KK/BKP/10/535/36 Jld.

2 (15)

KEMENTERIAN KEWANGAN

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.5 TAHUN 2007

Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

TUJUAN 1. Pekeliling Perbendaharaan ini bertujuan untuk memperkemas dan

memantapkan peraturan Pengurusan Aset Alih Kerajaan. LATAR BELAKANG 2. Pengurusan aset wajar diberi keutamaan oleh Kementerian/Jabatan kerana ia

merupakan aspek penting dalam pengurusan kewangan. Peraturan mengenai Pengurusan Aset Alih Kerajaan pada masa ini terkandung dalam beberapa dokumen yang berasingan antaranya Arahan Perbendaharaan (AP), Panduan PerbendaharaanTatacara Pengurusan Stor (PP-TPS), Pekeliling Perbendaharaan (PP) dan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP). Oleh kerana terdapat berbagai-bagai dokumen, ianya telah menimbulkan kekeliruan di kalangan pegawai awam terutamanya mereka yang terlibat dan bertanggungjawab secara langsung ke atas pengurusan aset alih Kerajaan.

1

3.

Di samping itu, isu kelemahan pengurusan aset alih Kerajaan sering

dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara. Bagi menangani masalah tersebut dan mengambil kira perkembangan semasa maka semua peraturan berkaitan pengurusan aset alih Kerajaan telah dikaji semula, dikemaskini, diseragam dan digabungkan dalam satu tatacara pengurusan aset alih Kerajaan yang menyeluruh.
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL

4. aset

Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan hendaklah memastikan pengurusan alih Kerajaan dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan di

Kementerian/Jabatan masing-masing dengan melaksanakan perkara-perkara berikut :(a) (b) Mewujudkan Unit Pengurusan Aset. Melantik:(i) (ii) (iii) (iv) (c) (d) Pegawai Aset di peringkat Kementerian/Jabatan/Pusat Tanggungjawab (PTJ); Pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan ke atas aset; Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan pelupusan aset; dan Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat kes kehilangan aset.

Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK). Mengemukakan laporan tahunan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya iaitu:(i) (ii) (iii) (iv) Laporan Harta Modal dan Inventori; Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori; Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan; dan Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib.

2

(e)

Memastikan semua aset alih Kerajaan diuruskan mengikut tatacara yang telah ditetapkan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT PENGURUSAN ASET

5.

Menguruskan semua aset alih Kerajaan di Kementerian/Jabatan di bawah kawalannya

meliputi:(a) (b) (c) (d) (e) (f) 6. Penerimaan; Pendaftaran; Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan; Penyelenggaraan; Pelupusan; dan Kehilangan dan Hapuskira.

Menguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa dan Jawatankuasa

Penyiasat. 7. Menjadi Urus Setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan

(JKPAK) Kementerian/Jabatan. 8. 9. 10. Menguruskan pelupusan aset alih Kerajaan. Menguruskan kehilangan dan hapus kira. Menyelaras penyediaan Laporan berikut:(a) (b) (c) (d) Harta Modal dan Inventori; Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori; Pelupusan Aset Alih Kerajaan; dan Tindakan Surcaj/Tatatertib.

3

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN DI KEMENTERIAN/ JABATAN (JKPAK)

11.

Keanggotaan JKPAK di Kementerian/Jabatan adalah seperti berikut :Pengerusi : Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian (Peringkat Kementerian) Timbalan Ketua Pengarah (Peringkat Ibu Pejabat) Pengarah (Jabatan Persekutuan di Negeri) Setiausaha Ahli : : Pegawai Aset Kementerian/Jabatan Semua Ketua Bahagian/Unit Ketua Audit Dalam Pegawai-pegawai lain yang sesuai

12.

Agenda mesyuarat JKPAK adalah seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Kedudukan Semasa Aset Alih Kementerian/Jabatan; Laporan Hasil Pemeriksaan Aset Alih; Laporan Tindakan Pelupusan; Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib; dan Masalah-masalah berkaitan dengan pengurusan aset alih.

13.

Bidang tugas JKPAK adalah merancang, memantau, mengawasi dan menyelia

semua aspek pengurusan aset alih Kerajaan. 14. Mesyuarat JKPAK hendaklah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam

tempoh tiga (3) bulan dan hasil mesyuarat hendaklah dilaporkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA).

4

PA-4 dan KEW. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) yang disediakan bersama- sama dengan Pekeliling ini adalah bermaksud pengurusan Harta Modal dan Inventori yang meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan.PA-5 dengan secepat mungkin tidak melebihi tempoh enam (6) bulan mulai dari tarikh Pekeliling ini dikeluarkan. 5 . Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN 15. Semua Pegawai Pengawal hendaklah memastikan setiap Kementerian/Jabatan di bawah kawalannya menguruskan aset alih Kerajaan mengikut tatacara di dalam Pekeliling ini melainkan jika terdapat arahan lain yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan. Peraturan ini hendaklah dilaksanakan oleh semua Kementerian/Jabatan dan berkuatkuasa mulai dari tarikh Pekeliling ini. Kementerian/ Jabatan hendaklah memindahkan semua maklumat berkaitan Harta Modal dan Inventori di bawah kawalannya bagi tahun 2006 dari borang lama KEW. PENGUATKUASAAN 16. KEW.PA-2. PERLAKSANAAN 17.312 dan KEW 313 kepada borang baru KEW.PA-3. KEW. Dengan pemakaian Tatacara Pengurusan Aset Alih ini.

7 Tahun 1995. 300 J3) dan Kad Petak (KEW.09)735/3/1-335(SJ. 300 J4) mengikut Panduan Perbendaharaan – Tatacara Pengurusan Stor.1)JD.18. Maklumat dalam Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW. hanya peraturan berkaitan barang-barang awam sahaja. 8 Tahun 2004 hanya para 8-Pengurusan Stor dan Aset sahaja.PA-5. 3 Tahun 1990 hanya peraturan berkaitan barang-barang awam sahaja. 2 Tahun 1997.4 bertarikh 19 Jun 1995. SPP Bil. Surat Perbendaharaan S(K&B)(8. 19. Panduan Perbendaharaan-Tatacara Pengurusan Stor hanya Bab XIV dan XV sahaja. dan Surat Perbendaharaan K. 2 Tahun 1991. PP Bil. Pekeliling Perbendaharaan (PP) dan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) yang berikut adalah dibatalkan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) AP Bab II-Kehilangan dan Hapus Kira. Semua aset yang dimiliki oleh Kementerian/Jabatan/PTJ sebelum tahun 2006. Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Perbendaharaan ini.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori yang baru KEW. PEMBATALAN 20. Panduan Perbendaharaan-Tatacara Pengurusan Stor (PP-TPS). hendaklah disenaraikan di dalam Senarai Daftar Harta Modal yang baru KEW. PP Bil. SPP Bil. PP Bil. 6 .314) hendaklah dipindahkan ke Kad Kawalan Stok (KEW. 3 Tahun 2002.KEW/BKP/PA/535/457(10) bertarikh 7 Januari 2002. peraturan berkaitan pengurusan aset yang terkandung di dalam Arahan Perbendaharaan (AP). SPP Bil.

Aziz bin Wan Abdullah) Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tarikh : 2 Mac 2007 s. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Wan Abd. Sekian.PEMAKAIAN 21.k. Perbendaharaan Malaysia. Bahagian Kawalan dan Pemantauan boleh dihubungi untuk penjelasan lanjut mengenai Pekeliling ini. Ketua Setiausaha Negara Ketua Audit Negara Akauntan Negara Malaysia Semua Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pegawai Kewangan Negeri Semua Badan Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan 7 . 22. terima kasih. (Dato’ Dr. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing. Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. Pekeliling ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) KEMENTERIAN KEWANGAN .

PA-6 KEW.PA-2 BAHAGIAN B: DAFTAR HARTA MODAL PENJELASAN DAFTAR HARTA MODAL 15 16 18 29 20 21 22 23 24 KEW.PA-8 DAFTAR INVENTORI PENJELASAN DAFTAR INVENTORI SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SENARAI DAFTAR INVENTORI DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SENARAI ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… i .PA-1 PENERIMAAN BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN Perenggan Muka surat 1 1-2 3 5 BAB B JADUAL 1 PENDAFTARAN CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN A: DAFTAR HARTA MODAL 3-13 6 12 13 JADUAL 2 14 KEW.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN KANDUNGAN Tajuk PENDAHULUAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A KEW.PA-3 KEW.PA-4 KEW.PA-7 KEW.PA-5 KEW.

PA-10 KEW.PA-15 KEW.PA-18 KEW.Tajuk Perenggan Muka surat BAB C KEW.PA-14 PENYELENGGARAAN SENARAI ASET YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL 19-22 32 34 35 BAB E JADUAL 3 JADUAL 4 KEW.PA-12 PENGGUNAAN.PA-17 KEW.PA-16 KEW.PA-11 KEW. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI 14-18 25 28 29 30 31 BAB D KEW.PA-19 PELUPUSAN CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN SURAT LANTIKAN AHLI LEMBAGA PEMERIKSA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 23-36 36 53 54 55 56 57 58 59 ii .PA-9 KEW.PA-13 KEW.

PA-29 KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA HAPUS KIRA ASEAT ALIH KERAJAAN LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN PELANTIKAN J/KUASA PENYIASATAN 37-42 81 87 88 89 90 iii .PA-24 KEW.PA-26 KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL TENDER PELUPUSAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN SENARAI ASET YANG DILELONG ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER Perenggan Muka surat 6.Tajuk KEW.PA-27 KEW.0 61 63 65 66 68 70 71 73 74 79 KEW.PA-22 KEW.PA-27(A) KEMBARAN A KEMBARAN B BAB F JADUAL 5 JADUAL 6 KEW.PA-23 KEW.PA-28 KEW.PA-25 KEW.PA-21 KEW.

PA-32 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB Perenggan Muka surat 91 94 95 iv .PA-30 KEW.Tajuk KEW.PA-31 KEW.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) PENDAHULUAN .

Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira.2 Inventori (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1. Aset Alih terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:4. yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan.PENDAHULUAN 1. Perabot. atau (b) Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. 1 (b) . 4. hiasan. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual/buku panduan pengguna. 3. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah tatacara bagi menguruskan Harta Modal dan Inventori meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan.000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu. 2. langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal.000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual.1 Harta Modal (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1. Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan. 4. hamparan.

Hamparan. Kategori bagi Inventori ialah:(a) Nilai perolehan asal kurang daripada RM1.2 Loji/Jentera Berat. Istilah dan perkataan yang diguna pakai dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) hanyalah bagi maksud pengurusan aset alih Kerajaan sahaja. dan Pinggan Mangkuk 6. Kenderaan.000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) (b) Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/ Makmal/ Bengkel/ Dapur/ Sukan Tanpa mengira nilai perolehan asal:(ii) (iii) (iv) Perabot. Hiasan dan Langsir. 2 . Harta Modal dan Inventori mengandungi kategori yang ditetapkan seperti berikut:5.5.1 Kategori bagi Harta Modal ialah:(i) (ii) (iii) 5. dan Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/ Dapur/Sukan.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A PENERIMAAN .

sempurna dan selamat untuk digunakan. ditimbang atau diuji serta merta sebelum disahkan penerimaannya.BAB A . Setelah disemak dan diperiksa. Pemeriksaan teknikal oleh pegawai-pegawai Kerajaan yang bertauliah hendaklah dilakukan apabila perlu mengikut kaedah yang bersesuaian. Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan. OBJEKTIF (a) (b) (c) 2. Langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi semasa menerima aset :(i) (ii) (iii) Menyemak butiran di dalam dokumen memastikan aset yang diterima adalah betul. pegawai aset/penerima adalah bertanggungjawab menyediakan Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW. Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan dengan serta merta maka dokumen tersebut hendaklah dicatatkan ‘‘Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa.PENERIMAAN “Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi. dikira. (iv) 3 . (a) (b) (c) Memastikan setiap aset yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan.PA-1 jika terdapat kerosakan atau perselisihan. “Pegawai bertauliah” ialah pegawai yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu. yang sah bagi Aset hendaklah diperiksa. diukur. dan Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik. PERATURAN PENERIMAAN Aset yang diterima perlu dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan. dikira. ditimbang atau diuji”. 1. diukur.

(v) Borang KEW.PA-1 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan hendaklah dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal. jika ada. Pegawai Penerima hendaklah memastikan bahawa aset diterima berserta dengan Surat Jaminan daripada pembekal yang mengesahkan bahawa mutunya menepati spesifikasi seperti dalam perjanjian pembelian. dan Pegawai Penerima hendaklah memastikan aset yang diterima disertakan manual penggunaan dan penyelenggaraan. (vi) (vii) 4 .

.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB B PENDAFTARAN .

Membolehkan keadaan aset diketahui.2 Aset lucuthak hendaklah didaftarkan berkenaan bercadang menggunakannya. TEMPOH PENDAFTARAN Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. dokumen berikut boleh dirujuk:7. dan Memudahkan penyelenggaraan.PENDAFTARAN 3. Memudahkan pengesanan dan pemantauan. pelupusan dan penggantian aset.1 Aset yang dibeli:(a) (b) (c) Pesanan Rasmi Kerajaan. PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK 6. 6 . jika Kementerian/Jabatan Aset lucuthak yang telah dikategorikan di bawah akta tertentu adalah menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal untuk menentukan tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan bagi maksud tersebut sahaja. PENDAFTARAN ASET HADIAH Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran dan latihan/pembelajaran tidak perlu didaftarkan. tepat dan kemaskini. Walau bagaimanapun Kementerian/Jabatan/PTJ hendaklah mewujudkan satu senarai daftar aset berkenaan bagi tujuan rekod. 5.BAB B .1 6. OBJEKTIF Pendaftaran aset adalah bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 4. Mewujudkan pangkalan data yang lengkap. Invois. Nota Serahan. 6. PUNCA MAKLUMAT Bagi mendaftar aset. 7.

PA-3. Daftar hendaklah dicetak.1. 7.2 Daftar Harta Modal KEW. pendaftaran hendaklah berasaskan maklumat di fizikal aset berkenaan atau sumber-sumber lain yang berkaitan. DOKUMEN PENDAFTARAN 8. 8. perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi:(a) (b) Format yang sama hendaklah diguna pakai.PA-2.4 Aset yang belum berdaftar:Sekiranya tiada punca maklumat seperti di para 7. dan Daftar Inventori KEW.3. (c) 7. dan 7 . 7. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan.1 Bagi memudahkan urusan merekod dan mengesan sesuatu aset.2 Dokumen Kontrak. dokumen yang digunakan adalah seperti berikut:(a) (b) 8. Manual Pengguna.3 Aset yang diterima daripada sumber lain:(a) (b) Salinan daftar jika aset diterima secara pindahan. Kad Jaminan. Surat kelulusan menerima hadiah mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa berserta maklumat lengkap aset berkaitan. Aset yang disewa beli:(a) (b) Surat Ikatan Perjanjian.(d) (e) (f) (g) 7.2 dan 7. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Bagi pendaftaran melalui sistem berkomputer. dan Salinan Sijil Lucuthak bagi aset yang diterima berikutan Perintah Lucuthak oleh Mahkamah.

(seperti nombor pada daftar) ‘ 11. Pendaftaran di peringkat Kementerian Kumpulkan senarai daftar PTJ.PA-4 dan KEW. Satu Senarai Daftar Harta Modal dengan menggunakan KEW. Ditandatangan oleh Ketua Jabatan.PA-2 dan KEW. Pendaftaran di peringkat Jabatan Kumpulkan senarai daftar PTJ berserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian.PA-2 dan KEW. 10.(c) 9.PA-3. BUTIRAN MAKLUMAT Butiran maklumat di dalam KEW. Nombor siri pendaftaran aset ….1 Pendaftaran (a) Semua aset hendaklah didaftarkan oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ dengan menggunakan dokumen KEW.PA-5 perlu disediakan. PENGESAHAN PENDAFTARAN Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicop pada dokumen punca maklumat yang berkaitan seperti contoh berikut:‘Telah direkodkan pada ……(tarikh).PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW.PA-3 hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat. Salinan KEW. (b) (c) (ii) (iii) 8 . URUSAN PENDAFTARAN ASET ALIH 11.PA-5 hendaklah dikemukakan secara tahunan seperti berikut:(i) Pendaftaran di peringkat PTJ Kemukakan senarai daftar kepada Jabatan atau Ibu Pejabat. Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset di bawah kawalannya.

Setiap aset hendaklah ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran. Pelupusan. Panduan menyediakan Nombor Siri Pendaftaran mengikut susunan seperti di bawah:Kod Kementerian Kod Jabatan/Bahagian Berasaskan sistem fail yang dikeluarkan oleh Unit = Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (b) (i) (ii) (iii) Kod Kumpulan Aset sama ada: Harta Modal Inventori (iv) Tahun Pembelian (v) Nombor Siri = Diwujudkan secara berturutan = (H) = (I) 9 . Pemeriksaan aset.2 Pelabelan Aset (a) Semua aset hendaklah diberi tanda pengenalan dengan cara melabel. emboss bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan berkenaan di tempat yang mudah dilihat dan sesuai pada aset berkenaan. dan Hapus kira.(d) Daftar aset hendaklah dikemaskini apabila berlaku perkaraperkara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) Penambahan/ penggantian/ penaiktarafan aset. Bagi kenderaan khas yang digunakan untuk tujuan penyamaran dan risikan hendaklah ditandakan di tempat yang tidak mudah dilihat. 11. mengecat.

11.4 Penyimpanan Daftar (a) (b) (c) KEW.5 Senarai Aset Di Lokasi (a) Senarai Aset mengikut lokasi aset itu ditempatkan hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset menggunakan KEW.PA-2 dan KEW. 11. dan Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi.PA-6.PA-6 hendaklah disimpan di dalam kabinet berkunci. (b) 10 . Buku KEW. Satu (1) salinan senarai tersebut hendaklah disimpan oleh Pegawai Aset manakala satu (1) salinan lagi disimpan oleh pegawai yang bertanggungjawab.Contoh melabelkan aset adalah seperti di bawah:- Kementerian Kewangan Bahagian Kawalan dan Pemantauan Harta Modal Tahun Pembelian Nombor Siri KK/ BKP10 / H / 07 / 1 11.PA-3 hendaklah disimpan dalam fail kulit keras di dalam kabinet berkunci.PA-7 dalam dua (2) salinan.3 Pergerakan Aset Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori KEW.

CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PENDAFTARAN Carta Aliran dan Proses Kerja Pendaftaran Aset Alih Kerajaan adalah seperti di Jadual 1 dan Jadual 2. 13. 12.(c) Senarai tersebut juga hendaklah dikemaskini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti. LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori KEW. 11 .PA-8 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. lokasi atau pegawai bertanggungjawab.

PA-7) Simpan daftar aset 8 9 12 .PA -3) Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW.JADUAL 1 CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ 1 Terima aset bersama punca maklumat 2 Tentukan kumpulan aset 3 Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.PA-5) Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat 4 5 6 7 Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset Tempatkan aset di lokasi Kemaskini Senarai Aset (KEW.

Senarai daftar ini hendaklah dikemukakan seperti berikut:a) Jika senarai disediakan oleh PTJ. 2 3 4 5 6 7 8 9 13 . kemukakan kepada Jabatan/Ibu Pejabat. Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal KEW.PA-2 dan Daftar Inventori KEW. Kemaskini Senarai Aset (KEW. Labelkan nombor siri pendaftaran berserta perkataan Hak Kerajaan Malaysia (HKM) pada aset.PA-7).PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW.PA-3 oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ. Simpan daftar aset.PA-5. Cop pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat ke atas punca maklumat yang berkaitan bagi aset yang telah didaftarkan. b) Jika senarai disediakan oleh Jabatan/Ibu Pejabat.JADUAL 2 PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 Proses Kerja Terima aset oleh Kementerian/Jabatan/PTJ bersama-sama dengan punca maklumat:(a) Aset yang dibeli:(i) Pesanan Rasmi Kerajaan (ii) Nota Serahan (iii) Invois (iv) Dokumen Kontrak (v) Kad Jaminan (vi) Manual Pengguna (vii) Dokumen lain yang berkaitan (b) Aset Sewa beli:(i) Surat Ikatan Perjanjian (ii) Dokumen lain yang berkaitan (c) Aset diterima daripada sumber lain:(i) Salinan daftar jika terima secara pindahan (ii) Surat kelulusan menerima hadiah (iii) Salinan Sijil Lucuthak (d) Aset yang belum pernah berdaftar:(i) Maklumat di fizikal aset (ii) Sumber lain berkaitan Tentukan kumpulan aset mengikut:a) Harta modal b) Inventori Sediakan Daftar Harta Modal KEW. Tempatkan aset di lokasi yang telah ditentukan. kemukakan kepada Kementerian.

. Pesanan Rasmi Kerajaan Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: Nama Jawatan Tarikh Cop ……………………….(No. Siri Pendaftaran: DAFTAR HARTA MODAL Kementerian/Jabatan: Bahagian : BAHAGIAN A Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis/Jenama/Model Buatan Jenis Dan No.PA 2 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No. Enjin No Casis/Siri Pembuat No Pendaftaran (Bagi Kenderaan) KOMPONEN/AKSESORI: KEW. Tandatangan Ketua Jabatan : : : : PENEMPATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan Tandatangan 14 .

KEW.PA 2 DAFTAR HARTA MODAL BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF BAHAGIAN B Tempoh Jaminan Bil. Tarikh Butiran Kos(RM) Nama Dan Tandatangan 15 .

Kod Nasional Kategori : : : Sila rujuk panduan di para 11.2 No. Buatan : : Contoh 1: Pacuan 4 Roda/Produa/Kembara. 9. contoh: WKL 5592. petrol. berikan anggaran. Jenis dan No. Nyatakan buatan tempatan atau luar negara. pemeriksaan. Bagi kenderaan isikan no. Tarikh terima : : : : : Jenis enjin seperti diesel. Radiographic Unit dan sebagainya. 4. Bahagian B BAHAGIAN A No. Sekiranya buatan luar negara nyatakan nama negara berkenaan. 6. Kapal. Enjin seperti 4G54-KN8579. Bas.Van. siri pembuat. Butir-butir penempatan.Siri Pendaftaran 1. : Butir-butir penambahan. Kod Nasional Terdiri daripada 3 kategori iaitu : a) loji/jentera berat b) Kenderaan c) Peralatan/kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/Perubatan /Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. gas asli dan sebagainya. 2.Enjin 7. Contoh sub kategori bagi Peralatan/Kelengkapan Perubatan: Mesin X-Ray. Contoh 2: Komputer Riba/Hewlett Packard/L1506. casis dan bagi harta modal yang lain isikan no. Jenis/Jenama/ Model 5. No. Pesawat dan sebagainya. penggantian dan naiktaraf harta modal berkenaan. No. Dental Chair. Sub kategori : Contoh sub kategori bagi kenderaan: Kereta.PENJELASAN TERPERINCI MAKLUMAT DAFTAR ASET DAFTAR HARTA MODAL (Satu (1) daftar untuk satu (1) unit harta modal ) Daftar harta modal mempunyai dua bahagian iaitu :Bahagian A : Butir-butir harta modal dan aksesori yang dibekalkan. Casis/Siri Pembuat 8.Pendaftaran Harga Perolehan Asal 10. pelupusan/ hapus kira dan tandatangan. Harga semasa Harta Modal dibeli atau diterima. 16 . Sekiranya tiada. Bagi kenderaan isikan no. No. Motosikal. Tarikh harta modal diterima. No.pendaftaran. 3.

BAHAGIAN B 1. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. : : : Tarikh penambahan. Pemeriksaan : Pegawai Pemeriksa hendaklah menyatakan tarikh. 13. Tempoh Jaminan : Catatkan tempoh jaminan oleh pembekal. penggantian atau naiktaraf Maklumat penambahan/penggantian atau naiktaraf. Tarikh Butiran Tempoh Jaminan 4. Catatkan tempoh jaminan. penggantian atau naik taraf. penggantian atau naiktaraf Nama dan tandatangan pegawai yang mengesahkan penambahan.11. No. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. 5. 16. 18. (Gunakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) 15. nama. 17 . Pelupusan/ Hapus kira : Kelulusan pelupusan atau hapus kira dicatatkan selepas tindakan dilaksanakan dengan menyatakan rujukan kelulusan. 3. Setiap pindahan lokasi perlu direkodkan dan ditandatangan. komponennya ialah 'monitor'. dan aksesorinya ialah 'speaker'. 17. 12. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. Penempatan : Lokasi harta modal. jawatan tarikh dan cop : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan harta modal berkenaan ada semasa didaftarkan. Pesanan Kerajaan dan tarikh : Catatkan nombor dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan untuk pembelian harta modal yang berkenaan. Nama Pembekal dan alamat : Nama dan alamat pembekal atau jika diperolehi dengan cara lain nama pemberi dan alamat 14 Komponen / Aksesori : Komponen/aksesori yang dibekalkan bersama harta modal tersebut Contoh: Bagi komputer. Kos Nama dan tandatangan : : Harga penambahan. 2. tarikh ditempatkan dan ditandatangan oleh pengguna/penyelia di lokasi itu. Tandatangan.

Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop : : : : PENEMPATAN Kuantiti No.PA 3 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No. Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh ………………………. Siri Pendaftaran: DAFTAR INVENTORI Kementerian/Jabatan: Bahagian : Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: KEW.(No.Siri Pendaftaran Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Tarikh Rujukan Kaedah Pelupusan Kuantiti Lokasi Tandatangan 18 ..

Buah. Tandatangan. Sekiranya tiada. 1.2 (b) ………. 19 .DAFTAR INVENTORI (Satu (1) daftar bagi satu (1) jenis inventori dalam satu Pesanan Kerajaan ) No. Pemeriksaan : Contoh: 20 buah kerusi ditempatkan di 2 lokasi berbeza. Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Harga Perolehan Asal Tarikh Terima No. Agihan mengikut kuantiti dan no. 10.Contohnya nombor daftar boleh terdiri daripada 1-100 kerana satu daftar merekod satu jenis inventori yang diterima dalam satu Pesanan Rasmi Kerajaan. Harga semasa dibeli atau diperolehi. Sub Kategori Jenis : : Contoh 1 Kategori: Sub Kategori: Jenis: 5. No. 7. 8. siri pendaftaran di mana aset ditempatkan.. rujukan surat kelulusan. Jika bukan dibeli nyatakan. bilah. Penempatan : : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan inventori berkenaan ada semasa didaftarkan. Nama Pembekal dan Alamat 12. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. Catatkan tempoh jaminan. dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan yang dikeluarkan untuk pembelian inventori berkenaan.000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) Peralatan dan Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. Catatkan no. (b) Tanpa mengira Nilai Perolehan Asal:(ii) Perabot 3. Pelupusan / Hapus kira : Catatkan kelulusan pelupusan atau hapus kira selepas tindakan dengan menyatakan kuantiti. 5 buah 15 buah KK/BKP/I/O6/1-5 KK/BKP/I/06/6-15 Kelas 5A Kelas 5B : Nama dan alamat pembekal atau pemberi (jika bukan dibeli). Contoh: Hadiah daripada Syarikat ABC bertarikh 20 Jun 2005. 9. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. nama. gulung dan sebagainya. 15. 11. 2.Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh : : : : : : Peralatan/ Kelengkapan Sukan Raket Raket Tenis Contoh 2 Perabot Almari Almari Buku Bercermin Contoh 3 Hamparan/ Hiasan & Langsir Hiasan Dinding Lukisan Potret Contoh 4 Pinggan Mangkuk Mangkuk Mangkuk Sup (iii) Hamparan/Hiasan dan Langsir (iv) Pinggan Mangkuk Sila lihat contoh seperti jadual di bawah:- Jumlah/bilangan Inventori. berikan anggaran. keping. set.Siri Pendaftaran : Bagi merekodkan nombor siri pendaftaran inventori bagi satu daftar adalah mengikut panduan para 11. tarikh dan cop 13. Pegawai Pemeriksa hendaklah mengisi tarikh. 4. Siri Pendaftaran Lokasi 14. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. Kuantiti No. Kod Nasional Kategori : : Kod Nasional Terdiri daripada 4 Kategori iaitu:(a) Nilai Perolehan Asal kurang daripada RM 1. jawatan. 6. Tarikh inventori diterima sepenuhnya.

PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL BIL. NOMBOR SIRI PENDAFTARAN NAMA ASET TARIKH PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN ASAL (RM) JUMLAH 20 .KEW.

KEW. NOMBOR SIRI PENDAFTARAN NAMA ASET TARIKH PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN ASAL (RM) JUMLAH 21 .PA-5 SENARAI DAFTAR INVENTORI BIL.

KEW PA-6 DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Jenis Jenama dan Model No. Siri Pendaftaran Nama Peminjam : : : : Tarikh Dikeluarkan Jangka Dipulangkan Tandatangan Peminjam Pegawai Pengeluar Bil Ketika Dikeluarkan Ketika Dipulangkan Catatan Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh 22 . Siri Pembuat No.

Tandatangan Nama : _____________________ Jawatan : _____________________ Tarikh : _____________________ (b) Disahkan oleh : ………………………………… Tandatangan Nama : ______________________ Jawatan : ______________________ Tarikh : ______________________ Nota : a) Disediakan oleh Pegawai Aset b) Pegawai yang mengesahkan ialah pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan contohnya : i) Lokasi bilik Setiausaha Bahagian .PA-7 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN : __________________________________________ LOKASI BIL : __________________________________________ KETERANGAN ASET KUANTITI (a) Disediakan oleh : ……………………………. ii) Lokasi bilik mesyuarat ..disahkan oleh pegawai yang menguruskan bilik mesyuarat c) Dikemaskini apabila terdapat perubahan kuantiti. lokasi atau pegawai bertanggungjawab 23 .disahkan oleh Setiausaha Bahagian.KEW.

KEW.PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… KEMENTERIAN : _____________________________________________________ BIL KEMENTERIAN/JABATAN DI BAWAHNYA BILANGAN JUMLAH NILAI HARTA KEW.PA-2 MODAL (RM) BILANGAN KEW.. 24 . Tandatangan Pegawai Pengawal Nama : ________________________________________ Jawatan : _________________________________________ Tarikh : ________________________________________ * laporan merangkumi semua aset alih yang dipegang sehingga tahun semasa.PA-3 JUMLAH NILAI INVENTORI(RM) Jumlah ……………………………………………….

PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN .TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB C PENGGUNAAN.

PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN 14. Mencegah penyalahgunaan. yang terdapat dalam Dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan.3 Peraturan mengenai penggunaan. 15. dan Melapor kerosakan dengan menggunakan Borang Aduan Kerosakan Aset KEW. Mencapai jangka hayat.BAB C – PENGGUNAAN. PENGGUNAAN 15.2 Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. OBJEKTIF Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan dikendalikan dengan cekap. 15. pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa. Mengikut fungsi sebenar seperti manual/buku panduan pengguna. mahir dan teratur bagi tujuan :(a) (b) (c) (d) (e) 15. Menjimatkan kos.PA-9. 25 .1 Penggunaan aset Kerajaan hendaklah mematuhi peraturan berikut :(a) (b) (c) (d) (e) Bagi tujuan rasmi sahaja. Perlu direkodkan. Aset berkenaan hendaklah dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan mana yang lebih awal. dan Mengelakkan kehilangan. Mengurangkan pembaziran.

kerosakan tanggungjawabnya. 17.16. dan Penempatan. dan Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar. maka hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksima. tepat dan kemaskini.2 Setiap pegawai adalah kekurangan. bertanggungjawab atau kehilangan terhadap aset di apa-apa bawah 16.3 Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi akan terdedah kepada risiko kehilangan. boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. 18. 18. 16.2 Tujuan pemeriksaan adalah untuk:(a) (b) (c) Mengetahui keadaan dan prestasinya. 26 . PEMATUHAN Pegawai yang gagal mematuhi peraturan di atas. 18. PEMERIKSAAN 18. Rekod.3 Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.1 Aset Kerajaan hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi bagi mengelak berlakunya kerosakan atau kehilangan aset. Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap.1 Pemeriksaan aset dilakukan ke atas:(a) (b) (c) Fizikal. PENYIMPANAN 16.

PA-10 dan KEW.4 Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW. 18. 18.5 Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW.PA-11 kepada Ketua Jabatan.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW.PA-12 kepada Pegawai Pengawal.18.6 Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW. 18.PA12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.PA11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW. 27 .7 Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi.

Jawatan:………………………………………………………………. Syor Pegawai Aset Nama:………………………………………………………………….Tarikh Kerosakan 7. Nota: * Potong mana yang berkenaan 28 .PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN Bahagian I (Untuk diisi oleh Pegawai Aset) 1. 3.. 2. Pengguna Terakhir 6.. Jenis Aset Keterangan Aset Nombor Siri Pendaftaran Kos penyelenggaraan terdahulu (jika ada) 5. Tandatangan Nama:…………………………………………… Jawatan:………………………………………… Tarikh:…………………………………………. Perihal Kerosakan : : : : : : 8. 4. Tarikh:…………………………………………………………………. Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan) Diluluskan / Tidak Diluluskan* ………………………………….KEW.

Keadaan Harta Modal : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan. (Tarikh Pemeriksaan) 29 Nota: Lokasi: Nyatakan lokasi harta modal mengikut rekod dan lokasi harta modal semasa pemeriksaan.PA-2) Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tida k Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ……………………………….. Siri Pendaftaran Jenis Harta Modal Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bahagian: _____________________________________ Keadaan Harta Modal Bil Daftar (KEW. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ……………………………….PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Kementerian/Jabatan:______________________________________________ No. (Jawatan) ……………………………….. Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan. (Jawatan) ………………………………. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan .KEW.

. (Jawatan) ………………………………. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ……………………………….KEW. Keadaan Inventori : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan. . Lokasi: Nyatakan lokasi inventori mengikut rekod dan lokasi inventori semasa pemeriksaan. (Jawatan) ……………………………….PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bil Jenis Inventori Daftar Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tidak Kuantiti Mengikut Rekod Sebenar Keadaan Inventori Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ………………………………. (Tarikh Pemeriksaan) 30 Nota: Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan..

KEW. (tarikh pemeriksaan) Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Tarikh :………………………………………………………… :………………………………………………………… :………………………………………………………… Cop Kementerian/Jabatan : 31 .PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Tahun …………………………. Kementerian : _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di ______________________________________________________________________ (Jabatan/Bahagian/PTJ) telah diperiksa pada ____________________ .

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB D PENYELENGGARAAN .

membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan. JENIS PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti berikut:(a) Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa.BAB D – PENYELENGGARAAN 19. Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan. Mengurangkan kerosakan. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif. Menjamin keselamatan pengguna. dan Memelihara imej Kerajaan. dan Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance) ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. Meningkatkan keupayaan. OBJEKTIF Penyelenggaraan aset Kerajaan bertujuan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 20. menservis. MANUAL PENYELENGGARAAN Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tujuan penyelenggaraan. (b) 21. 32 . Memelihara dan memanjangkan jangka hayat.

dan Membantu pihak pengurusan membuat keputusan tindakan yang sesuai ke atas aset berkenaan. Merekodkan Penyelenggaraan Setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan hendaklah direkodkan dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal KEW. Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta Kerja-kerja penyelenggaraan yang dibuat oleh pihak swasta hendaklah diselia dan dipantau bagi memastikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi.PA-14. berkualiti.PA-13. satu program penyelenggaraan hendaklah dirancang dan disediakan. 33 . Merancang Penyelenggaraan Setelah aset yang memerlukan penyelenggaraan disenaraikan.22. (b) (c) (d) (e) Mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya. PANDUAN PENYELENGGARAAN Pegawai Aset adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah berikut:(a) Menyediakan Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan Aset yang memerlukan penyelenggaraan perlu dikenal pasti dan disenaraikan mengikut KEW. Memastikan penyelenggaraan yang dijalankan bersesuaian dan munasabah dari segi kos dan masa. Menilai Program Penyelenggaraan Penilaian hendaklah dibuat ke atas program penyelenggaraan bagi tujuan berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (f) Menentukan matlamat program penyelenggaraan tercapai. Melaksanakan Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan hendaklah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan melainkan sesuatu aset itu memerlukan penyelenggaraan segera.

PA-13 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Kementerian : Jabatan/ Bahagian : Bil. No. Siri Pendaftaran Aset Jenis/Jenama/Model Lokasi Aset Catatan 34 .KEW.

Pesanan Rasmi Kerajaan beserta tarikh No. e) Kos Kos alat ganti atau kos pembaikan atau kedua-duanya sekali. Rujukan Pesanan Kerajaan/ No.PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Aset) Sub Kategori : Jenis : (a) Tarikh (b) Butir-butir kerja (c) No. kontrak/No. Kontrak/Pesanan Kerajaan dan Tarikh No. Siri Pendaftaran Lokasi (d) Nama Syarikat/Jabatan Yang Menyelenggara : : (e) Kos (RM) (f) Nama dan Tandatangan Nota a) Tarikh pembaikan/penyelenggaraan yang telah dilakukan bagi harta modal berkenaan.Kontrak berserta tarikh d) Nama Syarikat/Jabatan yang menyelenggara Nama syarikat atau Jabatan yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan.KEW. f) Nama dan Tandatangan Pegawai Aset/ Pegawai Pengangkutan hendaklah menandatangani bagi mengesahkan butir-butir penyelenggaraan tersebut 35 . b) Butir-butir kerja Keterangan mengenai kerja-kerja pembaikan termasuk alat ganti yang dibeli c) No.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB E PELUPUSAN .

BAB E . 36 . Usang/obselete. 23. JUSTIFIKASI PELUPUSAN Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Tidak Ekonomi Dibaiki. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. Rosak dan tidak boleh digunakan. Perubahan teknologi. Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan. ke 24. Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik. Disyor selepas pemeriksaan aset.PELUPUSAN “Pelupusan” ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. Menjimatkan ruang simpanan/pejabat. Luput tempoh penggunaan. Tiada alat ganti. dan Melebihi keperluan. kawalan. dan Membolehkan aset milik Kementerian/Jabatan dipindahkan Kementerian/Jabatan yang lain atas sebab-sebab tertentu. simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. OBJEKTIF Pelupusan aset Kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan.

Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain sebagaimana Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa.000. Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. 25.1 Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. KUASA MELULUS Kuasa untuk meluluskan pelupusan adalah seperti berikut:25.000 setiap satu atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.000.2 Kementerian/Jabatan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50. adalah 37 . URUS SETIA PELUPUSAN 26. 25. Tukar Beli (trade-in).000. dan Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan dalam tatacara ini.25. dan Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai perolehan asal tidak melebihi RM50. Tukar Barang (barter-trade). 26.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. dan Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai perolehan asal seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Hadiah.3 Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17.

PA-17.PA-16. Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan untuk tindakan. Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur. Teknikal.PA-19 bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan. Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset KEW.26. Menghantar KEW. Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan.2 Tugas-tugas Urus Setia Pelupusan adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) (e) Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut KEW. Elektrikal dan Elektronik seperti di KEMBARAN A dan perkakasan komputer seperti di KEMBARAN B. Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. (j) (k) (l) (m) 27. Mengemukakan Melulus:(i) (ii) (f) (g) (h) (i) permohonan pelupusan kepada Kuasa Perbendaharaan melalui Pegawai Pengawal. Melantik dua orang saksi yang terdiri daripada sekurangkurangnya Pegawai Kumpulan Sokongan I bagi pelupusan melalui kaedah pemusnahan. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.PA-19 kepada Kuasa Melulus. PA-15.PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. Memohon pelanjutan tempoh pelupusan. Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) KEW.PA-18. dan Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Aset KEW.PA-16 27. dan Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa.1 PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal. Memperolehi Sijil Pelupusan Aset KEW. 38 .

Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan I atau yang setaraf. (b) (ii) (iii) (iv) 28. Kementerian/Jabatan perlu mendapatkan pengesahan nilai semasa yang baru di PEP. 27.2 Tugas-tugas Lembaga Pemeriksa adalah seperti berikut:(a) Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan. Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun.2 Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada JKR atau Jabatan yang mempunyai worksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan-peralatan tertentu untuk mendapatkan PEP. jika perlu. 27.3 PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat Kementerian/Jabatan.27. 39 . LEMBAGA PEMERIKSA 28.5 Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh satu (1) tahun sahaja. 28. Sekiranya melebihi tempoh tersebut.4 Setiap PEP hendaklah disahkan oleh dua (2) pegawai yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan tidak terlibat dengan pengurusan aset berkenaan. 27. Keanggotaan Lembaga Pemeriksa hendaklah terdiri daripada:(i) Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset berkenaan. dan Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu. Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset.1 Pelantikan Lembaga Pemeriksa (a) Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan ke atas aset yang hendak dilupuskan.

maka kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan kerana pengurangan nilai semasa aset dan kaedah pelupusan mungkin tidak lagi sesuai.PA-17. 29. TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan. 32. Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai. Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan. PELANJUTAN TEMPOH 30. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja. Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan telah dikeluarkan. kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan.2 Sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas tempoh pelanjutan. 30. Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Bagi mencapai tujuan ini. dan Menandatangani KEW. 30. Kuasa Melulus boleh menetapkan kaedah pelupusan yang sesuai dan paling menguntungkan Kerajaan. Sekiranya tempoh pelupusan telah tamat. 40 . KAEDAH PELUPUSAN Dalam urusan pelupusan aset. kriteria pulangan hasil hendaklah sentiasa diberi perhatian.PA-17 dan mengemukakan kepada Urus Setia Pelupusan. PINDA KAEDAH PELUPUSAN Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus.1 Permohonan melanjutkan tempoh pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua (2) minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. 31.(b) (c) (d) (e) (f) Memeriksa aset dan rekod yang berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarahkan oleh Jabatan.

PERLAKSANAAN KAEDAH PELUPUSAN 33.PA-22. Tender boleh disertai oleh syarikat atau orang perseorangan kecuali pegawai yang menguruskan tender dan aset berkenaan dengan menggunakan Borang KEW.PA-21.1 Tender (a) (b) Tender hendaklah dipelawa dengan menggunakan Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Kerajaan KEW. Kaedah lain pelupusan yang difikirkan sesuai. 41 .Kaedah pelupusan adalah seperti berikut: (a) Jualan secara:(i) (ii) (iii) (b) (c) (d) (e) (g) (h) (i) Tender Sebut harga Lelong Jualan Sisa Tukar Barang (Barter Trade) Tukar Beli (Trade In) Tukar Ganti (Cannibalize) Pindahan Hadiah Musnah secara:(i) (ii) (iii) (iv) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam (j) 33.

Ketua Jabatan atau Pengerusi Lembaga Perolehan hendaklah memastikan supaya peti tawaran itu dilakri pada waktu tutup yang ditetapkan dan mengatur supaya peti itu dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka tender secepat mungkin.PA-17. Tender yang lewat diterima tidak boleh dipertimbangkan. Jika tidak dapat diuruskan. Tender hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Tender pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Perakuan (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 42 . Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I. Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang Jadual Tender KEW. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Setelah keputusan tender diperolehi deposit tender akan diselaraskan kepada petender yang berjaya atau dikembalikan kepada petender-petender yang gagal.(c) Kenyataan tender yang mengandungi maklumat seperti di KEW. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengemukakan Jadual Tender bersama-sama dengan dokumen-dokumen tawaran kepada Jabatan yang berkenaan. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan tender.PA-23 dan menandatangani Jadual Tender. Ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) orang pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.PA-21 hendaklah diiklankan melalui sekurang-kurangnya satu (1) akhbar utama tempatan. Ketua Jabatan hendaklah membuat penilaian dan perakuan tender kepada Lembaga Perolehan untuk keputusan. Deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM10. Tawaran hendaklah menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan.

Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan tersebut secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan tender itu. tender boleh dipelawa semula atau dirujuk kepada Perbendaharaan bagi mendapatkan kelulusan. Jika tawaran-tawaran lain terlalu rendah. Dalam memilih tawaran yang tertinggi. Dalam memproses tender. (n) (o) (p) (q) (r) (s) 43 . Lembaga Perolehan hendaklah dimaklumkan mengenai penolakan ini bagi membolehkannya menimbang tawarantawaran lain. tender boleh dipelawa semula atau mohon pinda kaedah pelupusan daripada Kuasa Melulus. Sekiranya tiada sebarang tawaran diterima. Lembaga Perolehan hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. Jika Pegawai Pengawal atau pegawaipegawai lain yang menguruskan tender mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak.hendaklah disertakan dengan salinan iklan tender. jadual pembukaan tender dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran maka deposit tender tidak akan dikembalikan. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis tender kepada Lembaga Perolehan. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai tender kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. (l) (m) Lembaga Perolehan hendaklah menimbang tender-tender dan memilih tawaran yang tertinggi. Pegawai Pengawal hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan tender tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai tender itu. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan.

Sebut harga yang diterima lewat tidak boleh dipertimbangkan. harga hendaklah menggunakan Borang Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Tawaran sebut KEW. Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan sebutharga.2 Sebut harga (a) (b) (c) (d) (e) Sebut harga hendaklah dipelawa sekurang-kurangnya kepada 10 syarikat atau orang perseorangan. Kenyataan Tawaran Sebut Harga seberapa boleh disebarkan dengan meluas dengan menggunakan Borang KEW. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang KEW. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Setelah keputusan sebut harga diperolehi.PA-25. deposit sebut harga akan diselaraskan kepada penyebut harga yang berjaya atau dikembalikan kepada penyebut harga yang gagal. Deposit sebut harga sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM5. Sebut harga hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga pada tarikh dan waktu yang ditetapkan.000 hendaklah disertakan bersama tawaran.PA-26 dan menandatangani Jadual Sebutharga tersebut. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah mengemukakan Jadual Sebutharga kepada Urus Setia untuk menilai dan (f) (g) (h) (i) (j) 44 .PA-24.33.PA-17. Tawaran hendaklah dikemukakan dengan menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga Jabatan sebelum tarikh dan waktu yang ditetapkan.

Dalam memproses sebut harga. Kenyataan Lelong hendaklah mengandungi maklumat terperinci semua aset yang akan dilelong. Kuantiti yang banyak. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai sebut harga kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis sebut harga kepada Jawatankuasa Sebut Harga .membuat perakuan kepada Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan untuk pertimbangan dan keputusan selanjutnya. Ketua Jabatan atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan sebutharga itu. Tarikh. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. (k) Dalam memilih tawaran yang tertinggi Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. waktu dan tempat 45 . tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Sekiranya penyebut harga yang terpilih menolak tawaran. Penyebut harga yang berjaya hendaklah diberitahu dengan serta merta. Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah menimbang tawarantawaran lain atau memutuskan pelawaan sebut harga semula. Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan sebut harga tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai sebut harga itu.3 Lelong (a) Pelupusan melalui kaedah lelong boleh dilaksanakan ke atas aset berikut:(i) (ii) (iii) (b) Mempunyai nilai pasaran. Jika Ketua Jabatan atau pegawaipegawai lain yang menguruskan sebut harga mempunyai apaapa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. dan Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya. deposit sebut harga tidak akan dikembalikan. (l) (m) (n) 33.

Urusan lelong hendaklah diadakan di ruang terbuka atau di dewan di mana kemudahan yang sesuai hendaklah disediakan untuk urusan melelong.000.PA-27. Contoh Kenyataan Lelong adalah seperti di KEW. Aset yang dibeli hendaklah diambil di dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelongan. perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh. (d) (e) (f) (g) (h) 33. getah. (c) Harga simpanan untuk lelongan berdasarkan kepada nilai semasa aset di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. adalah memadai notis itu mengandungi maklumat tarikh. Sekiranya harga tawaran tertinggi kurang daripada 70% harga simpanan. no.lelongan hendaklah dinyatakan dengan jelas.4 Jualan Sisa (a) Kaedah pelupusan secara Jualan Sisa dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam (besi. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan. plastik dan sebagainya yang mempunyai nilai jualan. Pembida yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran penuh dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. kayu. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. tembaga dll. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1. Aset yang akan dilelong hendaklah dipamerkan untuk dilihat oleh orang ramai sekurang-kurangnya bagi tempoh dua (2) hari dengan harga simpanan dipamerkan pada aset yang dilelong. masa dan tempat lelongan akan diadakan. Bagi maksud mengiklankan sesuatu lelongan. Kenyataan Lelong hendaklah diberi publisiti meluas dengan diedarkan kepada Kementerian/Jabatan untuk dipamerkan di papan kenyataan.).PA-17 hendaklah dinyatakan di dalam senarai aset yang akan dilelong. 46 .

(b) Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara:(i) (ii) (iii) Tender mengikut peraturan di para 33. Sebutharga mengikut peraturan di para 33. 33.1(b). Kaedah tukar barang (barter trade) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakar dalam bidang berkenaan.5 Tukar Barang (Barter Trade) (a) Kaedah pelupusan secara tukar barang (barter trade) merupakan pertukaran aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad. Aset yang mempunyai unsur keselamatan. dan (b) (c) 47 .2(a). Pertukaran aset hendaklah mengikut keperluan sebenar Jabatan.2 kecuali para 33.1 kecuali para 33. Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik. Syarikat yang mengambil bahagian hendaklah dihadkan kepada 5 hingga 10 syarikat sahaja yang mempunyai lesen dan kemahiran dalam urusan tukar barang. dan Dipelawa kepada syarikat Bumiputra mengikut Negeri/Setempat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit). (c) (d) Kementerian/Jabatan yang mempunyai kuantiti jualan sisa yang banyak boleh mewujudkan kontrak sendiri. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar barang hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Keutamaan hendaklah diberikan kepada syarikat-syarikat setempat. Kenderaan yang telah diluluskan pelupusan secara jualan sisa tidak boleh didaftarkan semula.

Harga jualan aset hendaklah dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan tidak boleh ditolak daripada harga sebenar aset yang dibeli.(vi) Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas jualan. Aset perlu dikeluarkan sebelum gantinya dipasang. Peruntukan yang mencukupi bagi membiayai harga penuh aset yang akan diganti. di antara (b) (c) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal atau mengikut nilai pasaran. Kaedah tukar beli (trade-in) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Aset yang sama jenis. Sebagai contoh. loji/alat penghawa dingin perlu dibuka sebelum penggantinya dipasang. Penggantian aset hendaklah disahkan oleh Jabatan Teknikal (jika perlu). 48 .6 Tukar Beli (Trade-In) (a) Kaedah pelupusan secara tukar beli (trade-in) dilaksanakan bagi aset yang masih boleh digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/Jabatan dan tiada Kementerian/ Jabatan lain yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal yang berniaga dalam bidang berkaitan. dan (viii) Cadangan jualan secara tukar beli hendaklah dimasukkan sebagai syarat dalam dokumen pelawaan tender/sebutharga dan juga dalam perjanjian kontrak perolehan. Harga jualan dirundingkan Kementerian/Jabatan dengan pembekal. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar beli hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. 33.

Tidak diperlukan selepas projek siap.7 Tukar Ganti (Cannibalize) (a) Kaedah pelupusan secara tukar ganti (cannibalize) boleh dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagian tertentu seperti bahagianbahagian jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai alat/ komponen ganti bagi pembaikan jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer yang lain.8 Pindahan (a) Pelupusan secara pindahan boleh dilaksanakan di antara Kementerian/Jabatan Kerajaan bagi aset yang boleh digunakan dalam bentuk asalnya tetapi tidak diperlukan lagi kerana:(i) (ii) (iii) (b) (c) Melebihi keperluan. Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh Pegawai Teknikal. Pelupusan secara berasaskan:(i) (ii) (iii) (c) tukar ganti (cannibalize) dilaksanakan (b) Aset yang sama jenis dan kegunaannya.PA-2 aset berkenaan.33. Kaedah pelupusan secara pindahan dilaksanakan berasaskan:(i) Permohonan penerima. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Persekutuan yang lain. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. dan Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih dan penjimatan Alat/komponen tukar ganti yang dipasang kepada aset penerima perlu direkodkan di Bahagian B KEW. 33. atau keperluan Kementerian/Jabatan (d) 49 . dan Obsolete/obsolescent. tertakluk kepada Kuasa Melulus.

pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan. (d) Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Permohonan atau keperluan penerima. dan Kos pengendalian dan ditanggung oleh penerima. (ii) (c) Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:(i) (ii) Antara Kementerian/Jabatan Kerajaan latihan atau pameran sahaja. Kos pengendalian pindahan hendaklah ditanggung oleh penerima. atau Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai bahan latihan atau pameran. Daftar aset hendaklah Kementerian/Jabatan penerima. diserahkan kepada Aset yang diterima secara pindahan hendaklah dilupuskan oleh Kementerian/Jabatan penerima mengikut tatacara pelupusan yang berkuatkuasa.(ii) (iii) (iv) (v) Tidak dikenakan apa-apa bayaran.9 Hadiah (a) (b) Pelupusan secara hadiah hendaklah mendapat Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. pengangkutan hendaklah 50 . kelulusan Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah iaitu:(i) Aset boleh digunakan lagi dalam bentuk dan fungsi asal tetapi tidak diperlukan lagi oleh Kementerian/Jabatan. atau bagi tujuan Dari Kementerian/Jabatan Kerajaan kepada mana-mana organisasi. dan Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus selepas aset diterima oleh pemohon. (vi) 33.

10 Musnah (a) Kaedah pelupusan secara musnah boleh dilaksanakan bagi aset yang tiada nilai jualan/nilai sisa atau aset yang berunsur keselamatan dengan cara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (b) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam Langkah-langkah berikut hendaklah diambil sebelum pelupusan secara musnah dilaksanakan:(i) Mendapat kelulusan tempat pemusnahan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau pameran hendaklah digunakan bagi maksud tersebut sahaja. Bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai alat ganti hendaklah ditanggal/dikeluarkan terlebih dahulu untuk kegunaan akan datang. Jabatan Alam Sekitar. kenderaan yang dihadiahkan untuk latihan hendaklah digunakan untuk latihan sahaja dan tidak boleh dibaiki dan digunakan semula di jalanraya.(e) Cadangan pelupusan secara hadiah hendaklah disokong dengan Surat Permohonan daripada Kementerian/Jabatan. Mematuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. (f) (g) 33. dipotong. Jabatan Laut dan lain-lain. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain. Tindakan bersesuaian seperti diketuk. Contohnya. digelek dan sebagainya perlu diambil terlebih dahulu supaya (ii) (iii) (iv) 51 .PA-19 selepas aset diterima oleh pemohon. organisasi. Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan berserta Sijil Pelupusan Aset KEW.

Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan peraturan berkenaan. 34. tiada sebarang maklumat dapat diakses. (c) (d) 36. TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN (a) (b) Label Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan pada aset hendaklah dipadamkan. dan (v) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. dan Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus adalah dikecualikan daripada semua jenis cukai.tiada mana-mana pihak dapat mengambil dan menjual semula atau bagi aset yang mempunyai unsur-unsur keselamatan. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PELUPUSAN Carta aliran dan proses kerja pelupusan adalah seperti di Jadual 3 dan Jadual 4. Kad Pendaftaran kenderaan bermotor diserahkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa. Jabatan Pengangkutan Jalan hendaklah diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan Kementerian/Jabatan dibatalkan. 33. PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat. 52 .11Kaedah-Kaedah Lain Pelupusan Kaedah-kaedah lain yang tidak dinyatakan seperti di para 32 hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. 35.PA-18 hendaklah disediakan selepas tindakan selesai.

tukar beli.000 15 16 53 .PA-16.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan <RM500.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan >RM500.000.JADUAL 3 CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1 2 3 Kenalpasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. 10 10(a) Lulus ? 11 Tidak Ya 12 13 14 11 (a) Kembalikan kepada Urus Setia untuk maklumat lanjut Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. jika perlu Sediakan maklumat aset dalam Borang Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus dan dokumen lain.pindah persekutuan ke negeri.PA-17 Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan Laporan Lembaga Pemeriksa dan tandatangan Kemukakan Laporan Lembaga Pemeriksa kepada Urusetia Pelupusan Urusetia menyemak laporan dan pastikan dokumen sokongan disertakan 4 5 6 Kembalikan kepada Lembaga Pemeriksa 8a Tidak 7 8 Ya 9 Lengkap ? Tentukan Kuasa Melulus Semak bidang Kuasa Melulus: Perbendaharaan 10(a) Nilai perolehan asal >RM50. Kemaskini rekod 10(b) Kementerian/Jabatan 10(b) Nilai perolehan asal <RM50. Syor kaedah pelupusan hadiah.

tukar barang Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan Gambar aset. terus ke proses 12.PA-16.PA-17 seperti berikut:a) b) c) d) e) 4 5 6 7 Keterangan aset Kuantiti Tarikh pembelian Tempoh digunakan/disimpan Nilai Perolehan Asal Proses Kerja f) Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW.JADUAL 4 PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. Jika pelupusan tidak diluluskan. Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. 54 . 10(b) 11 11(a) 12 13 14 15 16 b) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan jika: i) ii) Nilai perolehan asal melebihi RM50. Kemukakan kepada Kementerian/Jabatan jika: Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.000 Syor kaedah pelupusan hadiah.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. pindah persekutuan ke negeri. Sediakan maklumat aset dalam KEW.PA-17 Kemukakan KEW. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap. tukar beli. jika perlu.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta :a) b) Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah. jika perlu Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah 8 8a 9 10 10(a) hadiah/pindahan Jika laporan lengkap.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut.000 Jika pelupusan diluluskan.PA-18 bagi pelupusan kaedah musnah Kemaskini rekod daftar aset.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan:a) b) c) d) e) PEP bagi aset mekanikal/peralatan teknikal/perkakasan komputer Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli.

. Rujukan: Tarikh: Kepada: ………………………… ………………………… (Nama Pegawai yang dilantik) LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama ……………… (tahun) mulai dari ……………. Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW. hingga ……………….PA-17) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan.55 KEW. ……………………………………….PA-15 No. (Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama:………………………………… Jawatan:……………………………… Cop: 55 .. 2..

.

.

. Jawatan: ……………………. :…………………………………. : (Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)* :…………………………….PA-18 KEMENTERIAN/JABATAN: _____________________________________________ SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan.………………….KEW.. Tandatangan Nama: …………………….. Jawatan: …………………… Cop: ……………………………… Tandatangan Nama: ………………………..……. :……. Cop: * Pilih mana yang berkenaan 58 . Jenis Aset Kuantiti Secara Tarikh Tempat :………………………………….…………………………… …………….

. Cara dimusnahkan: ……………………………………………………………………. Bilangan item: ……………………………….Resit …….………………………. Bilangan item …………. Aset berikut telah dilupuskan secara dijual... (Salinan Kad Kawalan Stok Disertakan) Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Jabatan/Bahagian : …………………………………… : ………………………….KEW..………. : …………………………………… : …………………………………… : No. bertarikh …………. Bilangan item: ……………………. (Dokumen berkaitan disertakan) 5.………………………… (salinan resit disertakan) 3...………………………………………… dipindahkan/hadiah kepada………………….………………………………………………………………… (Surat Akuan Terima disertakan) 2.. 59 . Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain. saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan seperti berikut :1. Bilangan item . Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah.…………..…….…………………………………………………………………………. Kaedah pelupusan: ……………………………. Rujukan ………………………………………………. Bilangan item ….. (Sijil Menyaksikan Pemusnahan disertakan) 4.. Aset berikut telah dilupuskan secara musnah.PA-19 KEMENTERIAN/JABATAN:____________________________________________ SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Merujuk surat kelulusan No..……………………………………………………... Aset berikut telah dimasukkan ke dalam stok.

KEW. : ………………………………………… : ………………………………………… : ……………………………………… 60 Cop Jabatan : ..PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN TAHUN : …………… KEMENTERIAN/JABATAN :…………………………………………………………………………………………………………………… BIL KEMENTERIAN/ JABATAN JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL (RM) HASIL PELUPUSAN (RM) JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA (RM) KAEDAH JUALAN PINDAHAN MUSNAH LAIN Nota : Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh : ……………………………………….

2. Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender Aset boleh dilihat pada ___________ hingga ___________ di antara jam _________ hingga __________ di _____________________________________. 1. Tender ___________ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ 61 . Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul berlakri dan ditanda dengan No.PA 22) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tender akan ditutup pada ______________ jam 12. 5.PA-21 No.00 tengahari.KEW. 2. 4. Tender : KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1. 3. Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Aset Kerajaan (KEW. Tender adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil. 3. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bagi tender tempatan atau 90 hari bagi tender antarabangsa bermula dari tarikh tender ditutup.

4 Tawaran tanpa/kurang deposit tender tidak akan dipertimbangkan. 6.7 Petender yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemberitahuan keputusan. bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle). Petender adalah dikehendaki menyertakan deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau tertakluk kepada maksima RM10. mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. 6. Deposit Tender hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order atas nama _____________________________________(Kementerian/Jabatan).6 Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.5 6. 62 . 6. 6.1 6. Jika gagal.2 Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. deposit tender akan dirampas. Jika bayaran penuh tidak dijelaskan dalam tempoh 14 hari.000.3 6.6. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-iswhere-is-basis).8 Petender yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN TENDER 6.

KEW PA-22 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan, Tawaran Untuk Tender No. …………../…….. Merujuk kepada perkara di atas, saya/syarikat berminat menyertai tender tersebut. 1. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM)

63

2.

Bersama-sama ini disertakan deposit tender (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM10,000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia ________________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan).

3.

Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan Nama/Cop Syarikat

__________________________________ __________________________________

64

KEW.PA -23 JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk dipamer di Papan Kenyataan)

Bil.

Kod Petender

Harga

Nota :

Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen tender yang diterima sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana tender yang dijadualkan. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ……………….. Jawatan : ………………..

__________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Jawatan : ………………………

__________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Jawatan : ……………………….

Tarikh :________________________

65

KEW.PA-24 No. Sebutharga : KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/Jabatan: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil. 1. 2. 3. 2. Aset boleh dilihat pada ________________ dan/hingga ________________ di antara jam _____________________ hingga ______________________ di _________________________________________________________________. Tawaran sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.PA 25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No. Sebutharga _______/_______ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat:_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Tarikh tutup sebutharga pada ________________ jam 12.00 tengahari. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan. ________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Alamat: Tarikh: Cop: 66 Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender

3.

4.

5.

Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. 4. mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. 8. 7. Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. Penyebutharga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebutharga sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5.SYARAT DAN PERATURAN SEBUTHARGA 1. 2. dijelaskan dalam tempoh tersebut. Tawaran tanpa/kurang deposit sebutharga tidak akan dipertimbangkan. bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle). Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-whereis basis). 6. Deposit sebutharga hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama ______________________________________________(Kementerian/Jabatan). 3.000 mengikut mana yang terendah. deposit dikembalikan. Jika bayaran tidak tidak akan sebutharga 67 . 5.

Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM) 68 .. saya/syarikat berminat menyertai sebutharga tersebut.KEW./……. Merujuk kepada perkara di atas. 1. …………. Tawaran Untuk Sebutharga No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan. PA-25 BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No..

Sekian. Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 69 . ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan).000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia _________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan. terima kasih. 4.3. Bersama-sama ini disertakan deposit sebutharga (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM5.

Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana sebutharga yang dijadualkan. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ………………..KEW. Tarikh :________________________ 70 . __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………...PA-26 JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan) Bil. Jawatan : ………………. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………... Kod Penyebutharga Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima sebelum diperiksa.. Jawatan : ………………. Jawatan : ……………….

................. Semua aset adalah dilelong sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is-basis)........ no....... Syarat dan peraturan lelong adalah seperti berikut:(i) (ii) Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan..... perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh.. (iv) (v) (vi) Jabatan berhak mengubah susunan jualan tersebut di senarai KEW..................... aset berkenaan akan dilelong semula. dan/hingga .....PA-27(A)......................................................... Jabatan ini hendaklah bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.......... Senarai aset yang akan dilelong adalah seperti di KEW..................... di alamat ............... (iii) Penawar harga tertinggi adalah pembida yang berjaya dan jika ada apaapa perselisihan yang berbangkit mengenai penawar yang tertinggi.PA-27 KENYATAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN Dimaklumkan bahawa.... Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1. ............... Semua aset boleh dilihat pada tarikh............... ................................................... (nama Kementerian/ Jabatan) akan mengadakan jualan lelong aset seperti berikut:Tarikh Masa : : ........... Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan........ Tempat : 2.............................. 71 ....................................... hingga .........................000.... di antara jam ....... 3.........KEW..............PA27(A) dan menarik balik mana-mana aset daripada senarai tersebut......

(vii) Semua perbelanjaan bagi mengangkut aset hendaklah ditanggung oleh pembida sendiri. Jika tidak. (viii) Pembida yang berjaya hendaklah memberitahu nama penuh. Pembida yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelong. Kad Pengenalan dan alamat kepada pegawai pelelong semasa jualan dilakukan. 72 . (xi) Segala bayaran hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum aset boleh dikeluarkan dari premis Jabatan. Jabatan berhak untuk melupuskannya. (ix) (x) Pembayaran penuh hendaklah dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. no.

......................... 9............................... Jenis Aset Kuantiti Harga Simpanan (RM) ..... 5......... 4... 3.... (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : ......... 6......................................PA-27(A) SENARAI ASET YANG DILELONG KEMENTERIAN/ JABATAN: ___________________________________________ Lot 1.......................... 7.. 10........ : ............................KEW............ 8.......... : ...... 2...... Cop Kementerian/ Jabatan: 73 ........

Agricultural. sorting or grading eggs. Milking machines and dairy machinery. including straw of folder balers. Boilers 8. vans. recovery vehicles. 4. horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation. Automotives 7. poultry incubators and brooders. machinery used in the milling industry or for the working of cereal or dried leguminous vegetables. fruit or other agricultural produce and other agricultural machinery. lorries. sorting or grading seed. heat pumps and air conditioning machinery. Steam or other vapours generating boilers. poultry-keeping or bee-keeping machinery. Motorcycles. Machines for cleaning. cars. spreaders and fertilizer distributors. Harvesting or threshing machinery. freezers and other refrigerating or freezing equipment. grass or hay mowers. machines for cleaning. other than Farm-type machinery. trucks. Air Conditioning Machinery 6. 5. including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment. Agricultural. harrow.Kembaran A ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR BIL Agricultural Machinery 1. 74 . cultivator. scarifiers. Refrigerators. forestry. weeder. grain or dried leguminious vegetables. PERKARA 2. 3. cranes and Etc. super -heated water boilers. lawn or sports ground rollers such as ploughs. seders. planter.

machinery for filling. PERKARA Pulley tackle and hoists. excavators. winches and capstans. Dish Washing Machines. ventilating or recycling hoods. machinery for capsuling bottles. including their mechanical ash dischargers and similar appliances. Bulldozers. cans. Packing Or Rapping Machines 12. Ships derricks. bags or other containers. graders. Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines. sealing or labeling bottles. Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines). 14. mobile lifting frames. Furnace burners for liquid fuel. for pulverised solid fuel or gas. mechanical shovels. levelers. skip hoists. machinery for cleaning or drying bottles or other containers. Furnace 16. tower cranes.BIL Cranes and Hoist 9. staddle carries and works trucks fitted with a crane – overhead travelling crane. tamping machines. pile drivers. closing. jars. Engines 13. Air or other gas compressors and fans. boxes. 10. including cable cranes. tubes and similar containers. Dish washing machines. cranes. mechanical stokers. jacks. horing machinery. Construction Plants and Machinery 11. portal or pedestal jib cranes. other packing or wrapping machinery for aerating beverages. shovel loaders. 75 . angledozers. road rollers and other building or road construction machinery. bridge cranes. scrapers. Fans 15.

dryers. handling. cooking. evaporating. Lift And Escalators 23. distilling. cranes. Gas Producer 18. Heat Treatment Equipments And Heat Exchanges 20. roasting. 76 . steaming. Forklift trucks. testing coaches and track inspection vehicles). drying. loading or unloading machinery. condensing or cooling. 22. 25. acetylene gas generator and etc. conveyors and other lifting. Jet Projecting Machines 21. Lift and escalators. including incinerators. PERKARA Industrial or laboratory furnaces and ovens.BIL 17. heat exchange. fire fighting equipments including fire extinguishers and auxiliary equipments. other works trucks fitted with lifting or handling equipment. Medical. Machinery. rectifying. pasteurising. plant or laboratory equipment. Rail locomotives and coaches Railway or tramway maintenance or service vehicles (for example. Locomotives 24. Gas producer. steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines. dispersing or spraying liquids or powder. Mechanical appliances for projecting. sterilizing. for the treatment of materials by process involving a change of temperature such as heating. trackliners. vaporising. workshops. cooling tower. ballast tampers. surgical or laboratory sterilizes. Handing Equipments 19. instantaneous or storage water heater.

disc calculators). Electro-mechanical domestic appliance. Railway or tramway track fixtures and fitting. 35. slide rules. electro-magnetic couplings. drawing sets. Mecha-Electric Equipments 28. liquid or electricity supply or production meter. 32. porosity.BIL 26. machines and apparatus. brazing or welding. 36. 27. Gas. for use in the hands (for examples. barometers. spectrometers. surface tension. mechanical. 33. electro magnetic or permanent magnet chucks. inland waterways. sound or light. Electric generating sets and rotary converters. protractors. thermometers. clutches and brakes. Soldering. roads. with self-contained electric motor. Electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets. refractometers. 77 . Instruments and apparatus for measuring or checking the flow. Electro magnets. clamps and similar bolding devices.magnetic lifting heads. marking out or mathematical calculating instruments (for example. instruments for measuring length. 34. gas or smoke and analysis apparatus. Metrological Equipments 31. checking quantity of heat. pyrometers. drafting machines. pantographs. micrometers. callipers). tramways. 29. expansion. Hydrometers and similar floating instruments. Drawing. electro. measuring rods and tapes. instruments and apparatus for measuring or checking viscosity. PERKARA Railway or tramway goods vans and wagons. safety or traffic equipment for railways. 30. pressure or other variables liquids or gases (for example polarimeter. port installations or airfields. parking facilities. including electro mechanical) signalling. level. Electric motors and generators. hygrometers and psychrometers.

gas turbines. surgical. All musical instruments. 39. Steam turbines. embroidery. hydraulic turbines. lace. production counters. miliometers. including stop watches. alarm clock. Workshop Equipments 45. braid or net and machines for tufting. tulle. water wheels. stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn. PERKARA Revolution counters. hydraulic jack machine. drawing texturing or cutting textile materials. dental or veterinary sciences. Musical Instruments 41. including scientigraphic apparatus. sharper.washes and other watches. other electromedical apparatus and sight testing instruments. doubling or twisting machines and other machinery for producing textiles yarns textile reeling or winding machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines. Medical Equipments 40. 38. Turbines 42. Nota: Sumber daripada JKR. Workshop equipments and machinery such as lathe machine. Weaving machines (looms) Knitting machines. taximeters. Machines for extruding. 46. pocket. spinning.BIL 37. 44. milling machine and etc. driller. Machines for preparing textile fibres. Textile Machinery 43. 47. 78 . Wrist-watches. Weighing Machinery. wall clocks. trimmings. pedometers and speed indicator tachometer. Instruments and appliances used in medical.

Pemacu pita magnetik dan kawalannya Perkakasan Periferal/Storan Sekunder 3. Alat storan mikroflis 5. Teletaip 4. Alat Input/Output 5. Pemacu cakera liut 4. Pembaca pita kertas. Unit Pemprosesan Pusat (CPU) Perkakasan Utama 2. Alat pen bercahaya 79 . Pembaca aksara aptik (OCR) 8. Unit Kawalan. Unit pameran video 2. Mesin penebuk 7. Kira-kira dan Logik 3. Unit konsol 3. Pembaca tanda optik (OMR) 9.KEMBARAN B SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER JENIS PERKAKASAN ALAT/KOMPONEN 1. Ingatan Utama 4. Pemacu cakera dan kawalannya 2. Pemacu pita katrij/kaset dan lain-lain 1. Alatan yang terkandung di dalam CPU 1. Pembaca kad 6.

Alat antara muka 5. 80 . Degitiser Alat Input/Output 12. Tetikus 11. Scanner 13. Telepencetak dan lain-lain 1. Alat rangkaian (networking device) dll. Pencetak 14. Pemplot 15. Modem Perkakasan Komunikasi 3. Line driver 4. Unit kawalan Komunikasi 2.10.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB F KEHILANGAN dan HAPUS KIRA .

37. KUASA MELULUS 38.BAB F .1 Peringkat Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. “Pegawai Pengawal” ialah Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan. Kamera Digital. Menyelaraskan rekod aset.KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA “Kehilangan” bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian. 81 . Mengawal kerugian yang ditanggung oleh Kerajaan akibat kehilangan aset. Walkie-Talkie.000. daerah kecil. kemalangan. bencana alam. “Hapus kira” ialah satu proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang. Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan aset kerajaan. Semua kehilangan yang melibatkan peralatan Elektronik. kesusutan. pejabat atau pejabat wilayah. daerah. Komunikasi dan ICT seperti di bawah tanpa mengira nilai perolehan asal iaitu:(i) (ii) (iii) Telefon Bimbit. dan Membolehkan tindakan surcaj atau tatatertib dikenakan ke atas kecuaian pegawai. penipuan atau kecuaian pegawai awam. “Ketua Jabatan” termasuk ketua sesuatu cawangan. OBJEKTIF Hapus kira aset kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 38.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. kebakaran.

Mengemukakan Laporan Awal dan salinan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan adalah bertanggungjawab sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira. Mendapatkan Laporan Awal KEW. Komputer Riba. 39. Pegawai Pengawal sebelum meluluskan apa-apa hapus kira mesti berpuashati bahawa soal kecurian.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.2 Tugas-tugas Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang melalui Daftar Harta Modal/Inventori. (ix) (x) (c) Pemain CD/DVD.000 dan tidak melibatkan aset di para 38. Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat menggunakan contoh format KEW.PA-29. (b) 39.2 Peringkat Pegawai Pengawal (a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50. 38. (viii) LCD projector.(iv) (v) (vi) (vii) Kamera Video. dan Smartphone. penipuan atau kecuaian pegawai awam tanpa mengira nilai perolehan asal. dengan 82 . URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA 39.PA-28 daripada Ketua Jabatan. Personal Digital Assistant (PDA). Palmtop/ Pocket PC. Semua kehilangan yang melibatkan kecurian.1(b). penipuan atau kecuaian tidak melibatkan pegawai awam.

Mendapatkan Laporan Jawatankuasa Penyiasat. PROSES HAPUS KIRA 40.1 Melaporkan Kehilangan Apabila terdapat apa-apa kehilangan aset Kerajaan. dan 83 . (j) (k) (l) (m) (n) 40. Mendapatkan Sijil Hapus Kira KEW.PA-32 ke Perbendaharaan tidak lewat dari 15 Mac tahun berikutnya. dan Menyedia dan mengemukakan Laporan Tahunan Tindakan Surcaj/Tatatertib KEW. Memaklumkan syor surcaj atau tatatertib kepada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib untuk tindakan selanjutnya. tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut:(a) Pegawai yang mengetahui kehilangan hendaklah melaporkannya kepada Ketua Jabatan dengan serta merta.PA-31 daripada Ketua Jabatan dan mengemukakannya kepada Kuasa Melulus dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan hapus kira. Mendapatkan maklumbalas kedudukan tindakan surcaj/tatatertib daripada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib dan memaklumkannya kepada Perbendaharaan. Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan walaupun laporan hasil penyiasatan polis belum diperolehi.(e) (f) (g) (h) (i) Mendapatkan hasil siasatan polis. Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan hapus kira lengkap dan teratur. Memaklumkan keputusan kepada Ketua Jabatan untuk tindakan kemaskini rekod daftar aset. Akhir KEW.PA-30 daripada Mengemukakan Laporan Akhir bagi mendapatkan ulasan dan syor daripada Pegawai Pengawal.

dan sekurang-kurangnya dua (2) orang ahli di mana pegawai yang lebih kanan sebagai Pengerusi. Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku hendaklah dengan segera. pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat. 40.(b) Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang mengetahui kehilangan berlaku. Pegawai Pengawal dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan 84 . 40. (b) Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan. Bagi kes kehilangan yang melibatkan seseorang Ketua Jabatan.3 Jawatankuasa Penyiasat (a) Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan KEW. Laporan Awal hendaklah disediakan oleh pegawai atasannya diperingkat Kementerian/Ibu Pejabat. Akauntan Negara. hendaklah melaporkan kepada Polis dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dari waktu kehilangan diketahui. Ketua Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara. dalam tempoh dua (2) hari bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan Laporan Polis terus kepada:(i) (ii) (c) Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana kehilangan aset berlaku. Keanggotaan Jawatankuasa Penyiasat terdiri daripada:(i) (ii) (iii) (c) pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan dari bahagian/unit yang sama.PA-28 (a) Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal. dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan. (b) Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia.2 Laporan Awal KEW.PA-29 dengan segera dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani.

dan Menyediakan dan menandatangani Laporan Akhir. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan. Laporan akhir hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/Daftar Inventori.4 Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Penyiasat:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Menjalankan siasatan dengan segera selepas pelantikan. Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang.Malaysia yang tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai Jawatankuasa Penyiasat. Memeriksa sendiri tempat berlakunya kehilangan. 40. jika ada. gambar lokasi kejadian (jika perlu) dan dokumen-dokumen berkaitan ke Perbendaharaan. Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulangnya kejadian kehilangan. salinan Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori. Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) dan Arahan Keselamatan Kerajaan dipatuhi. 40. Mengenalpasti kelemahan yang wujud. Laporan Akhir perlu dikemukakan mengikut tempoh yang ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis belum diperolehi.5 Laporan Akhir KEW.PA-30 (a) Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir dan kemukakan kepada Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh pelantikan. Pengawai Pengawal setelah berpuas hati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab untuk:- (b) (c) (d) (e) 85 . Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan Laporan Akhir untuk syor dan ulasan kepada Pegawai Pengawal. Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh dilampirkan kepada Laporan Akhir.

atau oleh Jawatankuasa Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru untuk menjalankan siasatan semula. TINDAKAN KEMENTERIAN/JABATAN SELEPAS KELULUSAN (a) (b) Kelulusan hapus kira hendaklah dicatatkan di dalam Daftar Harta Modal atau Inventori.PA-31 dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan. Bagi maksud ini Pegawai Pengawal boleh:(i) (ii) Mengarahkan siasatan semula Penyiasat sedia ada. Maklumkan keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib ke atas syor surcaj/tatatertib kepada Perbendaharaan dalam tempoh sembilan (9) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. (c) (d) 42. 41. (ii) (iii) (f) Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal boleh mengarahkan siasatan semula. dan Menandatangani sendiri syor dan ulasan. (g) Laporan Akhir yang lengkap dengan syor dan ulasan Pegawai Pengawal hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan. Syor Surcaj/Tatatertib hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian/Jabatan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan.(i) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang dengan surcaj atau tatatertib atau kedua-duanya sekali. 86 . Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset KEW. atau Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang tanpa surcaj atau tatatertib. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA HAPUS KIRA Carta aliran dan proses kerja hapus kira adalah seperti di Jadual 5 dan Jadual 6.

JADUAL 5 CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET 1 2 3 4 5 6 Kembalikan kepada J/Kuasa Penyiasat 8a Tidak 7 Laporkan kehilangan serta merta kepada Ketua Jabatan Laporkan segera kepada Polis dalam masa 24 Jam Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.PA-27 dan kemuka kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan Pegawai Pengawal lantik J/kuasa Penyiasatan KEW. Kembalikan kepada Urus setia untuk siasatan semula 11a Tidak 10 11 Ya 12 Puas hati ? a) Berikan syor dan ulasan di Laporan Akhir b) Luluskan Hapus Kira jika di bawah bidang kuasanya.PA-31 kepada Perbendaharaan . Kemukakan Laporan Akhir kepada Perbendaharaan Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan Lulus ? Ya Maklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan 13 14 Kembalikan kepada Pegawai Pengawal untuk maklumat lanjut Tidak 15a 15 16 17 18 87 Kemukakan Sijil Hapus Kira KEW. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir.PA-29 dan kemukakan kepada Urus setia Urus setia semak Laporan Akhir 8 Ya 9 Lengkap ? Urus setia kemukakan Laporan Akhir kepada Pegawai Pengawal untuk syor dan ulasan.PA-28 J/kuasa Penyiasatan menjalankan siasatan J/kuasa Penyiasatan sediakan Laporan Akhir KEW.

Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal. Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan. Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:(a) Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal/Inventori.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38. Ketua Jabatan/pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui. (b) Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat. penipuan atau kecuaian pegawai awam. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula.1 (b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya. Jika tidak berpuas hati.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. Urus setia menyemak Laporan Akhir.JADUAL 6 PROSES KERJA HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Proses Kerja Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan.000. penipuan atau kecuaian pegawai awam. 4 5 6 7 8 8a 9 10 11 11a 12 13 14 15 15a 16 17 18 88 . Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. dan (b) memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada). terus ke proses 9. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. terus ke proses 16. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir. Pegawai Pengawal hendaklah:(a) Memberi syor dan ulasan.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan. Jika Laporan akhir lengkap. dan (c) Syor surcaj/tatatertib jika ada.1(b). Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan. dan (c) Melibatkan soal kecurian. Jika Perbendaharaan memerlukan penjelasan lanjut. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan. terus ke proses 12. permohonan dikembalikan kepada Pegawai Pengawal. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan. Kementerian/Jabatan hendaklah:(a) mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian.PA-31. Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan. (b) Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38. Kemukakan ke Perbendaharaan jika:(a) Nilai perolehan asal melebihi RM50. dan (b) Meluluskan hapus kira jika:(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50.PA-29.

8. Rujukan dan Tarikh Laporan Polis. ………. 5. 6. (a) (b) (c) (d) (e) 2. Keterangan Aset yang hilang. 9. Catatan. Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui. 10. 7.………………………. 11. Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku. Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja. 3. No. Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Jabatan : 89 . Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini. nama dan jawatannya. Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu.KEW. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset yang hilang. Cara bagaimana kehilangan berlaku.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan :1. Jika ya. 4. Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku.

Tuan/Puan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan.……………………………………………………….k.... Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai panduan. Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum ………………. seperti Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (KEW. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 90 . Rujukan Laporan Awal ……………………………….PA-29 No... : ………………………………………………………………. Rujukan Fail: Tarikh: Kepada: …………………………………… …………………………………… (Nama dan Jawatan Pegawai yang dilantik) PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan Penyiasat ini melantik tuan/puan (nama sebagai aset) Pengerusi/Ahli Jawatankuasa untuk menyiasat kehilangan ………………………………………………………………………………… di..) 2.KEW. : ………………………………………… : ……………………………………………………………….. (No..(tarikh).PA-30) yang dilampirkan.....(Kementerian/Jabatan/PTJ) mulai dari tarikh surat ini. 3. Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan s..

4. 91 . Bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Anggaran Nilai Semasa 2. sila sertakan. Perihal Kehilangan (a) (b) (c) (d) (e) Tarikh diketahui Tarikh sebenar berlaku Tempat kejadian. Bertanggungjawab sebagai penyelia. (a) Nama pegawai yang: (i) (ii) (iii) Secara langsung menjaga aset tersebut. Jika ada. Keterangan Aset yang hilang.KEW.PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan: 1. Bagaimana kehilangan diketahui Bagaimana kehilangan berlaku 3.

92 .(b) Mengenai setiap pegawai di atas. Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan memberikan justifikasi. …………………………………………. Nyatakan adakah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. 6. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut. (Jika ada. Rumusan Siasatan 8.(Pengerusi) …………………………………………. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah berulangnya kejadian ini. Jika ada nyatakan tarikh kuatkuasa hukuman. …………………………………………. nyatakan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Jawatan hakiki pada masa kehilangan Tugasnya (sertakan senarai tugas) Taraf Jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/ sementara/ kontrak) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. berikan butir-butir ringkas dan rujukannya) (vii) Maklumat lain. 5.. jika ada. Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya... Arahan Keselamatan Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau diikuti. 7. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ……………………….

: : : : ………………………... ………………………………………….. …………………………………………... Tandatangan Nama Jawatan Tarikh 9. ………………………………………….(Ahli) …………………………………………. Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal :Syor : Ulasan: Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : Cop Kementerian/Jabatan: 93 .Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ……………………….. ………………………………………….(Ahli) ………………………………………….

: …………………………………………………. : …………………………………………………. Aset berikut telah dihapus kira dan Daftar Harta Modal/Inventori berkenaan telah dikemaskini. : …………………………………………………. Pendaftaran Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Kementerian/Jabatan: : …………………………………………………....PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Merujuk kelulusan Perbendaharaan Bil ………………………………… bertarikh ………………..KEW. 94 . Bil Jenis Aset No.

:………………………………………………………….PA-32 LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN TAHUN………… KEMENTERIAN…………………………………………………………. :………………………………………………………………. Kelulusan Bil.……………………………………………………………………… Nilai Perolehan Asal (RM) Nilai Semasa (RM) Tindakan Surcaj Amaun Surcaj (RM) Tarikh Dikenakan Tindakan Tatatertib Jenis Hukuman Tarikh Dikenakan Ruj. :………………………………………………………………. Perbendaharaan Kementerian/ Jabatan Jenis Aset Punca Kehilangan JUMLAH Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh :……………………………………………………………….…… 95 .KEW.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) KEMENTERIAN KEWANGAN .

PA-5 KEW.PA-4 KEW.PA-8 DAFTAR INVENTORI PENJELASAN DAFTAR INVENTORI SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SENARAI DAFTAR INVENTORI DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SENARAI ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… i .PA-6 KEW.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN KANDUNGAN Tajuk PENDAHULUAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A KEW.PA-1 PENERIMAAN BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN Perenggan Muka surat 1 1-2 3 5 BAB B JADUAL 1 PENDAFTARAN CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN A: DAFTAR HARTA MODAL 3-13 6 12 13 JADUAL 2 14 KEW.PA-2 BAHAGIAN B: DAFTAR HARTA MODAL PENJELASAN DAFTAR HARTA MODAL 15 16 18 29 20 21 22 23 24 KEW.PA-3 KEW.PA-7 KEW.

Tajuk Perenggan Muka surat BAB C KEW.PA-15 KEW.PA-16 KEW.PA-9 KEW.PA-11 KEW.PA-17 KEW.PA-18 KEW.PA-14 PENYELENGGARAAN SENARAI ASET YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL 19-22 32 34 35 BAB E JADUAL 3 JADUAL 4 KEW. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI 14-18 25 28 29 30 31 BAB D KEW.PA-13 KEW.PA-19 PELUPUSAN CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN SURAT LANTIKAN AHLI LEMBAGA PEMERIKSA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 23-36 36 53 54 55 56 57 58 59 ii .PA-12 PENGGUNAAN.PA-10 KEW.

PA-23 KEW.PA-29 KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA HAPUS KIRA ASEAT ALIH KERAJAAN LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN PELANTIKAN J/KUASA PENYIASATAN 37-42 81 87 88 89 90 iii .PA-27 KEW.PA-25 KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL TENDER PELUPUSAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN SENARAI ASET YANG DILELONG ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER Perenggan Muka surat 6.PA-24 KEW.0 61 63 65 66 68 70 71 73 74 79 KEW.PA-21 KEW.Tajuk KEW.PA-22 KEW.PA-26 KEW.PA-28 KEW.PA-27(A) KEMBARAN A KEMBARAN B BAB F JADUAL 5 JADUAL 6 KEW.

Tajuk
KEW.PA-30 KEW.PA-31 KEW.PA-32 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB

Perenggan

Muka surat
91 94 95

iv

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA)

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN
1. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah tatacara bagi menguruskan Harta Modal dan Inventori meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira.

2. Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. 3. Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. 4. Aset Alih terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:4.1 Harta Modal (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu; atau (b) Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual/buku panduan pengguna. 4.2 Inventori (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. Perabot, hamparan, hiasan, langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal. 1

(b)

5. Harta Modal dan Inventori mengandungi kategori yang ditetapkan seperti berikut:5.1 Kategori bagi Harta Modal ialah:(i) (ii) (iii) 5.2 Loji/Jentera Berat; Kenderaan; dan Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/ Dapur/Sukan.

Kategori bagi Inventori ialah:(a) Nilai perolehan asal kurang daripada RM1,000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) (b) Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/ Makmal/ Bengkel/ Dapur/ Sukan

Tanpa mengira nilai perolehan asal:(ii) (iii) (iv) Perabot; Hamparan, Hiasan dan Langsir; dan Pinggan Mangkuk

6. Istilah dan perkataan yang diguna pakai dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) hanyalah bagi maksud pengurusan aset alih Kerajaan sahaja.

2

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A PENERIMAAN .

PENERIMAAN “Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi. PERATURAN PENERIMAAN Aset yang diterima perlu dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan.BAB A . (iv) 3 . pegawai aset/penerima adalah bertanggungjawab menyediakan Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW. Langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi semasa menerima aset :(i) (ii) (iii) Menyemak butiran di dalam dokumen memastikan aset yang diterima adalah betul. Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan. 1. yang sah bagi Aset hendaklah diperiksa. dan Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik. Setelah disemak dan diperiksa.PA-1 jika terdapat kerosakan atau perselisihan. dikira. ditimbang atau diuji”. OBJEKTIF (a) (b) (c) 2. (a) (b) (c) Memastikan setiap aset yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. ditimbang atau diuji serta merta sebelum disahkan penerimaannya. dikira. Pemeriksaan teknikal oleh pegawai-pegawai Kerajaan yang bertauliah hendaklah dilakukan apabila perlu mengikut kaedah yang bersesuaian. Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan dengan serta merta maka dokumen tersebut hendaklah dicatatkan ‘‘Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa. sempurna dan selamat untuk digunakan. diukur. “Pegawai bertauliah” ialah pegawai yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu. diukur.

(vi) (vii) 4 .PA-1 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan hendaklah dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal. jika ada. dan Pegawai Penerima hendaklah memastikan aset yang diterima disertakan manual penggunaan dan penyelenggaraan. Pegawai Penerima hendaklah memastikan bahawa aset diterima berserta dengan Surat Jaminan daripada pembekal yang mengesahkan bahawa mutunya menepati spesifikasi seperti dalam perjanjian pembelian.(v) Borang KEW.

.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB B PENDAFTARAN .

2 Aset lucuthak hendaklah didaftarkan berkenaan bercadang menggunakannya. dan Memudahkan penyelenggaraan. 6 .1 6. OBJEKTIF Pendaftaran aset adalah bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 4. PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK 6. dokumen berikut boleh dirujuk:7. jika Kementerian/Jabatan Aset lucuthak yang telah dikategorikan di bawah akta tertentu adalah menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal untuk menentukan tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan bagi maksud tersebut sahaja.PENDAFTARAN 3. Walau bagaimanapun Kementerian/Jabatan/PTJ hendaklah mewujudkan satu senarai daftar aset berkenaan bagi tujuan rekod. pelupusan dan penggantian aset. Membolehkan keadaan aset diketahui. PENDAFTARAN ASET HADIAH Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran dan latihan/pembelajaran tidak perlu didaftarkan. 5. Mewujudkan pangkalan data yang lengkap.BAB B . Nota Serahan. PUNCA MAKLUMAT Bagi mendaftar aset. 6. tepat dan kemaskini. 7.1 Aset yang dibeli:(a) (b) (c) Pesanan Rasmi Kerajaan. TEMPOH PENDAFTARAN Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. Invois. Memudahkan pengesanan dan pemantauan.

perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi:(a) (b) Format yang sama hendaklah diguna pakai.2 dan 7. (c) 7. DOKUMEN PENDAFTARAN 8.3 Aset yang diterima daripada sumber lain:(a) (b) Salinan daftar jika aset diterima secara pindahan. Aset yang disewa beli:(a) (b) Surat Ikatan Perjanjian. dan 7 .2 Dokumen Kontrak. dan Salinan Sijil Lucuthak bagi aset yang diterima berikutan Perintah Lucuthak oleh Mahkamah. 7.PA-3.(d) (e) (f) (g) 7.3. 8. Kad Jaminan. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. pendaftaran hendaklah berasaskan maklumat di fizikal aset berkenaan atau sumber-sumber lain yang berkaitan. 7.4 Aset yang belum berdaftar:Sekiranya tiada punca maklumat seperti di para 7. Manual Pengguna.1 Bagi memudahkan urusan merekod dan mengesan sesuatu aset. Surat kelulusan menerima hadiah mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa berserta maklumat lengkap aset berkaitan. dokumen yang digunakan adalah seperti berikut:(a) (b) 8.2 Daftar Harta Modal KEW. Bagi pendaftaran melalui sistem berkomputer. dan Daftar Inventori KEW.1. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan.PA-2. Daftar hendaklah dicetak.

1 Pendaftaran (a) Semua aset hendaklah didaftarkan oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ dengan menggunakan dokumen KEW.(c) 9. (seperti nombor pada daftar) ‘ 11. (b) (c) (ii) (iii) 8 .PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW. Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset di bawah kawalannya.PA-5 perlu disediakan. URUSAN PENDAFTARAN ASET ALIH 11. Ditandatangan oleh Ketua Jabatan. Nombor siri pendaftaran aset …. Pendaftaran di peringkat Kementerian Kumpulkan senarai daftar PTJ. Pendaftaran di peringkat Jabatan Kumpulkan senarai daftar PTJ berserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian.PA-3. Salinan KEW. PENGESAHAN PENDAFTARAN Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicop pada dokumen punca maklumat yang berkaitan seperti contoh berikut:‘Telah direkodkan pada ……(tarikh).PA-3 hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat.PA-2 dan KEW.PA-2 dan KEW. 10.PA-4 dan KEW.PA-5 hendaklah dikemukakan secara tahunan seperti berikut:(i) Pendaftaran di peringkat PTJ Kemukakan senarai daftar kepada Jabatan atau Ibu Pejabat. Satu Senarai Daftar Harta Modal dengan menggunakan KEW. BUTIRAN MAKLUMAT Butiran maklumat di dalam KEW.

Bagi kenderaan khas yang digunakan untuk tujuan penyamaran dan risikan hendaklah ditandakan di tempat yang tidak mudah dilihat. emboss bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan berkenaan di tempat yang mudah dilihat dan sesuai pada aset berkenaan. Pelupusan. dan Hapus kira.2 Pelabelan Aset (a) Semua aset hendaklah diberi tanda pengenalan dengan cara melabel. 11. Panduan menyediakan Nombor Siri Pendaftaran mengikut susunan seperti di bawah:Kod Kementerian Kod Jabatan/Bahagian Berasaskan sistem fail yang dikeluarkan oleh Unit = Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (b) (i) (ii) (iii) Kod Kumpulan Aset sama ada: Harta Modal Inventori (iv) Tahun Pembelian (v) Nombor Siri = Diwujudkan secara berturutan = (H) = (I) 9 . mengecat. Pemeriksaan aset.(d) Daftar aset hendaklah dikemaskini apabila berlaku perkaraperkara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) Penambahan/ penggantian/ penaiktarafan aset. Setiap aset hendaklah ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran.

4 Penyimpanan Daftar (a) (b) (c) KEW. (b) 10 .PA-7 dalam dua (2) salinan.PA-3 hendaklah disimpan dalam fail kulit keras di dalam kabinet berkunci. 11.Contoh melabelkan aset adalah seperti di bawah:- Kementerian Kewangan Bahagian Kawalan dan Pemantauan Harta Modal Tahun Pembelian Nombor Siri KK/ BKP10 / H / 07 / 1 11.PA-6. 11.PA-6 hendaklah disimpan di dalam kabinet berkunci.3 Pergerakan Aset Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori KEW. Satu (1) salinan senarai tersebut hendaklah disimpan oleh Pegawai Aset manakala satu (1) salinan lagi disimpan oleh pegawai yang bertanggungjawab. dan Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi. Buku KEW.PA-2 dan KEW.5 Senarai Aset Di Lokasi (a) Senarai Aset mengikut lokasi aset itu ditempatkan hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset menggunakan KEW.

lokasi atau pegawai bertanggungjawab. LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori KEW. 11 .(c) Senarai tersebut juga hendaklah dikemaskini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PENDAFTARAN Carta Aliran dan Proses Kerja Pendaftaran Aset Alih Kerajaan adalah seperti di Jadual 1 dan Jadual 2.PA-8 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. 13. 12.

PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW.PA-5) Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat 4 5 6 7 Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset Tempatkan aset di lokasi Kemaskini Senarai Aset (KEW.PA-7) Simpan daftar aset 8 9 12 .PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.PA -3) Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.JADUAL 1 CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ 1 Terima aset bersama punca maklumat 2 Tentukan kumpulan aset 3 Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.

kemukakan kepada Kementerian. Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal KEW.PA-3 oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ. b) Jika senarai disediakan oleh Jabatan/Ibu Pejabat. Cop pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat ke atas punca maklumat yang berkaitan bagi aset yang telah didaftarkan.PA-7).PA-5.JADUAL 2 PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 Proses Kerja Terima aset oleh Kementerian/Jabatan/PTJ bersama-sama dengan punca maklumat:(a) Aset yang dibeli:(i) Pesanan Rasmi Kerajaan (ii) Nota Serahan (iii) Invois (iv) Dokumen Kontrak (v) Kad Jaminan (vi) Manual Pengguna (vii) Dokumen lain yang berkaitan (b) Aset Sewa beli:(i) Surat Ikatan Perjanjian (ii) Dokumen lain yang berkaitan (c) Aset diterima daripada sumber lain:(i) Salinan daftar jika terima secara pindahan (ii) Surat kelulusan menerima hadiah (iii) Salinan Sijil Lucuthak (d) Aset yang belum pernah berdaftar:(i) Maklumat di fizikal aset (ii) Sumber lain berkaitan Tentukan kumpulan aset mengikut:a) Harta modal b) Inventori Sediakan Daftar Harta Modal KEW.PA-2 dan Daftar Inventori KEW. 2 3 4 5 6 7 8 9 13 . Kemaskini Senarai Aset (KEW. kemukakan kepada Jabatan/Ibu Pejabat. Simpan daftar aset. Labelkan nombor siri pendaftaran berserta perkataan Hak Kerajaan Malaysia (HKM) pada aset. Tempatkan aset di lokasi yang telah ditentukan. Senarai daftar ini hendaklah dikemukakan seperti berikut:a) Jika senarai disediakan oleh PTJ.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW.

Tandatangan Ketua Jabatan : : : : PENEMPATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan Tandatangan 14 . Siri Pendaftaran: DAFTAR HARTA MODAL Kementerian/Jabatan: Bahagian : BAHAGIAN A Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis/Jenama/Model Buatan Jenis Dan No. Pesanan Rasmi Kerajaan Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: Nama Jawatan Tarikh Cop ………………………..PA 2 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No. Enjin No Casis/Siri Pembuat No Pendaftaran (Bagi Kenderaan) KOMPONEN/AKSESORI: KEW.(No.

Tarikh Butiran Kos(RM) Nama Dan Tandatangan 15 .KEW. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF BAHAGIAN B Tempoh Jaminan Bil.PA 2 DAFTAR HARTA MODAL BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN.

berikan anggaran. : Butir-butir penambahan.PENJELASAN TERPERINCI MAKLUMAT DAFTAR ASET DAFTAR HARTA MODAL (Satu (1) daftar untuk satu (1) unit harta modal ) Daftar harta modal mempunyai dua bahagian iaitu :Bahagian A : Butir-butir harta modal dan aksesori yang dibekalkan.Siri Pendaftaran 1. penggantian dan naiktaraf harta modal berkenaan. Contoh 2: Komputer Riba/Hewlett Packard/L1506. No. Tarikh terima : : : : : Jenis enjin seperti diesel. petrol. 9. pemeriksaan. 16 . Bagi kenderaan isikan no. 2. Sekiranya tiada. 6. No. 4.Kod Nasional Kategori : : : Sila rujuk panduan di para 11. Enjin seperti 4G54-KN8579. Sekiranya buatan luar negara nyatakan nama negara berkenaan. Tarikh harta modal diterima.Van. Casis/Siri Pembuat 8. Buatan : : Contoh 1: Pacuan 4 Roda/Produa/Kembara. No.Enjin 7. Motosikal. Bagi kenderaan isikan no. Nyatakan buatan tempatan atau luar negara. Kod Nasional Terdiri daripada 3 kategori iaitu : a) loji/jentera berat b) Kenderaan c) Peralatan/kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/Perubatan /Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. contoh: WKL 5592. siri pembuat. Contoh sub kategori bagi Peralatan/Kelengkapan Perubatan: Mesin X-Ray. Sub kategori : Contoh sub kategori bagi kenderaan: Kereta. Jenis dan No. 3. Kapal. Butir-butir penempatan. Dental Chair. Jenis/Jenama/ Model 5. Bas. Harga semasa Harta Modal dibeli atau diterima. casis dan bagi harta modal yang lain isikan no.2 No.Pendaftaran Harga Perolehan Asal 10. Bahagian B BAHAGIAN A No. No. Radiographic Unit dan sebagainya. Pesawat dan sebagainya.pendaftaran. gas asli dan sebagainya. pelupusan/ hapus kira dan tandatangan.

komponennya ialah 'monitor'. tarikh ditempatkan dan ditandatangan oleh pengguna/penyelia di lokasi itu. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. penggantian atau naik taraf. 2. Tandatangan. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. nama. penggantian atau naiktaraf Nama dan tandatangan pegawai yang mengesahkan penambahan. Penempatan : Lokasi harta modal. BAHAGIAN B 1. 3. penggantian atau naiktaraf Maklumat penambahan/penggantian atau naiktaraf. Pesanan Kerajaan dan tarikh : Catatkan nombor dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan untuk pembelian harta modal yang berkenaan. Catatkan tempoh jaminan. : : : Tarikh penambahan. Kos Nama dan tandatangan : : Harga penambahan. Tempoh Jaminan : Catatkan tempoh jaminan oleh pembekal. 17. 5. Pelupusan/ Hapus kira : Kelulusan pelupusan atau hapus kira dicatatkan selepas tindakan dilaksanakan dengan menyatakan rujukan kelulusan. 17 . 13. 12. Pemeriksaan : Pegawai Pemeriksa hendaklah menyatakan tarikh. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. Tarikh Butiran Tempoh Jaminan 4. jawatan tarikh dan cop : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan harta modal berkenaan ada semasa didaftarkan. Setiap pindahan lokasi perlu direkodkan dan ditandatangan. Nama Pembekal dan alamat : Nama dan alamat pembekal atau jika diperolehi dengan cara lain nama pemberi dan alamat 14 Komponen / Aksesori : Komponen/aksesori yang dibekalkan bersama harta modal tersebut Contoh: Bagi komputer. No. dan aksesorinya ialah 'speaker'. (Gunakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) 15.11. 16. 18.

(No. Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh ……………………….Siri Pendaftaran Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Tarikh Rujukan Kaedah Pelupusan Kuantiti Lokasi Tandatangan 18 . Siri Pendaftaran: DAFTAR INVENTORI Kementerian/Jabatan: Bahagian : Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: KEW.. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop : : : : PENEMPATAN Kuantiti No.PA 3 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No.

Buah.Contohnya nombor daftar boleh terdiri daripada 1-100 kerana satu daftar merekod satu jenis inventori yang diterima dalam satu Pesanan Rasmi Kerajaan. Agihan mengikut kuantiti dan no. Contoh: Hadiah daripada Syarikat ABC bertarikh 20 Jun 2005. Tandatangan. Sub Kategori Jenis : : Contoh 1 Kategori: Sub Kategori: Jenis: 5. 7. 19 .Siri Pendaftaran : Bagi merekodkan nombor siri pendaftaran inventori bagi satu daftar adalah mengikut panduan para 11. Kod Nasional Kategori : : Kod Nasional Terdiri daripada 4 Kategori iaitu:(a) Nilai Perolehan Asal kurang daripada RM 1. nama. (b) Tanpa mengira Nilai Perolehan Asal:(ii) Perabot 3.DAFTAR INVENTORI (Satu (1) daftar bagi satu (1) jenis inventori dalam satu Pesanan Kerajaan ) No. Catatkan no. tarikh dan cop 13. 6. Pegawai Pemeriksa hendaklah mengisi tarikh. Siri Pendaftaran Lokasi 14. keping.000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) Peralatan dan Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. gulung dan sebagainya. Nama Pembekal dan Alamat 12. bilah. Pelupusan / Hapus kira : Catatkan kelulusan pelupusan atau hapus kira selepas tindakan dengan menyatakan kuantiti. Penempatan : : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan inventori berkenaan ada semasa didaftarkan. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan.. 2. Harga semasa dibeli atau diperolehi. 11. Kuantiti No. Sekiranya tiada. siri pendaftaran di mana aset ditempatkan. Jika bukan dibeli nyatakan. set.2 (b) ………. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. Catatkan tempoh jaminan. 9.Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh : : : : : : Peralatan/ Kelengkapan Sukan Raket Raket Tenis Contoh 2 Perabot Almari Almari Buku Bercermin Contoh 3 Hamparan/ Hiasan & Langsir Hiasan Dinding Lukisan Potret Contoh 4 Pinggan Mangkuk Mangkuk Mangkuk Sup (iii) Hamparan/Hiasan dan Langsir (iv) Pinggan Mangkuk Sila lihat contoh seperti jadual di bawah:- Jumlah/bilangan Inventori. 5 buah 15 buah KK/BKP/I/O6/1-5 KK/BKP/I/06/6-15 Kelas 5A Kelas 5B : Nama dan alamat pembekal atau pemberi (jika bukan dibeli). Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Harga Perolehan Asal Tarikh Terima No. Pemeriksaan : Contoh: 20 buah kerusi ditempatkan di 2 lokasi berbeza. Tarikh inventori diterima sepenuhnya. 8. berikan anggaran. 15. jawatan. 1. No. dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan yang dikeluarkan untuk pembelian inventori berkenaan. rujukan surat kelulusan. 4. 10.

KEW.PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL

BIL.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN ASAL (RM)

JUMLAH

20

KEW.PA-5

SENARAI DAFTAR INVENTORI

BIL.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN ASAL (RM)

JUMLAH

21

KEW PA-6

DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
Jenis Jenama dan Model No. Siri Pembuat No. Siri Pendaftaran Nama Peminjam : : : : Tarikh Dikeluarkan Jangka Dipulangkan Tandatangan Peminjam

Pegawai Pengeluar

Bil

Ketika Dikeluarkan

Ketika Dipulangkan

Catatan

Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh

22

KEW.PA-7 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN : __________________________________________ LOKASI BIL : __________________________________________ KETERANGAN ASET KUANTITI

(a) Disediakan oleh : …………………………….. Tandatangan Nama : _____________________ Jawatan : _____________________ Tarikh : _____________________

(b) Disahkan oleh : ………………………………… Tandatangan Nama : ______________________ Jawatan : ______________________ Tarikh : ______________________

Nota :

a) Disediakan oleh Pegawai Aset b) Pegawai yang mengesahkan ialah pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan contohnya : i) Lokasi bilik Setiausaha Bahagian - disahkan oleh Setiausaha Bahagian. ii) Lokasi bilik mesyuarat - disahkan oleh pegawai yang menguruskan bilik mesyuarat c) Dikemaskini apabila terdapat perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai bertanggungjawab

23

Tandatangan Pegawai Pengawal Nama : ________________________________________ Jawatan : _________________________________________ Tarikh : ________________________________________ * laporan merangkumi semua aset alih yang dipegang sehingga tahun semasa.PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… KEMENTERIAN : _____________________________________________________ BIL KEMENTERIAN/JABATAN DI BAWAHNYA BILANGAN JUMLAH NILAI HARTA KEW.KEW.PA-3 JUMLAH NILAI INVENTORI(RM) Jumlah ……………………………………………….PA-2 MODAL (RM) BILANGAN KEW.. 24 .

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB C PENGGUNAAN. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN .

yang terdapat dalam Dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan. 15. pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa.3 Peraturan mengenai penggunaan. Mencapai jangka hayat. Aset berkenaan hendaklah dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan mana yang lebih awal. Perlu direkodkan.BAB C – PENGGUNAAN. dan Melapor kerosakan dengan menggunakan Borang Aduan Kerosakan Aset KEW. 25 . Menjimatkan kos. Mengurangkan pembaziran. 15. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN 14. Mengikut fungsi sebenar seperti manual/buku panduan pengguna.PA-9. OBJEKTIF Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan dikendalikan dengan cekap.1 Penggunaan aset Kerajaan hendaklah mematuhi peraturan berikut :(a) (b) (c) (d) (e) Bagi tujuan rasmi sahaja.2 Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. Mencegah penyalahgunaan. mahir dan teratur bagi tujuan :(a) (b) (c) (d) (e) 15. PENGGUNAAN 15. dan Mengelakkan kehilangan.

26 . dan Penempatan. PEMERIKSAAN 18. maka hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksima. 18.3 Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. PENYIMPANAN 16. PEMATUHAN Pegawai yang gagal mematuhi peraturan di atas.16. Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap. 18.3 Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi akan terdedah kepada risiko kehilangan. kerosakan tanggungjawabnya. Rekod. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi bagi mengelak berlakunya kerosakan atau kehilangan aset. dan Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar.1 Pemeriksaan aset dilakukan ke atas:(a) (b) (c) Fizikal.2 Tujuan pemeriksaan adalah untuk:(a) (b) (c) Mengetahui keadaan dan prestasinya. 16. bertanggungjawab atau kehilangan terhadap aset di apa-apa bawah 16.1 Aset Kerajaan hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.2 Setiap pegawai adalah kekurangan. 18. 17. boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. tepat dan kemaskini.

PA-12 kepada Pegawai Pengawal. 18.18.PA-10 dan KEW. 18.PA12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.4 Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW. 27 .7 Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi.6 Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW.PA11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW.PA-11 kepada Ketua Jabatan.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW.5 Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW. 18.

Syor Pegawai Aset Nama:…………………………………………………………………. 3.PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN Bahagian I (Untuk diisi oleh Pegawai Aset) 1. 2...KEW. Perihal Kerosakan : : : : : : 8. Jawatan:………………………………………………………………. 4. Tandatangan Nama:…………………………………………… Jawatan:………………………………………… Tarikh:…………………………………………. Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan) Diluluskan / Tidak Diluluskan* …………………………………. Nota: * Potong mana yang berkenaan 28 . Jenis Aset Keterangan Aset Nombor Siri Pendaftaran Kos penyelenggaraan terdahulu (jika ada) 5. Tarikh:………………………………………………………………….Tarikh Kerosakan 7. Pengguna Terakhir 6.

KEW.PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Kementerian/Jabatan:______________________________________________ No. Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ……………………………….PA-2) Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tida k Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ……………………………….. Siri Pendaftaran Jenis Harta Modal Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bahagian: _____________________________________ Keadaan Harta Modal Bil Daftar (KEW. (Jawatan) ………………………………. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan . (Tarikh Pemeriksaan) 29 Nota: Lokasi: Nyatakan lokasi harta modal mengikut rekod dan lokasi harta modal semasa pemeriksaan. Keadaan Harta Modal : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan.. (Jawatan) ……………………………….

Lokasi: Nyatakan lokasi inventori mengikut rekod dan lokasi inventori semasa pemeriksaan. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ………………………………. Keadaan Inventori : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan.KEW. (Jawatan) ………………………………. (Tarikh Pemeriksaan) 30 Nota: Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan. ... Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan. (Jawatan) ……………………………….PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bil Jenis Inventori Daftar Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tidak Kuantiti Mengikut Rekod Sebenar Keadaan Inventori Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ……………………………….

KEW.PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Tahun …………………………. Kementerian : _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di ______________________________________________________________________ (Jabatan/Bahagian/PTJ) telah diperiksa pada ____________________ . (tarikh pemeriksaan) Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Tarikh :………………………………………………………… :………………………………………………………… :………………………………………………………… Cop Kementerian/Jabatan : 31 .

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB D PENYELENGGARAAN .

Memelihara dan memanjangkan jangka hayat. 32 . Menjamin keselamatan pengguna. Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan. (b) 21. membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif. OBJEKTIF Penyelenggaraan aset Kerajaan bertujuan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 20. MANUAL PENYELENGGARAAN Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tujuan penyelenggaraan. JENIS PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti berikut:(a) Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa. Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan. dan Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance) ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan.BAB D – PENYELENGGARAAN 19. Mengurangkan kerosakan. Meningkatkan keupayaan. dan Memelihara imej Kerajaan. menservis.

22. Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta Kerja-kerja penyelenggaraan yang dibuat oleh pihak swasta hendaklah diselia dan dipantau bagi memastikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi.PA-14. 33 . Merancang Penyelenggaraan Setelah aset yang memerlukan penyelenggaraan disenaraikan. berkualiti. dan Membantu pihak pengurusan membuat keputusan tindakan yang sesuai ke atas aset berkenaan. Merekodkan Penyelenggaraan Setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan hendaklah direkodkan dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal KEW. (b) (c) (d) (e) Mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya. satu program penyelenggaraan hendaklah dirancang dan disediakan. Melaksanakan Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan hendaklah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan melainkan sesuatu aset itu memerlukan penyelenggaraan segera. PANDUAN PENYELENGGARAAN Pegawai Aset adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah berikut:(a) Menyediakan Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan Aset yang memerlukan penyelenggaraan perlu dikenal pasti dan disenaraikan mengikut KEW.PA-13. Menilai Program Penyelenggaraan Penilaian hendaklah dibuat ke atas program penyelenggaraan bagi tujuan berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (f) Menentukan matlamat program penyelenggaraan tercapai. Memastikan penyelenggaraan yang dijalankan bersesuaian dan munasabah dari segi kos dan masa.

KEW.PA-13 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Kementerian : Jabatan/ Bahagian : Bil. No. Siri Pendaftaran Aset Jenis/Jenama/Model Lokasi Aset Catatan 34 .

Kontrak/Pesanan Kerajaan dan Tarikh No. Pesanan Rasmi Kerajaan beserta tarikh No.KEW.Kontrak berserta tarikh d) Nama Syarikat/Jabatan yang menyelenggara Nama syarikat atau Jabatan yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan. f) Nama dan Tandatangan Pegawai Aset/ Pegawai Pengangkutan hendaklah menandatangani bagi mengesahkan butir-butir penyelenggaraan tersebut 35 . b) Butir-butir kerja Keterangan mengenai kerja-kerja pembaikan termasuk alat ganti yang dibeli c) No. e) Kos Kos alat ganti atau kos pembaikan atau kedua-duanya sekali. Siri Pendaftaran Lokasi (d) Nama Syarikat/Jabatan Yang Menyelenggara : : (e) Kos (RM) (f) Nama dan Tandatangan Nota a) Tarikh pembaikan/penyelenggaraan yang telah dilakukan bagi harta modal berkenaan. kontrak/No.PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Aset) Sub Kategori : Jenis : (a) Tarikh (b) Butir-butir kerja (c) No. Rujukan Pesanan Kerajaan/ No.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB E PELUPUSAN .

JUSTIFIKASI PELUPUSAN Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Tidak Ekonomi Dibaiki. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. Rosak dan tidak boleh digunakan.BAB E . 23. Usang/obselete. simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. ke 24. OBJEKTIF Pelupusan aset Kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan. Disyor selepas pemeriksaan aset. Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik. kawalan. Perubahan teknologi. Tiada alat ganti. Luput tempoh penggunaan. dan Melebihi keperluan. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan.PELUPUSAN “Pelupusan” ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. dan Membolehkan aset milik Kementerian/Jabatan dipindahkan Kementerian/Jabatan yang lain atas sebab-sebab tertentu. Menjimatkan ruang simpanan/pejabat. 36 . Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum.

adalah 37 . URUS SETIA PELUPUSAN 26. Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri. Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain sebagaimana Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa. 26. dan Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai perolehan asal tidak melebihi RM50.3 Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17. dan Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan dalam tatacara ini.000.1 Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.000.000 setiap satu atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. KUASA MELULUS Kuasa untuk meluluskan pelupusan adalah seperti berikut:25. dan Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai perolehan asal seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Hadiah. Tukar Beli (trade-in). 25.25.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan.000. Tukar Barang (barter-trade). 25.2 Kementerian/Jabatan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50.

PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.PA-17. 38 . Teknikal.PA-16 27. Memperolehi Sijil Pelupusan Aset KEW. Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset KEW.26. Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) KEW. Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan. Memohon pelanjutan tempoh pelupusan.PA-18.PA-19 kepada Kuasa Melulus. Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan untuk tindakan. Elektrikal dan Elektronik seperti di KEMBARAN A dan perkakasan komputer seperti di KEMBARAN B. Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur. Melantik dua orang saksi yang terdiri daripada sekurangkurangnya Pegawai Kumpulan Sokongan I bagi pelupusan melalui kaedah pemusnahan. dan Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Aset KEW.PA-16. Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. (j) (k) (l) (m) 27. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.1 PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal. dan Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa.2 Tugas-tugas Urus Setia Pelupusan adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) (e) Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut KEW. Menghantar KEW.PA-19 bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan. PA-15. Mengemukakan Melulus:(i) (ii) (f) (g) (h) (i) permohonan pelupusan kepada Kuasa Perbendaharaan melalui Pegawai Pengawal.

28. 27. 27. dan Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu.4 Setiap PEP hendaklah disahkan oleh dua (2) pegawai yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan tidak terlibat dengan pengurusan aset berkenaan.2 Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada JKR atau Jabatan yang mempunyai worksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan-peralatan tertentu untuk mendapatkan PEP. jika perlu. Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan I atau yang setaraf. Keanggotaan Lembaga Pemeriksa hendaklah terdiri daripada:(i) Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset berkenaan.5 Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh satu (1) tahun sahaja.2 Tugas-tugas Lembaga Pemeriksa adalah seperti berikut:(a) Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan. 39 .3 PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat Kementerian/Jabatan.27. Sekiranya melebihi tempoh tersebut. LEMBAGA PEMERIKSA 28.1 Pelantikan Lembaga Pemeriksa (a) Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan ke atas aset yang hendak dilupuskan. Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset. (b) (ii) (iii) (iv) 28. Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun. Kementerian/Jabatan perlu mendapatkan pengesahan nilai semasa yang baru di PEP. 27.

PA-17. 32. kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan. Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan telah dikeluarkan.PA-17 dan mengemukakan kepada Urus Setia Pelupusan. KAEDAH PELUPUSAN Dalam urusan pelupusan aset. TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan. Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. dan Menandatangani KEW. maka kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan kerana pengurangan nilai semasa aset dan kaedah pelupusan mungkin tidak lagi sesuai. kriteria pulangan hasil hendaklah sentiasa diberi perhatian.2 Sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas tempoh pelanjutan. 40 . 31. Bagi mencapai tujuan ini.(b) (c) (d) (e) (f) Memeriksa aset dan rekod yang berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarahkan oleh Jabatan. PINDA KAEDAH PELUPUSAN Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja. 29. Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan. Kuasa Melulus boleh menetapkan kaedah pelupusan yang sesuai dan paling menguntungkan Kerajaan. Sekiranya tempoh pelupusan telah tamat. 30. Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai.1 Permohonan melanjutkan tempoh pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua (2) minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. PELANJUTAN TEMPOH 30. 30.

Kaedah pelupusan adalah seperti berikut: (a) Jualan secara:(i) (ii) (iii) (b) (c) (d) (e) (g) (h) (i) Tender Sebut harga Lelong Jualan Sisa Tukar Barang (Barter Trade) Tukar Beli (Trade In) Tukar Ganti (Cannibalize) Pindahan Hadiah Musnah secara:(i) (ii) (iii) (iv) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam (j) 33.PA-22. Kaedah lain pelupusan yang difikirkan sesuai. Tender boleh disertai oleh syarikat atau orang perseorangan kecuali pegawai yang menguruskan tender dan aset berkenaan dengan menggunakan Borang KEW.1 Tender (a) (b) Tender hendaklah dipelawa dengan menggunakan Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Kerajaan KEW.PA-21. PERLAKSANAAN KAEDAH PELUPUSAN 33. 41 .

Tender yang lewat diterima tidak boleh dipertimbangkan. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I.PA-21 hendaklah diiklankan melalui sekurang-kurangnya satu (1) akhbar utama tempatan.PA-23 dan menandatangani Jadual Tender. Jika tidak dapat diuruskan. Deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM10. Tender hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Tender pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Perakuan (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 42 . Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang Jadual Tender KEW. Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.PA-17. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan tender. Ketua Jabatan atau Pengerusi Lembaga Perolehan hendaklah memastikan supaya peti tawaran itu dilakri pada waktu tutup yang ditetapkan dan mengatur supaya peti itu dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka tender secepat mungkin. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengemukakan Jadual Tender bersama-sama dengan dokumen-dokumen tawaran kepada Jabatan yang berkenaan. Ketua Jabatan hendaklah membuat penilaian dan perakuan tender kepada Lembaga Perolehan untuk keputusan. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.(c) Kenyataan tender yang mengandungi maklumat seperti di KEW. Ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) orang pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Tawaran hendaklah menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan. Setelah keputusan tender diperolehi deposit tender akan diselaraskan kepada petender yang berjaya atau dikembalikan kepada petender-petender yang gagal.

(l) (m) Lembaga Perolehan hendaklah menimbang tender-tender dan memilih tawaran yang tertinggi. Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran maka deposit tender tidak akan dikembalikan. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis tender kepada Lembaga Perolehan. Lembaga Perolehan hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. Dalam memilih tawaran yang tertinggi. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai tender kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. tender boleh dipelawa semula atau dirujuk kepada Perbendaharaan bagi mendapatkan kelulusan. Jika tawaran-tawaran lain terlalu rendah. Pegawai Pengawal hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan tender tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai tender itu. (n) (o) (p) (q) (r) (s) 43 . Dalam memproses tender. tender boleh dipelawa semula atau mohon pinda kaedah pelupusan daripada Kuasa Melulus.hendaklah disertakan dengan salinan iklan tender. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Sekiranya tiada sebarang tawaran diterima. Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan tersebut secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan tender itu. Jika Pegawai Pengawal atau pegawaipegawai lain yang menguruskan tender mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Lembaga Perolehan hendaklah dimaklumkan mengenai penolakan ini bagi membolehkannya menimbang tawarantawaran lain. jadual pembukaan tender dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

deposit sebut harga akan diselaraskan kepada penyebut harga yang berjaya atau dikembalikan kepada penyebut harga yang gagal. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang KEW. Deposit sebut harga sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM5. Tawaran hendaklah dikemukakan dengan menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga Jabatan sebelum tarikh dan waktu yang ditetapkan. Setelah keputusan sebut harga diperolehi.PA-25. Kenyataan Tawaran Sebut Harga seberapa boleh disebarkan dengan meluas dengan menggunakan Borang KEW. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I. Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.2 Sebut harga (a) (b) (c) (d) (e) Sebut harga hendaklah dipelawa sekurang-kurangnya kepada 10 syarikat atau orang perseorangan.PA-24. harga hendaklah menggunakan Borang Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.33.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Sebut harga hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah mengemukakan Jadual Sebutharga kepada Urus Setia untuk menilai dan (f) (g) (h) (i) (j) 44 .PA-26 dan menandatangani Jadual Sebutharga tersebut. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan sebutharga. Tawaran sebut KEW.PA-17. Sebut harga yang diterima lewat tidak boleh dipertimbangkan.

Penyebut harga yang berjaya hendaklah diberitahu dengan serta merta. Sekiranya penyebut harga yang terpilih menolak tawaran. Jika Ketua Jabatan atau pegawaipegawai lain yang menguruskan sebut harga mempunyai apaapa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Dalam memproses sebut harga. (k) Dalam memilih tawaran yang tertinggi Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Tarikh.membuat perakuan kepada Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan untuk pertimbangan dan keputusan selanjutnya. Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan sebut harga tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai sebut harga itu. waktu dan tempat 45 .3 Lelong (a) Pelupusan melalui kaedah lelong boleh dilaksanakan ke atas aset berikut:(i) (ii) (iii) (b) Mempunyai nilai pasaran. Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah menimbang tawarantawaran lain atau memutuskan pelawaan sebut harga semula. Kenyataan Lelong hendaklah mengandungi maklumat terperinci semua aset yang akan dilelong. Kuantiti yang banyak. deposit sebut harga tidak akan dikembalikan. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis sebut harga kepada Jawatankuasa Sebut Harga . dan Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya. (l) (m) (n) 33. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai sebut harga kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Ketua Jabatan atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan sebutharga itu. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan.

Aset yang dibeli hendaklah diambil di dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelongan. kayu. tembaga dll. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan. Urusan lelong hendaklah diadakan di ruang terbuka atau di dewan di mana kemudahan yang sesuai hendaklah disediakan untuk urusan melelong.000.4 Jualan Sisa (a) Kaedah pelupusan secara Jualan Sisa dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam (besi. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1. masa dan tempat lelongan akan diadakan. perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh.).PA-27. getah. Contoh Kenyataan Lelong adalah seperti di KEW.PA-17 hendaklah dinyatakan di dalam senarai aset yang akan dilelong. Pembida yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran penuh dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan.lelongan hendaklah dinyatakan dengan jelas. Bagi maksud mengiklankan sesuatu lelongan. (d) (e) (f) (g) (h) 33. no. Aset yang akan dilelong hendaklah dipamerkan untuk dilihat oleh orang ramai sekurang-kurangnya bagi tempoh dua (2) hari dengan harga simpanan dipamerkan pada aset yang dilelong. Kenyataan Lelong hendaklah diberi publisiti meluas dengan diedarkan kepada Kementerian/Jabatan untuk dipamerkan di papan kenyataan. 46 . (c) Harga simpanan untuk lelongan berdasarkan kepada nilai semasa aset di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. adalah memadai notis itu mengandungi maklumat tarikh. Sekiranya harga tawaran tertinggi kurang daripada 70% harga simpanan. plastik dan sebagainya yang mempunyai nilai jualan.

Syarikat yang mengambil bahagian hendaklah dihadkan kepada 5 hingga 10 syarikat sahaja yang mempunyai lesen dan kemahiran dalam urusan tukar barang. dan (b) (c) 47 . Kenderaan yang telah diluluskan pelupusan secara jualan sisa tidak boleh didaftarkan semula. Kaedah tukar barang (barter trade) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakar dalam bidang berkenaan.5 Tukar Barang (Barter Trade) (a) Kaedah pelupusan secara tukar barang (barter trade) merupakan pertukaran aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad.(b) Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara:(i) (ii) (iii) Tender mengikut peraturan di para 33. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar barang hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. dan Dipelawa kepada syarikat Bumiputra mengikut Negeri/Setempat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit). Aset yang mempunyai unsur keselamatan. Sebutharga mengikut peraturan di para 33.1(b).2(a). Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik.2 kecuali para 33. Keutamaan hendaklah diberikan kepada syarikat-syarikat setempat. 33. Pertukaran aset hendaklah mengikut keperluan sebenar Jabatan. (c) (d) Kementerian/Jabatan yang mempunyai kuantiti jualan sisa yang banyak boleh mewujudkan kontrak sendiri.1 kecuali para 33.

di antara (b) (c) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal atau mengikut nilai pasaran. Harga jualan dirundingkan Kementerian/Jabatan dengan pembekal. Kaedah tukar beli (trade-in) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Aset yang sama jenis.(vi) Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas jualan.6 Tukar Beli (Trade-In) (a) Kaedah pelupusan secara tukar beli (trade-in) dilaksanakan bagi aset yang masih boleh digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/Jabatan dan tiada Kementerian/ Jabatan lain yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal yang berniaga dalam bidang berkaitan. Harga jualan aset hendaklah dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan tidak boleh ditolak daripada harga sebenar aset yang dibeli. Peruntukan yang mencukupi bagi membiayai harga penuh aset yang akan diganti. Aset perlu dikeluarkan sebelum gantinya dipasang. loji/alat penghawa dingin perlu dibuka sebelum penggantinya dipasang. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar beli hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Penggantian aset hendaklah disahkan oleh Jabatan Teknikal (jika perlu). dan (viii) Cadangan jualan secara tukar beli hendaklah dimasukkan sebagai syarat dalam dokumen pelawaan tender/sebutharga dan juga dalam perjanjian kontrak perolehan. 33. Sebagai contoh. 48 .

Kaedah pelupusan secara pindahan dilaksanakan berasaskan:(i) Permohonan penerima. Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh Pegawai Teknikal.33.7 Tukar Ganti (Cannibalize) (a) Kaedah pelupusan secara tukar ganti (cannibalize) boleh dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagian tertentu seperti bahagianbahagian jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai alat/ komponen ganti bagi pembaikan jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer yang lain. Pelupusan secara berasaskan:(i) (ii) (iii) (c) tukar ganti (cannibalize) dilaksanakan (b) Aset yang sama jenis dan kegunaannya.8 Pindahan (a) Pelupusan secara pindahan boleh dilaksanakan di antara Kementerian/Jabatan Kerajaan bagi aset yang boleh digunakan dalam bentuk asalnya tetapi tidak diperlukan lagi kerana:(i) (ii) (iii) (b) (c) Melebihi keperluan. 33. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. dan Obsolete/obsolescent. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Persekutuan yang lain.PA-2 aset berkenaan. Tidak diperlukan selepas projek siap. dan Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih dan penjimatan Alat/komponen tukar ganti yang dipasang kepada aset penerima perlu direkodkan di Bahagian B KEW. tertakluk kepada Kuasa Melulus. atau keperluan Kementerian/Jabatan (d) 49 .

Kos pengendalian pindahan hendaklah ditanggung oleh penerima. atau Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai bahan latihan atau pameran. Daftar aset hendaklah Kementerian/Jabatan penerima. (ii) (c) Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:(i) (ii) Antara Kementerian/Jabatan Kerajaan latihan atau pameran sahaja.(ii) (iii) (iv) (v) Tidak dikenakan apa-apa bayaran. pengangkutan hendaklah 50 .9 Hadiah (a) (b) Pelupusan secara hadiah hendaklah mendapat Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. kelulusan Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah iaitu:(i) Aset boleh digunakan lagi dalam bentuk dan fungsi asal tetapi tidak diperlukan lagi oleh Kementerian/Jabatan. diserahkan kepada Aset yang diterima secara pindahan hendaklah dilupuskan oleh Kementerian/Jabatan penerima mengikut tatacara pelupusan yang berkuatkuasa. (vi) 33. (d) Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Permohonan atau keperluan penerima. dan Kos pengendalian dan ditanggung oleh penerima. atau bagi tujuan Dari Kementerian/Jabatan Kerajaan kepada mana-mana organisasi. dan Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus selepas aset diterima oleh pemohon. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan.

Jabatan Laut dan lain-lain. Mematuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. digelek dan sebagainya perlu diambil terlebih dahulu supaya (ii) (iii) (iv) 51 . dipotong. (f) (g) 33. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain. kenderaan yang dihadiahkan untuk latihan hendaklah digunakan untuk latihan sahaja dan tidak boleh dibaiki dan digunakan semula di jalanraya. Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan berserta Sijil Pelupusan Aset KEW. Tindakan bersesuaian seperti diketuk.PA-19 selepas aset diterima oleh pemohon. Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau pameran hendaklah digunakan bagi maksud tersebut sahaja. Contohnya.(e) Cadangan pelupusan secara hadiah hendaklah disokong dengan Surat Permohonan daripada Kementerian/Jabatan. organisasi.10 Musnah (a) Kaedah pelupusan secara musnah boleh dilaksanakan bagi aset yang tiada nilai jualan/nilai sisa atau aset yang berunsur keselamatan dengan cara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (b) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam Langkah-langkah berikut hendaklah diambil sebelum pelupusan secara musnah dilaksanakan:(i) Mendapat kelulusan tempat pemusnahan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai alat ganti hendaklah ditanggal/dikeluarkan terlebih dahulu untuk kegunaan akan datang. Jabatan Alam Sekitar.

dan Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus adalah dikecualikan daripada semua jenis cukai. PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat. Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan peraturan berkenaan. Kad Pendaftaran kenderaan bermotor diserahkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa. TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN (a) (b) Label Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan pada aset hendaklah dipadamkan. 34. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PELUPUSAN Carta aliran dan proses kerja pelupusan adalah seperti di Jadual 3 dan Jadual 4. (c) (d) 36.tiada mana-mana pihak dapat mengambil dan menjual semula atau bagi aset yang mempunyai unsur-unsur keselamatan. 33. Jabatan Pengangkutan Jalan hendaklah diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan Kementerian/Jabatan dibatalkan.11Kaedah-Kaedah Lain Pelupusan Kaedah-kaedah lain yang tidak dinyatakan seperti di para 32 hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. 35. tiada sebarang maklumat dapat diakses. dan (v) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW.PA-18 hendaklah disediakan selepas tindakan selesai. 52 .

PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus dan dokumen lain.PA-16. Syor kaedah pelupusan hadiah.pindah persekutuan ke negeri. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan >RM500.JADUAL 3 CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1 2 3 Kenalpasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan <RM500.000.PA-17 Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan Laporan Lembaga Pemeriksa dan tandatangan Kemukakan Laporan Lembaga Pemeriksa kepada Urusetia Pelupusan Urusetia menyemak laporan dan pastikan dokumen sokongan disertakan 4 5 6 Kembalikan kepada Lembaga Pemeriksa 8a Tidak 7 8 Ya 9 Lengkap ? Tentukan Kuasa Melulus Semak bidang Kuasa Melulus: Perbendaharaan 10(a) Nilai perolehan asal >RM50. tukar beli. Kemaskini rekod 10(b) Kementerian/Jabatan 10(b) Nilai perolehan asal <RM50.000 15 16 53 . 10 10(a) Lulus ? 11 Tidak Ya 12 13 14 11 (a) Kembalikan kepada Urus Setia untuk maklumat lanjut Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. jika perlu Sediakan maklumat aset dalam Borang Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.

dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan jika: i) ii) Nilai perolehan asal melebihi RM50. tukar beli. terus ke proses 12. 54 .PA-17 Kemukakan KEW. jika perlu Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah 8 8a 9 10 10(a) hadiah/pindahan Jika laporan lengkap. 10(b) 11 11(a) 12 13 14 15 16 b) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW.PA-18 bagi pelupusan kaedah musnah Kemaskini rekod daftar aset.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta :a) b) Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah.JADUAL 4 PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. Kemukakan kepada Kementerian/Jabatan jika: Nilai perolehan asal kurang daripada RM50. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut. tukar barang Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan Gambar aset.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA.000 Jika pelupusan diluluskan.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan:a) b) c) d) e) PEP bagi aset mekanikal/peralatan teknikal/perkakasan komputer Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli. Sediakan maklumat aset dalam KEW.PA-17 seperti berikut:a) b) c) d) e) 4 5 6 7 Keterangan aset Kuantiti Tarikh pembelian Tempoh digunakan/disimpan Nilai Perolehan Asal Proses Kerja f) Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. jika perlu. Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW.PA-16.000 Syor kaedah pelupusan hadiah. pindah persekutuan ke negeri.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap. Jika pelupusan tidak diluluskan.

PA-15 No. . ……………………………………….. 2. Rujukan: Tarikh: Kepada: ………………………… ………………………… (Nama Pegawai yang dilantik) LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama ……………… (tahun) mulai dari …………….PA-17) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan. hingga ……………….. (Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama:………………………………… Jawatan:……………………………… Cop: 55 . Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.55 KEW.

.

.

Jenis Aset Kuantiti Secara Tarikh Tempat :………………………………….. Tandatangan Nama: ……………………. :………………………………….……. Cop: * Pilih mana yang berkenaan 58 .…………………. Jawatan: …………………… Cop: ……………………………… Tandatangan Nama: ………………………. : (Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)* :…………………………….. :…….KEW.…………………………… …………….PA-18 KEMENTERIAN/JABATAN: _____________________________________________ SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan.. Jawatan: ……………………..

Resit ……. Bilangan item …………...……………………….. saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan seperti berikut :1. Bilangan item . Rujukan ………………………………………………. Aset berikut telah dilupuskan secara musnah. Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain.. 59 . : …………………………………… : …………………………………… : No.…………………………………………………………………………. Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah.. (Salinan Kad Kawalan Stok Disertakan) Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Jabatan/Bahagian : …………………………………… : ………………………….PA-19 KEMENTERIAN/JABATAN:____________________________________________ SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Merujuk surat kelulusan No..…….KEW.………………………………………… dipindahkan/hadiah kepada…………………. Bilangan item: ………………………………. Aset berikut telah dimasukkan ke dalam stok. (Sijil Menyaksikan Pemusnahan disertakan) 4..... Aset berikut telah dilupuskan secara dijual.………..………………………… (salinan resit disertakan) 3. Cara dimusnahkan: …………………………………………………………………….…………………………………………………….. Bilangan item ….…………. (Dokumen berkaitan disertakan) 5. Kaedah pelupusan: …………………………….. Bilangan item: …………………….………………………………………………………………… (Surat Akuan Terima disertakan) 2. bertarikh ………….

KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN TAHUN : …………… KEMENTERIAN/JABATAN :……………………………………………………………………………………………………………………

BIL

KEMENTERIAN/ JABATAN

JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL (RM)

HASIL PELUPUSAN (RM)

JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA (RM) KAEDAH JUALAN PINDAHAN MUSNAH LAIN

Nota : Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya

Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh

: ……………………………………….. : ………………………………………… : ………………………………………… : ……………………………………… 60

Cop Jabatan :

KEW.PA-21 No. Tender : KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1. Tender adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

Bil. 1. 2. 3. 2.

Keterangan aset

Kuantiti

Harga Simpanan

Deposit Tender

Aset boleh dilihat pada ___________ hingga ___________ di antara jam _________ hingga __________ di _____________________________________.

3. 4.

Tender akan ditutup pada ______________ jam 12.00 tengahari. Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.PA 22) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bagi tender tempatan atau 90 hari bagi tender antarabangsa bermula dari tarikh tender ditutup.

5.

Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul berlakri dan ditanda dengan No. Tender ___________ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

61

6.

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN TENDER 6.1 6.2 Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. Petender adalah dikehendaki menyertakan deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau tertakluk kepada maksima RM10,000. Deposit Tender hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order atas nama _____________________________________(Kementerian/Jabatan). 6.3 6.4 Tawaran tanpa/kurang deposit tender tidak akan dipertimbangkan. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-iswhere-is-basis). 6.5 6.6 Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. 6.7 Petender yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemberitahuan keputusan. Jika bayaran penuh tidak dijelaskan dalam tempoh 14 hari, deposit tender akan dirampas. 6.8 Petender yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan.

62

KEW PA-22 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan, Tawaran Untuk Tender No. …………../…….. Merujuk kepada perkara di atas, saya/syarikat berminat menyertai tender tersebut. 1. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM)

63

Bersama-sama ini disertakan deposit tender (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM10.000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia ________________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. Sekian.2. 3. Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 64 . ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan). terima kasih. Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan.

PA -23 JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk dipamer di Papan Kenyataan) Bil..KEW. Jawatan : ……………………… __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Kod Petender Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen tender yang diterima sebelum diperiksa. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Jawatan : ………………………. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana tender yang dijadualkan. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ……………….. Jawatan : ………………. Tarikh :________________________ 65 .

4. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No.00 tengahari.PA 25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Aset boleh dilihat pada ________________ dan/hingga ________________ di antara jam _____________________ hingga ______________________ di _________________________________________________________________. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan. 2. 1. 5. Tawaran sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW. ________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Alamat: Tarikh: Cop: 66 Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender 3. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari. . 2.PA-24 No.KEW. Sebutharga _______/_______ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat:_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Tarikh tutup sebutharga pada ________________ jam 12. Sebutharga : KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/Jabatan: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 1. 3.

deposit dikembalikan. Jika bayaran tidak tidak akan sebutharga 67 . 7. mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle). Tawaran tanpa/kurang deposit sebutharga tidak akan dipertimbangkan. dijelaskan dalam tempoh tersebut. 8. bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. 5. 3. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. 2. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-whereis basis). 6. 4. Penyebutharga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebutharga sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5.SYARAT DAN PERATURAN SEBUTHARGA 1. Deposit sebutharga hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama ______________________________________________(Kementerian/Jabatan).000 mengikut mana yang terendah.

Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan. …………. 1.. Tawaran Untuk Sebutharga No. PA-25 BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Merujuk kepada perkara di atas.. saya/syarikat berminat menyertai sebutharga tersebut./…….KEW. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM) 68 .

terima kasih. Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 69 . Sekian.3.000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia _________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan. 4. Bersama-sama ini disertakan deposit sebutharga (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM5. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan).

Tarikh :________________________ 70 .KEW.. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………...PA-26 JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan) Bil. Jawatan : ………………. Jawatan : ………………. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………. Kod Penyebutharga Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana sebutharga yang dijadualkan. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ………………... Jawatan : ………………..

...... Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1...........KEW.......................................... di alamat ........................... Tempat : 2......................... Jabatan ini hendaklah bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual............. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan.PA27(A) dan menarik balik mana-mana aset daripada senarai tersebut. ............... Senarai aset yang akan dilelong adalah seperti di KEW......... no...PA-27 KENYATAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN Dimaklumkan bahawa...... ........................................................................... perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh... hingga ............... aset berkenaan akan dilelong semula.............. dan/hingga . Syarat dan peraturan lelong adalah seperti berikut:(i) (ii) Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan...............000...... 71 ............ (nama Kementerian/ Jabatan) akan mengadakan jualan lelong aset seperti berikut:Tarikh Masa : : ....................................... (iv) (v) (vi) Jabatan berhak mengubah susunan jualan tersebut di senarai KEW.... Semua aset adalah dilelong sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is-basis)............. Semua aset boleh dilihat pada tarikh. 3..................PA-27(A).. di antara jam .............. (iii) Penawar harga tertinggi adalah pembida yang berjaya dan jika ada apaapa perselisihan yang berbangkit mengenai penawar yang tertinggi..................

(xi) Segala bayaran hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum aset boleh dikeluarkan dari premis Jabatan. Kad Pengenalan dan alamat kepada pegawai pelelong semasa jualan dilakukan.(vii) Semua perbelanjaan bagi mengangkut aset hendaklah ditanggung oleh pembida sendiri. Jabatan berhak untuk melupuskannya. Jika tidak. (ix) (x) Pembayaran penuh hendaklah dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. 72 . (viii) Pembida yang berjaya hendaklah memberitahu nama penuh. Pembida yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelong. no.

........ Cop Kementerian/ Jabatan: 73 ................... Jenis Aset Kuantiti Harga Simpanan (RM) ........KEW........... 2....... 9................................... : ..... 6........... (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : ......... 3............PA-27(A) SENARAI ASET YANG DILELONG KEMENTERIAN/ JABATAN: ___________________________________________ Lot 1.............. 7....... 8. 5... 10........................................................... 4..... : ................

sorting or grading eggs. lawn or sports ground rollers such as ploughs. recovery vehicles. cultivator. Boilers 8. scarifiers. 5. Refrigerators. seders. spreaders and fertilizer distributors. poultry-keeping or bee-keeping machinery. Motorcycles. Machines for cleaning. fruit or other agricultural produce and other agricultural machinery. Air Conditioning Machinery 6. forestry. freezers and other refrigerating or freezing equipment. heat pumps and air conditioning machinery. machines for cleaning. cars. 4. harrow. vans. sorting or grading seed. 74 .Kembaran A ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR BIL Agricultural Machinery 1. grain or dried leguminious vegetables. other than Farm-type machinery. 3. Agricultural. Steam or other vapours generating boilers. cranes and Etc. including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment. machinery used in the milling industry or for the working of cereal or dried leguminous vegetables. weeder. including straw of folder balers. Agricultural. Milking machines and dairy machinery. PERKARA 2. poultry incubators and brooders. super -heated water boilers. lorries. grass or hay mowers. Automotives 7. trucks. horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation. Harvesting or threshing machinery. planter.

levelers. Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines. 10. Construction Plants and Machinery 11. boxes. including cable cranes. Dish Washing Machines. PERKARA Pulley tackle and hoists. Air or other gas compressors and fans. cans. jars. Ships derricks. angledozers. mobile lifting frames. portal or pedestal jib cranes. tamping machines. pile drivers. road rollers and other building or road construction machinery. machinery for filling. machinery for cleaning or drying bottles or other containers. graders. bags or other containers. other packing or wrapping machinery for aerating beverages. horing machinery. Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines).BIL Cranes and Hoist 9. Packing Or Rapping Machines 12. mechanical shovels. 75 . skip hoists. bridge cranes. mechanical stokers. scrapers. Engines 13. for pulverised solid fuel or gas. staddle carries and works trucks fitted with a crane – overhead travelling crane. Dish washing machines. tower cranes. including their mechanical ash dischargers and similar appliances. cranes. closing. Furnace burners for liquid fuel. winches and capstans. 14. shovel loaders. machinery for capsuling bottles. sealing or labeling bottles. jacks. excavators. Furnace 16. Fans 15. Bulldozers. tubes and similar containers. ventilating or recycling hoods.

Mechanical appliances for projecting. Machinery. cooling tower. Jet Projecting Machines 21. workshops. acetylene gas generator and etc. distilling. rectifying.BIL 17. Locomotives 24. testing coaches and track inspection vehicles). drying. condensing or cooling. trackliners. conveyors and other lifting. including incinerators. steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines. plant or laboratory equipment. dispersing or spraying liquids or powder. ballast tampers. Handing Equipments 19. Gas Producer 18. Heat Treatment Equipments And Heat Exchanges 20. Rail locomotives and coaches Railway or tramway maintenance or service vehicles (for example. instantaneous or storage water heater. 22. vaporising. steaming. 76 . Medical. Forklift trucks. Lift and escalators. other works trucks fitted with lifting or handling equipment. PERKARA Industrial or laboratory furnaces and ovens. 25. cranes. evaporating. loading or unloading machinery. cooking. for the treatment of materials by process involving a change of temperature such as heating. Lift And Escalators 23. dryers. Gas producer. pasteurising. handling. roasting. sterilizing. surgical or laboratory sterilizes. heat exchange. fire fighting equipments including fire extinguishers and auxiliary equipments.

including electro mechanical) signalling. measuring rods and tapes. Electro magnets. 27. Electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets. pantographs. checking quantity of heat. Electro-mechanical domestic appliance. roads. electro. thermometers. pressure or other variables liquids or gases (for example polarimeter. refractometers. brazing or welding. Metrological Equipments 31. liquid or electricity supply or production meter. 29. 32. Railway or tramway track fixtures and fitting. with self-contained electric motor. safety or traffic equipment for railways.BIL 26. electro magnetic or permanent magnet chucks. sound or light. slide rules. Drawing. parking facilities. spectrometers. Hydrometers and similar floating instruments.magnetic lifting heads. Gas. Electric generating sets and rotary converters. port installations or airfields. 36. instruments and apparatus for measuring or checking viscosity. 34. drafting machines. Soldering. expansion. marking out or mathematical calculating instruments (for example. Mecha-Electric Equipments 28. hygrometers and psychrometers. gas or smoke and analysis apparatus. protractors. pyrometers. Instruments and apparatus for measuring or checking the flow. porosity. Electric motors and generators. mechanical. 35. clamps and similar bolding devices. barometers. disc calculators). micrometers. machines and apparatus. tramways. level. electro-magnetic couplings. surface tension. drawing sets. 30. inland waterways. instruments for measuring length. clutches and brakes. 33. 77 . PERKARA Railway or tramway goods vans and wagons. callipers). for use in the hands (for examples.

Machines for extruding. Textile Machinery 43. Musical Instruments 41. milling machine and etc. miliometers. hydraulic jack machine. surgical. production counters. embroidery. Steam turbines. Wrist-watches. Medical Equipments 40. lace. stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn. taximeters. including scientigraphic apparatus. other electromedical apparatus and sight testing instruments. Instruments and appliances used in medical. Weaving machines (looms) Knitting machines. Turbines 42. Workshop Equipments 45. Workshop equipments and machinery such as lathe machine. alarm clock. including stop watches. driller. pedometers and speed indicator tachometer. tulle. trimmings. sharper. 47. drawing texturing or cutting textile materials. 39. Nota: Sumber daripada JKR. 44. 38. doubling or twisting machines and other machinery for producing textiles yarns textile reeling or winding machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines. dental or veterinary sciences. Machines for preparing textile fibres.washes and other watches. water wheels. hydraulic turbines. pocket. PERKARA Revolution counters. wall clocks. gas turbines. 78 . Weighing Machinery. spinning. 46. braid or net and machines for tufting.BIL 37. All musical instruments.

KEMBARAN B SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER JENIS PERKAKASAN ALAT/KOMPONEN 1. Pembaca aksara aptik (OCR) 8. Alat Input/Output 5. Alat pen bercahaya 79 . Unit konsol 3. Pembaca kad 6. Pembaca tanda optik (OMR) 9. Pemacu pita katrij/kaset dan lain-lain 1. Pemacu cakera liut 4. Alat storan mikroflis 5. Mesin penebuk 7. Unit pameran video 2. Pemacu cakera dan kawalannya 2. Pembaca pita kertas. Kira-kira dan Logik 3. Unit Pemprosesan Pusat (CPU) Perkakasan Utama 2. Alatan yang terkandung di dalam CPU 1. Teletaip 4. Ingatan Utama 4. Unit Kawalan. Pemacu pita magnetik dan kawalannya Perkakasan Periferal/Storan Sekunder 3.

Degitiser Alat Input/Output 12. Pemplot 15. Scanner 13. 80 . Telepencetak dan lain-lain 1. Modem Perkakasan Komunikasi 3. Unit kawalan Komunikasi 2. Alat rangkaian (networking device) dll. Alat antara muka 5.10. Line driver 4. Pencetak 14. Tetikus 11.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB F KEHILANGAN dan HAPUS KIRA .

Walkie-Talkie.KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA “Kehilangan” bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. OBJEKTIF Hapus kira aset kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 38. daerah kecil. bencana alam. Komunikasi dan ICT seperti di bawah tanpa mengira nilai perolehan asal iaitu:(i) (ii) (iii) Telefon Bimbit.000. Semua kehilangan yang melibatkan peralatan Elektronik. kebakaran. “Ketua Jabatan” termasuk ketua sesuatu cawangan. Mengawal kerugian yang ditanggung oleh Kerajaan akibat kehilangan aset. 81 . daerah. penipuan atau kecuaian pegawai awam. “Pegawai Pengawal” ialah Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan.BAB F .1 Peringkat Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. 37. KUASA MELULUS 38. Kamera Digital. pejabat atau pejabat wilayah. Menyelaraskan rekod aset. Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan aset kerajaan. kemalangan. dan Membolehkan tindakan surcaj atau tatatertib dikenakan ke atas kecuaian pegawai. “Hapus kira” ialah satu proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang. kesusutan.

(b) 39.PA-28 daripada Ketua Jabatan. dan Smartphone. penipuan atau kecuaian tidak melibatkan pegawai awam. Palmtop/ Pocket PC. dengan 82 . Mengemukakan Laporan Awal dan salinan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal. penipuan atau kecuaian pegawai awam tanpa mengira nilai perolehan asal. 38.2 Peringkat Pegawai Pengawal (a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan adalah bertanggungjawab sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira.1(b). Personal Digital Assistant (PDA).2 Tugas-tugas Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang melalui Daftar Harta Modal/Inventori. Komputer Riba. (viii) LCD projector.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. 39. Pegawai Pengawal sebelum meluluskan apa-apa hapus kira mesti berpuashati bahawa soal kecurian. URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA 39.000 dan tidak melibatkan aset di para 38. (ix) (x) (c) Pemain CD/DVD.PA-29.(iv) (v) (vi) (vii) Kamera Video. Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat menggunakan contoh format KEW. Mendapatkan Laporan Awal KEW. Semua kehilangan yang melibatkan kecurian.

dan Menyedia dan mengemukakan Laporan Tahunan Tindakan Surcaj/Tatatertib KEW.1 Melaporkan Kehilangan Apabila terdapat apa-apa kehilangan aset Kerajaan. Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan hapus kira lengkap dan teratur. (j) (k) (l) (m) (n) 40.PA-32 ke Perbendaharaan tidak lewat dari 15 Mac tahun berikutnya. PROSES HAPUS KIRA 40.PA-30 daripada Mengemukakan Laporan Akhir bagi mendapatkan ulasan dan syor daripada Pegawai Pengawal. Memaklumkan keputusan kepada Ketua Jabatan untuk tindakan kemaskini rekod daftar aset.(e) (f) (g) (h) (i) Mendapatkan hasil siasatan polis. tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut:(a) Pegawai yang mengetahui kehilangan hendaklah melaporkannya kepada Ketua Jabatan dengan serta merta.PA-31 daripada Ketua Jabatan dan mengemukakannya kepada Kuasa Melulus dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan hapus kira. Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan walaupun laporan hasil penyiasatan polis belum diperolehi. Memaklumkan syor surcaj atau tatatertib kepada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib untuk tindakan selanjutnya. Mendapatkan maklumbalas kedudukan tindakan surcaj/tatatertib daripada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib dan memaklumkannya kepada Perbendaharaan. Mendapatkan Sijil Hapus Kira KEW. Mendapatkan Laporan Jawatankuasa Penyiasat. Akhir KEW. dan 83 .

Pegawai Pengawal dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan 84 . dan sekurang-kurangnya dua (2) orang ahli di mana pegawai yang lebih kanan sebagai Pengerusi. (b) Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan. Akauntan Negara. dalam tempoh dua (2) hari bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan Laporan Polis terus kepada:(i) (ii) (c) Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana kehilangan aset berlaku. dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Laporan Awal hendaklah disediakan oleh pegawai atasannya diperingkat Kementerian/Ibu Pejabat. hendaklah melaporkan kepada Polis dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dari waktu kehilangan diketahui. 40. 40. Ketua Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara. Keanggotaan Jawatankuasa Penyiasat terdiri daripada:(i) (ii) (iii) (c) pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan dari bahagian/unit yang sama. Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku hendaklah dengan segera.PA-29 dengan segera dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani.(b) Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang mengetahui kehilangan berlaku.3 Jawatankuasa Penyiasat (a) Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan KEW.PA-28 (a) Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal. (b) Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia. pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat.2 Laporan Awal KEW. Bagi kes kehilangan yang melibatkan seseorang Ketua Jabatan.

jika ada. Laporan akhir hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/Daftar Inventori. gambar lokasi kejadian (jika perlu) dan dokumen-dokumen berkaitan ke Perbendaharaan.Malaysia yang tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai Jawatankuasa Penyiasat.PA-30 (a) Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir dan kemukakan kepada Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh pelantikan. Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang. dan Menyediakan dan menandatangani Laporan Akhir. Mengenalpasti kelemahan yang wujud. 40. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan. 40. Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan Laporan Akhir untuk syor dan ulasan kepada Pegawai Pengawal. salinan Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori.5 Laporan Akhir KEW. Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulangnya kejadian kehilangan. Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh dilampirkan kepada Laporan Akhir. Laporan Akhir perlu dikemukakan mengikut tempoh yang ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis belum diperolehi.4 Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Penyiasat:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Menjalankan siasatan dengan segera selepas pelantikan. Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) dan Arahan Keselamatan Kerajaan dipatuhi. Memeriksa sendiri tempat berlakunya kehilangan. Pengawai Pengawal setelah berpuas hati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab untuk:- (b) (c) (d) (e) 85 .

atau oleh Jawatankuasa Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru untuk menjalankan siasatan semula. Maklumkan keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib ke atas syor surcaj/tatatertib kepada Perbendaharaan dalam tempoh sembilan (9) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. Bagi maksud ini Pegawai Pengawal boleh:(i) (ii) Mengarahkan siasatan semula Penyiasat sedia ada. TINDAKAN KEMENTERIAN/JABATAN SELEPAS KELULUSAN (a) (b) Kelulusan hapus kira hendaklah dicatatkan di dalam Daftar Harta Modal atau Inventori.PA-31 dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan. 41. (c) (d) 42. dan Menandatangani sendiri syor dan ulasan. Syor Surcaj/Tatatertib hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian/Jabatan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. atau Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang tanpa surcaj atau tatatertib.(i) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang dengan surcaj atau tatatertib atau kedua-duanya sekali. Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset KEW. (ii) (iii) (f) Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal boleh mengarahkan siasatan semula. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA HAPUS KIRA Carta aliran dan proses kerja hapus kira adalah seperti di Jadual 5 dan Jadual 6. 86 . (g) Laporan Akhir yang lengkap dengan syor dan ulasan Pegawai Pengawal hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan.

PA-28 J/kuasa Penyiasatan menjalankan siasatan J/kuasa Penyiasatan sediakan Laporan Akhir KEW.PA-27 dan kemuka kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan Pegawai Pengawal lantik J/kuasa Penyiasatan KEW. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir.JADUAL 5 CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET 1 2 3 4 5 6 Kembalikan kepada J/Kuasa Penyiasat 8a Tidak 7 Laporkan kehilangan serta merta kepada Ketua Jabatan Laporkan segera kepada Polis dalam masa 24 Jam Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. Kemukakan Laporan Akhir kepada Perbendaharaan Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan Lulus ? Ya Maklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan 13 14 Kembalikan kepada Pegawai Pengawal untuk maklumat lanjut Tidak 15a 15 16 17 18 87 Kemukakan Sijil Hapus Kira KEW.PA-29 dan kemukakan kepada Urus setia Urus setia semak Laporan Akhir 8 Ya 9 Lengkap ? Urus setia kemukakan Laporan Akhir kepada Pegawai Pengawal untuk syor dan ulasan.PA-31 kepada Perbendaharaan . Kembalikan kepada Urus setia untuk siasatan semula 11a Tidak 10 11 Ya 12 Puas hati ? a) Berikan syor dan ulasan di Laporan Akhir b) Luluskan Hapus Kira jika di bawah bidang kuasanya.

Kemukakan ke Perbendaharaan jika:(a) Nilai perolehan asal melebihi RM50. Kementerian/Jabatan hendaklah:(a) mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan. Jika Laporan akhir lengkap. terus ke proses 9. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir.000. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan. permohonan dikembalikan kepada Pegawai Pengawal. (b) Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW. Urus setia menyemak Laporan Akhir. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat.1(b). Ketua Jabatan/pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui. penipuan atau kecuaian pegawai awam.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan. dan (c) Melibatkan soal kecurian. dan (b) memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada).1 (b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya. terus ke proses 16. terus ke proses 12. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW.PA-29.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula. 4 5 6 7 8 8a 9 10 11 11a 12 13 14 15 15a 16 17 18 88 .000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38. Jika Perbendaharaan memerlukan penjelasan lanjut. Jika tidak berpuas hati.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. dan (b) Meluluskan hapus kira jika:(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50. Pegawai Pengawal hendaklah:(a) Memberi syor dan ulasan. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian. Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan. Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan. (b) Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38. dan (c) Syor surcaj/tatatertib jika ada. Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW. Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan.PA-31. Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:(a) Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal/Inventori.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis.JADUAL 6 PROSES KERJA HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Proses Kerja Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.

3. ………. nama dan jawatannya. (a) (b) (c) (d) (e) 2.………………………. Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini. Jika ya. Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku. 6. 11. Catatan. Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui. Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Jabatan : 89 . 7. No. Keterangan Aset yang hilang. Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja. Rujukan dan Tarikh Laporan Polis. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset yang hilang. Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku. 8.KEW. 9. 5. 10. Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Cara bagaimana kehilangan berlaku.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan :1. 4.

Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum ……………….PA-30) yang dilampirkan....PA-29 No.. (No. Rujukan Fail: Tarikh: Kepada: …………………………………… …………………………………… (Nama dan Jawatan Pegawai yang dilantik) PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan Penyiasat ini melantik tuan/puan (nama sebagai aset) Pengerusi/Ahli Jawatankuasa untuk menyiasat kehilangan ………………………………………………………………………………… di... : ………………………………………………………………. 3.) 2.KEW. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 90 .k. Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai panduan.. Rujukan Laporan Awal ………………………………...………………………………………………………. Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan s. : ………………………………………… : ………………………………………………………………. seperti Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (KEW. Tuan/Puan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan.(tarikh)..(Kementerian/Jabatan/PTJ) mulai dari tarikh surat ini....

sila sertakan. (a) Nama pegawai yang: (i) (ii) (iii) Secara langsung menjaga aset tersebut. Bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Bertanggungjawab sebagai penyelia.PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan: 1. Perihal Kehilangan (a) (b) (c) (d) (e) Tarikh diketahui Tarikh sebenar berlaku Tempat kejadian. Jika ada. 4. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Anggaran Nilai Semasa 2. Bagaimana kehilangan diketahui Bagaimana kehilangan berlaku 3. Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima.KEW. Keterangan Aset yang hilang. 91 .

………………………………………….(Pengerusi) …………………………………………. Nyatakan adakah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan.. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah berulangnya kejadian ini. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. (Jika ada. berikan butir-butir ringkas dan rujukannya) (vii) Maklumat lain. jika ada. 92 . nyatakan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Jawatan hakiki pada masa kehilangan Tugasnya (sertakan senarai tugas) Taraf Jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/ sementara/ kontrak) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan memberikan justifikasi. Jika ada nyatakan tarikh kuatkuasa hukuman. Rumusan Siasatan 8. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut.(b) Mengenai setiap pegawai di atas. 6. 5... Arahan Keselamatan Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau diikuti. Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya. 7. ………………………………………….

………………………………………….. …………………………………………. …………………………………………..Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh 9. Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal :Syor : Ulasan: Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : Cop Kementerian/Jabatan: 93 .. : : : : ……………………….(Ahli) …………………………………………..(Ahli) …………………………………………... ………………………………………….

Aset berikut telah dihapus kira dan Daftar Harta Modal/Inventori berkenaan telah dikemaskini. : ………………………………………………….. Pendaftaran Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Kementerian/Jabatan: : …………………………………………………. 94 .PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Merujuk kelulusan Perbendaharaan Bil ………………………………… bertarikh ……………….. : …………………………………………………. : …………………………………………………. Bil Jenis Aset No...KEW.

:………………………………………………………………. Perbendaharaan Kementerian/ Jabatan Jenis Aset Punca Kehilangan JUMLAH Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh :………………………………………………………………. Kelulusan Bil.PA-32 LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN TAHUN………… KEMENTERIAN………………………………………………………….KEW. :………………………………………………………….…… 95 . :……………………………………………………………….……………………………………………………………………… Nilai Perolehan Asal (RM) Nilai Semasa (RM) Tindakan Surcaj Amaun Surcaj (RM) Tarikh Dikenakan Tindakan Tatatertib Jenis Hukuman Tarikh Dikenakan Ruj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful