Makalah STUDI PEMAHAMAN ISLAM AKIDAH & AKHLAK

Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan agama islam Dosen mata kuliah METODOLOGI : Dr.H.ABDULLAH KATUTU, M.Pd.

D I S U S U N

Oleh :
Kelompok 6 (enam)
# Darmawangsah Nim : 12062052 193 # Nurhidayah Nim : 12062052 192

PASCA UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR KELAS: F 2013

BAB I PENDAHULUAN
1

akhirnya timbul persaingan hidup yang tidak sehat. Pengertian Akidah Akhlak 2. karena orientasi hidup manusia semakin tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Akhlak terhadap keluarga 5. Akhlak terhadap masyarakat dan Akhlak terhadap alam BAB II PEMBAHASAN 2 . B. Akhlak Yang Berhubungan Dengan Allah SWT 3. TUJUAN Adapun tujuan dari makalah ini adalah: 1. Apabila dari kondisi tadi timbul kelakuan yang baik dan terpuji menurut pandangan syari’at dan akal pikiran. Sementara manusia tidak memerlukan lagi agama untuk mengendalikan segala perbuatannya. disebut akhalak yang tercela sesuai dengan pembinaannya. maka disebutlah budi pekerti yang tercela. Latar Belakang Akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik. asalkan materi yang dikejar-kejarnya dapat dikuasainya. tidak bisa dijadikan sarana untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. karena dianggapnya tidak dapat digunakan untuk memecahkan persoalan hidupnya. Bahkan hanya menimbulkan bencana yang hebat. Jadi akhlak pada hakikatnya khulk (budi pekerti) atau akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran.A. Mengejar nilai materi saja. Akhlak Diri Sendiri (Pribadi) 4. atau perbuatan buruk. maka ia dinamakan budi pekerti mulia dan sebaliknya apabila yang lahir kelakuan yang buruk. disebut akhlak mulia.

menyediakan kembang dan kemenyan untuk sesaji. karena menyangkut hak asasi manusia yang menuntut untuk dihargai privasinya. maka disebut akhlak yang baik atau akhlaqul karimah. membaca zodiac dan ramalan bintang dan mempercayainya. Pengertian Akidah Akhlak ْ‫ع‬ ْ َ‫ي‬-ً Menurut bahasa. hendaknya mereka sadar bahwa dampak kesyirikan yang diremehkan sebagai bentuk akhlak buruk kepada Allah Sang Pencipta adalah tidak adanya ampunan Allah untuk mereka. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa aqidah adalah dasardasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. yaitu [‫ ]خلق‬jamaknya [‫ ]أخالق‬yang artinya tingkah laku. akhlak merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Bahkan. kata aqidah berasal dari bahasa Arab yaitu [ً ‫قد‬ ‫عقِد‬ ‫د‬ َ -ً َ َ‫عق‬ َ ] artinya adalah mengikat atau mengadakan perjanjian. Mereka menilai bahwa teguran hanyalah untuk pelaku tindak kriminal. yang membuat jiwa tenang tentram kepadanya dan yang menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan. Jika tindakan spontan itu baik menurut pandangan akal dan agama. Akhlak yang Berhubungan dengan ALLAH SWT Adapun tindak kesyirikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akan tetapi apabila tindakan spontan itu berupa perbuatan-perbuatan yang jelek. Padahal. moral atau budi pekerti. akhlak dapat diartikan budi pekerti. menyia-nyiakan shalat dan ibadah lainnya. kelakuan. kekafiran. perangai tabi’at. Sementara kata “akhlak” juga berasal dari bahasa Arab. kecuali 3 . bid’ah. watak. dianggap oleh mereka sebagai perkara pribadi yang tak perlu dipermasalahkan dan tak sepantasnya mendapat teguran. B. atau akhlak mahmudah. maka disebut akhlak tercela atau akhlakul madzmumah. koruptor dan orang yang mengambil hak orang lain atau orang yang menyakiti tetangga.A. Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa aqidah adalah sesuatu yang mengharapkan hati membenarkannya. akhlak mulia merupakan aset berharga yang seharusnya diterapkan pula dalam hal hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Sedangkan Aqidah menurut istilah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh badai subhat (keragu-raguan). Jadi. menyembelih hewan untuk tumbal.

hendaknya kita bersemangat dan berusaha menghiasi diri dengan akhlak mulia dalam dua aspek tersebut. hendaknya tercakup didalamnya tiga perkara berikut: 1. C. 3. Akhlak Terhadap Diri Sendiri 1. “Kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya diantara mereka.” (QS. memakan makanan yang bergizi dan bernilai baik bagi tubuh.jika mereka bertaubat. Sabar dan ridha kepada takdir-Nya.” (HR. Tidak mendapat ampunan Allah berarti kita akan dimasukkan ke dalam neraka yang penuh derita dan duka yang kekal selamanya. Hal itu disebabkan. An-Nisaa: 116). 2. Bukhari dan Muslim). Adapun salah satu cara dalam mensyukurinya adalah dengan menunaikan hak yang harus diberikan pada fisik kita tersebut. Melaksanakan hukum-hukum-Nya. hendaknya seorang insan berakhlak mulia kepada Allah dengan kesabaran menjalani takdir tersebut karena dibalik hal itu tentunya Allah menyimpan hikmah yang besar dan tujuan yang terpuji. sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Sebagaimana firman-Nya. Terhadap Fisiknya Setiap insan. HR. 95 : 4) Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. yang sekaligus merefleksikan etika kita terhadap fisik kita sendiri. At Tirmidzi). Seimbang dalam mengkonsumsi makanan. ketika kita harus melawan hawa nafsu. baik berita tersebut terdapat dalam Al Qur’an ataupun disampaikan melalui lisan rasul-Nya yang mulia dalam hadits-haditsnya. dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Terkait akhlak mulia kepada khaliq. Allah katakan sendiri dalam Al-Qur'an (QS. Allah berikan anugerah berupa fisik yang sempurna. Diantara hal tersebut adalah: a. 4 . Dengan demikian. Kesempurnaan fisik manusia ini.” (terj. akan tetapi hendaknya kita berakhlak mulia kepada Allah dengan menjalankan hukum-Nya dengan lapang dada dan penuh suka cita dan bukan mengharap penilaian manusia. Membenarkan berita-berita dari Allaah. meskipun terasa berat realitanya. “Tidaklah beriman salah seorang diantara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya. yang artinya: “sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia. kendatipun terkadang pahit dan tak menyenangkan.

Selain itu ramai yang mengajar anak mereka sholat dan pada bulan puasa ramai yang mengajak anak mereka berpuasa ada yang berpusa penuh ataupun separuh hari. c. kita perlu memberikan porsi kepada kita. 2. sebagaimana fisik membutuhkannya. memelihara keluarga. akal memiliki hak yang harus kita tunaikan. Akhlak Terhadap Keluarga Anak-anak diajar mengenal Allah sejak usia awal. dan berpenampilan rapi. Berikut adalah diantara hal-hal yang harus kita tunaikan terhadap akal kita: Menuntut ilmu sebagai kewajiban dan kemuliaan bagi setiap muslim. Akhlak Terhadap Masyarakat dan Akhlak Terhadap Alam 5 . Oleh karenanya. sebagaimana kita memberikannya pada fisik.b. Akhlak terhadap keluarga dapat melalui: Birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Berikut adalah beberapa hal yang patut direalisasikan seorang muslim terhadap ruhiyahnya yaitu. Bahkan ada ibu bapak yang mendidik anak mereka yang masih kecil dengan memakaikan pakaian yang menutup aurat. Terhadap Hatinya/Ruhiyahnya Setiap muslim dituntut untuk memberikan porsi yang sama terhadap ruhiyahnya sebagaimana ia telah memberikan pada fisik dan akalnya. seperti merokok menggangu kesehatan diri sendiri dan orang lain. Namun kebutuhan tersebut jelas berbeda dengan kebutuhan fisik. dan mempelajari bahasa asing. D. Ini merupakan contoh nilai-nilai akidah yang diterapkan ibu bapak dalam masyarakat Islam hari ini kepada anak mereka yang masih kecil. Tidak melakukan hal-hal yang memberikan madharat bagi fisik dan kesehatannya. Akal juga membutuhkan 'makanan'. Bersih fisik dan pakaian. bersih badan. adil terhadap saudara. seperti membersihkan mulut dan gigi. mengikatkan diri dengan tempat-tempat dan teman yang menambah keimanan. dan memperbanyak dzikir kepada Allah SWT. Terhadap Akalnya Sebagaimana fisik. E. membina dan mendidik keluarga. Mengisi ruhiyahnya dengan ibadah. membersihkan rambut. Pendidikan ini diberi kepada anakanak secara tidak formal seperti memberitahu anak-anak bahawa Allah yang menjadikan kita dan seluruh alam. 3. Menuntut ilmu hingga akhir hayat. bersih pakaian.

yang berubah begitu cepat sehingga mampu membuat informasi cepat didapat. kaya isi. Yang paling tepat ialah apabila kita mempergunakan istilah yang dipakai oleh Al Qur'an yang berkaitan dengan perbaikan diri ini. melainkan juga mengundang serentetan permasalahan dan kekhawatiran. Namun. Dengan otoritas yang ada pada akhlakul karimah.. Apabila moral etik dijunjung oleh bangsa kita maka tatanan kehidupan bangsa tersebut akan mengarah pada kepastian masa depan yang baik.A. Sanksi yang melanggar kesusilaan adalah batin manusia itu sendiri seperti penyesalan.Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. penegak hukum dan masyarakat. 6 3. Komitmen nilai inilah yang dijadikan modal dasar pengembangan akhlak. DPR (wakil rakyat). Pembangunan Moral dan Akhlak Bangsa. dan apabila sebaliknya maka keterpurukan dan kemungkinan dari termarjinalisasi oleh lingkungan bangsa lain akan terjadi. . revolusi iptek tidak hanya mampu menghadirkan sejumlah kemudahan dan kenyamanan hidup bagi manusia modern. baik pemerintah. yaitu: ". perubahan. Keberhasilan dan kegagalan suatu negara terletak pada sikap dan prilaku dari seluruh komponen bangsa. Teknologi multimedia misalnya. Akhlak. Akhlakul Karimah dalam Kehidupan Modern. dan pembinaan sosial.. Kesusilaan mendorong manusia untuk kebaikan akhlaknya. Kesusilaan berasal dari ethos dan esprit yang ada dalam hati nurani. Akhlak Terhadap Masyarakat Kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia.. sedangkan fondasi utama sejumlah komitmen nilai adalah akidah yang kokoh. yang menjadi fondasi bangunan secara menyeluruh. di balik semua itu. pengusaha. bahkan dengan mudah dapat merambah ke bilik-bilik keluarga yang semula sarat dengan norma susila. Yaitu usaha yang dimulai dari individu. Ar-Ra'd: 11) Inilah sebenarnya yang menjadi dasar bagi setiap usaha perbaikan. Saat ini kita berada di tengah pusaran hegemoni media. seorang muslim akan berpegang kuat pada komitmen nilai. sangat potensial untuk mengubah cara hidup seseorang. tak terbatas ragamnya. pada hakekatnya merupakan manifestasi akidah karena akidah yang kokoh berkorelasi positif dengan akhlakul karimah. 1. atau memperbaiki diri sebelum memperbaiki sistem dan institusi. Memperbaiki Diri Sebelum Memperbaiki Sistem. 2. serta lebih mudah dan enak untuk dinikmati." (QS. Di antara prioritas yang dianggap sangat penting dalam usaha perbaikan (ishlah) ialah memberikan perhatian terhadap pembinaan individu sebelum membangun masyarakat. keresahan dan lain-lain..

laut. tegas disebutkan bahwa kerusakan yang nyata-nyata timbul di daratan dan di lautan merupakan dampak dari ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. yang mendatangkan keuntungan dan yang mendatangkan kerugian. dan dampak dari sifat amanah . dan sebaliknya ia dapat dikritik. Apakah alam. B. Seorang pejabat publik dituntut untuk memiliki tanggung jawab besar dalam membuat keputusan. Tanggungjawab artinya. atau pelaksanaan dari hidup amanah itu akan melahirkan rasa aman. maka mencegah hal yang merusak harus didahulukan atas pertimbangan keuntungan (dar'u al mafasid muqaddamun 'al/1 jalb al masalih). kekeringan. tandus.4. Pemerintah sebagai pemegang Amanah Penderitaan Rakyat artinya Pemerinrtah dibebani tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan penderitaan yang dirasakan oleh rakyatnya. dicaci. amanah ada hubungannya dengan iman dan aman. rasa aman bagi yang bersangkutan dan rasa aman bagi orang lain. Dari segi bahasa. dipecat atau bahkan dihukum penjara jika keputusan dirinya keliru. udara dan bumi memberi manfaat kepada manusia atau tidak bergantung kepada kemampuannya mengelola alam ini. Tanggung jawab bagi seorang pejabat publik juga berarti ia layak memperoleh pujian dan penghormatan jika pekerjaannya baik. yakni mendatangkan sebanyak-banyaknya manfaat bagi masyarakat dan menekan sekecil mungkin resiko yang harus dipikul orang banyak. setiap keputusan dan tindakan harus diperhitungkan secara cermat implikasi-implikasi yang timbul bagi kehidupan manusia dengan memaksimalkan kesejahteraan dan meminimalkan mafsadat dan mudharat. tetapi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penebangan hutan lebih berat dan lebih mahal biaya rehabilitasinya dibanding keuntungan yang diperoleh. Jika peluangnya berimbang. Banjir. BAB III PENUTUP 7 . Makna Amanah Dalam Konteks Akhlak Bangsa. Dalam al Qur'an. disamping mengandung makna kewajiban manusia menegakkan hukum Tuhan di muka bumi juga mengandung arti hak manusia mengelola alam sebagai fasilitasnya. Artinya sifat amanah itu dasamya haruslah pada keimanan kepada Alloh SWT. polusi dan sebagainya sangat erat dengan kualitas pengelolaan manusia atas alam. Akhlak Terhadap Alam Predikat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Setiap keputusan mengandung implikasi-implikasi positif dan negatif. Contohnya: menebang hutan itu mudah dalam menambah keuangan negara.

Hendaknya kita sadar bahwa dampak kesyirikan yang diremehkan sebagai bentuk akhlak buruk kepada Allah Sang Pencipta adalah tidak adanya ampunan Allah untuk mereka. Saran Adapun saran yang ingin disampaikan adalah setelah mempelajari pengertian dari akidah ini diharapkan dapat menjadikan pedoman bagi seluruh umat manusia mengenai pentingnya akidah dalam kehidupan kita. Akhlak terhadap diri sendiri yaitu dengan akhlak terhadap fisiknya. membina dan mendidik keluarga. DAFTAR PUSTAKA 8 . kata aqidah berasal dari bahasa Arab yaitu [ً ‫قد‬ ‫عقِد‬ ‫د‬ َ -ً َ َ‫عق‬ َ ] artinya adalah mengikat atau mengadakan perjanjian. B. dan memelihara keluarga. Akhlak terhadap Masyarakat yaitu dengan Ukhuwa atau persaudaraan ta’wun atau tolong menolong. Sedangkan Aqidah menurut istilah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh badai subhat (keragu-raguan).A. pemaaf. adil terhadap saudara. penyantun. menepati janji. adil. dan wasiat di dalam kebenaran. akalnya dan hatinya. musyawarah. Akhlak terhadap alam yaitu dengan memperhatikan dan merenungkan penciptaan alam dan memanfaatkan alam dengan baik dan sebenar-benarnya. Kesimpulan ْ‫ع‬ ْ َ‫ي‬-ً Menurut bahasa. pemurah. kecuali jika mereka bertaubat. Akhlak terhadap keluarga yaitu dengan berbakti kepada orang tua.

http://www.quranexplorer.Mohd Asri Zainul Abidin. 2008. http://www. Ibadah Dalam Islam. Kuala Lumpur : Pustaka Salam. 1998.islam. Mengemudi Bahtera Perubahan Minda. Pengantar Ilmu Tauhid. 1977.my/ 9 . Kuala Lumpur : Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Kuala Lumpur : Utusan Publication and distributors sdn.com/quran/ Yusuf Al-Qaradhawi.gov. bhd. Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali @ Mat Zin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful