terhadap Aswaja.? Khusuk dalam beribadah adalah tekun sambil menundukkan diri yakni seluiruh pikiran.

cet. cet. Istanbul.Al-Qur.Islamiy . “Musnad Al-Iman Ahmad”. Syaikh Muhammad Nashirudin Al-Abani. MusthafaAl-Babiy.anul Karim “Shahih Al-Bukhari”. Mesir. cet. Www. Almaktab As. Al-maktaba Al-Islamy. Ash-Shagir”. Gogle.id Www. cetakan yang ditaqiq oleh sejumlah ulama. cet Al-Maktab Al-Islamiy “Shalih Al-Jami. Co. “Sunan At-Tirmidzi”.DAFTAR PUSTAKA        . Info//Islam com.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.