AUDYRELLA HENRY PDM ISL

PERBEZAAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM DAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Ilmu, kemahiran, & penghayatan Islam berdasarkan al-Quran & alSunnah Bertujuan menyediakan manusia dengan pengalaman & ilmu pengetahuan yang cukup supaya dia dapat menjalankan tanggungjawab sebagai hamba & khalifah. Mencakupi bidang pendidikan Islam seperti; i) ii) iii) iv) Akidah Ibadah Keterampilan Kepimpinan

Potensi individu dikembangkan secara menyeluruh dan bersepadu dari segi JERI berdasarkan kepercayaan & kepatuhan kepada Tuhan. Gabungan matlamat,dasar & amalan pendidikan kea rah pembangunan kemanusiaan. Ditentukan oleh Pelembagaan Malaysia berdasarkan ideology kebangsaan. Menerapkan Rukunegara, Dasar Ekonomi Baru & Dasar Pendidikan Kebangssan. Mempunyai 4 cabang falsafah iaitu; i) ii) iii) iv) Metafizik Epistemologi Aksiologi Logik

• • •