UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Penghargaan Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izin-Nya, saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Saya ini mengucapkan jutaan terima kasih yang juga penghargaan khusus buat kerana segala tunjuk ajar serta membimbing saya dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan PISMK -OUM Pengajian Melayu yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Penghargaan juga kepada orang yang terlibat secara langsung atau tidak dalam menjayakan tugasan ini. Akhir sekali, penghargaan istimewa buat ibu bapa saya yang banyak memberi galakan dan sokongan agar memastikan saya berjaya dalam pelajaran. Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal daripada Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih.

Pengenalan Di Malaysia perhatian terhadap kecergasan bermula dalam tahun 70-an dengan kewujudan ujian kecergasan. Dengan kesedaran peranan kecergasan kepada
1

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

pembangunan negara, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melancarkan program ‘Malaysia Cergas’ pada tahun 1985.

Usaha ke arah ini disokong oleh Kementerian Pendidikan Malaysia apabila Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dijadikan mata pelajaran teras dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989.

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) juga turut menyumbang ke arah kecergasan dengan kempen bertema mereka. Antara kempen yang berasaskan tingkah laku ialah 1998-Senaman dan Kecergasan, 2000-Kehidupan Keluarga yang Sihat, 2001Kesihatan Mental dan 2002-Promosi Persekitaran Sihat.

Setelah kita memutuskan bahawa kita perlu bersenam, maka kita seharusnya menilai tahap kecergasan semasa. Selepas menjalani beberapa ujian yang dicadangkan kita akan dapat tahu pada tahap manakah kita perlu mula bersenam. Ini membolehkan tubuh kita menerima senaman beransur-ansur di samping mengelak kecederaan.

Kecergasan Fisiologi Kecergasan Fizikal

Kecergasan Sosial Kecergasan Sosial Kecergasan Mental

Kecergasan Psikologikal Kecergasan Emosi Kecergasan Kerohanian

Ujian kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada: ➢ Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan ➢ Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kemahiran motor

KECERGASAN FIZIKAL

2

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

KESIHATAN  Komposisi Badan  Fleksibiliti  Daya Tahan Kardiovaskular  Kekuatan Otot  Daya Tahan Otot

KEMAHIRAN MOTOR  Ketangkasan  Kuasa  Imbangan  Masa Reaksi  Kelajuan  Koordinasi

Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani Ujian merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mendapat maklumat murid. Ia boleh mengambil beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan, bateri prestasi tahap fizikal, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod anekdotal. Menurut Borhan Yusof (2008), ujian ialah satu instrumen atau alat yang digunakan untuk mendapatkan maklumat murid sebelum, semasa, dan selepas pengajaran. Pengukuran ialah suatu proses mengutip maklumat berangka tentang ciri-ciri tertentu yang dipunyai oleh seseorang . pengukuran juga boleh ditakrifkan sebagai membina, mentadbir dan memberi nilai kepada ujian. Manakala penilaian merupakan suatu proses untuk mengumpul, menganalisis dan mentafsir data yang dikutip. Ia juga meliputi ujian dan pengukuran.

Tujuan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani
3

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Penilaian adalah bertujuan : 1. Memfokuskan kepada setiap orang murid Setiap murid adalah unik. Hasil penilaian dapat memberi maklumat tentang kelebihan dan kelemahan seseorang murid. Dengan itu, guru dapat mengaplikasikan prinsip pendidikan jasmani membangun untuk meningkatkan lagi prestasi murid.

2. Menentukan status semasa murid Mengikut Kirkendal, Gruber dan Johnson (1987) penentuan status meliputi : a) Pemberian gred b) Mengecualikan pelajar dari suatu aktiviti c) Memberi maklum balas untuk meningkatkan prestasi d) Menetapkan seseorang individu dalam kumpulan tertentu dan e) Menentu aktiviti tertentu.

3. Memilih wakil sekolah Hasil penilaian juga boleh diguna untuk memberi maklumat bagi tujuan memilih wakil sekolah. Penilaian menggunakan kriteria-kriteria tertentu membolehkan proses pemilihan dilaksanakan dengan lebih saksama.

4. Memotivasikan murid Penilaian memberi maklum balas prestasi kepada seseorang murid. Ia dapat memberi kesan positif kepada murid berkenaan. Sebaliknya jika keputusan penilaian disalahgunakan makan kesan negatif akan timbul dan ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi hampa dan putus asa. 5. Menilai pengajaran dan program pendidikan jasmani Penilaian boleh digunakan untuk menentukan pencapaian objektif program pendidikan jasmani dan kesihatan. Penilaian memberi maklum balas sama ada program tertentu berkesan. Ini memberi peluang kepada guru dan pihak pentadbir untuk mengubah strategi pengajaran bagi memastikan objektif yang diharapkan tercapai. 6. Membekalkan maklumat untuk kajian lain Penilaian membolehkan maklumat digunakan untuk kajian lain.

4

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Sejarah Instrumen Penilaian merupakan satu proses yang dijalankan dari semasa ke semasa, di sekolah, untuk menentukan keberkesanan pengajaran pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Penilaian telah dijalankan untuk semua mata pelajaran kecuali Pendidikan Jasmani secara rasmi dari dulu hingga 1987. Pada tahun 1989, dalam kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), penilaian formal telah diperkenalkan untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi pelajar Tingkatan Satu. Buat pertamanya, markah atau gred Pendidikan Jasmani di masukkan dalam buku laporan pelajar. Salah satu aspek yang ditekankan ialah kecergasan fizikal di mana pencapaian pelajar diukur melalui Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA).

Latar belakang Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) telah dijalankan buat pertama kali di sekolah pada awal tahun 70an. Ujian tersebut pada masa itu mengandungi 6 aktiviti iaitu :

a) b) c) d) e)

Ujian Kelembutan Baling bola sofbol Lompat Sargent ( Lompatan Menegak) Mendagu Lari ulang-alik
5

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

f) 600 ela lari/jalan Pada awal tahun 80an, Unit Pendidikan Jasmani dan Sukan, Bahagian Sekolah, telah ditugaskan mengkaji semula Ujian Daya Tenaga Asas kerana didapati bahawa ujian yang dijalankan pada masa itu kurang sesuai dan agak bermasalah. Jawatankuasa yang dilantik telah menjalankan beberapa percubaan dengan kerjasama sekolah-sekolah di negeri. Ia telah memutuskan bahawa ujian baru hanya akan menguji aspek-aspek kecergasan yang berdasarkan kesihatan sahaja. Jawatankuasa ini juga memilih aktiviti yang dianggapkan lebih bermakna, mudah diurus dan tidak memerlukan banyak alat. Hasil keputusan jawatankuasa ini ilah Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) yang sedang dijalankan di sekolah telah diperoleh. Ujian ini mengandungi empat aktiviti sahaja iaitu : a) b) c) d) Bangkit Tubi Tekan tubi Jangkauan melunjur Larian 1500m

Untuk memastikan bahawa ujian ini dijalankan di semua sekolah menengah, Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghantar Surat Pekeliling Ikhtisa Bil 2/1988, iaitu pindaan kepada Surat Pekeliling Ikhtisa Bil 3/79 kepada semua negeri untuk edaran ke sekolah-sekolah. Untuk menentukan bahawa ujian yang sedang dijalankan masih sesuai mengikut perkembangan terbaru dalam bidang penilaian kecergasan, dan untuk mengemas kini markah-markah yang terdapat dalam buku panduan UDTA, satu seminar penilaian kecergasan telah diadakan pada 5 hingga 7 Oktober di Port Dickson. Pada waktu itu, Penyelia Pendidikan negeri dan wakil bahagian-bahagian di Kementerian Pendidikan yang terlibat dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan telah dijemput menghadiri seminar ini. Dalam seminar tersebut, beberapa cadangan pengubahsuaian telah dibuat dan persetujuan telah diperoleh untuk sekali lagi melantik satu jawatankuasa kecil bagi mengkaji cadangan seminar dengan lebih mendalam. Jawatankuasa kecil yang dilantik telah bermesyuarat di Ipoh pada 5 dan 6 November 1992. Setakat ini, jawatankuasa ini telah mengemukakan beberapa cadangan untuk pertimbangan pihak yang bertanggungjawab di Kementerian Pendidikan.

6

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Tugasan Soalan 1
a. Anda dikehendaki menyediakan bateri ujian untuk Lima (5) komponen yang

hendak diuji. Instrumen tersebut terdiri daripada : i. Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berasaskan kesihatan
ii. Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berlandaskan

lakuan motor iii. Satu instrument untuk mengukur kemahiran b. Setiap intrument hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Pengenalan, pendahuluan Nama ujian Objektif pengujian Fungsi ujian Sejarah instrumen Korelasi kesahan, kebolehpercayaan, keobjektiviti (jika ada) Prosedur pelaksanaan ujian Alatan yang diperlukan Limitasi pelaksanaan Organisasi pentadbiran ujian

c. Instrumen yang lengkap disediakan hendaklah ditadbirkan untuk mendapatkan data dan maklumat. Oleh itu, anda dikehendaki melaksanakan pengujian dan pengukuran dengan memilih subjek daripada murid Tahap Dua

7

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

di sekolah yang di pilih dalam kapasiti sebuah kelas dengan melaksanakan proses yang sewajarnya.

Soalan 2
a. Berdasarkan data dan maklumat hasil pengujian, pengukuran yang

telah dilaksanakan, anda dikehendaki membuta rumusan, penilaian dan analisis hasil daripada pengujian tersebut.

Berdasarkan soalan 1, kami telah menjalankan ujian pengukuran dan penilaian pada butiran-butiran yang berikut :

• • • •

Tempat : Sek. Keb. Permaisuri Nur Zahirah Sampel : Murid Tahun 4 Dinamik iaitu Tahap Dua Bilangan responden : 30 orang (11 lelaki dan 19 perempuan) Bateri ujian :
○ ○ ○ ○ ○

Berasaskan Kesihatan Berasaskan Kesihatan

: :

Bangkit Tubi Jangkauan Melunjur Lari Pecut 30m Lompat Jauh Berdiri Permainan Badminton

Berasaskan Lakuan Motor : Berasaskan Lakuan Motor : Berasaskan Kemahiran :

• •

Tarikh : 3 March 2009 Masa : 8.00 pagi - 10.00 pagi AJK ujian penilaian dan pengukuran ○ Hafizuddin Faries B. Fisal ( Lompat Jauh Berdiri) ○ Mohd Asmadi B. Zainal Abidn ( Bangkit Tubi) ○ Aman Sah B. Mad Som ( Lari Pecut 30 m) ○ Mohd Farid B. Tajul Ariffin (Lari Pecut 30 m) ○ Wan Mohd Hanif B. Wan Daud ( Jangkauan Melunjur) ○ Mohd Zahid B. Abdullah Sani ( Badminton) ○ Mohd Nazim B. Md Derus ( Badminton)
8

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Limitasi Pelaksanaan Ujian

1.

Ujian ini hanya dijalankan di sekolah rendah sahaja iaitu S.K. Permaisuri Nur Zahirah.

2. 3. 4. 5.

Hanya satu kelas sahaja iaitu murid dari tahun 4 Dinamik yang diuji. Bilangan sampel hanya 30 orang iaitu 11 lelaki dan 19 perempuan. Bateri ujian hanya melibatkan 5 instrument sahaja. Masa yang terhad iaitu selama 1 hari dan pada sebelah pagi sahaja ujian ini dilaksanakan.

6. 7. 8. 9.

Masa yang diberikan hanya lebih kurang 2 jam dari jam 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Ada responden yang tidak membawa pakaian pendidikan jasmani ketika sesi ujian dijalankan. Murid yang kurang sihat dikecualikan daripada melakukan ujian ini. Murid yang tidak berpakaian sukan (perempuan) juga dikecualikan bagi menitikberatkan aspek keselamatan.

9

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

BATERI UJIAN 1 (LARI PECUT 30M)

Nama ujian

: Lari pecut 30 meter

Pendahuluan : i. Larian pecut adalah satu pergerakan dari satu titik ke satu titik. kelajuan angin, permukaan balapan. iii. Masa larian juga dicatatkan iv. Ada dua faktor yang boleh dikuasai oleh pelari-pelari pecut iaitu faktor kelajuan dan jarak langkah semasa berlari.

ii. Larian pecut ini bergantung pula kepada beberapa faktor seperti jarak,

10

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

v. Untuk menguasai kelajuan kaki, pelari haruslah mempunyai koordinasi,

kelenturan yang tinggi dan keupayaan merehatkan diri atau badan semasa berlari.
vi. Bagi faktor jarak langkah pula ianya bergantung kepada panjang kaki,

kekuatan dan mobiliti semasa bergerak. Pelari biasanya mempunyai jarak langkah 1.5 meter hingga 2 meter. Jarak langkah boleh ditingkatkan dengan latihan yang menekankan kepada latihan pergelangan kaki, lutut dan sendi pinggang. Objektif Ujian : Mengukur kepantasan murid memecut sejauh 30 meter dari kedudukan berdiri Kesahan dan Kebolehpercayaan : Larian ini adalah sah kerana berkaitan dengan jumlah pengambilan oksigen yang maksimum. Prosedur ujian :
1. Murid bersedia dalam kedudukan berdiri di belakang garisan permulaan. 2. Penguji memberi isyarat “sedia” dan “lari” di samping meniup wisel. 3. Catatan masa dimulakan oleh seorang penguji yang berada di garisan

penamat dan berhenti apabila murid melepasi garisan penamat.
4. Dua percubaan diberikan dengan catatan masa terpantas diambil.

Alatan yang digunakan : i. ii. iii. iv. Pita ukur Jam randik Wisel Skitel

Organisasi perlaksanaan :

11

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Lari Pecut 30m

Sejarah :  Lari pecut merupakan salah satu acara terawal dalam pertandingan olahraga yang pernah dicatatkan. Pada zaman moden, antara rujukan terawal ialah pertandingan di kalangan pekerja serta orang suruhan bangsawan. Pada abad ke-19 lari pecut menjadi semakin popular. Acara stade adalah antara acara yang mula-mula dipertandingkan dan melibatkan jarak 192 meter. Jarak ini juga merupakan panjang stadium yang digunakan. Berikutan ini acara ulang alik yang dinamakan dialos berjarak 384 (192 meter x 2 ) diadakan. Pada zaman olimpik kuno, larian bermula dengan blok permulaan yang dibina melintang keluasan stadium berkenaan.

 Blok permulaan diperbuat daripada ketulan batu marmar. Blok permulaan disediakan dengan lubang saiz tapak kaki. Semua atlet menggunakan blok yang tetap walaupun saiz kaki mereka berbeza. Pagar permulaan yang dinamakan husplex digunakan untuk memulakan perlumbaan. Perkembangan lari pecut pada abad 19 terbatas kerana tiada undang-undang dan peraturanperaturan, prosedur permulaan dan penjagaan masa yang tepat. Pelbagai cara permulaan digunakan, sehingga menjadi masalah mengenai cara mana yang patut digunakan. Walaubagaimanapun persetujuan dibuat untuk menjadikan cara permulaan berdiri sebagai cara permulaan yang paling baik dan diterima oleh semua pihak.

 Pada tahun 1880an ramai jurulatih membuat percubaan cara memulakan sesuatu larian. Antara permulaan awal ialah “pencil start”, di mana para atlet
12

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

berlari 20 meter pertama dengan memegang pensil. Permulaan dimulakan dengan persetujuan dan tembakan. Kemudian wujudlah gaya dekam pada tahun 1884. Di Australia gaya ini dikenali sebagai kangaroo start. Sebelum tahun 1921 kebanyakkan pertandingan hanya untuk lelaki sahaja, pertandingan pertama untuk wanita telah diperkenalkan pada tahun 1921 di Monte Carlo.  Dalam acara 100 meter, rekod rasmi lelaki yang pertama dilakukan oleh Harald Andersson dari Switzerland pada tahun 1890 dengan catatan 11.0, Marlies Gohr dari Jerman pula adalah pemegang rekod pertama dengan 10.88 saat yang dibuat pada Sukan Olimpik tahun 1928. Dalam acara 200 meter, rekod larian sebelum olimpik moden dibayangi oleh larian yang dibuat pada jarak lurus tanpa selekoh. Charles Wood merupakan orang pertama yang mencatat 22 saat. Bagi wanita acara 200 meter diperkenalkan dalam Sukan Olimpik 1948, Wilma Rudolph dari Amerika Syarikat adalah pemegang rekod pada tahun tersebut dengan masa 22.9.

 Dalam acara 400 meter, Maxie Long adalah orang pertama yang berjaya mencatat masa 47.8 saat dan dipecahkan oleh Lee Evans pada tahun 1968 dengan masa 43.86 saat. Marlene Mathews dari Australia telah mencatat masa 57.0 saat bagi wanita dan masa ini telah diperbaharui iaitu di bawah 50 saat oleh Irena Szewinska dari Poland dengan catatan masa 49.9 saat pada tahun 1974. Marita Koch dari Jerman pula telah berjaya mencatat masa 48.94 saat pada tahun 1978.

13

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

ANALISIS UJIAN 1 (Lari Pecut 30m)

Analisis Data Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik Bil. 1 2 3 4 Nama Nik Mohamad Akmal B. M. Reduan Muhamad Amirul Aiman B. Anuar Mohamad Hafiz Firdaus B. Che Khirul Che Ku Mohammad Syafiq B. Che Ku Amdan Dapatan 5.84’’ 5.91’’ 6.18’’ 6.31’’
14

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

5 6 7 8 9 10 11

Muhamad Rasydan B. Razali Mohamad Najmi B. Mohd Rosdi Muhamad Amirul Musthaqim Mohamad Sayyid B. Nazri Mohd Aiman Syafiq b. Zurami Muizzuddin b. Ahmad Hafizan Muhamad Syariman b. Saari

6.41’’ 6.45’’ 6.85’’ 7.35’’ 7.63’’ 7.79’’ 8.06

Analisis data mod, median dan min bagi murid lelaki Mod Min 6.22 ‘s Median 6.45 ‘s

Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Nama 1 Nur Hanis Umairah Bt. Sukreri 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Nur Auni Nurin Bt. Abd Wahab Nur Alya Adila Bt. Che Abd Aziz Noe Erni Bt. Nazmi Tengku Nurul Bt. Tg. Awang Nur Syazwani Bt. Mohamad Nur Syazwani Azreen Bt. Jailani Nik Sofwatulizah bt. Ishak Nur Syazwani Bt. Md Bahri Nabihah Bt. M. Zahid Dapatan 6.27’’ 6.60’’ 6.65’’ 6.67’’ 6.70’’ 6.76’’ 6.83’’ 6.89’’ 7.00’’ 7.09’’ 7.27’’
15

10 Ummul Najwa Bt. Adnan

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

12 Siti Nur Amirah Bt. Mohd Muzoni 13 Nik Zalila Bt. Kassim 14 Atikah Jameen Bt. Hamdan 15 Nik Nursyafiqah Bt. Mohd Rozik 16 Aryani Nazrin Bt. Mat Zali 17 Seri Hafsah Bt. Abd Razak 18 Puteri Nur Farah Bt. Rosli 19 Nur Fatin Aqilah Bt. Azman

7.44’’ 7.75’’ 7.87’’ 7.87’’ 7.95’’ 7.97’’ -

Analisis data mod, median dan min bagi murid perempuan Mod 7.87 ‘s Min 7.45 ‘s Median 7.00 ‘s

Rumusan 1. Murid-murid dapat melakukan ujian lari pecut 30m dengan baik. 2. Ujian ini dapat meningkatkan tahap kepantasan dan kekuatan otot kaki. 3. Purata keseluruhan murid tahun 4 Dinamik dalam ujian lari pecut 30m ini adalah 7 saat.

BATERI UJIAN 2
16

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

(Jangkaun Melunjur)

Nama ujian : Jangkaun melunjur Objektif ujian : Menguji kelenturan bahagian belakang badan dan hamstring

Kesahan : Kesahan logikal digunakan Jarak koefisien adalah di antara 0.80 dan 0.90 Kebolehpercayaan : 70 atau lebih. Prosedur ujian : 1. Murid dikehendaki melakukan regangan untuk memanaskan badan. Murid perlu menanggalkan kasut. 2. Lekatkan kotak dan pembaris rapat ke dinding. 3. Murid duduk berlunjur menghadap dinding dengan kedua-dua belah kaki rapat dan menyentuh kotak dan pembaris dengan kedudukan tangan lurus kehadapan.

17

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

4. Tapak tangan bertindih dengan jari kanan bersentuhan dengan jari kiri. Kedua belah jari tangan hendaklah lurus semasa menolak tolok dan bacaan diambil apabila tolok bacaan tidak lagi bergerak. 5. Jangkauan perlu bertahan selama dua saat (no bouncing). 6. Ujian dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bacaan terbaik direkodkan dalam unit cm. Alatan ujian :
i.

Kotak pengukur dan pembaris

ANALISIS UJIAN 2 (Jangkauan Melunjur)

18

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Analisis Data Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nama Ahmad Muizzuddin b. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. Che Khirul Mohamad Najmi B. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. Anuar Muhamad Rasydan B. Razali Muhamad Syariman b. Saari Mohd Aiman Syafiq b. Zurami Nik Mohamad Akmal B. M. Reduan Dapatan 14.5 30 37 33 35 30 32.5 35 33.5 40.5 38.5

Analisis data mod, min, sisihan piawai, minimum dan maksimum bagi murid lelaki

Mod 30

Min 32.7

Sisihan Piawai 6.86

MiN 14.5

Max 40.5

Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik
19

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Bil. Nama 12. Aryani Nazrin Bt. Mat Zali 13. Atikah Jameen Bt. Hamdan 14. Nabihah Bt. M. Zahid 15 Noe Erni Bt. Nazmi 16. Nik Nursyafiqah Bt. Mohd Rozik 17. Nik Sofwatulizah bt. Ishak 18. Nik Zalila Bt. Kassim 19. Nur Auni Nurin Bt. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Sukreri

Dapatan 20 38 36 25 30 22 23 34 23.5 23 19 40 22.5 27 26 23.5 21.5 32 22.5

22 23. Nur Syazwani Azreen Bt. Jailani 24. Nur Syazwani Bt. Md Bahri 25. Nur Syazwani Bt. Mohamad 26. Puteri Nur Farah Bt. Rosli 27. Seri Hafsah Bt. Abd Razak 28. Siti Nur Amirah Bt. Mohd Muzoni 29. Tengku Nurul Bt. Tg. Awang 30. Ummul Najwa Bt. Adnan

Analisis data mod, min, sisihan piawai, minimum dan maksimum bagi murid perempuan Mod 22.5 Min 26.8 Sisihan Piawai 6.34 MiN 19 Max 40

Rumusan : i. ii. Kelenturan murid lelaki adalah lebih baik dari murid perempuan. Ini disebabkan murid lelaki lebih aktif dan sering melakukan aktiviti lasak.

20

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

BATERI UJIAN 3 (Lompat Jauh Berdiri)

Nama ujian : Lompat Jauh Berdiri Objektif Ujian : Menguji kuasa eksplosif kaki secara mendatar Alatan Ujian : i.
ii.

Pita Pengukur(2 meter), Penanda Jarak ‘Masking Tape’ Pembaris Kapur

iii. iv. v.

Kesahan : Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini. Kebolehpercayaan : Koefisien di antara .83 hingga .99 telah dilaporkan.
21

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Prosedur :
1. Murid hendaklah berdiri di belakang garisan lompatan.

2. Kedudukan kedua-dua kaki hendaklah selari dan dibuka seluas bahu.
3. Murid membengkokkan lutut hampir kepada 90 darjah. Kemudian murid

perlu mengayunkan tangan dengan kuat agar jarak lompatan lebih jauh.
4. Murid membuat lompatan sebaik sahaja bersedia tanpa perlu diberi

arahan. 5. Lompatan hendaklah dilakukan sebanyak dua (3) kali dan di selang seli dengan masa rehat dan dilakukan di atas permukaan rata. 6. Sekiranya bacaan tidak dapat diambil, murid dikehendaki mengulangi ujian sehingga bacaan yang tepat dapat diambil.
7. Penggunaan padang rumput sebagai kawasan ujian tidak dibenarkan

kerana ia boleh menyebabkan data yang diperoleh tidak tepat. 8. Ukuran diambil dari garisan lompatan hingga bahagian belakang kasut iaitu kaki yang paling hampir dengan garisan permulaan.
9. 3 percubaan akan dicatat dan jarak lompatan yang terbaik akan diambil

kira.

ANALISIS UJIAN 3 (Lompat Jauh Berdiri)
22

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Analisis Data Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nama Ahmad Muizzuddin b. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. Che Khirul Mohamad Najmi B. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. Anuar Muhamad Rasydan B. Razali Muhamad Syariman b. Saari Mohd Aiman Syafiq b. Zurami Nik Mohamad Akmal B. M. Reduan Dapatan 130 162 154 125 127 120 140 120 131 127 141

Analisis data mod, min, sisihan piawai, minimum dan maksimum bagi murid lelaki

Mod 120

Min 134

Sisihan Piawai 13.7

MiN 120

Max 162

23

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Nama 12. Aryani Nazrin Bt. Mat Zali 13. Atikah Jameen Bt. Hamdan 14. Nabihah Bt. M. Zahid 15 Noe Erni Bt. Nazmi 16. Nik Nursyafiqah Bt. Mohd Rozik 17. Nik Sofwatulizah bt. Ishak 18. Nik Zalila Bt. Kassim 19. Nur Auni Nurin Bt. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Sukreri Dapatan 130 120 125 118 80 151 130 118 151 141 155 141 124 125 130 115 131 139 124

22 23. Nur Syazwani Azreen Bt. Jailani 24. Nur Syazwani Bt. Md Bahri 25. Nur Syazwani Bt. Mohamad 26. Puteri Nur Farah Bt. Rosli 27. Seri Hafsah Bt. Abd Razak 28. Siti Nur Amirah Bt. Mohd Muzoni 29. Tengku Nurul Bt. Tg. Awang 30. Ummul Najwa Bt. Adnan

Analisis data mod, min, sisihan piawai, minimum dan maksimum bagi murid perempuan

Mod 130

Min 128.8

Sisihan Piawai 16.7

MiN 80

Max 155

24

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Rumusan : i. ii. iii. iv. Berdasarkan ujian yang dijalankan, semua murid berjaya melakukan ujian ini. Jarak yang terbaik yang dicatatkan bagi lelaki ialah 162cm. Manakala bagi perempuan, catatan yang terbaik ialah 155cm. Secara keseluruhannya, semua murid berada pada tahap yang sederhana berdasarkan ujian yang dijalankan. Ini mungkin disebabkan murid membuat regangan yang betul (warming up) pada awal sesi serta faktor pakaian. v. Kesimpulannya, pengujian kuasa eksposif kaki secara mendatar bagi lelaki adalah lebih tinggi berbanding dengan perempuan.

25

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

BATERI UJIAN 4 (Bangkit Tubi)

Nama ujian: Bangkit tubi Objektif ujian: Mengukur kekuatan terhadap otot abdomen. Alatan: Pita pengukur, tilam Kesahan: Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini. Kebolehpercayaan: A Person r merekodkan .94 untuk ujian ini (Johnson & Nelson, 1986) melaporkan hubung kait .71 di antara masa bangun tubi dan tiada had untuk ujian bangun tubi. Prosedur :
1. Peserta berbaring di atas tilam latihan dengan lutut dibengkokkan pada

12-18 inci daripada punggung.
26

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

2. Tangan peserta disilang pada dada dan tapak tangan mendakap bahu

yang bertentangan.Pembantu akan memegang pergelangan kaki peserta semasa ujian dijalankan.
3. Apabila isyarat mula diberikan, peserta bangkit dari kedudukan baring

hingga siku mencecah paha dan kembali ke posisi asal.
4. Peserta mestilah kembali ke kedudukan baring dengan skapula

menyentuh lantai sebelum bangkit semula.
5. Pengiraan satu ulangan lengkap ialah dari kedudukan baring, naik

dankembali semula ke kedudukan asal.

27

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

ANALISIS UJIAN 4 (Bangkit Tubi)

Analisis Data Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nama Ahmad Muizzuddin b. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. Che Khirul Mohamad Najmi B. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. Anuar Muhamad Rasydan B. Razali Muhamad Syariman b. Saari Mohd Aiman Syafiq b. Zurami Nik Mohamad Akmal B. M. Reduan Dapatan 9 18 9 9 14 25 31 10 17 15 28

Analisis data mod, min, sisihan piawai, minimum dan maksimum bagi murid lelaki

Mod

Min

Sisihan Piawai

MiN

Max
28

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

9

16.8

8

9

31

Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Nama 12. Aryani Nazrin Bt. Mat Zali 13. Atikah Jameen Bt. Hamdan 14. Nabihah Bt. M. Zahid 15 Noe Erni Bt. Nazmi 16. Nik Nursyafiqah Bt. Mohd Rozik 17. Nik Sofwatulizah bt. Ishak 18. Nik Zalila Bt. Kassim 19. Nur Auni Nurin Bt. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Sukreri Dapatan 14 12 12 19 19 15 12 12 7 9 3 26 9 12

22 23. Nur Syazwani Azreen Bt. Jailani 24. Nur Syazwani Bt. Md Bahri 25. Nur Syazwani Bt. Mohamad 26. Puteri Nur Farah Bt. Rosli 27. Seri Hafsah Bt. Abd Razak 28. Siti Nur Amirah Bt. Mohd Muzoni 29. Tengku Nurul Bt. Tg. Awang 30. Ummul Najwa Bt. Adnan

Analisis data mod, min, sisihan piawai, minimum dan maksimum bagi murid perempuan

Mod

Min

Sisihan Piawai

MiN

Max
29

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

12

10

8.4

3

26

Rumusan : i. ii. iii. iv. v. 3 orang pelajar lelaki berada pada tahap baik. 7 orang pelajar lelaki berada pada tahap sederhana. 4 orang pelajar perempuan berada pada tahap baik. 9 orang pelajar perempuan berada pada tahap sederhana. 6 orang pelajar perempuan berada pada tahap lemah.

30

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

BATERI UJIAN 5 (Permainan Badminton)

Sejarah Badminton : i. Badminton merupakan sejenis sukan raket yang dimainkan oleh dua orang pemain bertentangan (perseorangan) atau pun dua pasangan bertentangan (beregu). ii. iii. Posisi pemain ialah bertentangan di dalam sebuah gelanggang empat segi yang dibahagikan oleh jaring. Pemain dapat memungut mata melalui pukulan bulu tangkis menggunakan raket mereka sekiranya bulu tangkis dapat melepasi atas jaring dan jatuh di kawasan pihak lawan. iv. Pukulan rali berhenti selepas bulu tangkis jatuh di atas lantai, dan bulu tangkis hanya boleh dipukul sekali bagi setiap sisi sebelum ia melepasi atas jaring.
31

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Rekod Badminton : i. Pemain beregu lelaki Fu Haifeng dari China mencipta rekod dunia yang rasmi bagi pukulan smash iaitu 332 km/h (206 mph) pada 3 Jun 2005 ketika Piala Sudirman berlangsung. ii. Pukulan smash paling pantas yang pernah direkodkan dalam acara perseorangan ialah 305 km/h (189 mph) oleh Taufik Hidayat dari Indonesia.

Gelanggang :  Tiap-tiap pemain berada bertentangan antara dua gelanggang servis.  Keluasan gelanggang servis untuk perseorangan, iaitu 5.18 meter lebar dan 13.4 meter panjang.  Keluasan gelanggang servis untuk beregu berukuran 6.1 meter lebar dan 11.88 meter panjang.  Gelanggang servis dibahagikan kepada dua bahagian bertentangan. Bahagian gelanggang ini dipisahkan oleh jaring (1.55 meter tinggi). Garisan servis pendek terletak 1.98 meter dari jaring. kawasan servis kiri dan kawasan servis kanan dipisahkan oleh garisan di tengahnya.

32

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Nama ujian :Kemahiran Permainan Badminton (Ujian French short-serve) Tujuan: Untuk mengukur kemahiran untuk membuat servis secara tepat Alatan: Raket badminton,bulu tangkis,tali yang direntang di atas net dan ukuran yang dibuat di atas lantai gelanggang Prosedur ujian :

1. Tali direntang 20 inci di atas dan selari dengan jaring/net. Ukuran dibuat di

tengah-tengah garisan gelanggang dan garisan servis pendek. 2. Markah akan diberi sekiranya bulu tangkis melintasi di antara tali dan net dan mendarat di kawasan yang ditandakan. 5 percubaan diberi dan jumlah skor yang terkumpul akan direkodkan.
3. Jika servis terkena tali,murid boleh membuat servis semula tanpa dikira.

33

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

ANALISIS UJIAN 5 (Permainan Badminton)

Analisis Data Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nama Ahmad Muizzuddin b. Ahmad Hafizan Che Ku Mohammad Syafiq B. Che Ku Amdan Mohamad Hafiz Firdaus B. Che Khirul Mohamad Najmi B. Mohd Rosdi Mohamad Sayyid B. Nazri Muhamad Amirul Musthaqim Muhamad Amirul Aiman B. Anuar Muhamad Rasydan B. Razali Muhamad Syariman b. Saari Mohd Aiman Syafiq b. Zurami Nik Mohamad Akmal B. M. Reduan Dapatan 5 5 4 5 3 2 3 2 3 2 2
34

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Analisis data mod, min, minimum dan maksimum bagi murid lelaki

Mod 1.2

Min 1.85

MiN 1.2

Max 3.0

Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik Bil. Nama 12. Aryani Nazrin Bt. Mat Zali 13. Atikah Jameen Bt. Hamdan 14. Nabihah Bt. M. Zahid 15 Noe Erni Bt. Nazmi 16. Nik Nursyafiqah Bt. Mohd Rozik 17. Nik Sofwatulizah bt. Ishak 18. Nik Zalila Bt. Kassim 19. Nur Auni Nurin Bt. Abd Wahab 20 21 Nur Alya Adila Bt. Che Abd Aziz Nur Fatin Aqilah Bt. Azman Nur Hanis Umairah Bt. Sukreri Dapatan 3 5 4 4 5 4 1 5 4 1 4 4 5 2 4 4 1 3
35

22 23. Nur Syazwani Azreen Bt. Jailani 24. Nur Syazwani Bt. Md Bahri 25. Nur Syazwani Bt. Mohamad 26. Puteri Nur Farah Bt. Rosli 27. Seri Hafsah Bt. Abd Razak 28. Siti Nur Amirah Bt. Mohd Muzoni 29. Tengku Nurul Bt. Tg. Awang

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

30. Ummul Najwa Bt. Adnan

2

Analisis data mod, min, minimum dan maksimum bagi murid perempuan

Mod 1.8

Min 1.92

MiN 1.0

Max 3.2

Rumusan : i. ii. Berdasarkan data yang diperolehi, murid-murid belum mampu menguasai kemahiran membuat pukulan servis dengan baik. Secara purata, markah murid perempuan dalam membuat pukulan servis adalah lebih tinggi berbanding murid lelaki.

36

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Soalan 2 b. anda dikehendaki membuat perbandingan di antara kelima-lima instrumen yang telah ditadbirkan.

PERBANDINGAN 5 BATERI UJIAN

Perbandingan kelima-lima bateri ujian berdasarkan objektif, sampel, prosedur dan alatan
37

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Bateri ujian Jangkauan melunjur

Objektif Mengukur kelenturan otot di bahagian bawah belakang dan di bahagian atas peha

Sampel 30 orang. 11 = lelaki 19 = perempuan

Prosedur Mudah dijalankan. Ujian dapat diselesaikan dengan masa yang singkat.

Alatan Pembaris dan kotak

Lompat jauh berdiri

Mengukur kuasa kaki

30 orang. 11 = lelaki 19 = perempuan

Mudah dijalankan.

Pita ukur, pembaris dan pita pelekat.

Lari Pecut 30 meter

Mengukur kelajuan murid memecut 30 meter dari kedudukan berdiri.

30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan

Mudah dijalankan. Terdapat 2 orang murid tidak melakukan ujian kerana tidak memakai pakaian sukan Mudah untuk dijalankan tetapi terdapat 5 orang murid perempuan tidak memperolehi sebarang skor. Sukar untuk ditadbir kerana murid masih lemah dalam

Wisel, jam randik, skitel.

Bangkit Tubi

Menguji kekuatan otot abdomenis

30 orang 11 = lelaki 19 = perempuan

Tilam latihan.

Permainanan badminton

Mengukur kemahiran

30 orang 11 = lelaki 19 =

Raket badminton, net, bulu tangkis
38

(French short- murid membuat

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

serve)

servis dengan tepat.

perempuan

membuat servis dengan tepat. Gelanggang badminton yang berada di luar menyebabkan halangan seperti angin yang menyukarkan murid membuat servis dengan baik

Perbandingan berdasarkan data kajian

N

Valid Missing

Mean Std. Deviation Variance

Lompat Jauh Berdiri 30 0 130.83 15.658 245.178

Bangkit Tubi 25 5 15.16 7.192 51.723

Jangkauan Melunjur 30 0 28.933 7.0402 49.564

Lari Pecut 30m 28 2 7.0129 .66458 .442

Permainan Badminton 30 0 3.37 1.326 1.757

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, murid-murid dari kelas 4 Dinamik S.K. Permaisuri Nur Zahirah memberi kerjasama yang baik bagi menjayakan ujian bateri yang dijalankan ke atas mereka.
39

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Kesemua murid berjaya menjalani ujian bateri yang telah dijalankan. Terdapat juga beberapa orang pelajar sahaja yang tidak dibenarkan menjalani ujian-ujian tertentu. Hasil ujian yang dijalankan mendapati kebanyakan murid berada pada tahap sederhana dalam sesuatu ujian. Hal ini mungkin disebabkan kurang pendedahan mengenai ujian-ujian tersebut di sekolah pada para pelajar. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, peranan guru Pendidikan Jasmani harus penting. Guru perlulah memberi pendedahan awal mengenai ujian kecergasan ini kepada murid sekolah rendah. Ujian-ujian ini secara tidak langsung dapat membantu guru mengena pasti kelebihan yang ada pada murid yang tidak nampak secara zahirnya. Selain itu, guru perlu memberi tunjuk ajar kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu murid kuasai pada peringkat awal sekolah rendah. “Melentur buluh biar dari rebungnya”. Melalui pepatah ini, guru harus bertanggungjawab mendidik anak bangsa agar mereka dapat mengharumkan nama Malaysia di mata dunia.

Bibliografi

Rex Hazeldine. 2000. Fitness For Sport. Great Britain : The Crowood Press. Vasudevan T. Arasoo. 1985. Asas Pendidikan Jasmani:Peringkat Menengah dan Tinggi. Ipoh : Fajar Bakti. Wee Eng Hoe. 1997. Kecergasan:Satu Panduan Hidup Sihat. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Wee Eng Hoe. 2002. Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan. Shah Alam : Karisma Publications.
40

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

HBPE22 03

Borhan Yusof, Hasbullah Ismail ect. 2008. HBPE2203 Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani . Selangor : Meteor Doc. Sdn Bhd. Mohd Talib dan Norlena Salamuddin. 2007. HBPE1203 Kecergasan Fizikal. Selangor : Meteor Doc. Sdn Bhd.

http://www.topendsports.com/testing/tests.htm http://www.fitness.gov/getfit.pdf http://www.sport-fitness-advisor.com/fitnesstests.html http://www.brianmac.co.uk http://www.peworld.org/fitnesstesting/physicalfitness.htm http://www.bodpod.com http://www.1st4sport.com http://www.thesportjournal.org

41

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.