P. 1
Pendidikan Jasmani : Kajian ujian, penilaian dan pengukuran

Pendidikan Jasmani : Kajian ujian, penilaian dan pengukuran

|Views: 19,479|Likes:
Published by rider_frs
berdasarkan bateri-bateri ujian yang dijalankan di sekolah untuk mendapatkan data-data
berdasarkan bateri-bateri ujian yang dijalankan di sekolah untuk mendapatkan data-data

More info:

Published by: rider_frs on Apr 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

original

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22

03

Penghargaan

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izin-Nya, saya dapat menyiapkan
tugasan ini dengan sempurna.

Saya ini mengucapkan jutaan terima kasih yang juga penghargaan khusus buat
kerana segala tunjuk ajar serta membimbing saya dalam menyiapkan tugasan ini.

Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan PISMK -OUM
Pengajian Melayu yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini.
Penghargaan juga kepada orang yang terlibat secara langsung atau tidak dalam
menjayakan tugasan ini.

Akhir sekali, penghargaan istimewa buat ibu bapa saya yang banyak memberi
galakan dan sokongan agar memastikan saya berjaya dalam pelajaran.

Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal daripada Yang Maha Esa.

Sekian, terima kasih.

Pengenalan

Di Malaysia perhatian terhadap kecergasan bermula dalam tahun 70-an dengan
kewujudan ujian kecergasan. Dengan kesedaran peranan kecergasan kepada

1

KECERGASAN FIZIKAL

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22

03

pembangunan negara, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melancarkan
program ‘Malaysia Cergas’ pada tahun 1985.

Usaha ke arah ini disokong oleh Kementerian Pendidikan Malaysia apabila
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dijadikan mata pelajaran teras dalam Kurikulum
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989.

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) juga turut menyumbang ke arah kecergasan
dengan kempen bertema mereka. Antara kempen yang berasaskan tingkah laku
ialah 1998-Senaman dan Kecergasan, 2000-Kehidupan Keluarga yang Sihat, 2001-
Kesihatan Mental dan 2002-Promosi Persekitaran Sihat.

Setelah kita memutuskan bahawa kita perlu bersenam, maka kita seharusnya
menilai tahap kecergasan semasa. Selepas menjalani beberapa ujian yang
dicadangkan kita akan dapat tahu pada tahap manakah kita perlu mula bersenam.
Ini membolehkan tubuh kita menerima senaman beransur-ansur di samping
mengelak kecederaan.

Kecergasan

Fisiologi

Kecergasan

Sosial

Kecergasan

Psikologikal

Kecergasan

Fizikal

Kecergasan

Sosial

Kecergasan

Mental

Kecergasan

Emosi

Kecergasan

Kerohanian

Ujian kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada:

➢Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan
➢Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kemahiran motor

2

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22

03

KESIHATAN

KEMAHIRAN MOTOR

Komposisi Badan
Fleksibiliti
Daya Tahan Kardiovaskular
Kekuatan Otot
Daya Tahan Otot

Ketangkasan
Kuasa
Imbangan
Masa Reaksi
Kelajuan
Koordinasi

Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

Ujian merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mendapat maklumat murid.
Ia boleh mengambil beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan, bateri
prestasi tahap fizikal, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod
anekdotal.

Menurut Borhan Yusof (2008), ujian ialah satu instrumen atau alat yang digunakan
untuk mendapatkan maklumat murid sebelum, semasa, dan selepas pengajaran.

Pengukuran ialah suatu proses mengutip maklumat berangka tentang ciri-ciri
tertentu yang dipunyai oleh seseorang . pengukuran juga boleh ditakrifkan sebagai
membina, mentadbir dan memberi nilai kepada ujian.

Manakala penilaian merupakan suatu proses untuk mengumpul, menganalisis dan
mentafsir data yang dikutip. Ia juga meliputi ujian dan pengukuran.

Tujuan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

3

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22

03

Penilaian adalah bertujuan :

1.Memfokuskan kepada setiap orang murid

Setiap murid adalah unik. Hasil penilaian dapat memberi maklumat tentang
kelebihan dan kelemahan seseorang murid. Dengan itu, guru dapat
mengaplikasikan prinsip pendidikan jasmani membangun untuk meningkatkan
lagi prestasi murid.

2.Menentukan status semasa murid

Mengikut Kirkendal, Gruber dan Johnson (1987) penentuan status meliputi :
a)Pemberian gred
b)Mengecualikan pelajar dari suatu aktiviti
c)Memberi maklum balas untuk meningkatkan prestasi
d)Menetapkan seseorang individu dalam kumpulan tertentu dan
e)Menentu aktiviti tertentu.

3.Memilih wakil sekolah

Hasil penilaian juga boleh diguna untuk memberi maklumat bagi tujuan
memilih wakil sekolah. Penilaian menggunakan kriteria-kriteria tertentu
membolehkan proses pemilihan dilaksanakan dengan lebih saksama.

4.Memotivasikan murid

Penilaian memberi maklum balas prestasi kepada seseorang murid. Ia dapat
memberi kesan positif kepada murid berkenaan. Sebaliknya jika keputusan
penilaian disalahgunakan makan kesan negatif akan timbul dan ini akan
menyebabkan seseorang itu menjadi hampa dan putus asa.

5.Menilai pengajaran dan program pendidikan jasmani

Penilaian boleh digunakan untuk menentukan pencapaian objektif program
pendidikan jasmani dan kesihatan. Penilaian memberi maklum balas sama
ada program tertentu berkesan. Ini memberi peluang kepada guru dan pihak
pentadbir untuk mengubah strategi pengajaran bagi memastikan objektif yang
diharapkan tercapai.

6.Membekalkan maklumat untuk kajian lain

Penilaian membolehkan maklumat digunakan untuk kajian lain.

4

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22

03

Sejarah Instrumen

Penilaian merupakan satu proses yang dijalankan dari semasa ke semasa, di
sekolah, untuk menentukan keberkesanan pengajaran pembelajaran sesuatu mata
pelajaran. Penilaian telah dijalankan untuk semua mata pelajaran kecuali Pendidikan
Jasmani secara rasmi dari dulu hingga 1987. Pada tahun 1989, dalam kurikulum
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), penilaian formal telah diperkenalkan untuk
mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi pelajar Tingkatan Satu. Buat pertamanya,
markah atau gred Pendidikan Jasmani di masukkan dalam buku laporan pelajar.
Salah satu aspek yang ditekankan ialah kecergasan fizikal di mana pencapaian
pelajar diukur melalui Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA).

Latar belakang Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA)

Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) telah dijalankan buat pertama kali di sekolah pada
awal tahun 70an. Ujian tersebut pada masa itu mengandungi 6 aktiviti iaitu :

a)Ujian Kelembutan
b)Baling bola sofbol
c)Lompat Sargent ( Lompatan Menegak)
d)Mendagu
e)Lari ulang-alik

5

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22

03

f)600 ela lari/jalan

Pada awal tahun 80an, Unit Pendidikan Jasmani dan Sukan, Bahagian Sekolah,
telah ditugaskan mengkaji semula Ujian Daya Tenaga Asas kerana didapati bahawa
ujian yang dijalankan pada masa itu kurang sesuai dan agak bermasalah.
Jawatankuasa yang dilantik telah menjalankan beberapa percubaan dengan
kerjasama sekolah-sekolah di negeri. Ia telah memutuskan bahawa ujian baru hanya
akan menguji aspek-aspek kecergasan yang berdasarkan kesihatan sahaja.
Jawatankuasa ini juga memilih aktiviti yang dianggapkan lebih bermakna, mudah
diurus dan tidak memerlukan banyak alat. Hasil keputusan jawatankuasa ini ilah
Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) yang sedang dijalankan di sekolah telah diperoleh.
Ujian ini mengandungi empat aktiviti sahaja iaitu :

a)Bangkit Tubi
b)Tekan tubi
c)Jangkauan melunjur
d)Larian 1500m

Untuk memastikan bahawa ujian ini dijalankan di semua sekolah menengah,
Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghantar Surat
Pekeliling Ikhtisa Bil 2/1988, iaitu pindaan kepada Surat Pekeliling Ikhtisa Bil 3/79
kepada semua negeri untuk edaran ke sekolah-sekolah.

Untuk menentukan bahawa ujian yang sedang dijalankan masih sesuai mengikut
perkembangan terbaru dalam bidang penilaian kecergasan, dan untuk mengemas
kini markah-markah yang terdapat dalam buku panduan UDTA, satu seminar
penilaian kecergasan telah diadakan pada 5 hingga 7 Oktober di Port Dickson. Pada
waktu itu, Penyelia Pendidikan negeri dan wakil bahagian-bahagian di Kementerian
Pendidikan yang terlibat dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
telah dijemput menghadiri seminar ini.

Dalam seminar tersebut, beberapa cadangan pengubahsuaian telah dibuat dan
persetujuan telah diperoleh untuk sekali lagi melantik satu jawatankuasa kecil bagi
mengkaji cadangan seminar dengan lebih mendalam. Jawatankuasa kecil yang
dilantik telah bermesyuarat di Ipoh pada 5 dan 6 November 1992. Setakat ini,
jawatankuasa ini telah mengemukakan beberapa cadangan untuk pertimbangan
pihak yang bertanggungjawab di Kementerian Pendidikan.

6

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22

03

Tugasan

Soalan 1

a.Anda dikehendaki menyediakan bateri ujian untuk Lima (5) komponen yang
hendak diuji. Instrumen tersebut terdiri daripada :
i.Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berasaskan
kesihatan
ii.Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berlandaskan
lakuan motor
iii.Satu instrument untuk mengukur kemahiran
b.Setiap intrument hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut :

i.

Pengenalan, pendahuluan

ii.

Nama ujian

iii.

Objektif pengujian

iv.

Fungsi ujian

v.

Sejarah instrumen

vi.

Korelasi kesahan, kebolehpercayaan, keobjektiviti (jika ada)

vii.

Prosedur pelaksanaan ujian
viii.Alatan yang diperlukan
ix.

Limitasi pelaksanaan

x.

Organisasi pentadbiran ujian
c.Instrumen yang lengkap disediakan hendaklah ditadbirkan untuk
mendapatkan data dan maklumat. Oleh itu, anda dikehendaki melaksanakan
pengujian dan pengukuran dengan memilih subjek daripada murid Tahap Dua

7

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22

03

di sekolah yang di pilih dalam kapasiti sebuah kelas dengan melaksanakan
proses yang sewajarnya.

Soalan 2

a.Berdasarkan data dan maklumat hasil pengujian, pengukuran yang
telah dilaksanakan, anda dikehendaki membuta rumusan, penilaian
dan analisis hasil daripada pengujian tersebut.

Berdasarkan soalan 1, kami telah menjalankan ujian pengukuran dan penilaian pada
butiran-butiran yang berikut :

Tempat : Sek. Keb. Permaisuri Nur Zahirah

Sampel : Murid Tahun 4 Dinamik iaitu Tahap Dua

Bilangan responden : 30 orang (11 lelaki dan 19 perempuan)

Bateri ujian :

○Berasaskan Kesihatan

:

Bangkit Tubi

○Berasaskan Kesihatan

:

Jangkauan Melunjur

○Berasaskan Lakuan Motor:

Lari Pecut 30m

○Berasaskan Lakuan Motor:

Lompat Jauh Berdiri

○Berasaskan Kemahiran

:

Permainan Badminton

Tarikh : 3 March 2009

Masa : 8.00 pagi - 10.00 pagi

AJK ujian penilaian dan pengukuran

○Hafizuddin Faries B. Fisal ( Lompat Jauh Berdiri)
○Mohd Asmadi B. Zainal Abidn ( Bangkit Tubi)
○Aman Sah B. Mad Som ( Lari Pecut 30 m)
○Mohd Farid B. Tajul Ariffin (Lari Pecut 30 m)
○Wan Mohd Hanif B. Wan Daud ( Jangkauan Melunjur)
○Mohd Zahid B. Abdullah Sani ( Badminton)
○Mohd Nazim B. Md Derus ( Badminton)

8

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22

03

Limitasi Pelaksanaan Ujian

1.

Ujian ini hanya dijalankan di sekolah rendah sahaja iaitu S.K.
Permaisuri Nur Zahirah.

2.

Hanya satu kelas sahaja iaitu murid dari tahun 4 Dinamik yang diuji.

3.

Bilangan sampel hanya 30 orang iaitu 11 lelaki dan 19 perempuan.

4.

Bateri ujian hanya melibatkan 5 instrument sahaja.

5.

Masa yang terhad iaitu selama 1 hari dan pada sebelah pagi sahaja
ujian ini dilaksanakan.

6.

Masa yang diberikan hanya lebih kurang 2 jam dari jam 8 pagi hingga
pukul 10 pagi.

7.

Ada responden yang tidak membawa pakaian pendidikan jasmani
ketika sesi ujian dijalankan.

8.

Murid yang kurang sihat dikecualikan daripada melakukan ujian ini.

9.

Murid yang tidak berpakaian sukan (perempuan) juga dikecualikan
bagi menitikberatkan aspek keselamatan.

9

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22

03

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->