PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ________________________________________________________________________ HBAE1403 MENGGAMBAR MEI 2013 ________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR 1.

Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. (a) Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail.
7. Tugasan anda hendaklah diserahkan pada 12hb-14hb Julai 2013 atau Tutorial 4 (TUTOR). Serahan selepas 14hb Julai 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima.

modul

8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

PENILAIAN

50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. plagiarisme dikesan.Tugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. . Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 . markah akan dipotong seperti berikut:    Jika Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 .

kreativiti. kaedah) [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE . guru Pendidikan Seni Visual. Tugasan esei anda perlu diserahkan bersama dengan contoh karya seni kanak-kanak yang dipilih. (Kata kunci: apresiasi.SOALAN TUGASAN Terdapat dua ungkapan mengenai apresiasi seni yang diutarakan oleh Herbert Read dalam teori perkembangan seni kanak-kanak iaitu. “Art is creative self expression” dan “Works of art express and communicative universal values” Huraikan kenyataan di atas dengan menunjukkan perkaitan antara peranan guru Pendidikan Seni Visual untuk mengembangkan kreativiti kanak-kanak dengan hasilan seni kanak-kanak. teknik dan penilaian anda terhadap satu (1) hasilan seni kanak-kanak yang dipilih. bahan. proses artistik. Apresiasi seni perlu menyeluruh yang berkait dengan tema.

teknik dan penilaian seni. Karya seni kanak-kanak dikaitkan dengan kreativiti dan psikologi kanak-kanak. bahan. Maklumat Sokongan (Sorotan Kajian) Perbincangan secara ringkas serta umum tentang proses dan kaedah apresiasi seni. bahan.RUBRIK TUGASAN KOD KURSUS : HBAE 1403 KURSUS : MENGGAMBAR Kriteria Pemberatan Lemah 1 Pengenalan yang umum dan lemah tentang guru pendidikan seni. Karya seni kanakkanak dikaitkan dengan kreativiti. 20 2 Karya seni kanak-kanak dihurai secara umum dan tidak berfokus. Melebihi Piawai 4 Pengenalan yang menarik dan jelas tentang peranan guru pendidikan seni di sekolah (pengetahuan seni dan kreativiti kanakkanak). Dihurai secara umum dan sederhana. Ada rujukan karya seni. Ada rujukan karya seni Markah Penuh 4 5 Isi KandunganPerbincangan tentang proses artistic dengan menggunapakai kaedah apresiasi seni. Dihurai dengan baik. Membincangkan secara terperinci mengenai proses artistik dengan menggunakan kaedah apresiasi seni iaitu tema. 8 . Menepati Piawai 3 Pengenalan yang baik tentang peranan guru pendidikan seni di sekolah (pengetahuan seni dan kreativiti kanak-kanak). Membincangkan dengan baik tentang tentang proses dan kaedah apresiasi seni termasuk tema. Dihurai dengan terperinci dan menarik. Pengenalan 1 Menepati Sebahagian Piawai 2 Pengenalan yang sederhana tentang peranan guru pendidikan seni di sekolah. teknik dan penilaian guru PSV. Karya seni kanakkanak dikaitkan dengan kreativiti. Perbincangan yang sederhana dan huraian secara umum tentang proses dan kaedah apresiasi seni. Tiada rujukan karya seni.

Kesimpulan yang baik dan menjawab persoalan tugasan dengan baik. Wajaran adalah berat sesuatu bahagian bergantung pada kepentingan maklumat yang diperlukan. tidak menjawab persoalan tugasan. Kebanyakan keterangan tidak disusun mengikut logik dan penulisan kurang bermakna . Keterangan disusun mengikut logik dan ditulis secara berkesan dan amat menarik . Keterangan disusun mengikut logik dan ditulis dengan baik. JUMLAH 4 4 40 * * Jumlah markah akan ditukar kepada 40 peratus. Organisasi 1 Kesimpulan yang boleh diterima tetapi tidak menjawab persoalan tugasan dengan baik. Beberapa keterangan disusun mengikut logik tetapi cara penulisan tidak menarik. Kesimpulan yang kukuh dan menjawab persoalan tugasan dengan jelas dan menyeluruh. .Kesimpulan 1 Kesimpulan yang umum.

Guna gaya APA. Laman web untuk rujukan yang lampirkan artikel bersama tugasan. berkaitan dengan soalan tugasan dicetak serta 2. Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. 1. Menggunakan gambar / foto / lakaran / ilustrasi untuk membantu menjelaskan jawapan tugasan anda. Lampiran III: CONTOH PANDUAN TUTOR 2. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. Ada Pengenalan – Isi Kandungan – Kesimpulan – Bibliografi . 3. 3.Lampiran Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. Memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES. Buat pencarian di buku/internet berkaitan definisi dan kata kunci dalam proses untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tugasan. 5. Mewawancara tokoh kraf/ guru seni bagi mendapatkan bantuan yang diperlukan mengenai tugasan. 5. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Membuat rujukan di perpustakaan bagi mendapatkan maklumat berkaitan tugasan. 4. 4. LAIN-LAIN PANDUAN MENGIKUT KEPERLUAN KURSUS DAN KREATIVITI SME .Lampiran II: CONTOH PANDUAN PELAJAR 1 Anda dinasihatkan: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful