PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA MODERN PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA MODERN

A. Sekilas Tentang Dunia Islam Pada Masa Modern

Masa pembaharuan (Modern) bagi dunia islam adalah masa yang dimula dar tahun 1800M sampai sekarang. Masa pembaharuan ditandai dengan adanya kesadaran umat islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada awal masa pembaharuan , kondisi islam secara politis berbeda di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada pertengahan abad ke-20 M dunia islam bangkit memerdekakan negaranya dari penjajahan bangsa barat (Eropa).

Diantara Negara-negara islam atau Negara-negara penduduk mayoritas umat islam, yang memerdekakan dirinya dar penjajahan seperti: · Indonesia, memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1947. · Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947.

· Mesir secara pormal memperoleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1922 M. namun mesir baru merasa benar-benar merdeka pada tanggal 23 Juli 1952. yakni setelah jamal Abdul Nasir menjadi penguasa. Karena dapat menggulingkan raja Faruq yang dalam masa pemerintahannya pengaruh inggris sangat besar. · Irak merdeka secara pormal dari penjajah inggris tahun 1932M, tetapi sebenarnya baru benar-benar merdeka tahun 1958M,.

Kazakhtan. dan Aljazair tahun 1962M. Sudan dan maroko tahun 1956M. banyak umat Islam yang menganut paham fatalisme. B. Negara-negara yang merdeka dari Uni Soviet tahun 1992M.· Syira dan Libanon merdeka dari penjajah prancis tahun 1946M. Mereka beranggapan bahwa memiliki harta benda yang banyak. · Di Asia tenggara Negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam. dan Brunei Darussalam tahun 1984 M. kedudukan yang tinggi.hal n ditandai dengan banyaknya umat Ialam yang selain menyembah Allah SWT juga menyembah makam yang dianggap keramat dan meminta tolong dalam urusan gaib kepada dukun-dukun dan orang yang dianggap sakti. adalah Uzbekistan. Selain itu juga kelompok umat Islam yang mengkulcuskan dan beranggapan bahwa sultan adalah orang suci yang segala perintahnya di taat. yang merdeka dari penjajah inggris adalah Malaysia tahun 1957 M. Kirghstan. Selan itu. yaitu paham yang mengharuskan . umat islam diberbagai Negara telah menyimpang dari ajaran islam yang bersumber kepada Al-Qur’an dan Hadis. sedangkan hidup di akhirat bersifat kekel dan abadi. dan Ilmu tentang pengetahuan dunia adalah tdak perlu. Karena hdup ddunia ini cumin sebentar dan sementara. · Adanya kelompok umat Islam yang selama hidup didunia ini hanya mementngkan urusan akhirat dan meninggalkan dunia. PERKEMBANGAN AJARAN ISLAM PADA MASA MODERN Menjelang dan pada masa awal-awal pembaharuan yaitu sebelum dan sesudah tahun 1800M. · Beberapa Negara di Afrika merdeka dar Negara prancis. seperti Lybia tahun 1951M. dan Azerbaijan. · Di Asia Tengah. Sedangkan Bosnia merdeka dar penjajah Yogoslavia juga tahun 1992 M. Penyimpangan itu tedapat dalam hal: · Ajaran Islam tentang ketauhidan telah tercampur dengan kemaksatan.

agar umat Islam tdak djajah oleh bangsa lain.Tahtaw. Pemikrannya yang berkaitan dengan ajran Islam. di antara pembaharuan yang muncul kan beliau adalah: · agar kejayaan umat Islam dapat diraih kembali dan mamapu menghadapi dunia modern. atau At. karena hidup manusia dikuasai dan dikendalikan oleh nasib. Muhammad bin Abdul Wahhap adalah seorang ulama besar yang froduktif.penympangan umat slam terhadap ajaran agamanya seperti tersebut. Para pengkut Muhammad bin Abdul Wahhap menamakan kelompoknya denggan “Al-Muwahhidun” atau “AlMuslimun” yang artinya kelompok yang berusaha mengesahkan Allah SWT semurni-murninya. beliau menyuruh agar umat islam dalam hdup didunia ini tdak hanya mementingkan urusan akhirat. Diantara buku-bukunya berjudul “ Kitap At-Tauhid “ yang isinya antara lain tentang pemberantasan syrk. Lahir da tahta pada tahun 1801 M dan mennggal di mesir. antara lain. Rafa’ah Badawi Rafi’ At-Tahtawi. yang bersumber kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah (hadis).berserah dir kepada nasib dan tdak perlu berikhtiar. khurafat. lahir di Asadabad tahun 1838M dan wafat di Istanbul tahun 1897M. dan bd’ah yang terdapat dkalangan umat Islam dan mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran tauhid yang murni. Penympangan. Gerakan pemurnian ajaran Islam yang dilakukan oleh para pengkut Muahammad bin Abdul Wahhap ini dinamakan juga gerakan “Wahabi”. Tokoh-tokoh pembaharu yang dimaksud antara lain: 1. Jamaluddin Al-Afghani. umat slam harus kmbali kepada ajaran . memcapai puluhan judul. karena buku-buku karangannya tentang Islam. Tetapi juga harus mementingkan urusan dunia. mendorong lahrnya para tokoh pembaharu. 3. Muhammad bin Abdul Wahhab lahir di Nejd (Arab Saudi) pada tahun 1115 H (1703 M) dan wafat di Daryah tahun 1201H (1787M). yang berusaha menyadarkan umat islam agar kembali kepada ajaran Islam yang benar. 2.

· Jamaluddin mengngnkan agar kaum wanta juga meraih kemajuan dan bekerja sama dengan pra untuk mewujudkan masyarakat Islam yang dinamis dan maju. Penduduk muslim terbanyak berada dibenua Asia dan Afrika. Karena persatuan dan kerja sama seluruh umat Islam sangat pentng dan diatas segalanya. irak. yaman. · Kepemimpinan otokrasi hendaknya diubah menjadi demokrasi.Islami ( . iran. libia. yordania. Qatar. Sedangkan Negara-negara yang jujmlah umat Islamnya mencapai 5090% adalah Tanzania (Afrika). krighistan. Negara-negara yang umat Islamnya 10-50% antara lain seperti Guinea (Afrka). Albania. India. turkemenistan. Bahrain. Indonesia. Mengacu kepada penduduk tahun 1991M Negara-negara yang penduduk muslimnya lebh dari 90% adalah Mauritania.dan Pakistan. afganisthan. dan Myanmar. Somalia. oman. Uzbekistan. maroko. Pada masa pembaharuan jumlah penduduk beragama Islam berkembang terus kepelosok dunia. Malaysia Singapura. sahara barat. · Ajarannya tentang Pan-Islamisme yakni persatuan dan kerjasama seluruh umat islam harus diwujudkan. pada nbulan Zulhijjah tahun 1381 H (mei 1962). Untuk mengikat Negara-negara Islam di dunia. aljazair. Brunei. bagladesh. Tazikistan. Suriah.agamanya yang murni dan harus memaham Islam dengan rasio dan kebebasan. Menurut pendapatnya. telah didrikan Rabithah Al-Alam Al. Cina. arab Saudi. mesir. Tunisia. Islam menghendaki pemerintahan repoblik yang didalamnya terdapat kebebasan memukakan pendapat dan kewajban Negara untuk tunduk kepada undang-undang. difilipina. turki.

dalam Conference of Islamc Cultural Centre and Organization. dengan memasukan kurkulum pengetahuan umum kepada lembaga-lembaga Islam (madrasah). Sultan Muhammad II (1785-1839 M) dari kesultanan Turki Usmani. untuk mencetak tenagah-tenaga asli dibdang administrasi. yang bertujuan untuk mengorgansr dan memajukan usaha-usah dakwah Islamah. India dan Mesir. dengan dprakasai oleh secretariat Islam di Jeddah telah ddrkan dewan Islam Eropa. Usah-usaha tersebut seperti: 1.muslim warld league atau lga duna Islam) sebuah organsasi Islam internasiaonal non pemerintah yang tidak berpihak kepada suatu partai atau golongan dan mewakli umat Islam sedunia. Kanada. PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN PADA MASA MODERN Pada masa pembaharuan. perkembangan ilmu pemgetahuan mengalam kemajuan. dan Prancis. Dibenua Eropa. Di Lanon pada bulan Mei 1973. C. Of Europe (konferensi pusat kebudayaan dan organsasi Islam eropa). seperti Turki. Denmark. mendirkan lembaga penddkan “Mektebi Ma’arif”. 2. . seperti Indonesa. juga membangun lembaga “Mektebi Ulumi Edebiyet”. melakukan berbagai usaha agar umat Islam dinegaranya dapat menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi. untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli dibdang penterjamaah. Amerika. Hal ini dapat dlihat diberbagai Negara. sedangkan kantor perwaklannya tersebat di seluruh duna. Ligas duna Islam ini berkantor pusat di Mekah (Saudi Arabia). Malaysia. melakukan modernsasi dibdang penddkan dan pengajaran.

. Muhammad Ali Jannah (1876-1948M). milter. Oleh karena itu. terutama setelah ekspansi Napoleon ke Mesir (1798M) umat Islam Mesir. agar kualitas hidup mereka menngkat kearah yang lebih maju. ada yang masuk ke Repoblik Islam Pakstan dan juga ada yang tetap di India sekitar 40 juta jiwa. Setelah kesultanan Turki dihapuskan pda tanggal 1 November 1923M. Pada masa pembaharuan. mendrkan perguruan-perguruan tngg dibidang kedokteran. yang melakukan usaha-usaha agar umat Islam mapu menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi. telah bermunculan para cendikawan muslim berpikran modern. dan Abdul Kalam Azad (1888-1956 M). dan Turk diproklamirkan sebagai Negara berbentuk repoblik dengan presden pertamanya Mustafa kemal At-Turk. Di India ketika dijajah Inggris. sehngga dapat melepasan diri dari belenggu penjajah. Muhammad Iqbal (1873-1938M). pendri Turk modern (18811938 M). Umat Islam di dua Negara tersebut terus berusaha meningkatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi. maka kemajuan turk dbdang pengetahuan dan teknolog terus mengembang. Umat Islam terbagi dua. Khususnya para penguassa dan kaum cendekiawannya menyadari akan keterbelakangan mereka dalam urusan dunia jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa Eropa. Parta cendkawan dimaksud deperti Syah Waliyullah (1730-1762 M). dan teknologi. . Sayid Amir Ali (18491928 M).3. Diantara cendekiawan tersebut yang besar jasanya tehadap umat Islam di India adalah Sayid Ahmad Khan. Sayid Ahmad Khan (1817-1898M). mereka melakukan berbagai usaha agar menguasa berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dmiliki oleh bangsa-bangsa Eropa. Setelah Inda dan Pakstan merdeka dari Inggris pada tahun 1947M.

Hukum. penguasa Mesir tahun 1805-1849 M. pasar. Seperti Saudi Arabia. caravan serai (sejenis hotel). Brunei. tetapi maha siswa dari berbaga Negara dan wilayahIslam. Perdagangan. seperti Msjid. seperti Istana. Pakstan. terutama di Universitas Al-Azhar. D. dan Indonesia. Madrasah. dan ada pula yang berfungsi melayani kepentingan sekuler. jalan-jalan raya. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dajarakan Universitas Al-Azhar. Hal ini dapat dpelajari dari berbagai Negara Islam atau Negara yang berpenduduk mayoritas umat Islam. mengirim para mahasiswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi ke Prancis. dan Sastra. pertania. Mesir. dan Universitas Amerka yang bernama “The American University in Cairo (AUC). Malaysia. Teknik. Kuwait. yng didrikan bagi orang Mesir dengan tenaga pengajar dar Amerika. makam. 1.Muhammad Ali. . benteng. Karena yang belajar di Universitas Al-Azhar ini bukan para mahasiswa Islam dari Mesir. dan banyak lagi lainnya. Irak. Universitas Ainusyams (1950 M). in pun dengan cepat menyebar keseluruh dunia Islam. Selan Unverstas AlAzhar telah didirikan Unverstar-Universitas lain yang didalamnya terdapat berbaga Fakultas seperti: Kedokteran. PERKEMBANGAN BUDAYA ISLAM PADA MASA MODERN Kebudayaan umat Islam pada masa pembaharuan berkembang kearah yang lebih maju. Farmasi. Universitas yang dmaksud adalah Universitas Iskandariyah di kota Iskandariyah. Arsitektur Arsitektur ada yang berfungsi melayani keagamaan. rel-rel kereta api. Setelah kembali ke Mesir. mereka mengajar dberbagai perguruan tinggi. Iran.

Keadaan Masjdil Haram pada masa Nabi Muhammad SAW masih hdup. Ditengah-tengah masjid itu terdapat Ka’bah. jalan kereta api antar kota Riyad dengan kota Pelabuhan Ad-Dammam dip anta teuk Persia. dan Umar . keadaan Masjidil Haram tdak begitu luas dan bersifat sederahan. Hijr Ismail. Selain itu terdapat pula Hajar Aswad ( batu hitam yang terletak didinding Ka’bah). makam Ibrahim. dan sumur Zamzam yang terletak tdak jauh dar Ka’bah. keadaan Masjidil Haram sangat luas dan merupakanbangunan yang begitu indah dan megah. Masjid ini berbentuk empat persegi terletak ditengah. yagn telah diterapkan oleh Allah SWT sebagai kiblat umat Islam dseluruh dunia dalam mengerjakan salat. Dibidang perhotelan telah dbangun hotelhotel mewah bertaraf Internasional. dengan keadaaan Msjdil Haram sekarang jauh berbeda. kini luasnya menjadi sektar 165. Zahran. dan Riyad.a.500 m persegi. serta merupakan masjid tertua di dunia.tengah kota Mekah. Sekarang ini. Saudi Arabia tdak lagi sebagai Negara miskn tetap temasuk salah satu Negara kaya. Hal in mengakibatkan makam Nabi Muhammad SAW. masjdilHaram saat in berlantai empat yang untuk naik dari lanta dasar kelanta atasnya sudah dsedakan escalator. Abu Bakar r. Juga membangun Maskapai penerbangan Internasional ( Saudi Arabia Air Lines) di Jeddah.Setelah ditemukannya lading minyak pada tahun 1933. Saudi Arabia banyak membangun jalanraya antar kota. Dengan kekayaannya yang melimpah. yang juga disebut Baitullah (Rumah Allah) dan Baitul Atiq (Rumah Kemerdekaan). Antara lain terdapat disekitar Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Nabawi Madinah. Pada masa Nabi SAW masih hdup. Masjidil Haram artinya masjid yang dihormati atau dimuliakan.000 m persegi (luas seluruh kota Madinah pada masa Rasulullah SAW).. Kalu pada masa Nabi Muhammad SAW luas masjid Nabawi sekitar 2. Masjid Nabawi adalah sebuah masjid yang megah dan indah juga sangat luas.

Bangunan artektur peninggalan Dnasti Qatar antara lain: . pada atap masjd Nabawi bagan belakang yaitu diatas pintu AlMajidi dari sebelah barat memanjang kearah timur. sekarang ini memiliki tidak kurang dari 62. Selain tu. Misalnya di Turki. juga terdapat dinegara lain. Di Iran ketika Dinasti Qatar berkuasa (pada tahun 1794-1925) telah dibangun kota Teheran sebagai bukota Iran (dibangun pada abad ke-18 M). Demikan pula tempat pemakamman umum (maqbarah) bagi yang dulu berada dpinggir kota Madinah. 95 buah pintu Masjid yang lebar dan indah. sekarang berda di samping /dipnggr halaman masjd. terutama pada masa kekuasaan Dinasti Paahlevi (1925-1979). juga kubah masjid yang dapat terbuka dan tertutup. telah dibangun tingkat dua yang dimanfaatkan untuk perkotaaan.000 masjid dan pembangunan mencapai 1. Sekarang in teheran meupakan salah satu kota terbesar di Asia. perkembangan kota ini sangat pesat. Selan itu. telah dibangun lebih dari 2.000 unit sekolah Al-Qur’an. Masjid Nabawi semakn indah dan megah dengan adanya sepuluh buah menara yang menjulung tnggi. gudang. peralatan.bin KHaththab r.500 buah per tahun. terutama di Negara yang berkependudukan mayoritas Islam. Arstektur yang berfungsi untuk melayani kepentingan agama dan kepentngan sekuler. selain terdapat di Saudi Araba. Perlu pula dketahui bahwa seluruh ruangan dari lantai bawah (dasar) Masjid Nabawi sekarang n memakai pendngin ruangan (AC).a yagndulu berada diluar masjid sekarang berada didalam amsjid. perpustakaan. dan selabihnya digunakan sepagai tempat salat. Apabila jamaah dlantai bawah terlalu padat.

seperti masjd.· Istana Niavarand. dan makam . disamping karya filsafatnya yang berjudul “The Reconstruction of Religious Thoughs in Islam” (kedua buku ini sudah diterjemaahkan dan diterbitkan dalam bahsa Indonesia). Dar karya puisinya. Beliau telah mengungkapkan filsafatnya dalam bentuk puisi dengan menggunakan bahsa Urdu dan persa. · Pekuburan Behesyti Zahra’ (bahasa Persia yang artinya taman Zahra. madrasah. yang penting adalah Asrari Khudi. Sastra Pada masa pembaharuan telah muncul para sastrawan yang karya-karya sastrannya bersifat Islami diberbagai Negara. . tempat kediaman Syah Muhammad Reza Pahlevi dan keluargannya. misalnya: · seorang sastrawan dan pemikir besar.juga arsitektur yang melayani kepentingan sekuler misalnya bangunanbangunan industri. Pekuburan ini tepat dimakamkannya puluhanribu syuhada (pahlawan) Revolusi Islam. 2. selain terdapat arsitektur yang berfungsi melayani keagamaan. putri Rasulullah SAW). Pada masa pembaharuan di Irak. jalan-jalan raya yang beraspal antarkota. Di pekuburan ini juga dmakamkan pemimpin Revolusi Islam Ayatullah Khomaeni (wafat 1989 M). jalan kereta api yang menghubungkan Basrah dan Bagdad. menjelang abad ke-20 telah lahir di Pakistan (1877-1938) yang bernama Muhammad Iqbal. Beliau juga telah menulis beberapa prosanya dalam bahasa Inggris dan arab. dua bandara Internasional di Basrah dan Bagdad. serta dua pelabuhan Internasional di Basrah dan Um Al-Qasar.

lalu menulis tapsir Al-Qur’an dari segi sastra. Beliau meraih gelar dokter dalam sastra kelasik. yang telah menulis Hayatu Muhammad (Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW. · D. kaligrafi adalah tulisan (aksara) indah yang mempunya nilai estetis. Sastra lain seperti Fatwa Tawqan dan Nazek Al-Malaikah (palestina). · Jamil Siqdi Az-Zahawi (1863-1936) di Irak terkenal sebagai perintis sajak modern dan seoran penyair tua yang bernada keras dan dikenal sebagai pembela hak-hak wanita bersama-sama dengan Ma’ruf Ar-Rasafi (1877-1945). wartawati dan editor harian Al-Ahram Mesir. serta Layla Ba’albaki (Lebanon). Dari yang sedikit itu misalnya Binti Syati’ yang sebenarnya bernama Aisyah Abdurrahman. terkenal sebagai sastrawati. 3.r Muhammad Husain Haekal (1888-1956) pengarang mesir terkenal. · Peranan perempuan dalam perkembangan sastra modern ternyata tidak banyak. Jadi. aktif dalam penulisan novel dan cerita pendek. Kaligrafi Kata kaligrafi berasal dari bahasa Yunani : kaligrafia atau kaligrafhos. . · Abdus Salam Al.· Mustafa Lutfi Al-Manfaluti (1876-1926) seorang sastrawan dan ulama Al-Azhar (Mesir) termasuk pengarang cerita pendek bergaya semi klasik dan semi modern. Dalam bahasa arab kalgrafi disebut khatt. beliau juga banyak menulis kritik sastra dan cerita pendek.Ujaili (lahir 1918)adalah seorang satrawan di Suriah dan juga seorang Dokter medis. yang dalam pengertian sehari-hari berarti tulisan indah yang memliki nilai estetis. telah terbit dalam terjemaah bahasa Indonesia) adalah juga seorang sastrawan dan dianggap perintis karya sastra modern setelah novelnya yang berjudul Zainab terbit tahun 1914. Selain itu. Kallos berarti indah dan grapho berarti tulisan. beliau banyak menekuni Al-Qur’an.

tembaga. Meda yang digunakan pun beragam-ragam yakn dari kertas. alat-alat rumah tangga dan lain-lan. Seni kalaigrafi digunakan sebagai hiasan di masjid-masjid. kan. Kaligrafi terdiri dar berbagai macam gaya antara lain enam macam gaya yang dsebut Al-Aqlam as-Sittah (The Six Handsl Styles). hal ini ditandai antara lain: · diadakan pameran lukisan kaligrafi bertaraf nasional. perak. penyekat ruangan. emas. kulit. Diselenggarakannya Musabaqah Khatt Indah Al-Qur’an (MKQ) dalam setap MTQ. pada Muktamar pertama Media Massa Islam sedunia di Jakarta (1980). kaca. kotak penyimpanan periasan. dan ragam hias yng terpengaruh unsure non Islam. Seni kaligrafi berkembang sadangat cepat keseluruh pelosok dunia. yakn pada acar MTQ Nasional XI di semaran (1979). khususnya kenegara-negara yang penduduknya mayoritas umat Islam seperti Indonesa.pada MTQ Nsional XII di Band Aceh (1981).dan pada pameran kaligrafi Islam di Balai Budaya Jakarta dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1405 (1984). hasan dinding rumah. Perhatian umat Islam Indonesia terhadap seni kaligrafi cukup bagus. MKQ mulai diselenggarakan pada MTQ Nasional XII di Banda Aceh (1981) dan MTQ Nasional XIII di Padang (1983) .Kaligrafi (khatt) merupakan satu-satunya seni Islam. berbeda dengan seni Islam lainnya seperti seni lukis. yang murn dihasilkan oleh orang Islam. kayu dan keramik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful