P. 1
1) PEKELILING PERBENDAHARAAN 5 2007

1) PEKELILING PERBENDAHARAAN 5 2007

|Views: 15|Likes:
Published by kuelee
Pekeliling 2007
Pekeliling 2007

More info:

Published by: kuelee on Jun 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2013

pdf

text

original

KK/BKP/10/535/36 Jld.

2 (15)

KEMENTERIAN KEWANGAN

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.5 TAHUN 2007

Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

TUJUAN 1. Pekeliling Perbendaharaan ini bertujuan untuk memperkemas dan

memantapkan peraturan Pengurusan Aset Alih Kerajaan. LATAR BELAKANG 2. Pengurusan aset wajar diberi keutamaan oleh Kementerian/Jabatan kerana ia

merupakan aspek penting dalam pengurusan kewangan. Peraturan mengenai Pengurusan Aset Alih Kerajaan pada masa ini terkandung dalam beberapa dokumen yang berasingan antaranya Arahan Perbendaharaan (AP), Panduan PerbendaharaanTatacara Pengurusan Stor (PP-TPS), Pekeliling Perbendaharaan (PP) dan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP). Oleh kerana terdapat berbagai-bagai dokumen, ianya telah menimbulkan kekeliruan di kalangan pegawai awam terutamanya mereka yang terlibat dan bertanggungjawab secara langsung ke atas pengurusan aset alih Kerajaan.

1

3.

Di samping itu, isu kelemahan pengurusan aset alih Kerajaan sering

dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara. Bagi menangani masalah tersebut dan mengambil kira perkembangan semasa maka semua peraturan berkaitan pengurusan aset alih Kerajaan telah dikaji semula, dikemaskini, diseragam dan digabungkan dalam satu tatacara pengurusan aset alih Kerajaan yang menyeluruh.
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL

4. aset

Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan hendaklah memastikan pengurusan alih Kerajaan dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan di

Kementerian/Jabatan masing-masing dengan melaksanakan perkara-perkara berikut :(a) (b) Mewujudkan Unit Pengurusan Aset. Melantik:(i) (ii) (iii) (iv) (c) (d) Pegawai Aset di peringkat Kementerian/Jabatan/Pusat Tanggungjawab (PTJ); Pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan ke atas aset; Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan pelupusan aset; dan Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat kes kehilangan aset.

Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK). Mengemukakan laporan tahunan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya iaitu:(i) (ii) (iii) (iv) Laporan Harta Modal dan Inventori; Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori; Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan; dan Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib.

2

(e)

Memastikan semua aset alih Kerajaan diuruskan mengikut tatacara yang telah ditetapkan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT PENGURUSAN ASET

5.

Menguruskan semua aset alih Kerajaan di Kementerian/Jabatan di bawah kawalannya

meliputi:(a) (b) (c) (d) (e) (f) 6. Penerimaan; Pendaftaran; Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan; Penyelenggaraan; Pelupusan; dan Kehilangan dan Hapuskira.

Menguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa dan Jawatankuasa

Penyiasat. 7. Menjadi Urus Setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan

(JKPAK) Kementerian/Jabatan. 8. 9. 10. Menguruskan pelupusan aset alih Kerajaan. Menguruskan kehilangan dan hapus kira. Menyelaras penyediaan Laporan berikut:(a) (b) (c) (d) Harta Modal dan Inventori; Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori; Pelupusan Aset Alih Kerajaan; dan Tindakan Surcaj/Tatatertib.

3

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN DI KEMENTERIAN/ JABATAN (JKPAK)

11.

Keanggotaan JKPAK di Kementerian/Jabatan adalah seperti berikut :Pengerusi : Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian (Peringkat Kementerian) Timbalan Ketua Pengarah (Peringkat Ibu Pejabat) Pengarah (Jabatan Persekutuan di Negeri) Setiausaha Ahli : : Pegawai Aset Kementerian/Jabatan Semua Ketua Bahagian/Unit Ketua Audit Dalam Pegawai-pegawai lain yang sesuai

12.

Agenda mesyuarat JKPAK adalah seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Kedudukan Semasa Aset Alih Kementerian/Jabatan; Laporan Hasil Pemeriksaan Aset Alih; Laporan Tindakan Pelupusan; Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib; dan Masalah-masalah berkaitan dengan pengurusan aset alih.

13.

Bidang tugas JKPAK adalah merancang, memantau, mengawasi dan menyelia

semua aspek pengurusan aset alih Kerajaan. 14. Mesyuarat JKPAK hendaklah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam

tempoh tiga (3) bulan dan hasil mesyuarat hendaklah dilaporkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA).

4

Dengan pemakaian Tatacara Pengurusan Aset Alih ini.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN 15. KEW. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) yang disediakan bersama- sama dengan Pekeliling ini adalah bermaksud pengurusan Harta Modal dan Inventori yang meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan.PA-5 dengan secepat mungkin tidak melebihi tempoh enam (6) bulan mulai dari tarikh Pekeliling ini dikeluarkan. Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira. 5 . Peraturan ini hendaklah dilaksanakan oleh semua Kementerian/Jabatan dan berkuatkuasa mulai dari tarikh Pekeliling ini. Kementerian/ Jabatan hendaklah memindahkan semua maklumat berkaitan Harta Modal dan Inventori di bawah kawalannya bagi tahun 2006 dari borang lama KEW. PERLAKSANAAN 17.PA-2.312 dan KEW 313 kepada borang baru KEW. Semua Pegawai Pengawal hendaklah memastikan setiap Kementerian/Jabatan di bawah kawalannya menguruskan aset alih Kerajaan mengikut tatacara di dalam Pekeliling ini melainkan jika terdapat arahan lain yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan.PA-3. KEW. PENGUATKUASAAN 16.PA-4 dan KEW.

dan Surat Perbendaharaan K. 7 Tahun 1995. 8 Tahun 2004 hanya para 8-Pengurusan Stor dan Aset sahaja.09)735/3/1-335(SJ. SPP Bil. PP Bil. Panduan Perbendaharaan-Tatacara Pengurusan Stor hanya Bab XIV dan XV sahaja. 6 . Pekeliling Perbendaharaan (PP) dan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) yang berikut adalah dibatalkan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) AP Bab II-Kehilangan dan Hapus Kira. hendaklah disenaraikan di dalam Senarai Daftar Harta Modal yang baru KEW.18. 3 Tahun 1990 hanya peraturan berkaitan barang-barang awam sahaja. 300 J4) mengikut Panduan Perbendaharaan – Tatacara Pengurusan Stor. 2 Tahun 1991. Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Perbendaharaan ini. PP Bil. peraturan berkaitan pengurusan aset yang terkandung di dalam Arahan Perbendaharaan (AP). 300 J3) dan Kad Petak (KEW. 19. hanya peraturan berkaitan barang-barang awam sahaja.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori yang baru KEW. PEMBATALAN 20.PA-5.314) hendaklah dipindahkan ke Kad Kawalan Stok (KEW. Maklumat dalam Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW. SPP Bil.4 bertarikh 19 Jun 1995. 3 Tahun 2002. SPP Bil.1)JD. 2 Tahun 1997. PP Bil.KEW/BKP/PA/535/457(10) bertarikh 7 Januari 2002. Semua aset yang dimiliki oleh Kementerian/Jabatan/PTJ sebelum tahun 2006. Surat Perbendaharaan S(K&B)(8. Panduan Perbendaharaan-Tatacara Pengurusan Stor (PP-TPS).

Bahagian Kawalan dan Pemantauan boleh dihubungi untuk penjelasan lanjut mengenai Pekeliling ini. Ketua Setiausaha Negara Ketua Audit Negara Akauntan Negara Malaysia Semua Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pegawai Kewangan Negeri Semua Badan Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan 7 . Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing.PEMAKAIAN 21. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Aziz bin Wan Abdullah) Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tarikh : 2 Mac 2007 s. Sekian. Wan Abd. (Dato’ Dr. Perbendaharaan Malaysia. 22. Pekeliling ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri. Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.k. terima kasih.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) KEMENTERIAN KEWANGAN .

PA-5 KEW.PA-4 KEW.PA-8 DAFTAR INVENTORI PENJELASAN DAFTAR INVENTORI SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SENARAI DAFTAR INVENTORI DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SENARAI ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… i .PA-7 KEW.PA-2 BAHAGIAN B: DAFTAR HARTA MODAL PENJELASAN DAFTAR HARTA MODAL 15 16 18 29 20 21 22 23 24 KEW.PA-3 KEW.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN KANDUNGAN Tajuk PENDAHULUAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A KEW.PA-6 KEW.PA-1 PENERIMAAN BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN Perenggan Muka surat 1 1-2 3 5 BAB B JADUAL 1 PENDAFTARAN CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN A: DAFTAR HARTA MODAL 3-13 6 12 13 JADUAL 2 14 KEW.

Tajuk Perenggan Muka surat BAB C KEW.PA-18 KEW.PA-10 KEW.PA-13 KEW.PA-12 PENGGUNAAN.PA-19 PELUPUSAN CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN SURAT LANTIKAN AHLI LEMBAGA PEMERIKSA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 23-36 36 53 54 55 56 57 58 59 ii .PA-11 KEW. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI 14-18 25 28 29 30 31 BAB D KEW.PA-14 PENYELENGGARAAN SENARAI ASET YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL 19-22 32 34 35 BAB E JADUAL 3 JADUAL 4 KEW.PA-15 KEW.PA-16 KEW.PA-17 KEW.PA-9 KEW.

PA-28 KEW.PA-21 KEW.PA-26 KEW.PA-27 KEW.PA-22 KEW.0 61 63 65 66 68 70 71 73 74 79 KEW.PA-25 KEW.PA-24 KEW.Tajuk KEW.PA-27(A) KEMBARAN A KEMBARAN B BAB F JADUAL 5 JADUAL 6 KEW.PA-23 KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL TENDER PELUPUSAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN SENARAI ASET YANG DILELONG ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER Perenggan Muka surat 6.PA-29 KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA HAPUS KIRA ASEAT ALIH KERAJAAN LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN PELANTIKAN J/KUASA PENYIASATAN 37-42 81 87 88 89 90 iii .

Tajuk KEW.PA-31 KEW.PA-32 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB Perenggan Muka surat 91 94 95 iv .PA-30 KEW.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) PENDAHULUAN .

yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan.PENDAHULUAN 1.000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. 3. 4. Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan. Perabot. hamparan.000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu. Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira. 4. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah tatacara bagi menguruskan Harta Modal dan Inventori meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan. atau (b) Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal.2 Inventori (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1. 1 (b) . Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual/buku panduan pengguna.1 Harta Modal (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1. langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal. hiasan. Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. Aset Alih terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:4. 2.

Istilah dan perkataan yang diguna pakai dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) hanyalah bagi maksud pengurusan aset alih Kerajaan sahaja. dan Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/ Dapur/Sukan. Hamparan. Hiasan dan Langsir. Kenderaan. 2 . dan Pinggan Mangkuk 6.000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) (b) Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/ Makmal/ Bengkel/ Dapur/ Sukan Tanpa mengira nilai perolehan asal:(ii) (iii) (iv) Perabot.1 Kategori bagi Harta Modal ialah:(i) (ii) (iii) 5.5. Kategori bagi Inventori ialah:(a) Nilai perolehan asal kurang daripada RM1. Harta Modal dan Inventori mengandungi kategori yang ditetapkan seperti berikut:5.2 Loji/Jentera Berat.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A PENERIMAAN .

1. ditimbang atau diuji”. dikira. Pemeriksaan teknikal oleh pegawai-pegawai Kerajaan yang bertauliah hendaklah dilakukan apabila perlu mengikut kaedah yang bersesuaian. (a) (b) (c) Memastikan setiap aset yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan dengan serta merta maka dokumen tersebut hendaklah dicatatkan ‘‘Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa.BAB A .PA-1 jika terdapat kerosakan atau perselisihan. yang sah bagi Aset hendaklah diperiksa. (iv) 3 . ditimbang atau diuji serta merta sebelum disahkan penerimaannya.PENERIMAAN “Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi. Setelah disemak dan diperiksa. dan Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik. sempurna dan selamat untuk digunakan. Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan. dikira. OBJEKTIF (a) (b) (c) 2. pegawai aset/penerima adalah bertanggungjawab menyediakan Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW. PERATURAN PENERIMAAN Aset yang diterima perlu dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan. Langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi semasa menerima aset :(i) (ii) (iii) Menyemak butiran di dalam dokumen memastikan aset yang diterima adalah betul. diukur. “Pegawai bertauliah” ialah pegawai yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu. diukur.

dan Pegawai Penerima hendaklah memastikan aset yang diterima disertakan manual penggunaan dan penyelenggaraan. (vi) (vii) 4 .(v) Borang KEW.PA-1 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan hendaklah dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal. Pegawai Penerima hendaklah memastikan bahawa aset diterima berserta dengan Surat Jaminan daripada pembekal yang mengesahkan bahawa mutunya menepati spesifikasi seperti dalam perjanjian pembelian. jika ada.

.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB B PENDAFTARAN .

2 Aset lucuthak hendaklah didaftarkan berkenaan bercadang menggunakannya. pelupusan dan penggantian aset. PENDAFTARAN ASET HADIAH Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran dan latihan/pembelajaran tidak perlu didaftarkan.BAB B . 5. OBJEKTIF Pendaftaran aset adalah bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 4. Membolehkan keadaan aset diketahui. dokumen berikut boleh dirujuk:7. 7. jika Kementerian/Jabatan Aset lucuthak yang telah dikategorikan di bawah akta tertentu adalah menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal untuk menentukan tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan bagi maksud tersebut sahaja. Invois. 6 . PUNCA MAKLUMAT Bagi mendaftar aset. dan Memudahkan penyelenggaraan.1 6. 6. Nota Serahan. Walau bagaimanapun Kementerian/Jabatan/PTJ hendaklah mewujudkan satu senarai daftar aset berkenaan bagi tujuan rekod. tepat dan kemaskini. PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK 6.1 Aset yang dibeli:(a) (b) (c) Pesanan Rasmi Kerajaan. TEMPOH PENDAFTARAN Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan.PENDAFTARAN 3. Memudahkan pengesanan dan pemantauan. Mewujudkan pangkalan data yang lengkap.

perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi:(a) (b) Format yang sama hendaklah diguna pakai. dan Daftar Inventori KEW.2 Daftar Harta Modal KEW. Kad Jaminan.3. (c) 7.2 dan 7. Surat kelulusan menerima hadiah mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa berserta maklumat lengkap aset berkaitan. 7.4 Aset yang belum berdaftar:Sekiranya tiada punca maklumat seperti di para 7. Manual Pengguna. DOKUMEN PENDAFTARAN 8. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan.PA-3. Aset yang disewa beli:(a) (b) Surat Ikatan Perjanjian.3 Aset yang diterima daripada sumber lain:(a) (b) Salinan daftar jika aset diterima secara pindahan. dan Salinan Sijil Lucuthak bagi aset yang diterima berikutan Perintah Lucuthak oleh Mahkamah.PA-2. 7. pendaftaran hendaklah berasaskan maklumat di fizikal aset berkenaan atau sumber-sumber lain yang berkaitan.(d) (e) (f) (g) 7.1.2 Dokumen Kontrak. Bagi pendaftaran melalui sistem berkomputer.1 Bagi memudahkan urusan merekod dan mengesan sesuatu aset. 8. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. dokumen yang digunakan adalah seperti berikut:(a) (b) 8. Daftar hendaklah dicetak. dan 7 .

(b) (c) (ii) (iii) 8 .PA-3.PA-2 dan KEW. 10. Satu Senarai Daftar Harta Modal dengan menggunakan KEW.PA-2 dan KEW.PA-5 perlu disediakan. BUTIRAN MAKLUMAT Butiran maklumat di dalam KEW. Salinan KEW. Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset di bawah kawalannya.1 Pendaftaran (a) Semua aset hendaklah didaftarkan oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ dengan menggunakan dokumen KEW.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW. Pendaftaran di peringkat Kementerian Kumpulkan senarai daftar PTJ. Nombor siri pendaftaran aset …. URUSAN PENDAFTARAN ASET ALIH 11.(c) 9. PENGESAHAN PENDAFTARAN Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicop pada dokumen punca maklumat yang berkaitan seperti contoh berikut:‘Telah direkodkan pada ……(tarikh).PA-4 dan KEW. Pendaftaran di peringkat Jabatan Kumpulkan senarai daftar PTJ berserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian. Ditandatangan oleh Ketua Jabatan.PA-5 hendaklah dikemukakan secara tahunan seperti berikut:(i) Pendaftaran di peringkat PTJ Kemukakan senarai daftar kepada Jabatan atau Ibu Pejabat.PA-3 hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat. (seperti nombor pada daftar) ‘ 11.

Setiap aset hendaklah ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran. Panduan menyediakan Nombor Siri Pendaftaran mengikut susunan seperti di bawah:Kod Kementerian Kod Jabatan/Bahagian Berasaskan sistem fail yang dikeluarkan oleh Unit = Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (b) (i) (ii) (iii) Kod Kumpulan Aset sama ada: Harta Modal Inventori (iv) Tahun Pembelian (v) Nombor Siri = Diwujudkan secara berturutan = (H) = (I) 9 . dan Hapus kira. emboss bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan berkenaan di tempat yang mudah dilihat dan sesuai pada aset berkenaan. Pemeriksaan aset. mengecat.(d) Daftar aset hendaklah dikemaskini apabila berlaku perkaraperkara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) Penambahan/ penggantian/ penaiktarafan aset. 11. Bagi kenderaan khas yang digunakan untuk tujuan penyamaran dan risikan hendaklah ditandakan di tempat yang tidak mudah dilihat.2 Pelabelan Aset (a) Semua aset hendaklah diberi tanda pengenalan dengan cara melabel. Pelupusan.

11.PA-6 hendaklah disimpan di dalam kabinet berkunci.Contoh melabelkan aset adalah seperti di bawah:- Kementerian Kewangan Bahagian Kawalan dan Pemantauan Harta Modal Tahun Pembelian Nombor Siri KK/ BKP10 / H / 07 / 1 11.3 Pergerakan Aset Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori KEW.PA-6. 11.4 Penyimpanan Daftar (a) (b) (c) KEW. Buku KEW.5 Senarai Aset Di Lokasi (a) Senarai Aset mengikut lokasi aset itu ditempatkan hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset menggunakan KEW. Satu (1) salinan senarai tersebut hendaklah disimpan oleh Pegawai Aset manakala satu (1) salinan lagi disimpan oleh pegawai yang bertanggungjawab.PA-3 hendaklah disimpan dalam fail kulit keras di dalam kabinet berkunci.PA-7 dalam dua (2) salinan. (b) 10 . dan Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi.PA-2 dan KEW.

LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori KEW.(c) Senarai tersebut juga hendaklah dikemaskini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti. 13. lokasi atau pegawai bertanggungjawab.PA-8 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PENDAFTARAN Carta Aliran dan Proses Kerja Pendaftaran Aset Alih Kerajaan adalah seperti di Jadual 1 dan Jadual 2. 11 . 12.

JADUAL 1 CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ 1 Terima aset bersama punca maklumat 2 Tentukan kumpulan aset 3 Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW.PA-7) Simpan daftar aset 8 9 12 .PA -3) Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-5) Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat 4 5 6 7 Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset Tempatkan aset di lokasi Kemaskini Senarai Aset (KEW.

Cop pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat ke atas punca maklumat yang berkaitan bagi aset yang telah didaftarkan. Tempatkan aset di lokasi yang telah ditentukan.PA-5. kemukakan kepada Kementerian. kemukakan kepada Jabatan/Ibu Pejabat.PA-3 oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ. Simpan daftar aset.PA-2 dan Daftar Inventori KEW. Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal KEW. Labelkan nombor siri pendaftaran berserta perkataan Hak Kerajaan Malaysia (HKM) pada aset. 2 3 4 5 6 7 8 9 13 .PA-7). b) Jika senarai disediakan oleh Jabatan/Ibu Pejabat. Senarai daftar ini hendaklah dikemukakan seperti berikut:a) Jika senarai disediakan oleh PTJ.JADUAL 2 PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 Proses Kerja Terima aset oleh Kementerian/Jabatan/PTJ bersama-sama dengan punca maklumat:(a) Aset yang dibeli:(i) Pesanan Rasmi Kerajaan (ii) Nota Serahan (iii) Invois (iv) Dokumen Kontrak (v) Kad Jaminan (vi) Manual Pengguna (vii) Dokumen lain yang berkaitan (b) Aset Sewa beli:(i) Surat Ikatan Perjanjian (ii) Dokumen lain yang berkaitan (c) Aset diterima daripada sumber lain:(i) Salinan daftar jika terima secara pindahan (ii) Surat kelulusan menerima hadiah (iii) Salinan Sijil Lucuthak (d) Aset yang belum pernah berdaftar:(i) Maklumat di fizikal aset (ii) Sumber lain berkaitan Tentukan kumpulan aset mengikut:a) Harta modal b) Inventori Sediakan Daftar Harta Modal KEW. Kemaskini Senarai Aset (KEW.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW.

Siri Pendaftaran: DAFTAR HARTA MODAL Kementerian/Jabatan: Bahagian : BAHAGIAN A Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis/Jenama/Model Buatan Jenis Dan No.(No. Enjin No Casis/Siri Pembuat No Pendaftaran (Bagi Kenderaan) KOMPONEN/AKSESORI: KEW. Pesanan Rasmi Kerajaan Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: Nama Jawatan Tarikh Cop ………………………. Tandatangan Ketua Jabatan : : : : PENEMPATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan Tandatangan 14 ..PA 2 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No.

PA 2 DAFTAR HARTA MODAL BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN.KEW. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF BAHAGIAN B Tempoh Jaminan Bil. Tarikh Butiran Kos(RM) Nama Dan Tandatangan 15 .

Casis/Siri Pembuat 8. Kod Nasional Terdiri daripada 3 kategori iaitu : a) loji/jentera berat b) Kenderaan c) Peralatan/kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/Perubatan /Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan.Van. Tarikh terima : : : : : Jenis enjin seperti diesel. Tarikh harta modal diterima. 3. Sub kategori : Contoh sub kategori bagi kenderaan: Kereta. Radiographic Unit dan sebagainya. Harga semasa Harta Modal dibeli atau diterima. casis dan bagi harta modal yang lain isikan no. Jenis dan No. 4. No. Kapal.Enjin 7. penggantian dan naiktaraf harta modal berkenaan. Butir-butir penempatan. Sekiranya tiada. Pesawat dan sebagainya. Contoh sub kategori bagi Peralatan/Kelengkapan Perubatan: Mesin X-Ray. : Butir-butir penambahan. 2. Buatan : : Contoh 1: Pacuan 4 Roda/Produa/Kembara. 6. No. 9.PENJELASAN TERPERINCI MAKLUMAT DAFTAR ASET DAFTAR HARTA MODAL (Satu (1) daftar untuk satu (1) unit harta modal ) Daftar harta modal mempunyai dua bahagian iaitu :Bahagian A : Butir-butir harta modal dan aksesori yang dibekalkan. Bagi kenderaan isikan no. Sekiranya buatan luar negara nyatakan nama negara berkenaan. Contoh 2: Komputer Riba/Hewlett Packard/L1506. pelupusan/ hapus kira dan tandatangan. Bas. petrol. Dental Chair. contoh: WKL 5592.pendaftaran.Siri Pendaftaran 1. No. No.Kod Nasional Kategori : : : Sila rujuk panduan di para 11. siri pembuat. Enjin seperti 4G54-KN8579. Jenis/Jenama/ Model 5.Pendaftaran Harga Perolehan Asal 10.2 No. pemeriksaan. Bagi kenderaan isikan no. Nyatakan buatan tempatan atau luar negara. 16 . berikan anggaran. Bahagian B BAHAGIAN A No. gas asli dan sebagainya. Motosikal.

2. Tandatangan. BAHAGIAN B 1. dan aksesorinya ialah 'speaker'. Kos Nama dan tandatangan : : Harga penambahan. penggantian atau naiktaraf Nama dan tandatangan pegawai yang mengesahkan penambahan. No. Catatkan tempoh jaminan. 13. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. Tempoh Jaminan : Catatkan tempoh jaminan oleh pembekal. 3. Pesanan Kerajaan dan tarikh : Catatkan nombor dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan untuk pembelian harta modal yang berkenaan. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. 12. : : : Tarikh penambahan. 17. Penempatan : Lokasi harta modal. komponennya ialah 'monitor'. 18. Pelupusan/ Hapus kira : Kelulusan pelupusan atau hapus kira dicatatkan selepas tindakan dilaksanakan dengan menyatakan rujukan kelulusan. jawatan tarikh dan cop : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan harta modal berkenaan ada semasa didaftarkan. Setiap pindahan lokasi perlu direkodkan dan ditandatangan. 16. Pemeriksaan : Pegawai Pemeriksa hendaklah menyatakan tarikh. tarikh ditempatkan dan ditandatangan oleh pengguna/penyelia di lokasi itu. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar.11. nama. penggantian atau naik taraf. 17 . penggantian atau naiktaraf Maklumat penambahan/penggantian atau naiktaraf. Tarikh Butiran Tempoh Jaminan 4. Nama Pembekal dan alamat : Nama dan alamat pembekal atau jika diperolehi dengan cara lain nama pemberi dan alamat 14 Komponen / Aksesori : Komponen/aksesori yang dibekalkan bersama harta modal tersebut Contoh: Bagi komputer. 5. (Gunakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) 15.

Siri Pendaftaran Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Tarikh Rujukan Kaedah Pelupusan Kuantiti Lokasi Tandatangan 18 .(No.PA 3 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop : : : : PENEMPATAN Kuantiti No. Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh ……………………….. Siri Pendaftaran: DAFTAR INVENTORI Kementerian/Jabatan: Bahagian : Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: KEW.

keping. Buah. 9. Tandatangan. 6. Agihan mengikut kuantiti dan no.. Sub Kategori Jenis : : Contoh 1 Kategori: Sub Kategori: Jenis: 5.2 (b) ………. rujukan surat kelulusan.Contohnya nombor daftar boleh terdiri daripada 1-100 kerana satu daftar merekod satu jenis inventori yang diterima dalam satu Pesanan Rasmi Kerajaan. berikan anggaran. Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Harga Perolehan Asal Tarikh Terima No. Kuantiti No. dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan yang dikeluarkan untuk pembelian inventori berkenaan. tarikh dan cop 13. Tarikh inventori diterima sepenuhnya. Catatkan tempoh jaminan.DAFTAR INVENTORI (Satu (1) daftar bagi satu (1) jenis inventori dalam satu Pesanan Kerajaan ) No. jawatan. 5 buah 15 buah KK/BKP/I/O6/1-5 KK/BKP/I/06/6-15 Kelas 5A Kelas 5B : Nama dan alamat pembekal atau pemberi (jika bukan dibeli). Pelupusan / Hapus kira : Catatkan kelulusan pelupusan atau hapus kira selepas tindakan dengan menyatakan kuantiti. 7. nama. bilah. 8. siri pendaftaran di mana aset ditempatkan. Siri Pendaftaran Lokasi 14. Contoh: Hadiah daripada Syarikat ABC bertarikh 20 Jun 2005. Pemeriksaan : Contoh: 20 buah kerusi ditempatkan di 2 lokasi berbeza. No. 11. Nama Pembekal dan Alamat 12.Siri Pendaftaran : Bagi merekodkan nombor siri pendaftaran inventori bagi satu daftar adalah mengikut panduan para 11.Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh : : : : : : Peralatan/ Kelengkapan Sukan Raket Raket Tenis Contoh 2 Perabot Almari Almari Buku Bercermin Contoh 3 Hamparan/ Hiasan & Langsir Hiasan Dinding Lukisan Potret Contoh 4 Pinggan Mangkuk Mangkuk Mangkuk Sup (iii) Hamparan/Hiasan dan Langsir (iv) Pinggan Mangkuk Sila lihat contoh seperti jadual di bawah:- Jumlah/bilangan Inventori.000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) Peralatan dan Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. Penempatan : : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan inventori berkenaan ada semasa didaftarkan. 10. 2. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. Pegawai Pemeriksa hendaklah mengisi tarikh. Harga semasa dibeli atau diperolehi. 15. Catatkan no. Jika bukan dibeli nyatakan. (b) Tanpa mengira Nilai Perolehan Asal:(ii) Perabot 3. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. 19 . set. 1. gulung dan sebagainya. Kod Nasional Kategori : : Kod Nasional Terdiri daripada 4 Kategori iaitu:(a) Nilai Perolehan Asal kurang daripada RM 1. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. 4. Sekiranya tiada.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN NAMA ASET TARIKH PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN ASAL (RM) JUMLAH 20 .PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL BIL.KEW.

KEW. NOMBOR SIRI PENDAFTARAN NAMA ASET TARIKH PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN ASAL (RM) JUMLAH 21 .PA-5 SENARAI DAFTAR INVENTORI BIL.

KEW PA-6 DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Jenis Jenama dan Model No. Siri Pendaftaran Nama Peminjam : : : : Tarikh Dikeluarkan Jangka Dipulangkan Tandatangan Peminjam Pegawai Pengeluar Bil Ketika Dikeluarkan Ketika Dipulangkan Catatan Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh 22 . Siri Pembuat No.

disahkan oleh Setiausaha Bahagian. ii) Lokasi bilik mesyuarat . Tandatangan Nama : _____________________ Jawatan : _____________________ Tarikh : _____________________ (b) Disahkan oleh : ………………………………… Tandatangan Nama : ______________________ Jawatan : ______________________ Tarikh : ______________________ Nota : a) Disediakan oleh Pegawai Aset b) Pegawai yang mengesahkan ialah pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan contohnya : i) Lokasi bilik Setiausaha Bahagian .disahkan oleh pegawai yang menguruskan bilik mesyuarat c) Dikemaskini apabila terdapat perubahan kuantiti. lokasi atau pegawai bertanggungjawab 23 .PA-7 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN : __________________________________________ LOKASI BIL : __________________________________________ KETERANGAN ASET KUANTITI (a) Disediakan oleh : …………………………….KEW..

KEW.PA-3 JUMLAH NILAI INVENTORI(RM) Jumlah ……………………………………………….PA-2 MODAL (RM) BILANGAN KEW. 24 .PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… KEMENTERIAN : _____________________________________________________ BIL KEMENTERIAN/JABATAN DI BAWAHNYA BILANGAN JUMLAH NILAI HARTA KEW. Tandatangan Pegawai Pengawal Nama : ________________________________________ Jawatan : _________________________________________ Tarikh : ________________________________________ * laporan merangkumi semua aset alih yang dipegang sehingga tahun semasa..

PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN .TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB C PENGGUNAAN.

dan Melapor kerosakan dengan menggunakan Borang Aduan Kerosakan Aset KEW. Aset berkenaan hendaklah dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan mana yang lebih awal. pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa.PA-9. OBJEKTIF Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan dikendalikan dengan cekap. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN 14. PENGGUNAAN 15.3 Peraturan mengenai penggunaan. Mengurangkan pembaziran. Mengikut fungsi sebenar seperti manual/buku panduan pengguna. Mencegah penyalahgunaan.2 Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. 15. dan Mengelakkan kehilangan. mahir dan teratur bagi tujuan :(a) (b) (c) (d) (e) 15. Perlu direkodkan. Menjimatkan kos. 15. yang terdapat dalam Dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan. Mencapai jangka hayat.1 Penggunaan aset Kerajaan hendaklah mematuhi peraturan berikut :(a) (b) (c) (d) (e) Bagi tujuan rasmi sahaja. 25 .BAB C – PENGGUNAAN.

18.1 Aset Kerajaan hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun. PEMERIKSAAN 18.3 Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi akan terdedah kepada risiko kehilangan. PENYIMPANAN 16. boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. bertanggungjawab atau kehilangan terhadap aset di apa-apa bawah 16. kerosakan tanggungjawabnya. Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap.2 Setiap pegawai adalah kekurangan. 18.16. 16. 26 .1 Pemeriksaan aset dilakukan ke atas:(a) (b) (c) Fizikal. Rekod. tepat dan kemaskini. 17. maka hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksima. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi bagi mengelak berlakunya kerosakan atau kehilangan aset.2 Tujuan pemeriksaan adalah untuk:(a) (b) (c) Mengetahui keadaan dan prestasinya. dan Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar.3 Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. 18. PEMATUHAN Pegawai yang gagal mematuhi peraturan di atas. dan Penempatan.

PA11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW.PA-10 dan KEW.5 Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW. 27 . 18.7 Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi.PA-11 kepada Ketua Jabatan.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW. 18. 18.PA12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.PA-12 kepada Pegawai Pengawal.18.6 Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW.4 Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW.

Nota: * Potong mana yang berkenaan 28 .Tarikh Kerosakan 7.KEW. Syor Pegawai Aset Nama:…………………………………………………………………. Pengguna Terakhir 6. 4.. 3. Tandatangan Nama:…………………………………………… Jawatan:………………………………………… Tarikh:…………………………………………. 2.PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN Bahagian I (Untuk diisi oleh Pegawai Aset) 1. Jenis Aset Keterangan Aset Nombor Siri Pendaftaran Kos penyelenggaraan terdahulu (jika ada) 5. Perihal Kerosakan : : : : : : 8.. Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan) Diluluskan / Tidak Diluluskan* …………………………………. Jawatan:………………………………………………………………. Tarikh:………………………………………………………………….

(Tarikh Pemeriksaan) 29 Nota: Lokasi: Nyatakan lokasi harta modal mengikut rekod dan lokasi harta modal semasa pemeriksaan. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ………………………………. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan .. (Jawatan) ……………………………….KEW. (Jawatan) ………………………………. Keadaan Harta Modal : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan. Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan. Siri Pendaftaran Jenis Harta Modal Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bahagian: _____________________________________ Keadaan Harta Modal Bil Daftar (KEW.PA-2) Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tida k Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ………………………………..PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Kementerian/Jabatan:______________________________________________ No.

Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ………………………………. Keadaan Inventori : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan.PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bil Jenis Inventori Daftar Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tidak Kuantiti Mengikut Rekod Sebenar Keadaan Inventori Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ………………………………. (Jawatan) ………………………………. Lokasi: Nyatakan lokasi inventori mengikut rekod dan lokasi inventori semasa pemeriksaan. (Tarikh Pemeriksaan) 30 Nota: Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan...KEW. . (Jawatan) ……………………………….

KEW.PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Tahun …………………………. Kementerian : _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di ______________________________________________________________________ (Jabatan/Bahagian/PTJ) telah diperiksa pada ____________________ . (tarikh pemeriksaan) Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Tarikh :………………………………………………………… :………………………………………………………… :………………………………………………………… Cop Kementerian/Jabatan : 31 .

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB D PENYELENGGARAAN .

32 . dan Memelihara imej Kerajaan. Mengurangkan kerosakan. (b) 21. Meningkatkan keupayaan. JENIS PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti berikut:(a) Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa. membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. Menjamin keselamatan pengguna. dan Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance) ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif. Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan. Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan.BAB D – PENYELENGGARAAN 19. Memelihara dan memanjangkan jangka hayat. menservis. MANUAL PENYELENGGARAAN Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tujuan penyelenggaraan. OBJEKTIF Penyelenggaraan aset Kerajaan bertujuan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 20.

(b) (c) (d) (e) Mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya. 33 .PA-13. Melaksanakan Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan hendaklah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan melainkan sesuatu aset itu memerlukan penyelenggaraan segera.PA-14.22. Merekodkan Penyelenggaraan Setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan hendaklah direkodkan dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal KEW. Menilai Program Penyelenggaraan Penilaian hendaklah dibuat ke atas program penyelenggaraan bagi tujuan berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (f) Menentukan matlamat program penyelenggaraan tercapai. dan Membantu pihak pengurusan membuat keputusan tindakan yang sesuai ke atas aset berkenaan. Merancang Penyelenggaraan Setelah aset yang memerlukan penyelenggaraan disenaraikan. PANDUAN PENYELENGGARAAN Pegawai Aset adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah berikut:(a) Menyediakan Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan Aset yang memerlukan penyelenggaraan perlu dikenal pasti dan disenaraikan mengikut KEW. satu program penyelenggaraan hendaklah dirancang dan disediakan. Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta Kerja-kerja penyelenggaraan yang dibuat oleh pihak swasta hendaklah diselia dan dipantau bagi memastikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi. Memastikan penyelenggaraan yang dijalankan bersesuaian dan munasabah dari segi kos dan masa. berkualiti.

No.KEW.PA-13 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Kementerian : Jabatan/ Bahagian : Bil. Siri Pendaftaran Aset Jenis/Jenama/Model Lokasi Aset Catatan 34 .

Siri Pendaftaran Lokasi (d) Nama Syarikat/Jabatan Yang Menyelenggara : : (e) Kos (RM) (f) Nama dan Tandatangan Nota a) Tarikh pembaikan/penyelenggaraan yang telah dilakukan bagi harta modal berkenaan. kontrak/No.KEW. Rujukan Pesanan Kerajaan/ No.Kontrak berserta tarikh d) Nama Syarikat/Jabatan yang menyelenggara Nama syarikat atau Jabatan yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan.PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Aset) Sub Kategori : Jenis : (a) Tarikh (b) Butir-butir kerja (c) No. f) Nama dan Tandatangan Pegawai Aset/ Pegawai Pengangkutan hendaklah menandatangani bagi mengesahkan butir-butir penyelenggaraan tersebut 35 . Pesanan Rasmi Kerajaan beserta tarikh No. e) Kos Kos alat ganti atau kos pembaikan atau kedua-duanya sekali. Kontrak/Pesanan Kerajaan dan Tarikh No. b) Butir-butir kerja Keterangan mengenai kerja-kerja pembaikan termasuk alat ganti yang dibeli c) No.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB E PELUPUSAN .

Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. dan Melebihi keperluan. Usang/obselete. JUSTIFIKASI PELUPUSAN Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Tidak Ekonomi Dibaiki. Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum. 36 . OBJEKTIF Pelupusan aset Kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan. Tiada alat ganti. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan. Menjimatkan ruang simpanan/pejabat. ke 24.BAB E . simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. dan Membolehkan aset milik Kementerian/Jabatan dipindahkan Kementerian/Jabatan yang lain atas sebab-sebab tertentu.PELUPUSAN “Pelupusan” ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. 23. Luput tempoh penggunaan. Disyor selepas pemeriksaan aset. Perubahan teknologi. Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik. Rosak dan tidak boleh digunakan. kawalan.

Tukar Beli (trade-in).000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. KUASA MELULUS Kuasa untuk meluluskan pelupusan adalah seperti berikut:25.000.3 Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17.000.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan.25.000 setiap satu atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. dan Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai perolehan asal seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Hadiah. 26. Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri. dan Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan dalam tatacara ini. adalah 37 .2 Kementerian/Jabatan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50. dan Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai perolehan asal tidak melebihi RM50. Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain sebagaimana Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa. URUS SETIA PELUPUSAN 26. 25. 25. Tukar Barang (barter-trade).000.1 Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.

dan Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa.PA-16 27. Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur. (j) (k) (l) (m) 27. PA-15. Mengemukakan Melulus:(i) (ii) (f) (g) (h) (i) permohonan pelupusan kepada Kuasa Perbendaharaan melalui Pegawai Pengawal. dan Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Aset KEW.2 Tugas-tugas Urus Setia Pelupusan adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) (e) Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut KEW. Melantik dua orang saksi yang terdiri daripada sekurangkurangnya Pegawai Kumpulan Sokongan I bagi pelupusan melalui kaedah pemusnahan. Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Menghantar KEW.PA-17.PA-16. Teknikal. Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan untuk tindakan. Memohon pelanjutan tempoh pelupusan. 38 .PA-18. Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset KEW.PA-19 kepada Kuasa Melulus. Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan.26.PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. Elektrikal dan Elektronik seperti di KEMBARAN A dan perkakasan komputer seperti di KEMBARAN B.1 PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal. Memperolehi Sijil Pelupusan Aset KEW. Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) KEW. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.PA-19 bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan.

2 Tugas-tugas Lembaga Pemeriksa adalah seperti berikut:(a) Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan. 28.2 Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada JKR atau Jabatan yang mempunyai worksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan-peralatan tertentu untuk mendapatkan PEP. Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan I atau yang setaraf. Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset. 27. jika perlu. 39 .5 Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh satu (1) tahun sahaja. Sekiranya melebihi tempoh tersebut. Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun.1 Pelantikan Lembaga Pemeriksa (a) Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan ke atas aset yang hendak dilupuskan.3 PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat Kementerian/Jabatan.27. (b) (ii) (iii) (iv) 28. LEMBAGA PEMERIKSA 28. Keanggotaan Lembaga Pemeriksa hendaklah terdiri daripada:(i) Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset berkenaan. 27.4 Setiap PEP hendaklah disahkan oleh dua (2) pegawai yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan tidak terlibat dengan pengurusan aset berkenaan. dan Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu. Kementerian/Jabatan perlu mendapatkan pengesahan nilai semasa yang baru di PEP. 27.

PELANJUTAN TEMPOH 30. dan Menandatangani KEW. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja. PINDA KAEDAH PELUPUSAN Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus.2 Sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas tempoh pelanjutan.PA-17. TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan. kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan. Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Kuasa Melulus boleh menetapkan kaedah pelupusan yang sesuai dan paling menguntungkan Kerajaan. 30. Sekiranya tempoh pelupusan telah tamat. 29.(b) (c) (d) (e) (f) Memeriksa aset dan rekod yang berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarahkan oleh Jabatan. 40 .PA-17 dan mengemukakan kepada Urus Setia Pelupusan. 31. Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan. 30. Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai. KAEDAH PELUPUSAN Dalam urusan pelupusan aset. Bagi mencapai tujuan ini.1 Permohonan melanjutkan tempoh pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua (2) minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. 32. kriteria pulangan hasil hendaklah sentiasa diberi perhatian. maka kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan kerana pengurangan nilai semasa aset dan kaedah pelupusan mungkin tidak lagi sesuai. Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan telah dikeluarkan.

PA-21. Tender boleh disertai oleh syarikat atau orang perseorangan kecuali pegawai yang menguruskan tender dan aset berkenaan dengan menggunakan Borang KEW.Kaedah pelupusan adalah seperti berikut: (a) Jualan secara:(i) (ii) (iii) (b) (c) (d) (e) (g) (h) (i) Tender Sebut harga Lelong Jualan Sisa Tukar Barang (Barter Trade) Tukar Beli (Trade In) Tukar Ganti (Cannibalize) Pindahan Hadiah Musnah secara:(i) (ii) (iii) (iv) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam (j) 33. PERLAKSANAAN KAEDAH PELUPUSAN 33. Kaedah lain pelupusan yang difikirkan sesuai.1 Tender (a) (b) Tender hendaklah dipelawa dengan menggunakan Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Kerajaan KEW. 41 .PA-22.

Jika tidak dapat diuruskan. Ketua Jabatan atau Pengerusi Lembaga Perolehan hendaklah memastikan supaya peti tawaran itu dilakri pada waktu tutup yang ditetapkan dan mengatur supaya peti itu dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka tender secepat mungkin. Tender hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Tender pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I. Tawaran hendaklah menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan. Deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM10. Perakuan (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 42 .(c) Kenyataan tender yang mengandungi maklumat seperti di KEW. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan tender. Tender yang lewat diterima tidak boleh dipertimbangkan.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang Jadual Tender KEW.PA-23 dan menandatangani Jadual Tender. Setelah keputusan tender diperolehi deposit tender akan diselaraskan kepada petender yang berjaya atau dikembalikan kepada petender-petender yang gagal.PA-21 hendaklah diiklankan melalui sekurang-kurangnya satu (1) akhbar utama tempatan. Ketua Jabatan hendaklah membuat penilaian dan perakuan tender kepada Lembaga Perolehan untuk keputusan. Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) orang pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengemukakan Jadual Tender bersama-sama dengan dokumen-dokumen tawaran kepada Jabatan yang berkenaan. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.PA-17.

Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Dalam memproses tender. Sekiranya tiada sebarang tawaran diterima. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. (l) (m) Lembaga Perolehan hendaklah menimbang tender-tender dan memilih tawaran yang tertinggi. Jika Pegawai Pengawal atau pegawaipegawai lain yang menguruskan tender mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Jika tawaran-tawaran lain terlalu rendah. Lembaga Perolehan hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. jadual pembukaan tender dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran maka deposit tender tidak akan dikembalikan. (n) (o) (p) (q) (r) (s) 43 . Dalam memilih tawaran yang tertinggi.hendaklah disertakan dengan salinan iklan tender. Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan tersebut secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan tender itu. tender boleh dipelawa semula atau dirujuk kepada Perbendaharaan bagi mendapatkan kelulusan. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis tender kepada Lembaga Perolehan. Pegawai Pengawal hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan tender tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai tender itu. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai tender kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. tender boleh dipelawa semula atau mohon pinda kaedah pelupusan daripada Kuasa Melulus. Lembaga Perolehan hendaklah dimaklumkan mengenai penolakan ini bagi membolehkannya menimbang tawarantawaran lain.

PA-17. Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. deposit sebut harga akan diselaraskan kepada penyebut harga yang berjaya atau dikembalikan kepada penyebut harga yang gagal. Setelah keputusan sebut harga diperolehi. Sebut harga hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang KEW.2 Sebut harga (a) (b) (c) (d) (e) Sebut harga hendaklah dipelawa sekurang-kurangnya kepada 10 syarikat atau orang perseorangan.PA-24. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Tawaran sebut KEW. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah mengemukakan Jadual Sebutharga kepada Urus Setia untuk menilai dan (f) (g) (h) (i) (j) 44 . Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I.000 hendaklah disertakan bersama tawaran.PA-25. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan sebutharga. Deposit sebut harga sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM5. Sebut harga yang diterima lewat tidak boleh dipertimbangkan.33.PA-26 dan menandatangani Jadual Sebutharga tersebut. Tawaran hendaklah dikemukakan dengan menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga Jabatan sebelum tarikh dan waktu yang ditetapkan. harga hendaklah menggunakan Borang Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Kenyataan Tawaran Sebut Harga seberapa boleh disebarkan dengan meluas dengan menggunakan Borang KEW.

Sekiranya penyebut harga yang terpilih menolak tawaran. Ketua Jabatan atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan sebutharga itu. (k) Dalam memilih tawaran yang tertinggi Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. dan Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis sebut harga kepada Jawatankuasa Sebut Harga .3 Lelong (a) Pelupusan melalui kaedah lelong boleh dilaksanakan ke atas aset berikut:(i) (ii) (iii) (b) Mempunyai nilai pasaran. Dalam memproses sebut harga.membuat perakuan kepada Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan untuk pertimbangan dan keputusan selanjutnya. (l) (m) (n) 33. Tarikh. Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah menimbang tawarantawaran lain atau memutuskan pelawaan sebut harga semula. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai sebut harga kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan sebut harga tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai sebut harga itu. waktu dan tempat 45 . Penyebut harga yang berjaya hendaklah diberitahu dengan serta merta. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Kenyataan Lelong hendaklah mengandungi maklumat terperinci semua aset yang akan dilelong. deposit sebut harga tidak akan dikembalikan. Kuantiti yang banyak. Jika Ketua Jabatan atau pegawaipegawai lain yang menguruskan sebut harga mempunyai apaapa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak.

perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh.).PA-27. Bagi maksud mengiklankan sesuatu lelongan.000. 46 . Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1. Contoh Kenyataan Lelong adalah seperti di KEW. masa dan tempat lelongan akan diadakan. Aset yang akan dilelong hendaklah dipamerkan untuk dilihat oleh orang ramai sekurang-kurangnya bagi tempoh dua (2) hari dengan harga simpanan dipamerkan pada aset yang dilelong. Sekiranya harga tawaran tertinggi kurang daripada 70% harga simpanan. tembaga dll. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Aset yang dibeli hendaklah diambil di dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelongan. getah. Kenyataan Lelong hendaklah diberi publisiti meluas dengan diedarkan kepada Kementerian/Jabatan untuk dipamerkan di papan kenyataan.4 Jualan Sisa (a) Kaedah pelupusan secara Jualan Sisa dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam (besi. plastik dan sebagainya yang mempunyai nilai jualan. Urusan lelong hendaklah diadakan di ruang terbuka atau di dewan di mana kemudahan yang sesuai hendaklah disediakan untuk urusan melelong. kayu. adalah memadai notis itu mengandungi maklumat tarikh. (d) (e) (f) (g) (h) 33. Pembida yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran penuh dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan.PA-17 hendaklah dinyatakan di dalam senarai aset yang akan dilelong. (c) Harga simpanan untuk lelongan berdasarkan kepada nilai semasa aset di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. no.lelongan hendaklah dinyatakan dengan jelas.

(c) (d) Kementerian/Jabatan yang mempunyai kuantiti jualan sisa yang banyak boleh mewujudkan kontrak sendiri. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar barang hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Kenderaan yang telah diluluskan pelupusan secara jualan sisa tidak boleh didaftarkan semula.1 kecuali para 33. Syarikat yang mengambil bahagian hendaklah dihadkan kepada 5 hingga 10 syarikat sahaja yang mempunyai lesen dan kemahiran dalam urusan tukar barang. dan Dipelawa kepada syarikat Bumiputra mengikut Negeri/Setempat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit).5 Tukar Barang (Barter Trade) (a) Kaedah pelupusan secara tukar barang (barter trade) merupakan pertukaran aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad. 33.2(a). dan (b) (c) 47 . Keutamaan hendaklah diberikan kepada syarikat-syarikat setempat. Pertukaran aset hendaklah mengikut keperluan sebenar Jabatan.(b) Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara:(i) (ii) (iii) Tender mengikut peraturan di para 33.1(b). Aset yang mempunyai unsur keselamatan. Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik.2 kecuali para 33. Sebutharga mengikut peraturan di para 33. Kaedah tukar barang (barter trade) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakar dalam bidang berkenaan.

Peruntukan yang mencukupi bagi membiayai harga penuh aset yang akan diganti. Kaedah tukar beli (trade-in) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Aset yang sama jenis. Aset perlu dikeluarkan sebelum gantinya dipasang. Harga jualan aset hendaklah dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan tidak boleh ditolak daripada harga sebenar aset yang dibeli. 48 . 33.(vi) Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas jualan. dan (viii) Cadangan jualan secara tukar beli hendaklah dimasukkan sebagai syarat dalam dokumen pelawaan tender/sebutharga dan juga dalam perjanjian kontrak perolehan. loji/alat penghawa dingin perlu dibuka sebelum penggantinya dipasang.6 Tukar Beli (Trade-In) (a) Kaedah pelupusan secara tukar beli (trade-in) dilaksanakan bagi aset yang masih boleh digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/Jabatan dan tiada Kementerian/ Jabatan lain yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal yang berniaga dalam bidang berkaitan. Penggantian aset hendaklah disahkan oleh Jabatan Teknikal (jika perlu). Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar beli hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Sebagai contoh. di antara (b) (c) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal atau mengikut nilai pasaran. Harga jualan dirundingkan Kementerian/Jabatan dengan pembekal.

Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Persekutuan yang lain.7 Tukar Ganti (Cannibalize) (a) Kaedah pelupusan secara tukar ganti (cannibalize) boleh dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagian tertentu seperti bahagianbahagian jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai alat/ komponen ganti bagi pembaikan jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer yang lain. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. dan Obsolete/obsolescent.8 Pindahan (a) Pelupusan secara pindahan boleh dilaksanakan di antara Kementerian/Jabatan Kerajaan bagi aset yang boleh digunakan dalam bentuk asalnya tetapi tidak diperlukan lagi kerana:(i) (ii) (iii) (b) (c) Melebihi keperluan.PA-2 aset berkenaan.33. Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh Pegawai Teknikal. Tidak diperlukan selepas projek siap. 33. Kaedah pelupusan secara pindahan dilaksanakan berasaskan:(i) Permohonan penerima. dan Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih dan penjimatan Alat/komponen tukar ganti yang dipasang kepada aset penerima perlu direkodkan di Bahagian B KEW. tertakluk kepada Kuasa Melulus. atau keperluan Kementerian/Jabatan (d) 49 . Pelupusan secara berasaskan:(i) (ii) (iii) (c) tukar ganti (cannibalize) dilaksanakan (b) Aset yang sama jenis dan kegunaannya.

pengangkutan hendaklah 50 . (vi) 33. diserahkan kepada Aset yang diterima secara pindahan hendaklah dilupuskan oleh Kementerian/Jabatan penerima mengikut tatacara pelupusan yang berkuatkuasa. atau bagi tujuan Dari Kementerian/Jabatan Kerajaan kepada mana-mana organisasi. (d) Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Permohonan atau keperluan penerima. Kos pengendalian pindahan hendaklah ditanggung oleh penerima. (ii) (c) Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:(i) (ii) Antara Kementerian/Jabatan Kerajaan latihan atau pameran sahaja. atau Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai bahan latihan atau pameran.(ii) (iii) (iv) (v) Tidak dikenakan apa-apa bayaran.9 Hadiah (a) (b) Pelupusan secara hadiah hendaklah mendapat Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. kelulusan Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah iaitu:(i) Aset boleh digunakan lagi dalam bentuk dan fungsi asal tetapi tidak diperlukan lagi oleh Kementerian/Jabatan. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan. dan Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus selepas aset diterima oleh pemohon. Daftar aset hendaklah Kementerian/Jabatan penerima. dan Kos pengendalian dan ditanggung oleh penerima.

dipotong.(e) Cadangan pelupusan secara hadiah hendaklah disokong dengan Surat Permohonan daripada Kementerian/Jabatan. Jabatan Alam Sekitar. Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau pameran hendaklah digunakan bagi maksud tersebut sahaja. Mematuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. kenderaan yang dihadiahkan untuk latihan hendaklah digunakan untuk latihan sahaja dan tidak boleh dibaiki dan digunakan semula di jalanraya. Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan berserta Sijil Pelupusan Aset KEW. digelek dan sebagainya perlu diambil terlebih dahulu supaya (ii) (iii) (iv) 51 . Tindakan bersesuaian seperti diketuk.10 Musnah (a) Kaedah pelupusan secara musnah boleh dilaksanakan bagi aset yang tiada nilai jualan/nilai sisa atau aset yang berunsur keselamatan dengan cara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (b) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam Langkah-langkah berikut hendaklah diambil sebelum pelupusan secara musnah dilaksanakan:(i) Mendapat kelulusan tempat pemusnahan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). organisasi. Contohnya.PA-19 selepas aset diterima oleh pemohon. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain. (f) (g) 33. Bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai alat ganti hendaklah ditanggal/dikeluarkan terlebih dahulu untuk kegunaan akan datang. Jabatan Laut dan lain-lain.

11Kaedah-Kaedah Lain Pelupusan Kaedah-kaedah lain yang tidak dinyatakan seperti di para 32 hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. 34. tiada sebarang maklumat dapat diakses. TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN (a) (b) Label Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan pada aset hendaklah dipadamkan. 35. Kad Pendaftaran kenderaan bermotor diserahkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa. 33. Jabatan Pengangkutan Jalan hendaklah diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan Kementerian/Jabatan dibatalkan. PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat. 52 .tiada mana-mana pihak dapat mengambil dan menjual semula atau bagi aset yang mempunyai unsur-unsur keselamatan. dan (v) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PELUPUSAN Carta aliran dan proses kerja pelupusan adalah seperti di Jadual 3 dan Jadual 4. Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan peraturan berkenaan. (c) (d) 36. dan Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus adalah dikecualikan daripada semua jenis cukai.PA-18 hendaklah disediakan selepas tindakan selesai.

JADUAL 3 CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1 2 3 Kenalpasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. jika perlu Sediakan maklumat aset dalam Borang Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Syor kaedah pelupusan hadiah. tukar beli. 10 10(a) Lulus ? 11 Tidak Ya 12 13 14 11 (a) Kembalikan kepada Urus Setia untuk maklumat lanjut Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. Kemaskini rekod 10(b) Kementerian/Jabatan 10(b) Nilai perolehan asal <RM50.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus dan dokumen lain.pindah persekutuan ke negeri.PA-16.000 15 16 53 .000 setiap satu atau jumlah keseluruhan <RM500.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan >RM500.000. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA.PA-17 Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan Laporan Lembaga Pemeriksa dan tandatangan Kemukakan Laporan Lembaga Pemeriksa kepada Urusetia Pelupusan Urusetia menyemak laporan dan pastikan dokumen sokongan disertakan 4 5 6 Kembalikan kepada Lembaga Pemeriksa 8a Tidak 7 8 Ya 9 Lengkap ? Tentukan Kuasa Melulus Semak bidang Kuasa Melulus: Perbendaharaan 10(a) Nilai perolehan asal >RM50.

Jika pelupusan tidak diluluskan. Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap.000 Jika pelupusan diluluskan. 10(b) 11 11(a) 12 13 14 15 16 b) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. 54 . jika perlu.PA-17 Kemukakan KEW. jika perlu Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah 8 8a 9 10 10(a) hadiah/pindahan Jika laporan lengkap.000 Syor kaedah pelupusan hadiah. tukar beli. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan:a) b) c) d) e) PEP bagi aset mekanikal/peralatan teknikal/perkakasan komputer Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli.PA-17 seperti berikut:a) b) c) d) e) 4 5 6 7 Keterangan aset Kuantiti Tarikh pembelian Tempoh digunakan/disimpan Nilai Perolehan Asal Proses Kerja f) Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. pindah persekutuan ke negeri. tukar barang Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan Gambar aset. Sediakan maklumat aset dalam KEW.JADUAL 4 PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. terus ke proses 12. Kemukakan kepada Kementerian/Jabatan jika: Nilai perolehan asal kurang daripada RM50. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan jika: i) ii) Nilai perolehan asal melebihi RM50.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta :a) b) Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah.PA-16.PA-18 bagi pelupusan kaedah musnah Kemaskini rekod daftar aset.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW.

Rujukan: Tarikh: Kepada: ………………………… ………………………… (Nama Pegawai yang dilantik) LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama ……………… (tahun) mulai dari ……………. hingga ………………. ……………………………………….55 KEW.. (Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama:………………………………… Jawatan:……………………………… Cop: 55 .. 2. Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW. .PA-17) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan.PA-15 No.

.

.

……. :…………………………………. Tandatangan Nama: …………………….PA-18 KEMENTERIAN/JABATAN: _____________________________________________ SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan.. :……. Jenis Aset Kuantiti Secara Tarikh Tempat :…………………………………. : (Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)* :……………………………...KEW. Jawatan: …………………… Cop: ……………………………… Tandatangan Nama: ………………………. Cop: * Pilih mana yang berkenaan 58 .………………….. Jawatan: …………………….…………………………… …………….

PA-19 KEMENTERIAN/JABATAN:____________________________________________ SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Merujuk surat kelulusan No.. Bilangan item …………. Aset berikut telah dilupuskan secara musnah.……………………………………………………. Bilangan item: ………………………………..………………………………………………………………………….………………………… (salinan resit disertakan) 3. Aset berikut telah dimasukkan ke dalam stok. Bilangan item: ……………………. Kaedah pelupusan: …………………………….KEW. Bilangan item ….………………………………………………………………… (Surat Akuan Terima disertakan) 2. (Salinan Kad Kawalan Stok Disertakan) Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Jabatan/Bahagian : …………………………………… : ………………………….... saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan seperti berikut :1. Aset berikut telah dilupuskan secara dijual. 59 ...………………………………………… dipindahkan/hadiah kepada…………………... bertarikh …………. Rujukan ………………………………………………. Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain... (Dokumen berkaitan disertakan) 5..………………………. (Sijil Menyaksikan Pemusnahan disertakan) 4.……….…………. : …………………………………… : …………………………………… : No. Bilangan item .. Cara dimusnahkan: ……………………………………………………………………. Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah.…….Resit …….

KEW..PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN TAHUN : …………… KEMENTERIAN/JABATAN :…………………………………………………………………………………………………………………… BIL KEMENTERIAN/ JABATAN JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL (RM) HASIL PELUPUSAN (RM) JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA (RM) KAEDAH JUALAN PINDAHAN MUSNAH LAIN Nota : Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh : ………………………………………. : ………………………………………… : ………………………………………… : ……………………………………… 60 Cop Jabatan : .

2. 4. 2. 1.KEW. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bagi tender tempatan atau 90 hari bagi tender antarabangsa bermula dari tarikh tender ditutup.PA 22) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tender : KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1.PA-21 No.00 tengahari. 5. 3. Tender akan ditutup pada ______________ jam 12. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul berlakri dan ditanda dengan No. Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender Aset boleh dilihat pada ___________ hingga ___________ di antara jam _________ hingga __________ di _____________________________________. 3. Tender ___________ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ 61 . Tender adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil. Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.

6.4 Tawaran tanpa/kurang deposit tender tidak akan dipertimbangkan.1 6.000. Jika bayaran penuh tidak dijelaskan dalam tempoh 14 hari. Petender adalah dikehendaki menyertakan deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau tertakluk kepada maksima RM10. 62 .7 Petender yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemberitahuan keputusan. 6. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle).2 Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. Jika gagal.3 6. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-iswhere-is-basis). 6.6 Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. deposit tender akan dirampas. Deposit Tender hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order atas nama _____________________________________(Kementerian/Jabatan). mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri.5 6.8 Petender yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. 6. 6. SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN TENDER 6.

KEW PA-22 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan, Tawaran Untuk Tender No. …………../…….. Merujuk kepada perkara di atas, saya/syarikat berminat menyertai tender tersebut. 1. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM)

63

2.

Bersama-sama ini disertakan deposit tender (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM10,000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia ________________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan).

3.

Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan Nama/Cop Syarikat

__________________________________ __________________________________

64

KEW.PA -23 JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk dipamer di Papan Kenyataan)

Bil.

Kod Petender

Harga

Nota :

Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen tender yang diterima sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana tender yang dijadualkan. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ……………….. Jawatan : ………………..

__________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Jawatan : ………………………

__________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Jawatan : ……………………….

Tarikh :________________________

65

KEW.PA-24 No. Sebutharga : KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/Jabatan: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil. 1. 2. 3. 2. Aset boleh dilihat pada ________________ dan/hingga ________________ di antara jam _____________________ hingga ______________________ di _________________________________________________________________. Tawaran sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.PA 25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No. Sebutharga _______/_______ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat:_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Tarikh tutup sebutharga pada ________________ jam 12.00 tengahari. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan. ________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Alamat: Tarikh: Cop: 66 Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender

3.

4.

5.

mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle). Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-whereis basis). 4. Deposit sebutharga hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama ______________________________________________(Kementerian/Jabatan).000 mengikut mana yang terendah. Penyebutharga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebutharga sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5. Jika gagal. Jika bayaran tidak tidak akan sebutharga 67 . 6. 5. dijelaskan dalam tempoh tersebut. deposit dikembalikan. 8. Tawaran tanpa/kurang deposit sebutharga tidak akan dipertimbangkan. 7. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. 3. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.SYARAT DAN PERATURAN SEBUTHARGA 1. bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. 2.

. ………….KEW. 1. Tawaran Untuk Sebutharga No. saya/syarikat berminat menyertai sebutharga tersebut. Merujuk kepada perkara di atas.. PA-25 BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan./……. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM) 68 .

000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia _________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan). terima kasih. Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 69 .3. 4. Bersama-sama ini disertakan deposit sebutharga (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM5. Sekian. Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan.

KEW. Tarikh :________________________ 70 .... __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ……………….PA-26 JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan) Bil. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ……………….. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana sebutharga yang dijadualkan. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………. Kod Penyebutharga Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima sebelum diperiksa.. Jawatan : ……………….. Jawatan : ………………. Jawatan : ……………….

............. ............................................ Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan....... no.............. Senarai aset yang akan dilelong adalah seperti di KEW.............. Semua aset boleh dilihat pada tarikh.. hingga ..........PA-27 KENYATAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN Dimaklumkan bahawa....................... Tempat : 2..............................000. 3. Jabatan ini hendaklah bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual..... .................. di antara jam ............. 71 ................................................. di alamat ....... Semua aset adalah dilelong sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is-basis). perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh............KEW.... Syarat dan peraturan lelong adalah seperti berikut:(i) (ii) Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan..................... (nama Kementerian/ Jabatan) akan mengadakan jualan lelong aset seperti berikut:Tarikh Masa : : ................... (iii) Penawar harga tertinggi adalah pembida yang berjaya dan jika ada apaapa perselisihan yang berbangkit mengenai penawar yang tertinggi...... aset berkenaan akan dilelong semula........... Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1...........................PA27(A) dan menarik balik mana-mana aset daripada senarai tersebut.......... (iv) (v) (vi) Jabatan berhak mengubah susunan jualan tersebut di senarai KEW......... dan/hingga .........PA-27(A).............................

(xi) Segala bayaran hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum aset boleh dikeluarkan dari premis Jabatan. Jika tidak. Pembida yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelong. (ix) (x) Pembayaran penuh hendaklah dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. 72 .(vii) Semua perbelanjaan bagi mengangkut aset hendaklah ditanggung oleh pembida sendiri. Kad Pengenalan dan alamat kepada pegawai pelelong semasa jualan dilakukan. (viii) Pembida yang berjaya hendaklah memberitahu nama penuh. no. Jabatan berhak untuk melupuskannya.

............... 8. : ..... 4........... 2.................... (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : .. 3....... 5. Jenis Aset Kuantiti Harga Simpanan (RM) ..............................PA-27(A) SENARAI ASET YANG DILELONG KEMENTERIAN/ JABATAN: ___________________________________________ Lot 1.. 10...... 9............ 7........................................................ 6....KEW............................... : ............... Cop Kementerian/ Jabatan: 73 ............

lawn or sports ground rollers such as ploughs. Refrigerators. 74 . Automotives 7. including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment. Milking machines and dairy machinery. Motorcycles. Agricultural.Kembaran A ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR BIL Agricultural Machinery 1. heat pumps and air conditioning machinery. Air Conditioning Machinery 6. vans. fruit or other agricultural produce and other agricultural machinery. grain or dried leguminious vegetables. poultry incubators and brooders. Boilers 8. lorries. 5. cranes and Etc. Harvesting or threshing machinery. planter. 4. weeder. poultry-keeping or bee-keeping machinery. machinery used in the milling industry or for the working of cereal or dried leguminous vegetables. forestry. cars. recovery vehicles. harrow. freezers and other refrigerating or freezing equipment. grass or hay mowers. machines for cleaning. sorting or grading eggs. Steam or other vapours generating boilers. Agricultural. super -heated water boilers. including straw of folder balers. spreaders and fertilizer distributors. scarifiers. cultivator. Machines for cleaning. horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation. seders. sorting or grading seed. trucks. 3. PERKARA 2. other than Farm-type machinery.

for pulverised solid fuel or gas. other packing or wrapping machinery for aerating beverages. tamping machines. Fans 15. winches and capstans. ventilating or recycling hoods. levelers. sealing or labeling bottles. Furnace 16. Bulldozers. PERKARA Pulley tackle and hoists. shovel loaders. Dish Washing Machines. closing. including cable cranes. Packing Or Rapping Machines 12. including their mechanical ash dischargers and similar appliances. mechanical shovels. cans. machinery for filling. 14. graders. tubes and similar containers. Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines. cranes. machinery for capsuling bottles. jacks. tower cranes. mechanical stokers.BIL Cranes and Hoist 9. Construction Plants and Machinery 11. excavators. Air or other gas compressors and fans. bags or other containers. pile drivers. Furnace burners for liquid fuel. skip hoists. Dish washing machines. 75 . mobile lifting frames. Ships derricks. jars. portal or pedestal jib cranes. horing machinery. Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines). staddle carries and works trucks fitted with a crane – overhead travelling crane. Engines 13. machinery for cleaning or drying bottles or other containers. road rollers and other building or road construction machinery. boxes. scrapers. bridge cranes. 10. angledozers.

surgical or laboratory sterilizes. dispersing or spraying liquids or powder. fire fighting equipments including fire extinguishers and auxiliary equipments. testing coaches and track inspection vehicles). workshops. cooking. 22. Rail locomotives and coaches Railway or tramway maintenance or service vehicles (for example. pasteurising. Forklift trucks. condensing or cooling. drying. Lift and escalators. roasting. Locomotives 24. Machinery. Gas producer. loading or unloading machinery.BIL 17. 25. other works trucks fitted with lifting or handling equipment. sterilizing. handling. cooling tower. Mechanical appliances for projecting. Medical. PERKARA Industrial or laboratory furnaces and ovens. steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines. steaming. Heat Treatment Equipments And Heat Exchanges 20. rectifying. conveyors and other lifting. vaporising. Lift And Escalators 23. for the treatment of materials by process involving a change of temperature such as heating. including incinerators. Jet Projecting Machines 21. evaporating. plant or laboratory equipment. distilling. trackliners. Gas Producer 18. instantaneous or storage water heater. heat exchange. dryers. ballast tampers. cranes. acetylene gas generator and etc. Handing Equipments 19. 76 .

liquid or electricity supply or production meter. Electric motors and generators. barometers. instruments and apparatus for measuring or checking viscosity. micrometers. tramways. surface tension. callipers). 30. measuring rods and tapes. refractometers. gas or smoke and analysis apparatus. checking quantity of heat. electro magnetic or permanent magnet chucks. clutches and brakes. 32. machines and apparatus. parking facilities. Electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets. pantographs. Electric generating sets and rotary converters. Mecha-Electric Equipments 28. thermometers. Hydrometers and similar floating instruments. pressure or other variables liquids or gases (for example polarimeter. 36. sound or light.BIL 26. 77 . Metrological Equipments 31.magnetic lifting heads. brazing or welding. PERKARA Railway or tramway goods vans and wagons. for use in the hands (for examples. expansion. inland waterways. mechanical. protractors. port installations or airfields. electro. 35. 33. level. safety or traffic equipment for railways. drafting machines. Drawing. drawing sets. marking out or mathematical calculating instruments (for example. pyrometers. porosity. 29. Electro magnets. Instruments and apparatus for measuring or checking the flow. electro-magnetic couplings. Electro-mechanical domestic appliance. 34. clamps and similar bolding devices. hygrometers and psychrometers. Gas. slide rules. disc calculators). Soldering. 27. roads. spectrometers. including electro mechanical) signalling. with self-contained electric motor. Railway or tramway track fixtures and fitting. instruments for measuring length.

washes and other watches. including stop watches. milling machine and etc. Weighing Machinery. Instruments and appliances used in medical. surgical. pocket. All musical instruments. 38. sharper. driller. taximeters. hydraulic jack machine. production counters. spinning. other electromedical apparatus and sight testing instruments. Weaving machines (looms) Knitting machines. miliometers. Machines for extruding. Medical Equipments 40. 44. PERKARA Revolution counters. Machines for preparing textile fibres. Wrist-watches. 46.BIL 37. 78 . 39. doubling or twisting machines and other machinery for producing textiles yarns textile reeling or winding machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines. trimmings. Textile Machinery 43. gas turbines. Steam turbines. tulle. braid or net and machines for tufting. embroidery. lace. stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn. Workshop Equipments 45. dental or veterinary sciences. Turbines 42. Nota: Sumber daripada JKR. pedometers and speed indicator tachometer. including scientigraphic apparatus. alarm clock. hydraulic turbines. wall clocks. Musical Instruments 41. Workshop equipments and machinery such as lathe machine. water wheels. 47. drawing texturing or cutting textile materials.

Alat Input/Output 5. Unit Pemprosesan Pusat (CPU) Perkakasan Utama 2. Alat pen bercahaya 79 . Unit Kawalan. Pembaca pita kertas. Mesin penebuk 7. Pemacu pita katrij/kaset dan lain-lain 1. Pemacu pita magnetik dan kawalannya Perkakasan Periferal/Storan Sekunder 3. Pembaca tanda optik (OMR) 9. Teletaip 4. Pembaca aksara aptik (OCR) 8. Unit pameran video 2. Alatan yang terkandung di dalam CPU 1.KEMBARAN B SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER JENIS PERKAKASAN ALAT/KOMPONEN 1. Kira-kira dan Logik 3. Alat storan mikroflis 5. Unit konsol 3. Pemacu cakera liut 4. Pembaca kad 6. Ingatan Utama 4. Pemacu cakera dan kawalannya 2.

Alat rangkaian (networking device) dll. Unit kawalan Komunikasi 2. Line driver 4. Tetikus 11. Modem Perkakasan Komunikasi 3. Pemplot 15. Pencetak 14. Telepencetak dan lain-lain 1. Degitiser Alat Input/Output 12. 80 .10. Scanner 13. Alat antara muka 5.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB F KEHILANGAN dan HAPUS KIRA .

81 .KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA “Kehilangan” bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian. daerah.BAB F . Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan aset kerajaan. kemalangan.000. Komunikasi dan ICT seperti di bawah tanpa mengira nilai perolehan asal iaitu:(i) (ii) (iii) Telefon Bimbit. dan Membolehkan tindakan surcaj atau tatatertib dikenakan ke atas kecuaian pegawai. “Hapus kira” ialah satu proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang. Semua kehilangan yang melibatkan peralatan Elektronik. KUASA MELULUS 38. “Pegawai Pengawal” ialah Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan. kebakaran. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Walkie-Talkie. Menyelaraskan rekod aset.1 Peringkat Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. “Ketua Jabatan” termasuk ketua sesuatu cawangan. daerah kecil.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. pejabat atau pejabat wilayah. Kamera Digital. bencana alam. Mengawal kerugian yang ditanggung oleh Kerajaan akibat kehilangan aset. kesusutan. OBJEKTIF Hapus kira aset kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 38. 37.

000 dan tidak melibatkan aset di para 38. Mendapatkan Laporan Awal KEW. Personal Digital Assistant (PDA). dengan 82 . URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA 39. Palmtop/ Pocket PC.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.(iv) (v) (vi) (vii) Kamera Video. 38. Komputer Riba. penipuan atau kecuaian tidak melibatkan pegawai awam.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan adalah bertanggungjawab sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira. penipuan atau kecuaian pegawai awam tanpa mengira nilai perolehan asal. 39. dan Smartphone.2 Peringkat Pegawai Pengawal (a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50.PA-29. Semua kehilangan yang melibatkan kecurian. Pegawai Pengawal sebelum meluluskan apa-apa hapus kira mesti berpuashati bahawa soal kecurian.2 Tugas-tugas Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang melalui Daftar Harta Modal/Inventori. Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat menggunakan contoh format KEW.1(b).PA-28 daripada Ketua Jabatan. (ix) (x) (c) Pemain CD/DVD. (viii) LCD projector. Mengemukakan Laporan Awal dan salinan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal. (b) 39.

PA-31 daripada Ketua Jabatan dan mengemukakannya kepada Kuasa Melulus dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan hapus kira. (j) (k) (l) (m) (n) 40. tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut:(a) Pegawai yang mengetahui kehilangan hendaklah melaporkannya kepada Ketua Jabatan dengan serta merta. Mendapatkan Laporan Jawatankuasa Penyiasat. Akhir KEW. dan Menyedia dan mengemukakan Laporan Tahunan Tindakan Surcaj/Tatatertib KEW.PA-32 ke Perbendaharaan tidak lewat dari 15 Mac tahun berikutnya. Memaklumkan keputusan kepada Ketua Jabatan untuk tindakan kemaskini rekod daftar aset. PROSES HAPUS KIRA 40. Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan walaupun laporan hasil penyiasatan polis belum diperolehi. Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan hapus kira lengkap dan teratur. Memaklumkan syor surcaj atau tatatertib kepada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib untuk tindakan selanjutnya.(e) (f) (g) (h) (i) Mendapatkan hasil siasatan polis. Mendapatkan Sijil Hapus Kira KEW.1 Melaporkan Kehilangan Apabila terdapat apa-apa kehilangan aset Kerajaan.PA-30 daripada Mengemukakan Laporan Akhir bagi mendapatkan ulasan dan syor daripada Pegawai Pengawal. dan 83 . Mendapatkan maklumbalas kedudukan tindakan surcaj/tatatertib daripada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib dan memaklumkannya kepada Perbendaharaan.

Bagi kes kehilangan yang melibatkan seseorang Ketua Jabatan. dalam tempoh dua (2) hari bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan Laporan Polis terus kepada:(i) (ii) (c) Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana kehilangan aset berlaku.3 Jawatankuasa Penyiasat (a) Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan KEW.PA-29 dengan segera dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani.(b) Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang mengetahui kehilangan berlaku. dan sekurang-kurangnya dua (2) orang ahli di mana pegawai yang lebih kanan sebagai Pengerusi. Ketua Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara. hendaklah melaporkan kepada Polis dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dari waktu kehilangan diketahui. Keanggotaan Jawatankuasa Penyiasat terdiri daripada:(i) (ii) (iii) (c) pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan dari bahagian/unit yang sama. 40. dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan.PA-28 (a) Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal. Akauntan Negara. (b) Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan. 40. Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku hendaklah dengan segera.2 Laporan Awal KEW. Pegawai Pengawal dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan 84 . (b) Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia. pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat. Laporan Awal hendaklah disediakan oleh pegawai atasannya diperingkat Kementerian/Ibu Pejabat.

Laporan akhir hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/Daftar Inventori.5 Laporan Akhir KEW.4 Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Penyiasat:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Menjalankan siasatan dengan segera selepas pelantikan. Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan Laporan Akhir untuk syor dan ulasan kepada Pegawai Pengawal. salinan Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori.Malaysia yang tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai Jawatankuasa Penyiasat.PA-30 (a) Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir dan kemukakan kepada Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh pelantikan. 40. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan. jika ada. gambar lokasi kejadian (jika perlu) dan dokumen-dokumen berkaitan ke Perbendaharaan. Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh dilampirkan kepada Laporan Akhir. Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) dan Arahan Keselamatan Kerajaan dipatuhi. Laporan Akhir perlu dikemukakan mengikut tempoh yang ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis belum diperolehi. Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang. Mengenalpasti kelemahan yang wujud. Pengawai Pengawal setelah berpuas hati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab untuk:- (b) (c) (d) (e) 85 . 40. Memeriksa sendiri tempat berlakunya kehilangan. dan Menyediakan dan menandatangani Laporan Akhir. Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulangnya kejadian kehilangan.

Syor Surcaj/Tatatertib hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian/Jabatan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. Bagi maksud ini Pegawai Pengawal boleh:(i) (ii) Mengarahkan siasatan semula Penyiasat sedia ada. (c) (d) 42. Maklumkan keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib ke atas syor surcaj/tatatertib kepada Perbendaharaan dalam tempoh sembilan (9) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. 86 . (ii) (iii) (f) Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal boleh mengarahkan siasatan semula.PA-31 dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan. atau oleh Jawatankuasa Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru untuk menjalankan siasatan semula. (g) Laporan Akhir yang lengkap dengan syor dan ulasan Pegawai Pengawal hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan. dan Menandatangani sendiri syor dan ulasan. 41.(i) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang dengan surcaj atau tatatertib atau kedua-duanya sekali. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA HAPUS KIRA Carta aliran dan proses kerja hapus kira adalah seperti di Jadual 5 dan Jadual 6. TINDAKAN KEMENTERIAN/JABATAN SELEPAS KELULUSAN (a) (b) Kelulusan hapus kira hendaklah dicatatkan di dalam Daftar Harta Modal atau Inventori. Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset KEW. atau Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang tanpa surcaj atau tatatertib.

Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir.JADUAL 5 CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET 1 2 3 4 5 6 Kembalikan kepada J/Kuasa Penyiasat 8a Tidak 7 Laporkan kehilangan serta merta kepada Ketua Jabatan Laporkan segera kepada Polis dalam masa 24 Jam Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.PA-27 dan kemuka kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan Pegawai Pengawal lantik J/kuasa Penyiasatan KEW. Kemukakan Laporan Akhir kepada Perbendaharaan Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan Lulus ? Ya Maklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan 13 14 Kembalikan kepada Pegawai Pengawal untuk maklumat lanjut Tidak 15a 15 16 17 18 87 Kemukakan Sijil Hapus Kira KEW.PA-31 kepada Perbendaharaan .PA-29 dan kemukakan kepada Urus setia Urus setia semak Laporan Akhir 8 Ya 9 Lengkap ? Urus setia kemukakan Laporan Akhir kepada Pegawai Pengawal untuk syor dan ulasan.PA-28 J/kuasa Penyiasatan menjalankan siasatan J/kuasa Penyiasatan sediakan Laporan Akhir KEW. Kembalikan kepada Urus setia untuk siasatan semula 11a Tidak 10 11 Ya 12 Puas hati ? a) Berikan syor dan ulasan di Laporan Akhir b) Luluskan Hapus Kira jika di bawah bidang kuasanya.

JADUAL 6 PROSES KERJA HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Proses Kerja Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. (b) Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38. terus ke proses 16. dan (c) Melibatkan soal kecurian. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38. terus ke proses 12. Kemukakan ke Perbendaharaan jika:(a) Nilai perolehan asal melebihi RM50.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. Jika tidak berpuas hati. dan (b) memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada). Kementerian/Jabatan hendaklah:(a) mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. Jika Perbendaharaan memerlukan penjelasan lanjut. 4 5 6 7 8 8a 9 10 11 11a 12 13 14 15 15a 16 17 18 88 .PA-29.1 (b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya.PA-31. Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW.1(b). Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat. Jika Laporan akhir lengkap. Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan. Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:(a) Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal/Inventori. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal. dan (b) Meluluskan hapus kira jika:(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir. permohonan dikembalikan kepada Pegawai Pengawal. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW. Urus setia menyemak Laporan Akhir.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian. dan (c) Syor surcaj/tatatertib jika ada. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. terus ke proses 9. (b) Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Pegawai Pengawal hendaklah:(a) Memberi syor dan ulasan. Ketua Jabatan/pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui.000.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan.

PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan :1. Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku. Cara bagaimana kehilangan berlaku. No. Jika ya. ………. 9.………………………. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset yang hilang. 10. 3. (a) (b) (c) (d) (e) 2. 7. 8. Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui. nama dan jawatannya. Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini.KEW. Rujukan dan Tarikh Laporan Polis. Catatan. Keterangan Aset yang hilang. Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. 6. 11. Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja. Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Jabatan : 89 . 5. Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku. 4.

) 2. Tuan/Puan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan.. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 90 . Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai panduan. : ………………………………………………………………..(Kementerian/Jabatan/PTJ) mulai dari tarikh surat ini.(tarikh).PA-29 No.PA-30) yang dilampirkan. (No..………………………………………………………...KEW.. Rujukan Laporan Awal ……………………………….. Rujukan Fail: Tarikh: Kepada: …………………………………… …………………………………… (Nama dan Jawatan Pegawai yang dilantik) PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan Penyiasat ini melantik tuan/puan (nama sebagai aset) Pengerusi/Ahli Jawatankuasa untuk menyiasat kehilangan ………………………………………………………………………………… di... : ………………………………………… : ……………………………………………………………….k.. seperti Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (KEW. Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum ………………. Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan s... 3..

Bagaimana kehilangan diketahui Bagaimana kehilangan berlaku 3. Keterangan Aset yang hilang. Bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. sila sertakan. (a) Nama pegawai yang: (i) (ii) (iii) Secara langsung menjaga aset tersebut. Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Anggaran Nilai Semasa 2. Jika ada. Perihal Kehilangan (a) (b) (c) (d) (e) Tarikh diketahui Tarikh sebenar berlaku Tempat kejadian. Bertanggungjawab sebagai penyelia.KEW.PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan: 1. 91 . 4.

Arahan Keselamatan Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau diikuti. berikan butir-butir ringkas dan rujukannya) (vii) Maklumat lain. (Jika ada. Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya.(Pengerusi) …………………………………………. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut. 6. jika ada. …………………………………………. 5.. 92 . Nyatakan adakah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan memberikan justifikasi. Jika ada nyatakan tarikh kuatkuasa hukuman. 7.. nyatakan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Jawatan hakiki pada masa kehilangan Tugasnya (sertakan senarai tugas) Taraf Jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/ sementara/ kontrak) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. ………………………………………….. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah berulangnya kejadian ini. Rumusan Siasatan 8.(b) Mengenai setiap pegawai di atas.

Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ……………………….. : : : : ……………………….(Ahli) …………………………………………. …………………………………………. ………………………………………….. Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal :Syor : Ulasan: Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : Cop Kementerian/Jabatan: 93 ..(Ahli) ………………………………………….. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh 9. …………………………………………... ………………………………………….

Pendaftaran Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Kementerian/Jabatan: : …………………………………………………...PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Merujuk kelulusan Perbendaharaan Bil ………………………………… bertarikh ……………….. 94 . Bil Jenis Aset No.KEW.. : …………………………………………………. : …………………………………………………. : …………………………………………………. Aset berikut telah dihapus kira dan Daftar Harta Modal/Inventori berkenaan telah dikemaskini.

Kelulusan Bil. :………………………………………………………………. :………………………………………………………….PA-32 LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN TAHUN………… KEMENTERIAN…………………………………………………………. Perbendaharaan Kementerian/ Jabatan Jenis Aset Punca Kehilangan JUMLAH Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh :……………………………………………………………….KEW.…… 95 .……………………………………………………………………… Nilai Perolehan Asal (RM) Nilai Semasa (RM) Tindakan Surcaj Amaun Surcaj (RM) Tarikh Dikenakan Tindakan Tatatertib Jenis Hukuman Tarikh Dikenakan Ruj. :……………………………………………………………….

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) KEMENTERIAN KEWANGAN .

PA-2 BAHAGIAN B: DAFTAR HARTA MODAL PENJELASAN DAFTAR HARTA MODAL 15 16 18 29 20 21 22 23 24 KEW.PA-3 KEW.PA-8 DAFTAR INVENTORI PENJELASAN DAFTAR INVENTORI SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SENARAI DAFTAR INVENTORI DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SENARAI ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… i .PA-6 KEW.PA-4 KEW.PA-5 KEW.PA-7 KEW.PA-1 PENERIMAAN BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN Perenggan Muka surat 1 1-2 3 5 BAB B JADUAL 1 PENDAFTARAN CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN A: DAFTAR HARTA MODAL 3-13 6 12 13 JADUAL 2 14 KEW.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN KANDUNGAN Tajuk PENDAHULUAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A KEW.

PA-14 PENYELENGGARAAN SENARAI ASET YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL 19-22 32 34 35 BAB E JADUAL 3 JADUAL 4 KEW.Tajuk Perenggan Muka surat BAB C KEW.PA-11 KEW. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI 14-18 25 28 29 30 31 BAB D KEW.PA-9 KEW.PA-15 KEW.PA-17 KEW.PA-12 PENGGUNAAN.PA-16 KEW.PA-19 PELUPUSAN CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN SURAT LANTIKAN AHLI LEMBAGA PEMERIKSA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 23-36 36 53 54 55 56 57 58 59 ii .PA-13 KEW.PA-10 KEW.PA-18 KEW.

PA-21 KEW.PA-25 KEW.PA-29 KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA HAPUS KIRA ASEAT ALIH KERAJAAN LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN PELANTIKAN J/KUASA PENYIASATAN 37-42 81 87 88 89 90 iii .PA-23 KEW.PA-26 KEW.PA-24 KEW.PA-27(A) KEMBARAN A KEMBARAN B BAB F JADUAL 5 JADUAL 6 KEW.Tajuk KEW.PA-28 KEW.PA-27 KEW.0 61 63 65 66 68 70 71 73 74 79 KEW.PA-22 KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL TENDER PELUPUSAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN SENARAI ASET YANG DILELONG ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER Perenggan Muka surat 6.

Tajuk
KEW.PA-30 KEW.PA-31 KEW.PA-32 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB

Perenggan

Muka surat
91 94 95

iv

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA)

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN
1. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah tatacara bagi menguruskan Harta Modal dan Inventori meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira.

2. Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. 3. Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. 4. Aset Alih terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:4.1 Harta Modal (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu; atau (b) Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual/buku panduan pengguna. 4.2 Inventori (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. Perabot, hamparan, hiasan, langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal. 1

(b)

5. Harta Modal dan Inventori mengandungi kategori yang ditetapkan seperti berikut:5.1 Kategori bagi Harta Modal ialah:(i) (ii) (iii) 5.2 Loji/Jentera Berat; Kenderaan; dan Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/ Dapur/Sukan.

Kategori bagi Inventori ialah:(a) Nilai perolehan asal kurang daripada RM1,000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) (b) Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/ Makmal/ Bengkel/ Dapur/ Sukan

Tanpa mengira nilai perolehan asal:(ii) (iii) (iv) Perabot; Hamparan, Hiasan dan Langsir; dan Pinggan Mangkuk

6. Istilah dan perkataan yang diguna pakai dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) hanyalah bagi maksud pengurusan aset alih Kerajaan sahaja.

2

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A PENERIMAAN .

PENERIMAAN “Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi. sempurna dan selamat untuk digunakan. diukur. OBJEKTIF (a) (b) (c) 2. diukur. ditimbang atau diuji”. Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan. “Pegawai bertauliah” ialah pegawai yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu. (a) (b) (c) Memastikan setiap aset yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. 1. pegawai aset/penerima adalah bertanggungjawab menyediakan Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW. (iv) 3 . Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan dengan serta merta maka dokumen tersebut hendaklah dicatatkan ‘‘Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa. PERATURAN PENERIMAAN Aset yang diterima perlu dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan. ditimbang atau diuji serta merta sebelum disahkan penerimaannya. Setelah disemak dan diperiksa. Langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi semasa menerima aset :(i) (ii) (iii) Menyemak butiran di dalam dokumen memastikan aset yang diterima adalah betul. dan Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik. dikira.PA-1 jika terdapat kerosakan atau perselisihan.BAB A . Pemeriksaan teknikal oleh pegawai-pegawai Kerajaan yang bertauliah hendaklah dilakukan apabila perlu mengikut kaedah yang bersesuaian. yang sah bagi Aset hendaklah diperiksa. dikira.

dan Pegawai Penerima hendaklah memastikan aset yang diterima disertakan manual penggunaan dan penyelenggaraan.PA-1 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan hendaklah dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal.(v) Borang KEW. jika ada. (vi) (vii) 4 . Pegawai Penerima hendaklah memastikan bahawa aset diterima berserta dengan Surat Jaminan daripada pembekal yang mengesahkan bahawa mutunya menepati spesifikasi seperti dalam perjanjian pembelian.

.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB B PENDAFTARAN .

PENDAFTARAN ASET HADIAH Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran dan latihan/pembelajaran tidak perlu didaftarkan.2 Aset lucuthak hendaklah didaftarkan berkenaan bercadang menggunakannya. Invois. dokumen berikut boleh dirujuk:7. Memudahkan pengesanan dan pemantauan. Walau bagaimanapun Kementerian/Jabatan/PTJ hendaklah mewujudkan satu senarai daftar aset berkenaan bagi tujuan rekod. Nota Serahan.1 Aset yang dibeli:(a) (b) (c) Pesanan Rasmi Kerajaan. Mewujudkan pangkalan data yang lengkap. PUNCA MAKLUMAT Bagi mendaftar aset. dan Memudahkan penyelenggaraan. PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK 6.1 6. 6. 6 . jika Kementerian/Jabatan Aset lucuthak yang telah dikategorikan di bawah akta tertentu adalah menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal untuk menentukan tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan bagi maksud tersebut sahaja. TEMPOH PENDAFTARAN Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan.BAB B . Membolehkan keadaan aset diketahui.PENDAFTARAN 3. pelupusan dan penggantian aset. 7. 5. tepat dan kemaskini. OBJEKTIF Pendaftaran aset adalah bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 4.

pendaftaran hendaklah berasaskan maklumat di fizikal aset berkenaan atau sumber-sumber lain yang berkaitan.PA-2. (c) 7. Manual Pengguna. Daftar hendaklah dicetak.4 Aset yang belum berdaftar:Sekiranya tiada punca maklumat seperti di para 7.PA-3. 7.3.2 Dokumen Kontrak. DOKUMEN PENDAFTARAN 8.2 Daftar Harta Modal KEW. perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi:(a) (b) Format yang sama hendaklah diguna pakai. dan 7 . dan Daftar Inventori KEW.1 Bagi memudahkan urusan merekod dan mengesan sesuatu aset.3 Aset yang diterima daripada sumber lain:(a) (b) Salinan daftar jika aset diterima secara pindahan.1. dokumen yang digunakan adalah seperti berikut:(a) (b) 8.(d) (e) (f) (g) 7. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Surat kelulusan menerima hadiah mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa berserta maklumat lengkap aset berkaitan. Bagi pendaftaran melalui sistem berkomputer. 7. Kad Jaminan. 8. dan Salinan Sijil Lucuthak bagi aset yang diterima berikutan Perintah Lucuthak oleh Mahkamah.2 dan 7. Aset yang disewa beli:(a) (b) Surat Ikatan Perjanjian.

PA-2 dan KEW.PA-3. Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset di bawah kawalannya. (b) (c) (ii) (iii) 8 . PENGESAHAN PENDAFTARAN Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicop pada dokumen punca maklumat yang berkaitan seperti contoh berikut:‘Telah direkodkan pada ……(tarikh).PA-5 hendaklah dikemukakan secara tahunan seperti berikut:(i) Pendaftaran di peringkat PTJ Kemukakan senarai daftar kepada Jabatan atau Ibu Pejabat.PA-3 hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat. BUTIRAN MAKLUMAT Butiran maklumat di dalam KEW.PA-4 dan KEW. (seperti nombor pada daftar) ‘ 11. URUSAN PENDAFTARAN ASET ALIH 11.PA-5 perlu disediakan. Pendaftaran di peringkat Kementerian Kumpulkan senarai daftar PTJ. Nombor siri pendaftaran aset …. Salinan KEW.PA-2 dan KEW.1 Pendaftaran (a) Semua aset hendaklah didaftarkan oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ dengan menggunakan dokumen KEW.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW. 10. Satu Senarai Daftar Harta Modal dengan menggunakan KEW. Pendaftaran di peringkat Jabatan Kumpulkan senarai daftar PTJ berserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian. Ditandatangan oleh Ketua Jabatan.(c) 9.

(d) Daftar aset hendaklah dikemaskini apabila berlaku perkaraperkara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) Penambahan/ penggantian/ penaiktarafan aset. Bagi kenderaan khas yang digunakan untuk tujuan penyamaran dan risikan hendaklah ditandakan di tempat yang tidak mudah dilihat. emboss bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan berkenaan di tempat yang mudah dilihat dan sesuai pada aset berkenaan. mengecat. Pemeriksaan aset. Pelupusan. Panduan menyediakan Nombor Siri Pendaftaran mengikut susunan seperti di bawah:Kod Kementerian Kod Jabatan/Bahagian Berasaskan sistem fail yang dikeluarkan oleh Unit = Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (b) (i) (ii) (iii) Kod Kumpulan Aset sama ada: Harta Modal Inventori (iv) Tahun Pembelian (v) Nombor Siri = Diwujudkan secara berturutan = (H) = (I) 9 .2 Pelabelan Aset (a) Semua aset hendaklah diberi tanda pengenalan dengan cara melabel. Setiap aset hendaklah ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran. 11. dan Hapus kira.

PA-6 hendaklah disimpan di dalam kabinet berkunci.PA-3 hendaklah disimpan dalam fail kulit keras di dalam kabinet berkunci.Contoh melabelkan aset adalah seperti di bawah:- Kementerian Kewangan Bahagian Kawalan dan Pemantauan Harta Modal Tahun Pembelian Nombor Siri KK/ BKP10 / H / 07 / 1 11. 11.3 Pergerakan Aset Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori KEW. (b) 10 . 11.PA-7 dalam dua (2) salinan.4 Penyimpanan Daftar (a) (b) (c) KEW. Satu (1) salinan senarai tersebut hendaklah disimpan oleh Pegawai Aset manakala satu (1) salinan lagi disimpan oleh pegawai yang bertanggungjawab. Buku KEW. dan Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi.PA-2 dan KEW.5 Senarai Aset Di Lokasi (a) Senarai Aset mengikut lokasi aset itu ditempatkan hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset menggunakan KEW.PA-6.

(c) Senarai tersebut juga hendaklah dikemaskini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti. 12. 13. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PENDAFTARAN Carta Aliran dan Proses Kerja Pendaftaran Aset Alih Kerajaan adalah seperti di Jadual 1 dan Jadual 2. 11 . LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori KEW.PA-8 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. lokasi atau pegawai bertanggungjawab.

PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW.PA-5) Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat 4 5 6 7 Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset Tempatkan aset di lokasi Kemaskini Senarai Aset (KEW.JADUAL 1 CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ 1 Terima aset bersama punca maklumat 2 Tentukan kumpulan aset 3 Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.PA -3) Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-7) Simpan daftar aset 8 9 12 .

kemukakan kepada Jabatan/Ibu Pejabat.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW. 2 3 4 5 6 7 8 9 13 . Kemaskini Senarai Aset (KEW.JADUAL 2 PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 Proses Kerja Terima aset oleh Kementerian/Jabatan/PTJ bersama-sama dengan punca maklumat:(a) Aset yang dibeli:(i) Pesanan Rasmi Kerajaan (ii) Nota Serahan (iii) Invois (iv) Dokumen Kontrak (v) Kad Jaminan (vi) Manual Pengguna (vii) Dokumen lain yang berkaitan (b) Aset Sewa beli:(i) Surat Ikatan Perjanjian (ii) Dokumen lain yang berkaitan (c) Aset diterima daripada sumber lain:(i) Salinan daftar jika terima secara pindahan (ii) Surat kelulusan menerima hadiah (iii) Salinan Sijil Lucuthak (d) Aset yang belum pernah berdaftar:(i) Maklumat di fizikal aset (ii) Sumber lain berkaitan Tentukan kumpulan aset mengikut:a) Harta modal b) Inventori Sediakan Daftar Harta Modal KEW. Cop pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat ke atas punca maklumat yang berkaitan bagi aset yang telah didaftarkan. kemukakan kepada Kementerian.PA-3 oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ.PA-5.PA-2 dan Daftar Inventori KEW. Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal KEW. b) Jika senarai disediakan oleh Jabatan/Ibu Pejabat. Tempatkan aset di lokasi yang telah ditentukan. Labelkan nombor siri pendaftaran berserta perkataan Hak Kerajaan Malaysia (HKM) pada aset. Senarai daftar ini hendaklah dikemukakan seperti berikut:a) Jika senarai disediakan oleh PTJ. Simpan daftar aset.PA-7).

Tandatangan Ketua Jabatan : : : : PENEMPATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan Tandatangan 14 . Enjin No Casis/Siri Pembuat No Pendaftaran (Bagi Kenderaan) KOMPONEN/AKSESORI: KEW. Pesanan Rasmi Kerajaan Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: Nama Jawatan Tarikh Cop ………………………. Siri Pendaftaran: DAFTAR HARTA MODAL Kementerian/Jabatan: Bahagian : BAHAGIAN A Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis/Jenama/Model Buatan Jenis Dan No..(No.PA 2 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No.

PA 2 DAFTAR HARTA MODAL BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF BAHAGIAN B Tempoh Jaminan Bil.KEW. Tarikh Butiran Kos(RM) Nama Dan Tandatangan 15 .

Bahagian B BAHAGIAN A No. pelupusan/ hapus kira dan tandatangan.Siri Pendaftaran 1. Sekiranya tiada. Harga semasa Harta Modal dibeli atau diterima.pendaftaran. Motosikal. No. : Butir-butir penambahan. Butir-butir penempatan. pemeriksaan.PENJELASAN TERPERINCI MAKLUMAT DAFTAR ASET DAFTAR HARTA MODAL (Satu (1) daftar untuk satu (1) unit harta modal ) Daftar harta modal mempunyai dua bahagian iaitu :Bahagian A : Butir-butir harta modal dan aksesori yang dibekalkan.Van. Radiographic Unit dan sebagainya. No. Sub kategori : Contoh sub kategori bagi kenderaan: Kereta. 2. penggantian dan naiktaraf harta modal berkenaan. No. Pesawat dan sebagainya. 4. 3. No. contoh: WKL 5592.2 No. Buatan : : Contoh 1: Pacuan 4 Roda/Produa/Kembara. Bagi kenderaan isikan no. siri pembuat. gas asli dan sebagainya. Bas. Sekiranya buatan luar negara nyatakan nama negara berkenaan. Jenis/Jenama/ Model 5. petrol. Jenis dan No. Contoh 2: Komputer Riba/Hewlett Packard/L1506. Kapal. Contoh sub kategori bagi Peralatan/Kelengkapan Perubatan: Mesin X-Ray. Dental Chair. Nyatakan buatan tempatan atau luar negara. Tarikh terima : : : : : Jenis enjin seperti diesel. Casis/Siri Pembuat 8. 9. 6. Tarikh harta modal diterima. Enjin seperti 4G54-KN8579.Pendaftaran Harga Perolehan Asal 10. 16 . Bagi kenderaan isikan no. casis dan bagi harta modal yang lain isikan no. berikan anggaran. Kod Nasional Terdiri daripada 3 kategori iaitu : a) loji/jentera berat b) Kenderaan c) Peralatan/kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/Perubatan /Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan.Kod Nasional Kategori : : : Sila rujuk panduan di para 11.Enjin 7.

17 . Tarikh Butiran Tempoh Jaminan 4. Setiap pindahan lokasi perlu direkodkan dan ditandatangan. penggantian atau naiktaraf Nama dan tandatangan pegawai yang mengesahkan penambahan. komponennya ialah 'monitor'. Pesanan Kerajaan dan tarikh : Catatkan nombor dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan untuk pembelian harta modal yang berkenaan. 13. No. 18. 5. Tempoh Jaminan : Catatkan tempoh jaminan oleh pembekal. Catatkan tempoh jaminan. 16. Kos Nama dan tandatangan : : Harga penambahan. jawatan tarikh dan cop : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan harta modal berkenaan ada semasa didaftarkan. : : : Tarikh penambahan. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. Penempatan : Lokasi harta modal.11. 12. Pemeriksaan : Pegawai Pemeriksa hendaklah menyatakan tarikh. dan aksesorinya ialah 'speaker'. nama. penggantian atau naik taraf. 3. 17. 2. tarikh ditempatkan dan ditandatangan oleh pengguna/penyelia di lokasi itu. Tandatangan. Pelupusan/ Hapus kira : Kelulusan pelupusan atau hapus kira dicatatkan selepas tindakan dilaksanakan dengan menyatakan rujukan kelulusan. BAHAGIAN B 1. penggantian atau naiktaraf Maklumat penambahan/penggantian atau naiktaraf. (Gunakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) 15. Nama Pembekal dan alamat : Nama dan alamat pembekal atau jika diperolehi dengan cara lain nama pemberi dan alamat 14 Komponen / Aksesori : Komponen/aksesori yang dibekalkan bersama harta modal tersebut Contoh: Bagi komputer.

PA 3 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No. Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh ………………………. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop : : : : PENEMPATAN Kuantiti No.. Siri Pendaftaran: DAFTAR INVENTORI Kementerian/Jabatan: Bahagian : Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: KEW.(No.Siri Pendaftaran Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Tarikh Rujukan Kaedah Pelupusan Kuantiti Lokasi Tandatangan 18 .

4. 9. Sub Kategori Jenis : : Contoh 1 Kategori: Sub Kategori: Jenis: 5. Tarikh inventori diterima sepenuhnya. berikan anggaran. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. Catatkan no.DAFTAR INVENTORI (Satu (1) daftar bagi satu (1) jenis inventori dalam satu Pesanan Kerajaan ) No. Kod Nasional Kategori : : Kod Nasional Terdiri daripada 4 Kategori iaitu:(a) Nilai Perolehan Asal kurang daripada RM 1. 6. Nama Pembekal dan Alamat 12. siri pendaftaran di mana aset ditempatkan. Harga semasa dibeli atau diperolehi. keping. Sekiranya tiada. 19 . tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. No. Tandatangan. Agihan mengikut kuantiti dan no. jawatan.000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) Peralatan dan Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. Pelupusan / Hapus kira : Catatkan kelulusan pelupusan atau hapus kira selepas tindakan dengan menyatakan kuantiti. 7. 1. Contoh: Hadiah daripada Syarikat ABC bertarikh 20 Jun 2005. bilah. Pemeriksaan : Contoh: 20 buah kerusi ditempatkan di 2 lokasi berbeza. 10. 5 buah 15 buah KK/BKP/I/O6/1-5 KK/BKP/I/06/6-15 Kelas 5A Kelas 5B : Nama dan alamat pembekal atau pemberi (jika bukan dibeli). Jika bukan dibeli nyatakan. Siri Pendaftaran Lokasi 14. rujukan surat kelulusan. 11. Buah. 8. Penempatan : : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan inventori berkenaan ada semasa didaftarkan. gulung dan sebagainya. (b) Tanpa mengira Nilai Perolehan Asal:(ii) Perabot 3. Pegawai Pemeriksa hendaklah mengisi tarikh.2 (b) ……….Siri Pendaftaran : Bagi merekodkan nombor siri pendaftaran inventori bagi satu daftar adalah mengikut panduan para 11. Catatkan tempoh jaminan. Kuantiti No.Contohnya nombor daftar boleh terdiri daripada 1-100 kerana satu daftar merekod satu jenis inventori yang diterima dalam satu Pesanan Rasmi Kerajaan.Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh : : : : : : Peralatan/ Kelengkapan Sukan Raket Raket Tenis Contoh 2 Perabot Almari Almari Buku Bercermin Contoh 3 Hamparan/ Hiasan & Langsir Hiasan Dinding Lukisan Potret Contoh 4 Pinggan Mangkuk Mangkuk Mangkuk Sup (iii) Hamparan/Hiasan dan Langsir (iv) Pinggan Mangkuk Sila lihat contoh seperti jadual di bawah:- Jumlah/bilangan Inventori. tarikh dan cop 13. 2.. nama. dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan yang dikeluarkan untuk pembelian inventori berkenaan. 15. Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Harga Perolehan Asal Tarikh Terima No. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. set.

KEW.PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL

BIL.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN ASAL (RM)

JUMLAH

20

KEW.PA-5

SENARAI DAFTAR INVENTORI

BIL.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN ASAL (RM)

JUMLAH

21

KEW PA-6

DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
Jenis Jenama dan Model No. Siri Pembuat No. Siri Pendaftaran Nama Peminjam : : : : Tarikh Dikeluarkan Jangka Dipulangkan Tandatangan Peminjam

Pegawai Pengeluar

Bil

Ketika Dikeluarkan

Ketika Dipulangkan

Catatan

Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh

22

KEW.PA-7 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN : __________________________________________ LOKASI BIL : __________________________________________ KETERANGAN ASET KUANTITI

(a) Disediakan oleh : …………………………….. Tandatangan Nama : _____________________ Jawatan : _____________________ Tarikh : _____________________

(b) Disahkan oleh : ………………………………… Tandatangan Nama : ______________________ Jawatan : ______________________ Tarikh : ______________________

Nota :

a) Disediakan oleh Pegawai Aset b) Pegawai yang mengesahkan ialah pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan contohnya : i) Lokasi bilik Setiausaha Bahagian - disahkan oleh Setiausaha Bahagian. ii) Lokasi bilik mesyuarat - disahkan oleh pegawai yang menguruskan bilik mesyuarat c) Dikemaskini apabila terdapat perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai bertanggungjawab

23

PA-2 MODAL (RM) BILANGAN KEW. 24 .KEW. Tandatangan Pegawai Pengawal Nama : ________________________________________ Jawatan : _________________________________________ Tarikh : ________________________________________ * laporan merangkumi semua aset alih yang dipegang sehingga tahun semasa.PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… KEMENTERIAN : _____________________________________________________ BIL KEMENTERIAN/JABATAN DI BAWAHNYA BILANGAN JUMLAH NILAI HARTA KEW..PA-3 JUMLAH NILAI INVENTORI(RM) Jumlah ……………………………………………….

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB C PENGGUNAAN. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN .

Mengurangkan pembaziran.2 Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. Mencegah penyalahgunaan. Aset berkenaan hendaklah dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan mana yang lebih awal. Mengikut fungsi sebenar seperti manual/buku panduan pengguna.PA-9. Menjimatkan kos. Perlu direkodkan.BAB C – PENGGUNAAN. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN 14. Mencapai jangka hayat. yang terdapat dalam Dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan. 15. 25 . pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa. dan Melapor kerosakan dengan menggunakan Borang Aduan Kerosakan Aset KEW. dan Mengelakkan kehilangan. OBJEKTIF Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan dikendalikan dengan cekap. PENGGUNAAN 15.1 Penggunaan aset Kerajaan hendaklah mematuhi peraturan berikut :(a) (b) (c) (d) (e) Bagi tujuan rasmi sahaja.3 Peraturan mengenai penggunaan. 15. mahir dan teratur bagi tujuan :(a) (b) (c) (d) (e) 15.

2 Setiap pegawai adalah kekurangan. PEMERIKSAAN 18. 18. kerosakan tanggungjawabnya. 17. tepat dan kemaskini.3 Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. maka hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksima. 16. bertanggungjawab atau kehilangan terhadap aset di apa-apa bawah 16. Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap. PEMATUHAN Pegawai yang gagal mematuhi peraturan di atas.1 Pemeriksaan aset dilakukan ke atas:(a) (b) (c) Fizikal. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi bagi mengelak berlakunya kerosakan atau kehilangan aset. 18. 26 .1 Aset Kerajaan hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab.16. PENYIMPANAN 16. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.2 Tujuan pemeriksaan adalah untuk:(a) (b) (c) Mengetahui keadaan dan prestasinya. dan Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar.3 Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi akan terdedah kepada risiko kehilangan. boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. dan Penempatan. Rekod. 18.

PA-10 dan KEW.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW.PA-11 kepada Ketua Jabatan.18. 27 . 18.6 Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW.7 Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi. 18.PA12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.PA11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW.PA-12 kepada Pegawai Pengawal. 18.4 Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW.5 Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW.

KEW. Jenis Aset Keterangan Aset Nombor Siri Pendaftaran Kos penyelenggaraan terdahulu (jika ada) 5. 3.PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN Bahagian I (Untuk diisi oleh Pegawai Aset) 1. Syor Pegawai Aset Nama:…………………………………………………………………. 2.Tarikh Kerosakan 7. Tarikh:………………………………………………………………….. Pengguna Terakhir 6. Nota: * Potong mana yang berkenaan 28 . 4. Perihal Kerosakan : : : : : : 8. Tandatangan Nama:…………………………………………… Jawatan:………………………………………… Tarikh:…………………………………………. Jawatan:……………………………………………………………….. Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan) Diluluskan / Tidak Diluluskan* ………………………………….

Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan .PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Kementerian/Jabatan:______________________________________________ No. Siri Pendaftaran Jenis Harta Modal Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bahagian: _____________________________________ Keadaan Harta Modal Bil Daftar (KEW. (Jawatan) ………………………………. (Jawatan) ………………………………... (Tarikh Pemeriksaan) 29 Nota: Lokasi: Nyatakan lokasi harta modal mengikut rekod dan lokasi harta modal semasa pemeriksaan. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ………………………………. Keadaan Harta Modal : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan.KEW. Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan.PA-2) Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tida k Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ……………………………….

KEW. . Lokasi: Nyatakan lokasi inventori mengikut rekod dan lokasi inventori semasa pemeriksaan. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ………………………………... (Jawatan) ………………………………. (Jawatan) ………………………………. (Tarikh Pemeriksaan) 30 Nota: Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan. Keadaan Inventori : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan.PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bil Jenis Inventori Daftar Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tidak Kuantiti Mengikut Rekod Sebenar Keadaan Inventori Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ……………………………….

KEW.PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Tahun …………………………. Kementerian : _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di ______________________________________________________________________ (Jabatan/Bahagian/PTJ) telah diperiksa pada ____________________ . (tarikh pemeriksaan) Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Tarikh :………………………………………………………… :………………………………………………………… :………………………………………………………… Cop Kementerian/Jabatan : 31 .

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB D PENYELENGGARAAN .

dan Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance) ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. JENIS PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti berikut:(a) Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa. 32 . OBJEKTIF Penyelenggaraan aset Kerajaan bertujuan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 20. Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan.BAB D – PENYELENGGARAAN 19. Menjamin keselamatan pengguna. Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan. dan Memelihara imej Kerajaan. MANUAL PENYELENGGARAAN Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tujuan penyelenggaraan. (b) 21. Mengurangkan kerosakan. menservis. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif. Memelihara dan memanjangkan jangka hayat. Meningkatkan keupayaan.

Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta Kerja-kerja penyelenggaraan yang dibuat oleh pihak swasta hendaklah diselia dan dipantau bagi memastikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi. (b) (c) (d) (e) Mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya. Memastikan penyelenggaraan yang dijalankan bersesuaian dan munasabah dari segi kos dan masa. Melaksanakan Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan hendaklah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan melainkan sesuatu aset itu memerlukan penyelenggaraan segera. 33 . dan Membantu pihak pengurusan membuat keputusan tindakan yang sesuai ke atas aset berkenaan. berkualiti.22. Merancang Penyelenggaraan Setelah aset yang memerlukan penyelenggaraan disenaraikan. PANDUAN PENYELENGGARAAN Pegawai Aset adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah berikut:(a) Menyediakan Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan Aset yang memerlukan penyelenggaraan perlu dikenal pasti dan disenaraikan mengikut KEW. Menilai Program Penyelenggaraan Penilaian hendaklah dibuat ke atas program penyelenggaraan bagi tujuan berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (f) Menentukan matlamat program penyelenggaraan tercapai. satu program penyelenggaraan hendaklah dirancang dan disediakan. Merekodkan Penyelenggaraan Setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan hendaklah direkodkan dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal KEW.PA-14.PA-13.

KEW.PA-13 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Kementerian : Jabatan/ Bahagian : Bil. Siri Pendaftaran Aset Jenis/Jenama/Model Lokasi Aset Catatan 34 . No.

b) Butir-butir kerja Keterangan mengenai kerja-kerja pembaikan termasuk alat ganti yang dibeli c) No.PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Aset) Sub Kategori : Jenis : (a) Tarikh (b) Butir-butir kerja (c) No. Pesanan Rasmi Kerajaan beserta tarikh No.Kontrak berserta tarikh d) Nama Syarikat/Jabatan yang menyelenggara Nama syarikat atau Jabatan yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan. f) Nama dan Tandatangan Pegawai Aset/ Pegawai Pengangkutan hendaklah menandatangani bagi mengesahkan butir-butir penyelenggaraan tersebut 35 . Rujukan Pesanan Kerajaan/ No. Siri Pendaftaran Lokasi (d) Nama Syarikat/Jabatan Yang Menyelenggara : : (e) Kos (RM) (f) Nama dan Tandatangan Nota a) Tarikh pembaikan/penyelenggaraan yang telah dilakukan bagi harta modal berkenaan. kontrak/No. e) Kos Kos alat ganti atau kos pembaikan atau kedua-duanya sekali.KEW. Kontrak/Pesanan Kerajaan dan Tarikh No.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB E PELUPUSAN .

Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan. Rosak dan tidak boleh digunakan. JUSTIFIKASI PELUPUSAN Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Tidak Ekonomi Dibaiki. OBJEKTIF Pelupusan aset Kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan. kawalan. Menjimatkan ruang simpanan/pejabat. dan Melebihi keperluan. ke 24. Usang/obselete. Disyor selepas pemeriksaan aset. 36 . Perubahan teknologi. dan Membolehkan aset milik Kementerian/Jabatan dipindahkan Kementerian/Jabatan yang lain atas sebab-sebab tertentu. Tiada alat ganti. Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum.BAB E .PELUPUSAN “Pelupusan” ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. 23. simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. Luput tempoh penggunaan.

000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500.000.25. Tukar Barang (barter-trade). dan Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai perolehan asal tidak melebihi RM50. 26.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. Tukar Beli (trade-in). Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri. dan Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan dalam tatacara ini.000.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan.000 setiap satu atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.1 Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain sebagaimana Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa. URUS SETIA PELUPUSAN 26. 25.000.3 Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17. dan Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai perolehan asal seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Hadiah.2 Kementerian/Jabatan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50. KUASA MELULUS Kuasa untuk meluluskan pelupusan adalah seperti berikut:25. adalah 37 . 25.

Menghantar KEW.PA-19 kepada Kuasa Melulus. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.PA-16. Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset KEW. Melantik dua orang saksi yang terdiri daripada sekurangkurangnya Pegawai Kumpulan Sokongan I bagi pelupusan melalui kaedah pemusnahan.2 Tugas-tugas Urus Setia Pelupusan adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) (e) Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut KEW. dan Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Aset KEW. dan Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa. Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur.PA-19 bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan. Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan.PA-17.PA-18. Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Teknikal.PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. Memohon pelanjutan tempoh pelupusan. PA-15. Elektrikal dan Elektronik seperti di KEMBARAN A dan perkakasan komputer seperti di KEMBARAN B.PA-16 27. Mengemukakan Melulus:(i) (ii) (f) (g) (h) (i) permohonan pelupusan kepada Kuasa Perbendaharaan melalui Pegawai Pengawal. 38 . Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) KEW. Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan untuk tindakan.26. Memperolehi Sijil Pelupusan Aset KEW. (j) (k) (l) (m) 27.1 PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal.

LEMBAGA PEMERIKSA 28. Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan I atau yang setaraf.2 Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada JKR atau Jabatan yang mempunyai worksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan-peralatan tertentu untuk mendapatkan PEP.27. jika perlu. dan Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu.4 Setiap PEP hendaklah disahkan oleh dua (2) pegawai yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan tidak terlibat dengan pengurusan aset berkenaan.3 PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat Kementerian/Jabatan. (b) (ii) (iii) (iv) 28. Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun. 27. 28. Sekiranya melebihi tempoh tersebut.5 Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh satu (1) tahun sahaja. 27. Kementerian/Jabatan perlu mendapatkan pengesahan nilai semasa yang baru di PEP. Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset. 27. Keanggotaan Lembaga Pemeriksa hendaklah terdiri daripada:(i) Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset berkenaan.2 Tugas-tugas Lembaga Pemeriksa adalah seperti berikut:(a) Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan. 39 .1 Pelantikan Lembaga Pemeriksa (a) Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan ke atas aset yang hendak dilupuskan.

PA-17 dan mengemukakan kepada Urus Setia Pelupusan. kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan. dan Menandatangani KEW. 32. PINDA KAEDAH PELUPUSAN Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus. Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai.1 Permohonan melanjutkan tempoh pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua (2) minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. maka kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan kerana pengurangan nilai semasa aset dan kaedah pelupusan mungkin tidak lagi sesuai. PELANJUTAN TEMPOH 30. TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan. Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan telah dikeluarkan. KAEDAH PELUPUSAN Dalam urusan pelupusan aset.PA-17. 31. 29. 30. 40 . Bagi mencapai tujuan ini.2 Sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas tempoh pelanjutan. Sekiranya tempoh pelupusan telah tamat. kriteria pulangan hasil hendaklah sentiasa diberi perhatian. 30.(b) (c) (d) (e) (f) Memeriksa aset dan rekod yang berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarahkan oleh Jabatan. Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja. Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Kuasa Melulus boleh menetapkan kaedah pelupusan yang sesuai dan paling menguntungkan Kerajaan.

PA-21. PERLAKSANAAN KAEDAH PELUPUSAN 33.1 Tender (a) (b) Tender hendaklah dipelawa dengan menggunakan Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Kerajaan KEW. Tender boleh disertai oleh syarikat atau orang perseorangan kecuali pegawai yang menguruskan tender dan aset berkenaan dengan menggunakan Borang KEW. Kaedah lain pelupusan yang difikirkan sesuai.PA-22.Kaedah pelupusan adalah seperti berikut: (a) Jualan secara:(i) (ii) (iii) (b) (c) (d) (e) (g) (h) (i) Tender Sebut harga Lelong Jualan Sisa Tukar Barang (Barter Trade) Tukar Beli (Trade In) Tukar Ganti (Cannibalize) Pindahan Hadiah Musnah secara:(i) (ii) (iii) (iv) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam (j) 33. 41 .

Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengemukakan Jadual Tender bersama-sama dengan dokumen-dokumen tawaran kepada Jabatan yang berkenaan. Deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM10. Perakuan (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 42 .PA-23 dan menandatangani Jadual Tender. Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Ketua Jabatan hendaklah membuat penilaian dan perakuan tender kepada Lembaga Perolehan untuk keputusan.000 hendaklah disertakan bersama tawaran.(c) Kenyataan tender yang mengandungi maklumat seperti di KEW. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I. Tawaran hendaklah menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan.PA-21 hendaklah diiklankan melalui sekurang-kurangnya satu (1) akhbar utama tempatan. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan tender. Ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) orang pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Tender hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Tender pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Jika tidak dapat diuruskan. Setelah keputusan tender diperolehi deposit tender akan diselaraskan kepada petender yang berjaya atau dikembalikan kepada petender-petender yang gagal.PA-17. Tender yang lewat diterima tidak boleh dipertimbangkan. Ketua Jabatan atau Pengerusi Lembaga Perolehan hendaklah memastikan supaya peti tawaran itu dilakri pada waktu tutup yang ditetapkan dan mengatur supaya peti itu dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka tender secepat mungkin. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang Jadual Tender KEW.

Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis tender kepada Lembaga Perolehan. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Lembaga Perolehan hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. tender boleh dipelawa semula atau dirujuk kepada Perbendaharaan bagi mendapatkan kelulusan. Dalam memproses tender.hendaklah disertakan dengan salinan iklan tender. (n) (o) (p) (q) (r) (s) 43 . Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan tersebut secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan tender itu. Jika tawaran-tawaran lain terlalu rendah. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Jika Pegawai Pengawal atau pegawaipegawai lain yang menguruskan tender mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai tender kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. jadual pembukaan tender dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Sekiranya tiada sebarang tawaran diterima. tender boleh dipelawa semula atau mohon pinda kaedah pelupusan daripada Kuasa Melulus. Pegawai Pengawal hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan tender tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai tender itu. Dalam memilih tawaran yang tertinggi. (l) (m) Lembaga Perolehan hendaklah menimbang tender-tender dan memilih tawaran yang tertinggi. Lembaga Perolehan hendaklah dimaklumkan mengenai penolakan ini bagi membolehkannya menimbang tawarantawaran lain. Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran maka deposit tender tidak akan dikembalikan.

PA-25. Deposit sebut harga sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM5. Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.PA-26 dan menandatangani Jadual Sebutharga tersebut.PA-24. harga hendaklah menggunakan Borang Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Tawaran sebut KEW.2 Sebut harga (a) (b) (c) (d) (e) Sebut harga hendaklah dipelawa sekurang-kurangnya kepada 10 syarikat atau orang perseorangan. deposit sebut harga akan diselaraskan kepada penyebut harga yang berjaya atau dikembalikan kepada penyebut harga yang gagal. Sebut harga hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah mengemukakan Jadual Sebutharga kepada Urus Setia untuk menilai dan (f) (g) (h) (i) (j) 44 . Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang KEW.33.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan sebutharga. Kenyataan Tawaran Sebut Harga seberapa boleh disebarkan dengan meluas dengan menggunakan Borang KEW.PA-17. Sebut harga yang diterima lewat tidak boleh dipertimbangkan. Tawaran hendaklah dikemukakan dengan menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga Jabatan sebelum tarikh dan waktu yang ditetapkan. Setelah keputusan sebut harga diperolehi. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I.

Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah menimbang tawarantawaran lain atau memutuskan pelawaan sebut harga semula. Jika Ketua Jabatan atau pegawaipegawai lain yang menguruskan sebut harga mempunyai apaapa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan sebut harga tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai sebut harga itu. waktu dan tempat 45 . Sekiranya penyebut harga yang terpilih menolak tawaran.membuat perakuan kepada Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan untuk pertimbangan dan keputusan selanjutnya. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. (l) (m) (n) 33.3 Lelong (a) Pelupusan melalui kaedah lelong boleh dilaksanakan ke atas aset berikut:(i) (ii) (iii) (b) Mempunyai nilai pasaran. Dalam memproses sebut harga. Kuantiti yang banyak. deposit sebut harga tidak akan dikembalikan. Penyebut harga yang berjaya hendaklah diberitahu dengan serta merta. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis sebut harga kepada Jawatankuasa Sebut Harga . Tarikh. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. (k) Dalam memilih tawaran yang tertinggi Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. dan Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya. Kenyataan Lelong hendaklah mengandungi maklumat terperinci semua aset yang akan dilelong. Ketua Jabatan atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan sebutharga itu. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai sebut harga kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak.

PA-27.PA-17 hendaklah dinyatakan di dalam senarai aset yang akan dilelong. masa dan tempat lelongan akan diadakan. Aset yang akan dilelong hendaklah dipamerkan untuk dilihat oleh orang ramai sekurang-kurangnya bagi tempoh dua (2) hari dengan harga simpanan dipamerkan pada aset yang dilelong. tembaga dll. plastik dan sebagainya yang mempunyai nilai jualan. Kenyataan Lelong hendaklah diberi publisiti meluas dengan diedarkan kepada Kementerian/Jabatan untuk dipamerkan di papan kenyataan. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1. adalah memadai notis itu mengandungi maklumat tarikh. no. Urusan lelong hendaklah diadakan di ruang terbuka atau di dewan di mana kemudahan yang sesuai hendaklah disediakan untuk urusan melelong. Bagi maksud mengiklankan sesuatu lelongan. (d) (e) (f) (g) (h) 33. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan. Contoh Kenyataan Lelong adalah seperti di KEW.lelongan hendaklah dinyatakan dengan jelas.4 Jualan Sisa (a) Kaedah pelupusan secara Jualan Sisa dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam (besi. Pembida yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran penuh dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. 46 . kayu. (c) Harga simpanan untuk lelongan berdasarkan kepada nilai semasa aset di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Sekiranya harga tawaran tertinggi kurang daripada 70% harga simpanan.000. Aset yang dibeli hendaklah diambil di dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelongan. getah. perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan.).

Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar barang hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Aset yang mempunyai unsur keselamatan. Kenderaan yang telah diluluskan pelupusan secara jualan sisa tidak boleh didaftarkan semula. Pertukaran aset hendaklah mengikut keperluan sebenar Jabatan. dan Dipelawa kepada syarikat Bumiputra mengikut Negeri/Setempat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit). (c) (d) Kementerian/Jabatan yang mempunyai kuantiti jualan sisa yang banyak boleh mewujudkan kontrak sendiri. Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik.(b) Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara:(i) (ii) (iii) Tender mengikut peraturan di para 33.2(a).1 kecuali para 33. dan (b) (c) 47 . 33. Kaedah tukar barang (barter trade) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakar dalam bidang berkenaan.5 Tukar Barang (Barter Trade) (a) Kaedah pelupusan secara tukar barang (barter trade) merupakan pertukaran aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad.2 kecuali para 33. Keutamaan hendaklah diberikan kepada syarikat-syarikat setempat. Sebutharga mengikut peraturan di para 33. Syarikat yang mengambil bahagian hendaklah dihadkan kepada 5 hingga 10 syarikat sahaja yang mempunyai lesen dan kemahiran dalam urusan tukar barang.1(b).

48 . Peruntukan yang mencukupi bagi membiayai harga penuh aset yang akan diganti. Aset perlu dikeluarkan sebelum gantinya dipasang. Kaedah tukar beli (trade-in) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Aset yang sama jenis. Penggantian aset hendaklah disahkan oleh Jabatan Teknikal (jika perlu). Harga jualan dirundingkan Kementerian/Jabatan dengan pembekal. loji/alat penghawa dingin perlu dibuka sebelum penggantinya dipasang. Sebagai contoh. 33.(vi) Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas jualan. di antara (b) (c) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal atau mengikut nilai pasaran.6 Tukar Beli (Trade-In) (a) Kaedah pelupusan secara tukar beli (trade-in) dilaksanakan bagi aset yang masih boleh digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/Jabatan dan tiada Kementerian/ Jabatan lain yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal yang berniaga dalam bidang berkaitan. dan (viii) Cadangan jualan secara tukar beli hendaklah dimasukkan sebagai syarat dalam dokumen pelawaan tender/sebutharga dan juga dalam perjanjian kontrak perolehan. Harga jualan aset hendaklah dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan tidak boleh ditolak daripada harga sebenar aset yang dibeli. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar beli hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.

PA-2 aset berkenaan. tertakluk kepada Kuasa Melulus. atau keperluan Kementerian/Jabatan (d) 49 .7 Tukar Ganti (Cannibalize) (a) Kaedah pelupusan secara tukar ganti (cannibalize) boleh dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagian tertentu seperti bahagianbahagian jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai alat/ komponen ganti bagi pembaikan jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer yang lain. Pelupusan secara berasaskan:(i) (ii) (iii) (c) tukar ganti (cannibalize) dilaksanakan (b) Aset yang sama jenis dan kegunaannya. dan Obsolete/obsolescent. 33. Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh Pegawai Teknikal. dan Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih dan penjimatan Alat/komponen tukar ganti yang dipasang kepada aset penerima perlu direkodkan di Bahagian B KEW. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Persekutuan yang lain.33. Tidak diperlukan selepas projek siap.8 Pindahan (a) Pelupusan secara pindahan boleh dilaksanakan di antara Kementerian/Jabatan Kerajaan bagi aset yang boleh digunakan dalam bentuk asalnya tetapi tidak diperlukan lagi kerana:(i) (ii) (iii) (b) (c) Melebihi keperluan. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Kaedah pelupusan secara pindahan dilaksanakan berasaskan:(i) Permohonan penerima.

dan Kos pengendalian dan ditanggung oleh penerima. atau bagi tujuan Dari Kementerian/Jabatan Kerajaan kepada mana-mana organisasi. kelulusan Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah iaitu:(i) Aset boleh digunakan lagi dalam bentuk dan fungsi asal tetapi tidak diperlukan lagi oleh Kementerian/Jabatan. (vi) 33. dan Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus selepas aset diterima oleh pemohon. Daftar aset hendaklah Kementerian/Jabatan penerima.9 Hadiah (a) (b) Pelupusan secara hadiah hendaklah mendapat Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.(ii) (iii) (iv) (v) Tidak dikenakan apa-apa bayaran. atau Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai bahan latihan atau pameran. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan. (d) Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Permohonan atau keperluan penerima. (ii) (c) Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:(i) (ii) Antara Kementerian/Jabatan Kerajaan latihan atau pameran sahaja. Kos pengendalian pindahan hendaklah ditanggung oleh penerima. diserahkan kepada Aset yang diterima secara pindahan hendaklah dilupuskan oleh Kementerian/Jabatan penerima mengikut tatacara pelupusan yang berkuatkuasa. pengangkutan hendaklah 50 .

Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan berserta Sijil Pelupusan Aset KEW.PA-19 selepas aset diterima oleh pemohon. digelek dan sebagainya perlu diambil terlebih dahulu supaya (ii) (iii) (iv) 51 .(e) Cadangan pelupusan secara hadiah hendaklah disokong dengan Surat Permohonan daripada Kementerian/Jabatan. (f) (g) 33. dipotong. kenderaan yang dihadiahkan untuk latihan hendaklah digunakan untuk latihan sahaja dan tidak boleh dibaiki dan digunakan semula di jalanraya. Contohnya. Jabatan Alam Sekitar. Mematuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. Bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai alat ganti hendaklah ditanggal/dikeluarkan terlebih dahulu untuk kegunaan akan datang. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain. Tindakan bersesuaian seperti diketuk. Jabatan Laut dan lain-lain. Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau pameran hendaklah digunakan bagi maksud tersebut sahaja. organisasi.10 Musnah (a) Kaedah pelupusan secara musnah boleh dilaksanakan bagi aset yang tiada nilai jualan/nilai sisa atau aset yang berunsur keselamatan dengan cara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (b) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam Langkah-langkah berikut hendaklah diambil sebelum pelupusan secara musnah dilaksanakan:(i) Mendapat kelulusan tempat pemusnahan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

35. Kad Pendaftaran kenderaan bermotor diserahkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa. (c) (d) 36. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PELUPUSAN Carta aliran dan proses kerja pelupusan adalah seperti di Jadual 3 dan Jadual 4. PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat. tiada sebarang maklumat dapat diakses. dan (v) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. Jabatan Pengangkutan Jalan hendaklah diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan Kementerian/Jabatan dibatalkan.PA-18 hendaklah disediakan selepas tindakan selesai. TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN (a) (b) Label Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan pada aset hendaklah dipadamkan. Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan peraturan berkenaan.tiada mana-mana pihak dapat mengambil dan menjual semula atau bagi aset yang mempunyai unsur-unsur keselamatan. dan Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus adalah dikecualikan daripada semua jenis cukai. 33.11Kaedah-Kaedah Lain Pelupusan Kaedah-kaedah lain yang tidak dinyatakan seperti di para 32 hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. 34. 52 .

000.000 15 16 53 . Syor kaedah pelupusan hadiah. 10 10(a) Lulus ? 11 Tidak Ya 12 13 14 11 (a) Kembalikan kepada Urus Setia untuk maklumat lanjut Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. tukar beli.PA-16. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus dan dokumen lain.pindah persekutuan ke negeri.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan <RM500.JADUAL 3 CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1 2 3 Kenalpasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. Kemaskini rekod 10(b) Kementerian/Jabatan 10(b) Nilai perolehan asal <RM50.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan >RM500.PA-17 Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan Laporan Lembaga Pemeriksa dan tandatangan Kemukakan Laporan Lembaga Pemeriksa kepada Urusetia Pelupusan Urusetia menyemak laporan dan pastikan dokumen sokongan disertakan 4 5 6 Kembalikan kepada Lembaga Pemeriksa 8a Tidak 7 8 Ya 9 Lengkap ? Tentukan Kuasa Melulus Semak bidang Kuasa Melulus: Perbendaharaan 10(a) Nilai perolehan asal >RM50. jika perlu Sediakan maklumat aset dalam Borang Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.

PA-17 Kemukakan KEW. 10(b) 11 11(a) 12 13 14 15 16 b) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. jika perlu. Sediakan maklumat aset dalam KEW. tukar beli. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500.000 Jika pelupusan diluluskan.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW. Kemukakan kepada Kementerian/Jabatan jika: Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.PA-18 bagi pelupusan kaedah musnah Kemaskini rekod daftar aset.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan:a) b) c) d) e) PEP bagi aset mekanikal/peralatan teknikal/perkakasan komputer Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli. Jika pelupusan tidak diluluskan. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap. 54 . tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA. pindah persekutuan ke negeri.JADUAL 4 PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. tukar barang Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan Gambar aset.PA-16.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta :a) b) Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan jika: i) ii) Nilai perolehan asal melebihi RM50.PA-17 seperti berikut:a) b) c) d) e) 4 5 6 7 Keterangan aset Kuantiti Tarikh pembelian Tempoh digunakan/disimpan Nilai Perolehan Asal Proses Kerja f) Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. terus ke proses 12.000 Syor kaedah pelupusan hadiah. jika perlu Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah 8 8a 9 10 10(a) hadiah/pindahan Jika laporan lengkap.

Rujukan: Tarikh: Kepada: ………………………… ………………………… (Nama Pegawai yang dilantik) LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama ……………… (tahun) mulai dari ……………. ……………………………………….PA-17) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan.PA-15 No. Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW. 2. hingga ………………. .55 KEW... (Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama:………………………………… Jawatan:……………………………… Cop: 55 .

.

.

Tandatangan Nama: …………………….…………………………… ……………. Jawatan: …………………… Cop: ……………………………… Tandatangan Nama: ……………………….KEW.PA-18 KEMENTERIAN/JABATAN: _____________________________________________ SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan. Jawatan: …………………….. :…………………………………. Cop: * Pilih mana yang berkenaan 58 . Jenis Aset Kuantiti Secara Tarikh Tempat :…………………………………..……. :……..…………………. : (Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)* :……………………………..

Bilangan item ………….……. (Dokumen berkaitan disertakan) 5. Aset berikut telah dimasukkan ke dalam stok..KEW. Kaedah pelupusan: ……………………………. Aset berikut telah dilupuskan secara dijual.. Bilangan item: ……………………………….. Bilangan item . (Salinan Kad Kawalan Stok Disertakan) Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Jabatan/Bahagian : …………………………………… : …………………………. Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain.……………………….……………………………………………………. Cara dimusnahkan: ……………………………………………………………………...………………………………………… dipindahkan/hadiah kepada…………………. Rujukan ………………………………………………. saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan seperti berikut :1.………………………… (salinan resit disertakan) 3..PA-19 KEMENTERIAN/JABATAN:____________________________________________ SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Merujuk surat kelulusan No... bertarikh ………….………. Bilangan item ….. Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah.Resit ……... Aset berikut telah dilupuskan secara musnah.…………………………………………………………………………. Bilangan item: …………………….………………………………………………………………… (Surat Akuan Terima disertakan) 2.. : …………………………………… : …………………………………… : No. 59 ..…………. (Sijil Menyaksikan Pemusnahan disertakan) 4.

KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN TAHUN : …………… KEMENTERIAN/JABATAN :……………………………………………………………………………………………………………………

BIL

KEMENTERIAN/ JABATAN

JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL (RM)

HASIL PELUPUSAN (RM)

JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA (RM) KAEDAH JUALAN PINDAHAN MUSNAH LAIN

Nota : Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya

Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh

: ……………………………………….. : ………………………………………… : ………………………………………… : ……………………………………… 60

Cop Jabatan :

KEW.PA-21 No. Tender : KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1. Tender adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

Bil. 1. 2. 3. 2.

Keterangan aset

Kuantiti

Harga Simpanan

Deposit Tender

Aset boleh dilihat pada ___________ hingga ___________ di antara jam _________ hingga __________ di _____________________________________.

3. 4.

Tender akan ditutup pada ______________ jam 12.00 tengahari. Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.PA 22) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bagi tender tempatan atau 90 hari bagi tender antarabangsa bermula dari tarikh tender ditutup.

5.

Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul berlakri dan ditanda dengan No. Tender ___________ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

61

6.

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN TENDER 6.1 6.2 Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. Petender adalah dikehendaki menyertakan deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau tertakluk kepada maksima RM10,000. Deposit Tender hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order atas nama _____________________________________(Kementerian/Jabatan). 6.3 6.4 Tawaran tanpa/kurang deposit tender tidak akan dipertimbangkan. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-iswhere-is-basis). 6.5 6.6 Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. 6.7 Petender yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemberitahuan keputusan. Jika bayaran penuh tidak dijelaskan dalam tempoh 14 hari, deposit tender akan dirampas. 6.8 Petender yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan.

62

KEW PA-22 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan, Tawaran Untuk Tender No. …………../…….. Merujuk kepada perkara di atas, saya/syarikat berminat menyertai tender tersebut. 1. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM)

63

000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia ________________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. Bersama-sama ini disertakan deposit tender (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM10. Sekian. terima kasih. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan). Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 64 . Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan. 3.2.

Kod Petender Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen tender yang diterima sebelum diperiksa. Tarikh :________________________ 65 .PA -23 JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk dipamer di Papan Kenyataan) Bil.. Jawatan : ……………….KEW. Jawatan : ……………………… __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Jawatan : ………………………. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ………………. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana tender yang dijadualkan..

Aset boleh dilihat pada ________________ dan/hingga ________________ di antara jam _____________________ hingga ______________________ di _________________________________________________________________. 2. 3. 5. Sebutharga : KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/Jabatan: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 1. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No.KEW. . ________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Alamat: Tarikh: Cop: 66 Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender 3.PA-24 No. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil. 4. 2. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.PA 25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5.00 tengahari. 1. Tawaran sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW. Sebutharga _______/_______ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat:_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Tarikh tutup sebutharga pada ________________ jam 12.

bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle). Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. 7. 5. 3.SYARAT DAN PERATURAN SEBUTHARGA 1.000 mengikut mana yang terendah. dijelaskan dalam tempoh tersebut. Penyebutharga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebutharga sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5. mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. Jika gagal. 8. Tawaran tanpa/kurang deposit sebutharga tidak akan dipertimbangkan. 2. Jika bayaran tidak tidak akan sebutharga 67 . Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. deposit dikembalikan. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-whereis basis). 6. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. 4. Deposit sebutharga hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama ______________________________________________(Kementerian/Jabatan).

Merujuk kepada perkara di atas. …………. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM) 68 .KEW. Tawaran Untuk Sebutharga No.. 1. saya/syarikat berminat menyertai sebutharga tersebut./…….. PA-25 BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan.

____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan).3.000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia _________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. terima kasih. 4. Sekian. Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 69 . Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan. Bersama-sama ini disertakan deposit sebutharga (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM5.

. Kod Penyebutharga Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima sebelum diperiksa.. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ……………….. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ……………….. Tarikh :________________________ 70 . __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ………………. Jawatan : ……………….. Jawatan : ………………. Jawatan : ……………….PA-26 JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan) Bil. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana sebutharga yang dijadualkan.KEW..

.............. perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh............................. hingga .PA-27 KENYATAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN Dimaklumkan bahawa.....PA-27(A).................. (iii) Penawar harga tertinggi adalah pembida yang berjaya dan jika ada apaapa perselisihan yang berbangkit mengenai penawar yang tertinggi.......................... (nama Kementerian/ Jabatan) akan mengadakan jualan lelong aset seperti berikut:Tarikh Masa : : ........ Tempat : 2.. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1..... dan/hingga ............. di antara jam . .. 71 ........................................ Syarat dan peraturan lelong adalah seperti berikut:(i) (ii) Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan........... Senarai aset yang akan dilelong adalah seperti di KEW...... Semua aset adalah dilelong sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is-basis)........000........... (iv) (v) (vi) Jabatan berhak mengubah susunan jualan tersebut di senarai KEW.. ........... Jabatan ini hendaklah bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.......PA27(A) dan menarik balik mana-mana aset daripada senarai tersebut..................... 3................................................................... no... di alamat ........ Semua aset boleh dilihat pada tarikh..KEW............................................ aset berkenaan akan dilelong semula................................. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan...........

(viii) Pembida yang berjaya hendaklah memberitahu nama penuh.(vii) Semua perbelanjaan bagi mengangkut aset hendaklah ditanggung oleh pembida sendiri. (ix) (x) Pembayaran penuh hendaklah dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. 72 . no. Jika tidak. Pembida yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelong. Jabatan berhak untuk melupuskannya. (xi) Segala bayaran hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum aset boleh dikeluarkan dari premis Jabatan. Kad Pengenalan dan alamat kepada pegawai pelelong semasa jualan dilakukan.

............. : ............. 2...................PA-27(A) SENARAI ASET YANG DILELONG KEMENTERIAN/ JABATAN: ___________________________________________ Lot 1............... 7.......................... 3............KEW............... 8.......... 10.......... Cop Kementerian/ Jabatan: 73 ........................ (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : ......... : ................. 9..... 6...................... 4...... Jenis Aset Kuantiti Harga Simpanan (RM) .. 5............

Air Conditioning Machinery 6. Agricultural. harrow. fruit or other agricultural produce and other agricultural machinery. 3. Motorcycles. other than Farm-type machinery. poultry incubators and brooders. Automotives 7. heat pumps and air conditioning machinery. scarifiers. cranes and Etc. cultivator. horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation. weeder. freezers and other refrigerating or freezing equipment. recovery vehicles. machines for cleaning. poultry-keeping or bee-keeping machinery. Machines for cleaning. sorting or grading seed. grain or dried leguminious vegetables. lawn or sports ground rollers such as ploughs. Milking machines and dairy machinery. seders. cars. 5. machinery used in the milling industry or for the working of cereal or dried leguminous vegetables. sorting or grading eggs. super -heated water boilers. 4. grass or hay mowers. Refrigerators. spreaders and fertilizer distributors. Steam or other vapours generating boilers. Harvesting or threshing machinery. PERKARA 2. trucks. Agricultural. lorries. Boilers 8. vans. including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment.Kembaran A ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR BIL Agricultural Machinery 1. 74 . planter. forestry. including straw of folder balers.

bridge cranes. Air or other gas compressors and fans. angledozers. machinery for capsuling bottles. pile drivers. jacks. including their mechanical ash dischargers and similar appliances. 75 . Dish washing machines. shovel loaders. horing machinery. sealing or labeling bottles. cans. tamping machines. Furnace 16. Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines. Ships derricks. boxes. Furnace burners for liquid fuel. machinery for cleaning or drying bottles or other containers.BIL Cranes and Hoist 9. tubes and similar containers. skip hoists. jars. Bulldozers. Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines). 10. mechanical shovels. for pulverised solid fuel or gas. graders. ventilating or recycling hoods. portal or pedestal jib cranes. mechanical stokers. PERKARA Pulley tackle and hoists. machinery for filling. Fans 15. cranes. Packing Or Rapping Machines 12. staddle carries and works trucks fitted with a crane – overhead travelling crane. Engines 13. winches and capstans. excavators. scrapers. Construction Plants and Machinery 11. levelers. Dish Washing Machines. other packing or wrapping machinery for aerating beverages. closing. including cable cranes. mobile lifting frames. road rollers and other building or road construction machinery. tower cranes. 14. bags or other containers.

instantaneous or storage water heater. Gas Producer 18. condensing or cooling. cranes. handling. testing coaches and track inspection vehicles). dryers. other works trucks fitted with lifting or handling equipment. 22. steaming. heat exchange. plant or laboratory equipment. Jet Projecting Machines 21. cooling tower. surgical or laboratory sterilizes. including incinerators. Heat Treatment Equipments And Heat Exchanges 20. cooking. rectifying. trackliners. 25. Lift And Escalators 23. vaporising.BIL 17. workshops. ballast tampers. Forklift trucks. loading or unloading machinery. steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines. conveyors and other lifting. sterilizing. roasting. dispersing or spraying liquids or powder. for the treatment of materials by process involving a change of temperature such as heating. pasteurising. evaporating. acetylene gas generator and etc. drying. Rail locomotives and coaches Railway or tramway maintenance or service vehicles (for example. Mechanical appliances for projecting. Machinery. Medical. fire fighting equipments including fire extinguishers and auxiliary equipments. Handing Equipments 19. Lift and escalators. Locomotives 24. PERKARA Industrial or laboratory furnaces and ovens. Gas producer. distilling. 76 .

gas or smoke and analysis apparatus. protractors. including electro mechanical) signalling. Gas. mechanical. micrometers. 27. for use in the hands (for examples. checking quantity of heat. expansion. slide rules. 30. Electric generating sets and rotary converters. callipers). spectrometers. barometers. 29. 36. Drawing. pantographs. drafting machines. brazing or welding. 35. Electro magnets. machines and apparatus. porosity. Mecha-Electric Equipments 28. 33. clamps and similar bolding devices. Metrological Equipments 31. roads. Electric motors and generators. tramways. electro magnetic or permanent magnet chucks. pyrometers. PERKARA Railway or tramway goods vans and wagons. measuring rods and tapes. Electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets. electro-magnetic couplings. Electro-mechanical domestic appliance. instruments and apparatus for measuring or checking viscosity. 34. disc calculators). drawing sets. Railway or tramway track fixtures and fitting. sound or light. electro. thermometers. Instruments and apparatus for measuring or checking the flow. 32. clutches and brakes. Hydrometers and similar floating instruments.BIL 26. pressure or other variables liquids or gases (for example polarimeter. safety or traffic equipment for railways. hygrometers and psychrometers.magnetic lifting heads. refractometers. liquid or electricity supply or production meter. level. inland waterways. instruments for measuring length. marking out or mathematical calculating instruments (for example. with self-contained electric motor. surface tension. 77 . port installations or airfields. Soldering. parking facilities.

Machines for extruding. Steam turbines. Wrist-watches. pocket. Medical Equipments 40. 44. Musical Instruments 41. Workshop equipments and machinery such as lathe machine. 39. Textile Machinery 43.BIL 37.washes and other watches. stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn. hydraulic jack machine. doubling or twisting machines and other machinery for producing textiles yarns textile reeling or winding machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines. PERKARA Revolution counters. All musical instruments. Workshop Equipments 45. 46. 78 . 38. Instruments and appliances used in medical. wall clocks. sharper. spinning. Weaving machines (looms) Knitting machines. tulle. driller. milling machine and etc. Weighing Machinery. including stop watches. lace. Turbines 42. Nota: Sumber daripada JKR. surgical. alarm clock. drawing texturing or cutting textile materials. production counters. miliometers. taximeters. gas turbines. 47. hydraulic turbines. embroidery. trimmings. including scientigraphic apparatus. Machines for preparing textile fibres. water wheels. pedometers and speed indicator tachometer. other electromedical apparatus and sight testing instruments. braid or net and machines for tufting. dental or veterinary sciences.

Teletaip 4. Ingatan Utama 4. Mesin penebuk 7. Alatan yang terkandung di dalam CPU 1. Pembaca pita kertas. Unit pameran video 2. Pembaca tanda optik (OMR) 9. Pemacu cakera liut 4. Pemacu cakera dan kawalannya 2. Unit konsol 3. Unit Kawalan. Alat pen bercahaya 79 .KEMBARAN B SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER JENIS PERKAKASAN ALAT/KOMPONEN 1. Pembaca aksara aptik (OCR) 8. Unit Pemprosesan Pusat (CPU) Perkakasan Utama 2. Pemacu pita magnetik dan kawalannya Perkakasan Periferal/Storan Sekunder 3. Kira-kira dan Logik 3. Alat storan mikroflis 5. Pemacu pita katrij/kaset dan lain-lain 1. Alat Input/Output 5. Pembaca kad 6.

Alat antara muka 5. Telepencetak dan lain-lain 1. Tetikus 11. 80 . Scanner 13.10. Pemplot 15. Pencetak 14. Modem Perkakasan Komunikasi 3. Alat rangkaian (networking device) dll. Degitiser Alat Input/Output 12. Unit kawalan Komunikasi 2. Line driver 4.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB F KEHILANGAN dan HAPUS KIRA .

bencana alam. Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan aset kerajaan. daerah kecil. dan Membolehkan tindakan surcaj atau tatatertib dikenakan ke atas kecuaian pegawai. kebakaran. Menyelaraskan rekod aset. Semua kehilangan yang melibatkan peralatan Elektronik. kemalangan. Mengawal kerugian yang ditanggung oleh Kerajaan akibat kehilangan aset. Komunikasi dan ICT seperti di bawah tanpa mengira nilai perolehan asal iaitu:(i) (ii) (iii) Telefon Bimbit. daerah. pejabat atau pejabat wilayah.BAB F . 37. 81 .1 Peringkat Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. OBJEKTIF Hapus kira aset kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 38. Walkie-Talkie. KUASA MELULUS 38.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500.KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA “Kehilangan” bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian. “Hapus kira” ialah satu proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang. “Pegawai Pengawal” ialah Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan. penipuan atau kecuaian pegawai awam. kesusutan.000. “Ketua Jabatan” termasuk ketua sesuatu cawangan. Kamera Digital.

(viii) LCD projector.2 Tugas-tugas Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang melalui Daftar Harta Modal/Inventori.1(b). 39.000 dan tidak melibatkan aset di para 38. (ix) (x) (c) Pemain CD/DVD.PA-28 daripada Ketua Jabatan. dengan 82 . Personal Digital Assistant (PDA).PA-29. Palmtop/ Pocket PC. Semua kehilangan yang melibatkan kecurian. (b) 39.(iv) (v) (vi) (vii) Kamera Video.2 Peringkat Pegawai Pengawal (a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50. penipuan atau kecuaian pegawai awam tanpa mengira nilai perolehan asal.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan adalah bertanggungjawab sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira. penipuan atau kecuaian tidak melibatkan pegawai awam. Komputer Riba. dan Smartphone. Mengemukakan Laporan Awal dan salinan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal. 38.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat menggunakan contoh format KEW. URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA 39. Pegawai Pengawal sebelum meluluskan apa-apa hapus kira mesti berpuashati bahawa soal kecurian. Mendapatkan Laporan Awal KEW.

Memaklumkan keputusan kepada Ketua Jabatan untuk tindakan kemaskini rekod daftar aset. Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan walaupun laporan hasil penyiasatan polis belum diperolehi. Mendapatkan Laporan Jawatankuasa Penyiasat.1 Melaporkan Kehilangan Apabila terdapat apa-apa kehilangan aset Kerajaan. Akhir KEW.PA-30 daripada Mengemukakan Laporan Akhir bagi mendapatkan ulasan dan syor daripada Pegawai Pengawal.(e) (f) (g) (h) (i) Mendapatkan hasil siasatan polis. Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan hapus kira lengkap dan teratur. (j) (k) (l) (m) (n) 40. Memaklumkan syor surcaj atau tatatertib kepada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib untuk tindakan selanjutnya.PA-32 ke Perbendaharaan tidak lewat dari 15 Mac tahun berikutnya. Mendapatkan Sijil Hapus Kira KEW. tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut:(a) Pegawai yang mengetahui kehilangan hendaklah melaporkannya kepada Ketua Jabatan dengan serta merta. PROSES HAPUS KIRA 40. dan Menyedia dan mengemukakan Laporan Tahunan Tindakan Surcaj/Tatatertib KEW.PA-31 daripada Ketua Jabatan dan mengemukakannya kepada Kuasa Melulus dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan hapus kira. Mendapatkan maklumbalas kedudukan tindakan surcaj/tatatertib daripada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib dan memaklumkannya kepada Perbendaharaan. dan 83 .

Pegawai Pengawal dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan 84 . Ketua Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara. Akauntan Negara.3 Jawatankuasa Penyiasat (a) Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan KEW. hendaklah melaporkan kepada Polis dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dari waktu kehilangan diketahui. pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat. 40.PA-28 (a) Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal. (b) Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan.PA-29 dengan segera dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani. Laporan Awal hendaklah disediakan oleh pegawai atasannya diperingkat Kementerian/Ibu Pejabat. (b) Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia. dan sekurang-kurangnya dua (2) orang ahli di mana pegawai yang lebih kanan sebagai Pengerusi. dalam tempoh dua (2) hari bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan Laporan Polis terus kepada:(i) (ii) (c) Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana kehilangan aset berlaku.(b) Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang mengetahui kehilangan berlaku. Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku hendaklah dengan segera. Keanggotaan Jawatankuasa Penyiasat terdiri daripada:(i) (ii) (iii) (c) pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan dari bahagian/unit yang sama.2 Laporan Awal KEW. Bagi kes kehilangan yang melibatkan seseorang Ketua Jabatan. 40. dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan.

40. Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulangnya kejadian kehilangan. Laporan akhir hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/Daftar Inventori. Pengawai Pengawal setelah berpuas hati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab untuk:- (b) (c) (d) (e) 85 .Malaysia yang tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai Jawatankuasa Penyiasat. dan Menyediakan dan menandatangani Laporan Akhir. gambar lokasi kejadian (jika perlu) dan dokumen-dokumen berkaitan ke Perbendaharaan. 40. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan.PA-30 (a) Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir dan kemukakan kepada Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh pelantikan. Laporan Akhir perlu dikemukakan mengikut tempoh yang ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis belum diperolehi. Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang. jika ada. Memeriksa sendiri tempat berlakunya kehilangan.4 Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Penyiasat:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Menjalankan siasatan dengan segera selepas pelantikan. Mengenalpasti kelemahan yang wujud. Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan Laporan Akhir untuk syor dan ulasan kepada Pegawai Pengawal.5 Laporan Akhir KEW. Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) dan Arahan Keselamatan Kerajaan dipatuhi. salinan Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori. Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh dilampirkan kepada Laporan Akhir.

(c) (d) 42. dan Menandatangani sendiri syor dan ulasan.(i) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang dengan surcaj atau tatatertib atau kedua-duanya sekali. atau Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang tanpa surcaj atau tatatertib. 41. (g) Laporan Akhir yang lengkap dengan syor dan ulasan Pegawai Pengawal hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan. (ii) (iii) (f) Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal boleh mengarahkan siasatan semula. Maklumkan keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib ke atas syor surcaj/tatatertib kepada Perbendaharaan dalam tempoh sembilan (9) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset KEW. 86 . atau oleh Jawatankuasa Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru untuk menjalankan siasatan semula. Bagi maksud ini Pegawai Pengawal boleh:(i) (ii) Mengarahkan siasatan semula Penyiasat sedia ada. Syor Surcaj/Tatatertib hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian/Jabatan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. TINDAKAN KEMENTERIAN/JABATAN SELEPAS KELULUSAN (a) (b) Kelulusan hapus kira hendaklah dicatatkan di dalam Daftar Harta Modal atau Inventori. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA HAPUS KIRA Carta aliran dan proses kerja hapus kira adalah seperti di Jadual 5 dan Jadual 6.PA-31 dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan.

Kembalikan kepada Urus setia untuk siasatan semula 11a Tidak 10 11 Ya 12 Puas hati ? a) Berikan syor dan ulasan di Laporan Akhir b) Luluskan Hapus Kira jika di bawah bidang kuasanya. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir.PA-31 kepada Perbendaharaan .PA-29 dan kemukakan kepada Urus setia Urus setia semak Laporan Akhir 8 Ya 9 Lengkap ? Urus setia kemukakan Laporan Akhir kepada Pegawai Pengawal untuk syor dan ulasan.PA-28 J/kuasa Penyiasatan menjalankan siasatan J/kuasa Penyiasatan sediakan Laporan Akhir KEW.JADUAL 5 CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET 1 2 3 4 5 6 Kembalikan kepada J/Kuasa Penyiasat 8a Tidak 7 Laporkan kehilangan serta merta kepada Ketua Jabatan Laporkan segera kepada Polis dalam masa 24 Jam Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.PA-27 dan kemuka kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan Pegawai Pengawal lantik J/kuasa Penyiasatan KEW. Kemukakan Laporan Akhir kepada Perbendaharaan Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan Lulus ? Ya Maklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan 13 14 Kembalikan kepada Pegawai Pengawal untuk maklumat lanjut Tidak 15a 15 16 17 18 87 Kemukakan Sijil Hapus Kira KEW.

dan (b) memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada). Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan.1 (b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya. terus ke proses 9. (b) Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38. Kementerian/Jabatan hendaklah:(a) mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. Kemukakan ke Perbendaharaan jika:(a) Nilai perolehan asal melebihi RM50. Pegawai Pengawal hendaklah:(a) Memberi syor dan ulasan.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan. (b) Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW. Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan. penipuan atau kecuaian pegawai awam.1(b).000. dan (c) Melibatkan soal kecurian. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian. Jika Laporan akhir lengkap. Jika tidak berpuas hati.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38. Jika Perbendaharaan memerlukan penjelasan lanjut. dan (b) Meluluskan hapus kira jika:(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50.PA-31. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan. 4 5 6 7 8 8a 9 10 11 11a 12 13 14 15 15a 16 17 18 88 . Ketua Jabatan/pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui. dan (c) Syor surcaj/tatatertib jika ada. terus ke proses 12.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan. Urus setia menyemak Laporan Akhir. permohonan dikembalikan kepada Pegawai Pengawal. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW.PA-29. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. terus ke proses 16. Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW.JADUAL 6 PROSES KERJA HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Proses Kerja Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan. Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:(a) Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal/Inventori.

Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku.KEW. 11. No. 9. Keterangan Aset yang hilang. 5. Catatan. nama dan jawatannya.………………………. (a) (b) (c) (d) (e) 2. 8. Rujukan dan Tarikh Laporan Polis. ………. Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku. Cara bagaimana kehilangan berlaku. 3. 10. 6. 4. Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Jika ya. Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Jabatan : 89 . Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui. 7. Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan :1. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset yang hilang. Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini.

Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum ………………. seperti Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (KEW..KEW.. 3.………………………………………………………. Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan s. Rujukan Fail: Tarikh: Kepada: …………………………………… …………………………………… (Nama dan Jawatan Pegawai yang dilantik) PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan Penyiasat ini melantik tuan/puan (nama sebagai aset) Pengerusi/Ahli Jawatankuasa untuk menyiasat kehilangan ………………………………………………………………………………… di. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 90 .... : ………………………………………… : ………………………………………………………………..PA-29 No. Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai panduan..PA-30) yang dilampirkan.k..) 2..(tarikh). (No.. : ………………………………………………………………. Rujukan Laporan Awal ……………………………….... Tuan/Puan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan.(Kementerian/Jabatan/PTJ) mulai dari tarikh surat ini.

(a) (b) (c) (d) (e) (f) Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Anggaran Nilai Semasa 2. Jika ada. 91 . Bertanggungjawab sebagai penyelia. Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima.PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan: 1. Bagaimana kehilangan diketahui Bagaimana kehilangan berlaku 3. sila sertakan. 4.KEW. Bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. (a) Nama pegawai yang: (i) (ii) (iii) Secara langsung menjaga aset tersebut. Perihal Kehilangan (a) (b) (c) (d) (e) Tarikh diketahui Tarikh sebenar berlaku Tempat kejadian. Keterangan Aset yang hilang.

. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah berulangnya kejadian ini..(b) Mengenai setiap pegawai di atas. jika ada. …………………………………………. 92 . berikan butir-butir ringkas dan rujukannya) (vii) Maklumat lain.(Pengerusi) …………………………………………. (Jika ada. Arahan Keselamatan Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau diikuti.. Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan memberikan justifikasi. 5. 6. Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya. nyatakan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Jawatan hakiki pada masa kehilangan Tugasnya (sertakan senarai tugas) Taraf Jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/ sementara/ kontrak) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. …………………………………………. Rumusan Siasatan 8. Nyatakan adakah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. 7. Jika ada nyatakan tarikh kuatkuasa hukuman. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut.

Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ……………………….(Ahli) …………………………………………... : : : : ………………………. ………………………………………….. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh 9. ………………………………………….(Ahli) ………………………………………….. …………………………………………... …………………………………………. Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal :Syor : Ulasan: Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : Cop Kementerian/Jabatan: 93 .

.PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Merujuk kelulusan Perbendaharaan Bil ………………………………… bertarikh ………………. Aset berikut telah dihapus kira dan Daftar Harta Modal/Inventori berkenaan telah dikemaskini. 94 .KEW. Pendaftaran Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Kementerian/Jabatan: : …………………………………………………. Bil Jenis Aset No... : …………………………………………………. : ………………………………………………….. : ………………………………………………….

……………………………………………………………………… Nilai Perolehan Asal (RM) Nilai Semasa (RM) Tindakan Surcaj Amaun Surcaj (RM) Tarikh Dikenakan Tindakan Tatatertib Jenis Hukuman Tarikh Dikenakan Ruj.PA-32 LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN TAHUN………… KEMENTERIAN………………………………………………………….KEW. :…………………………………………………………. :……………………………………………………………….…… 95 . Perbendaharaan Kementerian/ Jabatan Jenis Aset Punca Kehilangan JUMLAH Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh :………………………………………………………………. Kelulusan Bil. :……………………………………………………………….

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->