Tugasan Projek

(a) Pengenalan
Globalisasi adalah ciri utama yang melatari dan mewarnai abad ke-21 ini. Globalisasi adalah satu proses perubahan yang berlaku dalam pelbagai bidang kehidupan manusia kesan daripada peningkatan pelbagai aktiviti manusia sejagat yang dipacu oleh kemajuan pesat teknologi maklumat merentasi sempadan 'geo-politik'. "Maklumat di hujung jari" adalah ungkapan yang tepat bagi menggambarkan segala bentuk idea, kegiatan serta interaksi ekonomi, sosial dan politik berkembang tanpa mengambil kira persempadanan politik sesebuah negara. Justeru, globalisasi menyebabkan batasan geografi dan sosial seolah-olah tidak lagi memiliki sempadan (b Globalisasi yang paling menonjol adalah 'globalisasi ekonomi'. Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) menakrifkan globalisasi ekonomi sebagai "pergantungan ekonomi yang semakin berkembang antara negara melalui kenaikan jumlah dan kepelbagaian tukaran barangan dan perkhidmatan, pergerakan pelaburan antarabangsa bebas, dan peresapan teknologi yang lebih pesat dan meluas". Apa pun globalisasi ekonomi sudah menjadi ciri dominan pada abad ke-21 ini. Corak dan aliran ekonomi dunia hari ini mempamerkan suatu keadaan di mana wujudnya peningkatan terhadap pergantungan pasaran asing bagi pemasaran barangan domestik, pergerakan pesat aliran modal yang merentasi batasan geopolitik dan pergerakan migrasi buruh (modal insan) daripada sebuah negara ke negara yang lain.

. `

yang membawa kepada perpaduan yang utuh. maka urusan pembangunan negara akan berjalan dengan lebih lancar. NKRA tersebut ialah meluaskan akses . maksud “Rakyat Didahulukan dalam Gagasan 1 Malaysia ialah merujuk kepada 6 Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) yang telah disasarkan oleh kerajaan dalam konteks untuk membela dan meletakkan kepentingan rakyat sentiasa diutamakan. Dalam usaha mencapai kemajuan bagi negara. rakyat perlu dimajukan dengan membentuk sikap penerimaan antara kaum. Apabila perpaduan dicapai. Agenda 1 Malaysia adalah penerusan agenda membina negara. Sehubungan dengan itu.( Jabatan Penerangan Malaysia. Selain itu.(b)Dasar-Dasar Berhadapan terhadap yang dengan Dilaksanakan Globalisasi Tersebut oleh Ekonomi yang Kerajaan serta untuk Penilaian Memenuhi Dasar-Dasar dapat Pencapaian Ekonomi Negara dalam Mendukung Agenda 1 Malaysia Agenda 1 Malaysia Agenda 1 Malaysia bukanlah satu wawasan atau gagasan pemikiran baru. amanah dan bertanggungjawab demi kepentingan rakyat. 2012) Agenda 1 Malaysia ini telah menjadi asas kepada semua ini adalah prinsip keadilan untuk semua kaum. Keadilan ini mestilah mengambil kira taraf kemajuan kaum-kaum yang berada pada tahap yang berbeza. dasardasar kerajaan dan peruntukan-peruntukan Perlembagaan yang memberikan pembelaan kepada golongan yang memerlukannya. yang membawa maksud bahawa nasib semua kaum akan terbela dan tiada mana-mana pihak akan dipinggirkan. akan tetap dilaksanakan. Pencapaian Diutamakan” lebih merupakan satu konsep dalam bidang pentadbiran yang menyarankan pemimpinpemimpin Kerajaan menjalan-kan tugas dengan lebih cekap. Sebaliknya Agenda 1 Malaysia “Rakyat Didahulukan. Oleh itu.

Rancangan Malaya 1. memperkasa prasarana luar bandar dan pendalaman serta menambahbaik pengangkutan awam. Sehubungan dengan itu.2000). Dasar-dasar kerajaan secara amnya boleh dipecahkan kepada tiga dasar yang utama iaitu Dasar Ekonomi Lama (1956-1970). meningkatkan taraf hidup rakyat ber-pendapatan rendah. mengurangkan kadar jenayah.pendidikan berkualiti dan berkemampuan. . memerangi rasuah. Kesemua agenda ini lebih tertumpu kepada pembangunan ekonomi negara dan penyediaan kemudahan awam untuk penduduk. pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi meningkatkatkan tahap ekonomi rakyat di Malaysia. bagi “ Pencapaian Diutamakan” pula merujuk kepada komitmen kerajaan dalam meletakkan sasaran terhadap pancapaian bagi setiap NKRA.Melalui Dasar Ekonomi Lama. Rancangan Malaya 2 serta Rancangan Malaysia 1 telah diperkenalkan. Sementara itu. Dasar Ekonomi Baru (1970-1990) dan Dasar Pembangunan Nasional (1990. Pelbagai dasar telah diperkenalkan untuk tujuan ini.

Menyedari ketidakseimbangan sosial ekonomi yang berlaku.( Wong Khek Sens. DEB merupakan kesinambungan daripada dasar kerajaan terdahulu iaitu Rancangan Malaysia Pertama (RMK1) yang dilaksanakan sesudah tertubuhnya Malaysia. et al.Dasar Ekonomi Baru (1970-1990) Bermula daripada sejarah kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan penubuhan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 telah menunjukkan kepada rakyat Malaysia bahawa usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan status negara berdaulat bukan mudah. Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein Al-Haj. Objektif utamanya adalah menjaga kebajikan seluruh rakyat dan meninggikan taraf hidup di kawasan luar bandar terutamanya di kalangan mereka yang berpendapatan rendah. kerajaan telah berusaha membuat pelbagai dasar bagi merealisasikan impian setiap rakyat Malaysia yang menginginkan kesejahteraan. 2000 ) Matlamat utama DEB ialah mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat dalam negara dengan mengurangkan jurang perbezaan ekonomi di antara kaum. malah Malaysia harus pandai mengagihkan setiap kekayaan secara adil antara kumpulan etnik yang terbina akibat dasar yang telah ditinggalkan oleh pihak penjajah British. Rancangan pembangunan ekonomi ini dilaksanakan selama lima tahun bermula dari tahun 1966 sehingga 1970 melibatkan seluruh Malaysia. Rancanganrancangan pembangunan di bawah DEB disusun menerusi dua strategi utama iaitu. Malaysia bukan sahaja harus mendapatkan kembali hak yang dirampas oleh pihak penjajah dan berusaha membina serta menyusun semula hak yang telah ditinggalkan. membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada semua . kerajaan telah mengusahakan satu pendekatan yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang melibatkan beberapa program melalui Rancangan Malaysia Kedua (RMK2) selama 20 tahun bermula dari 1971 sehingga 1990 dan telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-2. Maka. perpaduan dan kekayaan untuk dinikmati bersama secara adil.

Dasar Ekonomi Baru merupakan satu bentuk perancangan yang dilancarkan oleh kerajaan melalui Rancangan Malaysia Kedua. Contoh pendekatan ini termasuk dasar pembangunan ekonomi luar bandar (RED) dalam ''Buku Merah'' dan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971. DEB dirancang sebagai satu program jangka panjang yang akan berjalan selama 20 tahun. sosial. dapat kita lihat bahawa perpaduan kaum lebih utuh kerana masyarakat telah disusun semula tanpa mewujudkan sebarang isu perkauman. secara tidak langsung agenda 1 Malaysia dapat direalisasikan mengikut apa yang dihasratkan.rakyat tanpa mengira kaum dan penyusunan semula masyarakat pada ketika itu dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Didapati juga orang Melayu masih jauh ketinggalan dan kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum lain walaupun Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Didapati bahawa orang Melayu lebih banyak menghadapi kemiskinan berbanding kaum-kaum yang lain. bermula dari tahun 1970 .Sebagai natijah daripada Dasar Ekonomi Baru ini. penempatan. Ketegangan antara golongan yang berharta dan yang tidak berharta adalah berpunca daripada isu kemiskinan. pendekatan tradisional tidak digunakan. Menyedari hakikat bahawa pengagihan ekonomi yang seimbang penting demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu. Dalam pelbagai situasi. Sebagai contoh. kebudayaan. dan sebaliknya melaksanakan pendekatan baru dalam konteks yang unik. namun dasar ini sering dikemaskinikan sebagai respon kepada persekitaran global. serta mengambil kira kemiskinan serta ketidakupayaan sesetengah kaum untuk bersaing dengan kaum yang lain maka DEB telah dirancang untuk memperbaiki keadaan ini. kemajuan negara dan perkembangan aspirasi. Matlamat utamanya adalah dengan mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi. dan sebagainya. Malaysia mempunyai sejarah yang boleh dibanggakan dalam membangunkan dasar yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan keharmonian sosial. Dengan ini. Walaupun kebanyakan asas dalam dasar ini dapat bertahan. Selain itu juga bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang wujud di negara ini.

nilai. memperkukuhkan modal insan dan melindungi alam sekitar terus menjadi dasar utama kerajaan. mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. kerajaan telah menubuhkan Dasar Pembangunan Nasional yang merupakan usaha atau kesinambungan kepada perlaksanaan Dasar Ekonomi Baru seterusnya digantikan oleh Dasar Wawasan Kebangsaan (NVP). mengembangkan ekonomi berasaskan pengetahuan. kestabilan politik. etika dan moral. demi mencapai Wawasan 2020. langsung meletakkan Malaysia pada laluan betul. Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir DPN kerana masyarakat yang bersatu padu adalah penting untuk memperkukuhkan lagi kestabilan sosial dan politik dan mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Rancangan-rancangan pembangunan di bawah Dasar Ekonomi Baru dijalankan menerusi strategi serampang dua mata iaitu mengurangkan seterusnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum serta mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat masyarakat Malaysia untuk memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi supaya dapat mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. . kualiti hidup. Hal ini bagi memastikan strategi terbaik dapat diatur. kecekapan pentadbiran kerajaan. Tujahan utama membangunkan sebuah negara yang berdaya tahan atau berketrampilan. DPN menetapkan satu langkah ke arah membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara yang maju dalam semua segi iaitu dari segi keadilan sosial. mewujudkan masyarakat saksama. dan kecemerlangan ekonomi.hingga tahun 1990. meninggikan daya saing. Setelah tempoh Dasar Ekonomi Baru tamat.

kestabilan politik. dan penambahbaik sistem pengangkutan awam bandar.Dasar Pembangunan Nasional Dasar Pembangunan Nasional telah dilancarkan oleh Dato’ Seri Dr Mahathir pada 17 Jun 1991. . kecekapan pentadbiran kerajaan dan kecemerlangan ekonomi. Dasar Pembangunan Nasional berobjektif bagi melahirkan perpaduan dalam kalangan masyarakat agar kita dapat menikmati kestabilan sosial dan politik serta pembangunan ekonomi yang berterusan. Dasar Pembangunan Nasional turut memainkan peranannya dalam menyokong perlaksanaan NKRA melalui penyediaan infrastruktur asas luar bandar. memperluaskan rangkaian jalan raya negara ke luar bandar atau antara wilayah dan memastikan sistem kemudahsampaian tempatan yang cekap. nilai. Dasar Pembangunan Nasional telah memastikan semua rakyat menikmati pembangunan negara dengan menekankan kawasan-kawasan yang sebelum ini ketinggalan akan dibangunkan dan diseimbangkan dengan menyediakan sistem perhubungan dan sistem pengangkutan yang efisien disamping menggalakkan pembangunan ekonomi setempat yang berpotensi untuk diketengahkan ke peringkat global. Dalam usaha ini Dasar Pembangunan Nasional mengunjurkan keperluan membangunkan sistem pengangkutan bersepadu di semua pusat bandar utama. Seiring dengan semangat 1Malaysia: Rakyat Didahulukan. Bagi mencapai objektif yang ditetapkan. Pencapaian Diutamakan. etika dan moral. kualiti hidup. perpaduan negara menjadi teras utama kerana melalui perpaduan kestabilan sosial dan politik dapat dikukuhkan dan penbangunan ekonomi yang berterusan dapat dikekalkan. Objektif DPN ialah untuk mencapai taraf sebuah negara maju dari semua segi iaitu dari segi keadilan sosial.

Negara Jepun adalah salah satu contoh yang ditunjukan kepada rakyat Malaysia melalui dasar “Pandang Ke Timur” dalam membangkitkan semangat bahawa Malaysia juga boleh berdiri bersama negara gergasi seperti Jepun. Selain itu juga. Ini secara tidak langsung dasar ini dirangka untuk mengambil contoh negara di timur yang mempunyai potensi yang amat besar dalam membangun negara mereka setaraf dengan barat. pendidikan dan pengusaan teknologi. Rakyat Malaysia pada masa tersebut rasa rendah diri kerana dunia barat lebih maju dari segi ekonomi. tekun. gigih serta kuat berkerja untuk kepentingan negara mereka. Matltamat utama yang hendak diserapkan adalah mengambil contoh nilai-nilai baik dari negara Jepun. Dasar ini juga secara tidak langsung akan mengurangkan pergantungan . Matlamat ini amat penting bagi kerajaan Malaysia memperbaiki sosial ekonomi pada masa tersebut. ini menyebabkan dasar “Pandang Ke Timur” ini di rangka untuk dilaksanakan sebagai salah satu dasar di Malaysia. Ini menyebabkan rakyat Malaysia mempunyai pemikiran bahasa mereka masih di bawah penguasaan Barat walaupun sudah Merdeka atau bebas dari penjajah.Dasar Pandang Ke Timur Dalam dasar “Pandangan Ke Timur” Datuk Sri Dr Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri pada masa tersebut mempunyai pelbagai matlamat yang hendak dicapai melalui dasar ini. Amalan ini secara tidak langsung jika diterapkan ke dalan penjawat awam atau masyarakat Malaysia secara tidak langsung akan memberi impak yang positif dari segi ekonomi dan juga sahsiah masyarakat dalam membangunkan negara ini. di samping itu memelihara nilai-nilai ketimuran kebanyakan masyarakat Jepun mempunyai sikap yang positif dalam nilai-nilai yang baik seperti rajin. Dasar “Pandang Ke Timur” juga menghapuskan pemikiran rakyat Malaysia pada masa tersebut memandang tinggi kepada dunia Barat. Ini menunjukan Kerajaan Malaysia pada tahun 1982 amat serius untuk memajukan negara melalui dasar “Pandangan Ke Timur. nilai-nilai baik yang diterapkan melalui adat ketimuran ini juga disebabkan keruntuhan moral di barat dari segi moral.

kilang pengeluaran besi waja dan kilang penapisan minyak telah wujud di negara melalui perjanjian usahasama dengan negara timur ini. 2011) Dasar pandang ke timur ini mempunyai beberapa kesan yang baik kepada iklim ekonomi Malaysia. Ini kerana segala kos dapat dikurangkan kerana pelabur-pelabur telah membuka kilang atau perusahan di negara ini. kepakaran melalui industri ini akan diterima oleh penduduk tempatan disebabkan kewujudan industri yang baru ini. pendidikan serta pergantungan ekonomi negara. Ini akan mengurangkan jurang kemiskinan kepada rakyat Malaysia. Ini kerana kebanyakan pelabur-pelabur dari negara Jepun dan Korea Selatan telah datang ke Malaysia untuk melabur. Selain itu wujud industri baru di dalam negara. Selain itu juga. dan bangunan dayabumi di bina berdasarkan kepakaran luar yang mengekalkan ciri-ciri ketimuran. Kemudahan infarstruktur ini dibina melalui kepakaran-kepakaran Jepun dan Korea dapat membantu negara Malaysia dalam membina infrasruktur ini.(Azlan Yusof. Malaysia juga telah membina kenderaan nasional sendiri iaitu Proton Saga. Selain itu juga. walaupun kebanyakan barang dalaman adalah buatan luar akan tetapi rekabentuk tersebut adalah keluaran Malaysia. Kesan dari dasar ini secara tidak langsung kemudahan asas juga dapat dibina dengan baik untuk kebaikan rakyat. Melalui perpindahan teknologi dari negara Jepun dan Korea ini secara tidak langsung akan wujud indastri baru. Contohnya pembinaan Jabatan Pulau Pinang.terhadap negara barat dari segi semua aspek seperti teknologi. Secara tidak langsung akan memberi peluang pekerja kepada rakyat Malaysia. Ini secara tidak langsung imej negara akan naik secara tidak langsung di persada dunia. Secara tidak langsung. Melalui Dasar Pandang Ke Timur ini secara tidak langsung telah meningkatkan ekonomi negara. aliran wang kurang juga dapat dikurangkan ke negara lain. . Indastri ini seperti Lembaga Industri Berat Malaysia (HICOM). Lebuhraya Utara Selatan.

Sebagai konklusinya dapat kita lihat bagaimana wujudnya interaksi di kalangan rakyat berbilang kaum yang berkhidmat di dalam sector awam dan sektor swasta. Dasar Persyarikatan Malaysia ialah untuk menggemblengkan sumber-sumber ini melalui kerjasama yang padu di antara sektor . YAB Perdana Menteri telah mendefinisikan secara am konsep Persyarikatan Malaysia sebagai satu sistem kerjasama antara kerajaan dan sektor swasta ke arah mewujudkan satu syarikat Malaysia bagi mencapai kemajuan di mana keuntungan yang didapati akan dikongsi bersama di mana kerajaan adalah pemegang saham.Dasar Persyarikatan Malaysia (1986) Dasar Persyarikatan Malaysia telah diperkenalkan oleh YAB Perdana Menterip pada tahun1983 sebagai satu pendekatan asas bagi pembangunan negara.Secara tidak langsung hasil pendapatan negara juga dapat ditingkatkan dari masa ke masa sejajar dengan arus globalisasi kini. bermakna dan berkesan antara sektor awam dan swata demi pembangunan negara bagi mencapai faedah bersama. Dasar Persyarikatan Malaysia bertujuan untuk menghapuskan sifat “permusuhan “ antara kedua-dua sector dengan menggalakkan perkongsian maklumat dan saling faham akan kepentingan kedua belah pihak. Dasar Persyarikatan Malaysia berobjektif untuk mewujudkan kerjasama erat . kerajaan dan rakyat juga akan mendapat manafaat. Ianya timbul atas kesedaran bahawa kedua-dua pihak sebenarnya adalah sehaluan untuk menjadikan negara ini lebih maju. Dasar Persyarikatan Malaysia sebenarnya memerlukan perubahan sikap oleh kedua-dua sektor awam dan swasta untuk memupuk persefahaman dan kerjasama yang lebih erat agar kesejahteraan rakyat Malaysia akan dapat dipertingkatkan. Sektor awam dikehendaki beroperasi secara cekap bagi membantu usaha-usaha sektor swasta sebagai enjin pertumbuhan utama dalam ekonomi negara. agenda 1 Malaysia secara tidak langsung dapat dilaksanakan. Jika syarikat berjaya dan membuat keuntungan. Sesungguhnya potensi bagi ekonomi Malaysia bertambah maju amatlah besar sekali memandangkan negara ini kaya dengan sumber asli yang seharusnya digemblengkan. Selain itu. Dengan ini.

Sesungguhnya pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia yang berkesan akan dapat memberi sumbangan yang besar ke arah kejayaan lain-lain dasar awam negara seperti Dasar Perindustrian Negara. Daya saing kita mesti dipertingkatkan melalui pembangunan modal insan. Negara perlu memiliki kelebihan bersaing dalam pasaran antarabangsa. Kepemimpinan dan pengurusan. Penswastaan dan lain-lain. Hakikatnya. .awam dan sektor swasta. Ini penting bagi memastikan negara mampu berhadapan dengan cabaran persaingan ekonomi sejagat yang semakin meningkat. sama ada di sektor awam atau pun swasta mestilah bersifat dinamik. globalisasi ekonomi menuntut kita melakukan perubahan dari masa ke semasa. Dasar Pertanian Negara.

Industri sawit merupakan pertanian yang termaju yang mempunyai kedudukan yang strategik dalam ekonomi Malaysia dari segi penjanaan pendapatan eksport dan dibidang sosial dengan memberi sara hidup kepada pekerja ladang dan kilang serta peneroka dan pekebun kecil. ia dapat membantu menaikan imej negara. Selain itu. Kesimpulannya. maka proses pembangunan negara dapat dilangsungkan dengan cepat. kedatangan pendatang asing juga dapat membantu mempromosikan tentang keindahan flora dan fauna yang terdapat disini secara tidak langsung dapat membantu industri pelancongan negara untuk terus berkembang. India dan Indonesia. Malaysia sentiasa melakukan perubahan yang sistematik. kedatangan pendatang asing ke sini dapat mengisi kekosongan dalam sektor pertanian dan perladangan. Seterusnya. kedatangan pendatang asing mencari rezeki di Malaysia sedikit . Malaysia mengalami kekurangan tenaga buruh tempatan untuk memajukan pembangunan tersebut dan secara tidak langsung menyebabkan Malaysia memerlukan tenaga buruh dari luar seperti dari Vietnam. Bagi mencapai misi tersebut. Oleh itu. ia perlu dibangukan dalam masa yang singkat selaras dengan perkembangan negara. Malaysia merupakan sebuah negara yan pesat membangun. Myanmar. Dengan adanya pendatang asing sebagai tenaga buruh.( c ) Sejauh Mana Cabaran Globalisasi dari Segi Sosiobudaya Terutama Migrasi Buruh Antarabangsa Mempengaruhi Hubungan Etnik di Malaysia KESAN POSITIF Kedatangan pendatang asing ke negara kita juga sedikit sebanyak telah membantu membangunkan dan mempercepatkan proses pembangunan ekonomi negara kita. keperluan tenaga buruh sangat diperlukan dan memainkan peranan dalam mempercepatkan arus pertumbuhan negara. Walaupun begitu. dengan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Di samping itu. Kedatangan pendatang asing contohnya tenaga buruh mahir dan separuh mahir ke Malaysia membolehkan negara mempelajari dan memperoleh teknologi baru melalui program usahasama yang dilakukan oleh kerajaan ataupun organisasi tertentu.

Sikap segelintir rakyat tempatan yang meraih keuntungan dengan membawa masuk PATI juga merupakan punca lambakan mereka di negara ini. Malaysia telah menyediakan peluang pekerjaan ketika ini dan tidak mampu diisi oleh rakyat tempatan terutama dalam sektor-sektor tertentu. Myanmar. . tidak terkecuali negara yang agak jauh seperti Bangladesh. Apabila tempoh permit mereka tamat. Keadaan ini umpama cendawan yang tumbuh selepas hujan. perkara ini juga disebabkan oleh rakyat tempatan yang memilih kerja dan tidak mahu bekerja dibidang-bidang yang berisiko. Malaysia kini telah menjadi tumpuan pendatang asing yang ingin mencari rezeki yang lebih lumayan dari negara mereka. berpanas dan mengunakan tenaga yang berlebihan. Terdapat segelintir majikan yang berminat mengajikan PATI dengan tujuan meraih keuntungan yang lebih. majikan tidak menghantarnya pulang menyebabkan mereka menjadi pendatang asing tanpa izin. Pelbagai projek pembangunan raksasa berjalan dengan lancar dan semakin maju.sebanyak telah menguntungkan kita dalam pelbagai cara. Perkembangan ekonomi negara yang mengalakkan dan tenteram telah mengundang pendatang asing masuk secara haram ke negara ini. Antara pendatang-pendatang asing yang masuk ke Malaysia adalah dari negara seberang seperti Indonesia. Vietnam. Perkara ini terjadi kerana gaji yang dibayar kepada golongan PATI lebih rendah daripada pekerja tempatan atau pekerja asing yang memiliki permit. Oleh yang demikian. Di samping itu. serta beberapa buah negara lain yang sedang mengalami masalah kekurangan pekerjaan kerana kepadatan penduduk. Kerajaan telah mengeluarkan Pas Lawatan Kerja Sementara kepada mereka atas permintaan majikanmajikan yang memerlukan tenaga kerja di sektor berkenaan. KESAN NEGATIF Ekonomi Malaysia kebelakangan ini berkembang dengan pesat dan mendadak. Nepal. Selain itu. Ia dapat membantu dari segi kemajuan negara. wujudlah peluang pekerjaan yang meluas dan timbul masalah kekurangan tenaga-tanaga kerja. Kemasukan pendatang asing ke negara ini kerana adanya permintaan yang banyak di sektor perladangan dan pembinaan.

Mereka akan membayar gaji yang lebih rendah kepada PATI bagi meraih keuntungan yang berganda.Pada tahun 2008 sahaja terdapat 2.57 peratus . Tindakan bersepadu agensi penguatkuasa negara telah digerakkan bagi mencegah kemasukan PATI ke negara ini. Hal ini kerana terdapat beberapa sektor yang membenarkan majikan mengambil pekerja asing. Di samping itu. Kebanyakan projek yang dilaksanakan pula mempunyai tempoh masa untuk disiapkan. Sikap rakyat tempatan yang memberi kerjasama kepada PATI juga adalah punca mereka terus masuk ke negara ini dan tinggal lebih lama. Kebanyakan majikan melakukan jalan pintas dengan mengambil pekerja asing terutama PATI. Kemasukan PATI juga berpunca daripada kekurangan pekerja dalam sektor pembinaan dan perladangan ditambah sikap rakyat tempatan yang tidak berminat berkerja di sektor ini serta kekurangan kemahiran.8 juta orang sahaja dan menghapuskan yang berstatus PATI. Kerajaan juga menjalankan proses mendokumentasikan PATI yang tidak mempunyai kewarganegaraan yang jelas melalui rundingan dengan negara-negara jiran bagi menghantar mereka ke negara asal. Walaupun begitu daripada statistik menunjukan kadar jenayah yang dilakukan oleh pendatang asing hanya 4. Majikan tidak mahu melatih pekerja tempatan kerana perkara ini memerlukan peruntukan kewangan dan mengambil masa yang lama.800 orang PATI ke negara asal mereka. kehadiran pekerja asing terutama PATI juga mengundang masalah sosial terutama jenayah di negara ini. Walaupun begitu kerajaan telah melaksanakan pemantauan secara tetap terhadap tempat-tempat yang dikenal pasti sebagai laluan masuk PATI ke negara ini. Kedudukan geografi negara ini telah mebolehkan PATI memasuki secara mudah samada melalui laut atau darat. Golongan PATI ini mudah dieksploitasi oleh rakyat tempatan yang mengambil kesempatan dengan menyediakan peluang pekerjaan. Kerajaan juga telah menempatkan pasukan keselamatan di perairan negara serta sempadan darat bagi mencegah kemasukan mereka secara berleluasa ke negara ini. Tahun lalu kerajaan telah menghantar seramai 2.12 juta orang pekerja asing yang memiliki pas atau permit kerja yang sah. Menjelang tahun 2010 kerajaan bercadang untuk mengurangkan pekerja asing kepada 1. manakala lebih satu juta orang dianggarkan berstatus PATI.

Masalah utama ialah kesulitan yang dihadapi oleh kerajaan untuk membanteras kemasukan pendatang asing tanpa izin ini. Hal ini menyebabkan penduduk tempatan hidup dalam ketakutan. Sekiranya keadaan ini tidak dibendung. Sabah. pendatang asing . ada segelintir daripada pendatang asing yang datang adalah mempunyai rekod sebagai penjenayah. dan Jabatan Imigresen terpaksa bekerja keras untuk memberkas dan menahan mereka. rakyat merasa curiga dan ketakutan berdasarkan beberapa kejadian yang melibatkan pendatang asing terutama PATI. Pihak polis. Kedutaan asing enggan mengeluarkan dokumen perjalanan sementara kepada rakyatnya supaya mereka dapat dihantar balik semula ke negara asal. dan masa kerajaan Malaysia terbazir dalam usaha mencegah kemasukan pendatang asing. wang. untuk menghadapi lanun Filipina yang menggunakan senjata canggih untuk melakukan rompakan pada siang hari. Malahan sesetengah taman perumahan dimasuki pencuri setiap malam buat satu tempoh yang panjang. Kerajaan tidak mahu pendatang asing terutama PATI menjadi penyumbang kepada kadar jenayah di negara ini. Malah tentera kita terpaksa dikerah ke Semporna. pelbagai penyakit-penyakit berbahaya juga akan merebak dengan meluas. kemungkinan besar akan mendatangkan risiko dan kesan-kesan yang tidak baik kepada masyarakat. Malangnya. Mereka ditahan dan ditempatkan di kem tahanan sementara kedutaan asing pula kurang bekerjasama.pada tahun 2008. Disamping itu. Namun kemasukan pendatang asing tanpa izin yang banyak. Ini kerana. Sebaliknya. mereka terus melakukan jenayah di Malaysia. Mereka telah melakukan jenayah seperti merompak. telah menimbulkan pelbagai masalah. tentera. mangsa rogol akan menanggung trauma sepanjang masa. Walaupun kadarnya rendah. individu-individu yang terlibat akan disabit kesalahan dan memberi impak yang besar. Selain daripada itu. keselamatan negara turut terancam. Kedutaan asing juga enggan membiayai kos penghantaran pulang rakyat mereka. samun serta merogol dan ada juga yang melakukan jenayah yang lebih berat seperti menjual dadah dan memperdagangkan manusia. cabul. Antaranya. Mereka melarikan diri ke Malaysia kerana mahu mengelak daripada diberkas oleh pihak berkuasa di negara mereka. Hal ini menyebabkan banyak tenaga. Kes-kes penjenayah warga Indonesia ditembak mati dalam serbuan polis bukanlah kes yang luar biasa lagi. Buruh asing yang sah akan dikenakan pemeriksaan kesihatan. Akibat daripada menjadi mangsa rogol.

Statistik telah menunjukkan bilangan rakyat yang menghidap penyakit tibi meningkat semula. Banyak antara mereka berasal dari kawasan yang mundur dan kurang pendapatan untuk menyara diri di negara asal mereka. khususnya yang tanpa izin. terutamanya golongan tanpa izin. Imej negara kita juga terjejas kerana ini menggambarkan kelemahan pentadbiran kerajaan serta pengagihan ekonomi yang tidak seimbang. dan sebagainya. pendatang asing juga mendatangkan kesan kepada ekonomi negara. kita memerlukan tenaga asing dalam pembangunan negara. lengkap dengan bekalan elektrik. Banyak pendatang asing tanpa izin juga disahkan sebagai pembawa kuman HIV dan hepatitis. dan air. Segelintir kumpulan pendatang asing ini pula membuka kawasan hutan sebagai kawasan perumahan mereka.tanpa izin tidak berbuat demikian. Oleh itu. Selain itu. Sistem transaksi yang canggih dinegara kita. Ada antara mereka menghidap AIDS. rakyat kita menjadi mangsa. Kesihatan mereka kurang terjamin. pencemaran alam sekitar akan berlaku. Kawasan setinggan ini tidak teratur dan kekurangan kemudahan asas. juga mendatangkan masalah perumahan. . Kerajaan perlu menangani masalah ini dengan serius supaya rakyat kita tidak menjadi minoriti di tanah airnya sendiri. Kesimpulannya. Akibatnya. Kedatangan pendatang asing. Namun kehadiran mereka. seperti sistem pembuangan sampah dan air kumbahan. Seterusnya. penyakit kelamin. Hubungan mereka secara seksual dengan pelacur tempatan akan mempercepat jangkitan AIDS. tibi. Memudahkan dan mempercepatkan proses pertukaran wang. Terdapat juga kawasan perkampungan haram yang mewah. juga menimbulkan masalah. pengaliran mata wang negara pada kadar yang banyak pada setiap bulan. Mereka akan mendirikan kawasan perumahan secara haram. pembangunan negara pada masa akan datang juga terbantut kerana kemunculan setinggan ini. Perkara ini merugikan negara dari segi tukaran wang asing dan menguntungkan negara asal pekerja ini.

SOALAN TUGASAN .

PENULISAN ESEI .

RUJUKAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful