P. 1
laporan praktikum monokotil 2

laporan praktikum monokotil 2

|Views: 124|Likes:
Published by Ara Az-Zahra
kunci dikotomi monokotil 2, kunci determinasi monokotil 2, klasifikasi spesies-spesies monokotil 2
kunci dikotomi monokotil 2, kunci determinasi monokotil 2, klasifikasi spesies-spesies monokotil 2

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ara Az-Zahra on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

LAPORAN PRAKTIKUM

MONOKOTIL 2
Disusun oleh :
Kelompok 1
Mukhayyarah ( 1110016100043 )
Maulia Setiana ( 1090016100026 )
Muhammad Fuad Fahrudin ( 1110016100045 )
Ayu Nofitaari ( 111001610001! )
"oihan An#ar ( 111001610006! )
"ininta An$$ita ( 111001610004% )
Faridatul Amaniah ( 111001610005! )
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
URUSAN ILMU PENGETA!UAN ALAM
"AKULTAS ILMU TARBI#A! DAN KEGURUAN
1
UNI$ERSITAS ISLAM NEGERI S#ARI" !IDA#ATULLA!
AKARTA
2%1&
1' KUPING GAA!
A& '(N)* +*',-,M*
1. 2. 3. 4. 6.
%. 9. 10a 92. 100.
103. 105a 22&
Ara/eae
1. 2.
3. 4a 4&
Anthurium
0& 'A"A'-1" 2AN3 +*M*4*'* (01"+ASA"'AN 41A+ '(N)* +*',-,M*)
1.& -um.uh5tum.uhan den$an .un$a e6ati7 edikit5dikitnya den$an .enan$ ari dan
(atau) 8utik&-um.uhan5tum.uhan .er.un$a&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
2.& -iada alat 8em.elit& -um.uh5tum.uhan da8at 6u$a menan6at atau mem.elit
(den$an .atan$7 8oro daun7 atau tan$kai daun)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.& +aun tidak .er.entuk 6arum atau8un tidak terda8at 8ada .erka tere.ut di ata
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(
2
4.& -um.uh5tum.uhan tidak menyeru8ai .an$a rum8ut&daun dan atau .un$a
.erlainan&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)
6.& +en$an daun yan$ 6ela&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*
%.& 0ukan tum.uh5tum.uhan .an$a 8alem atau yan$ menyeru8ainya&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+
9.& +um.uh5tum.uhan tidak meman6at dan tidak mem.elit&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1%
10a& +aun keeluruhannya meru8akan ro9et 8ada 8an$kal .atan$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+2
92.& -anaman darat&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1%%
100.& -anaman yan$ tidak .erduri dan tidak .erduri tem8le&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1%&
103.& +aun tidak .erlekuk&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1%,
105a& +aun .ear7 .er.an$un 6antun$:8anah7 karan$an .un$a terdiri dariton$kol7
ilindri yan$ .erda$in$7 yan$ dielu.un$i oleh eludan$&&&&&&&&&&&&&&&&&&22 A-./e.e
1.& 0ukan tanaman air yan$ tera8un$ .e.a&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
2.& 'aran$an .un$a dan daun .eramaan adanya 8ada #aktu yan$ ama& -on$kol
tan8a .a$ian u6un$ yan$ teril7 tidak .er.au .uuk& +aun tidak eru8a di ata&&&
3.& +aun tidak .er.entuk 8eriai&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(
4a& -anaman tidak .erduri atau tidak .erduri tem8le& Seludan$ atau 8atha
(8eny) ter.entan$ mem.uka7 te$ak ke ata7 tidak men$$ulun$7 .er.entuk
6antun$ atau telur (' An0hu-ium
)& NAMA 4,'A4
'u8in$ $a6ah meru8akan e.utan lokal yan$ umum untuk menun6ukkan
anthurium 6eni ini& /orak daun ter.entuk dari tulan$5tulan$ daun yan$ umumnya
.er#arna le.ih muda& 8erkem.an$.iakan an$at mudah karena .i6i erin$ .er.uah
dan matan$& Selain itu tek .atan$ da8at dilakukan dan tidak mem.utuhkan 8era#atan
khuu7 .ahkan .ia dilakukan 8enanaman dalam media tanah .iaa&
+& '4AS*F*'AS*
'in$dom ; <lantae (-um.uhan)
Su.kin$dom ; -ra/heo.ionta (-um.uhan .er8em.uluh)
3
Su8er +i=ii ; S8ermato8hyta (Men$hailkan .i6i)
+i=ii ; Ma$nolio8hyta (-um.uhan .er.un$a)
'ela ; 4ilio8ida (.erke8in$ atu : monokotil)
Su. 'ela ; Are/idae
,rdo ; Arale
Famili ; Ara/eae (uku tala5talaan)
3enu ; Anthurium
S8eie ; Anthurium crystallinum 4indl&
2' RUMPUT TEKI
A& '(N)* +*',-,M*
1. 2. 3. 4a 5a
20&
)y8era/eae
1. 2. 3a )y8eru
0& 'A"A'-1" 2AN3 +*M*4*'* (01"+ASA"'AN 41A+ '(N)* +*',-,M*)
-anaman rum8ut teki memiliki .a$ian5.a$ian akar e8erti .atan$ akar7 /a.an$
akar7 dan era.ut akar& Sitem 8erakarannya adalah akar era.ut& "um8ut teki
mem8unyai /a.an$ .atan$ yan$ die.ut $era$ih7 yaitu /a.an$5/a.an$ ke/il 8an6an$
yan$ tum.uh meraya8 di 8ermukaan tanah7 dari .uku5.ukunya ke ata keluar tuna
.aru dan ke .a#ah tum.uh akar5akar&
1.& -um.uh5tum.uhan den$an .un$a e6ati7 edikit5dikitnya den$an .enan$ ari dan
(atau) 1.& -um.uh5tum.uhan den$an .un$a e6ati7 edikit5dikitnya den$an
.enan$ ari dan (atau) 8utik&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
4
2.& -iada alat 8em.elit& -um.uh5tum.uhan da8at 6u$a menan6at atau mem.elit
(den$an .atan$7 8oro daun7 atau tan$kai daun)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.& +aun tidak .er.entuk 6arum atau8un tidak terda8at 8ada .erka tere.ut di ata&&(
4a& 0an$a rum8ut atau yan$ menyeru8ainya& +aun mem8unyai tulan$ daun e6a6ar
atau melen$kun$7 tak .ereduri7 den$an 8an$kal .er8ele8ah& 0un$a5.un$a
meru8akan .ulir7 terda8at di ketiak ekam (iik ti8i)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
5a& 0atan$ kera8 kali .ere$iti$a7 kadan$5kadan$ .ere$i dua atau le.ih7 kadan$5
kadan$ .ulat7 kera8 kali mem8unyai .anyak aluran udara& *.u tan$kai .un$a
tidak .er.uku5.uku& -idak terda8at lidah& Sekam tidak 8ernah .er6arum 2%'
12pe-./e.e
".m 2%' 12pe-./e.e
1.& Anak .ulir tidak .erdiri endiri&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
2.& Anak .ulir tertum8ul men6adi keeluruhan .er.entuk 8ayun$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3a& Sekam .erhada8an& 0atan$ 8ada u6un$ uatu um.i yan$ 8ada uatu 8elukaan
.er.au harum&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&' 12pe-us
)& NAMA 4,'A4
*ndoneia ; "um8ut -eki
*n$$ri ; Nut 3ra
<ili8ina ; Mutha
)ina ; >ian$ Fu ?i
+& '4AS*F*'AS*
'in$dom ; <lantae (-um.uhan)
Su.kin$dom ; -ra/heo.ionta (-um.uhan .er8em.uluh)
Su8er +i=ii ; S8ermato8hyta (Men$hailkan .i6i)
+i=ii ; Ma$nolio8hyta (-um.uhan .er.un$a)
'ela ; 4ilio8ida (.erke8in$ atu : monokotil)
Su. 'ela ; )ommelinidae
,rdo ; )y8erale
Famili ; )y8era/eae
3enu ; )y8eru
S8eie ; Cyperus rotundus 4&
5
&' A!E
A& '(N)* +*',-,M*
1. 2. 3. 4. 6.
%. 9. 10. 11a 6%.
69. %0. %1a 32&
?in$i.era/eae
1a
1&
@edy/ium
0& 'A"A'-1" 2AN3 +*M*4*'* (01"+ASA"'AN 41A+ '(N)* +*',-,M*)
1.& -um.uh5tum.uhan den$an .un$a e6ati7 edikit5dikitnya den$an .enan$ ari dan
(atau) 8utik&-um.uhan5tum.uhan .er.un$a&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
2.& -iada alat 8em.elit& -um.uh5tum.uhan da8at 6u$a menan6at atau mem.elit
(den$an .atan$7 8oro daun7 atau tan$kai daun)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.& +aun tidak .er.entuk 6arum atau8un tidak terda8at 8ada .erka tere.ut di ata&&(
6
4.& -um.uh5tum.uhan tidak menyeru8ai .an$a rum8ut&daun dan atau .un$a
.erlainan&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)
6.& +en$an daun yan$ 6ela&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*
%.& 0ukan tum.uh5tum.uhan .an$a 8alem atau yan$ menyeru8ainya&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+
9.& +um.uh5tum.uhan tidak meman6at dan tidak mem.elit&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1%
10.& +aun tidak teruun demikian ra8at ehin$$a men6adi ro9et&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
11a& -ulan$ daun dan urat daun e6a6ar atu den$an lainnya menurut 8a6an$ daun7
te.al tulan$ daun7 urat tulan$ daun kera8 kali hanya .er.eda edikit&+aun
ke.anyakan .er.entuk $ari am8ai lanet7 kera8 kali teruun dalam dua
.ari&<an$kal daun kera8 kali 6ela den$an 8ele8ah yan$ memeluk .atan$&0un$a
kera8 kali .er.ilan$an ti$a&'e.anyakan .eru8a her.a den$an akar rim8an$7 um.i
atau um.i la8i&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)*
6%.& -e8i daun rata atau .erduri tem8el an$at ke/il&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)+
69.& +aun tidak meru8akan karan$an&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*%
%0.& +aun lain&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*1
%1a& .atan$ yan$ .erdaun meru8akan tan$$a yan$ memutar&&&&&&&&&&&&&2' 3in4i5e-./e.e
&2' 3in4i5e-./e.e
1a& daun .erelin$& <ele8ah daun ter.elah 8ada 1 ii& 0un$a 8erdaun 8elindun$ 255&
0enan$ ari em8urna den$an tan$kai ari .er.entuk talan$ dan men$$ukun$ 1'
!e62/ium  3in4i5e-./e.e o77i/in.lis
)& NAMA 4,'A4
*ndoneia ; Aahe
*n$$ri ; 3in$er
Melayu ; @elia7 halia7 aliya
Bietnam ; )ay $un$
-hailand ; 'hin$
<ili8ina ; 4uya7 laya7 $iya
)ina ; Aian$
Ae8an$ ; Shou$a
+& '4AS*F*'AS*
7
'in$dom ; <lantae (-um.uhan)
Su.kin$dom ; -ra/heo.ionta (-um.uhan .er8em.uluh)
Su8er +i=ii ; S8ermato8hyta (Men$hailkan .i6i)
+i=ii ; Ma$nolio8hyta (-um.uhan .er.un$a)
'ela ; 4ilio8ida (.erke8in$ atu : monokotil)
Su. 'ela ; )ommelinidae
,rdo ; ?in$i.erale
Famili ; ?in$i.era/eae (uku 6ahe56ahean)
3enu ; ?in$i.er
S8eie ; Zingiber officinale "o/&
(' PANDAN

A& '(N)* +*',-,M*
1. 2. 3. 4. 6.
%. 9. 10. 11a 6%a
6!a 16&
<andana/eae
0& 'A"A'-1" 2AN3 +*M*4*'* (01"+ASA"'AN 41A+ '(N)* +*',-,M*)
-um.uhan emak7 daun .er.entuk 8ita7 8an6an$nya am8ai ! /m7 .er.au
#an$i& 0erakar $antun$7 den$an akar tin$$al dan akar $antun$nya7 tum.uh men6alar7
hin$$a dalam #aktu in$kat akan meru8akan rum8un yan$ le.at& @a.itat; -um.uh
8
liar dite8i un$ai7 ra#a7 dan tem8at tem8at lain yan$ tanahnya lem.a. am8ai etin$$i
500 m d8l&
1.& -um.uh5tum.uhan den$an .un$a e6ati7 edikit5dikitnya den$an .enan$ ari dan
(atau) 8utik&-um.uhan5tum.uhan .er.un$a&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
2.& -iada alat 8em.elit& -um.uh5tum.uhan da8at 6u$a menan6at atau mem.elit
(den$an .atan$7 8oro daun7 atau tan$kai daun)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.& +aun tidak .er.entuk 6arum atau8un tidak terda8at 8ada .erka tere.ut di ata&&(
4.& -um.uh5tum.uhan tidak menyeru8ai .an$a rum8ut&daun dan atau .un$a
.erlainan&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)
6.& +en$an daun yan$ 6ela&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*
%.& 0ukan tum.uh5tum.uhan .an$a 8alem atau yan$ menyeru8ainya&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+
9.& +um.uh5tum.uhan tidak meman6at dan tidak mem.elit&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1%
10.& +aun tidak teruun demikian ra8at ehin$$a men6adi ro9et&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
11a& -ulan$ daun dan urat daun e6a6ar atu den$an lainnya menurut 8a6an$ daun7
te.al tulan$ daun7 urat tulan$ daun kera8 kali hanya .er.eda edikit&+aun
ke.anyakan .er.entuk $ari am8ai lanet7 kera8 kali teruun dalam dua
.ari&<an$kal daun kera8 kali 6ela den$an 8ele8ah yan$ memeluk .atan$&0un$a
kera8 kali .er.ilan$an ti$a&'e.anyakan .eru8a her.a den$an akar rim8an$7 um.i
atau um.i la8i&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)*
6%a& -e8i daun nyata .erduri tem8el&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)8
6!a& +aun tidak .erda$in$7 .er.entuk tulan$7 tanaman .erumah 27 mem8unyai akar
udara 1)' P.n6.n./e.e
)& NAMA 4,'A4
*ndoneia ; <andan Can$i7 +aun 8andan
*n$$ri ; Fra$rant 8andan
Melayu ; <andan ram8eh
Bietnam ; +Da thom
-hailand ; )Ey /Fm nG87 0ai toey7 0ai toey hom
<ili8ina ; <andan7 <andan ma.an$o
)ina ; .Hn lIn (Mandarin)
9
Ae8an$ ; Nioi tako no ki
+& '4AS*F*'AS*
'in$dom ; <lantae (-um.uhan)
Su.kin$dom ; -ra/heo.ionta (-um.uhan .er8em.uluh)
Su8er +i=ii ; S8ermato8hyta (Men$hailkan .i6i)
+i=ii ; Ma$nolio8hyta (-um.uhan .er.un$a)
'ela ; 4ilio8ida (.erke8in$ atu : monokotil)
Su. 'ela ; Are/idae
,rdo ; <andanale
Famili ; <andana/eae
3enu ; <andanu
S8eie ; Pandanus amaryllifolius "oJ.&
,' ALANG9ALANG
A& '(N)* +*',-,M*
1. 2. 3. 4a 5a
19&
3ramineae
1. 2. 1%a 16&
*m8erata
0& 'A"A'-1" 2AN3 +*M*4*'* (01"+ASA"'AN 41A+ '(N)* +*',-,M*)
-erna rum8ut7 .erumur 8an6an$ (8erenial)7 tum.uh .erum8un7 tin$$i 30 5 1!0
/m& Akar rim8an$7 men6alar7 .er.uku5.uku7 kera dan liat7 .er#arna 8utih& 0atan$
.er.entuk ilindri7 diameter 2 5 3 mm7 .erua5rua& +aun #arna hi6au7 .entuk 8ita
(li$ulatu)7 8an6an$ 12 5 !0 /m7 le.ar 2 5 5 /m7 helaian daun ti8i te$ar7 u6un$
merun/in$ (a/uminatu)7 te8i rata7 8ertulan$an e6a6ar (8arallel)7 8ermukaan ata
halu7 8ermukaan .a#ah kaa8 (/a.er)& 0un$a ma6emuk7 .entuk .ulir (8i/a)7
10
.ertan$kai 8an6an$7 etia8 .ulir .erekor 8uluhan helai ram.ut 8utih e8an6an$ ! 5 14
mm7 mudah diter.an$kan an$in& 0uah .entuk .i6i 6oron$7 8an6an$ K:5 1 mm7
.er#arna /okelat tua& <er.anyaan =e$etatif (akar rim8an$)
1.& -um.uh5tum.uhan den$an .un$a e6ati7 edikit5dikitnya den$an .enan$ ari dan
(atau) 8utik&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
2.& -iada alat 8em.elit& -um.uh5tum.uhan da8at 6u$a menan6at atau mem.elit
(den$an .atan$7 8oro daun7 atau tan$kai daun)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.& +aun tidak .er.entuk 6arum atau8un tidak terda8at 8ada .erka tere.ut di ata&&(
4a& 0an$a rum8ut atau yan$ menyeru8ainya& +aun mem8unyai tulan$ daun e6a6ar
atau melen$kun$7 tak .ereduri7 den$an 8an$kal .er8ele8ah& 0un$a5.un$a
meru8akan .ulir7 terda8at di ketiak ekam (iik ti8i)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,
5a& 0atan$ .ulat atau kadan$5kadan$ edikit 8i8ih& *.u tan$kai karan$an .un$a
ke.anyakan .er.uku& 4idah atau karan$an ram.ut 8ada .ata antara 8ele8ah
den$an helaian daun kera8 kali kelihatan 6ela& (6un$ ekam kadan$5kadan$
.er6arum& Sekam tidak 8ernahteruun 8iral&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1+' G-.mine.e
".m 1+' G-.mine.e
1.& 'aran$n .un$a lain&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
2.& Anak .ulir .ertan$kai 8endek7 2 atau le.ih 8ada tan$kai 8endek7 .er/a.an$7
.erama5ama meru8akan malai terkum8ul ra8at .er.entuk .ulir7 diu6un$
(rum8ut malai .ulir)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1*
1%a& Anak .ulir tidak .er6arum7 e8aan$ terletak 8ada u6un$ um.u malai7 keduanya
.ertan$kai 8ada 8an$kal terda8at ram.ut 8utih men$kilat dan teruun dalam
karan$an&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1)' Impe-.0.
)& NAMA 4,'A4
*ndoneia ; *lalan$7 alan$5alan$ (Aa#a)7 eurih (Sunda)7 am.en$an (0ali)
*n$$ri ; /o$on $ra7 atintail7 .lady $ra
11
<ili8ina ; ko$on
)ina ; 0ai mao $en
Ae8an$ ; )hi$aya
+& '4AS*F*'AS*
'in$dom ; <lantae (-um.uhan)
Su.kin$dom ; -ra/heo.ionta (-um.uhan .er8em.uluh)
Su8er +i=ii ; S8ermato8hyta (Men$hailkan .i6i)
+i=ii ; Ma$nolio8hyta (-um.uhan .er.un$a)
'ela ; 4ilio8ida (.erke8in$ atu : monokotil)
Su. 'ela ; )ommelinidae
,rdo ; <oale
Famili ; <oa/eae (uku rum8ut5rum8utan)
3enu ; *m8erata
S8eie ; Imperata cylindrica (4&) 0eau=&
6& 0(N3A -AS0*@

A& '(N)* +*',-,M*
1. 2. 3. 4. 6.
%. 9. 10. 11. 12.
13. 14a 15a 109. 119.
120. 12!. 129a 130. 133.
12
134. 33&
)anna/eae
0& 'A"A'-1" 2AN3 +*M*4*'* (01"+ASA"'AN 41A+ '(N)* +*',-,M*)
1.& -um.uh5tum.uhan den$an .un$a e6ati7 edikit5dikitnya den$an .enan$ ari dan
(atau) 8utik&-um.uhan5tum.uhan .er.un$a&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
2.& -iada alat 8em.elit& -um.uh5tum.uhan da8at 6u$a menan6at atau mem.elit
(den$an .atan$7 8oro daun7 atau tan$kai daun)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.& +aun tidak .er.entuk 6arum atau8un tidak terda8at 8ada .erka tere.ut di ata&&(
4.& -um.uh5tum.uhan tidak menyeru8ai .an$a rum8ut&daun dan atau .un$a
.erlainan&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)
6.& +en$an daun yan$ 6ela&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*
%.& 0ukan tum.uh5tum.uhan .an$a 8alem atau yan$ menyeru8ainya&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+
9.& +um.uh5tum.uhan tidak meman6at dan tidak mem.elit&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1%
10.& +aun tidak teruun demikian ra8at ehin$$a men6adi ro9et&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
11.&&-idak demikian& *.u tulan$ daun da8at di.edakan 6ela dari 6arrin$ urat daun dan
dari anak /a.an$ tulan$ daun yan$ ke am8in$ dan yan$ ke eron$ ke ata&&&&&&12
12.& -idak emua daun duduk dalam karan$an atau tidak ada daun ama ekali&&&&&&1&
13.& -um.uh5tum.uhan .entuk lain&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1(
14a& +aun tere.ar7 kadan$5kadan$ .erhada8an&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,
15a& +aun tun$$al7 teta8i tidak .er.a$i menyiri87 ran$ka am8ai .er/an$a8 menyiri8
ran$ka8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&109
109.& -anaman daratan (atau tum.uh) diantara tanaman .akau&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11+
119.& -anaman lain&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12%
120.& -anaman tan8a $etah&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&128
12!.& +aun lain7 .ukan rum8ut5rum8utan yan$ meraya87 dan mudah .erakar&&&&&&&&&12+
129a& Mem8unyai u8ih daun yan$ nyata memeluk .atan$7 kadan$5kadan$ mem8unyai
ela8ut .um.un$ yan$ memeluk .atan$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&%
13
130.& -ulan$ lateral lain&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&
133.& 0atan$ lain&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&(
134.& 0akal .uah ten$$elam& 0un$a tidak terlindun$ diantara daun 8elindun$ &&'
1.nn./e.e
)& NAMA 4,'A4
*ndoneia ; 0un$a kana7 .un$a ta.ih7 $anyon$ hutan
*n$$ri ; /anna7 8oloke7 *ndian5hot
<ili8ina ; -ika
+& '4AS*F*'AS*
'in$dom ; <lantae (-um.uhan)
Su.kin$dom ; -ra/heo.ionta (-um.uhan .er8em.uluh)
Su8er +i=ii ; S8ermato8hyta (Men$hailkan .i6i)
+i=ii ; Ma$nolio8hyta (-um.uhan .er.un$a)
'ela ; 4ilio8ida (.erke8in$ atu : monokotil)
Su. 'ela ; )ommelinidae
,rdo ; ?in$i.erale
Famili ; )anna/eae
3enu ; )anna
S8eie ; Canna indica 4&
%& AN33"1'
A& '(N)* +*',-,M*
1. 2. 3. 4. 6.
14
%. 9. 10. 11a 6%.
69. %0. %1. %2a 35&
,r/hidae
0& 'A"A'-1" 2AN3 +*M*4*'* (01"+ASA"'AN 41A+ '(N)* +*',-,M*)
+aun e6a6ar7 lalu memiliki da$in$ yan$ lumayan te.al7 u6un$ tidak e6a6ar7
te8i rata7 .un$a .er#arna un$u7 lalu 8oii .un$a .erelan$5elin$7 terdiri dari 5
kelo8ak7 tan$kainya luru7 hidu8nya di 8ot den$an media aran$&tandan .un$a
.ertan$kai an$at 8an6an$7 .er.un$a 35207 6u$a .anyak e.a$ai tanaman hia
dihalaman&
1.& -um.uh5tum.uhan den$an .un$a e6ati7 edikit5dikitnya den$an .enan$ ari dan
(atau) 8utik&-um.uhan5tum.uhan .er.un$a&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
2.& -iada alat 8em.elit& -um.uh5tum.uhan da8at 6u$a menan6at atau mem.elit
(den$an .atan$7 8oro daun7 atau tan$kai daun)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.& +aun tidak .er.entuk 6arum atau8un tidak terda8at 8ada .erka tere.ut di ata&&(
4.& -um.uh5tum.uhan tidak menyeru8ai .an$a rum8ut&daun dan atau .un$a
.erlainan&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)
6.& +en$an daun yan$ 6ela&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*
%.& 0ukan tum.uh5tum.uhan .an$a 8alem atau yan$ menyeru8ainya&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+
9.& +um.uh5tum.uhan tidak meman6at dan tidak mem.elit&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1%
10.& +aun tidak teruun demikian ra8at ehin$$a men6adi ro9et&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
11a& -ulan$ daun dan urat daun e6a6ar atu den$an lainnya menurut 8a6an$ daun7
te.al tulan$ daun7 urat tulan$ daun kera8 kali hanya .er.eda edikit&+aun
ke.anyakan .er.entuk $ari am8ai lanet7 kera8 kali teruun dalam dua
.ari&<an$kal daun kera8 kali 6ela den$an 8ele8ah yan$ memeluk .atan$&0un$a
kera8 kali .er.ilan$an ti$a&'e.anyakan .eru8a her.a den$an akar rim8an$7 um.i
atau um.i la8i&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)*
6%.& -e8i daun rata atau .erduri tem8el an$at ke/il&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)+
69.& +aun tidak meru8akan karan$an&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*%
15
%0.& +aun lain&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*1
%1.& Aika mem8unyai .atan$7 tidak memutar demikian&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*2
%2a& 0atan$ dekat rua men$eluarkan akar udara yan$ .er#arna a.u5a.u& 0un$a
9i$omorf&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,'
O-/hi6.e
)& NAMA 4,'A4
*ndoneia ; An$$rek .ulan
*n$$ri ; Moth or/hid
+& '4AS*F*'AS*
'in$dom ; <lantae (-um.uhan)
Su.kin$dom ; -ra/heo.ionta (-um.uhan .er8em.uluh)
Su8er +i=ii ; S8ermato8hyta (Men$hailkan .i6i)
+i=ii ; Ma$nolio8hyta (-um.uhan .er.un$a)
'ela ; 4ilio8ida (.erke8in$ atu : monokotil)
Su. 'ela ; 4iliidae
,rdo ; ,r/hidale
Famili ; ,r/hida/eae (uku an$$rek5an$$rekan)
3enu ; <halaeno8i
S8eie ; Phalaenopsis amabilis 0lume
16

. Araceae 3b 4a 4.Tumbuhan-tumbuhan berbunga............... KUNCI DIKOTOMI 1b 7b 103b 2b 9b 105a 3b 10a 22........................................................UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2013 1.................... atau tangkai daun)...2 2b.............. Anthurium 4b 92b 1b 6b 100b 2b B...................... Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati.............................................. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat pada berkas tersebut di atas ...... sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik..3 3b....................... Tumbuh-tumbuhan dapat juga menanjat atau membelit (dengan batang............4 2 . KARAKTER YANG DIMILIKI (BERDASARKAN LEAD KUNCI DIKOTOMI) 1b........ poros daun......... KUPING GAJAH A... Tiada alat pembelit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->