PEMBUATAN FILM KARTUN KISAH ANAK NABI ADAM ”HABIL DAN QABIL” MENGGUNAKAN MACROMEDIA FLASH 8

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Disusun oleh : Imam Muslih 0913005

JENJANG DIPLOMA III PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA AKADEMI TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER “AKMI” BATURAJA 2011

HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal Tugas Akhir yang berjudul: Pembuatan Film Kartun Kisah Anak Nabi Adam ”Habil dan Qabil” Menggunakan Macromedia Flash 8 , oleh mahasiswa : Nama NPM : Imam Muslih : 0913005

Disetujui untuk mengikuti seminar tugas akhir.

Baturaja,

Oktober 2011

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Rusidi, M.Kom. NIK.08041030

Suryanto, S.Kom. NIK : 04101059

Ka. Program Studi Teknik Informatika,

Rusidi, M.Kom. NIK : 08041030

A. Judul Pembuatan Film Kartun Kisah Anak Nabi Adam ”Habil dan Qabil” Menggunakan Macromedia Flash 8. B. Latar Belakang Masalah Dalam perkembangan komputer pada saat ini persaingan dalam bidang seni animasi sangat tidak asing lagi, dimana komputer dijadikan objek handal untuk menghasilkan suatu karya seni seperti profil, iklan, web dan film kartun, tetapi tidak banyak individu yang memiliki kreativitas tinggi khususnya pada teknik pembuatan gambar, mendesain tampilan dan menggabungkan gambar hingga menjadi suatu cerita yang menarik untuk disimak dan ditonton. Pada pembuatan film kartun di butuhkan suatu keahlian khusus untuk membuat suatu karya yang kemudian di aplikasikan pada sebuah komputer yang di sesuaikan dengan cerita dan karakter pada suatu objek dan dirangkai menjadi sebuah cerita dengan media kartun yang di sebut film kartun. Pada saat ini sudah banyak sekali film kartun yang beredar dikalangan masyarakat, baik itu pada televisi, layar lebar maupun berupa VCD atau DVD. Dari sekian banyak film kartun yang beredar tersebut, maka penulis mencoba membuat film kartun yang berjudul “Kisah Anak Adam Habil dan Qabil”, dalam film kartun ini sangat banyak pesan moral yang diteladani, baik untuk tingkat anak – anak, dewasa dan orang tua, karena banyaknya film kartun hanya bersifat lucu dan tidak mempunyai pesan moral yang dapat dicontoh, dari itu penulis akan membuat film kartun ini untuk memberikan suatu perbedaan dan sangat bermanfaat untuk masyarakat luas untuk

mengetahui sebuah perjalanan anak kisah nabi. Untuk pembuatan film kartun ini dibuat dengan menggunakan Macromedia Flash 8.0 dan di lengkapi dengan suara menggunakan Adobe Audition 1.0 yang selanjutnya dikemas dalam bentuk DVD menggunakan Ulead Video Studio 10. Agar dapat disimak dan ditonton di DVD player.

C. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, penulis membatasi masalah pada pembuatan film kartun “Kisah Anak Nabi Adam Habil dan Qabil” menggunakan Macromedia Flash 8.0, pengisian suara menggunakan Adobe Audition 1.0 dan penggabungan file animasi dan suara pada Ulead Studio 10. D. Pembatasan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan

permasalahannya, yaitu : 1. Bagaimana cara pembuatan film kartun “Kisah Anak Nabi Adam Habil dan Qabil” menggunakan Sofware Macromedia Flash 8.0 ?. 2. Bagaimana cara melakukan perekaman suara dan pengeditan suara pada sebuah animasi kartun, mengunakan Adobe Audition 1.0 ?. 3. Bagaimana cara menggabungkan, mengedit file animasi dan suara dari hasil Macromedia Flash 8.0, dan Adobe Audition 1.0 pada Ulead Video Studio 10 ?.

4. Bagaimana film kartun yang dibuat mampu memberikan sebuah contoh moral yang dapat membina akhlak bagi penonton.

E. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 1. Untuk menghasilkan sebuah karya berupa film kartun yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri, anak-anak maupun masyarakat. 2. Agar mengetahui perjalanan kisah anak nabi adam yakni ”Habil dan Qabil” yakni siapa pertama kali melakukan pembunuhan dan

menggambarkan betapa kuatnya godaan syetan terhadap manusia. 3. Memadukan seni dan teknologi dalam bentuk film kartun. 4. Mengembangkan bakat dalam diri pribadi yang dituangkan dalam

pembuatan film kartun. F. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi Mahasiswa a. Dapat memberikan kesan tersendiri dalam proses pembuatan film kartun. b. Dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki para mahasiswa. c. Dapat lebih memahami dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam pembuatan komik berbasis film kartun.

2. a.

Bagi Perguruan Tinggi Sebagai bahan evaluasi kampus AMIK ”AKMI” Baturaja untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswanya dalam

menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama berlangsungnya kuliah. b. Bisa mengukur atau menilai sejauh mana pengembangan tingkat kreativitas dalam membuat sebuah karya film kartun. . 3. Bagi Masyarakat a. Masyarakat terutama orang tua dapat mengarahkan anaknya tentang pendidikan moral sebagai memperbaiki akhlak. b. Mengetahui perjalanan kisah anak nabi adam. c. Membentuk karakter seseorang dalam menyikapi kebijakan dari orang tua terhadap dirinya dan mengetahui betapa kuatnya godaan syetan dalam mencerumuskan manusia dalam kesesatan. G. Landasan Teori 1. Film Kartun Menurut Dani Yudhiantoro Film kartun adalah istilah asing untuk gambar hidup yang direkam diatas pita video, terlebih untuk rekaman gambar hidup yang dibuat dalam chip memori menggunakan kamera digital. Yudhiantoro Dani. 2006. (membuat animasi web menggunakan Macromedia Flash). Yogyakarta : Andi Yogyakarta. Menurut Hasanudin dan Fiftin Novarianto animasi kartun bisa dikatakan menggerakan suatu objek yang disusun sedemikian rupa hingga menarik perhatian orang yang melihatnya. Hasanudin dan Fiftin Novarianto. 2002.

(Pemrograman actionscript dengan Flash MX dan aplikasinya). Andi Offset : Yogyakarta. Sehingga, jika dipisahkan kata-kata dari film kartun memiliki pengertian sebagi berikut : 1. Film Film adalah media komunikasi masa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinemografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video atau hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, electronik dan lainnya,

(http://raachaan.multiply.com) 2. Kartun Menurut Hasanudin dan Fiftin Novarianto animasi kartun bisa dikatakan menggerakan suatu objek yang disusun sedemikian rupa hingga menarik perhatian orang yang melihatnya. Hasanudin dan Fiftin Novarianto. 2002. (Pemrograman actionscript dengan Flash MX dan aplikasinya). Andi Offset : Yogyakarta.

2. Kisah Anak Adam ”Habil dan Qabil” Tatacara hidup suami isteri Adam dan Hawa di bumi mulai tertib dan sempurna tatkala Hawa bersedia untuk melahirkan anak-anaknya yang akan menjadi benih pertama bagi umat manusia di dunia ini. Siti Hawa melahirkan kembar dua pasang.Pertama lahirlah pasangan Qabiel dan adik perempuannya yang diberi nama "Iqlima",kemudian

menyusul pasangan kembar kedua Habiel dan adik perempuannya yang diberi nama "Lubuda". Kedua orang tua,Nabi Adam dan Siti Hawa, menerima kelahiran keempat putera puterinya itu dengan senang dan gembira, walaupun Hawa telah menderita apa yang lumrahnya dideritai oleh setiap ibu yang melahirkan bayinya. Mereka meharapkan dari keempat anak pertamanya ini akan menurunkan anak cucu yang akan berkembang biak untuk mengisi bumi Allah dan menguasai sesuai dengan amanat yang telah dibebankan keatas bahunya. Di bawah naungan ayah ibunya yang penuh cinta dan kasih sayang maka membesarlah keempatempat anak itu dengan cepatnya melalui masa kanak-kanak dan menginjak masa remaja.Yang perempuan sesuai dengan qudrat dan fitrahnya menolong ibunya mengurus rumahtangga dan mengurus hal-hal yang menjadi tugas wanita,sedang yang laki-laki menempuhi jalannya sendiri mencari nafkah untuk memenuhi keperluan hidupnya.Qabiel berusaha dalam bidang pertanian sedangkan Habiel dibidang perternakan. Penghidupan sehari-hari keluarga Adam dan Hawa berjalan tertib sempurna diliputi rasa kasih sayang saling cinta menyintai hormat menghormati masing-masing meletakkan dirinya dalam kedudukkan yang wajar si ayah terhadap isterinya dan putera-puterinya, si isteri terhadap suami dan anak-anaknya.Demikianlah pula pergaulan di antara keempat bersaudara berlaku dalam harmoni damai dan tenang saling bantu membantu hormat menghormati dan bergotong-royong.

Keempat Anak Adam Memasuki Alam Remaja. Keempat putera-puteri Adam mencapai usia remaja dan mamasuki alam akil baligh di mana nafsu berahi dan syahwat serta hajat kepada hubungan kelamin makin hari makin nyata dan nampak pada gaya dan sikap mereka hal mana menjadi pemikiran kedua orang tuanya dengan cara bagaimana menyalurkan nasfu berahi dan syahwat itu agar terjaga kemurnian keturunan dan menghindari hubungan kelamin yang bebas di antara putera-puterinya. Kepada Nabi Adam Allah memberi ilham dan petunjuk agar kedua puteranya dikahwinkan dengan puterinya.Qabiel dikahwinkan dengan adik habiel yang bernama Lubuda dan Habiel dengan adik Qabiel yang bernama Iqlima. Cara yang telah diilham oleh Allahs.w.t. kepada Nabi Adam telah disampaikan kepada kedua puteranya sebagai keputusan si ayah yang harus dipatuhi dan segera dilaksanakan untuk menjaga dan mengekalkan suasana damai dan tenang yang meliputi keluarga dan rumahtangga mereka.Akan tetapi dengan tanpa diduga dan disangka rancangan yang diputuskan itu ditolak mentah-mentah oleh Qabiel dan menyatakan bahawa ia tidak mahu mengahwini Lubuda, adik Habiel dengan mengemukakan alasan bahawa Lubuda adalah buruk dan tidak secantik adiknya sendiri Iqlima.Ia berpendapat bahawa ia lebih patut mempersunting adiknya sendiri Iqlima sebagai isteri dan sekali-kali tidak rela menyerahkannya untuk dikahwinkan oleh Habiel.Dan memang demikianlah kecantikan dan keelokan paras wanita selalu menjadi fitnah

dan rebutan lelaki yang kadang-kadang menjurus kepada pertentangan dan permusuhan yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa dan timbulnya rasa dendam dan dengki diantara sesama keluarga dan sesama suku. Kerana Qabiel tetap berkeras kepala tidak mahu menerima keputusan ayahnya dan meminta supaya dikahwinkan dengan adik kembarnya sendiri Iqlima maka Nabi Adam seraya menghindari penggunaan kekerasan atau paksaan yang dapat menimbulkan perpecahan di antara saudara serta mengganggu suasana damai yang meliputi keluarga beliau secara bijaksana mengusulkan agar menyerahkan masalah perjodohan itu kepada Tuhan untuk menentukannya.Caranya ialah bahawa masing-masing dari Qabiel dan Habiel harus menyerahkan qurban kepada Tuhan dengan catatan bahawa barangsiapa di antara kedua saudara itu diterima qurbannya ialah yang berhad menentukan pilihan jodohnya.

Qabiel dan Habiel menerima baik jalan penyelesaian yang ditawarkan oleh ayahnya.Habiel keluar dan kembali membawa peliharaannya sedangkan Qabiel datang dengan sekarung gandum yang dipilih dari hasil cucuk tanamnya yang rusak dan busuk kemudian diletakkan kedua qurban itu kambing Habiel dan gandum Qabiel diatas sebuah bukit lalu pergilah keduanya menyaksikan dari jauh apa yang akan terjadi atas dua jenis qurban itu. Kemudian dengan disaksikan oleh seluruh anggota keluarga Adam yang menanti dengan hati berdebar apa yang akan terjadi di atas bukit dimana kedua qurban itu diletakkan, terlihatlah api besar yang turun dari langit menyambar kambing binatang qurbannya Habiel yang seketika

itu musnah ternakan oleh api sedang karung gandum kepunyaan Qabiel tidak tersentuh sedikit pun oleh api dan tetap tinggal utuh. Maka dengan demikian keluarlah Habiel sebagai pemenang dalam pertaruhan itu karena qurbannya kambing telah diterima oleh Allah sehingga dialah yang mendapat keutamaan untuk memilih siapakah di antara kedua gadis saudaranya itu yang akan dipersuntingkan menjadi isterinya. Pembunuhan Pertama Dalam Sejarah Manusia. Dengan telah jatuhnya keputusan dari langit yang menerima qurban Habiel dan menolak qurban Qabiel maka pudarlah harapan Qabiel untuk mempersuntingkan Iqlima.Ia tidak puas dengan keputusan itu namun tidak ada jalan untuk menolaknya. Ia menyerah dan menerimanya dengan rasa kesal dan marah sambil menaruh dendam terhadap Habiel yang akan dibunuhnya di kala ketiadaan ayahnya. Ketika Adam hendak berpergian dan meninggalkan rumah beliau mengamanahkan rumahtangga dan keluarga kepada Qabiel. Ia berpesan kepadanya agar menjaga baik-baik ibu dan saudara-saudaranya selama ketiadaannya.Ia berpesan pula agar kerukunan keluarga dan ketenangan rumahtangga terpelihara baik-baik jangan sampai terjadi hal-hal yang mengeruhkan suasana atau merusakkan hubungan kekeluargaan yang sudah akrab dan intim. Qabiel menerima pesanan dan amanat ayahnya dengan kesanggupan akan berusaha sekuat tenaga menyelenggarakan amanat ayahnya dengan sebaik-baiknya dan sesempurna berpergiannya akan mendapat segala sesuatu dalam keadaan baik dan menyenangkan.Demikianlah kata-kata dan janji yang keluar dari

mulut Qabiel namun dalam hatinya ia berkata bahawa ia telah diberi kesempatan yang baik untuk melaksanakan niat jahatnya dan melepaskan rasa dendamnya dan dengkinya terhadap Habiel saudaranya.

Tidak lama setelah Adam meninggalkan keluarganya datanglah Qabiel menemui Habiel di tempat penternakannya.Berkata ia kepada Habiel : "Aku datang ke mari untuk membunuhmu.Masanya telah tiba untuk aku lenyapkan engkau dari atas bumi ini." "Apa salahku?" tanya Habiel. Dengan asalan apakah engkau hendak membunuhku?"

Qabiel berkata:"Ialah karena qurbanmu diterima oleh Allah sedangkan qurbanku ditolak yang bererti bahawa engkau akan mengahwini adikku Iqlima yang cantik dan molek itu dan aku harus mengahwini adikmu yang buruk dan tidak mempunyai gaya yang menarik itu."

Habiel berkata:"Adakah berdosa aku bahawa Allah telah menerima qurbanku dan menolak qurbanmu?Tidakkah engkau telah bersetuju cara penyelesaian yang diusulkan oleh ayah sebagaimana telah kami laksanakan?Janganlah tergesa-gesa wahai saudaraku, mempertaruhkan hawa nasfu dan ajakan syaitan! Kawallah perasaanmu dan fikirlah masak-masak akan akibat perbuatanmu kelak! Ketahuilah bahawa Allah hanya menerima qurban dari orang-orang yang bertakwa yang menyerahkan dengan tulus ikhlas dari hati yang suci dan niat yang murni.Adakah mungkin sesekali bahawa qurban yang engkau serahkan itu engkau pilihkannya dari gandummu yang telah rusak dan busuk dan engkau berikan secara terpaksa bertentangan dengan kehendak hatimu,

sehingga ditolak oleh Allah, berlainan dengan kambing yang aku serahkan sebagai korban yang sengaja aku pilihkan dari perternakanku yang paling sihat dan kucintai dan ku serahkannya dengan tulus ikhlas disertai permohonan diterimanya oleh Allah. Renungkanlah, wahai saudaraku kata-kataku ini dan buangkanlah niat jahatmu yang telah dibisikkan kepadamu oleh Iblis itu, musuh yang telah menyebabkan turunnya ayah dan ibu dari syurga dan ketahuilah bahawa jika engkau tetap berkeras kepala hendak membunuhku, tidaklah akan aku angkat tanganku untuk membalasmu karena aku takut kepada Allah dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diredhainya.Aku hanya berserah diri kepada-Nya dan kepada apa yang akan ditakdirkan bagi diriku." Nasihat dan kata-kata mutiara Habiel itu didengar oleh Qabiel namun masuk telinga kanan keluar telinga kiri dan sekali-kali tidak sampai menyentuh lubuk hatinya yang penuh rasa dengki, dendam dan iri hati sehingga tidak ada tempat lagi bagi rasa damai, cinta dan kasih sayang kepada saudara sekandungnya. Qabiel yang dikendalikan oleh Iblis tidak diberinya kesempatan untuk menoleh kebelakang mempertimbangkan kembali tindakan jahat yang dirancangkan terhadap saudaranya, bahkan bila api dendam dan dengkin didalam dadanya mulai akan padam dikipasinya kembali oleh Iblis agar tetap menyala-yala dan ketika Qabiel bingung tidak tahu bagaimana ia harus membunuh Habiel saudaranya, menjelmalah Iblis dengan seekor burung yang dipukul kepalanya dengan batu sampai mati. Contoh yang diberikan oleh Iblis itu diterapkannya atas

diri Habiel di kala ia tidur dengan nyenyaknya dan jatuhlah Habiel sebagai kurban keganasan saudara kandungnya sendiri dan sebagai kurban pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Penguburan Jenazah Habiel. Qabiel merasa gelisah dan bingung menghadapi mayat saudaranya.ia tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan tubuh saudaranya yang semakin lama semakin busuk itu.Diletakkannyalah tubuh itu di sebuah peti yang dipikulnya seraya mundar-mundir oleh Qabiel dalam keadaan sedih melihat burung-burung sedang berterbangan hendak menyerbu tubuh jenazah Habiel yang sudah busuk itu. kebingungan dan kesedihan Qabiel tidak berlangsung lama karena ditolong oleh suatu contoh yang diberikan oleh Tuhan kepadanya sebagaimana ia harus menguburkan jenazah saudaranya itu. Allah s.w.t. Yang Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana, tidak rela melihat mayat hamba-Nya yang soleh dan tidak berdosa itu tersia-sia demikian rupa, maka dipertujukanlah kepada Qabiel, bagaimana seekor burung gagak menggali tanah dengan kaki dan paruhnya, lalu menyodokkan gagak lain yang sudah mati dalam pertarungan, ke dalam lubang yang telah digalinya, dan menutupi kembali dengan tanah.Melihat contoh dan pengajaran yang diberikan oleh burung gagak itu, termenunglah Qabiel sejenak lalu berkata pada dirinya sendiri : "Alangkah bodohnya aku, tidakkah aku dapat berbuat seperti burung gagak itu dan mengikuti caranya menguburkan mayat saudaraku ini?" Kemudian kembalilah Adam dari perjalanan jauhnya. Ia tidak melihat Habiel di

antara putera-puterinya yang sedang berkumpul.Bertanyalah ia kepada Qabiel : "Di manakah Habiel berada?Aku tidak melihatnya sejak aku pulang." Qabiel menjawab : "Entah, aku tidak tahu dia ke mana! Aku bukan hamba Habiel yang harus mengikutinya ke mana saja ia pergi."

Melihat sikap yang angkuh dan jawapan yang kasar dari Qabiel, Adam dapat meneka bahawa telah terjadi sesuatu ke atas diri Habiel, puteranya yang soleh, bertakwa dan berbakti terhadap kedua orang tuanya itu.Pada akhirnya terbukti bahawa Habiel telah mati dibunuh oleh Qabiel sewaktu peninggalannya.Ia sangat sesal di atas perbuatan Qabiel yang kejam dan ganas itu di mana rasa persaudaraan, ikatan darah dan hubungan keluarga diketepikan sekadar untuk memenuhi hawa nafsu dan bisikan yang menyesatkan. Menghadapi musibah itu, Nabi Adam hanya berpasrah kepada Allah menerimanya sebagai takdir dan kehendak-Nya seraya mohon dikurniai kesabaran dan keteguhan iman baginya dan kesedaran bertaubat dan beristighfar bagi puteranya Qabiel. 3. Macromedia Flash 8.0 1. Pengertian Macromedia Flash 8.0 Suatu program yang ditunjukan kepada para desainer maupun programmer yang bermaksud merancang animasi untuk pembuatan halaman web, presentasi untuk tujuan bisnis maupun proses

pembelajaran hingga pembuatan game interaktif serta tujuan-tujuan lain yang lebih spesifik. Flash juga dapat digunakan untuk membuat tombol navigasi animasi gambar movie yang cukup panjang yang juga dapat disertai dengan suara, karna flash movie menghasilkan file dengan ukuran kecil sehingga akan mudah untuk di download pada suatu website. Flash 8 hadir dengan berbagai kelebihan dan fasilitas yang memadai untuk membuat sebuah aplikasi interaktif meliputi texs, gambar, suara dan video. Secara umum Flash 8 digunakan untuk sebuah situs web. Kegunaan lainnya adalah untuk menyajikan persentasi interaktif yang biasanya dikemas dalam bentuk CD atau DVD yang dijalankan pada system operasi windows.( Pemrograman actionscript 2002:3) 2. Faktor-Faktor Pendukung Kepopuleran Flash 8 a. Format grafis Dalam format grafik ada grafik flash berbasis grafik vector dimana objek didefinisikan dengan persamaan matematis atau vektor yang didalamnya mengandung ukuran objek, bentuk, warna, garis tepi dan posisi. Resolusi gambar pada format ini dapat berdiri sendiri sehingga jika diperbesar maka resolusinya akan menyesuaikan dan gambar akan tetap terlihat jelas. Guna dari grafik vector adalah ketika menggunakan grafik-grafik yang memiliki komplikasi tinggi yang artinya dianimasikan atau

digerakan. Flash 8 juga dapat mengkonversi bentuk bitmen kebentuk vector. b. Kapasitas File Pada kapasitas file pengguna objek yang sama secara berulangulang tidak mempengaruhi kapasitas file. Artinya jika telah membuat suatu objek dan objek tersebut digunakan sebanyak 100 kali maka movie clip yang lain akan tetap dihitung dan factor tersebut yang menyebabkan file yang dihasilkan oleh flash relatife kecil. c. Interaktif Mulitimedia dan animasi berbasis pemograman membuat Flash 8 berinteraksi secara langsung dengan user. Hal ini juga mendukung HTML (Hyper text markup language) yang merupakan bahasa pembuatan situs web sehingga Flash 8 juga dapat digunakan untuk form-form untuk kebutuhan user dan pengunjung. d. Kemampuan Desain Objek-objek dalam bahasa Flash 8 dapat menempatkan secara bebas sesuai keinginan pembuatan dan halaman dapat terdiri dari beberapa layer termaksud objek yang dijadikan background serta penempatan objek juga terasa mudah karena dapat menggunakan fasilitas yang disediakan Flash 8 baik bentuk grid (garis Bantu), guide (penunjuk), maupun ruler (garis satuan). e. Keanekaragaman

Bentuk keanekaragaman aplikasi yang dapat dibuat dalam Flash 8 antara lain seperti game, kartun, halaman situs web, aplikasi multimedia, web database, presentasi lowongan kerja, system belanja online, media promosi atau pemasaran produk, video, modul belajar mengajar online. f. Integrasi dengan Aplikasi Lain Software Flash 8 ini sengaja dikembangkan untuk dapat berintegrasi dengan Software lain terutama untuk e-commerce. 3. Lingkungan Kerja Flash 8. a. Mengenal Interface Flash 8.

Gambar 1. Tampilan Utama Macromedia Flash Professional 8 Komponen-komponen dalam Flash 8.0 1) Title Bar Menampilkan nama program, lokasi dan nama file yang sedang aktipkan.

Gambar 2. Tampilan Title Bar

2) Menu Bar Baris menu yang berisikan perintah-perintah umum yang sering digunakan untuk mengoperasikan Flash 8

Gambar 3. Tampilan Menu Bar 3) Time Line Berisi atau layer tempat suatu objek dijalankan juga berfungsi untuk menentukan kapan suatu objek akan muncul dan hilang. Time line ini terdiri dari : frame, layer dan playhead.

Gambar 4. Tampilan Time Line 4) Tool Box Berisi tool-tool untuk membuat gambar atau teks, mengatur ukuran, memberi warna dan memodifikasi objek.

Gambar 5. Tampilan Tool

5) Stage Area kerja dimana membuat gambar, menambahkan teks dan suara, dan menempatkan tombol navigasi serta beberapa

komponen yang diperlukan untuk membuat tampilan aplikasi (interface)

Gambar 6. Tampilan Stage 6) Color Mixer Digunakan untuk memilih dan memberi warna pada objek, serta dapat digunakan untuk pengaturan Alpha (effect transparan).

Gambar 7. Tampilan Color Mixer

7) Proferty Inspector Menampilkan setting yang dapat dimodifikasi untuk keperluan pengaturan objek dan movie.

Gambar 8. Tampilan Property Insfector 8) Action – Frame panel Berisi perintah – perintah action script atau bahasa pemograman flash yang digunakan untuk membuat animasi atau aplikasi web interaktif.

Gambar 9. Tampilan Action – Frame Panel 9) Panel Libary Panel yang digunakan untuk tempat penyimpanan objek yang telah dibuat pada stage atau sebagai tempat mengorganisasikan objek (tombol, gambar, dan movie clips).

Gambar 10. Tampilan Library 4. Tipe File Flash Macromedia Flash 8 a. *.SWF. akan menghasilkan file movie yang dapat dijalankan dengan flash player. b. *.HTML. digunakan untuk menghasilkan file HTML agar bisa dipublikasikan kedalam internet. c. *.GIF. untuk menghasilkan animasi gif. d. *.JPEG. untuk mengeksporkan file animasi menjadi gambar JPEG. e. *.PNG. untuk menghasilkan ekstensi PNG tujuannya untuk pengeditan kembali diaplikasikan pengeditan gambar. f. *.Windows projector menghasilkan file *.EXE (aplikasi yang dapat dijalankan dikomputer dengan system operasi Windows). g. *.Macintosh projector untuk Komputer mac. h. *.MOV. menghasilkan movie yang dapat dijalankan menggunakan quick time.

5. Animasi dalam Flash 8 Menurut Hasanudin dan Fiftin Noviyanto, animasi merupakan gerakan-gerakan suatu objek yang disusun sedemikian rupa sehingga menarik perhatian orang yang melihatnya (2002 : 2). Flash 8 memberikan kemudahan untuk membuat gerakan-gerakan objek yang menyerupai sebuah video klip yang dirangkai dengan suara. a. Metode Pembuatan Animasi Flash 1) Frame By Frame Yaitu pembuatan animasi dengan cara membuat gambar yang berbeda-beda untuk tiap frame, Metode ini biasa digunakan pada animasi dengan pembuatan bentuk objek secara terus menerus. 2) Tweened Animation Yaitu pembuatan animasi dengan cara menentukan dua point keadaan objek awal dan akhir. Animasi yang dihasilkan dengan menggunakan metode ini adalah gerakan yang halus, perubahan letak, ukuran rotasi, bentuk maupun warna. Metode ini dibagi menjadi dua yaitu: a) Motion Tween yang digunakan untuk membuat animasi bergerak, berputar, berubah warna dan teks secara sederhan.

b) Shape Tween yang digunakan untuk membuat animasi perubahan bentuk secara cepat dan mudah. b. Teknik Dasar Pembuatan Animasi 1) Animasi Frame yang dibuat dengan mengubah objek pada setiap frame. 2) Animasi bentuk yang dibuat dengan mengubah suatu bentuk objek 3) Animasi jarak yang dibuat dengan memindahkan suatu posisi objek. c. Simbol – Simbol dalam Animasi 1) Movie Clips Merupakan movie yang dapat mengandung element tombol, teks, grafik maupun animasi. Movie clip digunakan untuk menghasilkan gerakan yan terus menerus digunakan. 2) Button Merupakan symbol yang berfungsi untuk memanggil movie maupun frame tertentu. 3) Grafik Merupakan symbol yang berupa objek diam tanpa animasi.

H. Software Pendukung 1. Adobe Audition 1.0 Adobe Audition dulu bernama Cool Edit Pro, keluaran Syntrillium. Kerena saat ini Cool Edit diambil oleh perusahaan Software adobe, pengeditan audio digital ini berubah nama menjadi Audition. Software ini mendukung untuk beberapa jenis file, mulai dari midi, audio dan juga video.(http://www.pcmedia.co.id.) Adobe Audition adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk melakukan editing atau manipulasi suara, seperti pemberian efek suara, filter, merubah volume, tempo atau tekanan suara, serta menghapus bagian-bagian suara yang tidak diinginkan. Dengan software ini ditampilkan dalam bentuk grafik sehingga bentuk, besar kecilnya volume dan posisi sound akan terlihat dengan jelas. Adobe Audition berkerja dalam 2 mode, yaitu MultiTrack view dan Edit View. MultiTtrack View menampilkan seluruh track yang akan diedit, sedangkan Edit V iew menampilkan per track yang akan diedit. 1. Memulai Adobe Audition 1.0 Untuk memulai Adobe Audition 1.0 adalah sebagai berikut : b. Klik tombol dari taskbar komputer c. Pilih menu All program, kemudian pilih Adobe Audition 1.0 2. Area Kerja Adobe Audition 1.0 Pada saat menjalankan Adobe Audition 1.0 maka akan terlihat interface dari Adobe Audition 1.0 seperti berikut:

Gambar 11. Tampilan Adobe Audition 1.0 3. Secara umum area kerja Adobe Audition 1.0 terdiri : a. Menubar Menubar merupakan baris menu yang menyediakan beberapa perintah baris menu ini memiliki sub menu yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Gambar 12. menubar Adobe Audition 1.0 b. Toolbar Toolbar merupakan menu yang ditandai dengan icon-icon. Toolbar menyediakan menu akses cepat untuk beberapa fungsi tertentu yang diambil dari daftar menu, seperti copy, paste, cut, dan lain-lain.

Gambar 13. Toolbar Adobe Audition 1.0 c. Waveform Merupakan area dimana materi audio ditampilkan.

Gambar 14. Waveform Adobe Audition 1.0 d. Transport button Tranport button merupakan toolbar yang paling sering digunakan karena berisi tombol play, stop, record, dan lain-lain. Rancangannya seperti tombol yang biasa ditemukan pada tape recorder dengan fungsi yang serupa.

Gambar 15. Transparan Button Adobe Audition 1.0 e. Zoom Button Merupakan tombol untuk melakukan zooming waveform yang ditampilkan pada penampilan waveform view. Bisa digunakan untuk menambah atau mengurangi detail pada suatu waveform, yang terdiri dari zoom in, zoom out, zoom out full, dan lain-lain.

Gambar 16. Zoom Button Adobe Audition 1.0 f. Status Bar Menampilkan berbagai informasi yang berhubungan dengan property file, resource yang tersedia, ukuran file dan sebagainya.

Gambar 17. Status Bar Adobe Audition 1.0 g. View Controls Menampilkan informasi awal, akhir dan panjang dari bagian yang terlihat pada waveform yang sedang digunakan, dan daerah yang sedang dipilih. 2. Ulead Video Studio 10 Ulead Video Studio adalah software video editing yang dapat menyimpan data Audio/Video yang direkam melalui AV/DV Comcorder dalam berbagai format video dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang reelatif singkat.untuk melakukannya, tidak perlu menjadi seorang ahli terlebih dahulu (Ian Chandra K:2006:1). Ulead Video Studio bukan semata-mata Software untuk melakukan editing, namun juga dapat mengcapture,dan dapat menyimpan dalam berbagai format video. Dukungan pada lebih dari

30 filter video dapat dijadikan salah satu Software yang baik dan mudah untuk melakukan editing video. Ulead Video Studio memiliki kompatibilitas real time editing, berarti lebih banyak waktu luang untuk menunggu (proses penggabungan hasil manipulasi). Adapun tampilan interface Ulead Video Studio 10 adalah sebagai berikut :

Gambar 18. Interface Ulead Video Studio 10 Komponen-komponen yang terdapat pada Ulead Video Studio 10 antara lain sebagai berikut : 1. Menu Terdiri dari beberapa bagian, yaitu file, Capture, Edit, Effect, Overlay, Title, Audio dan Share. 2. Panel Opsi Panel ini berisi segala semacam fungsi spesifikasi dan pengaturan dari menu yang sedang aktif.

3. Gallery Menu Drop down (combo box) ini berisi kategori library, sesuai dengan menu yang aktip. 4. Layar Aktip Klip (Video, gambar atau teks) yang aktip akan ditampilkan dalam layer ini. 5. Library Merupakan kumpulan Video klip, efek, suara, transisi, gambar yang dapat ditambahkan pada projek video yang sedang dimodifikasi. 6. Bar Kontrol Klip Aktif Terdiri dari beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda. Tabel 1. Fungsi Button pada Bar Kontrol Klip Aktif

Mark in : Berfungsi untuk memberikan tanda atau batas awal dari klip aktif yang akan Mark In ditrim. Mark Out : Berfungsi untuk memberikan tanda arau batas akhir dari klip aktif yang Mark out akan ditrim. Trim Bar : Berfungsi untuk memberikan tanda atau batas akhir dari klip aktif yang Trim Bar akan ditrim. Jog Bar : Berfungsi sebagai pemandu posisi frame pada klip aktif. Jog Bar Time Code : Berfungsi untuk menujukan durasi klip aktif (dibatasi trim bar). Satuan terkecil yang digunakan adalah mikrodetik. Time Code

Enlarge Enlarge button H. Metodologi Penelitian 1. Subjek Penelitian

Button

:

Berfungsi

untuk

melebarkan layer klip aktif.

Subjek dalam penelitian ini adalah pembuatan kisah anak nabi adam “Habil dan Qabil”.

2. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitan ini dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan selesai, dan berlokasi dirumah penulis yang beralamatkan di Air Karang, Tanjung Baru (Baturaja Timur) OKU. 3. Alat Penelitian Adapun sebagai alat yang dipakai untuk penelitian yaitu : 1. Hardware. a. Proccessor CoreTM i3-2310M b. Memori DDR3 2 GB c. Hardisk 500 GB d. DVD-Super Multi DL drive e. Battery 6-cell Li-ion f. Printer Canon MP 258 g. Speker Seico 5000 h. Headset Soncm 2. Software a. b. c. d. Sistem Operasi Windows XP Professional Macromedia Flash 8.0 Adobe Audition 1.0 Ulead Video Studio 10.

4. Rancangan Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: a. Metode Referensi

Yaitu pengumpulan data secara tidak langsung dari sumbersumbernya yang diperoleh dari buku-buku dan internet. b. Metode Experiment Metode eksperiment ini maksudnya suatu percobaan untuk sebuah penemuan yang bersistem dan berencana dengan melewati beberapa tahap-tahap tertentu dan disesuaikan dengan penelitian yang diambil agar dapat dijadikan persiapan dan modal awal untuk penjelasan yang pasti saat membuktikan kebenarannya. 5. Analisis dan Perancangan a. Analisis Analisis digunakan untuk mengetahui semua tentang ruang lingkup dalam pembuatan film kartun dan data untuk pembuatan film ini di dapat dari berbagai sumber baik dari artikel, media dan internet. Skema dalam perancangan gambar dalam cerita itu digunakan soft print screen, untuk melembutkan dalam alur cerita tersebut. b. Perancangan Adapun rancangan desain adalah sebagai berikut: 1. Tampilan halaman intro

Log o Ak mi

Bismillah … “PERINGATAN” Merubah, Menambah, Mengurangi Isi Film ini Tanpa Seizin Tertulis Oleh PT. NADA RAIHAN’S Adalah TERLARANG Copright : By AKMI Baturaja

Gambar 19. Tampilan Intro

Keterangan: Ketika program dijalankan pertama kali muncul tulisan bismillah dengan dibarengkan suara dan dilangsungkan tulisan ”Peringatan” merubah, menambah, mengurangi isi Film ini Tanpa Seizin tertulis oleh PT. Nada Raihan’s adalah terlarang” dengan konsepnya satu kata – satu kata. 2. Tampilan intro 2

“Nahnu Nakussu ‘Alaika Ahsanul Qososi Bima Auhaina Ilaikal Hadal Qur’an Artinya : …

1

2

Gambar 20. Tampilan Intro 2

Keterangan: Setelah tulisan pertama selesai, akan muncul ayat Al-qur’an beserta diiringi bacaan ayat al-qur’an dan artinya dalam bentuk berbahasa indonesia. Kemudian akan muncul dua wajah yakni sebelah kanan itu sebagai habil dan yang sebelah kiri sebagai qabil.

3. Tampilan movie 1

Gambar 21. Tampilan Movie 1 Keterangan: Pada movie 1 ini, habil menjadi pemeran utama, dan pada gambar saat itu habil sedang dalam berburu rusa di hutan. Dalam kondisi sebelum beliau berburu beliau di larang oleh nabi adam, namun beliau tetap mau ke hutan untuk berburu rusa. 4. Tampilan movie 2

Gambar 22. Tampilan Movie 3 Keterangan : Setelah selesai berburu dengan tangan hampa, habil bertemu qabil saudaranya kandung, namun qabil dengan tidak senangnya memberikan tanggapan yang tidak baik. Habil dengan segala kerendahan hati memberikan nasehat kepada qabil utuk tidak berpikiran seperti itu karena itu perbuatan tidak baik. 5. Tampilan di akhir film
Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang Sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia Berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah Hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa". ( Al-Maidah : 27 )

Gambar 23. Tampilan End Film Keterangan :

Di akhir cerita ini, tulisan arti surat al-maidah berurutan muncul dengan gambar Al-Qur’an yang ada pada sebuah lingkaran yang bercahaya dan sama – sama audio do’a kifaratil majelis.

I. Jadwal Penelitian
No Nama Kegiatan Oktober 1 2 3 4 2011 Nopember Desember 1 2 3 4 1 2 3 4 Januari 2 3 4

1

1 2 3 4 5 6 7 8

Perancangan Judul Pembuatan Proposal Seminar Pengumpulan Data Penyusunan laporan Pembuatan Program Ujian Tugas Akhir Penjilitan

DAFTAR PUSTAKA

Hasril, Hasan. 2004. Kamus Komputer Untuk Orang Awam, Palembang: Maxicom Panduan Penyusunan Laporan TA. AKMI Baturaja ………. http://akmi-baturaja.ac.id/Diktat_Animasi%20_%20Multimedia.pdf ………. http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/index/assoc/HASHea26/ 20e887de.dir/doc.pdf ………. http://fauziisyayan.files.wordpress.com/2009/07/modul-photoshop.pdf ………. http://www.depdiknas.go.id/publikasi/balitbang/071/j71_06.pdf ………. http://www.deptan.go.id/pusdatin/admin/RB/Image%20Editing/step2_ pembuatan_banner.pdf ………. http://www.pcmedia.co.id, 27 September 2011 ………. http://www.uii.ac.id/index2.php?option=com_docman&task=doc_View & gid=55&Itemid=507/pengertian media revisi2008.pdf

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.