BAHAGIAN A Butiran rancangan pengajaran yang dipilih adalah seperti berikut: Mata Pelajaran Kelas Tajuk/Topik Subtajuk

Masa : : : : : Sains Pertanian Tingkatan 4 Bab 2 – Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Hasil Tumbuhan 2.2 Iklim 2.2.1 Unsur iklim 2.2.1.2 Suhu 2 waktu (1 jam 20 minit)

Pengajaran subtajuk ini dirujuk melalui sukatan pelajaran , huraian pelajaran, rancangan pengajaran tahunan (RPT) serta buku teks. Sumber rujukan utama subtajuk ini di dapati daripada Buku Teks Sains Pertanian Tingkatan 4. Butiran buku teks tersebut adalah seperti berikut: Subjek Tingkatan Penulis Editor Penerbit Tempat Terbit Tahun Terbit ISBN Harga : : : : : : : : : Sains Pertanian Empat Tai Lung Aik Goh Kin Huat Percetakan Warni Sdn. Bhd. Selangor Darul Ehsan Cetakan Pertama 2002 983-40386-4-X RM11.20

Ringkasan konsep, idea utama, teori, prosedur, dan fakta penting berkaitan ’pengetahuan’ dalam subtajuk ini diterjemahkan dalam bentuk satu atau dua peta konsep atau carta.

Suh u
Kesan suhu terhadap pertumbuhan dan hasil Tanaman Kaedah untuk mendapatkan suhu yang sesuai

Percambahan Biji Benih

Fizikal Tumbuhan

Memilih Tapak

Menyediakan Sungkupan

Transpirasi

Kualiti Hasil Tumbuhan

Menyediakan Naungan

Rajah 1: Suhu – Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Hasil Tumbuhan

Nota Suhu Malaysia mengalami suhu yang sekata sepanjang tahun kerana kedudukannya di khatulistiwa. Perbezaan suhu tahunan adalah kurang daripada 20 C kecuali bagi kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia yang kerap dipengaruhi oleh luruan angin sejuk dari Siberia semasa monsoon timur laut. Wlau bagaimanapun perubahan suhu tahunannya kurang daripada 30C. Suhu penting kepada tumbuhan kerana semu proses fisiologi yang berlaku pada tumbuhan dipengaruhi oleh suhu. Kesan suhu 1. Percambahan biji benih • suhu yang terlalu rendah atau tinggi akan mengganggu percambahan biji benih. • suhu 21oC – 43oC meningkatkan respirasi biji benih dan menggalakkan percambahan biji benih. Transpirasi • Suhu meningkat kadar transpirasi akan meningkat. Kualiti hasil • hasil pertanian tahan lama jika disimpan pada suhu rendah. • suhu rendah mengurangkan respirasi dan aktiviti enzim – hasil dapat disimpan lama. Fizikal tumbuhan • suhu yang terlalu tinggi atau pertumbuhan/kecederaan tanaman. rendah akan membantutkan

2. 3.

4.

Kaedah untuk mendapatkan suhu yang sesuai 1. Memilih tapak yang sesuai • tanah tinggi suhu rendah seperti Cameron Highlands sesuai untuk teh dan kubis • tanah rendah, suhunya tinggi, sesuai untuk tanaman tropika seperti kelapa sawit dan getah. Menyediakan naungan • untuk mengurangkan kesan peningkatan suhu. • untuk tumbuhan yang mempunyai tisu yang lembut/anakbenih yang baru ditanam. • bahan untuk membuat naungan seperti jaring hitam, daun kelapa, lalang kering dan lain-lain. Menyediakan sungkupan
3

2.

3.

Ini diringkaskan seperti jadual di bawah: ISI KANDUNGAN KEMAHIRAN Kesan suhu terhadap pertumbuhan dan Bahasa (membaca dan menulis) hasil Tanaman Geografi (topografi) Proses sains (percambahan biji benih) Merancang Mengurus Afektif (menghargai alam) Kaedah untuk mendapatkan suhu yang Matematik (mengira/ menganggar) sesuai Kognitif (menaakul isu-isu semasa) Merancang Mengurus Afektif (menghargai alam) Kemahiran hidup ( cara membuat naungan dan sungkupan) Psikomotor Geografi (topografi) Selain itu. suhu tanah menjadi rendah. mengurangkan kesan pemanasan permukaan tanah.• • • melindungi permukaan tanah dari pancaran cahaya matahari. nota isi / kandungan topik ini mengikut jenis dan ’aras pengetahuan’ dan kemahiran (berdasarkan klasifikasi ’knowledge’ dalam Taksonomi Bloom) sebagai panduan untuk guru mengajar kepada pelajar ditulis seperti berikut: a) Fakta spesifik (specific facts) Kesan suhu terhadap pertumbuhan dan hasil Tanaman Produktiviti • Percambahan Biji Benih • Transpirasi • Kualiti Hasil Tumbuhan • Fizikal Tumbuhan Kaedah untuk mendapatkan suhu yang sesuai • Memilih Tapak • Menyediakan Naungan • Menyediakan sungkupan 4 . Topik yang diajar mempunyai pelbagai jenis cabang kemahiran.

kaedah yang digunakan untuk mengawal kepanasan yang diterima oleh tumbuhan.Proses perlepasan wap air daripada tumbuhan yang dilakukan melalui stoma. Fotosintesis c) Cara atau kaedah membuat sesuatu (knowledge of ways and means of dealing with specifics) 5 . . air dan cahaya matahari yang diserap melalui klorofil. . ii.Bahan yang boleh digunakan untuk menutup atau melindungi permukaan tanah.Proses menghasilkan karbohidrat oleh tumbuhan hijau daripada karbon dioksida. tidak semestinya terdiri daripada bahan organik. iii.b) Istilah (terminology) Antara istilah yang digunakan termasuklah: i. Transpirasi Naungan Sungkupan . . iv.

Eksperimen Menentukan keadaan yang diperlukan untuk percambahan. Suhu Set kedua: D1 Disimpan di dalam peti sejuk selepas dilembapkan. (Bahan nyah oksigen seperti Pirogalol boleh digunakan untuk memastikan oksigen tiada). kertas turas atau kapas dan biji benih. BAHAN DAN ALATAN: Piring Petri atau botol jem. Diletak di atas meja. KAEDAH: 1. Sediakan set radas seperti dalam jadual yang berikut: Set pertama: Keadaan untuk percambahan Cahaya Air Oksigen Label radas A1 B1 C1 Rawatan Diletak atas meja tanpa dilembapkan Dilembapkan dengan air seperti biasa Dilembapkan dalam air yang sudah dididihkan dan dibiarkan sejuk. 6 .

