KK/BKP/10/535/36 Jld.

2 (15)

KEMENTERIAN KEWANGAN

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.5 TAHUN 2007

Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

TUJUAN 1. Pekeliling Perbendaharaan ini bertujuan untuk memperkemas dan

memantapkan peraturan Pengurusan Aset Alih Kerajaan. LATAR BELAKANG 2. Pengurusan aset wajar diberi keutamaan oleh Kementerian/Jabatan kerana ia

merupakan aspek penting dalam pengurusan kewangan. Peraturan mengenai Pengurusan Aset Alih Kerajaan pada masa ini terkandung dalam beberapa dokumen yang berasingan antaranya Arahan Perbendaharaan (AP), Panduan PerbendaharaanTatacara Pengurusan Stor (PP-TPS), Pekeliling Perbendaharaan (PP) dan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP). Oleh kerana terdapat berbagai-bagai dokumen, ianya telah menimbulkan kekeliruan di kalangan pegawai awam terutamanya mereka yang terlibat dan bertanggungjawab secara langsung ke atas pengurusan aset alih Kerajaan.

1

3.

Di samping itu, isu kelemahan pengurusan aset alih Kerajaan sering

dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara. Bagi menangani masalah tersebut dan mengambil kira perkembangan semasa maka semua peraturan berkaitan pengurusan aset alih Kerajaan telah dikaji semula, dikemaskini, diseragam dan digabungkan dalam satu tatacara pengurusan aset alih Kerajaan yang menyeluruh.
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL

4. aset

Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan hendaklah memastikan pengurusan alih Kerajaan dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan di

Kementerian/Jabatan masing-masing dengan melaksanakan perkara-perkara berikut :(a) (b) Mewujudkan Unit Pengurusan Aset. Melantik:(i) (ii) (iii) (iv) (c) (d) Pegawai Aset di peringkat Kementerian/Jabatan/Pusat Tanggungjawab (PTJ); Pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan ke atas aset; Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan pelupusan aset; dan Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat kes kehilangan aset.

Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK). Mengemukakan laporan tahunan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya iaitu:(i) (ii) (iii) (iv) Laporan Harta Modal dan Inventori; Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori; Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan; dan Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib.

2

(e)

Memastikan semua aset alih Kerajaan diuruskan mengikut tatacara yang telah ditetapkan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT PENGURUSAN ASET

5.

Menguruskan semua aset alih Kerajaan di Kementerian/Jabatan di bawah kawalannya

meliputi:(a) (b) (c) (d) (e) (f) 6. Penerimaan; Pendaftaran; Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan; Penyelenggaraan; Pelupusan; dan Kehilangan dan Hapuskira.

Menguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa dan Jawatankuasa

Penyiasat. 7. Menjadi Urus Setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan

(JKPAK) Kementerian/Jabatan. 8. 9. 10. Menguruskan pelupusan aset alih Kerajaan. Menguruskan kehilangan dan hapus kira. Menyelaras penyediaan Laporan berikut:(a) (b) (c) (d) Harta Modal dan Inventori; Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori; Pelupusan Aset Alih Kerajaan; dan Tindakan Surcaj/Tatatertib.

3

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN DI KEMENTERIAN/ JABATAN (JKPAK)

11.

Keanggotaan JKPAK di Kementerian/Jabatan adalah seperti berikut :Pengerusi : Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian (Peringkat Kementerian) Timbalan Ketua Pengarah (Peringkat Ibu Pejabat) Pengarah (Jabatan Persekutuan di Negeri) Setiausaha Ahli : : Pegawai Aset Kementerian/Jabatan Semua Ketua Bahagian/Unit Ketua Audit Dalam Pegawai-pegawai lain yang sesuai

12.

Agenda mesyuarat JKPAK adalah seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Kedudukan Semasa Aset Alih Kementerian/Jabatan; Laporan Hasil Pemeriksaan Aset Alih; Laporan Tindakan Pelupusan; Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib; dan Masalah-masalah berkaitan dengan pengurusan aset alih.

13.

Bidang tugas JKPAK adalah merancang, memantau, mengawasi dan menyelia

semua aspek pengurusan aset alih Kerajaan. 14. Mesyuarat JKPAK hendaklah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam

tempoh tiga (3) bulan dan hasil mesyuarat hendaklah dilaporkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA).

4

Kementerian/ Jabatan hendaklah memindahkan semua maklumat berkaitan Harta Modal dan Inventori di bawah kawalannya bagi tahun 2006 dari borang lama KEW. Dengan pemakaian Tatacara Pengurusan Aset Alih ini.PA-2.PA-5 dengan secepat mungkin tidak melebihi tempoh enam (6) bulan mulai dari tarikh Pekeliling ini dikeluarkan. PERLAKSANAAN 17.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN 15.312 dan KEW 313 kepada borang baru KEW. Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira. KEW. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) yang disediakan bersama- sama dengan Pekeliling ini adalah bermaksud pengurusan Harta Modal dan Inventori yang meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan. Peraturan ini hendaklah dilaksanakan oleh semua Kementerian/Jabatan dan berkuatkuasa mulai dari tarikh Pekeliling ini.PA-4 dan KEW. 5 . Semua Pegawai Pengawal hendaklah memastikan setiap Kementerian/Jabatan di bawah kawalannya menguruskan aset alih Kerajaan mengikut tatacara di dalam Pekeliling ini melainkan jika terdapat arahan lain yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan. KEW. PENGUATKUASAAN 16.PA-3.

PEMBATALAN 20. Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Perbendaharaan ini. SPP Bil.314) hendaklah dipindahkan ke Kad Kawalan Stok (KEW. Panduan Perbendaharaan-Tatacara Pengurusan Stor (PP-TPS). 6 . SPP Bil. Maklumat dalam Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW. 19. Panduan Perbendaharaan-Tatacara Pengurusan Stor hanya Bab XIV dan XV sahaja. dan Surat Perbendaharaan K. 300 J4) mengikut Panduan Perbendaharaan – Tatacara Pengurusan Stor. hendaklah disenaraikan di dalam Senarai Daftar Harta Modal yang baru KEW. SPP Bil. Surat Perbendaharaan S(K&B)(8. 7 Tahun 1995. 3 Tahun 1990 hanya peraturan berkaitan barang-barang awam sahaja.PA-5.18. Semua aset yang dimiliki oleh Kementerian/Jabatan/PTJ sebelum tahun 2006.1)JD. 8 Tahun 2004 hanya para 8-Pengurusan Stor dan Aset sahaja. PP Bil. PP Bil. hanya peraturan berkaitan barang-barang awam sahaja.KEW/BKP/PA/535/457(10) bertarikh 7 Januari 2002. Pekeliling Perbendaharaan (PP) dan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) yang berikut adalah dibatalkan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) AP Bab II-Kehilangan dan Hapus Kira.4 bertarikh 19 Jun 1995. PP Bil. 2 Tahun 1991. 2 Tahun 1997.09)735/3/1-335(SJ. peraturan berkaitan pengurusan aset yang terkandung di dalam Arahan Perbendaharaan (AP).PA-4 dan Senarai Daftar Inventori yang baru KEW. 3 Tahun 2002. 300 J3) dan Kad Petak (KEW.

22.PEMAKAIAN 21.k. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing. Bahagian Kawalan dan Pemantauan boleh dihubungi untuk penjelasan lanjut mengenai Pekeliling ini. Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Ketua Setiausaha Negara Ketua Audit Negara Akauntan Negara Malaysia Semua Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pegawai Kewangan Negeri Semua Badan Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan 7 . terima kasih. Wan Abd. Pekeliling ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri. (Dato’ Dr. Sekian. Perbendaharaan Malaysia. Aziz bin Wan Abdullah) Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tarikh : 2 Mac 2007 s.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) KEMENTERIAN KEWANGAN .

PA-3 KEW.PA-4 KEW.PA-1 PENERIMAAN BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN Perenggan Muka surat 1 1-2 3 5 BAB B JADUAL 1 PENDAFTARAN CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN A: DAFTAR HARTA MODAL 3-13 6 12 13 JADUAL 2 14 KEW.PA-8 DAFTAR INVENTORI PENJELASAN DAFTAR INVENTORI SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SENARAI DAFTAR INVENTORI DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SENARAI ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… i .PA-5 KEW.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN KANDUNGAN Tajuk PENDAHULUAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A KEW.PA-2 BAHAGIAN B: DAFTAR HARTA MODAL PENJELASAN DAFTAR HARTA MODAL 15 16 18 29 20 21 22 23 24 KEW.PA-7 KEW.PA-6 KEW.

PA-18 KEW.PA-9 KEW. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI 14-18 25 28 29 30 31 BAB D KEW.PA-13 KEW.PA-12 PENGGUNAAN.PA-16 KEW.PA-11 KEW.PA-14 PENYELENGGARAAN SENARAI ASET YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL 19-22 32 34 35 BAB E JADUAL 3 JADUAL 4 KEW.Tajuk Perenggan Muka surat BAB C KEW.PA-19 PELUPUSAN CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN SURAT LANTIKAN AHLI LEMBAGA PEMERIKSA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 23-36 36 53 54 55 56 57 58 59 ii .PA-17 KEW.PA-10 KEW.PA-15 KEW.

PA-27 KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL TENDER PELUPUSAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN SENARAI ASET YANG DILELONG ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER Perenggan Muka surat 6.PA-29 KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA HAPUS KIRA ASEAT ALIH KERAJAAN LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN PELANTIKAN J/KUASA PENYIASATAN 37-42 81 87 88 89 90 iii .PA-25 KEW.PA-28 KEW.PA-23 KEW.0 61 63 65 66 68 70 71 73 74 79 KEW.Tajuk KEW.PA-27(A) KEMBARAN A KEMBARAN B BAB F JADUAL 5 JADUAL 6 KEW.PA-26 KEW.PA-24 KEW.PA-21 KEW.PA-22 KEW.

Tajuk KEW.PA-31 KEW.PA-30 KEW.PA-32 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB Perenggan Muka surat 91 94 95 iv .

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) PENDAHULUAN .

Perabot. 4. 3. 4. yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan.2 Inventori (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1. Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual/buku panduan pengguna. hiasan.PENDAHULUAN 1. Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan. 1 (b) . hamparan. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah tatacara bagi menguruskan Harta Modal dan Inventori meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan.1 Harta Modal (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1. Aset Alih terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:4. langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal.000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu. 2.000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira. atau (b) Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal.

Istilah dan perkataan yang diguna pakai dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) hanyalah bagi maksud pengurusan aset alih Kerajaan sahaja. Kategori bagi Inventori ialah:(a) Nilai perolehan asal kurang daripada RM1.1 Kategori bagi Harta Modal ialah:(i) (ii) (iii) 5. Kenderaan. dan Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/ Dapur/Sukan. 2 . Hamparan. Hiasan dan Langsir.000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) (b) Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/ Makmal/ Bengkel/ Dapur/ Sukan Tanpa mengira nilai perolehan asal:(ii) (iii) (iv) Perabot. Harta Modal dan Inventori mengandungi kategori yang ditetapkan seperti berikut:5.2 Loji/Jentera Berat. dan Pinggan Mangkuk 6.5.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A PENERIMAAN .

Pemeriksaan teknikal oleh pegawai-pegawai Kerajaan yang bertauliah hendaklah dilakukan apabila perlu mengikut kaedah yang bersesuaian. PERATURAN PENERIMAAN Aset yang diterima perlu dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan.PENERIMAAN “Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi. Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan. dan Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik. diukur. diukur. dikira. OBJEKTIF (a) (b) (c) 2.BAB A . yang sah bagi Aset hendaklah diperiksa. 1. (iv) 3 . Setelah disemak dan diperiksa. (a) (b) (c) Memastikan setiap aset yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. sempurna dan selamat untuk digunakan. ditimbang atau diuji serta merta sebelum disahkan penerimaannya. dikira. pegawai aset/penerima adalah bertanggungjawab menyediakan Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW. ditimbang atau diuji”. Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan dengan serta merta maka dokumen tersebut hendaklah dicatatkan ‘‘Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa. “Pegawai bertauliah” ialah pegawai yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu.PA-1 jika terdapat kerosakan atau perselisihan. Langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi semasa menerima aset :(i) (ii) (iii) Menyemak butiran di dalam dokumen memastikan aset yang diterima adalah betul.

(v) Borang KEW. (vi) (vii) 4 . jika ada. Pegawai Penerima hendaklah memastikan bahawa aset diterima berserta dengan Surat Jaminan daripada pembekal yang mengesahkan bahawa mutunya menepati spesifikasi seperti dalam perjanjian pembelian.PA-1 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan hendaklah dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal. dan Pegawai Penerima hendaklah memastikan aset yang diterima disertakan manual penggunaan dan penyelenggaraan.

.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB B PENDAFTARAN .

jika Kementerian/Jabatan Aset lucuthak yang telah dikategorikan di bawah akta tertentu adalah menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal untuk menentukan tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan bagi maksud tersebut sahaja. Mewujudkan pangkalan data yang lengkap.1 Aset yang dibeli:(a) (b) (c) Pesanan Rasmi Kerajaan. Walau bagaimanapun Kementerian/Jabatan/PTJ hendaklah mewujudkan satu senarai daftar aset berkenaan bagi tujuan rekod. 7. 6.1 6. PUNCA MAKLUMAT Bagi mendaftar aset. Memudahkan pengesanan dan pemantauan. TEMPOH PENDAFTARAN Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. Invois. Membolehkan keadaan aset diketahui. 5.BAB B .PENDAFTARAN 3. PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK 6. tepat dan kemaskini. PENDAFTARAN ASET HADIAH Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran dan latihan/pembelajaran tidak perlu didaftarkan. OBJEKTIF Pendaftaran aset adalah bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 4.2 Aset lucuthak hendaklah didaftarkan berkenaan bercadang menggunakannya. pelupusan dan penggantian aset. dokumen berikut boleh dirujuk:7. dan Memudahkan penyelenggaraan. 6 . Nota Serahan.

2 dan 7. Manual Pengguna.PA-3.1. dokumen yang digunakan adalah seperti berikut:(a) (b) 8. (c) 7. pendaftaran hendaklah berasaskan maklumat di fizikal aset berkenaan atau sumber-sumber lain yang berkaitan. dan Salinan Sijil Lucuthak bagi aset yang diterima berikutan Perintah Lucuthak oleh Mahkamah. Bagi pendaftaran melalui sistem berkomputer. dan Daftar Inventori KEW. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan.2 Daftar Harta Modal KEW.3. Daftar hendaklah dicetak.PA-2. perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi:(a) (b) Format yang sama hendaklah diguna pakai. Surat kelulusan menerima hadiah mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa berserta maklumat lengkap aset berkaitan. Kad Jaminan. 8. dan 7 . 7. 7.2 Dokumen Kontrak. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Aset yang disewa beli:(a) (b) Surat Ikatan Perjanjian.3 Aset yang diterima daripada sumber lain:(a) (b) Salinan daftar jika aset diterima secara pindahan. DOKUMEN PENDAFTARAN 8.1 Bagi memudahkan urusan merekod dan mengesan sesuatu aset.(d) (e) (f) (g) 7.4 Aset yang belum berdaftar:Sekiranya tiada punca maklumat seperti di para 7.

1 Pendaftaran (a) Semua aset hendaklah didaftarkan oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ dengan menggunakan dokumen KEW.PA-2 dan KEW. Pendaftaran di peringkat Kementerian Kumpulkan senarai daftar PTJ. (seperti nombor pada daftar) ‘ 11. Pendaftaran di peringkat Jabatan Kumpulkan senarai daftar PTJ berserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian. PENGESAHAN PENDAFTARAN Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicop pada dokumen punca maklumat yang berkaitan seperti contoh berikut:‘Telah direkodkan pada ……(tarikh). Salinan KEW. Nombor siri pendaftaran aset …. Satu Senarai Daftar Harta Modal dengan menggunakan KEW. Ditandatangan oleh Ketua Jabatan. Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset di bawah kawalannya.PA-4 dan KEW. BUTIRAN MAKLUMAT Butiran maklumat di dalam KEW.PA-3 hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat.PA-3.PA-5 perlu disediakan.(c) 9.PA-5 hendaklah dikemukakan secara tahunan seperti berikut:(i) Pendaftaran di peringkat PTJ Kemukakan senarai daftar kepada Jabatan atau Ibu Pejabat. (b) (c) (ii) (iii) 8 .PA-2 dan KEW. URUSAN PENDAFTARAN ASET ALIH 11. 10.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW.

2 Pelabelan Aset (a) Semua aset hendaklah diberi tanda pengenalan dengan cara melabel. Bagi kenderaan khas yang digunakan untuk tujuan penyamaran dan risikan hendaklah ditandakan di tempat yang tidak mudah dilihat. mengecat. dan Hapus kira.(d) Daftar aset hendaklah dikemaskini apabila berlaku perkaraperkara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) Penambahan/ penggantian/ penaiktarafan aset. emboss bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan berkenaan di tempat yang mudah dilihat dan sesuai pada aset berkenaan. Pemeriksaan aset. Pelupusan. 11. Panduan menyediakan Nombor Siri Pendaftaran mengikut susunan seperti di bawah:Kod Kementerian Kod Jabatan/Bahagian Berasaskan sistem fail yang dikeluarkan oleh Unit = Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (b) (i) (ii) (iii) Kod Kumpulan Aset sama ada: Harta Modal Inventori (iv) Tahun Pembelian (v) Nombor Siri = Diwujudkan secara berturutan = (H) = (I) 9 . Setiap aset hendaklah ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran.

PA-6 hendaklah disimpan di dalam kabinet berkunci. (b) 10 .PA-7 dalam dua (2) salinan. Buku KEW.3 Pergerakan Aset Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori KEW.4 Penyimpanan Daftar (a) (b) (c) KEW.Contoh melabelkan aset adalah seperti di bawah:- Kementerian Kewangan Bahagian Kawalan dan Pemantauan Harta Modal Tahun Pembelian Nombor Siri KK/ BKP10 / H / 07 / 1 11.PA-3 hendaklah disimpan dalam fail kulit keras di dalam kabinet berkunci.PA-2 dan KEW. 11. dan Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi. Satu (1) salinan senarai tersebut hendaklah disimpan oleh Pegawai Aset manakala satu (1) salinan lagi disimpan oleh pegawai yang bertanggungjawab.PA-6.5 Senarai Aset Di Lokasi (a) Senarai Aset mengikut lokasi aset itu ditempatkan hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset menggunakan KEW. 11.

PA-8 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. 12.(c) Senarai tersebut juga hendaklah dikemaskini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PENDAFTARAN Carta Aliran dan Proses Kerja Pendaftaran Aset Alih Kerajaan adalah seperti di Jadual 1 dan Jadual 2. lokasi atau pegawai bertanggungjawab. 11 . 13. LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori KEW.

PA-7) Simpan daftar aset 8 9 12 .JADUAL 1 CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ 1 Terima aset bersama punca maklumat 2 Tentukan kumpulan aset 3 Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.PA -3) Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-5) Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat 4 5 6 7 Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset Tempatkan aset di lokasi Kemaskini Senarai Aset (KEW.PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW.PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.

Labelkan nombor siri pendaftaran berserta perkataan Hak Kerajaan Malaysia (HKM) pada aset. Senarai daftar ini hendaklah dikemukakan seperti berikut:a) Jika senarai disediakan oleh PTJ.PA-7). Tempatkan aset di lokasi yang telah ditentukan. Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal KEW. b) Jika senarai disediakan oleh Jabatan/Ibu Pejabat.JADUAL 2 PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 Proses Kerja Terima aset oleh Kementerian/Jabatan/PTJ bersama-sama dengan punca maklumat:(a) Aset yang dibeli:(i) Pesanan Rasmi Kerajaan (ii) Nota Serahan (iii) Invois (iv) Dokumen Kontrak (v) Kad Jaminan (vi) Manual Pengguna (vii) Dokumen lain yang berkaitan (b) Aset Sewa beli:(i) Surat Ikatan Perjanjian (ii) Dokumen lain yang berkaitan (c) Aset diterima daripada sumber lain:(i) Salinan daftar jika terima secara pindahan (ii) Surat kelulusan menerima hadiah (iii) Salinan Sijil Lucuthak (d) Aset yang belum pernah berdaftar:(i) Maklumat di fizikal aset (ii) Sumber lain berkaitan Tentukan kumpulan aset mengikut:a) Harta modal b) Inventori Sediakan Daftar Harta Modal KEW. Kemaskini Senarai Aset (KEW. kemukakan kepada Kementerian.PA-2 dan Daftar Inventori KEW. 2 3 4 5 6 7 8 9 13 .PA-5.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW.PA-3 oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ. Cop pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat ke atas punca maklumat yang berkaitan bagi aset yang telah didaftarkan. Simpan daftar aset. kemukakan kepada Jabatan/Ibu Pejabat.

(No. Pesanan Rasmi Kerajaan Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: Nama Jawatan Tarikh Cop ………………………. Siri Pendaftaran: DAFTAR HARTA MODAL Kementerian/Jabatan: Bahagian : BAHAGIAN A Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis/Jenama/Model Buatan Jenis Dan No. Tandatangan Ketua Jabatan : : : : PENEMPATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan Tandatangan 14 .. Enjin No Casis/Siri Pembuat No Pendaftaran (Bagi Kenderaan) KOMPONEN/AKSESORI: KEW.PA 2 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No.

PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF BAHAGIAN B Tempoh Jaminan Bil.KEW.PA 2 DAFTAR HARTA MODAL BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN. Tarikh Butiran Kos(RM) Nama Dan Tandatangan 15 .

16 . gas asli dan sebagainya. Sekiranya buatan luar negara nyatakan nama negara berkenaan. Enjin seperti 4G54-KN8579. Sub kategori : Contoh sub kategori bagi kenderaan: Kereta. pemeriksaan. : Butir-butir penambahan. No. Buatan : : Contoh 1: Pacuan 4 Roda/Produa/Kembara. Nyatakan buatan tempatan atau luar negara. Kapal. 9. berikan anggaran. casis dan bagi harta modal yang lain isikan no. 6.Kod Nasional Kategori : : : Sila rujuk panduan di para 11.Pendaftaran Harga Perolehan Asal 10. Tarikh terima : : : : : Jenis enjin seperti diesel.2 No. Bas. 3. Jenis/Jenama/ Model 5. No. Tarikh harta modal diterima. Casis/Siri Pembuat 8. Kod Nasional Terdiri daripada 3 kategori iaitu : a) loji/jentera berat b) Kenderaan c) Peralatan/kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/Perubatan /Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. Radiographic Unit dan sebagainya.PENJELASAN TERPERINCI MAKLUMAT DAFTAR ASET DAFTAR HARTA MODAL (Satu (1) daftar untuk satu (1) unit harta modal ) Daftar harta modal mempunyai dua bahagian iaitu :Bahagian A : Butir-butir harta modal dan aksesori yang dibekalkan. petrol. Bagi kenderaan isikan no. No.Siri Pendaftaran 1. Harga semasa Harta Modal dibeli atau diterima. Motosikal.Van. Jenis dan No. Pesawat dan sebagainya. Dental Chair. siri pembuat.Enjin 7. Contoh sub kategori bagi Peralatan/Kelengkapan Perubatan: Mesin X-Ray. 4. 2. Bahagian B BAHAGIAN A No. penggantian dan naiktaraf harta modal berkenaan. Butir-butir penempatan. Contoh 2: Komputer Riba/Hewlett Packard/L1506. Bagi kenderaan isikan no.pendaftaran. pelupusan/ hapus kira dan tandatangan. Sekiranya tiada. No. contoh: WKL 5592.

Tarikh Butiran Tempoh Jaminan 4. Kos Nama dan tandatangan : : Harga penambahan. penggantian atau naiktaraf Nama dan tandatangan pegawai yang mengesahkan penambahan. Catatkan tempoh jaminan. 18. 2. Pesanan Kerajaan dan tarikh : Catatkan nombor dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan untuk pembelian harta modal yang berkenaan. BAHAGIAN B 1. penggantian atau naik taraf. 12. Tandatangan. (Gunakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) 15. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. 16. Pemeriksaan : Pegawai Pemeriksa hendaklah menyatakan tarikh. Nama Pembekal dan alamat : Nama dan alamat pembekal atau jika diperolehi dengan cara lain nama pemberi dan alamat 14 Komponen / Aksesori : Komponen/aksesori yang dibekalkan bersama harta modal tersebut Contoh: Bagi komputer. 5. jawatan tarikh dan cop : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan harta modal berkenaan ada semasa didaftarkan. Pelupusan/ Hapus kira : Kelulusan pelupusan atau hapus kira dicatatkan selepas tindakan dilaksanakan dengan menyatakan rujukan kelulusan. 17. 17 .11. nama. Penempatan : Lokasi harta modal. 13. Tempoh Jaminan : Catatkan tempoh jaminan oleh pembekal. 3. dan aksesorinya ialah 'speaker'. No. tarikh ditempatkan dan ditandatangan oleh pengguna/penyelia di lokasi itu. : : : Tarikh penambahan. komponennya ialah 'monitor'. Setiap pindahan lokasi perlu direkodkan dan ditandatangan. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. penggantian atau naiktaraf Maklumat penambahan/penggantian atau naiktaraf.

(No. Siri Pendaftaran: DAFTAR INVENTORI Kementerian/Jabatan: Bahagian : Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: KEW. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop : : : : PENEMPATAN Kuantiti No.PA 3 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No.Siri Pendaftaran Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Tarikh Rujukan Kaedah Pelupusan Kuantiti Lokasi Tandatangan 18 .. Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh ……………………….

tarikh dan cop 13. 10. nama. Pegawai Pemeriksa hendaklah mengisi tarikh. Catatkan no. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. Contoh: Hadiah daripada Syarikat ABC bertarikh 20 Jun 2005. 6. 9. gulung dan sebagainya. siri pendaftaran di mana aset ditempatkan. 5 buah 15 buah KK/BKP/I/O6/1-5 KK/BKP/I/06/6-15 Kelas 5A Kelas 5B : Nama dan alamat pembekal atau pemberi (jika bukan dibeli). dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan yang dikeluarkan untuk pembelian inventori berkenaan.2 (b) ………. No. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan.Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh : : : : : : Peralatan/ Kelengkapan Sukan Raket Raket Tenis Contoh 2 Perabot Almari Almari Buku Bercermin Contoh 3 Hamparan/ Hiasan & Langsir Hiasan Dinding Lukisan Potret Contoh 4 Pinggan Mangkuk Mangkuk Mangkuk Sup (iii) Hamparan/Hiasan dan Langsir (iv) Pinggan Mangkuk Sila lihat contoh seperti jadual di bawah:- Jumlah/bilangan Inventori. berikan anggaran.Siri Pendaftaran : Bagi merekodkan nombor siri pendaftaran inventori bagi satu daftar adalah mengikut panduan para 11. Agihan mengikut kuantiti dan no. Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Harga Perolehan Asal Tarikh Terima No. keping. 2.000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) Peralatan dan Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. 1.Contohnya nombor daftar boleh terdiri daripada 1-100 kerana satu daftar merekod satu jenis inventori yang diterima dalam satu Pesanan Rasmi Kerajaan. 19 . 7.. Kuantiti No. 8. Nama Pembekal dan Alamat 12. bilah. rujukan surat kelulusan. Jika bukan dibeli nyatakan. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. Tandatangan. (b) Tanpa mengira Nilai Perolehan Asal:(ii) Perabot 3. 4. Kod Nasional Kategori : : Kod Nasional Terdiri daripada 4 Kategori iaitu:(a) Nilai Perolehan Asal kurang daripada RM 1. Siri Pendaftaran Lokasi 14.DAFTAR INVENTORI (Satu (1) daftar bagi satu (1) jenis inventori dalam satu Pesanan Kerajaan ) No. 15. Harga semasa dibeli atau diperolehi. Catatkan tempoh jaminan. Sub Kategori Jenis : : Contoh 1 Kategori: Sub Kategori: Jenis: 5. jawatan. Buah. Penempatan : : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan inventori berkenaan ada semasa didaftarkan. 11. Pemeriksaan : Contoh: 20 buah kerusi ditempatkan di 2 lokasi berbeza. Tarikh inventori diterima sepenuhnya. Pelupusan / Hapus kira : Catatkan kelulusan pelupusan atau hapus kira selepas tindakan dengan menyatakan kuantiti. Sekiranya tiada. set.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN NAMA ASET TARIKH PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN ASAL (RM) JUMLAH 20 .KEW.PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL BIL.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN NAMA ASET TARIKH PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN ASAL (RM) JUMLAH 21 .KEW.PA-5 SENARAI DAFTAR INVENTORI BIL.

Siri Pembuat No.KEW PA-6 DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Jenis Jenama dan Model No. Siri Pendaftaran Nama Peminjam : : : : Tarikh Dikeluarkan Jangka Dipulangkan Tandatangan Peminjam Pegawai Pengeluar Bil Ketika Dikeluarkan Ketika Dipulangkan Catatan Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh 22 .

disahkan oleh pegawai yang menguruskan bilik mesyuarat c) Dikemaskini apabila terdapat perubahan kuantiti.KEW.PA-7 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN : __________________________________________ LOKASI BIL : __________________________________________ KETERANGAN ASET KUANTITI (a) Disediakan oleh : …………………………….disahkan oleh Setiausaha Bahagian. lokasi atau pegawai bertanggungjawab 23 . ii) Lokasi bilik mesyuarat .. Tandatangan Nama : _____________________ Jawatan : _____________________ Tarikh : _____________________ (b) Disahkan oleh : ………………………………… Tandatangan Nama : ______________________ Jawatan : ______________________ Tarikh : ______________________ Nota : a) Disediakan oleh Pegawai Aset b) Pegawai yang mengesahkan ialah pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan contohnya : i) Lokasi bilik Setiausaha Bahagian .

PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… KEMENTERIAN : _____________________________________________________ BIL KEMENTERIAN/JABATAN DI BAWAHNYA BILANGAN JUMLAH NILAI HARTA KEW. Tandatangan Pegawai Pengawal Nama : ________________________________________ Jawatan : _________________________________________ Tarikh : ________________________________________ * laporan merangkumi semua aset alih yang dipegang sehingga tahun semasa. 24 ..PA-3 JUMLAH NILAI INVENTORI(RM) Jumlah ……………………………………………….KEW.PA-2 MODAL (RM) BILANGAN KEW.

PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN .TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB C PENGGUNAAN.

Mengikut fungsi sebenar seperti manual/buku panduan pengguna. yang terdapat dalam Dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan. 15.BAB C – PENGGUNAAN. Perlu direkodkan. pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa. Mencegah penyalahgunaan.1 Penggunaan aset Kerajaan hendaklah mematuhi peraturan berikut :(a) (b) (c) (d) (e) Bagi tujuan rasmi sahaja.3 Peraturan mengenai penggunaan. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN 14. OBJEKTIF Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan dikendalikan dengan cekap.PA-9.2 Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. dan Mengelakkan kehilangan. 15. Menjimatkan kos. Aset berkenaan hendaklah dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan mana yang lebih awal. dan Melapor kerosakan dengan menggunakan Borang Aduan Kerosakan Aset KEW. Mengurangkan pembaziran. mahir dan teratur bagi tujuan :(a) (b) (c) (d) (e) 15. PENGGUNAAN 15. 25 . Mencapai jangka hayat.

tepat dan kemaskini. bertanggungjawab atau kehilangan terhadap aset di apa-apa bawah 16. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.1 Aset Kerajaan hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab.3 Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi akan terdedah kepada risiko kehilangan. dan Penempatan.3 Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. PEMERIKSAAN 18.1 Pemeriksaan aset dilakukan ke atas:(a) (b) (c) Fizikal. 16.2 Tujuan pemeriksaan adalah untuk:(a) (b) (c) Mengetahui keadaan dan prestasinya.2 Setiap pegawai adalah kekurangan. Rekod. 17.16. 26 . Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap. PEMATUHAN Pegawai yang gagal mematuhi peraturan di atas. 18. 18. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi bagi mengelak berlakunya kerosakan atau kehilangan aset. maka hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksima. 18. dan Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar. kerosakan tanggungjawabnya. PENYIMPANAN 16.

PA-10 dan KEW.4 Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW. 18.7 Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi. 18.6 Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW.PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW.PA-12 kepada Pegawai Pengawal. 27 .PA-11 kepada Ketua Jabatan.PA12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.5 Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW. 18.18.PA11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW.

Tandatangan Nama:…………………………………………… Jawatan:………………………………………… Tarikh:…………………………………………. Pengguna Terakhir 6.PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN Bahagian I (Untuk diisi oleh Pegawai Aset) 1.. Syor Pegawai Aset Nama:………………………………………………………………….. 3. Jawatan:………………………………………………………………. 4.KEW. 2.Tarikh Kerosakan 7. Tarikh:…………………………………………………………………. Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan) Diluluskan / Tidak Diluluskan* …………………………………. Jenis Aset Keterangan Aset Nombor Siri Pendaftaran Kos penyelenggaraan terdahulu (jika ada) 5. Nota: * Potong mana yang berkenaan 28 . Perihal Kerosakan : : : : : : 8.

Siri Pendaftaran Jenis Harta Modal Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bahagian: _____________________________________ Keadaan Harta Modal Bil Daftar (KEW. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan . (Jawatan) ………………………………. Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan. Keadaan Harta Modal : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan. (Tarikh Pemeriksaan) 29 Nota: Lokasi: Nyatakan lokasi harta modal mengikut rekod dan lokasi harta modal semasa pemeriksaan.KEW.PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Kementerian/Jabatan:______________________________________________ No. (Jawatan) ………………………………. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ………………………………...PA-2) Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tida k Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ……………………………….

.PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bil Jenis Inventori Daftar Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tidak Kuantiti Mengikut Rekod Sebenar Keadaan Inventori Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ………………………………. Lokasi: Nyatakan lokasi inventori mengikut rekod dan lokasi inventori semasa pemeriksaan. (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ………………………………. Keadaan Inventori : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan. (Tarikh Pemeriksaan) 30 Nota: Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan. (Jawatan) ………………………………..KEW.. (Jawatan) ……………………………….

(tarikh pemeriksaan) Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Tarikh :………………………………………………………… :………………………………………………………… :………………………………………………………… Cop Kementerian/Jabatan : 31 .PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Tahun …………………………. Kementerian : _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di ______________________________________________________________________ (Jabatan/Bahagian/PTJ) telah diperiksa pada ____________________ .KEW.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB D PENYELENGGARAAN .

OBJEKTIF Penyelenggaraan aset Kerajaan bertujuan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 20. Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan. menservis. Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan.BAB D – PENYELENGGARAAN 19. MANUAL PENYELENGGARAAN Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tujuan penyelenggaraan. dan Memelihara imej Kerajaan. Mengurangkan kerosakan. dan Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance) ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. (b) 21. membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. JENIS PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti berikut:(a) Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif. Meningkatkan keupayaan. 32 . Memelihara dan memanjangkan jangka hayat. Menjamin keselamatan pengguna.

berkualiti. Menilai Program Penyelenggaraan Penilaian hendaklah dibuat ke atas program penyelenggaraan bagi tujuan berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (f) Menentukan matlamat program penyelenggaraan tercapai. PANDUAN PENYELENGGARAAN Pegawai Aset adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah berikut:(a) Menyediakan Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan Aset yang memerlukan penyelenggaraan perlu dikenal pasti dan disenaraikan mengikut KEW. 33 . (b) (c) (d) (e) Mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya. Merancang Penyelenggaraan Setelah aset yang memerlukan penyelenggaraan disenaraikan. satu program penyelenggaraan hendaklah dirancang dan disediakan. dan Membantu pihak pengurusan membuat keputusan tindakan yang sesuai ke atas aset berkenaan.22.PA-14.PA-13. Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta Kerja-kerja penyelenggaraan yang dibuat oleh pihak swasta hendaklah diselia dan dipantau bagi memastikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi. Merekodkan Penyelenggaraan Setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan hendaklah direkodkan dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal KEW. Memastikan penyelenggaraan yang dijalankan bersesuaian dan munasabah dari segi kos dan masa. Melaksanakan Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan hendaklah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan melainkan sesuatu aset itu memerlukan penyelenggaraan segera.

KEW. No.PA-13 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Kementerian : Jabatan/ Bahagian : Bil. Siri Pendaftaran Aset Jenis/Jenama/Model Lokasi Aset Catatan 34 .

b) Butir-butir kerja Keterangan mengenai kerja-kerja pembaikan termasuk alat ganti yang dibeli c) No.PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Aset) Sub Kategori : Jenis : (a) Tarikh (b) Butir-butir kerja (c) No. Kontrak/Pesanan Kerajaan dan Tarikh No. Rujukan Pesanan Kerajaan/ No. f) Nama dan Tandatangan Pegawai Aset/ Pegawai Pengangkutan hendaklah menandatangani bagi mengesahkan butir-butir penyelenggaraan tersebut 35 . kontrak/No.Kontrak berserta tarikh d) Nama Syarikat/Jabatan yang menyelenggara Nama syarikat atau Jabatan yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan.KEW. Pesanan Rasmi Kerajaan beserta tarikh No. Siri Pendaftaran Lokasi (d) Nama Syarikat/Jabatan Yang Menyelenggara : : (e) Kos (RM) (f) Nama dan Tandatangan Nota a) Tarikh pembaikan/penyelenggaraan yang telah dilakukan bagi harta modal berkenaan. e) Kos Kos alat ganti atau kos pembaikan atau kedua-duanya sekali.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB E PELUPUSAN .

ke 24. dan Membolehkan aset milik Kementerian/Jabatan dipindahkan Kementerian/Jabatan yang lain atas sebab-sebab tertentu. OBJEKTIF Pelupusan aset Kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan. Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik. Disyor selepas pemeriksaan aset. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. kawalan. Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum. simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. 36 . Usang/obselete. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan.BAB E . JUSTIFIKASI PELUPUSAN Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Tidak Ekonomi Dibaiki. Menjimatkan ruang simpanan/pejabat. Tiada alat ganti.PELUPUSAN “Pelupusan” ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. Perubahan teknologi. 23. Rosak dan tidak boleh digunakan. Luput tempoh penggunaan. dan Melebihi keperluan.

000. dan Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai perolehan asal tidak melebihi RM50. Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain sebagaimana Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa. 25. Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500.25.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan. Tukar Barang (barter-trade).000 setiap satu atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.2 Kementerian/Jabatan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50.000. 26.3 Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17.1 Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50.000. URUS SETIA PELUPUSAN 26. 25. adalah 37 . dan Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan dalam tatacara ini. dan Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai perolehan asal seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Hadiah. Tukar Beli (trade-in). KUASA MELULUS Kuasa untuk meluluskan pelupusan adalah seperti berikut:25.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.

PA-19 bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan.PA-16. PA-15. Menghantar KEW.1 PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal. Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur.PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. Elektrikal dan Elektronik seperti di KEMBARAN A dan perkakasan komputer seperti di KEMBARAN B.PA-16 27. Teknikal. Memohon pelanjutan tempoh pelupusan. 38 . Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW. Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) KEW. Memperolehi Sijil Pelupusan Aset KEW.2 Tugas-tugas Urus Setia Pelupusan adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) (e) Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut KEW. Melantik dua orang saksi yang terdiri daripada sekurangkurangnya Pegawai Kumpulan Sokongan I bagi pelupusan melalui kaedah pemusnahan.26.PA-17.PA-18. dan Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Aset KEW. (j) (k) (l) (m) 27. Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan. Mengemukakan Melulus:(i) (ii) (f) (g) (h) (i) permohonan pelupusan kepada Kuasa Perbendaharaan melalui Pegawai Pengawal. Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset KEW. Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan untuk tindakan.PA-19 kepada Kuasa Melulus. dan Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa.

dan Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu.3 PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat Kementerian/Jabatan.4 Setiap PEP hendaklah disahkan oleh dua (2) pegawai yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan tidak terlibat dengan pengurusan aset berkenaan. 27. Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun. Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset. Sekiranya melebihi tempoh tersebut. 39 . 27. 28. 27. Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan I atau yang setaraf. jika perlu.2 Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada JKR atau Jabatan yang mempunyai worksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan-peralatan tertentu untuk mendapatkan PEP.27. (b) (ii) (iii) (iv) 28. LEMBAGA PEMERIKSA 28. Keanggotaan Lembaga Pemeriksa hendaklah terdiri daripada:(i) Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset berkenaan.5 Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh satu (1) tahun sahaja.2 Tugas-tugas Lembaga Pemeriksa adalah seperti berikut:(a) Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan.1 Pelantikan Lembaga Pemeriksa (a) Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan ke atas aset yang hendak dilupuskan. Kementerian/Jabatan perlu mendapatkan pengesahan nilai semasa yang baru di PEP.

40 . maka kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan kerana pengurangan nilai semasa aset dan kaedah pelupusan mungkin tidak lagi sesuai. PINDA KAEDAH PELUPUSAN Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus. Sekiranya tempoh pelupusan telah tamat. kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan.2 Sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas tempoh pelanjutan.(b) (c) (d) (e) (f) Memeriksa aset dan rekod yang berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarahkan oleh Jabatan. Kuasa Melulus boleh menetapkan kaedah pelupusan yang sesuai dan paling menguntungkan Kerajaan. 30. Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan telah dikeluarkan. PELANJUTAN TEMPOH 30. 30. TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan.1 Permohonan melanjutkan tempoh pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua (2) minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. KAEDAH PELUPUSAN Dalam urusan pelupusan aset. Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. 29. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja. kriteria pulangan hasil hendaklah sentiasa diberi perhatian.PA-17 dan mengemukakan kepada Urus Setia Pelupusan.PA-17. dan Menandatangani KEW. Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai. Bagi mencapai tujuan ini. 31. 32. Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan.

PA-21.Kaedah pelupusan adalah seperti berikut: (a) Jualan secara:(i) (ii) (iii) (b) (c) (d) (e) (g) (h) (i) Tender Sebut harga Lelong Jualan Sisa Tukar Barang (Barter Trade) Tukar Beli (Trade In) Tukar Ganti (Cannibalize) Pindahan Hadiah Musnah secara:(i) (ii) (iii) (iv) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam (j) 33. PERLAKSANAAN KAEDAH PELUPUSAN 33.1 Tender (a) (b) Tender hendaklah dipelawa dengan menggunakan Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Kerajaan KEW. Tender boleh disertai oleh syarikat atau orang perseorangan kecuali pegawai yang menguruskan tender dan aset berkenaan dengan menggunakan Borang KEW.PA-22. 41 . Kaedah lain pelupusan yang difikirkan sesuai.

Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Tender hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Tender pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Jika tidak dapat diuruskan. Perakuan (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 42 . Ketua Jabatan hendaklah membuat penilaian dan perakuan tender kepada Lembaga Perolehan untuk keputusan. Ketua Jabatan atau Pengerusi Lembaga Perolehan hendaklah memastikan supaya peti tawaran itu dilakri pada waktu tutup yang ditetapkan dan mengatur supaya peti itu dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka tender secepat mungkin.PA-17. Deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM10.(c) Kenyataan tender yang mengandungi maklumat seperti di KEW. Tender yang lewat diterima tidak boleh dipertimbangkan.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan tender. Setelah keputusan tender diperolehi deposit tender akan diselaraskan kepada petender yang berjaya atau dikembalikan kepada petender-petender yang gagal. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang Jadual Tender KEW.PA-23 dan menandatangani Jadual Tender. Tawaran hendaklah menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengemukakan Jadual Tender bersama-sama dengan dokumen-dokumen tawaran kepada Jabatan yang berkenaan. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) orang pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional.PA-21 hendaklah diiklankan melalui sekurang-kurangnya satu (1) akhbar utama tempatan.

Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai tender kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Lembaga Perolehan hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. Lembaga Perolehan hendaklah dimaklumkan mengenai penolakan ini bagi membolehkannya menimbang tawarantawaran lain. Jika tawaran-tawaran lain terlalu rendah. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis tender kepada Lembaga Perolehan. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan tersebut secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan tender itu. tender boleh dipelawa semula atau dirujuk kepada Perbendaharaan bagi mendapatkan kelulusan. (n) (o) (p) (q) (r) (s) 43 . Dalam memilih tawaran yang tertinggi.hendaklah disertakan dengan salinan iklan tender. Pegawai Pengawal hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan tender tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai tender itu. Dalam memproses tender. Jika Pegawai Pengawal atau pegawaipegawai lain yang menguruskan tender mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran maka deposit tender tidak akan dikembalikan. jadual pembukaan tender dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. (l) (m) Lembaga Perolehan hendaklah menimbang tender-tender dan memilih tawaran yang tertinggi. tender boleh dipelawa semula atau mohon pinda kaedah pelupusan daripada Kuasa Melulus. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Sekiranya tiada sebarang tawaran diterima.

Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I. Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. deposit sebut harga akan diselaraskan kepada penyebut harga yang berjaya atau dikembalikan kepada penyebut harga yang gagal.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah mengemukakan Jadual Sebutharga kepada Urus Setia untuk menilai dan (f) (g) (h) (i) (j) 44 . harga hendaklah menggunakan Borang Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.PA-24. Tawaran sebut KEW. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Setelah keputusan sebut harga diperolehi. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan sebutharga. Sebut harga yang diterima lewat tidak boleh dipertimbangkan. Deposit sebut harga sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM5. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang KEW. Tawaran hendaklah dikemukakan dengan menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga Jabatan sebelum tarikh dan waktu yang ditetapkan.33. Sebut harga hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga pada tarikh dan waktu yang ditetapkan.PA-25.2 Sebut harga (a) (b) (c) (d) (e) Sebut harga hendaklah dipelawa sekurang-kurangnya kepada 10 syarikat atau orang perseorangan.PA-17. Kenyataan Tawaran Sebut Harga seberapa boleh disebarkan dengan meluas dengan menggunakan Borang KEW.PA-26 dan menandatangani Jadual Sebutharga tersebut.

Kuantiti yang banyak. (l) (m) (n) 33. Sekiranya penyebut harga yang terpilih menolak tawaran. deposit sebut harga tidak akan dikembalikan. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Dalam memproses sebut harga. (k) Dalam memilih tawaran yang tertinggi Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. Penyebut harga yang berjaya hendaklah diberitahu dengan serta merta. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai sebut harga kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Jika Ketua Jabatan atau pegawaipegawai lain yang menguruskan sebut harga mempunyai apaapa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis sebut harga kepada Jawatankuasa Sebut Harga . Tarikh. dan Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya. Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan sebut harga tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai sebut harga itu. Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah menimbang tawarantawaran lain atau memutuskan pelawaan sebut harga semula. Ketua Jabatan atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan sebutharga itu.3 Lelong (a) Pelupusan melalui kaedah lelong boleh dilaksanakan ke atas aset berikut:(i) (ii) (iii) (b) Mempunyai nilai pasaran. waktu dan tempat 45 .membuat perakuan kepada Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan untuk pertimbangan dan keputusan selanjutnya. Kenyataan Lelong hendaklah mengandungi maklumat terperinci semua aset yang akan dilelong.

Sekiranya harga tawaran tertinggi kurang daripada 70% harga simpanan. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. tembaga dll. plastik dan sebagainya yang mempunyai nilai jualan. (d) (e) (f) (g) (h) 33. 46 . Aset yang akan dilelong hendaklah dipamerkan untuk dilihat oleh orang ramai sekurang-kurangnya bagi tempoh dua (2) hari dengan harga simpanan dipamerkan pada aset yang dilelong. no.PA-27.lelongan hendaklah dinyatakan dengan jelas. Bagi maksud mengiklankan sesuatu lelongan. Aset yang dibeli hendaklah diambil di dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelongan. adalah memadai notis itu mengandungi maklumat tarikh.000. Pembida yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran penuh dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan.). kayu.4 Jualan Sisa (a) Kaedah pelupusan secara Jualan Sisa dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam (besi. Contoh Kenyataan Lelong adalah seperti di KEW. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan. (c) Harga simpanan untuk lelongan berdasarkan kepada nilai semasa aset di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.PA-17 hendaklah dinyatakan di dalam senarai aset yang akan dilelong. getah. perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh. Urusan lelong hendaklah diadakan di ruang terbuka atau di dewan di mana kemudahan yang sesuai hendaklah disediakan untuk urusan melelong. masa dan tempat lelongan akan diadakan. Kenyataan Lelong hendaklah diberi publisiti meluas dengan diedarkan kepada Kementerian/Jabatan untuk dipamerkan di papan kenyataan.

Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar barang hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.1 kecuali para 33. Pertukaran aset hendaklah mengikut keperluan sebenar Jabatan. (c) (d) Kementerian/Jabatan yang mempunyai kuantiti jualan sisa yang banyak boleh mewujudkan kontrak sendiri. 33. Keutamaan hendaklah diberikan kepada syarikat-syarikat setempat.5 Tukar Barang (Barter Trade) (a) Kaedah pelupusan secara tukar barang (barter trade) merupakan pertukaran aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad.2 kecuali para 33. Kaedah tukar barang (barter trade) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakar dalam bidang berkenaan. Sebutharga mengikut peraturan di para 33. dan Dipelawa kepada syarikat Bumiputra mengikut Negeri/Setempat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit). Aset yang mempunyai unsur keselamatan.1(b). Syarikat yang mengambil bahagian hendaklah dihadkan kepada 5 hingga 10 syarikat sahaja yang mempunyai lesen dan kemahiran dalam urusan tukar barang.(b) Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara:(i) (ii) (iii) Tender mengikut peraturan di para 33. Kenderaan yang telah diluluskan pelupusan secara jualan sisa tidak boleh didaftarkan semula.2(a). dan (b) (c) 47 . Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik.

Kaedah tukar beli (trade-in) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Aset yang sama jenis. dan (viii) Cadangan jualan secara tukar beli hendaklah dimasukkan sebagai syarat dalam dokumen pelawaan tender/sebutharga dan juga dalam perjanjian kontrak perolehan. Penggantian aset hendaklah disahkan oleh Jabatan Teknikal (jika perlu).6 Tukar Beli (Trade-In) (a) Kaedah pelupusan secara tukar beli (trade-in) dilaksanakan bagi aset yang masih boleh digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/Jabatan dan tiada Kementerian/ Jabatan lain yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal yang berniaga dalam bidang berkaitan. Harga jualan aset hendaklah dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan tidak boleh ditolak daripada harga sebenar aset yang dibeli. Sebagai contoh. Peruntukan yang mencukupi bagi membiayai harga penuh aset yang akan diganti. di antara (b) (c) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal atau mengikut nilai pasaran. 48 .(vi) Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas jualan. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar beli hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. Aset perlu dikeluarkan sebelum gantinya dipasang. 33. loji/alat penghawa dingin perlu dibuka sebelum penggantinya dipasang. Harga jualan dirundingkan Kementerian/Jabatan dengan pembekal.

Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh Pegawai Teknikal. Kaedah pelupusan secara pindahan dilaksanakan berasaskan:(i) Permohonan penerima.PA-2 aset berkenaan.33.7 Tukar Ganti (Cannibalize) (a) Kaedah pelupusan secara tukar ganti (cannibalize) boleh dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagian tertentu seperti bahagianbahagian jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai alat/ komponen ganti bagi pembaikan jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer yang lain. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Persekutuan yang lain. tertakluk kepada Kuasa Melulus. atau keperluan Kementerian/Jabatan (d) 49 . dan Obsolete/obsolescent.8 Pindahan (a) Pelupusan secara pindahan boleh dilaksanakan di antara Kementerian/Jabatan Kerajaan bagi aset yang boleh digunakan dalam bentuk asalnya tetapi tidak diperlukan lagi kerana:(i) (ii) (iii) (b) (c) Melebihi keperluan. dan Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih dan penjimatan Alat/komponen tukar ganti yang dipasang kepada aset penerima perlu direkodkan di Bahagian B KEW. Tidak diperlukan selepas projek siap. 33. Pelupusan secara berasaskan:(i) (ii) (iii) (c) tukar ganti (cannibalize) dilaksanakan (b) Aset yang sama jenis dan kegunaannya. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.

atau Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai bahan latihan atau pameran. pengangkutan hendaklah 50 . Daftar aset hendaklah Kementerian/Jabatan penerima. diserahkan kepada Aset yang diterima secara pindahan hendaklah dilupuskan oleh Kementerian/Jabatan penerima mengikut tatacara pelupusan yang berkuatkuasa. Kos pengendalian pindahan hendaklah ditanggung oleh penerima. atau bagi tujuan Dari Kementerian/Jabatan Kerajaan kepada mana-mana organisasi. dan Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus selepas aset diterima oleh pemohon. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan. (vi) 33.9 Hadiah (a) (b) Pelupusan secara hadiah hendaklah mendapat Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. (d) Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Permohonan atau keperluan penerima.(ii) (iii) (iv) (v) Tidak dikenakan apa-apa bayaran. dan Kos pengendalian dan ditanggung oleh penerima. kelulusan Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah iaitu:(i) Aset boleh digunakan lagi dalam bentuk dan fungsi asal tetapi tidak diperlukan lagi oleh Kementerian/Jabatan. (ii) (c) Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:(i) (ii) Antara Kementerian/Jabatan Kerajaan latihan atau pameran sahaja.

Jabatan Alam Sekitar. Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan berserta Sijil Pelupusan Aset KEW. dipotong. Tindakan bersesuaian seperti diketuk. organisasi. kenderaan yang dihadiahkan untuk latihan hendaklah digunakan untuk latihan sahaja dan tidak boleh dibaiki dan digunakan semula di jalanraya. Contohnya. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain. digelek dan sebagainya perlu diambil terlebih dahulu supaya (ii) (iii) (iv) 51 .PA-19 selepas aset diterima oleh pemohon.(e) Cadangan pelupusan secara hadiah hendaklah disokong dengan Surat Permohonan daripada Kementerian/Jabatan. (f) (g) 33. Jabatan Laut dan lain-lain. Bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai alat ganti hendaklah ditanggal/dikeluarkan terlebih dahulu untuk kegunaan akan datang. Mematuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan.10 Musnah (a) Kaedah pelupusan secara musnah boleh dilaksanakan bagi aset yang tiada nilai jualan/nilai sisa atau aset yang berunsur keselamatan dengan cara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (b) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam Langkah-langkah berikut hendaklah diambil sebelum pelupusan secara musnah dilaksanakan:(i) Mendapat kelulusan tempat pemusnahan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau pameran hendaklah digunakan bagi maksud tersebut sahaja.

34. (c) (d) 36. 35. tiada sebarang maklumat dapat diakses. 52 . Jabatan Pengangkutan Jalan hendaklah diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan Kementerian/Jabatan dibatalkan. 33. dan (v) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW.tiada mana-mana pihak dapat mengambil dan menjual semula atau bagi aset yang mempunyai unsur-unsur keselamatan. Kad Pendaftaran kenderaan bermotor diserahkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa. PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat. dan Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus adalah dikecualikan daripada semua jenis cukai. Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan peraturan berkenaan. TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN (a) (b) Label Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan pada aset hendaklah dipadamkan. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PELUPUSAN Carta aliran dan proses kerja pelupusan adalah seperti di Jadual 3 dan Jadual 4.PA-18 hendaklah disediakan selepas tindakan selesai.11Kaedah-Kaedah Lain Pelupusan Kaedah-kaedah lain yang tidak dinyatakan seperti di para 32 hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.

10 10(a) Lulus ? 11 Tidak Ya 12 13 14 11 (a) Kembalikan kepada Urus Setia untuk maklumat lanjut Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. tukar beli.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan <RM500.PA-17 Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan Laporan Lembaga Pemeriksa dan tandatangan Kemukakan Laporan Lembaga Pemeriksa kepada Urusetia Pelupusan Urusetia menyemak laporan dan pastikan dokumen sokongan disertakan 4 5 6 Kembalikan kepada Lembaga Pemeriksa 8a Tidak 7 8 Ya 9 Lengkap ? Tentukan Kuasa Melulus Semak bidang Kuasa Melulus: Perbendaharaan 10(a) Nilai perolehan asal >RM50.PA-16. jika perlu Sediakan maklumat aset dalam Borang Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Syor kaedah pelupusan hadiah.JADUAL 3 CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1 2 3 Kenalpasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW.pindah persekutuan ke negeri.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan >RM500.000 15 16 53 . tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA. Kemaskini rekod 10(b) Kementerian/Jabatan 10(b) Nilai perolehan asal <RM50.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus dan dokumen lain.000.

54 .PA-18 bagi pelupusan kaedah musnah Kemaskini rekod daftar aset.000 Jika pelupusan diluluskan.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta :a) b) Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan:a) b) c) d) e) PEP bagi aset mekanikal/peralatan teknikal/perkakasan komputer Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli.PA-16. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA. Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. jika perlu. pindah persekutuan ke negeri. tukar barang Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan Gambar aset.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. jika perlu Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah 8 8a 9 10 10(a) hadiah/pindahan Jika laporan lengkap.JADUAL 4 PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. tukar beli.PA-17 seperti berikut:a) b) c) d) e) 4 5 6 7 Keterangan aset Kuantiti Tarikh pembelian Tempoh digunakan/disimpan Nilai Perolehan Asal Proses Kerja f) Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500.000 Syor kaedah pelupusan hadiah. Kemukakan kepada Kementerian/Jabatan jika: Nilai perolehan asal kurang daripada RM50. 10(b) 11 11(a) 12 13 14 15 16 b) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. Sediakan maklumat aset dalam KEW. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan jika: i) ii) Nilai perolehan asal melebihi RM50.PA-17 Kemukakan KEW. terus ke proses 12. Jika pelupusan tidak diluluskan. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

hingga ……………….PA-15 No. ………………………………………... 2.PA-17) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan. . (Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama:………………………………… Jawatan:……………………………… Cop: 55 .55 KEW. Rujukan: Tarikh: Kepada: ………………………… ………………………… (Nama Pegawai yang dilantik) LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama ……………… (tahun) mulai dari ……………. Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.

.

.

Cop: * Pilih mana yang berkenaan 58 .. :…….……. Jenis Aset Kuantiti Secara Tarikh Tempat :…………………………………. : (Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)* :…………………………….PA-18 KEMENTERIAN/JABATAN: _____________________________________________ SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan..KEW. :…………………………………. Jawatan: ……………………..…………………. Tandatangan Nama: …………………….. Jawatan: …………………… Cop: ……………………………… Tandatangan Nama: ……………………….…………………………… …………….

. saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan seperti berikut :1..……………………………………………………. Bilangan item ………….………………………………………………………………… (Surat Akuan Terima disertakan) 2.. : …………………………………… : …………………………………… : No.………………………… (salinan resit disertakan) 3. Rujukan ……………………………………………….PA-19 KEMENTERIAN/JABATAN:____________________________________________ SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Merujuk surat kelulusan No..………….……. Bilangan item .. 59 .. bertarikh …………. (Salinan Kad Kawalan Stok Disertakan) Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Jabatan/Bahagian : …………………………………… : ………………………….. Cara dimusnahkan: …………………………………………………………………….KEW. Bilangan item: ………………………………. (Dokumen berkaitan disertakan) 5. (Sijil Menyaksikan Pemusnahan disertakan) 4. Aset berikut telah dimasukkan ke dalam stok.Resit ……. Bilangan item ….………………………………………………………………………….………………………………………… dipindahkan/hadiah kepada…………………. Bilangan item: …………………….. Aset berikut telah dilupuskan secara musnah. Kaedah pelupusan: ……………………………. Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain... Aset berikut telah dilupuskan secara dijual.………………………...………. Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah..

PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN TAHUN : …………… KEMENTERIAN/JABATAN :…………………………………………………………………………………………………………………… BIL KEMENTERIAN/ JABATAN JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL (RM) HASIL PELUPUSAN (RM) JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA (RM) KAEDAH JUALAN PINDAHAN MUSNAH LAIN Nota : Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh : ………………………………………. : ………………………………………… : ………………………………………… : ……………………………………… 60 Cop Jabatan : ..KEW.

PA 22) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5.PA-21 No.00 tengahari. 5.KEW. Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender Aset boleh dilihat pada ___________ hingga ___________ di antara jam _________ hingga __________ di _____________________________________. Tender ___________ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ 61 . 2. 3. 3. Tender adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil. Tender : KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1. Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Aset Kerajaan (KEW. 4. 2. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bagi tender tempatan atau 90 hari bagi tender antarabangsa bermula dari tarikh tender ditutup. Tender akan ditutup pada ______________ jam 12. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul berlakri dan ditanda dengan No. 1.

bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. deposit tender akan dirampas. Petender adalah dikehendaki menyertakan deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau tertakluk kepada maksima RM10.2 Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. 6. 6. 6. 6.6. 62 . Deposit Tender hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order atas nama _____________________________________(Kementerian/Jabatan). Jika bayaran penuh tidak dijelaskan dalam tempoh 14 hari.000.3 6.7 Petender yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemberitahuan keputusan. Jika gagal.1 6. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-iswhere-is-basis).5 6. SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN TENDER 6.8 Petender yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan.4 Tawaran tanpa/kurang deposit tender tidak akan dipertimbangkan.6 Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle).

KEW PA-22 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan, Tawaran Untuk Tender No. …………../…….. Merujuk kepada perkara di atas, saya/syarikat berminat menyertai tender tersebut. 1. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM)

63

2.

Bersama-sama ini disertakan deposit tender (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM10,000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia ________________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan).

3.

Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan Nama/Cop Syarikat

__________________________________ __________________________________

64

KEW.PA -23 JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk dipamer di Papan Kenyataan)

Bil.

Kod Petender

Harga

Nota :

Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen tender yang diterima sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana tender yang dijadualkan. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ……………….. Jawatan : ………………..

__________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Jawatan : ………………………

__________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Jawatan : ……………………….

Tarikh :________________________

65

KEW.PA-24 No. Sebutharga : KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/Jabatan: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil. 1. 2. 3. 2. Aset boleh dilihat pada ________________ dan/hingga ________________ di antara jam _____________________ hingga ______________________ di _________________________________________________________________. Tawaran sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.PA 25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No. Sebutharga _______/_______ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat:_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Tarikh tutup sebutharga pada ________________ jam 12.00 tengahari. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan. ________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Alamat: Tarikh: Cop: 66 Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender

3.

4.

5.

4. Penyebutharga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebutharga sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5.SYARAT DAN PERATURAN SEBUTHARGA 1. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. Jika gagal. Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. 6. mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-whereis basis). Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. 2. dijelaskan dalam tempoh tersebut. deposit dikembalikan. Deposit sebutharga hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama ______________________________________________(Kementerian/Jabatan). Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle). 5. bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. Jika bayaran tidak tidak akan sebutharga 67 . 3. Tawaran tanpa/kurang deposit sebutharga tidak akan dipertimbangkan. 7. 8.000 mengikut mana yang terendah.

/……. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM) 68 .. 1. …………. Merujuk kepada perkara di atas. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan. Tawaran Untuk Sebutharga No. saya/syarikat berminat menyertai sebutharga tersebut.. PA-25 BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No.KEW.

Bersama-sama ini disertakan deposit sebutharga (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM5. ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan). terima kasih.000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia _________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan.3. Sekian. Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 69 . 4.

Jawatan : ………………...KEW.PA-26 JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan) Bil. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………. Jawatan : ………………. Jawatan : ……………….. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ……………….. Tarikh :________________________ 70 . Kod Penyebutharga Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana sebutharga yang dijadualkan. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………...

.............. (iv) (v) (vi) Jabatan berhak mengubah susunan jualan tersebut di senarai KEW................PA27(A) dan menarik balik mana-mana aset daripada senarai tersebut. 3.... Jabatan ini hendaklah bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual............... perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh.................. Senarai aset yang akan dilelong adalah seperti di KEW. (nama Kementerian/ Jabatan) akan mengadakan jualan lelong aset seperti berikut:Tarikh Masa : : ...................................... .... Syarat dan peraturan lelong adalah seperti berikut:(i) (ii) Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan................ hingga ................. no........ Semua aset boleh dilihat pada tarikh...................................... Tempat : 2.......................... ................PA-27(A)............ aset berkenaan akan dilelong semula.. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan......... 71 .............. Semua aset adalah dilelong sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is-basis)..000.................KEW................................... dan/hingga ....PA-27 KENYATAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN Dimaklumkan bahawa............ Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1........................................................ di alamat ......... di antara jam .... (iii) Penawar harga tertinggi adalah pembida yang berjaya dan jika ada apaapa perselisihan yang berbangkit mengenai penawar yang tertinggi.

(vii) Semua perbelanjaan bagi mengangkut aset hendaklah ditanggung oleh pembida sendiri. (viii) Pembida yang berjaya hendaklah memberitahu nama penuh. (ix) (x) Pembayaran penuh hendaklah dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. Kad Pengenalan dan alamat kepada pegawai pelelong semasa jualan dilakukan. (xi) Segala bayaran hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum aset boleh dikeluarkan dari premis Jabatan. no. 72 . Jika tidak. Pembida yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelong. Jabatan berhak untuk melupuskannya.

...................... Cop Kementerian/ Jabatan: 73 .. : ................... Jenis Aset Kuantiti Harga Simpanan (RM) ............................... 5.KEW............PA-27(A) SENARAI ASET YANG DILELONG KEMENTERIAN/ JABATAN: ___________________________________________ Lot 1........................ 3................................. 2........... 4.. 8.................. 9............... 10... 7...... : .................. 6......... (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : ....

lorries. lawn or sports ground rollers such as ploughs. weeder. Harvesting or threshing machinery. poultry incubators and brooders. Agricultural. machines for cleaning.Kembaran A ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR BIL Agricultural Machinery 1. Machines for cleaning. super -heated water boilers. grass or hay mowers. heat pumps and air conditioning machinery. 4. horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation. cultivator. sorting or grading eggs. seders. spreaders and fertilizer distributors. freezers and other refrigerating or freezing equipment. forestry. fruit or other agricultural produce and other agricultural machinery. Milking machines and dairy machinery. vans. Boilers 8. machinery used in the milling industry or for the working of cereal or dried leguminous vegetables. planter. 3. Agricultural. including straw of folder balers. Steam or other vapours generating boilers. poultry-keeping or bee-keeping machinery. trucks. grain or dried leguminious vegetables. including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment. Refrigerators. 74 . cars. sorting or grading seed. cranes and Etc. scarifiers. recovery vehicles. other than Farm-type machinery. Automotives 7. 5. PERKARA 2. harrow. Air Conditioning Machinery 6. Motorcycles.

BIL Cranes and Hoist 9. machinery for filling. boxes. cans. 10. winches and capstans. jacks. Air or other gas compressors and fans. 14. bridge cranes. Furnace burners for liquid fuel. scrapers. mechanical stokers. portal or pedestal jib cranes. shovel loaders. skip hoists. graders. Ships derricks. for pulverised solid fuel or gas. pile drivers. levelers. machinery for capsuling bottles. including cable cranes. Packing Or Rapping Machines 12. Bulldozers. cranes. excavators. Furnace 16. 75 . road rollers and other building or road construction machinery. mobile lifting frames. tower cranes. ventilating or recycling hoods. Engines 13. bags or other containers. tubes and similar containers. staddle carries and works trucks fitted with a crane – overhead travelling crane. horing machinery. mechanical shovels. sealing or labeling bottles. PERKARA Pulley tackle and hoists. closing. machinery for cleaning or drying bottles or other containers. Dish Washing Machines. Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines. Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines). angledozers. tamping machines. other packing or wrapping machinery for aerating beverages. jars. including their mechanical ash dischargers and similar appliances. Construction Plants and Machinery 11. Dish washing machines. Fans 15.

Mechanical appliances for projecting. testing coaches and track inspection vehicles). Lift and escalators. dispersing or spraying liquids or powder. Handing Equipments 19. drying. plant or laboratory equipment. rectifying. Lift And Escalators 23. evaporating. for the treatment of materials by process involving a change of temperature such as heating. Gas Producer 18. acetylene gas generator and etc. trackliners. loading or unloading machinery. Forklift trucks. vaporising. 76 . cranes. PERKARA Industrial or laboratory furnaces and ovens. distilling. ballast tampers. Gas producer. dryers. handling. Rail locomotives and coaches Railway or tramway maintenance or service vehicles (for example. Jet Projecting Machines 21. heat exchange. Machinery. steaming. Medical. 25. pasteurising. conveyors and other lifting. instantaneous or storage water heater. 22. fire fighting equipments including fire extinguishers and auxiliary equipments. sterilizing. workshops. including incinerators.BIL 17. Locomotives 24. cooling tower. cooking. surgical or laboratory sterilizes. Heat Treatment Equipments And Heat Exchanges 20. other works trucks fitted with lifting or handling equipment. steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines. roasting. condensing or cooling.

liquid or electricity supply or production meter. level. clutches and brakes. pressure or other variables liquids or gases (for example polarimeter. checking quantity of heat. machines and apparatus. Metrological Equipments 31. drawing sets. electro. Drawing. Gas. Electric generating sets and rotary converters. surface tension. Railway or tramway track fixtures and fitting. PERKARA Railway or tramway goods vans and wagons. pantographs. barometers. instruments for measuring length. pyrometers. Instruments and apparatus for measuring or checking the flow. hygrometers and psychrometers. Soldering. 32. inland waterways. roads. with self-contained electric motor. Hydrometers and similar floating instruments. 27. 35. disc calculators). parking facilities. marking out or mathematical calculating instruments (for example. for use in the hands (for examples. mechanical. spectrometers. gas or smoke and analysis apparatus. porosity.BIL 26. Electric motors and generators. Electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets. callipers). 29. Electro magnets. measuring rods and tapes. tramways. expansion. port installations or airfields. Mecha-Electric Equipments 28. 33. brazing or welding. instruments and apparatus for measuring or checking viscosity. electro-magnetic couplings. sound or light. safety or traffic equipment for railways. Electro-mechanical domestic appliance. 34. slide rules. electro magnetic or permanent magnet chucks. refractometers. 36. 30. 77 . micrometers. drafting machines. including electro mechanical) signalling.magnetic lifting heads. protractors. clamps and similar bolding devices. thermometers.

Wrist-watches. Instruments and appliances used in medical. pedometers and speed indicator tachometer. 39. including scientigraphic apparatus. 38. stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn. milling machine and etc. tulle.BIL 37. Machines for preparing textile fibres. hydraulic jack machine. lace. Musical Instruments 41. miliometers. water wheels. PERKARA Revolution counters. sharper. doubling or twisting machines and other machinery for producing textiles yarns textile reeling or winding machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines. including stop watches. surgical. Machines for extruding. taximeters. dental or veterinary sciences. All musical instruments. Weaving machines (looms) Knitting machines. production counters. Turbines 42. pocket. 46. hydraulic turbines. Textile Machinery 43. braid or net and machines for tufting. trimmings. wall clocks. Workshop equipments and machinery such as lathe machine. gas turbines. embroidery. alarm clock. driller. 78 . 44. Steam turbines. Weighing Machinery. other electromedical apparatus and sight testing instruments. spinning.washes and other watches. Nota: Sumber daripada JKR. Workshop Equipments 45. Medical Equipments 40. 47. drawing texturing or cutting textile materials.

Teletaip 4. Alat Input/Output 5. Alat pen bercahaya 79 . Unit pameran video 2. Pembaca kad 6. Unit Kawalan. Pemacu cakera liut 4. Pembaca pita kertas. Unit konsol 3. Kira-kira dan Logik 3. Pembaca tanda optik (OMR) 9. Ingatan Utama 4. Pembaca aksara aptik (OCR) 8. Pemacu pita magnetik dan kawalannya Perkakasan Periferal/Storan Sekunder 3. Pemacu pita katrij/kaset dan lain-lain 1. Alat storan mikroflis 5. Pemacu cakera dan kawalannya 2.KEMBARAN B SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER JENIS PERKAKASAN ALAT/KOMPONEN 1. Unit Pemprosesan Pusat (CPU) Perkakasan Utama 2. Alatan yang terkandung di dalam CPU 1. Mesin penebuk 7.

Unit kawalan Komunikasi 2. Degitiser Alat Input/Output 12.10. Alat antara muka 5. Tetikus 11. Modem Perkakasan Komunikasi 3. Pemplot 15. 80 . Line driver 4. Scanner 13. Telepencetak dan lain-lain 1. Pencetak 14. Alat rangkaian (networking device) dll.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB F KEHILANGAN dan HAPUS KIRA .

Komunikasi dan ICT seperti di bawah tanpa mengira nilai perolehan asal iaitu:(i) (ii) (iii) Telefon Bimbit.000. “Ketua Jabatan” termasuk ketua sesuatu cawangan. “Pegawai Pengawal” ialah Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan. 81 . Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan aset kerajaan. Menyelaraskan rekod aset. Mengawal kerugian yang ditanggung oleh Kerajaan akibat kehilangan aset. pejabat atau pejabat wilayah. daerah. Semua kehilangan yang melibatkan peralatan Elektronik. Walkie-Talkie. 37. “Hapus kira” ialah satu proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang.KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA “Kehilangan” bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian.BAB F . kebakaran.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. kesusutan. KUASA MELULUS 38. penipuan atau kecuaian pegawai awam.1 Peringkat Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. bencana alam. Kamera Digital. dan Membolehkan tindakan surcaj atau tatatertib dikenakan ke atas kecuaian pegawai. daerah kecil. OBJEKTIF Hapus kira aset kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 38. kemalangan.

URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA 39.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.000 dan tidak melibatkan aset di para 38. penipuan atau kecuaian pegawai awam tanpa mengira nilai perolehan asal. Komputer Riba.PA-28 daripada Ketua Jabatan. dengan 82 . Mendapatkan Laporan Awal KEW. Mengemukakan Laporan Awal dan salinan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal. 38. Palmtop/ Pocket PC.2 Peringkat Pegawai Pengawal (a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50.2 Tugas-tugas Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang melalui Daftar Harta Modal/Inventori. (b) 39. (viii) LCD projector.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan adalah bertanggungjawab sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira. 39. Personal Digital Assistant (PDA). Semua kehilangan yang melibatkan kecurian. Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat menggunakan contoh format KEW.PA-29.1(b).(iv) (v) (vi) (vii) Kamera Video. dan Smartphone. Pegawai Pengawal sebelum meluluskan apa-apa hapus kira mesti berpuashati bahawa soal kecurian. (ix) (x) (c) Pemain CD/DVD. penipuan atau kecuaian tidak melibatkan pegawai awam.

Mendapatkan Laporan Jawatankuasa Penyiasat. Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan walaupun laporan hasil penyiasatan polis belum diperolehi. Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan hapus kira lengkap dan teratur.(e) (f) (g) (h) (i) Mendapatkan hasil siasatan polis. Memaklumkan keputusan kepada Ketua Jabatan untuk tindakan kemaskini rekod daftar aset.PA-30 daripada Mengemukakan Laporan Akhir bagi mendapatkan ulasan dan syor daripada Pegawai Pengawal. tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut:(a) Pegawai yang mengetahui kehilangan hendaklah melaporkannya kepada Ketua Jabatan dengan serta merta. dan 83 . (j) (k) (l) (m) (n) 40. Akhir KEW. Mendapatkan maklumbalas kedudukan tindakan surcaj/tatatertib daripada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib dan memaklumkannya kepada Perbendaharaan. PROSES HAPUS KIRA 40. dan Menyedia dan mengemukakan Laporan Tahunan Tindakan Surcaj/Tatatertib KEW.PA-32 ke Perbendaharaan tidak lewat dari 15 Mac tahun berikutnya. Memaklumkan syor surcaj atau tatatertib kepada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib untuk tindakan selanjutnya.PA-31 daripada Ketua Jabatan dan mengemukakannya kepada Kuasa Melulus dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan hapus kira.1 Melaporkan Kehilangan Apabila terdapat apa-apa kehilangan aset Kerajaan. Mendapatkan Sijil Hapus Kira KEW.

Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku hendaklah dengan segera. pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat.(b) Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang mengetahui kehilangan berlaku. 40. (b) Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan. Ketua Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara. hendaklah melaporkan kepada Polis dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dari waktu kehilangan diketahui. Akauntan Negara. dalam tempoh dua (2) hari bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan Laporan Polis terus kepada:(i) (ii) (c) Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana kehilangan aset berlaku. dan sekurang-kurangnya dua (2) orang ahli di mana pegawai yang lebih kanan sebagai Pengerusi. (b) Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia. dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Laporan Awal hendaklah disediakan oleh pegawai atasannya diperingkat Kementerian/Ibu Pejabat.2 Laporan Awal KEW. Bagi kes kehilangan yang melibatkan seseorang Ketua Jabatan.PA-29 dengan segera dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani. Pegawai Pengawal dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan 84 .3 Jawatankuasa Penyiasat (a) Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan KEW. 40.PA-28 (a) Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal. Keanggotaan Jawatankuasa Penyiasat terdiri daripada:(i) (ii) (iii) (c) pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan dari bahagian/unit yang sama.

Laporan Akhir perlu dikemukakan mengikut tempoh yang ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis belum diperolehi.5 Laporan Akhir KEW. gambar lokasi kejadian (jika perlu) dan dokumen-dokumen berkaitan ke Perbendaharaan. Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh dilampirkan kepada Laporan Akhir. Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) dan Arahan Keselamatan Kerajaan dipatuhi. Mengenalpasti kelemahan yang wujud. Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulangnya kejadian kehilangan. Laporan akhir hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/Daftar Inventori. dan Menyediakan dan menandatangani Laporan Akhir. 40. Pengawai Pengawal setelah berpuas hati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab untuk:- (b) (c) (d) (e) 85 . Memeriksa sendiri tempat berlakunya kehilangan.PA-30 (a) Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir dan kemukakan kepada Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh pelantikan. Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang. jika ada. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan. Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan Laporan Akhir untuk syor dan ulasan kepada Pegawai Pengawal. 40.4 Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Penyiasat:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Menjalankan siasatan dengan segera selepas pelantikan. salinan Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori.Malaysia yang tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai Jawatankuasa Penyiasat.

CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA HAPUS KIRA Carta aliran dan proses kerja hapus kira adalah seperti di Jadual 5 dan Jadual 6. 41. Syor Surcaj/Tatatertib hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian/Jabatan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan.(i) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang dengan surcaj atau tatatertib atau kedua-duanya sekali. Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset KEW. atau Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang tanpa surcaj atau tatatertib. dan Menandatangani sendiri syor dan ulasan.PA-31 dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan. Bagi maksud ini Pegawai Pengawal boleh:(i) (ii) Mengarahkan siasatan semula Penyiasat sedia ada. (c) (d) 42. (g) Laporan Akhir yang lengkap dengan syor dan ulasan Pegawai Pengawal hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan. TINDAKAN KEMENTERIAN/JABATAN SELEPAS KELULUSAN (a) (b) Kelulusan hapus kira hendaklah dicatatkan di dalam Daftar Harta Modal atau Inventori. 86 . Maklumkan keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib ke atas syor surcaj/tatatertib kepada Perbendaharaan dalam tempoh sembilan (9) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. atau oleh Jawatankuasa Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru untuk menjalankan siasatan semula. (ii) (iii) (f) Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal boleh mengarahkan siasatan semula.

PA-28 J/kuasa Penyiasatan menjalankan siasatan J/kuasa Penyiasatan sediakan Laporan Akhir KEW. Kemukakan Laporan Akhir kepada Perbendaharaan Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan Lulus ? Ya Maklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan 13 14 Kembalikan kepada Pegawai Pengawal untuk maklumat lanjut Tidak 15a 15 16 17 18 87 Kemukakan Sijil Hapus Kira KEW. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir.PA-31 kepada Perbendaharaan .PA-29 dan kemukakan kepada Urus setia Urus setia semak Laporan Akhir 8 Ya 9 Lengkap ? Urus setia kemukakan Laporan Akhir kepada Pegawai Pengawal untuk syor dan ulasan. Kembalikan kepada Urus setia untuk siasatan semula 11a Tidak 10 11 Ya 12 Puas hati ? a) Berikan syor dan ulasan di Laporan Akhir b) Luluskan Hapus Kira jika di bawah bidang kuasanya.PA-27 dan kemuka kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan Pegawai Pengawal lantik J/kuasa Penyiasatan KEW.JADUAL 5 CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET 1 2 3 4 5 6 Kembalikan kepada J/Kuasa Penyiasat 8a Tidak 7 Laporkan kehilangan serta merta kepada Ketua Jabatan Laporkan segera kepada Polis dalam masa 24 Jam Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.

penipuan atau kecuaian pegawai awam. terus ke proses 16. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW. 4 5 6 7 8 8a 9 10 11 11a 12 13 14 15 15a 16 17 18 88 . Urus setia menyemak Laporan Akhir.PA-29. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Kemukakan ke Perbendaharaan jika:(a) Nilai perolehan asal melebihi RM50. Jika Laporan akhir lengkap. dan (c) Syor surcaj/tatatertib jika ada. Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal.000.JADUAL 6 PROSES KERJA HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Proses Kerja Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan.1 (b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan.1(b). Jika Perbendaharaan memerlukan penjelasan lanjut. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir. dan (b) memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada). Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.PA-31. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. Ketua Jabatan/pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan. Jika tidak berpuas hati. (b) Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38. permohonan dikembalikan kepada Pegawai Pengawal. Pegawai Pengawal hendaklah:(a) Memberi syor dan ulasan. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian. Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:(a) Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal/Inventori. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat. Kementerian/Jabatan hendaklah:(a) mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan. kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan. Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan. dan (c) Melibatkan soal kecurian. terus ke proses 12.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan. (b) Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW. dan (b) Meluluskan hapus kira jika:(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50. terus ke proses 9.

No. Rujukan dan Tarikh Laporan Polis. Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku. Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku. Keterangan Aset yang hilang.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan :1. 10. Catatan. 4. 5. 9. Cara bagaimana kehilangan berlaku. Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini. Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Jabatan : 89 .………………………. (a) (b) (c) (d) (e) 2. 7. Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui. Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja. 6. 3. ………. Jika ya. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset yang hilang. nama dan jawatannya. 8. Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu.KEW. 11.

(Kementerian/Jabatan/PTJ) mulai dari tarikh surat ini. Rujukan Fail: Tarikh: Kepada: …………………………………… …………………………………… (Nama dan Jawatan Pegawai yang dilantik) PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan Penyiasat ini melantik tuan/puan (nama sebagai aset) Pengerusi/Ahli Jawatankuasa untuk menyiasat kehilangan ………………………………………………………………………………… di. Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum ………………..(tarikh). Rujukan Laporan Awal ………………………………...PA-30) yang dilampirkan.. Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan s.KEW. (No. seperti Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (KEW.……………………………………………………….) 2.. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 90 .. 3.... : ………………………………………… : ……………………………………………………………….k.. Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai panduan..PA-29 No.. : ……………………………………………………………….. Tuan/Puan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan.

(a) Nama pegawai yang: (i) (ii) (iii) Secara langsung menjaga aset tersebut. 91 . sila sertakan. Jika ada. 4. Bertanggungjawab sebagai penyelia. Keterangan Aset yang hilang.PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan: 1. Bagaimana kehilangan diketahui Bagaimana kehilangan berlaku 3. Bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Perihal Kehilangan (a) (b) (c) (d) (e) Tarikh diketahui Tarikh sebenar berlaku Tempat kejadian.KEW. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Anggaran Nilai Semasa 2. Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima.

…………………………………………. 7. nyatakan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Jawatan hakiki pada masa kehilangan Tugasnya (sertakan senarai tugas) Taraf Jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/ sementara/ kontrak) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja.. (Jika ada.. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. Jika ada nyatakan tarikh kuatkuasa hukuman. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut. 5.. jika ada. ………………………………………….(b) Mengenai setiap pegawai di atas. 6. 92 . Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan memberikan justifikasi.(Pengerusi) …………………………………………. Arahan Keselamatan Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau diikuti. berikan butir-butir ringkas dan rujukannya) (vii) Maklumat lain. Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya. Rumusan Siasatan 8. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah berulangnya kejadian ini. Nyatakan adakah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan.

(Ahli) ………………………………………….. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh 9. Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal :Syor : Ulasan: Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : Cop Kementerian/Jabatan: 93 .Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………..(Ahli) …………………………………………. ………………………………………….... : : : : ………………………..

: …………………………………………………. : …………………………………………………. Aset berikut telah dihapus kira dan Daftar Harta Modal/Inventori berkenaan telah dikemaskini.KEW..PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Merujuk kelulusan Perbendaharaan Bil ………………………………… bertarikh ………………. Pendaftaran Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Kementerian/Jabatan: : ………………………………………………….. Bil Jenis Aset No.. : …………………………………………………. 94 ..

Perbendaharaan Kementerian/ Jabatan Jenis Aset Punca Kehilangan JUMLAH Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh :……………………………………………………………….PA-32 LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN TAHUN………… KEMENTERIAN………………………………………………………….……………………………………………………………………… Nilai Perolehan Asal (RM) Nilai Semasa (RM) Tindakan Surcaj Amaun Surcaj (RM) Tarikh Dikenakan Tindakan Tatatertib Jenis Hukuman Tarikh Dikenakan Ruj. Kelulusan Bil. :………………………………………………………………. :………………………………………………………….KEW. :……………………………………………………………….…… 95 .

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) KEMENTERIAN KEWANGAN .

PA-3 KEW.PA-5 KEW.PA-6 KEW.PA-2 BAHAGIAN B: DAFTAR HARTA MODAL PENJELASAN DAFTAR HARTA MODAL 15 16 18 29 20 21 22 23 24 KEW.PA-8 DAFTAR INVENTORI PENJELASAN DAFTAR INVENTORI SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SENARAI DAFTAR INVENTORI DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SENARAI ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… i .PA-7 KEW.PA-4 KEW.PA-1 PENERIMAAN BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN Perenggan Muka surat 1 1-2 3 5 BAB B JADUAL 1 PENDAFTARAN CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN A: DAFTAR HARTA MODAL 3-13 6 12 13 JADUAL 2 14 KEW.TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN KANDUNGAN Tajuk PENDAHULUAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A KEW.

PA-9 KEW.PA-17 KEW.PA-11 KEW.PA-15 KEW.PA-12 PENGGUNAAN.PA-19 PELUPUSAN CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN SURAT LANTIKAN AHLI LEMBAGA PEMERIKSA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 23-36 36 53 54 55 56 57 58 59 ii .PA-16 KEW. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI 14-18 25 28 29 30 31 BAB D KEW.PA-13 KEW.PA-10 KEW.PA-18 KEW.Tajuk Perenggan Muka surat BAB C KEW.PA-14 PENYELENGGARAAN SENARAI ASET YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL 19-22 32 34 35 BAB E JADUAL 3 JADUAL 4 KEW.

0 61 63 65 66 68 70 71 73 74 79 KEW.PA-25 KEW.PA-22 KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL TENDER PELUPUSAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN SENARAI ASET YANG DILELONG ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER Perenggan Muka surat 6.PA-27(A) KEMBARAN A KEMBARAN B BAB F JADUAL 5 JADUAL 6 KEW.Tajuk KEW.PA-28 KEW.PA-27 KEW.PA-21 KEW.PA-23 KEW.PA-24 KEW.PA-26 KEW.PA-29 KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN PROSES KERJA HAPUS KIRA ASEAT ALIH KERAJAAN LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN PELANTIKAN J/KUASA PENYIASATAN 37-42 81 87 88 89 90 iii .

Tajuk
KEW.PA-30 KEW.PA-31 KEW.PA-32 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB

Perenggan

Muka surat
91 94 95

iv

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA)

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN
1. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah tatacara bagi menguruskan Harta Modal dan Inventori meliputi:Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F : Penerimaan : Pendaftaran : Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan : Penyelenggaraan : Pelupusan : Kehilangan dan Hapus kira.

2. Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Kerajaan yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan. 3. Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan. 4. Aset Alih terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu:4.1 Harta Modal (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu; atau (b) Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual/buku panduan pengguna. 4.2 Inventori (a) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual. Perabot, hamparan, hiasan, langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal. 1

(b)

5. Harta Modal dan Inventori mengandungi kategori yang ditetapkan seperti berikut:5.1 Kategori bagi Harta Modal ialah:(i) (ii) (iii) 5.2 Loji/Jentera Berat; Kenderaan; dan Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/ Dapur/Sukan.

Kategori bagi Inventori ialah:(a) Nilai perolehan asal kurang daripada RM1,000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) (b) Peralatan/Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/ Makmal/ Bengkel/ Dapur/ Sukan

Tanpa mengira nilai perolehan asal:(ii) (iii) (iv) Perabot; Hamparan, Hiasan dan Langsir; dan Pinggan Mangkuk

6. Istilah dan perkataan yang diguna pakai dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) hanyalah bagi maksud pengurusan aset alih Kerajaan sahaja.

2

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB A PENERIMAAN .

Setelah disemak dan diperiksa. Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan dengan serta merta maka dokumen tersebut hendaklah dicatatkan ‘‘Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa. Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan. diukur. OBJEKTIF (a) (b) (c) 2. (iv) 3 .BAB A . ditimbang atau diuji serta merta sebelum disahkan penerimaannya. yang sah bagi Aset hendaklah diperiksa.PENERIMAAN “Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperolehi. dikira. “Pegawai bertauliah” ialah pegawai yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu. diukur. ditimbang atau diuji”. Langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi semasa menerima aset :(i) (ii) (iii) Menyemak butiran di dalam dokumen memastikan aset yang diterima adalah betul. (a) (b) (c) Memastikan setiap aset yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. dan Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik. 1. Pemeriksaan teknikal oleh pegawai-pegawai Kerajaan yang bertauliah hendaklah dilakukan apabila perlu mengikut kaedah yang bersesuaian. PERATURAN PENERIMAAN Aset yang diterima perlu dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan. pegawai aset/penerima adalah bertanggungjawab menyediakan Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW.PA-1 jika terdapat kerosakan atau perselisihan. dikira. sempurna dan selamat untuk digunakan.

(v) Borang KEW. Pegawai Penerima hendaklah memastikan bahawa aset diterima berserta dengan Surat Jaminan daripada pembekal yang mengesahkan bahawa mutunya menepati spesifikasi seperti dalam perjanjian pembelian. jika ada. dan Pegawai Penerima hendaklah memastikan aset yang diterima disertakan manual penggunaan dan penyelenggaraan.PA-1 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan hendaklah dihantar dengan serta merta kepada agen penghantaran atau syarikat pembekal. (vi) (vii) 4 .

.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB B PENDAFTARAN .

1 Aset yang dibeli:(a) (b) (c) Pesanan Rasmi Kerajaan. 7. OBJEKTIF Pendaftaran aset adalah bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 4. Memudahkan pengesanan dan pemantauan. pelupusan dan penggantian aset. Walau bagaimanapun Kementerian/Jabatan/PTJ hendaklah mewujudkan satu senarai daftar aset berkenaan bagi tujuan rekod.BAB B . jika Kementerian/Jabatan Aset lucuthak yang telah dikategorikan di bawah akta tertentu adalah menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal untuk menentukan tindakan yang diambil ke atas aset berkenaan bagi maksud tersebut sahaja. 5. Mewujudkan pangkalan data yang lengkap. Nota Serahan. Membolehkan keadaan aset diketahui. tepat dan kemaskini. Invois.PENDAFTARAN 3. dan Memudahkan penyelenggaraan. PUNCA MAKLUMAT Bagi mendaftar aset. PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK 6. 6 .1 6. TEMPOH PENDAFTARAN Setiap aset hendaklah didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh pengesahan penerimaan.2 Aset lucuthak hendaklah didaftarkan berkenaan bercadang menggunakannya. PENDAFTARAN ASET HADIAH Aset yang diterima secara hadiah bagi tujuan pameran dan latihan/pembelajaran tidak perlu didaftarkan. 6. dokumen berikut boleh dirujuk:7.

3 Aset yang diterima daripada sumber lain:(a) (b) Salinan daftar jika aset diterima secara pindahan. Daftar hendaklah dicetak. Kad Jaminan. (c) 7. 7. 7. dokumen yang digunakan adalah seperti berikut:(a) (b) 8. pendaftaran hendaklah berasaskan maklumat di fizikal aset berkenaan atau sumber-sumber lain yang berkaitan. Surat kelulusan menerima hadiah mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa berserta maklumat lengkap aset berkaitan. 8. Manual Pengguna. dan 7 .(d) (e) (f) (g) 7. perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi:(a) (b) Format yang sama hendaklah diguna pakai.PA-3.2 Daftar Harta Modal KEW. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan.PA-2.1 Bagi memudahkan urusan merekod dan mengesan sesuatu aset.1.2 dan 7. Bagi pendaftaran melalui sistem berkomputer. DOKUMEN PENDAFTARAN 8. dan Salinan Sijil Lucuthak bagi aset yang diterima berikutan Perintah Lucuthak oleh Mahkamah. dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan.2 Dokumen Kontrak. dan Daftar Inventori KEW. Aset yang disewa beli:(a) (b) Surat Ikatan Perjanjian.3.4 Aset yang belum berdaftar:Sekiranya tiada punca maklumat seperti di para 7.

PA-4 dan KEW.PA-2 dan KEW. (seperti nombor pada daftar) ‘ 11. Ditandatangan oleh Ketua Jabatan.PA-3.(c) 9. BUTIRAN MAKLUMAT Butiran maklumat di dalam KEW. (b) (c) (ii) (iii) 8 .PA-5 hendaklah dikemukakan secara tahunan seperti berikut:(i) Pendaftaran di peringkat PTJ Kemukakan senarai daftar kepada Jabatan atau Ibu Pejabat. Salinan KEW.PA-5 perlu disediakan. 10. Jabatan dan Kementerian bagi membolehkan Kementerian mengetahui dan memantau keseluruhan aset di bawah kawalannya.PA-3 hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat. URUSAN PENDAFTARAN ASET ALIH 11.1 Pendaftaran (a) Semua aset hendaklah didaftarkan oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ dengan menggunakan dokumen KEW. PENGESAHAN PENDAFTARAN Pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat dan dicop pada dokumen punca maklumat yang berkaitan seperti contoh berikut:‘Telah direkodkan pada ……(tarikh). Nombor siri pendaftaran aset …. Pendaftaran di peringkat Jabatan Kumpulkan senarai daftar PTJ berserta senarai daftar Jabatan dan kemukakan kepada Kementerian. Pendaftaran di peringkat Kementerian Kumpulkan senarai daftar PTJ.PA-2 dan KEW. Satu Senarai Daftar Harta Modal dengan menggunakan KEW.PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW.

Pemeriksaan aset. mengecat.(d) Daftar aset hendaklah dikemaskini apabila berlaku perkaraperkara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) Penambahan/ penggantian/ penaiktarafan aset. emboss bagi menunjukkan tanda Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan berkenaan di tempat yang mudah dilihat dan sesuai pada aset berkenaan. Bagi kenderaan khas yang digunakan untuk tujuan penyamaran dan risikan hendaklah ditandakan di tempat yang tidak mudah dilihat. dan Hapus kira. Setiap aset hendaklah ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran.2 Pelabelan Aset (a) Semua aset hendaklah diberi tanda pengenalan dengan cara melabel. Panduan menyediakan Nombor Siri Pendaftaran mengikut susunan seperti di bawah:Kod Kementerian Kod Jabatan/Bahagian Berasaskan sistem fail yang dikeluarkan oleh Unit = Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (b) (i) (ii) (iii) Kod Kumpulan Aset sama ada: Harta Modal Inventori (iv) Tahun Pembelian (v) Nombor Siri = Diwujudkan secara berturutan = (H) = (I) 9 . Pelupusan. 11.

4 Penyimpanan Daftar (a) (b) (c) KEW.PA-7 dalam dua (2) salinan. Satu (1) salinan senarai tersebut hendaklah disimpan oleh Pegawai Aset manakala satu (1) salinan lagi disimpan oleh pegawai yang bertanggungjawab. 11.PA-6.PA-6 hendaklah disimpan di dalam kabinet berkunci.5 Senarai Aset Di Lokasi (a) Senarai Aset mengikut lokasi aset itu ditempatkan hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset menggunakan KEW.Contoh melabelkan aset adalah seperti di bawah:- Kementerian Kewangan Bahagian Kawalan dan Pemantauan Harta Modal Tahun Pembelian Nombor Siri KK/ BKP10 / H / 07 / 1 11. Buku KEW. (b) 10 .3 Pergerakan Aset Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori KEW. dan Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan disimpan di lokasi. 11.PA-2 dan KEW.PA-3 hendaklah disimpan dalam fail kulit keras di dalam kabinet berkunci.

(c) Senarai tersebut juga hendaklah dikemaskini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti. 11 . lokasi atau pegawai bertanggungjawab. 13. 12. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PENDAFTARAN Carta Aliran dan Proses Kerja Pendaftaran Aset Alih Kerajaan adalah seperti di Jadual 1 dan Jadual 2.PA-8 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori KEW.

PA-5) Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat 4 5 6 7 Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset Tempatkan aset di lokasi Kemaskini Senarai Aset (KEW.JADUAL 1 CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ 1 Terima aset bersama punca maklumat 2 Tentukan kumpulan aset 3 Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.PA -3) Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (KEW.PA-2) dan Daftar Inventori (KEW.PA-7) Simpan daftar aset 8 9 12 .

PA-4 dan Senarai Daftar Inventori KEW. Cop pengesahan pendaftaran hendaklah dibuat ke atas punca maklumat yang berkaitan bagi aset yang telah didaftarkan.PA-5.PA-3 oleh Pegawai Aset di Kementerian/Jabatan/PTJ. Senarai daftar ini hendaklah dikemukakan seperti berikut:a) Jika senarai disediakan oleh PTJ. b) Jika senarai disediakan oleh Jabatan/Ibu Pejabat.PA-2 dan Daftar Inventori KEW. kemukakan kepada Jabatan/Ibu Pejabat. Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal KEW.JADUAL 2 PROSES KERJA PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 Proses Kerja Terima aset oleh Kementerian/Jabatan/PTJ bersama-sama dengan punca maklumat:(a) Aset yang dibeli:(i) Pesanan Rasmi Kerajaan (ii) Nota Serahan (iii) Invois (iv) Dokumen Kontrak (v) Kad Jaminan (vi) Manual Pengguna (vii) Dokumen lain yang berkaitan (b) Aset Sewa beli:(i) Surat Ikatan Perjanjian (ii) Dokumen lain yang berkaitan (c) Aset diterima daripada sumber lain:(i) Salinan daftar jika terima secara pindahan (ii) Surat kelulusan menerima hadiah (iii) Salinan Sijil Lucuthak (d) Aset yang belum pernah berdaftar:(i) Maklumat di fizikal aset (ii) Sumber lain berkaitan Tentukan kumpulan aset mengikut:a) Harta modal b) Inventori Sediakan Daftar Harta Modal KEW.PA-7). kemukakan kepada Kementerian. Labelkan nombor siri pendaftaran berserta perkataan Hak Kerajaan Malaysia (HKM) pada aset. 2 3 4 5 6 7 8 9 13 . Tempatkan aset di lokasi yang telah ditentukan. Kemaskini Senarai Aset (KEW. Simpan daftar aset.

Siri Pendaftaran: DAFTAR HARTA MODAL Kementerian/Jabatan: Bahagian : BAHAGIAN A Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis/Jenama/Model Buatan Jenis Dan No. Pesanan Rasmi Kerajaan Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: Nama Jawatan Tarikh Cop ……………………….(No. Tandatangan Ketua Jabatan : : : : PENEMPATAN Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Rujukan Kelulusan Tarikh Kaedah Pelupusan Tandatangan 14 .PA 2 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No. Enjin No Casis/Siri Pembuat No Pendaftaran (Bagi Kenderaan) KOMPONEN/AKSESORI: KEW..

PA 2 DAFTAR HARTA MODAL BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN. Tarikh Butiran Kos(RM) Nama Dan Tandatangan 15 .KEW. PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF BAHAGIAN B Tempoh Jaminan Bil.

Contoh 2: Komputer Riba/Hewlett Packard/L1506. : Butir-butir penambahan. Contoh sub kategori bagi Peralatan/Kelengkapan Perubatan: Mesin X-Ray.Siri Pendaftaran 1.Enjin 7. gas asli dan sebagainya. 6. 4. Tarikh terima : : : : : Jenis enjin seperti diesel. berikan anggaran. No.PENJELASAN TERPERINCI MAKLUMAT DAFTAR ASET DAFTAR HARTA MODAL (Satu (1) daftar untuk satu (1) unit harta modal ) Daftar harta modal mempunyai dua bahagian iaitu :Bahagian A : Butir-butir harta modal dan aksesori yang dibekalkan. Tarikh harta modal diterima. penggantian dan naiktaraf harta modal berkenaan. 9. Dental Chair. No. Buatan : : Contoh 1: Pacuan 4 Roda/Produa/Kembara. Bas. Nyatakan buatan tempatan atau luar negara. Motosikal. 2.2 No. Casis/Siri Pembuat 8. Jenis/Jenama/ Model 5. casis dan bagi harta modal yang lain isikan no. 16 . pelupusan/ hapus kira dan tandatangan. No. Sekiranya tiada. Enjin seperti 4G54-KN8579.pendaftaran.Kod Nasional Kategori : : : Sila rujuk panduan di para 11. pemeriksaan. Pesawat dan sebagainya. petrol. 3.Pendaftaran Harga Perolehan Asal 10. Harga semasa Harta Modal dibeli atau diterima. Bahagian B BAHAGIAN A No. Radiographic Unit dan sebagainya. Sekiranya buatan luar negara nyatakan nama negara berkenaan. Kapal. Butir-butir penempatan. No. contoh: WKL 5592. siri pembuat. Bagi kenderaan isikan no. Kod Nasional Terdiri daripada 3 kategori iaitu : a) loji/jentera berat b) Kenderaan c) Peralatan/kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/Perubatan /Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. Sub kategori : Contoh sub kategori bagi kenderaan: Kereta. Bagi kenderaan isikan no. Jenis dan No.Van.

Pemeriksaan : Pegawai Pemeriksa hendaklah menyatakan tarikh. 12. Tandatangan. Pelupusan/ Hapus kira : Kelulusan pelupusan atau hapus kira dicatatkan selepas tindakan dilaksanakan dengan menyatakan rujukan kelulusan.11. 2. 3. 16. tarikh ditempatkan dan ditandatangan oleh pengguna/penyelia di lokasi itu. 17. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. jawatan tarikh dan cop : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan harta modal berkenaan ada semasa didaftarkan. : : : Tarikh penambahan. 13. No. penggantian atau naik taraf. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. Tarikh Butiran Tempoh Jaminan 4. penggantian atau naiktaraf Nama dan tandatangan pegawai yang mengesahkan penambahan. Penempatan : Lokasi harta modal. 18. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. penggantian atau naiktaraf Maklumat penambahan/penggantian atau naiktaraf. nama. Catatkan tempoh jaminan. 17 . dan aksesorinya ialah 'speaker'. Tempoh Jaminan : Catatkan tempoh jaminan oleh pembekal. 5. BAHAGIAN B 1. Nama Pembekal dan alamat : Nama dan alamat pembekal atau jika diperolehi dengan cara lain nama pemberi dan alamat 14 Komponen / Aksesori : Komponen/aksesori yang dibekalkan bersama harta modal tersebut Contoh: Bagi komputer. Pesanan Kerajaan dan tarikh : Catatkan nombor dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan untuk pembelian harta modal yang berkenaan. komponennya ialah 'monitor'. (Gunakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) 15. Kos Nama dan tandatangan : : Harga penambahan. Setiap pindahan lokasi perlu direkodkan dan ditandatangan.

PA 3 ) Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No.(No..Siri Pendaftaran Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan PEMERIKSAAN Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan PELUPUSAN/HAPUS KIRA Tarikh Rujukan Kaedah Pelupusan Kuantiti Lokasi Tandatangan 18 . Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh ………………………. Siri Pendaftaran: DAFTAR INVENTORI Kementerian/Jabatan: Bahagian : Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: KEW. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop : : : : PENEMPATAN Kuantiti No.

Kuantiti No. 15. Pelupusan / Hapus kira : Catatkan kelulusan pelupusan atau hapus kira selepas tindakan dengan menyatakan kuantiti. Agihan mengikut kuantiti dan no. Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Harga Perolehan Asal Tarikh Terima No. 5 buah 15 buah KK/BKP/I/O6/1-5 KK/BKP/I/06/6-15 Kelas 5A Kelas 5B : Nama dan alamat pembekal atau pemberi (jika bukan dibeli).000 dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual:(i) Peralatan dan Kelengkapan ICT/Telekomunikasi/Penyiaran/ Perubatan/Pejabat/Makmal/Bengkel/Dapur/Sukan. Pemeriksaan : Contoh: 20 buah kerusi ditempatkan di 2 lokasi berbeza. status aset sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. Siri Pendaftaran Lokasi 14. tarikh dan cop 13. rujukan surat kelulusan. Sekiranya tiada. 4. tarikh dan kaedah (bagi pelupusan) serta ditandatangan oleh pegawai yang mengemaskini daftar. siri pendaftaran di mana aset ditempatkan. gulung dan sebagainya. set. Tandatangan.DAFTAR INVENTORI (Satu (1) daftar bagi satu (1) jenis inventori dalam satu Pesanan Kerajaan ) No. (b) Tanpa mengira Nilai Perolehan Asal:(ii) Perabot 3. 9.. 6. Penempatan : : Tandatangan Ketua Jabatan yang mengesahkan butir-butir maklumat dan inventori berkenaan ada semasa didaftarkan. Tarikh inventori diterima sepenuhnya. 2. dan tarikh Pesanan Rasmi Kerajaan yang dikeluarkan untuk pembelian inventori berkenaan. Buah. jawatan. Pegawai Pemeriksa hendaklah mengisi tarikh. 7. Harga semasa dibeli atau diperolehi. keping. Contoh: Hadiah daripada Syarikat ABC bertarikh 20 Jun 2005. Catatkan tempoh jaminan. Sub Kategori Jenis : : Contoh 1 Kategori: Sub Kategori: Jenis: 5. No. 19 . berikan anggaran. 8.2 (b) ………. Catatkan no. nama. 10. bilah. 1. Jika bukan dibeli nyatakan. nama dan menurunkan tandatangan selepas pemeriksaan dijalankan. Kod Nasional Kategori : : Kod Nasional Terdiri daripada 4 Kategori iaitu:(a) Nilai Perolehan Asal kurang daripada RM 1.Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh : : : : : : Peralatan/ Kelengkapan Sukan Raket Raket Tenis Contoh 2 Perabot Almari Almari Buku Bercermin Contoh 3 Hamparan/ Hiasan & Langsir Hiasan Dinding Lukisan Potret Contoh 4 Pinggan Mangkuk Mangkuk Mangkuk Sup (iii) Hamparan/Hiasan dan Langsir (iv) Pinggan Mangkuk Sila lihat contoh seperti jadual di bawah:- Jumlah/bilangan Inventori.Siri Pendaftaran : Bagi merekodkan nombor siri pendaftaran inventori bagi satu daftar adalah mengikut panduan para 11.Contohnya nombor daftar boleh terdiri daripada 1-100 kerana satu daftar merekod satu jenis inventori yang diterima dalam satu Pesanan Rasmi Kerajaan. Nama Pembekal dan Alamat 12. 11.

KEW.PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL

BIL.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN ASAL (RM)

JUMLAH

20

KEW.PA-5

SENARAI DAFTAR INVENTORI

BIL.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN ASAL (RM)

JUMLAH

21

KEW PA-6

DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
Jenis Jenama dan Model No. Siri Pembuat No. Siri Pendaftaran Nama Peminjam : : : : Tarikh Dikeluarkan Jangka Dipulangkan Tandatangan Peminjam

Pegawai Pengeluar

Bil

Ketika Dikeluarkan

Ketika Dipulangkan

Catatan

Tandatangan Tarikh Tandatangan Tarikh

22

KEW.PA-7 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN BAHAGIAN : __________________________________________ LOKASI BIL : __________________________________________ KETERANGAN ASET KUANTITI

(a) Disediakan oleh : …………………………….. Tandatangan Nama : _____________________ Jawatan : _____________________ Tarikh : _____________________

(b) Disahkan oleh : ………………………………… Tandatangan Nama : ______________________ Jawatan : ______________________ Tarikh : ______________________

Nota :

a) Disediakan oleh Pegawai Aset b) Pegawai yang mengesahkan ialah pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan contohnya : i) Lokasi bilik Setiausaha Bahagian - disahkan oleh Setiausaha Bahagian. ii) Lokasi bilik mesyuarat - disahkan oleh pegawai yang menguruskan bilik mesyuarat c) Dikemaskini apabila terdapat perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai bertanggungjawab

23

PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN ……… KEMENTERIAN : _____________________________________________________ BIL KEMENTERIAN/JABATAN DI BAWAHNYA BILANGAN JUMLAH NILAI HARTA KEW. 24 . Tandatangan Pegawai Pengawal Nama : ________________________________________ Jawatan : _________________________________________ Tarikh : ________________________________________ * laporan merangkumi semua aset alih yang dipegang sehingga tahun semasa.PA-3 JUMLAH NILAI INVENTORI(RM) Jumlah ………………………………………………..KEW.PA-2 MODAL (RM) BILANGAN KEW.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB C PENGGUNAAN. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN .

25 . Perlu direkodkan. mahir dan teratur bagi tujuan :(a) (b) (c) (d) (e) 15. Mencegah penyalahgunaan.BAB C – PENGGUNAAN. Aset berkenaan hendaklah dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan mana yang lebih awal. PENGGUNAAN 15.PA-9.2 Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. OBJEKTIF Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan dikendalikan dengan cekap. 15. Menjimatkan kos. Mengurangkan pembaziran.3 Peraturan mengenai penggunaan. 15. Mencapai jangka hayat. yang terdapat dalam Dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan. dan Melapor kerosakan dengan menggunakan Borang Aduan Kerosakan Aset KEW. dan Mengelakkan kehilangan.1 Penggunaan aset Kerajaan hendaklah mematuhi peraturan berikut :(a) (b) (c) (d) (e) Bagi tujuan rasmi sahaja. pengurusan dan penyelenggaraan kenderaan adalah mengikut peraturan semasa yang berkuatkuasa. Mengikut fungsi sebenar seperti manual/buku panduan pengguna. PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN 14.

Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap. 16. kerosakan tanggungjawabnya.16. 18.3 Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi akan terdedah kepada risiko kehilangan.1 Aset Kerajaan hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah kawalan pegawai yang bertanggungjawab. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi bagi mengelak berlakunya kerosakan atau kehilangan aset. dan Penempatan. 26 . Rekod. boleh dikenakan tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta Prosedur Kewangan 1957. PEMATUHAN Pegawai yang gagal mematuhi peraturan di atas. 17. 18. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun. PENYIMPANAN 16.2 Setiap pegawai adalah kekurangan. bertanggungjawab atau kehilangan terhadap aset di apa-apa bawah 16.3 Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori.1 Pemeriksaan aset dilakukan ke atas:(a) (b) (c) Fizikal.2 Tujuan pemeriksaan adalah untuk:(a) (b) (c) Mengetahui keadaan dan prestasinya. PEMERIKSAAN 18. 18. dan Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar. tepat dan kemaskini. maka hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksima.

PA-10 dan Laporan Pemeriksaan Inventori KEW.18.PA-11 kepada Ketua Jabatan.PA12 kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. 18.PA-10 dan KEW. 18.6 Pegawai Pengawal seterusnya dikehendaki mengemukakan KEW.7 Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa bagi memastikan peraturan ini dipatuhi.PA-12 kepada Pegawai Pengawal. 18.PA11 bersama-sama dengan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori KEW. 27 .4 Pegawai Pemeriksa hendaklah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Harta Modal KEW.5 Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan KEW.

Tarikh:…………………………………………………………………. Jawatan:………………………………………………………………. Jenis Aset Keterangan Aset Nombor Siri Pendaftaran Kos penyelenggaraan terdahulu (jika ada) 5.. 2. Perihal Kerosakan : : : : : : 8. 3. Tandatangan Nama:…………………………………………… Jawatan:………………………………………… Tarikh:…………………………………………. Pengguna Terakhir 6. 4. Bahagian II (Keputusan Ketua Jabatan) Diluluskan / Tidak Diluluskan* …………………………………. Nota: * Potong mana yang berkenaan 28 . Syor Pegawai Aset Nama:………………………………………………………………….PA-9 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN Bahagian I (Untuk diisi oleh Pegawai Aset) 1..KEW.Tarikh Kerosakan 7.

Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan . (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ……………………………….. (Jawatan) ………………………………. Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan. Siri Pendaftaran Jenis Harta Modal Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bahagian: _____________________________________ Keadaan Harta Modal Bil Daftar (KEW.PA-2) Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tida k Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ……………………………….PA-10 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Kementerian/Jabatan:______________________________________________ No.KEW. (Tarikh Pemeriksaan) 29 Nota: Lokasi: Nyatakan lokasi harta modal mengikut rekod dan lokasi harta modal semasa pemeriksaan.. Keadaan Harta Modal : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan. (Jawatan) ……………………………….

KEW. (Jawatan) ………………………………..PA-11 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Lokasi Mengikut Rekod Sebenar Bil Jenis Inventori Daftar Lengkap Kemaskini Ya Tidak Ya Tidak Kuantiti Mengikut Rekod Sebenar Keadaan Inventori Catatan ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 1) ………………………………. . (Tarikh Pemeriksaan) ……………………………… (Tandatangan) ……………………………… (Nama Pegawai Pemeriksa 2) ………………………………. Keadaan Inventori : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan. (Jawatan) ……………………………….. Lokasi: Nyatakan lokasi inventori mengikut rekod dan lokasi inventori semasa pemeriksaan. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan. (Tarikh Pemeriksaan) 30 Nota: Daftar: Tandakan 3 pada yang berkenaan.

PA-12 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI Tahun …………………………. (tarikh pemeriksaan) Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Tarikh :………………………………………………………… :………………………………………………………… :………………………………………………………… Cop Kementerian/Jabatan : 31 .KEW. Kementerian : _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di ______________________________________________________________________ (Jabatan/Bahagian/PTJ) telah diperiksa pada ____________________ .

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB D PENYELENGGARAAN .

Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat digunakan.BAB D – PENYELENGGARAAN 19. JENIS PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan terbahagi kepada dua (2) jenis seperti berikut:(a) Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance) ialah tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk memeriksa. dan Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance) ialah tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang ditetapkan. Memelihara dan memanjangkan jangka hayat. Meningkatkan keupayaan. membaiki atau mengganti komponen atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan. (b) 21. menservis. 32 . Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan. Menjamin keselamatan pengguna. MANUAL PENYELENGGARAAN Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk tujuan penyelenggaraan. dan Memelihara imej Kerajaan. OBJEKTIF Penyelenggaraan aset Kerajaan bertujuan:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 20. Mengurangkan kerosakan. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif.

berkualiti. Melaksanakan Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan hendaklah dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan melainkan sesuatu aset itu memerlukan penyelenggaraan segera. Merancang Penyelenggaraan Setelah aset yang memerlukan penyelenggaraan disenaraikan. Merekodkan Penyelenggaraan Setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan hendaklah direkodkan dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal KEW. Menilai Program Penyelenggaraan Penilaian hendaklah dibuat ke atas program penyelenggaraan bagi tujuan berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (f) Menentukan matlamat program penyelenggaraan tercapai.PA-13. satu program penyelenggaraan hendaklah dirancang dan disediakan. dan Membantu pihak pengurusan membuat keputusan tindakan yang sesuai ke atas aset berkenaan.PA-14. PANDUAN PENYELENGGARAAN Pegawai Aset adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah berikut:(a) Menyediakan Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan Aset yang memerlukan penyelenggaraan perlu dikenal pasti dan disenaraikan mengikut KEW.22. 33 . (b) (c) (d) (e) Mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya. Memastikan penyelenggaraan yang dijalankan bersesuaian dan munasabah dari segi kos dan masa. Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh pihak swasta Kerja-kerja penyelenggaraan yang dibuat oleh pihak swasta hendaklah diselia dan dipantau bagi memastikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi.

KEW.PA-13 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Kementerian : Jabatan/ Bahagian : Bil. Siri Pendaftaran Aset Jenis/Jenama/Model Lokasi Aset Catatan 34 . No.

f) Nama dan Tandatangan Pegawai Aset/ Pegawai Pengangkutan hendaklah menandatangani bagi mengesahkan butir-butir penyelenggaraan tersebut 35 . Rujukan Pesanan Kerajaan/ No. kontrak/No. e) Kos Kos alat ganti atau kos pembaikan atau kedua-duanya sekali. b) Butir-butir kerja Keterangan mengenai kerja-kerja pembaikan termasuk alat ganti yang dibeli c) No. Pesanan Rasmi Kerajaan beserta tarikh No.KEW. Kontrak/Pesanan Kerajaan dan Tarikh No. Siri Pendaftaran Lokasi (d) Nama Syarikat/Jabatan Yang Menyelenggara : : (e) Kos (RM) (f) Nama dan Tandatangan Nota a) Tarikh pembaikan/penyelenggaraan yang telah dilakukan bagi harta modal berkenaan.PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL (diisi oleh Pegawai Aset) Sub Kategori : Jenis : (a) Tarikh (b) Butir-butir kerja (c) No.Kontrak berserta tarikh d) Nama Syarikat/Jabatan yang menyelenggara Nama syarikat atau Jabatan yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB E PELUPUSAN .

Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum. 23. Usang/obselete. Perubahan teknologi. dan Membolehkan aset milik Kementerian/Jabatan dipindahkan Kementerian/Jabatan yang lain atas sebab-sebab tertentu. JUSTIFIKASI PELUPUSAN Aset boleh dilupus berdasarkan justifikasi berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Tidak Ekonomi Dibaiki. Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik. dan Melebihi keperluan. Rosak dan tidak boleh digunakan.PELUPUSAN “Pelupusan” ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan. ke 24. kawalan. simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. OBJEKTIF Pelupusan aset Kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan. Tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. 36 . Luput tempoh penggunaan. Disyor selepas pemeriksaan aset. Pembekal tidak lagi memberi khidmat sokongan. Menjimatkan ruang simpanan/pejabat.BAB E . Tiada alat ganti.

2 Kementerian/Jabatan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50. 26.25. Tukar Beli (trade-in).1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan.3 Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17.000. Tukar Barang (barter-trade).000 setiap satu atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500.1 Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50.000.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. dan Kaedah lain pelupusan yang tidak dinyatakan dalam tatacara ini. adalah 37 . 25. URUS SETIA PELUPUSAN 26. Pindahan dari Jabatan Persekutuan ke Negeri. KUASA MELULUS Kuasa untuk meluluskan pelupusan adalah seperti berikut:25. dan Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai perolehan asal tidak melebihi RM50. Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain sebagaimana Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa. dan Semua kaedah pelupusan tanpa mengira nilai perolehan asal seperti berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Hadiah.000. 25.

Teknikal.PA-19 kepada Kuasa Melulus.26.PA-16. Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan.PA-16 27. Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) KEW. Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur. Elektrikal dan Elektronik seperti di KEMBARAN A dan perkakasan komputer seperti di KEMBARAN B. Menghantar KEW. Mengemukakan Melulus:(i) (ii) (f) (g) (h) (i) permohonan pelupusan kepada Kuasa Perbendaharaan melalui Pegawai Pengawal.PA-20 ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. Mendapatkan Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset KEW. Memohon pelanjutan tempoh pelupusan. Memperolehi Sijil Pelupusan Aset KEW. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.PA-18. dan Mengemukakan Laporan Tahunan Pelupusan Aset KEW.PA-19 bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan. dan Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa.1 PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal.PA-17.2 Tugas-tugas Urus Setia Pelupusan adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) (e) Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa mengikut KEW. Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Melantik dua orang saksi yang terdiri daripada sekurangkurangnya Pegawai Kumpulan Sokongan I bagi pelupusan melalui kaedah pemusnahan. (j) (k) (l) (m) 27. PA-15. 38 . Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan untuk tindakan.

3 PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh Pegawai Sistem Maklumat Kementerian/Jabatan.1 Pelantikan Lembaga Pemeriksa (a) Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan perlu melantik Lembaga Pemeriksa bagi membuat pemeriksaan ke atas aset yang hendak dilupuskan. 27.4 Setiap PEP hendaklah disahkan oleh dua (2) pegawai yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dan tidak terlibat dengan pengurusan aset berkenaan.27. 39 . 27. dan Pegawai dari Kementerian/Jabatan lain boleh dilantik jika perlu.2 Tugas-tugas Lembaga Pemeriksa adalah seperti berikut:(a) Menyedia dan mengemukakan jadual pemeriksaan kepada Urus Setia Pelupusan Jabatan.5 Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh satu (1) tahun sahaja. 27. (b) (ii) (iii) (iv) 28. LEMBAGA PEMERIKSA 28. Kementerian/Jabatan perlu mendapatkan pengesahan nilai semasa yang baru di PEP. Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun. Sekiranya melebihi tempoh tersebut. Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset. 28. Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan I atau yang setaraf.2 Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada JKR atau Jabatan yang mempunyai worksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar khusus dalam peralatan-peralatan tertentu untuk mendapatkan PEP. jika perlu. Keanggotaan Lembaga Pemeriksa hendaklah terdiri daripada:(i) Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai (seorang pengerusi dan seorang ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset berkenaan.

TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan. 30.2 Sekiranya tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan selepas tempoh pelanjutan. Memastikan segala maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan telah dikeluarkan. Mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai. PELANJUTAN TEMPOH 30. 29.1 Permohonan melanjutkan tempoh pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua (2) minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. maka kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan kerana pengurangan nilai semasa aset dan kaedah pelupusan mungkin tidak lagi sesuai.PA-17. Bagi mencapai tujuan ini.PA-17 dan mengemukakan kepada Urus Setia Pelupusan. kelulusan adalah terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan. Kuasa Melulus boleh menetapkan kaedah pelupusan yang sesuai dan paling menguntungkan Kerajaan. Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan. kriteria pulangan hasil hendaklah sentiasa diberi perhatian.(b) (c) (d) (e) (f) Memeriksa aset dan rekod yang berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarahkan oleh Jabatan. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja. dan Menandatangani KEW. Sekiranya tempoh pelupusan telah tamat. PINDA KAEDAH PELUPUSAN Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus. 40 . 32. 30. 31. Menyedia Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. KAEDAH PELUPUSAN Dalam urusan pelupusan aset.

PA-22.PA-21. PERLAKSANAAN KAEDAH PELUPUSAN 33. Tender boleh disertai oleh syarikat atau orang perseorangan kecuali pegawai yang menguruskan tender dan aset berkenaan dengan menggunakan Borang KEW. Kaedah lain pelupusan yang difikirkan sesuai. 41 .1 Tender (a) (b) Tender hendaklah dipelawa dengan menggunakan Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Kerajaan KEW.Kaedah pelupusan adalah seperti berikut: (a) Jualan secara:(i) (ii) (iii) (b) (c) (d) (e) (g) (h) (i) Tender Sebut harga Lelong Jualan Sisa Tukar Barang (Barter Trade) Tukar Beli (Trade In) Tukar Ganti (Cannibalize) Pindahan Hadiah Musnah secara:(i) (ii) (iii) (iv) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam (j) 33.

Ahli Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) orang pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang Jadual Tender KEW. Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Ketua Jabatan hendaklah membuat penilaian dan perakuan tender kepada Lembaga Perolehan untuk keputusan. Tawaran hendaklah menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti tender Jabatan pada atau sebelum tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan. Deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM10. Ketua Jabatan atau Pengerusi Lembaga Perolehan hendaklah memastikan supaya peti tawaran itu dilakri pada waktu tutup yang ditetapkan dan mengatur supaya peti itu dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka tender secepat mungkin. Jika tidak dapat diuruskan. Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Setelah keputusan tender diperolehi deposit tender akan diselaraskan kepada petender yang berjaya atau dikembalikan kepada petender-petender yang gagal.(c) Kenyataan tender yang mengandungi maklumat seperti di KEW. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan tender.PA-17. Perakuan (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 42 . Tender hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Tender pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Tender yang lewat diterima tidak boleh dipertimbangkan. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I.000 hendaklah disertakan bersama tawaran.PA-21 hendaklah diiklankan melalui sekurang-kurangnya satu (1) akhbar utama tempatan.PA-23 dan menandatangani Jadual Tender. Jawatankuasa Pembuka Tender hendaklah mengemukakan Jadual Tender bersama-sama dengan dokumen-dokumen tawaran kepada Jabatan yang berkenaan.

Lembaga Perolehan hendaklah dimaklumkan mengenai penolakan ini bagi membolehkannya menimbang tawarantawaran lain. jadual pembukaan tender dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Lembaga Perolehan hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. tender boleh dipelawa semula atau dirujuk kepada Perbendaharaan bagi mendapatkan kelulusan. Jika tawaran-tawaran lain terlalu rendah. Dalam memproses tender. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Sekiranya petender yang berjaya menolak tawaran maka deposit tender tidak akan dikembalikan. Jika Pegawai Pengawal atau pegawaipegawai lain yang menguruskan tender mempunyai apa-apa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. tender boleh dipelawa semula atau mohon pinda kaedah pelupusan daripada Kuasa Melulus. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Pegawai Pengawal hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan tender tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai tender itu. (n) (o) (p) (q) (r) (s) 43 . Dalam memilih tawaran yang tertinggi. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai tender kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Pegawai Pengawal atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan tersebut secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan tender itu. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis tender kepada Lembaga Perolehan. Sekiranya tiada sebarang tawaran diterima. (l) (m) Lembaga Perolehan hendaklah menimbang tender-tender dan memilih tawaran yang tertinggi.hendaklah disertakan dengan salinan iklan tender.

Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal yang berkenaan untuk membuka dan menjadualkan sebutharga. Setelah keputusan sebut harga diperolehi.2 Sebut harga (a) (b) (c) (d) (e) Sebut harga hendaklah dipelawa sekurang-kurangnya kepada 10 syarikat atau orang perseorangan. deposit sebut harga akan diselaraskan kepada penyebut harga yang berjaya atau dikembalikan kepada penyebut harga yang gagal.PA-26 dan menandatangani Jadual Sebutharga tersebut.PA-25.33. Tawaran sebut KEW. Sebut harga yang diterima lewat tidak boleh dipertimbangkan.PA-24.000 hendaklah disertakan bersama tawaran. Pegawai Pengawal hendaklah melantik seorang pegawai kanan dari Kumpulan Sokongan I.PA-17. Deposit sebut harga sebanyak 10% daripada harga tawaran tertakluk kepada maksima RM5. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah mengemukakan Jadual Sebutharga kepada Urus Setia untuk menilai dan (f) (g) (h) (i) (j) 44 . Sekiranya ketiadaan pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. Sebut harga hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga pada tarikh dan waktu yang ditetapkan. Kenyataan Tawaran Sebut Harga seberapa boleh disebarkan dengan meluas dengan menggunakan Borang KEW. Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga hendaklah terdiri daripada sekurangkurangnya dua (2) pegawai di mana seorang hendaklah terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional. harga hendaklah menggunakan Borang Harga simpanan adalah berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Tawaran hendaklah dikemukakan dengan menggunakan sampul berlakri dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga Jabatan sebelum tarikh dan waktu yang ditetapkan. Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah menyenaraikan semua tawaran yang diterima dengan menggunakan Borang KEW.

membuat perakuan kepada Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan untuk pertimbangan dan keputusan selanjutnya. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. Jika Ketua Jabatan atau pegawaipegawai lain yang menguruskan sebut harga mempunyai apaapa kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. (k) Dalam memilih tawaran yang tertinggi Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah memastikan harga tawaran yang diterima tidak kurang daripada 70% harga simpanan. Pegawai dari Kementerian/Jabatan yang melupuskan aset tidak dibenarkan menyertai sebut harga kerana mungkin wujudnya kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak. Sekiranya harga tawaran kurang daripada 70% harga simpanan. Jawatankuasa Sebut Harga hendaklah menimbang tawarantawaran lain atau memutuskan pelawaan sebut harga semula. Kuantiti yang banyak. Penyebut harga yang berjaya hendaklah diberitahu dengan serta merta. waktu dan tempat 45 . Dalam memproses sebut harga. Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa beliau sendiri atau pegawai-pegawai lain yang menguruskan sebut harga tidak mempunyai sebarang kepentingan persendirian atau kepentingan terletakhak mengenai sebut harga itu. Ketua Jabatan atau pegawai-pegawai lain berkenaan hendaklah mengisytiharkan kepentingan secara bertulis dan menarik diri daripada menguruskan sebutharga itu. (l) (m) (n) 33. deposit sebut harga tidak akan dikembalikan. Tarikh. Pengisytiharan bertulis ini hendaklah disertakan bersama jadual dan analisis sebut harga kepada Jawatankuasa Sebut Harga . dan Terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya. Sekiranya penyebut harga yang terpilih menolak tawaran. Kenyataan Lelong hendaklah mengandungi maklumat terperinci semua aset yang akan dilelong.3 Lelong (a) Pelupusan melalui kaedah lelong boleh dilaksanakan ke atas aset berikut:(i) (ii) (iii) (b) Mempunyai nilai pasaran.

4 Jualan Sisa (a) Kaedah pelupusan secara Jualan Sisa dilaksanakan bagi aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam (besi. Kenyataan Lelong hendaklah diberi publisiti meluas dengan diedarkan kepada Kementerian/Jabatan untuk dipamerkan di papan kenyataan. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan. (c) Harga simpanan untuk lelongan berdasarkan kepada nilai semasa aset di Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Sekiranya harga tawaran tertinggi kurang daripada 70% harga simpanan. tawaran hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan. perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh. 46 . adalah memadai notis itu mengandungi maklumat tarikh.PA-27.PA-17 hendaklah dinyatakan di dalam senarai aset yang akan dilelong. Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1.lelongan hendaklah dinyatakan dengan jelas. (d) (e) (f) (g) (h) 33. Bagi maksud mengiklankan sesuatu lelongan. Aset yang dibeli hendaklah diambil di dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelongan. Urusan lelong hendaklah diadakan di ruang terbuka atau di dewan di mana kemudahan yang sesuai hendaklah disediakan untuk urusan melelong. tembaga dll.000. Pembida yang berjaya hendaklah menjelaskan bayaran penuh dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan.). getah. Contoh Kenyataan Lelong adalah seperti di KEW. Aset yang akan dilelong hendaklah dipamerkan untuk dilihat oleh orang ramai sekurang-kurangnya bagi tempoh dua (2) hari dengan harga simpanan dipamerkan pada aset yang dilelong. kayu. plastik dan sebagainya yang mempunyai nilai jualan. masa dan tempat lelongan akan diadakan. no.

33. Keutamaan hendaklah diberikan kepada syarikat-syarikat setempat. Sebutharga mengikut peraturan di para 33. Kenderaan yang telah diluluskan pelupusan secara jualan sisa tidak boleh didaftarkan semula. Syarikat yang mengambil bahagian hendaklah dihadkan kepada 5 hingga 10 syarikat sahaja yang mempunyai lesen dan kemahiran dalam urusan tukar barang. Pertukaran aset adalah berasaskan nilai terbaik. (c) (d) Kementerian/Jabatan yang mempunyai kuantiti jualan sisa yang banyak boleh mewujudkan kontrak sendiri. Kaedah tukar barang (barter trade) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Nilai aset hendaklah dianggarkan oleh pihak yang pakar dalam bidang berkenaan. Aset yang mempunyai unsur keselamatan.2 kecuali para 33. Pertukaran aset hendaklah mengikut keperluan sebenar Jabatan.2(a). dan (b) (c) 47 . Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar barang hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.(b) Jualan Sisa dilaksanakan dengan cara:(i) (ii) (iii) Tender mengikut peraturan di para 33.1(b).5 Tukar Barang (Barter Trade) (a) Kaedah pelupusan secara tukar barang (barter trade) merupakan pertukaran aset dari jenis yang sama atau berbeza melalui tender terhad. dan Dipelawa kepada syarikat Bumiputra mengikut Negeri/Setempat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit).1 kecuali para 33.

Harga jualan aset hendaklah dikreditkan sebagai hasil Kerajaan dan tidak boleh ditolak daripada harga sebenar aset yang dibeli. Sebagai contoh.6 Tukar Beli (Trade-In) (a) Kaedah pelupusan secara tukar beli (trade-in) dilaksanakan bagi aset yang masih boleh digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak diperlukan oleh Kementerian/Jabatan dan tiada Kementerian/ Jabatan lain yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal yang berniaga dalam bidang berkaitan. Aset perlu dikeluarkan sebelum gantinya dipasang. 48 . Penggantian aset hendaklah disahkan oleh Jabatan Teknikal (jika perlu). Peruntukan yang mencukupi bagi membiayai harga penuh aset yang akan diganti. 33. Kaedah tukar beli (trade-in) dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Aset yang sama jenis. loji/alat penghawa dingin perlu dibuka sebelum penggantinya dipasang. dan (viii) Cadangan jualan secara tukar beli hendaklah dimasukkan sebagai syarat dalam dokumen pelawaan tender/sebutharga dan juga dalam perjanjian kontrak perolehan. Semua cadangan pelupusan mengikut kaedah tukar beli hendaklah mempunyai justifikasi dan memperolehi kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.(vi) Syarikat pengeluar atau agen pembekal aset baru hendaklah bertanggungjawab memberi khidmat lepas jualan. di antara (b) (c) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Nilai semasa yang ditaksir oleh Jabatan Teknikal atau mengikut nilai pasaran. Harga jualan dirundingkan Kementerian/Jabatan dengan pembekal.

tertakluk kepada Kuasa Melulus. Kaedah pelupusan secara pindahan dilaksanakan berasaskan:(i) Permohonan penerima.33.7 Tukar Ganti (Cannibalize) (a) Kaedah pelupusan secara tukar ganti (cannibalize) boleh dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh dikeluarkan bahagian-bahagian tertentu seperti bahagianbahagian jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai alat/ komponen ganti bagi pembaikan jentera/ kenderaan/ perkakasan komputer yang lain. Tidak diperlukan selepas projek siap. Diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh Pegawai Teknikal. atau keperluan Kementerian/Jabatan (d) 49 . 33.PA-2 aset berkenaan. dan Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih dan penjimatan Alat/komponen tukar ganti yang dipasang kepada aset penerima perlu direkodkan di Bahagian B KEW. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. dan Obsolete/obsolescent.8 Pindahan (a) Pelupusan secara pindahan boleh dilaksanakan di antara Kementerian/Jabatan Kerajaan bagi aset yang boleh digunakan dalam bentuk asalnya tetapi tidak diperlukan lagi kerana:(i) (ii) (iii) (b) (c) Melebihi keperluan. Pelupusan secara berasaskan:(i) (ii) (iii) (c) tukar ganti (cannibalize) dilaksanakan (b) Aset yang sama jenis dan kegunaannya. Pindahan daripada Jabatan Persekutuan ke Jabatan Persekutuan yang lain.

(vi) 33. atau bagi tujuan Dari Kementerian/Jabatan Kerajaan kepada mana-mana organisasi. pengangkutan hendaklah 50 . Daftar aset hendaklah Kementerian/Jabatan penerima. diserahkan kepada Aset yang diterima secara pindahan hendaklah dilupuskan oleh Kementerian/Jabatan penerima mengikut tatacara pelupusan yang berkuatkuasa. (ii) (c) Pelupusan secara hadiah boleh dilaksanakan:(i) (ii) Antara Kementerian/Jabatan Kerajaan latihan atau pameran sahaja. atau Aset tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai bahan latihan atau pameran. dan Kos pengendalian dan ditanggung oleh penerima. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan. dan Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus selepas aset diterima oleh pemohon. (d) Kaedah pelupusan secara hadiah dilaksanakan berasaskan:(i) (ii) Permohonan atau keperluan penerima. Kos pengendalian pindahan hendaklah ditanggung oleh penerima.9 Hadiah (a) (b) Pelupusan secara hadiah hendaklah mendapat Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal.(ii) (iii) (iv) (v) Tidak dikenakan apa-apa bayaran. kelulusan Ciri-ciri aset yang boleh dilupuskan secara hadiah iaitu:(i) Aset boleh digunakan lagi dalam bentuk dan fungsi asal tetapi tidak diperlukan lagi oleh Kementerian/Jabatan.

Contohnya. pertubuhan sukarela atau badan-badan lain. Jabatan Laut dan lain-lain.PA-19 selepas aset diterima oleh pemohon.10 Musnah (a) Kaedah pelupusan secara musnah boleh dilaksanakan bagi aset yang tiada nilai jualan/nilai sisa atau aset yang berunsur keselamatan dengan cara berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (b) Ditanam Dibakar Dibuang Ditenggelam Langkah-langkah berikut hendaklah diambil sebelum pelupusan secara musnah dilaksanakan:(i) Mendapat kelulusan tempat pemusnahan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Jabatan Alam Sekitar. Bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai alat ganti hendaklah ditanggal/dikeluarkan terlebih dahulu untuk kegunaan akan datang. Surat Akuan Penerimaan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan berserta Sijil Pelupusan Aset KEW. organisasi. (f) (g) 33. digelek dan sebagainya perlu diambil terlebih dahulu supaya (ii) (iii) (iv) 51 .(e) Cadangan pelupusan secara hadiah hendaklah disokong dengan Surat Permohonan daripada Kementerian/Jabatan. Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan latihan atau pameran hendaklah digunakan bagi maksud tersebut sahaja. Mematuhi peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. dipotong. Tindakan bersesuaian seperti diketuk. kenderaan yang dihadiahkan untuk latihan hendaklah digunakan untuk latihan sahaja dan tidak boleh dibaiki dan digunakan semula di jalanraya.

(c) (d) 36. 33.11Kaedah-Kaedah Lain Pelupusan Kaedah-kaedah lain yang tidak dinyatakan seperti di para 32 hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan asal. 52 . tiada sebarang maklumat dapat diakses. Kementerian/Jabatan hendaklah menggunakan peraturan berkenaan.tiada mana-mana pihak dapat mengambil dan menjual semula atau bagi aset yang mempunyai unsur-unsur keselamatan. 34. dan (v) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. dan Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus adalah dikecualikan daripada semua jenis cukai.PA-18 hendaklah disediakan selepas tindakan selesai. Kad Pendaftaran kenderaan bermotor diserahkan kepada pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa. TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN (a) (b) Label Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian/Jabatan pada aset hendaklah dipadamkan. PELUPUSAN MELALUI KONTRAK PUSAT Jika terdapat pelupusan melalui kontrak pusat. 35. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA PELUPUSAN Carta aliran dan proses kerja pelupusan adalah seperti di Jadual 3 dan Jadual 4. Jabatan Pengangkutan Jalan hendaklah diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya pendaftaran kenderaan Kementerian/Jabatan dibatalkan.

jika perlu Sediakan maklumat aset dalam Borang Laporan Lembaga Pemeriksa KEW. Syor kaedah pelupusan hadiah. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA.JADUAL 3 CARTA ALIRAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1 2 3 Kenalpasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. Kemaskini rekod 10(b) Kementerian/Jabatan 10(b) Nilai perolehan asal <RM50.PA-17 Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan Laporan Lembaga Pemeriksa dan tandatangan Kemukakan Laporan Lembaga Pemeriksa kepada Urusetia Pelupusan Urusetia menyemak laporan dan pastikan dokumen sokongan disertakan 4 5 6 Kembalikan kepada Lembaga Pemeriksa 8a Tidak 7 8 Ya 9 Lengkap ? Tentukan Kuasa Melulus Semak bidang Kuasa Melulus: Perbendaharaan 10(a) Nilai perolehan asal >RM50. 10 10(a) Lulus ? 11 Tidak Ya 12 13 14 11 (a) Kembalikan kepada Urus Setia untuk maklumat lanjut Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW.pindah persekutuan ke negeri.000. tukar beli.000 15 16 53 .PA-16.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan >RM500.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus dan dokumen lain.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan <RM500.

PA-18 bagi pelupusan kaedah musnah Kemaskini rekod daftar aset. jika perlu.000 Jika pelupusan diluluskan. Jika pelupusan tidak diluluskan.PA-17 dan pastikan dokumen sokongan berikut disertakan:a) b) c) d) e) PEP bagi aset mekanikal/peralatan teknikal/perkakasan komputer Justifikasi Jabatan bagi syor kaedah tukar beli. dikembalikan kepada Lembaga Pemeriksa Urus setia menentukan Kuasa Melulus Urus setia menyemak bidang Kuasa Melulus Kemukakan kepada Perbendaharaan jika: i) ii) Nilai perolehan asal melebihi RM50.PA-19 Kemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus berserta :a) b) Salinan resit bagi pelupusan kaedah jualan Surat akuan terima bagi pelupusan kaedah pindahan/hadiah.PA-17 seperti berikut:a) b) c) d) e) 4 5 6 7 Keterangan aset Kuantiti Tarikh pembelian Tempoh digunakan/disimpan Nilai Perolehan Asal Proses Kerja f) Nilai Semasa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa melengkapkan dan menandatangani KEW.PA-17 kepada Urus Setia Pelupusan Urus setia menyemak KEW. tukar barang atau kaedah lain yang tidak dinyatakan dalam TPA. laporan dikembalikan kepada Urus setia Pelupusan untuk mendapatkan maklumat lanjut.PA-17 Kemukakan KEW. 10(b) 11 11(a) 12 13 14 15 16 b) Sijil Penyaksian Pemusnahan KEW. Sediakan maklumat aset dalam KEW. tukar barang Laporan Kemalangan bagi kenderaan terlibat dengan kemalangan Gambar aset. Kemukakan kepada Kementerian/Jabatan jika: Nilai perolehan asal kurang daripada RM50.JADUAL 4 PROSES KERJA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Kenal pasti aset yang perlu dilupuskan Dapatkan PEP KEW. jika perlu Surat permohonan daripada Kementerian/Jabatan/Pertubuhan bagi kaedah 8 8a 9 10 10(a) hadiah/pindahan Jika laporan lengkap. terus ke proses 12. terus ke proses 9 Jika laporan tidak lengkap.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500. Maklumkan keputusan kepada pemohon Laksanakan pelupusan mengikut keputusan Sediakan Sijil Pelupusan KEW. pindah persekutuan ke negeri. 54 .PA-16.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500.000 Syor kaedah pelupusan hadiah. tukar beli.

55 KEW. Laporan pemeriksaan hendaklah disediakan dengan menggunakan borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.PA-15 No. . Rujukan: Tarikh: Kepada: ………………………… ………………………… (Nama Pegawai yang dilantik) LANTIKAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik Tuan/Puan sebagai Pengerusi/Ahli Lembaga Pemeriksa untuk memeriksa aset yang dicadangkan untuk dilupuskan bagi tempoh selama ……………… (tahun) mulai dari ……………. ……………………………………….. 2..PA-17) dan dikemukakan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan dalam tempoh dua (2) minggu selepas pemeriksaan dijalankan. hingga ………………. (Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama:………………………………… Jawatan:……………………………… Cop: 55 .

.

.

PA-18 KEMENTERIAN/JABATAN: _____________________________________________ SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN Disahkan aset seperti maklumat berikut telah dimusnahkan.. Cop: * Pilih mana yang berkenaan 58 .KEW. :…………………………………. Jenis Aset Kuantiti Secara Tarikh Tempat :…………………………………. Tandatangan Nama: …………………….…………………………… ……………..……. :…….. : (Tanam/Bakar/Buang/Tenggelam)* :…………………………….………………….. Jawatan: ……………………. Jawatan: …………………… Cop: ……………………………… Tandatangan Nama: ……………………….

………………………………………………………………… (Surat Akuan Terima disertakan) 2.………………………………………………………………………….………. (Sijil Menyaksikan Pemusnahan disertakan) 4. Aset berikut telah dilupuskan secara dijual. : …………………………………… : …………………………………… : No. Bilangan item: ……………………………….... Aset berikut telah dilupuskan melalui kaedah-kaedah lain. Cara dimusnahkan: ……………………………………………………………………. Aset berikut telah dilupuskan secara musnah.………………………………………… dipindahkan/hadiah kepada………………….Resit …….. (Dokumen berkaitan disertakan) 5.. Rujukan ……………………………………………….. 59 .PA-19 KEMENTERIAN/JABATAN:____________________________________________ SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Merujuk surat kelulusan No.. Aset berikut telah dilupuskan secara pindahan/hadiah.………….. bertarikh ………….. (Salinan Kad Kawalan Stok Disertakan) Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Jabatan/Bahagian : …………………………………… : …………………………..………………………. Bilangan item …………. saya mengesahkan tindakan pelupusan telah dilaksanakan seperti berikut :1.……..……………………………………………………. Bilangan item: ……………………. Bilangan item ..………………………… (salinan resit disertakan) 3. Kaedah pelupusan: …………………………….KEW.. Bilangan item …. Aset berikut telah dimasukkan ke dalam stok.

KEW.PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN TAHUN : …………… KEMENTERIAN/JABATAN :……………………………………………………………………………………………………………………

BIL

KEMENTERIAN/ JABATAN

JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL (RM)

HASIL PELUPUSAN (RM)

JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA (RM) KAEDAH JUALAN PINDAHAN MUSNAH LAIN

Nota : Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya

Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh

: ……………………………………….. : ………………………………………… : ………………………………………… : ……………………………………… 60

Cop Jabatan :

KEW.PA-21 No. Tender : KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN 1. Tender adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

Bil. 1. 2. 3. 2.

Keterangan aset

Kuantiti

Harga Simpanan

Deposit Tender

Aset boleh dilihat pada ___________ hingga ___________ di antara jam _________ hingga __________ di _____________________________________.

3. 4.

Tender akan ditutup pada ______________ jam 12.00 tengahari. Tawaran boleh dibuat dengan menggunakan Borang Tender Pelupusan Aset Kerajaan (KEW.PA 22) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tempoh sah laku tawaran adalah 60 hari bagi tender tempatan atau 90 hari bagi tender antarabangsa bermula dari tarikh tender ditutup.

5.

Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul berlakri dan ditanda dengan No. Tender ___________ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

61

6.

SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN TENDER 6.1 6.2 Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. Petender adalah dikehendaki menyertakan deposit tender sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau tertakluk kepada maksima RM10,000. Deposit Tender hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order atas nama _____________________________________(Kementerian/Jabatan). 6.3 6.4 Tawaran tanpa/kurang deposit tender tidak akan dipertimbangkan. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-iswhere-is-basis). 6.5 6.6 Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. 6.7 Petender yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemberitahuan keputusan. Jika bayaran penuh tidak dijelaskan dalam tempoh 14 hari, deposit tender akan dirampas. 6.8 Petender yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan.

62

KEW PA-22 BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan, Tawaran Untuk Tender No. …………../…….. Merujuk kepada perkara di atas, saya/syarikat berminat menyertai tender tersebut. 1. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM)

63

Bersama-sama ini disertakan deposit tender (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM10. Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan. Sekian. Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 64 . ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan). terima kasih.2.000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia ________________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. 3.

Jawatan : ……………………… __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ……………………….. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………………. Tarikh :________________________ 65 ..KEW. Kod Petender Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen tender yang diterima sebelum diperiksa. Jawatan : ………………. Jawatan : ………………………. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ……………….PA -23 JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk dipamer di Papan Kenyataan) Bil. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana tender yang dijadualkan.

Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No. Tawaran sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut: Bil.PA-24 No. Aset boleh dilihat pada ________________ dan/hingga ________________ di antara jam _____________________ hingga ______________________ di _________________________________________________________________. 2. ________________________ (Tandatangan Ketua Jabatan) Alamat: Tarikh: Cop: 66 Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit Tender 3. 5. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan. Sebutharga _______/_______ dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat:_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Tarikh tutup sebutharga pada ________________ jam 12. 3. Sebutharga : KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/Jabatan: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 1. .KEW. 2. 1. 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari.PA 25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5.00 tengahari.

Deposit sebutharga hendaklah dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank atau Cashier’s Order sahaja atas nama ______________________________________________(Kementerian/Jabatan). mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri. dijelaskan dalam tempoh tersebut. Tawaran tanpa/kurang deposit sebutharga tidak akan dipertimbangkan.SYARAT DAN PERATURAN SEBUTHARGA 1. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. Penyebutharga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebutharga sebanyak 10% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5. Jika gagal. Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle). 6. 7. 2. Jika bayaran tidak tidak akan sebutharga 67 . 3. 5. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-whereis basis).000 mengikut mana yang terendah. bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan. 8. deposit dikembalikan. 4.

…………. Kad Pengenalan/Pendaftaran Syarikat : Alamat: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Kepada: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (Nama dan Alamat Kementerian/Jabatan) Tuan. Tawaran Untuk Sebutharga No. 1. Bil Tawaran saya/syarikat adalah seperti berikut:Keterangan Aset Kuantiti Harga Tawaran(RM) 68 . Merujuk kepada perkara di atas.KEW. PA-25 BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Nama Individu/Syarikat: No.. saya/syarikat berminat menyertai sebutharga tersebut../…….

4.3. Tandatangan Nama/Cop Syarikat __________________________________ __________________________________ 69 . ____________________ atas nama ____________________________________ (Kementerian/Jabatan). terima kasih. Saya/syarikat memahami dan bersetuju dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan. Sekian.000 mengikut mana yang terendah) yang bernilai RM____________(Ringgit Malaysia _________________) dalam bentuk kiriman wang/wang pos/draf bank/cashier’s order no. Bersama-sama ini disertakan deposit sebutharga (sebanyak 10% daripada harga tawaran aset di atas atau RM5.

.. Kod Penyebutharga Harga Nota : Harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen sebutharga yang diterima sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat menerima mana-mana sebutharga yang dijadualkan. Tarikh :________________________ 70 .KEW...PA-26 JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Untuk Dipamer Di Papan Kenyataan) Bil. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ………………. Jawatan : ………………. __________________________ (Tandatangan Ahli) Nama : ……………….. Jawatan : ………………. Jawatan : ………………. __________________________ (Tandatangan Pengerusi) Nama : ………………..

.......PA-27(A)............................................... Tempat : 2......PA27(A) dan menarik balik mana-mana aset daripada senarai tersebut............. 71 ......................... hingga . Kad Pengenalan dan alamat kepada Pegawai Pelelong semasa lelongan dilakukan serta membayar deposit sebanyak 5% daripada harga simpanan atau maksima RM1....... dan/hingga .. Semua aset boleh dilihat pada tarikh..... (iii) Penawar harga tertinggi adalah pembida yang berjaya dan jika ada apaapa perselisihan yang berbangkit mengenai penawar yang tertinggi. Pembida yang berminat untuk menyertai lelongan............................ Jabatan ini hendaklah bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual......... perlu mendaftar dengan pegawai pelelong dengan memberikan nama penuh.................. Senarai aset yang akan dilelong adalah seperti di KEW........... di alamat .. Semua aset adalah dilelong sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is-basis)........ no....................... di antara jam ........................ 3....................................................KEW........PA-27 KENYATAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN Dimaklumkan bahawa........................................ (nama Kementerian/ Jabatan) akan mengadakan jualan lelong aset seperti berikut:Tarikh Masa : : ...................................... ........ ....000.......... (iv) (v) (vi) Jabatan berhak mengubah susunan jualan tersebut di senarai KEW...... Syarat dan peraturan lelong adalah seperti berikut:(i) (ii) Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.. aset berkenaan akan dilelong semula....

Jabatan berhak untuk melupuskannya. Kad Pengenalan dan alamat kepada pegawai pelelong semasa jualan dilakukan. (ix) (x) Pembayaran penuh hendaklah dibuat dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh lelongan. Pembida yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh lelong.(vii) Semua perbelanjaan bagi mengangkut aset hendaklah ditanggung oleh pembida sendiri. Jika tidak. (viii) Pembida yang berjaya hendaklah memberitahu nama penuh. (xi) Segala bayaran hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum aset boleh dikeluarkan dari premis Jabatan. 72 . no.

............................................ 3.. : .... 5...................... : ................ 4...... Jenis Aset Kuantiti Harga Simpanan (RM) .... 9.......................... 8....... 6.............. 10....KEW................. (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Jawatan Tarikh : . 7.....PA-27(A) SENARAI ASET YANG DILELONG KEMENTERIAN/ JABATAN: ___________________________________________ Lot 1............................. Cop Kementerian/ Jabatan: 73 ... 2..........................

cultivator. Boilers 8. scarifiers. sorting or grading eggs. Agricultural. trucks. PERKARA 2. Steam or other vapours generating boilers. seders. including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment. poultry-keeping or bee-keeping machinery. fruit or other agricultural produce and other agricultural machinery. 4. Air Conditioning Machinery 6. super -heated water boilers. lawn or sports ground rollers such as ploughs. cars. including straw of folder balers. cranes and Etc. horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation. poultry incubators and brooders. grain or dried leguminious vegetables. 5. 3. vans. Agricultural. spreaders and fertilizer distributors. sorting or grading seed. heat pumps and air conditioning machinery. Automotives 7. harrow. Motorcycles.Kembaran A ASET YANG BOLEH DIKELUARKAN PEP OLEH JKR BIL Agricultural Machinery 1. Refrigerators. planter. Milking machines and dairy machinery. freezers and other refrigerating or freezing equipment. recovery vehicles. weeder. machinery used in the milling industry or for the working of cereal or dried leguminous vegetables. lorries. machines for cleaning. grass or hay mowers. forestry. 74 . other than Farm-type machinery. Machines for cleaning. Harvesting or threshing machinery.

Packing Or Rapping Machines 12. closing. levelers. Bulldozers. cans. Dish Washing Machines. shovel loaders. bridge cranes. Ships derricks. staddle carries and works trucks fitted with a crane – overhead travelling crane. mechanical shovels. horing machinery. road rollers and other building or road construction machinery. pile drivers. sealing or labeling bottles. cranes. boxes. winches and capstans. angledozers. Construction Plants and Machinery 11. mobile lifting frames. machinery for cleaning or drying bottles or other containers. Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines). Furnace burners for liquid fuel. 14. Furnace 16. 75 . jacks. Dish washing machines.BIL Cranes and Hoist 9. Fans 15. 10. tubes and similar containers. other packing or wrapping machinery for aerating beverages. bags or other containers. tower cranes. Air or other gas compressors and fans. mechanical stokers. including their mechanical ash dischargers and similar appliances. Engines 13. graders. machinery for capsuling bottles. Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines. PERKARA Pulley tackle and hoists. excavators. including cable cranes. machinery for filling. skip hoists. portal or pedestal jib cranes. tamping machines. scrapers. ventilating or recycling hoods. for pulverised solid fuel or gas. jars.

instantaneous or storage water heater. condensing or cooling. Heat Treatment Equipments And Heat Exchanges 20. loading or unloading machinery. rectifying. 76 . sterilizing. for the treatment of materials by process involving a change of temperature such as heating. ballast tampers. testing coaches and track inspection vehicles). PERKARA Industrial or laboratory furnaces and ovens. Lift And Escalators 23. 22. cranes. cooking. distilling. steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines. Locomotives 24. Handing Equipments 19. dryers. workshops. heat exchange. conveyors and other lifting. surgical or laboratory sterilizes. Forklift trucks. roasting. steaming. other works trucks fitted with lifting or handling equipment. Jet Projecting Machines 21. fire fighting equipments including fire extinguishers and auxiliary equipments. handling. Lift and escalators.BIL 17. Machinery. cooling tower. dispersing or spraying liquids or powder. evaporating. including incinerators. Medical. Gas producer. 25. trackliners. vaporising. plant or laboratory equipment. pasteurising. Mechanical appliances for projecting. Rail locomotives and coaches Railway or tramway maintenance or service vehicles (for example. acetylene gas generator and etc. Gas Producer 18. drying.

29. Electric motors and generators. parking facilities. 35. callipers). pressure or other variables liquids or gases (for example polarimeter. port installations or airfields. sound or light. with self-contained electric motor. 30. micrometers. Instruments and apparatus for measuring or checking the flow. electro-magnetic couplings. 36. porosity. Mecha-Electric Equipments 28. clamps and similar bolding devices.BIL 26. thermometers. pyrometers. disc calculators). marking out or mathematical calculating instruments (for example. tramways. brazing or welding. mechanical. instruments and apparatus for measuring or checking viscosity. electro magnetic or permanent magnet chucks. slide rules. Metrological Equipments 31. barometers. Drawing. surface tension. instruments for measuring length. hygrometers and psychrometers. 27. Gas. Electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets. Electro-mechanical domestic appliance. Soldering. drawing sets. 33. drafting machines. machines and apparatus. safety or traffic equipment for railways. 77 . including electro mechanical) signalling. level. pantographs.magnetic lifting heads. spectrometers. clutches and brakes. inland waterways. refractometers. electro. gas or smoke and analysis apparatus. PERKARA Railway or tramway goods vans and wagons. 34. checking quantity of heat. measuring rods and tapes. Electro magnets. for use in the hands (for examples. Electric generating sets and rotary converters. expansion. Railway or tramway track fixtures and fitting. liquid or electricity supply or production meter. protractors. 32. Hydrometers and similar floating instruments. roads.

All musical instruments. Musical Instruments 41. tulle. braid or net and machines for tufting. surgical. spinning. driller. alarm clock.washes and other watches. pedometers and speed indicator tachometer. dental or veterinary sciences. including scientigraphic apparatus. 47. Weaving machines (looms) Knitting machines. Machines for preparing textile fibres. miliometers. water wheels. PERKARA Revolution counters. wall clocks. Workshop Equipments 45. Machines for extruding. Weighing Machinery. 44. other electromedical apparatus and sight testing instruments. production counters. 46. doubling or twisting machines and other machinery for producing textiles yarns textile reeling or winding machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines. Turbines 42. taximeters. milling machine and etc. lace.BIL 37. 78 . stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn. Instruments and appliances used in medical. hydraulic turbines. Workshop equipments and machinery such as lathe machine. gas turbines. Textile Machinery 43. Medical Equipments 40. including stop watches. Nota: Sumber daripada JKR. sharper. Steam turbines. trimmings. pocket. 39. embroidery. Wrist-watches. hydraulic jack machine. 38. drawing texturing or cutting textile materials.

Pemacu pita magnetik dan kawalannya Perkakasan Periferal/Storan Sekunder 3. Teletaip 4. Kira-kira dan Logik 3. Pembaca pita kertas. Alat storan mikroflis 5. Alat Input/Output 5. Pemacu pita katrij/kaset dan lain-lain 1. Ingatan Utama 4. Unit Kawalan. Mesin penebuk 7. Pemacu cakera dan kawalannya 2. Pemacu cakera liut 4.KEMBARAN B SENARAI PERKAKASAN KOMPUTER JENIS PERKAKASAN ALAT/KOMPONEN 1. Unit Pemprosesan Pusat (CPU) Perkakasan Utama 2. Pembaca aksara aptik (OCR) 8. Alatan yang terkandung di dalam CPU 1. Pembaca kad 6. Pembaca tanda optik (OMR) 9. Unit pameran video 2. Alat pen bercahaya 79 . Unit konsol 3.

Scanner 13. Degitiser Alat Input/Output 12. Pencetak 14.10. 80 . Tetikus 11. Modem Perkakasan Komunikasi 3. Unit kawalan Komunikasi 2. Alat rangkaian (networking device) dll. Telepencetak dan lain-lain 1. Alat antara muka 5. Line driver 4. Pemplot 15.

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) BAB F KEHILANGAN dan HAPUS KIRA .

Menyelaraskan rekod aset. penipuan atau kecuaian pegawai awam.KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA “Kehilangan” bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian. daerah kecil. daerah. 37.000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500. “Hapus kira” ialah satu proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang. “Ketua Jabatan” termasuk ketua sesuatu cawangan. pejabat atau pejabat wilayah. Semua kehilangan yang melibatkan peralatan Elektronik. KUASA MELULUS 38. kebakaran. kesusutan. Walkie-Talkie. kemalangan. Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan aset kerajaan. “Pegawai Pengawal” ialah Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan. 81 . Mengawal kerugian yang ditanggung oleh Kerajaan akibat kehilangan aset. bencana alam.1 Peringkat Perbendaharaan (a) (b) Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50. OBJEKTIF Hapus kira aset kerajaan bertujuan untuk:(a) (b) (c) (d) 38.BAB F . Kamera Digital. Komunikasi dan ICT seperti di bawah tanpa mengira nilai perolehan asal iaitu:(i) (ii) (iii) Telefon Bimbit.000. dan Membolehkan tindakan surcaj atau tatatertib dikenakan ke atas kecuaian pegawai.

Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat menggunakan contoh format KEW.1(b).000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500. penipuan atau kecuaian tidak melibatkan pegawai awam.PA-28 daripada Ketua Jabatan. Personal Digital Assistant (PDA). (ix) (x) (c) Pemain CD/DVD.2 Tugas-tugas Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira adalah seperti berikut:(a) (b) (c) (d) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang melalui Daftar Harta Modal/Inventori. Palmtop/ Pocket PC.2 Peringkat Pegawai Pengawal (a) Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50. dan Smartphone. penipuan atau kecuaian pegawai awam tanpa mengira nilai perolehan asal. dengan 82 .000 dan tidak melibatkan aset di para 38. (b) 39.PA-29. Pegawai Pengawal sebelum meluluskan apa-apa hapus kira mesti berpuashati bahawa soal kecurian. URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA 39. Mendapatkan Laporan Awal KEW. 38. Komputer Riba. Mengemukakan Laporan Awal dan salinan Laporan Polis kepada Pegawai Pengawal. 39. (viii) LCD projector. Semua kehilangan yang melibatkan kecurian.1 Unit Pengurusan Aset di Kementerian/Jabatan adalah bertanggungjawab sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira.(iv) (v) (vi) (vii) Kamera Video.

PA-31 daripada Ketua Jabatan dan mengemukakannya kepada Kuasa Melulus dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan hapus kira. dan Menyedia dan mengemukakan Laporan Tahunan Tindakan Surcaj/Tatatertib KEW. Memaklumkan keputusan kepada Ketua Jabatan untuk tindakan kemaskini rekod daftar aset. Memaklumkan syor surcaj atau tatatertib kepada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib untuk tindakan selanjutnya. dan 83 . Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan walaupun laporan hasil penyiasatan polis belum diperolehi.PA-30 daripada Mengemukakan Laporan Akhir bagi mendapatkan ulasan dan syor daripada Pegawai Pengawal.1 Melaporkan Kehilangan Apabila terdapat apa-apa kehilangan aset Kerajaan.(e) (f) (g) (h) (i) Mendapatkan hasil siasatan polis. Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan hapus kira lengkap dan teratur. Mendapatkan Laporan Jawatankuasa Penyiasat. PROSES HAPUS KIRA 40.PA-32 ke Perbendaharaan tidak lewat dari 15 Mac tahun berikutnya. Mendapatkan Sijil Hapus Kira KEW. Mendapatkan maklumbalas kedudukan tindakan surcaj/tatatertib daripada Urus Setia Pihak Berkuasa Tatatertib dan memaklumkannya kepada Perbendaharaan. (j) (k) (l) (m) (n) 40. tindakan yang perlu diambil adalah seperti berikut:(a) Pegawai yang mengetahui kehilangan hendaklah melaporkannya kepada Ketua Jabatan dengan serta merta. Akhir KEW.

(b) Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan. dalam tempoh dua (2) hari bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan Laporan Polis terus kepada:(i) (ii) (c) Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana kehilangan aset berlaku. Laporan Awal hendaklah disediakan oleh pegawai atasannya diperingkat Kementerian/Ibu Pejabat. 40. Bagi kes kehilangan yang melibatkan seseorang Ketua Jabatan. 40. Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku hendaklah dengan segera.3 Jawatankuasa Penyiasat (a) Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal menggunakan KEW. dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan.PA-29 dengan segera dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani. Pegawai Pengawal dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan 84 . pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat.(b) Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang mengetahui kehilangan berlaku. Keanggotaan Jawatankuasa Penyiasat terdiri daripada:(i) (ii) (iii) (c) pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan dari bahagian/unit yang sama. dan sekurang-kurangnya dua (2) orang ahli di mana pegawai yang lebih kanan sebagai Pengerusi. Akauntan Negara. hendaklah melaporkan kepada Polis dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dari waktu kehilangan diketahui. Ketua Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara.2 Laporan Awal KEW. (b) Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia.PA-28 (a) Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal.

Malaysia yang tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai Jawatankuasa Penyiasat. Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan. Memeriksa sendiri tempat berlakunya kehilangan.5 Laporan Akhir KEW. salinan Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori. Laporan akhir hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/Daftar Inventori. Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang. Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak berulangnya kejadian kehilangan. Mengenalpasti kelemahan yang wujud. dan Menyediakan dan menandatangani Laporan Akhir. Pengawai Pengawal setelah berpuas hati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab untuk:- (b) (c) (d) (e) 85 . Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh dilampirkan kepada Laporan Akhir.PA-30 (a) Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir dan kemukakan kepada Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh pelantikan. gambar lokasi kejadian (jika perlu) dan dokumen-dokumen berkaitan ke Perbendaharaan. 40. Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan Laporan Akhir untuk syor dan ulasan kepada Pegawai Pengawal. 40.4 Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Penyiasat:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Menjalankan siasatan dengan segera selepas pelantikan. Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) dan Arahan Keselamatan Kerajaan dipatuhi. jika ada. Laporan Akhir perlu dikemukakan mengikut tempoh yang ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis belum diperolehi.

Bagi maksud ini Pegawai Pengawal boleh:(i) (ii) Mengarahkan siasatan semula Penyiasat sedia ada. Syor Surcaj/Tatatertib hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib Kementerian/Jabatan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. atau Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang tanpa surcaj atau tatatertib. Maklumkan keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib ke atas syor surcaj/tatatertib kepada Perbendaharaan dalam tempoh sembilan (9) bulan dari tarikh surat kelulusan Perbendaharaan. (g) Laporan Akhir yang lengkap dengan syor dan ulasan Pegawai Pengawal hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan dan kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh Laporan Awal dikemukakan.(i) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang dengan surcaj atau tatatertib atau kedua-duanya sekali.PA-31 dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh kelulusan. TINDAKAN KEMENTERIAN/JABATAN SELEPAS KELULUSAN (a) (b) Kelulusan hapus kira hendaklah dicatatkan di dalam Daftar Harta Modal atau Inventori. (c) (d) 42. CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA HAPUS KIRA Carta aliran dan proses kerja hapus kira adalah seperti di Jadual 5 dan Jadual 6. dan Menandatangani sendiri syor dan ulasan. 86 . (ii) (iii) (f) Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan hasil siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal boleh mengarahkan siasatan semula. Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset KEW. atau oleh Jawatankuasa Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru untuk menjalankan siasatan semula. 41.

PA-28 J/kuasa Penyiasatan menjalankan siasatan J/kuasa Penyiasatan sediakan Laporan Akhir KEW.PA-27 dan kemuka kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan Pegawai Pengawal lantik J/kuasa Penyiasatan KEW. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir. Kembalikan kepada Urus setia untuk siasatan semula 11a Tidak 10 11 Ya 12 Puas hati ? a) Berikan syor dan ulasan di Laporan Akhir b) Luluskan Hapus Kira jika di bawah bidang kuasanya.PA-31 kepada Perbendaharaan .JADUAL 5 CARTA ALIRAN HAPUS KIRA ASET 1 2 3 4 5 6 Kembalikan kepada J/Kuasa Penyiasat 8a Tidak 7 Laporkan kehilangan serta merta kepada Ketua Jabatan Laporkan segera kepada Polis dalam masa 24 Jam Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW. Kemukakan Laporan Akhir kepada Perbendaharaan Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan Lulus ? Ya Maklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan 13 14 Kembalikan kepada Pegawai Pengawal untuk maklumat lanjut Tidak 15a 15 16 17 18 87 Kemukakan Sijil Hapus Kira KEW.PA-29 dan kemukakan kepada Urus setia Urus setia semak Laporan Akhir 8 Ya 9 Lengkap ? Urus setia kemukakan Laporan Akhir kepada Pegawai Pengawal untuk syor dan ulasan.

Perbendaharaan memaklumkan keputusan kepada Pegawai Pengawal. Kementerian/Jabatan hendaklah:(a) mengemukakan Sijil Hapus kira kepada Perbendaharaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan.PA-29.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan kurang daripada RM500. Perbendaharaan membuat pertimbangan dan keputusan. permohonan dikembalikan kepada Pegawai Pengawal. hendaklah dibawa ke Pihak Berkuasa Tatatertib dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh Surat Kelulusan Perbendaharaan.1 (b) tanpa mengira nilai perolehan asalnya. penipuan atau kecuaian pegawai awam. terus ke proses 16. Ketua Jabatan/pegawai yang berkenaaan melaporkan segera kehilangan kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui. Pegawai Pengawal melantik Jawatankuasa Penyiasat dengan menggunakan format KEW. Jawatankuasa Penyiasat menjalankan siasatan. Jika mendapat kelulusan daripada Perbendaharaan. (b) Jenis aset seperti yang dinyatakan di para 38.000 dan bukan aset yang dinyatakan di para 38. Jika tidak berpuas hati. Kemukakan ke Perbendaharaan jika:(a) Nilai perolehan asal melebihi RM50. (b) Sediakan Sijil Hapus kira Aset Alih Kerajaan KEW. terus ke proses 12. dan (ii) Tidak melibatkan soal kecurian. dan (c) Melibatkan soal kecurian. 4 5 6 7 8 8a 9 10 11 11a 12 13 14 15 15a 16 17 18 88 . dan (c) Syor surcaj/tatatertib jika ada. Jika Perbendaharaan memerlukan penjelasan lanjut. Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir. terus ke proses 9. Kementerian/Jabatan laksanakan keputusan dengan tindakan berikut:(a) Catatkan kelulusan Hapus kira dalam Daftar Harta Modal/Inventori. Jika Laporan akhir lengkap.JADUAL 6 PROSES KERJA HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN Langkah 1 2 3 Proses Kerja Pegawai melaporkan kehilangan dengan serta merta kepada Ketua Jabatan.PA-30 kepada Urus setia dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh perlantikan.000. Jawatankuasa Penyiasat menyedia dan mengemukakan Laporan Akhir KEW. dan (b) Meluluskan hapus kira jika:(i) Nilai perolehan asal kurang daripada RM 50.PA-31. Pegawai Pengawal hendaklah:(a) Memberi syor dan ulasan. Kemukakan Laporan Akhir yang lengkap kepada Pegawai Pengawal untuk mendapatkan syor dan ulasan.PA-28 dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan dan kemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan berserta salinan Laporan Polis. Laporan yang tidak lengkap dikembalikan kepada Jawatankuasa Penyiasat. Setelah berpuas hati dengan hasil siasatan.000 setiap satu atau jumlah keseluruhan melebihi RM500.1(b). kembalikan kepada Urus Setia untuk siasatan semula. dan (b) memaklumkan kedudukan tindakan surcaj/tatatertib (jika ada). Urus setia menyemak Laporan Akhir. penipuan atau kecuaian pegawai awam. Ketua Jabatan sediakan Laporan Awal KEW.

10. 5. Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Tempat sebenar di mana kehilangan berlaku. 9. 8.KEW. Nama dan jawatan pegawai yang akhir sekali menyimpan/mengguna aset yang hilang. Jika ya. Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Jabatan : 89 . 4. nama dan jawatannya. No.PA-28 LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan :1. Cara bagaimana kehilangan berlaku. 3. 6.………………………. ………. 7. Langkah-langkah sedia ada untuk mengelakkan kehilangan itu berlaku. Rujukan dan Tarikh Laporan Polis. Sama ada seseorang pegawai difikirkan prima facie bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. 11. Sama ada seseorang pegawai telah ditahan kerja. Catatan. Langkah-langkah segera yang diambil bagi mencegah berulangnya kejadian ini. Keterangan Aset yang hilang. Tarikh kehilangan berlaku atau diketahui. (a) (b) (c) (d) (e) 2.

Rujukan Fail: Tarikh: Kepada: …………………………………… …………………………………… (Nama dan Jawatan Pegawai yang dilantik) PELANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan Penyiasat ini melantik tuan/puan (nama sebagai aset) Pengerusi/Ahli Jawatankuasa untuk menyiasat kehilangan ………………………………………………………………………………… di. Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai panduan. : ………………………………………………………………...) 2.. : ………………………………………… : ………………………………………………………………..... Rujukan Laporan Awal ………………………………. Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum ……………….PA-30) yang dilampirkan.(Kementerian/Jabatan/PTJ) mulai dari tarikh surat ini.(tarikh).. 3.. seperti Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (KEW.. Tandatangan Nama Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan s..……………………………………………………….k.KEW.PA-29 No. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 90 . Tuan/Puan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan. (No...

Perihal Kehilangan (a) (b) (c) (d) (e) Tarikh diketahui Tarikh sebenar berlaku Tempat kejadian. 91 . 4.PA-30 LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Nyatakan: 1. (a) Nama pegawai yang: (i) (ii) (iii) Secara langsung menjaga aset tersebut. Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima. Bagaimana kehilangan diketahui Bagaimana kehilangan berlaku 3. Keterangan Aset yang hilang. Bertanggungjawab ke atas kehilangan itu. Bertanggungjawab sebagai penyelia.KEW. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Jenis Aset Jenama dan Model Kuantiti Tarikh Perolehan Harga Perolehan Asal Anggaran Nilai Semasa 2. sila sertakan. Jika ada.

jika ada.(Pengerusi) ………………………………………….(b) Mengenai setiap pegawai di atas. (Jika ada. nyatakan:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Jawatan hakiki pada masa kehilangan Tugasnya (sertakan senarai tugas) Taraf Jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/ sementara/ kontrak) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ………………………. 92 . Tarikh bersara atau penamatan perkhidmatan Sama ada pernah melakukan apa-apa kesalahan dan hukumannya. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tersebut.. 5. …………………………………………. 7. Arahan Keselamatan Kerajaan atau arahan lain termasuk langkah berjaga-jaga yang tidak dipatuhi atau diikuti... 6. Rumusan Siasatan 8. …………………………………………. Apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah berulangnya kejadian ini. berikan butir-butir ringkas dan rujukannya) (vii) Maklumat lain. Nyatakan adakah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. Nyatakan sama ada surcaj atau tatatertib patut dikenakan atau tidak dengan memberikan justifikasi. Jika ada nyatakan tarikh kuatkuasa hukuman.

………………………………………….Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : ……………………….. …………………………………………. ………………………………………….(Ahli) ………………………………………….. Syor dan Ulasan Pegawai Pengawal :Syor : Ulasan: Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : : : Cop Kementerian/Jabatan: 93 . Tandatangan Nama Jawatan Tarikh 9..(Ahli) ………………………………………….. ………………………………………….. : : : : ………………………..

: ………………………………………………….PA-31 SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN (diisi oleh Pegawai Aset) Merujuk kelulusan Perbendaharaan Bil ………………………………… bertarikh ………………..KEW.. : …………………………………………………. Bil Jenis Aset No. : …………………………………………………. Pendaftaran Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop Kementerian/Jabatan: : …………………………………………………. 94 .. Aset berikut telah dihapus kira dan Daftar Harta Modal/Inventori berkenaan telah dikemaskini..

Perbendaharaan Kementerian/ Jabatan Jenis Aset Punca Kehilangan JUMLAH Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Jawatan Tarikh :……………………………………………………………….…… 95 . :……………………………………………………………….……………………………………………………………………… Nilai Perolehan Asal (RM) Nilai Semasa (RM) Tindakan Surcaj Amaun Surcaj (RM) Tarikh Dikenakan Tindakan Tatatertib Jenis Hukuman Tarikh Dikenakan Ruj. Kelulusan Bil. :……………………………………………………………….KEW. :………………………………………………………….PA-32 LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN TAHUN………… KEMENTERIAN………………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful