PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA MODERN PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA MODERN

A. Sekilas Tentang Dunia Islam Pada Masa Modern

Masa pembaharuan (Modern) bagi dunia islam adalah masa yang dimula dar tahun 1800M sampai sekarang. Masa pembaharuan ditandai dengan adanya kesadaran umat islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada awal masa pembaharuan , kondisi islam secara politis berbeda di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada pertengahan abad ke-20 M dunia islam bangkit memerdekakan negaranya dari penjajahan bangsa barat (Eropa).

Diantara Negara-negara islam atau Negara-negara penduduk mayoritas umat islam, yang memerdekakan dirinya dar penjajahan seperti: · Indonesia, memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1947. · Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947.

· Mesir secara pormal memperoleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1922 M. namun mesir baru merasa benar-benar merdeka pada tanggal 23 Juli 1952. yakni setelah jamal Abdul Nasir menjadi penguasa. Karena dapat menggulingkan raja Faruq yang dalam masa pemerintahannya pengaruh inggris sangat besar. · Irak merdeka secara pormal dari penjajah inggris tahun 1932M, tetapi sebenarnya baru benar-benar merdeka tahun 1958M,.

· Beberapa Negara di Afrika merdeka dar Negara prancis. Karena hdup ddunia ini cumin sebentar dan sementara. Sedangkan Bosnia merdeka dar penjajah Yogoslavia juga tahun 1992 M. seperti Lybia tahun 1951M. Kazakhtan. Selain itu juga kelompok umat Islam yang mengkulcuskan dan beranggapan bahwa sultan adalah orang suci yang segala perintahnya di taat. Penyimpangan itu tedapat dalam hal: · Ajaran Islam tentang ketauhidan telah tercampur dengan kemaksatan. · Di Asia Tengah. dan Brunei Darussalam tahun 1984 M.· Syira dan Libanon merdeka dari penjajah prancis tahun 1946M. adalah Uzbekistan. · Adanya kelompok umat Islam yang selama hidup didunia ini hanya mementngkan urusan akhirat dan meninggalkan dunia. yang merdeka dari penjajah inggris adalah Malaysia tahun 1957 M. sedangkan hidup di akhirat bersifat kekel dan abadi. dan Aljazair tahun 1962M. Negara-negara yang merdeka dari Uni Soviet tahun 1992M. Kirghstan. dan Ilmu tentang pengetahuan dunia adalah tdak perlu. banyak umat Islam yang menganut paham fatalisme. · Di Asia tenggara Negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Selan itu. kedudukan yang tinggi. B. yaitu paham yang mengharuskan . Mereka beranggapan bahwa memiliki harta benda yang banyak.hal n ditandai dengan banyaknya umat Ialam yang selain menyembah Allah SWT juga menyembah makam yang dianggap keramat dan meminta tolong dalam urusan gaib kepada dukun-dukun dan orang yang dianggap sakti. umat islam diberbagai Negara telah menyimpang dari ajaran islam yang bersumber kepada Al-Qur’an dan Hadis. Sudan dan maroko tahun 1956M. dan Azerbaijan. PERKEMBANGAN AJARAN ISLAM PADA MASA MODERN Menjelang dan pada masa awal-awal pembaharuan yaitu sebelum dan sesudah tahun 1800M.

2. Tokoh-tokoh pembaharu yang dimaksud antara lain: 1. Jamaluddin Al-Afghani. agar umat Islam tdak djajah oleh bangsa lain. antara lain.Tahtaw. karena hidup manusia dikuasai dan dikendalikan oleh nasib. khurafat. mendorong lahrnya para tokoh pembaharu. Muhammad bin Abdul Wahhab lahir di Nejd (Arab Saudi) pada tahun 1115 H (1703 M) dan wafat di Daryah tahun 1201H (1787M). Gerakan pemurnian ajaran Islam yang dilakukan oleh para pengkut Muahammad bin Abdul Wahhap ini dinamakan juga gerakan “Wahabi”. yang berusaha menyadarkan umat islam agar kembali kepada ajaran Islam yang benar. yang bersumber kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah (hadis). memcapai puluhan judul. beliau menyuruh agar umat islam dalam hdup didunia ini tdak hanya mementingkan urusan akhirat. Para pengkut Muhammad bin Abdul Wahhap menamakan kelompoknya denggan “Al-Muwahhidun” atau “AlMuslimun” yang artinya kelompok yang berusaha mengesahkan Allah SWT semurni-murninya. Diantara buku-bukunya berjudul “ Kitap At-Tauhid “ yang isinya antara lain tentang pemberantasan syrk. karena buku-buku karangannya tentang Islam. Lahir da tahta pada tahun 1801 M dan mennggal di mesir.berserah dir kepada nasib dan tdak perlu berikhtiar. atau At.penympangan umat slam terhadap ajaran agamanya seperti tersebut. di antara pembaharuan yang muncul kan beliau adalah: · agar kejayaan umat Islam dapat diraih kembali dan mamapu menghadapi dunia modern. lahir di Asadabad tahun 1838M dan wafat di Istanbul tahun 1897M. Penympangan. 3. dan bd’ah yang terdapat dkalangan umat Islam dan mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran tauhid yang murni. Pemikrannya yang berkaitan dengan ajran Islam. Rafa’ah Badawi Rafi’ At-Tahtawi. Muhammad bin Abdul Wahhap adalah seorang ulama besar yang froduktif. umat slam harus kmbali kepada ajaran . Tetapi juga harus mementingkan urusan dunia.

maroko. Indonesia. Untuk mengikat Negara-negara Islam di dunia. Islam menghendaki pemerintahan repoblik yang didalamnya terdapat kebebasan memukakan pendapat dan kewajban Negara untuk tunduk kepada undang-undang. Cina. Tunisia. turkemenistan. krighistan. Malaysia Singapura. Menurut pendapatnya. pada nbulan Zulhijjah tahun 1381 H (mei 1962). Pada masa pembaharuan jumlah penduduk beragama Islam berkembang terus kepelosok dunia. libia. Brunei. Uzbekistan. turki. oman. bagladesh. Albania. Bahrain. afganisthan. iran. dan Myanmar.dan Pakistan. difilipina. · Jamaluddin mengngnkan agar kaum wanta juga meraih kemajuan dan bekerja sama dengan pra untuk mewujudkan masyarakat Islam yang dinamis dan maju. Qatar. India.agamanya yang murni dan harus memaham Islam dengan rasio dan kebebasan. telah didrikan Rabithah Al-Alam Al. Somalia. Mengacu kepada penduduk tahun 1991M Negara-negara yang penduduk muslimnya lebh dari 90% adalah Mauritania. · Ajarannya tentang Pan-Islamisme yakni persatuan dan kerjasama seluruh umat islam harus diwujudkan. yaman. Karena persatuan dan kerja sama seluruh umat Islam sangat pentng dan diatas segalanya. · Kepemimpinan otokrasi hendaknya diubah menjadi demokrasi. arab Saudi. sahara barat. Suriah. Negara-negara yang umat Islamnya 10-50% antara lain seperti Guinea (Afrka). irak.Islami ( . mesir. aljazair. yordania. Penduduk muslim terbanyak berada dibenua Asia dan Afrika. Sedangkan Negara-negara yang jujmlah umat Islamnya mencapai 5090% adalah Tanzania (Afrika). Tazikistan.

yang bertujuan untuk mengorgansr dan memajukan usaha-usah dakwah Islamah. C. Ligas duna Islam ini berkantor pusat di Mekah (Saudi Arabia). Di Lanon pada bulan Mei 1973. . dalam Conference of Islamc Cultural Centre and Organization. Amerika. dengan memasukan kurkulum pengetahuan umum kepada lembaga-lembaga Islam (madrasah). perkembangan ilmu pemgetahuan mengalam kemajuan. 2. dan Prancis. Sultan Muhammad II (1785-1839 M) dari kesultanan Turki Usmani. India dan Mesir. Dibenua Eropa. Denmark. melakukan modernsasi dibdang penddkan dan pengajaran. untuk mencetak tenagah-tenaga asli dibdang administrasi. melakukan berbagai usaha agar umat Islam dinegaranya dapat menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi. untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli dibdang penterjamaah. juga membangun lembaga “Mektebi Ulumi Edebiyet”. Of Europe (konferensi pusat kebudayaan dan organsasi Islam eropa). seperti Indonesa. seperti Turki. sedangkan kantor perwaklannya tersebat di seluruh duna. Hal ini dapat dlihat diberbagai Negara.muslim warld league atau lga duna Islam) sebuah organsasi Islam internasiaonal non pemerintah yang tidak berpihak kepada suatu partai atau golongan dan mewakli umat Islam sedunia. mendirkan lembaga penddkan “Mektebi Ma’arif”. Kanada. PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN PADA MASA MODERN Pada masa pembaharuan. dengan dprakasai oleh secretariat Islam di Jeddah telah ddrkan dewan Islam Eropa. Usah-usaha tersebut seperti: 1. Malaysia.

Umat Islam di dua Negara tersebut terus berusaha meningkatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa pembaharuan. Setelah Inda dan Pakstan merdeka dari Inggris pada tahun 1947M..3. . yang melakukan usaha-usaha agar umat Islam mapu menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi. Diantara cendekiawan tersebut yang besar jasanya tehadap umat Islam di India adalah Sayid Ahmad Khan. mendrkan perguruan-perguruan tngg dibidang kedokteran. Setelah kesultanan Turki dihapuskan pda tanggal 1 November 1923M. dan Abdul Kalam Azad (1888-1956 M). maka kemajuan turk dbdang pengetahuan dan teknolog terus mengembang. Khususnya para penguassa dan kaum cendekiawannya menyadari akan keterbelakangan mereka dalam urusan dunia jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa Eropa. ada yang masuk ke Repoblik Islam Pakstan dan juga ada yang tetap di India sekitar 40 juta jiwa. pendri Turk modern (18811938 M). dan Turk diproklamirkan sebagai Negara berbentuk repoblik dengan presden pertamanya Mustafa kemal At-Turk. Sayid Amir Ali (18491928 M). Umat Islam terbagi dua. Muhammad Ali Jannah (1876-1948M). telah bermunculan para cendikawan muslim berpikran modern. terutama setelah ekspansi Napoleon ke Mesir (1798M) umat Islam Mesir. agar kualitas hidup mereka menngkat kearah yang lebih maju. mereka melakukan berbagai usaha agar menguasa berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dmiliki oleh bangsa-bangsa Eropa. Oleh karena itu. Sayid Ahmad Khan (1817-1898M). sehngga dapat melepasan diri dari belenggu penjajah. Di India ketika dijajah Inggris. dan teknologi. Muhammad Iqbal (1873-1938M). Parta cendkawan dimaksud deperti Syah Waliyullah (1730-1762 M). milter.

Pakstan. terutama di Universitas Al-Azhar. pasar. Brunei. Hal ini dapat dpelajari dari berbagai Negara Islam atau Negara yang berpenduduk mayoritas umat Islam. . yng didrikan bagi orang Mesir dengan tenaga pengajar dar Amerika. Arsitektur Arsitektur ada yang berfungsi melayani keagamaan. penguasa Mesir tahun 1805-1849 M. Perdagangan. mereka mengajar dberbagai perguruan tinggi. Selan Unverstas AlAzhar telah didirikan Unverstar-Universitas lain yang didalamnya terdapat berbaga Fakultas seperti: Kedokteran. seperti Istana. jalan-jalan raya. Iran. Malaysia. Farmasi. dan Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dajarakan Universitas Al-Azhar. Kuwait. Hukum. benteng. dan ada pula yang berfungsi melayani kepentingan sekuler. Karena yang belajar di Universitas Al-Azhar ini bukan para mahasiswa Islam dari Mesir. dan Sastra. caravan serai (sejenis hotel). Setelah kembali ke Mesir. tetapi maha siswa dari berbaga Negara dan wilayahIslam. dan Universitas Amerka yang bernama “The American University in Cairo (AUC). Madrasah. Universitas yang dmaksud adalah Universitas Iskandariyah di kota Iskandariyah. mengirim para mahasiswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi ke Prancis. pertania. in pun dengan cepat menyebar keseluruh dunia Islam. makam. Universitas Ainusyams (1950 M). seperti Msjid. D. 1. PERKEMBANGAN BUDAYA ISLAM PADA MASA MODERN Kebudayaan umat Islam pada masa pembaharuan berkembang kearah yang lebih maju. rel-rel kereta api. Teknik. Irak. Mesir. Seperti Saudi Arabia. dan banyak lagi lainnya.Muhammad Ali.

Dengan kekayaannya yang melimpah. serta merupakan masjid tertua di dunia. jalan kereta api antar kota Riyad dengan kota Pelabuhan Ad-Dammam dip anta teuk Persia. masjdilHaram saat in berlantai empat yang untuk naik dari lanta dasar kelanta atasnya sudah dsedakan escalator.a.000 m persegi (luas seluruh kota Madinah pada masa Rasulullah SAW). Ditengah-tengah masjid itu terdapat Ka’bah. Hijr Ismail. Zahran. Saudi Arabia tdak lagi sebagai Negara miskn tetap temasuk salah satu Negara kaya. Pada masa Nabi SAW masih hdup.tengah kota Mekah. Hal in mengakibatkan makam Nabi Muhammad SAW. Juga membangun Maskapai penerbangan Internasional ( Saudi Arabia Air Lines) di Jeddah. yagn telah diterapkan oleh Allah SWT sebagai kiblat umat Islam dseluruh dunia dalam mengerjakan salat. Saudi Arabia banyak membangun jalanraya antar kota.Setelah ditemukannya lading minyak pada tahun 1933. dan Riyad. makam Ibrahim. Dibidang perhotelan telah dbangun hotelhotel mewah bertaraf Internasional. dengan keadaaan Msjdil Haram sekarang jauh berbeda. kini luasnya menjadi sektar 165. Sekarang ini. Selain itu terdapat pula Hajar Aswad ( batu hitam yang terletak didinding Ka’bah). Antara lain terdapat disekitar Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Nabawi Madinah. dan Umar . Masjidil Haram artinya masjid yang dihormati atau dimuliakan. keadaan Masjidil Haram tdak begitu luas dan bersifat sederahan. Kalu pada masa Nabi Muhammad SAW luas masjid Nabawi sekitar 2. dan sumur Zamzam yang terletak tdak jauh dar Ka’bah. Masjid ini berbentuk empat persegi terletak ditengah. Abu Bakar r..500 m persegi. keadaan Masjidil Haram sangat luas dan merupakanbangunan yang begitu indah dan megah. Keadaan Masjdil Haram pada masa Nabi Muhammad SAW masih hdup. yang juga disebut Baitullah (Rumah Allah) dan Baitul Atiq (Rumah Kemerdekaan). Masjid Nabawi adalah sebuah masjid yang megah dan indah juga sangat luas.

Masjid Nabawi semakn indah dan megah dengan adanya sepuluh buah menara yang menjulung tnggi. selain terdapat di Saudi Araba. Bangunan artektur peninggalan Dnasti Qatar antara lain: . gudang. dan selabihnya digunakan sepagai tempat salat. Di Iran ketika Dinasti Qatar berkuasa (pada tahun 1794-1925) telah dibangun kota Teheran sebagai bukota Iran (dibangun pada abad ke-18 M).000 unit sekolah Al-Qur’an. perkembangan kota ini sangat pesat. Demikan pula tempat pemakamman umum (maqbarah) bagi yang dulu berada dpinggir kota Madinah. juga kubah masjid yang dapat terbuka dan tertutup. terutama di Negara yang berkependudukan mayoritas Islam.bin KHaththab r. telah dibangun tingkat dua yang dimanfaatkan untuk perkotaaan. Sekarang in teheran meupakan salah satu kota terbesar di Asia. Selan itu.000 masjid dan pembangunan mencapai 1. Apabila jamaah dlantai bawah terlalu padat. peralatan. Misalnya di Turki. pada atap masjd Nabawi bagan belakang yaitu diatas pintu AlMajidi dari sebelah barat memanjang kearah timur. sekarang ini memiliki tidak kurang dari 62. sekarang berda di samping /dipnggr halaman masjd.500 buah per tahun. Perlu pula dketahui bahwa seluruh ruangan dari lantai bawah (dasar) Masjid Nabawi sekarang n memakai pendngin ruangan (AC). juga terdapat dinegara lain. Arstektur yang berfungsi untuk melayani kepentingan agama dan kepentngan sekuler. terutama pada masa kekuasaan Dinasti Paahlevi (1925-1979). Selain tu.a yagndulu berada diluar masjid sekarang berada didalam amsjid. 95 buah pintu Masjid yang lebar dan indah. perpustakaan. telah dibangun lebih dari 2.

yang penting adalah Asrari Khudi. Pekuburan ini tepat dimakamkannya puluhanribu syuhada (pahlawan) Revolusi Islam. 2. · Pekuburan Behesyti Zahra’ (bahasa Persia yang artinya taman Zahra.juga arsitektur yang melayani kepentingan sekuler misalnya bangunanbangunan industri. menjelang abad ke-20 telah lahir di Pakistan (1877-1938) yang bernama Muhammad Iqbal. seperti masjd. . serta dua pelabuhan Internasional di Basrah dan Um Al-Qasar. misalnya: · seorang sastrawan dan pemikir besar. jalan kereta api yang menghubungkan Basrah dan Bagdad. Beliau juga telah menulis beberapa prosanya dalam bahasa Inggris dan arab. tempat kediaman Syah Muhammad Reza Pahlevi dan keluargannya. jalan-jalan raya yang beraspal antarkota. Dar karya puisinya. dan makam . disamping karya filsafatnya yang berjudul “The Reconstruction of Religious Thoughs in Islam” (kedua buku ini sudah diterjemaahkan dan diterbitkan dalam bahsa Indonesia). Pada masa pembaharuan di Irak. selain terdapat arsitektur yang berfungsi melayani keagamaan. putri Rasulullah SAW). madrasah. Beliau telah mengungkapkan filsafatnya dalam bentuk puisi dengan menggunakan bahsa Urdu dan persa. dua bandara Internasional di Basrah dan Bagdad. Sastra Pada masa pembaharuan telah muncul para sastrawan yang karya-karya sastrannya bersifat Islami diberbagai Negara.· Istana Niavarand. Di pekuburan ini juga dmakamkan pemimpin Revolusi Islam Ayatullah Khomaeni (wafat 1989 M).

yang dalam pengertian sehari-hari berarti tulisan indah yang memliki nilai estetis. · Peranan perempuan dalam perkembangan sastra modern ternyata tidak banyak. terkenal sebagai sastrawati. aktif dalam penulisan novel dan cerita pendek. Selain itu. · Jamil Siqdi Az-Zahawi (1863-1936) di Irak terkenal sebagai perintis sajak modern dan seoran penyair tua yang bernada keras dan dikenal sebagai pembela hak-hak wanita bersama-sama dengan Ma’ruf Ar-Rasafi (1877-1945). wartawati dan editor harian Al-Ahram Mesir.· Mustafa Lutfi Al-Manfaluti (1876-1926) seorang sastrawan dan ulama Al-Azhar (Mesir) termasuk pengarang cerita pendek bergaya semi klasik dan semi modern. · D. lalu menulis tapsir Al-Qur’an dari segi sastra. telah terbit dalam terjemaah bahasa Indonesia) adalah juga seorang sastrawan dan dianggap perintis karya sastra modern setelah novelnya yang berjudul Zainab terbit tahun 1914. Beliau meraih gelar dokter dalam sastra kelasik. yang telah menulis Hayatu Muhammad (Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW. . kaligrafi adalah tulisan (aksara) indah yang mempunya nilai estetis. 3.Ujaili (lahir 1918)adalah seorang satrawan di Suriah dan juga seorang Dokter medis. Kallos berarti indah dan grapho berarti tulisan. Dari yang sedikit itu misalnya Binti Syati’ yang sebenarnya bernama Aisyah Abdurrahman.r Muhammad Husain Haekal (1888-1956) pengarang mesir terkenal. serta Layla Ba’albaki (Lebanon). beliau banyak menekuni Al-Qur’an. Jadi. beliau juga banyak menulis kritik sastra dan cerita pendek. Kaligrafi Kata kaligrafi berasal dari bahasa Yunani : kaligrafia atau kaligrafhos. · Abdus Salam Al. Sastra lain seperti Fatwa Tawqan dan Nazek Al-Malaikah (palestina). Dalam bahasa arab kalgrafi disebut khatt.

Meda yang digunakan pun beragam-ragam yakn dari kertas. penyekat ruangan. Seni kalaigrafi digunakan sebagai hiasan di masjid-masjid.Kaligrafi (khatt) merupakan satu-satunya seni Islam. MKQ mulai diselenggarakan pada MTQ Nasional XII di Banda Aceh (1981) dan MTQ Nasional XIII di Padang (1983) . Perhatian umat Islam Indonesia terhadap seni kaligrafi cukup bagus. kayu dan keramik. kotak penyimpanan periasan. berbeda dengan seni Islam lainnya seperti seni lukis.dan pada pameran kaligrafi Islam di Balai Budaya Jakarta dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1405 (1984). kan. dan ragam hias yng terpengaruh unsure non Islam. Kaligrafi terdiri dar berbagai macam gaya antara lain enam macam gaya yang dsebut Al-Aqlam as-Sittah (The Six Handsl Styles). hasan dinding rumah. kaca. yakn pada acar MTQ Nasional XI di semaran (1979). pada Muktamar pertama Media Massa Islam sedunia di Jakarta (1980). emas. Diselenggarakannya Musabaqah Khatt Indah Al-Qur’an (MKQ) dalam setap MTQ. perak. tembaga. hal ini ditandai antara lain: · diadakan pameran lukisan kaligrafi bertaraf nasional. khususnya kenegara-negara yang penduduknya mayoritas umat Islam seperti Indonesa.pada MTQ Nsional XII di Band Aceh (1981). alat-alat rumah tangga dan lain-lan. kulit. Seni kaligrafi berkembang sadangat cepat keseluruh pelosok dunia. yang murn dihasilkan oleh orang Islam.