KK/BKP/10/535/36 Jld.

2 (15)

KEMENTERIAN KEWANGAN

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.5 TAHUN 2007

Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

TUJUAN 1. Pekeliling Perbendaharaan ini bertujuan untuk memperkemas dan

memantapkan peraturan Pengurusan Aset Alih Kerajaan. LATAR BELAKANG 2. Pengurusan aset wajar diberi keutamaan oleh Kementerian/Jabatan kerana ia

merupakan aspek penting dalam pengurusan kewangan. Peraturan mengenai Pengurusan Aset Alih Kerajaan pada masa ini terkandung dalam beberapa dokumen yang berasingan antaranya Arahan Perbendaharaan (AP), Panduan PerbendaharaanTatacara Pengurusan Stor (PP-TPS), Pekeliling Perbendaharaan (PP) dan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP). Oleh kerana terdapat berbagai-bagai dokumen, ianya telah menimbulkan kekeliruan di kalangan pegawai awam terutamanya mereka yang terlibat dan bertanggungjawab secara langsung ke atas pengurusan aset alih Kerajaan.

1

3.

Di samping itu, isu kelemahan pengurusan aset alih Kerajaan sering

dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara. Bagi menangani masalah tersebut dan mengambil kira perkembangan semasa maka semua peraturan berkaitan pengurusan aset alih Kerajaan telah dikaji semula, dikemaskini, diseragam dan digabungkan dalam satu tatacara pengurusan aset alih Kerajaan yang menyeluruh.
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL

4. aset

Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan hendaklah memastikan pengurusan alih Kerajaan dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan di

Kementerian/Jabatan masing-masing dengan melaksanakan perkara-perkara berikut :(a) (b) Mewujudkan Unit Pengurusan Aset. Melantik:(i) (ii) (iii) (iv) (c) (d) Pegawai Aset di peringkat Kementerian/Jabatan/Pusat Tanggungjawab (PTJ); Pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan ke atas aset; Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan pelupusan aset; dan Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat kes kehilangan aset.

Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK). Mengemukakan laporan tahunan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya iaitu:(i) (ii) (iii) (iv) Laporan Harta Modal dan Inventori; Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori; Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan; dan Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib.

2

(e)

Memastikan semua aset alih Kerajaan diuruskan mengikut tatacara yang telah ditetapkan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT PENGURUSAN ASET

5.

Menguruskan semua aset alih Kerajaan di Kementerian/Jabatan di bawah kawalannya

meliputi:(a) (b) (c) (d) (e) (f) 6. Penerimaan; Pendaftaran; Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan; Penyelenggaraan; Pelupusan; dan Kehilangan dan Hapuskira.

Menguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa dan Jawatankuasa

Penyiasat. 7. Menjadi Urus Setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan

(JKPAK) Kementerian/Jabatan. 8. 9. 10. Menguruskan pelupusan aset alih Kerajaan. Menguruskan kehilangan dan hapus kira. Menyelaras penyediaan Laporan berikut:(a) (b) (c) (d) Harta Modal dan Inventori; Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori; Pelupusan Aset Alih Kerajaan; dan Tindakan Surcaj/Tatatertib.

3

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN DI KEMENTERIAN/ JABATAN (JKPAK)

11.

Keanggotaan JKPAK di Kementerian/Jabatan adalah seperti berikut :Pengerusi : Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian (Peringkat Kementerian) Timbalan Ketua Pengarah (Peringkat Ibu Pejabat) Pengarah (Jabatan Persekutuan di Negeri) Setiausaha Ahli : : Pegawai Aset Kementerian/Jabatan Semua Ketua Bahagian/Unit Ketua Audit Dalam Pegawai-pegawai lain yang sesuai

12.

Agenda mesyuarat JKPAK adalah seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Kedudukan Semasa Aset Alih Kementerian/Jabatan; Laporan Hasil Pemeriksaan Aset Alih; Laporan Tindakan Pelupusan; Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib; dan Masalah-masalah berkaitan dengan pengurusan aset alih.

13.

Bidang tugas JKPAK adalah merancang, memantau, mengawasi dan menyelia

semua aspek pengurusan aset alih Kerajaan. 14. Mesyuarat JKPAK hendaklah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam

tempoh tiga (3) bulan dan hasil mesyuarat hendaklah dilaporkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA).

4

Peraturan ini hendaklah dilaksanakan oleh semua Kementerian/Jabatan dan berkuatkuasa mulai dari tarikh Pekeliling ini. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) yang disediakan bersama- sama dengan Pekeliling ini adalah bermaksud pengurusan Harta Modal dan Inventori yang meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan. PERLAKSANAAN 17.PA-4 dan KEW.PA-2. Kementerian/ Jabatan hendaklah memindahkan semua maklumat berkaitan Harta Modal dan Inventori di bawah kawalannya bagi tahun 2006 dari borang lama KEW. KEW. Dengan pemakaian Tatacara Pengurusan Aset Alih ini. Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN 15.PA-5 dengan secepat mungkin tidak melebihi tempoh enam (6) bulan mulai dari tarikh Pekeliling ini dikeluarkan. Semua Pegawai Pengawal hendaklah memastikan setiap Kementerian/Jabatan di bawah kawalannya menguruskan aset alih Kerajaan mengikut tatacara di dalam Pekeliling ini melainkan jika terdapat arahan lain yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan.PA-3. KEW.312 dan KEW 313 kepada borang baru KEW. PENGUATKUASAAN 16. 5 .

Panduan Perbendaharaan-Tatacara Pengurusan Stor (PP-TPS). Pekeliling Perbendaharaan (PP) dan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) yang berikut adalah dibatalkan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) AP Bab II-Kehilangan dan Hapus Kira. Semua aset yang dimiliki oleh Kementerian/Jabatan/PTJ sebelum tahun 2006. 300 J4) mengikut Panduan Perbendaharaan – Tatacara Pengurusan Stor.KEW/BKP/PA/535/457(10) bertarikh 7 Januari 2002. SPP Bil. hanya peraturan berkaitan barang-barang awam sahaja. SPP Bil.314) hendaklah dipindahkan ke Kad Kawalan Stok (KEW.PA-5. 2 Tahun 1991.1)JD. Maklumat dalam Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW. 6 .09)735/3/1-335(SJ. 3 Tahun 2002.4 bertarikh 19 Jun 1995. PEMBATALAN 20. SPP Bil. Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Perbendaharaan ini. Panduan Perbendaharaan-Tatacara Pengurusan Stor hanya Bab XIV dan XV sahaja. Surat Perbendaharaan S(K&B)(8. 19. 2 Tahun 1997. 3 Tahun 1990 hanya peraturan berkaitan barang-barang awam sahaja. hendaklah disenaraikan di dalam Senarai Daftar Harta Modal yang baru KEW. 7 Tahun 1995. 300 J3) dan Kad Petak (KEW. dan Surat Perbendaharaan K. PP Bil. PP Bil. 8 Tahun 2004 hanya para 8-Pengurusan Stor dan Aset sahaja. peraturan berkaitan pengurusan aset yang terkandung di dalam Arahan Perbendaharaan (AP).18.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori yang baru KEW. PP Bil.

PEMAKAIAN 21.k. Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. Aziz bin Wan Abdullah) Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tarikh : 2 Mac 2007 s. Bahagian Kawalan dan Pemantauan boleh dihubungi untuk penjelasan lanjut mengenai Pekeliling ini. terima kasih. Ketua Setiausaha Negara Ketua Audit Negara Akauntan Negara Malaysia Semua Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pegawai Kewangan Negeri Semua Badan Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan 7 . Perbendaharaan Malaysia. 22. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. (Dato’ Dr. Wan Abd. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing. Pekeliling ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri. Sekian.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) KEMENTERIAN KEWANGAN .

PA-7 KEW.PA-4 KEW.PA-8 DAFTAR INVENTORI PENJELASAN DAFTAR INVENTORI SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SENARAI DAFTAR INVENTORI DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SENARAI ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… i .PA-6 KEW.PA-3 KEW.PA-2 BAHAGIAN B: DAFTAR HARTA MODAL PENJELASAN DAFTAR HARTA MODAL 15 16 18 29 20 21 22 23 24 KEW.PA-5 KEW.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN KANDUNGAN Tajuk PENDAHULUAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A KEW.PA-1 PENERIMAAN BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN Perenggan Muka surat 1 1-2 3 5 BAB B JADUAL 1 PENDAFTARAN CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN A: DAFTAR HARTA MODAL 3-13 6 12 13 JADUAL 2 14 KEW.

PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI 14-18 25 28 29 30 31 BAB D KEW.PA-14 PENYELENGGARAAN SENARAI ASET YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL 19-22 32 34 35 BAB E JADUAL 3 JADUAL 4 KEW.Tajuk Perenggan Muka surat BAB C KEW.PA-16 KEW.PA-19 PELUPUSAN CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN SURAT LANTIKAN AHLI LEMBAGA PEMERIKSA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 23-36 36 53 54 55 56 57 58 59 ii .PA-13 KEW.PA-10 KEW.PA-17 KEW.PA-15 KEW.PA-11 KEW.PA-9 KEW.PA-12 PENGGUNAAN.PA-18 KEW.

PA-27 KEW.PA-24 KEW.Tajuk KEW.PA-26 KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL TENDER PELUPUSAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN SENARAI ASET YANG DILELONG ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER Perenggan Muka surat 6.PA-27(A) KEMBARAN A KEMBARAN B BAB F JADUAL 5 JADUAL 6 KEW.0 61 63 65 66 68 70 71 73 74 79 KEW.PA-23 KEW.PA-21 KEW.PA-22 KEW.PA-28 KEW.PA-29 KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA HAPUS KIRA ASEAT ALIH KERAJAAN LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN PELANTIKAN J/KUASA PENYIASATAN 37-42 81 87 88 89 90 iii .PA-25 KEW.

Tajuk KEW.PA-32 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB Perenggan Muka surat 91 94 95 iv .PA-30 KEW.PA-31 KEW.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) PENDAHULUAN .

langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal. Perabot.1 Harta Modal (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah tatacara bagi menguruskan Harta Modal dan Inventori meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan.000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. 4. yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. atau (b) Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. hamparan. Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira.000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu.2 Inventori (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1. Aset Alih terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:4. Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. 3. 4. hiasan. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual/buku panduan pengguna. Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan.PENDAHULUAN 1. 2. 1 (b) .

2 .000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) (b) Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/ Makmal/ Bengkel/ Dapur/ Sukan Tanpa mengira nilai perolehan asal:(ii) (iii) (iv) Perabot. Kenderaan. Harta Modal dan Inventori mengandungi kategori yang ditetapkan seperti berikut:5. dan Pinggan Mangkuk 6.1 Kategori bagi Harta Modal ialah:(i) (ii) (iii) 5. Kategori bagi Inventori ialah:(a) Nilai perolehan asal kurang daripada RM1. Istilah dan perkataan yang diguna pakai dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) hanyalah bagi maksud pengurusan aset alih Kerajaan sahaja. dan Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/ Dapur/Sukan. Hamparan. Hiasan dan Langsir.2 Loji/Jentera Berat.5.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A PENERIMAAN .

PENERIMAAN “Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi. sempurna dan selamat untuk digunakan. “Pegawai bertauliah” ialah pegawai yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu. 1. dikira. dan Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik. Setelah disemak dan diperiksa. ditimbang atau diuji serta merta sebelum disahkan penerimaannya. Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan dengan serta merta maka dokumen tersebut hendaklah dicatatkan ‘‘Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa. ditimbang atau diuji”. yang sah bagi Aset hendaklah diperiksa. Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan. OBJEKTIF (a) (b) (c) 2. Langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi semasa menerima aset :(i) (ii) (iii) Menyemak butiran di dalam dokumen memastikan aset yang diterima adalah betul.BAB A . Pemeriksaan teknikal oleh pegawai-pegawai Kerajaan yang bertauliah hendaklah dilakukan apabila perlu mengikut kaedah yang bersesuaian.PA-1 jika terdapat kerosakan atau perselisihan. dikira. (iv) 3 . diukur. PERATURAN PENERIMAAN Aset yang diterima perlu dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan. pegawai aset/penerima adalah bertanggungjawab menyediakan Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW. diukur. (a) (b) (c) Memastikan setiap aset yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan.

Pegawai Penerima hendaklah memastikan bahawa aset diterima berserta dengan Surat Jaminan daripada pembekal yang mengesahkan bahawa mutunya menepati spesifikasi seperti dalam perjanjian pembelian.(v) Borang KEW. dan Pegawai Penerima hendaklah memastikan aset yang diterima disertakan manual penggunaan dan penyelenggaraan. jika ada.PA-1 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan hendaklah dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal. (vi) (vii) 4 .

.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB B PENDAFTARAN .

dan Memudahkan penyelenggaraan. TEMPOH PENDAFTARAN Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. tepat dan kemaskini. PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK 6. 7.1 6. 5. Mewujudkan pangkalan data yang lengkap. Memudahkan pengesanan dan pemantauan.2 Aset lucuthak hendaklah didaftarkan berkenaan bercadang menggunakannya.1 Aset yang dibeli:(a) (b) (c) Pesanan Rasmi Kerajaan. PUNCA MAKLUMAT Bagi mendaftar aset. jika Kementerian/Jabatan Aset lucuthak yang telah dikategorikan di bawah akta tertentu adalah menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal untuk menentukan tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan bagi maksud tersebut sahaja. Nota Serahan.PENDAFTARAN 3.BAB B . OBJEKTIF Pendaftaran aset adalah bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 4. 6 . PENDAFTARAN ASET HADIAH Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran dan latihan/pembelajaran tidak perlu didaftarkan. Walau bagaimanapun Kementerian/Jabatan/PTJ hendaklah mewujudkan satu senarai daftar aset berkenaan bagi tujuan rekod. Membolehkan keadaan aset diketahui. pelupusan dan penggantian aset. 6. Invois. dokumen berikut boleh dirujuk:7.

3 Aset yang diterima daripada sumber lain:(a) (b) Salinan daftar jika aset diterima secara pindahan. dokumen yang digunakan adalah seperti berikut:(a) (b) 8. Bagi pendaftaran melalui sistem berkomputer. 7. perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi:(a) (b) Format yang sama hendaklah diguna pakai.4 Aset yang belum berdaftar:Sekiranya tiada punca maklumat seperti di para 7. 8. 7.2 dan 7.PA-2.2 Dokumen Kontrak.PA-3. (c) 7. Aset yang disewa beli:(a) (b) Surat Ikatan Perjanjian.(d) (e) (f) (g) 7. Surat kelulusan menerima hadiah mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa berserta maklumat lengkap aset berkaitan. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan.1 Bagi memudahkan urusan merekod dan mengesan sesuatu aset. dan Daftar Inventori KEW.3. DOKUMEN PENDAFTARAN 8. pendaftaran hendaklah berasaskan maklumat di fizikal aset berkenaan atau sumber-sumber lain yang berkaitan. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. dan 7 . Kad Jaminan. Daftar hendaklah dicetak.2 Daftar Harta Modal KEW.1. Manual Pengguna. dan Salinan Sijil Lucuthak bagi aset yang diterima berikutan Perintah Lucuthak oleh Mahkamah.

(c) 9. (seperti nombor pada daftar) ‘ 11.PA-4 dan KEW.1 Pendaftaran (a) Semua aset hendaklah didaftarkan oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ dengan menggunakan dokumen KEW. Satu Senarai Daftar Harta Modal dengan menggunakan KEW. (b) (c) (ii) (iii) 8 .PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW. URUSAN PENDAFTARAN ASET ALIH 11. 10. Pendaftaran di peringkat Jabatan Kumpulkan senarai daftar PTJ berserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian.PA-2 dan KEW. Salinan KEW.PA-3 hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat. Nombor siri pendaftaran aset ….PA-5 perlu disediakan.PA-3. PENGESAHAN PENDAFTARAN Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicop pada dokumen punca maklumat yang berkaitan seperti contoh berikut:‘Telah direkodkan pada ……(tarikh).PA-5 hendaklah dikemukakan secara tahunan seperti berikut:(i) Pendaftaran di peringkat PTJ Kemukakan senarai daftar kepada Jabatan atau Ibu Pejabat. Pendaftaran di peringkat Kementerian Kumpulkan senarai daftar PTJ. BUTIRAN MAKLUMAT Butiran maklumat di dalam KEW. Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset di bawah kawalannya. Ditandatangan oleh Ketua Jabatan.PA-2 dan KEW.

dan Hapus kira. 11. emboss bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan berkenaan di tempat yang mudah dilihat dan sesuai pada aset berkenaan.2 Pelabelan Aset (a) Semua aset hendaklah diberi tanda pengenalan dengan cara melabel. Bagi kenderaan khas yang digunakan untuk tujuan penyamaran dan risikan hendaklah ditandakan di tempat yang tidak mudah dilihat. Panduan menyediakan Nombor Siri Pendaftaran mengikut susunan seperti di bawah:Kod Kementerian Kod Jabatan/Bahagian Berasaskan sistem fail yang dikeluarkan oleh Unit = Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (b) (i) (ii) (iii) Kod Kumpulan Aset sama ada: Harta Modal Inventori (iv) Tahun Pembelian (v) Nombor Siri = Diwujudkan secara berturutan = (H) = (I) 9 . mengecat. Setiap aset hendaklah ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran. Pemeriksaan aset.(d) Daftar aset hendaklah dikemaskini apabila berlaku perkaraperkara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) Penambahan/ penggantian/ penaiktarafan aset. Pelupusan.

PA-3 hendaklah disimpan dalam fail kulit keras di dalam kabinet berkunci.Contoh melabelkan aset adalah seperti di bawah:- Kementerian Kewangan Bahagian Kawalan dan Pemantauan Harta Modal Tahun Pembelian Nombor Siri KK/ BKP10 / H / 07 / 1 11.PA-6.4 Penyimpanan Daftar (a) (b) (c) KEW.PA-2 dan KEW.PA-6 hendaklah disimpan di dalam kabinet berkunci. 11. dan Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi.PA-7 dalam dua (2) salinan. 11. (b) 10 . Satu (1) salinan senarai tersebut hendaklah disimpan oleh Pegawai Aset manakala satu (1) salinan lagi disimpan oleh pegawai yang bertanggungjawab. Buku KEW.3 Pergerakan Aset Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori KEW.5 Senarai Aset Di Lokasi (a) Senarai Aset mengikut lokasi aset itu ditempatkan hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset menggunakan KEW.

CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PENDAFTARAN Carta Aliran dan Proses Kerja Pendaftaran Aset Alih Kerajaan adalah seperti di Jadual 1 dan Jadual 2. lokasi atau pegawai bertanggungjawab.(c) Senarai tersebut juga hendaklah dikemaskini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti.PA-8 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. 13. 12. 11 . LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori KEW.

PA-7) Simpan daftar aset 8 9 12 .PA -3) Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW.PA-5) Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat 4 5 6 7 Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset Tempatkan aset di lokasi Kemaskini Senarai Aset (KEW.JADUAL 1 CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ 1 Terima aset bersama punca maklumat 2 Tentukan kumpulan aset 3 Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.

PA-2 dan Daftar Inventori KEW.PA-5. b) Jika senarai disediakan oleh Jabatan/Ibu Pejabat. kemukakan kepada Kementerian. Simpan daftar aset. 2 3 4 5 6 7 8 9 13 .PA-3 oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ.PA-7). Cop pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat ke atas punca maklumat yang berkaitan bagi aset yang telah didaftarkan.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW. Senarai daftar ini hendaklah dikemukakan seperti berikut:a) Jika senarai disediakan oleh PTJ. Tempatkan aset di lokasi yang telah ditentukan.JADUAL 2 PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 Proses Kerja Terima aset oleh Kementerian/Jabatan/PTJ bersama-sama dengan punca maklumat:(a) Aset yang dibeli:(i) Pesanan Rasmi Kerajaan (ii) Nota Serahan (iii) Invois (iv) Dokumen Kontrak (v) Kad Jaminan (vi) Manual Pengguna (vii) Dokumen lain yang berkaitan (b) Aset Sewa beli:(i) Surat Ikatan Perjanjian (ii) Dokumen lain yang berkaitan (c) Aset diterima daripada sumber lain:(i) Salinan daftar jika terima secara pindahan (ii) Surat kelulusan menerima hadiah (iii) Salinan Sijil Lucuthak (d) Aset yang belum pernah berdaftar:(i) Maklumat di fizikal aset (ii) Sumber lain berkaitan Tentukan kumpulan aset mengikut:a) Harta modal b) Inventori Sediakan Daftar Harta Modal KEW. Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal KEW. Kemaskini Senarai Aset (KEW. Labelkan nombor siri pendaftaran berserta perkataan Hak Kerajaan Malaysia (HKM) pada aset. kemukakan kepada Jabatan/Ibu Pejabat.

.(No. Pesanan Rasmi Kerajaan Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: Nama Jawatan Tarikh Cop ………………………. Enjin No Casis/Siri Pembuat No Pendaftaran (Bagi Kenderaan) KOMPONEN/AKSESORI: KEW. Tandatangan Ketua Jabatan : : : : PENEMPATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan Tandatangan 14 .PA 2 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No. Siri Pendaftaran: DAFTAR HARTA MODAL Kementerian/Jabatan: Bahagian : BAHAGIAN A Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis/Jenama/Model Buatan Jenis Dan No.

KEW. Tarikh Butiran Kos(RM) Nama Dan Tandatangan 15 . PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF BAHAGIAN B Tempoh Jaminan Bil.PA 2 DAFTAR HARTA MODAL BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN.

Nyatakan buatan tempatan atau luar negara. Butir-butir penempatan. 9. Bas. Kapal. Motosikal. Sub kategori : Contoh sub kategori bagi kenderaan: Kereta. Buatan : : Contoh 1: Pacuan 4 Roda/Produa/Kembara. contoh: WKL 5592. Jenis dan No. pemeriksaan. casis dan bagi harta modal yang lain isikan no.Siri Pendaftaran 1. siri pembuat. Contoh sub kategori bagi Peralatan/Kelengkapan Perubatan: Mesin X-Ray. Tarikh terima : : : : : Jenis enjin seperti diesel.2 No. Enjin seperti 4G54-KN8579. Dental Chair. No. Bagi kenderaan isikan no. berikan anggaran. Sekiranya buatan luar negara nyatakan nama negara berkenaan. Sekiranya tiada. Bagi kenderaan isikan no.PENJELASAN TERPERINCI MAKLUMAT DAFTAR ASET DAFTAR HARTA MODAL (Satu (1) daftar untuk satu (1) unit harta modal ) Daftar harta modal mempunyai dua bahagian iaitu :Bahagian A : Butir-butir harta modal dan aksesori yang dibekalkan. Tarikh harta modal diterima. 6. petrol. No. gas asli dan sebagainya. 16 . Bahagian B BAHAGIAN A No.Kod Nasional Kategori : : : Sila rujuk panduan di para 11. 4. Radiographic Unit dan sebagainya. Contoh 2: Komputer Riba/Hewlett Packard/L1506. Jenis/Jenama/ Model 5. 2. Kod Nasional Terdiri daripada 3 kategori iaitu : a) loji/jentera berat b) Kenderaan c) Peralatan/kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/Perubatan /Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. No. No. : Butir-butir penambahan. Casis/Siri Pembuat 8.pendaftaran. 3. Pesawat dan sebagainya. Harga semasa Harta Modal dibeli atau diterima.Pendaftaran Harga Perolehan Asal 10.Van. pelupusan/ hapus kira dan tandatangan.Enjin 7. penggantian dan naiktaraf harta modal berkenaan.

18. 12. : : : Tarikh penambahan. 17. Pemeriksaan : Pegawai Pemeriksa hendaklah menyatakan tarikh. 3. BAHAGIAN B 1. Tandatangan. Setiap pindahan lokasi perlu direkodkan dan ditandatangan. jawatan tarikh dan cop : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan harta modal berkenaan ada semasa didaftarkan. Pesanan Kerajaan dan tarikh : Catatkan nombor dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan untuk pembelian harta modal yang berkenaan. penggantian atau naiktaraf Maklumat penambahan/penggantian atau naiktaraf. penggantian atau naik taraf. Tempoh Jaminan : Catatkan tempoh jaminan oleh pembekal. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. 5. dan aksesorinya ialah 'speaker'. 16. Penempatan : Lokasi harta modal. Kos Nama dan tandatangan : : Harga penambahan. Nama Pembekal dan alamat : Nama dan alamat pembekal atau jika diperolehi dengan cara lain nama pemberi dan alamat 14 Komponen / Aksesori : Komponen/aksesori yang dibekalkan bersama harta modal tersebut Contoh: Bagi komputer. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. Tarikh Butiran Tempoh Jaminan 4. 2. penggantian atau naiktaraf Nama dan tandatangan pegawai yang mengesahkan penambahan. Catatkan tempoh jaminan. tarikh ditempatkan dan ditandatangan oleh pengguna/penyelia di lokasi itu. Pelupusan/ Hapus kira : Kelulusan pelupusan atau hapus kira dicatatkan selepas tindakan dilaksanakan dengan menyatakan rujukan kelulusan. 17 .11. 13. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. komponennya ialah 'monitor'. No. nama. (Gunakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) 15.

Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop : : : : PENEMPATAN Kuantiti No.(No. Siri Pendaftaran: DAFTAR INVENTORI Kementerian/Jabatan: Bahagian : Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: KEW.Siri Pendaftaran Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Tarikh Rujukan Kaedah Pelupusan Kuantiti Lokasi Tandatangan 18 .. Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh ……………………….PA 3 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No.

bilah. Harga semasa dibeli atau diperolehi. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. Buah. Pemeriksaan : Contoh: 20 buah kerusi ditempatkan di 2 lokasi berbeza. 15. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. tarikh dan cop 13. 1. 9. Sekiranya tiada.2 (b) ………. dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan yang dikeluarkan untuk pembelian inventori berkenaan. 11. 10. Pegawai Pemeriksa hendaklah mengisi tarikh.Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh : : : : : : Peralatan/ Kelengkapan Sukan Raket Raket Tenis Contoh 2 Perabot Almari Almari Buku Bercermin Contoh 3 Hamparan/ Hiasan & Langsir Hiasan Dinding Lukisan Potret Contoh 4 Pinggan Mangkuk Mangkuk Mangkuk Sup (iii) Hamparan/Hiasan dan Langsir (iv) Pinggan Mangkuk Sila lihat contoh seperti jadual di bawah:- Jumlah/bilangan Inventori. Penempatan : : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan inventori berkenaan ada semasa didaftarkan. jawatan. berikan anggaran. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. Pelupusan / Hapus kira : Catatkan kelulusan pelupusan atau hapus kira selepas tindakan dengan menyatakan kuantiti. 5 buah 15 buah KK/BKP/I/O6/1-5 KK/BKP/I/06/6-15 Kelas 5A Kelas 5B : Nama dan alamat pembekal atau pemberi (jika bukan dibeli). gulung dan sebagainya. siri pendaftaran di mana aset ditempatkan. Catatkan no. Kuantiti No. 7. 4. set. (b) Tanpa mengira Nilai Perolehan Asal:(ii) Perabot 3. rujukan surat kelulusan. Siri Pendaftaran Lokasi 14. 2. Tarikh inventori diterima sepenuhnya.Contohnya nombor daftar boleh terdiri daripada 1-100 kerana satu daftar merekod satu jenis inventori yang diterima dalam satu Pesanan Rasmi Kerajaan. 8.000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) Peralatan dan Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. Agihan mengikut kuantiti dan no. Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Harga Perolehan Asal Tarikh Terima No. Sub Kategori Jenis : : Contoh 1 Kategori: Sub Kategori: Jenis: 5. Jika bukan dibeli nyatakan. No. keping. 19 . Catatkan tempoh jaminan. Tandatangan. Kod Nasional Kategori : : Kod Nasional Terdiri daripada 4 Kategori iaitu:(a) Nilai Perolehan Asal kurang daripada RM 1. Contoh: Hadiah daripada Syarikat ABC bertarikh 20 Jun 2005. 6.. Nama Pembekal dan Alamat 12.Siri Pendaftaran : Bagi merekodkan nombor siri pendaftaran inventori bagi satu daftar adalah mengikut panduan para 11.DAFTAR INVENTORI (Satu (1) daftar bagi satu (1) jenis inventori dalam satu Pesanan Kerajaan ) No. nama.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN NAMA ASET TARIKH PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN ASAL (RM) JUMLAH 20 .PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL BIL.KEW.

KEW. NOMBOR SIRI PENDAFTARAN NAMA ASET TARIKH PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN ASAL (RM) JUMLAH 21 .PA-5 SENARAI DAFTAR INVENTORI BIL.

KEW PA-6 DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Jenis Jenama dan Model No. Siri Pembuat No. Siri Pendaftaran Nama Peminjam : : : : Tarikh Dikeluarkan Jangka Dipulangkan Tandatangan Peminjam Pegawai Pengeluar Bil Ketika Dikeluarkan Ketika Dipulangkan Catatan Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh 22 .

disahkan oleh pegawai yang menguruskan bilik mesyuarat c) Dikemaskini apabila terdapat perubahan kuantiti. Tandatangan Nama : _____________________ Jawatan : _____________________ Tarikh : _____________________ (b) Disahkan oleh : ………………………………… Tandatangan Nama : ______________________ Jawatan : ______________________ Tarikh : ______________________ Nota : a) Disediakan oleh Pegawai Aset b) Pegawai yang mengesahkan ialah pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan contohnya : i) Lokasi bilik Setiausaha Bahagian .KEW.PA-7 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN : __________________________________________ LOKASI BIL : __________________________________________ KETERANGAN ASET KUANTITI (a) Disediakan oleh : ……………………………. ii) Lokasi bilik mesyuarat .disahkan oleh Setiausaha Bahagian.. lokasi atau pegawai bertanggungjawab 23 .

PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… KEMENTERIAN : _____________________________________________________ BIL KEMENTERIAN/JABATAN DI BAWAHNYA BILANGAN JUMLAH NILAI HARTA KEW. Tandatangan Pegawai Pengawal Nama : ________________________________________ Jawatan : _________________________________________ Tarikh : ________________________________________ * laporan merangkumi semua aset alih yang dipegang sehingga tahun semasa.KEW..PA-2 MODAL (RM) BILANGAN KEW.PA-3 JUMLAH NILAI INVENTORI(RM) Jumlah ………………………………………………. 24 .

PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN .TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB C PENGGUNAAN.

15. Mencegah penyalahgunaan. Aset berkenaan hendaklah dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan mana yang lebih awal.BAB C – PENGGUNAAN. 15. Perlu direkodkan. pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa.3 Peraturan mengenai penggunaan. dan Mengelakkan kehilangan. Mengurangkan pembaziran. OBJEKTIF Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan dikendalikan dengan cekap. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN 14. PENGGUNAAN 15.2 Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. dan Melapor kerosakan dengan menggunakan Borang Aduan Kerosakan Aset KEW. 25 .PA-9. Mengikut fungsi sebenar seperti manual/buku panduan pengguna. yang terdapat dalam Dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan. Mencapai jangka hayat. Menjimatkan kos. mahir dan teratur bagi tujuan :(a) (b) (c) (d) (e) 15.1 Penggunaan aset Kerajaan hendaklah mematuhi peraturan berikut :(a) (b) (c) (d) (e) Bagi tujuan rasmi sahaja.

18.3 Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi akan terdedah kepada risiko kehilangan. bertanggungjawab atau kehilangan terhadap aset di apa-apa bawah 16. 18. 18.2 Tujuan pemeriksaan adalah untuk:(a) (b) (c) Mengetahui keadaan dan prestasinya. Rekod. 17. 16.2 Setiap pegawai adalah kekurangan. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi bagi mengelak berlakunya kerosakan atau kehilangan aset. PEMATUHAN Pegawai yang gagal mematuhi peraturan di atas. PENYIMPANAN 16. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun. Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap.3 Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. maka hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksima. 26 . boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. dan Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar. PEMERIKSAAN 18. dan Penempatan.1 Pemeriksaan aset dilakukan ke atas:(a) (b) (c) Fizikal. tepat dan kemaskini.16.1 Aset Kerajaan hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab. kerosakan tanggungjawabnya.

18. 18. 18.PA-11 kepada Ketua Jabatan.PA12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.PA-12 kepada Pegawai Pengawal.5 Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW.6 Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW.7 Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi. 27 .PA-10 dan KEW.4 Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW. 18.PA11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW.

Tarikh:…………………………………………………………………. Syor Pegawai Aset Nama:………………………………………………………………….KEW. Perihal Kerosakan : : : : : : 8. 2. Nota: * Potong mana yang berkenaan 28 . Jawatan:……………………………………………………………….PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN Bahagian I (Untuk diisi oleh Pegawai Aset) 1. 3. Jenis Aset Keterangan Aset Nombor Siri Pendaftaran Kos penyelenggaraan terdahulu (jika ada) 5. Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan) Diluluskan / Tidak Diluluskan* …………………………………. Pengguna Terakhir 6.. 4.Tarikh Kerosakan 7. Tandatangan Nama:…………………………………………… Jawatan:………………………………………… Tarikh:…………………………………………..

KEW.. (Jawatan) ……………………………….PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Kementerian/Jabatan:______________________________________________ No.PA-2) Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tida k Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ………………………………. Siri Pendaftaran Jenis Harta Modal Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bahagian: _____________________________________ Keadaan Harta Modal Bil Daftar (KEW. Keadaan Harta Modal : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan. Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan .. (Tarikh Pemeriksaan) 29 Nota: Lokasi: Nyatakan lokasi harta modal mengikut rekod dan lokasi harta modal semasa pemeriksaan. (Jawatan) ………………………………. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ……………………………….

(Jawatan) ………………………………. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan. (Jawatan) ………………………………. (Tarikh Pemeriksaan) 30 Nota: Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan.PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bil Jenis Inventori Daftar Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tidak Kuantiti Mengikut Rekod Sebenar Keadaan Inventori Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ………………………………. Lokasi: Nyatakan lokasi inventori mengikut rekod dan lokasi inventori semasa pemeriksaan.. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ………………………………. .KEW.. Keadaan Inventori : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan.

PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Tahun ………………………….KEW. Kementerian : _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di ______________________________________________________________________ (Jabatan/Bahagian/PTJ) telah diperiksa pada ____________________ . (tarikh pemeriksaan) Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Tarikh :………………………………………………………… :………………………………………………………… :………………………………………………………… Cop Kementerian/Jabatan : 31 .

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB D PENYELENGGARAAN .

JENIS PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti berikut:(a) Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa. membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan. (b) 21. Mengurangkan kerosakan. MANUAL PENYELENGGARAAN Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tujuan penyelenggaraan. Meningkatkan keupayaan. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif. OBJEKTIF Penyelenggaraan aset Kerajaan bertujuan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 20.BAB D – PENYELENGGARAAN 19. menservis. Menjamin keselamatan pengguna. Memelihara dan memanjangkan jangka hayat. dan Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance) ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. 32 . dan Memelihara imej Kerajaan. Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan.

Menilai Program Penyelenggaraan Penilaian hendaklah dibuat ke atas program penyelenggaraan bagi tujuan berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (f) Menentukan matlamat program penyelenggaraan tercapai. berkualiti. Merancang Penyelenggaraan Setelah aset yang memerlukan penyelenggaraan disenaraikan. PANDUAN PENYELENGGARAAN Pegawai Aset adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah berikut:(a) Menyediakan Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan Aset yang memerlukan penyelenggaraan perlu dikenal pasti dan disenaraikan mengikut KEW. Memastikan penyelenggaraan yang dijalankan bersesuaian dan munasabah dari segi kos dan masa. dan Membantu pihak pengurusan membuat keputusan tindakan yang sesuai ke atas aset berkenaan. (b) (c) (d) (e) Mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya. 33 .PA-14. Melaksanakan Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan hendaklah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan melainkan sesuatu aset itu memerlukan penyelenggaraan segera. Merekodkan Penyelenggaraan Setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan hendaklah direkodkan dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal KEW.22. satu program penyelenggaraan hendaklah dirancang dan disediakan. Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta Kerja-kerja penyelenggaraan yang dibuat oleh pihak swasta hendaklah diselia dan dipantau bagi memastikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi.PA-13.

No. Siri Pendaftaran Aset Jenis/Jenama/Model Lokasi Aset Catatan 34 .KEW.PA-13 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Kementerian : Jabatan/ Bahagian : Bil.

Kontrak berserta tarikh d) Nama Syarikat/Jabatan yang menyelenggara Nama syarikat atau Jabatan yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan. Kontrak/Pesanan Kerajaan dan Tarikh No.KEW. Rujukan Pesanan Kerajaan/ No. f) Nama dan Tandatangan Pegawai Aset/ Pegawai Pengangkutan hendaklah menandatangani bagi mengesahkan butir-butir penyelenggaraan tersebut 35 . e) Kos Kos alat ganti atau kos pembaikan atau kedua-duanya sekali.PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Aset) Sub Kategori : Jenis : (a) Tarikh (b) Butir-butir kerja (c) No. b) Butir-butir kerja Keterangan mengenai kerja-kerja pembaikan termasuk alat ganti yang dibeli c) No. kontrak/No. Pesanan Rasmi Kerajaan beserta tarikh No. Siri Pendaftaran Lokasi (d) Nama Syarikat/Jabatan Yang Menyelenggara : : (e) Kos (RM) (f) Nama dan Tandatangan Nota a) Tarikh pembaikan/penyelenggaraan yang telah dilakukan bagi harta modal berkenaan.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB E PELUPUSAN .

Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik. ke 24.PELUPUSAN “Pelupusan” ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. kawalan. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. OBJEKTIF Pelupusan aset Kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan. Rosak dan tidak boleh digunakan.BAB E . JUSTIFIKASI PELUPUSAN Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Tidak Ekonomi Dibaiki. 36 . Disyor selepas pemeriksaan aset. dan Membolehkan aset milik Kementerian/Jabatan dipindahkan Kementerian/Jabatan yang lain atas sebab-sebab tertentu. Usang/obselete. Luput tempoh penggunaan. Perubahan teknologi. 23. Menjimatkan ruang simpanan/pejabat. Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum. Tiada alat ganti. simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. dan Melebihi keperluan. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan.

Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain sebagaimana Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa. 25.25.000 setiap satu atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.000.3 Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17. URUS SETIA PELUPUSAN 26.1 Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. 26. dan Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan dalam tatacara ini.000.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan. adalah 37 . Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri. Tukar Beli (trade-in). dan Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai perolehan asal seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Hadiah.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. 25. KUASA MELULUS Kuasa untuk meluluskan pelupusan adalah seperti berikut:25.000. dan Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai perolehan asal tidak melebihi RM50.2 Kementerian/Jabatan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50. Tukar Barang (barter-trade).000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500.

Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset KEW.PA-17. Memohon pelanjutan tempoh pelupusan.PA-16 27. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.PA-19 bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan. PA-15. Menghantar KEW.26. Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Melantik dua orang saksi yang terdiri daripada sekurangkurangnya Pegawai Kumpulan Sokongan I bagi pelupusan melalui kaedah pemusnahan.PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.1 PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal. Memperolehi Sijil Pelupusan Aset KEW. Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan. dan Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Aset KEW. (j) (k) (l) (m) 27.PA-16. Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur.2 Tugas-tugas Urus Setia Pelupusan adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) (e) Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut KEW. Teknikal. Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan untuk tindakan. Elektrikal dan Elektronik seperti di KEMBARAN A dan perkakasan komputer seperti di KEMBARAN B. Mengemukakan Melulus:(i) (ii) (f) (g) (h) (i) permohonan pelupusan kepada Kuasa Perbendaharaan melalui Pegawai Pengawal.PA-19 kepada Kuasa Melulus.PA-18. Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) KEW. 38 . dan Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa.

28.3 PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat Kementerian/Jabatan. dan Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu. Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan I atau yang setaraf. LEMBAGA PEMERIKSA 28. 27. Keanggotaan Lembaga Pemeriksa hendaklah terdiri daripada:(i) Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset berkenaan. 39 . Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset.2 Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada JKR atau Jabatan yang mempunyai worksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan-peralatan tertentu untuk mendapatkan PEP.5 Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh satu (1) tahun sahaja.4 Setiap PEP hendaklah disahkan oleh dua (2) pegawai yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan tidak terlibat dengan pengurusan aset berkenaan. Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun.27. 27. (b) (ii) (iii) (iv) 28. Kementerian/Jabatan perlu mendapatkan pengesahan nilai semasa yang baru di PEP. Sekiranya melebihi tempoh tersebut.1 Pelantikan Lembaga Pemeriksa (a) Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan ke atas aset yang hendak dilupuskan. 27.2 Tugas-tugas Lembaga Pemeriksa adalah seperti berikut:(a) Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan. jika perlu.

(b) (c) (d) (e) (f) Memeriksa aset dan rekod yang berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarahkan oleh Jabatan. Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan. TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan. PELANJUTAN TEMPOH 30.1 Permohonan melanjutkan tempoh pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua (2) minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. 30. Sekiranya tempoh pelupusan telah tamat.PA-17. 31. kriteria pulangan hasil hendaklah sentiasa diberi perhatian. PINDA KAEDAH PELUPUSAN Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja. maka kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan kerana pengurangan nilai semasa aset dan kaedah pelupusan mungkin tidak lagi sesuai. Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai.PA-17 dan mengemukakan kepada Urus Setia Pelupusan. Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan telah dikeluarkan. Kuasa Melulus boleh menetapkan kaedah pelupusan yang sesuai dan paling menguntungkan Kerajaan. Bagi mencapai tujuan ini. Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. 40 . kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan. 29. KAEDAH PELUPUSAN Dalam urusan pelupusan aset. 30. 32.2 Sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas tempoh pelanjutan. dan Menandatangani KEW.

PERLAKSANAAN KAEDAH PELUPUSAN 33. 41 .PA-21.Kaedah pelupusan adalah seperti berikut: (a) Jualan secara:(i) (ii) (iii) (b) (c) (d) (e) (g) (h) (i) Tender Sebut harga Lelong Jualan Sisa Tukar Barang (Barter Trade) Tukar Beli (Trade In) Tukar Ganti (Cannibalize) Pindahan Hadiah Musnah secara:(i) (ii) (iii) (iv) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam (j) 33. Tender boleh disertai oleh syarikat atau orang perseorangan kecuali pegawai yang menguruskan tender dan aset berkenaan dengan menggunakan Borang KEW.1 Tender (a) (b) Tender hendaklah dipelawa dengan menggunakan Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Kerajaan KEW.PA-22. Kaedah lain pelupusan yang difikirkan sesuai.

Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan tender. Deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM10. Setelah keputusan tender diperolehi deposit tender akan diselaraskan kepada petender yang berjaya atau dikembalikan kepada petender-petender yang gagal. Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.(c) Kenyataan tender yang mengandungi maklumat seperti di KEW.PA-23 dan menandatangani Jadual Tender. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengemukakan Jadual Tender bersama-sama dengan dokumen-dokumen tawaran kepada Jabatan yang berkenaan. Tender yang lewat diterima tidak boleh dipertimbangkan. Ketua Jabatan hendaklah membuat penilaian dan perakuan tender kepada Lembaga Perolehan untuk keputusan. Ketua Jabatan atau Pengerusi Lembaga Perolehan hendaklah memastikan supaya peti tawaran itu dilakri pada waktu tutup yang ditetapkan dan mengatur supaya peti itu dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka tender secepat mungkin. Ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) orang pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.PA-17. Perakuan (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 42 . Tawaran hendaklah menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang Jadual Tender KEW. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Tender hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Tender pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Jika tidak dapat diuruskan. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I.PA-21 hendaklah diiklankan melalui sekurang-kurangnya satu (1) akhbar utama tempatan.000 hendaklah disertakan bersama tawaran.

Jika tawaran-tawaran lain terlalu rendah. Pegawai Pengawal hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan tender tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai tender itu. (l) (m) Lembaga Perolehan hendaklah menimbang tender-tender dan memilih tawaran yang tertinggi. Sekiranya tiada sebarang tawaran diterima. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. (n) (o) (p) (q) (r) (s) 43 . Dalam memproses tender. tender boleh dipelawa semula atau mohon pinda kaedah pelupusan daripada Kuasa Melulus. Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran maka deposit tender tidak akan dikembalikan. jadual pembukaan tender dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Jika Pegawai Pengawal atau pegawaipegawai lain yang menguruskan tender mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak.hendaklah disertakan dengan salinan iklan tender. Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan tersebut secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan tender itu. Dalam memilih tawaran yang tertinggi. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai tender kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Lembaga Perolehan hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. Lembaga Perolehan hendaklah dimaklumkan mengenai penolakan ini bagi membolehkannya menimbang tawarantawaran lain. tender boleh dipelawa semula atau dirujuk kepada Perbendaharaan bagi mendapatkan kelulusan. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis tender kepada Lembaga Perolehan.

deposit sebut harga akan diselaraskan kepada penyebut harga yang berjaya atau dikembalikan kepada penyebut harga yang gagal. Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I. Setelah keputusan sebut harga diperolehi. harga hendaklah menggunakan Borang Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Sebut harga hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga pada tarikh dan waktu yang ditetapkan.PA-17.2 Sebut harga (a) (b) (c) (d) (e) Sebut harga hendaklah dipelawa sekurang-kurangnya kepada 10 syarikat atau orang perseorangan.PA-24. Tawaran hendaklah dikemukakan dengan menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga Jabatan sebelum tarikh dan waktu yang ditetapkan.PA-25. Deposit sebut harga sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM5. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan sebutharga.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Sebut harga yang diterima lewat tidak boleh dipertimbangkan.33.PA-26 dan menandatangani Jadual Sebutharga tersebut. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang KEW. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Kenyataan Tawaran Sebut Harga seberapa boleh disebarkan dengan meluas dengan menggunakan Borang KEW. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah mengemukakan Jadual Sebutharga kepada Urus Setia untuk menilai dan (f) (g) (h) (i) (j) 44 . Tawaran sebut KEW.

Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis sebut harga kepada Jawatankuasa Sebut Harga . Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai sebut harga kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah menimbang tawarantawaran lain atau memutuskan pelawaan sebut harga semula. deposit sebut harga tidak akan dikembalikan.3 Lelong (a) Pelupusan melalui kaedah lelong boleh dilaksanakan ke atas aset berikut:(i) (ii) (iii) (b) Mempunyai nilai pasaran. Ketua Jabatan atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan sebutharga itu. waktu dan tempat 45 . Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. (k) Dalam memilih tawaran yang tertinggi Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan sebut harga tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai sebut harga itu. Jika Ketua Jabatan atau pegawaipegawai lain yang menguruskan sebut harga mempunyai apaapa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. (l) (m) (n) 33. Tarikh. Sekiranya penyebut harga yang terpilih menolak tawaran. Kenyataan Lelong hendaklah mengandungi maklumat terperinci semua aset yang akan dilelong. Kuantiti yang banyak. Dalam memproses sebut harga. dan Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Penyebut harga yang berjaya hendaklah diberitahu dengan serta merta.membuat perakuan kepada Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan untuk pertimbangan dan keputusan selanjutnya.

tembaga dll.PA-27. (c) Harga simpanan untuk lelongan berdasarkan kepada nilai semasa aset di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Urusan lelong hendaklah diadakan di ruang terbuka atau di dewan di mana kemudahan yang sesuai hendaklah disediakan untuk urusan melelong. Kenyataan Lelong hendaklah diberi publisiti meluas dengan diedarkan kepada Kementerian/Jabatan untuk dipamerkan di papan kenyataan.lelongan hendaklah dinyatakan dengan jelas. 46 . masa dan tempat lelongan akan diadakan. (d) (e) (f) (g) (h) 33. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan.). Aset yang akan dilelong hendaklah dipamerkan untuk dilihat oleh orang ramai sekurang-kurangnya bagi tempoh dua (2) hari dengan harga simpanan dipamerkan pada aset yang dilelong. kayu. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. plastik dan sebagainya yang mempunyai nilai jualan. perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh. getah.PA-17 hendaklah dinyatakan di dalam senarai aset yang akan dilelong. Sekiranya harga tawaran tertinggi kurang daripada 70% harga simpanan. adalah memadai notis itu mengandungi maklumat tarikh. Pembida yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran penuh dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. no.000. Bagi maksud mengiklankan sesuatu lelongan.4 Jualan Sisa (a) Kaedah pelupusan secara Jualan Sisa dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam (besi. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1. Aset yang dibeli hendaklah diambil di dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelongan. Contoh Kenyataan Lelong adalah seperti di KEW.

Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik. 33.2(a).5 Tukar Barang (Barter Trade) (a) Kaedah pelupusan secara tukar barang (barter trade) merupakan pertukaran aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar barang hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Aset yang mempunyai unsur keselamatan. dan Dipelawa kepada syarikat Bumiputra mengikut Negeri/Setempat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit). Kaedah tukar barang (barter trade) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakar dalam bidang berkenaan.1 kecuali para 33.1(b). Sebutharga mengikut peraturan di para 33. Pertukaran aset hendaklah mengikut keperluan sebenar Jabatan. dan (b) (c) 47 . Keutamaan hendaklah diberikan kepada syarikat-syarikat setempat. Syarikat yang mengambil bahagian hendaklah dihadkan kepada 5 hingga 10 syarikat sahaja yang mempunyai lesen dan kemahiran dalam urusan tukar barang.2 kecuali para 33.(b) Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara:(i) (ii) (iii) Tender mengikut peraturan di para 33. (c) (d) Kementerian/Jabatan yang mempunyai kuantiti jualan sisa yang banyak boleh mewujudkan kontrak sendiri. Kenderaan yang telah diluluskan pelupusan secara jualan sisa tidak boleh didaftarkan semula.

Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar beli hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Harga jualan dirundingkan Kementerian/Jabatan dengan pembekal. 48 . loji/alat penghawa dingin perlu dibuka sebelum penggantinya dipasang. Sebagai contoh. Penggantian aset hendaklah disahkan oleh Jabatan Teknikal (jika perlu). Harga jualan aset hendaklah dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan tidak boleh ditolak daripada harga sebenar aset yang dibeli. di antara (b) (c) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal atau mengikut nilai pasaran. Peruntukan yang mencukupi bagi membiayai harga penuh aset yang akan diganti. 33. dan (viii) Cadangan jualan secara tukar beli hendaklah dimasukkan sebagai syarat dalam dokumen pelawaan tender/sebutharga dan juga dalam perjanjian kontrak perolehan. Aset perlu dikeluarkan sebelum gantinya dipasang.(vi) Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas jualan.6 Tukar Beli (Trade-In) (a) Kaedah pelupusan secara tukar beli (trade-in) dilaksanakan bagi aset yang masih boleh digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/Jabatan dan tiada Kementerian/ Jabatan lain yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal yang berniaga dalam bidang berkaitan. Kaedah tukar beli (trade-in) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Aset yang sama jenis.

atau keperluan Kementerian/Jabatan (d) 49 .7 Tukar Ganti (Cannibalize) (a) Kaedah pelupusan secara tukar ganti (cannibalize) boleh dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagian tertentu seperti bahagianbahagian jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai alat/ komponen ganti bagi pembaikan jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer yang lain. tertakluk kepada Kuasa Melulus. Tidak diperlukan selepas projek siap. Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh Pegawai Teknikal. 33.8 Pindahan (a) Pelupusan secara pindahan boleh dilaksanakan di antara Kementerian/Jabatan Kerajaan bagi aset yang boleh digunakan dalam bentuk asalnya tetapi tidak diperlukan lagi kerana:(i) (ii) (iii) (b) (c) Melebihi keperluan. Kaedah pelupusan secara pindahan dilaksanakan berasaskan:(i) Permohonan penerima.33.PA-2 aset berkenaan. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Persekutuan yang lain. Pelupusan secara berasaskan:(i) (ii) (iii) (c) tukar ganti (cannibalize) dilaksanakan (b) Aset yang sama jenis dan kegunaannya. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. dan Obsolete/obsolescent. dan Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih dan penjimatan Alat/komponen tukar ganti yang dipasang kepada aset penerima perlu direkodkan di Bahagian B KEW.

diserahkan kepada Aset yang diterima secara pindahan hendaklah dilupuskan oleh Kementerian/Jabatan penerima mengikut tatacara pelupusan yang berkuatkuasa. Kos pengendalian pindahan hendaklah ditanggung oleh penerima. kelulusan Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah iaitu:(i) Aset boleh digunakan lagi dalam bentuk dan fungsi asal tetapi tidak diperlukan lagi oleh Kementerian/Jabatan. dan Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus selepas aset diterima oleh pemohon.9 Hadiah (a) (b) Pelupusan secara hadiah hendaklah mendapat Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan. atau bagi tujuan Dari Kementerian/Jabatan Kerajaan kepada mana-mana organisasi.(ii) (iii) (iv) (v) Tidak dikenakan apa-apa bayaran. pengangkutan hendaklah 50 . (ii) (c) Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:(i) (ii) Antara Kementerian/Jabatan Kerajaan latihan atau pameran sahaja. dan Kos pengendalian dan ditanggung oleh penerima. (d) Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Permohonan atau keperluan penerima. (vi) 33. Daftar aset hendaklah Kementerian/Jabatan penerima. atau Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai bahan latihan atau pameran.

(e) Cadangan pelupusan secara hadiah hendaklah disokong dengan Surat Permohonan daripada Kementerian/Jabatan. organisasi.10 Musnah (a) Kaedah pelupusan secara musnah boleh dilaksanakan bagi aset yang tiada nilai jualan/nilai sisa atau aset yang berunsur keselamatan dengan cara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (b) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam Langkah-langkah berikut hendaklah diambil sebelum pelupusan secara musnah dilaksanakan:(i) Mendapat kelulusan tempat pemusnahan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Mematuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. Contohnya. digelek dan sebagainya perlu diambil terlebih dahulu supaya (ii) (iii) (iv) 51 . (f) (g) 33. Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau pameran hendaklah digunakan bagi maksud tersebut sahaja.PA-19 selepas aset diterima oleh pemohon. Tindakan bersesuaian seperti diketuk. dipotong. Bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai alat ganti hendaklah ditanggal/dikeluarkan terlebih dahulu untuk kegunaan akan datang. Jabatan Alam Sekitar. kenderaan yang dihadiahkan untuk latihan hendaklah digunakan untuk latihan sahaja dan tidak boleh dibaiki dan digunakan semula di jalanraya. Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan berserta Sijil Pelupusan Aset KEW. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain. Jabatan Laut dan lain-lain.

Jabatan Pengangkutan Jalan hendaklah diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan Kementerian/Jabatan dibatalkan.tiada mana-mana pihak dapat mengambil dan menjual semula atau bagi aset yang mempunyai unsur-unsur keselamatan. Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan peraturan berkenaan. 34. TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN (a) (b) Label Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan pada aset hendaklah dipadamkan. PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat. dan Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus adalah dikecualikan daripada semua jenis cukai. 33. 35. dan (v) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. 52 .PA-18 hendaklah disediakan selepas tindakan selesai.11Kaedah-Kaedah Lain Pelupusan Kaedah-kaedah lain yang tidak dinyatakan seperti di para 32 hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PELUPUSAN Carta aliran dan proses kerja pelupusan adalah seperti di Jadual 3 dan Jadual 4. tiada sebarang maklumat dapat diakses. Kad Pendaftaran kenderaan bermotor diserahkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa. (c) (d) 36.

000. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA.JADUAL 3 CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1 2 3 Kenalpasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. Syor kaedah pelupusan hadiah.pindah persekutuan ke negeri.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan <RM500.PA-17 Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan Laporan Lembaga Pemeriksa dan tandatangan Kemukakan Laporan Lembaga Pemeriksa kepada Urusetia Pelupusan Urusetia menyemak laporan dan pastikan dokumen sokongan disertakan 4 5 6 Kembalikan kepada Lembaga Pemeriksa 8a Tidak 7 8 Ya 9 Lengkap ? Tentukan Kuasa Melulus Semak bidang Kuasa Melulus: Perbendaharaan 10(a) Nilai perolehan asal >RM50. Kemaskini rekod 10(b) Kementerian/Jabatan 10(b) Nilai perolehan asal <RM50. tukar beli.000 15 16 53 . jika perlu Sediakan maklumat aset dalam Borang Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus dan dokumen lain.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan >RM500. 10 10(a) Lulus ? 11 Tidak Ya 12 13 14 11 (a) Kembalikan kepada Urus Setia untuk maklumat lanjut Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW.PA-16.

000 Syor kaedah pelupusan hadiah.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan jika: i) ii) Nilai perolehan asal melebihi RM50. jika perlu.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.PA-17 Kemukakan KEW.PA-16. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap. tukar barang Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan Gambar aset. 10(b) 11 11(a) 12 13 14 15 16 b) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta :a) b) Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah.PA-18 bagi pelupusan kaedah musnah Kemaskini rekod daftar aset.JADUAL 4 PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. Kemukakan kepada Kementerian/Jabatan jika: Nilai perolehan asal kurang daripada RM50. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA. Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. Jika pelupusan tidak diluluskan.PA-17 seperti berikut:a) b) c) d) e) 4 5 6 7 Keterangan aset Kuantiti Tarikh pembelian Tempoh digunakan/disimpan Nilai Perolehan Asal Proses Kerja f) Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW. pindah persekutuan ke negeri.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. terus ke proses 12. tukar beli. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut.000 Jika pelupusan diluluskan. jika perlu Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah 8 8a 9 10 10(a) hadiah/pindahan Jika laporan lengkap. Sediakan maklumat aset dalam KEW. 54 .PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan:a) b) c) d) e) PEP bagi aset mekanikal/peralatan teknikal/perkakasan komputer Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli.

Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW. (Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama:………………………………… Jawatan:……………………………… Cop: 55 ..PA-17) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan. 2.PA-15 No. Rujukan: Tarikh: Kepada: ………………………… ………………………… (Nama Pegawai yang dilantik) LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama ……………… (tahun) mulai dari ……………. ………………………………………..55 KEW. . hingga ……………….

.

.

:…………………………………. : (Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)* :…………………………….. :……. Cop: * Pilih mana yang berkenaan 58 .. Tandatangan Nama: …………………….KEW.…………………. Jawatan: …………………….…………………………… ……………. Jenis Aset Kuantiti Secara Tarikh Tempat :………………………………….PA-18 KEMENTERIAN/JABATAN: _____________________________________________ SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan.. Jawatan: …………………… Cop: ……………………………… Tandatangan Nama: ……………………….……..

. Cara dimusnahkan: ……………………………………………………………………..…….………………………………………… dipindahkan/hadiah kepada…………………..………….Resit ……. bertarikh …………..………. Aset berikut telah dimasukkan ke dalam stok.. (Salinan Kad Kawalan Stok Disertakan) Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Jabatan/Bahagian : …………………………………… : ………………………….. (Dokumen berkaitan disertakan) 5.………………………… (salinan resit disertakan) 3. Bilangan item ………….PA-19 KEMENTERIAN/JABATAN:____________________________________________ SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Merujuk surat kelulusan No. Kaedah pelupusan: ……………………………..………………………………………………………………… (Surat Akuan Terima disertakan) 2. saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan seperti berikut :1.. : …………………………………… : …………………………………… : No.. Rujukan ………………………………………………. 59 ... Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain.………………………. Aset berikut telah dilupuskan secara dijual. Bilangan item: ………………………………... (Sijil Menyaksikan Pemusnahan disertakan) 4. Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah. Bilangan item: …………………….……………………………………………………. Bilangan item . Aset berikut telah dilupuskan secara musnah.…………………………………………………………………………. Bilangan item ….KEW.

: ………………………………………… : ………………………………………… : ……………………………………… 60 Cop Jabatan : ..KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN TAHUN : …………… KEMENTERIAN/JABATAN :…………………………………………………………………………………………………………………… BIL KEMENTERIAN/ JABATAN JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL (RM) HASIL PELUPUSAN (RM) JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA (RM) KAEDAH JUALAN PINDAHAN MUSNAH LAIN Nota : Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh : ……………………………………….

5. 3. 2. Tender : KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1.00 tengahari. 1. 4.PA 22) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender Aset boleh dilihat pada ___________ hingga ___________ di antara jam _________ hingga __________ di _____________________________________. Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.KEW. 3. Tender akan ditutup pada ______________ jam 12.PA-21 No. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul berlakri dan ditanda dengan No. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bagi tender tempatan atau 90 hari bagi tender antarabangsa bermula dari tarikh tender ditutup. 2. Tender ___________ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ 61 . Tender adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil.

6. 6. 6.7 Petender yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemberitahuan keputusan.6. 6.4 Tawaran tanpa/kurang deposit tender tidak akan dipertimbangkan. Deposit Tender hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order atas nama _____________________________________(Kementerian/Jabatan). Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-iswhere-is-basis). Petender adalah dikehendaki menyertakan deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau tertakluk kepada maksima RM10. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle).000.1 6.3 6. SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN TENDER 6. Jika bayaran penuh tidak dijelaskan dalam tempoh 14 hari.8 Petender yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan.6 Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. 62 . deposit tender akan dirampas.5 6. bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. Jika gagal.2 Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.

KEW PA-22 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan, Tawaran Untuk Tender No. …………../…….. Merujuk kepada perkara di atas, saya/syarikat berminat menyertai tender tersebut. 1. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM)

63

2.

Bersama-sama ini disertakan deposit tender (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM10,000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia ________________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan).

3.

Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan Nama/Cop Syarikat

__________________________________ __________________________________

64

KEW.PA -23 JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk dipamer di Papan Kenyataan)

Bil.

Kod Petender

Harga

Nota :

Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen tender yang diterima sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana tender yang dijadualkan. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ……………….. Jawatan : ………………..

__________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Jawatan : ………………………

__________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Jawatan : ……………………….

Tarikh :________________________

65

KEW.PA-24 No. Sebutharga : KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/Jabatan: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil. 1. 2. 3. 2. Aset boleh dilihat pada ________________ dan/hingga ________________ di antara jam _____________________ hingga ______________________ di _________________________________________________________________. Tawaran sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.PA 25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No. Sebutharga _______/_______ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat:_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Tarikh tutup sebutharga pada ________________ jam 12.00 tengahari. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan. ________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Alamat: Tarikh: Cop: 66 Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender

3.

4.

5.

000 mengikut mana yang terendah. 4. 2. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle). Penyebutharga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebutharga sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5. mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. 7. 8. 6. 3. Jika gagal. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-whereis basis).SYARAT DAN PERATURAN SEBUTHARGA 1. Deposit sebutharga hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama ______________________________________________(Kementerian/Jabatan). Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. 5. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. dijelaskan dalam tempoh tersebut. Tawaran tanpa/kurang deposit sebutharga tidak akan dipertimbangkan. Jika bayaran tidak tidak akan sebutharga 67 . deposit dikembalikan. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan.

. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM) 68 . ………….KEW.. 1. Tawaran Untuk Sebutharga No. saya/syarikat berminat menyertai sebutharga tersebut./……. Merujuk kepada perkara di atas. PA-25 BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No.

Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan. Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 69 .3. Bersama-sama ini disertakan deposit sebutharga (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM5. Sekian. 4.000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia _________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan). terima kasih.

Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana sebutharga yang dijadualkan. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ………………. Tarikh :________________________ 70 .. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………... Jawatan : ……………….PA-26 JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan) Bil. Jawatan : ……………….KEW. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………. Kod Penyebutharga Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima sebelum diperiksa. Jawatan : ………………....

...... perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh... (iii) Penawar harga tertinggi adalah pembida yang berjaya dan jika ada apaapa perselisihan yang berbangkit mengenai penawar yang tertinggi............................. aset berkenaan akan dilelong semula.. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan............ Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1............ Semua aset adalah dilelong sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is-basis)..... . hingga ......... (iv) (v) (vi) Jabatan berhak mengubah susunan jualan tersebut di senarai KEW........ (nama Kementerian/ Jabatan) akan mengadakan jualan lelong aset seperti berikut:Tarikh Masa : : ................... Senarai aset yang akan dilelong adalah seperti di KEW..................................................................................... Semua aset boleh dilihat pada tarikh................................................... 71 ..........000............ 3...........PA27(A) dan menarik balik mana-mana aset daripada senarai tersebut....... .... di antara jam .PA-27(A)....... dan/hingga ....... Tempat : 2............. Syarat dan peraturan lelong adalah seperti berikut:(i) (ii) Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan................ di alamat . no...................................... Jabatan ini hendaklah bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual..PA-27 KENYATAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN Dimaklumkan bahawa.......KEW...............................

Jika tidak. Kad Pengenalan dan alamat kepada pegawai pelelong semasa jualan dilakukan. (viii) Pembida yang berjaya hendaklah memberitahu nama penuh. Pembida yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelong. no.(vii) Semua perbelanjaan bagi mengangkut aset hendaklah ditanggung oleh pembida sendiri. (xi) Segala bayaran hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum aset boleh dikeluarkan dari premis Jabatan. 72 . Jabatan berhak untuk melupuskannya. (ix) (x) Pembayaran penuh hendaklah dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan.

......................... 5.... 2.................... 9.......... Jenis Aset Kuantiti Harga Simpanan (RM) ............KEW.. 3.................................. : .....PA-27(A) SENARAI ASET YANG DILELONG KEMENTERIAN/ JABATAN: ___________________________________________ Lot 1.................... Cop Kementerian/ Jabatan: 73 .......... (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : ... 10.. 4......... : ..... 8..... 7....................................... 6.........................

freezers and other refrigerating or freezing equipment. Harvesting or threshing machinery. 5. 4. 3. scarifiers.Kembaran A ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR BIL Agricultural Machinery 1. Motorcycles. Milking machines and dairy machinery. forestry. poultry-keeping or bee-keeping machinery. Air Conditioning Machinery 6. trucks. including straw of folder balers. cars. sorting or grading eggs. heat pumps and air conditioning machinery. fruit or other agricultural produce and other agricultural machinery. Agricultural. recovery vehicles. planter. machinery used in the milling industry or for the working of cereal or dried leguminous vegetables. Steam or other vapours generating boilers. vans. 74 . super -heated water boilers. spreaders and fertilizer distributors. weeder. seders. grain or dried leguminious vegetables. cranes and Etc. horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation. machines for cleaning. Boilers 8. Machines for cleaning. grass or hay mowers. sorting or grading seed. including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment. lawn or sports ground rollers such as ploughs. Agricultural. PERKARA 2. cultivator. Automotives 7. poultry incubators and brooders. lorries. harrow. Refrigerators. other than Farm-type machinery.

Air or other gas compressors and fans. boxes. machinery for capsuling bottles. jars. road rollers and other building or road construction machinery. machinery for filling. tamping machines. cans. Engines 13. Furnace burners for liquid fuel. mobile lifting frames. mechanical stokers. mechanical shovels. 14. pile drivers. graders. Dish washing machines. tower cranes. Construction Plants and Machinery 11. 10. ventilating or recycling hoods. excavators. other packing or wrapping machinery for aerating beverages. tubes and similar containers. for pulverised solid fuel or gas. horing machinery. including cable cranes. scrapers. 75 . jacks.BIL Cranes and Hoist 9. Bulldozers. bags or other containers. angledozers. winches and capstans. levelers. including their mechanical ash dischargers and similar appliances. sealing or labeling bottles. closing. machinery for cleaning or drying bottles or other containers. shovel loaders. PERKARA Pulley tackle and hoists. Ships derricks. Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines. Packing Or Rapping Machines 12. Fans 15. Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines). cranes. portal or pedestal jib cranes. skip hoists. staddle carries and works trucks fitted with a crane – overhead travelling crane. bridge cranes. Furnace 16. Dish Washing Machines.

cooking. 25. Mechanical appliances for projecting. conveyors and other lifting. dispersing or spraying liquids or powder. Gas Producer 18. fire fighting equipments including fire extinguishers and auxiliary equipments. loading or unloading machinery. Locomotives 24. evaporating. Machinery. Jet Projecting Machines 21. cranes. steaming. rectifying. condensing or cooling. steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines. Rail locomotives and coaches Railway or tramway maintenance or service vehicles (for example. surgical or laboratory sterilizes. Lift And Escalators 23. PERKARA Industrial or laboratory furnaces and ovens. Medical. plant or laboratory equipment. trackliners. acetylene gas generator and etc. other works trucks fitted with lifting or handling equipment. 76 . testing coaches and track inspection vehicles). pasteurising. 22. dryers. ballast tampers. distilling. for the treatment of materials by process involving a change of temperature such as heating. roasting. handling. heat exchange. Gas producer. instantaneous or storage water heater. cooling tower. sterilizing. workshops. vaporising. Heat Treatment Equipments And Heat Exchanges 20. including incinerators.BIL 17. Forklift trucks. Lift and escalators. Handing Equipments 19. drying.

measuring rods and tapes. level. tramways. parking facilities. inland waterways.BIL 26. porosity. liquid or electricity supply or production meter. Electric motors and generators. Instruments and apparatus for measuring or checking the flow. drawing sets. Gas. with self-contained electric motor. surface tension. clamps and similar bolding devices. callipers).magnetic lifting heads. 27. for use in the hands (for examples. instruments for measuring length. mechanical. spectrometers. marking out or mathematical calculating instruments (for example. checking quantity of heat. 36. 33. pantographs. Drawing. safety or traffic equipment for railways. brazing or welding. Soldering. Electro magnets. electro magnetic or permanent magnet chucks. micrometers. including electro mechanical) signalling. refractometers. port installations or airfields. Mecha-Electric Equipments 28. slide rules. hygrometers and psychrometers. Hydrometers and similar floating instruments. clutches and brakes. Railway or tramway track fixtures and fitting. thermometers. disc calculators). Electro-mechanical domestic appliance. gas or smoke and analysis apparatus. machines and apparatus. PERKARA Railway or tramway goods vans and wagons. Electric generating sets and rotary converters. 35. roads. 32. electro-magnetic couplings. Electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets. 77 . drafting machines. sound or light. pressure or other variables liquids or gases (for example polarimeter. electro. protractors. barometers. pyrometers. 30. 29. instruments and apparatus for measuring or checking viscosity. 34. Metrological Equipments 31. expansion.

washes and other watches. Steam turbines. Machines for preparing textile fibres. sharper. other electromedical apparatus and sight testing instruments. hydraulic turbines. All musical instruments. spinning. doubling or twisting machines and other machinery for producing textiles yarns textile reeling or winding machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines.BIL 37. Workshop Equipments 45. hydraulic jack machine. pocket. Machines for extruding. Textile Machinery 43. 44. Nota: Sumber daripada JKR. trimmings. 46. Workshop equipments and machinery such as lathe machine. 38. 39. driller. surgical. lace. braid or net and machines for tufting. milling machine and etc. alarm clock. including stop watches. production counters. drawing texturing or cutting textile materials. Musical Instruments 41. dental or veterinary sciences. Weighing Machinery. including scientigraphic apparatus. Wrist-watches. embroidery. taximeters. water wheels. stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn. tulle. gas turbines. Turbines 42. miliometers. 78 . Weaving machines (looms) Knitting machines. 47. Medical Equipments 40. pedometers and speed indicator tachometer. wall clocks. Instruments and appliances used in medical. PERKARA Revolution counters.

Unit Pemprosesan Pusat (CPU) Perkakasan Utama 2. Pemacu cakera dan kawalannya 2. Pembaca tanda optik (OMR) 9. Alatan yang terkandung di dalam CPU 1. Unit pameran video 2. Alat storan mikroflis 5. Kira-kira dan Logik 3. Ingatan Utama 4. Pemacu pita magnetik dan kawalannya Perkakasan Periferal/Storan Sekunder 3. Teletaip 4. Pemacu pita katrij/kaset dan lain-lain 1. Unit Kawalan. Alat pen bercahaya 79 . Pembaca kad 6. Unit konsol 3. Alat Input/Output 5. Pembaca pita kertas.KEMBARAN B SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER JENIS PERKAKASAN ALAT/KOMPONEN 1. Pembaca aksara aptik (OCR) 8. Mesin penebuk 7. Pemacu cakera liut 4.

10. Alat antara muka 5. Line driver 4. Telepencetak dan lain-lain 1. Pemplot 15. Unit kawalan Komunikasi 2. Alat rangkaian (networking device) dll. Pencetak 14. Degitiser Alat Input/Output 12. Scanner 13. 80 . Tetikus 11. Modem Perkakasan Komunikasi 3.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB F KEHILANGAN dan HAPUS KIRA .

kesusutan.1 Peringkat Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. OBJEKTIF Hapus kira aset kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 38. Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan aset kerajaan. KUASA MELULUS 38.BAB F . Menyelaraskan rekod aset. Walkie-Talkie. Semua kehilangan yang melibatkan peralatan Elektronik. bencana alam. “Ketua Jabatan” termasuk ketua sesuatu cawangan.KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA “Kehilangan” bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian. “Hapus kira” ialah satu proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang. daerah kecil. kemalangan. pejabat atau pejabat wilayah.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. 81 . penipuan atau kecuaian pegawai awam. 37. Mengawal kerugian yang ditanggung oleh Kerajaan akibat kehilangan aset. daerah. dan Membolehkan tindakan surcaj atau tatatertib dikenakan ke atas kecuaian pegawai. kebakaran. Kamera Digital. Komunikasi dan ICT seperti di bawah tanpa mengira nilai perolehan asal iaitu:(i) (ii) (iii) Telefon Bimbit.000. “Pegawai Pengawal” ialah Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan.

PA-28 daripada Ketua Jabatan. 38. (ix) (x) (c) Pemain CD/DVD. dengan 82 .(iv) (v) (vi) (vii) Kamera Video. penipuan atau kecuaian tidak melibatkan pegawai awam.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan adalah bertanggungjawab sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira.2 Peringkat Pegawai Pengawal (a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50. Mengemukakan Laporan Awal dan salinan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal. Personal Digital Assistant (PDA). Komputer Riba. dan Smartphone. Mendapatkan Laporan Awal KEW. Pegawai Pengawal sebelum meluluskan apa-apa hapus kira mesti berpuashati bahawa soal kecurian. (viii) LCD projector. URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA 39. penipuan atau kecuaian pegawai awam tanpa mengira nilai perolehan asal. (b) 39.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. Palmtop/ Pocket PC.000 dan tidak melibatkan aset di para 38.1(b).2 Tugas-tugas Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang melalui Daftar Harta Modal/Inventori.PA-29. Semua kehilangan yang melibatkan kecurian. 39. Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat menggunakan contoh format KEW.

Mendapatkan Sijil Hapus Kira KEW. Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan hapus kira lengkap dan teratur.1 Melaporkan Kehilangan Apabila terdapat apa-apa kehilangan aset Kerajaan. Memaklumkan keputusan kepada Ketua Jabatan untuk tindakan kemaskini rekod daftar aset. Mendapatkan maklumbalas kedudukan tindakan surcaj/tatatertib daripada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib dan memaklumkannya kepada Perbendaharaan. (j) (k) (l) (m) (n) 40. Memaklumkan syor surcaj atau tatatertib kepada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib untuk tindakan selanjutnya.PA-31 daripada Ketua Jabatan dan mengemukakannya kepada Kuasa Melulus dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan hapus kira.PA-32 ke Perbendaharaan tidak lewat dari 15 Mac tahun berikutnya. dan Menyedia dan mengemukakan Laporan Tahunan Tindakan Surcaj/Tatatertib KEW. Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan walaupun laporan hasil penyiasatan polis belum diperolehi. dan 83 .(e) (f) (g) (h) (i) Mendapatkan hasil siasatan polis. tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut:(a) Pegawai yang mengetahui kehilangan hendaklah melaporkannya kepada Ketua Jabatan dengan serta merta. Mendapatkan Laporan Jawatankuasa Penyiasat.PA-30 daripada Mengemukakan Laporan Akhir bagi mendapatkan ulasan dan syor daripada Pegawai Pengawal. PROSES HAPUS KIRA 40. Akhir KEW.

Laporan Awal hendaklah disediakan oleh pegawai atasannya diperingkat Kementerian/Ibu Pejabat. (b) Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan. Akauntan Negara. Ketua Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara. Bagi kes kehilangan yang melibatkan seseorang Ketua Jabatan. pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat. 40. Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku hendaklah dengan segera.2 Laporan Awal KEW. dan sekurang-kurangnya dua (2) orang ahli di mana pegawai yang lebih kanan sebagai Pengerusi. Pegawai Pengawal dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan 84 . hendaklah melaporkan kepada Polis dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dari waktu kehilangan diketahui. (b) Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia. Keanggotaan Jawatankuasa Penyiasat terdiri daripada:(i) (ii) (iii) (c) pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan dari bahagian/unit yang sama. dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan.(b) Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang mengetahui kehilangan berlaku. dalam tempoh dua (2) hari bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan Laporan Polis terus kepada:(i) (ii) (c) Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana kehilangan aset berlaku.PA-29 dengan segera dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani.3 Jawatankuasa Penyiasat (a) Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan KEW. 40.PA-28 (a) Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal.

Malaysia yang tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai Jawatankuasa Penyiasat. Memeriksa sendiri tempat berlakunya kehilangan. Laporan akhir hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/Daftar Inventori. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan. dan Menyediakan dan menandatangani Laporan Akhir. Pengawai Pengawal setelah berpuas hati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab untuk:- (b) (c) (d) (e) 85 . jika ada. Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan Laporan Akhir untuk syor dan ulasan kepada Pegawai Pengawal. Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulangnya kejadian kehilangan. Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) dan Arahan Keselamatan Kerajaan dipatuhi. Mengenalpasti kelemahan yang wujud. salinan Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori. Laporan Akhir perlu dikemukakan mengikut tempoh yang ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis belum diperolehi.PA-30 (a) Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir dan kemukakan kepada Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh pelantikan. 40. 40.5 Laporan Akhir KEW. Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh dilampirkan kepada Laporan Akhir.4 Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Penyiasat:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Menjalankan siasatan dengan segera selepas pelantikan. gambar lokasi kejadian (jika perlu) dan dokumen-dokumen berkaitan ke Perbendaharaan. Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang.

Maklumkan keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib ke atas syor surcaj/tatatertib kepada Perbendaharaan dalam tempoh sembilan (9) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. 86 . (g) Laporan Akhir yang lengkap dengan syor dan ulasan Pegawai Pengawal hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan. (c) (d) 42. 41.(i) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang dengan surcaj atau tatatertib atau kedua-duanya sekali. atau oleh Jawatankuasa Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru untuk menjalankan siasatan semula. TINDAKAN KEMENTERIAN/JABATAN SELEPAS KELULUSAN (a) (b) Kelulusan hapus kira hendaklah dicatatkan di dalam Daftar Harta Modal atau Inventori. Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset KEW. Syor Surcaj/Tatatertib hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian/Jabatan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. dan Menandatangani sendiri syor dan ulasan. (ii) (iii) (f) Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal boleh mengarahkan siasatan semula.PA-31 dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA HAPUS KIRA Carta aliran dan proses kerja hapus kira adalah seperti di Jadual 5 dan Jadual 6. Bagi maksud ini Pegawai Pengawal boleh:(i) (ii) Mengarahkan siasatan semula Penyiasat sedia ada. atau Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang tanpa surcaj atau tatatertib.

JADUAL 5 CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET 1 2 3 4 5 6 Kembalikan kepada J/Kuasa Penyiasat 8a Tidak 7 Laporkan kehilangan serta merta kepada Ketua Jabatan Laporkan segera kepada Polis dalam masa 24 Jam Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. Kemukakan Laporan Akhir kepada Perbendaharaan Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan Lulus ? Ya Maklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan 13 14 Kembalikan kepada Pegawai Pengawal untuk maklumat lanjut Tidak 15a 15 16 17 18 87 Kemukakan Sijil Hapus Kira KEW.PA-31 kepada Perbendaharaan . Kembalikan kepada Urus setia untuk siasatan semula 11a Tidak 10 11 Ya 12 Puas hati ? a) Berikan syor dan ulasan di Laporan Akhir b) Luluskan Hapus Kira jika di bawah bidang kuasanya. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir.PA-29 dan kemukakan kepada Urus setia Urus setia semak Laporan Akhir 8 Ya 9 Lengkap ? Urus setia kemukakan Laporan Akhir kepada Pegawai Pengawal untuk syor dan ulasan.PA-28 J/kuasa Penyiasatan menjalankan siasatan J/kuasa Penyiasatan sediakan Laporan Akhir KEW.PA-27 dan kemuka kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan Pegawai Pengawal lantik J/kuasa Penyiasatan KEW.

000. (b) Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38. permohonan dikembalikan kepada Pegawai Pengawal. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal.JADUAL 6 PROSES KERJA HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Proses Kerja Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. dan (b) Meluluskan hapus kira jika:(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50. Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat. Jika Laporan akhir lengkap. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula. terus ke proses 9.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir. 4 5 6 7 8 8a 9 10 11 11a 12 13 14 15 15a 16 17 18 88 . penipuan atau kecuaian pegawai awam. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan.1 (b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya.1(b). dan (c) Syor surcaj/tatatertib jika ada. Pegawai Pengawal hendaklah:(a) Memberi syor dan ulasan. terus ke proses 12. Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.PA-29. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. dan (b) memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada).PA-31. dan (c) Melibatkan soal kecurian. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. Urus setia menyemak Laporan Akhir. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan. Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan. Kemukakan ke Perbendaharaan jika:(a) Nilai perolehan asal melebihi RM50. Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan. Jika tidak berpuas hati. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. Kementerian/Jabatan hendaklah:(a) mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan. Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:(a) Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal/Inventori. (b) Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW. Jika Perbendaharaan memerlukan penjelasan lanjut. terus ke proses 16.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. Ketua Jabatan/pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui.

Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini. Catatan. Jika ya. Rujukan dan Tarikh Laporan Polis. 3. 6. Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Jabatan : 89 . 7. 8. nama dan jawatannya. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset yang hilang. Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja.………………………. 4.KEW. 11. ………. Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku. 9. Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui. Cara bagaimana kehilangan berlaku.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan :1. 10. Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku. 5. Keterangan Aset yang hilang. Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. (a) (b) (c) (d) (e) 2. No.

) 2.……………………………………………………….PA-29 No..k.. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 90 ....(Kementerian/Jabatan/PTJ) mulai dari tarikh surat ini. (No.KEW.. 3. seperti Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (KEW. Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai panduan. Rujukan Laporan Awal ……………………………….. Rujukan Fail: Tarikh: Kepada: …………………………………… …………………………………… (Nama dan Jawatan Pegawai yang dilantik) PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan Penyiasat ini melantik tuan/puan (nama sebagai aset) Pengerusi/Ahli Jawatankuasa untuk menyiasat kehilangan ………………………………………………………………………………… di.. Tuan/Puan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan. : ……………………………………………………………….. Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan s.PA-30) yang dilampirkan...(tarikh). Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum ………………... : ………………………………………… : ……………………………………………………………….

Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima. sila sertakan. Bertanggungjawab sebagai penyelia. 91 .PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan: 1. Bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Keterangan Aset yang hilang. Perihal Kehilangan (a) (b) (c) (d) (e) Tarikh diketahui Tarikh sebenar berlaku Tempat kejadian. 4. Bagaimana kehilangan diketahui Bagaimana kehilangan berlaku 3. Jika ada. (a) Nama pegawai yang: (i) (ii) (iii) Secara langsung menjaga aset tersebut. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Anggaran Nilai Semasa 2.KEW.

. Arahan Keselamatan Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau diikuti. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah berulangnya kejadian ini. Jika ada nyatakan tarikh kuatkuasa hukuman. nyatakan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Jawatan hakiki pada masa kehilangan Tugasnya (sertakan senarai tugas) Taraf Jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/ sementara/ kontrak) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. (Jika ada. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut.(b) Mengenai setiap pegawai di atas. 7. jika ada. Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya. berikan butir-butir ringkas dan rujukannya) (vii) Maklumat lain. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………... Rumusan Siasatan 8. 92 . Nyatakan adakah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. 5. Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan memberikan justifikasi.(Pengerusi) …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. 6.

…………………………………………. : : : : ………………………. ………………………………………….(Ahli) …………………………………………. Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal :Syor : Ulasan: Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : Cop Kementerian/Jabatan: 93 . ………………………………………….(Ahli) ………………………………………….. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh 9.Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………..... …………………………………………..

Bil Jenis Aset No...PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Merujuk kelulusan Perbendaharaan Bil ………………………………… bertarikh ……………….KEW... : …………………………………………………. 94 . Pendaftaran Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Kementerian/Jabatan: : …………………………………………………. : …………………………………………………. : …………………………………………………. Aset berikut telah dihapus kira dan Daftar Harta Modal/Inventori berkenaan telah dikemaskini.

PA-32 LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN TAHUN………… KEMENTERIAN…………………………………………………………. :………………………………………………………………. Perbendaharaan Kementerian/ Jabatan Jenis Aset Punca Kehilangan JUMLAH Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh :……………………………………………………………….…… 95 . :…………………………………………………………. :……………………………………………………………….……………………………………………………………………… Nilai Perolehan Asal (RM) Nilai Semasa (RM) Tindakan Surcaj Amaun Surcaj (RM) Tarikh Dikenakan Tindakan Tatatertib Jenis Hukuman Tarikh Dikenakan Ruj.KEW. Kelulusan Bil.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) KEMENTERIAN KEWANGAN .

PA-8 DAFTAR INVENTORI PENJELASAN DAFTAR INVENTORI SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SENARAI DAFTAR INVENTORI DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SENARAI ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… i .PA-5 KEW.PA-1 PENERIMAAN BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN Perenggan Muka surat 1 1-2 3 5 BAB B JADUAL 1 PENDAFTARAN CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN A: DAFTAR HARTA MODAL 3-13 6 12 13 JADUAL 2 14 KEW.PA-4 KEW.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN KANDUNGAN Tajuk PENDAHULUAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A KEW.PA-6 KEW.PA-7 KEW.PA-3 KEW.PA-2 BAHAGIAN B: DAFTAR HARTA MODAL PENJELASAN DAFTAR HARTA MODAL 15 16 18 29 20 21 22 23 24 KEW.

PA-14 PENYELENGGARAAN SENARAI ASET YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL 19-22 32 34 35 BAB E JADUAL 3 JADUAL 4 KEW.PA-11 KEW.PA-16 KEW.PA-19 PELUPUSAN CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN SURAT LANTIKAN AHLI LEMBAGA PEMERIKSA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 23-36 36 53 54 55 56 57 58 59 ii .PA-13 KEW. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI 14-18 25 28 29 30 31 BAB D KEW.Tajuk Perenggan Muka surat BAB C KEW.PA-17 KEW.PA-12 PENGGUNAAN.PA-18 KEW.PA-9 KEW.PA-10 KEW.PA-15 KEW.

PA-22 KEW.PA-24 KEW.Tajuk KEW.PA-21 KEW.PA-27(A) KEMBARAN A KEMBARAN B BAB F JADUAL 5 JADUAL 6 KEW.PA-26 KEW.PA-23 KEW.PA-28 KEW.PA-25 KEW.PA-29 KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA HAPUS KIRA ASEAT ALIH KERAJAAN LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN PELANTIKAN J/KUASA PENYIASATAN 37-42 81 87 88 89 90 iii .0 61 63 65 66 68 70 71 73 74 79 KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL TENDER PELUPUSAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN SENARAI ASET YANG DILELONG ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER Perenggan Muka surat 6.PA-27 KEW.

Tajuk
KEW.PA-30 KEW.PA-31 KEW.PA-32 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB

Perenggan

Muka surat
91 94 95

iv

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA)

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN
1. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah tatacara bagi menguruskan Harta Modal dan Inventori meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira.

2. Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. 3. Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. 4. Aset Alih terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:4.1 Harta Modal (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu; atau (b) Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual/buku panduan pengguna. 4.2 Inventori (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. Perabot, hamparan, hiasan, langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal. 1

(b)

5. Harta Modal dan Inventori mengandungi kategori yang ditetapkan seperti berikut:5.1 Kategori bagi Harta Modal ialah:(i) (ii) (iii) 5.2 Loji/Jentera Berat; Kenderaan; dan Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/ Dapur/Sukan.

Kategori bagi Inventori ialah:(a) Nilai perolehan asal kurang daripada RM1,000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) (b) Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/ Makmal/ Bengkel/ Dapur/ Sukan

Tanpa mengira nilai perolehan asal:(ii) (iii) (iv) Perabot; Hamparan, Hiasan dan Langsir; dan Pinggan Mangkuk

6. Istilah dan perkataan yang diguna pakai dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) hanyalah bagi maksud pengurusan aset alih Kerajaan sahaja.

2

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A PENERIMAAN .

dikira. Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan dengan serta merta maka dokumen tersebut hendaklah dicatatkan ‘‘Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa. (a) (b) (c) Memastikan setiap aset yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. ditimbang atau diuji serta merta sebelum disahkan penerimaannya. (iv) 3 . diukur.BAB A . dikira. Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan. ditimbang atau diuji”. Setelah disemak dan diperiksa. pegawai aset/penerima adalah bertanggungjawab menyediakan Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW. “Pegawai bertauliah” ialah pegawai yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu. diukur. Pemeriksaan teknikal oleh pegawai-pegawai Kerajaan yang bertauliah hendaklah dilakukan apabila perlu mengikut kaedah yang bersesuaian. yang sah bagi Aset hendaklah diperiksa.PENERIMAAN “Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi. Langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi semasa menerima aset :(i) (ii) (iii) Menyemak butiran di dalam dokumen memastikan aset yang diterima adalah betul. OBJEKTIF (a) (b) (c) 2. sempurna dan selamat untuk digunakan. 1.PA-1 jika terdapat kerosakan atau perselisihan. dan Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik. PERATURAN PENERIMAAN Aset yang diterima perlu dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan.

(vi) (vii) 4 .(v) Borang KEW. Pegawai Penerima hendaklah memastikan bahawa aset diterima berserta dengan Surat Jaminan daripada pembekal yang mengesahkan bahawa mutunya menepati spesifikasi seperti dalam perjanjian pembelian. dan Pegawai Penerima hendaklah memastikan aset yang diterima disertakan manual penggunaan dan penyelenggaraan.PA-1 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan hendaklah dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal. jika ada.

.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB B PENDAFTARAN .

Mewujudkan pangkalan data yang lengkap. OBJEKTIF Pendaftaran aset adalah bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 4.BAB B .2 Aset lucuthak hendaklah didaftarkan berkenaan bercadang menggunakannya. Memudahkan pengesanan dan pemantauan. PENDAFTARAN ASET HADIAH Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran dan latihan/pembelajaran tidak perlu didaftarkan. 7. 5. Nota Serahan. dan Memudahkan penyelenggaraan. tepat dan kemaskini. PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK 6. PUNCA MAKLUMAT Bagi mendaftar aset. pelupusan dan penggantian aset. 6. jika Kementerian/Jabatan Aset lucuthak yang telah dikategorikan di bawah akta tertentu adalah menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal untuk menentukan tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan bagi maksud tersebut sahaja. Invois. dokumen berikut boleh dirujuk:7.1 Aset yang dibeli:(a) (b) (c) Pesanan Rasmi Kerajaan. Walau bagaimanapun Kementerian/Jabatan/PTJ hendaklah mewujudkan satu senarai daftar aset berkenaan bagi tujuan rekod.1 6. 6 . TEMPOH PENDAFTARAN Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan.PENDAFTARAN 3. Membolehkan keadaan aset diketahui.

dan 7 . DOKUMEN PENDAFTARAN 8.2 Dokumen Kontrak. Aset yang disewa beli:(a) (b) Surat Ikatan Perjanjian. pendaftaran hendaklah berasaskan maklumat di fizikal aset berkenaan atau sumber-sumber lain yang berkaitan. Kad Jaminan. (c) 7. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Surat kelulusan menerima hadiah mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa berserta maklumat lengkap aset berkaitan. 8. dan Daftar Inventori KEW. 7.3.PA-3. Manual Pengguna.1 Bagi memudahkan urusan merekod dan mengesan sesuatu aset.(d) (e) (f) (g) 7.1. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Bagi pendaftaran melalui sistem berkomputer.PA-2. dan Salinan Sijil Lucuthak bagi aset yang diterima berikutan Perintah Lucuthak oleh Mahkamah. 7. perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi:(a) (b) Format yang sama hendaklah diguna pakai. dokumen yang digunakan adalah seperti berikut:(a) (b) 8.2 dan 7. Daftar hendaklah dicetak.2 Daftar Harta Modal KEW.4 Aset yang belum berdaftar:Sekiranya tiada punca maklumat seperti di para 7.3 Aset yang diterima daripada sumber lain:(a) (b) Salinan daftar jika aset diterima secara pindahan.

Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset di bawah kawalannya.PA-3 hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat. (b) (c) (ii) (iii) 8 . Satu Senarai Daftar Harta Modal dengan menggunakan KEW. Salinan KEW. Pendaftaran di peringkat Kementerian Kumpulkan senarai daftar PTJ.PA-5 perlu disediakan.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW. (seperti nombor pada daftar) ‘ 11.PA-2 dan KEW. PENGESAHAN PENDAFTARAN Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicop pada dokumen punca maklumat yang berkaitan seperti contoh berikut:‘Telah direkodkan pada ……(tarikh). Pendaftaran di peringkat Jabatan Kumpulkan senarai daftar PTJ berserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian.PA-4 dan KEW.PA-2 dan KEW. Nombor siri pendaftaran aset ….(c) 9. URUSAN PENDAFTARAN ASET ALIH 11.PA-5 hendaklah dikemukakan secara tahunan seperti berikut:(i) Pendaftaran di peringkat PTJ Kemukakan senarai daftar kepada Jabatan atau Ibu Pejabat.PA-3. BUTIRAN MAKLUMAT Butiran maklumat di dalam KEW. Ditandatangan oleh Ketua Jabatan.1 Pendaftaran (a) Semua aset hendaklah didaftarkan oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ dengan menggunakan dokumen KEW. 10.

Setiap aset hendaklah ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran. mengecat.(d) Daftar aset hendaklah dikemaskini apabila berlaku perkaraperkara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) Penambahan/ penggantian/ penaiktarafan aset. Pelupusan.2 Pelabelan Aset (a) Semua aset hendaklah diberi tanda pengenalan dengan cara melabel. dan Hapus kira. Panduan menyediakan Nombor Siri Pendaftaran mengikut susunan seperti di bawah:Kod Kementerian Kod Jabatan/Bahagian Berasaskan sistem fail yang dikeluarkan oleh Unit = Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (b) (i) (ii) (iii) Kod Kumpulan Aset sama ada: Harta Modal Inventori (iv) Tahun Pembelian (v) Nombor Siri = Diwujudkan secara berturutan = (H) = (I) 9 . Pemeriksaan aset. emboss bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan berkenaan di tempat yang mudah dilihat dan sesuai pada aset berkenaan. Bagi kenderaan khas yang digunakan untuk tujuan penyamaran dan risikan hendaklah ditandakan di tempat yang tidak mudah dilihat. 11.

PA-7 dalam dua (2) salinan. Satu (1) salinan senarai tersebut hendaklah disimpan oleh Pegawai Aset manakala satu (1) salinan lagi disimpan oleh pegawai yang bertanggungjawab.PA-2 dan KEW.5 Senarai Aset Di Lokasi (a) Senarai Aset mengikut lokasi aset itu ditempatkan hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset menggunakan KEW.4 Penyimpanan Daftar (a) (b) (c) KEW.PA-6.PA-3 hendaklah disimpan dalam fail kulit keras di dalam kabinet berkunci. Buku KEW. 11.Contoh melabelkan aset adalah seperti di bawah:- Kementerian Kewangan Bahagian Kawalan dan Pemantauan Harta Modal Tahun Pembelian Nombor Siri KK/ BKP10 / H / 07 / 1 11. 11.PA-6 hendaklah disimpan di dalam kabinet berkunci. (b) 10 .3 Pergerakan Aset Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori KEW. dan Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi.

13. 11 .(c) Senarai tersebut juga hendaklah dikemaskini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti. 12. LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori KEW. lokasi atau pegawai bertanggungjawab.PA-8 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PENDAFTARAN Carta Aliran dan Proses Kerja Pendaftaran Aset Alih Kerajaan adalah seperti di Jadual 1 dan Jadual 2.

PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.JADUAL 1 CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ 1 Terima aset bersama punca maklumat 2 Tentukan kumpulan aset 3 Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.PA -3) Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW.PA-5) Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat 4 5 6 7 Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset Tempatkan aset di lokasi Kemaskini Senarai Aset (KEW.PA-7) Simpan daftar aset 8 9 12 .

Cop pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat ke atas punca maklumat yang berkaitan bagi aset yang telah didaftarkan. Tempatkan aset di lokasi yang telah ditentukan. kemukakan kepada Kementerian. Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal KEW. Kemaskini Senarai Aset (KEW. 2 3 4 5 6 7 8 9 13 . b) Jika senarai disediakan oleh Jabatan/Ibu Pejabat.PA-3 oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ.PA-2 dan Daftar Inventori KEW.JADUAL 2 PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 Proses Kerja Terima aset oleh Kementerian/Jabatan/PTJ bersama-sama dengan punca maklumat:(a) Aset yang dibeli:(i) Pesanan Rasmi Kerajaan (ii) Nota Serahan (iii) Invois (iv) Dokumen Kontrak (v) Kad Jaminan (vi) Manual Pengguna (vii) Dokumen lain yang berkaitan (b) Aset Sewa beli:(i) Surat Ikatan Perjanjian (ii) Dokumen lain yang berkaitan (c) Aset diterima daripada sumber lain:(i) Salinan daftar jika terima secara pindahan (ii) Surat kelulusan menerima hadiah (iii) Salinan Sijil Lucuthak (d) Aset yang belum pernah berdaftar:(i) Maklumat di fizikal aset (ii) Sumber lain berkaitan Tentukan kumpulan aset mengikut:a) Harta modal b) Inventori Sediakan Daftar Harta Modal KEW. Senarai daftar ini hendaklah dikemukakan seperti berikut:a) Jika senarai disediakan oleh PTJ. kemukakan kepada Jabatan/Ibu Pejabat. Labelkan nombor siri pendaftaran berserta perkataan Hak Kerajaan Malaysia (HKM) pada aset.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW.PA-5.PA-7). Simpan daftar aset.

(No.PA 2 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No. Siri Pendaftaran: DAFTAR HARTA MODAL Kementerian/Jabatan: Bahagian : BAHAGIAN A Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis/Jenama/Model Buatan Jenis Dan No. Pesanan Rasmi Kerajaan Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: Nama Jawatan Tarikh Cop ………………………. Tandatangan Ketua Jabatan : : : : PENEMPATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan Tandatangan 14 .. Enjin No Casis/Siri Pembuat No Pendaftaran (Bagi Kenderaan) KOMPONEN/AKSESORI: KEW.

PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF BAHAGIAN B Tempoh Jaminan Bil. Tarikh Butiran Kos(RM) Nama Dan Tandatangan 15 .PA 2 DAFTAR HARTA MODAL BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN.KEW.

Sekiranya tiada.2 No. Radiographic Unit dan sebagainya. Harga semasa Harta Modal dibeli atau diterima. Contoh sub kategori bagi Peralatan/Kelengkapan Perubatan: Mesin X-Ray. Kapal. 3. Motosikal. Pesawat dan sebagainya.PENJELASAN TERPERINCI MAKLUMAT DAFTAR ASET DAFTAR HARTA MODAL (Satu (1) daftar untuk satu (1) unit harta modal ) Daftar harta modal mempunyai dua bahagian iaitu :Bahagian A : Butir-butir harta modal dan aksesori yang dibekalkan. siri pembuat. casis dan bagi harta modal yang lain isikan no. Bagi kenderaan isikan no. Nyatakan buatan tempatan atau luar negara.pendaftaran. 4. Tarikh terima : : : : : Jenis enjin seperti diesel.Siri Pendaftaran 1. pemeriksaan. petrol. Bas. Bagi kenderaan isikan no.Van. No. Dental Chair. Jenis dan No. 6. Bahagian B BAHAGIAN A No. Enjin seperti 4G54-KN8579. Contoh 2: Komputer Riba/Hewlett Packard/L1506. Butir-butir penempatan. pelupusan/ hapus kira dan tandatangan. No. gas asli dan sebagainya.Kod Nasional Kategori : : : Sila rujuk panduan di para 11. No. contoh: WKL 5592. Sub kategori : Contoh sub kategori bagi kenderaan: Kereta.Pendaftaran Harga Perolehan Asal 10. Jenis/Jenama/ Model 5. penggantian dan naiktaraf harta modal berkenaan. Sekiranya buatan luar negara nyatakan nama negara berkenaan.Enjin 7. Buatan : : Contoh 1: Pacuan 4 Roda/Produa/Kembara. Tarikh harta modal diterima. : Butir-butir penambahan. berikan anggaran. Casis/Siri Pembuat 8. Kod Nasional Terdiri daripada 3 kategori iaitu : a) loji/jentera berat b) Kenderaan c) Peralatan/kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/Perubatan /Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. 16 . 9. No. 2.

17. : : : Tarikh penambahan. 2. Penempatan : Lokasi harta modal. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. Pelupusan/ Hapus kira : Kelulusan pelupusan atau hapus kira dicatatkan selepas tindakan dilaksanakan dengan menyatakan rujukan kelulusan. tarikh ditempatkan dan ditandatangan oleh pengguna/penyelia di lokasi itu. Tempoh Jaminan : Catatkan tempoh jaminan oleh pembekal. Tandatangan. 17 . 3. Tarikh Butiran Tempoh Jaminan 4. jawatan tarikh dan cop : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan harta modal berkenaan ada semasa didaftarkan.11. Kos Nama dan tandatangan : : Harga penambahan. Setiap pindahan lokasi perlu direkodkan dan ditandatangan. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. 18. Pemeriksaan : Pegawai Pemeriksa hendaklah menyatakan tarikh. BAHAGIAN B 1. 13. komponennya ialah 'monitor'. 5. (Gunakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) 15. penggantian atau naiktaraf Nama dan tandatangan pegawai yang mengesahkan penambahan. Nama Pembekal dan alamat : Nama dan alamat pembekal atau jika diperolehi dengan cara lain nama pemberi dan alamat 14 Komponen / Aksesori : Komponen/aksesori yang dibekalkan bersama harta modal tersebut Contoh: Bagi komputer. No. Pesanan Kerajaan dan tarikh : Catatkan nombor dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan untuk pembelian harta modal yang berkenaan. penggantian atau naiktaraf Maklumat penambahan/penggantian atau naiktaraf. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. 12. penggantian atau naik taraf. nama. Catatkan tempoh jaminan. 16. dan aksesorinya ialah 'speaker'.

(No.PA 3 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No. Siri Pendaftaran: DAFTAR INVENTORI Kementerian/Jabatan: Bahagian : Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: KEW. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop : : : : PENEMPATAN Kuantiti No.Siri Pendaftaran Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Tarikh Rujukan Kaedah Pelupusan Kuantiti Lokasi Tandatangan 18 . Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh ………………………..

Buah. Tarikh inventori diterima sepenuhnya. Contoh: Hadiah daripada Syarikat ABC bertarikh 20 Jun 2005. gulung dan sebagainya.Siri Pendaftaran : Bagi merekodkan nombor siri pendaftaran inventori bagi satu daftar adalah mengikut panduan para 11. No. Pegawai Pemeriksa hendaklah mengisi tarikh. jawatan. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Harga Perolehan Asal Tarikh Terima No. Pemeriksaan : Contoh: 20 buah kerusi ditempatkan di 2 lokasi berbeza. Kuantiti No. 5 buah 15 buah KK/BKP/I/O6/1-5 KK/BKP/I/06/6-15 Kelas 5A Kelas 5B : Nama dan alamat pembekal atau pemberi (jika bukan dibeli). Catatkan tempoh jaminan. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. 6. 19 .Contohnya nombor daftar boleh terdiri daripada 1-100 kerana satu daftar merekod satu jenis inventori yang diterima dalam satu Pesanan Rasmi Kerajaan. 1. set. 7. 10. nama. berikan anggaran. Jika bukan dibeli nyatakan. Kod Nasional Kategori : : Kod Nasional Terdiri daripada 4 Kategori iaitu:(a) Nilai Perolehan Asal kurang daripada RM 1. 2. dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan yang dikeluarkan untuk pembelian inventori berkenaan. Pelupusan / Hapus kira : Catatkan kelulusan pelupusan atau hapus kira selepas tindakan dengan menyatakan kuantiti. Sub Kategori Jenis : : Contoh 1 Kategori: Sub Kategori: Jenis: 5. Harga semasa dibeli atau diperolehi. (b) Tanpa mengira Nilai Perolehan Asal:(ii) Perabot 3.2 (b) ………. 4. 8. Agihan mengikut kuantiti dan no. bilah.. Sekiranya tiada. 11. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan.Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh : : : : : : Peralatan/ Kelengkapan Sukan Raket Raket Tenis Contoh 2 Perabot Almari Almari Buku Bercermin Contoh 3 Hamparan/ Hiasan & Langsir Hiasan Dinding Lukisan Potret Contoh 4 Pinggan Mangkuk Mangkuk Mangkuk Sup (iii) Hamparan/Hiasan dan Langsir (iv) Pinggan Mangkuk Sila lihat contoh seperti jadual di bawah:- Jumlah/bilangan Inventori.000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) Peralatan dan Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. keping. Siri Pendaftaran Lokasi 14.DAFTAR INVENTORI (Satu (1) daftar bagi satu (1) jenis inventori dalam satu Pesanan Kerajaan ) No. Catatkan no. 9. rujukan surat kelulusan. tarikh dan cop 13. Nama Pembekal dan Alamat 12. 15. Tandatangan. Penempatan : : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan inventori berkenaan ada semasa didaftarkan. siri pendaftaran di mana aset ditempatkan.

KEW.PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL

BIL.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN ASAL (RM)

JUMLAH

20

KEW.PA-5

SENARAI DAFTAR INVENTORI

BIL.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN ASAL (RM)

JUMLAH

21

KEW PA-6

DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
Jenis Jenama dan Model No. Siri Pembuat No. Siri Pendaftaran Nama Peminjam : : : : Tarikh Dikeluarkan Jangka Dipulangkan Tandatangan Peminjam

Pegawai Pengeluar

Bil

Ketika Dikeluarkan

Ketika Dipulangkan

Catatan

Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh

22

KEW.PA-7 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN : __________________________________________ LOKASI BIL : __________________________________________ KETERANGAN ASET KUANTITI

(a) Disediakan oleh : …………………………….. Tandatangan Nama : _____________________ Jawatan : _____________________ Tarikh : _____________________

(b) Disahkan oleh : ………………………………… Tandatangan Nama : ______________________ Jawatan : ______________________ Tarikh : ______________________

Nota :

a) Disediakan oleh Pegawai Aset b) Pegawai yang mengesahkan ialah pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan contohnya : i) Lokasi bilik Setiausaha Bahagian - disahkan oleh Setiausaha Bahagian. ii) Lokasi bilik mesyuarat - disahkan oleh pegawai yang menguruskan bilik mesyuarat c) Dikemaskini apabila terdapat perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai bertanggungjawab

23

KEW..PA-3 JUMLAH NILAI INVENTORI(RM) Jumlah ……………………………………………….PA-2 MODAL (RM) BILANGAN KEW. 24 . Tandatangan Pegawai Pengawal Nama : ________________________________________ Jawatan : _________________________________________ Tarikh : ________________________________________ * laporan merangkumi semua aset alih yang dipegang sehingga tahun semasa.PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… KEMENTERIAN : _____________________________________________________ BIL KEMENTERIAN/JABATAN DI BAWAHNYA BILANGAN JUMLAH NILAI HARTA KEW.

PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN .TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB C PENGGUNAAN.

yang terdapat dalam Dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan.PA-9. pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa.3 Peraturan mengenai penggunaan. 15. Mengurangkan pembaziran. 25 .1 Penggunaan aset Kerajaan hendaklah mematuhi peraturan berikut :(a) (b) (c) (d) (e) Bagi tujuan rasmi sahaja. OBJEKTIF Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan dikendalikan dengan cekap. Mencegah penyalahgunaan. Mengikut fungsi sebenar seperti manual/buku panduan pengguna. 15. Perlu direkodkan. Menjimatkan kos. Aset berkenaan hendaklah dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan mana yang lebih awal.2 Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. dan Melapor kerosakan dengan menggunakan Borang Aduan Kerosakan Aset KEW. dan Mengelakkan kehilangan.BAB C – PENGGUNAAN. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN 14. Mencapai jangka hayat. mahir dan teratur bagi tujuan :(a) (b) (c) (d) (e) 15. PENGGUNAAN 15.

Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap. 18. PEMERIKSAAN 18. boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi bagi mengelak berlakunya kerosakan atau kehilangan aset. PENYIMPANAN 16.2 Tujuan pemeriksaan adalah untuk:(a) (b) (c) Mengetahui keadaan dan prestasinya. kerosakan tanggungjawabnya. 16. tepat dan kemaskini. 18.1 Pemeriksaan aset dilakukan ke atas:(a) (b) (c) Fizikal. 17.16. dan Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar.1 Aset Kerajaan hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab. 26 .2 Setiap pegawai adalah kekurangan. bertanggungjawab atau kehilangan terhadap aset di apa-apa bawah 16. Rekod.3 Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. dan Penempatan. maka hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksima. PEMATUHAN Pegawai yang gagal mematuhi peraturan di atas. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.3 Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi akan terdedah kepada risiko kehilangan. 18.

PA12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.7 Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi. 18.5 Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW.PA-11 kepada Ketua Jabatan.4 Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW.18.PA-12 kepada Pegawai Pengawal. 27 .6 Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW.PA-10 dan KEW. 18. 18.PA11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW.

Tarikh Kerosakan 7.KEW.PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN Bahagian I (Untuk diisi oleh Pegawai Aset) 1. 3. Jenis Aset Keterangan Aset Nombor Siri Pendaftaran Kos penyelenggaraan terdahulu (jika ada) 5. 2.. Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan) Diluluskan / Tidak Diluluskan* …………………………………. Nota: * Potong mana yang berkenaan 28 . Tarikh:…………………………………………………………………. Syor Pegawai Aset Nama:…………………………………………………………………. Pengguna Terakhir 6. 4. Jawatan:………………………………………………………………. Tandatangan Nama:…………………………………………… Jawatan:………………………………………… Tarikh:………………………………………….. Perihal Kerosakan : : : : : : 8.

Keadaan Harta Modal : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan. (Tarikh Pemeriksaan) 29 Nota: Lokasi: Nyatakan lokasi harta modal mengikut rekod dan lokasi harta modal semasa pemeriksaan. Siri Pendaftaran Jenis Harta Modal Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bahagian: _____________________________________ Keadaan Harta Modal Bil Daftar (KEW. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan . (Jawatan) ………………………………. (Jawatan) ………………………………. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ……………………………….. Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan.PA-2) Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tida k Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ……………………………….KEW..PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Kementerian/Jabatan:______________________________________________ No.

Keadaan Inventori : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan.. .PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bil Jenis Inventori Daftar Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tidak Kuantiti Mengikut Rekod Sebenar Keadaan Inventori Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ………………………………. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ………………………………. (Tarikh Pemeriksaan) 30 Nota: Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan.. (Jawatan) ………………………………. (Jawatan) ………………………………. Lokasi: Nyatakan lokasi inventori mengikut rekod dan lokasi inventori semasa pemeriksaan.KEW.

PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Tahun …………………………. Kementerian : _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di ______________________________________________________________________ (Jabatan/Bahagian/PTJ) telah diperiksa pada ____________________ . (tarikh pemeriksaan) Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Tarikh :………………………………………………………… :………………………………………………………… :………………………………………………………… Cop Kementerian/Jabatan : 31 .KEW.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB D PENYELENGGARAAN .

membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. Memelihara dan memanjangkan jangka hayat. Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan. Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan. JENIS PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti berikut:(a) Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa. MANUAL PENYELENGGARAAN Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tujuan penyelenggaraan. OBJEKTIF Penyelenggaraan aset Kerajaan bertujuan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 20. (b) 21. Meningkatkan keupayaan. Mengurangkan kerosakan. menservis. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif.BAB D – PENYELENGGARAAN 19. Menjamin keselamatan pengguna. dan Memelihara imej Kerajaan. 32 . dan Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance) ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan.

(b) (c) (d) (e) Mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya.22. Merekodkan Penyelenggaraan Setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan hendaklah direkodkan dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal KEW. dan Membantu pihak pengurusan membuat keputusan tindakan yang sesuai ke atas aset berkenaan. PANDUAN PENYELENGGARAAN Pegawai Aset adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah berikut:(a) Menyediakan Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan Aset yang memerlukan penyelenggaraan perlu dikenal pasti dan disenaraikan mengikut KEW. Menilai Program Penyelenggaraan Penilaian hendaklah dibuat ke atas program penyelenggaraan bagi tujuan berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (f) Menentukan matlamat program penyelenggaraan tercapai. Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta Kerja-kerja penyelenggaraan yang dibuat oleh pihak swasta hendaklah diselia dan dipantau bagi memastikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi.PA-14. Merancang Penyelenggaraan Setelah aset yang memerlukan penyelenggaraan disenaraikan. berkualiti. Memastikan penyelenggaraan yang dijalankan bersesuaian dan munasabah dari segi kos dan masa.PA-13. Melaksanakan Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan hendaklah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan melainkan sesuatu aset itu memerlukan penyelenggaraan segera. satu program penyelenggaraan hendaklah dirancang dan disediakan. 33 .

KEW. Siri Pendaftaran Aset Jenis/Jenama/Model Lokasi Aset Catatan 34 . No.PA-13 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Kementerian : Jabatan/ Bahagian : Bil.

b) Butir-butir kerja Keterangan mengenai kerja-kerja pembaikan termasuk alat ganti yang dibeli c) No.Kontrak berserta tarikh d) Nama Syarikat/Jabatan yang menyelenggara Nama syarikat atau Jabatan yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan. f) Nama dan Tandatangan Pegawai Aset/ Pegawai Pengangkutan hendaklah menandatangani bagi mengesahkan butir-butir penyelenggaraan tersebut 35 . Rujukan Pesanan Kerajaan/ No. e) Kos Kos alat ganti atau kos pembaikan atau kedua-duanya sekali.PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Aset) Sub Kategori : Jenis : (a) Tarikh (b) Butir-butir kerja (c) No. Pesanan Rasmi Kerajaan beserta tarikh No. kontrak/No.KEW. Siri Pendaftaran Lokasi (d) Nama Syarikat/Jabatan Yang Menyelenggara : : (e) Kos (RM) (f) Nama dan Tandatangan Nota a) Tarikh pembaikan/penyelenggaraan yang telah dilakukan bagi harta modal berkenaan. Kontrak/Pesanan Kerajaan dan Tarikh No.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB E PELUPUSAN .

23. Perubahan teknologi. dan Melebihi keperluan. Rosak dan tidak boleh digunakan. dan Membolehkan aset milik Kementerian/Jabatan dipindahkan Kementerian/Jabatan yang lain atas sebab-sebab tertentu.PELUPUSAN “Pelupusan” ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. OBJEKTIF Pelupusan aset Kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan. Usang/obselete. ke 24. Tiada alat ganti. Luput tempoh penggunaan. 36 . simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan.BAB E . Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan. JUSTIFIKASI PELUPUSAN Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Tidak Ekonomi Dibaiki. Disyor selepas pemeriksaan aset. kawalan. Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum. Menjimatkan ruang simpanan/pejabat. Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan.

dan Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan dalam tatacara ini.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500.3 Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17. dan Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai perolehan asal seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Hadiah. Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain sebagaimana Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa.1 Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri. URUS SETIA PELUPUSAN 26. 25. Tukar Barang (barter-trade). dan Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai perolehan asal tidak melebihi RM50. adalah 37 . 25.000 setiap satu atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.000.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan.000.25. KUASA MELULUS Kuasa untuk meluluskan pelupusan adalah seperti berikut:25.2 Kementerian/Jabatan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50. Tukar Beli (trade-in).000. 26.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.

dan Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa.PA-16 27.2 Tugas-tugas Urus Setia Pelupusan adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) (e) Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut KEW.PA-18. Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan. Teknikal.26. 38 . Mengemukakan Melulus:(i) (ii) (f) (g) (h) (i) permohonan pelupusan kepada Kuasa Perbendaharaan melalui Pegawai Pengawal. Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) KEW. dan Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Aset KEW. Melantik dua orang saksi yang terdiri daripada sekurangkurangnya Pegawai Kumpulan Sokongan I bagi pelupusan melalui kaedah pemusnahan. Elektrikal dan Elektronik seperti di KEMBARAN A dan perkakasan komputer seperti di KEMBARAN B.PA-16. Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur.PA-19 kepada Kuasa Melulus.1 PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal. (j) (k) (l) (m) 27. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW. Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. PA-15. Memperolehi Sijil Pelupusan Aset KEW.PA-17. Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset KEW.PA-19 bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan. Menghantar KEW. Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan untuk tindakan.PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. Memohon pelanjutan tempoh pelupusan.

28.2 Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada JKR atau Jabatan yang mempunyai worksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan-peralatan tertentu untuk mendapatkan PEP. (b) (ii) (iii) (iv) 28.4 Setiap PEP hendaklah disahkan oleh dua (2) pegawai yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan tidak terlibat dengan pengurusan aset berkenaan.5 Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh satu (1) tahun sahaja. 27.3 PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat Kementerian/Jabatan. Sekiranya melebihi tempoh tersebut. Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan I atau yang setaraf. LEMBAGA PEMERIKSA 28.27. 39 . Kementerian/Jabatan perlu mendapatkan pengesahan nilai semasa yang baru di PEP.2 Tugas-tugas Lembaga Pemeriksa adalah seperti berikut:(a) Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan. Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset.1 Pelantikan Lembaga Pemeriksa (a) Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan ke atas aset yang hendak dilupuskan. Keanggotaan Lembaga Pemeriksa hendaklah terdiri daripada:(i) Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset berkenaan. 27. Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun. 27. dan Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu. jika perlu.

(b) (c) (d) (e) (f) Memeriksa aset dan rekod yang berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarahkan oleh Jabatan. KAEDAH PELUPUSAN Dalam urusan pelupusan aset. Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan telah dikeluarkan. Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja. 30. 40 . maka kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan kerana pengurangan nilai semasa aset dan kaedah pelupusan mungkin tidak lagi sesuai.1 Permohonan melanjutkan tempoh pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua (2) minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan.2 Sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas tempoh pelanjutan. 31. PELANJUTAN TEMPOH 30. dan Menandatangani KEW. Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan. 30. 32. Bagi mencapai tujuan ini.PA-17 dan mengemukakan kepada Urus Setia Pelupusan. Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai. TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan. PINDA KAEDAH PELUPUSAN Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus. Sekiranya tempoh pelupusan telah tamat. Kuasa Melulus boleh menetapkan kaedah pelupusan yang sesuai dan paling menguntungkan Kerajaan.PA-17. 29. kriteria pulangan hasil hendaklah sentiasa diberi perhatian.

PA-21. Kaedah lain pelupusan yang difikirkan sesuai.Kaedah pelupusan adalah seperti berikut: (a) Jualan secara:(i) (ii) (iii) (b) (c) (d) (e) (g) (h) (i) Tender Sebut harga Lelong Jualan Sisa Tukar Barang (Barter Trade) Tukar Beli (Trade In) Tukar Ganti (Cannibalize) Pindahan Hadiah Musnah secara:(i) (ii) (iii) (iv) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam (j) 33. 41 .PA-22. PERLAKSANAAN KAEDAH PELUPUSAN 33. Tender boleh disertai oleh syarikat atau orang perseorangan kecuali pegawai yang menguruskan tender dan aset berkenaan dengan menggunakan Borang KEW.1 Tender (a) (b) Tender hendaklah dipelawa dengan menggunakan Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Kerajaan KEW.

Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.PA-17. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang Jadual Tender KEW.000 hendaklah disertakan bersama tawaran.PA-21 hendaklah diiklankan melalui sekurang-kurangnya satu (1) akhbar utama tempatan. Perakuan (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 42 .PA-23 dan menandatangani Jadual Tender. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan tender. Tender hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Tender pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Ketua Jabatan atau Pengerusi Lembaga Perolehan hendaklah memastikan supaya peti tawaran itu dilakri pada waktu tutup yang ditetapkan dan mengatur supaya peti itu dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka tender secepat mungkin. Jika tidak dapat diuruskan. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Tawaran hendaklah menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan. Tender yang lewat diterima tidak boleh dipertimbangkan. Ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) orang pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM10. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengemukakan Jadual Tender bersama-sama dengan dokumen-dokumen tawaran kepada Jabatan yang berkenaan.(c) Kenyataan tender yang mengandungi maklumat seperti di KEW. Setelah keputusan tender diperolehi deposit tender akan diselaraskan kepada petender yang berjaya atau dikembalikan kepada petender-petender yang gagal. Ketua Jabatan hendaklah membuat penilaian dan perakuan tender kepada Lembaga Perolehan untuk keputusan.

Lembaga Perolehan hendaklah dimaklumkan mengenai penolakan ini bagi membolehkannya menimbang tawarantawaran lain. Pegawai Pengawal hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan tender tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai tender itu. (n) (o) (p) (q) (r) (s) 43 . Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai tender kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. jadual pembukaan tender dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. tender boleh dipelawa semula atau dirujuk kepada Perbendaharaan bagi mendapatkan kelulusan. Dalam memilih tawaran yang tertinggi. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis tender kepada Lembaga Perolehan. (l) (m) Lembaga Perolehan hendaklah menimbang tender-tender dan memilih tawaran yang tertinggi. Jika Pegawai Pengawal atau pegawaipegawai lain yang menguruskan tender mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. tender boleh dipelawa semula atau mohon pinda kaedah pelupusan daripada Kuasa Melulus. Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran maka deposit tender tidak akan dikembalikan. Lembaga Perolehan hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. Sekiranya tiada sebarang tawaran diterima. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan.hendaklah disertakan dengan salinan iklan tender. Dalam memproses tender. Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan tersebut secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan tender itu. Jika tawaran-tawaran lain terlalu rendah.

Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang KEW. deposit sebut harga akan diselaraskan kepada penyebut harga yang berjaya atau dikembalikan kepada penyebut harga yang gagal. Tawaran sebut KEW. Sebut harga hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga pada tarikh dan waktu yang ditetapkan.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Sebut harga yang diterima lewat tidak boleh dipertimbangkan. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah mengemukakan Jadual Sebutharga kepada Urus Setia untuk menilai dan (f) (g) (h) (i) (j) 44 .2 Sebut harga (a) (b) (c) (d) (e) Sebut harga hendaklah dipelawa sekurang-kurangnya kepada 10 syarikat atau orang perseorangan.PA-25.PA-26 dan menandatangani Jadual Sebutharga tersebut. Deposit sebut harga sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM5.PA-17. Setelah keputusan sebut harga diperolehi. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I. Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. harga hendaklah menggunakan Borang Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.33. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan sebutharga. Kenyataan Tawaran Sebut Harga seberapa boleh disebarkan dengan meluas dengan menggunakan Borang KEW. Tawaran hendaklah dikemukakan dengan menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga Jabatan sebelum tarikh dan waktu yang ditetapkan.PA-24.

Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis sebut harga kepada Jawatankuasa Sebut Harga . Sekiranya penyebut harga yang terpilih menolak tawaran. Kuantiti yang banyak. Jika Ketua Jabatan atau pegawaipegawai lain yang menguruskan sebut harga mempunyai apaapa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Penyebut harga yang berjaya hendaklah diberitahu dengan serta merta. Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah menimbang tawarantawaran lain atau memutuskan pelawaan sebut harga semula. (k) Dalam memilih tawaran yang tertinggi Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. (l) (m) (n) 33. Dalam memproses sebut harga. dan Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya.membuat perakuan kepada Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan untuk pertimbangan dan keputusan selanjutnya. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. deposit sebut harga tidak akan dikembalikan. Tarikh. Ketua Jabatan atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan sebutharga itu. waktu dan tempat 45 .3 Lelong (a) Pelupusan melalui kaedah lelong boleh dilaksanakan ke atas aset berikut:(i) (ii) (iii) (b) Mempunyai nilai pasaran. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan sebut harga tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai sebut harga itu. Kenyataan Lelong hendaklah mengandungi maklumat terperinci semua aset yang akan dilelong. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai sebut harga kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak.

PA-17 hendaklah dinyatakan di dalam senarai aset yang akan dilelong. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. (c) Harga simpanan untuk lelongan berdasarkan kepada nilai semasa aset di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.000. Kenyataan Lelong hendaklah diberi publisiti meluas dengan diedarkan kepada Kementerian/Jabatan untuk dipamerkan di papan kenyataan.lelongan hendaklah dinyatakan dengan jelas. Pembida yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran penuh dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. tembaga dll. Aset yang akan dilelong hendaklah dipamerkan untuk dilihat oleh orang ramai sekurang-kurangnya bagi tempoh dua (2) hari dengan harga simpanan dipamerkan pada aset yang dilelong. Urusan lelong hendaklah diadakan di ruang terbuka atau di dewan di mana kemudahan yang sesuai hendaklah disediakan untuk urusan melelong. masa dan tempat lelongan akan diadakan. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1. kayu. Contoh Kenyataan Lelong adalah seperti di KEW. Bagi maksud mengiklankan sesuatu lelongan. (d) (e) (f) (g) (h) 33.). no.PA-27. Aset yang dibeli hendaklah diambil di dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelongan. adalah memadai notis itu mengandungi maklumat tarikh. 46 . Sekiranya harga tawaran tertinggi kurang daripada 70% harga simpanan.4 Jualan Sisa (a) Kaedah pelupusan secara Jualan Sisa dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam (besi. plastik dan sebagainya yang mempunyai nilai jualan. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan. getah. perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh.

dan (b) (c) 47 .(b) Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara:(i) (ii) (iii) Tender mengikut peraturan di para 33. 33. dan Dipelawa kepada syarikat Bumiputra mengikut Negeri/Setempat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit).2(a). Keutamaan hendaklah diberikan kepada syarikat-syarikat setempat. Sebutharga mengikut peraturan di para 33. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar barang hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Kaedah tukar barang (barter trade) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakar dalam bidang berkenaan.1(b).2 kecuali para 33. (c) (d) Kementerian/Jabatan yang mempunyai kuantiti jualan sisa yang banyak boleh mewujudkan kontrak sendiri. Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik.1 kecuali para 33. Pertukaran aset hendaklah mengikut keperluan sebenar Jabatan.5 Tukar Barang (Barter Trade) (a) Kaedah pelupusan secara tukar barang (barter trade) merupakan pertukaran aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad. Kenderaan yang telah diluluskan pelupusan secara jualan sisa tidak boleh didaftarkan semula. Syarikat yang mengambil bahagian hendaklah dihadkan kepada 5 hingga 10 syarikat sahaja yang mempunyai lesen dan kemahiran dalam urusan tukar barang. Aset yang mempunyai unsur keselamatan.

(vi) Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas jualan. 33. Aset perlu dikeluarkan sebelum gantinya dipasang. Sebagai contoh. Harga jualan dirundingkan Kementerian/Jabatan dengan pembekal. Penggantian aset hendaklah disahkan oleh Jabatan Teknikal (jika perlu). Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar beli hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Peruntukan yang mencukupi bagi membiayai harga penuh aset yang akan diganti. loji/alat penghawa dingin perlu dibuka sebelum penggantinya dipasang. di antara (b) (c) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal atau mengikut nilai pasaran. dan (viii) Cadangan jualan secara tukar beli hendaklah dimasukkan sebagai syarat dalam dokumen pelawaan tender/sebutharga dan juga dalam perjanjian kontrak perolehan. Kaedah tukar beli (trade-in) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Aset yang sama jenis.6 Tukar Beli (Trade-In) (a) Kaedah pelupusan secara tukar beli (trade-in) dilaksanakan bagi aset yang masih boleh digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/Jabatan dan tiada Kementerian/ Jabatan lain yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal yang berniaga dalam bidang berkaitan. Harga jualan aset hendaklah dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan tidak boleh ditolak daripada harga sebenar aset yang dibeli. 48 .

Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh Pegawai Teknikal. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Persekutuan yang lain. dan Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih dan penjimatan Alat/komponen tukar ganti yang dipasang kepada aset penerima perlu direkodkan di Bahagian B KEW. tertakluk kepada Kuasa Melulus.PA-2 aset berkenaan.8 Pindahan (a) Pelupusan secara pindahan boleh dilaksanakan di antara Kementerian/Jabatan Kerajaan bagi aset yang boleh digunakan dalam bentuk asalnya tetapi tidak diperlukan lagi kerana:(i) (ii) (iii) (b) (c) Melebihi keperluan. Tidak diperlukan selepas projek siap. atau keperluan Kementerian/Jabatan (d) 49 . 33. Kaedah pelupusan secara pindahan dilaksanakan berasaskan:(i) Permohonan penerima. Pelupusan secara berasaskan:(i) (ii) (iii) (c) tukar ganti (cannibalize) dilaksanakan (b) Aset yang sama jenis dan kegunaannya. dan Obsolete/obsolescent.7 Tukar Ganti (Cannibalize) (a) Kaedah pelupusan secara tukar ganti (cannibalize) boleh dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagian tertentu seperti bahagianbahagian jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai alat/ komponen ganti bagi pembaikan jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer yang lain.33.

(d) Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Permohonan atau keperluan penerima. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan. (ii) (c) Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:(i) (ii) Antara Kementerian/Jabatan Kerajaan latihan atau pameran sahaja.9 Hadiah (a) (b) Pelupusan secara hadiah hendaklah mendapat Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. diserahkan kepada Aset yang diterima secara pindahan hendaklah dilupuskan oleh Kementerian/Jabatan penerima mengikut tatacara pelupusan yang berkuatkuasa. pengangkutan hendaklah 50 . atau bagi tujuan Dari Kementerian/Jabatan Kerajaan kepada mana-mana organisasi. Daftar aset hendaklah Kementerian/Jabatan penerima. atau Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai bahan latihan atau pameran. (vi) 33. Kos pengendalian pindahan hendaklah ditanggung oleh penerima. kelulusan Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah iaitu:(i) Aset boleh digunakan lagi dalam bentuk dan fungsi asal tetapi tidak diperlukan lagi oleh Kementerian/Jabatan.(ii) (iii) (iv) (v) Tidak dikenakan apa-apa bayaran. dan Kos pengendalian dan ditanggung oleh penerima. dan Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus selepas aset diterima oleh pemohon.

Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan berserta Sijil Pelupusan Aset KEW. organisasi. kenderaan yang dihadiahkan untuk latihan hendaklah digunakan untuk latihan sahaja dan tidak boleh dibaiki dan digunakan semula di jalanraya. Jabatan Alam Sekitar.(e) Cadangan pelupusan secara hadiah hendaklah disokong dengan Surat Permohonan daripada Kementerian/Jabatan. Tindakan bersesuaian seperti diketuk.10 Musnah (a) Kaedah pelupusan secara musnah boleh dilaksanakan bagi aset yang tiada nilai jualan/nilai sisa atau aset yang berunsur keselamatan dengan cara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (b) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam Langkah-langkah berikut hendaklah diambil sebelum pelupusan secara musnah dilaksanakan:(i) Mendapat kelulusan tempat pemusnahan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). pertubuhan sukarela atau badan-badan lain. Contohnya. Bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai alat ganti hendaklah ditanggal/dikeluarkan terlebih dahulu untuk kegunaan akan datang. (f) (g) 33. Jabatan Laut dan lain-lain. dipotong.PA-19 selepas aset diterima oleh pemohon. Mematuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau pameran hendaklah digunakan bagi maksud tersebut sahaja. digelek dan sebagainya perlu diambil terlebih dahulu supaya (ii) (iii) (iv) 51 .

34. Jabatan Pengangkutan Jalan hendaklah diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan Kementerian/Jabatan dibatalkan. 35. TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN (a) (b) Label Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan pada aset hendaklah dipadamkan. Kad Pendaftaran kenderaan bermotor diserahkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa.tiada mana-mana pihak dapat mengambil dan menjual semula atau bagi aset yang mempunyai unsur-unsur keselamatan.PA-18 hendaklah disediakan selepas tindakan selesai. tiada sebarang maklumat dapat diakses. 52 . CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PELUPUSAN Carta aliran dan proses kerja pelupusan adalah seperti di Jadual 3 dan Jadual 4. 33. Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan peraturan berkenaan. dan Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus adalah dikecualikan daripada semua jenis cukai. (c) (d) 36.11Kaedah-Kaedah Lain Pelupusan Kaedah-kaedah lain yang tidak dinyatakan seperti di para 32 hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. dan (v) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat.

000 15 16 53 . Kemaskini rekod 10(b) Kementerian/Jabatan 10(b) Nilai perolehan asal <RM50. Syor kaedah pelupusan hadiah.PA-16. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus dan dokumen lain.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan <RM500. tukar beli. jika perlu Sediakan maklumat aset dalam Borang Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.JADUAL 3 CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1 2 3 Kenalpasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW.pindah persekutuan ke negeri.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan >RM500.PA-17 Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan Laporan Lembaga Pemeriksa dan tandatangan Kemukakan Laporan Lembaga Pemeriksa kepada Urusetia Pelupusan Urusetia menyemak laporan dan pastikan dokumen sokongan disertakan 4 5 6 Kembalikan kepada Lembaga Pemeriksa 8a Tidak 7 8 Ya 9 Lengkap ? Tentukan Kuasa Melulus Semak bidang Kuasa Melulus: Perbendaharaan 10(a) Nilai perolehan asal >RM50.000. 10 10(a) Lulus ? 11 Tidak Ya 12 13 14 11 (a) Kembalikan kepada Urus Setia untuk maklumat lanjut Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW.

PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta :a) b) Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah. tukar barang Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan Gambar aset.000 Syor kaedah pelupusan hadiah.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW. Jika pelupusan tidak diluluskan. Sediakan maklumat aset dalam KEW. Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. terus ke proses 12. Kemukakan kepada Kementerian/Jabatan jika: Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.PA-17 seperti berikut:a) b) c) d) e) 4 5 6 7 Keterangan aset Kuantiti Tarikh pembelian Tempoh digunakan/disimpan Nilai Perolehan Asal Proses Kerja f) Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW. tukar beli.PA-18 bagi pelupusan kaedah musnah Kemaskini rekod daftar aset. jika perlu. 10(b) 11 11(a) 12 13 14 15 16 b) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW.PA-16. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan jika: i) ii) Nilai perolehan asal melebihi RM50.000 Jika pelupusan diluluskan.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan:a) b) c) d) e) PEP bagi aset mekanikal/peralatan teknikal/perkakasan komputer Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli.JADUAL 4 PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. pindah persekutuan ke negeri. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap.PA-17 Kemukakan KEW. 54 .000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA. jika perlu Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah 8 8a 9 10 10(a) hadiah/pindahan Jika laporan lengkap.

.. ………………………………………. (Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama:………………………………… Jawatan:……………………………… Cop: 55 .PA-17) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan. 2. Rujukan: Tarikh: Kepada: ………………………… ………………………… (Nama Pegawai yang dilantik) LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama ……………… (tahun) mulai dari …………….PA-15 No. Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW. . hingga ……………….55 KEW.

.

.

... Jawatan: ……………………. Jawatan: …………………… Cop: ……………………………… Tandatangan Nama: ………………………. Jenis Aset Kuantiti Secara Tarikh Tempat :…………………………………. Tandatangan Nama: ……………………. :…….……..…………………. :…………………………………. Cop: * Pilih mana yang berkenaan 58 .KEW.PA-18 KEMENTERIAN/JABATAN: _____________________________________________ SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan.…………………………… ……………. : (Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)* :…………………………….

: …………………………………… : …………………………………… : No. (Dokumen berkaitan disertakan) 5..……………………….. 59 . bertarikh ………….. Kaedah pelupusan: ……………………………... Bilangan item ………….. Bilangan item: ………………………………..………….PA-19 KEMENTERIAN/JABATAN:____________________________________________ SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Merujuk surat kelulusan No. Cara dimusnahkan: …………………………………………………………………….………………………………………… dipindahkan/hadiah kepada…………………. (Sijil Menyaksikan Pemusnahan disertakan) 4.. Bilangan item …... Rujukan ……………………………………………….. saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan seperti berikut :1.. Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah.……………………………………………………. Aset berikut telah dilupuskan secara dijual.KEW.………………………… (salinan resit disertakan) 3.. Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain.…….………. Aset berikut telah dilupuskan secara musnah. Bilangan item: ……………………. (Salinan Kad Kawalan Stok Disertakan) Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Jabatan/Bahagian : …………………………………… : ………………………….………………………………………………………………… (Surat Akuan Terima disertakan) 2.…………………………………………………………………………. Bilangan item .Resit ……. Aset berikut telah dimasukkan ke dalam stok.

KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN TAHUN : …………… KEMENTERIAN/JABATAN :……………………………………………………………………………………………………………………

BIL

KEMENTERIAN/ JABATAN

JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL (RM)

HASIL PELUPUSAN (RM)

JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA (RM) KAEDAH JUALAN PINDAHAN MUSNAH LAIN

Nota : Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya

Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh

: ……………………………………….. : ………………………………………… : ………………………………………… : ……………………………………… 60

Cop Jabatan :

KEW.PA-21 No. Tender : KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1. Tender adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

Bil. 1. 2. 3. 2.

Keterangan aset

Kuantiti

Harga Simpanan

Deposit Tender

Aset boleh dilihat pada ___________ hingga ___________ di antara jam _________ hingga __________ di _____________________________________.

3. 4.

Tender akan ditutup pada ______________ jam 12.00 tengahari. Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.PA 22) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bagi tender tempatan atau 90 hari bagi tender antarabangsa bermula dari tarikh tender ditutup.

5.

Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul berlakri dan ditanda dengan No. Tender ___________ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

61

6.

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN TENDER 6.1 6.2 Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. Petender adalah dikehendaki menyertakan deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau tertakluk kepada maksima RM10,000. Deposit Tender hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order atas nama _____________________________________(Kementerian/Jabatan). 6.3 6.4 Tawaran tanpa/kurang deposit tender tidak akan dipertimbangkan. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-iswhere-is-basis). 6.5 6.6 Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. 6.7 Petender yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemberitahuan keputusan. Jika bayaran penuh tidak dijelaskan dalam tempoh 14 hari, deposit tender akan dirampas. 6.8 Petender yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan.

62

KEW PA-22 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan, Tawaran Untuk Tender No. …………../…….. Merujuk kepada perkara di atas, saya/syarikat berminat menyertai tender tersebut. 1. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM)

63

2. Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan. 3. Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 64 .000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia ________________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. Sekian. Bersama-sama ini disertakan deposit tender (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM10. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan). terima kasih.

Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana tender yang dijadualkan. Tarikh :________________________ 65 .PA -23 JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk dipamer di Papan Kenyataan) Bil.. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ………………. Kod Petender Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen tender yang diterima sebelum diperiksa. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ……………………….KEW.. Jawatan : ………………. Jawatan : ………………………. Jawatan : ……………………… __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ……………………….

Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No. Aset boleh dilihat pada ________________ dan/hingga ________________ di antara jam _____________________ hingga ______________________ di _________________________________________________________________. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari.00 tengahari. 2.KEW. 3. Sebutharga : KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/Jabatan: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 1. 4. 2. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan. ________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Alamat: Tarikh: Cop: 66 Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender 3.PA-24 No. Sebutharga _______/_______ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat:_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Tarikh tutup sebutharga pada ________________ jam 12. .PA 25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil. Tawaran sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW. 5. 1.

dijelaskan dalam tempoh tersebut. Jika bayaran tidak tidak akan sebutharga 67 . Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. Tawaran tanpa/kurang deposit sebutharga tidak akan dipertimbangkan. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-whereis basis). Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. 4. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. 5. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. 2. 3. deposit dikembalikan. Jika gagal. Penyebutharga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebutharga sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5. 7.000 mengikut mana yang terendah. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle). bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan.SYARAT DAN PERATURAN SEBUTHARGA 1. 6. Deposit sebutharga hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama ______________________________________________(Kementerian/Jabatan). 8.

…………. Merujuk kepada perkara di atas. Tawaran Untuk Sebutharga No.KEW. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM) 68 . saya/syarikat berminat menyertai sebutharga tersebut. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan. PA-25 BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No./……. 1...

Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan).3. Sekian. terima kasih.000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia _________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. Bersama-sama ini disertakan deposit sebutharga (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM5. Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 69 . 4.

.. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana sebutharga yang dijadualkan.. Tarikh :________________________ 70 . Jawatan : ………………. Kod Penyebutharga Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima sebelum diperiksa.. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………..PA-26 JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan) Bil. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ……………….KEW.. Jawatan : ………………. Jawatan : ……………….

.. di antara jam ....... 71 ....................... (nama Kementerian/ Jabatan) akan mengadakan jualan lelong aset seperti berikut:Tarikh Masa : : ..... Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan..........PA27(A) dan menarik balik mana-mana aset daripada senarai tersebut........................... Tempat : 2..... (iv) (v) (vi) Jabatan berhak mengubah susunan jualan tersebut di senarai KEW. aset berkenaan akan dilelong semula..........................PA-27(A)..... ............................. .. perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh.......... Jabatan ini hendaklah bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual......... hingga ........................ Senarai aset yang akan dilelong adalah seperti di KEW.............................................. di alamat .......000.........PA-27 KENYATAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN Dimaklumkan bahawa.................... 3..... (iii) Penawar harga tertinggi adalah pembida yang berjaya dan jika ada apaapa perselisihan yang berbangkit mengenai penawar yang tertinggi...........................KEW.. Syarat dan peraturan lelong adalah seperti berikut:(i) (ii) Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan........................................................ Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1.. Semua aset boleh dilihat pada tarikh. no. dan/hingga ............................. Semua aset adalah dilelong sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is-basis)...................

(ix) (x) Pembayaran penuh hendaklah dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. Pembida yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelong. Jika tidak.(vii) Semua perbelanjaan bagi mengangkut aset hendaklah ditanggung oleh pembida sendiri. (viii) Pembida yang berjaya hendaklah memberitahu nama penuh. Jabatan berhak untuk melupuskannya. no. 72 . (xi) Segala bayaran hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum aset boleh dikeluarkan dari premis Jabatan. Kad Pengenalan dan alamat kepada pegawai pelelong semasa jualan dilakukan.

................................................... 10.............. 8.PA-27(A) SENARAI ASET YANG DILELONG KEMENTERIAN/ JABATAN: ___________________________________________ Lot 1..... Cop Kementerian/ Jabatan: 73 ..KEW....... : ..................... 3.. 7........... 4........................................... 6................ 9............ Jenis Aset Kuantiti Harga Simpanan (RM) . 2........ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : ........... 5.................. : .......

Air Conditioning Machinery 6. Agricultural. poultry incubators and brooders. machines for cleaning. including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment. Automotives 7. forestry. 4. trucks. cultivator. lawn or sports ground rollers such as ploughs. Steam or other vapours generating boilers. freezers and other refrigerating or freezing equipment. scarifiers. PERKARA 2. machinery used in the milling industry or for the working of cereal or dried leguminous vegetables. Motorcycles. lorries. fruit or other agricultural produce and other agricultural machinery. other than Farm-type machinery. grain or dried leguminious vegetables. sorting or grading seed. cars. Agricultural. weeder. 74 . vans. 3. planter. including straw of folder balers. sorting or grading eggs. poultry-keeping or bee-keeping machinery. seders. Machines for cleaning. heat pumps and air conditioning machinery. cranes and Etc. Milking machines and dairy machinery. Harvesting or threshing machinery. spreaders and fertilizer distributors. harrow. grass or hay mowers. Boilers 8. 5. horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation. Refrigerators.Kembaran A ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR BIL Agricultural Machinery 1. recovery vehicles. super -heated water boilers.

machinery for filling. jacks. mechanical shovels. Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines. Dish washing machines. mechanical stokers. Dish Washing Machines. 75 . including their mechanical ash dischargers and similar appliances. graders. levelers. 10. cans. Furnace burners for liquid fuel. winches and capstans. other packing or wrapping machinery for aerating beverages. horing machinery. Ships derricks. tubes and similar containers.BIL Cranes and Hoist 9. Construction Plants and Machinery 11. PERKARA Pulley tackle and hoists. closing. skip hoists. excavators. Air or other gas compressors and fans. portal or pedestal jib cranes. scrapers. Furnace 16. cranes. machinery for cleaning or drying bottles or other containers. Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines). bags or other containers. bridge cranes. Fans 15. sealing or labeling bottles. boxes. including cable cranes. ventilating or recycling hoods. angledozers. machinery for capsuling bottles. Engines 13. road rollers and other building or road construction machinery. jars. for pulverised solid fuel or gas. Bulldozers. shovel loaders. tamping machines. pile drivers. staddle carries and works trucks fitted with a crane – overhead travelling crane. tower cranes. 14. mobile lifting frames. Packing Or Rapping Machines 12.

cranes. pasteurising. steaming. instantaneous or storage water heater. trackliners. Gas Producer 18. Rail locomotives and coaches Railway or tramway maintenance or service vehicles (for example. Machinery. evaporating. Lift and escalators. cooking. heat exchange. testing coaches and track inspection vehicles). condensing or cooling. for the treatment of materials by process involving a change of temperature such as heating. acetylene gas generator and etc. surgical or laboratory sterilizes. sterilizing. 22. Locomotives 24. Medical. rectifying. drying. distilling. dryers. PERKARA Industrial or laboratory furnaces and ovens. Handing Equipments 19. handling. ballast tampers. roasting. Lift And Escalators 23. vaporising.BIL 17. Heat Treatment Equipments And Heat Exchanges 20. loading or unloading machinery. conveyors and other lifting. workshops. cooling tower. Jet Projecting Machines 21. steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines. dispersing or spraying liquids or powder. 25. Gas producer. other works trucks fitted with lifting or handling equipment. 76 . plant or laboratory equipment. including incinerators. fire fighting equipments including fire extinguishers and auxiliary equipments. Mechanical appliances for projecting. Forklift trucks.

parking facilities. 29. Soldering. Instruments and apparatus for measuring or checking the flow. pressure or other variables liquids or gases (for example polarimeter. electro magnetic or permanent magnet chucks. drawing sets. slide rules. pyrometers. 30. callipers). hygrometers and psychrometers. pantographs. liquid or electricity supply or production meter. tramways. inland waterways. with self-contained electric motor. 36. Electro magnets. including electro mechanical) signalling. surface tension. for use in the hands (for examples. Hydrometers and similar floating instruments. Metrological Equipments 31. Drawing. safety or traffic equipment for railways. gas or smoke and analysis apparatus. PERKARA Railway or tramway goods vans and wagons. measuring rods and tapes.magnetic lifting heads. Mecha-Electric Equipments 28. 34. Electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets. disc calculators). mechanical.BIL 26. 35. sound or light. clutches and brakes. Electric generating sets and rotary converters. port installations or airfields. level. porosity. Railway or tramway track fixtures and fitting. protractors. brazing or welding. thermometers. roads. Electro-mechanical domestic appliance. refractometers. expansion. electro. spectrometers. drafting machines. machines and apparatus. Electric motors and generators. barometers. micrometers. 32. 33. Gas. instruments for measuring length. marking out or mathematical calculating instruments (for example. electro-magnetic couplings. 27. 77 . clamps and similar bolding devices. checking quantity of heat. instruments and apparatus for measuring or checking viscosity.

All musical instruments. pocket. drawing texturing or cutting textile materials. including scientigraphic apparatus. Machines for preparing textile fibres. lace. Workshop equipments and machinery such as lathe machine. 46. Workshop Equipments 45. trimmings. 78 . Turbines 42. miliometers. surgical. 38. 47.washes and other watches. hydraulic jack machine. wall clocks. Machines for extruding. Weighing Machinery. taximeters. stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn. production counters. tulle. water wheels. Steam turbines. alarm clock. Wrist-watches. dental or veterinary sciences. 39. doubling or twisting machines and other machinery for producing textiles yarns textile reeling or winding machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines.BIL 37. Medical Equipments 40. Weaving machines (looms) Knitting machines. spinning. other electromedical apparatus and sight testing instruments. gas turbines. pedometers and speed indicator tachometer. Musical Instruments 41. Nota: Sumber daripada JKR. driller. hydraulic turbines. Textile Machinery 43. PERKARA Revolution counters. 44. including stop watches. Instruments and appliances used in medical. milling machine and etc. embroidery. braid or net and machines for tufting. sharper.

Alatan yang terkandung di dalam CPU 1. Pembaca pita kertas. Pemacu pita magnetik dan kawalannya Perkakasan Periferal/Storan Sekunder 3. Ingatan Utama 4. Mesin penebuk 7. Unit konsol 3. Pembaca tanda optik (OMR) 9. Pemacu cakera dan kawalannya 2. Pemacu cakera liut 4. Pembaca aksara aptik (OCR) 8. Pembaca kad 6. Unit Pemprosesan Pusat (CPU) Perkakasan Utama 2. Alat pen bercahaya 79 . Teletaip 4. Unit pameran video 2. Unit Kawalan. Pemacu pita katrij/kaset dan lain-lain 1.KEMBARAN B SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER JENIS PERKAKASAN ALAT/KOMPONEN 1. Kira-kira dan Logik 3. Alat storan mikroflis 5. Alat Input/Output 5.

Alat rangkaian (networking device) dll. Pemplot 15. 80 . Degitiser Alat Input/Output 12. Pencetak 14. Alat antara muka 5. Scanner 13. Unit kawalan Komunikasi 2.10. Modem Perkakasan Komunikasi 3. Telepencetak dan lain-lain 1. Line driver 4. Tetikus 11.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB F KEHILANGAN dan HAPUS KIRA .

pejabat atau pejabat wilayah. dan Membolehkan tindakan surcaj atau tatatertib dikenakan ke atas kecuaian pegawai. Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan aset kerajaan.KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA “Kehilangan” bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian. daerah. Kamera Digital. “Ketua Jabatan” termasuk ketua sesuatu cawangan. Menyelaraskan rekod aset. “Pegawai Pengawal” ialah Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan. kesusutan. bencana alam. Komunikasi dan ICT seperti di bawah tanpa mengira nilai perolehan asal iaitu:(i) (ii) (iii) Telefon Bimbit.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. 37. OBJEKTIF Hapus kira aset kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 38. penipuan atau kecuaian pegawai awam. 81 . Semua kehilangan yang melibatkan peralatan Elektronik.BAB F . Walkie-Talkie. “Hapus kira” ialah satu proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang. KUASA MELULUS 38. kemalangan.1 Peringkat Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. daerah kecil. Mengawal kerugian yang ditanggung oleh Kerajaan akibat kehilangan aset.000. kebakaran.

URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA 39.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan adalah bertanggungjawab sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira. (viii) LCD projector. (ix) (x) (c) Pemain CD/DVD. dan Smartphone. penipuan atau kecuaian tidak melibatkan pegawai awam.1(b).2 Peringkat Pegawai Pengawal (a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50. Semua kehilangan yang melibatkan kecurian.PA-28 daripada Ketua Jabatan. 38.2 Tugas-tugas Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang melalui Daftar Harta Modal/Inventori.PA-29. 39.000 dan tidak melibatkan aset di para 38. Palmtop/ Pocket PC.(iv) (v) (vi) (vii) Kamera Video. Komputer Riba. penipuan atau kecuaian pegawai awam tanpa mengira nilai perolehan asal. Personal Digital Assistant (PDA). dengan 82 . Pegawai Pengawal sebelum meluluskan apa-apa hapus kira mesti berpuashati bahawa soal kecurian. (b) 39. Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat menggunakan contoh format KEW. Mengemukakan Laporan Awal dan salinan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal. Mendapatkan Laporan Awal KEW.

dan 83 . dan Menyedia dan mengemukakan Laporan Tahunan Tindakan Surcaj/Tatatertib KEW. Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan walaupun laporan hasil penyiasatan polis belum diperolehi.(e) (f) (g) (h) (i) Mendapatkan hasil siasatan polis. Mendapatkan Laporan Jawatankuasa Penyiasat. Memaklumkan syor surcaj atau tatatertib kepada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib untuk tindakan selanjutnya. Mendapatkan maklumbalas kedudukan tindakan surcaj/tatatertib daripada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib dan memaklumkannya kepada Perbendaharaan.PA-32 ke Perbendaharaan tidak lewat dari 15 Mac tahun berikutnya.1 Melaporkan Kehilangan Apabila terdapat apa-apa kehilangan aset Kerajaan. PROSES HAPUS KIRA 40.PA-31 daripada Ketua Jabatan dan mengemukakannya kepada Kuasa Melulus dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan hapus kira. (j) (k) (l) (m) (n) 40. Memaklumkan keputusan kepada Ketua Jabatan untuk tindakan kemaskini rekod daftar aset.PA-30 daripada Mengemukakan Laporan Akhir bagi mendapatkan ulasan dan syor daripada Pegawai Pengawal. tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut:(a) Pegawai yang mengetahui kehilangan hendaklah melaporkannya kepada Ketua Jabatan dengan serta merta. Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan hapus kira lengkap dan teratur. Akhir KEW. Mendapatkan Sijil Hapus Kira KEW.

3 Jawatankuasa Penyiasat (a) Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan KEW. Bagi kes kehilangan yang melibatkan seseorang Ketua Jabatan. pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat. (b) Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan. dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan. 40. Ketua Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara. dan sekurang-kurangnya dua (2) orang ahli di mana pegawai yang lebih kanan sebagai Pengerusi. (b) Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia.(b) Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang mengetahui kehilangan berlaku. hendaklah melaporkan kepada Polis dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dari waktu kehilangan diketahui. Pegawai Pengawal dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan 84 .PA-28 (a) Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal. dalam tempoh dua (2) hari bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan Laporan Polis terus kepada:(i) (ii) (c) Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana kehilangan aset berlaku. Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku hendaklah dengan segera. Laporan Awal hendaklah disediakan oleh pegawai atasannya diperingkat Kementerian/Ibu Pejabat. 40. Keanggotaan Jawatankuasa Penyiasat terdiri daripada:(i) (ii) (iii) (c) pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan dari bahagian/unit yang sama. Akauntan Negara.2 Laporan Awal KEW.PA-29 dengan segera dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani.

Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan Laporan Akhir untuk syor dan ulasan kepada Pegawai Pengawal. jika ada. dan Menyediakan dan menandatangani Laporan Akhir.4 Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Penyiasat:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Menjalankan siasatan dengan segera selepas pelantikan. salinan Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori. 40. Mengenalpasti kelemahan yang wujud. Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulangnya kejadian kehilangan. 40.5 Laporan Akhir KEW. gambar lokasi kejadian (jika perlu) dan dokumen-dokumen berkaitan ke Perbendaharaan. Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) dan Arahan Keselamatan Kerajaan dipatuhi. Pengawai Pengawal setelah berpuas hati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab untuk:- (b) (c) (d) (e) 85 . Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang. Laporan akhir hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/Daftar Inventori. Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh dilampirkan kepada Laporan Akhir. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan.PA-30 (a) Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir dan kemukakan kepada Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh pelantikan. Memeriksa sendiri tempat berlakunya kehilangan.Malaysia yang tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai Jawatankuasa Penyiasat. Laporan Akhir perlu dikemukakan mengikut tempoh yang ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis belum diperolehi.

Syor Surcaj/Tatatertib hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian/Jabatan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. TINDAKAN KEMENTERIAN/JABATAN SELEPAS KELULUSAN (a) (b) Kelulusan hapus kira hendaklah dicatatkan di dalam Daftar Harta Modal atau Inventori. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA HAPUS KIRA Carta aliran dan proses kerja hapus kira adalah seperti di Jadual 5 dan Jadual 6. Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset KEW. atau Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang tanpa surcaj atau tatatertib.PA-31 dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan. (g) Laporan Akhir yang lengkap dengan syor dan ulasan Pegawai Pengawal hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan. 41. (ii) (iii) (f) Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal boleh mengarahkan siasatan semula. atau oleh Jawatankuasa Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru untuk menjalankan siasatan semula. 86 . Bagi maksud ini Pegawai Pengawal boleh:(i) (ii) Mengarahkan siasatan semula Penyiasat sedia ada. Maklumkan keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib ke atas syor surcaj/tatatertib kepada Perbendaharaan dalam tempoh sembilan (9) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. dan Menandatangani sendiri syor dan ulasan. (c) (d) 42.(i) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang dengan surcaj atau tatatertib atau kedua-duanya sekali.

PA-31 kepada Perbendaharaan .JADUAL 5 CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET 1 2 3 4 5 6 Kembalikan kepada J/Kuasa Penyiasat 8a Tidak 7 Laporkan kehilangan serta merta kepada Ketua Jabatan Laporkan segera kepada Polis dalam masa 24 Jam Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir.PA-27 dan kemuka kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan Pegawai Pengawal lantik J/kuasa Penyiasatan KEW. Kembalikan kepada Urus setia untuk siasatan semula 11a Tidak 10 11 Ya 12 Puas hati ? a) Berikan syor dan ulasan di Laporan Akhir b) Luluskan Hapus Kira jika di bawah bidang kuasanya. Kemukakan Laporan Akhir kepada Perbendaharaan Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan Lulus ? Ya Maklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan 13 14 Kembalikan kepada Pegawai Pengawal untuk maklumat lanjut Tidak 15a 15 16 17 18 87 Kemukakan Sijil Hapus Kira KEW.PA-29 dan kemukakan kepada Urus setia Urus setia semak Laporan Akhir 8 Ya 9 Lengkap ? Urus setia kemukakan Laporan Akhir kepada Pegawai Pengawal untuk syor dan ulasan.PA-28 J/kuasa Penyiasatan menjalankan siasatan J/kuasa Penyiasatan sediakan Laporan Akhir KEW.

PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. dan (c) Melibatkan soal kecurian. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Jika tidak berpuas hati.1(b). terus ke proses 12. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat. Kementerian/Jabatan hendaklah:(a) mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan. Jika Perbendaharaan memerlukan penjelasan lanjut. terus ke proses 9. Kemukakan ke Perbendaharaan jika:(a) Nilai perolehan asal melebihi RM50.JADUAL 6 PROSES KERJA HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Proses Kerja Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. terus ke proses 16. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW. Urus setia menyemak Laporan Akhir.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. 4 5 6 7 8 8a 9 10 11 11a 12 13 14 15 15a 16 17 18 88 . Pegawai Pengawal hendaklah:(a) Memberi syor dan ulasan. Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan. dan (c) Syor surcaj/tatatertib jika ada. Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:(a) Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal/Inventori.000. dan (b) memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada). hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan. Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula. (b) Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.1 (b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya. Ketua Jabatan/pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui. Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan. Jika Laporan akhir lengkap.PA-31. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian.PA-29. dan (b) Meluluskan hapus kira jika:(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50. permohonan dikembalikan kepada Pegawai Pengawal. (b) Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir. Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38. penipuan atau kecuaian pegawai awam.

11. Cara bagaimana kehilangan berlaku. (a) (b) (c) (d) (e) 2. Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja. 7. 6. Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini. Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku. 10.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan :1. 9. nama dan jawatannya. No.KEW. 8. Catatan. ………. Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku. Keterangan Aset yang hilang. 5. 4. Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Jabatan : 89 . Rujukan dan Tarikh Laporan Polis.………………………. Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui. Jika ya. 3. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset yang hilang.

Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan s..) 2.………………………………………………………..(Kementerian/Jabatan/PTJ) mulai dari tarikh surat ini. Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum ………………. Tuan/Puan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan. Rujukan Laporan Awal ……………………………….PA-29 No... Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai panduan. : ………………………………………… : ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………..(tarikh). 3.. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 90 ... Rujukan Fail: Tarikh: Kepada: …………………………………… …………………………………… (Nama dan Jawatan Pegawai yang dilantik) PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan Penyiasat ini melantik tuan/puan (nama sebagai aset) Pengerusi/Ahli Jawatankuasa untuk menyiasat kehilangan ………………………………………………………………………………… di. seperti Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (KEW...KEW.PA-30) yang dilampirkan. (No...k..

Jika ada.PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan: 1. Bagaimana kehilangan diketahui Bagaimana kehilangan berlaku 3. Bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Perihal Kehilangan (a) (b) (c) (d) (e) Tarikh diketahui Tarikh sebenar berlaku Tempat kejadian. 4. Keterangan Aset yang hilang. Bertanggungjawab sebagai penyelia. Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima.KEW. 91 . sila sertakan. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Anggaran Nilai Semasa 2. (a) Nama pegawai yang: (i) (ii) (iii) Secara langsung menjaga aset tersebut.

nyatakan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Jawatan hakiki pada masa kehilangan Tugasnya (sertakan senarai tugas) Taraf Jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/ sementara/ kontrak) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya. 5... 7. Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan memberikan justifikasi.. (Jika ada. Jika ada nyatakan tarikh kuatkuasa hukuman. 6. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah berulangnya kejadian ini.(Pengerusi) …………………………………………. 92 .(b) Mengenai setiap pegawai di atas. Arahan Keselamatan Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau diikuti. jika ada. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. Rumusan Siasatan 8. berikan butir-butir ringkas dan rujukannya) (vii) Maklumat lain. …………………………………………. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut. Nyatakan adakah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. ………………………………………….

………………………………………….(Ahli) …………………………………………. …………………………………………...(Ahli) …………………………………………... Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal :Syor : Ulasan: Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : Cop Kementerian/Jabatan: 93 . …………………………………………. …………………………………………. : : : : ………………………...Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh 9.

94 ..KEW. Aset berikut telah dihapus kira dan Daftar Harta Modal/Inventori berkenaan telah dikemaskini. Pendaftaran Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Kementerian/Jabatan: : …………………………………………………. Bil Jenis Aset No..PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Merujuk kelulusan Perbendaharaan Bil ………………………………… bertarikh ……………….. : …………………………………………………. : ………………………………………………….. : ………………………………………………….

Kelulusan Bil. :……………………………………………………………….PA-32 LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN TAHUN………… KEMENTERIAN…………………………………………………………. Perbendaharaan Kementerian/ Jabatan Jenis Aset Punca Kehilangan JUMLAH Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh :……………………………………………………………….…… 95 . :……………………………………………………………….KEW. :………………………………………………………….……………………………………………………………………… Nilai Perolehan Asal (RM) Nilai Semasa (RM) Tindakan Surcaj Amaun Surcaj (RM) Tarikh Dikenakan Tindakan Tatatertib Jenis Hukuman Tarikh Dikenakan Ruj.