SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 1249/3 TINGKATAN 4 SEJARAH KERTAS 3

SOALAN 1. Pengenalan 1.

PERINCIAN Ceritakan secara ringkas latar belakang ekonomi di Tanah Melayu sebelum kedatangan British. F1 Menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi F2 Bidang perniagaan seperti berjaja/berniaga/berdagang secara kecil-kecilan F3 Menjalankan kegiatan perlombongan seperti melombong emas, bijih timah dan lain-lain F4 Bercucuk tanam seperti menanam padi sawah dan padi huma F5 Memungut hasil hutan seperti rotan, damar dan sebagainya F6 Menternak binatang seperti ayam, itik, kerbau dan lembu F7 Menangkap ikan di sungai dan persisiran pantai F8 Mengusahakan tanaman sampingan seperti ubi, jagung dan sayur-sayuran F9 Kegiatan ekonomi bercorak sara diri F10 Skala pengeluaran adalah kecil dan tidak meluas F11 Menggunakan teknologi yang rendah seperti cangkul dan sabit dalam bidang pertanian/tenaga binatang/manusia F12 Berasaskan modal yang kecil F13 Buruh yang digunakan adalah terhad dan hanya melibatkan ahli-ahli keluarga terdekat F14 Pasaran secara kecil-kecilan atau secara sara diri atau untuk kegunaan setempat/keluarga F15 Lebihan hasil digunakan keluarga/kumpulan masyarakat /kegunaan masa susah F16 Hasil lebih ditukar dengan barangan lain antara masyarakat setempat F17 Hasil yang lebih digunakan untuk kenduri kendara/ zakat/sedekah/hadiah/simpanan musim seterusnya. F8 Tiada pengkhususan pekerjaan dalam kegiatan ekonomi
1

MARKAH

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 1249/3 TINGKATAN 4 SEJARAH KERTAS 3

tradisional F9 Pembahagian kerja melibatkan perbezaan jantina dan umur 1 [5 markah]

2

2. Dasar-dasar British berkaitan ekonomi Terangkan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh British berkaitan ekonomi di Tanah Melayu : a. Ekonomi Dagangan F1 Merujuk kepada kegiatan pertanian dan perlombongan bertujuan pemasaran atau eksport F2 Pengeluaran dalam skala yang besar F3 Menggunakan tenaga buruh yang ramai dan menggunakan buruh luar seperti dari India dan China F3 Melibatkan modal yang besar untuk pengurusan dan pengendalian F4 Teknologi tinggi digunakan seperti kapal korek dalam perlombongan bijih timah dan sistem torehan dalam penanaman getah F5 Pasaran luas iaitu bukan sekadar untuk kegunaan dalam negeri tetapi dieksport ke luar negara/punca pendapatan negara H5a Contoh tanaman getah/ gambir / lada hitam / tebu / ubi kayu/ kopi / tembakau / kelapa sawit / ubi/ kelapa F6 Kepesatan ekonomi di Tanah Melayu membawa kepada bentuk ekonomi duaan (dwiekonomi) F7 Membawa kepada ketidakseimbangan pembangunan dengan negeri-negeri di pantai Timur kerana tumpuan ekonomi British di negeri-negeri pantai Barat Perusahaan Getah. F8 Diperkenalkan British sebagai tamaman komersial untuk memenuhi keperluan Revolusi Perindustrian di Eropah F9 Melibatkan orang Barat/ India / pemodal Eropah F10 Melantik H. N Ridley sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura untuk menyakinkan peladang menanam getah H10a Mengadakan pameran dan penerangan tentang getah H10b Mengagihkan benih getah secara percuma kepada peladangpeladang dan orang ramai H10c Memperkenalkan sistem torehan secara ibedem atau bentuk tulang ikan kering yang tidak merosakkan pokok F11 Peningkatan permintaan getah apabila perkembangan industri pembuatan barangan pengguna seperti kasut, tayar basikal dan peralatan elektrik
2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 1249/3 TINGKATAN 4 SEJARAH KERTAS 3

F12 Peranan pelabur Eropah sangat penting dalam perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu H12a Melibatkan syarikat-syarikat perwakilan membuka ladang seperti Harrison and Crosfield, Guthrie dan sebagainya F13 Dasar pemerintahan British memberi galakan dan sokongan kepada pemodal asing untuk membuka lebih luas ladang getah H13a Memberi kadar sewa tanah yang rendah menggalakkan kemasukan pelabur untuk mengusahakan penanaman getah H13b Memberi tarif cukai yang rendah serta pengecualian cukai eksport selama 50 tahun sangat menguntungkan pelabur asing H13c Memberi dividen sebanyak 4% kepada syarikat pengusaha getah pada tahun 1905 menggalakkan lagi perkembangan perusahaan penanaman getah di Tanah Melayu F14 Pembinaan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan pertanian komersial dengan pelabuhan dan pusat pentadbiran H14a Membina jalan raya dan jalan kereta api memudahkan pengusaha/golongan komprador menjalankan kegiatan perusahaan tanaman getah di Tanah Melayu kerana cepat di bawa ke pelabuhan untuk dieksport Perlombongan F15 Industri perlombongan bijih timah mula dikuasai British pada awal abad ke-20 yang mampu bersaing dengan pemodal dari China kerana mampu menyediakan modal/insentif modal H15aPemodal Eropah menggunakan teknologi kapal korek yang dapat menjalankan aktiviti perlombongan secara besar-besaran H15b Mengubah corak pelaburan di Tanah Melayu daripada intensif buruh kepada intensif modal di mana tenaga buruh dikurangkan H15cMeluluskan enakmen/undang-undang digubal dan diluluskan bagi membolehkan penguasaan kerajaan kolonial British untuk menguasai lombong H15d Implikasinya terdapat pembesar Melayu memajak lombong kepada saudagar-saudagar China dari NNS kerana tidak mampu bersaing dan menyediakan modal Tenaga Buruh Luar F16 Menggalakkan kemasukan buruh luar untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh tempatan dalam kegiatan ekonomi di Tanah Melayu H16a Membawa masuk buruh luar dari China dalam sektor perlombongan H16b Buruh India dalam sektor perladangan H16c Sistem pengambilan kakitangan/sistem penambilan rumah kongsi dan sistem tiket kredit bagi kemasukan buruh China H16d Menaja kemasukan imigran Cina/Foochow ke Sarawak oleh Charles Brooke H16e Sistem buruh bebas, sistem kontrak dan sistem kangani
3

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 1249/3 TINGKATAN 4 SEJARAH KERTAS 3

membawa kemasukan buruh India ke Tanah Melayu Institusi kewangan dan Insurans F17 Memperkenalkan penggunaan mata wang asing seperti wang perak Sepanyol pada tahun 1580M F18Menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang untuk mengeluarkan wang kertas bagi Negeri-Negeri Selat F18a Mata wang kertas digunakan untuk perdagangan di NegeriNegeri Selat pada tahun 1906 menyebabkan wang kerajaan Melayu terhapus F19 Menubuhkan institusi kewangan/bank untuk menyediakan kemudahan pinjaman kepada para pelabur H19a Memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan/kadar faedah yang tinggi H19b Bank bertindak sebagai ejen pembayar kepada pengimport dan pengeksport membolehkan urusan perniagaan antarabangsa bertambah lancar H19c Antaranya The Chartered Bank, Hong Kong and Shanghai Bank dan lain-lain H19d Bank-bank Eropah ini lebih mengutamakan pedagang Eropah H19e Pedagang tempatan boleh mendapatkan perkhidmatan bank Eropah melalui orang tengah/komprador menyebabkan tidak ramai orang tempatan yang berminat menggunakan perkhidmatan bank F20 Memperkenalkan perkhidmatan insurans seperti insurans maritim, insurans kebakaran, insurans harta,insurans perniagaan, insurans kemalangan dan insurans nyawa F21 Undang-undang perkhidmatan insurans dikemaskini oleh kerajaan British pada tahun 1917 dengan insurans nyawa diasingkan daripad insurans kebakaran b) Dasar Terhadap Pertanian F1 Memperkenalkan tanaman baru yang mendapat pasaran peringkat antarabangsa seperti kopi, tembakau dan getah F2 Mengkomersilkan beberapa jenis tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam F3 Penggunaan tenaga buruh luar India dan China untuk tanaman tradisional yang diusahakan secara ladang Undang-undang Berhubung Tanah F4 Undang-undang berhubung tanah berkonsepkan sistem Barat bertujuan melindungi tanah orang Melayu daripada diceroboh pelabur asing F5 Contoh Peraturan Tanah Perak/Kanun Tanah Selangor/ Peraturan Tanah Sungai Ujung F6 Membahagikan tanah mengikut kegunaan dan nilai komersil
4

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 [15 markah] 1 1 1 1 1 1

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 1249/3 TINGKATAN 4 SEJARAH KERTAS 3

seperti tanah ladang, tanah peribumi dan tanah perlombongan F7 Memperkenalkan sistem rekod tanah secara bertulis bagi menjamin dan mengesahkan hak pemilikan tanah. F8 Memperkenalkan Enakmen Tanah Persekutuan tahun 1897 untuk menyelaras dan menyeragamkan perundangan dan peraturan tanah di Negeri-Negeri Melayu F9 Perlu mendapat kebenaran Pejabat Tanah untuk mengutip hasil hutan dan bukannya kebenaran para pembesar Melayu F10 Memberi kuasa kepada Residen negeri untuk menentukan jumlah kawasan kosensi tanah yang diberikan kepada pemodal F11 Perkembangan sistem ekonomi wang dalam kalangan masyarakat Melayu H12a Wang untuk membayar cukai, jual beli, sewa tanah dan sebagainya menyukarkan orang Melayu H12b Orang Melayu bergantung kepada orang tengah untuk meminjam wang dan menjual tanah untuk melangsaikan hutang Dasar British Terhadap Pekebun Kecil F14 Memperkenalkan Akta Tanah simpanan Melayu/ Land Order 1931 / Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi F15 Akta bertujuan mengekalkan tanah orang Melayu daripada berpindah milik dan sebagai petani F16 Memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917 yang melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi F17 Premium dinaikkan untuk permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah F18 Tahun1930-an pembukaan tanah baru untuk getah dilarang sama sekali F19 Dasar perlindungan kepada pemodal dan pengusaha Eropah / Sekatan Stevenson dilaksanakan apabila berlakunya kemerosotan harga getah di pasaran dunia 1930-an F20 Pekebun kecil diberi kuota yang rendah dalam Peraturan Getah Antarabangsa kerana dilihat sebagai satu ancaman kepada pengusaha ladang F21 British juga mengambil langkah menaikkan harga getah di pasaran menyebabkan rakyat tempatan tidak berminat menanam padi F22 Mengelakkan daripada bergantung kepada pengimportan beras dari luar negara H22a British menubuhkan Jabatan Parit dan Tali Air bagi memperbaiki sistem peparitan dan tali air demi membantu penanaman padi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 markah [30 markah]

5

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 1249/3 TINGKATAN 4 SEJARAH KERTAS 3 3.

3

Jelaskan kesan dasar-dasar ekonomi yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pembandaran F1 Kewujudan bandar baru terutama di kawasan yang kaya dengan sumber semula jadi dan kegiatan ekonomi penjajah seperti perlombongan F2 Bandar menjadi pusat perniagaan/pentadbiran seperti Kuala Lumpur dan Taiping F3 Pusat kehidupan masyarakat bertumpu di bandar kerana dilengkapi dengan infrastruktur F4 Bandar baru menjadi tumpuan orang Cina berbanding orang Melayu di kampung dan India di kawasan ladang F5 Menjadi bandar pelabuhan seperti pelabuhan Melaka dan Pulau Pinang F6 Pertambahan penduduk/kepadatan penduduk tinggi yang tinggi di bandar F7 Bandar Kuching muncul sebagai pusat pengumpulan/ pengeksportan gambir/lada hitam F8 Pantai barat lebih membangun berbanding pantai timur kerana dasar ekonomi British F9 Pembukaan tanah ladang yang luas di pantai Barat Pembentukan masyarakat Berbilang Kaum F10 Kedatangan buruh asing/imigran India dan China menyumbang peningkatan penduduk F11 Kemunculan masyarakat berbilang kaum/majmuk F12 Petempatan yang berbeza mengikut kaum F13 Pekerjaan berbeza mengikut kaum F14 Bahasa pertuturan berbeza Sistem Pendidikan Vernakular F15 Kemunculan sekolah vernakular yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar F16 Bahasa pengantar berbeza tidak mampu memupuk unsur perpaduan kerana murid dipisahkan F17 Perkembangan sekolah vernakular Melayu, Tamil, Cina dan Inggeris mempunyai peranan masing-masing mencorakkan masyarakat di Tanah Melayu F18 Wujud jurang sosio-ekonomi antara kaum di Tanah Melayu Kewangan F19 Kemunculan ekonomi wang menyebabkan orang Melayu terpaksa bersaing dan ada yang menjual tanah untuk melangsaikan hutang
6

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 1249/3 TINGKATAN 4 SEJARAH KERTAS 3

F20 Pengenalan institusi perbankan hanya menguntungkan pemodal asing kerana orang Melayu tinggal di luar bandar F21 Bergantung kepada komprador untuk mendapatkan pinjaman wang F22 Perkhidmatan insurans dari luar negara melibatkan insurans kebakaran, insurans nyawa dan sebagainya Sektor Perkilangan F23 Pembangunan sektor perkilangan melibatkan sektor perlombongan dan pertanian untuk keperluan eksport F24 Orang Melayu mundur/terpinggir kerana kebanyakan kilang dimiliki dan diusahakan oleh orang Eropah atau China F25 Masyarakat Melayu khususnya di Pantai Timur, Sabah dan Sarawak telah terpinggir daripada arus pembangunan ekonomi perdana Sistem Pengangkutan dan Perhubungan F26 Perkembangan sistem pengangkutan seperti jalan raya / kereta api memesatkan ekonomi di Tanah Melayu F27 Perkembangan sistem perhubungan seperti telegraf/ telefon/pos/radio di Tanah Melayu menyebabkan hubungan dengan negara luar berjalan lancar F28 Perkhidmatan udara juga diwujudkan F29 Pengenalan kereta bermotor kerana perkembangan jalan raya memesatkan kegiatan ekonomi F30 Sistem pengangkutan telah memesatkan pembukaan tanah baru di kawasan pedalaman untuk tanaman dagangan Perkhidmatan Kesihatan F31 Kemunculan perkhidmatan kesihatan/klinik/hospital demi menjaga tahap kesihatan penduduk F32 Penyakit berjangkit mudah merebak dapat dkurang dan diatasi F33 Pembinaan klinik dan hospital kerajaan di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak F34 Hospital swasta/Tung Shin khusus menjaga kesihatan pekerja lombong di Kuala Lumpur F35 Sanitary Board menjaga kebersihan dan kesihatan bandar sehingga Perang Dunia Kedua dan seterusnya oleh Jabatan Kesihatan Ekonomi F36 Hasil keuntungan ekonomi nergra mengalir ke luar negara F37 Pelaksanaan Akta Tanah Simpanan Melayu F38 Tanah milik orang Melayu tidak subur dan tiada nilai komersial F39 Masyarakat Melayu dibebani dengan cukai dan peraturan F40 Orang Melayu terlibat dengan ekonomi tradisional
7

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 1249/3 TINGKATAN 4 SEJARAH KERTAS 3

F41 Wujud dwiekonomi di Tanah Melayu tidak menyebelahi orang Melayu kerana tinggal di luar Bandar dan kekurangan modal 4. Cadangkan langkah-langakah ke arah matlamat Malaysia sebagai pusat kegiatan ekonomi antarabangsa F1 Menguasai ilmu pengetahuan sebagai persediaan mengeluarkan modal intelek yang bertaraf dunia F2 Menguasai kemahiran dalam semua bidang agar dapat menyediakan tenaga kerja dalam semua aspek dan tidak bergantung kepada buruh luar F3 Menjamin keamanan dan kedaulatan negara agar sentiasa stabil dan penuh dengan keharmonian F4 Mengekalkan perpaduan kaum tanpa sebarang masalah yang menganggu gugat perpaduan kaum dengan mengadakan program yang adil dan saksama dalam aspek politik, ekonomi dan sosial F5 Mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia serta bersyukur dan berbangga sebagai rakyat Malaysia F6 Kreatif dan inovatif dalam semua bidang yang diceburi dan oleh menjadi ikutan serta panduan dalam dan luar negara F7 Menggalakkan pelaburan asing dalam bidang ekonomi seperti perindustrian, pertanian dan lain-lain F8 Memperkukuh pusat kewangan persisir untuk memudahkan program ekonomi berjalan lancar F9 Menaik taraf infrastruktur darat, laut dan udara F10 Menambah tenaga mahir dalam semua bidang politik, ekonomi dan sosial F11 Mewujudkan perdagangan bebas dengan tarif cukai yang berpatutan demi memudahkan pelabur dari dalam dan luar negara F12 Meningkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan baik peringkat pusat mahupun negeri F13 Mengurangkan karenah birokrasi dalam semua aspek ekonomi, politik dan sosial F14 Memberikan bantuan modal kepada usahawan mengikut keperluan semasa F15 Memperkasa peranan MITI dalam menjalankan/promosi perdagangan di Malaysia kepada egara luar F16 Meluaskan pasaran/mencari pasaran baru dalam dan luar negara atau dunia luar F17 Memperkasa wilayah pembangunan ekonomi seperti ECER/Koridor Ekonomi Pantai Timur/Barat/Selatan/Malaysia Timur F18 Meluaskan dagangan dua hala antara negara di dunia seperti
8

1 15 markah

4

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 1249/3 TINGKATAN 4 SEJARAH KERTAS 3

AFTA, Malaysia dan Korea, Jepun dan sebagainya F19 Menjadikan negara hub halal F20 Mempelopori penggunaan dinar emas dalam kalangan negara Islam F21 Memajukan pusat pelancongan yang menjadi tumpuan negara luar serta promosi secara besar-besaran F22 Memelihara bandar warisan dunia seperti Melaka F23 Memperluas hubungan diplomatik antara negara luar/dunia atau serantau F24 Mengadakan pertukaran teknologi dengan negara dunia F25 Melaksanakan tranformasi bidang ekonomi, politik dan sosial untuk penambahbaikan/naik taraf M Mana-mana jawapan yang munasabah 5. Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Malaysia dalam usaha memajukan ekonomi negara di peringkat antarabangsa. Kejayaan Malaysia dalam ekonomi antarabangsa : F1 Bidang Perindustrian : H1a Pembuatan otomobil/industri berat seperti HICOM H1b Menyediakan zon perdagangan bebas H1c Sektor perkilangan dipertingkat dan dimajukan H1d Industri elektronik H1e Pembangunan wilayah pembangunan ekonomi (NCER/ECER/WPI) H1f Koridor raya multimedia F2 Pusat kewangan : H2a Pusat kewangan Islam H2b Pusat kewangan persisir/kawasan bebas cukai/kemudahan kewangan seperti di Labuan H2c Pusat tumpuan ekonomi H2d Pelopor hub/pusat halal dunia H2e Pengeluar makanan halal dunia H2f Sistem bank pusat yang kukuh F3 Pertanian : H3a Pengeluar komoditi dunia (koko/getah/kelapa sawit) H3b Bioteknologi/pertanian sebagai sumber asas bidang perubatan H3c Menjadikan pertanian satu industri bertaraf dunia H3d Pusat pengeluaran herba untuk kegunaan dalam negara dan eksport ke luar negara

1 1 1 1 1 1 1 15 markah

5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 1249/3 TINGKATAN 4 SEJARAH KERTAS 3

F4 Perlombongan : H4a Petrokimia H4b Pelaburan dalam petroleum di luar negara F5 Sistem pengangkutan dan perhubungan : H5a Pengangkutan tambang murah H5b Perkhidmatan cemerlang peringkat dunia H5c Industri perkapalan/Tanjung Pelepas H5d Industri pembuatan kapal F6 Pendidikan : H6a Hub pendidikan bermutu H6b Pusat kecemerlangan pendidikan H6c Universiti berkembar dengan university terkenal luar negara F7 Pelancongan : H7a Pengiktirafan UNESCO F8 Penganjuran sukan antarabangsa H8a Sukan Komanwel F9 Perubatan H9a Moden/Kecanggihan Teknologi perubatan/hospital pakar dengan kos yang lebih murah H9b Perubatan alternative seperti berbekam, acupuncture H9c Perubatan Islam/Pusat Rawatan Islam Kuala Lumpur M Mana-mana jawapan yang munasabah 6 6. i. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan ekonomi negara. ( 5 m ) Cabaran F1 Kewangan : H1a Kekurangan modal H1b Nilai mata wang turun naik/spekulasi mata wang oleh kuasa besar F2 Pelaburan H2a Kejatuhan pasaran saham H2b Pelabur berpindah ke negara lain H2c Masalah menarik pelabur asing

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 markah

1 1 1 1 1 1 1 1

10

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 1249/3 TINGKATAN 4 SEJARAH KERTAS 3

F3 Teknologi H3a Teknologi masih rendah H3b Masih bergantung kepada teknologi luar

1 1 1

F4 Globalisasi H4a Persaingan dengan negara maju H4b Pengiktirafan oleh negara-negara maju H4c Salah guna laman sesawang F5 Pasaran H5a Menembusi pasaran antarabangsa H5b Pasaran terhad H5c Tekanan/sekatan negara maju F6 Tenaga Kerja H6a Kurang mahir H6b Bergantung kepada negara luar H6c Ramai tenaga mahir berkhidmat di luar negara H6d Kurang pengetahuan/kemahiran F7 Gejala Sosial H7a Keruntuhan akhlak masyarakat/golongan remaja H7b Penyalahangunaan dadah yang sentiasa meningkat H7c Nilai-nilai kemanusiaan pudar seperti rasuah, pembunuhan, buang bayi ii. Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. (5m) Langkah Mengatasi F1 Penguasaan ilmu H1a Menjadi hub pendidikan H1b Mengubahsuai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa H1c Pendidikan sepanjang hayat H1d Melahirkan modal insan bertaraf dunia H1e Pendidikan maya H1f Pendidikan ke luar negara H1h Program berkembar universiti tempatan dengan luar negara

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 markah

1 1 1 1 1 1 1 1

11

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 1249/3 TINGKATAN 4 SEJARAH KERTAS 3

F2 Kemahiran H2a Penguasaan ICT dan teknologi maklumat H2b Menambah bilangan tenaga professional dalam/luar negara H2c Menambah pusat pengajian tinggi yang berkaitan kemahiran H2d Mendapatkan latihan di luar negara F3 R&D H3a Menghasilkan produk berkualiti tinggi H3b Memperuntukkan dana yang mencukupi H3c Mendapatkan hak milik/paten H3d Meneroka bidang baru yang menguntungkan negara F4 Kewangan H4a Penggabungan bank H4b Tambatan mata wang H4c Memperkenalkan dinar emas H4d Memperluas perbankan Islam F5 Pasaran H5a Meningkatkan kualiti barangan H5b Mencari pasaran baru H5c Mengadakan promosi/pameran H5d E-dagang/E-ekonomi F6 Modal Insan H6a Memperkukuh jati diri/PLKN H6b Menerapkan integrity/anti rasuah H6c Memperkasa sekolah agama H6d Konsep 1 Malaysia H6e Merealisasikan Wawasan 2020 H6f Mendaulatkan Bahasa Melayu, memperkasa Bahasa Inggeris H6g Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 markah

7. Penerapan nilai-nilai murni /iktibar/ pattriotisme daripada dasar British terhadap ekonomi demi memajukan negara kita. Nyatakan nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi yang boleh diterapkan demi kemajuan negara kita. F1 Kerjasama/perpaduan antara kaum Melayu, India dan Cina F2 Kegigihan/kesungguhan bekerja/rajin bekerja dalam apa jua
12

1 1

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 1249/3 TINGKATAN 4 SEJARAH KERTAS 3

bidang yang diceburi F3 Jati diri yang utuh sebagai rakyat Malaysia demi menjaga nama baik negara di mata dunia F4 Kebijaksanaan pemimpin/Perdana Menteri/Menteri Kabinet F5 Berdaya saing dalam semua bidang F6 Pembangunan dan penyelidikan F7 Penguasaan ilmu pengetahuan F8 Berkemahiran tinggi dalam pelbagai bidang F9 Memanfaatkan sumber yang ada di Malaysia untuk kemajuan negara F10 Bijak mengambil peluang untuk kemajuan diri, masyarakat, bangsa dan negara F11 Bersyukur dengan kemajuan negara dalam aspek, ekonomi, politik dan sosial F12 Berani mengambil risiko F13 Berjimat-cermat/menabung untuk masa depan F14 Berani mempertahankan negara/berkorban untuk negara M Mana-mana jawapan yang munasabah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 markah 1 1 1 1 1 5 markah

8. Rumusan F1 Pengetahuan yang diperoleh F2 Iktibar kepada diri F3 Iktibar kepada agama F4 Iktibar kepada masyarakat F5 Iktibar kepada negara. F7 Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang cemerlang.

13