IHSANUL AMAL

Keberadaan kita di dunia
• Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia. (QS Ali-’Imran 59) • Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu). (al – An’aam: 2) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.( al-hijr: 26)

tidak ada kekhawatiran kepada mereka. orang-orang Yahudi. orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin[56].• Sesungguhnya orang-orang mukmin. hari kemudian dan beramal saleh[58]. mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. dan tidak (pula) mereka bersedih hati. . siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah[57].

TUJUAN HIDUP MUSLIM Beribadah Kepada Allah SWT Makna Khusus Ibadah Makna Umum Ibadah .

Dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun) Ihsanul Amal .S Al-Mulk : 2 (yang menjadikan mati dan hidup. supaya Dia menguji kamu . siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.Ihsanul Amal Q.

Amal yang baik memiliki 2 syarat yaitu : • Ikhlas hanya untuk Allah SWT • Benar sesuai tuntunan syariat Islam .

Sebaliknya. perawi hadits yang tsiqah. amal. dan niat kecuali disesuaikan dengan sunnah Nabi saw” • Umar bin Khaththab radliyallahu „anhu selalu berdoa‟: “Ya. “wahai Abu Ali: „apa maksud mu paling ikhlas dan paling benar?‟ beliau menjawab: “sesungguhnya suatu amal sekalipun benar tetapi tidak dikerjakan dengan ikhlas. sedangkan amal yang benar hanya dapat terwujud dengan mengikuti sunnah Nabi saw” • Sa‟id bin Jubair pernah mengatakan: “Tidak diterima suatu perkataan kecuali disertai amal. ia akan tenggelam . dan tidak akan diterima perkataan. maka amal tersebut tidak akan diterima. Seorang guru imam syafi‟I. jika dikerjakan dengan ikhlas namun tidak dengan cara yang benar. maka amal tersebut juga tidak akan diterima. tidak akan diterima perkataan dan amal kecuali disertai niat. Siapa yang menumpanginya ia akan selamat: sedangkan yang tidak. Allah! Jadikanlah semua amal ku sebagai amal yang shalih. dan janganlah Engkau jadikan amalku itu untuk seseorang sedikitpun” • Berkata Imam Malik: “ Sunnah Rasulullah saw itu ibarat perahu nabi Nuh. Ikhlas hanya dapat terwujud manakala amal itu diniatkan secara murni kepada Allah SWT. Beliau mengatakan: “yaitu yang paling ikhlas dan paling benar” ketika ditanyakan.• Fudhail Bin Iyadh (105-187 H).

Tidak mudah berfatwa 5. Niat yang ikhlas (sematamata mengharapkan Ridha dari Alah semata) 2. Tidak sombong 3. Tunduk kepada kebenaran 4.1. Sabar 2. Tidak malu mengatakan “saya Sesuai dengan perintah dan larangan Allah Hukum syara’ tidak tahu” Ilmu Diterima di sisi Allah SWT . Caranya benar Ciri orang yang ikhlas : 1.

Tetapi aku mengikutinya shg aku bs memintanya scr ikhlas untuk membuka tudungnya agar aku dapat mengenalinya.Demi melihatnya. Lalu org tersebut masuk kembali ketengah-tengah gemuruhnya barisan tanpa seorangpun mengetahuinya. .bertakbirlah seluruh kaum muslimin. Hasan bin Mubarak berkata : seorang penunggang kuda yang menggunakan tudung pada mulut dan hidungnya meleset keluar dari sepasukan tentara kaum muslimin.Sabar Tidak sombong Imam Al harist Al Muhasibiy : Orang yang jujur adalah orang yang tidak memperdulikan lagi penilaian orang.mustahil tidak mengetahuinya.ia tidak membenci perhatian orang atas segala kekurangan dari perbuatannya.Sebaliknya. Maka aku katakan:mgp engkau sembunyikan dirimu atas kemenangan besar yg dimudahkan Allah melalui tanganmu? Beliau mjwb: Karena Dia yg mjd tujuan perbuatanku.sekalipun hanya kecil. Seraya membunuh penunggang kuda dari pihak musuh yang sebelumnya mengguncangkan barisan kaum muslimin. Semata-mata karna ketulusan hatinya. Ia tidak menyukai sikap orang-orang atas perbuatan baiknya.

sahabat Rasullullah saw yang jika salah seorang diantara mereka ditanya satu persoalan.Kalau demikian aku tarik kembali pendapatku dan aku menundukkan diri. Maka aku katakan kpd beliau: smg Allah meluruskan engkau. Tidak mudah berfatwa .maka shbt itu melemparkannya kepada yang lain.Sggh menjsdi ekor dlm kebenaran bagiku lebih aku sukai dari pada mjd kpl dalam kebaikan. sahabat yang lain itupun melemparkannya kpd yg lainlagi dan seterusnya sampai persoalan itu akhirnya kembali lagi kpd yg pertama.ulama sekaligus qodi di kota basrah) Meuturkan: Pada waktu itu kami sedang mengurus jenazah.ada yg bertanya kpd beliau lalu beliau keliru menjwb.jawaban itu seharusnya demikian…dan demikian. Abdurrahman bin Abi Laila( Ulama Salaf) menuturkan Aku telah bertemu dengan 120.Setelah diam sejenak beliau berkata.Tunduk Kepada Kebenaran Abdurrahman bin Mahdi (murid Ubaidillah bin Hasan Al Anbariy.

”Beliau menjawb.ketika berkata: “maha suci Engkau (Ya Allah).Ada kemudian yang bertanya:”apa anda tidak malu menjawab” tidak tahu”padahal anda adalah.masing-masing tdk merasa malu untuk mengatakan “tidak tahu”.”Jangankan aku….Suatu hari kepada Asy Sya’bi ditanyakan satu persoalan.ahli-fiqhnya orang-orang irak.tidaklah kami memilki ilmu kecuali yg telah Engkau ajarka kpd kami.tetapi ia menjwb “aku tidak tahu”.Malaikat saja tidak malu.Tidak Malu mengatakan tidak tahu Ulama-ulama besar dahulu.”(Al Baqarah:32) .

dan apa yg diberikan kpd ibrahim. dan kamu selalu berpaling.dirikanlah sholat.yaqub.(2:83) Katakanlah hai org-org mukmin.kemudian kamu tidak menunaikan janji itukecuali sebagian kecil dari kamu.dan berbuat baiklah kpd ibu bapak.ismail.serta apa yg diberikan kpd nabinabi dari Tuhannya.Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mrk dan kami hanya tunduk.Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israilyaitu jangan kalia menyembah selain Allah. dan apa yg diberikan kpd musa dan isa.(2:136).patuh kpdNya.kaumkerabat.dan tunakanlah zakat.kami beriman kpd Allah dan apa yg diturunkan kpd kami. serta ucapkanlah kata-kata. dan org-org miskin.dan anak cucunya.2:83) .ishak. yang baik kpd manusia. anak-anak yatim.

maka lapanganlah. apabila dikatakan kpdmu. dan diantara mrka ada yg pertengahan.(Fatir:32) Hai orang-orangyg beriman.lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri.Tidak ada tuhan melainkan dia. dan diantara mrk ada yg lebih dulu berbuat kebaikandengan izin Allah.yang menegakkan keadilan.niscaya Allahakan memberi kelapangan kpdmu.para malaikat dan orang-orang yang berilmu.danAllha Maha Mengetahui apa yg kamu kerjakan. lagi Maha Bijaksana.maka berdirilah.Yg demiian itu adalah karunia yg amat besar.( QS. yang Maha Perkasa.Dan apabila dikatakan”berdirilah kamu.Kemuliaan Posisi Ilmu Dalam Islam Allah menyatakan bahwasanya tidaka da tuhan melainkan Dia..niscayaAllah akan meninggikan orang-orang beriman diantara kamu dan oragorang yg diberi ilmu pegetahuan beberapa derajat. berlapang-lapanglah dlm majelis.3:18) Kemudian kitab itu kami waeiskan kepada orangorang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami.(Al Mujadillah:7) .

Karena itu .Syukur kepada Nikmat Allah harus mempelajari perintah dan larangannya. niscaya Aku ingat pula kepadamu. dan bersyukurlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari nikmatKu.ingatlah kamu kepadaKu.(2:152) .

28:55) Mata(24:30) Memahami perbuatanperbuatan yg diperintahkan dan yang dlarang Fardu untuk individu muslim . (2:136) Pendengaran(4:140.Lidah (2:83).

kemudian kamu tidak menunaikan janji itukecuali sebagian kecil dari kamu.dan tunakanlah zakat. serta ucapkanlah kata-kata.kaumkerabat. dan kamu selalu berpaling.(2:136).dan anak cucunya.dan berbuat baiklah kpd ibu bapak. dan apa yg diberikan kpd musa dan isa.(2:83) Katakanlah hai org-org mukmin.ismail.dan apa yg diberikan kpd ibrahim.serta apa yg diberikan kpd nabinabi dari Tuhannya. yang baik kpd manusia.Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mrk dan kami hanya tunduk.yaqub.ishak. dan org-org miskin.dirikanlah sholat. anak-anak yatim.kami beriman kpd Allah dan apa yg diturunkan kpd kami. .Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israilyaitu jangan kalia menyembah selain Allah.patuh kpdNya.

Ali „Imran[3]:133) .ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ‫و‬ ‫م‬ ‫َل‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫َّة‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫الس‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ات‬ ُ َ ُ ‫سا‬ ُ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َِّ ْ َ ْ َ ََ ِ َّ‫َّت لِْلمت‬ ِ ‫اْلَرض أ‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ُع‬ ‫و‬ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orangorang yang bertakwa (TQS.

Hal ini dikarenakan mereka senantiasa menyebarluaskan petunjuk Allah swt dan menyampaikan syariatNya dan mengemban dakwah. Mereka telah meneladani aktivitas para Nabi dan Rasul ‫ومن أحسن قوال ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين‬ “Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah dan melakukan amal shalih senantiasa berkata. „Aku adalah termasuk ke dalam golongan orangorang muslim‟?” (QS.Allah telah melebihkan derajat sebagian manusia di antara manusia yang lain. Fushilat [41]:33) .

Bagaimana dengan kita? . Bagaimana dengan kita? Mereka telah hidup mulia.Rasulullah SAW dan para sahabatnya terus mendekat (bertaqarrub) kepada Allah. dan mati bahagia dengan dasar selalu mendekat dengan amal pada Allah Zat Maha Mulia. Bagaimana dengan kita? Mereka berpikir dan berjuang untuk Islam dan umatnya dengan landasan taqarrub kepada Allah Zat Maha Gagah Perkasa.

Bulatkan tekad dan berjanjilah untuk senantiasa cinta dan meneladani Rasulullah dan mendekat kepada Allah .

pantang biduk pulang ke pantai. Mendekatlah! Taatlah! Jangan ditunda! Sekaranglah saatnya! .Layar telah berkembang.

Ya. serta kiamat itu benar. Engkau Maha Benar. dan hanya kepada Engkaulah aku meminta keputusan hukum. Nabi Muhammad benar. para nabi benar. nerakaMu benar. hanya kepada Engkaulah aku mengadu. hanya kepada Engkaulah aku kembali. firmanMu benar. janjiMu benar. sorgaMu benar. hanya kepada Engkaulah aku berserah diri. bertemu denganMu benar. Allah. hanya kepada Engkaulah aku bertawakkal. hanya kepada Engkaulah aku beriman. Allah. . Ya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful