KK/BKP/10/535/36 Jld.

2 (15)

KEMENTERIAN KEWANGAN

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.5 TAHUN 2007

Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

TUJUAN 1. Pekeliling Perbendaharaan ini bertujuan untuk memperkemas dan

memantapkan peraturan Pengurusan Aset Alih Kerajaan. LATAR BELAKANG 2. Pengurusan aset wajar diberi keutamaan oleh Kementerian/Jabatan kerana ia

merupakan aspek penting dalam pengurusan kewangan. Peraturan mengenai Pengurusan Aset Alih Kerajaan pada masa ini terkandung dalam beberapa dokumen yang berasingan antaranya Arahan Perbendaharaan (AP), Panduan PerbendaharaanTatacara Pengurusan Stor (PP-TPS), Pekeliling Perbendaharaan (PP) dan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP). Oleh kerana terdapat berbagai-bagai dokumen, ianya telah menimbulkan kekeliruan di kalangan pegawai awam terutamanya mereka yang terlibat dan bertanggungjawab secara langsung ke atas pengurusan aset alih Kerajaan.

1

3.

Di samping itu, isu kelemahan pengurusan aset alih Kerajaan sering

dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara. Bagi menangani masalah tersebut dan mengambil kira perkembangan semasa maka semua peraturan berkaitan pengurusan aset alih Kerajaan telah dikaji semula, dikemaskini, diseragam dan digabungkan dalam satu tatacara pengurusan aset alih Kerajaan yang menyeluruh.
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL

4. aset

Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan hendaklah memastikan pengurusan alih Kerajaan dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan di

Kementerian/Jabatan masing-masing dengan melaksanakan perkara-perkara berikut :(a) (b) Mewujudkan Unit Pengurusan Aset. Melantik:(i) (ii) (iii) (iv) (c) (d) Pegawai Aset di peringkat Kementerian/Jabatan/Pusat Tanggungjawab (PTJ); Pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan ke atas aset; Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan pelupusan aset; dan Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat kes kehilangan aset.

Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK). Mengemukakan laporan tahunan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya iaitu:(i) (ii) (iii) (iv) Laporan Harta Modal dan Inventori; Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori; Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan; dan Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib.

2

(e)

Memastikan semua aset alih Kerajaan diuruskan mengikut tatacara yang telah ditetapkan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT PENGURUSAN ASET

5.

Menguruskan semua aset alih Kerajaan di Kementerian/Jabatan di bawah kawalannya

meliputi:(a) (b) (c) (d) (e) (f) 6. Penerimaan; Pendaftaran; Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan; Penyelenggaraan; Pelupusan; dan Kehilangan dan Hapuskira.

Menguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa dan Jawatankuasa

Penyiasat. 7. Menjadi Urus Setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan

(JKPAK) Kementerian/Jabatan. 8. 9. 10. Menguruskan pelupusan aset alih Kerajaan. Menguruskan kehilangan dan hapus kira. Menyelaras penyediaan Laporan berikut:(a) (b) (c) (d) Harta Modal dan Inventori; Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori; Pelupusan Aset Alih Kerajaan; dan Tindakan Surcaj/Tatatertib.

3

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN DI KEMENTERIAN/ JABATAN (JKPAK)

11.

Keanggotaan JKPAK di Kementerian/Jabatan adalah seperti berikut :Pengerusi : Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian (Peringkat Kementerian) Timbalan Ketua Pengarah (Peringkat Ibu Pejabat) Pengarah (Jabatan Persekutuan di Negeri) Setiausaha Ahli : : Pegawai Aset Kementerian/Jabatan Semua Ketua Bahagian/Unit Ketua Audit Dalam Pegawai-pegawai lain yang sesuai

12.

Agenda mesyuarat JKPAK adalah seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Kedudukan Semasa Aset Alih Kementerian/Jabatan; Laporan Hasil Pemeriksaan Aset Alih; Laporan Tindakan Pelupusan; Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib; dan Masalah-masalah berkaitan dengan pengurusan aset alih.

13.

Bidang tugas JKPAK adalah merancang, memantau, mengawasi dan menyelia

semua aspek pengurusan aset alih Kerajaan. 14. Mesyuarat JKPAK hendaklah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam

tempoh tiga (3) bulan dan hasil mesyuarat hendaklah dilaporkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA).

4

PA-5 dengan secepat mungkin tidak melebihi tempoh enam (6) bulan mulai dari tarikh Pekeliling ini dikeluarkan. Peraturan ini hendaklah dilaksanakan oleh semua Kementerian/Jabatan dan berkuatkuasa mulai dari tarikh Pekeliling ini. Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira.PA-3. Kementerian/ Jabatan hendaklah memindahkan semua maklumat berkaitan Harta Modal dan Inventori di bawah kawalannya bagi tahun 2006 dari borang lama KEW.PA-4 dan KEW. KEW. Semua Pegawai Pengawal hendaklah memastikan setiap Kementerian/Jabatan di bawah kawalannya menguruskan aset alih Kerajaan mengikut tatacara di dalam Pekeliling ini melainkan jika terdapat arahan lain yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN 15. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) yang disediakan bersama- sama dengan Pekeliling ini adalah bermaksud pengurusan Harta Modal dan Inventori yang meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan. KEW. PERLAKSANAAN 17. Dengan pemakaian Tatacara Pengurusan Aset Alih ini. PENGUATKUASAAN 16.312 dan KEW 313 kepada borang baru KEW. 5 .PA-2.

3 Tahun 2002. PP Bil.KEW/BKP/PA/535/457(10) bertarikh 7 Januari 2002. PP Bil. SPP Bil. SPP Bil. 6 .18.1)JD. 7 Tahun 1995. SPP Bil.314) hendaklah dipindahkan ke Kad Kawalan Stok (KEW. Pekeliling Perbendaharaan (PP) dan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) yang berikut adalah dibatalkan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) AP Bab II-Kehilangan dan Hapus Kira.PA-5. dan Surat Perbendaharaan K. hanya peraturan berkaitan barang-barang awam sahaja. 2 Tahun 1991. Maklumat dalam Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW. Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Perbendaharaan ini. Panduan Perbendaharaan-Tatacara Pengurusan Stor hanya Bab XIV dan XV sahaja.09)735/3/1-335(SJ. 2 Tahun 1997. Semua aset yang dimiliki oleh Kementerian/Jabatan/PTJ sebelum tahun 2006. PEMBATALAN 20.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori yang baru KEW. hendaklah disenaraikan di dalam Senarai Daftar Harta Modal yang baru KEW.4 bertarikh 19 Jun 1995. 8 Tahun 2004 hanya para 8-Pengurusan Stor dan Aset sahaja. 300 J3) dan Kad Petak (KEW. 300 J4) mengikut Panduan Perbendaharaan – Tatacara Pengurusan Stor. Surat Perbendaharaan S(K&B)(8. 19. peraturan berkaitan pengurusan aset yang terkandung di dalam Arahan Perbendaharaan (AP). Panduan Perbendaharaan-Tatacara Pengurusan Stor (PP-TPS). PP Bil. 3 Tahun 1990 hanya peraturan berkaitan barang-barang awam sahaja.

PEMAKAIAN 21. Perbendaharaan Malaysia. Pekeliling ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri. 22. Sekian. Ketua Setiausaha Negara Ketua Audit Negara Akauntan Negara Malaysia Semua Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pegawai Kewangan Negeri Semua Badan Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan 7 . Bahagian Kawalan dan Pemantauan boleh dihubungi untuk penjelasan lanjut mengenai Pekeliling ini. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. terima kasih.k. Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. Aziz bin Wan Abdullah) Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tarikh : 2 Mac 2007 s. (Dato’ Dr. Wan Abd.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) KEMENTERIAN KEWANGAN .

PA-5 KEW.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN KANDUNGAN Tajuk PENDAHULUAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A KEW.PA-2 BAHAGIAN B: DAFTAR HARTA MODAL PENJELASAN DAFTAR HARTA MODAL 15 16 18 29 20 21 22 23 24 KEW.PA-7 KEW.PA-4 KEW.PA-6 KEW.PA-3 KEW.PA-1 PENERIMAAN BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN Perenggan Muka surat 1 1-2 3 5 BAB B JADUAL 1 PENDAFTARAN CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN A: DAFTAR HARTA MODAL 3-13 6 12 13 JADUAL 2 14 KEW.PA-8 DAFTAR INVENTORI PENJELASAN DAFTAR INVENTORI SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SENARAI DAFTAR INVENTORI DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SENARAI ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… i .

PA-12 PENGGUNAAN.PA-13 KEW.PA-11 KEW.PA-9 KEW. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI 14-18 25 28 29 30 31 BAB D KEW.PA-17 KEW.PA-14 PENYELENGGARAAN SENARAI ASET YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL 19-22 32 34 35 BAB E JADUAL 3 JADUAL 4 KEW.PA-15 KEW.PA-19 PELUPUSAN CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN SURAT LANTIKAN AHLI LEMBAGA PEMERIKSA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 23-36 36 53 54 55 56 57 58 59 ii .PA-16 KEW.PA-10 KEW.Tajuk Perenggan Muka surat BAB C KEW.PA-18 KEW.

PA-27 KEW.PA-23 KEW.PA-26 KEW.0 61 63 65 66 68 70 71 73 74 79 KEW.PA-27(A) KEMBARAN A KEMBARAN B BAB F JADUAL 5 JADUAL 6 KEW.Tajuk KEW.PA-29 KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA HAPUS KIRA ASEAT ALIH KERAJAAN LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN PELANTIKAN J/KUASA PENYIASATAN 37-42 81 87 88 89 90 iii .PA-22 KEW.PA-25 KEW.PA-28 KEW.PA-21 KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL TENDER PELUPUSAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN SENARAI ASET YANG DILELONG ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER Perenggan Muka surat 6.PA-24 KEW.

PA-32 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB Perenggan Muka surat 91 94 95 iv .PA-30 KEW.Tajuk KEW.PA-31 KEW.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) PENDAHULUAN .

4. 3.000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual/buku panduan pengguna. 1 (b) . atau (b) Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. hamparan. Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira.1 Harta Modal (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1. yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. Aset Alih terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:4. hiasan. 4. Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan.000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual.2 Inventori (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1. Perabot. 2.PENDAHULUAN 1. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah tatacara bagi menguruskan Harta Modal dan Inventori meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan. Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan. langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal.

5. 2 . dan Pinggan Mangkuk 6.000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) (b) Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/ Makmal/ Bengkel/ Dapur/ Sukan Tanpa mengira nilai perolehan asal:(ii) (iii) (iv) Perabot. Harta Modal dan Inventori mengandungi kategori yang ditetapkan seperti berikut:5. dan Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/ Dapur/Sukan.2 Loji/Jentera Berat. Hamparan. Kenderaan. Kategori bagi Inventori ialah:(a) Nilai perolehan asal kurang daripada RM1. Istilah dan perkataan yang diguna pakai dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) hanyalah bagi maksud pengurusan aset alih Kerajaan sahaja. Hiasan dan Langsir.1 Kategori bagi Harta Modal ialah:(i) (ii) (iii) 5.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A PENERIMAAN .

diukur. diukur. Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan. “Pegawai bertauliah” ialah pegawai yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu. dikira. dan Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik.BAB A . Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan dengan serta merta maka dokumen tersebut hendaklah dicatatkan ‘‘Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa. ditimbang atau diuji”. (a) (b) (c) Memastikan setiap aset yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan.PENERIMAAN “Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi. Langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi semasa menerima aset :(i) (ii) (iii) Menyemak butiran di dalam dokumen memastikan aset yang diterima adalah betul. PERATURAN PENERIMAAN Aset yang diterima perlu dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan. Setelah disemak dan diperiksa. OBJEKTIF (a) (b) (c) 2. yang sah bagi Aset hendaklah diperiksa. Pemeriksaan teknikal oleh pegawai-pegawai Kerajaan yang bertauliah hendaklah dilakukan apabila perlu mengikut kaedah yang bersesuaian. sempurna dan selamat untuk digunakan. dikira. (iv) 3 . pegawai aset/penerima adalah bertanggungjawab menyediakan Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW. 1.PA-1 jika terdapat kerosakan atau perselisihan. ditimbang atau diuji serta merta sebelum disahkan penerimaannya.

dan Pegawai Penerima hendaklah memastikan aset yang diterima disertakan manual penggunaan dan penyelenggaraan.(v) Borang KEW. Pegawai Penerima hendaklah memastikan bahawa aset diterima berserta dengan Surat Jaminan daripada pembekal yang mengesahkan bahawa mutunya menepati spesifikasi seperti dalam perjanjian pembelian. (vi) (vii) 4 .PA-1 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan hendaklah dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal. jika ada.

.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB B PENDAFTARAN .

BAB B . TEMPOH PENDAFTARAN Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. Nota Serahan. Mewujudkan pangkalan data yang lengkap. Invois.2 Aset lucuthak hendaklah didaftarkan berkenaan bercadang menggunakannya. dan Memudahkan penyelenggaraan. OBJEKTIF Pendaftaran aset adalah bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 4.PENDAFTARAN 3. Membolehkan keadaan aset diketahui. PUNCA MAKLUMAT Bagi mendaftar aset.1 6. jika Kementerian/Jabatan Aset lucuthak yang telah dikategorikan di bawah akta tertentu adalah menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal untuk menentukan tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan bagi maksud tersebut sahaja. tepat dan kemaskini. PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK 6. Walau bagaimanapun Kementerian/Jabatan/PTJ hendaklah mewujudkan satu senarai daftar aset berkenaan bagi tujuan rekod. 5. dokumen berikut boleh dirujuk:7. Memudahkan pengesanan dan pemantauan. 7. 6.1 Aset yang dibeli:(a) (b) (c) Pesanan Rasmi Kerajaan. pelupusan dan penggantian aset. PENDAFTARAN ASET HADIAH Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran dan latihan/pembelajaran tidak perlu didaftarkan. 6 .

2 Dokumen Kontrak.1 Bagi memudahkan urusan merekod dan mengesan sesuatu aset. Surat kelulusan menerima hadiah mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa berserta maklumat lengkap aset berkaitan.3.(d) (e) (f) (g) 7.1. Manual Pengguna. (c) 7. dan 7 . dan Salinan Sijil Lucuthak bagi aset yang diterima berikutan Perintah Lucuthak oleh Mahkamah.PA-2. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi:(a) (b) Format yang sama hendaklah diguna pakai. pendaftaran hendaklah berasaskan maklumat di fizikal aset berkenaan atau sumber-sumber lain yang berkaitan.PA-3. Daftar hendaklah dicetak. 7.2 dan 7. 7.4 Aset yang belum berdaftar:Sekiranya tiada punca maklumat seperti di para 7. Bagi pendaftaran melalui sistem berkomputer.3 Aset yang diterima daripada sumber lain:(a) (b) Salinan daftar jika aset diterima secara pindahan. dokumen yang digunakan adalah seperti berikut:(a) (b) 8. 8. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Kad Jaminan.2 Daftar Harta Modal KEW. Aset yang disewa beli:(a) (b) Surat Ikatan Perjanjian. DOKUMEN PENDAFTARAN 8. dan Daftar Inventori KEW.

Ditandatangan oleh Ketua Jabatan. (b) (c) (ii) (iii) 8 . Satu Senarai Daftar Harta Modal dengan menggunakan KEW.PA-4 dan KEW.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW. (seperti nombor pada daftar) ‘ 11.PA-2 dan KEW.PA-3 hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat.PA-2 dan KEW. Pendaftaran di peringkat Kementerian Kumpulkan senarai daftar PTJ. Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset di bawah kawalannya. Pendaftaran di peringkat Jabatan Kumpulkan senarai daftar PTJ berserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian.1 Pendaftaran (a) Semua aset hendaklah didaftarkan oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ dengan menggunakan dokumen KEW.PA-3. PENGESAHAN PENDAFTARAN Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicop pada dokumen punca maklumat yang berkaitan seperti contoh berikut:‘Telah direkodkan pada ……(tarikh). Nombor siri pendaftaran aset …. URUSAN PENDAFTARAN ASET ALIH 11. BUTIRAN MAKLUMAT Butiran maklumat di dalam KEW.(c) 9.PA-5 perlu disediakan. Salinan KEW. 10.PA-5 hendaklah dikemukakan secara tahunan seperti berikut:(i) Pendaftaran di peringkat PTJ Kemukakan senarai daftar kepada Jabatan atau Ibu Pejabat.

emboss bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan berkenaan di tempat yang mudah dilihat dan sesuai pada aset berkenaan. dan Hapus kira. Panduan menyediakan Nombor Siri Pendaftaran mengikut susunan seperti di bawah:Kod Kementerian Kod Jabatan/Bahagian Berasaskan sistem fail yang dikeluarkan oleh Unit = Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (b) (i) (ii) (iii) Kod Kumpulan Aset sama ada: Harta Modal Inventori (iv) Tahun Pembelian (v) Nombor Siri = Diwujudkan secara berturutan = (H) = (I) 9 .2 Pelabelan Aset (a) Semua aset hendaklah diberi tanda pengenalan dengan cara melabel. mengecat. Setiap aset hendaklah ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran. Pelupusan. Bagi kenderaan khas yang digunakan untuk tujuan penyamaran dan risikan hendaklah ditandakan di tempat yang tidak mudah dilihat.(d) Daftar aset hendaklah dikemaskini apabila berlaku perkaraperkara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) Penambahan/ penggantian/ penaiktarafan aset. Pemeriksaan aset. 11.

PA-3 hendaklah disimpan dalam fail kulit keras di dalam kabinet berkunci. 11.PA-7 dalam dua (2) salinan. Buku KEW.5 Senarai Aset Di Lokasi (a) Senarai Aset mengikut lokasi aset itu ditempatkan hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset menggunakan KEW.PA-2 dan KEW.PA-6. dan Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi.Contoh melabelkan aset adalah seperti di bawah:- Kementerian Kewangan Bahagian Kawalan dan Pemantauan Harta Modal Tahun Pembelian Nombor Siri KK/ BKP10 / H / 07 / 1 11.PA-6 hendaklah disimpan di dalam kabinet berkunci.4 Penyimpanan Daftar (a) (b) (c) KEW. Satu (1) salinan senarai tersebut hendaklah disimpan oleh Pegawai Aset manakala satu (1) salinan lagi disimpan oleh pegawai yang bertanggungjawab.3 Pergerakan Aset Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori KEW. 11. (b) 10 .

PA-8 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. 11 . CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PENDAFTARAN Carta Aliran dan Proses Kerja Pendaftaran Aset Alih Kerajaan adalah seperti di Jadual 1 dan Jadual 2. LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori KEW.(c) Senarai tersebut juga hendaklah dikemaskini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti. 13. 12. lokasi atau pegawai bertanggungjawab.

PA-7) Simpan daftar aset 8 9 12 .PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.PA-5) Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat 4 5 6 7 Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset Tempatkan aset di lokasi Kemaskini Senarai Aset (KEW.JADUAL 1 CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ 1 Terima aset bersama punca maklumat 2 Tentukan kumpulan aset 3 Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.PA -3) Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW.

kemukakan kepada Jabatan/Ibu Pejabat. Tempatkan aset di lokasi yang telah ditentukan. Kemaskini Senarai Aset (KEW.JADUAL 2 PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 Proses Kerja Terima aset oleh Kementerian/Jabatan/PTJ bersama-sama dengan punca maklumat:(a) Aset yang dibeli:(i) Pesanan Rasmi Kerajaan (ii) Nota Serahan (iii) Invois (iv) Dokumen Kontrak (v) Kad Jaminan (vi) Manual Pengguna (vii) Dokumen lain yang berkaitan (b) Aset Sewa beli:(i) Surat Ikatan Perjanjian (ii) Dokumen lain yang berkaitan (c) Aset diterima daripada sumber lain:(i) Salinan daftar jika terima secara pindahan (ii) Surat kelulusan menerima hadiah (iii) Salinan Sijil Lucuthak (d) Aset yang belum pernah berdaftar:(i) Maklumat di fizikal aset (ii) Sumber lain berkaitan Tentukan kumpulan aset mengikut:a) Harta modal b) Inventori Sediakan Daftar Harta Modal KEW. Cop pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat ke atas punca maklumat yang berkaitan bagi aset yang telah didaftarkan. kemukakan kepada Kementerian. Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal KEW. 2 3 4 5 6 7 8 9 13 .PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW. Senarai daftar ini hendaklah dikemukakan seperti berikut:a) Jika senarai disediakan oleh PTJ. Simpan daftar aset. b) Jika senarai disediakan oleh Jabatan/Ibu Pejabat. Labelkan nombor siri pendaftaran berserta perkataan Hak Kerajaan Malaysia (HKM) pada aset.PA-7).PA-3 oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ.PA-5.PA-2 dan Daftar Inventori KEW.

Enjin No Casis/Siri Pembuat No Pendaftaran (Bagi Kenderaan) KOMPONEN/AKSESORI: KEW. Tandatangan Ketua Jabatan : : : : PENEMPATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan Tandatangan 14 . Pesanan Rasmi Kerajaan Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: Nama Jawatan Tarikh Cop ……………………….(No. Siri Pendaftaran: DAFTAR HARTA MODAL Kementerian/Jabatan: Bahagian : BAHAGIAN A Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis/Jenama/Model Buatan Jenis Dan No.PA 2 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No..

PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF BAHAGIAN B Tempoh Jaminan Bil.PA 2 DAFTAR HARTA MODAL BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN. Tarikh Butiran Kos(RM) Nama Dan Tandatangan 15 .KEW.

Kod Nasional Terdiri daripada 3 kategori iaitu : a) loji/jentera berat b) Kenderaan c) Peralatan/kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/Perubatan /Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. Tarikh harta modal diterima. No.Kod Nasional Kategori : : : Sila rujuk panduan di para 11. No. Contoh 2: Komputer Riba/Hewlett Packard/L1506.Van. No. Dental Chair. : Butir-butir penambahan. 16 . berikan anggaran. Casis/Siri Pembuat 8.Enjin 7. gas asli dan sebagainya. Kapal. 3. Jenis dan No. penggantian dan naiktaraf harta modal berkenaan.Pendaftaran Harga Perolehan Asal 10. Nyatakan buatan tempatan atau luar negara. casis dan bagi harta modal yang lain isikan no. 2. Butir-butir penempatan.2 No. Motosikal. Sekiranya buatan luar negara nyatakan nama negara berkenaan. Sekiranya tiada.pendaftaran. pemeriksaan. Harga semasa Harta Modal dibeli atau diterima. Sub kategori : Contoh sub kategori bagi kenderaan: Kereta. Enjin seperti 4G54-KN8579. No. Radiographic Unit dan sebagainya.PENJELASAN TERPERINCI MAKLUMAT DAFTAR ASET DAFTAR HARTA MODAL (Satu (1) daftar untuk satu (1) unit harta modal ) Daftar harta modal mempunyai dua bahagian iaitu :Bahagian A : Butir-butir harta modal dan aksesori yang dibekalkan. Buatan : : Contoh 1: Pacuan 4 Roda/Produa/Kembara. Jenis/Jenama/ Model 5. Bas. siri pembuat. Tarikh terima : : : : : Jenis enjin seperti diesel. Bagi kenderaan isikan no. 4. 9. petrol. Contoh sub kategori bagi Peralatan/Kelengkapan Perubatan: Mesin X-Ray. Pesawat dan sebagainya. contoh: WKL 5592. Bagi kenderaan isikan no. 6. Bahagian B BAHAGIAN A No. pelupusan/ hapus kira dan tandatangan.Siri Pendaftaran 1.

3. Penempatan : Lokasi harta modal. : : : Tarikh penambahan. No. Nama Pembekal dan alamat : Nama dan alamat pembekal atau jika diperolehi dengan cara lain nama pemberi dan alamat 14 Komponen / Aksesori : Komponen/aksesori yang dibekalkan bersama harta modal tersebut Contoh: Bagi komputer. jawatan tarikh dan cop : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan harta modal berkenaan ada semasa didaftarkan. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. Catatkan tempoh jaminan. 17. 5. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. 2. (Gunakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) 15. Tandatangan.11. Setiap pindahan lokasi perlu direkodkan dan ditandatangan. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. BAHAGIAN B 1. 12. dan aksesorinya ialah 'speaker'. Kos Nama dan tandatangan : : Harga penambahan. Tarikh Butiran Tempoh Jaminan 4. penggantian atau naiktaraf Maklumat penambahan/penggantian atau naiktaraf. 18. komponennya ialah 'monitor'. penggantian atau naik taraf. tarikh ditempatkan dan ditandatangan oleh pengguna/penyelia di lokasi itu. Pemeriksaan : Pegawai Pemeriksa hendaklah menyatakan tarikh. penggantian atau naiktaraf Nama dan tandatangan pegawai yang mengesahkan penambahan. Pelupusan/ Hapus kira : Kelulusan pelupusan atau hapus kira dicatatkan selepas tindakan dilaksanakan dengan menyatakan rujukan kelulusan. Tempoh Jaminan : Catatkan tempoh jaminan oleh pembekal. Pesanan Kerajaan dan tarikh : Catatkan nombor dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan untuk pembelian harta modal yang berkenaan. 13. nama. 17 . 16.

Siri Pendaftaran Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Tarikh Rujukan Kaedah Pelupusan Kuantiti Lokasi Tandatangan 18 .(No. Siri Pendaftaran: DAFTAR INVENTORI Kementerian/Jabatan: Bahagian : Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: KEW. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop : : : : PENEMPATAN Kuantiti No. Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh ………………………..PA 3 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No.

1. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. bilah. 5 buah 15 buah KK/BKP/I/O6/1-5 KK/BKP/I/06/6-15 Kelas 5A Kelas 5B : Nama dan alamat pembekal atau pemberi (jika bukan dibeli). berikan anggaran. set. siri pendaftaran di mana aset ditempatkan.Siri Pendaftaran : Bagi merekodkan nombor siri pendaftaran inventori bagi satu daftar adalah mengikut panduan para 11. Kuantiti No.Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh : : : : : : Peralatan/ Kelengkapan Sukan Raket Raket Tenis Contoh 2 Perabot Almari Almari Buku Bercermin Contoh 3 Hamparan/ Hiasan & Langsir Hiasan Dinding Lukisan Potret Contoh 4 Pinggan Mangkuk Mangkuk Mangkuk Sup (iii) Hamparan/Hiasan dan Langsir (iv) Pinggan Mangkuk Sila lihat contoh seperti jadual di bawah:- Jumlah/bilangan Inventori. 15. Buah.DAFTAR INVENTORI (Satu (1) daftar bagi satu (1) jenis inventori dalam satu Pesanan Kerajaan ) No. Harga semasa dibeli atau diperolehi. (b) Tanpa mengira Nilai Perolehan Asal:(ii) Perabot 3. 10. Sub Kategori Jenis : : Contoh 1 Kategori: Sub Kategori: Jenis: 5. Pemeriksaan : Contoh: 20 buah kerusi ditempatkan di 2 lokasi berbeza. 4.. Tandatangan. 6. 7. 11. Penempatan : : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan inventori berkenaan ada semasa didaftarkan. dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan yang dikeluarkan untuk pembelian inventori berkenaan. Catatkan no. tarikh dan cop 13. Sekiranya tiada. Jika bukan dibeli nyatakan. rujukan surat kelulusan.2 (b) ………. Catatkan tempoh jaminan.000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) Peralatan dan Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. gulung dan sebagainya. 19 . nama. Nama Pembekal dan Alamat 12. Siri Pendaftaran Lokasi 14. Agihan mengikut kuantiti dan no. jawatan. Kod Nasional Kategori : : Kod Nasional Terdiri daripada 4 Kategori iaitu:(a) Nilai Perolehan Asal kurang daripada RM 1. No. Tarikh inventori diterima sepenuhnya. 2. Pegawai Pemeriksa hendaklah mengisi tarikh. Pelupusan / Hapus kira : Catatkan kelulusan pelupusan atau hapus kira selepas tindakan dengan menyatakan kuantiti. Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Harga Perolehan Asal Tarikh Terima No. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. 8.Contohnya nombor daftar boleh terdiri daripada 1-100 kerana satu daftar merekod satu jenis inventori yang diterima dalam satu Pesanan Rasmi Kerajaan. 9. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. Contoh: Hadiah daripada Syarikat ABC bertarikh 20 Jun 2005. keping.

KEW.PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL BIL. NOMBOR SIRI PENDAFTARAN NAMA ASET TARIKH PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN ASAL (RM) JUMLAH 20 .

KEW. NOMBOR SIRI PENDAFTARAN NAMA ASET TARIKH PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN ASAL (RM) JUMLAH 21 .PA-5 SENARAI DAFTAR INVENTORI BIL.

Siri Pendaftaran Nama Peminjam : : : : Tarikh Dikeluarkan Jangka Dipulangkan Tandatangan Peminjam Pegawai Pengeluar Bil Ketika Dikeluarkan Ketika Dipulangkan Catatan Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh 22 . Siri Pembuat No.KEW PA-6 DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Jenis Jenama dan Model No.

disahkan oleh Setiausaha Bahagian. lokasi atau pegawai bertanggungjawab 23 ..KEW.disahkan oleh pegawai yang menguruskan bilik mesyuarat c) Dikemaskini apabila terdapat perubahan kuantiti. ii) Lokasi bilik mesyuarat . Tandatangan Nama : _____________________ Jawatan : _____________________ Tarikh : _____________________ (b) Disahkan oleh : ………………………………… Tandatangan Nama : ______________________ Jawatan : ______________________ Tarikh : ______________________ Nota : a) Disediakan oleh Pegawai Aset b) Pegawai yang mengesahkan ialah pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan contohnya : i) Lokasi bilik Setiausaha Bahagian .PA-7 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN : __________________________________________ LOKASI BIL : __________________________________________ KETERANGAN ASET KUANTITI (a) Disediakan oleh : …………………………….

24 .PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… KEMENTERIAN : _____________________________________________________ BIL KEMENTERIAN/JABATAN DI BAWAHNYA BILANGAN JUMLAH NILAI HARTA KEW.KEW..PA-2 MODAL (RM) BILANGAN KEW. Tandatangan Pegawai Pengawal Nama : ________________________________________ Jawatan : _________________________________________ Tarikh : ________________________________________ * laporan merangkumi semua aset alih yang dipegang sehingga tahun semasa.PA-3 JUMLAH NILAI INVENTORI(RM) Jumlah ……………………………………………….

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB C PENGGUNAAN. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN .

15.3 Peraturan mengenai penggunaan. Mencegah penyalahgunaan. Menjimatkan kos. Perlu direkodkan. 15. mahir dan teratur bagi tujuan :(a) (b) (c) (d) (e) 15. Aset berkenaan hendaklah dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan mana yang lebih awal. Mengurangkan pembaziran. Mencapai jangka hayat. yang terdapat dalam Dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan.1 Penggunaan aset Kerajaan hendaklah mematuhi peraturan berikut :(a) (b) (c) (d) (e) Bagi tujuan rasmi sahaja. dan Melapor kerosakan dengan menggunakan Borang Aduan Kerosakan Aset KEW. pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa. OBJEKTIF Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan dikendalikan dengan cekap.2 Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. PENGGUNAAN 15.BAB C – PENGGUNAAN. Mengikut fungsi sebenar seperti manual/buku panduan pengguna.PA-9. 25 . PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN 14. dan Mengelakkan kehilangan.

26 .2 Setiap pegawai adalah kekurangan. Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap. 18.3 Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi akan terdedah kepada risiko kehilangan. tepat dan kemaskini. Rekod.16. PEMERIKSAAN 18. maka hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksima.3 Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. dan Penempatan. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun. bertanggungjawab atau kehilangan terhadap aset di apa-apa bawah 16. boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. 18.1 Pemeriksaan aset dilakukan ke atas:(a) (b) (c) Fizikal. dan Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar. PENYIMPANAN 16. PEMATUHAN Pegawai yang gagal mematuhi peraturan di atas. 17. 18. 16. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi bagi mengelak berlakunya kerosakan atau kehilangan aset.2 Tujuan pemeriksaan adalah untuk:(a) (b) (c) Mengetahui keadaan dan prestasinya. kerosakan tanggungjawabnya.1 Aset Kerajaan hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab.

27 .PA-10 dan KEW.PA-12 kepada Pegawai Pengawal.6 Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW.18.5 Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW.PA12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. 18.7 Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi. 18. 18.PA11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW.PA-11 kepada Ketua Jabatan.4 Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW.

3..Tarikh Kerosakan 7. Jenis Aset Keterangan Aset Nombor Siri Pendaftaran Kos penyelenggaraan terdahulu (jika ada) 5.KEW. Pengguna Terakhir 6. Tandatangan Nama:…………………………………………… Jawatan:………………………………………… Tarikh:…………………………………………. Jawatan:………………………………………………………………. 2. Tarikh:………………………………………………………………….. Nota: * Potong mana yang berkenaan 28 . Syor Pegawai Aset Nama:…………………………………………………………………. Perihal Kerosakan : : : : : : 8.PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN Bahagian I (Untuk diisi oleh Pegawai Aset) 1. 4. Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan) Diluluskan / Tidak Diluluskan* ………………………………….

(Jawatan) ………………………………. Keadaan Harta Modal : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan.PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Kementerian/Jabatan:______________________________________________ No. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ………………………………. (Jawatan) ………………………………. (Tarikh Pemeriksaan) 29 Nota: Lokasi: Nyatakan lokasi harta modal mengikut rekod dan lokasi harta modal semasa pemeriksaan. Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan..KEW. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan . Siri Pendaftaran Jenis Harta Modal Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bahagian: _____________________________________ Keadaan Harta Modal Bil Daftar (KEW.PA-2) Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tida k Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ………………………………..

PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bil Jenis Inventori Daftar Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tidak Kuantiti Mengikut Rekod Sebenar Keadaan Inventori Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ………………………………. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan. Lokasi: Nyatakan lokasi inventori mengikut rekod dan lokasi inventori semasa pemeriksaan. (Tarikh Pemeriksaan) 30 Nota: Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan. (Jawatan) ………………………………. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ………………………………. (Jawatan) ………………………………. . Keadaan Inventori : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan.KEW...

Kementerian : _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di ______________________________________________________________________ (Jabatan/Bahagian/PTJ) telah diperiksa pada ____________________ . (tarikh pemeriksaan) Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Tarikh :………………………………………………………… :………………………………………………………… :………………………………………………………… Cop Kementerian/Jabatan : 31 .KEW.PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Tahun ………………………….

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB D PENYELENGGARAAN .

Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif. Mengurangkan kerosakan. Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan. dan Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance) ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. Meningkatkan keupayaan. OBJEKTIF Penyelenggaraan aset Kerajaan bertujuan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 20.BAB D – PENYELENGGARAAN 19. Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan. 32 . dan Memelihara imej Kerajaan. Menjamin keselamatan pengguna. Memelihara dan memanjangkan jangka hayat. (b) 21. membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. MANUAL PENYELENGGARAAN Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tujuan penyelenggaraan. menservis. JENIS PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti berikut:(a) Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa.

Melaksanakan Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan hendaklah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan melainkan sesuatu aset itu memerlukan penyelenggaraan segera. PANDUAN PENYELENGGARAAN Pegawai Aset adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah berikut:(a) Menyediakan Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan Aset yang memerlukan penyelenggaraan perlu dikenal pasti dan disenaraikan mengikut KEW. Merancang Penyelenggaraan Setelah aset yang memerlukan penyelenggaraan disenaraikan. satu program penyelenggaraan hendaklah dirancang dan disediakan.PA-14. berkualiti. 33 . Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta Kerja-kerja penyelenggaraan yang dibuat oleh pihak swasta hendaklah diselia dan dipantau bagi memastikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi. dan Membantu pihak pengurusan membuat keputusan tindakan yang sesuai ke atas aset berkenaan.22. Merekodkan Penyelenggaraan Setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan hendaklah direkodkan dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal KEW. Menilai Program Penyelenggaraan Penilaian hendaklah dibuat ke atas program penyelenggaraan bagi tujuan berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (f) Menentukan matlamat program penyelenggaraan tercapai. (b) (c) (d) (e) Mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya.PA-13. Memastikan penyelenggaraan yang dijalankan bersesuaian dan munasabah dari segi kos dan masa.

Siri Pendaftaran Aset Jenis/Jenama/Model Lokasi Aset Catatan 34 .KEW.PA-13 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Kementerian : Jabatan/ Bahagian : Bil. No.

Rujukan Pesanan Kerajaan/ No.PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Aset) Sub Kategori : Jenis : (a) Tarikh (b) Butir-butir kerja (c) No. kontrak/No. f) Nama dan Tandatangan Pegawai Aset/ Pegawai Pengangkutan hendaklah menandatangani bagi mengesahkan butir-butir penyelenggaraan tersebut 35 . e) Kos Kos alat ganti atau kos pembaikan atau kedua-duanya sekali.KEW. Kontrak/Pesanan Kerajaan dan Tarikh No.Kontrak berserta tarikh d) Nama Syarikat/Jabatan yang menyelenggara Nama syarikat atau Jabatan yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan. Siri Pendaftaran Lokasi (d) Nama Syarikat/Jabatan Yang Menyelenggara : : (e) Kos (RM) (f) Nama dan Tandatangan Nota a) Tarikh pembaikan/penyelenggaraan yang telah dilakukan bagi harta modal berkenaan. b) Butir-butir kerja Keterangan mengenai kerja-kerja pembaikan termasuk alat ganti yang dibeli c) No. Pesanan Rasmi Kerajaan beserta tarikh No.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB E PELUPUSAN .

JUSTIFIKASI PELUPUSAN Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Tidak Ekonomi Dibaiki. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan. Tiada alat ganti. dan Membolehkan aset milik Kementerian/Jabatan dipindahkan Kementerian/Jabatan yang lain atas sebab-sebab tertentu. Perubahan teknologi.PELUPUSAN “Pelupusan” ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. Rosak dan tidak boleh digunakan. dan Melebihi keperluan. 36 . OBJEKTIF Pelupusan aset Kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan. Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik. Menjimatkan ruang simpanan/pejabat. Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum. Disyor selepas pemeriksaan aset. Usang/obselete. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. Luput tempoh penggunaan. simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. 23. kawalan. ke 24.BAB E .

dan Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai perolehan asal tidak melebihi RM50.000 setiap satu atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. dan Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai perolehan asal seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Hadiah. Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri. dan Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan dalam tatacara ini.000.000. KUASA MELULUS Kuasa untuk meluluskan pelupusan adalah seperti berikut:25.1 Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain sebagaimana Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa.3 Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17.2 Kementerian/Jabatan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50.000. Tukar Barang (barter-trade). Tukar Beli (trade-in). 26.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500.25. 25.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan. URUS SETIA PELUPUSAN 26. 25.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. adalah 37 .

dan Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa.PA-19 kepada Kuasa Melulus. Teknikal. Elektrikal dan Elektronik seperti di KEMBARAN A dan perkakasan komputer seperti di KEMBARAN B. Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan untuk tindakan. PA-15.PA-16 27. Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) KEW. Mengemukakan Melulus:(i) (ii) (f) (g) (h) (i) permohonan pelupusan kepada Kuasa Perbendaharaan melalui Pegawai Pengawal.PA-18. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.26. Memperolehi Sijil Pelupusan Aset KEW.PA-16. Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan. Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur. 38 . Melantik dua orang saksi yang terdiri daripada sekurangkurangnya Pegawai Kumpulan Sokongan I bagi pelupusan melalui kaedah pemusnahan. Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset KEW. Menghantar KEW.PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.2 Tugas-tugas Urus Setia Pelupusan adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) (e) Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut KEW. (j) (k) (l) (m) 27. Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.1 PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal.PA-19 bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan.PA-17. Memohon pelanjutan tempoh pelupusan. dan Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Aset KEW.

27. 27.27. (b) (ii) (iii) (iv) 28.2 Tugas-tugas Lembaga Pemeriksa adalah seperti berikut:(a) Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan.2 Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada JKR atau Jabatan yang mempunyai worksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan-peralatan tertentu untuk mendapatkan PEP.1 Pelantikan Lembaga Pemeriksa (a) Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan ke atas aset yang hendak dilupuskan. Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun. LEMBAGA PEMERIKSA 28. 28. 27. Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset.3 PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat Kementerian/Jabatan.5 Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh satu (1) tahun sahaja. Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan I atau yang setaraf. dan Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu. 39 . Sekiranya melebihi tempoh tersebut. jika perlu. Keanggotaan Lembaga Pemeriksa hendaklah terdiri daripada:(i) Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset berkenaan.4 Setiap PEP hendaklah disahkan oleh dua (2) pegawai yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan tidak terlibat dengan pengurusan aset berkenaan. Kementerian/Jabatan perlu mendapatkan pengesahan nilai semasa yang baru di PEP.

kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan. Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. PELANJUTAN TEMPOH 30. Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan. 30. Sekiranya tempoh pelupusan telah tamat. 40 . 29. PINDA KAEDAH PELUPUSAN Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus.2 Sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas tempoh pelanjutan. Kuasa Melulus boleh menetapkan kaedah pelupusan yang sesuai dan paling menguntungkan Kerajaan. Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan telah dikeluarkan. Bagi mencapai tujuan ini. kriteria pulangan hasil hendaklah sentiasa diberi perhatian. maka kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan kerana pengurangan nilai semasa aset dan kaedah pelupusan mungkin tidak lagi sesuai. Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai.1 Permohonan melanjutkan tempoh pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua (2) minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. 30.PA-17 dan mengemukakan kepada Urus Setia Pelupusan. dan Menandatangani KEW. 32. TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja.PA-17. 31. KAEDAH PELUPUSAN Dalam urusan pelupusan aset.(b) (c) (d) (e) (f) Memeriksa aset dan rekod yang berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarahkan oleh Jabatan.

PA-21.1 Tender (a) (b) Tender hendaklah dipelawa dengan menggunakan Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Kerajaan KEW. PERLAKSANAAN KAEDAH PELUPUSAN 33.Kaedah pelupusan adalah seperti berikut: (a) Jualan secara:(i) (ii) (iii) (b) (c) (d) (e) (g) (h) (i) Tender Sebut harga Lelong Jualan Sisa Tukar Barang (Barter Trade) Tukar Beli (Trade In) Tukar Ganti (Cannibalize) Pindahan Hadiah Musnah secara:(i) (ii) (iii) (iv) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam (j) 33.PA-22. Tender boleh disertai oleh syarikat atau orang perseorangan kecuali pegawai yang menguruskan tender dan aset berkenaan dengan menggunakan Borang KEW. 41 . Kaedah lain pelupusan yang difikirkan sesuai.

Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang Jadual Tender KEW. Tender yang lewat diterima tidak boleh dipertimbangkan. Deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM10.PA-23 dan menandatangani Jadual Tender.PA-21 hendaklah diiklankan melalui sekurang-kurangnya satu (1) akhbar utama tempatan.PA-17. Perakuan (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 42 . Ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) orang pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengemukakan Jadual Tender bersama-sama dengan dokumen-dokumen tawaran kepada Jabatan yang berkenaan. Tawaran hendaklah menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.(c) Kenyataan tender yang mengandungi maklumat seperti di KEW. Tender hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Tender pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Ketua Jabatan atau Pengerusi Lembaga Perolehan hendaklah memastikan supaya peti tawaran itu dilakri pada waktu tutup yang ditetapkan dan mengatur supaya peti itu dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka tender secepat mungkin. Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan tender.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Jika tidak dapat diuruskan. Ketua Jabatan hendaklah membuat penilaian dan perakuan tender kepada Lembaga Perolehan untuk keputusan. Setelah keputusan tender diperolehi deposit tender akan diselaraskan kepada petender yang berjaya atau dikembalikan kepada petender-petender yang gagal. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I.

Jika tawaran-tawaran lain terlalu rendah.hendaklah disertakan dengan salinan iklan tender. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai tender kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. tender boleh dipelawa semula atau mohon pinda kaedah pelupusan daripada Kuasa Melulus. Lembaga Perolehan hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. (l) (m) Lembaga Perolehan hendaklah menimbang tender-tender dan memilih tawaran yang tertinggi. Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran maka deposit tender tidak akan dikembalikan. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis tender kepada Lembaga Perolehan. Dalam memproses tender. Sekiranya tiada sebarang tawaran diterima. jadual pembukaan tender dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Lembaga Perolehan hendaklah dimaklumkan mengenai penolakan ini bagi membolehkannya menimbang tawarantawaran lain. Pegawai Pengawal hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan tender tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai tender itu. Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan tersebut secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan tender itu. (n) (o) (p) (q) (r) (s) 43 . Jika Pegawai Pengawal atau pegawaipegawai lain yang menguruskan tender mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. tender boleh dipelawa semula atau dirujuk kepada Perbendaharaan bagi mendapatkan kelulusan. Dalam memilih tawaran yang tertinggi. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan.

PA-25. Tawaran hendaklah dikemukakan dengan menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga Jabatan sebelum tarikh dan waktu yang ditetapkan. Deposit sebut harga sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM5. Kenyataan Tawaran Sebut Harga seberapa boleh disebarkan dengan meluas dengan menggunakan Borang KEW.PA-17.33. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan sebutharga. Sebut harga hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga pada tarikh dan waktu yang ditetapkan.PA-26 dan menandatangani Jadual Sebutharga tersebut.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang KEW.2 Sebut harga (a) (b) (c) (d) (e) Sebut harga hendaklah dipelawa sekurang-kurangnya kepada 10 syarikat atau orang perseorangan. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I. Tawaran sebut KEW. Setelah keputusan sebut harga diperolehi. Sebut harga yang diterima lewat tidak boleh dipertimbangkan. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah mengemukakan Jadual Sebutharga kepada Urus Setia untuk menilai dan (f) (g) (h) (i) (j) 44 . deposit sebut harga akan diselaraskan kepada penyebut harga yang berjaya atau dikembalikan kepada penyebut harga yang gagal. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.PA-24. Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. harga hendaklah menggunakan Borang Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.

3 Lelong (a) Pelupusan melalui kaedah lelong boleh dilaksanakan ke atas aset berikut:(i) (ii) (iii) (b) Mempunyai nilai pasaran. Dalam memproses sebut harga. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Tarikh. deposit sebut harga tidak akan dikembalikan. Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan sebut harga tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai sebut harga itu. Sekiranya penyebut harga yang terpilih menolak tawaran. Kenyataan Lelong hendaklah mengandungi maklumat terperinci semua aset yang akan dilelong. (l) (m) (n) 33.membuat perakuan kepada Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan untuk pertimbangan dan keputusan selanjutnya. (k) Dalam memilih tawaran yang tertinggi Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. Penyebut harga yang berjaya hendaklah diberitahu dengan serta merta. Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah menimbang tawarantawaran lain atau memutuskan pelawaan sebut harga semula. Jika Ketua Jabatan atau pegawaipegawai lain yang menguruskan sebut harga mempunyai apaapa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Ketua Jabatan atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan sebutharga itu. waktu dan tempat 45 . Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai sebut harga kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis sebut harga kepada Jawatankuasa Sebut Harga . Kuantiti yang banyak. dan Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan.

kayu. Aset yang akan dilelong hendaklah dipamerkan untuk dilihat oleh orang ramai sekurang-kurangnya bagi tempoh dua (2) hari dengan harga simpanan dipamerkan pada aset yang dilelong. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan. masa dan tempat lelongan akan diadakan. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan.lelongan hendaklah dinyatakan dengan jelas. getah.PA-17 hendaklah dinyatakan di dalam senarai aset yang akan dilelong. Urusan lelong hendaklah diadakan di ruang terbuka atau di dewan di mana kemudahan yang sesuai hendaklah disediakan untuk urusan melelong. tembaga dll. (d) (e) (f) (g) (h) 33. Aset yang dibeli hendaklah diambil di dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelongan. Contoh Kenyataan Lelong adalah seperti di KEW.).4 Jualan Sisa (a) Kaedah pelupusan secara Jualan Sisa dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam (besi. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1. plastik dan sebagainya yang mempunyai nilai jualan. Sekiranya harga tawaran tertinggi kurang daripada 70% harga simpanan. Bagi maksud mengiklankan sesuatu lelongan. no. Pembida yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran penuh dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. (c) Harga simpanan untuk lelongan berdasarkan kepada nilai semasa aset di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Kenyataan Lelong hendaklah diberi publisiti meluas dengan diedarkan kepada Kementerian/Jabatan untuk dipamerkan di papan kenyataan. adalah memadai notis itu mengandungi maklumat tarikh.PA-27.000. 46 . perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh.

2(a). Kaedah tukar barang (barter trade) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakar dalam bidang berkenaan. Kenderaan yang telah diluluskan pelupusan secara jualan sisa tidak boleh didaftarkan semula. (c) (d) Kementerian/Jabatan yang mempunyai kuantiti jualan sisa yang banyak boleh mewujudkan kontrak sendiri. Keutamaan hendaklah diberikan kepada syarikat-syarikat setempat. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar barang hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.(b) Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara:(i) (ii) (iii) Tender mengikut peraturan di para 33.2 kecuali para 33. Syarikat yang mengambil bahagian hendaklah dihadkan kepada 5 hingga 10 syarikat sahaja yang mempunyai lesen dan kemahiran dalam urusan tukar barang. 33. Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik.1(b). dan (b) (c) 47 .5 Tukar Barang (Barter Trade) (a) Kaedah pelupusan secara tukar barang (barter trade) merupakan pertukaran aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad. Pertukaran aset hendaklah mengikut keperluan sebenar Jabatan.1 kecuali para 33. Sebutharga mengikut peraturan di para 33. Aset yang mempunyai unsur keselamatan. dan Dipelawa kepada syarikat Bumiputra mengikut Negeri/Setempat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit).

48 . Penggantian aset hendaklah disahkan oleh Jabatan Teknikal (jika perlu). 33. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar beli hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Peruntukan yang mencukupi bagi membiayai harga penuh aset yang akan diganti. di antara (b) (c) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal atau mengikut nilai pasaran. Sebagai contoh. Aset perlu dikeluarkan sebelum gantinya dipasang. dan (viii) Cadangan jualan secara tukar beli hendaklah dimasukkan sebagai syarat dalam dokumen pelawaan tender/sebutharga dan juga dalam perjanjian kontrak perolehan. Harga jualan dirundingkan Kementerian/Jabatan dengan pembekal.(vi) Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas jualan.6 Tukar Beli (Trade-In) (a) Kaedah pelupusan secara tukar beli (trade-in) dilaksanakan bagi aset yang masih boleh digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/Jabatan dan tiada Kementerian/ Jabatan lain yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal yang berniaga dalam bidang berkaitan. Harga jualan aset hendaklah dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan tidak boleh ditolak daripada harga sebenar aset yang dibeli. Kaedah tukar beli (trade-in) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Aset yang sama jenis. loji/alat penghawa dingin perlu dibuka sebelum penggantinya dipasang.

tertakluk kepada Kuasa Melulus.7 Tukar Ganti (Cannibalize) (a) Kaedah pelupusan secara tukar ganti (cannibalize) boleh dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagian tertentu seperti bahagianbahagian jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai alat/ komponen ganti bagi pembaikan jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer yang lain.PA-2 aset berkenaan. dan Obsolete/obsolescent. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Persekutuan yang lain. dan Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih dan penjimatan Alat/komponen tukar ganti yang dipasang kepada aset penerima perlu direkodkan di Bahagian B KEW. atau keperluan Kementerian/Jabatan (d) 49 .33. Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh Pegawai Teknikal. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. 33. Pelupusan secara berasaskan:(i) (ii) (iii) (c) tukar ganti (cannibalize) dilaksanakan (b) Aset yang sama jenis dan kegunaannya. Kaedah pelupusan secara pindahan dilaksanakan berasaskan:(i) Permohonan penerima. Tidak diperlukan selepas projek siap.8 Pindahan (a) Pelupusan secara pindahan boleh dilaksanakan di antara Kementerian/Jabatan Kerajaan bagi aset yang boleh digunakan dalam bentuk asalnya tetapi tidak diperlukan lagi kerana:(i) (ii) (iii) (b) (c) Melebihi keperluan.

pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan. pengangkutan hendaklah 50 . Kos pengendalian pindahan hendaklah ditanggung oleh penerima. Daftar aset hendaklah Kementerian/Jabatan penerima. dan Kos pengendalian dan ditanggung oleh penerima. (ii) (c) Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:(i) (ii) Antara Kementerian/Jabatan Kerajaan latihan atau pameran sahaja.9 Hadiah (a) (b) Pelupusan secara hadiah hendaklah mendapat Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. kelulusan Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah iaitu:(i) Aset boleh digunakan lagi dalam bentuk dan fungsi asal tetapi tidak diperlukan lagi oleh Kementerian/Jabatan. atau bagi tujuan Dari Kementerian/Jabatan Kerajaan kepada mana-mana organisasi. diserahkan kepada Aset yang diterima secara pindahan hendaklah dilupuskan oleh Kementerian/Jabatan penerima mengikut tatacara pelupusan yang berkuatkuasa. (vi) 33. dan Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus selepas aset diterima oleh pemohon. (d) Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Permohonan atau keperluan penerima.(ii) (iii) (iv) (v) Tidak dikenakan apa-apa bayaran. atau Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai bahan latihan atau pameran.

pertubuhan sukarela atau badan-badan lain. dipotong. Contohnya. Jabatan Alam Sekitar. organisasi. Jabatan Laut dan lain-lain. Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau pameran hendaklah digunakan bagi maksud tersebut sahaja. kenderaan yang dihadiahkan untuk latihan hendaklah digunakan untuk latihan sahaja dan tidak boleh dibaiki dan digunakan semula di jalanraya.10 Musnah (a) Kaedah pelupusan secara musnah boleh dilaksanakan bagi aset yang tiada nilai jualan/nilai sisa atau aset yang berunsur keselamatan dengan cara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (b) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam Langkah-langkah berikut hendaklah diambil sebelum pelupusan secara musnah dilaksanakan:(i) Mendapat kelulusan tempat pemusnahan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).(e) Cadangan pelupusan secara hadiah hendaklah disokong dengan Surat Permohonan daripada Kementerian/Jabatan. digelek dan sebagainya perlu diambil terlebih dahulu supaya (ii) (iii) (iv) 51 . Mematuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan berserta Sijil Pelupusan Aset KEW.PA-19 selepas aset diterima oleh pemohon. Tindakan bersesuaian seperti diketuk. Bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai alat ganti hendaklah ditanggal/dikeluarkan terlebih dahulu untuk kegunaan akan datang. (f) (g) 33.

Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan peraturan berkenaan.11Kaedah-Kaedah Lain Pelupusan Kaedah-kaedah lain yang tidak dinyatakan seperti di para 32 hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat. (c) (d) 36. 34.PA-18 hendaklah disediakan selepas tindakan selesai. dan Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus adalah dikecualikan daripada semua jenis cukai. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PELUPUSAN Carta aliran dan proses kerja pelupusan adalah seperti di Jadual 3 dan Jadual 4. 33. tiada sebarang maklumat dapat diakses. Jabatan Pengangkutan Jalan hendaklah diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan Kementerian/Jabatan dibatalkan. TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN (a) (b) Label Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan pada aset hendaklah dipadamkan. 35. dan (v) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. 52 .tiada mana-mana pihak dapat mengambil dan menjual semula atau bagi aset yang mempunyai unsur-unsur keselamatan. Kad Pendaftaran kenderaan bermotor diserahkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa.

Kemaskini rekod 10(b) Kementerian/Jabatan 10(b) Nilai perolehan asal <RM50. 10 10(a) Lulus ? 11 Tidak Ya 12 13 14 11 (a) Kembalikan kepada Urus Setia untuk maklumat lanjut Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. tukar beli.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan <RM500.000.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan >RM500.JADUAL 3 CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1 2 3 Kenalpasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus dan dokumen lain.000 15 16 53 .PA-16.PA-17 Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan Laporan Lembaga Pemeriksa dan tandatangan Kemukakan Laporan Lembaga Pemeriksa kepada Urusetia Pelupusan Urusetia menyemak laporan dan pastikan dokumen sokongan disertakan 4 5 6 Kembalikan kepada Lembaga Pemeriksa 8a Tidak 7 8 Ya 9 Lengkap ? Tentukan Kuasa Melulus Semak bidang Kuasa Melulus: Perbendaharaan 10(a) Nilai perolehan asal >RM50. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA. Syor kaedah pelupusan hadiah.pindah persekutuan ke negeri. jika perlu Sediakan maklumat aset dalam Borang Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.

000 Jika pelupusan diluluskan. Kemukakan kepada Kementerian/Jabatan jika: Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.PA-17 Kemukakan KEW.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta :a) b) Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA. 54 .PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW.PA-18 bagi pelupusan kaedah musnah Kemaskini rekod daftar aset.000 Syor kaedah pelupusan hadiah. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut. jika perlu. 10(b) 11 11(a) 12 13 14 15 16 b) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. Jika pelupusan tidak diluluskan. Sediakan maklumat aset dalam KEW. pindah persekutuan ke negeri. terus ke proses 12.JADUAL 4 PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan jika: i) ii) Nilai perolehan asal melebihi RM50.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan:a) b) c) d) e) PEP bagi aset mekanikal/peralatan teknikal/perkakasan komputer Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli. tukar beli. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap.PA-17 seperti berikut:a) b) c) d) e) 4 5 6 7 Keterangan aset Kuantiti Tarikh pembelian Tempoh digunakan/disimpan Nilai Perolehan Asal Proses Kerja f) Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW.PA-16. tukar barang Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan Gambar aset. jika perlu Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah 8 8a 9 10 10(a) hadiah/pindahan Jika laporan lengkap.

. ……………………………………….. hingga ………………. 2.PA-17) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan.PA-15 No. Rujukan: Tarikh: Kepada: ………………………… ………………………… (Nama Pegawai yang dilantik) LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama ……………… (tahun) mulai dari ……………. . Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW. (Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama:………………………………… Jawatan:……………………………… Cop: 55 .55 KEW.

.

.

Jawatan: …………………… Cop: ……………………………… Tandatangan Nama: ……………………….…….KEW. : (Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)* :……………………………. Tandatangan Nama: ……………………..…………………. Cop: * Pilih mana yang berkenaan 58 . :…………………………………..PA-18 KEMENTERIAN/JABATAN: _____________________________________________ SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan.…………………………… …………….. Jenis Aset Kuantiti Secara Tarikh Tempat :………………………………….. :……. Jawatan: …………………….

Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain. Bilangan item: ………………………………. Aset berikut telah dimasukkan ke dalam stok...……….. Bilangan item …. Kaedah pelupusan: ……………………………. Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah. bertarikh …………..Resit ……..………………………………………………………………… (Surat Akuan Terima disertakan) 2.……………………….. 59 . saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan seperti berikut :1. Aset berikut telah dilupuskan secara musnah.…….………………………………………… dipindahkan/hadiah kepada…………………. (Sijil Menyaksikan Pemusnahan disertakan) 4..…………………………………………………………………………... (Dokumen berkaitan disertakan) 5..……………………………………………………. Cara dimusnahkan: ……………………………………………………………………. (Salinan Kad Kawalan Stok Disertakan) Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Jabatan/Bahagian : …………………………………… : …………………………. Bilangan item ………….KEW. Rujukan ……………………………………………….………………………… (salinan resit disertakan) 3. Bilangan item: ……………………....………….PA-19 KEMENTERIAN/JABATAN:____________________________________________ SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Merujuk surat kelulusan No. Bilangan item . Aset berikut telah dilupuskan secara dijual. : …………………………………… : …………………………………… : No.

PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN TAHUN : …………… KEMENTERIAN/JABATAN :…………………………………………………………………………………………………………………… BIL KEMENTERIAN/ JABATAN JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL (RM) HASIL PELUPUSAN (RM) JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA (RM) KAEDAH JUALAN PINDAHAN MUSNAH LAIN Nota : Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh : ………………………………………. : ………………………………………… : ………………………………………… : ……………………………………… 60 Cop Jabatan : ..KEW.

5. Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Aset Kerajaan (KEW. 3. Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender Aset boleh dilihat pada ___________ hingga ___________ di antara jam _________ hingga __________ di _____________________________________.KEW.00 tengahari. Tender akan ditutup pada ______________ jam 12. Tender adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil. 3. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul berlakri dan ditanda dengan No.PA-21 No. 2. 2. Tender : KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1.PA 22) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bagi tender tempatan atau 90 hari bagi tender antarabangsa bermula dari tarikh tender ditutup. 1. 4. Tender ___________ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ 61 .

1 6.6 Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.5 6.6. 6.2 Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. 62 . 6. Petender adalah dikehendaki menyertakan deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau tertakluk kepada maksima RM10. Jika bayaran penuh tidak dijelaskan dalam tempoh 14 hari. SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN TENDER 6.8 Petender yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Deposit Tender hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order atas nama _____________________________________(Kementerian/Jabatan).3 6. 6.7 Petender yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemberitahuan keputusan. 6. deposit tender akan dirampas. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle). mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri.000.4 Tawaran tanpa/kurang deposit tender tidak akan dipertimbangkan. Jika gagal. bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-iswhere-is-basis).

KEW PA-22 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan, Tawaran Untuk Tender No. …………../…….. Merujuk kepada perkara di atas, saya/syarikat berminat menyertai tender tersebut. 1. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM)

63

2.

Bersama-sama ini disertakan deposit tender (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM10,000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia ________________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan).

3.

Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan Nama/Cop Syarikat

__________________________________ __________________________________

64

KEW.PA -23 JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk dipamer di Papan Kenyataan)

Bil.

Kod Petender

Harga

Nota :

Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen tender yang diterima sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana tender yang dijadualkan. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ……………….. Jawatan : ………………..

__________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Jawatan : ………………………

__________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Jawatan : ……………………….

Tarikh :________________________

65

KEW.PA-24 No. Sebutharga : KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/Jabatan: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil. 1. 2. 3. 2. Aset boleh dilihat pada ________________ dan/hingga ________________ di antara jam _____________________ hingga ______________________ di _________________________________________________________________. Tawaran sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.PA 25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No. Sebutharga _______/_______ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat:_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Tarikh tutup sebutharga pada ________________ jam 12.00 tengahari. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan. ________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Alamat: Tarikh: Cop: 66 Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender

3.

4.

5.

6. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. deposit dikembalikan. mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. 4. Deposit sebutharga hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama ______________________________________________(Kementerian/Jabatan). Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-whereis basis). Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle). 7. Jika bayaran tidak tidak akan sebutharga 67 . 5. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. Penyebutharga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebutharga sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5. 2. Tawaran tanpa/kurang deposit sebutharga tidak akan dipertimbangkan. Jika gagal. dijelaskan dalam tempoh tersebut. 8.000 mengikut mana yang terendah.SYARAT DAN PERATURAN SEBUTHARGA 1. Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. 3.

KEW. 1. Tawaran Untuk Sebutharga No. saya/syarikat berminat menyertai sebutharga tersebut. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM) 68 . Merujuk kepada perkara di atas./…….. …………. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan. PA-25 BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No..

Bersama-sama ini disertakan deposit sebutharga (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM5. terima kasih. Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 69 .3. 4.000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia _________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan). Sekian. Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan.

Jawatan : ………………... __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ……………….KEW.. Jawatan : ………………. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………. Tarikh :________________________ 70 . Jawatan : ………………. Kod Penyebutharga Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima sebelum diperiksa. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ……………….PA-26 JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan) Bil... Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana sebutharga yang dijadualkan..

................... aset berkenaan akan dilelong semula............... Jabatan ini hendaklah bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual................................... di alamat ..................................... Semua aset adalah dilelong sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is-basis)................... (iii) Penawar harga tertinggi adalah pembida yang berjaya dan jika ada apaapa perselisihan yang berbangkit mengenai penawar yang tertinggi.. dan/hingga .............PA27(A) dan menarik balik mana-mana aset daripada senarai tersebut........000........ perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh...................... (iv) (v) (vi) Jabatan berhak mengubah susunan jualan tersebut di senarai KEW... Senarai aset yang akan dilelong adalah seperti di KEW............ hingga ......................................... ..... 3.................. no.............. ... Tempat : 2......................... (nama Kementerian/ Jabatan) akan mengadakan jualan lelong aset seperti berikut:Tarikh Masa : : ................ Syarat dan peraturan lelong adalah seperti berikut:(i) (ii) Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan............. di antara jam .............. 71 ................. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan.PA-27(A).. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1................................KEW......PA-27 KENYATAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN Dimaklumkan bahawa.. Semua aset boleh dilihat pada tarikh.......

(ix) (x) Pembayaran penuh hendaklah dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. (viii) Pembida yang berjaya hendaklah memberitahu nama penuh. Jabatan berhak untuk melupuskannya. (xi) Segala bayaran hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum aset boleh dikeluarkan dari premis Jabatan.(vii) Semua perbelanjaan bagi mengangkut aset hendaklah ditanggung oleh pembida sendiri. 72 . Pembida yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelong. no. Kad Pengenalan dan alamat kepada pegawai pelelong semasa jualan dilakukan. Jika tidak.

. 3....... 4................ 5..................... Jenis Aset Kuantiti Harga Simpanan (RM) .................KEW. 2......... : .... Cop Kementerian/ Jabatan: 73 ................... 9....................... (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : ....... 8....................... 10.....PA-27(A) SENARAI ASET YANG DILELONG KEMENTERIAN/ JABATAN: ___________________________________________ Lot 1... 6.............................................. : ................ 7............

recovery vehicles. vans. sorting or grading seed. horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation. scarifiers. 4. Air Conditioning Machinery 6.Kembaran A ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR BIL Agricultural Machinery 1. Harvesting or threshing machinery. cars. planter. including straw of folder balers. seders. lorries. Agricultural. super -heated water boilers. lawn or sports ground rollers such as ploughs. 74 . cultivator. machinery used in the milling industry or for the working of cereal or dried leguminous vegetables. 5. including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment. poultry incubators and brooders. sorting or grading eggs. Boilers 8. freezers and other refrigerating or freezing equipment. spreaders and fertilizer distributors. harrow. trucks. Refrigerators. Milking machines and dairy machinery. grain or dried leguminious vegetables. poultry-keeping or bee-keeping machinery. 3. Agricultural. fruit or other agricultural produce and other agricultural machinery. Machines for cleaning. grass or hay mowers. forestry. Automotives 7. weeder. cranes and Etc. Steam or other vapours generating boilers. heat pumps and air conditioning machinery. PERKARA 2. other than Farm-type machinery. Motorcycles. machines for cleaning.

road rollers and other building or road construction machinery. 10. mechanical stokers.BIL Cranes and Hoist 9. Construction Plants and Machinery 11. closing. bridge cranes. including their mechanical ash dischargers and similar appliances. jacks. Packing Or Rapping Machines 12. machinery for cleaning or drying bottles or other containers. pile drivers. scrapers. tamping machines. levelers. cranes. cans. Dish washing machines. boxes. machinery for capsuling bottles. Bulldozers. Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines. angledozers. Furnace 16. tower cranes. bags or other containers. skip hoists. sealing or labeling bottles. including cable cranes. Fans 15. graders. PERKARA Pulley tackle and hoists. machinery for filling. Furnace burners for liquid fuel. Dish Washing Machines. jars. shovel loaders. mobile lifting frames. portal or pedestal jib cranes. staddle carries and works trucks fitted with a crane – overhead travelling crane. for pulverised solid fuel or gas. excavators. winches and capstans. tubes and similar containers. Engines 13. horing machinery. 14. mechanical shovels. 75 . Ships derricks. other packing or wrapping machinery for aerating beverages. ventilating or recycling hoods. Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines). Air or other gas compressors and fans.

evaporating. workshops. Lift And Escalators 23. for the treatment of materials by process involving a change of temperature such as heating. heat exchange. Mechanical appliances for projecting. other works trucks fitted with lifting or handling equipment. testing coaches and track inspection vehicles). Gas producer.BIL 17. 25. trackliners. Jet Projecting Machines 21. surgical or laboratory sterilizes. Lift and escalators. rectifying. steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines. pasteurising. cooling tower. Handing Equipments 19. acetylene gas generator and etc. 76 . sterilizing. condensing or cooling. distilling. Heat Treatment Equipments And Heat Exchanges 20. vaporising. dryers. drying. Locomotives 24. PERKARA Industrial or laboratory furnaces and ovens. Medical. Gas Producer 18. ballast tampers. instantaneous or storage water heater. Rail locomotives and coaches Railway or tramway maintenance or service vehicles (for example. fire fighting equipments including fire extinguishers and auxiliary equipments. plant or laboratory equipment. Forklift trucks. Machinery. roasting. steaming. conveyors and other lifting. handling. dispersing or spraying liquids or powder. 22. loading or unloading machinery. cranes. cooking. including incinerators.

spectrometers. instruments and apparatus for measuring or checking viscosity. disc calculators).magnetic lifting heads. Electro-mechanical domestic appliance. clamps and similar bolding devices. Mecha-Electric Equipments 28. including electro mechanical) signalling. 35. 30.BIL 26. roads. marking out or mathematical calculating instruments (for example. 27. electro. inland waterways. Electro magnets. Instruments and apparatus for measuring or checking the flow. micrometers. pressure or other variables liquids or gases (for example polarimeter. 29. gas or smoke and analysis apparatus. clutches and brakes. pantographs. protractors. porosity. Soldering. sound or light. tramways. port installations or airfields. level. brazing or welding. Railway or tramway track fixtures and fitting. 32. slide rules. for use in the hands (for examples. PERKARA Railway or tramway goods vans and wagons. hygrometers and psychrometers. Gas. surface tension. expansion. 36. Metrological Equipments 31. electro-magnetic couplings. measuring rods and tapes. 33. Drawing. instruments for measuring length. 34. with self-contained electric motor. Electric motors and generators. liquid or electricity supply or production meter. machines and apparatus. drawing sets. pyrometers. mechanical. checking quantity of heat. safety or traffic equipment for railways. parking facilities. callipers). Hydrometers and similar floating instruments. thermometers. drafting machines. Electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets. barometers. refractometers. 77 . electro magnetic or permanent magnet chucks. Electric generating sets and rotary converters.

dental or veterinary sciences. wall clocks. Musical Instruments 41. 47. All musical instruments. 38. Instruments and appliances used in medical. trimmings. braid or net and machines for tufting. other electromedical apparatus and sight testing instruments. taximeters. Steam turbines. 78 . Turbines 42. embroidery. tulle. spinning. Weaving machines (looms) Knitting machines. Weighing Machinery. sharper. stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn. pocket. production counters. including scientigraphic apparatus. Wrist-watches. Textile Machinery 43. pedometers and speed indicator tachometer. lace. 44. alarm clock. 46. drawing texturing or cutting textile materials. doubling or twisting machines and other machinery for producing textiles yarns textile reeling or winding machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines. miliometers. surgical.BIL 37. Machines for extruding. PERKARA Revolution counters. Workshop equipments and machinery such as lathe machine. Nota: Sumber daripada JKR. hydraulic turbines. Workshop Equipments 45. milling machine and etc.washes and other watches. Machines for preparing textile fibres. Medical Equipments 40. 39. gas turbines. water wheels. hydraulic jack machine. including stop watches. driller.

KEMBARAN B SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER JENIS PERKAKASAN ALAT/KOMPONEN 1. Unit Kawalan. Pemacu cakera dan kawalannya 2. Unit konsol 3. Alat Input/Output 5. Pembaca aksara aptik (OCR) 8. Pembaca kad 6. Kira-kira dan Logik 3. Pembaca tanda optik (OMR) 9. Pembaca pita kertas. Teletaip 4. Unit pameran video 2. Ingatan Utama 4. Alat storan mikroflis 5. Alatan yang terkandung di dalam CPU 1. Pemacu cakera liut 4. Alat pen bercahaya 79 . Pemacu pita katrij/kaset dan lain-lain 1. Mesin penebuk 7. Pemacu pita magnetik dan kawalannya Perkakasan Periferal/Storan Sekunder 3. Unit Pemprosesan Pusat (CPU) Perkakasan Utama 2.

Pemplot 15. Pencetak 14. Alat rangkaian (networking device) dll. Line driver 4. 80 . Alat antara muka 5. Tetikus 11. Unit kawalan Komunikasi 2. Scanner 13. Modem Perkakasan Komunikasi 3.10. Telepencetak dan lain-lain 1. Degitiser Alat Input/Output 12.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB F KEHILANGAN dan HAPUS KIRA .

bencana alam. “Ketua Jabatan” termasuk ketua sesuatu cawangan. Komunikasi dan ICT seperti di bawah tanpa mengira nilai perolehan asal iaitu:(i) (ii) (iii) Telefon Bimbit. daerah. “Hapus kira” ialah satu proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang. Walkie-Talkie. Semua kehilangan yang melibatkan peralatan Elektronik.KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA “Kehilangan” bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian. Mengawal kerugian yang ditanggung oleh Kerajaan akibat kehilangan aset. pejabat atau pejabat wilayah. Kamera Digital.1 Peringkat Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. Menyelaraskan rekod aset. OBJEKTIF Hapus kira aset kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 38.BAB F . daerah kecil.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. kebakaran. KUASA MELULUS 38. “Pegawai Pengawal” ialah Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan. 81 . 37. penipuan atau kecuaian pegawai awam. kesusutan. kemalangan. dan Membolehkan tindakan surcaj atau tatatertib dikenakan ke atas kecuaian pegawai.000. Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan aset kerajaan.

PA-29.2 Tugas-tugas Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang melalui Daftar Harta Modal/Inventori. Palmtop/ Pocket PC. (b) 39. Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat menggunakan contoh format KEW. (viii) LCD projector. 39. Personal Digital Assistant (PDA). dengan 82 .000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. dan Smartphone.000 dan tidak melibatkan aset di para 38. URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA 39.2 Peringkat Pegawai Pengawal (a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50.(iv) (v) (vi) (vii) Kamera Video. Pegawai Pengawal sebelum meluluskan apa-apa hapus kira mesti berpuashati bahawa soal kecurian. penipuan atau kecuaian tidak melibatkan pegawai awam. (ix) (x) (c) Pemain CD/DVD. Mendapatkan Laporan Awal KEW. 38. Semua kehilangan yang melibatkan kecurian. penipuan atau kecuaian pegawai awam tanpa mengira nilai perolehan asal.PA-28 daripada Ketua Jabatan. Komputer Riba.1(b).1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan adalah bertanggungjawab sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira. Mengemukakan Laporan Awal dan salinan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal.

Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan walaupun laporan hasil penyiasatan polis belum diperolehi.PA-31 daripada Ketua Jabatan dan mengemukakannya kepada Kuasa Melulus dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan hapus kira. Memaklumkan syor surcaj atau tatatertib kepada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib untuk tindakan selanjutnya. Mendapatkan maklumbalas kedudukan tindakan surcaj/tatatertib daripada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib dan memaklumkannya kepada Perbendaharaan. (j) (k) (l) (m) (n) 40. Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan hapus kira lengkap dan teratur.1 Melaporkan Kehilangan Apabila terdapat apa-apa kehilangan aset Kerajaan. dan 83 .(e) (f) (g) (h) (i) Mendapatkan hasil siasatan polis. PROSES HAPUS KIRA 40.PA-32 ke Perbendaharaan tidak lewat dari 15 Mac tahun berikutnya. Mendapatkan Sijil Hapus Kira KEW.PA-30 daripada Mengemukakan Laporan Akhir bagi mendapatkan ulasan dan syor daripada Pegawai Pengawal. Memaklumkan keputusan kepada Ketua Jabatan untuk tindakan kemaskini rekod daftar aset. dan Menyedia dan mengemukakan Laporan Tahunan Tindakan Surcaj/Tatatertib KEW. Mendapatkan Laporan Jawatankuasa Penyiasat. tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut:(a) Pegawai yang mengetahui kehilangan hendaklah melaporkannya kepada Ketua Jabatan dengan serta merta. Akhir KEW.

(b) Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia. 40.(b) Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang mengetahui kehilangan berlaku. Ketua Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara. Akauntan Negara. dalam tempoh dua (2) hari bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan Laporan Polis terus kepada:(i) (ii) (c) Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana kehilangan aset berlaku. hendaklah melaporkan kepada Polis dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dari waktu kehilangan diketahui. Keanggotaan Jawatankuasa Penyiasat terdiri daripada:(i) (ii) (iii) (c) pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan dari bahagian/unit yang sama. pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat. dan sekurang-kurangnya dua (2) orang ahli di mana pegawai yang lebih kanan sebagai Pengerusi.2 Laporan Awal KEW. Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku hendaklah dengan segera. (b) Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan. Laporan Awal hendaklah disediakan oleh pegawai atasannya diperingkat Kementerian/Ibu Pejabat. dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan.PA-29 dengan segera dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani. Bagi kes kehilangan yang melibatkan seseorang Ketua Jabatan. Pegawai Pengawal dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan 84 .PA-28 (a) Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal. 40.3 Jawatankuasa Penyiasat (a) Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan KEW.

40. Pengawai Pengawal setelah berpuas hati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab untuk:- (b) (c) (d) (e) 85 . Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulangnya kejadian kehilangan. Memeriksa sendiri tempat berlakunya kehilangan. Laporan Akhir perlu dikemukakan mengikut tempoh yang ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis belum diperolehi.4 Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Penyiasat:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Menjalankan siasatan dengan segera selepas pelantikan. gambar lokasi kejadian (jika perlu) dan dokumen-dokumen berkaitan ke Perbendaharaan. Laporan akhir hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/Daftar Inventori. jika ada. Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang. 40.Malaysia yang tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai Jawatankuasa Penyiasat.PA-30 (a) Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir dan kemukakan kepada Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh pelantikan. dan Menyediakan dan menandatangani Laporan Akhir. Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh dilampirkan kepada Laporan Akhir. Mengenalpasti kelemahan yang wujud. salinan Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori.5 Laporan Akhir KEW. Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) dan Arahan Keselamatan Kerajaan dipatuhi. Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan Laporan Akhir untuk syor dan ulasan kepada Pegawai Pengawal. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan.

TINDAKAN KEMENTERIAN/JABATAN SELEPAS KELULUSAN (a) (b) Kelulusan hapus kira hendaklah dicatatkan di dalam Daftar Harta Modal atau Inventori. 86 . Maklumkan keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib ke atas syor surcaj/tatatertib kepada Perbendaharaan dalam tempoh sembilan (9) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. atau oleh Jawatankuasa Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru untuk menjalankan siasatan semula.(i) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang dengan surcaj atau tatatertib atau kedua-duanya sekali. Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset KEW. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA HAPUS KIRA Carta aliran dan proses kerja hapus kira adalah seperti di Jadual 5 dan Jadual 6. (c) (d) 42. Bagi maksud ini Pegawai Pengawal boleh:(i) (ii) Mengarahkan siasatan semula Penyiasat sedia ada. Syor Surcaj/Tatatertib hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian/Jabatan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan.PA-31 dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan. atau Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang tanpa surcaj atau tatatertib. (g) Laporan Akhir yang lengkap dengan syor dan ulasan Pegawai Pengawal hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan. dan Menandatangani sendiri syor dan ulasan. (ii) (iii) (f) Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal boleh mengarahkan siasatan semula. 41.

PA-27 dan kemuka kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan Pegawai Pengawal lantik J/kuasa Penyiasatan KEW.PA-31 kepada Perbendaharaan .PA-29 dan kemukakan kepada Urus setia Urus setia semak Laporan Akhir 8 Ya 9 Lengkap ? Urus setia kemukakan Laporan Akhir kepada Pegawai Pengawal untuk syor dan ulasan.JADUAL 5 CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET 1 2 3 4 5 6 Kembalikan kepada J/Kuasa Penyiasat 8a Tidak 7 Laporkan kehilangan serta merta kepada Ketua Jabatan Laporkan segera kepada Polis dalam masa 24 Jam Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. Kembalikan kepada Urus setia untuk siasatan semula 11a Tidak 10 11 Ya 12 Puas hati ? a) Berikan syor dan ulasan di Laporan Akhir b) Luluskan Hapus Kira jika di bawah bidang kuasanya. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir.PA-28 J/kuasa Penyiasatan menjalankan siasatan J/kuasa Penyiasatan sediakan Laporan Akhir KEW. Kemukakan Laporan Akhir kepada Perbendaharaan Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan Lulus ? Ya Maklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan 13 14 Kembalikan kepada Pegawai Pengawal untuk maklumat lanjut Tidak 15a 15 16 17 18 87 Kemukakan Sijil Hapus Kira KEW.

Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan. dan (b) memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada). Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. penipuan atau kecuaian pegawai awam. permohonan dikembalikan kepada Pegawai Pengawal.PA-29. Jika tidak berpuas hati. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula. Kementerian/Jabatan hendaklah:(a) mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan.PA-31.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38. Pegawai Pengawal hendaklah:(a) Memberi syor dan ulasan.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan.000.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:(a) Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal/Inventori. Kemukakan ke Perbendaharaan jika:(a) Nilai perolehan asal melebihi RM50. (b) Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. Urus setia menyemak Laporan Akhir. Jika Laporan akhir lengkap. dan (b) Meluluskan hapus kira jika:(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50. dan (c) Melibatkan soal kecurian.JADUAL 6 PROSES KERJA HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Proses Kerja Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. (b) Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38.1 (b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya. Jika Perbendaharaan memerlukan penjelasan lanjut. terus ke proses 12. 4 5 6 7 8 8a 9 10 11 11a 12 13 14 15 15a 16 17 18 88 . Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. dan (c) Syor surcaj/tatatertib jika ada. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW. terus ke proses 16. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal. terus ke proses 9. Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan.1(b). hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian. Ketua Jabatan/pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui.

4. 8.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan :1. 5. Cara bagaimana kehilangan berlaku. Rujukan dan Tarikh Laporan Polis. 3. 11. ………. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset yang hilang. Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja. Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku.………………………. 9. Catatan. No. Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini. nama dan jawatannya.KEW. (a) (b) (c) (d) (e) 2. 6. Keterangan Aset yang hilang. 7. Jika ya. Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui. 10. Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku. Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Jabatan : 89 .

.(Kementerian/Jabatan/PTJ) mulai dari tarikh surat ini. Tuan/Puan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan.PA-30) yang dilampirkan. Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum ……………….……………………………………………………….... 3... Rujukan Fail: Tarikh: Kepada: …………………………………… …………………………………… (Nama dan Jawatan Pegawai yang dilantik) PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan Penyiasat ini melantik tuan/puan (nama sebagai aset) Pengerusi/Ahli Jawatankuasa untuk menyiasat kehilangan ………………………………………………………………………………… di.. : ………………………………………… : ………………………………………………………………..(tarikh).PA-29 No.. : ……………………………………………………………….. seperti Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (KEW. (No.. Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai panduan.) 2.KEW. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 90 ... Rujukan Laporan Awal ………………………………. Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan s.k.

KEW. Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima. Bertanggungjawab sebagai penyelia. Bagaimana kehilangan diketahui Bagaimana kehilangan berlaku 3. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Anggaran Nilai Semasa 2. (a) Nama pegawai yang: (i) (ii) (iii) Secara langsung menjaga aset tersebut. Jika ada. Keterangan Aset yang hilang.PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan: 1. 91 . 4. Bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. sila sertakan. Perihal Kehilangan (a) (b) (c) (d) (e) Tarikh diketahui Tarikh sebenar berlaku Tempat kejadian.

berikan butir-butir ringkas dan rujukannya) (vii) Maklumat lain. Nyatakan adakah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya. 7. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. jika ada. 5. …………………………………………. Jika ada nyatakan tarikh kuatkuasa hukuman.. (Jika ada. 6. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah berulangnya kejadian ini. Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan memberikan justifikasi. 92 . ………………………………………….(Pengerusi) ………………………………………….. Rumusan Siasatan 8.(b) Mengenai setiap pegawai di atas. nyatakan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Jawatan hakiki pada masa kehilangan Tugasnya (sertakan senarai tugas) Taraf Jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/ sementara/ kontrak) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja.. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut. Arahan Keselamatan Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau diikuti.

. : : : : ……………………….. …………………………………………. ………………………………………….Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ……………………….. …………………………………………. ………………………………………….. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh 9..(Ahli) ………………………………………….. Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal :Syor : Ulasan: Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : Cop Kementerian/Jabatan: 93 .(Ahli) ………………………………………….

Pendaftaran Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Kementerian/Jabatan: : …………………………………………………. 94 . : …………………………………………………... Aset berikut telah dihapus kira dan Daftar Harta Modal/Inventori berkenaan telah dikemaskini..KEW. : …………………………………………………. Bil Jenis Aset No.. : ………………………………………………….PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Merujuk kelulusan Perbendaharaan Bil ………………………………… bertarikh ……………….

KEW.PA-32 LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN TAHUN………… KEMENTERIAN…………………………………………………………. :…………………………………………………………. :………………………………………………………………. :……………………………………………………………….……………………………………………………………………… Nilai Perolehan Asal (RM) Nilai Semasa (RM) Tindakan Surcaj Amaun Surcaj (RM) Tarikh Dikenakan Tindakan Tatatertib Jenis Hukuman Tarikh Dikenakan Ruj. Kelulusan Bil.…… 95 . Perbendaharaan Kementerian/ Jabatan Jenis Aset Punca Kehilangan JUMLAH Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh :……………………………………………………………….

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) KEMENTERIAN KEWANGAN .

PA-1 PENERIMAAN BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN Perenggan Muka surat 1 1-2 3 5 BAB B JADUAL 1 PENDAFTARAN CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN A: DAFTAR HARTA MODAL 3-13 6 12 13 JADUAL 2 14 KEW.PA-4 KEW.PA-2 BAHAGIAN B: DAFTAR HARTA MODAL PENJELASAN DAFTAR HARTA MODAL 15 16 18 29 20 21 22 23 24 KEW.PA-7 KEW.PA-6 KEW.PA-5 KEW.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN KANDUNGAN Tajuk PENDAHULUAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A KEW.PA-8 DAFTAR INVENTORI PENJELASAN DAFTAR INVENTORI SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SENARAI DAFTAR INVENTORI DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SENARAI ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… i .PA-3 KEW.

PA-16 KEW.Tajuk Perenggan Muka surat BAB C KEW.PA-14 PENYELENGGARAAN SENARAI ASET YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL 19-22 32 34 35 BAB E JADUAL 3 JADUAL 4 KEW.PA-19 PELUPUSAN CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN SURAT LANTIKAN AHLI LEMBAGA PEMERIKSA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 23-36 36 53 54 55 56 57 58 59 ii .PA-12 PENGGUNAAN.PA-13 KEW.PA-15 KEW. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI 14-18 25 28 29 30 31 BAB D KEW.PA-18 KEW.PA-17 KEW.PA-11 KEW.PA-9 KEW.PA-10 KEW.

PA-27 KEW.PA-22 KEW.0 61 63 65 66 68 70 71 73 74 79 KEW.PA-21 KEW.PA-25 KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL TENDER PELUPUSAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN SENARAI ASET YANG DILELONG ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER Perenggan Muka surat 6.PA-24 KEW.PA-28 KEW.PA-29 KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA HAPUS KIRA ASEAT ALIH KERAJAAN LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN PELANTIKAN J/KUASA PENYIASATAN 37-42 81 87 88 89 90 iii .PA-27(A) KEMBARAN A KEMBARAN B BAB F JADUAL 5 JADUAL 6 KEW.PA-26 KEW.Tajuk KEW.PA-23 KEW.

Tajuk
KEW.PA-30 KEW.PA-31 KEW.PA-32 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB

Perenggan

Muka surat
91 94 95

iv

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA)

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN
1. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah tatacara bagi menguruskan Harta Modal dan Inventori meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira.

2. Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. 3. Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. 4. Aset Alih terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:4.1 Harta Modal (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu; atau (b) Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual/buku panduan pengguna. 4.2 Inventori (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. Perabot, hamparan, hiasan, langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal. 1

(b)

5. Harta Modal dan Inventori mengandungi kategori yang ditetapkan seperti berikut:5.1 Kategori bagi Harta Modal ialah:(i) (ii) (iii) 5.2 Loji/Jentera Berat; Kenderaan; dan Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/ Dapur/Sukan.

Kategori bagi Inventori ialah:(a) Nilai perolehan asal kurang daripada RM1,000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) (b) Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/ Makmal/ Bengkel/ Dapur/ Sukan

Tanpa mengira nilai perolehan asal:(ii) (iii) (iv) Perabot; Hamparan, Hiasan dan Langsir; dan Pinggan Mangkuk

6. Istilah dan perkataan yang diguna pakai dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) hanyalah bagi maksud pengurusan aset alih Kerajaan sahaja.

2

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A PENERIMAAN .

OBJEKTIF (a) (b) (c) 2. dan Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik. Setelah disemak dan diperiksa.PENERIMAAN “Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi. Pemeriksaan teknikal oleh pegawai-pegawai Kerajaan yang bertauliah hendaklah dilakukan apabila perlu mengikut kaedah yang bersesuaian. “Pegawai bertauliah” ialah pegawai yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu. pegawai aset/penerima adalah bertanggungjawab menyediakan Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW. Langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi semasa menerima aset :(i) (ii) (iii) Menyemak butiran di dalam dokumen memastikan aset yang diterima adalah betul. yang sah bagi Aset hendaklah diperiksa.PA-1 jika terdapat kerosakan atau perselisihan. (a) (b) (c) Memastikan setiap aset yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan dengan serta merta maka dokumen tersebut hendaklah dicatatkan ‘‘Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa.BAB A . ditimbang atau diuji serta merta sebelum disahkan penerimaannya. diukur. Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan. dikira. PERATURAN PENERIMAAN Aset yang diterima perlu dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan. ditimbang atau diuji”. dikira. (iv) 3 . diukur. sempurna dan selamat untuk digunakan. 1.

jika ada. (vi) (vii) 4 . dan Pegawai Penerima hendaklah memastikan aset yang diterima disertakan manual penggunaan dan penyelenggaraan.PA-1 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan hendaklah dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal. Pegawai Penerima hendaklah memastikan bahawa aset diterima berserta dengan Surat Jaminan daripada pembekal yang mengesahkan bahawa mutunya menepati spesifikasi seperti dalam perjanjian pembelian.(v) Borang KEW.

.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB B PENDAFTARAN .

2 Aset lucuthak hendaklah didaftarkan berkenaan bercadang menggunakannya. 6. PENDAFTARAN ASET HADIAH Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran dan latihan/pembelajaran tidak perlu didaftarkan. 6 . 7.PENDAFTARAN 3.1 Aset yang dibeli:(a) (b) (c) Pesanan Rasmi Kerajaan. Mewujudkan pangkalan data yang lengkap. Walau bagaimanapun Kementerian/Jabatan/PTJ hendaklah mewujudkan satu senarai daftar aset berkenaan bagi tujuan rekod. pelupusan dan penggantian aset. Memudahkan pengesanan dan pemantauan. PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK 6. PUNCA MAKLUMAT Bagi mendaftar aset. dan Memudahkan penyelenggaraan.1 6. jika Kementerian/Jabatan Aset lucuthak yang telah dikategorikan di bawah akta tertentu adalah menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal untuk menentukan tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan bagi maksud tersebut sahaja. Nota Serahan. Invois. tepat dan kemaskini. TEMPOH PENDAFTARAN Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan.BAB B . Membolehkan keadaan aset diketahui. OBJEKTIF Pendaftaran aset adalah bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 4. dokumen berikut boleh dirujuk:7. 5.

1 Bagi memudahkan urusan merekod dan mengesan sesuatu aset. 7. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. pendaftaran hendaklah berasaskan maklumat di fizikal aset berkenaan atau sumber-sumber lain yang berkaitan. Daftar hendaklah dicetak. Aset yang disewa beli:(a) (b) Surat Ikatan Perjanjian.3.3 Aset yang diterima daripada sumber lain:(a) (b) Salinan daftar jika aset diterima secara pindahan.(d) (e) (f) (g) 7. DOKUMEN PENDAFTARAN 8. (c) 7.1.4 Aset yang belum berdaftar:Sekiranya tiada punca maklumat seperti di para 7. Bagi pendaftaran melalui sistem berkomputer. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. 7. dan Salinan Sijil Lucuthak bagi aset yang diterima berikutan Perintah Lucuthak oleh Mahkamah. dan Daftar Inventori KEW.2 Dokumen Kontrak. Kad Jaminan. dan 7 . 8. dokumen yang digunakan adalah seperti berikut:(a) (b) 8. Surat kelulusan menerima hadiah mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa berserta maklumat lengkap aset berkaitan. Manual Pengguna.PA-2.2 Daftar Harta Modal KEW.2 dan 7. perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi:(a) (b) Format yang sama hendaklah diguna pakai.PA-3.

PA-2 dan KEW. Pendaftaran di peringkat Kementerian Kumpulkan senarai daftar PTJ. (b) (c) (ii) (iii) 8 . Salinan KEW.PA-5 hendaklah dikemukakan secara tahunan seperti berikut:(i) Pendaftaran di peringkat PTJ Kemukakan senarai daftar kepada Jabatan atau Ibu Pejabat.PA-4 dan KEW. Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset di bawah kawalannya.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW.PA-3 hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat. Pendaftaran di peringkat Jabatan Kumpulkan senarai daftar PTJ berserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian.PA-5 perlu disediakan. BUTIRAN MAKLUMAT Butiran maklumat di dalam KEW. Nombor siri pendaftaran aset ….PA-3. Satu Senarai Daftar Harta Modal dengan menggunakan KEW.(c) 9. 10. PENGESAHAN PENDAFTARAN Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicop pada dokumen punca maklumat yang berkaitan seperti contoh berikut:‘Telah direkodkan pada ……(tarikh). (seperti nombor pada daftar) ‘ 11. Ditandatangan oleh Ketua Jabatan.PA-2 dan KEW. URUSAN PENDAFTARAN ASET ALIH 11.1 Pendaftaran (a) Semua aset hendaklah didaftarkan oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ dengan menggunakan dokumen KEW.

mengecat. Panduan menyediakan Nombor Siri Pendaftaran mengikut susunan seperti di bawah:Kod Kementerian Kod Jabatan/Bahagian Berasaskan sistem fail yang dikeluarkan oleh Unit = Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (b) (i) (ii) (iii) Kod Kumpulan Aset sama ada: Harta Modal Inventori (iv) Tahun Pembelian (v) Nombor Siri = Diwujudkan secara berturutan = (H) = (I) 9 . 11. emboss bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan berkenaan di tempat yang mudah dilihat dan sesuai pada aset berkenaan.(d) Daftar aset hendaklah dikemaskini apabila berlaku perkaraperkara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) Penambahan/ penggantian/ penaiktarafan aset. Setiap aset hendaklah ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran.2 Pelabelan Aset (a) Semua aset hendaklah diberi tanda pengenalan dengan cara melabel. Bagi kenderaan khas yang digunakan untuk tujuan penyamaran dan risikan hendaklah ditandakan di tempat yang tidak mudah dilihat. Pemeriksaan aset. Pelupusan. dan Hapus kira.

5 Senarai Aset Di Lokasi (a) Senarai Aset mengikut lokasi aset itu ditempatkan hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset menggunakan KEW. Buku KEW.PA-3 hendaklah disimpan dalam fail kulit keras di dalam kabinet berkunci.PA-2 dan KEW. 11. (b) 10 .Contoh melabelkan aset adalah seperti di bawah:- Kementerian Kewangan Bahagian Kawalan dan Pemantauan Harta Modal Tahun Pembelian Nombor Siri KK/ BKP10 / H / 07 / 1 11. dan Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi.PA-6 hendaklah disimpan di dalam kabinet berkunci.PA-7 dalam dua (2) salinan.3 Pergerakan Aset Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori KEW. Satu (1) salinan senarai tersebut hendaklah disimpan oleh Pegawai Aset manakala satu (1) salinan lagi disimpan oleh pegawai yang bertanggungjawab. 11.PA-6.4 Penyimpanan Daftar (a) (b) (c) KEW.

(c) Senarai tersebut juga hendaklah dikemaskini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti. LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori KEW. lokasi atau pegawai bertanggungjawab. 12. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PENDAFTARAN Carta Aliran dan Proses Kerja Pendaftaran Aset Alih Kerajaan adalah seperti di Jadual 1 dan Jadual 2. 13. 11 .PA-8 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.

PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW.PA-7) Simpan daftar aset 8 9 12 .PA-5) Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat 4 5 6 7 Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset Tempatkan aset di lokasi Kemaskini Senarai Aset (KEW.PA -3) Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.JADUAL 1 CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ 1 Terima aset bersama punca maklumat 2 Tentukan kumpulan aset 3 Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.

Kemaskini Senarai Aset (KEW.PA-5.PA-3 oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ. Simpan daftar aset.PA-7). Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal KEW. 2 3 4 5 6 7 8 9 13 .PA-2 dan Daftar Inventori KEW. kemukakan kepada Jabatan/Ibu Pejabat. Tempatkan aset di lokasi yang telah ditentukan. kemukakan kepada Kementerian.JADUAL 2 PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 Proses Kerja Terima aset oleh Kementerian/Jabatan/PTJ bersama-sama dengan punca maklumat:(a) Aset yang dibeli:(i) Pesanan Rasmi Kerajaan (ii) Nota Serahan (iii) Invois (iv) Dokumen Kontrak (v) Kad Jaminan (vi) Manual Pengguna (vii) Dokumen lain yang berkaitan (b) Aset Sewa beli:(i) Surat Ikatan Perjanjian (ii) Dokumen lain yang berkaitan (c) Aset diterima daripada sumber lain:(i) Salinan daftar jika terima secara pindahan (ii) Surat kelulusan menerima hadiah (iii) Salinan Sijil Lucuthak (d) Aset yang belum pernah berdaftar:(i) Maklumat di fizikal aset (ii) Sumber lain berkaitan Tentukan kumpulan aset mengikut:a) Harta modal b) Inventori Sediakan Daftar Harta Modal KEW.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW. b) Jika senarai disediakan oleh Jabatan/Ibu Pejabat. Senarai daftar ini hendaklah dikemukakan seperti berikut:a) Jika senarai disediakan oleh PTJ. Cop pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat ke atas punca maklumat yang berkaitan bagi aset yang telah didaftarkan. Labelkan nombor siri pendaftaran berserta perkataan Hak Kerajaan Malaysia (HKM) pada aset.

. Pesanan Rasmi Kerajaan Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: Nama Jawatan Tarikh Cop ………………………. Enjin No Casis/Siri Pembuat No Pendaftaran (Bagi Kenderaan) KOMPONEN/AKSESORI: KEW.PA 2 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No.(No. Tandatangan Ketua Jabatan : : : : PENEMPATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan Tandatangan 14 . Siri Pendaftaran: DAFTAR HARTA MODAL Kementerian/Jabatan: Bahagian : BAHAGIAN A Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis/Jenama/Model Buatan Jenis Dan No.

KEW.PA 2 DAFTAR HARTA MODAL BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN. Tarikh Butiran Kos(RM) Nama Dan Tandatangan 15 . PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF BAHAGIAN B Tempoh Jaminan Bil.

berikan anggaran. pemeriksaan. Sekiranya tiada. Bagi kenderaan isikan no.Pendaftaran Harga Perolehan Asal 10. Buatan : : Contoh 1: Pacuan 4 Roda/Produa/Kembara. : Butir-butir penambahan. Radiographic Unit dan sebagainya. Bas. Pesawat dan sebagainya.PENJELASAN TERPERINCI MAKLUMAT DAFTAR ASET DAFTAR HARTA MODAL (Satu (1) daftar untuk satu (1) unit harta modal ) Daftar harta modal mempunyai dua bahagian iaitu :Bahagian A : Butir-butir harta modal dan aksesori yang dibekalkan. Bagi kenderaan isikan no. No. Tarikh terima : : : : : Jenis enjin seperti diesel. 4. Kapal.pendaftaran. No. gas asli dan sebagainya. contoh: WKL 5592. 2. Bahagian B BAHAGIAN A No. No. casis dan bagi harta modal yang lain isikan no. Sekiranya buatan luar negara nyatakan nama negara berkenaan. Motosikal. pelupusan/ hapus kira dan tandatangan. petrol. Kod Nasional Terdiri daripada 3 kategori iaitu : a) loji/jentera berat b) Kenderaan c) Peralatan/kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/Perubatan /Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan.Enjin 7.Kod Nasional Kategori : : : Sila rujuk panduan di para 11.2 No. Enjin seperti 4G54-KN8579.Van. penggantian dan naiktaraf harta modal berkenaan. 16 . Contoh 2: Komputer Riba/Hewlett Packard/L1506. 6. 3. Contoh sub kategori bagi Peralatan/Kelengkapan Perubatan: Mesin X-Ray. Sub kategori : Contoh sub kategori bagi kenderaan: Kereta. Jenis/Jenama/ Model 5. 9.Siri Pendaftaran 1. Tarikh harta modal diterima. Jenis dan No. Casis/Siri Pembuat 8. siri pembuat. No. Nyatakan buatan tempatan atau luar negara. Dental Chair. Butir-butir penempatan. Harga semasa Harta Modal dibeli atau diterima.

tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. Tandatangan. 2. Tarikh Butiran Tempoh Jaminan 4. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. Setiap pindahan lokasi perlu direkodkan dan ditandatangan. 12. 17. 3. 13. tarikh ditempatkan dan ditandatangan oleh pengguna/penyelia di lokasi itu. : : : Tarikh penambahan. Pesanan Kerajaan dan tarikh : Catatkan nombor dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan untuk pembelian harta modal yang berkenaan. (Gunakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) 15. 5. penggantian atau naik taraf. penggantian atau naiktaraf Maklumat penambahan/penggantian atau naiktaraf. 16. No. Tempoh Jaminan : Catatkan tempoh jaminan oleh pembekal. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. Kos Nama dan tandatangan : : Harga penambahan. nama. penggantian atau naiktaraf Nama dan tandatangan pegawai yang mengesahkan penambahan. Catatkan tempoh jaminan. komponennya ialah 'monitor'. Nama Pembekal dan alamat : Nama dan alamat pembekal atau jika diperolehi dengan cara lain nama pemberi dan alamat 14 Komponen / Aksesori : Komponen/aksesori yang dibekalkan bersama harta modal tersebut Contoh: Bagi komputer. Pelupusan/ Hapus kira : Kelulusan pelupusan atau hapus kira dicatatkan selepas tindakan dilaksanakan dengan menyatakan rujukan kelulusan. BAHAGIAN B 1. dan aksesorinya ialah 'speaker'. 18. jawatan tarikh dan cop : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan harta modal berkenaan ada semasa didaftarkan. 17 . Pemeriksaan : Pegawai Pemeriksa hendaklah menyatakan tarikh. Penempatan : Lokasi harta modal.11.

Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop : : : : PENEMPATAN Kuantiti No. Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh ……………………….Siri Pendaftaran Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Tarikh Rujukan Kaedah Pelupusan Kuantiti Lokasi Tandatangan 18 .(No..PA 3 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No. Siri Pendaftaran: DAFTAR INVENTORI Kementerian/Jabatan: Bahagian : Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: KEW.

set. 11. Kod Nasional Kategori : : Kod Nasional Terdiri daripada 4 Kategori iaitu:(a) Nilai Perolehan Asal kurang daripada RM 1. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. 4. berikan anggaran. 5 buah 15 buah KK/BKP/I/O6/1-5 KK/BKP/I/06/6-15 Kelas 5A Kelas 5B : Nama dan alamat pembekal atau pemberi (jika bukan dibeli). Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Harga Perolehan Asal Tarikh Terima No. (b) Tanpa mengira Nilai Perolehan Asal:(ii) Perabot 3. gulung dan sebagainya. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. siri pendaftaran di mana aset ditempatkan. 15. Buah.DAFTAR INVENTORI (Satu (1) daftar bagi satu (1) jenis inventori dalam satu Pesanan Kerajaan ) No. Tandatangan. Catatkan no. Agihan mengikut kuantiti dan no. Sub Kategori Jenis : : Contoh 1 Kategori: Sub Kategori: Jenis: 5. keping.. Nama Pembekal dan Alamat 12. tarikh dan cop 13.Siri Pendaftaran : Bagi merekodkan nombor siri pendaftaran inventori bagi satu daftar adalah mengikut panduan para 11. No. nama. 8. Pemeriksaan : Contoh: 20 buah kerusi ditempatkan di 2 lokasi berbeza. Catatkan tempoh jaminan. Pegawai Pemeriksa hendaklah mengisi tarikh. jawatan. dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan yang dikeluarkan untuk pembelian inventori berkenaan. rujukan surat kelulusan. Penempatan : : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan inventori berkenaan ada semasa didaftarkan.Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh : : : : : : Peralatan/ Kelengkapan Sukan Raket Raket Tenis Contoh 2 Perabot Almari Almari Buku Bercermin Contoh 3 Hamparan/ Hiasan & Langsir Hiasan Dinding Lukisan Potret Contoh 4 Pinggan Mangkuk Mangkuk Mangkuk Sup (iii) Hamparan/Hiasan dan Langsir (iv) Pinggan Mangkuk Sila lihat contoh seperti jadual di bawah:- Jumlah/bilangan Inventori. Harga semasa dibeli atau diperolehi. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. Contoh: Hadiah daripada Syarikat ABC bertarikh 20 Jun 2005. Kuantiti No. 19 . Jika bukan dibeli nyatakan. 6. 7. Tarikh inventori diterima sepenuhnya. 9. 1. 10.000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) Peralatan dan Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. Siri Pendaftaran Lokasi 14.2 (b) ………. Sekiranya tiada. bilah.Contohnya nombor daftar boleh terdiri daripada 1-100 kerana satu daftar merekod satu jenis inventori yang diterima dalam satu Pesanan Rasmi Kerajaan. Pelupusan / Hapus kira : Catatkan kelulusan pelupusan atau hapus kira selepas tindakan dengan menyatakan kuantiti. 2.

KEW.PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL

BIL.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN ASAL (RM)

JUMLAH

20

KEW.PA-5

SENARAI DAFTAR INVENTORI

BIL.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN ASAL (RM)

JUMLAH

21

KEW PA-6

DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
Jenis Jenama dan Model No. Siri Pembuat No. Siri Pendaftaran Nama Peminjam : : : : Tarikh Dikeluarkan Jangka Dipulangkan Tandatangan Peminjam

Pegawai Pengeluar

Bil

Ketika Dikeluarkan

Ketika Dipulangkan

Catatan

Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh

22

KEW.PA-7 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN : __________________________________________ LOKASI BIL : __________________________________________ KETERANGAN ASET KUANTITI

(a) Disediakan oleh : …………………………….. Tandatangan Nama : _____________________ Jawatan : _____________________ Tarikh : _____________________

(b) Disahkan oleh : ………………………………… Tandatangan Nama : ______________________ Jawatan : ______________________ Tarikh : ______________________

Nota :

a) Disediakan oleh Pegawai Aset b) Pegawai yang mengesahkan ialah pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan contohnya : i) Lokasi bilik Setiausaha Bahagian - disahkan oleh Setiausaha Bahagian. ii) Lokasi bilik mesyuarat - disahkan oleh pegawai yang menguruskan bilik mesyuarat c) Dikemaskini apabila terdapat perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai bertanggungjawab

23

PA-3 JUMLAH NILAI INVENTORI(RM) Jumlah ………………………………………………..KEW. Tandatangan Pegawai Pengawal Nama : ________________________________________ Jawatan : _________________________________________ Tarikh : ________________________________________ * laporan merangkumi semua aset alih yang dipegang sehingga tahun semasa.PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… KEMENTERIAN : _____________________________________________________ BIL KEMENTERIAN/JABATAN DI BAWAHNYA BILANGAN JUMLAH NILAI HARTA KEW.PA-2 MODAL (RM) BILANGAN KEW. 24 .

PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN .TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB C PENGGUNAAN.

Mengikut fungsi sebenar seperti manual/buku panduan pengguna. Mencapai jangka hayat. yang terdapat dalam Dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan.2 Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. PENGGUNAAN 15. mahir dan teratur bagi tujuan :(a) (b) (c) (d) (e) 15. 15.1 Penggunaan aset Kerajaan hendaklah mematuhi peraturan berikut :(a) (b) (c) (d) (e) Bagi tujuan rasmi sahaja. pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa. Perlu direkodkan. Aset berkenaan hendaklah dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan mana yang lebih awal.BAB C – PENGGUNAAN. 15. Mencegah penyalahgunaan. Mengurangkan pembaziran.3 Peraturan mengenai penggunaan. dan Melapor kerosakan dengan menggunakan Borang Aduan Kerosakan Aset KEW. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN 14. 25 . OBJEKTIF Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan dikendalikan dengan cekap. Menjimatkan kos. dan Mengelakkan kehilangan.PA-9.

16.3 Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi akan terdedah kepada risiko kehilangan. maka hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksima. PENYIMPANAN 16. 18.2 Tujuan pemeriksaan adalah untuk:(a) (b) (c) Mengetahui keadaan dan prestasinya.1 Aset Kerajaan hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi bagi mengelak berlakunya kerosakan atau kehilangan aset.1 Pemeriksaan aset dilakukan ke atas:(a) (b) (c) Fizikal. Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap. dan Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar. kerosakan tanggungjawabnya. 18. PEMERIKSAAN 18. 17. PEMATUHAN Pegawai yang gagal mematuhi peraturan di atas. dan Penempatan. bertanggungjawab atau kehilangan terhadap aset di apa-apa bawah 16.3 Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun. 18.2 Setiap pegawai adalah kekurangan. 26 . 16. tepat dan kemaskini. Rekod.

PA11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW. 18.5 Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW.7 Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi. 27 .6 Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW.PA12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.4 Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW. 18.PA-11 kepada Ketua Jabatan.18.PA-12 kepada Pegawai Pengawal. 18.PA-10 dan KEW.

. Nota: * Potong mana yang berkenaan 28 .PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN Bahagian I (Untuk diisi oleh Pegawai Aset) 1. 2. Jawatan:………………………………………………………………. Tandatangan Nama:…………………………………………… Jawatan:………………………………………… Tarikh:…………………………………………. Syor Pegawai Aset Nama:…………………………………………………………………. Pengguna Terakhir 6. 3. Jenis Aset Keterangan Aset Nombor Siri Pendaftaran Kos penyelenggaraan terdahulu (jika ada) 5.KEW. Tarikh:…………………………………………………………………..Tarikh Kerosakan 7. 4. Perihal Kerosakan : : : : : : 8. Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan) Diluluskan / Tidak Diluluskan* ………………………………….

(Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ………………………………..PA-2) Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tida k Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ……………………………….PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Kementerian/Jabatan:______________________________________________ No. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan . Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan. (Tarikh Pemeriksaan) 29 Nota: Lokasi: Nyatakan lokasi harta modal mengikut rekod dan lokasi harta modal semasa pemeriksaan. (Jawatan) ………………………………. (Jawatan) ………………………………. Siri Pendaftaran Jenis Harta Modal Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bahagian: _____________________________________ Keadaan Harta Modal Bil Daftar (KEW.KEW.. Keadaan Harta Modal : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan.

PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bil Jenis Inventori Daftar Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tidak Kuantiti Mengikut Rekod Sebenar Keadaan Inventori Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ………………………………. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan. (Jawatan) ………………………………. ...KEW. (Jawatan) ………………………………. Keadaan Inventori : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ………………………………. (Tarikh Pemeriksaan) 30 Nota: Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan. Lokasi: Nyatakan lokasi inventori mengikut rekod dan lokasi inventori semasa pemeriksaan.

PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Tahun ………………………….KEW. Kementerian : _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di ______________________________________________________________________ (Jabatan/Bahagian/PTJ) telah diperiksa pada ____________________ . (tarikh pemeriksaan) Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Tarikh :………………………………………………………… :………………………………………………………… :………………………………………………………… Cop Kementerian/Jabatan : 31 .

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB D PENYELENGGARAAN .

menservis. 32 . Meningkatkan keupayaan. MANUAL PENYELENGGARAAN Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tujuan penyelenggaraan. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif. dan Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance) ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan.BAB D – PENYELENGGARAAN 19. membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. dan Memelihara imej Kerajaan. JENIS PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti berikut:(a) Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa. Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan. Menjamin keselamatan pengguna. Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan. OBJEKTIF Penyelenggaraan aset Kerajaan bertujuan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 20. (b) 21. Memelihara dan memanjangkan jangka hayat. Mengurangkan kerosakan.

(b) (c) (d) (e) Mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya. Melaksanakan Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan hendaklah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan melainkan sesuatu aset itu memerlukan penyelenggaraan segera. Merancang Penyelenggaraan Setelah aset yang memerlukan penyelenggaraan disenaraikan.PA-13. 33 . Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta Kerja-kerja penyelenggaraan yang dibuat oleh pihak swasta hendaklah diselia dan dipantau bagi memastikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi. dan Membantu pihak pengurusan membuat keputusan tindakan yang sesuai ke atas aset berkenaan. Menilai Program Penyelenggaraan Penilaian hendaklah dibuat ke atas program penyelenggaraan bagi tujuan berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (f) Menentukan matlamat program penyelenggaraan tercapai. Memastikan penyelenggaraan yang dijalankan bersesuaian dan munasabah dari segi kos dan masa.PA-14. Merekodkan Penyelenggaraan Setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan hendaklah direkodkan dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal KEW.22. berkualiti. PANDUAN PENYELENGGARAAN Pegawai Aset adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah berikut:(a) Menyediakan Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan Aset yang memerlukan penyelenggaraan perlu dikenal pasti dan disenaraikan mengikut KEW. satu program penyelenggaraan hendaklah dirancang dan disediakan.

Siri Pendaftaran Aset Jenis/Jenama/Model Lokasi Aset Catatan 34 .KEW. No.PA-13 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Kementerian : Jabatan/ Bahagian : Bil.

kontrak/No. Pesanan Rasmi Kerajaan beserta tarikh No. f) Nama dan Tandatangan Pegawai Aset/ Pegawai Pengangkutan hendaklah menandatangani bagi mengesahkan butir-butir penyelenggaraan tersebut 35 . Siri Pendaftaran Lokasi (d) Nama Syarikat/Jabatan Yang Menyelenggara : : (e) Kos (RM) (f) Nama dan Tandatangan Nota a) Tarikh pembaikan/penyelenggaraan yang telah dilakukan bagi harta modal berkenaan.KEW. Kontrak/Pesanan Kerajaan dan Tarikh No. e) Kos Kos alat ganti atau kos pembaikan atau kedua-duanya sekali.PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Aset) Sub Kategori : Jenis : (a) Tarikh (b) Butir-butir kerja (c) No. Rujukan Pesanan Kerajaan/ No.Kontrak berserta tarikh d) Nama Syarikat/Jabatan yang menyelenggara Nama syarikat atau Jabatan yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan. b) Butir-butir kerja Keterangan mengenai kerja-kerja pembaikan termasuk alat ganti yang dibeli c) No.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB E PELUPUSAN .

ke 24.PELUPUSAN “Pelupusan” ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. dan Melebihi keperluan. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. Usang/obselete. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan. OBJEKTIF Pelupusan aset Kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan. Rosak dan tidak boleh digunakan. Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik. 36 . kawalan. JUSTIFIKASI PELUPUSAN Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Tidak Ekonomi Dibaiki. Tiada alat ganti. 23. Menjimatkan ruang simpanan/pejabat. dan Membolehkan aset milik Kementerian/Jabatan dipindahkan Kementerian/Jabatan yang lain atas sebab-sebab tertentu. Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum. Perubahan teknologi. Disyor selepas pemeriksaan aset. Luput tempoh penggunaan.BAB E .

000 setiap satu atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.25.1 Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.000. dan Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan dalam tatacara ini.000. dan Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai perolehan asal seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Hadiah. dan Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai perolehan asal tidak melebihi RM50. Tukar Barang (barter-trade). 26. Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain sebagaimana Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa.3 Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17. 25. URUS SETIA PELUPUSAN 26. KUASA MELULUS Kuasa untuk meluluskan pelupusan adalah seperti berikut:25. adalah 37 . Tukar Beli (trade-in).2 Kementerian/Jabatan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50. Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. 25.000.

2 Tugas-tugas Urus Setia Pelupusan adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) (e) Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut KEW. Memohon pelanjutan tempoh pelupusan.1 PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal. (j) (k) (l) (m) 27. Teknikal. PA-15. Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) KEW. 38 .26. Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.PA-16 27.PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. Mengemukakan Melulus:(i) (ii) (f) (g) (h) (i) permohonan pelupusan kepada Kuasa Perbendaharaan melalui Pegawai Pengawal.PA-16.PA-17. Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan untuk tindakan. Melantik dua orang saksi yang terdiri daripada sekurangkurangnya Pegawai Kumpulan Sokongan I bagi pelupusan melalui kaedah pemusnahan. Menghantar KEW. Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan.PA-19 bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW. dan Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa. Memperolehi Sijil Pelupusan Aset KEW.PA-19 kepada Kuasa Melulus. Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset KEW. dan Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Aset KEW. Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur. Elektrikal dan Elektronik seperti di KEMBARAN A dan perkakasan komputer seperti di KEMBARAN B.PA-18.

4 Setiap PEP hendaklah disahkan oleh dua (2) pegawai yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan tidak terlibat dengan pengurusan aset berkenaan.1 Pelantikan Lembaga Pemeriksa (a) Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan ke atas aset yang hendak dilupuskan. 27. (b) (ii) (iii) (iv) 28. Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset. 39 . 27. jika perlu.5 Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh satu (1) tahun sahaja.2 Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada JKR atau Jabatan yang mempunyai worksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan-peralatan tertentu untuk mendapatkan PEP.27. Keanggotaan Lembaga Pemeriksa hendaklah terdiri daripada:(i) Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset berkenaan. dan Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu. LEMBAGA PEMERIKSA 28. Sekiranya melebihi tempoh tersebut.3 PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat Kementerian/Jabatan. 28. 27. Kementerian/Jabatan perlu mendapatkan pengesahan nilai semasa yang baru di PEP. Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan I atau yang setaraf.2 Tugas-tugas Lembaga Pemeriksa adalah seperti berikut:(a) Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan. Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun.

TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan.(b) (c) (d) (e) (f) Memeriksa aset dan rekod yang berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarahkan oleh Jabatan. Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan telah dikeluarkan.2 Sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas tempoh pelanjutan. dan Menandatangani KEW. Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai.PA-17. maka kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan kerana pengurangan nilai semasa aset dan kaedah pelupusan mungkin tidak lagi sesuai. Sekiranya tempoh pelupusan telah tamat. PINDA KAEDAH PELUPUSAN Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus. 30.PA-17 dan mengemukakan kepada Urus Setia Pelupusan. kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan. kriteria pulangan hasil hendaklah sentiasa diberi perhatian.1 Permohonan melanjutkan tempoh pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua (2) minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. 32. Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan. Kuasa Melulus boleh menetapkan kaedah pelupusan yang sesuai dan paling menguntungkan Kerajaan. KAEDAH PELUPUSAN Dalam urusan pelupusan aset. 31. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja. 30. 29. Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. PELANJUTAN TEMPOH 30. Bagi mencapai tujuan ini. 40 .

Kaedah pelupusan adalah seperti berikut: (a) Jualan secara:(i) (ii) (iii) (b) (c) (d) (e) (g) (h) (i) Tender Sebut harga Lelong Jualan Sisa Tukar Barang (Barter Trade) Tukar Beli (Trade In) Tukar Ganti (Cannibalize) Pindahan Hadiah Musnah secara:(i) (ii) (iii) (iv) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam (j) 33. PERLAKSANAAN KAEDAH PELUPUSAN 33.PA-21.PA-22. Kaedah lain pelupusan yang difikirkan sesuai.1 Tender (a) (b) Tender hendaklah dipelawa dengan menggunakan Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Kerajaan KEW. 41 . Tender boleh disertai oleh syarikat atau orang perseorangan kecuali pegawai yang menguruskan tender dan aset berkenaan dengan menggunakan Borang KEW.

Tawaran hendaklah menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan.PA-21 hendaklah diiklankan melalui sekurang-kurangnya satu (1) akhbar utama tempatan. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengemukakan Jadual Tender bersama-sama dengan dokumen-dokumen tawaran kepada Jabatan yang berkenaan. Ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) orang pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang Jadual Tender KEW. Perakuan (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 42 . Ketua Jabatan hendaklah membuat penilaian dan perakuan tender kepada Lembaga Perolehan untuk keputusan. Jika tidak dapat diuruskan. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I.(c) Kenyataan tender yang mengandungi maklumat seperti di KEW.PA-23 dan menandatangani Jadual Tender. Tender hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Tender pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Ketua Jabatan atau Pengerusi Lembaga Perolehan hendaklah memastikan supaya peti tawaran itu dilakri pada waktu tutup yang ditetapkan dan mengatur supaya peti itu dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka tender secepat mungkin.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Tender yang lewat diterima tidak boleh dipertimbangkan. Setelah keputusan tender diperolehi deposit tender akan diselaraskan kepada petender yang berjaya atau dikembalikan kepada petender-petender yang gagal. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM10. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan tender. Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.PA-17.

tender boleh dipelawa semula atau dirujuk kepada Perbendaharaan bagi mendapatkan kelulusan. Pegawai Pengawal hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan tender tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai tender itu. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai tender kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis tender kepada Lembaga Perolehan. Sekiranya tiada sebarang tawaran diterima. Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan tersebut secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan tender itu. Lembaga Perolehan hendaklah dimaklumkan mengenai penolakan ini bagi membolehkannya menimbang tawarantawaran lain. Dalam memproses tender. Lembaga Perolehan hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran maka deposit tender tidak akan dikembalikan. Dalam memilih tawaran yang tertinggi. Jika Pegawai Pengawal atau pegawaipegawai lain yang menguruskan tender mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Jika tawaran-tawaran lain terlalu rendah. tender boleh dipelawa semula atau mohon pinda kaedah pelupusan daripada Kuasa Melulus. (n) (o) (p) (q) (r) (s) 43 . tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan.hendaklah disertakan dengan salinan iklan tender. jadual pembukaan tender dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. (l) (m) Lembaga Perolehan hendaklah menimbang tender-tender dan memilih tawaran yang tertinggi.

Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. harga hendaklah menggunakan Borang Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Sebut harga hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga pada tarikh dan waktu yang ditetapkan.33. Sebut harga yang diterima lewat tidak boleh dipertimbangkan.PA-24. Setelah keputusan sebut harga diperolehi. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah mengemukakan Jadual Sebutharga kepada Urus Setia untuk menilai dan (f) (g) (h) (i) (j) 44 .PA-26 dan menandatangani Jadual Sebutharga tersebut. deposit sebut harga akan diselaraskan kepada penyebut harga yang berjaya atau dikembalikan kepada penyebut harga yang gagal.PA-25.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I.PA-17. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan sebutharga. Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Tawaran hendaklah dikemukakan dengan menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga Jabatan sebelum tarikh dan waktu yang ditetapkan. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang KEW.2 Sebut harga (a) (b) (c) (d) (e) Sebut harga hendaklah dipelawa sekurang-kurangnya kepada 10 syarikat atau orang perseorangan. Kenyataan Tawaran Sebut Harga seberapa boleh disebarkan dengan meluas dengan menggunakan Borang KEW. Tawaran sebut KEW. Deposit sebut harga sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM5.

Ketua Jabatan atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan sebutharga itu. Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan sebut harga tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai sebut harga itu. Jika Ketua Jabatan atau pegawaipegawai lain yang menguruskan sebut harga mempunyai apaapa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. waktu dan tempat 45 .3 Lelong (a) Pelupusan melalui kaedah lelong boleh dilaksanakan ke atas aset berikut:(i) (ii) (iii) (b) Mempunyai nilai pasaran. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Sekiranya penyebut harga yang terpilih menolak tawaran. (l) (m) (n) 33. dan Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya. Kenyataan Lelong hendaklah mengandungi maklumat terperinci semua aset yang akan dilelong. Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah menimbang tawarantawaran lain atau memutuskan pelawaan sebut harga semula.membuat perakuan kepada Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan untuk pertimbangan dan keputusan selanjutnya. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis sebut harga kepada Jawatankuasa Sebut Harga . Tarikh. Dalam memproses sebut harga. (k) Dalam memilih tawaran yang tertinggi Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. Penyebut harga yang berjaya hendaklah diberitahu dengan serta merta. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. deposit sebut harga tidak akan dikembalikan. Kuantiti yang banyak. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai sebut harga kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak.

tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Pembida yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran penuh dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. no.000. (d) (e) (f) (g) (h) 33. Sekiranya harga tawaran tertinggi kurang daripada 70% harga simpanan.lelongan hendaklah dinyatakan dengan jelas. masa dan tempat lelongan akan diadakan. tembaga dll. plastik dan sebagainya yang mempunyai nilai jualan.PA-17 hendaklah dinyatakan di dalam senarai aset yang akan dilelong. Kenyataan Lelong hendaklah diberi publisiti meluas dengan diedarkan kepada Kementerian/Jabatan untuk dipamerkan di papan kenyataan. kayu. perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh. Urusan lelong hendaklah diadakan di ruang terbuka atau di dewan di mana kemudahan yang sesuai hendaklah disediakan untuk urusan melelong. adalah memadai notis itu mengandungi maklumat tarikh. 46 . Aset yang akan dilelong hendaklah dipamerkan untuk dilihat oleh orang ramai sekurang-kurangnya bagi tempoh dua (2) hari dengan harga simpanan dipamerkan pada aset yang dilelong.PA-27.4 Jualan Sisa (a) Kaedah pelupusan secara Jualan Sisa dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam (besi. Bagi maksud mengiklankan sesuatu lelongan. Contoh Kenyataan Lelong adalah seperti di KEW. Aset yang dibeli hendaklah diambil di dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelongan. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1.). Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan. getah. (c) Harga simpanan untuk lelongan berdasarkan kepada nilai semasa aset di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.

1 kecuali para 33. dan Dipelawa kepada syarikat Bumiputra mengikut Negeri/Setempat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit). 33. (c) (d) Kementerian/Jabatan yang mempunyai kuantiti jualan sisa yang banyak boleh mewujudkan kontrak sendiri. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar barang hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Syarikat yang mengambil bahagian hendaklah dihadkan kepada 5 hingga 10 syarikat sahaja yang mempunyai lesen dan kemahiran dalam urusan tukar barang. Keutamaan hendaklah diberikan kepada syarikat-syarikat setempat.2(a). Kenderaan yang telah diluluskan pelupusan secara jualan sisa tidak boleh didaftarkan semula.5 Tukar Barang (Barter Trade) (a) Kaedah pelupusan secara tukar barang (barter trade) merupakan pertukaran aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad. Pertukaran aset hendaklah mengikut keperluan sebenar Jabatan.1(b). Kaedah tukar barang (barter trade) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakar dalam bidang berkenaan. dan (b) (c) 47 . Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik.2 kecuali para 33.(b) Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara:(i) (ii) (iii) Tender mengikut peraturan di para 33. Aset yang mempunyai unsur keselamatan. Sebutharga mengikut peraturan di para 33.

6 Tukar Beli (Trade-In) (a) Kaedah pelupusan secara tukar beli (trade-in) dilaksanakan bagi aset yang masih boleh digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/Jabatan dan tiada Kementerian/ Jabatan lain yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal yang berniaga dalam bidang berkaitan. dan (viii) Cadangan jualan secara tukar beli hendaklah dimasukkan sebagai syarat dalam dokumen pelawaan tender/sebutharga dan juga dalam perjanjian kontrak perolehan. di antara (b) (c) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal atau mengikut nilai pasaran. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar beli hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. 33. Harga jualan aset hendaklah dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan tidak boleh ditolak daripada harga sebenar aset yang dibeli. 48 . Peruntukan yang mencukupi bagi membiayai harga penuh aset yang akan diganti. Harga jualan dirundingkan Kementerian/Jabatan dengan pembekal. Kaedah tukar beli (trade-in) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Aset yang sama jenis. Sebagai contoh. Penggantian aset hendaklah disahkan oleh Jabatan Teknikal (jika perlu). Aset perlu dikeluarkan sebelum gantinya dipasang. loji/alat penghawa dingin perlu dibuka sebelum penggantinya dipasang.(vi) Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas jualan.

dan Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih dan penjimatan Alat/komponen tukar ganti yang dipasang kepada aset penerima perlu direkodkan di Bahagian B KEW.7 Tukar Ganti (Cannibalize) (a) Kaedah pelupusan secara tukar ganti (cannibalize) boleh dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagian tertentu seperti bahagianbahagian jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai alat/ komponen ganti bagi pembaikan jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer yang lain.8 Pindahan (a) Pelupusan secara pindahan boleh dilaksanakan di antara Kementerian/Jabatan Kerajaan bagi aset yang boleh digunakan dalam bentuk asalnya tetapi tidak diperlukan lagi kerana:(i) (ii) (iii) (b) (c) Melebihi keperluan. atau keperluan Kementerian/Jabatan (d) 49 . Tidak diperlukan selepas projek siap. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.33. dan Obsolete/obsolescent.PA-2 aset berkenaan. tertakluk kepada Kuasa Melulus. Pelupusan secara berasaskan:(i) (ii) (iii) (c) tukar ganti (cannibalize) dilaksanakan (b) Aset yang sama jenis dan kegunaannya. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Persekutuan yang lain. Kaedah pelupusan secara pindahan dilaksanakan berasaskan:(i) Permohonan penerima. 33. Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh Pegawai Teknikal.

(vi) 33. Daftar aset hendaklah Kementerian/Jabatan penerima.(ii) (iii) (iv) (v) Tidak dikenakan apa-apa bayaran. atau bagi tujuan Dari Kementerian/Jabatan Kerajaan kepada mana-mana organisasi. pengangkutan hendaklah 50 . pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan. kelulusan Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah iaitu:(i) Aset boleh digunakan lagi dalam bentuk dan fungsi asal tetapi tidak diperlukan lagi oleh Kementerian/Jabatan.9 Hadiah (a) (b) Pelupusan secara hadiah hendaklah mendapat Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. diserahkan kepada Aset yang diterima secara pindahan hendaklah dilupuskan oleh Kementerian/Jabatan penerima mengikut tatacara pelupusan yang berkuatkuasa. Kos pengendalian pindahan hendaklah ditanggung oleh penerima. (d) Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Permohonan atau keperluan penerima. (ii) (c) Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:(i) (ii) Antara Kementerian/Jabatan Kerajaan latihan atau pameran sahaja. dan Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus selepas aset diterima oleh pemohon. dan Kos pengendalian dan ditanggung oleh penerima. atau Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai bahan latihan atau pameran.

digelek dan sebagainya perlu diambil terlebih dahulu supaya (ii) (iii) (iv) 51 . Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau pameran hendaklah digunakan bagi maksud tersebut sahaja. Jabatan Laut dan lain-lain. Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan berserta Sijil Pelupusan Aset KEW. dipotong. organisasi.PA-19 selepas aset diterima oleh pemohon.(e) Cadangan pelupusan secara hadiah hendaklah disokong dengan Surat Permohonan daripada Kementerian/Jabatan.10 Musnah (a) Kaedah pelupusan secara musnah boleh dilaksanakan bagi aset yang tiada nilai jualan/nilai sisa atau aset yang berunsur keselamatan dengan cara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (b) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam Langkah-langkah berikut hendaklah diambil sebelum pelupusan secara musnah dilaksanakan:(i) Mendapat kelulusan tempat pemusnahan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Jabatan Alam Sekitar. Bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai alat ganti hendaklah ditanggal/dikeluarkan terlebih dahulu untuk kegunaan akan datang. kenderaan yang dihadiahkan untuk latihan hendaklah digunakan untuk latihan sahaja dan tidak boleh dibaiki dan digunakan semula di jalanraya. (f) (g) 33. Contohnya. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain. Tindakan bersesuaian seperti diketuk. Mematuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan.

tiada mana-mana pihak dapat mengambil dan menjual semula atau bagi aset yang mempunyai unsur-unsur keselamatan. (c) (d) 36. 33.PA-18 hendaklah disediakan selepas tindakan selesai. TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN (a) (b) Label Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan pada aset hendaklah dipadamkan. 34. Jabatan Pengangkutan Jalan hendaklah diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan Kementerian/Jabatan dibatalkan. PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat. dan (v) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. 35. Kad Pendaftaran kenderaan bermotor diserahkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa. tiada sebarang maklumat dapat diakses. dan Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus adalah dikecualikan daripada semua jenis cukai. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PELUPUSAN Carta aliran dan proses kerja pelupusan adalah seperti di Jadual 3 dan Jadual 4. 52 . Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan peraturan berkenaan.11Kaedah-Kaedah Lain Pelupusan Kaedah-kaedah lain yang tidak dinyatakan seperti di para 32 hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.

jika perlu Sediakan maklumat aset dalam Borang Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan >RM500.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan <RM500.pindah persekutuan ke negeri. Kemaskini rekod 10(b) Kementerian/Jabatan 10(b) Nilai perolehan asal <RM50. Syor kaedah pelupusan hadiah.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus dan dokumen lain.PA-17 Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan Laporan Lembaga Pemeriksa dan tandatangan Kemukakan Laporan Lembaga Pemeriksa kepada Urusetia Pelupusan Urusetia menyemak laporan dan pastikan dokumen sokongan disertakan 4 5 6 Kembalikan kepada Lembaga Pemeriksa 8a Tidak 7 8 Ya 9 Lengkap ? Tentukan Kuasa Melulus Semak bidang Kuasa Melulus: Perbendaharaan 10(a) Nilai perolehan asal >RM50. tukar beli.000. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA.JADUAL 3 CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1 2 3 Kenalpasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. 10 10(a) Lulus ? 11 Tidak Ya 12 13 14 11 (a) Kembalikan kepada Urus Setia untuk maklumat lanjut Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW.000 15 16 53 .PA-16.

10(b) 11 11(a) 12 13 14 15 16 b) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW.PA-18 bagi pelupusan kaedah musnah Kemaskini rekod daftar aset. tukar barang Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan Gambar aset.PA-16. 54 .000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500.000 Syor kaedah pelupusan hadiah. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap. Jika pelupusan tidak diluluskan.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta :a) b) Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan:a) b) c) d) e) PEP bagi aset mekanikal/peralatan teknikal/perkakasan komputer Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli.000 Jika pelupusan diluluskan. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA. Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. Sediakan maklumat aset dalam KEW. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut. Kemukakan kepada Kementerian/Jabatan jika: Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.PA-17 seperti berikut:a) b) c) d) e) 4 5 6 7 Keterangan aset Kuantiti Tarikh pembelian Tempoh digunakan/disimpan Nilai Perolehan Asal Proses Kerja f) Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW. terus ke proses 12. jika perlu. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan jika: i) ii) Nilai perolehan asal melebihi RM50.JADUAL 4 PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. tukar beli. jika perlu Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah 8 8a 9 10 10(a) hadiah/pindahan Jika laporan lengkap.PA-17 Kemukakan KEW. pindah persekutuan ke negeri.

PA-17) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan... (Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama:………………………………… Jawatan:……………………………… Cop: 55 . 2. ……………………………………….55 KEW. . Rujukan: Tarikh: Kepada: ………………………… ………………………… (Nama Pegawai yang dilantik) LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama ……………… (tahun) mulai dari …………….PA-15 No. hingga ………………. Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.

.

.

.PA-18 KEMENTERIAN/JABATAN: _____________________________________________ SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan.…………………. :……. Tandatangan Nama: …………………….…….…………………………… …………….. :………………………………….KEW. Jawatan: ……………………. Cop: * Pilih mana yang berkenaan 58 . Jenis Aset Kuantiti Secara Tarikh Tempat :…………………………………. Jawatan: …………………… Cop: ……………………………… Tandatangan Nama: ………………………. : (Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)* :……………………………...

KEW.………. bertarikh ………….Resit …….. Bilangan item . (Dokumen berkaitan disertakan) 5.. (Sijil Menyaksikan Pemusnahan disertakan) 4. (Salinan Kad Kawalan Stok Disertakan) Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Jabatan/Bahagian : …………………………………… : …………………………. saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan seperti berikut :1.. Bilangan item: ……………………………….…………………………………………………………………………. 59 .. Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain.………………………… (salinan resit disertakan) 3.………….……. Aset berikut telah dilupuskan secara musnah.. Aset berikut telah dimasukkan ke dalam stok. Bilangan item ….……………………….. Bilangan item ………….. Kaedah pelupusan: ……………………………. Aset berikut telah dilupuskan secara dijual.………………………………………………………………… (Surat Akuan Terima disertakan) 2.…………………………………………………….PA-19 KEMENTERIAN/JABATAN:____________________________________________ SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Merujuk surat kelulusan No. Rujukan ………………………………………………. Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah... Bilangan item: ……………………. : …………………………………… : …………………………………… : No.………………………………………… dipindahkan/hadiah kepada…………………... Cara dimusnahkan: ……………………………………………………………………...

KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN TAHUN : …………… KEMENTERIAN/JABATAN :……………………………………………………………………………………………………………………

BIL

KEMENTERIAN/ JABATAN

JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL (RM)

HASIL PELUPUSAN (RM)

JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA (RM) KAEDAH JUALAN PINDAHAN MUSNAH LAIN

Nota : Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya

Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh

: ……………………………………….. : ………………………………………… : ………………………………………… : ……………………………………… 60

Cop Jabatan :

KEW.PA-21 No. Tender : KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1. Tender adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

Bil. 1. 2. 3. 2.

Keterangan aset

Kuantiti

Harga Simpanan

Deposit Tender

Aset boleh dilihat pada ___________ hingga ___________ di antara jam _________ hingga __________ di _____________________________________.

3. 4.

Tender akan ditutup pada ______________ jam 12.00 tengahari. Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.PA 22) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bagi tender tempatan atau 90 hari bagi tender antarabangsa bermula dari tarikh tender ditutup.

5.

Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul berlakri dan ditanda dengan No. Tender ___________ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

61

6.

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN TENDER 6.1 6.2 Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. Petender adalah dikehendaki menyertakan deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau tertakluk kepada maksima RM10,000. Deposit Tender hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order atas nama _____________________________________(Kementerian/Jabatan). 6.3 6.4 Tawaran tanpa/kurang deposit tender tidak akan dipertimbangkan. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-iswhere-is-basis). 6.5 6.6 Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. 6.7 Petender yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemberitahuan keputusan. Jika bayaran penuh tidak dijelaskan dalam tempoh 14 hari, deposit tender akan dirampas. 6.8 Petender yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan.

62

KEW PA-22 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan, Tawaran Untuk Tender No. …………../…….. Merujuk kepada perkara di atas, saya/syarikat berminat menyertai tender tersebut. 1. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM)

63

000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia ________________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. terima kasih. Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan). Bersama-sama ini disertakan deposit tender (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM10.2. Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 64 . 3. Sekian.

Jawatan : ……………………….. Tarikh :________________________ 65 .KEW.. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ………………. Kod Petender Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen tender yang diterima sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana tender yang dijadualkan. Jawatan : ……………………… __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Jawatan : ……………….PA -23 JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk dipamer di Papan Kenyataan) Bil.

00 tengahari.KEW. 2. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil. Tawaran sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW. 5. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.PA 25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. 1.PA-24 No. ________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Alamat: Tarikh: Cop: 66 Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender 3. Sebutharga _______/_______ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat:_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Tarikh tutup sebutharga pada ________________ jam 12. Sebutharga : KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/Jabatan: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 1. 3. Aset boleh dilihat pada ________________ dan/hingga ________________ di antara jam _____________________ hingga ______________________ di _________________________________________________________________. 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari. . 2. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No.

SYARAT DAN PERATURAN SEBUTHARGA 1. Jika gagal. 3. 6. dijelaskan dalam tempoh tersebut. 8. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. Tawaran tanpa/kurang deposit sebutharga tidak akan dipertimbangkan. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-whereis basis). Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle). Penyebutharga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebutharga sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5. bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. Deposit sebutharga hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama ______________________________________________(Kementerian/Jabatan). Jika bayaran tidak tidak akan sebutharga 67 . 4. 2. 5. mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan.000 mengikut mana yang terendah. deposit dikembalikan. 7.

………….KEW.../……. Merujuk kepada perkara di atas. saya/syarikat berminat menyertai sebutharga tersebut. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan. Tawaran Untuk Sebutharga No. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM) 68 . 1. PA-25 BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No.

Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 69 . terima kasih. Bersama-sama ini disertakan deposit sebutharga (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM5.3. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan). Sekian. 4. Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan.000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia _________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no.

. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana sebutharga yang dijadualkan. Tarikh :________________________ 70 . __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ……………….. Jawatan : ………………. Jawatan : ……………….KEW.. Jawatan : ………………. Kod Penyebutharga Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima sebelum diperiksa... __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ……………….PA-26 JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan) Bil..

.... Senarai aset yang akan dilelong adalah seperti di KEW....... Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan........................ hingga ........... Semua aset boleh dilihat pada tarikh.........................000............................. Semua aset adalah dilelong sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is-basis)..... ........ 71 .................KEW...................... (iv) (v) (vi) Jabatan berhak mengubah susunan jualan tersebut di senarai KEW...............PA27(A) dan menarik balik mana-mana aset daripada senarai tersebut...... no.... perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh.................. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1................. (iii) Penawar harga tertinggi adalah pembida yang berjaya dan jika ada apaapa perselisihan yang berbangkit mengenai penawar yang tertinggi...................... aset berkenaan akan dilelong semula.PA-27(A)........................... di alamat .............. (nama Kementerian/ Jabatan) akan mengadakan jualan lelong aset seperti berikut:Tarikh Masa : : ..................................... Jabatan ini hendaklah bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual..... Syarat dan peraturan lelong adalah seperti berikut:(i) (ii) Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan....................PA-27 KENYATAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN Dimaklumkan bahawa................ 3.............. .... di antara jam . dan/hingga .................... Tempat : 2................

Kad Pengenalan dan alamat kepada pegawai pelelong semasa jualan dilakukan. 72 . (viii) Pembida yang berjaya hendaklah memberitahu nama penuh. Jabatan berhak untuk melupuskannya. (xi) Segala bayaran hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum aset boleh dikeluarkan dari premis Jabatan. Pembida yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelong. Jika tidak. (ix) (x) Pembayaran penuh hendaklah dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan.(vii) Semua perbelanjaan bagi mengangkut aset hendaklah ditanggung oleh pembida sendiri. no.

........... 9............ 2...........PA-27(A) SENARAI ASET YANG DILELONG KEMENTERIAN/ JABATAN: ___________________________________________ Lot 1. (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : ........... Jenis Aset Kuantiti Harga Simpanan (RM) ....... 6.... 5............................................... 3. : ......... Cop Kementerian/ Jabatan: 73 .......... 8.KEW.... 4......... : ......................... 7............................................................... 10....

forestry. 4. other than Farm-type machinery. machines for cleaning. trucks. Milking machines and dairy machinery. grain or dried leguminious vegetables. heat pumps and air conditioning machinery. including straw of folder balers. 5. lawn or sports ground rollers such as ploughs. cultivator. cranes and Etc. weeder. Harvesting or threshing machinery. recovery vehicles. lorries. Air Conditioning Machinery 6. Boilers 8. scarifiers. fruit or other agricultural produce and other agricultural machinery. freezers and other refrigerating or freezing equipment. poultry-keeping or bee-keeping machinery. harrow. Automotives 7. planter. Agricultural. super -heated water boilers. grass or hay mowers. cars. sorting or grading eggs. 3. sorting or grading seed. Refrigerators. poultry incubators and brooders. Agricultural. horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation. vans. machinery used in the milling industry or for the working of cereal or dried leguminous vegetables. PERKARA 2. Motorcycles.Kembaran A ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR BIL Agricultural Machinery 1. 74 . Steam or other vapours generating boilers. Machines for cleaning. including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment. seders. spreaders and fertilizer distributors.

closing. pile drivers. 10. 75 . jars. ventilating or recycling hoods. Bulldozers. road rollers and other building or road construction machinery. mechanical stokers. tamping machines. Construction Plants and Machinery 11. PERKARA Pulley tackle and hoists. tubes and similar containers. cranes. mechanical shovels. Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines).BIL Cranes and Hoist 9. Dish washing machines. machinery for cleaning or drying bottles or other containers. skip hoists. levelers. bridge cranes. graders. mobile lifting frames. including cable cranes. boxes. for pulverised solid fuel or gas. bags or other containers. Dish Washing Machines. Air or other gas compressors and fans. including their mechanical ash dischargers and similar appliances. portal or pedestal jib cranes. scrapers. angledozers. shovel loaders. winches and capstans. other packing or wrapping machinery for aerating beverages. staddle carries and works trucks fitted with a crane – overhead travelling crane. Fans 15. sealing or labeling bottles. Packing Or Rapping Machines 12. machinery for capsuling bottles. cans. Furnace burners for liquid fuel. jacks. excavators. Ships derricks. Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines. Furnace 16. tower cranes. 14. horing machinery. machinery for filling. Engines 13.

pasteurising. drying. Heat Treatment Equipments And Heat Exchanges 20. handling. cranes. Mechanical appliances for projecting. Gas Producer 18. dryers. instantaneous or storage water heater. surgical or laboratory sterilizes. Gas producer. cooking. PERKARA Industrial or laboratory furnaces and ovens. 25. condensing or cooling. fire fighting equipments including fire extinguishers and auxiliary equipments. distilling. Locomotives 24. other works trucks fitted with lifting or handling equipment. 76 . Machinery. testing coaches and track inspection vehicles). loading or unloading machinery. including incinerators. Rail locomotives and coaches Railway or tramway maintenance or service vehicles (for example. acetylene gas generator and etc. evaporating. vaporising. cooling tower. Medical. Jet Projecting Machines 21. heat exchange. Handing Equipments 19. 22. Forklift trucks. workshops. plant or laboratory equipment. steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines. rectifying. conveyors and other lifting. trackliners. steaming. roasting. Lift And Escalators 23.BIL 17. sterilizing. ballast tampers. for the treatment of materials by process involving a change of temperature such as heating. dispersing or spraying liquids or powder. Lift and escalators.

parking facilities. drafting machines. 34. checking quantity of heat. surface tension. PERKARA Railway or tramway goods vans and wagons. clutches and brakes. 77 . Electric motors and generators. instruments for measuring length. Gas. clamps and similar bolding devices. barometers. Electro magnets.BIL 26. marking out or mathematical calculating instruments (for example. expansion. disc calculators). Soldering. gas or smoke and analysis apparatus. thermometers. 30. mechanical. porosity. sound or light. roads. level. electro. Hydrometers and similar floating instruments. machines and apparatus. protractors. 32. 36. spectrometers. with self-contained electric motor. pyrometers.magnetic lifting heads. Railway or tramway track fixtures and fitting. Drawing. liquid or electricity supply or production meter. instruments and apparatus for measuring or checking viscosity. inland waterways. callipers). 33. Mecha-Electric Equipments 28. safety or traffic equipment for railways. 35. drawing sets. 27. slide rules. Electric generating sets and rotary converters. pantographs. Instruments and apparatus for measuring or checking the flow. electro magnetic or permanent magnet chucks. brazing or welding. including electro mechanical) signalling. refractometers. Metrological Equipments 31. pressure or other variables liquids or gases (for example polarimeter. Electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets. tramways. micrometers. port installations or airfields. measuring rods and tapes. 29. hygrometers and psychrometers. electro-magnetic couplings. for use in the hands (for examples. Electro-mechanical domestic appliance.

spinning. Wrist-watches.BIL 37. lace. milling machine and etc. alarm clock. tulle. trimmings. hydraulic turbines. Steam turbines. surgical. Workshop equipments and machinery such as lathe machine. production counters. Machines for extruding. Nota: Sumber daripada JKR. 46. braid or net and machines for tufting. stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn. Workshop Equipments 45. driller. gas turbines. drawing texturing or cutting textile materials.washes and other watches. 39. Turbines 42. 78 . 44. Weighing Machinery. taximeters. Instruments and appliances used in medical. other electromedical apparatus and sight testing instruments. water wheels. All musical instruments. sharper. including stop watches. miliometers. PERKARA Revolution counters. 47. Weaving machines (looms) Knitting machines. 38. doubling or twisting machines and other machinery for producing textiles yarns textile reeling or winding machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines. pedometers and speed indicator tachometer. hydraulic jack machine. Medical Equipments 40. Textile Machinery 43. Machines for preparing textile fibres. including scientigraphic apparatus. embroidery. pocket. dental or veterinary sciences. Musical Instruments 41. wall clocks.

Pembaca kad 6. Kira-kira dan Logik 3. Mesin penebuk 7. Pembaca tanda optik (OMR) 9. Alat pen bercahaya 79 . Pembaca pita kertas. Alatan yang terkandung di dalam CPU 1. Ingatan Utama 4. Pemacu pita magnetik dan kawalannya Perkakasan Periferal/Storan Sekunder 3. Unit Kawalan. Pemacu cakera dan kawalannya 2. Unit konsol 3. Alat storan mikroflis 5. Pemacu pita katrij/kaset dan lain-lain 1. Teletaip 4.KEMBARAN B SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER JENIS PERKAKASAN ALAT/KOMPONEN 1. Unit Pemprosesan Pusat (CPU) Perkakasan Utama 2. Alat Input/Output 5. Pemacu cakera liut 4. Unit pameran video 2. Pembaca aksara aptik (OCR) 8.

10. Modem Perkakasan Komunikasi 3. Degitiser Alat Input/Output 12. Telepencetak dan lain-lain 1. Scanner 13. Line driver 4. Alat rangkaian (networking device) dll. Pencetak 14. Alat antara muka 5. Tetikus 11. 80 . Pemplot 15. Unit kawalan Komunikasi 2.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB F KEHILANGAN dan HAPUS KIRA .

1 Peringkat Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50.BAB F . 81 . dan Membolehkan tindakan surcaj atau tatatertib dikenakan ke atas kecuaian pegawai. Walkie-Talkie. “Pegawai Pengawal” ialah Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan. “Hapus kira” ialah satu proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang. kebakaran. Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan aset kerajaan. bencana alam. kesusutan.000. kemalangan. daerah. Semua kehilangan yang melibatkan peralatan Elektronik. Menyelaraskan rekod aset. pejabat atau pejabat wilayah. Mengawal kerugian yang ditanggung oleh Kerajaan akibat kehilangan aset. Komunikasi dan ICT seperti di bawah tanpa mengira nilai perolehan asal iaitu:(i) (ii) (iii) Telefon Bimbit. “Ketua Jabatan” termasuk ketua sesuatu cawangan. Kamera Digital. KUASA MELULUS 38. 37. penipuan atau kecuaian pegawai awam. OBJEKTIF Hapus kira aset kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 38.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500.KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA “Kehilangan” bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian. daerah kecil.

Komputer Riba. (viii) LCD projector.1(b). (ix) (x) (c) Pemain CD/DVD. (b) 39.2 Peringkat Pegawai Pengawal (a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50. Personal Digital Assistant (PDA).1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan adalah bertanggungjawab sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira. penipuan atau kecuaian pegawai awam tanpa mengira nilai perolehan asal. penipuan atau kecuaian tidak melibatkan pegawai awam. Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat menggunakan contoh format KEW.2 Tugas-tugas Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang melalui Daftar Harta Modal/Inventori. 39.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. dan Smartphone. URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA 39. Mendapatkan Laporan Awal KEW. Pegawai Pengawal sebelum meluluskan apa-apa hapus kira mesti berpuashati bahawa soal kecurian.(iv) (v) (vi) (vii) Kamera Video.PA-28 daripada Ketua Jabatan.000 dan tidak melibatkan aset di para 38. Palmtop/ Pocket PC. dengan 82 . Semua kehilangan yang melibatkan kecurian. Mengemukakan Laporan Awal dan salinan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal.PA-29. 38.

PA-30 daripada Mengemukakan Laporan Akhir bagi mendapatkan ulasan dan syor daripada Pegawai Pengawal.(e) (f) (g) (h) (i) Mendapatkan hasil siasatan polis.PA-31 daripada Ketua Jabatan dan mengemukakannya kepada Kuasa Melulus dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan hapus kira. Mendapatkan Sijil Hapus Kira KEW. PROSES HAPUS KIRA 40. Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan hapus kira lengkap dan teratur. dan 83 . tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut:(a) Pegawai yang mengetahui kehilangan hendaklah melaporkannya kepada Ketua Jabatan dengan serta merta. Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan walaupun laporan hasil penyiasatan polis belum diperolehi.PA-32 ke Perbendaharaan tidak lewat dari 15 Mac tahun berikutnya. Akhir KEW. dan Menyedia dan mengemukakan Laporan Tahunan Tindakan Surcaj/Tatatertib KEW. Mendapatkan Laporan Jawatankuasa Penyiasat. Mendapatkan maklumbalas kedudukan tindakan surcaj/tatatertib daripada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib dan memaklumkannya kepada Perbendaharaan. Memaklumkan keputusan kepada Ketua Jabatan untuk tindakan kemaskini rekod daftar aset. Memaklumkan syor surcaj atau tatatertib kepada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib untuk tindakan selanjutnya. (j) (k) (l) (m) (n) 40.1 Melaporkan Kehilangan Apabila terdapat apa-apa kehilangan aset Kerajaan.

Akauntan Negara. dan sekurang-kurangnya dua (2) orang ahli di mana pegawai yang lebih kanan sebagai Pengerusi.(b) Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang mengetahui kehilangan berlaku. pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat. 40.3 Jawatankuasa Penyiasat (a) Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan KEW. Pegawai Pengawal dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan 84 . dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Bagi kes kehilangan yang melibatkan seseorang Ketua Jabatan. 40. Ketua Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara. Laporan Awal hendaklah disediakan oleh pegawai atasannya diperingkat Kementerian/Ibu Pejabat.2 Laporan Awal KEW. hendaklah melaporkan kepada Polis dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dari waktu kehilangan diketahui.PA-29 dengan segera dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani.PA-28 (a) Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal. Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku hendaklah dengan segera. dalam tempoh dua (2) hari bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan Laporan Polis terus kepada:(i) (ii) (c) Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana kehilangan aset berlaku. Keanggotaan Jawatankuasa Penyiasat terdiri daripada:(i) (ii) (iii) (c) pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan dari bahagian/unit yang sama. (b) Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan. (b) Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia.

Memeriksa sendiri tempat berlakunya kehilangan. jika ada. Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh dilampirkan kepada Laporan Akhir. 40. gambar lokasi kejadian (jika perlu) dan dokumen-dokumen berkaitan ke Perbendaharaan. salinan Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori. Pengawai Pengawal setelah berpuas hati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab untuk:- (b) (c) (d) (e) 85 .4 Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Penyiasat:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Menjalankan siasatan dengan segera selepas pelantikan. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan. Laporan akhir hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/Daftar Inventori.PA-30 (a) Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir dan kemukakan kepada Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh pelantikan. Laporan Akhir perlu dikemukakan mengikut tempoh yang ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis belum diperolehi. Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan Laporan Akhir untuk syor dan ulasan kepada Pegawai Pengawal.5 Laporan Akhir KEW. Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) dan Arahan Keselamatan Kerajaan dipatuhi. Mengenalpasti kelemahan yang wujud. Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang. dan Menyediakan dan menandatangani Laporan Akhir. Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulangnya kejadian kehilangan.Malaysia yang tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai Jawatankuasa Penyiasat. 40.

(c) (d) 42. 41. Maklumkan keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib ke atas syor surcaj/tatatertib kepada Perbendaharaan dalam tempoh sembilan (9) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. TINDAKAN KEMENTERIAN/JABATAN SELEPAS KELULUSAN (a) (b) Kelulusan hapus kira hendaklah dicatatkan di dalam Daftar Harta Modal atau Inventori. (g) Laporan Akhir yang lengkap dengan syor dan ulasan Pegawai Pengawal hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan. Syor Surcaj/Tatatertib hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian/Jabatan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan.PA-31 dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan. atau oleh Jawatankuasa Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru untuk menjalankan siasatan semula. dan Menandatangani sendiri syor dan ulasan. 86 .(i) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang dengan surcaj atau tatatertib atau kedua-duanya sekali. (ii) (iii) (f) Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal boleh mengarahkan siasatan semula. Bagi maksud ini Pegawai Pengawal boleh:(i) (ii) Mengarahkan siasatan semula Penyiasat sedia ada. atau Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang tanpa surcaj atau tatatertib. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA HAPUS KIRA Carta aliran dan proses kerja hapus kira adalah seperti di Jadual 5 dan Jadual 6. Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset KEW.

JADUAL 5 CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET 1 2 3 4 5 6 Kembalikan kepada J/Kuasa Penyiasat 8a Tidak 7 Laporkan kehilangan serta merta kepada Ketua Jabatan Laporkan segera kepada Polis dalam masa 24 Jam Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.PA-29 dan kemukakan kepada Urus setia Urus setia semak Laporan Akhir 8 Ya 9 Lengkap ? Urus setia kemukakan Laporan Akhir kepada Pegawai Pengawal untuk syor dan ulasan.PA-28 J/kuasa Penyiasatan menjalankan siasatan J/kuasa Penyiasatan sediakan Laporan Akhir KEW. Kembalikan kepada Urus setia untuk siasatan semula 11a Tidak 10 11 Ya 12 Puas hati ? a) Berikan syor dan ulasan di Laporan Akhir b) Luluskan Hapus Kira jika di bawah bidang kuasanya.PA-31 kepada Perbendaharaan .PA-27 dan kemuka kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan Pegawai Pengawal lantik J/kuasa Penyiasatan KEW. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir. Kemukakan Laporan Akhir kepada Perbendaharaan Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan Lulus ? Ya Maklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan 13 14 Kembalikan kepada Pegawai Pengawal untuk maklumat lanjut Tidak 15a 15 16 17 18 87 Kemukakan Sijil Hapus Kira KEW.

Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. Urus setia menyemak Laporan Akhir. Jika tidak berpuas hati.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan. Kemukakan ke Perbendaharaan jika:(a) Nilai perolehan asal melebihi RM50. dan (b) memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada). Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:(a) Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal/Inventori. Jika Perbendaharaan memerlukan penjelasan lanjut.1(b). Pegawai Pengawal hendaklah:(a) Memberi syor dan ulasan. (b) Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula. Jika Laporan akhir lengkap. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan. Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW. penipuan atau kecuaian pegawai awam.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan. 4 5 6 7 8 8a 9 10 11 11a 12 13 14 15 15a 16 17 18 88 . Kementerian/Jabatan hendaklah:(a) mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan. dan (b) Meluluskan hapus kira jika:(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50.1 (b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal. (b) Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir.000. permohonan dikembalikan kepada Pegawai Pengawal. dan (c) Melibatkan soal kecurian. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW. terus ke proses 12. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat.JADUAL 6 PROSES KERJA HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Proses Kerja Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan.PA-29. Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. terus ke proses 16. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. terus ke proses 9. Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38.PA-31. dan (c) Syor surcaj/tatatertib jika ada. Ketua Jabatan/pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui.

Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku.KEW. Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja. Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini. 6. 5. No. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset yang hilang. Rujukan dan Tarikh Laporan Polis. Catatan. 10. 11. nama dan jawatannya. Cara bagaimana kehilangan berlaku.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan :1. 3. 4. ………. Jika ya. Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Jabatan : 89 . 8. (a) (b) (c) (d) (e) 2. Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku. 9. Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui.………………………. Keterangan Aset yang hilang. 7.

(No. : ………………………………………… : ………………………………………………………………. Rujukan Fail: Tarikh: Kepada: …………………………………… …………………………………… (Nama dan Jawatan Pegawai yang dilantik) PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan Penyiasat ini melantik tuan/puan (nama sebagai aset) Pengerusi/Ahli Jawatankuasa untuk menyiasat kehilangan ………………………………………………………………………………… di.k.PA-29 No.. Rujukan Laporan Awal ……………………………….(tarikh).) 2..(Kementerian/Jabatan/PTJ) mulai dari tarikh surat ini. Tuan/Puan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan. : ……………………………………………………………….KEW..PA-30) yang dilampirkan. Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan s... Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai panduan. Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum ………………..... 3....………………………………………………………. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 90 .. seperti Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (KEW.

Bertanggungjawab sebagai penyelia. Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Anggaran Nilai Semasa 2.PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan: 1. Bagaimana kehilangan diketahui Bagaimana kehilangan berlaku 3. (a) Nama pegawai yang: (i) (ii) (iii) Secara langsung menjaga aset tersebut. sila sertakan. Bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Perihal Kehilangan (a) (b) (c) (d) (e) Tarikh diketahui Tarikh sebenar berlaku Tempat kejadian. 91 . 4. Keterangan Aset yang hilang. Jika ada.KEW.

. Rumusan Siasatan 8. 6. (Jika ada. Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan memberikan justifikasi. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah berulangnya kejadian ini.(Pengerusi) …………………………………………. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. 7. berikan butir-butir ringkas dan rujukannya) (vii) Maklumat lain. Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya. Jika ada nyatakan tarikh kuatkuasa hukuman. 92 . jika ada. Arahan Keselamatan Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau diikuti. Nyatakan adakah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan.. 5. nyatakan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Jawatan hakiki pada masa kehilangan Tugasnya (sertakan senarai tugas) Taraf Jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/ sementara/ kontrak) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. ………………………………………….. ………………………………………….(b) Mengenai setiap pegawai di atas. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut.

. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh 9.(Ahli) …………………………………………. : : : : ………………………..(Ahli) ………………………………………….. …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal :Syor : Ulasan: Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : Cop Kementerian/Jabatan: 93 ... ………………………………………….

: ………………………………………………….. : …………………………………………………. : ………………………………………………….. Pendaftaran Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Kementerian/Jabatan: : …………………………………………………. Aset berikut telah dihapus kira dan Daftar Harta Modal/Inventori berkenaan telah dikemaskini..KEW. 94 ..PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Merujuk kelulusan Perbendaharaan Bil ………………………………… bertarikh ………………. Bil Jenis Aset No.

:………………………………………………………………. Perbendaharaan Kementerian/ Jabatan Jenis Aset Punca Kehilangan JUMLAH Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh :………………………………………………………………. :………………………………………………………….KEW.…… 95 . Kelulusan Bil.PA-32 LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN TAHUN………… KEMENTERIAN…………………………………………………………. :……………………………………………………………….……………………………………………………………………… Nilai Perolehan Asal (RM) Nilai Semasa (RM) Tindakan Surcaj Amaun Surcaj (RM) Tarikh Dikenakan Tindakan Tatatertib Jenis Hukuman Tarikh Dikenakan Ruj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful