Makalah STUDI PEMAHAMAN ISLAM AKIDAH & AKHLAK

Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan agama islam Dosen mata kuliah METODOLOGI : Dr.H.ABDULLAH KATUTU, M.Pd.

D I S U S U N

Oleh :
Kelompok 6 (enam)
# Darmawangsah Nim : 12062052 193 # Nurhidayah Nim : 12062052 192

PASCA UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR KELAS: F 2013

BAB I PENDAHULUAN
1

Akhlak Yang Berhubungan Dengan Allah SWT 3. atau perbuatan buruk. Apabila dari kondisi tadi timbul kelakuan yang baik dan terpuji menurut pandangan syari’at dan akal pikiran. Akhlak terhadap keluarga 5. Pengertian Akidah Akhlak 2. B. maka disebutlah budi pekerti yang tercela. Jadi akhlak pada hakikatnya khulk (budi pekerti) atau akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. akhirnya timbul persaingan hidup yang tidak sehat. Akhlak Diri Sendiri (Pribadi) 4. disebut akhalak yang tercela sesuai dengan pembinaannya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik. asalkan materi yang dikejar-kejarnya dapat dikuasainya. Akhlak terhadap masyarakat dan Akhlak terhadap alam BAB II PEMBAHASAN 2 . Sementara manusia tidak memerlukan lagi agama untuk mengendalikan segala perbuatannya. tidak bisa dijadikan sarana untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. karena orientasi hidup manusia semakin tidak memperdulikan kepentingan orang lain. karena dianggapnya tidak dapat digunakan untuk memecahkan persoalan hidupnya. Mengejar nilai materi saja. Latar Belakang Akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. maka ia dinamakan budi pekerti mulia dan sebaliknya apabila yang lahir kelakuan yang buruk. disebut akhlak mulia.A. TUJUAN Adapun tujuan dari makalah ini adalah: 1. Bahkan hanya menimbulkan bencana yang hebat.

bid’ah. maka disebut akhlak tercela atau akhlakul madzmumah. yang membuat jiwa tenang tentram kepadanya dan yang menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan. menyia-nyiakan shalat dan ibadah lainnya. B. kata aqidah berasal dari bahasa Arab yaitu [ً ‫قد‬ ‫عقِد‬ ‫د‬ َ -ً َ َ‫عق‬ َ ] artinya adalah mengikat atau mengadakan perjanjian. Jika tindakan spontan itu baik menurut pandangan akal dan agama. akhlak dapat diartikan budi pekerti. Bahkan. akhlak merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. atau akhlak mahmudah. akhlak mulia merupakan aset berharga yang seharusnya diterapkan pula dalam hal hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Akan tetapi apabila tindakan spontan itu berupa perbuatan-perbuatan yang jelek. kecuali 3 . Sedangkan Aqidah menurut istilah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh badai subhat (keragu-raguan). karena menyangkut hak asasi manusia yang menuntut untuk dihargai privasinya. Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa aqidah adalah sesuatu yang mengharapkan hati membenarkannya. Sementara kata “akhlak” juga berasal dari bahasa Arab. perangai tabi’at. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa aqidah adalah dasardasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. yaitu [‫ ]خلق‬jamaknya [‫ ]أخالق‬yang artinya tingkah laku. Pengertian Akidah Akhlak ْ‫ع‬ ْ َ‫ي‬-ً Menurut bahasa.A. menyembelih hewan untuk tumbal. kelakuan. Padahal. membaca zodiac dan ramalan bintang dan mempercayainya. koruptor dan orang yang mengambil hak orang lain atau orang yang menyakiti tetangga. maka disebut akhlak yang baik atau akhlaqul karimah. menyediakan kembang dan kemenyan untuk sesaji. hendaknya mereka sadar bahwa dampak kesyirikan yang diremehkan sebagai bentuk akhlak buruk kepada Allah Sang Pencipta adalah tidak adanya ampunan Allah untuk mereka. watak. Akhlak yang Berhubungan dengan ALLAH SWT Adapun tindak kesyirikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi. Mereka menilai bahwa teguran hanyalah untuk pelaku tindak kriminal. kekafiran. dianggap oleh mereka sebagai perkara pribadi yang tak perlu dipermasalahkan dan tak sepantasnya mendapat teguran. moral atau budi pekerti.

akan tetapi hendaknya kita berakhlak mulia kepada Allah dengan menjalankan hukum-Nya dengan lapang dada dan penuh suka cita dan bukan mengharap penilaian manusia.jika mereka bertaubat.” (QS. yang sekaligus merefleksikan etika kita terhadap fisik kita sendiri. Terkait akhlak mulia kepada khaliq. “Kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya diantara mereka. Melaksanakan hukum-hukum-Nya.” (terj. Akhlak Terhadap Diri Sendiri 1. hendaknya seorang insan berakhlak mulia kepada Allah dengan kesabaran menjalani takdir tersebut karena dibalik hal itu tentunya Allah menyimpan hikmah yang besar dan tujuan yang terpuji. 2. Seimbang dalam mengkonsumsi makanan. hendaknya kita bersemangat dan berusaha menghiasi diri dengan akhlak mulia dalam dua aspek tersebut. Bukhari dan Muslim). C. HR. Sabar dan ridha kepada takdir-Nya. Membenarkan berita-berita dari Allaah. dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Tidak mendapat ampunan Allah berarti kita akan dimasukkan ke dalam neraka yang penuh derita dan duka yang kekal selamanya. Allah katakan sendiri dalam Al-Qur'an (QS. kendatipun terkadang pahit dan tak menyenangkan. Kesempurnaan fisik manusia ini. Allah berikan anugerah berupa fisik yang sempurna. sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. 3. 4 . Hal itu disebabkan. “Tidaklah beriman salah seorang diantara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya. At Tirmidzi). Terhadap Fisiknya Setiap insan. yang artinya: “sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia. meskipun terasa berat realitanya. Dengan demikian. ketika kita harus melawan hawa nafsu. An-Nisaa: 116). Sebagaimana firman-Nya.” (HR. Diantara hal tersebut adalah: a. baik berita tersebut terdapat dalam Al Qur’an ataupun disampaikan melalui lisan rasul-Nya yang mulia dalam hadits-haditsnya. memakan makanan yang bergizi dan bernilai baik bagi tubuh. hendaknya tercakup didalamnya tiga perkara berikut: 1. 95 : 4) Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Adapun salah satu cara dalam mensyukurinya adalah dengan menunaikan hak yang harus diberikan pada fisik kita tersebut.

sebagaimana kita memberikannya pada fisik. Akhlak Terhadap Keluarga Anak-anak diajar mengenal Allah sejak usia awal. Akal juga membutuhkan 'makanan'. Selain itu ramai yang mengajar anak mereka sholat dan pada bulan puasa ramai yang mengajak anak mereka berpuasa ada yang berpusa penuh ataupun separuh hari. Menuntut ilmu hingga akhir hayat. akal memiliki hak yang harus kita tunaikan.b. bersih badan. adil terhadap saudara. bersih pakaian. Bahkan ada ibu bapak yang mendidik anak mereka yang masih kecil dengan memakaikan pakaian yang menutup aurat. mengikatkan diri dengan tempat-tempat dan teman yang menambah keimanan. D. kita perlu memberikan porsi kepada kita. Namun kebutuhan tersebut jelas berbeda dengan kebutuhan fisik. 2. Pendidikan ini diberi kepada anakanak secara tidak formal seperti memberitahu anak-anak bahawa Allah yang menjadikan kita dan seluruh alam. Akhlak Terhadap Masyarakat dan Akhlak Terhadap Alam 5 . Mengisi ruhiyahnya dengan ibadah. Bersih fisik dan pakaian. dan berpenampilan rapi. dan mempelajari bahasa asing. seperti merokok menggangu kesehatan diri sendiri dan orang lain. E. Akhlak terhadap keluarga dapat melalui: Birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. c. Oleh karenanya. dan memperbanyak dzikir kepada Allah SWT. Terhadap Hatinya/Ruhiyahnya Setiap muslim dituntut untuk memberikan porsi yang sama terhadap ruhiyahnya sebagaimana ia telah memberikan pada fisik dan akalnya. sebagaimana fisik membutuhkannya. Terhadap Akalnya Sebagaimana fisik. Tidak melakukan hal-hal yang memberikan madharat bagi fisik dan kesehatannya. membina dan mendidik keluarga. seperti membersihkan mulut dan gigi. Berikut adalah beberapa hal yang patut direalisasikan seorang muslim terhadap ruhiyahnya yaitu. Ini merupakan contoh nilai-nilai akidah yang diterapkan ibu bapak dalam masyarakat Islam hari ini kepada anak mereka yang masih kecil. memelihara keluarga. Berikut adalah diantara hal-hal yang harus kita tunaikan terhadap akal kita: Menuntut ilmu sebagai kewajiban dan kemuliaan bagi setiap muslim. 3. membersihkan rambut.

baik pemerintah. perubahan. Akhlak. bahkan dengan mudah dapat merambah ke bilik-bilik keluarga yang semula sarat dengan norma susila. Dengan otoritas yang ada pada akhlakul karimah. seorang muslim akan berpegang kuat pada komitmen nilai. sangat potensial untuk mengubah cara hidup seseorang. Namun. Saat ini kita berada di tengah pusaran hegemoni media. di balik semua itu. Akhlak Terhadap Masyarakat Kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia. Akhlakul Karimah dalam Kehidupan Modern. Keberhasilan dan kegagalan suatu negara terletak pada sikap dan prilaku dari seluruh komponen bangsa. pengusaha. serta lebih mudah dan enak untuk dinikmati. Di antara prioritas yang dianggap sangat penting dalam usaha perbaikan (ishlah) ialah memberikan perhatian terhadap pembinaan individu sebelum membangun masyarakat. 2. Komitmen nilai inilah yang dijadikan modal dasar pengembangan akhlak." (QS. yang berubah begitu cepat sehingga mampu membuat informasi cepat didapat.. yaitu: ". Kesusilaan mendorong manusia untuk kebaikan akhlaknya. 6 3.. . Sanksi yang melanggar kesusilaan adalah batin manusia itu sendiri seperti penyesalan. Ar-Ra'd: 11) Inilah sebenarnya yang menjadi dasar bagi setiap usaha perbaikan. sedangkan fondasi utama sejumlah komitmen nilai adalah akidah yang kokoh. Apabila moral etik dijunjung oleh bangsa kita maka tatanan kehidupan bangsa tersebut akan mengarah pada kepastian masa depan yang baik.Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. yang menjadi fondasi bangunan secara menyeluruh. Yang paling tepat ialah apabila kita mempergunakan istilah yang dipakai oleh Al Qur'an yang berkaitan dengan perbaikan diri ini. Kesusilaan berasal dari ethos dan esprit yang ada dalam hati nurani. Yaitu usaha yang dimulai dari individu. revolusi iptek tidak hanya mampu menghadirkan sejumlah kemudahan dan kenyamanan hidup bagi manusia modern. dan apabila sebaliknya maka keterpurukan dan kemungkinan dari termarjinalisasi oleh lingkungan bangsa lain akan terjadi. Memperbaiki Diri Sebelum Memperbaiki Sistem. Pembangunan Moral dan Akhlak Bangsa. 1. melainkan juga mengundang serentetan permasalahan dan kekhawatiran.A. Teknologi multimedia misalnya. atau memperbaiki diri sebelum memperbaiki sistem dan institusi. kaya isi. DPR (wakil rakyat). pada hakekatnya merupakan manifestasi akidah karena akidah yang kokoh berkorelasi positif dengan akhlakul karimah.. keresahan dan lain-lain. penegak hukum dan masyarakat. tak terbatas ragamnya. dan pembinaan sosial..

atau pelaksanaan dari hidup amanah itu akan melahirkan rasa aman. amanah ada hubungannya dengan iman dan aman. B. rasa aman bagi yang bersangkutan dan rasa aman bagi orang lain. BAB III PENUTUP 7 .4. dicaci. Dalam al Qur'an. maka mencegah hal yang merusak harus didahulukan atas pertimbangan keuntungan (dar'u al mafasid muqaddamun 'al/1 jalb al masalih). yakni mendatangkan sebanyak-banyaknya manfaat bagi masyarakat dan menekan sekecil mungkin resiko yang harus dipikul orang banyak. tandus. laut. Akhlak Terhadap Alam Predikat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dari segi bahasa. dan sebaliknya ia dapat dikritik. Tanggungjawab artinya. Contohnya: menebang hutan itu mudah dalam menambah keuangan negara. Setiap keputusan mengandung implikasi-implikasi positif dan negatif. Tanggung jawab bagi seorang pejabat publik juga berarti ia layak memperoleh pujian dan penghormatan jika pekerjaannya baik. polusi dan sebagainya sangat erat dengan kualitas pengelolaan manusia atas alam. dan dampak dari sifat amanah . Apakah alam. Seorang pejabat publik dituntut untuk memiliki tanggung jawab besar dalam membuat keputusan. kekeringan. Makna Amanah Dalam Konteks Akhlak Bangsa. dipecat atau bahkan dihukum penjara jika keputusan dirinya keliru. Pemerintah sebagai pemegang Amanah Penderitaan Rakyat artinya Pemerinrtah dibebani tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan penderitaan yang dirasakan oleh rakyatnya. tetapi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penebangan hutan lebih berat dan lebih mahal biaya rehabilitasinya dibanding keuntungan yang diperoleh. tegas disebutkan bahwa kerusakan yang nyata-nyata timbul di daratan dan di lautan merupakan dampak dari ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. disamping mengandung makna kewajiban manusia menegakkan hukum Tuhan di muka bumi juga mengandung arti hak manusia mengelola alam sebagai fasilitasnya. udara dan bumi memberi manfaat kepada manusia atau tidak bergantung kepada kemampuannya mengelola alam ini. Banjir. Artinya sifat amanah itu dasamya haruslah pada keimanan kepada Alloh SWT. yang mendatangkan keuntungan dan yang mendatangkan kerugian. Jika peluangnya berimbang. setiap keputusan dan tindakan harus diperhitungkan secara cermat implikasi-implikasi yang timbul bagi kehidupan manusia dengan memaksimalkan kesejahteraan dan meminimalkan mafsadat dan mudharat.

A. Sedangkan Aqidah menurut istilah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh badai subhat (keragu-raguan). Akhlak terhadap diri sendiri yaitu dengan akhlak terhadap fisiknya. menepati janji. dan memelihara keluarga. Saran Adapun saran yang ingin disampaikan adalah setelah mempelajari pengertian dari akidah ini diharapkan dapat menjadikan pedoman bagi seluruh umat manusia mengenai pentingnya akidah dalam kehidupan kita. kecuali jika mereka bertaubat. Akhlak terhadap alam yaitu dengan memperhatikan dan merenungkan penciptaan alam dan memanfaatkan alam dengan baik dan sebenar-benarnya. kata aqidah berasal dari bahasa Arab yaitu [ً ‫قد‬ ‫عقِد‬ ‫د‬ َ -ً َ َ‫عق‬ َ ] artinya adalah mengikat atau mengadakan perjanjian. pemaaf. dan wasiat di dalam kebenaran. Kesimpulan ْ‫ع‬ ْ َ‫ي‬-ً Menurut bahasa. Akhlak terhadap Masyarakat yaitu dengan Ukhuwa atau persaudaraan ta’wun atau tolong menolong. Hendaknya kita sadar bahwa dampak kesyirikan yang diremehkan sebagai bentuk akhlak buruk kepada Allah Sang Pencipta adalah tidak adanya ampunan Allah untuk mereka. adil terhadap saudara. adil. membina dan mendidik keluarga. musyawarah. B. Akhlak terhadap keluarga yaitu dengan berbakti kepada orang tua. pemurah. DAFTAR PUSTAKA 8 . akalnya dan hatinya. penyantun.

quranexplorer. http://www. Kuala Lumpur : Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. bhd. Pengantar Ilmu Tauhid.islam.Mohd Asri Zainul Abidin. 1998. Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin. Ibadah Dalam Islam. Kuala Lumpur : Utusan Publication and distributors sdn.com/quran/ Yusuf Al-Qaradhawi. http://www. 2008.gov. 1977. Kuala Lumpur : Pustaka Salam. Mengemudi Bahtera Perubahan Minda.my/ 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful