PENDAHULUAN

1.1

Sejarah Penggubalan Pelan Integriti Nasional dan Penubuhan Institut Integriti Malaysia

Usaha gerakan pemantapan integriti secara holistik di Malaysia telah dimulakan pada tahun 2004 dengan penggubalan Pelan Integriti Nasional (PIN) dan penubuhan Institut Integriti Malaysia (IIM). Ia adalah bertitik tolak daripada Kajian Persepsi Awam Terhadap Rasuah di Malaysia yang telah dijalankan pada tahun 2002 oleh sekumpulan lima orang pakar sains sosial dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan seorang pakar daripada Universiti Utara Malaysia (UUM). Kajian ini melibatkan di antara 7000 hingga 8000 responden daripada pelbagai sektor masyarakat.

Dapatan kajian ini telah dibentangkan pada 31 Mac 2003 di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK) yang telah dipengerusikan oleh YAB Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri ketika itu. Laporan ini antara lain memperakukan tentang perlunya sebuah pelan integriti yang bersifat holistik bagi menangani isu integriti masyarakat dan negara. Di samping itu, laporan ini juga telah memperakukan tentang keperluan penubuhan sebuah institusi khusus bagi tujuan mengkoordinasikan pelaksanaan pelan integriti tersebut.

Berdasarkan perakuan-perakuan berkenaan, YAB Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi pada 5 November 2003 telah mengisytiharkan bahawa kerajaan akan menggubal dan melancarkan PIN dan menubuhkan IIM. Selaras dengan pengisytiharan tersebut, pelancaran PIN dan penubuhan IIM telah dibuat pada 23 April 2004. Selain itu, tanggal 5 November setiap tahun telah disytiharkan sebagai Hari Integriti Nasional.

2

Penggubalan PIN serta penubuhan IIM adalah merupakan suatu usaha penting bagi menggembleng seluruh jentera kerajaan, swasta dan segenap lapisan masyarakat dalam suatu gerakan nasional yang terancang, sistematik, bersepadu dan berterusan ke arah pembangunan sebuah negara yang berteraskan nilai murni dan integriti yang tinggi.

1.2

Program Gerakan Pemantapan Integriti Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia

Program gerakan pemantapan integriti di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telahpun dilaksanakan secara berterusan, berdasarkan kepada Sasaran Keutamaan – Tekad 2008 yang telah digariskan oleh PIN iaitu: (i) Mengurangkan gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa secara berkesan; (ii) Meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian

perkhidmatan awam dan mengatasi kerenah birokrasi; (iii) (iv) (v) Meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan; Memantapkan institusi keluarga dan komuniti; dan Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan lima sasaran keutamaan yang telah digariskan bagi fasa pertama pelaksanaan PIN dan dilaksanakan pada tahun 2004 – 2008, program gerakan pemantapan integriti di peringkat KPM telah dilaksanakan secara serius, terancang dan meluas.

Keseriusan pihak KPM melaksanakan usaha-usaha gerakan pemantapan integriti secara meluas di peringkat Kementerian dapat dilihat melalui penubuhan
3

Unit PIN di bawah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia pada 1 Januari 2007. Penubuhan unit ini telah membolehkan pelbagai program gerakan pemantapan integriti di peringkat Kementerian khususnya kepada warga pendidik

dilaksanakan.

Di bawah Rancangan Malaysia ke-9 yang antara lain menitikberatkan agenda bagi memperkukuhkan modal insan, usaha pemantapan integriti secara menyeluruh di peringkat Kementerian telah dilaksanakan pada tahun 2007 melalui program Seminar Integriti Warga Pendidik (SIWP) peringkat Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dengan kerjasama IIM. Program SIWP ini dilaksanakan bertujuan bagi mencapai objektif-objektif berikut: (i) Meningkatkan tahap kesedaran serta kefahaman warga pendidik mengenai PIN; (ii) Meningkatkan komitmen warga pendidik mengenai peranan mereka dalam memperkukuhkan integriti keluarga, masyarakat dan komuniti; dan (iii) Memupuk amalan membudayakan integriti dalam pekerjaan dan kehidupan seharian.

Pada tahun 2008, program ini telah diperluaskan ke peringkat Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) terpilih dan semua Institut Pendidikan Guru (IPG). Berdasarkan kepada kejayaan pelaksanaan program ini pada tahun-tahun sebelumnya, program SIWP telah diteruskan pelaksanaannya pada tahun 2009 ke 21 PPD terpilih, 27 IPG dan 9 Kolej Matrikulasi di seluruh Malaysia. Sebanyak 58 SIWP yang meliputi 69 institusi (36 PPD, 28 IPG, 3 Kolej Matrikulasi dan 2 Kolej MARA) akan dilaksanakan pada tahun 2010 dengan peruntukan dibiayai sepenuhnya oleh pihak IIM disebabkan masalah kekangan peruntukan di peringkat Kementerian.
4

Selain daripada program SIWP yang dilaksanakan di peringkat JPN, PPD, IPG dan Kolej Matrikulasi, Unit PIN juga turut melaksanakan Bengkel Pengurusan Integriti dengan kerjasama agensi-agensi luar seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan IIM, di samping pelbagai program pemantapan integriti bagi memenuhi Tekad 2008, PIN.

Di samping itu, Unit PIN juga turut melaksanakan program-program Islam Hadhari yang telah dirangka oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dengan bantuan pegawai kader post JAKIM yang telah ditempatkan di bawah Unit ini. Pelbagai program telah dilaksanakan secara menyeluruh di peringkat Kementerian seperti Bengkel Bina Insan (Jati Diri Hadhari), program „Masih Ada Yang Sayang‟ dan ceramah Penerapan Nilai-Nilai Islam (PNI) sempena hari kebesaran/executive talk.

2.0

PELAN INTEGRITI ORGANISASI, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2.1

Keperluan Penggubalan Pelan Integriti Organisasi

Fasa pertama pelaksanaan PIN yang telah dilaksanakan pada tahun 2004-2008 telah dinilai keberkesanannya oleh pihak IIM. Laporan TEKAD 2008 telah dibentangkan kepada umum bagi meneliti sejauh mana kejayaan usaha kerajaan untuk mempertingkatkan nilai, etika dan integriti masyarakat di Malaysia. Berdasarkan laporan Tekad 2008 tersebut, kerajaan telah

memutuskan bahawa ketetapan lima sasaran Tekad 2008 tersebut akan diteruskan pada fasa kedua (2009-2013) dan dikenali sebagai Tekad Integriti dengan sasaran ketetapan seperti berikut:

5

(i)

memerangi gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa, secara menyeluruh dan berkesan;

(ii)

meningkatkan kecekapan dan sistem penyampaian perkhidmatan awam dan mengatasi kerenah birokrasi;

(iii)

meningkatkan

tadbir

urus

korporat,

etika

perniagaan

dan

tanggungjawab sosial korporat; (iv) (v) memantapkan institusi keluarga dan komuniti; dan meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Selaras dengan pelaksanaan Tekad Integriti tersebut, pihak KPM telah memutuskan supaya satu Pelan Integriti Organisasi (PIO), KPM digubal dengan mengambil kira semangat dan aspirasi PIN yang telah digubal oleh kerajaan dan disesuaikan pelaksanaannya di peringkat Kementerian. Mengambil kira bahawa kumpulan sasaran di Kementerian terdiri daripada tiga kumpulan utama iaitu murid, warga pendidik dan bukan guru, maka sasaran keutamaan, strategi pelaksanaan dan pelan tindakan yang digubal haruslah mengambil kira kepentingan ketiga-tiga kumpulan sasaran tersebut.

2.2

TEKAD Integriti KPM - Sasaran Keutamaan Pelan Integriti Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia

PIO Kementerian adalah penting di dalam memastikan gerakan pemantapan integriti di peringkat KPM berjalan lancar, mencapai matlamatnya dan memenuhi keperluan ketiga-tiga kumpulan sasarannya.

6

Dalam hubungan ini, PIO Kementerian telah disusun berdasarkan empat sasaran keutamaan yang dikenali sebagai TEKAD Integriti KPM meliputi sasaran-sasaran berikut:

(i)

Memupuk keterampilan dan keperibadian mulia murid;

(ii)

Melahirkan warga pendidik yang berintegriti dan berupaya mendidik anak bangsa;

(iii)

Memerangi gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa secara berkesan di semua peringkat Kementerian, JPN, PPD dan sekolah; dan

(iv)

Meningkatkan Kementerian.

kesejahteraan

dan

kualiti

hidup

warga

7

8

SASARAN 1:

MEMUPUK KETERAMPILAN DAN KEPERIBADIAN MULIA MURID

1.1

Kepentingan Melahirkan Modal Insan Yang Berkualiti “Modal insan yang berkualiti adalah satu kemestian, bukan lagi satu kemewahan. Kerajaan dan rakyat harus bersama-sama mempunyai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dengan penuh komitmen.

Pendidikan dan latihan kemahiran berkualiti yang berterusan juga akan memastikan modal insan negara kekal relevan dengan kehendak industri dan pasaran serta mampu berdepan dengan cabaran dan suasana antarabangsa yang kian meningkat”. YAB Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi Perdana Menteri Malaysia (Perutusan Hari Pekerja, 1 Mei 2006)

Murid adalah merupakan modal insan negara. Oleh yang demikian, murid yang berketerampilan dan berkeperibadian mulia adalah penting dalam memastikan pembangunan sesebuah negara. Dalam hubungan ini, pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Modal insan yang ingin dilahirkan perlu mampu untuk berfikir secara kritis dan kreatif, berkemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang-peluang baru, mempunyai ketahanan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran dunia global yang sering berubah-ubah.

Oleh

yang

demikian,

adalah

menjadi

tugas

Kementerian

untuk

menyediakan generasi muda Malaysia dengan peluang yang luas bagi
9

memperkembangkan potensi diri, melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan membentuk ciri-ciri keperibadian dan perspektif hidup yang membolehkan mereka berjaya dalam kehidupan. Ini adalah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan memberikan mencapai sumbangan kesejahteraan terhadap diri serta dan

keharmonian

kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

1.2

Strategi Pelaksanaan/Pelan Tindakan Bagi Memupuk Keterampilan dan Keperibadian Mulia Murid

Strategi Pelaksanaan dan Pelan Tindakan bagi memupuk keterampilan dan keperibadian mulia murid adalah berdasarkan fokus-fokus berikut:

(i) (ii) (iii)

Memantapkan kurikulum; Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan; Melatih murid supaya menguasai kemahiran, berketerampilan dan berperibadi mulia;

(iv) (v) (vi)

Memantapkan program kokurikulum dan sukan; Memperkukuhkan disiplin murid; dan Memantapkan perkhidmatan sistem aduan masalah disiplin murid.
10

SASARAN 1: BIL 1. FOKUS Memantapkan kurikulum

MEMUPUK KETERAMPILAN DAN KEPERIBADIAN MULIA MURID STRATEGI PELAKSANAAN Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) dalam bilik darjah yang berkesan oleh guru menggunakan kurikulum terkini PELAN TINDAKAN Mengemaskini kurikulum sekolah mengikut perkembangan semasa (dalam tempoh 5 hingga 7 tahun) AKTIVITI Kursus Orientasi Kepada Jurulatih Utama, Guru, Pegawai JPN, PPD, IPG, Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM), Buku Teks dan Nazir KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Guru BPK/JPN INDIKATOR Peratus guru yang didedahkan kepada kurikulum baru

2.

Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan

Meningkatkan keberkesanan P&P guru

Memantapkan P&P guru

Kursus P&P kepada guru

Murid

BPSH BPI LPM JNJK BPG JPN PPD

- Peratusan peningkatan murid dalam peperiksaan awam - Peratusan penurunan kes salah laku di kalangan murid Purata bilangan buku yang dibaca seorang murid

Memupuk budaya cintakan ilmu pengetahuan

Menggalakkan tabiat membaca

- Program Nilam - Kempen Mari Membaca

Murid

BTP

11

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN Memperoleh ilmu pengetahuan melalui pelbagai sumber/medium

AKTIVITI - internet - program lawatan - program integrasi

KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Murid/ Sekolah/Ibu bapa/ Komuniti Komuniti

INDIKATOR Peratusan peningkatan kadar literasi ICT di kalangan murid Purata bilangan bahan bacaan yang dihasilkan

Menggiatkan penerbitan dan penterjemahan pelbagai jenis bahan bacaan dalam bentuk bercetak dan bukan bercetak Meningkatkan usaha bagi menyediakan pendidikan Islam yang berkualiti Memperkasa pelaksanaan Pendidikan Islam

Penerbitan dan penterjemahan bahan bacaan

Bahagian/ Jabatan

ITNM/DBP

Pelaksanaan Program j-QAF (Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain) Pelaksanaan STAM (Sijil Tinggi Agama Malaysia)

Murid

BPI/BPK/LPM

Pencapaian murid dari segi kuantitatif dan kualitiatif

12

BIL 3.

FOKUS Melatih murid supaya menguasai kemahiran, berketerampilan dan berperibadi mulia

STRATEGI PELAKSANAAN Melengkapkan diri murid dengan pelbagai jenis kemahiran hard dan soft skills

PELAN TINDAKAN Membina kemahiran berkomunikasi merentas kurikulum dan kokurikulum dengan memperbanyak aktiviti literasi dan hands-on

AKTIVITI -Pertandingan berteraskan sains dan matematik seperti Forum Murid, Karnival Pendidikan, Program Pertukaran Murid dan Program Homestay Program Integrasi Murid (RIMUP) Program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa)

KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Murid BPSH/ BPSBPSK/ BSSK/ BPTV/ Pentadbiran sekolah

INDIKATOR Bilangan penyertaan dan pencapaian murid

Membina penampilan yang positif

Menjalankan diri program/aktiviti bina diri

- Aktiviti pembentukan karakter (character building) - Aktiviti kerja pasukan (team building) - Program kepemimpinan murid

Murid

BPSH/ BPSBPSK/ BPI/ Pentadbiran sekolah

- Bilangan penyertaan murid -Keberkesanan aktiviti melalui penilaian dan pemantauan (dengan penggunaan instrumen)

13

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN Memupuk murid supaya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni, budi bahasa dan adab

PELAN TINDAKAN Meningkatkan program yang berunsur pembangunan insan

AKTIVITI Ceramah, seminar, motivasi dan bengkel yang berunsur pembangunan insan Program pemantapan sahsiah

KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Murid BPSH/ BPSBPSK/ BPI/ Pentadbiran sekolah

INDIKATOR - Bilangan penyertaan murid -Keberkesanan aktiviti melalui penilaian dan pemantauan (dengan penggunaan instrumen)

Menjalankan program-program kerja amal dalam masyarakat setempat

- program gotong royong - program lawatan ke rumah orang tua/anakanak yatim - program kemasyarakatan sekolah

Murid

BPSH/ BPSBPSK/ BSSK/ Pentadbiran sekolah

- Bilangan penyertaan murid -Keberkesanan aktiviti melalui penilaian dan pemantauan (dengan penggunaan instrumen)

14

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN Memastikan Menekankan sekolah memberi penghayatan 3K penekanan kepada keselamatan, kebersihan dan kesihatan (3K) murid. Penambahbaikan Satu murid satu aktiviti kokurikulum sukan dan sukan Memastikan murid menyertai aktiviti kokurikulum

AKTIVITI - program-program 3K di sekolah

KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Murid BPSH/ BPSBPSK/ Pentadbiran sekolah

INDIKATOR Peratusan sekolah yang mencapai 80 peratus dalam penilaian 3K

4.

Memantapkan program kokurikulum dan sukan

- Hari Sukan Sekolah - Kejohanan sukan peringkat sekolah/daerah/negeri/ kebangsaan/ antarabangsa - Penglibatan aktif murid dalam kelab-kelab sukan dan kokurikulum

Murid

BSSK/sekolah

Peratus penglibatan murid dalam sukan Peratus murid yang menyertai kokurikulum secara aktif

Menambah jurulatih Program kejurulatihan yang bertauliah dalam dan kepengadilan kokurikulum/sukan

Guru

BPSBPSK/ BSSK

Bilangan jurulatih yang bertauliah

15

BIL 5.

FOKUS Memperkukuhkan disiplin murid

STRATEGI PELAKSANAAN Pemantauan dan pengesanan keskes jenayah, disiplin dan salah laku

PELAN TINDAKAN Penubuhan Jawatankuasa Induk Menangani Gejala Disiplin Murid dan Sekretariat Tetap menangani gejala salah laku murid

AKTIVITI -Penubuhan Jawatankuasa Induk di setiap sekolah -Menggerakkan Jawatankuasa Bertindak menangani isu-isu di sekolah -Kolokium Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan -Program Jati Diri -Program kaunseling -Program „Support Group’ untuk murid dan ibu bapa -Program Anti Buli

KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Murid & Ibu BPSH / bapa BPSBPSK

INDIKATOR - Bilangan kes yang diselesaikan - Bilangan murid yang terlibat dalam kes jenayah, disiplin dan salah laku

16

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN Pemantauan sekolah-sekolah yang menghadapi masalah disiplin

PELAN TINDAKAN Menugaskan flying squads turun ke sekolah-sekolah yang bermasalah disiplin

AKTIVITI Aktiviti pemantauan oleh flying squads

KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Murid BPSH/ BPSBPSK

INDIKATOR Pengurangan bilangan sekolahsekolah yang bermasalah disiplin Masa yang diambil bagi memproses aduan Bilangan kes yang diselesaikan

6.

Memantapkan perkhidmatan sistem aduan masalah disiplin murid

Mempelbagaikan saluran aduan terus

Memantapkan saluran aduan terus melalui talian terus (hotline), e-mail, faksimili dan khidmat pesanan ringkas (short message service -SMS)

-Saluran aduan melalui emel: adudisiplin@moe.gov.my -Menjalin kerjasama dengan penduduk setempat melalui „Hari Permuafakatan‟

Pentadbiran Sekolah & Penduduk Setempat

BPSH/ BPSBPSK/ Pentadbiran Sekolah

17

18

Sasaran 2: MELAHIRKAN

WARGA

PENDIDIK

YANG

BERINTEGRITI

DAN

BERUPAYA MENDIDIK ANAK BANGSA

2.1

Warga Pendidik Malaysia

Sebagai Profesion Paling Dipercayai

Rakyat

Institut Perniagaan Beretika Malaysia (Business Ethics Institute of Malaysia) telah menjalankan „Kajian Mengenai Siapa Yang Paling Dipercayai oleh Rakyat Malaysia‟ (Who do Malaysians Trust Most) pada tahun 2005. Kajian yang telah dijalankan ke atas 2,074 responden ini menunjukkan bahawa daripada lima belas jenis pekerjaan yang disenaraikan, warga pendidik/guru menduduki tangga kedua teratas sebagai pekerjaan yang paling dipercayai oleh rakyat Malaysia.

19

Sebagai antara profesion yang paling dipercayai oleh rakyat Malaysia, maka adalah penting bagi Kementerian bagi memastikan kepercayaan yang diberikan itu tidak digugat oleh perlakuan-perlakuan tidak berintegriti warga pendidik. Oleh yang demikian, adalah penting bagi warga Kementerian memastikan usaha-usaha yang bersepadu dan terancang dilaksanakan bagi memastikan warga pendidik di Malaysia adalah merupakan warga pendidik yang berintegriti dan berupaya mendidik anak bangsa.

2.2

Pengiktirafan Warga Pendidik Sebagai Duta Integriti

Kerjaya perguruan adalah berbeza berbanding kerjaya profesional yang lain di mana guru adalah merupakan ejen sosialisasi masyarakat untuk menginsankan individu dan mewujudkan masyarakat bertamadun. Dalam hubungan ini, PIN telah mensasarkan warga pendidik sebagai „duta integriti‟ iaitu kelompok yang dilihat berupaya bagi menyebar luaskan integriti kepada masyarakat secara umumnya. Selain itu, profesion perguruan yang dilihat oleh masyarakat sebagai profesion yang berintegriti tinggi dan menjadi role model kepada murid juga adalah merupakan antara sebab utama pemilihan warga pendidik sebagai duta integriti oleh IIM.

Sehubungan

itu,

pelbagai

program

pemantapan

integriti

telah

dilaksanakan kepada warga pendidik, antaranya program SIWP yang telah dijalankan mulai tahun 2007 oleh IIM dengan kerjasama KPM di peringkat JPN, PPD, IPG, dan Kolej Matrikulasi di seluruh Malaysia. Program yang diadakan secara berterusan dan meluas ini diharapkan berupaya membentuk warga pendidik yang berintegriti. Adalah menjadi hasrat agar warga pendidik yang terlibat secara langsung dalam program berkenaan dapat menyebar luaskan mesej integriti kepada rakan sejawat dan murid-muridnya.

20

2.3

Strategi Pelaksanaan/Pelan Tindakan Bagi Melahirkan Warga Pendidik Yang Berintegriti dan Berupaya Mendidik Anak Bangsa

Strategi Pelaksanaan dan Pelan Tindakan bagi melahirkan warga pendidik yang berintegriti dan berupaya mendidik anak bangsa adalah berdasarkan fokus-fokus berikut:

(i)

Melahirkan warga pendidik yang berintegriti;

(ii) (iii)

Meningkatkan kualiti warga pendidik; dan

Membudayakan

integriti
21

di

kalangan

guru

pelatih.

SASARAN 2: BIL FOKUS

MELAHIRKAN WARGA PENDIDIK YANG BERINTEGRITI DAN BERUPAYA MENDIDIK ANAK BANGSA STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN AKTIVITI KUMPULAN SASARAN Warga Pendidik PELAKSANA INDIKATOR

1.

Melahirkan warga pendidik yang berintegriti

Meningkatkan Program pemantapan kefahaman warga integriti di kalangan pendidik mengenai warga pendidik kepentingan integriti

Seminar Integriti Warga Pendidik dengan kerjasama IIM Bengkel Pembangunan Individu dan Organisasi Berintegriti dengan kerjasama IIM Bengkel Pengurusan Integriti dengan kerjasama SPRM Menjalankan kajian tahap kefahaman integriti warga pendidik Kursus Khas Guru Pendidikan Islam

BPSM

Peningkatan tahap kefahaman warga pendidik berdasarkan penilaian dan pemantauan

Warga Pendidik

BPPDP

Hasil kajian tahap kefahaman integriti warga pendidik Pengurangan kadar penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan

Warga Pendidik (Guru Pendidikan Islam)

BPI

22

BIL 2.

FOKUS Meningkatkan kualiti warga pendidik

STRATEGI PELAKSANAAN Memastikan warga pendidik mempunyai watak pendidik

PELAN TINDAKAN Program-program kecintaan terhadap profesion perguruan

AKTIVITI Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) Intervensi KIA2M Pengsiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR) Program „Guru Angkat‟ dalam kalangan guru (antara guru baru dan guru cemerlang)

KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Guru pelatih BPG/IPG

INDIKATOR Penilaian dan pemantauan program

Pensyarah IPG Warga pendidik Warga Pendidik Baru & Warga Pendidik Cemerlang Warga Pendidik

Sekolah

Tahap keberkesanan program melalui penilaian dan pemantauan

Menilai Tahap Integriti Setiap Warga Pendidik

Instrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)

Memasukkan kriteria integriti dalam menilai kualiti Warga Pendidik

JNJK

Analisa peratus pencapaian warga pendidik dalam penilaian dan pemantauan

23

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN

AKTIVITI Menilai guru secara berkala

KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Warga JNJK Pendidik berprestasi rendah

INDIKATOR Bilangan Penilaian yang dilaksanakan Bilangan tindakan susulan yang diambil

Mengadakan Pemantauan Guru dari Kes Salah Laku dan Tatatertib

Mengadakan Program Kesedaran Tatatertib dengan memberi pendedahan mengenai peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh warga pendidik

Warga Pendidik

Semua Bahagian /Jabatan

Bilangan Program Kesedaran Tatatertib yang diadakan

24

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN Proses pengambilan guruguru yang lebih ketat

PELAN TINDAKAN Kriteria pengambilan guru-guru diperketatkan dengan menitik beratkan aspek integriti dengan penambahbaikan sistem dan prosedur kerja mengikut Audit Dalaman MS ISO 9001:2008

AKTIVITI Pengambilan calon melalui beberapa proses tapisan iaitu Ujian MTest, temuduga, pemilihan dan pendaftaran. Setiap proses dikendalikan oleh panel dan jawatankuasa yang dilantik dan dipengerusikan oleh Pengarah Bahagian Pendidikan Guru (BPG.

KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Bakal guru BPG

INDIKATOR Pengurangan aduan mengenai guru yang tidak berkualiti

Pemberian biasiswa Persekutuan Perguruan Program Ijazah Pertama di IPTA kepada calon yang memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan seperti mendapat PNGK 2.75 ke atas, lulus ujian INSAK dan lulus ujian temuduga
25

BT

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN Peningkatan tahap profesionalisme

PELAN TINDAKAN Program-program pembangunan dan profesionalisme mengikut bidang dilaksanakan secara berterusan

AKTIVITI Kursus Peningkatan Profesionalisme Kursus Dalam Perkhidmatan Kursus Jurulatih

KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Warga BPG Pendidik IPG Semua Bahagian/ Jabatan

INDIKATOR Bilangan program Profesionalisme yang dilaksanakan

3.

Membudayakan integriti di Membudayakan kalangan guru pelatih etika dan integriti dalam semua aspek menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam organisasi.

Pembudayaan Integriti di dalam kurikulum latihan

1. Dilaksanakan dalam Guru Pelatih Kurikulum Bina Insan Guru selama 6 semester dengan berpandukan modul-modul (Buku Panduan Perlaksanaan Bina Insan Guru) tertentu bagi setiap semester: a. Aktiviti Perkhemahan b. Aktiviti Gotong Royong / khidmat masyarakat c. Aktiviti Ceramah/Bengkel d. Aktiviti Lawatan Penanda aras (benchmarking) 2. Dilaksanakan dalam Bidang Ilmu Pendidikan
26

BPG

Pelaksanaan penilaian dan pemantauan Kurikulum

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN

AKTIVITI Program Kursus Lepas Ijazah (KPLI) yang memasukkan tajuk-tajuk yang berikut: a. Guru Sebagai Satu Profesion (4 jam) yang mengandungi subtajuk: Konsep Profesional dan Bukan Profesional Kod Etika Profesionalis ma Perguruan Malaysia Akauntabiliti terhadap sekolah, tingkahlaku murid, profesion dan komuniti

KUMPULAN SASARAN

PELAKSANA

INDIKATOR

-

-

27

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN

AKTIVITI b. Guru dan Alam Pendidikan (2 jam) 3. Dilaksanakan dalam Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Pendidikan Rendah (PISMP) Kurikulum Pengajian Profesional Asas Kepimpinan dan Perkembangan Guru (3 Kredit) merupakan kursus teras.Konsep yang diterapkan: a. Kod Etika dan Akauntabliti Keguruan b. Isu-isu Etika Guru c. Pengurusan Kewangan d. Peranan Guru Sekolah Rendah e. Kepimpinan Guru 4.Perlaksanaan Sambutan Hari Guru/Bulan
28

KUMPULAN SASARAN

PELAKSANA

INDIKATOR

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN

AKTIVITI Kemerdekaan/Bulan Bahasa - Kembara Merdeka - Koir - Kemerdekaan - Pesta Pantun - Sambutan Hari Guru peringkat IPG,BPG dan Kebangsaan

KUMPULAN SASARAN

PELAKSANA

INDIKATOR

29

30

Sasaran 3: MEMERANGI GEJALA RASUAH, PENYELEWENGAN DAN SALAH GUNA KUASA SECARA BERKESAN DI SEMUA PERINGKAT NEGERI, PEJABAT

KEMENTERIAN,

JABATAN

PELAJARAN

PELAJARAN DAERAH DAN SEKOLAH

3.1

Persepsi Gejala Rasuah di Malaysia

Kajian Persepsi Awam Terhadap Rasuah di Malaysia yang telah dikoordinasikan oleh pihak SPRM dan dijalankan oleh lima orang pakar sains sosial tempatan daripada UKM dan seorang pakar daripada UUM telah dilaksanakan pada tahun 2002.

Hasil dapatan kajian ini mendapati bahawa rata-rata responden mempunyai persepsi bahawa integriti kebanyakan sektor awam adalah tercemar. Dari segi kesanggupan dan kesediaan kakitangan kerajaan bekerjasama untuk membanteras rasuah, hanya 31.1 peratus sahaja bersedia untuk membuat laporan mengenai kegiatan rasuah. Hasil kajian juga mendapati, kategorikategori bahagian yang berkemungkinan terlibat dengan rasuah adalah seperti berikut:    

15.1 peratus 12.1 peratus 9.8 peratus 8.9 peratus

-

Bahagian Penguatkuasaan Bahagian Pengurusan Bahagian Kewangan / Audit Bahagian Projek / Kontrak

Hasil dapatan kajian inilah yang menjadi titik tolak kepada penggubalan PIN dan penubuhan IIM. Antara masalah utama masyarakat di Malaysia adalah mereka lebih terikat kepada persepsi atau tanggapan umum berhubung sesuatu perkara. Ini adalah selaras dengan kata-kata YAB Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri Malaysia yang menyatakan bahawa “we’re
31

plaque by a perception problem”.

Demikian jugalah halnya dengan isu dan

masalah rasuah di Malaysia di mana walaupun telah banyak usaha, strategi dan program dijalankan bagi memerangi gejala rasuah, namun masalah rasuah masih lagi dipersepsikan sebagai masih serius. Ini adalah berdasarkan jumlah siasatan, tangkapan dan pertuduhan kes-kes rasuah yang semakin meningkat. Berhubung perkara ini, terdapat beberapa persepsi yang telah dibuat oleh masyarakat umum, antaranya:

(i)

perangkaan rasuah meningkat kerana gejala rasuah seolah-olah diterima oleh sesetengah pihak dalam menjalankan urusan seharian;

(ii) (iii) (iv)

kurangnya keberkesanan mekanisme penguatkuasaan; undang-undang dan peraturan sedia ada tidak mencukupi; dan langkah-langkah pendidikan, pencegahan dan peningkatan

kesedaran masyarakat terhadap rasuah masih rendah dan kurang berkesan.

Walaubagaimanapun, dari sudut pandangan lain, terdapat pihak yang menyatakan bahawa meningkatnya jumlah maklumat dan aduan, siasatan, pendakwaan dan sabitan adalah kerana kejayaan pendekatan pendidikan, kesedaran dan pencegahan yang mana telah membuka kesedaran umum untuk melaporkan insiden-insiden rasuah.

Jenayah rasuah berlaku secara sembunyi di antara dua pihak berkepentingan, manakala penyelewengan dan salah guna kuasa pula secara umumnya dilakukan secara bersendirian. Ketiga-tiga salah laku ini perlu dibendung memandangkan ianya berupaya menjadi penyumbang utama kepada krisis nilai sesebuah masyarakat dan meruntuhkan sistem pentadbiran sesebuah kerajaan.

32

3.2

Definisi dan Peruntukan Undang-Undang Yang Berkaitan

P.G. Osborne mendefinisikan bribery dan corruption sebagai giving or offering any reward to any person to influence his conduct or the receipt of such reward. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 tidak

mendefinisikan secara terperinci frasa rasuah, namun Seksyen 3, Akta terbabit mendefinisikan suapan sebagai:

(i)

wang, derma, alang, pinjaman, fi, hadiah, cagaran berharga,harta atau kepentingan mengenai harta, iaitu apa-apa jenis harta, sama ada alih atau tak alih, faedah kewangan, atau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain;

(ii)

apa-apa jawatan, kebesaran, pekerjaan, kontrak pekerjaan atau perkhidmatan, dan apa-apa perjanjian untuk memberikan

pekerjaan atau memberikan perkhidmatan atas apa-apa sifat;

(iii)

apa-apa bayaran, pelepasan, penunaian atau penyelesaian apaapa pinjaman, obligasi atau liabiliti lain, sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya;

(iv)

apa-apa jenis balasan berharga, apa-apa diskaun, komisen, rebat, bonus, potongan atau peratusan;

(v)

apa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga;

(vi)

apa-apa

jenis

perkhidmatan

atau

pertolongan

lain,termasuk

perlindungan daripada apa-apa penalti atau ketidakupayaan yang dikenakan atau yang dikhuatiri atau daripada apa-apa tindakan
33

atau prosiding yang bersifat tatatertib, sivil atau jenayah, sama ada atau tidak sudah dimulakan, dan termasuk penggunaan atau menahan diri daripada menggunakan apa-apa hak atau apa-apa kuasa atau kewajipan rasmi; dan

(vii)

apa-apa tawaran, aku janji atau janji, sama ada bersyarat atau tidak bersyarat, untuk memberikan suapan mengikut pengertian mana-mana perenggan (a) hingga (f)

Seksyen 16 – 23, Akta yang sama juga menjelaskan secara terperinci mengenai kesalahan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.

3.3

Sistem Penyampaian dan Tadbir Urus Terbaik Di Dalam Sektor Awam Bagi Tujuan Membanteras Rasuah

Tadbir urus terbaik adalah penting bagi memastikan sistem penyampaian perkhidmatan awam yang cemerlang dapat di capai. Konsep tadbir urus secara menyeluruh termaktub dalam Perlembagaan Malaysia, Rukun Negara dan prinsip-prinsip Islam Hadhari. Beberapa prinsip tadbir urus yang terbaik telah diserapkan ke dalam pelbagai arahan sektor awam, antaranya:

(i)

Arahan YAB Perdana Menteri Bil.1 Tahun 1998 yang bertujuan mengukuhkan integriti sektor awam melalui penubuhan

Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan di peringkat persekutuan, negeri dan daerah bagi mencegah rasuah, amalan salah guna kuasa dan penyelewengan di kalangan pegawai awam. Arahan ini telah dipinda melalui Arahan YAB Perdana Menteri No.1 Tahun 2009 yang mensyaratkan penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) di peringkat Persekutuan dan Negeri sebagai

34

pengukuhan kepada Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan yang telah digerakkan semenjak tahun 1998.

(ii)

Surat KSN PMS(S) Bil.18114 bertarikh 17 Disember 2007 bertajuk Penubuhan Pasukan Petugas Khas Bagi

Mengurangkan Kerenah Birokrasi yang mengarahkan supaya satu petugas di peringkat Menteri Kementerian berkenaan, ditubuhkan bertujuan dan untuk

dipengerusikan

oleh

mengurangkan kerenah birokrasi bagi meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam serta menghapuskan rasuah.

(iii)

Pelan Integriti Nasional (2004) yang antara lain mensasarkan peningkatan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan awam melalui dwi objektif pengukuhan prinsip ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang terbaik di samping peningkatan integriti

pengurusan dan pentadbiran perkhidmatan awam.

Tadbir urus yang terbaik sektor awam adalah berteraskan kepada empat prinsip iaitu integriti, akauntabiliti, pengamanahan dan pengawasan

(stewardship) dan ketelusan. Oleh yang demikian, prinsip tadbir urus yang terbaik adalah penting terutamanya di dalam gerakan pebanterasan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa di peringkat Kementerian, di samping meningkatkan sistem penyampaian Kementerian.

3.4

Gerakan Pemantapan Integriti Yang Telah Dilaksanakan di Peringkat Kementerian Berhubung Gejala Rasuah, Penyelewengan dan Salahguna Kuasa

Program gerakan pemantapan integriti yang telah dilaksanakan di peringkat Kementerian adalah berupa program-program ceramah, bengkel dan
35

program bual bicara yang telah dilaksanakan dengan kerjasama SPRM dan IIM dengan mengambil kira warga pendidik dan bukan guru sebagai sasarannya.

Selain itu, kawalan-kawalan dalaman yang telah dilaksanakan oleh setiap bahagian dan jabatan di bawah Kementerian juga bertindak sebagai salah satu kaedah bagi mencegah atau menutup ruang serta peluang yang menjadi punca kepada berlakunya rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan lain-lain kelemahan pengurusan di semua peringkat pelaksanaan operasi Kementerian.

3.5

Strategi Pelaksanaan/Pelan Tindakan bagi Memerangi Gejala Rasuah, Penyelewengan dan Salah Guna Kuasa Secara Berkesan di semua Peringkat Kementerian, JPN, PPD dan sekolah

Strategi Pelaksanaan dan Pelan Tindakan bagi memerangi rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa di peringkat Kementerian, JPN, PPD dan sekolah adalah berdasarkan fokus-fokus berikut:

(i) (ii) (iii) (iv)

memerangi rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa; menjadikan integriti sebagai budaya Kementerian; memantapkan sistem aduan Kementerian; memantapkan sistem penyampaian Kementerian bagi menutup peluang rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa; dan

(v)

memantapkan tadbir urus yang terbaik di peringkat Kementerian bagi menutup peluang rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.

36

SASARAN 3: MEMERANGI GEJALA RASUAH, PENYELEWENGAN DAN SALAH GUNA KUASA SECARA BERKESAN DI SEMUA PERINGKAT KEMENTERIAN, JPN, PPD DAN SEKOLAH BIL FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN AKTIVITI KUMPULAN SASARAN Warga KPM PELAKSANA INDIKATOR

1.

Memerangi rasuah, Meningkatkan penyelewengan dan salah kefahaman warga guna kuasa KPM mengenai kepentingan memerangi rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa

Menjalankan sekurang-kurangnya satu bengkel/ceramah/ seminar/forum/ kempen kesedaran pembanterasan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa setiap tahun di peringkat Kementerian, JPN, PPD dan sekolah.

- Bengkel Pengurusan Integriti dengan kerjasama SPRM / IIM - Ceramahceramah/program bual bicara integriti dengan kerjasama SPRM, IIM, Jabatan Penjara Malaysia dan Polis Di Raja Malaysia. - Kempen „Warga Berintegriti, Warga Cemerlang‟ dengan kerjasama IIM dan Agensi Bukan Kerajaan -Kempen perangi rasuah dengan kerjasama SPRM dan Agensi Bukan Kerajaan.

BPSM

Semua Bahagian/ Jabatan di KPM

Keberkesanan program berdasarkan penilaian tahap kefahaman

37

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN Konsep punitif di atas kesalahan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa di kalangan warga KPM

PELAN TINDAKAN Tindakan tatatertib ke atas pegawai/kakitangan yang melakukan kesalahan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa

AKTIVITI Perakuan kes-kes tatatertib oleh Ketua Jabatan atas salah laku rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa

KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Ketua BPSM/JPN Jabatan/ warga KPM

INDIKATOR Peratus keskes tatatertib terhadap pegawai/ kakitangan yang melakukan kesalahan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa yang telah diselesaikan Bilangan keskes tatatertib pegawai/kakita ngan yang melakukan kesalahan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa yang diperakukan

Meningkatkan kefahaman Ketua Jabatan dan warga KPM akan kepentingan mengambil tindakan tatatertib ke atas pegawai/kakitangan yang melakukan kesalahan rasuah, penyelewengan dan

Ceramah-ceramah tatatertib

Ketua Jabatan/ Warga KPM

BPSM/JPN

38

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN salah guna kuasa.

AKTIVITI

KUMPULAN SASARAN

PELAKSANA

INDIKATOR oleh Ketua Jabatan yang mempunyai prima facie.

2.

Menjadikan integriti sebagai budaya Kementerian

Memberikan pendedahan akan kepentingan budaya integriti

Penganjuran Hari Integriti peringkat Kementerian/ Bahagian/JPN/ PPD dan sekolah setiap tahun serta pengisiannya berdasarkan garis panduan yang telah disediakan

Sambutan Hari Integriti di peringkat Kementerian/Bahagian/ JPN/PPD dan sekolah Mengisytiharkan tema berunsurkan integriti setiap tahun

Warga KPM

Semua Bahagian/ JPN/PPD dan sekolah

Inisiatif-inisiatif Bahagian/ JPN/PPD dan sekolah dalam membudayakan integriti Laporan mengenai punch card kakitangan

3.

Memantapkan sistem aduan Kementerian

Saluran aduan dalaman/awam yang mantap

Memusatkan pelbagai Pengurusan aduan saluran aduan secara berpusat dan dalaman dan awam bersepadu Hari Bertemu Pelanggan di peringkat Kementerian E-aduan

Warga KPM

Unit Komunikasi Korporat (UKK)

Peratus aduan yang dapat diambil tindakan dalam tempoh masa yang ditetapkan

39

BIL 4.

FOKUS

Memantapkan sistem penyampaian Kementerian bagi menutup peluang rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa Mengurangkan penggunaan elemen subjektif/ budibicara dalam membuat keputusan

STRATEGI PELAKSANAAN Pemantapan sistem penyampaian bagi tujuan ketelusan

PELAN TINDAKAN Penggunaan aplikasi digital/atas talian bagi menggantikan sistem pengurusan secara manual

AKTIVITI Penggunaan sistem eSPKB dan ePerolehan oleh semua Pusat Tanggungjawab Sistem Pemantauan Projek II (SPPII) Sistem Pengurusan Aset Alih Kerajaan (SPA) digunakan untuk urusan penerimaan, pendaftaran, penggunaan pemeriksaan, penyelenggaraan, pelupusan dan hapuskira Aset Alih Kerajaan (Harta Modal dan Inventori) Sistem Semakan dan Pembayaran Balik Pinjaman Pendidikan Secara Online

KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Semua Semua Bahagian/ Bahagian/ Jabatan Jabatan

INDIKATOR Peningkatan bilangan penggunaan dan keberkesanan sistem penyampaian

Peminjam Tabung Pinjaman Pendidikan KPM

BT

Jumlah kutipan balik pinjaman tahun 2009 adalah RM18 juta

40

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN Proses penurunan kuasa yang jelas, didokumenkan dan dikemaskini

AKTIVITI Penurunan kuasa diturunkan secara bertulis mengikut had kuasa yang telah ditetapkan pegawai pengawal Pengemaskinian dilaksanakan berdasarkan keperluan

KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Semua Semua Bahagian/ Bahagian/ Jabatan Jabatan

INDIKATOR Dokumen penurunan kuasa

Penambahbaikan bagi mengurangkan kerenah birokrasi

-Melaksanakan Semua penambahbaikan ke atas Bahagian/ dasar, perundangan dan Jabatan peraturan Kementerian, Jabatan/Agensi yang dapat mempertingkatkan kawalan terhadap perlakuan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa -Melaksanakan penambahbaikan dalam sistem dan prosedur kerja Kementerian, Jabatan dan Agensi untuk
41

Semua Bahagian/ Jabatan

Bilangan penambahbaikan yang dibuat oleh Bahagian/ Jabatan

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN

AKTIVITI mempertingkatkan kecekapan, akauntabiliti, mengurangkan kerenah birokrasi serta menutup peluang bagi perlakuan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa

KUMPULAN SASARAN

PELAKSANA

INDIKATOR

Pemantapan proses kerja bagi meningkatkan kecekapan dan menjamin akauntabiliti awam ke tahap yang lebih tinggi

Memperkemaskan proses kerja supaya teratur dan standard serta dapat mempertingkatkan pematuhan kepada pekeliling dan peraturan yang berkuatkuasa

Penyediaan Garis Panduan Pengurusan Kewangan KPM Penyediaan Garis Panduan Pengurusan Perolehan dan Aset KPM Penyediaan Garis Panduan Pengurusan Sumber Manusia KPM Penyediaan Garis Panduan Pengurusan Perolehan ICT KPM Penyediaan Senarai Semak Pengurusan berdasarkan teguran audit/naziran
42

Warga KPM

Semua Bahagian/Jabatan

Pengurangan teguran audit Pencapaian dan pengiktirafan

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN

AKTIVITI Penganjuran kursuskursus berkaitan pengurusan sumber manusia, kewangan, perolehan dan aset, serta projek pembangunan fizikal

KUMPULAN SASARAN

PELAKSANA

INDIKATOR

5.

Memantapkan tadbir urus yang terbaik di peringkat Kementerian bagi menutup peluang rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa

Memastikan jentera pentadbiran setiap organisasi ditadbir dengan efisyen, efektif dan berintegriti tinggi

Memantapkan pentadbiran organisasi

Memperkukuhkan visi, misi, objektif organisasi. Menyediakan Manual Prosedur Kerja dan mempamerkan carta aliran kerja supaya diketahui umum. Memperkemaskinikan kod etika dan piagam pelanggan setiap Bahagian/Jabatan. Penggunaan Borang Kawalan Kerja secara berterusan di peringkat pegawai Kementerian.
43

Semua Bahagian/ Jabatan

Semua Bahagian/ Jabatan

Bilangan aduan yang berulang berkurangan

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN

AKTIVITI Penggunaan Senarai Tugas Harian secara berterusan di peringkat kakitangan Kementerian. Pelaporan/pemantauan status kewangan bulanan di setiap bahagian Penguatkuasaan pusingan kerja di semua peringkat Kementerian mengikut pekeliling yang berkuatkuasa

KUMPULAN SASARAN

PELAKSANA

INDIKATOR

Memantapkan pengurusan sumber manusia supaya sentiasa sistematik dan terancang

Menyediakan perancangan penempatan yang berasaskan kepada kompetensi dan kesesuaian fungsi tugas (talent management)

Mengadakan perbincangan secara terbuka untuk pemilihan pegawai yang bersesuaian dengan keperluan perjawatan

Pegawai/ kakitangan Bahagian/ Jabatan

BPSM Semua Bahagian/Jabatan

Indeks Kepuasan Pekerja (Staff Satisfaction Index - SSI) Pelaporan Audit Nilai

44

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN

AKTIVITI Melaksanakan Inventori Sahsiah Keguruan kepada bakal warga pendidik

KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Bakal Warga BPSM Pendidik

INDIKATOR Indeks Kepuasan Pekerja (Staff Satisfaction Index - SSI) Pelaporan Audit Nilai Sistem penyampaian yang lebih cekap Indeks Kepuasan Pekerja (Staff Satisfaction Index - SSI)

Menyediakan struktur organisasi dan perjawatan yang mantap

Anggaran Belanja Mengurus (Perjawatan) Tahunan Penstrukturan semula organisasi Pemantapan perjawatan

Pegawai/ BPSM kakitangan Bahagian/ Jabatan/ IPG/ sekolah

Mewujudkan check and balance dan organisasi sokongan bagi mengelakkan pergantungan kepada seorang pegawai

Perkongsian tugasan dan maklumat

Pegawai/ kakitangan Bahagian/ Jabatan

BPSM Peringkat Bahagian/Jabatan

Pengurangan teguran audit

45

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN Menambahbaik penyampaian di bahagian hadapan

PELAN TINDAKAN Memastikan amalan “No Wrong Door Policy” dijadikan teras dalam hubungan perkhidmatan awam dan pelanggan

AKTIVITI Talian Khidmat Pelanggan KPM Menyediakan pegawai pengganti sekiranya pegawai meja bertugas di luar pejabat/mesyuarat

KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Semua BHEK/UKK Bahagian/ Semua Bahagian/ Jabatan Jabatan

INDIKATOR Bilangan aduan yang berulang berkurangan

46

47

Sasaran 4: Meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup warga Kementerian

4.1

Takrif kesejahteraan dan kualiti hidup masyarakat

Laporan Kualiti Hidup Malaysia 1999 yang telah dikeluarkan oleh Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri mendefinisikan kualiti hidup sebagai kemajuan diri, gaya hidup sihat, akses dan kebebasan memperoleh ilmu pengetahuan serta taraf kehidupan yang melebihi keperluan asas dan memenuhi keperluan psikologi untuk mencapai tahap kesejahteraan sosial standing dengan aspirasi negara. Kesejahteraan masyarakat pula didefinisikan sebagai keharmonian masyarakat dalam pelbagai aspek kehidupan seperti integrasi kaum, kejiranan, hormat menghormati dan saling bantu membantu. Secara ringkasnya, kualiti hidup berkait rapat dengan kesejahteraan masyarakat.

Kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat adalah matlamat utama pembangunan negara. Pengamalan nilai-nilai murni dan integriti dalam kalangan masyarakat secara berterusan berupaya membantu meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat selaras dengan matlamat pembangunan kerajaan. Peningkatan kualiti hidup dan

kesejahteraan masyarakat sangat penting bagi memastikan nikmat pembangunan dikecapi oleh setiap lapisan masyarakat. Pengabaian nilainilai murni dan integriti di kalangan individu mengakibatkan penurunan kualiti hidup individu itu sendiri dan seterusnya menjejaskan usaha kerajaan untuk mempertingkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Mengambil kira konsep ini, PIO telah mensasarkan peningkatan kualiti hidup dan kesejahteraan warga Kementerian sebagai sasaran kedua. Ini adalah kerana, hanya dengan kualiti hidup yang baik dan kesejahteraan
48

warga Kementerian berupaya melahirkan warga Kementerian yang berintegriti

4.2

Usaha-usaha gerakan pemantapan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat yang telah dilaksanakan di peringkat Kementerian

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 yang merupakan dokumen perancangan pembangunan pendidikan yang bersepadu, komprehensif dan menyeluruh telah menggariskan beberapa strategi dan pelan tindakan yang berkaitan dengan usaha-usaha pemantapan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat di bawah Teras 1, PIPP iaitu „Membina Negara Bangsa‟. Strategi-strategi yang berkaitan adalah:

(i)

Memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional; dan

(ii)

Memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari;

Ini menunjukkan bahawa, gerakan pemantapan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat di peringkat KPM telah dilaksanakan secara serius. Selain itu, pelbagai program kemasyarakatan juga telah

dilaksanakan di peringkat Kementerian bagi memastikan warga KPM tidak terdiri daripada mereka yang bersifat individualistik. Program-program ini akan diteruskan dari masa ke semasa bagi menjamin pemantapan kualiti hidup dan kesejahteraan warga KPM.

49

4.3

Strategi

Pelaksanaan/Pelan

Tindakan

Bagi

Meningkatkan

Kesejahteraan dan Kualiti Hidup Warga Kementerian.

Strategi Pelaksanaan dan Pelan Tindakan bagi meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan warga Kementerian adalah berdasarkan fokus-fokus berikut:

(i)

Memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional;

(ii)

Memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari;

(iii)

Memupuk semangat bermasyarakat dan kekitaan;

(iv)

Membantu warga KPM yang bermasalah; Menggalakkan program “Pembelajaran Seumur Hidup”, dan

(v)

(vi)

Pembangunan inovasi pencapaian diri

bagi

kemajuan

kerjaya

serta

50

SASARAN 4: BIL FOKUS

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITI HIDUP WARGA KEMENTERIAN STRATEGI PELAKSANAAN Meningkatkan tahap kesedaran dan kefahaman warga KPM supaya menghormati Perlembagaan Persekutuan PELAN TINDAKAN AKTIVITI KUMPULAN SASARAN Warga KPM Pendidik Murid Ibu bapa PELAKSANA INDIKATOR

1.

Memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional

Mengadakan program berkaitan Perlembagaan Persekutuan

- Seminar/forum di peringkat Kementerian berhubung kepentingan Perlembagaan Persekutuan dengan kerjasama agensi luar seperti Biro Tata Negara (BTN) - Pertandingan Menulis Esei berkaitan Perlembagaan Negara - menggiatkan aktiviti Kelab Rukun Negara -Memperbanyakkan program berkonsepkan patriotisme melalui aktiviti ko-kurikulum - Menyebarkan maklumat dan kefahaman tentang Rukun Negara melalui ceramah/program pengisian yang berkaitan
51

-BPSM -BPSH -BPSBPSK -Pentadbiran Sekolah -Setiap Bahagian/Jabatan

Peningkatan tahap kesedaran dan kefahaman peserta melalui borang soal selidik

Meningkatkan semangat patriotisme

Mengadakan program bagi tujuan meningkatkan semangat patriotisme di kalangan warga KPM

Warga KPM Pendidik Murid Ibu bapa

-BSSK -BPSH -BPSBPSK -Pentadbiran Sekolah -Setiap Bahagian/Jabatan

Peningkatan tahap kesedaran patriotisme peserta melalui borang soal selidik

BIL 2.

STRATEGI PELAKSANAAN Memupuk kefahaman Mempelbagaikan yang jelas terhadap aktiviti untuk pendekatan Islam Hadhari membimbing pelaksanaan pendekatan Islam Hadhari dalam pembentukan pemikiran dan kehidupan

FOKUS

PELAN TINDAKAN Mengadakan seminar, ceramah dan kursus

AKTIVITI -Bengkel Tasawwur Islam - Bengkel Bina Insan (Jati Diri Hadhari) dengan kerjasama Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) - Bengkel Bina Taqwa (Jati Diri Hadhari) dengan kerjasama ILIM - Program Penerapan Nilai-Nilai Islam (PNI) - Sambutan Hari-hari Kebesaran Islam seperti berikut: i) Ihya‟ Ramadhan ii) Ibadah Korban iii) Maal Hijrah

KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Warga KPM BPSM/BPI

INDIKATOR Peningkatan tahap kesedaran peserta terhadap pendekatan Islam Hadhari

Meningkatkan kualiti hidup dari aspek penghayatan kehidupan beragama

Pelaksanaan program/kempen untuk meningkatkan kualiti hidup warga KPM

Kempen-kempen kualiti hidup: i) Kempen budi bahasa ii) Kempen berjimat cermat iii) Kempen
52

Guru Pegawai dan kakitangan KPM

Semua Bahagian/JPN/PPD dan sekolah

Penilaian keberkesanan kempen melalui borang ulasan/komen peserta

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN

AKTIVITI makanan halal dan berkhasiat

KUMPULAN SASARAN

PELAKSANA

INDIKATOR

Hubungan mesra warga KPM

53

BIL 3.

FOKUS Memupuk semangat bermasyarakat dan kekitaan

STRATEGI PELAKSANAAN Mengurangkan sikap mementingkan diri di kalangan warga KPM

PELAN TINDAKAN Mengadakan program-program kemasyarakatan (psikososial)

AKTIVITI - Bengkel Pengurusan Integriti Keluarga dan Komuniti - Program „Masih Ada Yang Sayang‟ ke rumah anak-anak yatim, rumah orang-orang tua, warga KPM yang sakit kronik dan lain-lain Agensi Bukan Kerajaan yang memerlukan - Ceramah-ceramah dengan kerjasama Agensi Bukan Kerajaan seperti PENGASIH dan Malaysian Aids Council. -Mengadakan program Hari Keluarga peringkat Kementerian/ Bahagian/Jabatan

KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Warga KPM BPSM Setiap Bahagian/Jabatan

INDIKATOR Penilaian keberkesanan program melalui tinjauan secara lisan

54

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN Membantu meningkatkan penghayatan dan pengetahuan Islam

PELAN TINDAKAN Mempertingkatkan pelaksanaan program penghayatan di kalangan murid Islam (orang asli dan saudara baru) Memberikan khidmat kaunseling kepada warga KPM yang bermasalah

AKTIVITI Program Bil Hal

KUMPULAN PELAKSANA SASARAN Murid orang BPI asli/saudara baru

INDIKATOR Bilangan penyertaan dalam program

4.

Membantu warga KPM yang bermasalah

Menyediakan platform kepada warga yang bermasalah untuk dibantu

- Khidmat kaunseling kepada pegawai/kakitangan KPM yang datang secara sukarela - Khidmat kaunseling kepada pegawai/kakitangan yang dirujuk oleh Ketua Jabatan - Program-program motivasi kepada warga KPM seperti kursus pengurusan stres - Mewujudkan „Support Group‟ kepada warga
55

Warga KPM

BPsK

Pengurangan masalah salah laku di kalangan warga KPM

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN

AKTIVITI KPM yang bermasalah mengikut kategori

KUMPULAN SASARAN

PELAKSANA

INDIKATOR

5.

Menggalakkan program “Pembelajaran Seumur Hidup”

Menyediakan dana tajaan kepada bakal pendidik dan pendidik Menyediakan kemudahan cuti belajar kepada pendidik

- Memberikan penajaan pengajian dan cuti belajar kepada pendidik untuk melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Pertama, Sarjana dan Kedoktoran

- Pemberian biasiswa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) dan cuti belajar bergaji penuh kepada pendidik untuk melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana dan Kedoktoran - Pemberian pinjaman pelajaran kepada warga pendidik untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah pertama di Open University Malaysia dan UPSI - Pemberian biasiswa kepada bakal pendidik yang mengikuti program biasiswa Perguruan Persekutuan Ijazah Pertama di IPTA,
56

-Warga Pendidik

BT

Jumlah pemberian biasiswa HLP dan Cuti Belajar Bergaji Penuh kepada pendidik pada tahun 2009 adalah sebanyak 353 tempat / tawaran

- Memberi penajaan pengajian kepada bakal pendidik di IPTA dalam dan luar negara

- Bakal Pendidik

Jumlah pemberian biasiswa kepada bakal pendidik adalah sebanyak 2122

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN

AKTIVITI Program Penghantaran Pelajar Cemerlang dan Program Berkembar B.Ed TESL

KUMPULAN SASARAN

PELAKSANA

INDIKATOR tempat / tawaran

Pembelajaran seumur hidup melalui kaedah latihan (training)

Pelan Operasi Latihan (POL)

- Pelaksanaan Pelan Operasi Latihan (POL) di peringkat Kementerian

Warga KPM

BPSM

Peratusan warga KPM yang memenuhi dasar KPM mengikuti latihan 7 hari setahun Penilaian keberkesanan program melalui soal selidik

Pembelajaran seumur hidup melalui kaedah pembelajaran (learning)

Program pembelajaran organisasi (learning organization)

Kursus fungsional seperti kursus kewangan dan perakaunan, kursus perkhidmatan seperti kursus fail dan rekod Kursus generic seperti etika sosial dan perkhidmatan pelanggan Siri Executive Talk/Morning Prayers/Pengucapan
57

Warga KPM

Setiap Bahagian/Jabatan

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN

AKTIVITI Awam/Wacana Ilmu Wacana Bersama Tokoh Pendidikan Islam Pembacaan buku dan pembentangan

KUMPULAN SASARAN

PELAKSANA

INDIKATOR

6.

Pembangunan inovasi bagi kemajuan kerjaya serta pencapaian diri

Menggalakkan inisiatif inovasi di kalangan warga KPM

Pengiktirafan bagi pembangunan pendidikan dan inovasi

Anugerah Inovasi KPM

Warga KPM

BPSM

Konvensyen Inovasi Pendidikan Islam

Warga Pendidik (Guru Pendidikan Islam)

BPI

Bilangan penghasilan inovasi yang diiktiraf oleh agensi/pihak yang berkuasa

58