Catatkan keputusan selepas 2 – 3 hari. Perhatikan percambahan biji benih itu setiap hari. KEPUTUSAN: BILANGAN BIJI BENIH YANG BERCAMBAH SET 1 A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 SET 2 SOALAN: a) Mengapakah air dalam radas C1 dididihkan? b) Apakah faKtor yang mungkin menyebabkan biji benih tidak boleh bercambah? c) Apakah kesimpulan yang anda boleh buat mengenai eksperimen? KESIMPULAN: ______________________________________________________ d) Kelaziman atau adat (conventions) Proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan adalah berpusatkan guru dan murid. Suhu adalah kesinambungan daripada Iklim di mana suhu merupakan salah satu daripada empat 7 . Semua radas disiram dengan air setiap hari kecuali radas B2. 3. Namun respon dan interaksi daripada para pelajar akan diambil kira bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang komprehensif dan efektif. Masukkan 8 – 10 biji benih dalam setiap radas. 5. e) Trend dan turutan (knowledge of trends and sequences) Topik ini adalah merupakan sub topik daripada Iklim di bawah tajuk utama bab 2 : Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan.Keadaan untuk percambahan Cahaya Air Oksigen Suhu Label radas A2 B2 C2 D2 Rawatan Disimpan dalam laci selepas dilembapkan Dibiar kering selepas dilembapkan Dilembapkan seperti biasa dan diletak di atas meja Diletak di atas meja pada suhu bilik selepas dilembapkan 2. 4.

Topik ini menerangkan bagaimana suhu mempengaruhi perkembangan dan kualiti tumbuhan. Penerangan 8 ii. Dalam topic ini kaedah penyelidikan yang digunakan adalah melalui: i. oleh itu guru menghuraikan kepentingan suhu dan mengaitkanya dengan aplikasi pertanian terkini. h) Kaedah penyelidikan (methodology) Kaedah penyelidikan adalah unsur penting dalam sesuatu rancangan supaya rancangan yang ingin dilaksanakan dapat mencapai objektifnya. terdapat tiga aras pembelajaran iaitu: • Aras 1 – Menerangkan bagaimana suhu memberi kesan terhadap: • • • • percambahan transpirasi kualiti hasil tumbuhan fizikal tumbuhan – Menghuraikan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai: • memilih tapak • menyediakan naungan • menyediakan sungkupan g) Kriteria Aplikasi di dalam sektor pertanian sebenar merupakan kriteria utama yang dibincangkan di dalam topik ini seperti kaedah menyediakan naungan dan sungkupan. Selain itu daya kognitif dan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis (KBKK) pelajar dapat di tingkatkan melalui eksperimen seperti di bahagian c untuk ‘mengesan keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih’.di mana pelajar akan memberi perhatian melalui eksperimen yang ditunjukkan guru. f) Klasifikasi dan kategori (knowledge of classifications and categories) Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 4. Pemerhatian .elemen utama yang mempengaruhi iklim. .

(melakukan . i) Generalisasi dan prinsip dalam sesuatu bidang. Di dalam topik ini. . Pelajar akan mencatat dan mendengar penerangan guru tentang topic yang dipelajari. di dapati bahawa pelajar dapat mempelajari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan serta mempelajari cara memanipulasi dan mengawal faktor itu untuk meningkatkan hasil.Aktiviti kumpulan (eksperimen) .Menyalin isi-isi penting yang dinyatakan guru semasa pengajaran dan pembelajaran. j) Teori dan struktur pengetahuan Struktur pengetahuan berdasarkan Taksonomi Bloom untuk topik ini hanya diutarakan sehingga ke peringkat Analisis sahaja.Menyatakan lokasi pencemaran alam di Malaysia 9 3 4 Psikomotor eksperimen) Geografi (topografi) .Menaakul isu-isu semasa berkaitan peningkatan suhu.Perbincangan . Ini termasuklah: BIL KEMAHIRAN CONTOH PENGAJARAN .iii.Bersoal jawab Socratic .Bercerita daripada pengalaman sendiri tentang suhu – suhu persekitaran.Pelajar membaca keratan akhbar . Pengukuhan dan latih tubi . 1 Bahasa (membaca menulis) dan 2 Kognitif . Antara jenis-jenis kemahiran penting yang guru akan masukkan ke dalam pengajaran topik ini diringkaskan seperti jadual di bawah. Perincian mengenainya ada dinyatakan di dalam Jadual Penentuan Kandungan Pelajaran yang telah dibina oleh guru sebelum ini pada muka surat berikutnya. Keupayaaan berfikir berdasarkan ‘Problem Based Solving’ (PBL) dapat diterima pakai dalam situasi ini.melalui pengukuhan dan latih tubi di mana pelajar diuji melalui pengukuhan dan latih tubi yang diberikan.

isi kandungan (kurikulum). A.. ‘urutan’ dan ‘integrasi’ yang perlu diberi perhatian.Koperatif (berkumpulan) . BAHAGIAN C Pembinaan Jadual Penentuan Kandungan Pelajaran Model Tyler memperkenalkan empat langkah pembinaan kurikulum iaitu objektif (matlamat). ISI KANDUNGAN / KURIKULUM Apakah pengalaman yang seperti disediakan untuk mencapai tujuan tersebut? 10 . 2011). Hasil pembelajaran (aras kefahaman): Pada akhir pelajaran ini pelajar dapat menjelaskan tiga daripada 4 kesan suhu terhadap terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman secara lisan dengan betul. terdapatnya aspek ‘kesinambungan’.Aktiviti kumpulan BAHAGIAN B Pernyataan Hasil Pembelajaran / Objektif Pengajaran Hasil pembelajaran (aras pengetahuan): Pada akhir pelajaran ini pelajar dapat menyenaraikan tiga daripada empat contoh naungan secara lisan dengan tepat. Hasil pembelajaran (aras sintesis): Pada akhir pelajaran ini pelajar dapat menghuraikan dua daripada tiga kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai dengan tepat. H. Di bawah langkah pembinaan kurikulum yang kedua iaitu isi kandungan (kurikulum). Hasil pembelajaran (aras analisis): Pada akhir pelajaran ini pelajar dapat menyimpulkan keputusan eksperimen keperluan percambahan biji benih dengan jelas.5 6 Komunikasi (interpersonal) Afektif (menghargai alam) . kaedah serta penilaian (Rajah 2). Integrasi pula melibatkan penyatuan beberapa pandangan seperti menyelesaikan masalah isu-isu pertanian dan juga dalam disiplin-disiplin yang lain (Kamarudin. & Siti Hajar.A. Kesinambungan merujuk kepada pengulangan secara vertikal elemen-elemen utama kurikulum manakala urutan pula merujuk kepada pengalaman-pengalaman yang dibina daripada elemen kurikulum tetapi dalam bentuk yang lebih luas dan terperinci.

OBJEKTIF/ MATLAMAT Apakah tujuan yang hendak dicapai? KAEDAH Bagaimanakah pengalaman ini dapat dikendalikan dengan berkesan? PENILAIAN Bagaimanakah keberkesanan pengalaman itu dapat dinilai? Rajah 2: Model Tyler (1945) Jadual Penentuan Kandungan(JPK) di bina seperti di bawah untuk sub topik 2. JPK di bina bertujuan untuk memberi gambaran jelas mengenai Model Tyler tersebut. Jadual Penentuan Kandungan Pelajaran adalah seperti berikut: 11 .2.1 : Suhu.2.

2.2 : Suhu Pengetahuan & Kefahaman Unit Konsep / Istilah x Transpirasi Kaedah / Kemahiran x Teori / Prinsip X Suhu mempengaruhi kadar transpirasi secara terus Analisis Sintesis Aplikasi Penilaian Fakta Unit 1 Kesan Suhu terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman x kehilangan air boleh berlaku dalam tumbuhan Unit 2 Kaedah untuk mendapatkan suhu yang sesuai x Naungan Dan sungkupan x Naungan dan sungkupan mampu mengawal suhu permukaan tanah x Menyediakan sungkupan dan naungan x perlindungan terhadap tanaman mengurangkan kesan peningkatan suhu 12 .Jadual Penentuan Kandungan Pelajaran Topik: 2.1.

kefasihan (fluency) dan kefahaman (comprehension). ayat-ayat atau mengingat faktafakta penting. namun begitu ia sangat sesuai digunakan untuk pengajaran matapelajaran bahasa. Kaedah latih tubi ini digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan. Tujuan kaedah latih tubi ini digunakan dalam pengajaran adalah untuk mencapai taraf penguasaan pelajar terhadap kemahiran di samping menjamin kekekalannya. Melalui kaedah ini. tatabahasa (grammar). Kaedah latih tubi ini merupakan satu kaedah pengajaran yang menitikberatkan aktiviti pengulangan fakta-fakta yang dipelajari atau kecekapan yang diperoleh. Para pelajar akan menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara: • • menjawab soalan latih tubi yang disediakan atau menjawab secara spontan Kaedah pembelajaran latih tubi boleh digunakan untuk semua matapelajaran. Aspek-aspek kebolahan dalam kaedah latih tubi tersebut iaitu sebutan (accent). Penggunaan kaedah latih tubi ini sangat memberi penekanan kepada lima aspek utama dalam kebolehan menggunakan bahasa. contohnya seperti matapelajaran Bahasa Melayu. Aspek kebolehan menggunakan bahasa • Sebutan (accent) Huraian Menyebut perkataan atau suku kata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi Penggunaan bahasa yang tepat berdasarkan hukum-hukum bahasa daripada semua aspek Meluaskannnya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai berdasarkan konteksnya dalam situasi tertentu Menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa menitikberatkan maksudnya Latihan memahami soalan mengemukakan jawapan yang wajar dan • Tatabahasa (grammar) • Perbendaharaan kata (vocabulary) • • Kefasihan (fluency) Kefahaman (comprehension) 13 . perbendaharaan kata (vocabulary). Aspek-aspek tersebut perlulah dilakukan dengan jayanya dan betul bagi memastikan kaedah latih tubi ini dapat dilaksanakan dengan berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran.BAHAGIAN D Pendekatan Pengajaran Kaedah mengajar yang akan diaplikasikan semasa mengajar nanti adalah pengajaran latih tubi dan pengukuhan. melihat dan memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang menggunakan perkataan tersebut. murid-murid akan mengalami proses mendengar.

Skinner pula telah membuktikan bahawa pembelajaran akan berlaku jika ada rangsangan dan tindakbalas yang berulangan. Contohnya : 14 .Oleh yang demikian guru haruslah mempelbagaikan aktiviti semasa menggunakan kaedah pengajaran latih tubi ini. Penekankan kepada aspek pengulangan yang sama juga akan menyebabkan pelajar menjadi bosan. pengukuhan berkala tetap mengikut nisbah iaitu pengukuhan yang hanya diberikan setiap lima kali tingkah laku itu dilakukan. Pertama. peluang mengulang tingkah laku operan ini akan bertambah. dorongan. pengukuhan negatif dan tiada pengukuhan. Pengukuhan berterusan ialah pengukuhan yang mengikut kala yang tertentu. iaitu pengukuhan yang diberikan setiap satu minat. beroperasi dan menghasilkan tindak balas yang dihasilkan adalah memuaskan.Selain itu ia juga menghalang daya kreativiti murid kerana ia menekankan aspek pengulangan yang sama. Pengukuhan berkala juga dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pengukuhan berkala tetap dan pengukuhan berkala tidak tetap. Merupakan set yang merangkumi contoh-contoh tingkah laku spesifik.Selain itu ia juga meningkatkan motivasi dalam diri pelajar untuk sentiasa berusaha meningkatkan pembelajaran mereka melalui teknik latih tubi atau pengulangan ini. Namun begitu terdapat kelemahan teknik ini iaitu ia menghadkan kebebasan dan kemahiran berfikir pelajar.Akhir sekali ia dapat meningkatkan daya ingatan dan kefasihan pelajar dalam sesuatu pelajaran.Kaedah ini juga dapat menjimatkan masa guru kerana pelajar lebih cepat mengingati sesuatu matapelajaran. penghargaan. Kedua pengukuhan berkala mengikut masa. Pembelajaran secara responden akan wujud selepas satu stimuli baru digunakan bersamasama stimuli lama. Contohnya guru mengadakan kaedah latih tubi secara pertandingan dalam kumpulan atau individu. • Tingkah laku operan – tingkah laku bukan automatik. Kemudian Skinner membahagikan tingkah laku manusia kepada dua iaitu : • Tingkah laku responden – tindak balas terhadap stimuli khusus dari alam sekitar. galakan. mempamerkan keistimewaan dan sebagainya sebaik sahaja tingkah laku operan yang sesuai itu berlaku. Kaedah pengajaran yang diaplikasi dalam proses pembelajaran seterusnya ialah kaedah pengukuhan atau dikenali juga kaedah peneguhan. Tujuan pengukuhan diberikan adalah untuk memuaskan kehendak individu seterusnya mengurangkan tekanan dan merangsang otak. Pengukuhan positif pula boleh di bahagikan kepada dua bahagian iaitu pengukuhan berterusan dan pengukuhan berkala. Kaedah pengukuhan ialah merupakan satu teknik mengajar yang di gunakan apabila pelajar memberikan jawapan betul atau menunjukkan prestasi yang baik dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Boleh di ajarkan dan dipelajari melalui satu stimuli yang sesuai dan diberi sebaik sahaja wujudnya tingkah laku operan itu. Pengukuhan boleh dibahagikan kepada tiga bahagian pengukuhan positif. iaitu siapa yang dapat menjawab sesuatu pertanyaan guru dengan tepat dan betul markah akan dikira dan dihimpun dan kemudian dibandingkan dengan kumpulan atau individu yang lain yang terlibat. Hal ini kerana kaedah latih tubi boleh dijalankan pada bila-bila masa sahaja samada semasa pengajaran mahupun selepas pengajan.Kelebihan dan kebaikan yang dapat dilihat melalui penggunaan kaedah ini ialah guru akan mendapat maklum balas dan keputusan yang segera. Contoh pengukuhan positif seperti seperti memberi pujian. Pengukuhan positif ialah pemberian sesuatu yang menyenangkan setelah sesuatu tingkah laku dapat dilakukan. hadiah.

ii. iii. Bentuk pengukuhan haruslah diubah dari semasa ke semasa untuk mengekalkan keberkesanan pengukuhan. Peneguhan haruslah diberikan dengan ikhlas dan jujur supaya pelajar yang menerima pengukuhan itu merasa bangga dan mesra. Peneguhan haruslah diberikan sebaik sahaja pelajar menunjukkan tingkah laku yang positif. Memberi galakan kepada pelajar dalam aktiviti pembelajaran.Sebaliknya. Meninggalkan tingkah laku itu akan menghasilkan keadaan yang menyenangkan atau tidak menerima kesakitan. v. Contohnya seperti situasi di bawah : GURU : Apakah pecahan setara. ia akan menambah kebarangkalian berulangnya tingkah laku operan itu pada masa depan. Objektif-objektif kemahiran pengukuhan (peneguhan) Antara objektif kemahiran pengukuhan di perkenalkan dalam pembelajaran ialah untuk: i. Peneguhan tersebut yang digunakan oleh guru tidak akan mengubah sikap Siti. Arish? ARISH : Nombor bercampur terdiri daripada nombor dan Pecahan. Contoh pengukuhan negatif ialah mengejek.GURU : Apakah nombor bercampur. iv. v. Peneguhan negatif seperti mengkritik atau menyindir pelajar haruslah dielakkan. Menggalakkan pelajar yang terlibat serta pelajar-pelajar lain terus menunjukkan tingkah laku yang positif. GURU : Bagus Pengukuhan negatif pula ialah pengukuhan yang menyakitkan berikutan sesuatu tingkah laku. Teknik memberi peneguhan hendaklah sepadan dengan umur. ii. iv. 15 . Mengukuhkan konsep atau isi supaya kekal dalam ingatan. Ali? SITI : (tidak menjawab) GURU : Ali mungkin sudah lupa bercakap. jantina dan status sosial pelajar yang berkenaan. Membaiki disiplin kelas dengan mengubah tingkah laku negatif yang timbul. Memupuk semangat keyakinan untuk pelajar yang mewujudkan tingkah laku yang positif. Prinsip-prinsip panduan pengunaan kemahiran pengukuhan (peneguhan) Berikut merupakan panduan pelaksanaan kaedah pengukuhan(peneguhan) : i. mengenakan hukuman atau dendaan. iii.

iaitu komponen lisan – positif. bukan. Berdiri di sebelah pelajar. menepuk tangan Guru mendampingi pelajar. 16 . bahu. Menyentuh kepala.Pelajar-pelajar lain yang belum menerima peneguhan akan berusaha menunjukkan tingkah laku yang diharapkan. Ringkasan komponen kemahiran pengukuhan adalah seperti berikut : Komponen Lisan positif Gerak isyarat positif Dampingan Sentuhan Lisan Negatif Gerak isyarat negatif Kemahiran pengukuhan dikenakan Guru menggunakan: Baik/bagus. komponen dampingan.Kesan kemahiran pengukuhan (peneguhan) ke atas pengajaran dan pembelajaran • • • • • • • Peneguhan akan membawa semangat ingin belajar. jawapan buruk. bahagian belakang badan Kurang lengkap.menggoyang tangan. komponen lisan negatif dan komponen gerak isyarat negatif. Menyindir. muka marah. komponen sentuhan. Pelajar-pelajar akan berusaha memberi tingkah laku yang positif dengan lebih giat lagi. anggukan kepala. Perhubungan di antara guru dengan pelajar akan bertambah erat dan mesra. menggeleng kepala. Pelajar yang menerima peneguhan akan merasa usahanya telah di hargai oleh gurunya. Ya/betul/jawapan bagus Guru menunjukkan: senyuman. Semangat keyakinan terhadap daya pembelajarannya akan bertambah. Komponen-komponen kemahiran pengukuhan (peneguhan) Kemahiran pengukuhan mengandungi beberapa komponen yang penting. Aktiviti pengajaran guru akan menjadi satu proses yang digemari oleh pelajar. komponen gerak isyarat positif.

2. Pendekatan masteri-pengukuhan Jadual rancangan am pengajaran Unit Pengajaran 2. Gambar tanah gersang/ kawasan gurun ii.2 Iklim 2.2. Set Induksi (5 minit) Guru memulakan pengajaran dengan menunjukkan dua gambar: i. Pelajar menjawab pertanyaan guru melalui pengetahuan sedia ada mereka Kaedah Penilaian Aktiviti: Tunjuk sampel Pendahuluan dan set induksi Aktiviti: Bersoal jawab socratic 17 . Pelajar menjawab salam.Mata Pelajaran Kelas Tajuk/Topik Subtajuk Masa : : : : : Sains Pertanian Tingkatan 4 Bab 2 – Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan 2.1 Unsur iklim 2.2 Suhu 2 waktu (1 jam 20 minit) 1.2.2 : Suhu Objek/Hasil Pembelajaran Kandungan Pelajaran Kaedah Mengajar 1. guru bertanya kepada pelajar tempat di dalam gambar tersebut. Gambar kutub utara/ selatan.1.1. Pendahuluan Guru memberi salam dan bertanya khabar kepada pelajar.2.

Di akhir pembelajaran dan pengajaran. Pelajar mendengar dan memberi tumpuan terhadap pengajaran guru Guru bersoal-jawab. Kaedah untuk mendapatkan suhu yang sesuai untuk tanaman ialah : -memilih tapak -menyediakan naungan -menyediakan sungkupan Langkah 2: (15 minit) Guru bertanya kepada pelajar kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai. Penilaian: kaedah pengukuhan dan bersoal jawab socratic 2. Latihan pengukuhan Guru meminta pelajar menyenaraikan kesan suhu terhadap fizikal tumbuhan Pelajar menjawab soalan latihan pengukuhan yang diberi. Pelajar bertanya soalan kepada guru tentang perkara yang tidak difahami berkenaan dengan topik tersebut. para pelajar dapat: 1. Latihan Pengukuhan Guru meminta pelajar menyenaraikan contoh naungan. Menyatakan dua daripada tiga kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai. Pelajar mendengar dan memberi tumpuan. Pelajar menjawab dengan menyatakan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar Guru menerangkan isi kandungan pelajaran. Guru bersoal-jawab. Menjelaskan tiga daripada empat kesan suhu terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kesan suhu terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman: -percambahan -transpirasi -kualiti hasil tumbuhan -fizikal tumbuhan Langkah 1: (15 minit) Guru bertanya kepada pelajar faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil pertumbuhan Pelajar menjawab berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar Guru menerangkan isi kandungan pelajaran. Pelajar menyatakan contohcontoh naungan Penilaian : kaedah pengukuhan dan bersoal jawab socratic 18 . Pelajar memberikan respon terhadap soalan dikemukakan guru.

2. Pendekatan berasaskan masalah-latih tubi Jadual rancangan am pengajaran Unit Pengajaran Objek/Hasil Pembelajaran Kandungan Pelajaran Kaedah Mengajar Kaedah Penilaian Pendahuluan dan set induksi 2. Set Induksi (5 minit) Guru memulakan pengajaran dengan menunjukkan dua gambar: i.2 : Suhu 1.1. Pelajar menjawab salam. Gambar kutub utara/ selatan. Pelajar menjawab pertanyaan guru melalui pengetahuan sedia ada mereka Aktiviti: Bersoal jawab socratic 19 . guru bertanya kepada pelajar tempat di dalam gambar tersebut. Pendahuluan Guru memberi salam dan bertanya khabar kepada pelajar.2. Gambar tanah gersang/kawasan gurun ii. Aktiviti: Tunjuk sampel 2.

20 .

Pelajar mendengar dan memberi tumpuan terhadap pengajaran guru Guru bersoal-jawab. Pelajar menjawab dengan menyatakan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar Guru menerangkan isi kandungan pelajaran. para pelajar dapat: 1. Menyatakan dua daripada tiga kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai. Kaedah untuk mendapatkan suhu yang sesuai untuk tanaman ialah : -memilih tapak -menyediakan naungan -menyediakan sungkupan Langkah 2: (15 minit) Guru bertanya kepada pelajar kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai. Pelajar mendengar dan memberi tumpuan terhadap pengajaran guru Guru bersoal-jawab. Penilaian: Melalui kaedah bersoal jawab 2. Penilaian : Melalui kaedah bersoal jawab 21 . Pelajar memberikan respon terhadap soalan dikemukakan guru.Di akhir pembelajaran dan pengajaran. Pelajar bertanya soalan kepada guru tentang perkara yang tidak difahami berkenaan dengan topik tersebut. Menjelaskan tiga daripada empat kesan suhu terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kesan suhu terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman: -percambahan -transpirasi -kualiti hasil tumbuhan -fizikal tumbuhan Langkah 1: (15 minit) Guru bertanya kepada pelajar faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil pertumbuhan Pelajar menyenaraikan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil pertumbuhan berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar Guru menerangkan isi kandungan pelajaran.

Murid melakukan pembentangan. Mengukuhkan kefahaman dan pengetahuan pelajar bagaimana suhu memberi kesan terhadap: -percambahan -transpirasi -kualiti hasil tumbuhan -fizikal tumbuhan Nyatakan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai. Guru meminta pelajar menukarkan kertas jawapan sesama pelajar untuk semakan jawapan. Guru memberi ulasan dan peneguhan kepada jawapan pelajar.3. Penilaian : Melalui kaedah bersoal jawab. penyampaian maklumat dan pembentangan Guru memberikan pernyataan masalah : “Adakah suhu mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan?” Pelajar duduk dalam kumpulan dan berbincang mengenai persoalan dinyatakan guru. Penilaian : kaedah latih tubi 22 . Guru memberi penilaian terhadap hasil pembentangan murid.latih tubi mengenai tajuk yang diajar Langkah 4: Guru mengedarkan soalan latih tubi kepada setiap pelajar yang perlu dijawab dalam masa 5 minit. Guru meminta pelajar membentangkan hasil perbincangan. Suhu Memberi kesan terhadap: percambahan -transpirasi -kualiti hasil tumbuhan -fizikal tumbuhan Langkah 3: (20 minit) Guru membahagikan pelajar kepada kumpulan kecil (5 orang) menggunakan Kaedah Slavin: Lemah + Pandai = 1Kump. Pelajar menjawab soalan yang diberi. 4. Pelajar bertanyakan guru tentang soalan yang mereka kurang faham.

Langkah 5 : (5 minit) Guru merumuskan tajuk yang diajar. menyediakan naungan dan sungkupan.Penutup dan rumusan Mengaitkan kesan suhu terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman iaitu : -percambahan biji benih -transpirasi -kualiti hasil tumbuhan Kaedah untuk mendapatkan suhu yang sesuai melalui pemilihan tapak. Guru menyatakan tajuk yang akan diajar pada kelas berikutnya Iaitu hujan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman 23 .

Menghuraikan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai: . 3.fizikal tumbuhan 2. Menerangkan bagaimana suhu memberi kesan ke atas tumbuhan dengan jelas.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tarikh Hari Masa Tempoh Kelas Bilangan pelajar Mata pelajaran Topik Objektif : 28 November 2012 : Rabu : 7.memilih tapak . rasional kejujuran.9. Kaedah pengajaran Bahan Bantu Belajar 24 .menyediakan naungan . 2. 4.05 pagi : 1 jam 20 minit (2 waktu) : 4 sinar : 32 orang : Sains Pertanian : suhu : Pada akhir pengajaran. kebebasan. marker pen dan pita pelekat. patuh. keberanian. Isi pelajaran : Berdasarkan sukatan pelajaran KBSM 1. kertas manila kad.transpirasi . berkeyakinan. Menerangkan bagaimana suhu memberi kesan terhadap: . mensyukuri nikmat yang dikecapi dan baik hati.menyediakan sungkupan Nilai-nilai murni : Kerjasama. : Kaedah pengukuhan dan Kaedah latih tubi : Sampel pokok.45pagi. menghormati guru. Menjelaskan tiga daripada empat kesan suhu ke atas tumbuhan dengan betul. Menyatakan dua daripada tiga kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai dengan tepat. murid dapat: 1.percambahan . kertas edaran.kualiti hasil tumbuhan . Menghuraikan dua daripada tiga kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai dengan tepat.

Guru bertanya kepada pelajar kesan suhu yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil pertumbuhan.Langkah / Masa Set induksi (3 -5 minit) Isi kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Catatan Pengenalan. Guru bersoal jawab. Pelajar menjawab pertanyaan guru melalui pengetahuan sedia ada mereka Manila kad Langkah 1 (15minit) Penerangan isi pelajaran mengenai kesan suhu terhadap: -percambahan -transpirasi -kualiti hasil tumbuhan -fizikal tumbuhan Pelajar menjawab pertanyaan guru mengenai kesan suhu yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil pertumbuhan berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar. Pelajar mendengar dan memberi tumpuan terhadap pengajaran guru Pelajar bertanya soalan kepada guru tentang perkara yang tidak difahami berkenaan dengan topik tersebut. Gambar kutub utara / selatan 3. 25 . Guru bertanya kepada pelajar tempat di dalam gambar tersebut.Set induksi Guru memulakan pengajaran dengan menunjukkan dua gambar : 1. 4. Gambar tanah gersang/ kawasan gurun 2. Strategi: Berpusatkan pelajar/guru Kaedah mengajar: Penerangan & Pengukuhan BBB: Tiada Nilai: Berkeyakinan dan menghormati guru Guru menerangkan isi kandungan pelajaran. Guru meminta pelajar mengaitkan gambar tersebut dengan tajuk yang akan di ajar pada hari ini.

Pelajar duduk dalam kumpulan dan berbincang mengenai tugasan yang diberikan. Guru bertanya kepada pelajar kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai. Guru menunjukkan beberapa pokok yang sihat dan tidak sihat yang telah dilabel.menyediakan sungkupan Guru menerangkan isi kandungan pelajaran. Pelajar bertanya soalan kepada guru tentang perkara yang tidak difahami berkenaan dengan topik tersebut. bagaimana suhu memberi kesan terhadap: -percambahan -transpirasi -kualiti hasil tumbuhan -fizikal tumbuhan Nyatakan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai Latihan Pengukuhan / latih tubi .guru bersoal jawab dengan pelajar dengan memilih pelajar secara rawak.memilih tapak . 26 . KBKK: Kemahiran reflektif Pelajar menyatakan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar. Kaedah mengajar: Pengukuhan & penerangan.menyediakan Naungan . Kaedah mengajar: Pengukuhan BBB: Sampel pokok. Pelajar menyatakan contoh-contoh naungan Strategi: Berpusatkan pelajar/guru . Langkah 2 (15 minit) Penerangan isi pelajaran tentang kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai: . Strategi: Berpusatkan pelajar/guru dan BBB. Latihan Pengukuhan Guru memilih pelajar secara rawak untuk menyatakan contoh naungan. Pelajar mendengar dan memberi tumpuan terhadap pengajaran guru. Pelajar bertindak balas terhadap soalan yang di ajukan oleh guru. Pelajar yang terpilih ke hadapan untuk menjawab soalan. Guru membahagikan pelajar kepada 2 kumpulan besar. BBB:Tiada Nilai: Berkeyakinan KBKK Menjana idea Guru bersoal-jawab. Langkah 3 (20 minit) Mengukuhkan kefahaman dan pengetahuan pelajar.Latihan pengukuhan Guru memilih pelajar secara rawak untuk melengkapkan peta minda yang disediakan dihadapan. kertas edaran.

Guru memberi ulasan dan peneguhan kepada jawapan pelajar. Guru mengedarkan soalan latih tubi kepada setiap pelajar yang perlu dijawab dalam masa 5 minit Guru meminta pelajar menukarkan kertas jawapan sesama pelajar untuk semakan jawapan. Kaedah mengajar: Latih tubi. BBB: Kertas soalan individu. Nilai: Berkeyakinan KBKK Menguji kefahaman Penutup (20 minit) Membuat latih tubi mengenai tajuk yang diajar. Strategi: Berpusatkan pelajar/guru dan BBB. Pelajar mendengar dengan teliti dan membuat catatan 27 .Setiap kumpulan dikehendaki menyenaraikan kesan suhu terhadap fizikal tumbuhan tersebut. Nilai: Berkeyakinan dan berkerjasama KBKK Menguji kefahaman Pelajar menjawab soalan yang di berikan. Guru merumuskan tajuk yang diajar Pelajar menanda jawapan rakan.

Putrajaya : Kementerian Pendidikan Malaysia.A. Tai Lung Aik. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sains Pertanian Tingkatan 4. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Huraian Sukatan Pelajaran Sains Pertanian.BIBLIOGRAFI Kamarudin. 28 . (2011). A. Kuala Lumpur : Kayazano Enterprise. (2002). & Siti Hajar. Selangor: Percetakan Warni. H. Kementerian Pendidikan Malaysia. Pedagogi Asas Pendidikan. (2007). Malaysia.

K EL EB IH ANK AE D AHL A TIHTUBI  Mendapat maklum balas dan keputusan yang segera.  Menjimatkan masa guru.  Dapat memotivasikan diri pelajar.  Kefahaman (comprehension) latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar.  Ia sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Melayu  Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan. 29 . memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataanperkataan itu.LAMPIRAN Slide Pembentangan KAEDAH PENGUKUHAN DAN LATIH TUBI KUMPULAN 8 AHLI KUMPULAN: HASHIM AZALI BIN MOHD NORDIN SITI FATIMAH BINTI HARUN WAN ROSNAIDA BINTI WAN MUSA MAIZATUL ASWAT BT TAHARIM L20112007298 L20112007310 L20112007311 L20112007294 K AED AHPENGAJAR AN L A TIHTUB I DEF INIS I  Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. S am b…  Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar.  Perbendaharaan kata (vocabulary) meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu. melihat.  Tatabahasa (grammer) penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek. perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu : 5 AS P EKK EBOL EH AN  Sebutan (accent) menyebut patah-patah perkataan atau suku kata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi.  Mengikut teknik ini.  Meningkatkan daya ingatan dan kefasihan pelajar dalam sesuatu pelajaran.  Tujuannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran disamping menjamin kekekalannya.  Kefasihan (fluency) menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya. ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting.  Berasakan pengajaran bahasa dengar dan sebut (audiolingual) yang biasanya digunakan dalam pengajaran bahasa kedua.

Menurut beliau lagi. tujuan pengukuhan diberikan adalah untuk: i. P eneg uhan pos itif : Peneguhan negatif : Guru m em beri hadiah Guru memuji. mengurangkan tekanan dan merangsang otak. Menurut Rachlin (1991).K EK URANGAN K AED AHL A TIHTUBI  Menghadkan kebebasan dan kemahiran berfikir pelajar. memuaskan kehendak individu ii. bijak. pengukuhan boleh dibahagikan kepada tiga iaitu :  Pengukuhan positif  Pengukuhan negatif  Tiada pengukuhan 3. contohnya bag us.  Menghalang daya kreativiti pelajar kerana ia menekankan aspek pengulangan yang sama. Pengukuhan ialah perkara yang dilakukan untuk menggalakkan sesuatu perkara diulangi. Kaedah pengukuhan adalah teknik mengajar yang digunakan apabila pelajar memberi jawapan yang betul atau menunjukkan prestasinya dalam sesuatu aktiviti pembelajaran (Hasmizi Abdul Hamid. Guru memberi peng harg aan contohnya sijil Hukuman. Skinner menyatakan sekiranya tingkah laku diikuti pengukuhan yang positif maka tingkah laku akan diulang-ulang sebaliknya jika tingkah laku diberi pengukuhan negatif ataupun tiada pengukuhan maka tingkah laku tidak berulang. 2. dendaan atau mengejek 30 . 2012) K aedah P eng ukuhan/P eneg uhan 4. K AED AHPENGAJAR AN PENGUK UH AN(P ENE GUH AN) K aedah P eng uk uhan/P eneg uhan 1.  Pelajar menjadi bosan. baik.

jantina dan status sosial pelajar yang berkenaan. Teknik memberi peneguhan hendaklah sepadan dengan umur. rasional kejujuran.K esan k em ahiran peng uk uhan/peneg uhank e atas P &P : Peneguhan akan membawa semangat ingin belajar.kualiti hasil tumbuhan . Semangat keyakinan terhadap daya pembelajarannya akan bertambah. P anduan peng unaan k em ahiran peng ukuhan/peneg uhan : Bentuk pengukuhan haruslah diubah dari semasa ke semasa untuk mengekalkan keberkesanan pengukuhan. keberanian. Guru bertanya kepada pelajar faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil pertumbuhan Aktiviti Pelajar Pelajar menjawab pertanyaan guru melalui pengetahuan sedia ada mereka. Gambar kutub utara / selatan 3. Perhubungan di antara guru dengan pelajar akan bertambah erat dan mesra. patuh.menyediakan sungkupan : Kerjasama. Menjelaskan tiga daripada empat kesan suhu ke atas tumbuhan dengan betul. Menghuraikan dua daripada tiga kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai dengan tepat.transpirasi . Menghuraikan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai: . Langkah / Masa Set induksi (3 -5 minit) Isi kandungan Pengenalan. Catatan Manila kad Langkah 1 (15 minit) Penerangan isi pelajaran mengenai kesan suhu terhadap: -percambahan -transpirasi -kualiti hasil tumbuhan -fizikal tumbuhan Pelajar menyenaraikan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil pertumbuhan berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar. murid dapat: 1. mensyukuri nikmat yang dikecapi dan baik hati. Menerangkan bagaimana suhu memberi kesan ke atas tumbuhan dengan jelas.menyediakan naungan .Set induksi Aktiviti Guru Guru memulakan pengajaran dengan menunjukkan dua gambar : 1. 2. Guru bertanya kepada pelajar tempat di dalam gambar tersebut. menghormati guru.percambahan . Kaedah pengajaran : Kaedah pengukuhan dan Kaedah latih tubi Bahan Bantu Belajar : kertas manila kad. berkeyakinan. 31 . 3. R ANCANGANPENGAJAR AN Tarikh : Disember 2012 Hari : Rabu Masa : 7.fizikal tumbuhan 2.45pagi. Pelajar-pelajar akan berusaha memberi tingkah laku yang positif dengan lebih giat lagi. kebebasan. Gambar tanah gersang/ kawasan gurun 2. Pelajar yang menerima peneguhan akan merasa usahanya telah dihargai oleh gurunya. -Pelajar mendengar dan memberi tumpuan terhadap pengajaran guru -Pelajar bertanya soalan kepada guru tentang perkara yang tidak difahami berkenaan dengan topik tersebut Strategi: Berpusatkan pelajar/guru Kaedah mengajar: Penerangan & Pengukuhan BBB: Tiada Nilai: Berkeyakinan dan menghormati guru KBKK Kemahiran reflektif Nilai-nilai murni Guru menerangkan isi kandungan pelajaran Guru bersoal-jawab Latihan pengukuhan Guru meminta pelajar menyenaraikan kesan suhu terhadap fizikal tumbuhan.memilih tapak . Menerangkan bagaimana suhu memberi kesan terhadap: .05 pagi Tempoh : 1 jam 20 minit (2 waktu) Kelas : 4 sinar Bilangan pelajar : 32 orang Mata pelajaran : Sains Pertanian Topik : suhu Objektif : Pada akhir pengajaran. Peneguhan haruslah diberikan dengan ikhlas dan jujur supaya pelajar yang menerima pengukuhan itu merasa bangga dan mesra. Peneguhan haruslah diberikan sebaik sahaja pelajar menunjukkan tingkah laku yang positif. R ANC ANGAN P E NG AJAR AN H AR IAN (R P H ) R ANC ANGANP E NGAJAR AN Isi pelajaran : Berdasarkan sukatan pelajaran KBSM 1. kertas warna. Aktiviti pengajaran guru akan menjadi satu proses yang digemari oleh pelajar.9. Menyatakan dua daripada tiga kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai dengan tepat. 4. marker pen dan pita pelekat. Pelajar-pelajar lain yang belum menerima peneguhan akan berusaha menunjukkan tingkah laku yang diharapkan. Peneguhan negatif seperti mengkritik atau menyindir pelajar haruslah dielakkan.

Guru membahagikan pelajar kepada kumpulan kecil (5 orang) menggunakan Kaedah Slavin: Lemah + = 1Kump. -Pelajar mendengar dan memberi tumpuan terhadap pengajaran guru.menyediakan naungan .Langkah / Masa Langkah 2 (15 minit) Isi kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Catatan Langkah / Masa Isi kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Catatan Penerangan isi pelajaran tentang kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai: . WAN ROSNAIDA BINTI WAN MUSA Penutup (5 minit) Rumusan Guru merumuskan tajuk yang diajar Guru menyatakan tajuk yang akan diajar pada kelas berikutnya iaitu: hujan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman Pelajar mendengar dengan teliti dan membuat catatan Strategi: Berpusatkan pelajar / guru Kaedah mengajar: penerangan BBB: Tiada Nilai: Kejujuran KBKK Menguji kefahaman UNSUR IKLIM SUHU ANGIN HUJAN KESAN SUHU TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KAEDAH UNTUK MENDAPATKAN SUHU YANG SESUAI 32 . Aktiviti Guru Guru mengedarkan soalan latih tubi kepada setiap pelajar yang perlu dijawab dalam masa 5 minit Guru meminta pelajar menukarkan kertas jawapan sesama pelajar untuk semakan jawapan Guru memberi ulasan dan peneguhan kepada jawapan pelajar. Latihan Pengukuhan Guru meminta pelajar menyenaraikan contoh naungan. Aktiviti Pelajar Pelajar menjawab soalan yang di berikan Pelajar bertanyakan guru tentang soalan yang mereka kurang faham. Strategi: Berpusatkan pelajar/guru dan BBB Kaedah mengajar: Pengukuhan BBB: Kertas soalan aktiviti berkumpulan Nilai: Berkeyakinan dan berkerjasama KBKK Menguji kefahaman Pelajar duduk dalam kumpulan dan berbincang mengenai latihan yang diberikan.2. Langkah / Masa Langkah 4 (15 minit) Isi kandungan Membuat latih tubi mengenai tajuk yang diajar. -Pelajar bertanya soalan kepada guru tentang perkara yang tidak difahami berkenaan dengan topik tersebut . Catatan Strategi: Berpusatkan pelajar/guru dan BBB Kaedah mengajar: Latih tubi BBB: Kertas soalan individu Nilai: Berkeyakinan KBKK Menguji kefahaman SAINS PERT ANIAN TINGKAT AN 4 BAB 2: FAKTOR Y ANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN HASIL TUMBUHAN 2.2 SUHU NAMA GURU: PN.guru bersoal jawab dengan pelajar dengan memilih pelajar secara rawak. bagaimana suhu memberi kesan terhadap: -percambahan -transpirasi -kualiti hasil tumbuhan -fizikal tumbuhan Nyatakan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai Latihan Pengukuhan .Pelajar menyatakan contohcontoh naungan Strategi: Berpusatkan pelajar/guru Kaedah mengajar: Pengukuhan & penerangan BBB:Tiada Nilai: Berkeyakinan KBKK Menjana idea Langkah 3 (20 minit) Mengukuhkan kefahaman dan pengetahuan pelajar.memilih tapak . Pandai Guru memberi latihan pengukuhan kepada setiap kumpulan -Pelajar bertindak balas terhadap soalan yang di ajukan oleh guru.menyediakan sungkupan Guru bertanya kepada pelajar kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai Guru menerangkan isi kandungan pelajaran Guru bersoal-jawab Pelajar menyatakan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar.

 Suhu terlalu tinggi menyebabkan kadar respirasi melebihi kadar fotosintesis. 430c akan seterusnya TRANSPIRASI  Ialah proses kehilangan air melalui proses penyejatan daripada tumbuhan.  Kadar transpirasi menjadi rendah pada waktu malam kerana keadaan persekitaran lebih sejuk.  Apabila suhu meningkat kadar transpirasi turut meningkat.  Pertumbuhan hanya berlaku jika kadar fotosintesis melebihi kadar respirasi. 33 . menyebabkan makanan yang dihasilkan melalui proses fotosintesis akan hilang melalui respirasi. MEMILIH TAPAK TRANSPIRASI KUALITI HASIL TUMBUHAN FIZIKAL TUMBUHAN 2.  Suhu yang tinggi diantara 21 0c – meningkatkan respirasi biji benih menggalakkan percambahan biji benih. Transpirasi yang berlaku pada musim kemarau boleh menyebabkan tumbuhan mati akibat kehilangan air daripada tisu-tisu. MENYEDIAKAN NAUNGAN 3. oksigen dan keadaan persekitaran yang gelap.hasil tanaman dapat disimpan lebih lama.PERCAMBAHAN BIJI BENIH 1.  Suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah – membantutkan pertumbuhan tumbuhan. KUALITI HASIL TUMBUHAN  Suhu rendah mengurangkan penggunaan tenaga / meningkatkan penyimpanan gula / mengurangkan respirasi / mengurangkan aktiviti enzim -------. FIZIKAL TUMBUHAN  Suhu terlalu tinggi – menyebabkan kecederaan / bunga tidak normal / buah melecuh @ luruh / mata tunas tidak berkembang dengan normal. MENYEDIAKAN SUNGKUPAN P E R C AMB AH AN B IJI B E NIH  Suhu yang sesuai untuk percambahan adalah berbeza mengikut spesies.  Percambahan biji benih turut dipengaruhi oleh ketersediaan air.

 Ia juga dapat mengurangkan kehilangan air dari permukaan tanah. Tumbuhan (pokok gliricidium) – melindungi koko 2. getah. Jaring hitam 3. lalang.mampu mengawal tahap kepanasan / mengurangkan kesan peningkatan suhu @ cahaya matahari terik.MEMILIH TAPAK  Kawasan tinggi (Cameron Highland) – suhu lebih rendah / menanam tanaman seperti teh. kubis.  Contoh naungan:1. pelepah kelapa/kelapa sawit atau plastik hitam. rumput. 34 .  Bahan sungkupan merupakan sisa tumbuhan seperti daun. Bumbung yang diperbuat daripada kayu-kayu panjang yang disusun rapat. MENYEDIAKAN NAUNGAN  Naungan . jerami padi. kopi (tanaman tropika).  Kawasan pamah /rendah – suhu lebih tinggi / tanam tanaman seperti padi. MENYEDIAKAN SUNGKUPAN  Tujuan sungkupan dilakukan adalah untuk mengurangkan kesan pemanasan permukaan tanah oleh cahaya matahari. dan kubis bunga. Anyaman daun-daun kelapa 4.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.