KK/BKP/10/535/36 Jld.

2 (15)

KEMENTERIAN KEWANGAN

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.5 TAHUN 2007

Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

TUJUAN 1. Pekeliling Perbendaharaan ini bertujuan untuk memperkemas dan

memantapkan peraturan Pengurusan Aset Alih Kerajaan. LATAR BELAKANG 2. Pengurusan aset wajar diberi keutamaan oleh Kementerian/Jabatan kerana ia

merupakan aspek penting dalam pengurusan kewangan. Peraturan mengenai Pengurusan Aset Alih Kerajaan pada masa ini terkandung dalam beberapa dokumen yang berasingan antaranya Arahan Perbendaharaan (AP), Panduan PerbendaharaanTatacara Pengurusan Stor (PP-TPS), Pekeliling Perbendaharaan (PP) dan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP). Oleh kerana terdapat berbagai-bagai dokumen, ianya telah menimbulkan kekeliruan di kalangan pegawai awam terutamanya mereka yang terlibat dan bertanggungjawab secara langsung ke atas pengurusan aset alih Kerajaan.

1

3.

Di samping itu, isu kelemahan pengurusan aset alih Kerajaan sering

dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara. Bagi menangani masalah tersebut dan mengambil kira perkembangan semasa maka semua peraturan berkaitan pengurusan aset alih Kerajaan telah dikaji semula, dikemaskini, diseragam dan digabungkan dalam satu tatacara pengurusan aset alih Kerajaan yang menyeluruh.
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL

4. aset

Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan hendaklah memastikan pengurusan alih Kerajaan dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan di

Kementerian/Jabatan masing-masing dengan melaksanakan perkara-perkara berikut :(a) (b) Mewujudkan Unit Pengurusan Aset. Melantik:(i) (ii) (iii) (iv) (c) (d) Pegawai Aset di peringkat Kementerian/Jabatan/Pusat Tanggungjawab (PTJ); Pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan ke atas aset; Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan pelupusan aset; dan Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat kes kehilangan aset.

Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK). Mengemukakan laporan tahunan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya iaitu:(i) (ii) (iii) (iv) Laporan Harta Modal dan Inventori; Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori; Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan; dan Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib.

2

(e)

Memastikan semua aset alih Kerajaan diuruskan mengikut tatacara yang telah ditetapkan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT PENGURUSAN ASET

5.

Menguruskan semua aset alih Kerajaan di Kementerian/Jabatan di bawah kawalannya

meliputi:(a) (b) (c) (d) (e) (f) 6. Penerimaan; Pendaftaran; Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan; Penyelenggaraan; Pelupusan; dan Kehilangan dan Hapuskira.

Menguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa dan Jawatankuasa

Penyiasat. 7. Menjadi Urus Setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan

(JKPAK) Kementerian/Jabatan. 8. 9. 10. Menguruskan pelupusan aset alih Kerajaan. Menguruskan kehilangan dan hapus kira. Menyelaras penyediaan Laporan berikut:(a) (b) (c) (d) Harta Modal dan Inventori; Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori; Pelupusan Aset Alih Kerajaan; dan Tindakan Surcaj/Tatatertib.

3

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN DI KEMENTERIAN/ JABATAN (JKPAK)

11.

Keanggotaan JKPAK di Kementerian/Jabatan adalah seperti berikut :Pengerusi : Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian (Peringkat Kementerian) Timbalan Ketua Pengarah (Peringkat Ibu Pejabat) Pengarah (Jabatan Persekutuan di Negeri) Setiausaha Ahli : : Pegawai Aset Kementerian/Jabatan Semua Ketua Bahagian/Unit Ketua Audit Dalam Pegawai-pegawai lain yang sesuai

12.

Agenda mesyuarat JKPAK adalah seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Kedudukan Semasa Aset Alih Kementerian/Jabatan; Laporan Hasil Pemeriksaan Aset Alih; Laporan Tindakan Pelupusan; Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib; dan Masalah-masalah berkaitan dengan pengurusan aset alih.

13.

Bidang tugas JKPAK adalah merancang, memantau, mengawasi dan menyelia

semua aspek pengurusan aset alih Kerajaan. 14. Mesyuarat JKPAK hendaklah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam

tempoh tiga (3) bulan dan hasil mesyuarat hendaklah dilaporkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA).

4

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN 15.PA-5 dengan secepat mungkin tidak melebihi tempoh enam (6) bulan mulai dari tarikh Pekeliling ini dikeluarkan. Semua Pegawai Pengawal hendaklah memastikan setiap Kementerian/Jabatan di bawah kawalannya menguruskan aset alih Kerajaan mengikut tatacara di dalam Pekeliling ini melainkan jika terdapat arahan lain yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan. Peraturan ini hendaklah dilaksanakan oleh semua Kementerian/Jabatan dan berkuatkuasa mulai dari tarikh Pekeliling ini. Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira. KEW.PA-3. Kementerian/ Jabatan hendaklah memindahkan semua maklumat berkaitan Harta Modal dan Inventori di bawah kawalannya bagi tahun 2006 dari borang lama KEW. Dengan pemakaian Tatacara Pengurusan Aset Alih ini. PENGUATKUASAAN 16.PA-4 dan KEW. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) yang disediakan bersama- sama dengan Pekeliling ini adalah bermaksud pengurusan Harta Modal dan Inventori yang meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan. PERLAKSANAAN 17. KEW.312 dan KEW 313 kepada borang baru KEW.PA-2. 5 .

PP Bil. dan Surat Perbendaharaan K.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori yang baru KEW. SPP Bil. Semua aset yang dimiliki oleh Kementerian/Jabatan/PTJ sebelum tahun 2006. Panduan Perbendaharaan-Tatacara Pengurusan Stor (PP-TPS). Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Perbendaharaan ini. Panduan Perbendaharaan-Tatacara Pengurusan Stor hanya Bab XIV dan XV sahaja.1)JD.4 bertarikh 19 Jun 1995.18. 19. Maklumat dalam Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW. 3 Tahun 1990 hanya peraturan berkaitan barang-barang awam sahaja. 2 Tahun 1997. 2 Tahun 1991. 6 . Surat Perbendaharaan S(K&B)(8. 300 J4) mengikut Panduan Perbendaharaan – Tatacara Pengurusan Stor.KEW/BKP/PA/535/457(10) bertarikh 7 Januari 2002. 8 Tahun 2004 hanya para 8-Pengurusan Stor dan Aset sahaja. peraturan berkaitan pengurusan aset yang terkandung di dalam Arahan Perbendaharaan (AP). SPP Bil. 7 Tahun 1995.09)735/3/1-335(SJ. PP Bil.314) hendaklah dipindahkan ke Kad Kawalan Stok (KEW. hanya peraturan berkaitan barang-barang awam sahaja. PP Bil. SPP Bil. 300 J3) dan Kad Petak (KEW. Pekeliling Perbendaharaan (PP) dan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) yang berikut adalah dibatalkan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) AP Bab II-Kehilangan dan Hapus Kira. hendaklah disenaraikan di dalam Senarai Daftar Harta Modal yang baru KEW.PA-5. PEMBATALAN 20. 3 Tahun 2002.

Bahagian Kawalan dan Pemantauan boleh dihubungi untuk penjelasan lanjut mengenai Pekeliling ini. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Perbendaharaan Malaysia. 22. Aziz bin Wan Abdullah) Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tarikh : 2 Mac 2007 s. Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. terima kasih.k. Sekian. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing. Ketua Setiausaha Negara Ketua Audit Negara Akauntan Negara Malaysia Semua Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pegawai Kewangan Negeri Semua Badan Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan 7 .PEMAKAIAN 21. Wan Abd. (Dato’ Dr. Pekeliling ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) KEMENTERIAN KEWANGAN .

PA-3 KEW.PA-5 KEW.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN KANDUNGAN Tajuk PENDAHULUAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A KEW.PA-7 KEW.PA-1 PENERIMAAN BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN Perenggan Muka surat 1 1-2 3 5 BAB B JADUAL 1 PENDAFTARAN CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN A: DAFTAR HARTA MODAL 3-13 6 12 13 JADUAL 2 14 KEW.PA-6 KEW.PA-4 KEW.PA-2 BAHAGIAN B: DAFTAR HARTA MODAL PENJELASAN DAFTAR HARTA MODAL 15 16 18 29 20 21 22 23 24 KEW.PA-8 DAFTAR INVENTORI PENJELASAN DAFTAR INVENTORI SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SENARAI DAFTAR INVENTORI DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SENARAI ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… i .

PA-14 PENYELENGGARAAN SENARAI ASET YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL 19-22 32 34 35 BAB E JADUAL 3 JADUAL 4 KEW.PA-17 KEW.Tajuk Perenggan Muka surat BAB C KEW.PA-15 KEW.PA-16 KEW.PA-19 PELUPUSAN CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN SURAT LANTIKAN AHLI LEMBAGA PEMERIKSA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 23-36 36 53 54 55 56 57 58 59 ii .PA-9 KEW.PA-12 PENGGUNAAN.PA-10 KEW. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI 14-18 25 28 29 30 31 BAB D KEW.PA-11 KEW.PA-13 KEW.PA-18 KEW.

PA-29 KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA HAPUS KIRA ASEAT ALIH KERAJAAN LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN PELANTIKAN J/KUASA PENYIASATAN 37-42 81 87 88 89 90 iii .PA-24 KEW.PA-22 KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL TENDER PELUPUSAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN SENARAI ASET YANG DILELONG ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER Perenggan Muka surat 6.PA-27(A) KEMBARAN A KEMBARAN B BAB F JADUAL 5 JADUAL 6 KEW.0 61 63 65 66 68 70 71 73 74 79 KEW.PA-26 KEW.Tajuk KEW.PA-28 KEW.PA-25 KEW.PA-21 KEW.PA-27 KEW.PA-23 KEW.

PA-30 KEW.Tajuk KEW.PA-31 KEW.PA-32 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB Perenggan Muka surat 91 94 95 iv .

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) PENDAHULUAN .

Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah tatacara bagi menguruskan Harta Modal dan Inventori meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan. hiasan. Perabot. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual/buku panduan pengguna.000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. Aset Alih terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:4.1 Harta Modal (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1. 2. yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. 1 (b) .000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu.PENDAHULUAN 1. atau (b) Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira. 3. 4. 4. hamparan. Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal.2 Inventori (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1. Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan.

Kenderaan. dan Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/ Dapur/Sukan. Istilah dan perkataan yang diguna pakai dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) hanyalah bagi maksud pengurusan aset alih Kerajaan sahaja. Kategori bagi Inventori ialah:(a) Nilai perolehan asal kurang daripada RM1.2 Loji/Jentera Berat. Hamparan. Harta Modal dan Inventori mengandungi kategori yang ditetapkan seperti berikut:5. Hiasan dan Langsir.1 Kategori bagi Harta Modal ialah:(i) (ii) (iii) 5.5.000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) (b) Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/ Makmal/ Bengkel/ Dapur/ Sukan Tanpa mengira nilai perolehan asal:(ii) (iii) (iv) Perabot. 2 . dan Pinggan Mangkuk 6.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A PENERIMAAN .

diukur.PA-1 jika terdapat kerosakan atau perselisihan. ditimbang atau diuji”.PENERIMAAN “Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi. sempurna dan selamat untuk digunakan. Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan dengan serta merta maka dokumen tersebut hendaklah dicatatkan ‘‘Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa. Pemeriksaan teknikal oleh pegawai-pegawai Kerajaan yang bertauliah hendaklah dilakukan apabila perlu mengikut kaedah yang bersesuaian. 1. “Pegawai bertauliah” ialah pegawai yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu. Langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi semasa menerima aset :(i) (ii) (iii) Menyemak butiran di dalam dokumen memastikan aset yang diterima adalah betul. Setelah disemak dan diperiksa. yang sah bagi Aset hendaklah diperiksa. PERATURAN PENERIMAAN Aset yang diterima perlu dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan. Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan. ditimbang atau diuji serta merta sebelum disahkan penerimaannya. OBJEKTIF (a) (b) (c) 2. (iv) 3 . (a) (b) (c) Memastikan setiap aset yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. dikira. dan Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik. dikira. pegawai aset/penerima adalah bertanggungjawab menyediakan Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW.BAB A . diukur.

Pegawai Penerima hendaklah memastikan bahawa aset diterima berserta dengan Surat Jaminan daripada pembekal yang mengesahkan bahawa mutunya menepati spesifikasi seperti dalam perjanjian pembelian.PA-1 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan hendaklah dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal. dan Pegawai Penerima hendaklah memastikan aset yang diterima disertakan manual penggunaan dan penyelenggaraan.(v) Borang KEW. jika ada. (vi) (vii) 4 .

.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB B PENDAFTARAN .

1 6.BAB B . pelupusan dan penggantian aset. PENDAFTARAN ASET HADIAH Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran dan latihan/pembelajaran tidak perlu didaftarkan. TEMPOH PENDAFTARAN Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. Mewujudkan pangkalan data yang lengkap. 6.1 Aset yang dibeli:(a) (b) (c) Pesanan Rasmi Kerajaan.2 Aset lucuthak hendaklah didaftarkan berkenaan bercadang menggunakannya. OBJEKTIF Pendaftaran aset adalah bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 4. Walau bagaimanapun Kementerian/Jabatan/PTJ hendaklah mewujudkan satu senarai daftar aset berkenaan bagi tujuan rekod. 6 . Membolehkan keadaan aset diketahui. PUNCA MAKLUMAT Bagi mendaftar aset. Memudahkan pengesanan dan pemantauan.PENDAFTARAN 3. tepat dan kemaskini. dokumen berikut boleh dirujuk:7. Invois. jika Kementerian/Jabatan Aset lucuthak yang telah dikategorikan di bawah akta tertentu adalah menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal untuk menentukan tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan bagi maksud tersebut sahaja. PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK 6. 7. Nota Serahan. 5. dan Memudahkan penyelenggaraan.

DOKUMEN PENDAFTARAN 8. perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi:(a) (b) Format yang sama hendaklah diguna pakai. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan.2 Dokumen Kontrak. Daftar hendaklah dicetak. Aset yang disewa beli:(a) (b) Surat Ikatan Perjanjian.PA-3. pendaftaran hendaklah berasaskan maklumat di fizikal aset berkenaan atau sumber-sumber lain yang berkaitan.3 Aset yang diterima daripada sumber lain:(a) (b) Salinan daftar jika aset diterima secara pindahan. 7.4 Aset yang belum berdaftar:Sekiranya tiada punca maklumat seperti di para 7.PA-2. dan Salinan Sijil Lucuthak bagi aset yang diterima berikutan Perintah Lucuthak oleh Mahkamah.1 Bagi memudahkan urusan merekod dan mengesan sesuatu aset. Bagi pendaftaran melalui sistem berkomputer.1.2 dan 7. Manual Pengguna.3. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. 7. 8. dan Daftar Inventori KEW.(d) (e) (f) (g) 7. (c) 7. dan 7 . Kad Jaminan.2 Daftar Harta Modal KEW. Surat kelulusan menerima hadiah mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa berserta maklumat lengkap aset berkaitan. dokumen yang digunakan adalah seperti berikut:(a) (b) 8.

Nombor siri pendaftaran aset ….PA-2 dan KEW.PA-2 dan KEW. URUSAN PENDAFTARAN ASET ALIH 11.PA-5 hendaklah dikemukakan secara tahunan seperti berikut:(i) Pendaftaran di peringkat PTJ Kemukakan senarai daftar kepada Jabatan atau Ibu Pejabat.PA-5 perlu disediakan.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW.PA-3. (seperti nombor pada daftar) ‘ 11. PENGESAHAN PENDAFTARAN Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicop pada dokumen punca maklumat yang berkaitan seperti contoh berikut:‘Telah direkodkan pada ……(tarikh).(c) 9. Pendaftaran di peringkat Kementerian Kumpulkan senarai daftar PTJ. BUTIRAN MAKLUMAT Butiran maklumat di dalam KEW. Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset di bawah kawalannya.PA-4 dan KEW. 10. Salinan KEW. Ditandatangan oleh Ketua Jabatan.1 Pendaftaran (a) Semua aset hendaklah didaftarkan oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ dengan menggunakan dokumen KEW. Pendaftaran di peringkat Jabatan Kumpulkan senarai daftar PTJ berserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian.PA-3 hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat. (b) (c) (ii) (iii) 8 . Satu Senarai Daftar Harta Modal dengan menggunakan KEW.

11. Setiap aset hendaklah ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran. Pelupusan. Bagi kenderaan khas yang digunakan untuk tujuan penyamaran dan risikan hendaklah ditandakan di tempat yang tidak mudah dilihat. emboss bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan berkenaan di tempat yang mudah dilihat dan sesuai pada aset berkenaan.2 Pelabelan Aset (a) Semua aset hendaklah diberi tanda pengenalan dengan cara melabel.(d) Daftar aset hendaklah dikemaskini apabila berlaku perkaraperkara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) Penambahan/ penggantian/ penaiktarafan aset. mengecat. dan Hapus kira. Pemeriksaan aset. Panduan menyediakan Nombor Siri Pendaftaran mengikut susunan seperti di bawah:Kod Kementerian Kod Jabatan/Bahagian Berasaskan sistem fail yang dikeluarkan oleh Unit = Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (b) (i) (ii) (iii) Kod Kumpulan Aset sama ada: Harta Modal Inventori (iv) Tahun Pembelian (v) Nombor Siri = Diwujudkan secara berturutan = (H) = (I) 9 .

5 Senarai Aset Di Lokasi (a) Senarai Aset mengikut lokasi aset itu ditempatkan hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset menggunakan KEW.PA-7 dalam dua (2) salinan. dan Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi. (b) 10 .PA-3 hendaklah disimpan dalam fail kulit keras di dalam kabinet berkunci.PA-2 dan KEW. Satu (1) salinan senarai tersebut hendaklah disimpan oleh Pegawai Aset manakala satu (1) salinan lagi disimpan oleh pegawai yang bertanggungjawab.PA-6.PA-6 hendaklah disimpan di dalam kabinet berkunci. Buku KEW.3 Pergerakan Aset Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori KEW. 11. 11.4 Penyimpanan Daftar (a) (b) (c) KEW.Contoh melabelkan aset adalah seperti di bawah:- Kementerian Kewangan Bahagian Kawalan dan Pemantauan Harta Modal Tahun Pembelian Nombor Siri KK/ BKP10 / H / 07 / 1 11.

PA-8 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. 12.(c) Senarai tersebut juga hendaklah dikemaskini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PENDAFTARAN Carta Aliran dan Proses Kerja Pendaftaran Aset Alih Kerajaan adalah seperti di Jadual 1 dan Jadual 2. LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori KEW. 13. lokasi atau pegawai bertanggungjawab. 11 .

PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW.JADUAL 1 CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ 1 Terima aset bersama punca maklumat 2 Tentukan kumpulan aset 3 Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.PA-5) Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat 4 5 6 7 Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset Tempatkan aset di lokasi Kemaskini Senarai Aset (KEW.PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.PA -3) Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-7) Simpan daftar aset 8 9 12 .

JADUAL 2 PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 Proses Kerja Terima aset oleh Kementerian/Jabatan/PTJ bersama-sama dengan punca maklumat:(a) Aset yang dibeli:(i) Pesanan Rasmi Kerajaan (ii) Nota Serahan (iii) Invois (iv) Dokumen Kontrak (v) Kad Jaminan (vi) Manual Pengguna (vii) Dokumen lain yang berkaitan (b) Aset Sewa beli:(i) Surat Ikatan Perjanjian (ii) Dokumen lain yang berkaitan (c) Aset diterima daripada sumber lain:(i) Salinan daftar jika terima secara pindahan (ii) Surat kelulusan menerima hadiah (iii) Salinan Sijil Lucuthak (d) Aset yang belum pernah berdaftar:(i) Maklumat di fizikal aset (ii) Sumber lain berkaitan Tentukan kumpulan aset mengikut:a) Harta modal b) Inventori Sediakan Daftar Harta Modal KEW. kemukakan kepada Kementerian. Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal KEW.PA-7).PA-5. 2 3 4 5 6 7 8 9 13 .PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW. Kemaskini Senarai Aset (KEW. Tempatkan aset di lokasi yang telah ditentukan. Labelkan nombor siri pendaftaran berserta perkataan Hak Kerajaan Malaysia (HKM) pada aset. Cop pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat ke atas punca maklumat yang berkaitan bagi aset yang telah didaftarkan. Simpan daftar aset. Senarai daftar ini hendaklah dikemukakan seperti berikut:a) Jika senarai disediakan oleh PTJ. b) Jika senarai disediakan oleh Jabatan/Ibu Pejabat.PA-3 oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ. kemukakan kepada Jabatan/Ibu Pejabat.PA-2 dan Daftar Inventori KEW.

Pesanan Rasmi Kerajaan Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: Nama Jawatan Tarikh Cop ………………………. Siri Pendaftaran: DAFTAR HARTA MODAL Kementerian/Jabatan: Bahagian : BAHAGIAN A Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis/Jenama/Model Buatan Jenis Dan No.PA 2 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No.(No. Enjin No Casis/Siri Pembuat No Pendaftaran (Bagi Kenderaan) KOMPONEN/AKSESORI: KEW. Tandatangan Ketua Jabatan : : : : PENEMPATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan Tandatangan 14 ..

PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF BAHAGIAN B Tempoh Jaminan Bil.PA 2 DAFTAR HARTA MODAL BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN.KEW. Tarikh Butiran Kos(RM) Nama Dan Tandatangan 15 .

2. Casis/Siri Pembuat 8.PENJELASAN TERPERINCI MAKLUMAT DAFTAR ASET DAFTAR HARTA MODAL (Satu (1) daftar untuk satu (1) unit harta modal ) Daftar harta modal mempunyai dua bahagian iaitu :Bahagian A : Butir-butir harta modal dan aksesori yang dibekalkan. Sub kategori : Contoh sub kategori bagi kenderaan: Kereta. Sekiranya buatan luar negara nyatakan nama negara berkenaan. Contoh 2: Komputer Riba/Hewlett Packard/L1506. Motosikal. penggantian dan naiktaraf harta modal berkenaan.2 No. 3. Tarikh terima : : : : : Jenis enjin seperti diesel.pendaftaran. Butir-butir penempatan. Contoh sub kategori bagi Peralatan/Kelengkapan Perubatan: Mesin X-Ray.Van. Bas. Enjin seperti 4G54-KN8579. No. Harga semasa Harta Modal dibeli atau diterima.Kod Nasional Kategori : : : Sila rujuk panduan di para 11. Tarikh harta modal diterima. No. Nyatakan buatan tempatan atau luar negara. No. Jenis/Jenama/ Model 5. Radiographic Unit dan sebagainya. gas asli dan sebagainya. 9. berikan anggaran. pelupusan/ hapus kira dan tandatangan. pemeriksaan.Siri Pendaftaran 1. petrol. No. Jenis dan No. Bahagian B BAHAGIAN A No. Dental Chair. Bagi kenderaan isikan no.Pendaftaran Harga Perolehan Asal 10. contoh: WKL 5592. casis dan bagi harta modal yang lain isikan no.Enjin 7. 16 . Kapal. siri pembuat. 6. Kod Nasional Terdiri daripada 3 kategori iaitu : a) loji/jentera berat b) Kenderaan c) Peralatan/kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/Perubatan /Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. Pesawat dan sebagainya. : Butir-butir penambahan. Bagi kenderaan isikan no. Sekiranya tiada. 4. Buatan : : Contoh 1: Pacuan 4 Roda/Produa/Kembara.

No. : : : Tarikh penambahan. penggantian atau naiktaraf Maklumat penambahan/penggantian atau naiktaraf. Tempoh Jaminan : Catatkan tempoh jaminan oleh pembekal. jawatan tarikh dan cop : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan harta modal berkenaan ada semasa didaftarkan. 17 . 5. Catatkan tempoh jaminan. (Gunakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) 15. komponennya ialah 'monitor'. BAHAGIAN B 1. nama. penggantian atau naiktaraf Nama dan tandatangan pegawai yang mengesahkan penambahan. 3. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. Pesanan Kerajaan dan tarikh : Catatkan nombor dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan untuk pembelian harta modal yang berkenaan. 2. Nama Pembekal dan alamat : Nama dan alamat pembekal atau jika diperolehi dengan cara lain nama pemberi dan alamat 14 Komponen / Aksesori : Komponen/aksesori yang dibekalkan bersama harta modal tersebut Contoh: Bagi komputer. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. Pemeriksaan : Pegawai Pemeriksa hendaklah menyatakan tarikh. dan aksesorinya ialah 'speaker'. 17. Tarikh Butiran Tempoh Jaminan 4. Kos Nama dan tandatangan : : Harga penambahan. penggantian atau naik taraf. 12. Pelupusan/ Hapus kira : Kelulusan pelupusan atau hapus kira dicatatkan selepas tindakan dilaksanakan dengan menyatakan rujukan kelulusan. Penempatan : Lokasi harta modal. Setiap pindahan lokasi perlu direkodkan dan ditandatangan.11. 16. 13. 18. tarikh ditempatkan dan ditandatangan oleh pengguna/penyelia di lokasi itu. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. Tandatangan.

Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh ………………………..(No. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop : : : : PENEMPATAN Kuantiti No.Siri Pendaftaran Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Tarikh Rujukan Kaedah Pelupusan Kuantiti Lokasi Tandatangan 18 .PA 3 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No. Siri Pendaftaran: DAFTAR INVENTORI Kementerian/Jabatan: Bahagian : Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: KEW.

(b) Tanpa mengira Nilai Perolehan Asal:(ii) Perabot 3. berikan anggaran. 15. Nama Pembekal dan Alamat 12.Contohnya nombor daftar boleh terdiri daripada 1-100 kerana satu daftar merekod satu jenis inventori yang diterima dalam satu Pesanan Rasmi Kerajaan. Tandatangan. Jika bukan dibeli nyatakan. jawatan. 9. Harga semasa dibeli atau diperolehi. bilah. Sub Kategori Jenis : : Contoh 1 Kategori: Sub Kategori: Jenis: 5. Siri Pendaftaran Lokasi 14. 19 . nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. Penempatan : : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan inventori berkenaan ada semasa didaftarkan. 7. 8. siri pendaftaran di mana aset ditempatkan. tarikh dan cop 13. set. 11. 2. dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan yang dikeluarkan untuk pembelian inventori berkenaan. Pegawai Pemeriksa hendaklah mengisi tarikh.Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh : : : : : : Peralatan/ Kelengkapan Sukan Raket Raket Tenis Contoh 2 Perabot Almari Almari Buku Bercermin Contoh 3 Hamparan/ Hiasan & Langsir Hiasan Dinding Lukisan Potret Contoh 4 Pinggan Mangkuk Mangkuk Mangkuk Sup (iii) Hamparan/Hiasan dan Langsir (iv) Pinggan Mangkuk Sila lihat contoh seperti jadual di bawah:- Jumlah/bilangan Inventori. nama. Catatkan tempoh jaminan. 6. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. Sekiranya tiada. Contoh: Hadiah daripada Syarikat ABC bertarikh 20 Jun 2005. keping. Tarikh inventori diterima sepenuhnya. Catatkan no. Pelupusan / Hapus kira : Catatkan kelulusan pelupusan atau hapus kira selepas tindakan dengan menyatakan kuantiti. Agihan mengikut kuantiti dan no. Kuantiti No. Kod Nasional Kategori : : Kod Nasional Terdiri daripada 4 Kategori iaitu:(a) Nilai Perolehan Asal kurang daripada RM 1. 1. rujukan surat kelulusan. 5 buah 15 buah KK/BKP/I/O6/1-5 KK/BKP/I/06/6-15 Kelas 5A Kelas 5B : Nama dan alamat pembekal atau pemberi (jika bukan dibeli). 10. gulung dan sebagainya. 4..Siri Pendaftaran : Bagi merekodkan nombor siri pendaftaran inventori bagi satu daftar adalah mengikut panduan para 11.000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) Peralatan dan Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. Buah. Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Harga Perolehan Asal Tarikh Terima No. No. Pemeriksaan : Contoh: 20 buah kerusi ditempatkan di 2 lokasi berbeza.DAFTAR INVENTORI (Satu (1) daftar bagi satu (1) jenis inventori dalam satu Pesanan Kerajaan ) No. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar.2 (b) ……….

KEW.PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL BIL. NOMBOR SIRI PENDAFTARAN NAMA ASET TARIKH PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN ASAL (RM) JUMLAH 20 .

PA-5 SENARAI DAFTAR INVENTORI BIL. NOMBOR SIRI PENDAFTARAN NAMA ASET TARIKH PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN ASAL (RM) JUMLAH 21 .KEW.

KEW PA-6 DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Jenis Jenama dan Model No. Siri Pembuat No. Siri Pendaftaran Nama Peminjam : : : : Tarikh Dikeluarkan Jangka Dipulangkan Tandatangan Peminjam Pegawai Pengeluar Bil Ketika Dikeluarkan Ketika Dipulangkan Catatan Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh 22 .

. lokasi atau pegawai bertanggungjawab 23 .PA-7 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN : __________________________________________ LOKASI BIL : __________________________________________ KETERANGAN ASET KUANTITI (a) Disediakan oleh : …………………………….disahkan oleh Setiausaha Bahagian.KEW. Tandatangan Nama : _____________________ Jawatan : _____________________ Tarikh : _____________________ (b) Disahkan oleh : ………………………………… Tandatangan Nama : ______________________ Jawatan : ______________________ Tarikh : ______________________ Nota : a) Disediakan oleh Pegawai Aset b) Pegawai yang mengesahkan ialah pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan contohnya : i) Lokasi bilik Setiausaha Bahagian .disahkan oleh pegawai yang menguruskan bilik mesyuarat c) Dikemaskini apabila terdapat perubahan kuantiti. ii) Lokasi bilik mesyuarat .

Tandatangan Pegawai Pengawal Nama : ________________________________________ Jawatan : _________________________________________ Tarikh : ________________________________________ * laporan merangkumi semua aset alih yang dipegang sehingga tahun semasa.PA-2 MODAL (RM) BILANGAN KEW. 24 .PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… KEMENTERIAN : _____________________________________________________ BIL KEMENTERIAN/JABATAN DI BAWAHNYA BILANGAN JUMLAH NILAI HARTA KEW.PA-3 JUMLAH NILAI INVENTORI(RM) Jumlah ………………………………………………..KEW.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB C PENGGUNAAN. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN .

15. mahir dan teratur bagi tujuan :(a) (b) (c) (d) (e) 15. Mencegah penyalahgunaan. Mengurangkan pembaziran. Mengikut fungsi sebenar seperti manual/buku panduan pengguna. pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa. dan Mengelakkan kehilangan. PENGGUNAAN 15. Perlu direkodkan.PA-9. dan Melapor kerosakan dengan menggunakan Borang Aduan Kerosakan Aset KEW.2 Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. Mencapai jangka hayat. 15. OBJEKTIF Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan dikendalikan dengan cekap.BAB C – PENGGUNAAN. 25 . PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN 14. yang terdapat dalam Dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan.3 Peraturan mengenai penggunaan. Menjimatkan kos.1 Penggunaan aset Kerajaan hendaklah mematuhi peraturan berikut :(a) (b) (c) (d) (e) Bagi tujuan rasmi sahaja. Aset berkenaan hendaklah dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan mana yang lebih awal.

2 Tujuan pemeriksaan adalah untuk:(a) (b) (c) Mengetahui keadaan dan prestasinya.1 Aset Kerajaan hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab. tepat dan kemaskini. Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap. boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. maka hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksima. 26 .3 Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. PENYIMPANAN 16. 17. 18. PEMERIKSAAN 18. dan Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar.1 Pemeriksaan aset dilakukan ke atas:(a) (b) (c) Fizikal.2 Setiap pegawai adalah kekurangan. Rekod. dan Penempatan. kerosakan tanggungjawabnya. bertanggungjawab atau kehilangan terhadap aset di apa-apa bawah 16. PEMATUHAN Pegawai yang gagal mematuhi peraturan di atas. 18. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.3 Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi akan terdedah kepada risiko kehilangan.16. 18. 16. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi bagi mengelak berlakunya kerosakan atau kehilangan aset.

18.PA-10 dan KEW.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW.PA-11 kepada Ketua Jabatan.4 Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW.PA12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.6 Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW.18.5 Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW. 18. 27 . 18.7 Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi.PA11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW.PA-12 kepada Pegawai Pengawal.

Tarikh:………………………………………………………………….. Pengguna Terakhir 6. Syor Pegawai Aset Nama:………………………………………………………………….Tarikh Kerosakan 7. 3. Jawatan:………………………………………………………………. 4.. Jenis Aset Keterangan Aset Nombor Siri Pendaftaran Kos penyelenggaraan terdahulu (jika ada) 5.PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN Bahagian I (Untuk diisi oleh Pegawai Aset) 1. Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan) Diluluskan / Tidak Diluluskan* …………………………………. Nota: * Potong mana yang berkenaan 28 . 2.KEW. Tandatangan Nama:…………………………………………… Jawatan:………………………………………… Tarikh:…………………………………………. Perihal Kerosakan : : : : : : 8.

(Jawatan) ………………………………. Keadaan Harta Modal : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan.KEW.. Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan. Siri Pendaftaran Jenis Harta Modal Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bahagian: _____________________________________ Keadaan Harta Modal Bil Daftar (KEW.. (Jawatan) ……………………………….PA-2) Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tida k Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ………………………………. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan . (Tarikh Pemeriksaan) 29 Nota: Lokasi: Nyatakan lokasi harta modal mengikut rekod dan lokasi harta modal semasa pemeriksaan.PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Kementerian/Jabatan:______________________________________________ No. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ……………………………….

(Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ………………………………. Lokasi: Nyatakan lokasi inventori mengikut rekod dan lokasi inventori semasa pemeriksaan. (Jawatan) ………………………………. (Tarikh Pemeriksaan) 30 Nota: Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan. ..KEW.. (Jawatan) ……………………………….PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bil Jenis Inventori Daftar Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tidak Kuantiti Mengikut Rekod Sebenar Keadaan Inventori Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ………………………………. Keadaan Inventori : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan.

PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Tahun …………………………. Kementerian : _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di ______________________________________________________________________ (Jabatan/Bahagian/PTJ) telah diperiksa pada ____________________ .KEW. (tarikh pemeriksaan) Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Tarikh :………………………………………………………… :………………………………………………………… :………………………………………………………… Cop Kementerian/Jabatan : 31 .

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB D PENYELENGGARAAN .

BAB D – PENYELENGGARAAN 19. MANUAL PENYELENGGARAAN Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tujuan penyelenggaraan. dan Memelihara imej Kerajaan. menservis. Menjamin keselamatan pengguna. JENIS PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti berikut:(a) Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa. Memelihara dan memanjangkan jangka hayat. Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan. Mengurangkan kerosakan. membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. (b) 21. Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan. OBJEKTIF Penyelenggaraan aset Kerajaan bertujuan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 20. Meningkatkan keupayaan. 32 . dan Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance) ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif.

PA-14. Memastikan penyelenggaraan yang dijalankan bersesuaian dan munasabah dari segi kos dan masa. Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta Kerja-kerja penyelenggaraan yang dibuat oleh pihak swasta hendaklah diselia dan dipantau bagi memastikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi. berkualiti. Melaksanakan Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan hendaklah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan melainkan sesuatu aset itu memerlukan penyelenggaraan segera. (b) (c) (d) (e) Mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya. dan Membantu pihak pengurusan membuat keputusan tindakan yang sesuai ke atas aset berkenaan. 33 .22. Menilai Program Penyelenggaraan Penilaian hendaklah dibuat ke atas program penyelenggaraan bagi tujuan berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (f) Menentukan matlamat program penyelenggaraan tercapai. PANDUAN PENYELENGGARAAN Pegawai Aset adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah berikut:(a) Menyediakan Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan Aset yang memerlukan penyelenggaraan perlu dikenal pasti dan disenaraikan mengikut KEW. Merekodkan Penyelenggaraan Setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan hendaklah direkodkan dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal KEW. satu program penyelenggaraan hendaklah dirancang dan disediakan. Merancang Penyelenggaraan Setelah aset yang memerlukan penyelenggaraan disenaraikan.PA-13.

No.PA-13 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Kementerian : Jabatan/ Bahagian : Bil.KEW. Siri Pendaftaran Aset Jenis/Jenama/Model Lokasi Aset Catatan 34 .

Rujukan Pesanan Kerajaan/ No. e) Kos Kos alat ganti atau kos pembaikan atau kedua-duanya sekali. Pesanan Rasmi Kerajaan beserta tarikh No. b) Butir-butir kerja Keterangan mengenai kerja-kerja pembaikan termasuk alat ganti yang dibeli c) No.Kontrak berserta tarikh d) Nama Syarikat/Jabatan yang menyelenggara Nama syarikat atau Jabatan yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan. f) Nama dan Tandatangan Pegawai Aset/ Pegawai Pengangkutan hendaklah menandatangani bagi mengesahkan butir-butir penyelenggaraan tersebut 35 . Kontrak/Pesanan Kerajaan dan Tarikh No. Siri Pendaftaran Lokasi (d) Nama Syarikat/Jabatan Yang Menyelenggara : : (e) Kos (RM) (f) Nama dan Tandatangan Nota a) Tarikh pembaikan/penyelenggaraan yang telah dilakukan bagi harta modal berkenaan.KEW. kontrak/No.PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Aset) Sub Kategori : Jenis : (a) Tarikh (b) Butir-butir kerja (c) No.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB E PELUPUSAN .

36 . Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. Usang/obselete. Tiada alat ganti.PELUPUSAN “Pelupusan” ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. OBJEKTIF Pelupusan aset Kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan. Disyor selepas pemeriksaan aset. kawalan. ke 24. dan Membolehkan aset milik Kementerian/Jabatan dipindahkan Kementerian/Jabatan yang lain atas sebab-sebab tertentu. 23. Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik. Perubahan teknologi.BAB E . Rosak dan tidak boleh digunakan. Menjimatkan ruang simpanan/pejabat. Luput tempoh penggunaan. dan Melebihi keperluan. Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum. simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. JUSTIFIKASI PELUPUSAN Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Tidak Ekonomi Dibaiki.

000.000. adalah 37 .1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan.3 Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17.000 setiap satu atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain sebagaimana Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa. Tukar Beli (trade-in). 26. 25.2 Kementerian/Jabatan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. dan Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai perolehan asal seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Hadiah.25. dan Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai perolehan asal tidak melebihi RM50. KUASA MELULUS Kuasa untuk meluluskan pelupusan adalah seperti berikut:25. Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri. 25.000. Tukar Barang (barter-trade).000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.1 Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. dan Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan dalam tatacara ini. URUS SETIA PELUPUSAN 26.

Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset KEW.PA-19 kepada Kuasa Melulus. PA-15. (j) (k) (l) (m) 27. Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Teknikal.PA-16. Memohon pelanjutan tempoh pelupusan. dan Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa. Mengemukakan Melulus:(i) (ii) (f) (g) (h) (i) permohonan pelupusan kepada Kuasa Perbendaharaan melalui Pegawai Pengawal. Menghantar KEW.PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. dan Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Aset KEW. Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan untuk tindakan.PA-19 bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW. 38 . Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur. Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan. Elektrikal dan Elektronik seperti di KEMBARAN A dan perkakasan komputer seperti di KEMBARAN B.1 PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal.PA-17.2 Tugas-tugas Urus Setia Pelupusan adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) (e) Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut KEW. Memperolehi Sijil Pelupusan Aset KEW.PA-18.26.PA-16 27. Melantik dua orang saksi yang terdiri daripada sekurangkurangnya Pegawai Kumpulan Sokongan I bagi pelupusan melalui kaedah pemusnahan. Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) KEW.

Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset. jika perlu.2 Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada JKR atau Jabatan yang mempunyai worksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan-peralatan tertentu untuk mendapatkan PEP. 27. 39 . 27. Sekiranya melebihi tempoh tersebut. Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan I atau yang setaraf. LEMBAGA PEMERIKSA 28. Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun. 28. Keanggotaan Lembaga Pemeriksa hendaklah terdiri daripada:(i) Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset berkenaan.4 Setiap PEP hendaklah disahkan oleh dua (2) pegawai yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan tidak terlibat dengan pengurusan aset berkenaan.5 Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh satu (1) tahun sahaja.27. Kementerian/Jabatan perlu mendapatkan pengesahan nilai semasa yang baru di PEP. 27.3 PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat Kementerian/Jabatan. (b) (ii) (iii) (iv) 28. dan Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu.1 Pelantikan Lembaga Pemeriksa (a) Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan ke atas aset yang hendak dilupuskan.2 Tugas-tugas Lembaga Pemeriksa adalah seperti berikut:(a) Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan.

dan Menandatangani KEW. Sekiranya tempoh pelupusan telah tamat. 30. maka kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan kerana pengurangan nilai semasa aset dan kaedah pelupusan mungkin tidak lagi sesuai.1 Permohonan melanjutkan tempoh pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua (2) minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. 30. Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai. 40 .PA-17. kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan. Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan telah dikeluarkan. 31. PELANJUTAN TEMPOH 30.2 Sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas tempoh pelanjutan. 32. Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan. kriteria pulangan hasil hendaklah sentiasa diberi perhatian. PINDA KAEDAH PELUPUSAN Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus. Bagi mencapai tujuan ini. Kuasa Melulus boleh menetapkan kaedah pelupusan yang sesuai dan paling menguntungkan Kerajaan. 29. KAEDAH PELUPUSAN Dalam urusan pelupusan aset.(b) (c) (d) (e) (f) Memeriksa aset dan rekod yang berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarahkan oleh Jabatan.PA-17 dan mengemukakan kepada Urus Setia Pelupusan. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja. Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan.

PA-21. 41 . PERLAKSANAAN KAEDAH PELUPUSAN 33.PA-22.1 Tender (a) (b) Tender hendaklah dipelawa dengan menggunakan Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Kerajaan KEW. Kaedah lain pelupusan yang difikirkan sesuai. Tender boleh disertai oleh syarikat atau orang perseorangan kecuali pegawai yang menguruskan tender dan aset berkenaan dengan menggunakan Borang KEW.Kaedah pelupusan adalah seperti berikut: (a) Jualan secara:(i) (ii) (iii) (b) (c) (d) (e) (g) (h) (i) Tender Sebut harga Lelong Jualan Sisa Tukar Barang (Barter Trade) Tukar Beli (Trade In) Tukar Ganti (Cannibalize) Pindahan Hadiah Musnah secara:(i) (ii) (iii) (iv) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam (j) 33.

Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengemukakan Jadual Tender bersama-sama dengan dokumen-dokumen tawaran kepada Jabatan yang berkenaan. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I. Deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM10. Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.PA-21 hendaklah diiklankan melalui sekurang-kurangnya satu (1) akhbar utama tempatan.PA-23 dan menandatangani Jadual Tender. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.000 hendaklah disertakan bersama tawaran.(c) Kenyataan tender yang mengandungi maklumat seperti di KEW. Perakuan (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 42 . Ketua Jabatan hendaklah membuat penilaian dan perakuan tender kepada Lembaga Perolehan untuk keputusan. Tawaran hendaklah menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan tender. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang Jadual Tender KEW. Tender hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Tender pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Setelah keputusan tender diperolehi deposit tender akan diselaraskan kepada petender yang berjaya atau dikembalikan kepada petender-petender yang gagal. Ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) orang pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.PA-17. Jika tidak dapat diuruskan. Ketua Jabatan atau Pengerusi Lembaga Perolehan hendaklah memastikan supaya peti tawaran itu dilakri pada waktu tutup yang ditetapkan dan mengatur supaya peti itu dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka tender secepat mungkin. Tender yang lewat diterima tidak boleh dipertimbangkan.

Dalam memproses tender. Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan tersebut secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan tender itu. Dalam memilih tawaran yang tertinggi. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai tender kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Sekiranya tiada sebarang tawaran diterima. (l) (m) Lembaga Perolehan hendaklah menimbang tender-tender dan memilih tawaran yang tertinggi. Jika tawaran-tawaran lain terlalu rendah. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis tender kepada Lembaga Perolehan. Jika Pegawai Pengawal atau pegawaipegawai lain yang menguruskan tender mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran maka deposit tender tidak akan dikembalikan. (n) (o) (p) (q) (r) (s) 43 . Lembaga Perolehan hendaklah dimaklumkan mengenai penolakan ini bagi membolehkannya menimbang tawarantawaran lain. tender boleh dipelawa semula atau dirujuk kepada Perbendaharaan bagi mendapatkan kelulusan.hendaklah disertakan dengan salinan iklan tender. tender boleh dipelawa semula atau mohon pinda kaedah pelupusan daripada Kuasa Melulus. Pegawai Pengawal hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan tender tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai tender itu. Lembaga Perolehan hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. jadual pembukaan tender dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

harga hendaklah menggunakan Borang Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang KEW. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.PA-25. deposit sebut harga akan diselaraskan kepada penyebut harga yang berjaya atau dikembalikan kepada penyebut harga yang gagal.2 Sebut harga (a) (b) (c) (d) (e) Sebut harga hendaklah dipelawa sekurang-kurangnya kepada 10 syarikat atau orang perseorangan. Deposit sebut harga sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM5. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I.PA-26 dan menandatangani Jadual Sebutharga tersebut. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan sebutharga.PA-24. Kenyataan Tawaran Sebut Harga seberapa boleh disebarkan dengan meluas dengan menggunakan Borang KEW. Setelah keputusan sebut harga diperolehi.PA-17. Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Tawaran sebut KEW. Sebut harga hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Tawaran hendaklah dikemukakan dengan menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga Jabatan sebelum tarikh dan waktu yang ditetapkan. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah mengemukakan Jadual Sebutharga kepada Urus Setia untuk menilai dan (f) (g) (h) (i) (j) 44 .33. Sebut harga yang diterima lewat tidak boleh dipertimbangkan.000 hendaklah disertakan bersama tawaran.

Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis sebut harga kepada Jawatankuasa Sebut Harga . (k) Dalam memilih tawaran yang tertinggi Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. waktu dan tempat 45 . deposit sebut harga tidak akan dikembalikan. dan Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Kuantiti yang banyak. (l) (m) (n) 33. Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah menimbang tawarantawaran lain atau memutuskan pelawaan sebut harga semula. Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan sebut harga tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai sebut harga itu. Kenyataan Lelong hendaklah mengandungi maklumat terperinci semua aset yang akan dilelong. Sekiranya penyebut harga yang terpilih menolak tawaran.3 Lelong (a) Pelupusan melalui kaedah lelong boleh dilaksanakan ke atas aset berikut:(i) (ii) (iii) (b) Mempunyai nilai pasaran.membuat perakuan kepada Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan untuk pertimbangan dan keputusan selanjutnya. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai sebut harga kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Ketua Jabatan atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan sebutharga itu. Tarikh. Penyebut harga yang berjaya hendaklah diberitahu dengan serta merta. Dalam memproses sebut harga. Jika Ketua Jabatan atau pegawaipegawai lain yang menguruskan sebut harga mempunyai apaapa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak.

000.PA-27. tembaga dll. masa dan tempat lelongan akan diadakan. Bagi maksud mengiklankan sesuatu lelongan. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan. Sekiranya harga tawaran tertinggi kurang daripada 70% harga simpanan. Aset yang dibeli hendaklah diambil di dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelongan. kayu.PA-17 hendaklah dinyatakan di dalam senarai aset yang akan dilelong. getah. plastik dan sebagainya yang mempunyai nilai jualan. Kenyataan Lelong hendaklah diberi publisiti meluas dengan diedarkan kepada Kementerian/Jabatan untuk dipamerkan di papan kenyataan.lelongan hendaklah dinyatakan dengan jelas.4 Jualan Sisa (a) Kaedah pelupusan secara Jualan Sisa dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam (besi. (d) (e) (f) (g) (h) 33. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Urusan lelong hendaklah diadakan di ruang terbuka atau di dewan di mana kemudahan yang sesuai hendaklah disediakan untuk urusan melelong. adalah memadai notis itu mengandungi maklumat tarikh. Aset yang akan dilelong hendaklah dipamerkan untuk dilihat oleh orang ramai sekurang-kurangnya bagi tempoh dua (2) hari dengan harga simpanan dipamerkan pada aset yang dilelong.). Pembida yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran penuh dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh. 46 . (c) Harga simpanan untuk lelongan berdasarkan kepada nilai semasa aset di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Contoh Kenyataan Lelong adalah seperti di KEW. no.

2(a).2 kecuali para 33.(b) Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara:(i) (ii) (iii) Tender mengikut peraturan di para 33. Aset yang mempunyai unsur keselamatan.1(b). Kaedah tukar barang (barter trade) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakar dalam bidang berkenaan. Keutamaan hendaklah diberikan kepada syarikat-syarikat setempat. 33.5 Tukar Barang (Barter Trade) (a) Kaedah pelupusan secara tukar barang (barter trade) merupakan pertukaran aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad. dan (b) (c) 47 .1 kecuali para 33. Syarikat yang mengambil bahagian hendaklah dihadkan kepada 5 hingga 10 syarikat sahaja yang mempunyai lesen dan kemahiran dalam urusan tukar barang. Pertukaran aset hendaklah mengikut keperluan sebenar Jabatan. dan Dipelawa kepada syarikat Bumiputra mengikut Negeri/Setempat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit). Kenderaan yang telah diluluskan pelupusan secara jualan sisa tidak boleh didaftarkan semula. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar barang hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. (c) (d) Kementerian/Jabatan yang mempunyai kuantiti jualan sisa yang banyak boleh mewujudkan kontrak sendiri. Sebutharga mengikut peraturan di para 33. Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik.

di antara (b) (c) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal atau mengikut nilai pasaran. loji/alat penghawa dingin perlu dibuka sebelum penggantinya dipasang. Kaedah tukar beli (trade-in) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Aset yang sama jenis. Harga jualan aset hendaklah dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan tidak boleh ditolak daripada harga sebenar aset yang dibeli. Sebagai contoh. Peruntukan yang mencukupi bagi membiayai harga penuh aset yang akan diganti. 33. Aset perlu dikeluarkan sebelum gantinya dipasang. Penggantian aset hendaklah disahkan oleh Jabatan Teknikal (jika perlu). 48 . Harga jualan dirundingkan Kementerian/Jabatan dengan pembekal.(vi) Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas jualan. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar beli hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.6 Tukar Beli (Trade-In) (a) Kaedah pelupusan secara tukar beli (trade-in) dilaksanakan bagi aset yang masih boleh digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/Jabatan dan tiada Kementerian/ Jabatan lain yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal yang berniaga dalam bidang berkaitan. dan (viii) Cadangan jualan secara tukar beli hendaklah dimasukkan sebagai syarat dalam dokumen pelawaan tender/sebutharga dan juga dalam perjanjian kontrak perolehan.

Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh Pegawai Teknikal. dan Obsolete/obsolescent. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Kaedah pelupusan secara pindahan dilaksanakan berasaskan:(i) Permohonan penerima. atau keperluan Kementerian/Jabatan (d) 49 . Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Persekutuan yang lain. Tidak diperlukan selepas projek siap. tertakluk kepada Kuasa Melulus.33. dan Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih dan penjimatan Alat/komponen tukar ganti yang dipasang kepada aset penerima perlu direkodkan di Bahagian B KEW.7 Tukar Ganti (Cannibalize) (a) Kaedah pelupusan secara tukar ganti (cannibalize) boleh dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagian tertentu seperti bahagianbahagian jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai alat/ komponen ganti bagi pembaikan jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer yang lain. Pelupusan secara berasaskan:(i) (ii) (iii) (c) tukar ganti (cannibalize) dilaksanakan (b) Aset yang sama jenis dan kegunaannya.8 Pindahan (a) Pelupusan secara pindahan boleh dilaksanakan di antara Kementerian/Jabatan Kerajaan bagi aset yang boleh digunakan dalam bentuk asalnya tetapi tidak diperlukan lagi kerana:(i) (ii) (iii) (b) (c) Melebihi keperluan.PA-2 aset berkenaan. 33.

(ii) (c) Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:(i) (ii) Antara Kementerian/Jabatan Kerajaan latihan atau pameran sahaja. diserahkan kepada Aset yang diterima secara pindahan hendaklah dilupuskan oleh Kementerian/Jabatan penerima mengikut tatacara pelupusan yang berkuatkuasa. (vi) 33. pengangkutan hendaklah 50 . pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan. (d) Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Permohonan atau keperluan penerima. atau bagi tujuan Dari Kementerian/Jabatan Kerajaan kepada mana-mana organisasi. dan Kos pengendalian dan ditanggung oleh penerima. kelulusan Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah iaitu:(i) Aset boleh digunakan lagi dalam bentuk dan fungsi asal tetapi tidak diperlukan lagi oleh Kementerian/Jabatan.9 Hadiah (a) (b) Pelupusan secara hadiah hendaklah mendapat Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Daftar aset hendaklah Kementerian/Jabatan penerima. atau Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai bahan latihan atau pameran. dan Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus selepas aset diterima oleh pemohon.(ii) (iii) (iv) (v) Tidak dikenakan apa-apa bayaran. Kos pengendalian pindahan hendaklah ditanggung oleh penerima.

Jabatan Laut dan lain-lain. dipotong.10 Musnah (a) Kaedah pelupusan secara musnah boleh dilaksanakan bagi aset yang tiada nilai jualan/nilai sisa atau aset yang berunsur keselamatan dengan cara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (b) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam Langkah-langkah berikut hendaklah diambil sebelum pelupusan secara musnah dilaksanakan:(i) Mendapat kelulusan tempat pemusnahan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Mematuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. Bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai alat ganti hendaklah ditanggal/dikeluarkan terlebih dahulu untuk kegunaan akan datang. Jabatan Alam Sekitar. (f) (g) 33. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain. organisasi.(e) Cadangan pelupusan secara hadiah hendaklah disokong dengan Surat Permohonan daripada Kementerian/Jabatan. Tindakan bersesuaian seperti diketuk. Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau pameran hendaklah digunakan bagi maksud tersebut sahaja. Contohnya. kenderaan yang dihadiahkan untuk latihan hendaklah digunakan untuk latihan sahaja dan tidak boleh dibaiki dan digunakan semula di jalanraya.PA-19 selepas aset diterima oleh pemohon. Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan berserta Sijil Pelupusan Aset KEW. digelek dan sebagainya perlu diambil terlebih dahulu supaya (ii) (iii) (iv) 51 .

PA-18 hendaklah disediakan selepas tindakan selesai. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PELUPUSAN Carta aliran dan proses kerja pelupusan adalah seperti di Jadual 3 dan Jadual 4. PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat. tiada sebarang maklumat dapat diakses. 33. 34. (c) (d) 36.11Kaedah-Kaedah Lain Pelupusan Kaedah-kaedah lain yang tidak dinyatakan seperti di para 32 hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. dan (v) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan peraturan berkenaan. dan Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus adalah dikecualikan daripada semua jenis cukai. 35. Jabatan Pengangkutan Jalan hendaklah diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan Kementerian/Jabatan dibatalkan. TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN (a) (b) Label Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan pada aset hendaklah dipadamkan. 52 .tiada mana-mana pihak dapat mengambil dan menjual semula atau bagi aset yang mempunyai unsur-unsur keselamatan. Kad Pendaftaran kenderaan bermotor diserahkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa.

tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA.000. 10 10(a) Lulus ? 11 Tidak Ya 12 13 14 11 (a) Kembalikan kepada Urus Setia untuk maklumat lanjut Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus dan dokumen lain.JADUAL 3 CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1 2 3 Kenalpasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan >RM500.pindah persekutuan ke negeri. Syor kaedah pelupusan hadiah.000 15 16 53 .000 setiap satu atau jumlah keseluruhan <RM500. jika perlu Sediakan maklumat aset dalam Borang Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Kemaskini rekod 10(b) Kementerian/Jabatan 10(b) Nilai perolehan asal <RM50.PA-17 Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan Laporan Lembaga Pemeriksa dan tandatangan Kemukakan Laporan Lembaga Pemeriksa kepada Urusetia Pelupusan Urusetia menyemak laporan dan pastikan dokumen sokongan disertakan 4 5 6 Kembalikan kepada Lembaga Pemeriksa 8a Tidak 7 8 Ya 9 Lengkap ? Tentukan Kuasa Melulus Semak bidang Kuasa Melulus: Perbendaharaan 10(a) Nilai perolehan asal >RM50.PA-16. tukar beli.

terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta :a) b) Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500.000 Jika pelupusan diluluskan.000 Syor kaedah pelupusan hadiah. Jika pelupusan tidak diluluskan. jika perlu Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah 8 8a 9 10 10(a) hadiah/pindahan Jika laporan lengkap.PA-17 seperti berikut:a) b) c) d) e) 4 5 6 7 Keterangan aset Kuantiti Tarikh pembelian Tempoh digunakan/disimpan Nilai Perolehan Asal Proses Kerja f) Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW. 54 . pindah persekutuan ke negeri.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan:a) b) c) d) e) PEP bagi aset mekanikal/peralatan teknikal/perkakasan komputer Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli.JADUAL 4 PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW.PA-18 bagi pelupusan kaedah musnah Kemaskini rekod daftar aset. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA. terus ke proses 12.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan jika: i) ii) Nilai perolehan asal melebihi RM50. Sediakan maklumat aset dalam KEW. 10(b) 11 11(a) 12 13 14 15 16 b) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW.PA-16. jika perlu. tukar beli. Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. Kemukakan kepada Kementerian/Jabatan jika: Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.PA-17 Kemukakan KEW. tukar barang Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan Gambar aset.

PA-15 No.PA-17) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan..55 KEW. Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW. hingga ………………. Rujukan: Tarikh: Kepada: ………………………… ………………………… (Nama Pegawai yang dilantik) LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama ……………… (tahun) mulai dari ……………. (Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama:………………………………… Jawatan:……………………………… Cop: 55 . . 2.. ……………………………………….

.

.

…………………………… …………….. Jawatan: ……………………. Cop: * Pilih mana yang berkenaan 58 .PA-18 KEMENTERIAN/JABATAN: _____________________________________________ SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan. Tandatangan Nama: …………………….KEW... :…………………………………..…………………. Jenis Aset Kuantiti Secara Tarikh Tempat :…………………………………. : (Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)* :……………………………. Jawatan: …………………… Cop: ……………………………… Tandatangan Nama: ………………………. :…….…….

(Sijil Menyaksikan Pemusnahan disertakan) 4. bertarikh …………. Bilangan item: ………………………………. saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan seperti berikut :1.………. Bilangan item …………..……... Bilangan item . (Salinan Kad Kawalan Stok Disertakan) Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Jabatan/Bahagian : …………………………………… : ………………………….………………………………………………………………… (Surat Akuan Terima disertakan) 2. Aset berikut telah dilupuskan secara musnah. 59 .…………………………………………………………………………...... Bilangan item: ……………………. Bilangan item …. Aset berikut telah dilupuskan secara dijual. Aset berikut telah dimasukkan ke dalam stok.PA-19 KEMENTERIAN/JABATAN:____________________________________________ SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Merujuk surat kelulusan No. : …………………………………… : …………………………………… : No.………………………. Rujukan ………………………………………………. Kaedah pelupusan: …………………………….. Cara dimusnahkan: ……………………………………………………………………. Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain.………………………… (salinan resit disertakan) 3.KEW.Resit …….…………..……………………………………………………. Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah.. (Dokumen berkaitan disertakan) 5...………………………………………… dipindahkan/hadiah kepada………………….

: ………………………………………… : ………………………………………… : ……………………………………… 60 Cop Jabatan : ..PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN TAHUN : …………… KEMENTERIAN/JABATAN :…………………………………………………………………………………………………………………… BIL KEMENTERIAN/ JABATAN JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL (RM) HASIL PELUPUSAN (RM) JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA (RM) KAEDAH JUALAN PINDAHAN MUSNAH LAIN Nota : Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh : ……………………………………….KEW.

PA-21 No. 4. Tender akan ditutup pada ______________ jam 12. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bagi tender tempatan atau 90 hari bagi tender antarabangsa bermula dari tarikh tender ditutup. 2.00 tengahari.PA 22) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Aset Kerajaan (KEW. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul berlakri dan ditanda dengan No. 1.KEW. 3. Tender : KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1. Tender adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil. 5. Tender ___________ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ 61 . Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender Aset boleh dilihat pada ___________ hingga ___________ di antara jam _________ hingga __________ di _____________________________________. 3. 2.

6. Jika gagal. bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. deposit tender akan dirampas. Deposit Tender hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order atas nama _____________________________________(Kementerian/Jabatan).5 6.7 Petender yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemberitahuan keputusan. 6.3 6. SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN TENDER 6. 6. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle).2 Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. Petender adalah dikehendaki menyertakan deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau tertakluk kepada maksima RM10.6 Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. 62 .8 Petender yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-iswhere-is-basis).1 6.6. mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri.000. 6. Jika bayaran penuh tidak dijelaskan dalam tempoh 14 hari.4 Tawaran tanpa/kurang deposit tender tidak akan dipertimbangkan.

KEW PA-22 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan, Tawaran Untuk Tender No. …………../…….. Merujuk kepada perkara di atas, saya/syarikat berminat menyertai tender tersebut. 1. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM)

63

2.

Bersama-sama ini disertakan deposit tender (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM10,000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia ________________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan).

3.

Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan Nama/Cop Syarikat

__________________________________ __________________________________

64

KEW.PA -23 JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk dipamer di Papan Kenyataan)

Bil.

Kod Petender

Harga

Nota :

Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen tender yang diterima sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana tender yang dijadualkan. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ……………….. Jawatan : ………………..

__________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Jawatan : ………………………

__________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Jawatan : ……………………….

Tarikh :________________________

65

KEW.PA-24 No. Sebutharga : KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/Jabatan: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil. 1. 2. 3. 2. Aset boleh dilihat pada ________________ dan/hingga ________________ di antara jam _____________________ hingga ______________________ di _________________________________________________________________. Tawaran sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.PA 25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No. Sebutharga _______/_______ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat:_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Tarikh tutup sebutharga pada ________________ jam 12.00 tengahari. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan. ________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Alamat: Tarikh: Cop: 66 Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender

3.

4.

5.

Jika gagal. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle). 2. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika bayaran tidak tidak akan sebutharga 67 . 3. Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. 6. dijelaskan dalam tempoh tersebut. 4.000 mengikut mana yang terendah. 7. Tawaran tanpa/kurang deposit sebutharga tidak akan dipertimbangkan. bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. 8.SYARAT DAN PERATURAN SEBUTHARGA 1. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-whereis basis). Deposit sebutharga hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama ______________________________________________(Kementerian/Jabatan). Penyebutharga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebutharga sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5. deposit dikembalikan. 5.

saya/syarikat berminat menyertai sebutharga tersebut./……. PA-25 BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. …………. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM) 68 . Merujuk kepada perkara di atas. Tawaran Untuk Sebutharga No.KEW. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan. 1...

000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia _________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. terima kasih. Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 69 . Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan. 4. Bersama-sama ini disertakan deposit sebutharga (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM5. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan).3. Sekian.

PA-26 JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan) Bil.KEW... __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ……………….. Jawatan : ………………. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………... Jawatan : ………………. Jawatan : ……………….. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………. Kod Penyebutharga Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana sebutharga yang dijadualkan. Tarikh :________________________ 70 .

. Senarai aset yang akan dilelong adalah seperti di KEW........... (iv) (v) (vi) Jabatan berhak mengubah susunan jualan tersebut di senarai KEW............ di alamat ... no..............PA-27(A)........... Jabatan ini hendaklah bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual................ Syarat dan peraturan lelong adalah seperti berikut:(i) (ii) Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan... (nama Kementerian/ Jabatan) akan mengadakan jualan lelong aset seperti berikut:Tarikh Masa : : ........... dan/hingga .............. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1........................................................ aset berkenaan akan dilelong semula....PA-27 KENYATAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN Dimaklumkan bahawa............................................ di antara jam ... Tempat : 2. 3.......................PA27(A) dan menarik balik mana-mana aset daripada senarai tersebut.................... ................ (iii) Penawar harga tertinggi adalah pembida yang berjaya dan jika ada apaapa perselisihan yang berbangkit mengenai penawar yang tertinggi............................ ......... hingga ....................... Semua aset boleh dilihat pada tarikh..........................................000.....................KEW..... 71 ... Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan. perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh. Semua aset adalah dilelong sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is-basis).............

Kad Pengenalan dan alamat kepada pegawai pelelong semasa jualan dilakukan. Pembida yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelong. Jabatan berhak untuk melupuskannya. (ix) (x) Pembayaran penuh hendaklah dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan.(vii) Semua perbelanjaan bagi mengangkut aset hendaklah ditanggung oleh pembida sendiri. 72 . (xi) Segala bayaran hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum aset boleh dikeluarkan dari premis Jabatan. no. (viii) Pembida yang berjaya hendaklah memberitahu nama penuh. Jika tidak.

.............. 8.. 2................ 4....... : ........................... : ....... 5........................ 3....................... 6.... Cop Kementerian/ Jabatan: 73 . 7.......... (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : ......... 9.............................................KEW..........PA-27(A) SENARAI ASET YANG DILELONG KEMENTERIAN/ JABATAN: ___________________________________________ Lot 1. Jenis Aset Kuantiti Harga Simpanan (RM) ......................... 10.....

grain or dried leguminious vegetables. Refrigerators. fruit or other agricultural produce and other agricultural machinery. Harvesting or threshing machinery. super -heated water boilers. poultry-keeping or bee-keeping machinery. Air Conditioning Machinery 6. 4. other than Farm-type machinery. spreaders and fertilizer distributors. poultry incubators and brooders. Steam or other vapours generating boilers. grass or hay mowers. 5. machinery used in the milling industry or for the working of cereal or dried leguminous vegetables. weeder. seders. forestry. heat pumps and air conditioning machinery. including straw of folder balers. scarifiers. planter. Machines for cleaning. sorting or grading seed. vans. sorting or grading eggs. Automotives 7. PERKARA 2. 3. Boilers 8. Motorcycles. lorries. cranes and Etc. trucks. machines for cleaning. harrow.Kembaran A ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR BIL Agricultural Machinery 1. cars. recovery vehicles. Milking machines and dairy machinery. 74 . horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation. cultivator. including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment. Agricultural. Agricultural. lawn or sports ground rollers such as ploughs. freezers and other refrigerating or freezing equipment.

machinery for capsuling bottles. mechanical stokers. ventilating or recycling hoods. tubes and similar containers. boxes. 10. Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines). including cable cranes. Dish Washing Machines. Dish washing machines. angledozers. cranes. graders. 14. Air or other gas compressors and fans. portal or pedestal jib cranes. road rollers and other building or road construction machinery. for pulverised solid fuel or gas. cans. excavators.BIL Cranes and Hoist 9. bags or other containers. mobile lifting frames. Ships derricks. machinery for cleaning or drying bottles or other containers. Furnace 16. pile drivers. PERKARA Pulley tackle and hoists. including their mechanical ash dischargers and similar appliances. machinery for filling. Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines. shovel loaders. scrapers. Bulldozers. Fans 15. Furnace burners for liquid fuel. jacks. bridge cranes. levelers. tower cranes. tamping machines. winches and capstans. Packing Or Rapping Machines 12. staddle carries and works trucks fitted with a crane – overhead travelling crane. Construction Plants and Machinery 11. sealing or labeling bottles. 75 . mechanical shovels. skip hoists. closing. jars. other packing or wrapping machinery for aerating beverages. Engines 13. horing machinery.

fire fighting equipments including fire extinguishers and auxiliary equipments.BIL 17. Mechanical appliances for projecting. drying. dispersing or spraying liquids or powder. 25. Machinery. steaming. dryers. including incinerators. acetylene gas generator and etc. Forklift trucks. heat exchange. Heat Treatment Equipments And Heat Exchanges 20. Rail locomotives and coaches Railway or tramway maintenance or service vehicles (for example. Medical. instantaneous or storage water heater. Lift And Escalators 23. Locomotives 24. Gas producer. surgical or laboratory sterilizes. evaporating. 22. 76 . PERKARA Industrial or laboratory furnaces and ovens. handling. for the treatment of materials by process involving a change of temperature such as heating. trackliners. loading or unloading machinery. vaporising. conveyors and other lifting. testing coaches and track inspection vehicles). ballast tampers. rectifying. roasting. workshops. Gas Producer 18. plant or laboratory equipment. steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines. condensing or cooling. Jet Projecting Machines 21. cooling tower. Lift and escalators. Handing Equipments 19. other works trucks fitted with lifting or handling equipment. cooking. cranes. pasteurising. distilling. sterilizing.

spectrometers. Hydrometers and similar floating instruments. Electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets. thermometers. protractors. electro. roads. mechanical. 29. 30. refractometers. safety or traffic equipment for railways. level. electro magnetic or permanent magnet chucks. port installations or airfields. 35. 34. hygrometers and psychrometers. barometers. instruments for measuring length. with self-contained electric motor. pyrometers. disc calculators). PERKARA Railway or tramway goods vans and wagons. surface tension. pantographs. Electric generating sets and rotary converters. clutches and brakes. Electro-mechanical domestic appliance. Gas. Metrological Equipments 31. micrometers. checking quantity of heat. drafting machines. Electric motors and generators.BIL 26. machines and apparatus. including electro mechanical) signalling. sound or light. 32. drawing sets. clamps and similar bolding devices. measuring rods and tapes. parking facilities. Electro magnets. slide rules. 36. Mecha-Electric Equipments 28. gas or smoke and analysis apparatus. Drawing. 77 . 27. marking out or mathematical calculating instruments (for example. Instruments and apparatus for measuring or checking the flow. for use in the hands (for examples. pressure or other variables liquids or gases (for example polarimeter. liquid or electricity supply or production meter. expansion. Railway or tramway track fixtures and fitting. instruments and apparatus for measuring or checking viscosity. brazing or welding. inland waterways. porosity. callipers). electro-magnetic couplings.magnetic lifting heads. 33. Soldering. tramways.

sharper. pedometers and speed indicator tachometer. Wrist-watches. 39.washes and other watches. hydraulic jack machine. water wheels. 78 . dental or veterinary sciences. driller. Machines for extruding. Musical Instruments 41. Weighing Machinery. milling machine and etc. Medical Equipments 40. 44. PERKARA Revolution counters.BIL 37. including stop watches. tulle. Textile Machinery 43. Weaving machines (looms) Knitting machines. hydraulic turbines. Instruments and appliances used in medical. other electromedical apparatus and sight testing instruments. miliometers. production counters. lace. braid or net and machines for tufting. embroidery. drawing texturing or cutting textile materials. 38. pocket. 47. 46. All musical instruments. Turbines 42. Workshop equipments and machinery such as lathe machine. gas turbines. trimmings. including scientigraphic apparatus. Nota: Sumber daripada JKR. alarm clock. doubling or twisting machines and other machinery for producing textiles yarns textile reeling or winding machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines. spinning. Machines for preparing textile fibres. wall clocks. Steam turbines. Workshop Equipments 45. stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn. surgical. taximeters.

Alat Input/Output 5. Pembaca tanda optik (OMR) 9. Unit Pemprosesan Pusat (CPU) Perkakasan Utama 2. Mesin penebuk 7. Pemacu cakera liut 4. Pemacu pita katrij/kaset dan lain-lain 1. Pemacu pita magnetik dan kawalannya Perkakasan Periferal/Storan Sekunder 3. Unit pameran video 2. Ingatan Utama 4. Pemacu cakera dan kawalannya 2. Alatan yang terkandung di dalam CPU 1. Unit konsol 3. Unit Kawalan. Pembaca aksara aptik (OCR) 8. Pembaca pita kertas.KEMBARAN B SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER JENIS PERKAKASAN ALAT/KOMPONEN 1. Teletaip 4. Pembaca kad 6. Kira-kira dan Logik 3. Alat storan mikroflis 5. Alat pen bercahaya 79 .

Line driver 4. Modem Perkakasan Komunikasi 3. Tetikus 11. Unit kawalan Komunikasi 2.10. Telepencetak dan lain-lain 1. Scanner 13. 80 . Alat rangkaian (networking device) dll. Pemplot 15. Alat antara muka 5. Pencetak 14. Degitiser Alat Input/Output 12.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB F KEHILANGAN dan HAPUS KIRA .

dan Membolehkan tindakan surcaj atau tatatertib dikenakan ke atas kecuaian pegawai. Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan aset kerajaan.000. 37. “Hapus kira” ialah satu proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang. Menyelaraskan rekod aset.KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA “Kehilangan” bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian. bencana alam. pejabat atau pejabat wilayah. OBJEKTIF Hapus kira aset kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 38. kebakaran.1 Peringkat Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. KUASA MELULUS 38. Kamera Digital. Walkie-Talkie. “Ketua Jabatan” termasuk ketua sesuatu cawangan. daerah. kesusutan. Semua kehilangan yang melibatkan peralatan Elektronik. “Pegawai Pengawal” ialah Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan. daerah kecil.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. Komunikasi dan ICT seperti di bawah tanpa mengira nilai perolehan asal iaitu:(i) (ii) (iii) Telefon Bimbit. Mengawal kerugian yang ditanggung oleh Kerajaan akibat kehilangan aset. kemalangan.BAB F . 81 . penipuan atau kecuaian pegawai awam.

1(b). Palmtop/ Pocket PC. Pegawai Pengawal sebelum meluluskan apa-apa hapus kira mesti berpuashati bahawa soal kecurian. dan Smartphone.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. penipuan atau kecuaian tidak melibatkan pegawai awam. penipuan atau kecuaian pegawai awam tanpa mengira nilai perolehan asal. 39. 38. Mengemukakan Laporan Awal dan salinan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan adalah bertanggungjawab sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira. URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA 39.2 Tugas-tugas Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang melalui Daftar Harta Modal/Inventori. (ix) (x) (c) Pemain CD/DVD.(iv) (v) (vi) (vii) Kamera Video.PA-29. (b) 39.000 dan tidak melibatkan aset di para 38. dengan 82 . Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat menggunakan contoh format KEW. (viii) LCD projector.PA-28 daripada Ketua Jabatan. Semua kehilangan yang melibatkan kecurian. Komputer Riba.2 Peringkat Pegawai Pengawal (a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50. Personal Digital Assistant (PDA). Mendapatkan Laporan Awal KEW.

Memaklumkan keputusan kepada Ketua Jabatan untuk tindakan kemaskini rekod daftar aset.1 Melaporkan Kehilangan Apabila terdapat apa-apa kehilangan aset Kerajaan.(e) (f) (g) (h) (i) Mendapatkan hasil siasatan polis. Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan walaupun laporan hasil penyiasatan polis belum diperolehi.PA-30 daripada Mengemukakan Laporan Akhir bagi mendapatkan ulasan dan syor daripada Pegawai Pengawal. dan 83 . Mendapatkan maklumbalas kedudukan tindakan surcaj/tatatertib daripada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib dan memaklumkannya kepada Perbendaharaan. tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut:(a) Pegawai yang mengetahui kehilangan hendaklah melaporkannya kepada Ketua Jabatan dengan serta merta. Memaklumkan syor surcaj atau tatatertib kepada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib untuk tindakan selanjutnya. Mendapatkan Laporan Jawatankuasa Penyiasat. Akhir KEW. PROSES HAPUS KIRA 40. (j) (k) (l) (m) (n) 40.PA-31 daripada Ketua Jabatan dan mengemukakannya kepada Kuasa Melulus dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan hapus kira. Mendapatkan Sijil Hapus Kira KEW.PA-32 ke Perbendaharaan tidak lewat dari 15 Mac tahun berikutnya. Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan hapus kira lengkap dan teratur. dan Menyedia dan mengemukakan Laporan Tahunan Tindakan Surcaj/Tatatertib KEW.

hendaklah melaporkan kepada Polis dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dari waktu kehilangan diketahui.(b) Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang mengetahui kehilangan berlaku. Laporan Awal hendaklah disediakan oleh pegawai atasannya diperingkat Kementerian/Ibu Pejabat. (b) Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan.3 Jawatankuasa Penyiasat (a) Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan KEW. dalam tempoh dua (2) hari bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan Laporan Polis terus kepada:(i) (ii) (c) Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana kehilangan aset berlaku. Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku hendaklah dengan segera. pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat. (b) Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia.PA-29 dengan segera dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani.PA-28 (a) Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal. Ketua Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara. dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Keanggotaan Jawatankuasa Penyiasat terdiri daripada:(i) (ii) (iii) (c) pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan dari bahagian/unit yang sama. 40.2 Laporan Awal KEW. 40. Bagi kes kehilangan yang melibatkan seseorang Ketua Jabatan. Pegawai Pengawal dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan 84 . Akauntan Negara. dan sekurang-kurangnya dua (2) orang ahli di mana pegawai yang lebih kanan sebagai Pengerusi.

jika ada. Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulangnya kejadian kehilangan. gambar lokasi kejadian (jika perlu) dan dokumen-dokumen berkaitan ke Perbendaharaan. Memeriksa sendiri tempat berlakunya kehilangan. 40. Laporan akhir hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/Daftar Inventori.5 Laporan Akhir KEW.PA-30 (a) Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir dan kemukakan kepada Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh pelantikan. Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan. Pengawai Pengawal setelah berpuas hati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab untuk:- (b) (c) (d) (e) 85 . salinan Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori. Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh dilampirkan kepada Laporan Akhir. Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan Laporan Akhir untuk syor dan ulasan kepada Pegawai Pengawal. dan Menyediakan dan menandatangani Laporan Akhir.4 Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Penyiasat:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Menjalankan siasatan dengan segera selepas pelantikan.Malaysia yang tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai Jawatankuasa Penyiasat. Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) dan Arahan Keselamatan Kerajaan dipatuhi. Mengenalpasti kelemahan yang wujud. Laporan Akhir perlu dikemukakan mengikut tempoh yang ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis belum diperolehi. 40.

atau Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang tanpa surcaj atau tatatertib. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA HAPUS KIRA Carta aliran dan proses kerja hapus kira adalah seperti di Jadual 5 dan Jadual 6. Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset KEW. Maklumkan keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib ke atas syor surcaj/tatatertib kepada Perbendaharaan dalam tempoh sembilan (9) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. 86 . (g) Laporan Akhir yang lengkap dengan syor dan ulasan Pegawai Pengawal hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan. TINDAKAN KEMENTERIAN/JABATAN SELEPAS KELULUSAN (a) (b) Kelulusan hapus kira hendaklah dicatatkan di dalam Daftar Harta Modal atau Inventori. Syor Surcaj/Tatatertib hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian/Jabatan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. atau oleh Jawatankuasa Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru untuk menjalankan siasatan semula. (c) (d) 42. (ii) (iii) (f) Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal boleh mengarahkan siasatan semula. Bagi maksud ini Pegawai Pengawal boleh:(i) (ii) Mengarahkan siasatan semula Penyiasat sedia ada. 41.(i) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang dengan surcaj atau tatatertib atau kedua-duanya sekali. dan Menandatangani sendiri syor dan ulasan.PA-31 dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan.

PA-29 dan kemukakan kepada Urus setia Urus setia semak Laporan Akhir 8 Ya 9 Lengkap ? Urus setia kemukakan Laporan Akhir kepada Pegawai Pengawal untuk syor dan ulasan.PA-28 J/kuasa Penyiasatan menjalankan siasatan J/kuasa Penyiasatan sediakan Laporan Akhir KEW. Kembalikan kepada Urus setia untuk siasatan semula 11a Tidak 10 11 Ya 12 Puas hati ? a) Berikan syor dan ulasan di Laporan Akhir b) Luluskan Hapus Kira jika di bawah bidang kuasanya.PA-31 kepada Perbendaharaan .JADUAL 5 CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET 1 2 3 4 5 6 Kembalikan kepada J/Kuasa Penyiasat 8a Tidak 7 Laporkan kehilangan serta merta kepada Ketua Jabatan Laporkan segera kepada Polis dalam masa 24 Jam Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. Kemukakan Laporan Akhir kepada Perbendaharaan Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan Lulus ? Ya Maklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan 13 14 Kembalikan kepada Pegawai Pengawal untuk maklumat lanjut Tidak 15a 15 16 17 18 87 Kemukakan Sijil Hapus Kira KEW. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir.PA-27 dan kemuka kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan Pegawai Pengawal lantik J/kuasa Penyiasatan KEW.

PA-29. (b) Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. Ketua Jabatan/pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Kementerian/Jabatan hendaklah:(a) mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat.JADUAL 6 PROSES KERJA HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Proses Kerja Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. Jika Perbendaharaan memerlukan penjelasan lanjut.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. Pegawai Pengawal hendaklah:(a) Memberi syor dan ulasan. Jika Laporan akhir lengkap. terus ke proses 16.1 (b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.PA-31. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38. Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan. terus ke proses 12. Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:(a) Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal/Inventori. dan (b) memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada). Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan. penipuan atau kecuaian pegawai awam. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian. dan (b) Meluluskan hapus kira jika:(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50. permohonan dikembalikan kepada Pegawai Pengawal. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula.000.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. terus ke proses 9.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan. dan (c) Melibatkan soal kecurian. Jika tidak berpuas hati. dan (c) Syor surcaj/tatatertib jika ada. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan. 4 5 6 7 8 8a 9 10 11 11a 12 13 14 15 15a 16 17 18 88 . Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir. Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan. (b) Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW. Kemukakan ke Perbendaharaan jika:(a) Nilai perolehan asal melebihi RM50. Urus setia menyemak Laporan Akhir. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW.1(b).

KEW. Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Jabatan : 89 . 7. Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku. 9. ………. Keterangan Aset yang hilang. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset yang hilang.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan :1. 8. Catatan. Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui. No. Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini.………………………. 4. Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku. Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja. Jika ya. 5. nama dan jawatannya. 10. Rujukan dan Tarikh Laporan Polis. (a) (b) (c) (d) (e) 2. 3. Cara bagaimana kehilangan berlaku. 11. Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. 6.

. Tuan/Puan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan. 3.(tarikh). Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan s..k.. Rujukan Fail: Tarikh: Kepada: …………………………………… …………………………………… (Nama dan Jawatan Pegawai yang dilantik) PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan Penyiasat ini melantik tuan/puan (nama sebagai aset) Pengerusi/Ahli Jawatankuasa untuk menyiasat kehilangan ………………………………………………………………………………… di.(Kementerian/Jabatan/PTJ) mulai dari tarikh surat ini. : ………………………………………… : ……………………………………………………………….PA-30) yang dilampirkan....PA-29 No.……………………………………………………….. Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai panduan.KEW..) 2. seperti Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (KEW... (No. : ………………………………………………………………. Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum ……………….. Rujukan Laporan Awal ………………………………... Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 90 .

Keterangan Aset yang hilang. (a) Nama pegawai yang: (i) (ii) (iii) Secara langsung menjaga aset tersebut. Bertanggungjawab ke atas kehilangan itu.KEW. Perihal Kehilangan (a) (b) (c) (d) (e) Tarikh diketahui Tarikh sebenar berlaku Tempat kejadian. Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima.PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan: 1. Bertanggungjawab sebagai penyelia. Jika ada. Bagaimana kehilangan diketahui Bagaimana kehilangan berlaku 3. 4. sila sertakan. 91 . (a) (b) (c) (d) (e) (f) Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Anggaran Nilai Semasa 2.

5. Nyatakan adakah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan.. 6. ………………………………………….(b) Mengenai setiap pegawai di atas. Arahan Keselamatan Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau diikuti.. 92 . jika ada. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut. Jika ada nyatakan tarikh kuatkuasa hukuman. nyatakan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Jawatan hakiki pada masa kehilangan Tugasnya (sertakan senarai tugas) Taraf Jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/ sementara/ kontrak) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja.. berikan butir-butir ringkas dan rujukannya) (vii) Maklumat lain.(Pengerusi) …………………………………………. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. (Jika ada. Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan memberikan justifikasi. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah berulangnya kejadian ini. Rumusan Siasatan 8. Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya. …………………………………………. 7.

(Ahli) ………………………………………….. …………………………………………. ………………………………………….Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………... …………………………………………. Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal :Syor : Ulasan: Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : Cop Kementerian/Jabatan: 93 .(Ahli) …………………………………………. : : : : ………………………. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh 9... …………………………………………..

: ………………………………………………….. Aset berikut telah dihapus kira dan Daftar Harta Modal/Inventori berkenaan telah dikemaskini. Bil Jenis Aset No. 94 ..KEW. : ………………………………………………….. Pendaftaran Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Kementerian/Jabatan: : …………………………………………………. : …………………………………………………..PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Merujuk kelulusan Perbendaharaan Bil ………………………………… bertarikh ……………….

:……………………………………………………………….PA-32 LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN TAHUN………… KEMENTERIAN………………………………………………………….……………………………………………………………………… Nilai Perolehan Asal (RM) Nilai Semasa (RM) Tindakan Surcaj Amaun Surcaj (RM) Tarikh Dikenakan Tindakan Tatatertib Jenis Hukuman Tarikh Dikenakan Ruj.…… 95 . :………………………………………………………………. Perbendaharaan Kementerian/ Jabatan Jenis Aset Punca Kehilangan JUMLAH Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh :……………………………………………………………….KEW. Kelulusan Bil. :………………………………………………………….

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) KEMENTERIAN KEWANGAN .

PA-5 KEW.PA-6 KEW.PA-8 DAFTAR INVENTORI PENJELASAN DAFTAR INVENTORI SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SENARAI DAFTAR INVENTORI DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SENARAI ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… i .PA-2 BAHAGIAN B: DAFTAR HARTA MODAL PENJELASAN DAFTAR HARTA MODAL 15 16 18 29 20 21 22 23 24 KEW.PA-7 KEW.PA-4 KEW.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN KANDUNGAN Tajuk PENDAHULUAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A KEW.PA-3 KEW.PA-1 PENERIMAAN BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN Perenggan Muka surat 1 1-2 3 5 BAB B JADUAL 1 PENDAFTARAN CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN A: DAFTAR HARTA MODAL 3-13 6 12 13 JADUAL 2 14 KEW.

PA-15 KEW.PA-9 KEW.PA-11 KEW.PA-13 KEW.PA-14 PENYELENGGARAAN SENARAI ASET YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL 19-22 32 34 35 BAB E JADUAL 3 JADUAL 4 KEW. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI 14-18 25 28 29 30 31 BAB D KEW.PA-10 KEW.Tajuk Perenggan Muka surat BAB C KEW.PA-18 KEW.PA-12 PENGGUNAAN.PA-17 KEW.PA-19 PELUPUSAN CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN SURAT LANTIKAN AHLI LEMBAGA PEMERIKSA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 23-36 36 53 54 55 56 57 58 59 ii .PA-16 KEW.

PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL TENDER PELUPUSAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN SENARAI ASET YANG DILELONG ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER Perenggan Muka surat 6.PA-23 KEW.PA-25 KEW.PA-27 KEW.PA-26 KEW.PA-24 KEW.PA-21 KEW.PA-28 KEW.PA-27(A) KEMBARAN A KEMBARAN B BAB F JADUAL 5 JADUAL 6 KEW.Tajuk KEW.PA-22 KEW.0 61 63 65 66 68 70 71 73 74 79 KEW.PA-29 KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA HAPUS KIRA ASEAT ALIH KERAJAAN LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN PELANTIKAN J/KUASA PENYIASATAN 37-42 81 87 88 89 90 iii .

Tajuk
KEW.PA-30 KEW.PA-31 KEW.PA-32 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB

Perenggan

Muka surat
91 94 95

iv

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA)

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN
1. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah tatacara bagi menguruskan Harta Modal dan Inventori meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira.

2. Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. 3. Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. 4. Aset Alih terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:4.1 Harta Modal (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu; atau (b) Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual/buku panduan pengguna. 4.2 Inventori (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. Perabot, hamparan, hiasan, langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal. 1

(b)

5. Harta Modal dan Inventori mengandungi kategori yang ditetapkan seperti berikut:5.1 Kategori bagi Harta Modal ialah:(i) (ii) (iii) 5.2 Loji/Jentera Berat; Kenderaan; dan Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/ Dapur/Sukan.

Kategori bagi Inventori ialah:(a) Nilai perolehan asal kurang daripada RM1,000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) (b) Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/ Makmal/ Bengkel/ Dapur/ Sukan

Tanpa mengira nilai perolehan asal:(ii) (iii) (iv) Perabot; Hamparan, Hiasan dan Langsir; dan Pinggan Mangkuk

6. Istilah dan perkataan yang diguna pakai dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) hanyalah bagi maksud pengurusan aset alih Kerajaan sahaja.

2

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A PENERIMAAN .

BAB A . Langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi semasa menerima aset :(i) (ii) (iii) Menyemak butiran di dalam dokumen memastikan aset yang diterima adalah betul. Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan dengan serta merta maka dokumen tersebut hendaklah dicatatkan ‘‘Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa.PA-1 jika terdapat kerosakan atau perselisihan. diukur. dikira. yang sah bagi Aset hendaklah diperiksa. (a) (b) (c) Memastikan setiap aset yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. “Pegawai bertauliah” ialah pegawai yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu. 1. dan Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik. sempurna dan selamat untuk digunakan. Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan.PENERIMAAN “Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi. ditimbang atau diuji”. ditimbang atau diuji serta merta sebelum disahkan penerimaannya. Setelah disemak dan diperiksa. (iv) 3 . diukur. dikira. PERATURAN PENERIMAAN Aset yang diterima perlu dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan. Pemeriksaan teknikal oleh pegawai-pegawai Kerajaan yang bertauliah hendaklah dilakukan apabila perlu mengikut kaedah yang bersesuaian. pegawai aset/penerima adalah bertanggungjawab menyediakan Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW. OBJEKTIF (a) (b) (c) 2.

PA-1 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan hendaklah dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal. (vi) (vii) 4 . jika ada. Pegawai Penerima hendaklah memastikan bahawa aset diterima berserta dengan Surat Jaminan daripada pembekal yang mengesahkan bahawa mutunya menepati spesifikasi seperti dalam perjanjian pembelian. dan Pegawai Penerima hendaklah memastikan aset yang diterima disertakan manual penggunaan dan penyelenggaraan.(v) Borang KEW.

.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB B PENDAFTARAN .

PUNCA MAKLUMAT Bagi mendaftar aset. Memudahkan pengesanan dan pemantauan. TEMPOH PENDAFTARAN Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. Membolehkan keadaan aset diketahui. 5. tepat dan kemaskini. Invois. 6. OBJEKTIF Pendaftaran aset adalah bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 4. jika Kementerian/Jabatan Aset lucuthak yang telah dikategorikan di bawah akta tertentu adalah menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal untuk menentukan tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan bagi maksud tersebut sahaja.2 Aset lucuthak hendaklah didaftarkan berkenaan bercadang menggunakannya. Mewujudkan pangkalan data yang lengkap. dokumen berikut boleh dirujuk:7.1 Aset yang dibeli:(a) (b) (c) Pesanan Rasmi Kerajaan.1 6. Walau bagaimanapun Kementerian/Jabatan/PTJ hendaklah mewujudkan satu senarai daftar aset berkenaan bagi tujuan rekod.PENDAFTARAN 3.BAB B . Nota Serahan. dan Memudahkan penyelenggaraan. PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK 6. 7. 6 . PENDAFTARAN ASET HADIAH Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran dan latihan/pembelajaran tidak perlu didaftarkan. pelupusan dan penggantian aset.

Daftar hendaklah dicetak.2 dan 7.PA-2. 7. Manual Pengguna.3. dan Salinan Sijil Lucuthak bagi aset yang diterima berikutan Perintah Lucuthak oleh Mahkamah. Kad Jaminan. dan Daftar Inventori KEW. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan.(d) (e) (f) (g) 7. (c) 7.PA-3. dan 7 . pendaftaran hendaklah berasaskan maklumat di fizikal aset berkenaan atau sumber-sumber lain yang berkaitan. 8.2 Daftar Harta Modal KEW.4 Aset yang belum berdaftar:Sekiranya tiada punca maklumat seperti di para 7. 7.3 Aset yang diterima daripada sumber lain:(a) (b) Salinan daftar jika aset diterima secara pindahan.1. Aset yang disewa beli:(a) (b) Surat Ikatan Perjanjian. Surat kelulusan menerima hadiah mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa berserta maklumat lengkap aset berkaitan. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan.2 Dokumen Kontrak. Bagi pendaftaran melalui sistem berkomputer. dokumen yang digunakan adalah seperti berikut:(a) (b) 8. DOKUMEN PENDAFTARAN 8. perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi:(a) (b) Format yang sama hendaklah diguna pakai.1 Bagi memudahkan urusan merekod dan mengesan sesuatu aset.

PA-2 dan KEW. 10.(c) 9. PENGESAHAN PENDAFTARAN Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicop pada dokumen punca maklumat yang berkaitan seperti contoh berikut:‘Telah direkodkan pada ……(tarikh). Salinan KEW. BUTIRAN MAKLUMAT Butiran maklumat di dalam KEW. (b) (c) (ii) (iii) 8 . URUSAN PENDAFTARAN ASET ALIH 11. Pendaftaran di peringkat Kementerian Kumpulkan senarai daftar PTJ.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW. Ditandatangan oleh Ketua Jabatan.PA-5 perlu disediakan.PA-2 dan KEW.PA-5 hendaklah dikemukakan secara tahunan seperti berikut:(i) Pendaftaran di peringkat PTJ Kemukakan senarai daftar kepada Jabatan atau Ibu Pejabat.PA-4 dan KEW. (seperti nombor pada daftar) ‘ 11. Satu Senarai Daftar Harta Modal dengan menggunakan KEW. Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset di bawah kawalannya.PA-3 hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat.PA-3. Pendaftaran di peringkat Jabatan Kumpulkan senarai daftar PTJ berserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian.1 Pendaftaran (a) Semua aset hendaklah didaftarkan oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ dengan menggunakan dokumen KEW. Nombor siri pendaftaran aset ….

Pemeriksaan aset. dan Hapus kira. mengecat.(d) Daftar aset hendaklah dikemaskini apabila berlaku perkaraperkara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) Penambahan/ penggantian/ penaiktarafan aset. emboss bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan berkenaan di tempat yang mudah dilihat dan sesuai pada aset berkenaan. Setiap aset hendaklah ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran. Pelupusan. Bagi kenderaan khas yang digunakan untuk tujuan penyamaran dan risikan hendaklah ditandakan di tempat yang tidak mudah dilihat. 11.2 Pelabelan Aset (a) Semua aset hendaklah diberi tanda pengenalan dengan cara melabel. Panduan menyediakan Nombor Siri Pendaftaran mengikut susunan seperti di bawah:Kod Kementerian Kod Jabatan/Bahagian Berasaskan sistem fail yang dikeluarkan oleh Unit = Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (b) (i) (ii) (iii) Kod Kumpulan Aset sama ada: Harta Modal Inventori (iv) Tahun Pembelian (v) Nombor Siri = Diwujudkan secara berturutan = (H) = (I) 9 .

3 Pergerakan Aset Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori KEW.Contoh melabelkan aset adalah seperti di bawah:- Kementerian Kewangan Bahagian Kawalan dan Pemantauan Harta Modal Tahun Pembelian Nombor Siri KK/ BKP10 / H / 07 / 1 11. 11.4 Penyimpanan Daftar (a) (b) (c) KEW. Satu (1) salinan senarai tersebut hendaklah disimpan oleh Pegawai Aset manakala satu (1) salinan lagi disimpan oleh pegawai yang bertanggungjawab.PA-2 dan KEW. 11. Buku KEW.PA-6 hendaklah disimpan di dalam kabinet berkunci.PA-3 hendaklah disimpan dalam fail kulit keras di dalam kabinet berkunci.5 Senarai Aset Di Lokasi (a) Senarai Aset mengikut lokasi aset itu ditempatkan hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset menggunakan KEW.PA-6. dan Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi. (b) 10 .PA-7 dalam dua (2) salinan.

lokasi atau pegawai bertanggungjawab.(c) Senarai tersebut juga hendaklah dikemaskini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PENDAFTARAN Carta Aliran dan Proses Kerja Pendaftaran Aset Alih Kerajaan adalah seperti di Jadual 1 dan Jadual 2. LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori KEW. 11 . 13. 12.PA-8 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.

PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.JADUAL 1 CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ 1 Terima aset bersama punca maklumat 2 Tentukan kumpulan aset 3 Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.PA-7) Simpan daftar aset 8 9 12 .PA-5) Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat 4 5 6 7 Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset Tempatkan aset di lokasi Kemaskini Senarai Aset (KEW.PA -3) Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW.

kemukakan kepada Jabatan/Ibu Pejabat. Senarai daftar ini hendaklah dikemukakan seperti berikut:a) Jika senarai disediakan oleh PTJ. Kemaskini Senarai Aset (KEW. 2 3 4 5 6 7 8 9 13 .PA-7).JADUAL 2 PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 Proses Kerja Terima aset oleh Kementerian/Jabatan/PTJ bersama-sama dengan punca maklumat:(a) Aset yang dibeli:(i) Pesanan Rasmi Kerajaan (ii) Nota Serahan (iii) Invois (iv) Dokumen Kontrak (v) Kad Jaminan (vi) Manual Pengguna (vii) Dokumen lain yang berkaitan (b) Aset Sewa beli:(i) Surat Ikatan Perjanjian (ii) Dokumen lain yang berkaitan (c) Aset diterima daripada sumber lain:(i) Salinan daftar jika terima secara pindahan (ii) Surat kelulusan menerima hadiah (iii) Salinan Sijil Lucuthak (d) Aset yang belum pernah berdaftar:(i) Maklumat di fizikal aset (ii) Sumber lain berkaitan Tentukan kumpulan aset mengikut:a) Harta modal b) Inventori Sediakan Daftar Harta Modal KEW. Tempatkan aset di lokasi yang telah ditentukan. kemukakan kepada Kementerian. Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal KEW.PA-3 oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ. b) Jika senarai disediakan oleh Jabatan/Ibu Pejabat. Simpan daftar aset. Cop pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat ke atas punca maklumat yang berkaitan bagi aset yang telah didaftarkan.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW.PA-5. Labelkan nombor siri pendaftaran berserta perkataan Hak Kerajaan Malaysia (HKM) pada aset.PA-2 dan Daftar Inventori KEW.

PA 2 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No. Pesanan Rasmi Kerajaan Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: Nama Jawatan Tarikh Cop ……………………….(No. Enjin No Casis/Siri Pembuat No Pendaftaran (Bagi Kenderaan) KOMPONEN/AKSESORI: KEW. Siri Pendaftaran: DAFTAR HARTA MODAL Kementerian/Jabatan: Bahagian : BAHAGIAN A Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis/Jenama/Model Buatan Jenis Dan No.. Tandatangan Ketua Jabatan : : : : PENEMPATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan Tandatangan 14 .

PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF BAHAGIAN B Tempoh Jaminan Bil.KEW. Tarikh Butiran Kos(RM) Nama Dan Tandatangan 15 .PA 2 DAFTAR HARTA MODAL BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN.

Enjin 7.PENJELASAN TERPERINCI MAKLUMAT DAFTAR ASET DAFTAR HARTA MODAL (Satu (1) daftar untuk satu (1) unit harta modal ) Daftar harta modal mempunyai dua bahagian iaitu :Bahagian A : Butir-butir harta modal dan aksesori yang dibekalkan. Radiographic Unit dan sebagainya.Kod Nasional Kategori : : : Sila rujuk panduan di para 11. 4. contoh: WKL 5592. Jenis/Jenama/ Model 5. No. 16 . : Butir-butir penambahan. berikan anggaran. Enjin seperti 4G54-KN8579. No. Kapal. Sekiranya tiada.Siri Pendaftaran 1. Bagi kenderaan isikan no. Butir-butir penempatan. Jenis dan No. siri pembuat. Contoh sub kategori bagi Peralatan/Kelengkapan Perubatan: Mesin X-Ray.Pendaftaran Harga Perolehan Asal 10. Harga semasa Harta Modal dibeli atau diterima. Nyatakan buatan tempatan atau luar negara.pendaftaran. 3. 9. No. Buatan : : Contoh 1: Pacuan 4 Roda/Produa/Kembara. Sekiranya buatan luar negara nyatakan nama negara berkenaan. Bagi kenderaan isikan no. Kod Nasional Terdiri daripada 3 kategori iaitu : a) loji/jentera berat b) Kenderaan c) Peralatan/kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/Perubatan /Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. Dental Chair. Bahagian B BAHAGIAN A No. Tarikh harta modal diterima. petrol. Contoh 2: Komputer Riba/Hewlett Packard/L1506. Casis/Siri Pembuat 8. 6. No. pemeriksaan. Pesawat dan sebagainya. Motosikal. gas asli dan sebagainya. Tarikh terima : : : : : Jenis enjin seperti diesel. Bas. pelupusan/ hapus kira dan tandatangan.2 No. penggantian dan naiktaraf harta modal berkenaan. Sub kategori : Contoh sub kategori bagi kenderaan: Kereta.Van. casis dan bagi harta modal yang lain isikan no. 2.

3. Pemeriksaan : Pegawai Pemeriksa hendaklah menyatakan tarikh. penggantian atau naiktaraf Nama dan tandatangan pegawai yang mengesahkan penambahan. (Gunakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) 15. Kos Nama dan tandatangan : : Harga penambahan. penggantian atau naik taraf. 17.11. tarikh ditempatkan dan ditandatangan oleh pengguna/penyelia di lokasi itu. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. 12. 17 . 2. Tempoh Jaminan : Catatkan tempoh jaminan oleh pembekal. No. Pelupusan/ Hapus kira : Kelulusan pelupusan atau hapus kira dicatatkan selepas tindakan dilaksanakan dengan menyatakan rujukan kelulusan. Tandatangan. 16. : : : Tarikh penambahan. penggantian atau naiktaraf Maklumat penambahan/penggantian atau naiktaraf. BAHAGIAN B 1. 18. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. Pesanan Kerajaan dan tarikh : Catatkan nombor dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan untuk pembelian harta modal yang berkenaan. Penempatan : Lokasi harta modal. Setiap pindahan lokasi perlu direkodkan dan ditandatangan. komponennya ialah 'monitor'. Nama Pembekal dan alamat : Nama dan alamat pembekal atau jika diperolehi dengan cara lain nama pemberi dan alamat 14 Komponen / Aksesori : Komponen/aksesori yang dibekalkan bersama harta modal tersebut Contoh: Bagi komputer. dan aksesorinya ialah 'speaker'. Tarikh Butiran Tempoh Jaminan 4. 5. nama. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. 13. jawatan tarikh dan cop : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan harta modal berkenaan ada semasa didaftarkan. Catatkan tempoh jaminan.

Siri Pendaftaran: DAFTAR INVENTORI Kementerian/Jabatan: Bahagian : Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: KEW.(No.. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop : : : : PENEMPATAN Kuantiti No.PA 3 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No. Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh ……………………….Siri Pendaftaran Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Tarikh Rujukan Kaedah Pelupusan Kuantiti Lokasi Tandatangan 18 .

berikan anggaran. tarikh dan cop 13. No. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan.DAFTAR INVENTORI (Satu (1) daftar bagi satu (1) jenis inventori dalam satu Pesanan Kerajaan ) No. 11. jawatan.Siri Pendaftaran : Bagi merekodkan nombor siri pendaftaran inventori bagi satu daftar adalah mengikut panduan para 11. 7. Buah. 9. Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Harga Perolehan Asal Tarikh Terima No. gulung dan sebagainya. Sekiranya tiada. 10.Contohnya nombor daftar boleh terdiri daripada 1-100 kerana satu daftar merekod satu jenis inventori yang diterima dalam satu Pesanan Rasmi Kerajaan. Contoh: Hadiah daripada Syarikat ABC bertarikh 20 Jun 2005. rujukan surat kelulusan. bilah. Catatkan tempoh jaminan. Kod Nasional Kategori : : Kod Nasional Terdiri daripada 4 Kategori iaitu:(a) Nilai Perolehan Asal kurang daripada RM 1. Kuantiti No. 19 . 15. Pemeriksaan : Contoh: 20 buah kerusi ditempatkan di 2 lokasi berbeza. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. (b) Tanpa mengira Nilai Perolehan Asal:(ii) Perabot 3.Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh : : : : : : Peralatan/ Kelengkapan Sukan Raket Raket Tenis Contoh 2 Perabot Almari Almari Buku Bercermin Contoh 3 Hamparan/ Hiasan & Langsir Hiasan Dinding Lukisan Potret Contoh 4 Pinggan Mangkuk Mangkuk Mangkuk Sup (iii) Hamparan/Hiasan dan Langsir (iv) Pinggan Mangkuk Sila lihat contoh seperti jadual di bawah:- Jumlah/bilangan Inventori. 6. keping. Jika bukan dibeli nyatakan.2 (b) ………. nama. Agihan mengikut kuantiti dan no. 4. Tarikh inventori diterima sepenuhnya. 1. siri pendaftaran di mana aset ditempatkan.. 5 buah 15 buah KK/BKP/I/O6/1-5 KK/BKP/I/06/6-15 Kelas 5A Kelas 5B : Nama dan alamat pembekal atau pemberi (jika bukan dibeli). Penempatan : : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan inventori berkenaan ada semasa didaftarkan. Tandatangan. dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan yang dikeluarkan untuk pembelian inventori berkenaan.000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) Peralatan dan Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. 2. Nama Pembekal dan Alamat 12. 8. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. set. Siri Pendaftaran Lokasi 14. Pelupusan / Hapus kira : Catatkan kelulusan pelupusan atau hapus kira selepas tindakan dengan menyatakan kuantiti. Sub Kategori Jenis : : Contoh 1 Kategori: Sub Kategori: Jenis: 5. Pegawai Pemeriksa hendaklah mengisi tarikh. Harga semasa dibeli atau diperolehi. Catatkan no.

KEW.PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL

BIL.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN ASAL (RM)

JUMLAH

20

KEW.PA-5

SENARAI DAFTAR INVENTORI

BIL.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN ASAL (RM)

JUMLAH

21

KEW PA-6

DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
Jenis Jenama dan Model No. Siri Pembuat No. Siri Pendaftaran Nama Peminjam : : : : Tarikh Dikeluarkan Jangka Dipulangkan Tandatangan Peminjam

Pegawai Pengeluar

Bil

Ketika Dikeluarkan

Ketika Dipulangkan

Catatan

Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh

22

KEW.PA-7 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN : __________________________________________ LOKASI BIL : __________________________________________ KETERANGAN ASET KUANTITI

(a) Disediakan oleh : …………………………….. Tandatangan Nama : _____________________ Jawatan : _____________________ Tarikh : _____________________

(b) Disahkan oleh : ………………………………… Tandatangan Nama : ______________________ Jawatan : ______________________ Tarikh : ______________________

Nota :

a) Disediakan oleh Pegawai Aset b) Pegawai yang mengesahkan ialah pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan contohnya : i) Lokasi bilik Setiausaha Bahagian - disahkan oleh Setiausaha Bahagian. ii) Lokasi bilik mesyuarat - disahkan oleh pegawai yang menguruskan bilik mesyuarat c) Dikemaskini apabila terdapat perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai bertanggungjawab

23

Tandatangan Pegawai Pengawal Nama : ________________________________________ Jawatan : _________________________________________ Tarikh : ________________________________________ * laporan merangkumi semua aset alih yang dipegang sehingga tahun semasa.KEW.PA-3 JUMLAH NILAI INVENTORI(RM) Jumlah ……………………………………………….PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… KEMENTERIAN : _____________________________________________________ BIL KEMENTERIAN/JABATAN DI BAWAHNYA BILANGAN JUMLAH NILAI HARTA KEW..PA-2 MODAL (RM) BILANGAN KEW. 24 .

PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN .TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB C PENGGUNAAN.

Mencapai jangka hayat. 15.3 Peraturan mengenai penggunaan. Mengikut fungsi sebenar seperti manual/buku panduan pengguna. OBJEKTIF Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan dikendalikan dengan cekap.BAB C – PENGGUNAAN.PA-9. 25 . Mengurangkan pembaziran. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN 14. Menjimatkan kos. PENGGUNAAN 15. Mencegah penyalahgunaan. mahir dan teratur bagi tujuan :(a) (b) (c) (d) (e) 15. yang terdapat dalam Dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan.1 Penggunaan aset Kerajaan hendaklah mematuhi peraturan berikut :(a) (b) (c) (d) (e) Bagi tujuan rasmi sahaja. pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa. 15. Perlu direkodkan. dan Melapor kerosakan dengan menggunakan Borang Aduan Kerosakan Aset KEW. dan Mengelakkan kehilangan.2 Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. Aset berkenaan hendaklah dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan mana yang lebih awal.

PEMERIKSAAN 18. 16.16. boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. bertanggungjawab atau kehilangan terhadap aset di apa-apa bawah 16. dan Penempatan. kerosakan tanggungjawabnya.3 Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi akan terdedah kepada risiko kehilangan. PEMATUHAN Pegawai yang gagal mematuhi peraturan di atas. 18.2 Tujuan pemeriksaan adalah untuk:(a) (b) (c) Mengetahui keadaan dan prestasinya. PENYIMPANAN 16. Rekod. tepat dan kemaskini. dan Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar.2 Setiap pegawai adalah kekurangan. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun. Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap. 17. maka hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksima. 18. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi bagi mengelak berlakunya kerosakan atau kehilangan aset.1 Pemeriksaan aset dilakukan ke atas:(a) (b) (c) Fizikal.1 Aset Kerajaan hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab. 26 .3 Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. 18.

PA-11 kepada Ketua Jabatan.5 Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW. 18.4 Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW.18.PA-10 dan KEW. 18.PA12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.PA11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW. 27 . 18.PA-12 kepada Pegawai Pengawal.6 Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW.7 Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi.

. 4. 2. Jenis Aset Keterangan Aset Nombor Siri Pendaftaran Kos penyelenggaraan terdahulu (jika ada) 5.. Perihal Kerosakan : : : : : : 8. Tandatangan Nama:…………………………………………… Jawatan:………………………………………… Tarikh:…………………………………………. Nota: * Potong mana yang berkenaan 28 .PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN Bahagian I (Untuk diisi oleh Pegawai Aset) 1. 3. Tarikh:………………………………………………………………….KEW.Tarikh Kerosakan 7. Jawatan:………………………………………………………………. Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan) Diluluskan / Tidak Diluluskan* …………………………………. Pengguna Terakhir 6. Syor Pegawai Aset Nama:………………………………………………………………….

(Jawatan) ………………………………. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan .. Keadaan Harta Modal : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ……………………………….KEW.. Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan.PA-2) Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tida k Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ………………………………. (Tarikh Pemeriksaan) 29 Nota: Lokasi: Nyatakan lokasi harta modal mengikut rekod dan lokasi harta modal semasa pemeriksaan. Siri Pendaftaran Jenis Harta Modal Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bahagian: _____________________________________ Keadaan Harta Modal Bil Daftar (KEW. (Jawatan) ……………………………….PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Kementerian/Jabatan:______________________________________________ No.

PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bil Jenis Inventori Daftar Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tidak Kuantiti Mengikut Rekod Sebenar Keadaan Inventori Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ……………………………….KEW. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ……………………………….. (Tarikh Pemeriksaan) 30 Nota: Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan. (Jawatan) ………………………………. (Jawatan) ………………………………. .. Keadaan Inventori : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan. Lokasi: Nyatakan lokasi inventori mengikut rekod dan lokasi inventori semasa pemeriksaan.

(tarikh pemeriksaan) Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Tarikh :………………………………………………………… :………………………………………………………… :………………………………………………………… Cop Kementerian/Jabatan : 31 .KEW. Kementerian : _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di ______________________________________________________________________ (Jabatan/Bahagian/PTJ) telah diperiksa pada ____________________ .PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Tahun ………………………….

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB D PENYELENGGARAAN .

MANUAL PENYELENGGARAAN Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tujuan penyelenggaraan. (b) 21. Menjamin keselamatan pengguna. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif. Memelihara dan memanjangkan jangka hayat.BAB D – PENYELENGGARAAN 19. Mengurangkan kerosakan. menservis. JENIS PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti berikut:(a) Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa. dan Memelihara imej Kerajaan. Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan. Meningkatkan keupayaan. OBJEKTIF Penyelenggaraan aset Kerajaan bertujuan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 20. 32 . membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. dan Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance) ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan.

PANDUAN PENYELENGGARAAN Pegawai Aset adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah berikut:(a) Menyediakan Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan Aset yang memerlukan penyelenggaraan perlu dikenal pasti dan disenaraikan mengikut KEW. Memastikan penyelenggaraan yang dijalankan bersesuaian dan munasabah dari segi kos dan masa. (b) (c) (d) (e) Mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya. Melaksanakan Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan hendaklah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan melainkan sesuatu aset itu memerlukan penyelenggaraan segera. dan Membantu pihak pengurusan membuat keputusan tindakan yang sesuai ke atas aset berkenaan.PA-14. satu program penyelenggaraan hendaklah dirancang dan disediakan.22. Menilai Program Penyelenggaraan Penilaian hendaklah dibuat ke atas program penyelenggaraan bagi tujuan berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (f) Menentukan matlamat program penyelenggaraan tercapai. 33 . Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta Kerja-kerja penyelenggaraan yang dibuat oleh pihak swasta hendaklah diselia dan dipantau bagi memastikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi. Merekodkan Penyelenggaraan Setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan hendaklah direkodkan dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal KEW. Merancang Penyelenggaraan Setelah aset yang memerlukan penyelenggaraan disenaraikan. berkualiti.PA-13.

KEW. Siri Pendaftaran Aset Jenis/Jenama/Model Lokasi Aset Catatan 34 . No.PA-13 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Kementerian : Jabatan/ Bahagian : Bil.

b) Butir-butir kerja Keterangan mengenai kerja-kerja pembaikan termasuk alat ganti yang dibeli c) No. f) Nama dan Tandatangan Pegawai Aset/ Pegawai Pengangkutan hendaklah menandatangani bagi mengesahkan butir-butir penyelenggaraan tersebut 35 .Kontrak berserta tarikh d) Nama Syarikat/Jabatan yang menyelenggara Nama syarikat atau Jabatan yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan. kontrak/No.PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Aset) Sub Kategori : Jenis : (a) Tarikh (b) Butir-butir kerja (c) No. Kontrak/Pesanan Kerajaan dan Tarikh No. Pesanan Rasmi Kerajaan beserta tarikh No. Rujukan Pesanan Kerajaan/ No. e) Kos Kos alat ganti atau kos pembaikan atau kedua-duanya sekali.KEW. Siri Pendaftaran Lokasi (d) Nama Syarikat/Jabatan Yang Menyelenggara : : (e) Kos (RM) (f) Nama dan Tandatangan Nota a) Tarikh pembaikan/penyelenggaraan yang telah dilakukan bagi harta modal berkenaan.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB E PELUPUSAN .

dan Membolehkan aset milik Kementerian/Jabatan dipindahkan Kementerian/Jabatan yang lain atas sebab-sebab tertentu. Disyor selepas pemeriksaan aset. Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan. 23. simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. Menjimatkan ruang simpanan/pejabat. JUSTIFIKASI PELUPUSAN Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Tidak Ekonomi Dibaiki. 36 . kawalan. Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. Luput tempoh penggunaan. Rosak dan tidak boleh digunakan.PELUPUSAN “Pelupusan” ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. Usang/obselete. Tiada alat ganti.BAB E . dan Melebihi keperluan. Perubahan teknologi. ke 24. OBJEKTIF Pelupusan aset Kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan.

25.000 setiap satu atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. 25.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. dan Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai perolehan asal tidak melebihi RM50.000. 26.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan. Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain sebagaimana Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa.1 Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. Tukar Beli (trade-in). Tukar Barang (barter-trade). dan Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai perolehan asal seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Hadiah.3 Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17.000. KUASA MELULUS Kuasa untuk meluluskan pelupusan adalah seperti berikut:25. URUS SETIA PELUPUSAN 26.2 Kementerian/Jabatan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. dan Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan dalam tatacara ini.000. adalah 37 . Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri.25.

dan Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa. Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) KEW. Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Elektrikal dan Elektronik seperti di KEMBARAN A dan perkakasan komputer seperti di KEMBARAN B. Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan. Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan untuk tindakan. Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset KEW.1 PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal. Melantik dua orang saksi yang terdiri daripada sekurangkurangnya Pegawai Kumpulan Sokongan I bagi pelupusan melalui kaedah pemusnahan.PA-16 27. 38 . (j) (k) (l) (m) 27. Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur. PA-15. Teknikal.PA-18.2 Tugas-tugas Urus Setia Pelupusan adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) (e) Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut KEW. dan Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Aset KEW.PA-17. Memperolehi Sijil Pelupusan Aset KEW.PA-19 bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan.PA-19 kepada Kuasa Melulus. Menghantar KEW. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW. Memohon pelanjutan tempoh pelupusan.PA-16.PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. Mengemukakan Melulus:(i) (ii) (f) (g) (h) (i) permohonan pelupusan kepada Kuasa Perbendaharaan melalui Pegawai Pengawal.26.

2 Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada JKR atau Jabatan yang mempunyai worksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan-peralatan tertentu untuk mendapatkan PEP.4 Setiap PEP hendaklah disahkan oleh dua (2) pegawai yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan tidak terlibat dengan pengurusan aset berkenaan. Keanggotaan Lembaga Pemeriksa hendaklah terdiri daripada:(i) Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset berkenaan.2 Tugas-tugas Lembaga Pemeriksa adalah seperti berikut:(a) Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan. (b) (ii) (iii) (iv) 28. 27.1 Pelantikan Lembaga Pemeriksa (a) Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan ke atas aset yang hendak dilupuskan. Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset. Sekiranya melebihi tempoh tersebut. 39 . 27. jika perlu. 27. dan Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu.3 PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat Kementerian/Jabatan.27. Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan I atau yang setaraf. Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun. 28.5 Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh satu (1) tahun sahaja. Kementerian/Jabatan perlu mendapatkan pengesahan nilai semasa yang baru di PEP. LEMBAGA PEMERIKSA 28.

30. Sekiranya tempoh pelupusan telah tamat. Bagi mencapai tujuan ini.1 Permohonan melanjutkan tempoh pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua (2) minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan telah dikeluarkan. kriteria pulangan hasil hendaklah sentiasa diberi perhatian.PA-17 dan mengemukakan kepada Urus Setia Pelupusan. 32. Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. KAEDAH PELUPUSAN Dalam urusan pelupusan aset. 29. 30. 31. TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan.PA-17. 40 . Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja. kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan.2 Sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas tempoh pelanjutan. maka kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan kerana pengurangan nilai semasa aset dan kaedah pelupusan mungkin tidak lagi sesuai. PINDA KAEDAH PELUPUSAN Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus. PELANJUTAN TEMPOH 30. Kuasa Melulus boleh menetapkan kaedah pelupusan yang sesuai dan paling menguntungkan Kerajaan. Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan.(b) (c) (d) (e) (f) Memeriksa aset dan rekod yang berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarahkan oleh Jabatan. dan Menandatangani KEW. Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai.

PERLAKSANAAN KAEDAH PELUPUSAN 33.PA-22. Tender boleh disertai oleh syarikat atau orang perseorangan kecuali pegawai yang menguruskan tender dan aset berkenaan dengan menggunakan Borang KEW.PA-21. Kaedah lain pelupusan yang difikirkan sesuai. 41 .1 Tender (a) (b) Tender hendaklah dipelawa dengan menggunakan Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Kerajaan KEW.Kaedah pelupusan adalah seperti berikut: (a) Jualan secara:(i) (ii) (iii) (b) (c) (d) (e) (g) (h) (i) Tender Sebut harga Lelong Jualan Sisa Tukar Barang (Barter Trade) Tukar Beli (Trade In) Tukar Ganti (Cannibalize) Pindahan Hadiah Musnah secara:(i) (ii) (iii) (iv) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam (j) 33.

PA-23 dan menandatangani Jadual Tender. Deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM10. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengemukakan Jadual Tender bersama-sama dengan dokumen-dokumen tawaran kepada Jabatan yang berkenaan. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Setelah keputusan tender diperolehi deposit tender akan diselaraskan kepada petender yang berjaya atau dikembalikan kepada petender-petender yang gagal.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Perakuan (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 42 . Ketua Jabatan atau Pengerusi Lembaga Perolehan hendaklah memastikan supaya peti tawaran itu dilakri pada waktu tutup yang ditetapkan dan mengatur supaya peti itu dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka tender secepat mungkin. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang Jadual Tender KEW. Tender hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Tender pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Tender yang lewat diterima tidak boleh dipertimbangkan.PA-21 hendaklah diiklankan melalui sekurang-kurangnya satu (1) akhbar utama tempatan. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan tender. Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.PA-17. Tawaran hendaklah menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan. Jika tidak dapat diuruskan. Ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) orang pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.(c) Kenyataan tender yang mengandungi maklumat seperti di KEW. Ketua Jabatan hendaklah membuat penilaian dan perakuan tender kepada Lembaga Perolehan untuk keputusan.

Jika tawaran-tawaran lain terlalu rendah. jadual pembukaan tender dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. tender boleh dipelawa semula atau mohon pinda kaedah pelupusan daripada Kuasa Melulus. (n) (o) (p) (q) (r) (s) 43 . tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Dalam memilih tawaran yang tertinggi.hendaklah disertakan dengan salinan iklan tender. Jika Pegawai Pengawal atau pegawaipegawai lain yang menguruskan tender mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran maka deposit tender tidak akan dikembalikan. Sekiranya tiada sebarang tawaran diterima. Dalam memproses tender. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis tender kepada Lembaga Perolehan. (l) (m) Lembaga Perolehan hendaklah menimbang tender-tender dan memilih tawaran yang tertinggi. Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan tersebut secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan tender itu. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai tender kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Lembaga Perolehan hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. Lembaga Perolehan hendaklah dimaklumkan mengenai penolakan ini bagi membolehkannya menimbang tawarantawaran lain. tender boleh dipelawa semula atau dirujuk kepada Perbendaharaan bagi mendapatkan kelulusan. Pegawai Pengawal hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan tender tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai tender itu.

harga hendaklah menggunakan Borang Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan sebutharga. Deposit sebut harga sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM5.PA-24. Tawaran hendaklah dikemukakan dengan menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga Jabatan sebelum tarikh dan waktu yang ditetapkan.33. Sebut harga yang diterima lewat tidak boleh dipertimbangkan.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Setelah keputusan sebut harga diperolehi. Sebut harga hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Kenyataan Tawaran Sebut Harga seberapa boleh disebarkan dengan meluas dengan menggunakan Borang KEW. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang KEW.PA-25.PA-26 dan menandatangani Jadual Sebutharga tersebut. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah mengemukakan Jadual Sebutharga kepada Urus Setia untuk menilai dan (f) (g) (h) (i) (j) 44 . Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. deposit sebut harga akan diselaraskan kepada penyebut harga yang berjaya atau dikembalikan kepada penyebut harga yang gagal.2 Sebut harga (a) (b) (c) (d) (e) Sebut harga hendaklah dipelawa sekurang-kurangnya kepada 10 syarikat atau orang perseorangan. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.PA-17. Tawaran sebut KEW.

3 Lelong (a) Pelupusan melalui kaedah lelong boleh dilaksanakan ke atas aset berikut:(i) (ii) (iii) (b) Mempunyai nilai pasaran. Tarikh.membuat perakuan kepada Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan untuk pertimbangan dan keputusan selanjutnya. Kuantiti yang banyak. (k) Dalam memilih tawaran yang tertinggi Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. Dalam memproses sebut harga. Sekiranya penyebut harga yang terpilih menolak tawaran. Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah menimbang tawarantawaran lain atau memutuskan pelawaan sebut harga semula. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. waktu dan tempat 45 . Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Kenyataan Lelong hendaklah mengandungi maklumat terperinci semua aset yang akan dilelong. (l) (m) (n) 33. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai sebut harga kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Jika Ketua Jabatan atau pegawaipegawai lain yang menguruskan sebut harga mempunyai apaapa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. dan Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya. Ketua Jabatan atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan sebutharga itu. deposit sebut harga tidak akan dikembalikan. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis sebut harga kepada Jawatankuasa Sebut Harga . Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan sebut harga tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai sebut harga itu. Penyebut harga yang berjaya hendaklah diberitahu dengan serta merta.

46 . Urusan lelong hendaklah diadakan di ruang terbuka atau di dewan di mana kemudahan yang sesuai hendaklah disediakan untuk urusan melelong. masa dan tempat lelongan akan diadakan.lelongan hendaklah dinyatakan dengan jelas. no. Pembida yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran penuh dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. kayu. perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan. (d) (e) (f) (g) (h) 33. Contoh Kenyataan Lelong adalah seperti di KEW. Aset yang dibeli hendaklah diambil di dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelongan.PA-27.4 Jualan Sisa (a) Kaedah pelupusan secara Jualan Sisa dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam (besi.). Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1. tembaga dll.000. (c) Harga simpanan untuk lelongan berdasarkan kepada nilai semasa aset di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. adalah memadai notis itu mengandungi maklumat tarikh. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Kenyataan Lelong hendaklah diberi publisiti meluas dengan diedarkan kepada Kementerian/Jabatan untuk dipamerkan di papan kenyataan. Sekiranya harga tawaran tertinggi kurang daripada 70% harga simpanan. getah. plastik dan sebagainya yang mempunyai nilai jualan. Bagi maksud mengiklankan sesuatu lelongan.PA-17 hendaklah dinyatakan di dalam senarai aset yang akan dilelong. Aset yang akan dilelong hendaklah dipamerkan untuk dilihat oleh orang ramai sekurang-kurangnya bagi tempoh dua (2) hari dengan harga simpanan dipamerkan pada aset yang dilelong.

Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik. Sebutharga mengikut peraturan di para 33. 33. (c) (d) Kementerian/Jabatan yang mempunyai kuantiti jualan sisa yang banyak boleh mewujudkan kontrak sendiri. Keutamaan hendaklah diberikan kepada syarikat-syarikat setempat.(b) Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara:(i) (ii) (iii) Tender mengikut peraturan di para 33. Kaedah tukar barang (barter trade) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakar dalam bidang berkenaan. Aset yang mempunyai unsur keselamatan.2(a).5 Tukar Barang (Barter Trade) (a) Kaedah pelupusan secara tukar barang (barter trade) merupakan pertukaran aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad. Kenderaan yang telah diluluskan pelupusan secara jualan sisa tidak boleh didaftarkan semula. Syarikat yang mengambil bahagian hendaklah dihadkan kepada 5 hingga 10 syarikat sahaja yang mempunyai lesen dan kemahiran dalam urusan tukar barang. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar barang hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.2 kecuali para 33. dan Dipelawa kepada syarikat Bumiputra mengikut Negeri/Setempat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit).1(b). Pertukaran aset hendaklah mengikut keperluan sebenar Jabatan. dan (b) (c) 47 .1 kecuali para 33.

48 . Harga jualan aset hendaklah dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan tidak boleh ditolak daripada harga sebenar aset yang dibeli. Peruntukan yang mencukupi bagi membiayai harga penuh aset yang akan diganti.(vi) Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas jualan. di antara (b) (c) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal atau mengikut nilai pasaran. dan (viii) Cadangan jualan secara tukar beli hendaklah dimasukkan sebagai syarat dalam dokumen pelawaan tender/sebutharga dan juga dalam perjanjian kontrak perolehan. Sebagai contoh. Penggantian aset hendaklah disahkan oleh Jabatan Teknikal (jika perlu). Kaedah tukar beli (trade-in) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Aset yang sama jenis. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar beli hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.6 Tukar Beli (Trade-In) (a) Kaedah pelupusan secara tukar beli (trade-in) dilaksanakan bagi aset yang masih boleh digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/Jabatan dan tiada Kementerian/ Jabatan lain yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal yang berniaga dalam bidang berkaitan. loji/alat penghawa dingin perlu dibuka sebelum penggantinya dipasang. Harga jualan dirundingkan Kementerian/Jabatan dengan pembekal. Aset perlu dikeluarkan sebelum gantinya dipasang. 33.

7 Tukar Ganti (Cannibalize) (a) Kaedah pelupusan secara tukar ganti (cannibalize) boleh dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagian tertentu seperti bahagianbahagian jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai alat/ komponen ganti bagi pembaikan jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer yang lain.PA-2 aset berkenaan. Tidak diperlukan selepas projek siap. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Persekutuan yang lain. 33. Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh Pegawai Teknikal. dan Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih dan penjimatan Alat/komponen tukar ganti yang dipasang kepada aset penerima perlu direkodkan di Bahagian B KEW. Kaedah pelupusan secara pindahan dilaksanakan berasaskan:(i) Permohonan penerima. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.33. Pelupusan secara berasaskan:(i) (ii) (iii) (c) tukar ganti (cannibalize) dilaksanakan (b) Aset yang sama jenis dan kegunaannya.8 Pindahan (a) Pelupusan secara pindahan boleh dilaksanakan di antara Kementerian/Jabatan Kerajaan bagi aset yang boleh digunakan dalam bentuk asalnya tetapi tidak diperlukan lagi kerana:(i) (ii) (iii) (b) (c) Melebihi keperluan. tertakluk kepada Kuasa Melulus. atau keperluan Kementerian/Jabatan (d) 49 . dan Obsolete/obsolescent.

9 Hadiah (a) (b) Pelupusan secara hadiah hendaklah mendapat Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. diserahkan kepada Aset yang diterima secara pindahan hendaklah dilupuskan oleh Kementerian/Jabatan penerima mengikut tatacara pelupusan yang berkuatkuasa.(ii) (iii) (iv) (v) Tidak dikenakan apa-apa bayaran. (ii) (c) Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:(i) (ii) Antara Kementerian/Jabatan Kerajaan latihan atau pameran sahaja. dan Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus selepas aset diterima oleh pemohon. atau Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai bahan latihan atau pameran. pengangkutan hendaklah 50 . (vi) 33. kelulusan Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah iaitu:(i) Aset boleh digunakan lagi dalam bentuk dan fungsi asal tetapi tidak diperlukan lagi oleh Kementerian/Jabatan. dan Kos pengendalian dan ditanggung oleh penerima. (d) Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Permohonan atau keperluan penerima. atau bagi tujuan Dari Kementerian/Jabatan Kerajaan kepada mana-mana organisasi. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan. Kos pengendalian pindahan hendaklah ditanggung oleh penerima. Daftar aset hendaklah Kementerian/Jabatan penerima.

10 Musnah (a) Kaedah pelupusan secara musnah boleh dilaksanakan bagi aset yang tiada nilai jualan/nilai sisa atau aset yang berunsur keselamatan dengan cara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (b) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam Langkah-langkah berikut hendaklah diambil sebelum pelupusan secara musnah dilaksanakan:(i) Mendapat kelulusan tempat pemusnahan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Jabatan Laut dan lain-lain. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain. Bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai alat ganti hendaklah ditanggal/dikeluarkan terlebih dahulu untuk kegunaan akan datang. Contohnya. Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan berserta Sijil Pelupusan Aset KEW.(e) Cadangan pelupusan secara hadiah hendaklah disokong dengan Surat Permohonan daripada Kementerian/Jabatan. Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau pameran hendaklah digunakan bagi maksud tersebut sahaja. kenderaan yang dihadiahkan untuk latihan hendaklah digunakan untuk latihan sahaja dan tidak boleh dibaiki dan digunakan semula di jalanraya. Mematuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan.PA-19 selepas aset diterima oleh pemohon. Tindakan bersesuaian seperti diketuk. organisasi. dipotong. Jabatan Alam Sekitar. (f) (g) 33. digelek dan sebagainya perlu diambil terlebih dahulu supaya (ii) (iii) (iv) 51 .

tiada mana-mana pihak dapat mengambil dan menjual semula atau bagi aset yang mempunyai unsur-unsur keselamatan. 34.11Kaedah-Kaedah Lain Pelupusan Kaedah-kaedah lain yang tidak dinyatakan seperti di para 32 hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. 52 . 33. dan Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus adalah dikecualikan daripada semua jenis cukai. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PELUPUSAN Carta aliran dan proses kerja pelupusan adalah seperti di Jadual 3 dan Jadual 4. Jabatan Pengangkutan Jalan hendaklah diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan Kementerian/Jabatan dibatalkan. Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan peraturan berkenaan. TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN (a) (b) Label Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan pada aset hendaklah dipadamkan. tiada sebarang maklumat dapat diakses. PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat. dan (v) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. Kad Pendaftaran kenderaan bermotor diserahkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa. 35.PA-18 hendaklah disediakan selepas tindakan selesai. (c) (d) 36.

tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA.pindah persekutuan ke negeri. jika perlu Sediakan maklumat aset dalam Borang Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Kemaskini rekod 10(b) Kementerian/Jabatan 10(b) Nilai perolehan asal <RM50.000.JADUAL 3 CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1 2 3 Kenalpasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan <RM500.PA-16.PA-17 Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan Laporan Lembaga Pemeriksa dan tandatangan Kemukakan Laporan Lembaga Pemeriksa kepada Urusetia Pelupusan Urusetia menyemak laporan dan pastikan dokumen sokongan disertakan 4 5 6 Kembalikan kepada Lembaga Pemeriksa 8a Tidak 7 8 Ya 9 Lengkap ? Tentukan Kuasa Melulus Semak bidang Kuasa Melulus: Perbendaharaan 10(a) Nilai perolehan asal >RM50.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan >RM500. 10 10(a) Lulus ? 11 Tidak Ya 12 13 14 11 (a) Kembalikan kepada Urus Setia untuk maklumat lanjut Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. Syor kaedah pelupusan hadiah.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus dan dokumen lain. tukar beli.000 15 16 53 .

Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. 54 . tukar beli.JADUAL 4 PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA. terus ke proses 12.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta :a) b) Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah.PA-18 bagi pelupusan kaedah musnah Kemaskini rekod daftar aset. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan jika: i) ii) Nilai perolehan asal melebihi RM50. Kemukakan kepada Kementerian/Jabatan jika: Nilai perolehan asal kurang daripada RM50. jika perlu Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah 8 8a 9 10 10(a) hadiah/pindahan Jika laporan lengkap.PA-17 Kemukakan KEW. Jika pelupusan tidak diluluskan. tukar barang Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan Gambar aset.PA-16.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap.000 Jika pelupusan diluluskan. jika perlu. Sediakan maklumat aset dalam KEW.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan:a) b) c) d) e) PEP bagi aset mekanikal/peralatan teknikal/perkakasan komputer Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli.000 Syor kaedah pelupusan hadiah. 10(b) 11 11(a) 12 13 14 15 16 b) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut. pindah persekutuan ke negeri.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.PA-17 seperti berikut:a) b) c) d) e) 4 5 6 7 Keterangan aset Kuantiti Tarikh pembelian Tempoh digunakan/disimpan Nilai Perolehan Asal Proses Kerja f) Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW.

hingga ………………. (Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama:………………………………… Jawatan:……………………………… Cop: 55 . 2.PA-17) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan.55 KEW. Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW... . ………………………………………. Rujukan: Tarikh: Kepada: ………………………… ………………………… (Nama Pegawai yang dilantik) LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama ……………… (tahun) mulai dari …………….PA-15 No.

.

.

. Jawatan: ……………………. : (Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)* :……………………………. Jawatan: …………………… Cop: ……………………………… Tandatangan Nama: ………………………. Tandatangan Nama: ……………………. :………………………………….KEW. Cop: * Pilih mana yang berkenaan 58 .…………………………… ……………. Jenis Aset Kuantiti Secara Tarikh Tempat :…………………………………..PA-18 KEMENTERIAN/JABATAN: _____________________________________________ SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan..…….………………….. :…….

...PA-19 KEMENTERIAN/JABATAN:____________________________________________ SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Merujuk surat kelulusan No...………………………………………… dipindahkan/hadiah kepada…………………. Bilangan item: ………………………………. Bilangan item: ……………………. Kaedah pelupusan: ……………………………. Bilangan item …. (Dokumen berkaitan disertakan) 5.………………………. bertarikh ………….Resit …….. Aset berikut telah dimasukkan ke dalam stok..…….. Rujukan ……………………………………………….…………. Aset berikut telah dilupuskan secara musnah.……….………………………………………………………………… (Surat Akuan Terima disertakan) 2.…………………………………………………….. 59 .…………………………………………………………………………... Aset berikut telah dilupuskan secara dijual.. Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain. (Salinan Kad Kawalan Stok Disertakan) Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Jabatan/Bahagian : …………………………………… : …………………………. (Sijil Menyaksikan Pemusnahan disertakan) 4. : …………………………………… : …………………………………… : No. Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah. Bilangan item …………. Bilangan item .. Cara dimusnahkan: ……………………………………………………………………. saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan seperti berikut :1.KEW.………………………… (salinan resit disertakan) 3.

KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN TAHUN : …………… KEMENTERIAN/JABATAN :……………………………………………………………………………………………………………………

BIL

KEMENTERIAN/ JABATAN

JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL (RM)

HASIL PELUPUSAN (RM)

JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA (RM) KAEDAH JUALAN PINDAHAN MUSNAH LAIN

Nota : Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya

Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh

: ……………………………………….. : ………………………………………… : ………………………………………… : ……………………………………… 60

Cop Jabatan :

KEW.PA-21 No. Tender : KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1. Tender adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

Bil. 1. 2. 3. 2.

Keterangan aset

Kuantiti

Harga Simpanan

Deposit Tender

Aset boleh dilihat pada ___________ hingga ___________ di antara jam _________ hingga __________ di _____________________________________.

3. 4.

Tender akan ditutup pada ______________ jam 12.00 tengahari. Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.PA 22) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bagi tender tempatan atau 90 hari bagi tender antarabangsa bermula dari tarikh tender ditutup.

5.

Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul berlakri dan ditanda dengan No. Tender ___________ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

61

6.

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN TENDER 6.1 6.2 Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. Petender adalah dikehendaki menyertakan deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau tertakluk kepada maksima RM10,000. Deposit Tender hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order atas nama _____________________________________(Kementerian/Jabatan). 6.3 6.4 Tawaran tanpa/kurang deposit tender tidak akan dipertimbangkan. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-iswhere-is-basis). 6.5 6.6 Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. 6.7 Petender yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemberitahuan keputusan. Jika bayaran penuh tidak dijelaskan dalam tempoh 14 hari, deposit tender akan dirampas. 6.8 Petender yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan.

62

KEW PA-22 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan, Tawaran Untuk Tender No. …………../…….. Merujuk kepada perkara di atas, saya/syarikat berminat menyertai tender tersebut. 1. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM)

63

Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 64 .2. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan). Bersama-sama ini disertakan deposit tender (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM10. 3.000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia ________________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. terima kasih. Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan. Sekian.

Jawatan : ………………. Jawatan : ……………………….PA -23 JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk dipamer di Papan Kenyataan) Bil.. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Kod Petender Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen tender yang diterima sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana tender yang dijadualkan.. Tarikh :________________________ 65 .KEW. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ………………. Jawatan : ……………………… __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ……………………….

Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No.00 tengahari. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari. 2. 4. ________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Alamat: Tarikh: Cop: 66 Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender 3. 2. Aset boleh dilihat pada ________________ dan/hingga ________________ di antara jam _____________________ hingga ______________________ di _________________________________________________________________.PA 25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tawaran sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan. Sebutharga : KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/Jabatan: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 1. 1. 5. 3. . Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil.PA-24 No.KEW. Sebutharga _______/_______ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat:_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Tarikh tutup sebutharga pada ________________ jam 12.

bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. 4. dijelaskan dalam tempoh tersebut. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-whereis basis). Tawaran tanpa/kurang deposit sebutharga tidak akan dipertimbangkan. 8. 6.SYARAT DAN PERATURAN SEBUTHARGA 1. 3. 2. Deposit sebutharga hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama ______________________________________________(Kementerian/Jabatan). Jika bayaran tidak tidak akan sebutharga 67 . Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. Penyebutharga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebutharga sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5. deposit dikembalikan.000 mengikut mana yang terendah. 5. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle). Jika gagal. 7.

Merujuk kepada perkara di atas. 1. saya/syarikat berminat menyertai sebutharga tersebut. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM) 68 . …………. Tawaran Untuk Sebutharga No./……..KEW.. PA-25 BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan.

Sekian. Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 69 .000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia _________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no.3. terima kasih. 4. Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan. Bersama-sama ini disertakan deposit sebutharga (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM5. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan).

.PA-26 JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan) Bil. Tarikh :________________________ 70 . Jawatan : ………………. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana sebutharga yang dijadualkan. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………... Kod Penyebutharga Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima sebelum diperiksa. Jawatan : ……………….... Jawatan : ……………….KEW. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ………………. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ……………….

............................................. . (iv) (v) (vi) Jabatan berhak mengubah susunan jualan tersebut di senarai KEW......... di alamat .... Syarat dan peraturan lelong adalah seperti berikut:(i) (ii) Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan...PA-27(A).. (iii) Penawar harga tertinggi adalah pembida yang berjaya dan jika ada apaapa perselisihan yang berbangkit mengenai penawar yang tertinggi.................................... Semua aset boleh dilihat pada tarikh.................... Tempat : 2............................. 3.................. Semua aset adalah dilelong sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is-basis).........................000.... Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan.... aset berkenaan akan dilelong semula...... di antara jam .................................................. 71 ............ hingga ..KEW......... .................... dan/hingga ................ no...... perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh...............PA27(A) dan menarik balik mana-mana aset daripada senarai tersebut............................. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1............ Jabatan ini hendaklah bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual............. (nama Kementerian/ Jabatan) akan mengadakan jualan lelong aset seperti berikut:Tarikh Masa : : ..PA-27 KENYATAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN Dimaklumkan bahawa............ Senarai aset yang akan dilelong adalah seperti di KEW.....

72 . (viii) Pembida yang berjaya hendaklah memberitahu nama penuh. (ix) (x) Pembayaran penuh hendaklah dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. Pembida yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelong. Kad Pengenalan dan alamat kepada pegawai pelelong semasa jualan dilakukan. Jabatan berhak untuk melupuskannya. Jika tidak.(vii) Semua perbelanjaan bagi mengangkut aset hendaklah ditanggung oleh pembida sendiri. no. (xi) Segala bayaran hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum aset boleh dikeluarkan dari premis Jabatan.

. Cop Kementerian/ Jabatan: 73 ................................. Jenis Aset Kuantiti Harga Simpanan (RM) .... 5...............KEW............... 8....PA-27(A) SENARAI ASET YANG DILELONG KEMENTERIAN/ JABATAN: ___________________________________________ Lot 1. 3.................. 10............................................... 9.............. : ...... (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : ...... 7............... 4.. : ................. 6...... 2..........................

Agricultural. 3. Boilers 8. 4. including straw of folder balers. seders. including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment. harrow. sorting or grading eggs. sorting or grading seed. grass or hay mowers. machinery used in the milling industry or for the working of cereal or dried leguminous vegetables. PERKARA 2. super -heated water boilers. cultivator. cranes and Etc. fruit or other agricultural produce and other agricultural machinery. Machines for cleaning. Motorcycles. Harvesting or threshing machinery. cars.Kembaran A ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR BIL Agricultural Machinery 1. 74 . horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation. weeder. heat pumps and air conditioning machinery. planter. Air Conditioning Machinery 6. recovery vehicles. freezers and other refrigerating or freezing equipment. spreaders and fertilizer distributors. lawn or sports ground rollers such as ploughs. Refrigerators. poultry-keeping or bee-keeping machinery. Milking machines and dairy machinery. 5. grain or dried leguminious vegetables. Agricultural. forestry. Automotives 7. Steam or other vapours generating boilers. lorries. vans. trucks. scarifiers. machines for cleaning. other than Farm-type machinery. poultry incubators and brooders.

angledozers. levelers. Furnace 16. ventilating or recycling hoods. jars. portal or pedestal jib cranes. graders. horing machinery.BIL Cranes and Hoist 9. Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines). 75 . mechanical stokers. mobile lifting frames. Dish washing machines. for pulverised solid fuel or gas. tower cranes. scrapers. tubes and similar containers. skip hoists. closing. PERKARA Pulley tackle and hoists. cranes. bridge cranes. tamping machines. staddle carries and works trucks fitted with a crane – overhead travelling crane. Air or other gas compressors and fans. road rollers and other building or road construction machinery. including cable cranes. other packing or wrapping machinery for aerating beverages. cans. Furnace burners for liquid fuel. winches and capstans. machinery for cleaning or drying bottles or other containers. machinery for capsuling bottles. boxes. machinery for filling. shovel loaders. pile drivers. Construction Plants and Machinery 11. including their mechanical ash dischargers and similar appliances. sealing or labeling bottles. Ships derricks. Dish Washing Machines. Packing Or Rapping Machines 12. 14. excavators. 10. mechanical shovels. jacks. bags or other containers. Fans 15. Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines. Engines 13. Bulldozers.

Machinery. evaporating. workshops. roasting. 25. handling. including incinerators. loading or unloading machinery. Medical. sterilizing. Handing Equipments 19. conveyors and other lifting. vaporising. cranes. heat exchange. trackliners. dryers. rectifying. 22. pasteurising. fire fighting equipments including fire extinguishers and auxiliary equipments. PERKARA Industrial or laboratory furnaces and ovens. Gas Producer 18. instantaneous or storage water heater. steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines. Lift and escalators. Rail locomotives and coaches Railway or tramway maintenance or service vehicles (for example. acetylene gas generator and etc. cooking. Mechanical appliances for projecting. Forklift trucks. plant or laboratory equipment. testing coaches and track inspection vehicles). Gas producer. Jet Projecting Machines 21. steaming. condensing or cooling. ballast tampers. Lift And Escalators 23. drying. dispersing or spraying liquids or powder. Heat Treatment Equipments And Heat Exchanges 20. distilling. surgical or laboratory sterilizes. cooling tower.BIL 17. 76 . Locomotives 24. other works trucks fitted with lifting or handling equipment. for the treatment of materials by process involving a change of temperature such as heating.

PERKARA Railway or tramway goods vans and wagons. porosity.BIL 26. pressure or other variables liquids or gases (for example polarimeter. measuring rods and tapes. electro. Metrological Equipments 31. clamps and similar bolding devices. Gas. electro magnetic or permanent magnet chucks. 30. mechanical. 32. Soldering. safety or traffic equipment for railways. electro-magnetic couplings. roads. Mecha-Electric Equipments 28. Electric motors and generators.magnetic lifting heads. 35. refractometers. pantographs. drawing sets. including electro mechanical) signalling. checking quantity of heat. for use in the hands (for examples. Drawing. 33. micrometers. clutches and brakes. Hydrometers and similar floating instruments. 36. 29. Electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets. spectrometers. liquid or electricity supply or production meter. sound or light. inland waterways. hygrometers and psychrometers. tramways. machines and apparatus. pyrometers. gas or smoke and analysis apparatus. thermometers. 34. Railway or tramway track fixtures and fitting. brazing or welding. instruments for measuring length. 77 . protractors. port installations or airfields. parking facilities. Electro magnets. drafting machines. barometers. callipers). level. marking out or mathematical calculating instruments (for example. 27. instruments and apparatus for measuring or checking viscosity. Electro-mechanical domestic appliance. with self-contained electric motor. Electric generating sets and rotary converters. Instruments and apparatus for measuring or checking the flow. expansion. surface tension. disc calculators). slide rules.

dental or veterinary sciences. driller. drawing texturing or cutting textile materials. Turbines 42. 38. PERKARA Revolution counters. Workshop Equipments 45. surgical. taximeters. Nota: Sumber daripada JKR. trimmings. tulle. lace. Workshop equipments and machinery such as lathe machine. Musical Instruments 41. All musical instruments. 47. pocket. hydraulic turbines. braid or net and machines for tufting. milling machine and etc. sharper. embroidery. hydraulic jack machine. Machines for extruding. including scientigraphic apparatus. Textile Machinery 43. 39. alarm clock. doubling or twisting machines and other machinery for producing textiles yarns textile reeling or winding machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines. spinning.washes and other watches. production counters. Weighing Machinery. Wrist-watches. Weaving machines (looms) Knitting machines. 44. pedometers and speed indicator tachometer. Medical Equipments 40.BIL 37. gas turbines. stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn. miliometers. wall clocks. 78 . water wheels. Instruments and appliances used in medical. other electromedical apparatus and sight testing instruments. 46. including stop watches. Machines for preparing textile fibres. Steam turbines.

Mesin penebuk 7.KEMBARAN B SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER JENIS PERKAKASAN ALAT/KOMPONEN 1. Pemacu pita katrij/kaset dan lain-lain 1. Pembaca tanda optik (OMR) 9. Alatan yang terkandung di dalam CPU 1. Kira-kira dan Logik 3. Unit konsol 3. Pembaca pita kertas. Teletaip 4. Pembaca aksara aptik (OCR) 8. Unit pameran video 2. Pemacu cakera liut 4. Unit Pemprosesan Pusat (CPU) Perkakasan Utama 2. Alat Input/Output 5. Pemacu pita magnetik dan kawalannya Perkakasan Periferal/Storan Sekunder 3. Alat storan mikroflis 5. Unit Kawalan. Pemacu cakera dan kawalannya 2. Pembaca kad 6. Ingatan Utama 4. Alat pen bercahaya 79 .

Unit kawalan Komunikasi 2. Alat rangkaian (networking device) dll. Modem Perkakasan Komunikasi 3. Pemplot 15. Line driver 4. Scanner 13. 80 . Pencetak 14.10. Telepencetak dan lain-lain 1. Tetikus 11. Alat antara muka 5. Degitiser Alat Input/Output 12.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB F KEHILANGAN dan HAPUS KIRA .

Mengawal kerugian yang ditanggung oleh Kerajaan akibat kehilangan aset. “Pegawai Pengawal” ialah Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan. Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan aset kerajaan. Kamera Digital. kebakaran.000. pejabat atau pejabat wilayah. Komunikasi dan ICT seperti di bawah tanpa mengira nilai perolehan asal iaitu:(i) (ii) (iii) Telefon Bimbit. KUASA MELULUS 38. kemalangan. Semua kehilangan yang melibatkan peralatan Elektronik. Walkie-Talkie.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. Menyelaraskan rekod aset. 81 .KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA “Kehilangan” bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian. dan Membolehkan tindakan surcaj atau tatatertib dikenakan ke atas kecuaian pegawai. penipuan atau kecuaian pegawai awam.BAB F . bencana alam. “Ketua Jabatan” termasuk ketua sesuatu cawangan.1 Peringkat Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. 37. daerah kecil. “Hapus kira” ialah satu proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang. OBJEKTIF Hapus kira aset kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 38. kesusutan. daerah.

Palmtop/ Pocket PC.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan adalah bertanggungjawab sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira.PA-28 daripada Ketua Jabatan.(iv) (v) (vi) (vii) Kamera Video. 38. Mendapatkan Laporan Awal KEW.1(b). dan Smartphone. Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat menggunakan contoh format KEW. dengan 82 . penipuan atau kecuaian tidak melibatkan pegawai awam. Personal Digital Assistant (PDA).2 Peringkat Pegawai Pengawal (a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. penipuan atau kecuaian pegawai awam tanpa mengira nilai perolehan asal.2 Tugas-tugas Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang melalui Daftar Harta Modal/Inventori. 39. (viii) LCD projector. URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA 39. (ix) (x) (c) Pemain CD/DVD.000 dan tidak melibatkan aset di para 38. (b) 39. Mengemukakan Laporan Awal dan salinan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal. Pegawai Pengawal sebelum meluluskan apa-apa hapus kira mesti berpuashati bahawa soal kecurian. Semua kehilangan yang melibatkan kecurian. Komputer Riba.PA-29.

Mendapatkan maklumbalas kedudukan tindakan surcaj/tatatertib daripada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib dan memaklumkannya kepada Perbendaharaan. Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan hapus kira lengkap dan teratur. Akhir KEW. dan 83 . Memaklumkan keputusan kepada Ketua Jabatan untuk tindakan kemaskini rekod daftar aset. dan Menyedia dan mengemukakan Laporan Tahunan Tindakan Surcaj/Tatatertib KEW. Mendapatkan Sijil Hapus Kira KEW. PROSES HAPUS KIRA 40. (j) (k) (l) (m) (n) 40. Memaklumkan syor surcaj atau tatatertib kepada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib untuk tindakan selanjutnya. Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan walaupun laporan hasil penyiasatan polis belum diperolehi.PA-30 daripada Mengemukakan Laporan Akhir bagi mendapatkan ulasan dan syor daripada Pegawai Pengawal.(e) (f) (g) (h) (i) Mendapatkan hasil siasatan polis.PA-31 daripada Ketua Jabatan dan mengemukakannya kepada Kuasa Melulus dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan hapus kira.1 Melaporkan Kehilangan Apabila terdapat apa-apa kehilangan aset Kerajaan. Mendapatkan Laporan Jawatankuasa Penyiasat.PA-32 ke Perbendaharaan tidak lewat dari 15 Mac tahun berikutnya. tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut:(a) Pegawai yang mengetahui kehilangan hendaklah melaporkannya kepada Ketua Jabatan dengan serta merta.

pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat. Ketua Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara.PA-29 dengan segera dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani. Keanggotaan Jawatankuasa Penyiasat terdiri daripada:(i) (ii) (iii) (c) pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan dari bahagian/unit yang sama. dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku hendaklah dengan segera. Pegawai Pengawal dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan 84 . Bagi kes kehilangan yang melibatkan seseorang Ketua Jabatan. 40.2 Laporan Awal KEW. hendaklah melaporkan kepada Polis dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dari waktu kehilangan diketahui. 40. Laporan Awal hendaklah disediakan oleh pegawai atasannya diperingkat Kementerian/Ibu Pejabat.PA-28 (a) Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal.3 Jawatankuasa Penyiasat (a) Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan KEW. (b) Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia.(b) Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang mengetahui kehilangan berlaku. Akauntan Negara. dalam tempoh dua (2) hari bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan Laporan Polis terus kepada:(i) (ii) (c) Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana kehilangan aset berlaku. (b) Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan. dan sekurang-kurangnya dua (2) orang ahli di mana pegawai yang lebih kanan sebagai Pengerusi.

dan Menyediakan dan menandatangani Laporan Akhir. Mengenalpasti kelemahan yang wujud. Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh dilampirkan kepada Laporan Akhir. Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan Laporan Akhir untuk syor dan ulasan kepada Pegawai Pengawal. Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulangnya kejadian kehilangan. gambar lokasi kejadian (jika perlu) dan dokumen-dokumen berkaitan ke Perbendaharaan. salinan Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori. Laporan akhir hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/Daftar Inventori. jika ada. Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) dan Arahan Keselamatan Kerajaan dipatuhi. Pengawai Pengawal setelah berpuas hati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab untuk:- (b) (c) (d) (e) 85 .4 Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Penyiasat:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Menjalankan siasatan dengan segera selepas pelantikan.Malaysia yang tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai Jawatankuasa Penyiasat. 40.5 Laporan Akhir KEW. Memeriksa sendiri tempat berlakunya kehilangan. Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang. 40.PA-30 (a) Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir dan kemukakan kepada Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh pelantikan. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan. Laporan Akhir perlu dikemukakan mengikut tempoh yang ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis belum diperolehi.

(ii) (iii) (f) Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal boleh mengarahkan siasatan semula. atau oleh Jawatankuasa Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru untuk menjalankan siasatan semula.(i) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang dengan surcaj atau tatatertib atau kedua-duanya sekali. Maklumkan keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib ke atas syor surcaj/tatatertib kepada Perbendaharaan dalam tempoh sembilan (9) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. (c) (d) 42. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA HAPUS KIRA Carta aliran dan proses kerja hapus kira adalah seperti di Jadual 5 dan Jadual 6. Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset KEW. TINDAKAN KEMENTERIAN/JABATAN SELEPAS KELULUSAN (a) (b) Kelulusan hapus kira hendaklah dicatatkan di dalam Daftar Harta Modal atau Inventori. dan Menandatangani sendiri syor dan ulasan. 86 . atau Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang tanpa surcaj atau tatatertib.PA-31 dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan. 41. (g) Laporan Akhir yang lengkap dengan syor dan ulasan Pegawai Pengawal hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan. Bagi maksud ini Pegawai Pengawal boleh:(i) (ii) Mengarahkan siasatan semula Penyiasat sedia ada. Syor Surcaj/Tatatertib hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian/Jabatan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan.

Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir. Kemukakan Laporan Akhir kepada Perbendaharaan Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan Lulus ? Ya Maklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan 13 14 Kembalikan kepada Pegawai Pengawal untuk maklumat lanjut Tidak 15a 15 16 17 18 87 Kemukakan Sijil Hapus Kira KEW.PA-29 dan kemukakan kepada Urus setia Urus setia semak Laporan Akhir 8 Ya 9 Lengkap ? Urus setia kemukakan Laporan Akhir kepada Pegawai Pengawal untuk syor dan ulasan. Kembalikan kepada Urus setia untuk siasatan semula 11a Tidak 10 11 Ya 12 Puas hati ? a) Berikan syor dan ulasan di Laporan Akhir b) Luluskan Hapus Kira jika di bawah bidang kuasanya.PA-31 kepada Perbendaharaan .PA-27 dan kemuka kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan Pegawai Pengawal lantik J/kuasa Penyiasatan KEW.JADUAL 5 CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET 1 2 3 4 5 6 Kembalikan kepada J/Kuasa Penyiasat 8a Tidak 7 Laporkan kehilangan serta merta kepada Ketua Jabatan Laporkan segera kepada Polis dalam masa 24 Jam Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.PA-28 J/kuasa Penyiasatan menjalankan siasatan J/kuasa Penyiasatan sediakan Laporan Akhir KEW.

Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW.1(b). Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW. Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:(a) Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal/Inventori. permohonan dikembalikan kepada Pegawai Pengawal. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula. 4 5 6 7 8 8a 9 10 11 11a 12 13 14 15 15a 16 17 18 88 .PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan. terus ke proses 12. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian. Urus setia menyemak Laporan Akhir. Jika Laporan akhir lengkap. Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan. Jika Perbendaharaan memerlukan penjelasan lanjut. terus ke proses 9. dan (b) Meluluskan hapus kira jika:(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50. Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan.PA-29. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.000.1 (b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya.PA-31. Jika tidak berpuas hati. Ketua Jabatan/pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. dan (b) memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada).000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal. terus ke proses 16. Kemukakan ke Perbendaharaan jika:(a) Nilai perolehan asal melebihi RM50. (b) Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW. dan (c) Melibatkan soal kecurian. dan (c) Syor surcaj/tatatertib jika ada. Kementerian/Jabatan hendaklah:(a) mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan. penipuan atau kecuaian pegawai awam.JADUAL 6 PROSES KERJA HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Proses Kerja Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. Pegawai Pengawal hendaklah:(a) Memberi syor dan ulasan. (b) Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan.

Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. nama dan jawatannya. Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku. 9. 7.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan :1. 11. Jika ya.………………………. Cara bagaimana kehilangan berlaku. Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja. Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku.KEW. 6. No. Catatan. 10. 5. 4. Rujukan dan Tarikh Laporan Polis. Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Jabatan : 89 . 3. (a) (b) (c) (d) (e) 2. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset yang hilang. Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini. ………. 8. Keterangan Aset yang hilang. Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui.

Rujukan Fail: Tarikh: Kepada: …………………………………… …………………………………… (Nama dan Jawatan Pegawai yang dilantik) PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan Penyiasat ini melantik tuan/puan (nama sebagai aset) Pengerusi/Ahli Jawatankuasa untuk menyiasat kehilangan ………………………………………………………………………………… di. : ………………………………………… : ……………………………………………………………….………………………………………………………. Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum ………………..) 2..KEW.k.PA-29 No.... Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan s...(tarikh). Tuan/Puan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan. seperti Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (KEW.. Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai panduan. (No...PA-30) yang dilampirkan. : ………………………………………………………………. Rujukan Laporan Awal ………………………………... Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 90 .(Kementerian/Jabatan/PTJ) mulai dari tarikh surat ini.. 3.

Perihal Kehilangan (a) (b) (c) (d) (e) Tarikh diketahui Tarikh sebenar berlaku Tempat kejadian. Bertanggungjawab sebagai penyelia. Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima. 4.PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan: 1. 91 . sila sertakan. (a) Nama pegawai yang: (i) (ii) (iii) Secara langsung menjaga aset tersebut. Bagaimana kehilangan diketahui Bagaimana kehilangan berlaku 3.KEW. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Anggaran Nilai Semasa 2. Keterangan Aset yang hilang. Bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Jika ada.

(Jika ada.(b) Mengenai setiap pegawai di atas... Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. 92 . Jika ada nyatakan tarikh kuatkuasa hukuman.(Pengerusi) ………………………………………….. nyatakan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Jawatan hakiki pada masa kehilangan Tugasnya (sertakan senarai tugas) Taraf Jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/ sementara/ kontrak) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. jika ada. Arahan Keselamatan Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau diikuti. berikan butir-butir ringkas dan rujukannya) (vii) Maklumat lain. Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya. Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan memberikan justifikasi. Nyatakan adakah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut. 6. 7. Rumusan Siasatan 8. 5. …………………………………………. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah berulangnya kejadian ini. ………………………………………….

.. …………………………………………..(Ahli) …………………………………………... : : : : ………………………. Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal :Syor : Ulasan: Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : Cop Kementerian/Jabatan: 93 .(Ahli) …………………………………………..Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. …………………………………………. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh 9. …………………………………………. ………………………………………….

Pendaftaran Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Kementerian/Jabatan: : ………………………………………………….. : …………………………………………………... : …………………………………………………. : ………………………………………………….PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Merujuk kelulusan Perbendaharaan Bil ………………………………… bertarikh ………………. Aset berikut telah dihapus kira dan Daftar Harta Modal/Inventori berkenaan telah dikemaskini. 94 .KEW. Bil Jenis Aset No..

…… 95 .PA-32 LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN TAHUN………… KEMENTERIAN………………………………………………………….……………………………………………………………………… Nilai Perolehan Asal (RM) Nilai Semasa (RM) Tindakan Surcaj Amaun Surcaj (RM) Tarikh Dikenakan Tindakan Tatatertib Jenis Hukuman Tarikh Dikenakan Ruj. Perbendaharaan Kementerian/ Jabatan Jenis Aset Punca Kehilangan JUMLAH Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh :………………………………………………………………. :………………………………………………………………. :…………………………………………………………. Kelulusan Bil. :……………………………………………………………….KEW.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful