1

MENCONTOHI MANDI HADAS (MANDI JUNUB) RASULULLAH
OLEH:

2

RASUL DAHRI

MANDI HADAS (MANDI JUNUB) Allah Azza wa-Jalla telah mewajibkan setiap mukmin mandi setelah ia berjunub (berhadas besar). Allah berfirman:

‫َانْ ُن ُم ُ ُ ًا َاط ّروْا‬ ُ ‫وِ ك ْت ْ جنب ف ّه‬
“Dan jika sekiranya kamu berjunub maka hendaklah kamu bersuci (mandi junub)”.1 Pengertian mandi atau al-ghuslu (‫ )الغسل‬menurut pengertian Bahasa Arab ialah: “Mangalirkan air ke seluruh anggota tubuh badan”.2

.ِ ّ‫الْ ُسل هوَ : تَ َام غَس ِ الجَسَدِ ك‬ ‫ُله‬ ْ ‫م ُ ْل‬ ُ ُْ ‫َغ‬
“Al-Guslu (mandi) ialah: Menyempurnakan membasuh (mencuci) seluruh jasad (tubuh badan)”.3

1 2

. Al-Maidah. 5:6. . Lihat: Fathul Bari. 1/359. Ibnu Hajar. 3 . Lihat: Lisanul Arab. 2/988.

3

Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, dimaksudkan mandi junub (mandi hadas besar) ialah:

“Hakikat mandi junub ialah menjirus (mengalirkan) air ke seluruh anggota tubuh4 (dari hujung rambut ke hujung kaki). Sebahagian ulama mewajibkan berkumurkumur dan menghisap air ke hidung (memasukkan air ke dalam hidung) semasa mandi junub”. Adapun sebab-sebab wajibnya mandi junub (mandi hadas besar) ialah setelah terjadi perkara-perkara berikut:

4

. Lihat: Fathul Bari. 1/359.

4

PERTAMA: Wajib Mandi Junub Kerana Keluar Air Mani Para ulama telah sepakat bahawa apabila keluar air mani dengan bersyahwat, bersetubuh atau bermimpi maka wajib baginya mandi junub. Begitu juga bagi kaum perempuan (jika keluar air mani) maka wajib baginya mandi junub sebagaimana keterangannya dari hadis-hadis berikut:

‫ُ َ ه‬ ِ ْ‫وعَن َائِشَةَ َا َتْ : ُئلَ رَسو ُ الِ صّى ال علَي‬ ‫َل‬ ‫ُ ْل‬ ِ‫ق ل س‬ ‫َ ْع‬ : َ ‫وَسّم عنِ الرجلِ يجِ ُ الْبللَ ولَ يَذْك ُ احْتلَ ًا ف َا‬ ‫ُر ِ ِ م َق ل‬ َ َ َ ‫َل َ َ ّ ُ َ د‬ َ‫يَغْتسلْ . وعنِ الرجلِ يَرَى انْ قَد احْتلَم وَ َ يجِ ُ الْبلل‬ ََ ‫َ ِ َ َ ل َ د‬ ُّ ََ ِ َ ‫َ َك‬ َ ‫ف َالَ : ل ُسل عَلَيْ ِ . ف َا َتْ ُ ّ سلَيْمٍ : الْمَرْأ ُ تَرَى ذل‬ ‫َ َة‬ ُ ‫َ غ ْ َ ه َق ل ام‬ ‫َق‬ .ِ ‫علَيهَا الْ ُس ُ ؟ َالَ : نَعَم ، اِ ّ َا ال ّ َا ُ ش َائ ُ الر َا‬ ‫ْ نم نس ء َق ِق ّج ل‬ ‫َ ْ غ ْل ق‬
“Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah ditanya oleh seorang lelaki yang mendapati basah (kerana keluar mani) padahal tidak ingat bahawa ia bermimpi lalu baginda menjawab: Hendaklah ia mandi. Dan baginda pernah ditanya tentang lelaki yang bermimpi dirasakan seolah-olah keluar air mani tetapi tidak ada kesan basah. Baginda menjawab: Tidak wajib mandi. Kemudian Ummu Sulaim bertanya: Kalau perempuan bermimpi demikian wajibkah wanita itu mandi? Nabi menjawab: Ya, kerana sebenarnya kaum wanita itu adalah saudara-saudara kaum lelaki!”.5
5

. H/R Imam yang lima, kecuali Nasaii.

5

‫َ ام َ َة َن ُم ُ ق ل ي َ ُ ْل ل ِن ل‬ َ ‫وعَنْ ُ ّ سلَم َ ا ّ أ ّ سلَيْمٍ َا َتْ : َا رسو ُ ا ِ ، ا ّ ا‬ ‫لَ يسْت ِيْ م َ الح ّ ، فهلْ علَى الْمَرْأ ِ الْ ُس ُ اِ َا‬ ‫َة غ ْل ذ‬ َ َ َ ‫َ َح ِن ْ َق‬ : َ ‫احْتلَ َتْ ؟ َالَ : نَعَم ، اِذَا ََ ِ الْ َاءَ . ف َالَتْ أ ّ سلَم‬ ‫َق ُم َ َة‬ ‫رأ ت م‬ ْ ‫ق‬ ‫َم‬ ‫وَتحْتلِ ُ الْمَرْأ ُ؟ ف َا َتْ : تَرِ َتْ ي َاكِ ، فَب َا ُشْبه َا‬ ‫ِم ي ِ ُه‬ ‫ب َد‬ ‫ة َق ل‬ ‫َ َم‬ ‫ولَد َا؟‬ ‫َ ُه‬
“Dari Ummi Salamah bahawa Ummu Sulaim berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu kerana sesuatu yang haq! Apakah wanita wajib mandi junub kalau ia bermimpi? Baginda menjawab: Ya, apabila ia melihat air! Kemudian Ummu Salamah bertanya lagi: Apakah perempuan juga bermimpi? Celaka engkau, kalau tidak begitu dengan apa anaknya boleh serupa dengannya!”.6

‫عَن خولَةَ بِنْت حَكِيْم ، اَنهَا سأ َتْ ال ّ ِي عنِ الْمرْأَةِ تَ َى‬ ‫ر‬ َ َ ّ ‫ٍ ّ َ َل نب‬ ِ َْ ْ ‫فِى م َام َا َايَرَى الرج ُ ، ف َالَ : لَيس عَلَي َا غَسل حَ ّى‬ ‫ْ َ ْه ْ ٌ ت‬ ‫ّ َل َق‬ ‫َن ِه م‬ .َ ‫تَنْزلَ كَ َا ا ّ الرجلَ لَيْس علَيْه غَسل حَ ّى ُنْز‬ ‫َ َ ِ ْ ٌ ت ي ِل‬ ُ ّ ‫ِ م َن‬
“Dari Khaulah binti Hakim bahawa beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam tentang perempuan yang bermimpi seperti mimpinya lelaki lalu Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Ia tidak wajib mandi sehingga mengeluarkan air mani seperti halnya lelaki tidak wajib mandi sehingga ia mengeluarkan air mani”.7

6 7

. Muttafaq ‘alaihi. . H/R Ahmad.

6

‫نبي َل ل‬ ُ ‫وَال ّ َا ِ ّ مخْتَص ًا ولَف ُ ُ : اَنهَا سألَتِ ال ّ ِ ّ صّى ا‬ َ َ ّ ‫نس ئي َ َر َ ْظه‬ ‫علَيْه وَسّم عنِ الْمَرْأةِ تحْتلِ ُ فِى مَنَام َا ، ف َالَ : اِ َا‬ ‫ذ‬ ‫ِه َق‬ ‫َ َ َم‬ َ َ ‫َ ِ َل‬ .ْ‫ََ ِ الْ َاءَ فلْتَغْتسل‬ ِ َ َ ‫رأ ت م‬
“Dan Nasaii meriwayatkan dengan ringkas yang lafaznya: Bahawasanya dia (Khaulah) bertanya kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam tentang perempuan yang bermimpi mengeluarkan air mani dalam tidurnya lalu Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam menjawab: Kalau ia melihat air mani maka hendaklah ia mandi”.8 Dari hadis-hadis sahih di atas, menunjukkan bahawa wanita juga terkadang bermimpi kerana wanita adalah saudara kandung lelaki. Maka sebagaimana kaum lelaki juga bermimpi maka kaum wanita demikian pula.9 Dan jika ia (seseorang wanita) tidak menemui tanda/bekas/basah/sisa-sisa air setelah bangun tidur maka ia tidak diwajibkan untuk mandi junub. Adapun jika ia mendapati bekas/tanda air maka ia wajib mandi kerana Ummu Sulaim berkata: Wahai Rasulullah, apakah seorang wanita wajib mandi jika ia bermimpi (keluar air)? Rasulullah sallallahu ‘alaihi wassallam menjawab: Ya, kalau ia melihat (mendapati basah) bekas air! Jika wanita mendapati ada bekas air maka ia diwajibkan mandi junub.10 Jika seseorang perempuan sering mengeluarkan cecair tanpa disebabkan oleh suatu rangsangan (nafsu syahwat/nikmat) maka sama sekali tidak diwajibkan mandi. Mandi hanya diwajibkan apabila melakukan persetubuhan, bermimpi, keluar
8 9

. H/R Nasaii. . Lihat: Fatwa-fatwa muslimah. Hlm. 141. Syeikh Muhammad bin Ibrahim alSyeikh, Syeikh Abdurrahman bin Hashir as-Sa’diy, Syeikh Abdullah bin Abdullah bin Bazz, Syeikh Muhammad bin Soleh al-Uthaimin, Syeikh Abdullah bin Jibrin dan Syeikh Soleh Fauzan bin Fauzan. 10 . Ibid.

7

air diiringi syahwat (seperti mimpi berjimak dengan seorang peria lalu ketika bangun terdapat bekas air maka diwajibkan baginya mandi junub).11

PENJELASAN TENTANG WADI DAN MAZI Wadi: Wadi adalah cecair pekat yang biasanya keluar setelah seseorang selesai dari buang air kecil (kencing). Wadi ini dihukum najis dan harus disucikan seperti halnya kencing, akan tetapi tidak diwajibkan mandi.12 Mazi: Mazi adalah cecair yang bening dan pekat yang keluar dari zakar atau faraj ketika bercumbu atau ketika nafsu syahwat. Hal ini sama-sama dialami oleh lelaki dan juga wanita, akan tetapi pada wanita jumlahnya lebih banyak. Menurut kesepakatan para ulama, mazi ini dihukum najis. Apabila mazi
11 12

. Ibid. . Lihat: Fiqh Wanita. Hlm. 19. Syeikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah.

8

ini mengenai badan maka wajib dibersihkan dan apabila mengenai pakaian maka cukup sekadar menyiramkan air pada bahagian yang terkena mazi. Mengenai hal ini terdapat hadishadis sahih yang menjelaskannya. Aisyah radiallahu ‘anha mengatakan:

‫َ نه ُ ْن د َ ْ ْ ِل َ ُ وأ ه‬ ِ ْ‫َأَ ّا الوَدِي فاِ ّ ُ يَكو ُ بَعْ َ الْبولِ فَيَغس ُ ذَكَره َُثْنَيَي‬ ْ ‫وم‬ .ُ ‫وَيَتوَضأ وَلَ يَغْتس‬ ‫َ ِل‬ َّ َ
“Wadi itu keluar setelah proses kencing selesai. Untuk itu hendaklah seseorang muslim (dan muslimah)mencuci kemaluannya (setelah keluarnya wadi) dan berwuduk serta tidak diwajibkan mandi junub”. 13

‫عَنِ بن عَ ّاسٍ ر ِيَ ال عَنْ ُ َا َ : الْمَ ِي َالوَ ِى‬ ‫ُ هقل َ ن ّوْ د‬ ‫َض‬ ‫ِْ ب‬ ْ‫َالْمَ ِي ، اَ ّا الْمَ ِ ّ ففِيْ ِ الْغسل َاَ ّا الْمَ ِي َالوَ ِي‬ ‫م ني ِ ه ُ ْ ُ و م ذ ْ و ْ د‬ ‫و ذ‬ .ِ ْ‫ففِيهَ َا اِسْ َاغ الطهَو‬ ‫َ ْ م ب ُ ّ ر‬
“Tentang mani, wadi dan mazi. Adapun mengenai mani maka diwajibkan mandi kerananya. Sedangkan mengenai mazi dan wadi maka cukup dengan membersihkan secara sempurna”.14

َ‫َأَ ّا الوَ ِي َالْمَ ِيْ ف َالَ : اغْسلْ ذكَركَ ، أوْ مَ َاكِيْرك‬ َ ‫ِ ِ َ َ َ ذ‬ ‫و م ْ د ْ و ذ َق‬ .ِ َ‫وَتوَضأَ ُضوء كَ ِى الصل‬ ‫ّ ة‬ ‫َ ّ و َُْ ف‬
“Mengenai wadi dan mazi, Rasulullah bersabda: Basuhlah kemaluanmu atau tempat kemaluanmu dan berwuduklah seperti pada saat hendak melaksanakan solat”.15
13 14

. H/R Ibnu al-Munzir. . H/R Al-Baihaqi dan Al-Athram. 15 . H/R Baihaqi.

9

Oleh yang demikian maka keluar wadi atau mazi dihukum najis dan membatalkan wuduk. Wajib dibasuh zakar atau faraj dan pakaian yang terkena wadi atau mazi tetapi tidak diwajibkan mandi junub (mandi hadas besar) jika terkeluar wadi dan mazi sebagaimana penjelasan dari hadis-hadis yang lalu dan sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

ُ‫عَنْص ع ِيّ َالَ : كنْتُص رجلً مَ ّاءً َسَصألْ ُ ال ّ ِيّ صَصّى ال‬ ‫ل‬ ‫َ ُ ذ ف َ ت نب‬ ُ ‫َل ق‬ ‫ني غ ْل‬ ُ ‫علَيْه وَسّمَ ف َالَ : فِى الْمَذْ ِ ال ُضو ُ وَ ِى الْمَ ِ ّ الْ ُس‬ ‫ي ْو ُ ْء ف‬ ‫َ ِ َل َق‬
“Dari Ali berkata: Aku adalah seorang lelaki yang sering keluar mazi lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam kemudian ia bersabda: Dalam mazi itu berwuduk dan dalam mani itu wajib mandi.16

‫م ص ْ ن ة‬ ِ َ‫وَلحْمَصد ف َالَ : ا َا حَذَفْتصَ الْ َاءَ َاغْتَسصِصلْ ِنصَ الجَ َاب‬ ‫ص م ف‬ ‫ِذ‬ ‫َق‬ َ .ْ‫َاِ َا لَمْ تَكن حَاذِ ًا فلَ تَغْتَسل‬ ِ َ ‫ُْ ف‬ ‫وذ‬
“Dan dari Ahmad. Lalu baginda bersabda: Kalau engkau mengeluarkan mani maka mandilah kerana telah berjunub dan apabila engkau tidak mengeluarkan mani maka janganlah mandi”.17 Ibnu Ruslan berkata: Kaum Muslimin telah ijmak atas wajibnya mandi junub (mandi hadas) bagi lelaki dan perempuan disebabkan keluar air mani atau mengeluarkan air mani.18

16 17

. H/R Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi dan disahihkan oleh Tirmizi. . H/R Ahmad. 18 . Lihat: Nailul Autar.1/191. Asy-Syaukani.

10

KEDUA: Wajib Mandi Kerana Persetubuhan Menurut Imam An-Nawawi bahawa: Telah disepakati atas wajibnya mandi junub (bagi suami dan isteri) apabila hasyafah (kepala zakar lelaki) telah masuk ke dalam faraj walaupun tidak mengeluarkan air mani. Inilah pendapat dari ijmak. Keterangan ini dapat difahami dari hadis-hadis sahih yang berikut:

: َ ‫عَنْ اَ ِي ُرَيْرة عَنِ ال ّ ِ ّ صّى ال علَيْه وَسّمَ َا‬ ‫ُ َ ِ َل ق ل‬ ‫نبي َل‬ ََ ‫ب ْ ه‬ ‫ْ ش ِه ْ َ ث ّ َ َه َ ْ َ َ َ ه‬ ِ ْ‫اِ َا ج َسَ بَينَ ُعَب َا الَرْبعِ ُم جهَد َا فقَد وجَب علَي‬ ‫ذ َل‬ .ُ ‫الْ ُس‬ ‫غ ْل‬
“Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam baginda bersabda: Apabila salah seorang antara kamu duduk antara empat anggota perempuan kemudian ia bersungguh-sungguh maka ia wajib mandi (junub)”.19

‫ْ ش ِه ْ َ ث ّ َ َه َ ْ َ َ َ ه‬ ِ ْ‫اِ َا ج َسَ بَينَ ُعَب َا الَرْبعِ ُم جهَد َا فقَد وجَب علَي‬ ‫ذ َل‬ .ْ‫الْ ُسل َانْ لَمْ ينْزل‬ ِ ُ ِ‫غ ْ ُ و‬
“Apabila salah seorang kamu duduk antara empat anggota perempuan (bersetubuh) kemudian ia
19

. H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad.

11

bersungguh-sungguh maka wajib baginya mandi (junub) meskipun tidak mengeluarkan air mani”.20 Dari Abdullah bin Amr bin Ash: “Apabila dua kemaluan (zakar dan faraj) itu telah masuk maka telah diwajibkan mandi (mandi junub)”.21 Para ulama telah sepakat sebagaimana yang telah disyariatkan bahawa seandainya seorang lelaki meletakkan kemaluannya di atas kemaluan perempuan, padahal ia tidak memasukkannya maka tidak seorang pun antara keduanya diwajibkan mandi.22

‫ُ َ ه‬ ِ ْ‫وعَن َائِشَةَ َا َتْ : َالَ رَسو ُ ا ِ صّى ال علَي‬ ‫ُ ْل ل َل‬ ‫قل ق‬ ‫َ ْع‬ ‫ْ ُ ِه َ ثم َس ْ ت ن ْ ت ن‬ َ ‫وَسّ َ : اِ َا قَعَدَ بَينَ شعَب َااْلَرْبعِ ُ ّ م ّ الخِ َا ُ الخِ َا‬ ‫َلم ذ‬ .ُ ‫فقَد و َبَ الْغس‬ ‫ُ ْل‬ ‫َ ْ َج‬
“Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Apabila salah seorang antara kamu duduk di antara empat anggota perempuan kemudian benda yang dikhatan (kemaluan lelaki) bertemu benda yang dikhatan (kemaluan perempuan), maka telah diwajibkan mandi (junub)”.23

‫ِذ ج ز ْ ت ن ْ ت َ ب غ ْل‬ ُ ‫ا َا َاوَ َ الخِ َا ُ الخِ َانَ وجَ َ الْ ُس‬
“Apabila benda yang dikhatan (kemaluan lelaki) telah masuk ke dalam benda yang di khatan (kemaluan perempuan) maka telah diwajibkan mandi”.24
20 21

. . 22 . 23 . 24 .

H/R Muslim dan Ahmad. H/R Ibnu Syaibah. Lihat: Nailul Autar. 1/190. Asy-Syaukani. H/R Ahmad dan Muslim. H/R Tirmizi dan disahihkan olehnya.

12

: َ ْ‫وعَنْ ُ َ ّ بنِ كَ َبٍ َا َ : ا ّ ال ُتْ َا اّ ِيْ َانوْا يقولو‬ ‫َ أبي ْ ع ق ل ِن ْف ي لت ك ُ َ ُ ُْ ن‬ ‫ُ َ ه‬ ِ ْ‫الْ َا ُ منَ الْ َاءِ . رخْصَ ٌ َانَ رَسو ُ ا ِ صّى ال علَي‬ ‫ُ ْل ل َل‬ ‫ُ ةك‬ ‫َمء ِ م‬ ‫َ ّ ْ ْ ِ ثم َن ِ ِ س ل‬ ِ ‫وَسّمَ رخصَ ب َا فَى اولِ الِسلَم ، ُ ّ أَمَر َا باْلغْتِ َا‬ ‫َل َ ّ ِه‬ .‫بَعْد َا‬ ‫َه‬
“Dari Ubai bin Ka’ab ia berkata: Sesungguhnya anakanak muda itu pernah berkata: Air (mandi junub) itu kerana air (kerana keluar air mani), adalah keringanan (tidak wajib mandi) dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam diberikan pada permulaan Islam, kemudian ia memerintahkan kami agar mandi (junub) sesudah itu”.25

‫وَ ِى لفظِ التِرمِ ِيْ : اِ ّ َا َا َ الْ َا ُ منَ الْ َاءِ رخْصَ ٌ ِى‬ ‫نم ك ن م ء ِ م ُ ة ف‬ ‫ْ ز‬ َْ ‫ف‬ .‫اولِ الِسلَم ، ُ ّ ن ِي عَن َا‬ ‫َ ّ ْ ْ ِ ثم ُه َ ْه‬
“Pada lafaz Tirmizi: Mandi hanya kerana keluar air mani, itu hanyalah suatu keringanan pada permulaan Islam kemudian dilarangnya (dilarang dari mengamalkan amalan yang lama dan diperintahkan agar mandi junub)”.26

‫ُ ه‬ ِ ْ‫وعَن َائِشَ َ : ا ّ رجلً سألَ رسو ُ الِ صّى ال عَلَي‬ ‫َل‬ ‫َ ْ ع ة َن َ ُ َ َ َ ُ ْل‬ ‫َل َ َ ّ ُ ُج ِع َ ْ ُ ثم ي ْ ِ ْ ع َ ُ ج ة‬ ٌ َ‫وَسّم عنِ الرجلِ ي َام ُ اهلَه ، ُ ّ ُكسل وَ َائِشة َالِس‬ َ‫ف َالَ : رسو ُ الِ صّى ال علَيْه وسّمَ : اِ ّيْ لفْع ُ ذلك‬ ِ َ ‫ُ َ ِ َ َل ن َ َل‬ ‫َل‬ ‫َ ُ ْل‬ ‫َق‬ .ُ ‫اَ َا وهَذِهِ ُ ّ نَغتَس‬ ‫ن َ ثم ْ ِل‬
“Dari Aisyah bahawa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallahu ‘alaihi wa-sallam tentang seseorang yang menyetubuhi isterinya kemudian ia malas (untuk
25 26

. H/R Ahmad dan Abu Daud. . H/R Tirmizi dan disahihkannya.

13

meneruskannya sebelum keluar mani) sedangkan Aisyah duduk di situ. Lalu Rasulullah sallahu ‘alaihi wa-sallam bersabda: Sesungguhnya aku pernah melakukan seperti demikian dengan (Aisyah) ini lalu kami mandi (walaupun tidak keluar air mani)”.27

‫َل ل‬ ُ ‫وعَنْ رَافعِ بنِ خَديْجٍ َالَ : نَادَا ِيْ رَسو ُ الِ صّى ا‬ ‫ُ ْل‬ ‫ن‬ ‫ِ ْ َ ق‬ َ ، ْ‫علَيْهِ وسّ َ ، َاَ َا علَى بطنِ امْ َأَ ِيْ ، ف ُمْت ولَمْ ُنْزل‬ ِ ‫َلم و ن َ َ ْ ر ت َق ُ َ أ‬ َ ‫ف َ ت َ َ ت َ َ ُه َق ل َ ْك َ م ء ِن‬ َ ‫َاغْتَسلْ ُ ، وخَرجْ ُ فأخْبَرْت ُ ف َا َ : ل عَلَي َ ، الْ َا ُ م‬ ‫ُ َ ه‬ ِ ْ‫الْ َاءِ . َالَ رَاف ٌ : ُ ّ أمَرَ َا رسو ُ ا ِ صّى ال علَي‬ ‫ِع ثم َ ن َ ُ ْل ل َل‬ ‫م ق‬ .ِ ‫وَسّمَ بَعدَ ذلكَ ِالْ ُس‬ ‫َل ْ َ ِ ب غ ْل‬
“Dari Rafi’ bin Khadej ia berkata: Aku pernah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam padahal aku sedang di atas perut isteriku. Lalu aku bangun dan aku belum mengeluarkan air mani kemudian aku mandi lalu keluar kemudian aku mengkhabarkan kepada baginda. Lalu baginda bersabda: Kamu tidak wajib mandi kerana mandi itu lantaran keluarnya air mani. Rafi’ berkata: Kemudian Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam sesudah itu memerintahkan agar kami mandi”.28 Seorang suami yang menyetubuhi beberapa orang isterinya pada satu malam maka hanya diwajibkan sekali mandi sahaja. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

‫ُ َ ِ َل ك َ ُ ف‬ ُ ْ‫عَنْ أَ َ ٍ ا ّ ال ّ ِ ّ صّى ال علَيْه وَسّمَ َانَ يطو‬ ‫نس َن نبي َل‬ .ٍ َ‫ع َى نِ َائِ ِ بِ ُسل َاح‬ ‫َل س ه غ ْ ٍ و د‬
27 28

. H/R Muslim. . H/R Ahmad.

14

“Dari Anas radiallahu anhu bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah menggiliri (menyetubuhi) isteriisterinya dengan sekali mandi”.29

‫ُ َ ِ َلم ك َ ُ ْف َ ِس ه‬ ِ ِ‫ا ّ ال ّب ّ صّى ال علَيْه وَسّ َ َانَ يطو ُ علَى ن َائ‬ ‫َن ن ِي َل‬ .ٍ ِ‫ِى لَيلَةٍ ب ُسل َاح‬ ‫ف ْ ِغ ْ ٍ و د‬
“Sesungguhnya Nabi sallallahu ‘aliaihi wa-sallam pernah mengelilingi isteri-isterinya pada satu malam dengan sekali mandi”.30

‫ُ َ ِ َ َلم َن‬ ّ ‫عَنْ اَ ِيْ رَافعٍ مولَى رسو ُ الِ صّى ال علَيْه وسّ َ ا‬ ‫َل‬ ‫ِ َ ْ َ ُ ْل‬ ‫ب‬ ‫رَسو ُ الِ صّى ال علَيْه وَسّم َافَ علَى ن َائِهِ فِى‬ ‫َ ِس‬ ‫ُ َ ِ َل َ ط‬ ‫َل‬ ‫ُ ْل‬ ‫لَيلَ ٍ ، َاغْتَسلَ عِندَ ك ّ امْ َأَ ٍ مِنه ّ ُسلً . فقلْ ُ : َا‬ ‫ْ ة ف َ ْ َل ر ة ْ ُن غ ْ َ ُ ت ي‬ ُ َ‫رَسو ُ ال ، او اغْتَسلْت ُسلً َاحِدًا ؟ ف َال : هَذَا أطه‬ ‫َْ ر‬ َ ‫َق‬ ‫َ َغ ْ و‬ ِ َ ِ ‫ُ ْل‬ .ُ َ ْ‫َأط‬ ‫و َ يب‬
“Dari Abi Rafi’ maula Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam pernah menggiliri isteri-isterinya dalam satu malam lalu ia mandi untuk setiap seorang dari mereka lalu aku bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau mandi sekali sahaja? Lalu ia menjawab: Begini adalah lebih suci dan lebih bersih”.31 Syariah berkata: Hadis ini menunjukkan, tidak wajib mandi bagi suami yang bermaksud mengulangi jimaknya32 (ingin mengulangi persetubuhannya). Begitu juga isteri yang ingin diulangi (disetubuhi lagi) oleh suaminya maka isteri tidak diwajibkan mandi terlebih dahulu.
29 30

. . 31 . 32 .

H/R Riwayat al-Jamaah kecuali Bukhari. H/R Ahmad dan Nasaii. H/R Ahmad dan Abu Daud. Lihat: Nailul Autar. 1/199.

15

KETIGA: Setelah Bersih Dari Haid Atau Nifas Para wanita yang sudah bersih (kering) dari haid dan nifas maka diwajibkan mandi hadas (mandi junub) sebagaimana keterangan dari hadis-hadis sahih yang berikut:

، ‫عَن َائِشَ َ ا ّ َاطِمَةَ بنْ َ اَ ِي جحْشٍ َانَتْ ُست َاض‬ ُ ‫ك ت ْ َح‬ َ ْ ‫ِت ب‬ ‫ْ ع ة َن ف‬ ٌ ‫ف َا َتْ ال ّب ّ صّى ال علَيْه وَسّ َ ف َالَ : ذلك عِر‬ ‫َ ِ َ ْق‬ ‫ُ َ ِ َلم َق‬ ‫َق ل ن ِي َل‬ ، َ‫ولَيْ َتْ بالحَيضِ . فاِذَا أَقْبلْ ِ الحَيْضَ ُ فَد ِيَ الصلَة‬ ّ ‫ة َع‬ ْ ‫َت‬ َ ْ ِْْ ‫َ س‬ ْ‫َاِذَا أَدْبَرتْ َاغْتَس ِي وَصّي‬ ‫َ ف ِل ْ َل‬ ‫و‬
Dari Aisyah bahawa Fatimah binit Abi Jahsy sedang istihadhah lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Kemudian baginda menjawab: Itu hanya sebahagian dari peluh, bukan haid. Maka apabila engkau sedang haid, tinggalkanlah solat dan kalau telah selesai maka mandilah dan bersolatlah”.33
33

/ H/R Bukhari.

16

CARA ATAU SIFAT MANDI JUNUB RASULULLAH Adapun hadis-hadis tentang wajibnya mandi junub (mandi hadas) antaranya ialah:

‫عَنْص مَيموْنَةَ رَ ِيَص الُ عَنهَا َا َتْص : وَضَعْتُص لل ّ ِيّ صّى‬ ‫َل‬ ‫نب‬ ‫ْ قل‬ ‫ض‬ ُْ ‫َ ص‬ ِ ‫الُ علَيْه ِص وَس َصّمَ َاء للْ ُس ْصلِ ِن َ الجَ َابَ ِ ، فغَس َصلَ يدَيْه‬ َ ‫م ص ْ ن ة‬ ‫ل م ً غ‬ َ َ‫مَ ّتيْنصِ اوْ ث َثًا ، ُمّ اَفْ َغصَ بِيَمِيْ ِهِص ع َى شِ َالِهِ ، فَ َسَصل‬ ‫ن َل م ص غ‬ ‫ث ر‬ ‫ر َ َ َل‬ ‫ص‬ ِ ‫فَرجَهُص وَمَا اَص َابَ ُ ِن صَ الَ َى ، ُمّ َس صَ َ يَدَهُ باْلَرْض‬ ِ‫ص هم ْ ذ ث م ح ص‬ ْ ، َ ‫مَ ّتيْنِص اوْ ثلَثًا ، ُمّ غَسَصل َا ، ُمّ مَضْ َضَص وَاسْصتنْش‬ ‫َ َق‬ ‫م‬ ‫َه ث‬ ‫ث‬ َ َ َ‫ر‬ ‫و َ سل وج َ ه وَيَدَي ه و َ سلَ َأ س ُ ثلَثًا ، ُمّ ا َا ض ع َى‬ ‫ث َف َ َل‬ َ ‫َغ َ َ َ ْه ُ ْ ِ َغ َ ر ْ َه‬ .ِ ‫جَسَد ِ ، ث ّ تح ّلَ منْ مَ َانهِ فَغسلَ قدَمَي‬ ‫ِه ُم َ َو ِ ك ِ َ َ َ ْه‬
“Dari Maimunah radiallahu ‘anha ia berkata: Aku pernah menuangkan air untuk Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam untk mandi junub. Maka baginda memulakan dengan mencuci kedua tangannya dua kali atau tiga kali, kemudian ia menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya lalu ia mencuci farajnya (kemaluannya) dan bahagian yang kena kotoran, setelah itu ia mengusapkan tangannya yang kiri ke tanah dua

17

kali atau tiga kali lalu ia mencucinya. Kemudian baginda berkumur-kumur sambil menghisap (menyedut) air ke hidung lalu menghembuskannya kemudian ia mencuci mukanya dan kedua tangannya lalu ia mencuci kepalanya tiga kali, setelah itu barulah baginda menuangkan air ke seluruhan tubuhnya. Setelah selesai baginda pindah dari tempatnya lalu baginda mencuci kedua kakinya”.34 (1). Syariah berkata (ucapan): “Kemudian ia membasuh kedua kakinya”, ini menunjukkan bahawa wuduk yang dilakukan oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam semasa memulakan mandi junub tanpa membasuh kedua kakinya. (2). Jumhur ulama berpendapat: Sunnah mengakhirkan membasuh kedua kaki ketika berwuduk dalam mandi junub iaitu membasuh setelah selesai mandi junub. (3). Imam Malik berpendapat: Apabila tempat mandi junub itu tidak bersih maka mengakhirkan membasuh kedua kaki itu adalah sunnah. Tetapi apabila tempat itu bersih maka mencuci dua kaki itu hendaklah didahulukan. (4). Imam an-Nawawi berkata: Yang lebih benar dan lebih masyhur serta terpilih dari pendapat tersebut ialah menyempurnakan wuduknya.

‫عَنْص َائِشةَ رَ ِيَص الُ عَنْهَا َنّ ال ّ ِيّ صَصّى الُ علَيْهِص‬ َ ‫ل‬ ‫ا نب‬ ‫ع َ ض‬ ‫ث ُ رغ‬ ُ ِ ْ‫َسّ َ َا َ اِ َا اغْ َسلَ ِ َ الجَ َابَةِ بَ ََ فَ َسلَ يَدَيْهِ ُمّ يف‬ َ ‫و َلم ك ن ذ ت ِ من ْ ن دأ غ‬ ‫ُ َ ّا َ َ ّأ‬ ُ‫بِيَميْنِهِص عَلَى شِ َالِهِص فَيَغْسِص ُ فَرجَهُص ، ثمّ يَتوَضُ كمَا يَتوَض‬ ْ ‫ل‬ ‫م‬ ِ َ‫للصّصلَة ، ُمّ ُدخ ُ َصَصاَبِع ُ فِى ال َاءِ فَيخل ُ ِهَا ُصُصول‬ ْ ‫ْم ُ َّل ب ا‬ ‫َه‬ ‫ِ ث ي ْ َل ا‬
34

. H/R Bukhari,. Kitabul Ghusul. Muslim. 1/175. Abu Daud. No 245. Turmizi, Nasaii, Ibnu Majah dan Ahmad.

18

‫شَعرِهِص ، حَ ّىص اِ َا ظنّ اَ ّهُص قَدْ اَروَى بشَرَ َهُص ُمّ يَصُصب علَى‬ َ ّ ‫ْ َ ت ث‬ ‫ت ذ َ ن‬ ْ .ِ ّ‫َاْسهِ ث َث ُرَفٍ بِيدَيْهِ ُ ّ يفِي ُ الْ َاء ع َى جلْدهِ ك‬ ‫َ ثم ُ ْض م َ َل ِ ِ ُله‬ ‫ر ِ َل َ غ‬
“Dari Aisyah radiallahu ‘anha bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam apabila mandi junub baginda memulakan mencuci kedua tangannya kemudian ia menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya lalu ia mencuci kemaluannya. Kemudian baginda berwuduk sebagaimana waduknya untuk bersolat. Lalu baginda memasukkan jari-jari tangannya ke dalam air , lantas ia sela-sela pangkal-pangkal rambutnya dengan jari-jarinya itu, setelah ia merasakan telah basah rambutnya, ia tuangkan air ke atas kepalanya tiga kali cedukan dengan kedua tangannya kemudian ia alirkan air keseluruh tubuhnya”.35

‫عَنْص َابِرٍ رَ ِيَص الُ عَنْهُص : َانَص ال ّ ِيّ صَصّى الُ علَيْهِص‬ َ ‫ل‬ ‫نب‬ ‫ك‬ ‫ض‬ ‫ج‬ ُ‫وَسَصّ َ يأ ُ ُ ثلَثَ َ أَ ُفّ وَيفِيْ ُهَا علَى َاْسصِهِ ُمّ يفِيْض‬ ‫ص‬ ُ ‫ث‬ ‫ُ ض َ ر‬ ‫لم َ ْخذ َ ة ك‬ .ِ َ‫ع َى َائِر جَسد‬ ‫َل س ِ َ ه‬
“Dari Jabir radiallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam mengambil air tiga kali cedukan dan baginda tuangkan ke atas kepalanya, kemudian baginda menuangkan air ke seluruh tubuhnya”.36

‫عَنْ َائِشةَ رَ ِيَ الُ عَنهَا َا َ تْ : َانَ ر سو ُ الِ صّى‬ ‫َل‬ ‫ك َ ُ ْل‬ ‫ْ قل‬ ‫ع َ ض‬ َ‫الُ علَيْ ه َ سّ َ ا َا اغْ َ سلَ ِ َ الجَ َابَةِ دعَا بِ َيءٍ - نحو‬ ْ َ ْ ‫َ ِ و َلم ِذ ت َ م ن ْ ن َ ش‬ ‫الحِلَبصصِ - فأخَذَ بِك ّهصِ ، فَب َأَ بِ ِقّص َأْسصصِ ِ الَيْ َنصصِ ، ُمّص‬ ‫ث‬ ‫َف ص َد ش ر ه ْ م‬ ََ ْ .ِ ‫اْلَيسَر ، ُ ّ أخَذَ بِك ّيهِ ف َالَ بهِ َا علَى َاْس‬ ‫َف ْ َق ِ م َ ر ِه‬ َ ‫ْ ِ ثم‬
35 36

. H/R Bukhari. 1/68. Muslim. 1/174. Abu Daud. 242. Ibn Majah 574. . H/R Bukhari. 1/69. Kitab al-Ghusul.

19

“Dari Aisyah radiallahu ‘anha ia berkata: Adalah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam apabila mandi junub, baginda meminta air dengan satu bejana besar lalu ia ambil air itu dengan tangannya, kemudian memulai pada bahagian kepala sebelah kanan, kemudian yang kiri, kemudian ia mengambil air dengan kedua telapak tangannya lalu ia tuangkan di atas kepalanya”.37

‫ن ص‬ ُ‫وَفَى روَايَ ٍ : ُمّ يخل ُ بيَدَيْهِ شَعْ َهُ ، حَ ّىص ا َا ظَنّ اَ ّه‬ ‫ِ ة ث ُ َّل ِ ص ر ص ت ِذ‬ .ٍ ‫أَروَى بَشَرتَ ُ أَ َاض علَيْ ِ الْ َاءَ ث َثَ م ّا‬ ‫َ ه ف َ َ ه م َل َر ت‬ ْ
“Diriwayat yang lain: Kemudian baginda menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya sehingga apabila ia merasa telah basah seluruh kulit kepalanya, ia tuangkan air di atasnya tiga kali”.38

‫غ ل ْ ن ِ د‬ َ ْ‫وعَن صْ ُبَيْ ِ بْن صِ مطْعَم صٍ َالَ : تَذَاكَرْنَا ُس ْص َ الجَ َابَة عِن‬ ‫ق‬ ُ ‫ج ر‬ َ َ‫َ سولِ الِ صّى الُ علَيْ ه و سّمَ ف َالَ : أَ ّا أنَا فَآ ُ ُ ملء‬ ْ ِ ‫خذ‬ ‫م‬ ‫َ ِ َ َل َق‬ ‫َل‬ ُْ ‫ر‬ ‫ص ر‬ ِ ِ‫ك ّيصصْ فأَصصُب علَى َأْسصِي ، ُمّص ُفيْضصُ بعْد علَى سصَائ‬ َ ُ َ ‫َف َ ص ّ َ ر ص ْ ث أ ِ ص‬ .ْ‫جَسَ ِي‬ ‫د‬
“Dan dari Jubair bin Muth’am ia berkata: Kami pernah berbincang-bincang tentang mandi junub di hadapan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam lalu baginda bersabda: Adapun aku, cukup mengambil air sepenuh dua tapak tanganku lalu aku tuangkan di atas kepalaku, kemudian aku menyiram bakinya atas seluruh tubuhku”.39

37 38

. H/R Bukhari dan Muslim. > H/R Bukhari dan Muslim. 39 . H/R Ahmad.

20

‫عَنصْ ُبَيرٍ رَضِيصَ الُ عَنْهُ َا َ : اَ ّاص اَنَا ، فأَفِيْضُص علَى‬ َ َ ‫صقل م‬ ْ‫ج‬ ‫َاْسِصيْ ثلَثًا ، َاَ َارَ بِيدَيْهِص كلْتَيهِمَا ، ُمّ ُفِيْضُص بَعْد علَى‬ َ َ ‫ث ا‬ ْ ِ َ ‫وش‬ َ ‫ر‬ .ْ‫َائِر جسَ ِي‬ ‫س ِ َ د‬
“Dari Jubair radiallahu ‘anhu berkata: Adapun aku, menuangkan air ke atas kepalaku tiga kali (beliau memberi isyarat dengan kedua tangannya).40 Kemudian aku menyiram ke atas seluruh tubuhku”.41 Dari semua hadis-hadis tentang mandi junub yang telah lalu, dapat difahami dan diringkaskan bahawa sifat mandi junub Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam ialah: 1. 2.
3.

Didahulukan dengan mencuci kedua telapak tangan hingga ke pergelangan tangan. Ia dilakukan tiga kali. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Setelah mencuci kemaluannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosok tangannya ke tanah beberapa kali iaitu dua atau tiga kali. Berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat. Ada kalanya mentakhirkan dari mencuci kakinya. Memasukkan jari-jemari ke dalam air kemudian menyelanyela rambut dengan kedua-dua jari-jemari tangan sehingga rata. Menuangkan air ke atas kepala tiga kali, sama ada dengan menceduk dengan kedua tangan atau dengan gayung. Menjirus, meratakan dan membasuh ke seluruh tubuh badan.
40 41

4. 5.

6. 7.

. H/R Bukhari. 1/69. . H/R Ahmad.

21

8.

Selepas mandi tidak diwajibkan berwuduk semula jika wuduk sebelum mandi tidak batal tetapi jika sekiranya batal maka wajib memperbaharui wuduknya semula.

ُ‫عَنْص َائِشةَ رَ ِيَص الُ عَنهَا : َانَص رَسُصو ُ الِ صَصّى ال‬ ‫ل‬ ‫ْل‬ ‫ك‬ ْ ‫ع َ ض‬ .ِ ‫علَيْه وَسّمَ َ يَتوَضُ بَعْ َ الْغس‬ ‫َ ِ َل ل َ ّا د ُ ْل‬
“Dari Aisyah radiallahu anha: Adalah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam tidak berwuduk setelah selesai mandi junub”.42 Sesungguhnya diwajibkan mandi junub (mandi hadis) hanya apabila keluar mani dengan bersyahwat (lazat/nikmat). Apabila terkeluar dengan tidak bersyahwat seperti kerana penyakit atau terlalu kesejukan maka tidak diwajibkan mandi junub.43

42 43

. H/R Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud. 1/171. Turmizi. 1/72. . Lihat: Nailul Autar. 1/187. Asy-Syaukani.

22